Διαδικασία : 2016/0823(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0035/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0035/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2017 - 8.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0023

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 683kWORD 55k
9.2.2017
PE 597.541v02-00 A8-0035/2017

σχετικά με την πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης 2009/935/ΔΕΥ, αναφορικά με τον κατάλογο τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες

(15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης 2009/935/ΔΕΥ, αναφορικά με τον κατάλογο τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες

(15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (15778/2016),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ της 6ης Απριλίου 2009 για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)(1), και συγκεκριμένα το άρθρο 26 παράγραφος 1, στοιχείο α), σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0007/2017),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/934/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής που διέπουν τις σχέσεις της Ευρωπόλ με τους εταίρους της, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διαβαθμισμένων πληροφοριών(2), και ιδίως τα άρθρα 5 και 6,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/935/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τον καθορισμό του καταλόγου τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες(3), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2014/269/ΕΕ του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Προέδρου της Επιτροπής και του πρωθυπουργού της Δανίας, στις 15 Δεκεμβρίου 2016, στην οποία τονίζονται οι επιχειρησιακές ανάγκες, αλλά και ο εξαιρετικός και μεταβατικός χαρακτήρας της προβλεπόμενης ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπόλ και της Δανίας,

–  έχοντας υπόψη την προαναφερθείσα δήλωση, στην οποία τονίζεται ότι η προβλεπόμενη ρύθμιση προϋποθέτει τη συνεχή παραμονή της Δανίας στην Ένωση και στον χώρο Σένγκεν, την υποχρέωση της Δανίας να εφαρμόσει πλήρως στο δανικό δίκαιο την οδηγία (EΕ) 2016/680/EΕ(4) για την προστασία των δεδομένων στον τομέα της αστυνομίας έως την 1η Μαΐου 2017, και τη συμφωνία της Δανίας για την εφαρμογή της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αρμοδιότητας του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 22 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που έλαβε χώρα στη Δανία στις 3 Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με το Πρωτόκολλο αριθ. 22 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0035/2017),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  καλεί το Συμβούλιο να προβλέψει, στο πλαίσιο των διατάξεων της μελλοντικής ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπόλ και της Δανίας, ημερομηνία λήξης πέντε έτη μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της εν λόγω ρύθμισης, προκειμένου να διασφαλίσει τον μεταβατικό χαρακτήρα της με στόχο την απόκτηση της ιδιότητας πλήρους μέλους ή τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 218 ΣΛΕΕ·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

ΕΕ L 121, 15.5.2009, σ. 37.

(2)

ΕΕ L 325, 11.12.2009, σ. 6.

(3)

ΕΕ L 325, 11.12.2009, σ. 12.

(4)

Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τον σκοπό της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του παρόντος, η Δανία συμμετέχει πλήρως στην Ευρωπόλ, η οποία λειτουργεί υπό την ισχύουσα απόφαση του Συμβουλίου (2009/371/JHA). Σύμφωνα με τους όρους του πρωτοκόλλου αριθ. 22 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν μπορούσε να συμμετάσχει στη θέσπιση του εν λόγω νέου κανονισμού της Ευρωπόλ και δεν υπόκειται στην εφαρμογή του. Ο νέος κανονισμός της Ευρωπόλ θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Μαΐου 2017, ημερομηνία κατά την οποία η ισχύουσα απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπόλ θα καταργηθεί αυτόματα. Αυτό σημαίνει ότι, από την 1η Μαΐου 2017, η Δανία δεν θα είναι πλέον μέρος της Ευρωπόλ και δεν θα μπορεί να συμμετέχει στις δραστηριότητές της, να συμβουλεύεται τις βάσεις δεδομένων της ή να ανταλλάσσει δεδομένα με αυτήν.

Στις 3 Δεκεμβρίου 2015, η Δανία πραγματοποίησε δημοψήφισμα για τη μετατροπή της ισχύουσας μη ευέλικτης ρήτρας σχετικά με την εξαίρεση σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων στο πρωτόκολλο αριθ. 22 σε μια πιο ευέλικτη επιλεκτική συμμετοχή, παρόμοια με εκείνη που κατέχουν επί του παρόντος η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήταν αρνητικό (53,1 τοις εκατό ψήφισαν «όχι», έναντι 46,9 τοις εκατό «ναι»).

Μετά την αρνητική έκβαση του δημοψηφίσματος αυτού, πραγματοποιήθηκαν άτυπες συζητήσεις μεταξύ των αρχών της Δανίας και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, με σκοπό να βρεθούν τρόποι ώστε η Δανία να είναι όσο το δυνατόν στενότερα συνδεδεμένη με την Ευρωπόλ.

Αυτές οι άτυπες συζητήσεις κατέληξαν σε κοινή δήλωση, στις 15 Δεκεμβρίου 2016, από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Πρωθυπουργό της Δανίας. Σε αυτή την κοινή δήλωση προτείνεται, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες της αποχώρησης της Δανίας από την Ευρωπόλ, η σύνδεση της Δανίας με την Ευρωπόλ υπό μορφή συμφωνίας επιχειρησιακής συνεργασίας. Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν λειτουργικά κενά, η εν λόγω συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπόλ και της Δανίας θα πρέπει να συναφθεί πριν από την 1η Μαΐου 2017.

Η νομική οδός για το αποτέλεσμα αυτό θα συνεπαγόταν δύο διαδοχικές νομοθετικές διαδικασίες, στο πλαίσιο των οποίων αρχικά η Δανία θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο κρατών με τα οποία η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες διεθνούς συνεργασίας και έπειτα θα συναφθεί η συμφωνία επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπόλ και της Δανίας. Για αμφότερες τις προτάσεις πρέπει να προηγηθεί διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η παρούσα έκθεση αφορά την πρώτη διαβούλευση, και συγκεκριμένα αυτήν για την τροποποίηση της απόφασης 2009/935/JHA με σκοπό τη συμπερίληψη της Δανίας στον κατάλογο τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες διεθνούς συνεργασίας.

Ο εισηγητής σας συνιστά να εγκριθεί αυτή η πρόταση. Η καταπολέμηση του διασυνοριακού, σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και της διεθνούς τρομοκρατίας στο εσωτερικό της Ένωσης, απαιτεί στενή συνεργασία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Μια αιφνίδια αποχώρηση της Δανίας από την Ευρωπόλ χωρίς καθεστώς ομαλής μετάβασης σε κάποια μορφή σύνδεσης μεταξύ της Δανίας και της Ευρωπόλ, θα μπορούσε να οδηγήσει σε λειτουργικά κενά και να μειώσει την ικανότητα της ΕΕ για αποτελεσματική καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ένα επαρκές επίπεδο επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ της Δανίας και της Ευρωπόλ, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής συναφών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχονται επαρκείς διασφαλίσεις και προστασία των δεδομένων.

Συγχρόνως, πρέπει να καταστεί σαφές ότι μια τέτοια συμφωνία συνεργασίας με τη Δανία θα πρέπει να έχει μεταβατικό χαρακτήρα και δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να ισούται με την ιδιότητα πλήρους μέλους της Ευρωπόλ, μεταξύ άλλων, μέσω της παροχής άμεσης πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων της Ευρωπόλ, της δυνατότητας πλήρους συμμετοχής στο επιχειρησιακό έργο της Ευρωπόλ ή δικαιωμάτων για τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο των διοικητικών οργάνων της Ευρωπόλ. Τέλος, ο εισηγητής επισημαίνει με ικανοποίηση ότι, σύμφωνα με την κοινή δήλωση, η προτεινόμενη ρύθμιση θα εξαρτάται από την παραμονή της Δανίας στον χώρο Σένγκεν, την υποχρέωση της Δανίας να εφαρμόσει πλήρως στο δανικό δίκαιο την οδηγία για την προστασία των δεδομένων έως την 1η Μαΐου 2017 και τη συμφωνία της Δανίας για την εφαρμογή της δικαιοδοσίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και την αρμοδιότητα του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Σχετ.: D(2017)5673

Κύριο Claude Moraes

Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών,

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ASP 13G205

Βρυξέλλες

Θέμα:  Γνωμοδότηση της AFCO υπό μορφήν επιστολής επί του αιτήματος διαβούλευσης του Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/... που αφορά την τροποποίηση της απόφασης 2009/935/ΔΕΥ, αναφορικά με τον κατάλογο τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες

Κύριε Πρόεδρε,

Εξ ονόματος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, έχω την ευχαρίστηση να υποβάλω στην επιτροπή της οποίας είστε πρόεδρος, την γνωμοδότηση της AFCO, υπό μορφήν επιστολής, για το ανωτέρω αίτημα.

Η μορφή αυτή αιτιολογείται λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της διαδικασίας. Πράγματι, το αίτημα για διαβούλευση του Κοινοβουλίου υπακούει σε πολύ αυστηρά χρονικά περιθώρια που έθεσε το Συμβούλιο, ήτοι τρεις μήνες, αλλά, λόγω της επερχόμενης εφαρμογής του νέου κανονισμού της Ευρωπόλ την 1η Μαΐου 2017, το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να υποβάλει την γνώμη του σε ένα μήνα κατά προτίμηση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να γνωμοδοτήσει από το Συμβούλιο, το οποίο με επιστολή του στις 5 Ιανουαρίου 2017, του υπέβαλε πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση της απόφασης 2009/935/ΔΕΥ, στην οποία καθορίζεται κατάλογος τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ («Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία» έως την 1η Μαΐου 2017) συνάπτει συμφωνίες.

Η υφιστάμενη απόφαση του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ με την οποία καθιερώνεται η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) αντικαθίσταται από την 1η Μαΐου 2017 από τον νέο κανονισμό 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) που τίθεται σε εφαρμογή την ίδια ημέρα. Ο ίδιος κανονισμός θα αντικαταστήσει επίσης και θα καταργήσει τις επονομαζόμενες εκτελεστικές αποφάσεις του Συμβουλίου 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ, σχετικά με εκτελεστικούς κανόνες, τον κατάλογο τρίτων χωρών και την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων.

Επί του παρόντος, η Δανία συμμετέχει πλήρως στην Ευρωπόλ, η οποία λειτουργεί υπό την ισχύουσα απόφαση του Συμβουλίου του 2009. Ωστόσο, καθώς στη Δανία έχει αναγνωρισθεί ρήτρα εξαίρεσης (opt-out) από τον Τίτλο V της Συνθήκης της Λισσαβώνας και ειδικότερα από την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, βάσει της οποίας οιοδήποτε μέτρο που εγκρίνεται σε αυτό τον τομέα, δεν θα ισχύει στο έδαφός της, η Δανία θα εξαιρεθεί από την συμμετοχή στην Ευρωπόλ με την θέση σε ισχύ του νέου κανονισμού. Η Δανία κατά συνέπεια θα γίνει τρίτη χώρα σε ό,τι αφορά την Ευρωπόλ. Είναι ως εκ τούτου ανάγκη να προστεθεί η Δανία στον κατάλογο των τρίτων χωρών ώστε να συνεχίσει να συνεργάζεται με τον Οργανισμό.

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων δεν έχει αντιρρήσεις για την προσθήκη της Δανίας στον κατάλογο των τρίτων χωρών και των οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων της στην Ευρωπόλ, να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες στο πλαίσιο της καταπολέμησης του οργανωμένου διεθνούς εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

Είναι συγχρόνως ζωτικής σημασίας να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ανεπιθύμητου διαχωρισμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προβλεφθεί νομικό πλαίσιο που να διασφαλίζει τη συμμετοχή της Δανίας στην Ευρωπόλ παράλληλα με αυτή των άλλων κρατών μελών, παρά τον αυξανόμενο αριθμό ρητρών εξαίρεσης που θέτουν σε κίνδυνο τη συνοχή της Ένωσης.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Καθ. Danuta Hübner


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κατάλογος τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες

Έγγραφα αναφοράς

15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

5.1.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

16.1.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

16.1.2017

CONT

16.1.2017

AFCO

16.1.2017

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

26.1.2017

CONT

24.1.2017

AFCO

30.1.2017

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

30.1.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

24.1.2017

30.1.2017

9.2.2017

 

Ημερομηνία έγκρισης

9.2.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

Ημερομηνία κατάθεσης

9.2.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens, Anders Primdahl Vistisen, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου