Procedūra : 2016/0823(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0035/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0035/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 14/02/2017 - 8.5

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0023

ZIŅOJUMS     *
PDF 591kWORD 56k
9.2.2017
PE 597.541v02-00 A8-0035/2017

par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par Lēmuma 2009/935/TI pielikuma grozīšanu attiecībā uz to trešo valstu un organizāciju sarakstu, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus

(15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS: KONSTITUCIONĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS VĒSTULE
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par Lēmuma 2009/935/TI pielikuma grozīšanu attiecībā uz to trešo valstu un organizāciju sarakstu, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus

(15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (15778/2016),

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 6. aprīļa Lēmumu 2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu)(1), un jo īpaši tā 26. panta 1. punkta a) apakšpunktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0007/2017),

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Lēmumu 2009/934/TI, ar ko pieņem īstenošanas noteikumus, kuri reglamentē Eiropola attiecības ar partneriem, tostarp personas datu un klasificētas informācijas apmaiņu(2), un jo īpaši tā 5. un 6. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Lēmumu 2009/935/TI, ar kuru nosaka to trešo valstu un organizāciju sarakstu, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus(3), un kurš grozīts ar Padomes Lēmumu 2014/269/ES,

–  ņemot vērā Eiropadomes priekšsēdētāja, Komisijas priekšsēdētāja un Dānijas premjerministra 2016. gada 15. decembra deklarāciju, kurā uzsvērta paredzamā nolīguma starp Eiropolu un Dāniju operatīvā nepieciešamība, taču arī tā izņēmuma un pagaidu raksturs,

–  ņemot vērā iepriekš minēto deklarāciju, kurā uzsvērts, ka ierosinātais nolīgums būs atkarīgs no Dānijas turpmākas dalības Savienībā un Šengenas zonā, no Dānijas apņemšanās līdz 2017. gada 1. maijam valsts tiesību aktos pilnībā transponēt Direktīvu (ES) 2016/680/ES(4) par datu aizsardzību policijas jautājumos un no Dānijas piekrišanas pakļauties Eiropas Savienības Tiesas jurisdikcijai un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontrolei,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 22. protokolu,

–  ņemot vērā rezultātus Dānijas 2015. gada 3. decembra referendumam saistībā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 22. protokolu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0035/2017),

1.  apstiprina Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  aicina Padomi paredzamā nolīguma starp Eiropolu un Dāniju noteikumos paredzēt, ka tas beidz darboties piecus gadus pēc spēkā stāšanās dienas, lai nodrošinātu tā pārejas raksturu un paredzētu mērķi vai nu panākt pilntiesīgu dalību, vai arī noslēgt starptautisku nolīgumu saskaņā ar LESD 218. pantu;

5.  uzdod priekšsēdētājam(-ai) Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)

OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.

(2)

OV L 325, 11.12.2009., 6. lpp.

(3)

OV L 325, 11.12.2009., 12. lpp.

(4)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Direktīva (ES) 2016/680 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).


PASKAIDROJUMS

Dānija pašlaik pilnībā iesaistījusies Eiropolā, kas darbojas saskaņā ar spēkā esošo Padomes lēmumu (2009/371/TI). Saskaņā ar nosacījumiem Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību pievienotajā Protokolā Nr. 22, Dānija var nepiedalīties šīs jaunās Eiropola regulas pieņemšanā un tai šis tiesību akts nav jāpiemēro. Jauno Eiropola regulu sāks piemērot no 2017. gada 1. maija, un šajā dienā spēkā esošais Padomes lēmums par Eiropolu tiks automātiski atcelts. Tas nozīmē, ka no 2017. gada 1. maija Dānija vairs nebūs daļa no Eiropola un nevarēs piedalīties tā darbībās, izmantot tā datubāzes vai veikt datu apmaiņu ar to.

2015. gada 3. decembrī Dānijā notika referendums par to, vai līdzšinējo neelastīgo kartību, kā īstenojams tās izņēmuma statuss nepiedalīties kopīgajā tieslietu un iekšlietu politikā atbilstīgi 22. protokolam, varētu pārveidot par elastīgāku selektīvas izvēles kārtību, līdzīgu tādai, kāda pašlaik darbojas attiecībā uz Īriju un Apvienoto Karalisti. Tomēr referenduma rezultāts bija negatīvs (53,1 procents balsstiesīgo nobalsoja pret un 46,9 procenti — par).

Pēc šā referenduma negatīvā iznākuma starp Dānijas un Eiropas iestādēm notika neoficiālas sarunas, lai meklētu veidus Dānijas pēc iespējas ciešākai dalībai Eiropola darbībās.

Šādu neoficiālu sarunu rezultātā 2016. gada 15. decembrī Eiropadomes priekšsēdētājs, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs un Dānijas premjerministrs nāca klajā ar kopīgu paziņojumu. Šajā kopīgajā paziņojumā ir ierosināts, ka Dānija tiks iesaistīta Eiropolā ar operatīvās sadarbības nolīgumu, lai tādējādi maksimāli ierobežotu negatīvās sekas, ko izraisītu Dānijas neiesaistīšanās Eiropolā. Lai novērstu darbības pārtraukumus, šis sadarbības nolīgums starp Eiropolu un Dāniju būtu jānoslēdz vēl pirms 2017. gada 1. maija.

Tiesiskais ceļš šajā nolūkā paredz divas secīgas likumdošanas procedūras, saskaņā ar kurām Dānija vispirms tiktu iekļauta to valstu sarakstā, ar kurām Eiropols slēdz starptautiskus sadarbības nolīgumus, un, otrkārt, tiktu noslēgts operatīvās sadarbības nolīgums starp Eiropolu un Dāniju. Ar Eiropas Parlamentu jāapspriežas par abiem priekšlikumiem.

Šis ziņojums attiecas uz pirmo apspriešanos, ar kuru groza Lēmumu 2009/935/TI, lai Dāniju iekļautu to trešo valstu un organizāciju sarakstā, ar kurām Eiropols slēdz starptautiskus sadarbības nolīgumus.

Referents iesaka apstiprināt šo priekšlikumu. Cīņai ar nopietno un organizēto pārrobežu noziedzību un starptautisko terorismu Savienībā ir vajadzīga cieša sadarbība un informācijas apmaiņa starp visām Eiropas valstīm. Dānijas pēkšņa aiziešana no Eiropola bez vienmērīga pārejas režīma, kura rezultātā tiktu izveidota noteikta veida sadarbība starp Dāniju un Eiropolu, varētu radīt darbības pārtraukumus un mazināt ES spēju efektīvi cīnīties pret organizēto noziedzību un terorismu. Tādēļ ir svarīgi nodrošināt pietiekamu operatīvo sadarbību starp Dāniju un Eiropolu, tostarp paredzot apmaiņu ar attiecīgiem personas datiem, ievērojot atbilstīgus kontroles pasākumus un datu aizsardzību.

Tajā pašā laikā būtu skaidri jānosaka, ka šādam sadarbības nolīgumam ar Dāniju būtu pārejas raksturs un to nekādi nevar uzskatīt par pilntiesīgu dalību Eiropolā, kas tostarp nodrošina tiešu piekļuvi Eiropola datu bāzēm, pilnīgu līdzdalību Eiropola operatīvajā darbībā vai dod lēmumu pieņemšanas tiesības Eiropola pārvaldības struktūrās. Visbeidzot, referents ar gandarījumu atzīmē kopīgajā paziņojumā minēto, proti, ierosinātais nolīgums būs atkarīga no Dānijas turpmākas dalības Šengenas zonā, Dānijas apņemšanās līdz 2017. gada 1. maijam valsts tiesību aktos pilnībā transponēt Datu aizsardzības direktīvu un Dānijas piekrišanas pakļauties Eiropas Kopienu tiesas jurisdikcijai un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontrolei.


PIELIKUMS: KONSTITUCIONĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS VĒSTULE

Ref.: D(2017)5673

Claude Moraes

Pilsoņu brīvību,

tieslietu un iekšlietu komitejas priekšsēdētājam

ASP 13G205

Briselē

Temats:  AFCO vēstules veidā sniegts atzinums saistībā ar lūgumu apspriesties ar Parlamentu par projektu Padomes īstenošanas lēmumam (ES) 2016/... par Lēmuma 2009/935/TI grozīšanu attiecībā uz to trešo valstu un organizāciju sarakstu, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus

Godātais priekšsēdētāj!

Konstitucionālo jautājumu komitejas vārdā nosūtu Jūsu vadītajai komitejai vēstules veidā sniegtu AFCO komitejas atzinumu par iepriekš minēto jautājumu.

Šāds atzinuma sniegšanas veids ir pamatots sakarā ar jautājuma steidzamību. Faktiski attiecībā uz lūgumu apspriesties ar Parlamentu Padome noteikusi ļoti stingrus laika ierobežojumus, proti, trīs mēnešus, taču, ņemot vērā paredzamo jaunās regulas par Eiropolu piemērošanu no 2017. gada 1. maija, Padome lūdza Parlamentu sniegt atzinumu viena mēneša laikā.

Padome apspriežas ar Eiropas Parlamentu, un tā ar 2017. gada 5. janvāra vēstuli Parlamentam nosūtīja projektu Padomes īstenošanas lēmumam par Lēmuma 2009/935/TI grozīšanu attiecībā uz to trešo valstu un organizāciju sarakstu, ar kurām Eiropols (līdz 2017. gada 1. maijam — Eiropas Policijas birojs) slēdz nolīgumus.

Pašlaik spēkā esošais Padomes lēmums 2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu), tiks atcelts no 2017. gada 1. maija, proti, līdz ar jaunās Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/794 par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) piemērošanas pirmo dienu. Ar šo pašu regulu tiek aizstāti un atcelti tā sauktie Padomes īstenošanas lēmumi 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI, kuri attiecas uz īstenošanas noteikumiem, trešo valstu sarakstu un personas datu apmaiņu.

Dānija pašlaik piedalās Eiropola darbā tāpat kā visas citas dalībvalstis — saskaņā ar Padomes 2009. gada lēmumu. Tomēr, tā kā Dānija ir izmantojusi izņēmuma statusu attiecībā uz Lisabonas līguma V sadaļu un jo īpaši uz policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, kas nosaka, ka nekādi Savienības pasākumi šajā jomā nav piemērojami Dānijai, šī valsts būs izslēgta no dalības Eiropolā līdz ar jaunās regulas piemērošanu. Līdz ar to Dānija attiecībās ar Eiropolu kļūs par trešo valsti. Tādēļ Dānija ir jāpievieno to trešo valstu sarakstam, kuras turpina sadarbību ar Aģentūru.

Konstitucionālo jautājumu komiteja nepauž iebildumus pret Dānijas iekļaušanu to trešo valstu un organizāciju sarakstā, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus, ņemot vērā nepieciešamību Eiropas Savienībai un tās Eiropola partneriem sadarboties un apmainīties ar informāciju cīņā pret smagiem starptautiskiem noziegumiem un terorismu.

Vienlaikus ir ļoti svarīgi izvairīties no iespējamas nevēlamas sadrumstalotības Eiropas Savienībā un nodrošināt tiesisko regulējumu, kas garantētu Dānijas dalību Eiropolā kopā ar citām dalībvalstīm, pat neraugoties uz to, ka arvien pieaugošais piešķirto izņēmuma statusu skaits apdraud Savienības kohēziju.

Ar cieņu

Prof. Danuta Hübner


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

To trešo valstu un organizāciju saraksts, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus

Atsauces

15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

5.1.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

16.1.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

16.1.2017

CONT

16.1.2017

AFCO

16.1.2017

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

26.1.2017

CONT

24.1.2017

AFCO

30.1.2017

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

30.1.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

24.1.2017

30.1.2017

9.2.2017

 

Pieņemšanas datums

9.2.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

42

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

Iesniegšanas datums

9.2.2017

Juridisks paziņojums