Procedura : 2016/0823(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0035/2017

Teksty złożone :

A8-0035/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/02/2017 - 8.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0023

SPRAWOZDANIE     *
PDF 610kWORD 59k
9.2.2017
PE 597.541v02-00 A8-0035/2017

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zmieniającej decyzję 2009/935/WSiSW w odniesieniu do wykazu państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia

(15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI SPRAW KONSTYTUCYJNYCH
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zmieniającej decyzję 2009/935/WSiSW w odniesieniu do wykazu państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia

(15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (15778/2016),

–  uwzględniając decyzję Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającą Europejski Urząd Policji (Europol)(1), w szczególności jej art. 26 ust. 1 lit. a), na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0007/2017),

–  uwzględniając decyzję Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych(2), w szczególności jej art. 5 i 6,

–  uwzględniając decyzję Rady 2009/935/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. określającą wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia(3), zmienioną decyzją Rady 2014/269/UE,

–  uwzględniając oświadczenie przewodniczącego Rady Europejskiej, przewodniczącego Komisji i premiera Danii z dnia 15 grudnia 2016 r., w którym podkreślono potrzeby operacyjne, ale również wyjątkowy i przejściowy charakter przewidywanego porozumienia między Europolem a Danią,

–  uwzględniając wspomniane oświadczenie, w którym podkreślono, że przewidywane porozumienie jest uzależnione od stałego członkostwa Danii w strefie Schengen, spoczywającego na Danii obowiązku pełnego wdrożenia do prawa duńskiego dyrektywy (UE) 2016/680/UE(4) w sprawie ochrony danych w sprawach policyjnych do dnia 1 maja 2017 r. oraz od zobowiązania Danii do stosowania orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i uznania kompetencji Europejskiego Inspektora Ochrony Danych,

–  uwzględniając Protokół nr 22 załączony do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając wynik referendum przeprowadzonego w Danii w dniu 3 grudnia 2015 r. w związku z Protokołem nr 22 załączonym do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0035/2017),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  wzywa Radę, by przewidziała w postanowieniach przyszłego porozumienia między Europolem a Danią termin jego wygaśnięcia w pięć lat po wejściu porozumienia w życie, tak by zapewnić jego przejściowy charakter z myślą o pełnym członkostwie lub zawarciu porozumienia międzynarodowego zgodnie z art. 218 TFUE;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1)

Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37.

(2)

Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 6.

(3)

Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 12.

(4)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).


UZASADNIENIE

Dania uczestniczy obecnie w pełni w Europolu, który działa na mocy obowiązującej decyzji Rady (2009/371/WSiSW). Na mocy Protokołu nr 22 załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Dania nie mogła uczestniczyć w przyjmowaniu nowego rozporządzenia w sprawie Europolu i nie podlega jego stosowaniu. Nowe rozporządzenie w sprawie Europolu zacznie obowiązywać z dniem 1 maja 2017 r., kiedy to obecnie obowiązująca decyzja Rady w sprawie Europolu zostanie automatycznie uchylona. Oznacza to, że z dniem 1 maja 2017 r. Dania nie będzie już stroną w Europolu i nie będzie mogła uczestniczyć w jego działalności, korzystać z jego baz danych ani wymieniać z nim danych.

W dniu 3 grudnia 2015 r. Dania przeprowadziła referendum dotyczące przekształcenia obowiązującej sztywnej klauzuli opt-out w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych zapisanej w Protokole nr 22 w bardziej elastyczną, selektywną klauzulę opt-in, podobną do obecnie obowiązującej Irlandię i Zjednoczone Królestwo. Jednak wynik referendum był niekorzystny (53,1 % głosujących na „nie” w stosunku do 46,9 % głosujących na „tak”).

W następstwie negatywnego wyniku tego referendum odbyły się nieformalne rozmowy między władzami duńskimi a instytucjami europejskimi w celu znalezienia sposobu na jak najbliższe możliwe powiązanie Danii z Europolem.

Wynikiem tych nieformalnych rozmów było wydanie w dniu 15 grudnia 2016 r. wspólnego oświadczenia przewodniczącego Rady Europejskiej, przewodniczącego Komisji i premiera Danii. We wspólnym oświadczeniu zaproponowano – w celu ograniczenia do minimum negatywnych skutków wystąpienia Danii z Europolu – powiązanie Danii z Europolem w ramach porozumienia o współpracy operacyjnej. Aby uniknąć luk operacyjnych, konieczne będzie zawarcie tego porozumienia o współpracy między Europolem a Danią przed dniem 1 maja 2017 r.

Procedura prawna w związku z tym wiąże się z 2 kolejnymi procedurami ustawodawczymi, w ramach których w pierwszym rzędzie Dania zostanie umieszczona w wykazie podmiotów, z którymi Europol zawiera międzynarodowe porozumienia o współpracy, a następnie zawarte zostanie porozumienie o współpracy operacyjnej między Europolem a Danią. W przypadku obydwu wniosków konieczne są konsultacje z Parlamentem Europejskim.

Niniejsze sprawozdanie dotyczy pierwszej konsultacji, mianowicie zmiany decyzji 2009/935/WSiSW w celu umieszczenia Danii w wykazie państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera międzynarodowe porozumienia o współpracy.

Sprawozdawca zaleca zatwierdzenie tego wniosku. Zwalczanie poważnej i zorganizowanej przestępczości transgranicznej i międzynarodowego terroryzmu w Unii wymaga ścisłej współpracy i dzielenia się danymi przez wszystkie kraje europejskie. Nagłe wystąpienie Danii z Europolu bez systemu płynnego przejścia na inną formę współpracy między Danią a Europolem mogłoby doprowadzić do luk operacyjnych i ograniczyć zdolność UE do skutecznego zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Dlatego ważne jest zapewnienie wystarczającego poziomu współpracy operacyjnej między Danią a Europolem, włącznie z wymianą stosownego personelu i danych, z zastrzeżeniem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń i ochrony danych.

Jednocześnie jasne powinno być, że tego rodzaju porozumienie o współpracy z Danią powinno mieć charakter przejściowy i w żaden sposób nie może równać się z pełnym członkostwem w Europolu, w tym przez bezpośrednie udostępnienie baz danych Europolu, umożliwienie pełnego uczestnictwa w zadaniach operacyjnych Europolu czy przyznanie uprawnień decyzyjnych w jego organach zarządczych. Wreszcie, sprawozdawca z zadowoleniem zauważa, że zgodnie ze wspólnym oświadczeniem proponowane porozumienie jest uzależnione od dalszego członkostwa Danii w strefie Schengen, spoczywającego na Danii obowiązku pełnego wdrożenia do prawa duńskiego dyrektywy o ochronie danych do dnia 1 maja 2017 r. oraz od zobowiązania Danii do stosowania orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i uznania kompetencji Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI SPRAW KONSTYTUCYJNYCH

Nr ref.: D(2017)5673

Sz.P. Claude Moraes

Przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich,

Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

ASP 13G205

Bruksela

Przedmiot:  Opinia AFCO w formie listu dotycząca wniosku o konsultacje z Parlamentem w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zmieniającej decyzję 2009/935/WSiSW w odniesieniu do wykazu państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia

Szanowny Panie Przewodniczący!

W imieniu Komisji Spraw Konstytucyjnych mam przyjemność przekazać komisji, której Pan przewodniczy, opinię AFCO w formie listu na temat wniosku w przedmiocie.

Forma ta jest uzasadniona z uwagi na pilny charakter sprawy. W istocie, wniosek o konsultacje z Parlamentem podlega ścisłemu terminowi, który Rada wyznaczyła na trzy miesiące, ale w związku ze zbliżającym się wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie Europolu z dniem 1 maja 2017 r., Rada zwróciła się do Parlamentu o przekazanie opinii w miarę możliwości w ciągu miesiąca.

Rada wystąpiła o konsultacje z Parlamentem Europejskim, przedkładając mu w piśmie z dnia 5 stycznia 2017 r. projekt projektu decyzji wykonawczej Rady zmieniającej decyzję 2009/935/WSiSW w odniesieniu do wykazu państw trzecich i organizacji, z którymi Europol („Europejski Urząd Policji” do dnia 1 maja 2017 r.) zawiera porozumienia.

Obecna decyzja Rady 2009/371/WSiSW ustanawiająca Europejski Urząd Policji (Europol) zostanie uchylona z dniem 1 maja 2017 r. nowym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/794 w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), które wejdzie w życie tego właśnie dnia. To samo rozporządzenie zastąpi i uchyli tzw. decyzje wykonawcze Rady 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW w sprawie przepisów wykonawczych, wykazu państw trzecich i wymiany danych osobowych.

Dania uczestniczy obecnie w Europolu – tak jak wszystkie pozostałe państwa członkowskie – na mocy decyzji Rady z 2009 r. Jednak z uwagi na fakt, że Dania korzysta z klauzuli opt-out w odniesieniu do Tytułu V Traktatu z Lizbony w sprawie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych, zgodnie z którą środki przyjmowane w tej dziedzinie przez Unię nie będą miały zastosowania do Danii, zostanie ona wykluczona z uczestnictwa w Europolu wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia. Dania stanie się zatem państwem trzecim w stosunku do Europolu. Stąd konieczność umieszczenia Danii w wykazie państw trzecich, by umożliwić jej dalszą współpracę z Agencją.

Komisja Spraw Konstytucyjnych nie ma zastrzeżeń co do dodania Danii do wykazu państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia, z uwagi na konieczność współpracy i wymiany informacji przez Unię Europejską i jej partnerów w Europolu w ramach walki z poważną przestępczością o charakterze międzynarodowym i terroryzmem.

Jednocześnie kluczowe jest uniknięcie możliwości niepożądanej fragmentacji w Unii Europejskiej i zapewnienie ram prawnych gwarantujących uczestnictwo Danii w Europolu u boku innych państw członkowskich, pomimo rosnącej liczby klauzuli opt-out zagrażających spójności Unii.

Z poważaniem

Prof. Danuta Hübner


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia

Odsyłacze

15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS)

Data konsultacji z PE

5.1.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

16.1.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

16.1.2017

CONT

16.1.2017

AFCO

16.1.2017

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

26.1.2017

CONT

24.1.2017

AFCO

30.1.2017

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

30.1.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

24.1.2017

30.1.2017

9.2.2017

 

Data przyjęcia

9.2.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

42

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

Data złożenia

9.2.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens, Anders Primdahl Vistisen, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymali się

Informacja prawna