Förfarande : 2016/0823(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0035/2017

Ingivna texter :

A8-0035/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/02/2017 - 8.5

Antagna texter :

P8_TA(2017)0023

BETÄNKANDE     *
PDF 382kWORD 59k
9.2.2017
PE 597.541v02-00 A8-0035/2017

om utkastet till rådets genomförandebeslut om ändring av beslut 2009/935/RIF med avseende på förteckningen över de tredjestater och organisationer med vilka Europol ska ingå överenskommelser

(15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets genomförandebeslut om ändring av beslut 2009/935/RIF med avseende på förteckningen över de tredjestater och organisationer med vilka Europol ska ingå överenskommelser

(15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (15778/2016),

–  med beaktande av rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol)(1), särskilt artikel 26.1 a, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0007/2017),

–  med beaktande av rådets beslut 2009/934/RIF av den 30 november 2009 om antagande av tillämpningsföreskrifter för Europols förbindelser med partner, inbegripet för utbyte av personuppgifter och sekretessbelagd information(2), särskilt artiklarna 5 och 6,

–  med beaktande av rådets beslut 2009/935/RIF av den 30 november 2009 om fastställande av förteckningen över de tredjestater och organisationer med vilka Europol ska ingå överenskommelser(3), ändrat genom rådets beslut 2014/269/EU,

–  med beaktande av förklaringen av den 15 december 2016 från Europeiska rådets ordförande, kommissionens ordförande och Danmarks statsminister, i vilken de operativa behoven betonades men där det även underströks att det planerade arrangemanget mellan Europol och Danmark är av undantags- och övergångskaraktär,

–  med beaktande av ovan nämnda förklaring, i vilken det betonades att det föreslagna arrangemanget har som villkor att Danmark fortsätter att vara medlem i EU och i Schengenområdet, att Danmark uppfyller sin skyldighet att i dansk lagstiftning senast den 1 maj 2017 fullt ut ha genomfört direktiv (EU) 2016/680/EU(4) om uppgiftsskydd i polisiära sammanhang, och att Danmark godtar tillämpningen av Europeiska unionens domstols behörighet och Europeiska datatillsynsmannens behörighet,

–  med beaktande av protokoll nr 22 till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av resultatet av den danska folkomröstningen den 3 december 2015 om protokoll nr 22 till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0035/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppmanar rådet att i föreskrifterna för det framtida arrangemanget mellan Europol och Danmark ange ett förfallodatum som infaller fem år efter dagen för arrangemangets ikraftträdande, så att det säkerställs att arrangemanget är av övergångskaraktär i väntan på fullvärdigt medlemskap eller ingående av ett internationellt avtal i enlighet med artikel 218 i EUF-fördraget.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)

EUT C 121, 15.5.2009, s. 37.

(2)

EUT C 325, 11.12.2009, s. 6.

(3)

EUT C 325, 11.12.2009, s. 12.

(4)

Europaparlamentets och rådets direktiv(EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89),


MOTIVERING

I nuläget deltar Danmark fullt ut i Europol, som arbetar enligt rådets beslut (2009/371/RIF). I enlighet med protokoll nr 22 fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, kan Danmark inte delta i antagandet av denna nya Europolförordning och är inte underställd dess tillämpning. Den nya Europolförordningen kommer att börja tillämpas den 1 maj 2017, och samma datum kommer det befintliga rådsbeslutet om Europol automatiskt att upphävas. Detta betyder att Danmark från den 1 maj 2017 inte längre kommer att vara en del av Europol och inte kommer att kunna delta i dess verksamhet, använda dess databaser eller utbyta information med Europol.

Den 3 december 2015 höll Danmark en folkomröstning om att ändra sitt icke-flexibla val att stå utanför i rättsliga och inrikes frågor i protokoll nr 22 till ett mer flexibelt alternativ med viss medverkan, liknande det som gäller för Irland och Förenade kungariket. Resultatet av folkomröstningen blev dock negativt (53.1 procent röstade ”Nej”, och 46,9 procent ”Ja”).

Efter det negativa resultatet av folkomröstningen hölls informella diskussioner mellan de danska myndigheterna och EU-institutionerna för att försöka finna vägar för att Danmark ska kunna vara så nära associerat till Europol som möjligt.

Dessa informella diskussioner ledde till en gemensam förklaring den 15 december 2016 av Europeiska rådets ordförande, Europeiska kommissionens ordförande och Danmarks statsminister. I denna gemensamma förklaring föreslås det att Danmark, för att de negativa effekterna av att landet lämnar Europol ska bli så små som möjligt, ska associeras till Europol i form av en överenskommelse om operativt samarbete. För att undvika problem och luckor behöver denna överenskommelse om samarbete mellan Europol och Danmark ingås före den 1 maj 2017.

Den rättsliga vägen för detta innebär två på varandra följande lagstiftningsförfaranden, varigenom Danmark först kommer att placeras på förteckningen över parter med vilka Europol ska ingå internationella samarbetsöverenskommelser, och därefter kommer överenskommelsen om operativt samarbete mellan Europol och Danmark att ingås. Samråd med Europaparlamentet måste ske avseende båda förslagen.

Detta betänkande gäller det första samrådet, om att ändra beslut 2009/935/RIF med avseende på förteckningen över de tredjestater och organisationer med vilka Europol ska ingå överenskommelser om internationellt samarbete.

Er föredragande rekommenderar att förslaget godkänns. Bekämpning av grov gränsöverskridande organiserad brottslighet och internationell terrorism inom unionen kräver ett nära samarbete och utbyte av information mellan alla EU-medlemsstater. Om Danmark plötsligt lämnar Europol utan att det sker en smidig övergång till någon sorts associering mellan Danmark och Europol, kan det leda till driftsproblem och minska EU:s kapacitet att effektivt bekämpa organiserad brottslighet och terrorism. Det är därför viktigt att skapa en tillräcklig nivå av operativt samarbete mellan Danmark och Europol, inklusive utbyte av relevanta personuppgifter med adekvata skyddsåtgärder och uppgiftsskydd.

Samtidigt bör det stå klart att ett sådant avtal om samarbete med Danmark bör vara av övergångskaraktär och inte på något sätt kan likställas med fullvärdigt medlemskap i Europol med direkt tillgång till Europols databaser, möjlighet till full medverkan i Europols operativa arbete eller beslutsrätt i Europols styrande instanser. Slutligen noterar föredraganden med tillfredsställelse att det föreslagna arrangemanget, enligt vad som sägs i den gemensamma förklaringen, kommer att ha som villkor att Danmark fortsätter att vara medlem i Schengenområdet, att Danmark uppfyller sin skyldighet att i dansk lagstiftning senast den 1 maj 2017 fullt ut ha genomfört dataskyddsdirektivet och att Danmark godtar tillämpningen av EU-domstolens domsrätt och Europeiska datatillsynsmannens behörighet.


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

Referens: D(2017)5673

Claude Moraes

Ordförande för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter

samt rättsliga och inrikes frågor

ASP 13G205

Bryssel

Ärende:  Yttrande från AFCO i form av en skrivelse över rådets begäran om samråd med parlamentet om utkastet till rådets genomförandebeslut (EU) 2016/... om ändring av beslut 2009/935/RIF med avseende på förteckningen över de tredjestater och organisationer med vilka Europol ska ingå överenskommelser

Till ordföranden

På uppdrag av utskottet för konstitutionella frågor översänder jag härmed till ert utskott AFCO:s yttrande över ovan nämnda ärende i form av en skrivelse.

Detta format motiveras av att ärendet är brådskande. Rådet har fastställt en mycket strikt tidsfrist på tre månader för samråd med parlamentet, men med tanke på att den nya förordningen om Europol ska börja tillämpas den 1 maj 2017 har rådet nu bett parlamentet att helst avge sitt yttrande till rådet inom en månad.

Europaparlamentet hörs nu av rådet, som i en skrivelse av den 5 januari 2017 överlämnade utkastet till rådets genomförandebeslut om ändring av beslut 2009/935/RIF med avseende på förteckningen över de tredjestater och organisationer med vilka Europol (fram till den 1 maj 2017 kallad Europeiska polisbyrån) ska ingå överenskommelser.

Rådets nu gällande beslut 2009/371/RIF om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol) kommer den 1 maj 2017 att ersättas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol), som träder i kraft den dagen. Samma förordning kommer också att ersätta och upphäva rådets så kallade genomförandebeslut 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF om genomförandebestämmelser, förteckningen över tredjestater och utbyte av personuppgifter.

I dagsläget deltar Danmark i Europol på samma sätt som alla de andra medlemsstaterna i enlighet med rådets beslut från 2009. Men Danmark har valt att stå utanför avdelning V i Lissabonfördraget, och särskilt valt att inte delta i unionens polissamarbete och straffrättsliga samarbete, vilket innebär att de bestämmelser som EU antar på detta område inte kommer att tillämpas på Danmark och att Danmark inte kommer att få delta i Europol så snart den nya förordningen trätt i kraft. Danmark kommer därför att bli ett tredjeland gentemot Europol, vilket är anledningen till att Danmark nu måste läggas till i förteckningen över de tredjestater och organisationer med vilka byrån ska fortsätta att samarbeta.

Utskottet för konstitutionella frågor har inga invändningar mot att Danmark läggs till i förteckningen över de tredjestater och organisationer med vilka Europol ska ingå överenskommelser, med tanke på att Europeiska unionen och dess partner måste samarbeta och utbyta information inom ramen för bekämpningen av grov internationell brottslighet och terrorism.

Det är samtidigt absolut nödvändigt att undvika oönskad uppsplittring inom Europeiska unionen, och att erbjuda rättsliga ramar som skyddar Danmarks deltagande i Europol tillsammans med de andra medlemsstaterna trots det ökande antalet undantag som äventyrar unionens sammanhållning.

Med vänlig hälsning

Danuta Hübner


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Förteckning över de tredjestater och organisationer med vilka Europol ska ingå överenskommelser

Referensnummer

15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

5.1.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

16.1.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

16.1.2017

CONT

16.1.2017

AFCO

16.1.2017

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

26.1.2017

CONT

24.1.2017

AFCO

30.1.2017

 

Föredragande

       Utnämning

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

30.1.2017

 

 

 

Behandling i utskott

24.1.2017

30.1.2017

9.2.2017

 

Antagande

9.2.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

42

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

Ingivande

9.2.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens, Anders Primdahl Vistisen, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande