Процедура : 2017/2014(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0036/2017

Внесени текстове :

A8-0036/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/02/2017 - 8.7

Приети текстове :

P8_TA(2017)0025

ДОКЛАД     
PDF 699kWORD 75k
10.2.2017
PE 597.463v02-00 A8-0036/2017

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Нидерландия — EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail

(COM(2016)0742 – C8-0018/2017 – 2017/2014(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Неджми Али

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Нидерландия — EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail

(COM(2016)0742 – C8-0018/2017 –2017/2014(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0742 — C8-0018/2017),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламента за ЕФПГ),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

–  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0036/2017),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Парламента и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка с кризата, за определяне на финансовото участие на Съюза на 60 % от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки, за повишаване на ефективността при обработката на заявления за мобилизиране на ЕФПГ от страна на Комисията, както и от страна на Парламента и Съвета, чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и на бенефициентите чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствени предприятия;

Г.  като има предвид, че Нидерландия подаде заявление EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail за финансово участие от страна на ЕФПГ във връзка със съкращения в стопанския сектор, класифициран в разделение 47 на NACE Rev. 2 („Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“) основно в два региона на ниво 2 по NUTS (SE33), а именно Drenthe (NL13) и Overijssel (NL21), и като има предвид, че се очаква 800 от 1096 съкратени работници, допустими за финансово участие от ЕФПГ, да участват в мерките;

Д.  като има предвид, че заявлението беше подадено съгласно критериите за намеса по член 4, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ, съгласно който трябва да са съкратени най-малко 500 работници за референтен период от девет месеца в предприятие, извършващо дейност в един и същ икономически сектор на ниво разделение по NACE Rev. 2 и разположено в два съседни региона на ниво 2 по NUTS, намиращи се в дадена държава членка;

Е.  като има предвид, че са настъпили съществени промени в нагласите на потребителите, като например спадът на продажбите в средната ценова категория и нарастващата популярност на пазаруването по интернет; като има предвид, че в много нидерландски градове на нови търговски зони извън центъра на града и намаляващото доверие на потребителите(4) в икономиката също са се отразили отрицателно на позицията на сектора на традиционната търговия на дребно;

Ж.  като има предвид, че Нидерландия твърди, че като участник на световния пазар нидерландският финансов сектор е обвързан от международните правила, включително правилата относно финансовите резерви, за да може да отговаря на новите международни стандарти;

З.   като има предвид, че в регионите Drenthe и Overijssel в Нидерландия между 1 август 2015 г. и 1 май 2016 г. са били извършени 096 съкращения в сектора на търговията на дребно;

И.  като има предвид, че въпреки, че услугите в областта на търговията на дребно и на едро осигуряват 11 % от БНП на Съюза и 15 % от общата заетост в Съюза, този сектор все още страда от кризата;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Нидерландия има право на финансово подпомагане в размер на 1 818 750 EUR по този регламент, което съставлява 60 % от общата сума в размер на 3 031 250 EUR;

2.  отбелязва, че Нидерландия е подала заявлението за финансово участие по линия на ЕФПГ на 12 юли 2016 г. и че Комисията е приключила оценката му на 29 ноември 2016 г. и е уведомила за него Парламента на 23 януари 2017 г.;

3.  отбелязва, че секторът на търговията на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, е бил предмет на шест други заявления по линия на ЕФПГ, всички от които се позовават на световната финансова и икономическа криза(5);

4.  отбелязва, че нестабилното финансово положение на по-големите универсални магазини направи невъзможно инвестирането в други модели магазини с цел да се извършат необходимите промени и отново да се постигне конкурентоспособност;

5.  посочва, че в Нидерландия, пазарът на труда се възстановява бавно от последиците от кризата и че те все още се виждат в някои сектори, като търговията на дребно, а някои сектори едва наскоро започнаха наистина да страдат от последиците на финансовата и икономическа криза;

6.  отбелязва множеството съкращения в нидерландския сектор на търговията на дребно през последните няколко месеца, при което основните магазини за търговия на дребно бяха обявен в несъстоятелност, което доведе до съкращения, чийто общ брой възлиза на 27 052(6) за периода 2011 – 2015 г.; отбелязва със съжаление, че обемът на продадени стоки в сектора на търговията на дребно последва същата тенденция от -2 % през 2011 г. до -4 % през 2013 г., като покупките все още са 2,7 % под равнището за 2008 г.(7);

7.  набляга, че секторът на търговията на дребно представлява значителен дял от заетостта (17-19 %) в регионите от ниво 2 по NUTS Drenthe и Overijssel; отбелязва, че от началото на кризата 5 200 магазина за търговия на дребно са били обявени в несъстоятелност, докато големите магазини за продажби на дребно бяха засегнати едва напоследък; изразява съжаление, че това доведе до увеличение с 3 461 души на броя на получателите на обезщетения за безработица в сектора на търговията на дребно на посочените региони в периода от януари 2015 г. до март 2016 г.(8);

8.  изразява съжаление, че най-засегнати са младите работници, като 67,1 % от целевите бенефициенти са под 30 годишна възраст;

9.  подчертава дългия период, през който бенефициентите от целевата група нито са работили, нито са били в процес на учене или обучение, както и дългият период, с продължителност над една година, между датата на последното съкращение (1 май 2016 г.) и момента, когато държавата членка, подала заявлението, ще започне да получава подкрепа от ЕФПГ;

10.  потвърждава, че Нидерландия е посочила, че заявлението, и по-специално съгласуваният пакет от персонализирани услуги, е било изготвено след консултации със заинтересованите страни, социалните партньори и представители на сектора на търговията на дребно и на съответните региони;

11.  отбелязва, че заявлението не включва помощи или стимули, посочени в член 7, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ; приветства решението разходите за техническа помощ да бъдат ограничени до 4 % от общия размер на разходите, което ще позволи 96 % да бъдат използвани за пакета от персонализирани услуги;

12.  призовава Комисията да проучи нови начини за намаляване на забавянето при предоставянето на подпомагане от ЕФПГ чрез намаляване на бюрократичното бреме, свързано с процедурата за подаване на заявления;

13.  отбелязва, че съфинансираните от ЕФПГ персонализирани услуги за съкратени работници включват оценка на способностите, потенциала и професионалните перспективи на участниците; съдействие при търсене на работа и управление на конкретни случаи; гъвкав „резерв за мобилност“ за търсещите работа лица и за работодателите, предлагащи временна работа; подпомагане при професионално пренасочване; обучение и преквалификация, включително обучение и наставничество за насърчаване на предприемачеството и безвъзмездни средства за насърчаване на предприемачеството;

14.  припомня, че в съответствие с член 7 на Регламента за ЕФПГ съгласуваният пакет от персонализирани услуги, ползващ се с подкрепата на ЕФПГ, следва да бъде така проектиран, че да предвижда перспективите за пазара на труда и необходимите умения и да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, в която ресурсите се използват ефективно;

15.  отбелязва, че нидерландските органи са предоставили уверения, че предложените действия няма да получават финансова подкрепа от други фондове или финансови инструменти на Съюза, че няма да бъде допуснато двойно финансиране, че те ще се допълват с дейности, финансирани от структурните фондове, и че ще бъдат спазени изискванията на националното законодателство и законодателството на Съюза относно колективните съкращения;

16.  припомня, че е важно да се подобрява пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с актуалната стопанска среда;

17.  отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

18.  изисква от Комисията да осигури публичен достъп до документите, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

19.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

20.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

21.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/11/consumentenvertrouwen-daalt-opnieuw

(5)

EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011)0061; EGF/2010/016 ES/Aragón retail, COM(2010)0615; EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011)0580; EGF/2014/009_EL/Sprider stores, COM(2014)0620; EGF/2014/013_EL/Odyssefs Fokas, COM(2014)0702; EGF/2015/011_GR/Supermarket Larissa, COM(2016)0210.

(6)

http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels

(7)

Фокус върху потреблението, Икономическа агенция ABN-AMRO Mathijs Deguelle и Nico Klene. Промени в обемите в сектора на търговията на дребно. 24 януари 2014 г. Прогнози за сектора на търговията на дребно, Икономическа агенция ABN-AMRO Sonny Duijn, параграф 1. 22 януари 2016 г.

(8)

По данни на UWV от април 2016 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Нидерландия — EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1), и по-специално член 15, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) цели да осигурява подкрепа за съкратените работници и самостоятелно заетите лица, чиято дейност е преустановена в резултат на мащабни структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, в резултат от продължаващата световна финансова и икономическа криза или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза и да се подпомогне реинтеграцията им на пазара на труда.

(2)  В съответствие с предвиденото в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013(3)на Съвета ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 млн. евро (по цени от 2011 г.).

(3)  На 12 юли 2016 г. Нидерландия подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка с извършени съкращения в 6 предприятия, извършващи дейност в сектора на търговията на дребно в 2 региона (Drenthe и Overijssel) в Нидерландия. То беше допълнено с още информация в съответствие с член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1309/2013. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансово участие от ЕФПГ, определени в член 13 от Регламент (ЕС) № 1309/2013.

(4)  Поради това, за да бъде удовлетворено подаденото от Нидерландия заявление, следва да бъдат мобилизирани средства за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ в размер на 1 818 750 EUR.

(5)  С цел да се сведе до минимум времето, необходимо за мобилизиране на средства от ЕФПГ, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизират средства за предоставяне на сумата от 1 818 750 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от... [датата на приемането му]*.

(4)Съставено в […],

За Европейския парламент          За Съвета

Председателят          Председателят

(1)

  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

  OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)

  Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(4)

*  Европейският парламент да въведе датата преди публикуването в Официален вестник на Европейския съюз.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Контекст

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работниците, засегнати от последиците от значими структурни промени в моделите на световната търговия.

Съгласно разпоредбите на член 12 от Регламент (EC, Eвратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(1)[1] и на член 15 от Регламент (ЕС) № 1309/2013(2)[2]Фондът не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.). Съответните суми се вписват в общия бюджет на Съюза като провизия.

Що се отнася до процедурата, съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3)[3], за да мобилизира средства от фонда, Комисията, в случай на положителна оценка на дадено заявление, представя предложение за мобилизиране на фонда пред бюджетния орган, като същевременно отправя съответно искане за трансфер. В случай на несъгласие се открива тристранна процедура.

II. Заявлението на Нидерландия и предложението на Комисията

1.  На 29 ноември 2016 г. Комисията прие предложение за решение за мобилизиране на ЕФПГ в полза на Нидерландия, за да се подпомогне реинтеграцията на пазара на труда на работници, съкратени след обявяването в несъстоятелност на шест предприятия, осъществяващи дейност в разделение 47 на NACE Rev. 2 („Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“), основно в регионите от ниво 2 по NUTS(4)[4] NL13 — Drenthe и NL21 — Overijssel.

Предприятия и брой на съкратените лица по време на референтния период

Aktiesport (Drenthe)

41

Perry Sport (Drenthe)

19

Aktiesport (Overijssel)

84

Perry Sport (Overijssel)

36

Dolcis (Drenthe)

19

Scapino (Drenthe)

209

Dolcis (Overijssel)

44

Scapino (Overijssel)

213

Manfield (Drenthe)

11

V&D (Drenthe)

125

Manfield (Overijsse)

27

V&D (Overijssel)

268

Общо предприятия: 6

Общо съкратени лица:

1 096

Общо самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена:

0

Общо отговарящи на критериите работници и самостоятелно заети лица:

1 096

 

 

 

 

 

 

Това е първото заявление, което предстои да бъде разгледано в рамките на бюджета за 2017 г., и седмото за сектора на търговията на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети и се отнася до мобилизирането на обща сума в размер на 1 818 750 EUR от ЕФПГ за Нидерландия. То се отнася до 800 съкратени работници.

Заявлението е изпратено на Комисията на 12 юли 2016 г. и към него е добавяна допълнителна информация до 6 септември 2016 г. Комисията е стигнала до заключението, в съответствие с всички приложими разпоредби от Регламента за ЕФПГ, че заявлението отговаря на условията за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ, посочени в член 4, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ.

Въпреки че пазарът на труда в Нидерландия се възстановява бавно от кризата, в определени сектори все още личат последиците от нея. Някои сектори, като търговията на дребно, едва наскоро започнаха да усещат реално последиците от финансовата икономическа криза. Някои от най-големите магазини за търговия на дребно в Нидерландия бяха обявени в несъстоятелност преди края на 2015 г. Изготвен е анализ, показващ 10-те най-големи случая на обявяване на несъстоятелност в сектора на търговията на дребно през годините, броя на клоновете/магазините, които са били закрити, и броя на загубените работни места(5)[5]. Тенденцията на обявяване на несъстоятелност се е наблюдавала още в разгара на кризата (2011—2013 г.) като първо е засегнала по-малките вериги за търговия на дребно, а сега (2015—2016 г.) по-големите предприятия(6)[6].

Шестте действия, които ще бъдат предоставени на съкратените работници, се състоят от:

–  Прием на съкратените работници:: с тази мярка ще бъде очертан профилът на участниците според техните способности, потенциал и перспективи за работа. Всеки прием ще приключва с предоставяне на съвет.

–  Помощ при търсене на работа и управление на отделните казуси: тази мярка ще започне с отправяне на предложение за персонализирана програма. Наред с другото тя ще включва подготовка на документите за трансфер, интензивно обучение за кандидатстване за работа, организиране на пазари на работни места и интензивно установяване на контакти с работодатели.

–   Резерв за мобилност: тази мярка се изразява в създаването на гъвкав резерв за търсещите работа лица и за работодателите, предлагащи временна работа. Услугата може да се използва за гъвкаво разпределяне по работни места. Тази мярка ще осигури професионален опит за работниците (след преквалификация) и ще им помогне да се запознаят с нови работодатели.

–  Съдействие при пренасочване към друга дейност: чрез тази мярка ще се предлагат професионално ориентиране, консултиране и обучение за развиване на компетенциите.

–  Обучение и преквалификация: чрез тази мярка ще се осигуряват обучение, преквалификация и други образователни възможности както за сектора на търговията на дребно, така и за нови професионални профили, например в областта на транспорта, информационните услуги, техническите професии и др.

–  Обучение и наставничество за насърчаване на предприемачеството: някои от участниците могат да използват търговските си умения и опит, за да започнат собствен бизнес. Тази мярка ще им осигури обучение и наставничество посредством развиване на уменията им, помощ за изготвяне на устойчив бизнес план и насоки във връзка с преминаването през законовите процедури.

–  Безвъзмездни средства за насърчаване на предприемачеството: чрез тази мярка ще се предоставят безвъзмездни средства за покриване на инвестиционните разходи, ако участникът придобие необходимите умения и има устойчив бизнес план.

Описаният по-горе пакет от мерки е в допълнение към редовните услуги, предоставяни на съкратените лица. Тези мерки са персонализирани и насочени към съкратения работник, докато мерките по отношение на предприемачеството са насочени към ограничен брой лица с реалистични бизнес проекти.

Според Комисията описаните действия представляват активни мерки на пазара на труда, попадащи в рамките на допустимите действия, определени в член 7 от Регламента за ЕФПГ. Тези действия не заместват пасивните мерки за социална закрила.

Нидерландия е предоставила всички необходими гаранции за това, че:

–  при достъпа до предложените действия и тяхното изпълнение ще се спазват принципите на равнопоставеност и недискриминация;

–  спазени са изискванията, определени в националното законодателство и в законодателството на ЕС относно колективните съкращения;

–  за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза и няма да бъде допуснато дублиране на финансирането;

–  предложените действия ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

–  финансовото участие от ЕФПГ ще бъде съобразено с процедурните и материалноправните разпоредби на Съюза относно държавните помощи.

III. Процедура

За да се мобилизират средства от фонда, Комисията ще представи на бюджетния орган трансфер за обща сума в размер на 1 818 750 EUR.

Това е първото предложение за трансфер за мобилизиране на средства от Фонда, представено на бюджетния орган до момента през 2016 г.

В случай на несъгласие се открива тристранна процедура съгласно разпоредбите на член 15, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ.

В съответствие с вътрешно споразумение комисията по заетост и социални въпроси следва да бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и участие в оценката на заявленията, отправени до Фонда.

(1)

[1] ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(2)

[2] ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(3)

[3] ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

[4] Регламент (ЕС) № 1046/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) по отношение на предоставянето на динамичните редове според новото регионално деление (ОВ L 310, 9.11.2012 г., стр. 34).

(5)

[5]               http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels

(6)

[6]               http://overijssel.databank.nl/jive/jivereportcontents.ashx?report=home Тема „Икономика“


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

D(2017)3389

Г-н Жан Артюи

Председател на комисията по бюджети

ASP 09G205

Относно:   Становище относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) във връзка със заявление EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail

Уважаеми господин председател,

Комисията по заетост и социални въпроси (EMPL) и нейната работна група за ЕФПГ разгледаха въпроса за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със заявление EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail и приеха следното становище.

Комисията EMPL и работната група за ЕФПГ подкрепят мобилизирането на средства от фонда във връзка с това искане. Във връзка с това комисията EMPL представя някои забележки, без обаче да поставя под въпрос трансфера на плащанията.

Разискванията на комисията EMPL се основават на следните съображения:

A)  като има предвид, че това заявление се основава на член 4, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1309/2013 (Регламента за ЕФПГ) и се отнася до 1 096 работници, съкратени в шест предприятия, осъществяващи дейност в икономическия сектор, класифициран в разделение 47 на NACE Rev. 2 — „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“;

Б)  като има предвид, че с оглед установяване на взаимовръзката между съкращенията и големи структурни промени в моделите на световната търговия, дължащи се на глобализацията, Нидерландия изтъква аргумента, че секторът на търговията на дребно е в криза, като нараства популярността на пазаруването по интернет и развитието на нови търговски зони извън центровете на градовете и това се съчетава с по-строги правила в банкирането, въведени в резултат на финансовата икономическа криза, което означава, че банките са започнали да се отнасят по-предпазливо към отпускането на кредити на дружествата.

В)  като има предвид, че 71,2% от работниците, обхванати от мерките, са мъже, а 28,8% – жени; като има предвид, че 61,5% от целевите бенефициенти са на възраст между 15 и 24 години, докато 24,8% са на възраст между 30 и 54 години, а 8% са на възраст между 55 и 64 години;

Г)  като има предвид, че това е седмото заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ, отнасящо се до разделение 47 на NACE („Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети).

Комисията по заетост и социални въпроси приканва следователно водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция относно заявлението на Нидерландия, което ще приеме, следните предложения:

1.  изразява съгласие с Комисията, че критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1309/2013, са изпълнени и че следователно Нидерландия има право на финансово подпомагане в размер на 1 818 750 EUR съгласно този регламент, което съставлява 60% от общата сума в размер на 3 031 250 EUR;

2.  отбелязва, че Комисията е спазила срока от 12 седмици от получаване на попълненото заявление от нидерландските органи, преди да финализира оценката си на 29 ноември 2016 г. относно съответствието с условията за финансово участие, и е изпратила уведомление за него до Парламента на 23 януари 2017 г.;

3.  изтъква, че секторът на търговията на дребно осигурява значителна част от заетостта (17-19%) в засегнатите региони на ниво 2 по NUTS - Drenthe и Overeijssel; отбелязва, че от началото на кризата 5 200 магазина за търговия на дребно са били обявени в несъстоятелност, докато големите магазини за продажби на дребно бяха засегнати едва напоследък; изразява съжаление във връзка с факта, че това е допринесло за увеличение на броя на лицата, получаващи обезщетения за безработица, с 3 461 в сектора на търговията на дребно в тези региони между януари 2015 г. и март 2016 г.;

4.  отбелязва, че съфинансираните от ЕФПГ персонализирани услуги за съкратените работници включват оценки на способностите, потенциала и перспективите за работа на участниците; помощ при търсене на работа и управление на отделните казуси; гъвкав резерв за търсещите работа лица и за работодателите, предлагащи временна работа; съдействие при пренасочване към друга дейност; обучение и преквалификация, включително обучение, наставничество и безвъзмездни средства за насърчаване на предприемачеството;

5.  приветства уверението на Нидерландия, че заявлението, и по-специално съгласуваният пакет от персонализирани услуги, са били изготвени след консултации със заинтересованите страни, социалните партньори, съкратените работници и представители на сектора на търговията на дребно и на регионите;

6.  отбелязва, че заявлението не включва никакви помощи и стимули по член

7, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ; приветства решението за ограничаване на разходите за техническа помощ до 4% от общите разходи, което оставя 96% за използване за пакета от персонализирани услуги;

7.  отбелязва, че нидерландските органи са предоставила гаранции за това, че за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза, че няма да бъде допуснато дублиране на финансирането, че тези действия ще допълват действия, финансирани от структурните фондове и че ще бъдат спазени изискванията, определени в националното законодателство и в законодателството на ЕС относно колективните съкращения;

8.  припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента съгласуваният пакет от персонализирани услуги следва да бъде проектиран така, че да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения, и да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите.

С уважение,

Томас ХЕНДЕЛ

Председател на комисията по заетост и социални въпроси


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Г-н Жан АРТЮИ

Председател

Комисия по бюджети

Европейски парламент

Относно:  Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

Уважаеми г-н Артюи,

От комисията по регионално развитие беше поискано становище по предложение на Комисията за решение за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Бях уведомен, че на 9 февруари 2017 г. е планирано да се приеме доклад по него в комисията по бюджети:

-  COM(2016)1 предлага финансово участие на ЕФПГ в размер на 1 824 041 EUR в полза на 1 096 работници, съкратени в икономически сектор от разделение 47 на NACE Rev. 2 – Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети. Съкращенията са извършени в регионите на ниво 2 по NUTS NL13 — Drenthe и NL21 — Overijssel, в Нидерландия

Приложимите разпоредби за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ са определени в Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006.

Координаторите на комисията обсъдиха това предложение и ми възложиха да Ви напиша писмо, с което да Ви уведомя, че по-голямата част от членовете на комисията нямат възражения срещу мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за предоставяне на горепосочената сума, съобразно предложението на Комисията.

С уважение,

Искра МИХАЙЛОВА


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.2.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jean-Paul Denanot, Andrey Novakov, Ivan Štefanec, Marco Valli


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

23

+

ALDE

Jean Arthuis

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, , José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Inese Vaidere, , Ivan Štefanec

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, , Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ECR

Richard Ashworth, Stanisław Ożóg

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация