Procedure : 2017/2014(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0036/2017

Indgivne tekster :

A8-0036/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/02/2017 - 8.7

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0025

BETÆNKNING     
PDF 434kWORD 65k
10.2.2017
PE 597.463v02-00 A8-0036/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Nederlandene – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail)

(COM(2016)0742 – C8-0018/2017 – 2017/2014(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Nedzhmi Ali

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER
 BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Nederlandene – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail)

(COM(2016)0742 – C8-0018/2017 – 2017/2014(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0742 – C8-0018/2017),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0036/2017),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, fastsætte Unionens økonomiske støtte til 60 % af de samlede anslåede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede aktioner og modtagere ved at inkludere selvstændige og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at Nederlandene har indgivet ansøgning EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail om økonomisk EGF-støtte som følge af afskedigelser i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 47 (Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler), hovedsagelig i NUTS 2-regionerne Drenthe (NL13) Overijssel (NL21), og at 800 af de afskedigede arbejdstagere ud af de i alt 1 096 afskedigede arbejdstagere, som er berettiget til EGF-støtte, forventes at deltage i foranstaltningerne;

E.  der henviser til, at ansøgningen blev indgivet i medfør af interventionskriteriet i artikel 4, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen, som forudsætter mindst 500 arbejdstagere, der afskediges over en periode på ni måneder, i en virksomhed, der er aktiv inden for den samme økonomiske sektor i en hovedgruppe i NACE rev. 2, og som befinder sig i en region eller to sammenhængende regioner på NUTS 2-niveau i en medlemsstat;

F.  der henviser til, at der inden for de seneste år har været væsentlige ændringer i forbrugeres adfærd, som f.eks. det faldende salg i det midterste prissegment og internethandelens voksende popularitet; der henviser til, at udviklingen af nye forretningsområder uden for bycentrene i mange nederlandske byer og den faldende tillid fra forbrugernes side(4) til økonomien også har påvirket den traditionelle detailhandelssektors situation negativt;

G.  der henviser til, at Nederlandene gør gældende, at den nederlandske finanssektor som en global aktør, er bundet af internationale regler, herunder regler for finansielle reserver, for at kunne opfylde de nye internationale standarder, og at bankerne har færre ressourcer til at finansiere økonomien end tidligere;

H.   der henviser til, at der blev foretaget 1 096 afskedigelser i detailhandelssektoren i perioden mellem 1. august 2015 og 1. maj 2016 i regionerne Drenthe og Overijssel i Nederlandene;

I.  der henviser til, at selv om detail- og engrostjenester udgør 11 % af Unionens BNP og 15 % af den samlede beskæftigelse i Unionen, lider denne sektor stadig under virkningerne af krisen;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Nederlandene derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 1 818 750 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 3 031 250 EUR;

2.  bemærker, at Nederlandene indgav ansøgningen om økonomisk støtte fra EGF den 12. juli 2016, og at vurderingen heraf blev afsluttet af Kommissionen den 29. november 2016 og meddelt Parlamentet den 23. januar 2017;

3.  bemærker, at detailhandelssektoren, bortset fra motorkøretøjer og motorcykler, har været genstand for seks andre EGF-ansøgninger, der alle var baseret på den globale finansielle og økonomiske krise(5);

4.  bemærker, at de større stormagasiners svage finansielle situation betød, at det var umuligt at investere i andre forretningsmodeller for at opnå de nødvendige ændringer og igen blive konkurrencedygtig;

5.  påpeger, at arbejdsmarkedet i Nederlandene er ved at komme sig langsomt efter krisen, og at virkningerne i visse sektorer stadig er synlige, og at nogle sektorer som f.eks. detailhandelssektoren først for nylig er begyndt at lide under virkningerne af den finansielle og økonomiske krise;

6.  bemærker, at der kan noteres mange afskedigelser i den nederlandske detailhandelssektor inden for de seneste måneder, hvor de største stormagasiner i sektoren lider under konkurser, som har medført i alt 27 052(6) afskedigelser i perioden 2011-2015; bemærker med beklagelse, at mængden af varer, der blev solgt i detailhandelssektoren, fulgte dette mønster fra -2 % (2011) til -4 % (2013), hvor tallet for køb stadig ligger 2,7 % under niveauet for 2008(7);

7.  understreger, at detailhandelssektoren står for en betydelig andel af beskæftigelsen (17-19 %) i NUTS 2-regionerne Drenthe og NL21 Overijssel; bemærker, at 5 200 detailhandelsforretninger siden krisen er gået konkurs, og at de største stormagasiner først blev ramt for nylig; beklager, at dette har medført en stigning på 3 461 i antallet af modtagere af arbejdsløshedsunderstøttelse i detailhandelssektoren i disse regioner mellem januar 2015 og marts 2016(8);

8.  beklager, at yngre arbejdstagere er mest ramt, idet 67,1 % af de tiltænkte støttemodtagere er under 30 år;

9.  understreger den lange periode for de personer, der er tiltænkt støtte, hvor de hverken er i arbejde eller under uddannelse samt den lange periode på mere end et år mellem datoen for, da den sidste afskedigelse fandt sted (1. maj 2016), og det tidspunkt når den ansøgende medlemsstat vil begynde at modtage EGF-støtte;

10.  konstaterer, at Nederlandene har anført, at ansøgningen og særlig den koordinerede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med interessenter, arbejdsmarkedets parter og repræsentanter for detailhandelssektoren og de pågældende regioner;

11.  bemærker, at ansøgningen ikke indeholder nogen tilskud og incitamenter i henhold til EGF-forordningens artikel 7, stk. 1, litra b); glæder sig over, at afgørelsen om at begrænse udgifterne til teknisk bistand til 4 % af de samlede omkostninger, hvorved der resterer 96 %, der kan anvendes til pakken af individualiserede tilbud;

12.  opfordrer Kommissionen til at undersøge nye måder til at reducere forsinkelsen med at yde EGF-støtte ved at mindske bureaukratiet i ansøgningsproceduren;

13.  bemærker, at de individualiserede tilbud til de afskedigede arbejdstagere, der blev medfinansieret af EGF, omfatter vurderinger af deltagernes evner, potentiale og jobmuligheder, hjælp til jobsøgning og sagsforvaltning, en fleksibel pulje for både jobsøgende og arbejdsgivere, der tilbyder midlertidige job, hjælp til genplacering, efteruddannelse og omskoling, iværksætterfremme, -kurser og -coaching samt iværksætterstøtte;

14.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der støttes af EGF, i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og bør være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

15.  bemærker, at de nederlandske myndigheder har giver garantier for, at de foreslåede ikke modtager økonomisk støtte fra andre EU-fonde eller finansielle instrumenter, at dobbeltfinansiering vil blive forhindret, at de supplerer de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene, og at kravene i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen vedrørende kollektiv afskedigelse vil blive overholdt;

16.  minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima;

17.  gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte aktioner, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

18.  anmoder Kommissionen om at sikre aktindsigt i dokumenter vedrørende EGF-sager;

19.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

20.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

21.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/11/consumentenvertrouwen-daalt-opnieuw

(5)

EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011)0061; EGF/2010/016 ES/Aragón – detailhandel, COM(2010)0615; EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011)0580; EGF/2014/009_EL/Sprider stores, COM(2014)0620; EGF/2014/013_EL/Odyssefs Fokas, COM(2014)0702; EGF/2015/011_GR/Supermarket Larissa, COM(2016)0210.

(6)

  http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels

(7)

  Focus on consumption, Economic Agency ABN-AMRO Mathijs Deguelle og Nico Klene. Udviklingen i mængder inden for detailhandelssektoren, 24. januar 2014. Retail sector prognoses, Economic Agency ABN-AMRO Sonny Duijn afsnit 1, 22. januar 2016.

(8)

  Tal fra UWV, april 2016.


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Nederlandene – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1), særlig artikel 15, stk. 4,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) har til formål at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis virksomhed er ophørt som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af en fortsættelse af den internationale finansielle og økonomiske krise, eller som følge af en ny global finansiel og økonomisk krise, og hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)  EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(3).

(3)  Den 12. juli 2016 indgav de nederlandske myndigheder en ansøgning om mobilisering af EGF i forbindelse med afskedigelser i seks virksomheder inden for detailhandelssektoren i to regioner (Drenthe og Overijssel) i Nederlandene. Den blev suppleret med yderligere oplysninger i henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1309/2013. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af størrelsen på et støttebeløb fra EGF, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013.

(4)  Som følge af Nederlandenes ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk støtte på 1 818 750 EUR.

(5)  Med henblik på at minimere den tid, det tager at mobilisere EGF-midlerne, bør denne afgørelse derfor anvendes fra vedtagelsesdatoen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 1 818 750 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den [datoen for vedtagelsen]*.

[...],

(4)For Europa-Parlamentet  For Rådet

Formand  Formand

(1)

  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013. s. 884).

(4)

*  Datoen for vedtagelsen indsættes af Europa-Parlamentet inden offentliggørelsen i EUT.


BEGRUNDELSE

I. Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at kunne yde supplerende støtte til arbejdstagere, der rammes af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1)[1] og i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1309/2013(2)[2] kan fonden ikke overstige et maksimalt årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser). De nødvendige beløb opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden forelægger Kommissionen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3)[3] i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om mobilisering af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure.

II. Nederlandenes ansøgning og Kommissionens forslag

1.Den 29. november 2016 vedtog Kommissionen et forslag til afgørelse om mobilisering af EGF til fordel for Nederlandene til støtte for reintegration på arbejdsmarkedet af arbejdstagere, der var blevet afskediget efter konkursen og lukningen af seks virksomheder i NACE rev. 2, hovedgruppe 47 ("Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler") hovedsagelig i NUTS 2-regionerne(4)[4] NL13 – Drenthe og NL21 – Overijssel i Nederlandene.

Virksomheder og antal afskedigelser i referenceperioden

Aktiesport (Drenthe)

41

Perry Sport (Drenthe)

19

Aktiesport (Overijssel)

84

Perry Sport (Drenthe)

36

Dolcis (Drenthe)

19

Scapino (Drenthe)

209

Dolcis (Overijssel)

44

Scapino (Overijssel)

213

Manfield (Drenthe)

11

V&D (Drenthe)

125

Manfield (Overijssel)

27

V&D (Overijssel)

268

Virksomheder i alt: 6

Afskedigelser i alt:

1 096

Antal selvstændige, hvis aktivitet er ophørt:

0

Antal støtteberettigede arbejdstagere og selvstændige:

1 096

 

 

 

 

 

 

Dette er den første ansøgning, som skal behandles under 2017-budgettet, og den syvende i forbindelse med detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler, og den vedrører mobiliseringen af et samlet beløb fra EGF på 1 818 750 EUR til Nederlandene. Den vedrører 800 afskedigede arbejdstagere.

Ansøgningen blev sendt til Kommissionen den 12. juli 2016 og suppleret med yderligere oplysninger frem til den 6. september 2016. Kommissionen har i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i EGF-forordningen konkluderet, at ansøgningen opfylder betingelserne for økonomisk støtte fra EGF, som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen.

Selv om det nederlandske arbejdsmarked er ved at komme sig langsomt efter krisen, er virkningerne i visse sektorer stadig synlige. Nogle sektorer, som f.eks. detailhandelssektoren, er først for nylig begyndt at lide under virkningerne af den finansielle og økonomiske krise. Nogle af de største detailhandlere gik konkurs ved udgangen af 2015. En analyse viser de 10 største konkurser i detailhandelssektoren i årenes løb, antallet af filialer/butikker, der blev lukket og antallet af tabte arbejdspladser(5)[5]. Tendensen i forbindelse med konkurserne var allerede synlig midt i krisen (2011-2013) og ramte først de mindre detailkæder og nu (2015-2016) de større(6)[6].

De seks foranstaltninger, der skal tilbydes de afskedigede arbejdstagere, omfatter:

Udredning: Denne foranstaltning vil kortlægge de deltagendes evner, potentiale og jobmuligheder. Enhver udredning vil munde ud i et rådgivningsforslag.

Hjælp til jobsøgning og sagsforvaltning: Denne foranstaltning indledes med et tilbud om et skræddersyet program. Det vil blandt andet omfatte forberedelse af overdragelsesdokumenter, intensiv uddannelse i jobsøgning, tilrettelæggelse af jobmesser og mange henvendelser til arbejdsgivere.

 Mobilitetspulje: Denne foranstaltning består i at skabe en fleksibel pulje for både jobsøgende og arbejdsgivere, der tilbyder midlertidige job. Denne tjeneste kan anvendes med henblik på en fleksibel arbejdsanvisning. Denne foranstaltning vil sikre arbejdserfaring for de (omskolede) arbejdstagere og hjælpe disse med at præsentere sig over for nye arbejdsgivere.

Hjælp til genplacering: Denne foranstaltning vil omfatte erhvervsvejledning og -rådgivning og uddannelse i kompetencer.

Efteruddannelse og omskoling: Denne foranstaltning vil sikre uddannelse, omskoling og andre uddannelsesfaciliteter med henblik på detailhandelssektoren og nye erhvervsprofiler, herunder f.eks. inden for transport, IT-tjenester, tekniske erhverv og andre erhverv.

Iværksætterfremme, -kurser og -coaching: Nogle af deltagerne kan anvende deres erhvervsmæssige færdigheder og erfaring til at starte deres egen virksomhed. Denne foranstaltning tilbyder dem uddannelse og vejledning gennem udvikling af deres færdigheder og udarbejdelse af en bæredygtig forretningsplan og ved at guide dem gennem de lovgivningsmæssige procedurer.

Iværksætterstøtte: Denne foranstaltning vil give støtte til dækning af investeringsomkostninger, hvis deltageren opnår de nødvendige færdigheder og har en bæredygtig forretningsplan.

Ovennævnte pakke af foranstaltninger er et supplement til de almindelige tjenester, der tilbydes afskedigede personer. Disse foranstaltninger er skræddersyede og tiltænkt de afskedigede arbejdstagere, mens foranstaltninger på iværksætterområdet er tiltænkt et begrænset antal personer med realistiske virksomhedsprojekter.

Ifølge Kommissionen udgør de beskrevne foranstaltninger aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som hører under de støtteberettigede aktioner, jf. artikel 7 i EGF-forordningen. Disse foranstaltninger erstatter ikke passive socialsikringsforanstaltninger.

De nederlandske myndigheder har givet alle nødvendige garantier med hensyn til følgende:

–Principperne om ligebehandling og ikke-diskrimination overholdes i forbindelse med adgangen til de foreslåede foranstaltninger og deres gennemførelse.

–Kravene i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen vedrørende kollektiv afskedigelse er blevet overholdt.

–De foreslåede foranstaltninger modtager ikke økonomisk støtte fra andre EU-fonde eller finansielle instrumenter, og dobbeltfinansiering vil blive forhindret.

–De foreslåede foranstaltninger supplerer de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene.

–Den økonomiske støtte fra EGF er i overensstemmelse med Unionens proceduremæssige og materielle statsstøtteregler.

III. Procedure

Med henblik på mobilisering af EGF har Kommissionen forelagt budgetmyndigheden en anmodning om overførsel af et samlet beløb på 1 818 750 EUR.

Dette er det første overførselsforslag om mobilisering af EGF, der er forelagt budgetmyndigheden til dato i 2017.

I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure, jf. artikel 15, stk. 4, i EGF-forordningen.

Ifølge en intern aftale skal Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til vurderingen af ansøgninger om mobilisering af fonden.

(1)

[1]EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(2)

[2]EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(3)

[3]EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

[4] Kommissionens forordning (EU) nr. 1046/2012 af 8. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) for så vidt angår indberetningen af tidsrækker for den nye regionale opdeling (EUT L 310 af 9.11.2012, s. 34).

(5)

[5] http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels

(6)

[6] http://overijssel.databank.nl/jive/jivereportcontents.ashx?report=home Theme economy


BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

D(2017)3389

Jean Arthuis

Formand for Budgetudvalget

ASP 09G205

Om: Udtalelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Nederlandene – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail)

Kære formand

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om Globaliseringsfonden har behandlet anvendelsen af Globaliseringsfonden i forbindelse med sag EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail og vedtaget følgende udtalelse.

EMPL og dets arbejdsgruppe om EGF støtter mobiliseringen af fonden i forbindelse med denne ansøgning. I den anledning vil EMPL gerne fremsætte nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

Drøftelserne i Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender tog udgangspunkt i følgende betragtninger:

A)der henviser til, at denne ansøgning er baseret på artikel 4, stk. 1, litra b, i forordning (EU) nr. 1309/2013 (EGF-forordningen) og vedrører 1 096 arbejdstagere, der er blevet afskediget i seks virksomheder, der er aktive i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 47 - Detailhandel (undtagen med motorkøretøjer og motorcykler);

B)der henviser til, at Nederlandene – for at fastslå en sammenhæng mellem afskedigelserne og de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen – anfører, at detailhandel er en sektor i krise som følge af den voksende popularitet af internethandel og udviklingen af nye forretningsområder uden for bycentrene kombineret med strengere bankregler, der er indført på grund af den finansielle og økonomiske krise, som har betydet, at banker er blevet mere kritiske med hensyn til at yde lån til virksomheder;

C)der henviser til, at 71,2% af de arbejdstagere, som foranstaltningen er rettet mod, er mænd, og 28,8% er kvinder; der henviser til, at 61,5% af arbejdstagerne er mellem 15 og 24 år, mens 24,8% er mellem 30 og 54 år, og 8 % er mellem 55 og 64 år;

D)der henviser til, at dette er den syvende EGF-ansøgning vedrørende NACE hovedgruppe 47 (detailhandel, undtagen med motorkøretøjer og motorcykler)

opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende punkter i det beslutningsforslag om den nederlandske ansøgning, det vedtager:

1.er enig med Kommissionen i, at interventionskriterierne i artikel 4, stk. 1, litra b, i forordning (EU) nr. 1309/2013 er opfyldt, og at Nederlandene derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 1 818 750 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 3 031 250 EUR;

2.bemærker, at Kommissionen har overholdt fristen på 12 uger fra modtagelsen af den behørigt udfyldte ansøgning fra de nederlandske myndigheder og til færdiggørelsen den 29. november 2016 af sin vurdering af, om ansøgningen opfylder betingelserne for ydelse af økonomisk støtte, og at Kommissionen den 23. januar 2017 meddelte Parlamentet vurderingen;

3.understreger, at detailhandelssektoren står for en betydelig andel af beskæftigelsen (17-19%) i NUTS 2-regionerne Drenthe og NL21 Overijssel; bemærker, at 5 200 detailhandelsforretninger siden krisen er gået konkurs, og at de største stormagasiner først blev ramt for nylig; beklager, at dette har medført en stigning på 3 461 i antallet af modtagere af arbejdsløshedsunderstøttelse i detailhandelssektoren i disse regioner mellem januar 2015 og marts 2016;

4.bemærker, at de individualiserede tilbud til de afskedigede arbejdstagere, der blev medfinansieret af EGF, omfatter vurderinger af deltagernes evner, potentiale og jobmuligheder, hjælp til jobsøgning og sagsforvaltning, en fleksibel ”mobilitetspulje” for både jobsøgende og arbejdsgivere, der tilbyder midlertidige job, hjælp til genplacering, efteruddannelse og omskoling, iværksætterfremme, -kurser og -coaching samt iværksætterstøtte;

5.glæder sig over, at Nederlandene har forsikret om, at ansøgningen og særlig den koordinerede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med interessenter, arbejdsmarkedets parter, de afskedigede arbejdstagere og repræsentanter for detailhandelssektoren og for regionerne;

6.bemærker, at ansøgningen ikke indeholder nogen tilskud og incitamenter i henhold til EGF-forordningens artikel 7, stk. 1, litra b); glæder sig over, at afgørelsen om at begrænse udgifterne til teknisk bistand til 4% af de samlede udgifter, hvorved der resterer 96%, der kan anvendes til pakken af individualiserede tilbud;

7.bemærker, at de nederlandske myndigheder har giver garantier for, at de foreslåede forebygge ikke modtager økonomisk støtte fra andre EU-fonde eller finansielle instrumenter, og dobbeltfinansiering vil blive forhindret, at de supplerer de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene, og at kravene i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen vedrørende kollektiv afskedigelse vil blive overholdt;

8.minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi.

Med venlig hilsen

Thomas HÄNDEL

Formand for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender


BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

D(2017)3389

Jean ARTHUIS

Formand

Budgetudvalget

Europa-Parlamentet

Om:  Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Kære Jean Arthuis

Der er blevet henvist et forslag fra Kommissionen til afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til Regionaludviklingsudvalget. Så vidt jeg forstår, er det meningen, at der skal vedtages en betænkning om dette forslag på Budgetudvalgets møde den 9. februar 2017:

-  COM(2016)0742/1 foreslår EGF-støtte på 1 818 750 EUR til 1 096 arbejdstagere, der er blevet afskediget i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2 hovedgruppe 47 (Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler). De afskedigelser, der har fundet sted, er sket i NUTS 2-regionerne i NL13 – Drenthe og NL21 – Overijssel i Nederlandene.

De regler, der gælder for økonomisk støtte fra EGF, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006.

Udvalgets koordinatorer har vurderet dette forslag og bedt mig meddele, at flertallet i udvalget ingen indvendinger har mod denne mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen med henblik på at tildele de ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen.

Med venlig hilsen

Iskra MIHAYLOVA


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

9.2.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jean-Paul Denanot, Andrey Novakov, Ivan Štefanec, Marco Valli


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

23

+

ALDE

Jean Arthuis

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, , José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Inese Vaidere, , Ivan Štefanec

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, , Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ECR

Richard Ashworth, Stanisław Ożóg

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse