Διαδικασία : 2017/2014(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0036/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0036/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2017 - 8.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0025

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 693kWORD 78k
10.2.2017
PE 597.463v02-00 A8-0036/2017

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλαν οι Κάτω Χώρες – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail)

(COM(2016)0742 – C8-0018/2017 – 2017/2014(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Συντάκτης γνωμοδότησης: Nedzhmi Ali

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλαν οι Κάτω Χώρες – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail)

(COM(2016)0742 – C8-0018/2017 – -2017/2014(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0742 – C8-0018/2017),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 (1)(κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (IIA της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0036/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60 % του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη συντόμευση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων με τον συνυπολογισμό των αυτοαπασχολούμενων και των νέων, καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν την αίτηση EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, σε συνέχεια των απολύσεων στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 τμήμα 47 (Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) κυρίως στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, Drenthe (NL13) και Overijssel (NL21), και λαμβάνοντας υπόψη ότι 800 από τους 1.096 απολυμένους που είναι επιλέξιμοι για τη συνεισφορά του ΕΤΠ αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση υποβλήθηκε δυνάμει των κριτηρίων παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ, βάσει του οποίου απαιτούνται τουλάχιστον 500 απολύσεις εντός περιόδου αναφοράς εννέα μηνών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο οικονομικό τομέα κλάδου της NACE αναθ. 2 και είναι εγκατεστημένες σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 σε ένα κράτος μέλος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στην ψυχολογία των καταναλωτών, όπως η μείωση των πωλήσεων στη μέση κατηγορία τιμών και η αυξανόμενη δημοφιλία των αγορών μέσω Διαδικτύου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία νέων εμπορικών περιοχών μακριά από το κέντρο σε πολλές ολλανδικές πόλεις και η μειούμενη εμπιστοσύνη των καταναλωτών(4) στην οικονομία επηρέασαν αρνητικά τη θέση του συμβατικού λιανικού εμπορίου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Κάτω Χώρες υποστηρίζουν ότι ο ολλανδικός οικονομικός τομέας, ως παγκόσμιος παράγοντας, δεσμεύεται από διεθνείς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τα χρηματοοικονομικά αποθέματα, και ότι, προκειμένου να πληρούνται τα νέα διεθνή πρότυπα, οι τράπεζες έχουν στη διάθεσή τους λιγότερους πόρους απ’ ό,τι παλαιότερα για να χρηματοδοτούν την οικονομία·

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περιφέρειες Drenthe και Overijssel των Kάτω Xωρών, στο διάστημα από 1η Aυγούστου 2015 έως 1η Μαΐου 2016, σημειώθηκαν 096 απολύσεις στον τομέα του λιανικού εμπορίου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αν και οι υπηρεσίες λιανικού και χονδρικού εμπορίου παράγουν το 11 % του AΕΠ της Ένωσης και αντιπροσωπεύουν το 15 % της συνολικής απασχόλησης στην Ένωση, ο τομέας αυτός ακόμη πλήττεται από την κρίση·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού για το ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, οι Κάτω Χώρες δικαιούνται να λάβουν χρηματοδοτική συνεισφορά 1 818 750 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους 3 031 250 EUR·

2.  σημειώνει ότι οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 12 Ιουλίου 2016 και ότι η αξιολόγηση της αίτησης αυτής οριστικοποιήθηκε από την Επιτροπή στις 29 Νοεμβρίου 2016 και κοινοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 23 Ιανουαρίου 2017·

3.  σημειώνει ότι ο τομέας του λιανικού εμπορίου, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, αποτέλεσε αντικείμενο άλλων 6 αιτήσεων για κινητοποίηση του ΕΤΠ, λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης(5)·

4.  σημειώνει ότι λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασής τους, τα μεγαλύτερα πολυκαταστήματα αδυνατούσαν να επενδύσουν σε άλλα μοντέλα καταστήματος ώστε να επιτύχουν τις απαραίτητες αλλαγές και να γίνουν πάλι ανταγωνιστικά·

5.  επισημαίνει ότι στις Κάτω Χώρες η αγορά εργασίας ανακάμπτει από την κρίση με βραδύ ρυθμό και οι συνέπειες είναι ακόμη ορατές σε ορισμένους τομείς, και ότι κάποιοι τομείς, όπως το λιανικό εμπόριο, άρχισαν μόλις πρόσφατα να πλήττονται πραγματικά από τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης·

6.  παρατηρεί ότι έχουν σημειωθεί πολλές απολύσεις στον ολλανδικό τομέα λιανικού εμπορίου τους τελευταίους μήνες, καθώς τα κυριότερα πολυκαταστήματα του τομέα πτωχεύουν, γεγονός που έχει οδηγήσει σε συνολικά 27.052(6) απολύσεις κατά την περίοδο 2011-2015· επισημαίνει με δυσαρέσκεια ότι ο όγκος των αγαθών που πωλήθηκαν στον τομέα του λιανικού εμπορίου ακολούθησε πτωτική τάση από -2 % το 2011 σε -4 % το 2013, ενώ οι αγορές παραμένουν κατά 2,7 % κάτω από τα επίπεδα του 2008(7)·

7.  τονίζει ότι ο τομέας του λιανικού εμπορίου αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ποσοστό απασχόλησης (17-19 %) στις περιφέρειες Drenthe και Overijssel, οι οποίες είναι επιπέδου NUTS 2· επισημαίνει ότι 5200 καταστήματα λιανικής έχουν κάνει πτώχευση από την έναρξη της κρίσης, με τα μεγαλύτερα πολυκαταστήματα μόνο πρόσφατα να πλήττονται· επισημαίνει με δυσαρέσκεια ότι τούτο συνέβαλε στο να αυξηθεί στους 3461 ο αριθμός των δικαιούχων επιδόματος ανεργίας που προέρχονται από τον τομέα του λιανικού εμπορίου σε αυτές τις περιφέρειες, στο διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου 2015 και Mαρτίου 2016(8)·

8.  επισημαίνει με δυσαρέσκεια ότι οι νεότεροι εργαζόμενοι πλήττονται περισσότερο, δεδομένου ότι το 67,1 % των στοχευόμενων δικαιούχων είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών·

9.  τονίζει το μεγάλο χρονικό διάστημα που οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας έχουν περάσει εκτός εργασίας και εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης, όπως και το μεγάλο χρονικό διάστημα, άνω του έτους, που έχει περάσει ανάμεσα στην τελευταία απόλυση (1η Μαΐου 2016) και στη στιγμή που το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αρχίζει να λαμβάνει ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF)·

10.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι Κάτω Χώρες έχουν επισημάνει ότι η αίτηση, και ιδίως η συντονισμένη δέσμη των εξατομικευμένων υπηρεσιών, καταρτίστηκε κατόπιν διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς, τους κοινωνικούς εταίρους, τους εκπροσώπους του τομέα λιανικού εμπορίου και των περιφερειών·

11.  επισημαίνει ότι η αίτηση δεν περιλαμβάνει κανένα από τα επιδόματα ή τα κίνητρα που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF)· χαιρετίζει την απόφαση μείωσης του κόστους της τεχνικής υποστήριξης στο 4 % επί του συνολικού κόστους, ώστε το υπόλοιπο 96 % να διατίθεται για τη δέσμη των εξατομικευμένων υπηρεσιών·

12.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει νέους τρόπους μείωσης των καθυστερήσεων στην παροχή των ενισχύσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF), μέσα από μια μη γραφειοκρατική διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων·

13.  σημειώνει ότι οι χρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF) εξατομικευμένες υπηρεσίες για τους απολυμένους εργαζόμενους περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των ικανοτήτων, δυνατοτήτων και επαγγελματικών προοπτικών των συμμετεχόντων· βοήθεια για αναζήτηση εργασίας και διαχείριση ατομικών περιπτώσεων· μια ευέλικτη «δεξαμενή κινητικότητας» (Mobility Pool) με θέσεις προσωρινής απασχόλησης για αναζητούντες εργασία και για εργοδότες· βοήθεια για επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας· κατάρτιση και επαγγελματικό αναπροσανατολισμό, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καθοδήγησης, και της χορήγησης επιδοτήσεων·

14.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που στηρίζονται από το ΕΤΠ θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

15.  επισημαίνει ότι οι ολλανδικές αρχές παρείχαν διαβεβαιώσεις πως οι προταθείσες δράσεις δεν θα λάβουν οικονομική ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, ότι θα αποφευχθεί κάθε διπλή χρηματοδότηση, ότι οι δράσεις θα είναι συμπληρωματικές προς άλλες δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και ότι θα τηρηθούν οι απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας σε θέματα συλλογικών απολύσεων·

16.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εργαζόμενου· αναμένει ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνο στις ανάγκες των απολυμένων αλλά και στο τρέχον επιχειρηματικό περιβάλλον·

17.  επαναλαμβάνει ότι η βοήθεια από το ΕΤΠ δεν πρέπει να υποκαθιστά ούτε ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

18.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

19.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.

(2)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(4)

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/11/consumentenvertrouwen-daalt-opnieuw

(5)

EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011)0061· EGF/2010/016 ES/Aragón retail, COM(2010)0615· EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011)0580· EGF/2014/009_EL/Sprider stores, COM(2014)0620· EGF/2014/013_EL/Οδυσσεύς Φωκάς, COM(2014)0702· EGF/2015/011_GR/Supermarket Larissa, COM(2016)0210.

(6)

  http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels

(7)

  Focus on consumption (Εστίαση στην κατανάλωση), Οικονομική Υπηρεσία ABN-AMRO Mathijs Deguelle και Nico Klene. Volume development retail sector (Εξέλιξη του όγκου αγαθών στον τομέα λιανικού εμπορίου). 24 Ιανουαρίου 2014. Retail sector prognoses (Προγνώσεις για τον τομέα λιανικού εμπορίου), Οικονομική Υπηρεσία ABN-AMRO Sonny Duijn παράγραφος 1. 22 Ιανουαρίου 2016.

(8)

  Στοιχεία του οργανισμού ασφάλισης εργαζομένων UWV, Απρίλιος 2016


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση των Κάτω Χωρών – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) στόχο έχει να παρέχει στήριξη σε εργαζόμενους που απολύονται και σε αυτοαπασχολούμενους των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή διεξαγωγής του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή ως αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και να τους βοηθά να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)  Το ΕΤΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατ. EUR (τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013(3) του Συμβουλίου.

(3)  Στις 12 Ιουλίου 2016, οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν αίτηση κινητοποίησης του ΕΤΠ για την αντιμετώπιση των απολύσεων σε 6 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του λιανικού εμπορίου σε 2 περιοχές (Drenthe και Overijssel) στις Κάτω Χώρες. Η αίτηση αυτή συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013. Η εν λόγω αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

(4)  Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ύψους 1.818.750 EUR σε σχέση με την αίτηση που υπέβαλαν οι Κάτω Χώρες.

(5)  Για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την ημερομηνία της έκδοσής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κινητοποιείται για την παροχή ποσού 1.818.750 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από [την ημερομηνία έγκρισής της]*. .

(4)Έγινε στις [...],

Για το Ευρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΓια το Συμβούλιο

Ο ΠρόεδροςΟ Πρόεδρος

(1)

  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(2)

  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(3)

  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

(4)

*Να εισαχθεί η ημερομηνία από το Κοινοβούλιο πριν από τη δημοσίευση στην ΕΕ.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ι. Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1)[1] και του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013(2)[2], το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011). Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως πρόβλεψη.

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3)[3], προκειμένου να ενεργοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχο αίτημα μεταφοράς πιστώσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

ΙΙ. Η αίτηση των Κάτω Χωρών και η πρόταση της Επιτροπής

1.  Στις 29 Νοεμβρίου 2016, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ των Κάτω Χωρών, για να στηρίξει την επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύθηκαν μετά την πτώχευση και το κλείσιμο 6 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 47 της NACE αναθ. 2 (Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στις περιφέρειες NL13 - Drenthe και NL21 - Overijssel επιπέδου NUTS (4)[4](ονοματολογία των εδαφικών στατιστικών μονάδων) 2 στις Κάτω Χώρες.

Επιχειρήσεις και αριθμός απολύσεων κατά την περίοδο αναφοράς

Aktiesport (Drenthe)

41

Perry Sport (Drenthe)

19

Aktiesport (Overijssel)

84

Perry Sport (Overijssel)

36

Dolcis (Drenthe)

19

Scapino (Drenthe)

209

Dolcis (Overijssel)

44

Scapino (Overijssel)

213

Manfield (Drenthe)

11

V&D (Drenthe)

125

Manfield (Overijsse)

27

V&D (Overijssel)

268

Συνολικός αριθμός επιχειρήσεων: 6

Συνολικός αριθμός απολύσεων:

1.096

Συνολικός αριθμός αυτοαπασχολουμένων των οποίων διακόπηκε η δραστηριότητα:

0

Συνολικός αριθμός επιλέξιμων εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων:

1.096

 

 

 

 

 

 

Αυτή είναι η πρώτη αίτηση που θα εξεταστεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για το 2017 και η 7η για τον τομέα λιανικού εμπορίου, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, και αναφέρεται στην κινητοποίηση συνολικού ποσού 1.818.750 EUR από το ΕΤΠ για τις Κάτω Χώρες. Αφορά δε 800 εργαζόμενους που απολύθηκαν.

Η αίτηση εστάλη στην Επιτροπή στις 12 Ιουλίου 2016 και συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2016. Η Επιτροπή έχει καταλήξει στο συμπέρασμα, σύμφωνα με όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού ΕΤΠ, ότι η αίτηση πληροί τους όρους για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ.

Παρόλο που η αγορά εργασίας των Κάτω Χωρών ανακάμπτει από την κρίση με βραδύ ρυθμό, οι συνέπειες είναι ακόμη ορατές σε ορισμένους τομείς. Κάποιοι τομείς όπως το λιανικό εμπόριο άρχισαν μόλις πρόσφατα να πλήττονται πραγματικά από τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Ορισμένα από τα μεγαλύτερα καταστήματα λιανικής πώλησης στις Κάτω Χώρες πτώχευσαν έως το τέλος του 2015. Μια ανάλυση απεικονίζει τις 10 μεγαλύτερες πτωχεύσεις του τομέα του λιανικού εμπορίου όλα αυτά τα χρόνια, τον αριθμό των υποκαταστημάτων/καταστημάτων που έκλεισαν και τον αριθμό των θέσεων εργασίας που χάθηκαν(5)[5]. Αυτή η τάση των πτωχεύσεων ήταν ήδη σε εξέλιξη εν μέσω κρίσης (2011-2013). Πρώτα έπληξε τις μικρές αλυσίδες λιανικής πώλησης και τώρα (2015-2016) πλήττει τις μεγαλύτερες(6)[6].

Οι 6 υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στους απολυμένους είναι οι εξής:

–  Υποδοχή: αυτό το μέτρο θα χαρτογραφεί τους συμμετέχοντες σύμφωνα με τις ικανότητες, τις δυνατότητες και τις επαγγελματικές προοπτικές τους. Κάθε υποδοχή θα ολοκληρώνεται με την παροχή συμβουλών.

–  Βοήθεια για αναζήτηση εργασίας και διαχείριση ατομικών περιπτώσεων: αυτό το μέτρο θα ξεκινά με την παροχή ενός εξατομικευμένου προγράμματος. Μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει την προετοιμασία εγγράφων μεταφοράς, εντατική κατάρτιση για την υποβολή αιτήσεων για θέσεις εργασίας, οργάνωση αγορών εργασίας και εντατική επικοινωνία με εργοδότες.

–   Δεξαμενή κινητικότητας: αυτό το μέτρο περιλαμβάνει μια ευέλικτη δεξαμενή με θέσεις προσωρινής απασχόλησης τόσο για τους αναζητούντες εργασία όσο και για τους εργοδότες. Αυτή η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια ευέλικτη ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού. Το εν λόγω μέτρο θα παρέχει εργασιακή εμπειρία στους εργαζόμενους (που επανακαταρτίζονται) και θα τους βοηθά να παρουσιάζουν τα προσόντα τους στους νέους εργοδότες.

–  Βοήθεια για επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας: αυτό το μέτρο θα εξασφαλίζει καλύτερο επαγγελματικό προσανατολισμό, παροχή συμβουλών στο θέμα της απασχόλησης και κατάρτιση σε νέες ικανότητες.

–  Κατάρτιση και επαγγελματικός αναπροσανατολισμός: αυτό το μέτρο θα παρέχει κατάρτιση, επανακατάρτιση και άλλες εκπαιδευτικές δυνατότητες για τον τομέα του λιανικού εμπορίου και για νέα επαγγελματικά προφίλ, όπως οι υπηρεσίες μεταφορών, οι υπηρεσίες ΤΠ, τα τεχνικά επαγγέλματα και άλλα.

–  Κατάρτιση και καθοδήγηση για την προώθηση της επιχειρηματικότητας: ορισμένοι εκ των συμμετεχόντων μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις εμπορικές δεξιότητες και την πείρα τους για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Αυτό το μέτρο θα παρέχει κατάρτιση και καθοδήγηση στους συμμετέχοντες, με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, την εκπόνηση ενός βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου και την καθοδήγησή τους σχετικά με τις νομοθετικές διαδικασίες.

–  Επιδότηση προώθησης της επιχειρηματικότητας: αυτό το μέτρο θα χορηγεί επιδότηση για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών, αν ο συμμετέχων αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες και διαθέτει βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο.

Η ανωτέρω δέσμη μέτρων είναι επιπρόσθετη των τακτικών υπηρεσιών που παρέχονται στους απολυμένους. Τα εν λόγω μέτρα είναι εξατομικευμένα και στοχεύουν στον απολυμένο, ενώ τα μέτρα σχετικά με την επιχειρηματικότητα στοχεύουν σε περιορισμένο αριθμό ατόμων με ρεαλιστικά επιχειρηματικά σχέδια.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα μέτρα που περιγράφονται αποτελούν ενεργητικά μέτρα αγοράς εργασίας, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων ενεργειών που καθορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ. Οι δράσεις αυτές δεν υποκαθιστούν τα παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.

Οι Κάτω Χώρες έδωσαν όλες τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις όσον αφορά τα ακόλουθα:

–  την τήρηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση στις προτεινόμενες δράσεις και την εφαρμογή τους,

–  τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία και στη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τις συλλογικές απολύσεις,

–  τη μη λήψη χρηματοδοτικής ενίσχυσης από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα όσον αφορά τις προτεινόμενες δράσεις, καθώς και την αποφυγή οποιασδήποτε διπλής χρηματοδότησης,

–  τη συμπληρωματικότητα των προτεινόμενων δράσεων προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία,

–  τη συμμόρφωση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ με τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

III. Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή θα υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 1.818.750 EUR.

Πρόκειται για την πρώτη πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου που υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κατά τη διάρκεια του 2017.

Σε περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων συμμετέχει στη διαδικασία, προκειμένου να προσφέρει εποικοδομητική στήριξη και να συμβάλει στην αξιολόγηση των αιτήσεων από το Ταμείο.

(1)

[1] ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(2)

[2] ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(3)

[3] ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(4)

[4] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1046/2012 της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS), όσον αφορά τη διαβίβαση των χρονοσειρών για τη νέα περιφερειακή κατανομή (ΕΕ L 310 της 9.11.2012, σ. 34).

(5)

[5]               http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels

(6)

[6]               http://overijssel.databank.nl/jive/jivereportcontents.ashx?report=home Theme economy


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

D(2017)3389

Κύριο Jean Arthuis

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 09G205

Θέμα:   Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail

Κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) εξέτασε την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην υπόθεση EGF/2016/005 NL/Drenthe, και ενέκρινε την εξής γνωμοδότηση:

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ είναι υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου όσον αφορά το συγκεκριμένο αίτημα. Επ’ αυτού η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Τα συμπεράσματα της επιτροπής EMPL βασίζονται στο ακόλουθο σκεπτικό:

Α)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (κανονισμός ΕΤΠ) και αφορά 1 εργαζομένους που απολύθηκαν σε 6 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους οικονομικούς τομείς που ταξινομούνται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 κλάδος 47 - Λιανικό εμπόριο, εκτός μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών·

Β)  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να καθοριστεί η σχέση μεταξύ των απολύσεων και των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, οι Κάτω Χώρες υποστηρίζουν ότι οι λιανικές είναι ένας τομέας σε κρίση με αυξανόμενη δημοτικότητα στις αγορές μέσω διαδικτύου και την ανάπτυξη νέων εμπορικών περιοχών εκτός των αστικών κέντρων σε συνδυασμό με αυστηρότερους κανόνες τραπεζικής, που εφαρμόζεται ως αποτέλεσμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, πράγμα που σήμαινε ότι οι τράπεζες απέκτησαν κομβικής σημασίας ρόλο για την παροχή πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις·

Γ)  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 71,2% των εργαζομένων τους οποίους αφορούν τα μέτρα είναι άνδρες και το 28,8% γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 61,5% των εστιαζομένων εργαζομένων είναι ηλικίας από 15 έως 24 ετών, ενώ 24,87% έχουν ηλικία μεταξύ 30 και 54 ετών και 8% μεταξύ 55 και 64 ετών·

Δ)  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή είναι η έβδομη αίτηση ΕΤΠ που αφορούν τον τομέα της NACE 47 (λιανικό εμπόριο, εκτός μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών).

Συνεπώς, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την ολλανδική αίτηση τις εξής προτάσεις:

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1309/2013 και ότι, ως εκ τούτου, οι Κάτω Χώρες δικαιούνται να λάβουν χρηματοδοτική συνεισφορά 1 818 750 EUR δυνάμει αυτού του κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού κόστους, το οποίο ανέρχεται σε 3 031 250 EUR·

2.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή τήρησε την προθεσμία των 12 εβδομάδων από την παραλαβή της ολοκληρωμένης αίτησης από τις ολλανδικές αρχές, έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της συμμόρφωσης της αίτησης με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την παροχή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, στις 29 Νοεμβρίου 2016 και την κοινοποίησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 23 Ιανουαρίου 2017·

3.  τονίζει ότι ο τομέας του λιανικού εμπορίου αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ποσοστό απασχόλησης (17-19%) στις εμπλεκόμενες περιφέρειες Drenthe και Overijssel, οι οποίες είναι επιπέδου NUTS 2· επισημαίνει ότι 5200 καταστήματα λιανικής έχουν κάνει πτώχευση από την έναρξη της κρίσης, με τα μεγαλύτερα πολυκαταστήματα μόνο πρόσφατα να πλήττονται· επισημαίνει με δυσαρέσκεια ότι τούτο συνέβαλε στο να αυξηθεί στους 3461 ο αριθμός των δικαιούχων επιδόματος ανεργίας που προέρχονται από τον τομέα του λιανικού εμπορίου σε αυτές τις περιφέρειες, στο διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου 2015 και Mαρτίου 2016·

4.  σημειώνει ότι οι χρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF) εξατομικευμένες υπηρεσίες για τους απολυμένους εργαζόμενους περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των ικανοτήτων, δυνατοτήτων και επαγγελματικών προοπτικών των συμμετεχόντων· βοήθεια για αναζήτηση εργασίας και διαχείριση ατομικών περιπτώσεων· μια ευέλικτη «δεξαμενή κινητικότητας» (Mobility Pool) με θέσεις προσωρινής απασχόλησης για αναζητούντες εργασία και για εργοδότες· βοήθεια για επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας· κατάρτιση και επαγγελματικό αναπροσανατολισμό, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καθοδήγησης, και της χορήγησης επιδοτήσεων·

5.  χαιρετίζει τη διαβεβαίωση που έδωσαν οι Κάτω Χώρες ότι η αίτηση, και ιδίως η συντονισμένη δέσμη των εξατομικευμένων υπηρεσιών, καταρτίστηκε κατόπιν διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς, τους κοινωνικούς εταίρους, τους εκπροσώπους του τομέα λιανικού εμπορίου και των περιφερειών·

6.  επισημαίνει ότι η αίτηση δεν περιλαμβάνει κανένα από τα επιδόματα ή τα κίνητρα που προβλέπονται στο άρθρο

7 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF)· χαιρετίζει την απόφαση μείωσης του κόστους της τεχνικής υποστήριξης στο 4% επί του συνολικού κόστους, ώστε το υπόλοιπο 96% να διατίθεται για τη δέσμη των εξατομικευμένων υπηρεσιών·

7.  επισημαίνει ότι οι ολλανδικές αρχές παρείχαν διαβεβαιώσεις πως οι προταθείσες δράσεις δεν θα λάβουν οικονομική ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, ότι θα αποφευχθεί κάθε διπλή χρηματοδότηση, ότι οι δράσεις θα είναι συμπληρωματικές προς άλλες δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και ότι θα τηρηθούν οι απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας σε θέματα συλλογικών απολύσεων·

8.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕTΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με τη στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Thomas HÄNDEL

Πρόεδρος της επιτροπής EMPL


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριο Jean ARTHUIS

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Θέμα:  Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Αξιότιμε κ. Arthuis,

Παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης πρόταση απόφασης της Επιτροπής σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ). Εξ όσων γνωρίζω, η έκθεση για την πρόταση αυτή πρόκειται να εγκριθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, στις Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017.

-  Tο έγγραφο COM(2016)0742/1 προτείνει συνεισφορά ύψους 1 818 750 ευρώ από το ΕTΠ για 096 εργαζομένους που απολύθηκαν στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 κλάδος 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών. Οι απολύσεις εντοπίζονται στις περιφέρειες Drenthe (NL13) και Overijssel (NL21) επιπέδου NUTS 2, στις Κάτω Χώρες.

Οι κανόνες που εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΠ καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.

Οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν την πρόταση αυτή και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω εγγράφως ότι η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής REGI δεν έχει αντίρρηση για αυτή την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση προκειμένου να διατεθεί το προαναφερθέν ποσό που προτείνει η Επιτροπή.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Iskra MIHAYLOVA


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.2.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0

23

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Paul Denanot, Andrey Novakov, Ivan Štefanec, Marco Valli


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23

+

ALDE

Jean Arthuis

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, , José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Inese Vaidere, , Ivan Štefanec

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, , Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Πράσινοι/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ECR

Richard Ashworth, Stanisław Ożóg

NI

Ελευθέριος Συναδινός

0

0

Σημασία συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου