Postupak : 2017/2014(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0036/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0036/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/02/2017 - 8.7

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0025

IZVJEŠĆE     
PDF 592kWORD 67k
10.2.2017
PE 597.463v02-00 A8-0036/2017

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (na temelju zahtjeva Nizozemske – EGF//2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail )

(COM(2016)0742 – C8-00180/2017 – 2017/2014(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Nedzhmi Ali

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (na temelju zahtjeva Nizozemske – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail )

(COM(2016)0742 – C8-0018/2017 – 2017/2014(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0742 – C8-0018/2017),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0036/2017),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine i svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im pomogla da se ponovno uključe na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je donošenje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o utvrđivanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri obradi zahtjeva za mobilizaciju EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćivanjem vremena za procjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.  budući da je Nizozemska podnijela zahtjev EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja u ekonomskom sektoru svrstanom u odjeljak 47 NACE-a Rev. 2 (Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima), većinom u regijama razine NUTS 2 Drenthe (NL13) i Overijssel (NL21), te s obzirom da se predviđa da će mjerama biti obuhvaćeno 800 od 1 096 otpuštenih radnika koji ispunjavaju uvjete za doprinos iz EGF-a;

E.  budući da je zahtjev podnesen na temelju intervencijskih kriterija iz članka 4. stavka 1. točke (b) Uredbe o EGF-u, kojima se propisuje da je najmanje 500 radnika proglašeno viškom u referentnom razdoblju od devet mjeseci u poduzeću koje djeluje u istom ekonomskom sektoru definiranom na razini NACE-ovih Rev. 2 odjeljaka djelatnosti i smještenima u dvjema susjednim regijama razine NUTS 2 u državi članici;

F.  budući da su zabilježene znatne promjene u ponašanju potrošača, primjerice smanjenje prodaje proizvoda srednje cjenovne kategorije i sve veća popularnost internetske kupovine; budući da su razvoj novih trgovačkih centara u mnogim nizozemskim gradovima izvan gradskih središta te smanjeno povjerenje potrošača(4) u gospodarstvo također negativno utjecali na položaj konvencionalnog sektora trgovine na malo;

G.  budući da Nizozemska tvrdi da je uloga nizozemskog financijskog sektora kao dionika na svjetskom tržištu uređena međunarodnim pravilima uključujući pravila za financijske pričuve te da, zbog ispunjenja novih međunarodnih standarda, banke imaju manje sredstava za financiranje gospodarstva nego prije;

H.   budući da je između 1. kolovoza 2015. i 1. svibnja 2015. došlo do 1 096 otpuštanja u sektoru trgovine na malo u regijama Drenthe i Overijssel u Nizozemskoj;

I.  budući da, unatoč tome što je sektor maloprodajnih i veleprodajnih usluga zaslužan za 11 % BDP-a Unije i 15 % ukupnog broja radnih mjesta u Uniji, taj sektor još uvijek osjeća posljedice krize;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. točke (b) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Nizozemska stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u visini od 1 818 750 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 3 031 250 EUR;

2.  napominje da je Nizozemska 12. srpnja 2016. podnijela zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a te da je Komisija 29. studenoga 2016. završila s ocjenjivanjem tog zahtjeva i o njemu obavijestila Parlament 23. siječnja 2017.;

3.  primjećuje da je sektor trgovine na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima, dosad bio predmetom još šest drugih zahtjeva za doprinos iz EGF-a, koji su svi povezani sa svjetskom financijskom i gospodarskom krizom(5);

4.  prima na znanje da je zbog slabijeg financijskog položaja većih robnih kuća postalo nemoguće ulagati u druge oblike trgovina kako bi se postigle nužne promjene i ponovno uspostavila konkurentnost;

5.  ističe da se u Nizozemskoj tržište rada polako oporavlja od krize i da su posljedice još vidljive u pojedinim sektorima, te da su neki sektori poput trgovine na malo tek nedavno počeli zaista osjećati posljedice financijske i gospodarske krize;

6.  primjećuje da su u nizozemskom sektoru trgovine na malo posljednjih mjeseci zabilježena mnoga otpuštanja te da su glavne robne kuće u tom sektoru u stečaju, što je uzrok ukupnog broja od 27 052(6) otpuštanja u razdoblju 2011. – 2015.; sa žaljenjem napominje da je količina prodane robe u sektoru trgovine na malo pratila taj trend te pala s -2 % (2011.) na -4 % (2013.). te da je kupnja još 2,7 % ispod razine iz 2008.(7);

7.  naglašava da je sektor trgovine na malo zaslužan za znatan udio radnih mjesta (17 – 19 %) u regijama druge razine NUTS-a, Drenthe i Overijssel;; prima na znanje da je 5 200 trgovina na malo proglasilo stečaj od početka krize te da su najveće robne kuće tek nedavno počele osjećati posljedice; žali što je to doprinijelo tome da se između siječnja 2015. i ožujka 2016. broj korisnika naknada za nezaposlene poveća za 3 461 u sektoru trgovine na malo tih regija(8);

8.  žali zbog toga što su najviše pogođeni mladi ljudi s obzirom na to da je 67,1 % ciljanih korisnika mlađe od 30 godina;

9.  ističe da ciljani korisnici provedu dugo razdoblje ne radeći niti se obrazujući ili osposobljavajući, kao i da protekne mnogo vremena, duže od jedne godine, između datuma posljednjeg otpuštanja (1. svibnja 2016.) i trenutka u kojemu država članica koja je podnijela zahtjev počne primati potporu iz EGF-a;

10.  prima na znanje da je Nizozemska navela da je zahtjev, a osobito usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama, izrađen u dogovoru s dionicima, socijalnim partnerima te predstavnicima sektora trgovine na malo i predmetnih regija;

11.  napominje da u zahtjevu nisu sadržane naknade i poticaji iz članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe o EGF-u; pozdravlja odluku da se troškovi tehničke pomoći ograniče na 4 % ukupnih troškova, što znači da se preostalih 96 % može iskoristiti za paket usluga prilagođenih potrebama;

12.  poziva Komisiju da prouči nove načine za smanjenje kašnjenja u pružanju potpore EGF-a uz pomoć smanjenja birokracije pri postupku podnošenja zahtjeva;

13.  napominje da usluge prilagođene potrebama otpuštenih radnika koje su sufinancirane iz EGF-a sadrže ocjenu sposobnosti, potencijala i izgleda za zapošljavanje sudionika; pomoć pri traženju posla i upravljanje predmetom; fleksibilnu „burzu mobilnosti” za tražitelje posla i poslodavce s privremenim zaposlenjem; pomoć pri traženju zamjenskog posla; osposobljavanje i prekvalifikaciju, uključujući osposobljavanje, podučavanje i bespovratna sredstva radi poticanja poduzetništva;

14.  podsjeća na to da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u pri osmišljavanju usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama financiranom iz EGF-a trebali predvidjeti budući izgledi na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen s prelaskom na održivo gospodarstvo u kojemu se na učinkovit način gospodari resursima;

15.  napominje da su nizozemske vlasti pružile jamstva da se za predložene mjere neće primati financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije, da će svaki oblik dvostrukog financiranja biti spriječen, da će te mjere biti komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova te da će se poštovati zahtjevi sadržani u nacionalnom zakonodavstvu i zakonodavstvu Unije u vezi s kolektivnim otpuštanjima;

16.  podsjeća na važnost povećanja mogućnosti zapošljavanja svih radnika prilagođenim programima osposobljavanja i priznavanjem vještina i sposobnosti koje je radnik usvojio tijekom profesionalne karijere; očekuje da se osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu prilagodi ne samo potrebama otpuštenih radnika nego i stvarnom poslovnom okruženju;

17.  ponavlja da doprinosi iz EGF-a ne smiju zamijeniti ni aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima nadležna poduzeća ni mjere za restrukturiranje poduzeća ili sektora;

18.  traži od Komisije da javnosti omogući pristup dokumentima povezanima s predmetima EGF-a;

19.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

20.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

21.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(4)

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/11/consumentenvertrouwen-daalt-opnieuw

(5)

EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011)0061; EGF/2010/016 ES/Aragón retail, COM(2010)0615; EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011)0580; EGF/2014/009_EL/Sprider stores, COM(2014)0620; EGF/2014/013_EL/Odyssefs Fokas, COM(2014)0702; EGF/2015/011_GR/Supermarket Larissa, COM(2016)0210.

(6)

  http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels

(7)

  Fokus na potrošnji, ekonomska agencija ABN-AMRO, Mathijs Deguelle i Nico Klene. Kretanje obujma u sektoru trgovine na malo. siječnja 2014. Prognoze za sektor trgovine na malo, ekonomska agencija ABN-AMRO, Sonny Duijn, prvi odlomak. 22. siječnja 2016.

(8)

  Podaci UWV-a, travanj 2016.


PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva Nizozemske – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1), a posebno njezin članak 15. stavak 4.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2), a posebno njegovu točku 13.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)  Svrha Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) jest pružanje potpore radnicima koji su proglašeni viškom i samozaposlenim osobama koje su prestale sa svojom djelatnošću zbog velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine nastalih zbog globalizacije, zbog nastavka svjetske financijske i gospodarske krize ili nove svjetske financijske i gospodarske krize te pomaganje tim radnicima da se ponovno uključe na tržište rada.

(2)  EGF ne smije premašiti najviši godišnji iznos od 150 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 12. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013(3).

(3)  Nizozemska je 12. srpnja 2016. podnijela zahtjev za mobilizaciju EGF-a u vezi s otpuštanjima 6 poduzeća koja posluju u sektoru trgovine na malo u dvije regije u Nizozemskoj (Drenthe i Overijssel). Zahtjev je dopunjen dodatnim informacijama dostavljenima u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1309/2013. Tim se zahtjevom ispunjavaju uvjeti za određivanje financijskog doprinosa iz EGF-a utvrđeni člankom 13. Uredbe (EU) br. 1309/2013.

(4)  Stoga bi trebalo mobilizirati EGF kako bi se za zahtjev koji je podnijela Nizozemska osigurao financijski doprinos u iznosu od 1 818 750 EUR.

(5)  Kako bi se sredstva iz EGF-a mogla što prije upotrijebiti, ova bi se odluka trebala primjenjivati od dana njezina donošenja,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017. mobilizira se Europski fond za prilagodbu globalizaciji kako bi se osigurao iznos od 1 818 750 EUR u obliku odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i plaćanja.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od [datum donošenja Odluke]*.

(4)Sastavljeno u [...],

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

(1)

  SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(3)

  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).

(4)

*  Datum unosi Parlament prije objave u SL-u.


OBRAZLOŽENJE

I. Kontekst

Europski fond za prilagodbu globalizaciji osnovan je radi pružanja dodatne potpore radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine.

U skladu s odredbama članka 12. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(1)[1] i članka 15. Uredbe (EU) br. 1309/2013(2)[2], Fond ne smije premašiti najveći godišnji iznos od 150 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.). Odgovarajući iznosi uneseni su u opći proračun Unije kao rezervacija.

Što se tiče postupka, u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3)[3], da bi se mobilizirao Fond Komisija u slučaju pozitivne ocjene zahtjeva predstavlja proračunskom tijelu prijedlog za mobilizaciju Fonda i, u isto vrijeme, odgovarajući zahtjev za prijenos. U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga.

II. Zahtjev Nizozemske i prijedlog Komisije

1.Komisija je 29. studenoga 2016. donijela prijedlog odluke o mobilizaciji EGF-a u korist Nizozemske radi pružanja potpore ponovnom uključivanju na tržište rada radnika otpuštenih nakon stečaja i zatvaranja šest poduzeća koja pripadaju odjeljku 47 NACE-a Rev. 2 (Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima), uglavnom u regijama razine NUTS 2(4)[4] NL13 – Drenthe i NL21 – Overijssel.

Poduzeća i broj otpuštanja u referentnom razdoblju

Aktiesport (Drenthe)

41

Perry Sport (Drenthe)

19

Aktiesport (Overijssel)

84

Perry Sport (Overijssel)

36

Dolcis (Drenthe)

19

Scapino (Drenthe)

209

Dolcis (Overijssel)

44

Scapino (Overijssel)

213

Manfield (Drenthe)

11

V&D (Drenthe)

125

Manfield (Overijsse)

27

V&D (Overijssel)

268

Ukupan broj poduzeća: 6

Ukupan broj otpuštanja:

1 096

Ukupan broj samozaposlenih osoba koje su prestale obavljati svoju djelatnost:

0

Ukupan broj prihvatljivih radnika i samozaposlenih osoba

1 096

 

 

 

 

 

 

To je prvi zahtjev koji se treba ispitati u okviru proračuna za 2017. i šesti u sektoru trgovine na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima, te se odnosi na mobilizaciju ukupnog iznosa od 1 818 750 iz EGF-a za Nizozemsku. Zahtjev se odnosi na 800 radnika koji su proglašeni viškom.

Zahtjev je poslan Komisiji 12. srpnja 2016. i do 6. rujna 2016. dopunjavan dodatnim podacima. Komisija je u skladu sa svim važećim odredbama iz Uredbe o EGF-u zaključila da zahtjev ispunjava uvjete za financijski doprinos iz EGF-a, kako je navedeno u članku 4. stavku 1. točki (b) Uredbe o EGF-u.

Iako se nizozemsko tržište rada polako oporavlja od krize, posljedice su još vidljive u pojedinim sektorima. Neki sektori poput trgovine na malo tek su nedavno počeli zaista osjećati posljedice financijske i gospodarske krize. Neke od najvećih trgovina na malo u Nizozemskoj proglasile su stečaj krajem 2015. Analiza pokazuje deset najvećih slučajeva stečaja u sektoru trgovine na malo tijekom proteklih godina, broj zatvorenih podružnica/trgovina i broj ljudi koji su ostali bez posla(5)[5]. Trend stečaja već je zabilježen sredinom krize (2011. – 2013.), pri čemu su prvo pogođeni manji lanci trgovine na malo, a sada (2015. – 2016.) i veći(6)[6].

Šest mjera koje će se pružiti otpuštenim radnicima obuhvaćaju:

Prihvat: tom će se mjerom sudionici kategorizirati prema vještinama, potencijalu i izgledima za pronalaženje posla. Svaki će prihvat završiti savjetovanjem.

Pomoć pri traženju posla i upravljanje predmetom: ta će mjera započeti ponudom programa prilagođenog potrebama. Među ostalim uključivat će pripremu dokumenata o premještaju, intenzivnu obuku o procesu traženja zaposlenja, organizaciju sajmova poslova i intenzivni kontakt s poslodavcima.

 Fond za mobilnost: ta mjera podrazumijeva stvaranje fleksibilne burze privremenih poslova za tražitelje posla i poslodavce. Ta se usluga može upotrebljavati za fleksibilni angažman. Tom će se mjerom (prekvalificiranim) radnicima osigurati radno iskustvo i pomoći im pri predstavljanju novim poslodavcima.

Pomoć pri traženju zamjenskog posla: ta će mjera pružiti profesionalnu orijentaciju, savjetovanje o karijeri i osposobljavanje radi stjecanja vještina.

Osposobljavanje i prekvalifikacija: tom će se mjerom osigurati osposobljavanje, prekvalifikacija i druge mogućnosti obrazovanja za sektor trgovine na malo i za nove profile zanimanja, na primjer u području prometa, informatičkih usluga, tehničkih zanimanja i ostalog.

Osposobljavanje i podučavanje radi poticanja poduzetništva: neki sudionici mogu iskoristiti svoje trgovačke vještine i iskustvo za pokretanje vlastitog poduzeća. Tom će im se mjerom osigurati osposobljavanje i poduka radi razvoja vještina, sastavljanja održivog poslovnog plana i usmjeravanja kroz zakonodavne postupke.

Bespovratna sredstva za poticanje poduzetništva: tom će se mjerom osigurati bespovratna sredstva za pokrivanje troškova ulaganja ako sudionik stekne potrebne vještine i ima održiv poslovni plan.

Prethodno navedeni paket mjera pružat će se uz redovne usluge koje se osiguravaju otpuštenim radnicima. Te su mjere prilagođene potrebama i usmjerene na otpuštenog radnika, dok su mjere za poticanje poduzetništva usmjerene na ograničen broj osoba s realističnim poslovnim projektima.

Opisane su mjere, prema Komisiji, aktivne mjere na tržištu rada u okviru prihvatljivih djelovanja utvrđenih člankom 7. Uredbe o EGF-u. Te mjere nisu zamjena za pasivne mjere socijalne zaštite.

Nizozemska je dostavila sva potrebna jamstva u pogledu sljedećeg:

–u pristupu predloženim mjerama i njihovoj provedbi poštovat će se načela jednakog postupanja i nediskriminacije,

–ispunjeni su zahtjevi koji se odnose na kolektivno otpuštanje utvrđeni nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU-a,

–za predložene se mjere neće primati financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije i spriječit će se dvostruko financiranje,

–predložene mjere bit će komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova,

–financijski doprinos iz EGF-a bit će u skladu s proceduralnim i materijalnim pravilima Unije o državnim potporama.

III. Postupak

Kako bi se mobilizirao Fond, Komisija će proračunskom tijelu predati zahtjev za prijenos odobrenih sredstava u ukupnom iznosu od 1 818 750 EUR.

To je prvi prijedlog za prijenos za mobilizaciju Fonda koji je dosad predan proračunskom tijelu tijekom 2017.

U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga, u skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe o EGF-u.

U skladu s internim sporazumom, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja trebao bi biti uključen u postupak kako bi pružio konstruktivnu potporu i doprinio ocjeni zahtjeva za financijski doprinos iz Fonda.

(1)

[1] SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(2)

[2] SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(3)

[3] SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(4)

[4] Uredba Komisije (EU) br. 1046/2012 od 8. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog razvrstavanja teritorijalnih jedinica za statistiku (NUTS), u pogledu prosljeđivanja vremenskih okvira za novu regionalnu raspodjelu (SL L 310, 9.11.2012., str. 34.).

(5)

[5]               http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels

(6)

[6]               http://overijssel.databank.nl/jive/jivereportcontents.ashx?report=home rubrika „Gospodarstvo”


PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

D(2017)3389

Jean Arthuis

Predsjednik Odbora za proračune

ASP 09G205

Predmet:  Mišljenje o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za predmet EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail

Poštovani predsjedniče,

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) kao i njegova radna skupina za EGF razmotrili su mobilizaciju EGF-a za predmet EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail i usvojili sljedeće mišljenje.

Odbor EMPL i radna skupina za EGF slažu se s tim da se sredstva Fonda mobiliziraju na temelju tog zahtjeva. U tom smislu odbor EMPL iznosi nekoliko primjedbi, ne dovodeći time u pitanje prijenos sredstava.

Zaključci odbora EMPL temelje se na sljedećim razmatranjima:

A)budući da se taj zahtjev temelji na članku 4. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) br. 1309/2013 (Uredba o EGF-u) i odnosi na 1096 radnika koji su proglašeni viškom u šest poduzeća iz ekonomskog sektora razvrstanog u odjeljak 47 NACE-a Rev. 2 – Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima;

B)budući da, kako bi se uspostavila veza između otpuštanja i velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine zbog globalizacije, Nizozemska tvrdi da je sektor trgovine na malo u krizi zbog sve veće popularnosti internetske kupovine i razvoja novih trgovačkih centara izvan gradskih središta te strože bankarske regulative uspostavljene kao posljedica financijske gospodarske krize, što znači da su banke postale kritičnije prilikom dodjele kredita poduzećima;

C)budući da 71,2 % radnika obuhvaćenih tom mjerom čine muškarci, a 28,8 % žene; budući da su 61,5 % ciljanih korisnika osobe u dobi od 15 do 24 godine, njih 24,8 % u dobi od 30 do 54 godine, a 8 % u dobi od 55 do 64 godine;

D)budući da je to sedmi zahtjev za doprinos iz EGF-a u vezi s odjeljkom 47 NACE-a (Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima);

Stoga Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u svoj prijedlog rezolucije u vezi s nizozemskim zahtjevom uvrsti sljedeće prijedloge:

1.slaže se s Komisijom da su intervencijski kriteriji iz članka 4. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1309/2013 ispunjeni i da Nizozemska stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 1 818 750 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 3 031 250 EUR;

2.napominje da je Komisija poštovala rok od 12 tjedana od primitka ispunjenog zahtjeva koji su podnijele nizozemske vlasti, nakon čega je 29. studenoga 2016. završila svoju ocjenu o usklađenosti s uvjetima za pružanje financijskog doprinosa te o tome obavijestila Parlament 23. siječnja 2017.;

3.naglašava da je sektor trgovine na malo zaslužan za znatan udio radnih mjesta (17 – 19 %) u regijama druge razine NUTS-a, Drenthe i Overijssel; prima na znanje da je 5200 trgovina na malo proglasilo stečaj od početka krize te da su najveće robne kuće tek nedavno počele osjećati posljedice; žali što je to doprinijelo tome da se između siječnja 2015. i ožujka 2016. broj korisnika naknada za nezaposlene poveća za 3 461 u sektoru trgovine na malo tih regija;

4.napominje da usluge prilagođene potrebama otpuštenih radnika koje su sufinancirane iz EGF-a sadrže ocjenu sposobnosti, potencijala i izgleda za zapošljavanje sudionika; pomoć pri traženju posla i upravljanje predmetom; fleksibilnu „burzu mobilnosti” za tražitelje posla i poslodavce s privremenim zaposlenjem; pomoć pri traženju zamjenskog posla; osposobljavanje i prekvalifikaciju, uključujući osposobljavanje, podučavanje i bespovratna sredstva radi poticanja poduzetništva;

5.pozdravlja činjenicu da Nizozemska jamči da je zahtjev, a osobito usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama, izrađen u dogovoru s dionicima, socijalnim partnerima, otpuštenim radnicima te predstavnicima sektora trgovine na malo i regija;

6.napominje da u zahtjevu nisu sadržane naknade i poticaji iz članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe o EGF-u; pozdravlja odluku da se troškovi tehničke pomoći ograniče na 4 % ukupnih troškova, što znači da se preostalih 96 % može iskoristiti za paket usluga prilagođenih potrebama;

7.napominje da su nizozemske vlasti pružile jamstva da se za predložene mjere neće primati financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije, da će svaki oblik dvostrukog financiranja biti spriječen, da će te mjere biti komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova te da će se poštovati zahtjevi sadržani u nacionalnom zakonodavstvu i zakonodavstvu EU-a u vezi s kolektivnim otpuštanjima;

8.podsjeća da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe pri izradi usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama otpuštenih radnika trebali predvidjeti budući izgledi na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen sa zaokretom prema održivom gospodarstvu u kojem se na učinkovit način koriste resursi.

S poštovanjem,

Thomas HÄNDEL

predsjednik odbora EMPL


PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Jean ARTHUIS

Predsjednik

Odbor za proračune

Europski parlament

Predmet:  Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji

Poštovani g. Arthuis,

prijedlog odluke Komisije o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) upućen je Odboru za regionalni razvoj kako bi taj odbor dao svoje mišljenje. Prema mojim saznanjima predviđeno je da Odbor za proračune 9. veljače 2017. usvoji izvješće o tom prijedlogu:

-  COM(2016)0742/1, kojim se predlaže dodjeljivanje financijskog doprinosa iz EGF-a u iznosu od 1 818 750 EUR za 1 096 otpuštenih radnika u ekonomskom sektoru svrstanom u odjeljak 47 NACE-a Rev. 2 (Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima). Otpuštanja su provedena u regijama NL13 – Drenthe i NL21 – Overijssel, regijama razine NUTS 2 u Nizozemskoj.

Pravila koja se primjenjuju na financijski doprinos iz EGF-a utvrđena su u Uredbi (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.

Koordinatori Odbora razmotrili su taj prijedlog i zamolili me da Vas obavijestim o tome da se većina Odbora ne protivi toj mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji radi dodjeljivanja navedenog iznosa u skladu s prijedlogom Komisije.

S poštovanjem,

Iskra MIHAYLOVA


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

9.2.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jean-Paul Denanot, Andrey Novakov, Ivan Štefanec, Marco Valli


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

23

+

ALDE

Jean Arthuis

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, , José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Inese Vaidere, , Ivan Štefanec

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, , Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ECR

Richard Ashworth, Stanisław Ożóg

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena