Procedūra : 2017/2014(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0036/2017

Pateikti tekstai :

A8-0036/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/02/2017 - 8.7

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0025

PRANEŠIMAS     
PDF 658kWORD 65k
10.2.2017
PE 597.463v02-00 A8-0036/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Nyderlandų paraiška „EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel – mažmeninė prekyba“)

(COM(2016) 0742 – C8-0018/2017 – 2017/2014(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Nedzhmi Ali

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS
 GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Nyderlandų paraiška „EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel – mažmeninė prekyba“)

(COM(2016) 0742 – C8-0018/2017 –2017/2014(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0742 – C8-0018/2017),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1), (EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinis susitarimas), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinio susitarimo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0036/2017),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinio susitarimo nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir kuo greičiau ir veiksmingiau prieinama;

C.  kadangi priimtasis EGF reglamentas atspindi Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl pradėti taikyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, nustatyti, kad Sąjungos finansinis įnašas yra 60 proc. bendrų numatomų išlaidų pagal siūlomas priemones, padidinti EGF paraiškų nagrinėjimo Komisijoje, Parlamente ir Taryboje veiksmingumą sutrumpinant jų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.  kadangi Nyderlandai pateikė paraišką „EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel – mažmeninė prekyba“ dėl finansinės EGF paramos po to, kai buvo atleisti darbuotojai ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 47 skyriui (mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą), daugiausia NUTS 2 lygio Drentės (NL13) ir Overeiselio (NL21) regionuose, ir kadangi tikimasi, kad priemonėmis pasinaudos 800 iš 1 096 atleistų darbuotojų, atitinkančių reikalavimus EGF paramai gauti;

E.  kadangi paraiška pateikta laikantis EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytų intervencijos kriterijų, pagal kuriuos reikalaujama, kad per devynių mėnesių ataskaitinį laikotarpį iš įmonių, kurios visos veikia tame pačiame NACE 2 red. skyriaus ekonomikos sektoriuje ir yra dviejuose gretimuose valstybės narės NUTS 2 lygio regionuose, būtų atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų;

F.  kadangi labai pasikeitė vartotojų elgesys, pavyzdžiui, sumažėjo vidutinių kainų kategorijos pardavimas, o apsipirkimas internetu vis labiau populiarėjo; kadangi neigiamą poveikį tradicinės mažmeninės prekybos sektoriui taip pat turėjo naujų prekybos vietų kūrimas daugelio Nyderlandų miestų pakraščiuose bei mažėjantis vartotojų pasitikėjimas ekonomikos padėtimi(4);

G.  kadangi Nyderlandai teigia, kad Nyderlandų finansų sektorius, kaip pasaulinio masto veikėjas, privalo laikytis tarptautinių taisyklių, įskaitant finansų atsargų taisykles, ir kad todėl, norėdami atitikti naujus tarptautinius standartus, bankai turi mažiau nei anksčiau ekonomikos finansavimo išteklių;

H.  kadangi laikotarpiu nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. iki 2016 m. gegužės 1 d. Drentės ir Overeiselio regionuose (Nyderlandai) mažmeninės prekybos sektoriuje atleista 1 096 darbuotojų;

I.  kadangi, nors mažmeninės ir didmeninės paslaugos sukuria 11 proc. Sąjungos BVP ir 15 proc. viso Sąjungos užimtumo, šis sektorius vis dar patiria neigiamą krizės poveikį;

1.  pritaria Komisijai, kad įvykdytos EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytos sąlygos ir kad todėl Nyderlandai turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 1 818 750 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, siekiančių 3 031 250 EUR;

2.  pažymi, kad Nyderlandai paraišką dėl EGF finansinės paramos pateikė 2016 m. liepos 12 d. ir kad 2016 m. lapkričio 29 d. Komisija baigė tos paraiškos vertinimą ir 2017 m. sausio 23 d. informavo Parlamentą;

3.  pažymi, kad mažmeninės prekybos, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą, sektoriuje pateiktos šešios kitos paraiškos dėl EGF paramos, visos dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės(5);

4.  pažymi, kad dėl prastos didesnių universalinių parduotuvių finansinės būklės tapo neįmanoma investuoti į kitų rūšių parduotuves, kad būtų įgyvendinti būtini pokyčiai ir vėl būtų galima konkuruoti;

5.  pažymi, kad Nyderlanduose darbo rinka po truputį atsigauna po krizės, tačiau jos poveikis tam tikruose sektoriuose vis dar jaučiamas ir, kaip mažmeninės prekybos sektorius, kai kurie sektoriai tik neseniai iš tiesų pajuto finansų ir ekonomikos krizės padarinius;

6.  pažymi, kad per pastaruosius kelis mėnesius Nyderlandų mažmeninės prekybos sektoriuje atleista daug darbuotojų ir pagrindinės šio sektoriaus universalinės parduotuvės patiria bankrotą, dėl kurio 2011–2015 m. laikotarpiu buvo iš viso atleisti 27 052 darbuotojai(6); apgailestaudamas pažymi, kad mažmeninės prekybos sektoriuje parduotų prekių kiekis kito nuo -2 proc. 2011 m. iki -4 proc. 2013 m., o pirkimų lygis buvo vis dar 2,7 proc. žemesnis už 2008 m. lygį(7);

7.  pabrėžia, kad Drentės ir Overeiselio NUTS 2 lygmens regionuose mažmeninės prekybos sektoriui tenka didelė darbo vietų dalis (17–19 proc.); pažymi, kad nuo krizės pradžios 5 200 mažmeninės prekybos parduotuvių bankrutavo, o didžiausios universalinės parduotuvės krizės poveikį pajuto tik neseniai; apgailestauja, kad dėl to per laikotarpį nuo 2015 m. sausio mėn. iki 2016 m. kovo mėn. bedarbio pašalpos gavėjų skaičius šių regionų mažmeninės prekybos sektoriuje padidėjo 3 461(8);

8.  apgailestauja, kad labiausiai nukentėjo jaunesni darbuotojai – 67,1 proc. tikslinių paramos gavėjų nėra 30 metų;

9.  atkreipia dėmesį į ilgą laikotarpį, kurį tiksliniai paramos gavėjai praleido nedirbdami ir negaudami mokymo ar lavinimo paslaugų, taip pat į ilgą (daugiau nei vienų metų) laikotarpį nuo tos dienos, kai buvo atleistas paskutinis darbuotojas (2016 m. gegužės 1 d.), iki dienos, kai paraišką pateikusi valstybė narė pradės gauti EGF paramą;

10.  atkreipia dėmesį į tai, kad Nyderlandai nurodė, jog paraiška, visų pirma suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas, parengti konsultuojantis su susijusių regionų suinteresuotaisiais subjektais, socialiniais partneriais ir mažmeninės prekybos sektoriaus atstovais;

11.  pažymi, kad paraiška neapima jokių EGF reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų išmokų ar paskatų; palankiai vertina sprendimą apriboti techninės paramos išlaidas iki 4 proc. visų išlaidų, taigi 96 proc. šių lėšų bus panaudoti prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketui finansuoti;

12.  ragina Komisiją ieškoti naujų būdų, kaip, sumažinus paraiškos procedūros biurokratizmą, būtų galima užtikrinti, kad teikiama EGF parama mažiau vėluotų;

13.  pažymi, kad EGF lėšomis bendrai finansuojamos prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos atleistiems darbuotojams apima dalyvių gebėjimų, potencialo ir darbo perspektyvų vertinimą, pagalbą ieškant darbo ir bylų valdymą, lanksčią darbo ieškančių asmenų ir laikinas darbo vietas siūlančių darbdavių judumo grupę, konsultacijas dėl atleistųjų iš darbo įsidarbinimo, mokymą ir perkvalifikavimą, įskaitant verslumo skatinimo mokymą ir ugdomąjį vadovavimą, taip pat verslumo skatinimo išmokas;

14.  primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant EGF lėšomis remiamą suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų numatyti būsimos darbo rinkos perspektyvas ir reikiamus įgūdžius, be to, jis turėtų būti pritaikytas perėjimui prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

15.  atkreipia dėmesį į tai, jog Nyderlandų valdžios institucijos patikino, kad siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones, kad bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo ir kad jie papildo struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus, taip pat kad bus laikomasi nacionalinės ir Sąjungos teisės aktuose nustatytų su kolektyviniu atleidimu susijusių reikalavimų;

16.  primena, kad svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant įgūdžius bei gebėjimus, įgytus per darbuotojo profesinę karjerą; tikisi, kad pagal suderintą paketą siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik prie atleistų darbuotojų poreikių, bet ir prie dabartinės verslo aplinkos;

17.  primena, kad EGF parama neturi pakeisti veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, taip pat bendrovių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

18.  prašo Komisijos užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su dokumentais, susijusiais su EGF bylomis;

19.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

20.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

21.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/11/consumentenvertrouwen-daalt-opnieuw

(5)

„EGF/2010/010 CZ/Unilever“, COM(2011) 0061; „EGF/2010/016 ES/Aragón, mažmeninė prekyba“, COM(2010) 0615; „EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas“, COM(2011) 0580; „EGF/2014/009_EL/Sprider stores“, COM(2014) 0620; „EGF/2014/013_EL/Odyssefs Fokas“, COM(2014) 0702; „EGF/2015/011_GR/Supermarket Larissa“, COM(2016) 0210.

(6)

http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels

(7)

Didžiausias dėmesys – vartojimui, Ekonomikos agentūra ABN-AMRO, Mathijs Deguelle ir Nico Klene. Mažmeninės prekybos sektoriaus vystymosi apimtis. 2014 m. sausio 24 d. Mažmeninės prekybos sektoriaus prognozės, Ekonomikos agentūra ABN-AMRO, Sonny Duijn, 1 dalis. 2016 m. sausio 22 d.

(8)

UWV 2016 m. balandžio mėn. duomenys.


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimopagal Nyderlandų paraišką „EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel – mažmeninė prekyba“

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1), ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) tikslas – teikti paramą atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, nutraukusiems darbo veiklą dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, atsiradusių dėl tebesitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės arba dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)  EGF didžiausia metinė suma neviršija 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013(3) 12 straipsnyje;

(3)  2016 m. liepos 12 d. Nyderlandai pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl atleistų darbuotojų iš šešių įmonių, vykdančių veiklą mažmeninės prekybos sektoriuje dviejuose Nyderlandų regionuose (Drentė ir Overeiselis). Paraiška buvo papildyta papildoma informacija, pateikta pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 dalį. Paraiška atitinka EGF finansinės paramos sumai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 13 straipsnyje;

(4)  todėl iš EGF turėtų būti mobilizuota 1 818 750 EUR suma finansinei paramai pagal Nyderlandų pateiktą paraišką suteikti;

(5)  siekiant kuo greičiau mobilizuoti EGF lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2017 finansinių metų Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 1 818 750 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną. Jis taikomas nuo [priėmimo data]*.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu(4)  Tarybos vardu

(5)Pirmininkas  Pirmininkas

(1)

  OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(3)

  2013 m gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(4)

*   Datą įrašo Parlamentas prieš paskelbiant sprendimą Oficialiajame leidinyje.

(5)

*   Datą įrašo Parlamentas prieš paskelbiant sprendimą Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

I. Pagrindiniai faktai

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, nukentėjusiems nuo esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių.

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(1)[1], 12 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (ES) Nr. 1309/2013(2)[2] 15 straipsnio nuostatomis, fondas negali viršyti 150 mln. EUR kasmetinės maksimalios sumos (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjiniai.

Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3)[3] 13 punktą procedūra yra tokia: Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, tuo pat metu biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų mobilizavimo ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Nepavykus susitarti, inicijuojamas trišalis dialogas.

II. Nyderlandų paraiška ir Komisijos pasiūlymas

1.  2016 m. lapkričio 29 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų mobilizavimo siekiant padėti Nyderlandams remti darbuotojų, atleistų bankrutavus šešioms įmonėms, veikusioms NACE 2 red. 47 skyriuje nurodytame ekonominės veiklos sektoriuje (Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą) daugiausia NUTS(4)[4] 2 lygmens regionuose – Drentėje (NL13) ir Overeiselyje (NL21), ir jas uždarius, grįžimą į darbo rinką.

Įmonės ir atleistų darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį

„Aktiesport“ (Drentė)

41

„Perry Sport“ (Drentė)

19

„Aktiesport“ (Overeiselis)

84

„Perry Sport“ (Overeiselis)

36

„Dolcis“ (Drentė)

19

„Scapino“ (Drentė)

209

„Dolcis“ (Overeiselis)

44

„Scapino“ (Overeiselis)

213

„Manfield“ (Drentė)

11

„V&D“ (Drentė)

125

„Manfield“ (Overeiselis)

27

„V&D“ (Overeiselis)

268

Iš viso įmonių: 6

Iš viso atleistų darbuotojų:

1 096

Iš viso savarankiškai dirbančių asmenų, kurių veikla nutrūko:

0

Iš viso reikalavimus atitinkančių darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų:

1 096

 

 

 

 

 

 

Tai pirmoji paraiška, kurią ketinama svarstyti vykdant 2017 m. biudžetą, ir septintoji paraiška mažmeninės prekybos, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą, sektoriuje, pagal kurią Nyderlandų reikmėms iš EGF iš viso ketinama skirti 1 818 750 EUR. Ji susijusi su 800 atleistų darbuotojų.

Paraiška Komisijai pateikta 2016 m. liepos 12 d., o papildoma informacija pateikta iki 2016 m. rugsėjo 6 d. Komisija, vadovaudamasi visomis taikytinoms EGF reglamento nuostatomis, padarė išvadą, kad paraiška atitinka EGF finansinės paramos skyrimo sąlygas, kaip nurodyta EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkte.

Nors Nyderlandų darbo rinka po truputį atsigauna po krizės, jos poveikis tam tikruose sektoriuose vis dar jaučiamas. Kai kurie sektoriai, pvz., mažmeninės prekybos, tik neseniai iš tiesų pajuto finansų ir ekonomikos krizės padarinius. Iki 2015 m. pabaigos Nyderlanduose bankrutavo kai kurios didžiausios mažmeninės prekybos parduotuvės. Analizė rodo, kad ilgainiui mažmeninės prekybos sektoriuje įvyko 10 didžiausių bankrotų, buvo uždaryti filialai ir (arba) parduotuvės ir prarasta darbo vietų(5)[5]. Bankrotų tendencija jau pastebėta krizei įpusėjus (2011–2013 m.), kai iš pradžių smarkų poveikį pajuto mažesni mažmeninės prekybos tinklai, o vėliau (2015–2016 m.) – didesni(6)[6].

6 veiksmus, kurie turi būti taikomi atleistiems darbuotojams, sudaro:

–  priėmimas: pagal šią priemonę bus įvertinti dalyvių gebėjimai, potencialas ir darbo perspektyvos. Įvertinus kiekvieną dalyvį jam bus suteiktos konsultacijos;

–  pagalba ieškant darbo ir bylų valdymas: pagal šią priemonę iš pradžių bus pasiūlyta sudaryti specialią programą. Ji apims, be kita ko, perkėlimo dokumentų ruošimą, intensyvios darbo paieškos kursus, darbo rinkų organizavimą ir intensyvius ryšius su darbdaviais;

–   judumo grupė: šią priemonę sudaro lanksti darbo ieškančių asmenų ir laikinas darbo vietas siūlančių darbdavių grupė. Ši paslauga gali būti naudojama skatinant lankstų judumą. Ši priemonė padės (perkvalifikuotiems) darbuotojams įgyti darbo patirties ir prisistatyti naujiems darbdaviams;

–  konsultacijos dėl atleistųjų iš darbo įsidarbinimo: pagal šią priemonę bus teikiamos profesinio orientavimo, konsultacijų darbo klausimais ir profesinio mokymo paslaugos;

–  mokymas ir perkvalifikavimas: pagal šią priemonę bus teikiamos mokymo, perkvalifikavimo ir kitos švietimo paslaugos, skirtos mažmeninės prekybos sektoriaus ir naujų profesinių profilių, pavyzdžiui, transporto, IT paslaugų, techninių profesijų ir kitų profilių darbuotojams;

–  verslumo skatinimo mokymas ir ugdomasis vadovavimas: kai kurie dalyviai gali pasinaudoti savo komerciniais gebėjimais ir patirtimi, kad galėtų pradėti savo verslą. Pagal šią priemonę jiems bus suteiktos mokymo ir ugdomojo vadovavimo paslaugos, tobulinant jų įgūdžius, parengiant ilgalaikius verslo planus ir juos konsultuojant teisėkūros procedūrų klausimais;

–  verslumo skatinimo išmoka: pagal šią priemonę dalyviams bus skirta išmoka investicijų išlaidoms padengti su sąlyga, kad jie turėtų reikiamų gebėjimų ir ilgalaikį verslo planą.

Minėtasis priemonių paketas papildo atleistiems darbuotojams numatytas įprastas paslaugas. Šios priemonės yra pritaikytos asmeniniams poreikiams ir skirtos atleistiems darbuotojams, o verslumo skatinimo priemonės skirtos ribotam skaičiui asmenų, turinčių realistiškus verslo projektus.

Kaip nurodo Komisija, apibrėžtos priemonės yra aktyvios darbo rinkos priemonės, priskiriamos prie tinkamų finansuoti veiksmų, apibrėžtų EGF reglamento 7 straipsnyje. Šie veiksmai nepakeičia pasyvių socialinės apsaugos priemonių.

Nyderlandai pateikė visas būtinas garantijas, kad:

–  suteikiant galimybę naudotis siūlomais veiksmais ir juos įgyvendinant bus laikomasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principo;

–  buvo laikytasi nacionalinės ir ES teisės aktuose nustatytų su kolektyviniu atleidimu susijusių reikalavimų;

–  siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones ir bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo;

–  siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

–  finansinė parama EGF lėšomis atitiks procedūrines ir materialines Sąjungos taikomas valstybės pagalbos taisykles.

III. Procedūra

Kad būtų galima mobilizuoti fondo lėšas, Komisija biudžeto valdymo institucijai pateiks prašymą perkelti bendrą 1 818 750 EUR asignavimų sumą.

Iki šiol tai yra pirmas 2017 m. biudžeto valdymo institucijai pateiktas prašymas perkelti lėšas siekiant mobilizuoti fondo lėšas.

Nesutarimo atveju bus pradėta trišalio dialogo procedūra, kaip numatyta EGF reglamento 15 straipsnio 4 dalyje.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas turėtų būti įtrauktas į šį procesą, kad galėtų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvauti vertinant paraiškas fondo lėšoms gauti.

(1)

[1] OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(2)

[2]OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

[3] OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)

[4] 2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1046/2012, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo nuostatos dėl naujojo regionų suskirstymo laiko eilučių perdavimo (OL L 310, 2012 11 9, p. 34).

(5)

[5]               http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels

(6)

[6]               http://overijssel.databank.nl/jive/jivereportcontents.ashx?report=home Theme economy


PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

D(2017)3389

Jeanui Arthuis,

Biudžeto komiteto pirmininkui

ASP 09G205

Tema:   Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo (Nyderlandų paraiška „EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel – mažmeninė prekyba“)

Gerb. pirmininke,

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo byloje „EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel – mažmeninė prekyba“) ir patvirtino toliau pateiktą nuomonę.

EMPL komitetas ir jo EGF darbo grupė pritaria, kad būtų mobilizuotos fondo lėšos pagal minėtąją paraišką. Šiuo požiūriu EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos neturi įtakos sprendimui pervesti mokėjimus.

EMPL komiteto svarstymai pagrįsti toliau išdėstytomis aplinkybėmis:

A)  kadangi ši paraiška pagrįsta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 (EGF reglamento) 4 straipsnio 1 dalies b punktu ir yra susijusi su 1 096 darbuotojais, atleistais iš darbo iš šešių įmonių, vykdančių veiklą ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 47 skyriui (mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą);

B)  kadangi, siekdami nustatyti darbuotojų atleidimo sąsają su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais dėl globalizacijos, Nyderlandai teigia, kad mažmeninės prekybos sektorius patiria krizę, nes apsipirkimas internetu vis populiarėja ir neigiamą poveikį daro naujų prekybos vietų kūrimas miestų pakraščiuose ir po finansų ir ekonomikos krizės įgyvendintos griežtesnės bankų taisyklės, pagal kurias bankai griežčiau vertina kredito suteikimo įmonėms galimybes;

C)  kadangi 71,2 proc. darbuotojų, kuriems numatyta taikyti priemones, yra vyrai ir 28,8 proc. – moterys; kadangi 61,5 proc. tikslinių naudos gavėjų yra 15–24 metų amžiaus, o 24,8 proc. – 30–54 metų amžiaus ir 8 proc. – 55–64 metų amžiaus;

D)  kadangi tai yra septintoji paraiška dėl EGF paramos, susijusi su ekonomikos sektoriumi, priskiriamu NACE 2 red. 47 skyriui (mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą);

taigi, Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Nyderlandų paraiškos įtraukti toliau išdėstytus pasiūlymus:

1.  pritaria Komisijai, kad paraiška atitinka Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytas sąlygas ir kad todėl Nyderlandai turi teisę gauti finansinę 1 818 750 EUR paramą pagal šį reglamentą, ši suma sudaro 60 proc. bendros sumos, siekiančios 3 031 250 EUR;

2.  pažymi, kad Komisija laikėsi 12 savaičių nuo užpildytos paraiškos gavimo iš Nyderlandų valdžios institucijų termino, 2016 m. lapkričio 29 d. baigė vertinti, ar paraiška atitinka finansinės paramos suteikimo sąlygas, ir 2017 m. sausio 23 d. apie tą vertinimą pranešė Parlamentui;

3.  pabrėžia, kad mažmeninės prekybos sektoriui tenka didelė darbo vietų dalis (17–19 proc.) susijusiuose NUTS 2 lygmens regionuose – Drentėje ir Overeiselyje; pažymi, kad nuo krizės pradžios 5 200 mažmeninės prekybos parduotuvių bankrutavo, o didžiausios universalinės parduotuvės krizės poveikį pajuto tik neseniai; apgailestauja, kad dėl to per laikotarpį nuo 2015 m. sausio mėn. iki 2016 m. kovo mėn. bedarbio pašalpos gavėjų skaičius šių regionų mažmeninės prekybos sektoriuje padidėjo 3 461;

4.  pažymi, kad EGF lėšomis bendrai finansuojamos prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos atleistiems darbuotojams apima dalyvių gebėjimų, potencialo ir darbo perspektyvų vertinimą, pagalbą ieškant darbo ir bylų valdymą, lanksčią darbo ieškančių asmenų ir laikinas darbo vietas siūlančių darbdavių judumo grupę, konsultacijas dėl atleistųjų iš darbo įsidarbinimo, mokymą ir perkvalifikavimą, įskaitant verslumo skatinimo mokymą ir ugdomąjį vadovavimą, taip pat verslumo skatinimo išmokas;

5.  palankiai vertina tai, kad Nyderlandai patikino, jog paraiška, visų pirma suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas, parengti konsultuojantis su suinteresuotaisiais subjektais, socialiniais partneriais, atleistais darbuotojais ir mažmeninės prekybos sektoriaus ir regionų atstovais;

6.  pažymi, kad paraiška neapima jokių EGF reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų

išmokų ar paskatų; palankiai vertina sprendimą apriboti techninės paramos išlaidas iki 4 proc. visų išlaidų, taigi 96 proc. šių lėšų bus panaudoti prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketui finansuoti;;

7.  atkreipia dėmesį į tai, jog Nyderlandų valdžios institucijos patikino, kad siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones, kad bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo ir kad šie veiksmai papildo struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus, taip pat kad bus laikomasi nacionalinės ES teisės aktuose nustatytų su kolektyviniu atleidimu susijusių reikalavimų;

8.  primena, kad, kaip nustatyta reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų numatyti būsimos darbo rinkos perspektyvas ir reikiamus įgūdžius, be to, jis turėtų būti pritaikytas perėjimui prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos.

Pagarbiai

Thomas HÄNDEL

EMPL komiteto pirmininkas


PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Jeanui ARTHUIS,

pirmininkui

Biudžeto komitetas

Europos Parlamentas

Tema:  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas

Gerb. J. Arthuis,

Regioninės plėtros komiteto buvo paprašyta pateikti nuomonę dėl Komisijos pasiūlymo dėl sprendimo mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas. Suprantu, kad 2017 m. vasario 9 d. Biudžeto komitete ketinama patvirtinti pranešimą dėl šio pasiūlymo:

-  COM(2016) 0742/1 siūloma skirti 1 818 750 EUR paramą iš EGF 1 096 darbuotojams, atleistiems iš darbo ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 47 skyriui (mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą). Darbuotojai buvo atleisti Nyderlandų NUTS 2 lygio Drentės (NL13) ir Overeiselio (NL21) regionuose.

EGF finansinės paramos teikimo taisyklės išdėstytos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006.

Komiteto koordinatoriai įvertino šį pasiūlymą ir paprašė Jums raštu pranešti, kad dauguma šio komiteto narių neprieštarauja šiam Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtą sumą, kaip siūlo Komisija.

Pagarbiai

Iskra MIHAYLOVA


GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

9.2.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jean-Paul Denanot, Andrey Novakov, Ivan Štefanec, Marco Valli

Teisinis pranešimas