Postup : 2017/2014(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0036/2017

Predkladané texty :

A8-0036/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/02/2017 - 8.7

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0025

SPRÁVA     
PDF 600kWORD 67k
10.2.2017
PE 597.463v02-00 A8-0036/2017

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Holandska – EGF//2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail)

(COM(2016)0742 – C8-0018/2017 – 2017/2014(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Nedzhmi Ali

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Holandska – EGF//2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail)

(COM(2016)0742 – C8-0018/2017 –2017/2014(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0742 – C8-0018/2017),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0036/2017),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, stanovenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF Komisiou, Európskym parlamentom a Radou prostredníctvom skrátenia času na posudzovanie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže Holandsko predložilo žiadosť EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepúšťania v hospodárskom sektore zaradenom podľa klasifikácie NACE Rev. 2 do divízie 47 (Maloobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov) hlavne v regiónoch na úrovni NUTS 2, Drenthe (NL13) a Overijssel (NL21), a keďže sa očakáva, že na opatreniach sa bude podieľať 800 z 1 096 prepustených pracovníkov, ktorí sú oprávnení na príspevok z EGF;

E.  keďže Holandsko predložilo žiadosť podľa intervenčných kritérií uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia o EGF, podľa ktorého je potrebných aspoň 500 pracovníkov, ktorí boli prepustení v referenčnom období deviatich mesiacov v podniku, ktorý funguje v rovnakom hospodárskom odvetví vymedzenom ako divízia NACE Rev. 2 a nachádza sa v dvoch susediacich regiónoch úrovne NUTS 2 v členskom štáte;

F.  keďže došlo k významným zmenám nálady spotrebiteľov, ako sú napríklad pokles predaja v strednej cenovej kategórii a rastúca popularita internetového nakupovania; keďže rozvoj nových nákupných stredísk v mnohých holandských mestách mimo centier miest a klesajúca dôvera spotrebiteľov(4) v hospodárstvo takisto negatívne ovplyvnili pozíciu tradičného odvetvia maloobchodu;

G.  keďže Holandsko tvrdí, že jeho finančný sektor je, ako globálny aktér, viazaný medzinárodnými pravidlami vrátane pravidiel týkajúcich sa finančných rezerv, a že v dôsledku plnenie nových medzinárodných noriem majú banky menej zdrojov na financovanie hospodárstva než v minulosti;

H.   keďže v holandských regiónoch Drenthe a Overijsel bolo v odvetví maloobchodu od 1. augusta 2015 do 1. mája 2016 prepustených 1 096 pracovníkov;

I.  keďže napriek tomu, že maloobchodné a veľkoobchodné služby tvoria 11 % HDP Únie a 15 % celkovej zamestnanosti v Únii, odvetvie je stále poznačené krízou;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia o EGF sú splnené a že Holandsko má preto nárok na finančný príspevok vo výške 1 818 750 EUR podľa tohto nariadenia, čo predstavuje 60 % celkových nákladov (3 031 250 EUR);

2.  berie na vedomie, že Holandsko predložilo žiadosť o finančný príspevok z EGF 12. júla 2016 a že Komisia dokončila jej posúdenie 29. novembra 2016 a že o tom informovala Parlament dňa 23. januára 2017;

3.  konštatuje, že maloobchod, okrem sektora motorových vozidiel a motocyklov, je predmetom šiestich iných žiadostí o príspevok z EGF, pričom všetky boli odôvodnené celosvetovou finančnou a hospodárskou krízou(5);

4.  konštatuje, že slabá finančná pozícia väčších obchodných domov neumožnila investovať do iných obchodných modelov s cieľom dosiahnuť potrebné zmeny a opätovne dosiahnuť konkurencieschopnosť;

5.  poukazuje na to, že trh práce v Holandsku sa z krízy zotavuje pomaly a že v niektorých odvetviach sú tieto účinky stále citeľné, a že podobne ako v prípade maloobchodu niektoré sektory len nedávno začali pociťovať skutočné dôsledky finančnej a hospodárskej krízy;

6.  berie na vedomie mnoho prepustených pracovníkov v holandskom maloobchodnom sektore v posledných mesiacoch, pričom hlavným obchodným domom v sektore hrozí konkurz, čo viedlo k celkovému počtu 27 052(6) prepustených pracovníkov v období rokov 2011 až 2015; s poľutovaním konštatuje, že objem predaného tovaru v maloobchodnom sektore klesol z -2 % v roku 2011 na -4 % v roku 2013, pričom nákupy boli na úrovni o 2,7 % nižšej, než v roku 2008(7);

7.  zdôrazňuje, že odvetvie maloobchodu má značný podiel na zamestnanosti v (17 – 19%) v regiónoch Drenthe a Overeijssel na úrovni NUTS 2; poznamenáva, že od začiatku krízy bolo zavretých 5 200 maloobchodných prevádzok, pričom najväčšie obchodné domy boli postihnuté len nedávno; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v období od januára 2015 do marca 2016 to prispelo k zvýšeniu počtu príjemcov dávok v nezamestnanosti v odvetví maloobchodu v týchto regiónoch o 3 461(8);

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že najviac postihnutí sú mladší pracovníci, keďže 67,1 % cieľových príjemcov má menej ako 30 rokov;

9.  poukazuje na to, že dotknutí príjemcovia dlhé obdobie nepracovali, nevzdelávali sa, ani neabsolvovali školenia, ako aj na dlhé, viac ako ročné obdobie medzi dátumom, ku ktorému bol prepustený posledný pracovník (1. mája 2016) a dátumom, keď žiadajúci členský štát začne prijímať podporu z EGF;

10.  uznáva skutočnosť, že Holandsko uviedlo, že žiadosť, najmä koordinovaný balík personalizovaných služieb, bola vypracovaná po konzultácii so všetkými zainteresovanými stranami, sociálnymi partnermi, zástupcami odvetvia maloobchodu a príslušných regiónov;

11.  poznamenáva, že žiadosť neobsahuje žiadne príspevky ani stimuly podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia o EGF; víta rozhodnutie obmedziť náklady na technickú pomoc na 4 % celkových nákladov, takže 96 % sa použije na balík personalizovaných služieb;

12.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala nové možnosti skrátenia oneskorenia v poskytovaní podpory z EGF obmedzením byrokracie v postupe podávania žiadostí;

13.  poznamenáva, že personalizované služby pre prepustených pracovníkov spolufinancované z EGF zahŕňajú posúdenie schopností, potenciálu a perspektív zamestnania účastníkov; pomoc pri hľadaní zamestnania a riadenie jednotlivých prípadov; flexibilný fond mobility pre uchádzačov o zamestnanie, ako aj pre zamestnávateľov, ktorí môžu ponúknuť dočasné zamestnanie; pomoc pri preradení na iné miesto; odbornú prípravu a rekvalifikáciu vrátane odbornej prípravy na podporu podnikania, poradenstva a grantov;

14.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb podporovaného z EGF mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje a je udržateľné;

15.  berie na vedomie, že holandské orgány poskytli záruky o tom, že navrhnuté opatrenia nedostanú finančnú podporu z iných fondov alebo finančných nástrojov Únie, že sa zabráni akémukoľvek dvojitému financovaniu, že sa budú dopĺňať s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov a že budú splnené požiadavky vnútroštátnych a európskych právnych predpisov týkajúce sa hromadného prepúšťania;

16.  pripomína, že je dôležité zvyšovať zamestnateľnosť všetkých pracovníkov prostredníctvom prispôsobenej odbornej prípravy a uznávaním zručností a schopností, ktoré nadobudli počas pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava ponúkaná ako súčasť koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj samotnému podnikateľskému prostrediu;

17.  opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

18.  žiada Komisiu o zabezpečenie verejného prístupu k dokumentom súvisiacim s prípadmi EGF;

19.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

20.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

21.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/11/consumentenvertrouwen-daalt-opnieuw

(5)

EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011)0061; EGF/2010/016 ES/Aragón retail, COM(2010)0615; EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011)0580; EGF/2014/009 EL/Sprider stores, COM(2014)0620; EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, COM(2014)0702; EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, COM(2016)0210.

(6)

  http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels

(7)

  Zaostrené na spotrebu, Hospodárska agentúra ABN-AMRO Mathijs Deguelle a Nico Klene. Vývoj objemu v odvetví maloobchodu. 24. januára 2014. Prognózy pre odvetvie maloobchodu, Hospodárska agentúra ABN-AMRO Sonny Duijn, odsek 1. 22. januára 2016.

(8)

  Údaje UWV, apríl 2016.


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Holandska– EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014–2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1), a najmä na jeho článok 15 ods. 4,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 13,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)  Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (ďalej len „EGF“) bol zriadený s cieľom poskytovať podporu pracovníkom, ktorí boli prepustení, a samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré ukončili činnosť z dôvodu vážnych zmien v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie, z dôvodu pokračovania celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy či z dôvodu novej celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2)  Ako sa stanovuje v článku 12 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013(3), EGF nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách roku 2011).

(3)  Holandsko 12. júla 2016 predložilo žiadosť o mobilizáciu EGF v súvislosti s prepúšťaním v šiestich podnikoch činných v oblasti maloobchodu v dvoch regiónoch (Drenthe a Overijssel) v Holandsku. Žiadosť bola doplnená o dodatočné informácie v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013. Žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie finančného príspevku z EGF podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013.

(4)  Preto by sa v súvislosti so žiadosťou predloženou Holandskom mal mobilizovať EGF s cieľom poskytnúť finančný príspevok vo výške 1 818 750 EUR.

(5)  S cieľom skrátiť čas potrebný na mobilizáciu EGF na minimum by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať odo dňa jeho prijatia.

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2017 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu 1 818 750 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od [dátum prijatia]*.

(4)V Bruseli […],

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

(1)

  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

* Dátum vloží Európsky parlament pred uverejnením v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Súvislosti

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený na poskytovanie dodatočnej podpory pracovníkom postihnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

Podľa ustanovení článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1)[1], a článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013(2)[2] fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách roku 2011). Príslušné sumy sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Únie ako rezerva.

Čo sa týka postupu, podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3)[3] Komisia na to, aby aktivovala fond v prípade kladného stanoviska k žiadosti, predkladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu a zároveň zodpovedajúcu žiadosť o presun finančných prostriedkov. V prípade, že sa nepodarí dosiahnuť dohodu, začne sa trialóg.

II. Žiadosť Holandska a návrh Komisie

1.  Komisia 29. novembra 2016 prijala návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Holandska s cieľom podporiť opätovné zaradenie pracovníkov na trh práce, ktorí boli prepustení po vyhlásení konkurzu a zatvorení šiestich podnikov patriacich podľa klasifikácie NACE Rev. 2 do divízie 47 (Maloobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov) hlavne v regiónoch Drenthe (NL13) a Overijssel (NL21) na úrovni NUTS(4)[4] 2.

Podniky a počet prepustených pracovníkov počas referenčného obdobia

Aktiesport (Drenthe)

41

Perry Sport (Drenthe)

19

Aktiesport (Overijssel)

84

Perry Sport (Overijssel)

36

Dolcis (Drenthe)

19

Scapino (Drenthe)

209

Dolcis (Overijssel)

44

Scapino (Overijssel)

213

Manfield (Drenthe)

11

V&D (Drenthe)

125

Manfield (Overijsse)

27

V&D (Overijssel)

268

Celkový počet podnikov: 6

Celkový počet prepustených pracovníkov:

1 096

Celkový počet samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré ukončili svoju činnosť:

0

Celkový počet oprávnených pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb:

1 096

 

 

 

 

 

 

Toto je prvá žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2017 a siedma v odvetví maloobchodu, okrem obchodu s motorovými vozidlami a motocyklami, a týka sa mobilizácie celkovej sumy 1 818 750 EUR z EGF v prospech Holandska. Týka sa 800 prepustených pracovníkov.

Žiadosť bola Komisii zaslaná 12. júla 2016 a do 6. septembra 2016 bola doplnená o ďalšie informácie. Komisia v súlade so všetkými platnými ustanoveniami nariadenia o EGF dospela k záveru, že žiadosť spĺňa podmienky na udelenie finančného príspevku z EGF podľa článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia o EGF.

Hoci holandský trh práce sa pomaly zotavuje z krízy, jej vplyvy sú v niektorých odvetviach stále citeľné. Niektoré odvetvia napr. maloobchod, začali skutočne pociťovať dôsledky finančnej hospodárskej krízy iba nedávno. Niektoré z najväčších maloobchodov v Holandsku sa do konkurzu dostali na konci roku 2015. V analýze je uvedených desať najväčších konkurzov v odvetví maloobchodu v priebehu rokov, počet pobočiek/obchodov, ktoré boli zavreté, a počet zaniknutých pracovných miest(5)[5]. Trend konkurzov v strede krízy (2011 – 2013) už prebiehal, pričom prvé konkurzy postihli menšie maloobchodné domy a teraz postihujú väčšie (2015 – 2016)(6)[6].

V súvislosti s prepustenými pracovníkmi sa má prijať týchto 6 opatrení:

–  Úvodný pohovor: v rámci tohto opatrenia sa účastníci zmapujú podľa ich schopností, potenciálu a pracovných vyhliadok. Záverom každého úvodného pohovoru bude poradenstvo.

–  Pomoc pri hľadaní zamestnania a riadenie jednotlivých prípadov: toto opatrenie začne ponukou prispôsobeného programu. Medzi iným bude zahŕňať vypracovanie dokumentov o prestupe, intenzívne školenia na tému uchádzania sa o prácu, organizovanie trhov práce a intenzívne kontaktovanie sa so zamestnávateľmi.

–   Fond mobility: toto opatrenie tvorí flexibilný fond pre uchádzačov o zamestnanie, ako aj pre zamestnávateľov, ktorí môžu ponúknuť dočasné zamestnanie. Túto službu možno využiť na flexibilné rozmiestňovanie. Toto opatrenie poskytne pracovné skúsenosti pre (preškolených) pracovníkov a pomôže im predstaviť sa novým zamestnávateľom.

–  Pomoc pri preradení na iné miesto: v rámci tohto opatrenia sa poskytne profesijná orientácia, profesijné poradenstvo a školenia v oblasti kompetencií.

–  Odborná príprava a rekvalifikácia: v rámci tohto opatrenia sa poskytne odborná príprava, rekvalifikácia a iné vzdelávacie činnosti pre odvetvie maloobchodu a pre nové pracovné profily, ako sú doprava, IT služby, technické profesie a iné.

–  Odborná príprava a poradenstvo na podporu podnikania: niektorí z účastníkov môžu využiť svoje obchodné zručnosti a skúsenosti na založenie vlastnej firmy. V rámci tohto opatrenia sa im poskytne odborná príprava a poradenstvo vo forme rozvoja ich zručností, návrhu udržateľného obchodného plánu a poradenstva v otázkach legislatívnych postupov.

–  Grant na podporu podnikania: v rámci tohto opatrenia sa poskytne grant na krytie investičných nákladov, ak účastník získa potrebné zručnosti a bude mať udržateľný obchodný plán.

Uvedený balík opatrení dopĺňa pravidelné služby poskytované prepusteným osobám. Tieto opatrenia sú individualizované a zamerané na prepustených pracovníkov, pričom opatrenia v oblasti podnikania sú cielené na obmedzený počet osôb s uskutočniteľnými podnikateľskými projektami.

Uvedené opatrenia predstavujú podľa Komisie aktívne opatrenia na trhu práce zahrnuté do oprávnených opatrení stanovených v článku 7 nariadenia o EGF. Tieto opatrenia nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej ochrany.

Holandsko poskytlo všetky potrebné uistenia, že:

–  v rámci prístupu k navrhovaným opatreniam a pri ich vykonávaní sa budú dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie,

–  boli splnené požiadavky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch a v právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa hromadného prepúšťania,

–  na navrhované opatrenia sa neposkytne finančná podpora z iných fondov ani finančných nástrojov Únie a zabráni sa akémukoľvek dvojitému financovaniu,

–  navrhované opatrenia budú mať doplnkový charakter k opatreniam financovaným zo štrukturálnych fondov,

–  finančný príspevok z EGF bude v súlade s procesnými a hmotnoprávnymi pravidlami Únie v oblasti štátnej pomoci.

III. Postup

S cieľom mobilizovať fond Komisia predloží rozpočtovému orgánu žiadosť o presun rozpočtových prostriedkov v celkovej sume 1 818 750 EUR.

Toto je prvý návrh na presun na účely mobilizácie fondu, ktorý bol doteraz rozpočtovému orgánu predložený počas roka 2017.

V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu, ako je stanovené v článku 15 ods. 4 nariadenia o EGF.

Podľa internej dohody by sa do tohto postupu mal zapojiť Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby poskytol konštruktívnu podporu a prispel k vyhodnoteniu žiadostí o uvoľnenie prostriedkov z fondu.

(1)

[1] Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

[2] Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

[3] Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

[4] Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1046/2012 z 8. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS), pokiaľ ide o zasielanie časových radov pre nové regionálne členenie (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2012, s. 34).

(5)

[5]               http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels

(6)

[6]               http://overijssel.databank.nl/jive/jivereportcontents.ashx?report=home Theme economy


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

D(2017)3389

Pán Jean Arthuis

predseda Výboru pre rozpočet

ASP 09G205

Vec: Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prípade EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail

Vážený pán predseda,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), ako aj jeho pracovná skupina pre EGF preskúmali mobilizáciu EGF týkajúcu sa prípadu EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail a prijali toto stanovisko.

Výbor EMPL a pracovná skupina pre EGF súhlasia s mobilizáciou fondu v prípade tejto žiadosti. Výbor EMPL v tejto súvislosti predkladá niektoré pripomienky, ktoré však nespochybňujú prevod finančných prostriedkov.

Posúdenie výboru EMPL vychádza z týchto úvah:

A)keďže táto žiadosť vychádza z článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 (nariadenie o EGF) a týka sa 1 096 pracovníkov prepustených v šiestich podnikoch pôsobiacich v odvetví ekonomickej činnosti zaradenom podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 47 (Maloobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov);

B)keďže Holandsko s cieľom preukázať súvislosť medzi prepúšťaním a veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie tvrdí, že odvetvie maloobchodu je v kríze z dôvodu rastúcej popularity nakupovania cez internet a výstavby nových obchodných centier mimo centier miest v kombinácii s prísnejšími bankovými pravidlami zavedenými v dôsledku finančnej hospodárskej krízy, ktoré spôsobili to, že banky začali kritickejšie pristupovať k poskytovaniu úverov spoločnostiam.

C)keďže 71,2 % pracovníkov, ktorých sa opatrenie týka, sú muži a 28,8 % ženy; keďže 61,5 % príjemcov pomoci je vo veku 15 až 24 rokov, 24,8 % je vo veku 30 až 54 rokov a 8 % vo veku 55 až 64 rokov;

D)keďže ide o siedmu žiadosť o mobilizáciu EGF v odvetví ekonomickej činnosti zaradenom podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 47 (Maloobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov);

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme v súvislosti so žiadosťou Holandska, tieto návrhy:

1.súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sú splnené, a že Holandsko má preto nárok na finančný príspevok vo výške 1 818 750 EUR podľa tohto nariadenia, čo predstavuje 60 % celkových nákladov vo výške 3 031 250 EUR;

2.konštatuje, že Komisia dodržala lehotu 12 týždňov od prijatia kompletnej žiadosti od holandských orgánov až po ukončenie posúdenia, či sú splnené podmienky pre poskytnutie finančného príspevku, 29. novembra 2016, a informovala o ňom Parlament 23. januára 2017;

3.zdôrazňuje, že odvetvie maloobchodu má značný podiel na zamestnanosti v príslušných regiónoch na úrovni NUTS 2 Drenthe a Overeijssel (17 – 19%); poznamenáva, že od začiatku krízy vstúpilo do konkurzu 5 200 maloobchodných prevádzok, pričom najväčšie obchodné domy boli postihnuté len nedávno; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v období od januára 2015 do marca 2016 to prispelo k zvýšeniu počtu príjemcov dávok v nezamestnanosti v odvetví maloobchodu v týchto regiónoch o 3 461;

4.poznamenáva, že personalizované služby pre prepustených pracovníkov spolufinancované z EGF zahŕňajú posúdenie schopností, potenciálu a perspektív zamestnania príslušných osôb; pomoc pri hľadaní zamestnania a riadenie jednotlivých prípadov; flexibilný fond mobility pre uchádzačov o zamestnanie, ako aj pre zamestnávateľov, ktorí môžu ponúknuť dočasné zamestnanie; pomoc pri preradení na iné miesto; odbornú prípravu a rekvalifikáciu vrátane odbornej prípravy na podporu podnikania, poradenstva a grantov;

5.víta ubezpečenie Holandska, že žiadosť, najmä koordinovaný balík personalizovaných služieb, bola vypracovaná na základe konzultácií so zainteresovanými stranami, sociálnymi partnermi, prepustenými pracovníkmi a zástupcami odvetvia maloobchodu a regiónov;

6.berie na vedomie, že žiadosť neobsahuje žiadne príspevky ani stimuly podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia o EGF; víta rozhodnutie obmedziť náklady na technickú pomoc na 4 % celkových nákladov, takže 96% sa použije na balík personalizovaných služieb;

7.berie na vedomie, že orgány Holandska poskytli záruky o tom, že na navrhnuté opatrenia sa neposkytne finančná podpora z iných fondov ani finančných nástrojov Únie, že sa zabráni akémukoľvek dvojitému financovaniu, že sa budú dopĺňať s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov a že budú splnené požiadavky vnútroštátnych a európskych právnych predpisov týkajúce sa hromadného prepúšťania;

8.pripomína, že podľa článku 7 nariadenia by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred stanoviť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné.

S pozdravom

Thomas HÄNDEL

predseda výboru EMPL


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

pán Jean ARTHUIS

predseda

Výbor pre rozpočet

Európsky parlament

Vec:  Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

Vážený pán Arthuis,

Výboru pre regionálny rozvoj bol postúpený návrh Komisie na rozhodnutie o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), aby k nemu zaujal stanovisko. Pokiaľ viem, správa o tomto návrhu má byť prijatá vo Výbore pre rozpočet 9. februára 2017:

-  V návrhu rozhodnutia COM(2016)0742/1 sa navrhuje príspevok vo výške 1 818 750 EUR pre 1096 pracovníkov prepustených v odvetví ekonomickej činnosti v rámci divízie 47 NACE Rev. 2 – Maloobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov. K prepúšťaniu došlo v regiónoch na úrovni NUTS 2 NL13 – Drenthe a NL21 – Overijssel, v Holandsku.

Pravidlá, ktoré sa uplatňujú na finančné príspevky z EGF, sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006.

Koordinátori výboru vyhodnotili tento návrh a požiadali ma, aby som Vám písomne tlmočila stanovisko väčšiny členov tohto výboru, ktorí nemajú žiadne námietky voči tejto mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a prideleniu vyššie uvedenej sumy podľa návrhu Komisie.

S úctou,

Iskra MIHAYLOVA


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

9.2.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

23

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Paul Denanot, Andrey Novakov, Ivan Štefanec, Marco Valli


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

23

+

ALDE

Jean Arthuis

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, , José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Inese Vaidere, , Ivan Štefanec

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, , Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ECR

Richard Ashworth, Stanisław Ożóg

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Vysvetlivky k symbolom:

+  :  hlasovali za

-  :  proti

0  :  zdržali sa

Právne oznámenie