Postopek : 2017/2014(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0036/2017

Predložena besedila :

A8-0036/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/02/2017 - 8.7

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0025

POROČILO     
PDF 650kWORD 59k
10.2.2017
PE 597.463v02-00 A8-0036/2017

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Nizozemske – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail

(COM(2016)0742 – C8-0018/2017 – 2017/2014(BUD)

Odbor za proračun

Poročevalec: Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali)

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Nizozemske – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail

(COM(2016)0742 – C8-0018/2017 – 2017/2014(BUD)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0742 – C8-0018/2017),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0036/2017),

A.  ker je Unija uvedla zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali posledice svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in čim učinkoviteje, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013, kar zadeva sprejemanje sklepov o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

C.  ker je bila uredba o ESPG sprejeta ob upoštevanju dogovora Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije določi kot 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se vloge za sredstva iz ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu obravnavajo učinkoviteje in se tako skrajša postopek ocene in odobritve, da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih razširi obseg upravičenih ukrepov in upravičencev ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja;

D.  ker je Nizozemska vložila vlogo EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail za finančni prispevek iz ESPG zaradi odpuščanja presežnih delavcev v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 47 NACE po reviziji 2 (Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili), v glavnem v regiji Drenthe (NL13) in Overijssel (NL21) na ravni 2 NUTS, in ker naj bi v ukrepih sodelovalo 800 izmed 1096 presežnih delavcev, upravičenih do prispevka iz ESPG;

E.  ker je bila vloga vložena v okviru merila za pomoč iz člena 4(1)(b) uredbe o ESPG, ki zahteva vsaj 500 delavcev, ki so postali presežni v referenčnem obdobju devetih mesecev v podjetju, ki deluje v isti gospodarski panogi na ravni oddelka NACE po reviziji 2 in se nahaja v dveh sosednjih regijah na ravni NUTS 2 v državi članici;

F.  ker je v zadnjih nekaj letih prišlo do znatnih sprememb v zaupanju potrošnikov, kot sta upad prodaje v srednjem cenovnem razredu in vedno večja priljubljenost spletnega nakupovanja; ker sta razvoj novih trgovskih območij v številnih nizozemskih mestih zunaj mestnih središč in izguba zaupanja potrošnikov v gospodarstvo(4) tudi negativno vplivala na položaj konvencionalnega sektorja prodaje na drobno;

G.  ker Nizozemska trdi, da je nizozemski finančni sektor kot svetovni akter zavezan mednarodnim pravilom, tudi pravilom za finančne rezerve, in da imajo banke posledično zaradi spoštovanja novih mednarodnih standardov na razpolago manj sredstev za financiranje gospodarstva kot prej;

H.   ker je med 1. avgustom 2015 in 1. majem 2016 v regijah Drenthe in Overijssel na Nizozemskem v sektorju prodaje na drobno izgubilo zaposlitev 1096 delavcev;

I.  ker maloprodajne in veleprodajne storitve sicer zagotavljajo 11 % BDP Unije in 15 % vseh delovnih mest v Uniji, vendar je v tem sektorju še vedno čutiti posledice krize;

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(1)(b) Uredbe o ESPG izpolnjeni in da je zato Nizozemska na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 1.818.750 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 3.031.250 EUR;

2.  je seznanjen, da je Nizozemska vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložila 12. julija 2016, Komisija pa je oceno dokončala 29. novembra 2016 in Parlament obvestila 23. januarja 2017;

3.  ugotavlja, da je bilo za sektor trgovine na drobno, razen z motornimi vozili, vloženih šest vlog ESPG, vse pa so povezane s svetovno finančno in gospodarsko krizo(5);

4.  ugotavlja, da je slab gmotni položaj večjih veleblagovnic onemogočal vlaganje v druge modele trgovine, da bi se dosegle potrebne spremembe in ponovno pridobila konkurenčnost;

5.  poudarja, da na Nizozemskem trg dela počasi okreva po krizi in da je v nekaterih sektorjih še vedno čutiti njene posledice, drugi sektorji, kot je trgovina na drobno, pa so začeli šele pred kratkim močno čutiti posledice finančne in gospodarske krize;

6.  ugotavlja, da je bilo v nizozemskem sektorju prodaje na drobno v zadnjih nekaj mesecih zabeleženih veliko odpuščanj, pri čemer glavne veleblagovnice v sektorju trpijo zaradi stečajev, zaradi česar je bilo v obdobju 2011–2015 skupaj odpuščenih 27.052(6) delavcev; z obžalovanjem ugotavlja, da je količina blaga v sektorju prodaje na drobno sledila temu vzorcu ter z -2 % v letu 2011 padla na -4 % v letu 2013, pri čemer so nakupi še vedno 2,7 % pod ravnjo iz leta 2008(7);

7.  poudarja, da sektor prodaje na drobno zagotavlja precejšen delež delovnih mest (17–19 %) v regijah na ravni NUTS 2 Drenthe in Overijssel; ugotavlja, da se je od začetka krize v stečaju znašlo 5200 maloprodajnih trgovin, večje veleblagovnice pa so bile prizadete šele pred kratkim; obžaluje, da se je med januarjem 2015 in marcem 2016 tudi zaradi tega število prejemnikov nadomestila za brezposelnost v sektorju prodaje na drobno v teh regijah povečalo za 3461(8);

8.  obžaluje, da so najbolj prizadeti mlajši delavci, pri čemer je 67,1 % upravičencev starih manj kot 30 let;

9.  poudarja dolgo obdobje, ki so ga upravičenci preživeli brez dela, pri čemer niso bili vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, pa tudi več kot enoletno obdobje med datumom zadnjega odpuščanja (1. maj 2016) in trenutkom, ko bo država članica prosilka začela prejemati podporo iz ESPG;

10.  priznava, da je Nizozemska navedla, da je bila vloga, zlasti usklajeni sveženj prilagojenih storitev, pripravljena v posvetovanju z deležniki, socialnimi partnerji ter predstavniki sektorja prodaje na drobno in ustreznih regij;

11.  ugotavlja, da vloga ne vključuje nobenega nadomestila ali spodbude iz točke (b) člena 7(1) uredbe o ESPG; pozdravlja odločitev o omejitvi stroškov tehnične pomoči na 4 % vseh stroškov, preostalih 96 % pa bo treba uporabiti za sveženj prilagojenih storitev;

12.  poziva Komisijo, naj preuči nove načine za zmanjšanje zamude pri zagotavljanju podpore iz ESPG s pomočjo omejitve birokratskih postopkov pri obravnavi vlog;

13.  ugotavlja, da prilagojene storitve, ki se sofinancirajo iz ESPG, za odpuščene delavce vključujejo ocene zmožnosti, potenciala in zaposlitvenih možnosti udeležencev; pomoč pri iskanju zaposlitve in individualno spremljanje; prožno „borzo mobilnosti“ za iskalce zaposlitve in delodajalce z začasnimi delovnimi mesti; pomoč odpuščenim delavcem; usposabljanje in preusposabljanje, vključno s spodbujanjem podjetništva, mentorstvom in štipendijami;

14.  želi spomniti, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev, ki bodo podprte s sredstvi iz ESPG, predvideti razmere na trgu dela ter potrebna znanja in spretnosti v prihodnosti in da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

15.  ugotavlja, da so nizozemske oblasti zagotovile, da predlagani ukrepi ne bodo prejeli finančne podpore iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije, preprečeno bo dvojno financiranje, ti ukrepi bodo dopolnjevali ukrepe, financirane iz strukturnih skladov, pogoji, določeni v nacionalni zakonodaji in zakonodaji Unije o kolektivnem odpuščanju, pa se bodo spoštovali;

16.  opozarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in veščin, pridobljenih na njihovi celotni poklicni poti; pričakuje, da usposabljanje, ki je na voljo v usklajenem svežnju, ne bo prilagojeno le potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju;

17.  ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

18.  poziva Komisijo, naj javnosti omogoči vpogled v vse dokumente, povezane z vlogami za sredstva ESPG;

19.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

20.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

21.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/11/consumentenvertrouwen-daalt-opnieuw

(5)

EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011)0061; EGF/2010/016 ES/Aragón retail, COM(2010)0615; EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011)0580; EGF/2014/009_EL/Sprider stores, COM(2014)0620; EGF/2014/013_EL/Odyssefs Fokas, COM(2014)0702; EGF/2015/011_GR/Supermarket Larissa, COM(2016)0210.

(6)

http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels

(7)

Pogled na porabo, Gospodarski urad ABN-AMRO, Mathijs Deguelle in Nico Klene. Razvoj obsega prodaje sektorja prodaje na drobno. 24. januar 2014. Napovedi za sektor prodaje na drobno, Gospodarski urad ABN-AMRO, Sonny Duijn, odstavek 1. 22. januar 2016.

(8)

Podatki UWV, april 2016.


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Nizozemske – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) in zlasti člena 15(4) Uredbe,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(2) ter zlasti točke 13 Sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Namen Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je zagotavljanje podpore delavcem, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, zaradi še vedno trajajoče svetovne finančne in gospodarske krize ali nove svetovne finančne in gospodarske krize, in samozaposlenim osebam, ki so iz istih razlogov opustile dejavnost, ter pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)  Sredstva ESPG ne smejo presegati najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(3).

(3)  Nizozemska je 12. julija 2016 predložila vlogo za uporabo sredstev ESPG v zvezi z odpuščenimi delavci v 6 podjetjih, ki delujejo v nizozemskem sektorju trgovine na drobno v dveh regijah (Drenthe in Overijssel). Vloga je bila dopolnjena z dodatnimi informacijami, v skladu s členom 8(3) Uredbe (EU) št. 1309/2013. Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka iz ESPG v skladu s členom 13 Uredbe (EU) št. 1309/2013.

(4)  Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek v višini 1.818.750 EUR za vlogo, ki jo je vložila Nizozemska.

(5)  Da bi čim bolj skrajšali čas, potreben za uporabo sredstev ESPG, bi se moral ta sklep uporabljati od datuma sprejetja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Unije za proračunsko leto 2017 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi znesek 1.818.750 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od [datum sprejetja]*.

[…],

(4)Za Evropski parlament  Za Svet

Predsednik  Predsednik

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(3)

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

(4)

* Datum vstavi Parlament pred objavo v UL.


OBRAZLOŽITEV

I. Ozadje

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(1)1 in člena 15 Uredbe (ES) št. 1309/2013(2)2 sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se vnesejo v splošni proračun Unije kot rezervacija.

Kar zadeva postopek, Komisija v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3)3 v primeru, da je bila vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev, da bi omogočila črpanje iz sklada. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

II. Vloga Nizozemske in predlog Komisije

1.  Komisija je 29. novembra 2016 sprejela predlog sklepa o uporabi sredstev ESPG v korist Nizozemske, da bi podprla ponovno vključevanje na trg dela tistih delavcev, ki so postali presežni po stečaju in zaprtju šestih podjetij, razvrščenih v oddelek 47 NACE po reviziji 2 (trgovina na drobno, razen z motornimi vozili), predvsem v regijah na ravni 2 NUTS(4)4 NL13 – Drenthe in NL21 – Overijssel.

Podjetja in število odpuščenih delavcev v referenčnem obdobju

Aktiesport (Drenthe)

41

Perry Sport (Drenthe)

19

Aktiesport (Overijssel)

84

Perry Sport (Overijssel)

36

Dolcis (Drenthe)

19

Scapino (Drenthe)

209

Dolcis (Overijssel)

44

Scapino (Overijssel)

213

Manfield (Drenthe)

11

V&D (Drenthe)

125

Manfield (Overijsse)

27

V&D (Overijssel)

268

Skupno število podjetij: 6

Skupno število odpuščenih delavcev:

1 096

Skupno število samozaposlenih oseb, ki so opustile dejavnost:

0

Skupno število upravičenih delavcev in samozaposlenih oseb:

1 096

 

 

 

 

 

 

To je prva vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2017 in sedma za sektor trgovine na drobno, razen z motornimi vozili, zadeva pa uporabo skupnega zneska 1.818.750 EUR iz ESPG za Nizozemsko. Nanaša se na 800 presežnih delavcev.

Vloga je bila Komisiji poslana 12. julija 2016 in dopolnjena z dodatnimi informacijami do vključno 6. septembra 2016. Komisija je v skladu z vsemi ustreznimi določbami uredbe o ESPG ugotovila, da vloga izpolnjuje pogoje za finančni prispevek iz ESPG, kot je navedeno v členu 4(1)(b) uredbe o ESPG.

Čeprav nizozemski trg dela počasi okreva po krizi, so njeni učinki še vidni v nekaterih sektorjih. Nekateri sektorji, kot je prodaja na drobno, so šele pred kratkim začeli resno trpeti zaradi posledic finančne in gospodarske krize. Nekatere od največjih trgovin prodaje na drobno so šle v stečaj konec leta 2015. Analiza prikazuje deset največjih stečajev v sektorju prodaje na drobno skozi čas, število podružnic/trgovin, ki so bile zaprte, in število izgubljenih delovnih mest(5)5. Trend stečajev je bilo mogoče zaznati že sredi krize (v letih 2011–2013), najprej so bile prizadete manjše verige prodaje na drobno, zdaj pa so prizadete večje (v letih 2015–2016)(6)6.

Šest prilagojenih storitev, ki se bodo zagotavljale odpuščenim delavcem, zajema:

–  Sprejem: s tem ukrepom se bodo evidentirale zmožnosti, potencial in zaposlitvene možnosti udeležencev. Vsak sprejem se bo zaključil s svetovanjem.

–  Pomoč pri iskanju zaposlitve in individualno spremljanje: ta ukrep se bo začel s ponudbo za prilagojeni program. Med drugim bo vključeval priprave dokumentov o premestitvi, intenzivno usposabljanje o prijavljanju na prosto delovno mesto, organiziranje trgov dela in intenzivne stike z delodajalci.

–   Borza mobilnosti: ta ukrep zajema fleksibilno borzo za iskalce zaposlitve in delodajalce, ki ponujajo začasna delovna mesta. Ta storitev se lahko uporablja za prilagodljivo napotitev. Ukrep bo zagotovil delovne izkušnje za (prekvalificirane) delavce in jim pomagal, da se predstavijo novim delodajalcem.

–  Pomoč odpuščenim delavcem: ta ukrep bo ponujal poklicno usmerjanje, poklicno svetovanje in usposabljanje za pridobivanje kompetenc.

–  Usposabljanje in preusposabljanje: ta ukrep bo zagotovil usposabljanje, preusposabljanje in druge možnosti izobraževanja za sektor prodaje na drobno in za nove poklicne profile, na primer na področju prevoza, storitev IT, v tehničnih poklicih idr.

–  Spodbujanje, usposabljanje in mentorstvo na področju podjetništva: nekateri udeleženci lahko uporabijo svoje poslovno znanje in izkušnje za ustanovitev lastnega podjetja. Ta ukrep jim bo zagotovil usposabljanje in mentorstvo, da jim bo omogočil razvijanje njihovih spretnosti, oblikovanje trajnostnega poslovnega načrta in jih vodil skozi zakonodajne postopke.

–  Nepovratna sredstva za spodbujanje podjetništva: ta ukrep bo zagotovil nepovratna sredstva za kritje stroškov naložb, če bo udeleženec pridobil potrebne spretnosti in pripravil trajnostni poslovni načrt.

Navedeni sveženj ukrepov dopolnjuje redne storitve za odpuščene osebe. Ti ukrepi so prilagojeni odpuščenemu delavcu in usmerjeni nanj, ukrepi za podjetništvo pa so usmerjeni na omejeno število oseb z realističnimi poslovnimi projekti.

Opisani ukrepi so po oceni Komisije aktivni ukrepi na trgu dela in sodijo med upravičene ukrepe iz člena 7 uredbe o ESPG. Ti ukrepi ne nadomeščajo pasivnih ukrepov socialne zaščite.

Nizozemska je predložila vsa potrebna zagotovila v zvezi z naslednjim:

–  pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju bosta upoštevani načeli enakosti obravnave in nediskriminacije,

–  upoštevane so bile zahteve nacionalne zakonodaje in zakonodaje EU o kolektivnem odpuščanju;

–  za predlagane ukrepe ne bo prejeta finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije in preprečeno bo dvojno financiranje;

–  predlagani ukrepi bodo dopolnjevali ukrepe, financirane iz strukturnih skladov;

–  finančni prispevek iz ESPG bo usklajen s postopkovnimi in materialnopravnimi pravili Unije o državni pomoči.

III. Postopek

Komisija bo za aktiviranje sredstev sklada proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev skupnega zneska 1.818.750 EUR.

To je prvi predlog za prerazporeditev sredstev sklada, predložen proračunskemu organu v letu 2017.

V primeru nestrinjanja bo sprožen postopek tristranskih pogovorov, kot določa člen 15(4) uredbe o ESPG.

V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za sredstva sklada.

(1)

1 UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(2)

2 UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(3)

3 UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

4 Uredba Komisije (EU) št. 1046/2012 z dne 8. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) glede pošiljanja časovnih vrst za novo regionalno razčlenitev (UL L 310, 9.11.2012, str. 34).

(5)

5 http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels

(6)

6 http://overijssel.databank.nl/jive/jivereportcontents.ashx?report=home Tema „Gospodarstvo“


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

D(2017)3389

Jean Arthuis

predsednik Odbora za proračun

ASP 09G205

Zadeva:   Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v zadevi EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail

Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) ter njegova delovna skupina za ESPG sta preučila uporabo sredstev ESPG za primer EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail in sprejela naslednje mnenje.

Odbor EMPL in njegova delovna skupina za ESPG se strinjata z uporabo sredstev sklada za omenjeno vlogo. V zvezi s tem ima odbor EMPL nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo prerazporeditve sredstev za plačila.

Presoja odbora EMPL temelji na naslednjem:

A)  ker ta vloga temelji na členu 4(1)(b) Uredbe (ES) št. 1309/2013 (uredba o ESPG) in se nanaša na 1096 delavcev, ki so postali presežni v 6 podjetjih, ki delujejo v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 47 NACE po reviziji 2 – Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili;

B)  ker Nizozemska, da bi dokazala povezavo med odpuščanjem presežnih delavcev in velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, trdi, da je njen sektor prodaje na drobno v krizi zaradi naraščajoče priljubljenosti spletnega nakupovanja in novih nakupovalnih območij izven mestnih središč, k temu pa so pripomogla še strožja bančna pravila, ki se izvajajo kot posledica finančne in gospodarske krize, pri čemer so banke postale bolj kritične glede zagotavljanja posojil podjetjem;

C)  ker je 71,2 % delavcev, katerim je ukrep namenjen, moških, 28,8 % pa žensk; ker je 61,5 % upravičencev starih med 15 in 24 let, 24,8 % med 30 in 54 let, 8 % pa med 55 in 64 let;

D)  ker je to sedma vloga za ESPG, ki zadeva sektor 47 NACE (trgovina na drobno, razen z motornimi vozili).

Zato Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, naj v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Nizozemske vključi naslednje pobude:

1.  se strinja s Komisijo, da so merila za pomoč iz člena 4(1)(b) Uredbe (EU) št. 1309/2013 izpolnjena in da je zato Nizozemska na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 1.818.750 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 3.031.250 EUR;

2.  ugotavlja, da je Komisija spoštovala rok 12 tednov od prejema popolne vloge nizozemskih organov, saj je oceno skladnosti vloge s pogoji za finančni prispevek dokončala 29. novembra 2016, Parlament pa je o tem obvestila 23. januarja 2017;

3.  poudarja, da sektor prodaje na drobno zagotavlja precejšen delež delovnih mest (17 – 19 %) v regijah na ravni NUTS 2 Drenthe in Overijssel; ugotavlja, da se je od začetka krize v stečaju znašlo 5200 maloprodajnih trgovin, večje veleblagovnice pa so bile prizadete šele pred kratkim; obžaluje, da se je med januarjem 2015 in marcem 2016 tudi zaradi tega število prejemnikov nadomestila za brezposelnost v sektorju prodaje na drobno v teh regijah povečalo za 3461;

4.  ugotavlja, da prilagojene storitve, ki se sofinancirajo iz ESPG, za odpuščene delavce vključujejo ocene zmožnosti, potenciala in zaposlitvenih možnosti udeležencev; pomoč pri iskanju zaposlitve in individualno spremljanje; fleksibilno „borzo mobilnosti“ za iskalce zaposlitve in delodajalce v zvezi z začasnimi delovnimi mesti; pomoč odpuščenim delavcem; usposabljanje in preusposabljanje, vključno s spodbujanjem podjetništva, mentorstvom in štipendijami;

5.  priznava, da je Nizozemska navedla, da je bila vloga, zlasti usklajeni sveženj prilagojenih storitev, pripravljena v posvetovanju z deležniki, socialnimi partnerji, predstavniki sektorja prodaje na drobno in regij;

6.  ugotavlja, da vloga ne vključuje nobenega nadomestila ali spodbude iz točke

(b) člena 7(1) uredbe o ESPG; pozdravlja odločitev o omejitvi stroškov tehnične pomoči na 4 % vseh stroškov, preostalih 96 % pa bo treba uporabiti za sveženj prilagojenih storitev;

7.  ugotavlja, da so nizozemske oblasti zagotovile, da predlagani ukrepi ne bodo prejeli finančne podpore iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije, preprečeno bo dvojno financiranje, ti ukrepi bodo dopolnjevali ukrepe, financirane iz strukturnih skladov, pogoji, določeni v nacionalni zakonodaji in zakonodaji EU o kolektivnem odpuščanju, pa se bodo spoštovali;

8.  opozarja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire.

S spoštovanjem,

Thomas HÄNDEL

predsednik odbora EMPL


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Jean ARTHUIS

predsednik

Odbor za proračun

Evropski parlament

Zadeva:  Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

Spoštovani g. Arthuis!

Odbor za regionalni razvoj je bil zaprošen za mnenje o predlogu sklepa Komisije za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG). Odbor za proračun naj bi poročilo o tem predlogu sprejel 9. februarja 2017:

- COM(2016)0742/1 predlaga prispevek iz ESPG v višini 1.818.750 EUR za 1096 delavcev, ki so postali presežni v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 47 NACE po reviziji 2 (Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili). Do odpuščanj je prišlo v nizozemskih regijah na ravni NUTS 2 NL13 – Drenthe in NL21 – Overijssel.

Pravila o finančnih prispevkih iz ESPG so določena v Uredbi (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006.

Koordinatorji odbora so ta predlog preučili in me prosili, naj vam sporočim, da večina v odboru ne nasprotuje uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v tem primeru ter dodelitvi omenjenega zneska v skladu s predlogom Komisije.

S spoštovanjem,

Iskra Mihaylova


IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

9.2.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Jordi Solé, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Paul Denanot, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Ivan Štefanec, Marco Valli


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

23

+

ALDE

Jean Arthuis

EFDD

Marco Valli

ENL

Marco Zanni

PPE

Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), , José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Jan Olbrycht, Inese Vaidere, , Ivan Štefanec

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, , Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ECR

Richard Ashworth, Stanisław Ożóg

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

0

0

Pomen simbolov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo