Процедура : 2016/2249(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0046/2017

Внесени текстове :

A8-0046/2017

Разисквания :

PV 13/03/2017 - 13
CRE 13/03/2017 - 13

Гласувания :

PV 14/03/2017 - 6.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0073

ДОКЛАД     
PDF 1571kWORD 931k
23.2.2017
PE 589.343v02-00 A8-0046/2017

относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2014 – 2015 г.

(2016/2249(INI))

Комисия по правата на жените и равенството между половете

Докладчик: Ернест Уртасун

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2014 – 2015 г.

(2016/2249(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3, втора алинея от Договора за Европейския съюз (ДЕС), както и член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ),

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 18 декември 1979 г.,

–  като взе предвид Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета(1),

–  като взе предвид Пекинската декларация и Платформата за действие, приети на Четвъртата световна конференция за жените на 15 септември 1995 г., както и окончателните документи, приети на специалните сесии на Обединените нации „Пекин +5“ (2000 г.), „Пекин +10“ (2005 г.) и „Пекин +15“ (2010 г.),

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за преследване на търговията с хора и експлоатацията на чужда проституция от 1949 г.,

–  като взе предвид Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 година относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета(2),

–  като взе предвид своята законодателна резолюция от 20 октомври 2010 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 92/85/ЕИО на Съвета за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки (Директива за отпуска по майчинство)(3),

–  като взе предвид Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена)(4),

–  като взе предвид Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 година относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги(5),

–  като взе предвид Директива 2013/62/ЕС на Съвета от 17 декември 2013 г. за изменение на Директива 2010/18/ЕС за прилагане на ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск, сключено между Конфедерацията на европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия (UEAPME), Европейския център на предприятията с държавно участие и на предприятията от общ икономически интерес (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) във връзка с изменението на статуса на Майот по отношение на Европейския съюз(6),

–  като взе предвид съществуващите от 1975 г. насам директиви на ЕС относно различните аспекти на равното третиране на мъжете и жените (Директива 2010/41/ЕС(7), Директива 2010/18/ЕС(8), Директива 2006/54/ЕО(9), Директива 2004/113/ЕО(10), Директива 92/85/ЕИО(11), Директива 86/613/ЕИО(12) и Директива 79/7/ЕИО(13)),

–  като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки (Директива относно жените в управителните съвети) (COM(2012)0614),

–  като взе предвид член 3 от Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие (Конвенция от Истанбул), в който „пол“ се определя като „социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които дадено общество счита за подходящи за жените и за мъжете“,

–  като взе предвид предложението за решение на Съвета от 4 март 2016 г. за подписване от името на Европейския съюз на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (COM(2016)0111),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 16 юни 2016 г. относно равенството между половете (00337/2016),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 5 – 6 юни 2014 г. относно предотвратяването и борбата с всички форми на насилие срещу жени и момичета, включително гениталното осакатяване на жени (09543/2014),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 7 декември 2015 г. относно равенството между жените и мъжете в сферата на вземане на решения (14327/2015),

–  като взе предвид Декларацията на тройното председателство от 7 декември 2015 г., подписана от Нидерландия, Словакия и Малта,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020: стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 3 март 2015 г., озаглавен „Доклад относно равенството между жените и мъжете за 2014 г.“ (SWD(2015)0049),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 4 март 2016 г., озаглавен „Доклад относно равенството между жените и мъжете за 2015 г.“ (SWD(2016)0054),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 3 декември 2015 г., озаглавен „Стратегически ангажимент за равенство между половете за периода 2016 – 2019 г.“ (SWD(2015)0278),

–  като взе предвид своите резолюции от 10 февруари 2010 г. относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз – 2009 г.(14), от 8 март 2011 г. относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз – 2010 г.(15), от 13 март 2012 г. относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз – 2011 г.(16), както и от 10 март 2015 г. относно напредъка в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 г.(17),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 25 ноември 2013 г., озаглавено „Мерки за премахването на гениталното осакатяване на жени“ (COM(2013)0833), и своята резолюция от 6 февруари 2014 г. относно премахването на гениталното осакатяване на жени(18),

–  като взе предвид резултатите от проучването относно лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица в Европейския съюз (ЛГБТ лица в ЕС), осъществено от Агенцията за основните права и публикувано през май 2013 г.,

–  като взе предвид доклада на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), озаглавен „Насилието над жени – проучване в рамките на ЕС. Основни резултати“, публикуван през март 2014 г.,

–  като взе предвид доклада на FRA, озаглавен „Положението с основните права на интерсексуалните лица“, публикуван през май 2015 г.,

–  като взе предвид доклада на Европейската мрежа на националните органи по въпросите на равенството (EQUINET), озаглавен „Устойчивото присъствие на дискриминацията, тормоза и неравенството на жените. Работата на националните органи по въпросите на равенството, даваща информация за нова стратегия на Европейската комисия за равенството между половете“, публикуван през 2015 г.,

–  като взе предвид докладите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound), озаглавени „Различията между половете по отношение на заетостта: предизвикателства и решения“ (2016 г.), „Социални партньори и равенство между половете в Европа“ (2014 г.), „Тенденции в трудовия живот в Европа: годишен преглед на EurWORK“ (2014 г. и 2015 г.) и Шестото европейско проучване на условията на труд (EWCS) (2016 г.),

–  като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2016 г. относно новата стратегия за равенство между половете и правата на жените за периода след 2015 г.(19) и своята резолюция от 9 юни 2015 г. относно стратегията на ЕС за равенство между жените и мъжете за периода след 2015 г.(20),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 февруари 2014 г. относно борбата с насилието над жени(21),

–  като взе предвид своята резолюция от 9 септември 2015 г. относно еманципирането на момичетата в ЕС посредством образованието(22),

–  като взе предвид своята резолюция от 8 март 2016 г. относно положението на жените бежанци и жените, търсещи убежище, в ЕС(23),

–  като взе предвид своята резолюция от 28 април 2016 г. относно жените – домашни помощници и полагащи грижи лица в ЕС(24),

–  като взе предвид своята резолюция от 26 май 2016 г. относно бедността през призмата на равенството между половете(25),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2016 г. относно създаването на условия на пазара на труда, благоприятстващи за равновесието между личния и професионалния живот(26),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 септември 2016 г. относно прилагането на Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (Директива за равно третиране в областта на заетостта)(27),

–  като взе предвид своята резолюция от 8 март 2016 г. относно интегрирането на принципа на равенство между половете в работата на Европейския парламент(28),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 май 2016 г. относно прилагането въз основа на принципа на равенство между половете на Директива 2011/36/ЕС от 5 април 2011 година относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него(29),

–  като взе предвид доклада на Комисията от 3 юни 2013 г. за напредъка по целите от Барселона, озаглавен „Развиване на детските заведения за деца в ранна възраст в Европа за постигането на устойчив и приобщаващ растеж“(30),

–  като взе предвид препоръката на Комисията от 20 февруари 2013 г., озаглавена „Инвестициите в децата – изход от порочния кръг на неравностойното положение“(31),

–  като взе предвид индекса за равенство между половете на Европейския институт за равенство между половете за 2015 г. и документа, озаглавен „Пекин + 20: Четвърти преглед на изпълнението на Пекинската платформа за действие в държавите – членки на ЕС“ и други доклади на Европейския институт за равенство между половете,

–  като взе предвид проучването от януари 2016 г. на Европейската мрежа на правните експерти в областта на равенството между половете и недискриминацията, озаглавено „Сравнителен анализ на правото в областта на равенството между половете в Европа за 2015 г.“,

–  като взе предвид заключенията относно „ролята на мъжете и момчетата за постигането на равенство между половете“, договорени на 48-мата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (CWS) през март 2004 г.(32),

–  като взе предвид документа, озаглавен „Да преобразим нашия свят: програма за устойчиво развитие до 2030 г.“, приет на провелата се на 25 септември 2015 г. среща на върха на ООН за устойчиво развитие, и целите и задачите в областта на равенството между половете, правата на жените и овластяването на жените, включени в този документ,

–  като взе предвид статистическия доклад на Комисията от април 2014 г., озаглавен „Самотните родители и заетостта в Европа“(33),

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете (А8-0046/2017),

А.  като има предвид, че индексът за равенство между половете на Европейския институт за равенство между половете за 2015 г. показва само незначителни подобрения: ЕС е извървял едва половината от пътя към постигане на равенство между половете, като от 2005 г. досега общият резултат е нараснал от 51,3 на 52,9 от 100; като има предвид, че е необходим по-бърз напредък, ако ЕС иска да постигне целите на стратегията „Европа 2020“;

Б.   като има предвид, че през последните години някои държави членки са отбелязали значително нарастване на гражданските и политическите движения, които се появяват за сметка на еднаквите права на жените и мъжете, които дори оспорват общата потребност от политики в областта на равенството между половете; като има предвид, че това отстъпление от равенството между половете има за цел да засили традиционните роли, свързани с пола, и да оспори съществуващите и бъдещите постижения в областта на равенството между половете, правата на жените и правата на ЛГБТИ лицата;

В.  като има предвид, че равенството между жените и мъжете е основно право, залегнало в Договора за Европейския съюз и Хартата на основните права; като има предвид, че целта на Европейския съюз в тази област е да се гарантират равните възможности и равното третиране на мъжете и жените и да се преодолее всякакъв вид дискриминация, основана на пола;

Г.  като има предвид, че през 2015 г. равнището на заетост на жените достигна най-високата си стойност за всички времена от 64,5%, но продължи да бъде доста под това за мъжете, което беше 75,6%; като има предвид, че, за съжаление, има четири пъти по-голяма вероятност жените, често без да го желаят, да постъпват и да остават на работа на непълно работно време, отколкото мъжете; като има предвид, че много млади хора остават бедни, въпреки че работят, по-специално в Гърция, Испания, Хърватия, Италия, Кипър, Португалия и Словакия;

Д.  като има предвид, че равнището на безработицата при жените е подценено, тъй като много жени не са регистрирани като безработни, по-специално живеещите в селски или отдалечени райони и много от тези, които се занимават само с домакинска работа и отглеждане на децата; като има предвид, че това положение създава също така неравенство при достъпа до обществени услуги (парични помощи, пенсии, отпуски по майчинство, отпуски по болест, достъп до социално осигуряване и др.);

Е.   като има предвид, че докладът на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) относно различията между половете по отношение на заетостта изчислява, че различията между половете по отношение на заетостта струват на ЕС около 370 милиарда евро годишно, или 2,8% от БВП на ЕС1(34);

Ж.  като има предвид, че в държавите, които са засегнати от икономическата криза и бюджетните съкращения, жените са непропорционално засегнати, особено младите жени, възрастните жени, самотните майки и жените, подложени на множество форми на дискриминация, и като има предвид, че това ги доведе до бедност и социална маргинализация чрез нарастващото им изключване от пазара на труда; като има предвид, че съкращенията в областта на обществените услуги за предоставяне на грижи и здравеопазване водят до прехвърляне на отговорността за полагането на грижи от обществото към домакинствата, което засяга най-вече жените;

З.  като има предвид, че феминизирането на бедността продължава да съществува в ЕС, и като има предвид, че много високият процент на безработица, бедност и социално изключване на жените е тясно свързан с бюджетни съкращения в обществени услуги, като например здравеопазване, образование, социални услуги и социални обезщетения; като има предвид, че тези политики водят до по-голяма нестабилност на работните места, по-специално заради ръста на принудителната работа на непълно работно време и на временните договори;

И.  като има предвид, че през 2015 г. три четвърти от домакинските задължения и две трети от родителските грижи са извършвани от работещи жени, които следователно са понесли двойно натоварване от отговорности; като има предвид, че по принцип предимно жените носят по-голяма отговорност за родителските грижи и домакинската работа; като има предвид, че традиционните роли на половете и стереотипи продължават да оказват силно влияние върху разпределението между ролята на жените и мъжете вкъщи, на работното място и в обществото като цяло; като има предвид, че традиционното разделение на отговорностите има склонност да запази статуквото, като ограничава възможностите за заетост и личностно развитие на жените и им оставя съвсем малко време за социално приобщаване, приобщаване в общността или икономическо участие; като има предвид, че равното разделяне на „неплатения труд“, като полагането на грижи и домакинските задължения, между жените и мъжете е предпоставка за икономическа независимост на жените в дългосрочен план;

Й.  като има предвид, че някои отпуски по семейни причини все още продължават да бъдат повод за дискриминация и заклеймяване както на жените, така и на мъжете, въпреки съществуващата рамка на политиката и законодателството на равнище ЕС и на национално равнище, като има предвид, че това засяга особено жените, тъй като основно те полагат грижи и ползват отпуск по семейни причини;

К.  като има предвид, че близо една четвърт от държавите – членки на ЕС, нямат законови разпоредби за отпуск по бащинство, и като има предвид, че голяма част от държавите, които имат такива разпоредби, позволяват на мъжете да ползват отпуск само за един, два или няколко дни; като има предвид, че в осем държави членки отпускът за отглеждане на дете не е придружен от никакво заплащане, като същевременно средното използване на отпуска за отглеждане на дете от бащи е слабо, като едва 10% от бащите ползват поне един ден отпуск, а 97% от жените ползват отпуска за отглеждане на дете, който е на разположение на двамата родители; като има предвид, че поощряването на използването в по-голяма степен на отпуска за отглеждане на дете и отпуска по бащинство е от съществено значение за постигането на равенство между половете; като има предвид, че проучването на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд(35) показа кои са аспектите, които влияят върху степента на ползване на отпуск за отглеждане на дете от бащите, а именно: размер на обезщетението, гъвкавост на системата за отпуск, наличие на информация, достъпност и гъвкавост на детските заведения и страх от изключване от пазара на труда поради ползването на отпуск;

Л.  като има предвид, че една от предпоставките за активно включване на жените в пазара на труда е наличието на качествени, физически и финансово достъпни заведения за грижи и услуги за деца, възрастни роднини и други зависими членове на семейството; като има предвид, че целите от Барселона представляват отличен инструмент за постигане на реално равенство между мъжете и жените, и като има предвид, че всички държави членки следва да се стремят да ги постигнат възможно най-скоро; като има предвид, че все по-често поради липса на качествени и икономически достъпни структури и услуги за грижи за деца майките са принудени да избират между работа на непълно работно време и отказ от работното си място с цел полагане на грижи за децата, което се отразява върху семейния и пенсионния доход;

М.  като има предвид, че достъпът до обучение и основното право на човека на образование на момичетата и жените са важни европейски ценности и основни елементи за овластяването на момичетата и жените на социално, културно и професионално равнище, както и за пълното упражняване на всички други социални, икономически, културни и политически права и вследствие на това – за превенцията на насилието срещу жени и момичета; като има предвид, че свободното, задължително и всеобщо образование е задължително условие за гарантиране на равни възможности за всички, тъй като то следва да бъде предоставяно на всички деца, без никаква дискриминация и независимо от техния статут на пребиваване; като има предвид, че борбата с неравенството между половете започва в предучилищна възраст и изисква постоянно педагогическо наблюдение на учебната програма, целите за развитие и резултатите от обучението;

Н.  като има предвид, че равенството между половете е отговорност на всички членове на обществото и изисква активното участие както на жените, така и на мъжете; като има предвид, че органите следва да се ангажират с провеждането на насочени към мъжете и по-младите поколения образователни кампании с цел ангажиране на мъже и момчета като партньори, за да се стигне до постепенно предотвратяване и премахване на всички форми на насилие, основано на пола, и до насърчаване на овластяването на жените;

О.  като има предвид, че въпреки че жените получават средно по-високо образование от мъжете, средната за ЕС разлика в заплащането между жените и мъжете остана 16,1% през 2014 г., макар да съществуват значителни различия между държавите членки;

П.   като има предвид, че хоризонталната и вертикалната сегрегация по полов признак на работното място все още е широко разпространено явление, което се дължи, наред с други аспекти, на факта, че работните места, считани за „женски“, са по-малко ценени, отколкото за тези, считани за „мъжки“, на постоянните „стъклени тавани“, който пречат на жените да достигнат до най-високите и най-добре платени работни места, както и на твърде високия дял на жените, работещи на непълно работно време, което е с по-ниско заплащане от пълното работно време; като има предвид, че въпреки че броят на дипломираните жени е равен и дори по-голям от броя на дипломираните мъже, въздействието на свързаните с пола стереотипи върху образованието, обучението и решенията, вземани от учениците в училище, може да повлияе на избора през целия им живот и впоследствие да има значително отражение върху пазара на труда; като има предвид, че широко разпространените в обществото стереотипи, свързани с несъвместимостта на жените с деца и работата на пълно работно време, поставят жените в неравностойно положение и могат да възпрат младите жени да продължат с висше образование или да инвестират в професионалното си развитие;

Р.  като има предвид, че комплексният показател за платено и неплатено работно време, включен в проучването на условията на труд на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, показва, че като цяло, когато платените и неплатените работни часове се отчитат заедно, работното време на жените е по-дълго(36);

С.  като има предвид, че в секторите, свързани със стоки, услуги или селско стопанство, но без да се ограничава само до тях, е налице неравен достъп на мъжете и жените до икономически и финансови ресурси, като например активи, капитал, производствени ресурси и заеми;

Т.  като има предвид, че разликата в пенсиите продължава да съществува в ЕС и възлизаше на тревожните 40,2% през 2014 г.; като има предвид, че това е резултат от неблагоприятното положение на жените през годините, като например липса на достъп до много финансови ресурси, като например придобивки или пенсионни схеми, които са свързани със заетост на пълно работно време и по отношение на които много жени не отговарят на критериите, тъй като те обикновено остават в работни места на непълно работно време или са принудени да прекъснат работа поради задължения за полагане на грижи;

У.  като има предвид, че някои държави – членки на ЕС, запазват практиката на данъчни и социално-осигурителните системи, които не са индивидуализирани; като има предвид, че това положение може да направи жените зависими от техните съпрузи, тъй като те може да са получили единствено права, произтичащи от връзката им с мъже;

Ф.  като има предвид, че през изминалото десетилетие общият процент на жените в национални/федерални парламенти е нараснал едва с около 6%, достигайки 29% през 2015 г.;

Х.  като има предвид, че през 2015 г. едва 6,5% от президентите и 4,3% от главните изпълнителни директори на най-големите дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, са били жени;

Ц.  като има предвид, че въпреки ангажимента на ЕС за равенство на половете при вземането на решения, управителните съвети на агенциите на ЕС страдат от сериозна липса на баланс между половете и показват трайни модели на полова сегрегация, като средно 71% от управителните съвети са мъже и само една трета от управителните съвети са председателствани от жени, а от общо 42-ма изпълнителни директори в агенциите на ЕС само 6 са жени;

Ч.  като има предвид, че повече от половината жени – жертви на убийства, са убити от интимен партньор, роднина или член на семейството(37); като има предвид, че 33% от жените в ЕС са били подложени на физическо и/или сексуално насилие, а 55% са били подложени на сексуален тормоз на работното място; като има предвид, че жените са особено уязвими по отношение на сексуално, физическо и онлайн насилие, тормоз и преследване в кибернетичното пространство;

Ш.  като има предвид, че насилието срещу жени е едно от най-широко разпространените в света нарушения на правата на човека, което засяга всички слоеве на обществото независимо от възрастта, образованието, доходите, социалното положение и страната на произход или пребиваване, и представлява основна пречка пред равенството между жените и мъжете; като има предвид, че явлението „убийство на жени“ не намалява в държавите членки;

Щ.  като има предвид, че проучванията на населението относно отношението към насилието срещу жени показват тревожно разпространение на тенденцията да се обвинява жертвата, което би могло да бъде резултат от патриархалните схващания; като има предвид, че често липсва остро осъждане на такова поведение от страна на публичните органи и други институции;

АА.  като има предвид, че цифровите средства за комуникация допринесоха за широкото разпространение на словото на омразата и заплахите срещу жени, като 18% от жените в Европа още от юношеска възраст са ставали жертва на някаква форма на онлайн тормоз, а жертвите на онлайн насилието в Европа наброяват девет милиона; като има предвид, че съдебната система демонстрира липса на чувствителност към онлайн насилието срещу жени; като има предвид, че извършващите насилие и проповядващите омраза много рядко се докладват, разследват, преследват наказателно и осъждат;

АБ.  като има предвид, че през последните пет години 23% от лесбийките и 35% от транссексуалните лица поне веднъж са били жертва на физическо/сексуално нападение или са получавали заплахи за насилие в домовете си или на друго място (на улицата, в обществения транспорт, на работното място и т.н.);

АВ.   като има предвид, че според проучването относно ЛГТБ в ЕС лесбийките, бисексуалните и транссексуалните жени са изправени пред огромен риск от дискриминация въз основа на тяхната сексуална ориентация или полова идентичност; като има предвид, че дискриминацията въз основа на пола се преплита с дискриминацията въз основа на раса и етническа принадлежност, религия, увреждане, здраве, полова идентичност, сексуална ориентация и/или социално-икономически условия;

АГ.  като има предвид влошаването на условията на живот на някои групи жени, често изправени пред увеличаване на множеството трудности и рискове, както и високото равнище на дискриминация, по-специално на жените с увреждания, жените, полагащи грижи за зависещи от тях лица, възрастните жени, жените от малцинствата и жените имигрантки, жените бежанци и жените, търсещи убежище, жените с ниско или без образование, жените, които са били жертва на насилие, основано на пола, жените от общността на ЛГБТИ и др.;

АД.  като има предвид, че през 2015 г. в ЕС имаше безпрецедентно увеличение на броя на бежанците и на лицата, търсещи убежище, на негова територия; като има предвид, че според ВКБООН жените и децата са представлявали повече от половината от тези бежанци и лица, търсещи убежище, и като има предвид, че са докладвани случаи на насилие и злоупотреба, включително сексуално насилие, срещу жени и деца бежанци по време на тяхното пътуване, включително в пренаселените приемни центрове в ЕС;

АЕ.  като има предвид, че жените и момичетата съставляват 80% от регистрираните жертви на трафик на хора(38); като има предвид, че идентифицирането на жертвите продължава да бъде предизвикателство, и като има предвид, че подкрепата и защитата на жертвите трябва да бъдат засилени и всички усилия за противодействие на трафика на хора трябва да включват чувствителен към аспектите на пола аспект;

АЖ.  като има предвид, че една от основните цели на трафика на хора е сексуалната експлоатация, и като има предвид, че въвлечените в него жени са принудени да живеят в плен и тормоз, свързан с ежедневно насилие, както физическо, така и психологическо;

АЗ.  като има предвид, че сексуалното и репродуктивното здраве и права са основни права на човека и основен елемент на равенството между половете и самоопределението, и като има предвид, че те следва да бъдат включени в стратегията на ЕС относно здравеопазването;

АИ.  като има предвид, че здравето на жените не следва никога да бъде излагано на риск поради съображения, свързани с вътрешни или лични убеждения;

АЙ.  като има предвид, че е установено, че прилагането на правото на ЕС в областта на равенството между половете в държавите членки поражда специфични проблеми, свързани с транспонирането и прилагането на относимите директиви, като например съществени недостатъци в законодателството и неговото непоследователно прилагане от националните съдилища, но и нещо по-важно – обща липса на осведоменост относно принципите и правото в областта на равенството(39);

АК.  като има предвид, че по-специално директивите на ЕС в областта на равенството между половете не са приложени правилно в редица държави членки, които не защитават транссексуалните лица от дискриминация по отношение на достъпа до заетост и достъпа до стоки и услуги;

АЛ.  като има предвид, че институционалните механизми за равенство между половете често са маргинализирани в националните държавни структури, разделени са в различни области на политиката, възпрепятствани са от сложни и разширени мандати, липсват им подходящ персонал, обучение, данни и достатъчни ресурси и нямат достатъчна подкрепа от страна на политическото ръководство(40);

АМ.  като има предвид, че трайният проблем с липсата на всеобхватни, надеждни данни, разбити по пол, създава неясноти и изкривява картината на положението с равенството между половете, по-специално по отношение на насилието срещу жени и насилието, основано на пола; като има предвид, че събирането на подобни данни не само би осигурило ясна картина на положението, но и би насочило вниманието към въпроси, будещи непосредствена загриженост;

АН.  като има предвид, че социалните партньори играят ключова роля за постигането на целите за равенство заради голямото значение, което имат за оформянето на пазара на труда и социалните условия чрез участието си в разработването на политиките и в колективното договаряне на различни равнища, макар да е ясно, че конкретната роля, която играят в различните държави и системи на колективни трудови правоотношения, зависи силно от националните традиции и от организационната им мощ(41);

АО.  като има предвид, че според проучване на Евробарометър, проведено през 2016 г., 55% от европейските граждани биха желали ЕС да се намесва повече в областта на равното третиране на мъжете и жените; като има предвид, че задължението на Комисията за постигане на равенство между половете в съответствие с Договорите, не зависи от проучвания;

1.  изразява дълбока загриженост, че съгласно индекса за равенство между половете на Европейския институт за равенство между половете за 2015 г. ЕС е изминал едва половината от пътя към постигане на равенство между половете; изразява дълбоко съжаление във връзка с факта, че статутът и профилът на равенството между половете и борбата с дискриминацията на основата на пола показват признаци на спад в значението, като биват маргинализирани като политическа цел и подкопавани като област на политиката, по-специално в контекста на отстъпление в цяла Европа от правата на жените и на ЛГБТИ лицата, от правата на сексуално и репродуктивно здраве, и счита, че е необходимо да се разгледат причините за тази тенденция и да се направи преглед на съществуващите стратегии, инструменти и подходи, насърчавани в областта на равенството между половете;

2.  подчертава, че Договорът за ЕС задължава Съюза да се бори срещу социалното изключване и дискриминацията и че Договорът за функционирането на Европейския съюза (ДФЕС) поставя като цел на Съюза да се стреми да премахва неравенството между мъжете и жените и да се насърчава равенството между тях; подчертава, че принципът на равенство между жените и мъжете не възпрепятства запазването в действие или приемането на мерки, предвиждащи специфични предимства в полза на по-слабо представения пол, както е посочено в член 23 от Хартата на основните права;

3.  призовава Комисията да равенството между половете във всички бюджети и дейности по създаването на политиките, както и в прилагането на програмите и действията на ЕС, и да извършва оценки на въздействието върху пола при създаването на всяка нова политика с цел да се подпомогне гарантирането на по-съгласуван и основан на доказателства отговор на политиките на ЕС на предизвикателствата във връзка с равенството между половете; призовава държавите членки да предприемат съответните мерки на национално равнище;

4.   отправя искане към Комисията за по-добра оценка, за предприемане на мерки, насочени към и целящи предприемане на стъпки за предотврати въздействието на тези съкращения на разходите в публичния сектор, които оказват отрицателно въздействие върху правата на жените и равенството между половете в държавите членки; изразява дълбоко съжаление във връзка с факта, че политиките на строги икономии значително забавят напредъка в постигането на равенство между половете и следователно маргинализират жените в обществото и на работното място;

5.  изразява съжаление относно липсата на включване на равенството между половете в стратегията „Европа 2020“ и призовава за включването на цялостно и по-силно интегриране на принципа на равенство между половете в нея, като се обърне внимание на структурните причини за бедността сред жените, по-специално в рамките на формулирането на специфични за всяка държава препоръки в контекста на европейския семестър, и за специфични политически насоки относно намаляването на неравенството между половете, които да бъдат включени в годишния обзор на растежа;

6.  отбелязва взаимосвързаността между отнасящите се до пола и другите видове основания за дискриминация, както и непропорционалното въздействие на множествената дискриминация върху жените; подчертава спешната необходимост от провеждане на борба срещу бедността сред жените, по-специално бедността сред възрастните жени и самотните майки, жените, които са жертви на насилие, основано на пола, жените с увреждания, жените мигранти, жените, търсещи убежище, жените бежанци и жените от малцинствата; насърчава държавите членки да работят съвместно с регионалните и местните органи, правоприлагащите органи, националните органи по въпросите за равенството и организациите на гражданското общество с цел да увеличат мониторинга на пресечните точки между пола и различните основания за дискриминация и да прилагат по-ефективни стратегии за приобщаване посредством ефикасно използване на ресурсите, предоставени за социални политики, не на последно място Европейския социален фонд и структурните фондове;

7.  подкрепя призива на Съвета за нова инициатива на Комисията за определяне на стратегия за равенство между половете за периода 2016 – 2020 г., която да включва транссексуалните и интерсексуалните лица, и за повишаване на статута на нейния стратегически ангажимент относно равенството между половете, който следва да бъде тясно свързан със стратегията „Европа 2020“ и да вземе предвид Програмата на ООН за устойчиво развитие за периода до 2030 г.;

8.  призовава Комисията и държавите членки да укрепят политиките и да увеличат инвестициите в подкрепа на заетостта сред жените на качествени работни места във всички сектори, както и да вземат мерки за борба с несигурните форми на заетост;

9.  насърчава държавите членки да поощряват разпоредби, мерки и действия за помощ и консултации за жените, които решават да станат предприемачи;

10.  призовава Комисията да свърже перспективата за пола с макроикономическата политика и да наложи иновативни мерки с цел подобряване на възможностите за еднакво полагането на труд и равни задължения за полагане на грижи и за двата пола;

11.   отбелязва, че равното участие на жените и мъжете на пазара на труда и по-доброто и по-справедливо заплащане на жените не само ще увеличат икономическата независимост на жените, но и значително ще повишат икономическия потенциал на ЕС, като същевременно консолидират неговия справедлив и приобщаващ характер; припомня, че според прогнози на ОИСР пълното сближаване на равнището на участие би довело до увеличаване на БВП на глава от населението с 12,4% до 2030 г.;

12.   призовава Комисията и държавите членки да наблюдават и да предприемат действия срещу нарушенията на правата на работниците, и по-конкретно на работещите жени, които все по-често работят на нископлатени работни места и са жертви на дискриминация, както и да приемат политики и да предприемат мерки за идентифициране, защита и предоставяне на информация и справяне с явлението на психическия тормоз на работното място, включително тормоз на бременни работнички или поставяне в неблагоприятно положение след завръщане от отпуск по майчинство или при кандидатстване за работа; призовава Комисията и държавите членки да предоставят данни за разликите в заплащането и пенсиите, разбити по пол или отделно за бащите и майките;

13.  подчертава, че образованието е важен инструмент за създаване на възможност за жените да участват пълноценно в социалното и икономическото развитие; подчертава, че мерките за учене през целия живот са от ключово значение за предоставяне на умения на жените, които да им дадат възможност да се върнат към заетост или да намерят по-добра работа, да подобрят своите доходи и условия на труд; призовава Комисията да насърчава инициативи за подкрепа на осъществяването на насочени към жени програми за професионално образование, които да ги насърчават да избират висше образование в областта на науката и технологиите и информационните технологии, за разработване на обучителни програми в областта на равенството между половете за специалисти в сферата на образованието и за предотвратяване на насаждането на стереотипи чрез учебните програми и педагогическия материал; призовава университетите и научноизследователските институции да приемат политики в областта на равенството между половете, като следват насоките, разработени от Европейския институт за равенство между половете, в сътрудничество с Комисията („Инструмент за равенство между половете в образованието и науката“);

14.  призовава всички държави членки да разгледат въпроса за равенството между половете, сексизма и свързаните с пола стереотипи в образователните си системи на всички равнища и да гарантират, че целите на образователните им системи включват образование в зачитане на основните права и свободи и в равни права и възможности за жените и мъжете, както и че принципите им за качеството включват премахване на пречките пред истинското равенство между жените и мъжете и насърчаване на пълно равенство между тях;

15.   призовава Комисията, в тясно сътрудничество с държавите членки, да предложи амбициозен, всеобхватен пакет от законодателни и незаконодателни мерки относно равновесието между личния и професионалния живот като част от работната програма на Комисията за 2017 г., като вземе предвид обявения европейски стълб на социалните права и включи преразглеждане на съществуващите директиви за отпуска по майчинство и за отглеждане на дете(42), както и предложенията за директиви относно отпуска по бащинство и отпуска за полагане на грижи, и насърчи ползването на отпуска на равни начала от мъже и жени в договореностите за всички категории работници;

16.   отбелязва със задоволство, че в периода 2014 – 2015 г. редица държави членки промениха политиката и/или законодателство си относно отпуска за отглеждане на дете, като въведоха непрехвърляемостта на правото да се ползва този отпуск, задължителния характер на отпуска по бащинство, по-дълъг отпуск по бащинство и/или бонуси за поделяне или равно поделяне на отпуска между родителите, което укрепва техните права като родители, гарантира по-висока степен на равенство между жените и мъжете и по-подходящо разпределение на грижите и домакинските отговорности и повишава възможностите на жените за пълноценно участие на пазара на труда; призовава Комисията и държавите членки да предприемат мерки, с които да се насърчават мъжете да участва наравно в домакинските задължения и полагането на грижи за деца и други зависими лица;

17.  приканва Eurofound допълнително да развие своите дейности по мониторинг на качеството на заетостта и на професионалния живот чрез своето проучване на европейските условия на труд въз основа на своята концепция за качество на работата, която включва доходи, перспективи, качество на работното време, използване на умения, възможност за самостоятелни решения, социална среда, физически рискове, интензивност на труда; приканва Eurofound освен това да извърши проучвания относно тези политики, споразумения между социалните партньори и практики на дружествата, които са в подкрепа на по-доброто равновесие между професионалния и личния живот, както и да извърши проучвания относно начина, по който домакинствата с двама работещи управляват договореностите си за работното си време, и кой е най-добрият начин те да бъдат подкрепени;

18.  призовава държавите членки, които все още не са направили това, да преминат към индивидуализиране на правата в политиката за социално осигуряване, по-конкретно в данъчните системи, с цел да се премахнат финансовите стимули за печелещия по-малко съпруг да се оттегли от пазара на труда или да работи на намалено работно време;

19.  поздравява държавите членки, които са постигнали и двете цели от Барселона; насърчава Португалия, Нидерландия, Люксембург, Финландия, Италия, Малта и Естония да постигнат другата цел и призовава Полша, Хърватия и Румъния, където и двете цели продължават да бъдат далеч от постигане, да увеличат усилията си за предоставяне на официални заведения за грижи за деца с цел да се допринесе за по-добър баланс между личния и професионалния живот на работещите; посочва, че настоящите констатации недвусмислено показват, че инвестициите в грижи за децата и възрастните хора ще подобрят участието на жените в работната сила на пълен работен ден и ще повишат участието им в живота на местните общности и обществото;

20.  подчертава отново призива си към Комисията и държавите членки да се стремят към въвеждане на Европейска гаранция за детето, която ще гарантира, че всички европейски деца, изложени на риск от бедност, имат достъп до безплатно здравеопазване, безплатно образование, безплатни детски грижи, приемливо жилищно настаняване и подходящо изхранване; подчертава, че тази политика трябва да вземе мерки по отношение на положението на жените и момичетата, особено в уязвими и маргинализирани общности; отбелязва, че инициативата „Гаранция за младежта“ трябва да включва перспектива за пола;

21.  изразява съжаление относно продължаващата разлика в заплащането и пенсиите между жените и мъжете и настоятелно призовава Комисията, държавите членки и социалните партньори да предприемат спешни действия за намаляване на тази разлика;

22.  отбелязва, че първата стъпка в борбата срещу разликата в заплащането между жените и мъжете е установяването на прозрачност за равнищата на заплащане, и отбелязва с ентусиазъм, че редица дружества са възприели практиката да анализират и публикуват данни за разликата в заплащането на своите служители и работници от мъжки и женски пол; приканва всички работодателите и профсъюзите да разработят и да въведат оперативни, специфични инструменти за оценка на длъжността с цел да подпомогнат определянето на равно заплащане за равен труд и за труд с равна стойност; приканва държавите членки допълнително да извършват проследяване на възнагражденията и надниците, редовно да публикуват тези данни и да изискват от дружествата да въведат вътрешни механизми за откриване на разликите в заплащането;

23.  приветства факта, че Комисията счита принципа за „равно заплащане за равен труд или за труд с равна стойност“ за една от ключовите области за действие; счита, че е необходимо спешно да се разработи на равнището на ЕС определение на принципа на равно заплащане за равен труд и за труд с равна стойност; и в този контекст призовава за преработване на Директивата за равното третиране от 2006 г.;

24.  осъжда факта, че в повече от половината държави членки се е увеличила разликата в пенсиите между половете; насърчава Кипър, Германия и Нидерландия да намалят разликата между пенсиите на мъжете и жените, която е почти 50%; призовава Малта, Испания, Белгия, Ирландия, Гърция, Италия и Австрия да премахнат неравнопоставеността на половете по отношение на пенсиите, тъй като между 11% и 36% от жените в тези държави нямат достъп до пенсия;

25.  поздравява правителството на Швеция за постигането на равенство при представителството с оглед на пола и Словения и Франция за постигането на виртуално равенство и насърчава Унгария, Словакия и Гърция, които са съставили правителства без жени(43), да гарантират, че жените са достатъчно представени на всички равнища на вземането на политически и икономически решения; призовава държавите членки да гарантират равнопоставеността на половете на високите постове в техните правителства, институции и обществени организации, както и в избирателните списъци, за да се осигури равно представителство в общинските съвети и в регионалните и националните парламенти, както и в Европейския парламент; подчертава, че различни проучвания показват, че адекватните законодателни действия може да доведат до бърза промяна в баланса между половете в политиката; споделя мнението, изразено от Комисията, в което се посочва, че за да бъдат квотите ефективни, следва да бъдат съчетани с правила за реда на списъците на кандидатите и за подходящи санкции в случай на неизпълнение;

26.  подчертава, че явното недостатъчно представителство на жените при изборните длъжности и длъжностите с назначаване от политическо естество на равнището на Европейския съюз и на неговите държави членки представлява демократичен дефицит, който подкопава легитимността на процеса на вземане на решения както на национално, така и на европейско равнище;

27.  призовава институциите на ЕС да направят всичко, което е в правомощията им, за да се гарантира равенство между половете в колегиума от членовете на Комисията и на високите постове във всички институции, агенции, институти и органи на ЕС;

28.  отбелязва със загриженост, че през 2015 г. мнозинството от държавите останаха под средните за ЕС стойности по отношение на равнището на представителство на жените в управителните съвети на големи дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, в сравнение с 2010 г.; все пак оценява общата тенденция на напредък, по-конкретно във Франция, Италия, Обединеното кралство, Белгия и Дания;

29.  отново призовава Съвета за бързо приемане на директивата за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар (Директива относно жените в управителните съвети), като важна първа стъпка към равно представителство в публичния и частния сектор; отбелязва, че напредъкът е най-осезаем (от 11,9% през 2010 г. на 22,7% през 2015 г.) в държавите членки, в които е прието обвързващо законодателство по отношение на квотите в управителните съвети(44);

30.  изразява съжаление, че само една държава членка е постигнала паритет при най-високите длъжности на институциите за висше образование, макар че приветства, че като цяло се наблюдава подобрение в представителството на жените на такива длъжности;

31.  настоятелно призовава държавите членки да предотвратяват и да реагират на всички видове насилие срещу жени и на основаното на пола насилие и да въведат допълнителни стратегии за превенция, да осигурят широка достъпност до специализирана подкрепа и услуги за защита, така че всички жертви да могат да имат достъп до тях, както и да обърнат специално внимание на свързаните с пола аспекти на правата на жертвите, включително по отношение на изразяването на половата идентичност и половата принадлежност на жертвите, при докладването на резултатите от прилагането на Директивата за правата на жертвите през 2017 г.; призовава Съвета да задейства клаузата за преход, като приеме единодушно решение за добавяне на насилието, основано на пола, към областите на престъпност, посочени в член 83, параграф 1 от ДФЕС; призовава Комисията, като допълнителна мярка към европейското законодателство за защита на жертвите, да насърчава създаването на Европейски регистър на европейските заповеди за защита;

32.  категорично подчертава, че основаните на пола форми на насилие и дискриминация, включително, но не само, изнасилванията и сексуалното насилие, сексуалния тормоз, женското генитално осакатяване, браковете по споразумение и домашното насилие, явно подкопават човешкото достойнство; призовава Комисията и държавите членки да въведат политики на нулева търпимост спрямо всички форми на насилие, включително домашното насилие, когато жертвите не са склонни да съобщават за насилие, защото то е причинено от партньори или членове на семействата им; настоятелно призовава държавите членки да дадат гласност на положението на жените с увреждания като жертви на домашно насилие, които често не могат да избягат от упражняван над тях тормоз;

33.  приветства напредъка на държавите членки при подписването на Конвенцията от Истанбул – първия правно обвързващ инструмент за предотвратяване и борба с насилието срещу жените на международно равнище; и настоятелно призовава тези 14 държави членки, които все още не са я ратифицирали, да направят това незабавно; приветства предложението на Комисията от март 2016 г. за присъединяване на ЕС към Конвенцията от Истанбул; призовава Съвета и Комисията да ускорят преговорите за подписване и сключване на Конвенцията от Истанбул и подкрепя присъединяването му без резерви и на широка основа; освен това призовава Комисията да включи определение за насилие, основано на пола, в съответствие с разпоредбите на Директива 2012/29/ЕС и да представи възможно най-скоро цялостна европейска стратегия за предотвратяване и борба срещу насилието, основано на пола, която да съдържа обвързващ законодателен акт;

34.  приветства практиката на Евростат и на националните съдебни органи и полицията да си сътрудничат при обмена на данни с цел разкриване на възмутителната практика на основано на пола насилие в ЕС и ги приканва да превърнат това в постоянна практика чрез наблюдение, в сътрудничество с Европейския институт за равенство между половете, на престъпленията, извършвани всяка година срещу жени;

35.  подчертава тясната връзка между стереотипите и значителното нарастване на броя на случаите на тормоз срещу жени и сексизма в интернет и чрез социалните медии, което води и до нови форми на насилие срещу жени и момичета, като като кибертормоза и кибермалтретирането, използването на унизителни образи онлайн, разпространението в социалните мрежи на лични снимки и видеоматериали без съгласието на участващите лица; подчертава необходимостта от борба срещу тях от ранна възраст; подчертава, че такива ситуации могат да възникнат от липсата на защита от страна на публичните органи и други институции, от които се очаква да създадат неутрална спрямо пола среда и да осъждат сексизма;

36.   настоятелно призовава Комисията и държавите членки да въведат всички правни и съдебни мерки за борба срещу явлението на онлайн насилието срещу жени; по-специално призовава ЕС и държавите членки да обединят силите си чрез цялостна европейска стратегия за предотвратяване на и борба с основаното на пола насилие с оглед на създаване на рамка за признаване на нови форми на онлайн насилие като престъпления, както и за въвеждане на психологическа подкрепа за жени и момичета, които са жертви на онлайн насилие; призовава за оценка на въздействието върху пола на Стратегията на ЕС за киберсигурност и на Европейския център за борба с киберпрестъпността (Европол) с цел включване на тези въпроси и възприемане на перспектива за пола в тяхната работа;

37.  отправя отново призив към Комисията за създаване на европейска обсерватория за насилието над жени по подобие на съществуващия Европейски институт за равенство между половете, която да бъде ръководена от европейски координатор в областта на превенцията на насилието над жени и момичета;

38.  призовава Комисията и държавите членки да включат мерки за закрила на жените и ЛГБТИ лицата от тормоз на работното място; призовава Комисията да преразгледа настоящото Рамково решение на ЕС относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право(45), за да включи сексизма, престъпленията, продиктувани от предразсъдъци, и подбуждането към омраза въз основа на сексуална ориентация, полова идентичност и полови характеристики;

39.  осъжда факта, че в повечето държави от ЕС интерсексуалните бебета все още се подлагат на операции за генитална „нормализация“, въпреки че това не е необходимо от медицинска гледна точка; настоятелно призовава държавите членки да избягват подобни лечения без свободното и информирано съгласие на заинтересованото лице;

40.  отбелязва, че в Малта и Гърция интерсексуалните лица са защитени от дискриминация, основана на полови характеристики; призовава държавите членки да включат половата идентичност и половите характеристики като основания за дискриминация в своето законодателство в областта на равенството между половете, когато прилагат директивите на ЕС в областта на равенство между половете;

41.  подчертава, че основаните на пола форми на насилие и дискриминация, включително, но не само, изнасилванията и сексуалното насилие, гениталното осакатяване на жени, насилствените бракове, домашното насилие, т.нар. престъпления на честта и одобрената от държавата основана на пола дискриминация представляват преследване и следва да се считат за правомерни основания за търсене на убежище в ЕС; подкрепя създаването на безопасни и законни канали за влизане в ЕС; припомня, че жените и момичетата са особено уязвими спрямо експлоатация от страна на контрабандистите на хора;

42.  повтаря призивите си към държавите членки за незабавно прекратяване на задържането на деца, бременни и кърмещи жени и на жертвите на изнасилвания, сексуално насилие и трафик на хора, както и за предоставяне на подходяща психологическа и здравна подкрепа, предоставяна от професионални лица, като например психолози, социални работници, медицински сестри и лекари, специално обучени за такива извънредни ситуации; припомня, че на бежанците – жертви на насилие, основано на пола или на (възприемане за) сексуална ориентация, или полова идентичност, следва да се предоставя навременна подкрепа по време на всички етапи от процеса на миграция, включително незабавно преместване, в случай че безопасността им не може да бъде гарантирана, качествена подкрепа в областта на психичното здраве и незабавно признаване на половата идентичност за цялата продължителност на процедурите за убежище като мярка за превенция на насилието;

43.  припомня, че свързаното с пола измерение на предотвратяване и борба с трафика на хора, който представлява една от най-печелившите дейности на организираната престъпност, трябва да бъде последователно наблюдавано при прилагането на законодателството на ЕС за борба с трафика, и повтаря призива си към Комисията да продължава да следи за това в оценката си на спазването и прилагането на директивата от страна на държавите членки, като същевременно гарантира спазване на посочените в директивата задължения за докладване и график;

44.  призовава Комисията да предостави подкрепа, както финансова, така и логистична, на държавите членки, които се борят с трафика на хора, особено на Италия и Гърция, които, вследствие на миграционната криза, заемат водещи позиции в справянето с тази извънредна ситуация;

45.  призовава за увеличаване на усилията на национално равнище и на равнището на ЕС за борба с трайните стереотипи и дискриминацията, основана на пола, посредством кампании за повишаване на осведомеността, които са съсредоточени върху нестереотипно изобразяване на жените и момичетата и са насочени към момчетата и мъжете на всички равнища на обществото; призовава държавите членки да предприемат положителни инициативи, като например стратегии за насърчаване на жените да избират кариери и професии, в които жените са недостатъчно представени, и на мъжете да поемат справедлив дял от семейните и домашните задачи, или повишаване на разбирането сред мъжете относно начина, по който насилието, включително трафикът с цел търговска сексуална експлоатация, принудителните бракове и принудителният труд, уврежда жените, мъжете и децата и подкопава равенството между половете, както и да предприемат мерки за намаляване на търсенето на жени и деца, жертви на трафик, чрез информационни кампании;

46.  припомня, че жените трябва да имат контрол върху сексуалното и репродуктивното си здраве и права; призовава всички държави членки да гарантират улеснен достъп на жените до доброволно семейно планиране и до пълната гама от услуги в областта на репродуктивното и сексуалното здраве, включително контрацепция и аборт; призовава държавите членки и Комисията да предприемат действия, за повишаване на обществената осведоменост с цел мъжете и жените да бъдат напълно наясно с правата и отговорностите си, когато става въпрос за сексуални и репродуктивни въпроси;

47.   подчертава растящата тенденция на прекомерното използване на клаузите за съображения, свързани с вътрешни убеждения, в резултат на което се възпрепятства достъпът до услугите по сексуално и репродуктивно здраве; призовава държавите членки да гарантират, че клаузите за съображения, свързани с вътрешни убеждения, не възпрепятстват пациентите да имат достъп до законни медицински грижи;

48.  счита, че отказът на животоспасяващи услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве, включително безопасен аборт, представлява сериозно нарушение на основните права на човека;

49.  подчертава важността на активните политики на превенция, образование и информация, насочени към юноши, младежи и възрастни, така че гражданите на ЕС да могат да се радват на добро сексуално и репродуктивно здраве, като по този начин се предотвратяват предавани по полов път болести и нежелани бременности;

50.  насърчава компетентните органи в държавите членки да популяризират равенството между половете във всеобхватните си програми по въпросите на сексуалното образование и взаимоотношенията, включително като момичетата и момчетата се обучават как да изграждат отношения, основани на разбирателство, както и в спорта и забавленията, където стереотипите и очакванията, основани на пола, могат да засегнат себеуважението, здравето, придобиването на умения, интелектуалното развитие, социалната интеграция и личностното изграждане на момичетата и момчетата;

51.  подчертава колко е важно мъжете да бъдат насърчавани да участват пълноценно във всички действия, насочени към постигане на равенство между половете, както и да се идентифицират всички среди, които позволяват да се достигне до голям брой мъже, особено в доминираните от мъже институции, индустрии и сдружения, да се развива чувствителност у мъжете по отношение на тяхната роля и отговорност за насърчаване на равенството между половете и да се подкрепя принципът на споделената власт и отговорност между жените и мъжете на работното място, в общностите, в частната сфера и в рамките на националните и международните общности в по-широк смисъл;

52.  призовава държавите членки да наблюдават случаите, в които медийната и рекламната индустрия популяризират сексуализацията на жените и тяхното превръщане в стока и често представят женски стереотипи за младост, красота и сексапил като модел за успех в обществения живот; призовава Комисията да предприеме правни действия в случай на нарушаване на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги от страна на дадена държава членка и да насърчава добрите практики в публичните и частните медийни предприятия чрез стимули; настоятелно призовава медийната и рекламната индустрия да зачита достойнството на жените и да гарантира, че тяхното представяне е без стереотипи и дискриминация и е в съответствие със съществуващото многообразие на жените; освен това призовава медийната и рекламната индустрия да отделя внимание на здравословния начин на живот и различните семейни модели и стилове на живот;

53.  припомня ангажиментите, договорени от ЕС в рамките на плановете за действие на ЕС и CELAC (Общност на латиноамериканските и карибските държави) за 2013 и 2015 г., по отношение на премахването на насилието срещу жени, и изразява своята загриженост във връзка с липсата на изпълнение на глава 7 от тях относно насърчаването на равенството между половете; призовава държавите членки и Европейската служба за външна дейност да си сътрудничат и да предвидят икономически и институционални ресурси, за да се гарантира изпълнението на препоръките за насърчаване на равенството между половете, договорени в плановете за действие, особено по отношение на премахването на всички форми на насилие, в съответствие с Конвенцията от Белем, щат Пара, Конвенцията от Истанбул и Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените;

54.  подчертава, че научните изследвания показват, че въздействието на изменението на климата е по-голямо при жените, отколкото при мъжете, като е по-вероятно жените да носят по-голямата тежест в ситуации на бедност; счита, че жените следва да участват активно в политиките и действията в областта на климата;

55.  призовава Комисията да излезе с предложение за всеобхватна стратегия за устойчиво развитие, която да обхваща всички съответни области на вътрешната и външната политика и да разработи ефективни механизми за мониторинг, контрол и отчетност на изпълнението на Програмата до 2030 г., включително по отношение на нейните цели и показатели в областта на равенството между половете, правата на жените и овластяването на жените;

56.  призовава Комисията да наблюдава по-ефективно прилагането на съществуващото законодателство на ЕС в областта на равенството между половете в държавите членки, като в същото време подчертава необходимостта от започване на процедури за нарушение в случаите на неизпълнение на относимото законодателство;

57.  изразява съжаление, че въпреки наличието на междуинституционална декларация за осигуряване на равнопоставеност на половете, приложена към многогодишната финансова рамка (МФР), досега не са предприети никакви мерки за бюджетиране, съобразено с фактора пол; подчертава във връзка с това необходимостта да се следи отблизо по какъв начин са приложени принципите на съвместната декларация по отношение на годишните бюджетни процедури и призовава за това на компетентната комисия да се отреди официална роля в процеса на преразглеждането на МФР;

58.  призовава държавите членки да гарантират наличие, устойчивост и подходящи ресурси на органите, натоварени с разработването, координацията и изпълнението на политиките в областта на равенството между половете, като основен показател за ангажираността на правителствата с насърчаването на равенството между половете;

59.  призовава институциите на ЕС да въведат конкретни показатели за равенството между половете, включително индекса за равенство между половете на Европейския институт за равенство между половете, в системата за мониторинг на бъдещия механизъм на ЕС за демокрация, принципи на правовата държава и основни права;

60.  призовава Комисията да разработи стратегия за по-широкообхватно равенство на половете, която да има за цел да се сложи край на дискриминацията на жените и мъжете във всичките ѝ форми, която да включва хоризонтална директива срещу дискриминацията; с тази цел настоятелно призовава Съвета да постигне обща позиция във възможно най-кратки срокове относно предложението за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждания, възраст, пол или сексуална ориентация (COM(2008)0426), която все още е блокирана след приемането ѝ от Парламента през април 2009 г.; призовава Съвета отново да включи пола като фактор за дискриминация;

61.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата на държавите членки.

(1)

ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 57.

(2)

OВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1.

(3)

ОВ С 70E, 8.3.2012 г., стр. 162.

(4)

ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23.

(5)

ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37.

(6)

ОВ L 353, 28.12.2013 г., стр. 7.

(7)

ОВ L 180, 15.7.2010 г., стр. 1.

(8)

ОВ L 68, 18.3.2010 г., стр. 13.

(9)

ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23.

(10)

ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37.

(11)

ОВ L 348, 28.11.1992 г., стр. 1,

(12)

OВ L 359, 19.12.1986 г., стр. 56.

(13)

ОВ L 6, 10.1.1979 г., стр. 24.

(14)

ОВ C 341E, 16.12.2010 г., стр. 35.

(15)

ОВ C 199E, 7.7.2012 г., стр. 65.

(16)

ОВ C 251E, 31.8.2013 г., стр. 1.

(17)

OВ C 316, 30.8.2016 г., стр. 2.

(18)

Приети текстове, P7_TA(2014)0105.

(19)

Приети текстове, P7_TA(2016)0042.

(20)

Приети текстове, P8_TA(2015)0218.

(21)

Приети текстове, P7_TA(2014)0126.

(22)

Приети текстове, P8_TA(2015)0312.

(23)

Приети текстове, P7_TA(2016)0073.

(24)

Приети текстове, P7_TA(2016)0203.

(25)

Приети текстове, P7_TA(2016)0235.

(26)

Приети текстове, P8_TA(2016)0338.

(27)

Приети текстове, P8_TA(2016)0360.

(28)

Приети текстове, P8_TA(2016)0072.

(29)

Приети текстове, P8_TA(2016)0227.

(30)

ISBN 978-92-79-29898-1

(31)

OВ L 59, 2.3..2013 г, стр. 5.

(32)

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw48/ac-men-auv.pdf

(33)

ISBN 978-92-79-36171-5.

(34)

Доклад на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (2016 г.): „Различията между половете по отношение на заетостта: предизвикателства и решения“.

(35)

Доклад на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (2015 г.): „Насърчаване на ползването на отпуск за отглеждане на дете сред бащите в Европейския съюз“ (2015 г.).

(36)

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (2015 г.): „Първи констатации: Шесто европейско проучване на условията на труд“.

(37)

http://ec.europa.eu/eurostat/web/crime/database

(38)

Доклад на Евростат, „Трафик на хора“, издание 2015 г.

(39)

Европейска мрежа на правните експерти в областта на равенството между половете и недискриминацията: „Сравнителен анализ на правото в областта на равенството между половете в Европа за 2015 г.“.

(40)

Европейски институт за равенство между половете, 2014 г., „Ефективност на институционалните механизми за постигане на напредък в областта на равенството между половете. Преглед на изпълнението на Пекинската платформа за действие в държавите – членки на ЕС“.

(41)

Доклад на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, озаглавен „Социални партньори и равенство между половете в Европа“ (2014 г.).

(42)

Директива 92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички-родилки или кърмачки; Директива 2010/18/ЕС на Съвета от 8 март 2010 г. за прилагане на ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск, сключено между Конфедерацията на европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия (UEAPME), Европейския център на предприятията с държавно участие и на предприятията от общ икономически интерес (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), и за отмяна на Директива 96/34/ЕО.

(43)

Развитие през 2014 г. и 2015 г.

(44)

Технически на Европейската комисия „Балансът между половете в управителните съвети – Европа счупва „стъкления таван“, октомври 2015 г.; Европейска комисия, ГД „Правосъдие“, „Жените в процеса на вземане на икономически решения в ЕС: Доклад за напредъка: Инициатива „Европа 2020“, 2012 г.; Агот Сторжик и Мари Тейген „Жени в управителните съвети: Норвежкият опит“, юни 2010 г.

(45)

ОВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 55.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европа безспорно е един от световните лидери, когато става въпрос за правата на жените и равенството между половете, но реално сме изминали едва половината от пътя към постигането на равенство между половете и сегашният темп на напредък действително е много бавен.

Както сочат последните статистически данни, ЕС е изминал само половината от пътя към постигане на равенство между половете. Според индекса за равенство между половете на Европейския институт за равенство между половете за 2015 г. общият резултат на ЕС по отношение на равенството между половете е 52,9 от 100, като от 2005 г. досега е нараснал с 1,6 пункта и по този начин не се отбелязва почти никакъв напредък по този въпрос. Разликата в заплащането между жените и мъжете продължава да бъде 16,5% и според Евростат в някои държави членки тя всъщност е нараснала през последните пет години. Разликата в пенсиите на мъжете и жените е тревожно висока – 40%. Дори още по-тревожен е фактът, че в половината от държавите в ЕС разликата в пенсиите е нараснала, а между 11% и 36% от жените нямат достъп до пенсия. Процентът на младите жени, които нито работят, нито учат, нито търсят работа, е повече от два пъти по-висок от този на младите мъже (съответно 11% и 5%). Според Европейския институт за равенство между половете по-голямата разлика между мъжете и жените в Европа се отнася до слабото представителство на жените на икономически позиции, свързани с правомощия и вземане на решения, което показва слабото включване на принципа за равенство между половете в икономическите политики на ЕС.

Въпреки че равенството между жените и мъжете е една от целите на ЕС и трябва да бъде неразделна част от всички политически реакции, регресивната тенденция по отношение на равенството между половете е тясно свързана с икономическата криза и политиките, които не са успели да признаят, разберат, анализират и коригират нейното влияние върху пола.

Много от проучванията ясно показаха, че политиките на строги икономии са оказали огромно въздействие върху жените и върху равенството между половете. Жените бяха най-силно засегнати от съкращенията в публичния сектор (по-конкретно в области като образование, здравеопазване и социални дейности), тъй като те представляват 70% от работната сила в сектора. Експертите предупредиха, че в резултат на политиките на строги икономии феминизирането на бедността нараства, като същевременно съкращенията в сектора на предоставяне на обществени услуги за предоставяне на грижи и здравеопазване (по-малко и по-високи такси за грижи за децата, намален брой услуги за възрастни и хора с увреждания, приватизация и затваряне на болници) водят до повторна приватизация на грижите и до връщане към традиционните роли, свързани с пола, при които отговорността за грижата преминава от обществото обратно към домакинствата, основно върху жените. И накрая, бюджетните ограничения бяха почувствани и в онези действия, инициативи или организации, които се стремят да насърчават равенство между половете, като програми, които са от съществено значение, като например борбата с основаното на пола насилие, са недостатъчно добре финансирани.

Както се посочва в доклада на Европейския институт за равенство между половете за 2015 г., статутът и профилът на равенството между половете показва признаци на намаляване на значението, на маргинализиране на равенството между половете като политическа цел и на подценяването му като важна област на политиката само по себе си. Напредъкът във всяка държава членка и във всяка област е неравномерен – някои държави членки са отбелязали подобрение, докато при други има отстъпване.

В някои от държавите – членки на ЕС, също така се забелязва значително нарастване на гражданските и политическите движения, които се появяват за сметка на еднаквите права на жените и мъжете, и дори се оспорва общата потребност от политики в областта на равенството между половете. Същевременно, от една страна, 55% от европейските граждани биха желали ЕС да се намесва повече в областта на равното третиране на мъжете и жените, отколкото понастоящем, а от друга страна – Европейската комисия (ЕК) действително понижи статута на стратегията на ЕС за равенство между половете, като същевременно запази понижаването на статута и на годишния доклад на Комисията относно равенството между половете.

Ако стратегията на ЕС за равенство между половете и годишният доклад бъдат възстановени до равнище съобщения, документите ще трябва да бъдат преведени на всички езици на ЕС, одобрени от колегията на членовете на Комисията и автоматично предадени на Европейския съвет; като понижава статута на стратегията си за равенство между половете и на годишния си доклад, ЕС понижава политическата легитимност на усилията си в полза на правата на жените и равенството между половете.

Остават ни само още 4 години до 2020 г. и ако ЕС продължи с този темп на напредък, няма да постигнем целите, заложени в стратегията „Европа 2020“. Според прогнозните данни на ЕК, при сегашния темп на напредък ще са необходими още 70 години за постигане на равенство в заплащането, 40 години за равно споделяне на домашните задължения, 30 години за достигане на 70% заетост на жените и още 20 години за постигане на баланс между половете в политиката. Не следва да приемаме да чакаме десетилетия преди постигането на реално равенство между половете в Европа.

Моята цел като докладчик е извършване на анализ на напредъка или на липсата на такъв по отношение на правата на жените и равенството между половете в ЕС и в неговите държави членки за периода 2014 – 2015 г. и одобряване на препоръки за политиките, които ще помогнат на лицата, отговарящи за изготвянето на политиките на ЕС, и на европейските граждани да увеличат работата във връзка с постигане на напредък в областта на правата на жените и равенството между половете. По практически причини съм следвал формата за разделяне на съдържанието в годишния доклад на Комисията относно равенството между половете за 2015 г. и съм включил някои коментари относно представянето на държавите членки, съгласно описанието в доклада на Комисията и констатациите в индекса за равенство между половете на Европейския институт за равенство между половете.

Силно подкрепям подхода на ЕК за включване на коментари относно представянето на държавите членки и считам, че обсъждането на тяхното представяне е от основно значение за един информиран и конструктивен демократичен дебат. Следователно се надявах, че ще бъда в състояние да предоставя обективни, лесно разбираеми данни, от които да могат да бъдат направени измененията, заключенията и препоръките на доклада, а политическият дебат в ЕП да бъде информиран.

От съществено значение обаче е да се посочи, че съществува постоянна липса на всеобхватни, надеждни и редовно актуализирани данни относно равенството между половете, които да са разделени по пол и които биха могли да се използват за съпоставка. Ето защо систематичното събиране на данни относно равенството между половете на национално равнище е от решаващо значение. За да бъде постигната тази цел, предвиждам включването на приложение към доклада на Европейския парламент, което е изготвено от Европейския институт за равенство между половете и се основава на неговия индекс за равенство между половете, но е по-компактно и включва последните статистически данни и тенденции за 2014 г. и 2015 г.

За тази цел като докладчик съм установил редовни работни отношения между екипа на докладчика от ЕП и изследователския екип на Европейския институт за равенство между половете с цел годишно докладване относно правата на жените и равенството между половете в ЕС. По-доброто прилагане на политиките на ЕС в областта на равенството между половете може да се възползва от подобрената координация на различните инструменти и механизми, които вече са на разположение на равнището на ЕС, като например годишния доклад на Комисията относно равенството между половете; индекса за равенство между половете на Европейския институт за равенство между половете, който се актуализира на две години; доклада на Европейския парламент относно ситуацията с равенството между половете, който се изготвя на две години; и годишните заключения на Съвета относно прегледа на избрана област на прилагане на Пекинската платформа за действие в ЕС. Координирането на техните графици би помогнало да се гарантира един по-съгласуван и основан на доказателства отговор на политиките на ЕС на предизвикателствата във връзка с равенството между половете.

При сегашната политическа атмосфера в Европа имаме нужда лидерите на ЕС да заемат твърда позиция при даването на приоритет на равенството между половете с цел да демонстрират своята ангажираност към ценностите, върху които е основан ЕС, и да гарантират, че в ЕС преобладават човешкото достойнство, демокрацията, равенството, недискриминацията и равенството между жените и мъжете.

 

The EU is only half way towards gender equality, as shown by the Gender Equality Index 2015 of the European Institute for Gender Equality (EIGE). The Gender Equality Index covers data from 2005, 2010 and 2012, for the first time allowing for an assessment of the progress made in the pursuit of gender equality in the European Union (EU) and individual Member States over time. During this period the total score for the EU rose marginally from 51.3 out of 100 to 52.9 points. The progress varies between Member States and domains, showing not only improvements, but also regression.

In order to present a comprehensive and updated picture of gender equality in Europe in this Annex, the 2015 Gender Equality Index scores are complemented with separate information boxes on the latest trends and indicators based on EIGE’s most recent studies and the statistics from the European Commission, Eurostat, Eurofound and other sources. The latest Index includes statistics up to 2012.

EIGE’s next Gender Equality Index will be published in October 2017, covering statistics up to 2015 (latest data available at that point in time).

 

 

The Gender Equality Index is a unique measurement tool that synthesises the complexity of gender equality into a user-friendly and easy to understand measure. Based on the EU policy framework, it assists the monitoring of progress in gender equality across the EU over time. The Index consists of six core domains: work, money, knowledge, time, power and health, and assigns scores for Member States between 1 for total inequality and 100 for full equality.

It measures not only gender gaps between women and men, but also takes into account the country context and the different levels of achievement of Member States in various areas. A high overall score reflects both small (or absent) gender gaps and a good situation for all (e.g. high involvement of both women and men in employment).

Work

 

Domain of work

 

Scores in the domain of work and its subdomains have increased only marginally since 2005. The gender gap in employment, measured by the full-time equivalent (FTE) employment rates, has narrowed slightly at EU level, largely driven by decreased levels of men’s participation in the labour market.

However, women’s propensity to work on a part-time basis makes the Europe 2020 employment target of 75% rather difficult to reach. The employment rate counts the number of hours worked, rather than the number of people with a job.

The subdomain of segregation and quality of work shows slight progress brought mainly by the improvement of working conditions. The ability of workers to take an hour or two off during working hours has almost doubled (from 18 % in 2005 to 33 % in 2012) and the gender gap has shrunk. However, the gender-segregated labour market remains a reality for both women and men in Europe today. Almost four times more women than men (30 % compared to 8 %) worked in education, human health and social work activities in the EU on average in 2012.

Subdomains

 

 

 

Latest trends and indicators:

Employment rate of women is moving closer to the Europe 2020 target. In 2015, it had reached 64 % for women and 76 % for men. However, nearly every third woman in the EU (32 %) works part-time and there have been no signs of this number decreasing over the last ten years, compared to 30 % in 2005. From them, 44% chose part time work due to family and care related reasons. The challenges of work-life balance remain the main reason for women to stay outside of the labour market altogether. In 2015, 29 % of women in EU-28 aged between 20-64 years were inactive, and from them 31% were not searching for a job because they were looking after children or had other family or personal responsibilities.

From the age of 50 the inactivity of women starts again disproportionately increasing compared to that of men. In 2015, 29% of women and 16% of men aged 50-59 were inactive, whereas in the age group 60-64 inactivity reached 66 % and 51 % respectively.

Money

 

Domain of money

 

 

Progress in this domain is largely driven by the overall improvement in access to financial resources for both women and men (by 5.8 points), although the gender gap remains significant and largely unchanged.

Although scores are slightly higher than those in other domains, women throughout the EU face bigger challenges in accessing financial resources. Women earn less than men and have a lower income, including pensions. Progress in closing the gender gaps in earnings and income has been remarkably slow.

This domain aims to grasp the power relations between women and men in the management of financial and economic resources in a household. This is a big challenge since the income indicators rely on household-level data and assume that income is shared equally among all members. Individual indicators would thus provide more accurate information and depict a more realistic situation of income sharing between family members.

Subdomains

 

 

Latest trends and indicators:

 

With EU average at 16.1% in 2014, gender pay gap does not show significant improvement. It has only slightly decreased compared to 16.6 % in 2012, and remains at the same level as in 2010. Moreover, life-long inequalities in the labour market and the gender pay gap lead to significantly high gender pension gap: in 2014, women’s pensions remained 40,2 % below those of men.

Europe remains far from the target of lifting at least 20 million people out of poverty and social exclusion by 2020. The number of people in poverty has increased by an additional four million over the last five years. Women are systematically at a higher risk of poverty across the EU, primarily due to gender inequalities in the labour market and their limited economic independence. Many of the families depend on the income of the man. For instance, in the EU-28, while the at-risk-of-poverty rate of couples with children was 16 % in 2014, without the income of the father 70 % of couples with children would fall into poverty (EIGE, forthcoming).

Knowledge

 

Domain of knowledge

 

The decline in the score in the domain of knowledge (by 3 points) is the result of decreased adult participation (aged 15-74) in lifelong learning - both formal and non-formal education and training. The educational attainment of women and men is steadily increasing and women are now outnumbering men at graduate level. However, women are still concentrated in the fields of study traditionally seen as ‘feminine’.

In 2012, women in the EU-28 were overrepresented among tertiary students in the fields of education (77 %), health and welfare (73 %) and humanities and arts (65 %). Gender segregation at all levels in education leads to occupational segregation and subsequently impacts future career options of both women and men.

In the context of rapid technological change and transformation of the labour market, lifelong learning is an area of crucial importance for both women and men. However, the majority of Member States are far from achieving the 15 % target for adults aged 25-64 to be involved in lifelong learning, as set out in the strategic framework for European cooperation in education and training (ET2020).

Subdomains

 

 

 

Latest trends and indicators:

 

In 2015, 43 % of women and 34 % of men between 30 and 34 years had completed tertiary education. Measuring against the Europe 2020 target of 40 %, women have reached it since 2012, whereas men continue to be underrepresented among university, college and other graduates.

Despite higher levels of educational attainment among women, gender segregation continues to persist across higher education institutions. Women are heavily underrepresented among graduates of maths, science, engineering and technology (STEM). Since 2003, the share of female graduates in these fields has been between 12 % and 13 % and does not show signs of progress.

Time

 

The domain of time has the lowest score of all the Index domains (37.6) and shows the greatest challenge, which is in the division of time between women and men. The 3.9 decrease from 2005 to 2010 was mainly caused by a decrease in time that both women and men were able to devote to social activities.

On average in the EU, 77 % of women, compared to only 24 % of men, do cooking and housework every day for at least 1 hour or more. Women continue to take a far greater responsibility in taking care of a family. Inequality in time-sharing at home also extends to other social activities. In the majority of Member States, men are more likely than women to participate in sporting, cultural or leisure activities outside the home.

Personal time spent on caring responsibilities has a major impact on women’s employment opportunities and economic independence. The findings reaffirm the importance of better work-life balance measures for women and men, such as an adequate supply of affordable and high-quality care services for children and other dependants and flexible working arrangements.

Domain of time

 

Subdomains

 

 

 

Latest trends and indicators:

 

The 2015 European Working Conditions Survey by Eurofound illustrates the disproportionately higher time pressure that women face across the EU-28. The survey findings confirm that care responsibilities and unpaid domestic work are unevenly shared by women and men. Women are undertaking a bigger share of unpaid work, such as care for children and other dependants, as well as housework. When counting together paid job, unpaid working time and commuting, the number of hours women work is significantly higher. This is particularly visible among part-time workers, where total weekly number of hours that men spend on paid and unpaid work, and commuting is over 30 hours, and for women it reaches almost 50 hours.

Power

 

The domain of power shows the second lowest score, despite the most pronounced increase in the score by 8.3 points since 2005.

Results show notable progress in the representation of women on corporate boards of publicly listed companies. However, in the finance sector, women are nearly absent in decision-making. Only one of the 28 central bank governors in 2014 was a woman - from Cyprus; and in the same year, there were only two women finance ministers in the EU - from Romania and Sweden.

In the last few years, measures applied by Member States and tailored EU-level initiatives - such as the proposed directive on improving the gender balance among non-executive board directors - contributed to a marked improvement in women’s access to leadership positions in the corporate sector. However, broader public debate and awareness-raising are needed to change the corporate culture. Long working hours and physical presence at work, combined with traditional masculine leadership styles and a lack of transparency in recruitment and promotion practices, advantage men and reinforce gender inequalities.

Domain of power

 

Subdomains

 

 

Latest trends and indicators:

 

Political power score has been slowly but steadily increasing. The share of women in the European Parliament has increased from 30 % to 37 % between 2005 and 2016. In national parliaments the share of women has increased from 21 % to 28 %; in regional assemblies from 29 % to 33 %. The share of ministers in national governments remains at 26 % in 2016 (19 % in 2005, 22 % in 2012).

Economic power remains the domain with biggest gender gaps. While the share of women among board members has increased from 10 % in 2005 to 23 % in 2016, in 2015, of the biggest companies publicly listed in the EU only 4,3 % of CEOs were women.

Health

 

The domain of health is an important area of gender equality. Health is directly linked not only to personal, social and economic well-being, but also to human dignity and physical integrity. The score in the domain of health has risen slightly by 2.2 points since 2005 as a result of a small advance in health status and, to a greater extent, an improved access to health structures. This is reflected in an increased number of people whose medical or dental needs are being met.

Due to an unavailability of suitable indicators, the Index does not include differences in health-related behaviours of women and men. Data from European health interview survey (EHIS) will be available during 2016 and will be considered for the Index.

 

 

Domain of health

 

Subdomains

 

 

 

 

Latest trends and indicators:

 

Recently published data of the European health interview survey (EHIS), conducted in 2014, shows significant gender differences in lifestyles and health behaviour. In 2014, 46 % of adult women (18 years and over) and 60 % of adult men in EU-28 were overweight (BMI 25 and more); 17 % of men and 16 % of women were obese (MBI 30 and more); and 42 % of adult men and 30 % of adult women did not eat any vegetables or fruits daily. Furthermore, 24 % of men and 16 % of women smoked on a daily basis, 10 % of men and 3 % of women succumbed to a heavy episode of drinking at least once a week (22 % of men and 11 % of women every month).

Ageing of the population is also reflected in health indicators. For instance, the share of men and women with long-standing limitations in usual activities due to health problems is increasing. In 2014 it reached 17 % of men and 20 % of women, compared to 16 % and 19 % respectively in 2012.

Gender Equality Index 2015: satellite domains

 

Violence

The domain of violence was identified as the biggest gap of all in 2013 because of a lack of comparable and harmonised data at EU level. Building on FRA’s violence against women survey and Eurobarometer data, the Gender Equality Index 2015 proposes a possible composite measure of violence against women. It also analyses attitudes towards violence against women and awareness levels, as well as trust in police and justice institutions in a given society. The analysis shows that countries with a high score in the Gender Equality Index, violence against women is seen as less acceptable and women are more likely to report violence. The lower levels of reported violence do not necessarily reflect lower levels of violence, but rather mean that attitudes, awareness and trust in police and justice institutions prevent the disclosure.

 

The commitment of the EU and its Member States to eradicate violence against women needs to be supported by evidence in the form of systematic, comparable and harmonised data. EIGE will continue to develop a comprehensive measurement framework of violence against women, combining data from surveys and administrative sources.

 

 

 

 

 

The domain of intersecting inequalities considers how gender intersects with other aspects that may influence women’s and men’s life experiences. People have multiple identities and the group of women as well as the group of men are not homogeneous, but consist of people with very different characteristics which all create and influence the life experience of a person. They have different nationalities, race, age, sexual and gender identities, they live in different kinds of households, with children or without; they belong to different social classes etc.

 

 

 

 

Intersecting

inequalities

 

Used sources:

EIGE (2015), Gender Equality Index 2015

EIGE (forthcoming), Poverty, gender and intersecting inequalities: Review of the implementation of an area A: Women and Poverty of the Beijing Platform for Action in the EU Member States

Eurofound (2016), First findings: Sixth European Working Conditions Survey

Eurostat database

Eurostat, Health Status Determinants Database

European Commission, Database on women and men in decision-making


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

6.2.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

3

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Mary Honeyball, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Maria Noichl, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Anna Záborská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Evelyn Regner, Mylène Troszczynski

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Francisco Assis, Claudia Schmidt


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

17

+

група ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea

група EFDD

Daniela Aiuto

група GUE/NGL

Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina

група S&D

Francisco Assis, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Maria Noichl, Pina Picierno, Evelyn Regner

група Verts/ALE

Florent Marcellesi, Terry Reintke, Ernest Urtasun

3

-

група ECR

Arne Gericke

група ENF

Mylène Troszczynski

група PPE

Anna Záborská

4

0

група PPE

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claudia Schmidt, Michaela Šojdrová, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация