Διαδικασία : 2016/2249(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0046/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0046/2017

Συζήτηση :

PV 13/03/2017 - 13
CRE 13/03/2017 - 13

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2017 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0073

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 1575kWORD 935k
23.2.2017
PE 589.343v02-00 A8-0046/2017

σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την περίοδο 2014-2015

(2016/2249(INI))

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Εισηγητής: Ernest Urtasun

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την περίοδο 2014-2015

(2016/2249(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, της 18ης Δεκεμβρίου 1979, για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 από την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, καθώς και τα συνακόλουθα έγγραφα που προέκυψαν και εγκρίθηκαν στις ειδικές συνόδους των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5 (2000), Πεκίνο +10 (2005) και Πεκίνο +15 (2010),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1949 για την καταστολή της εμπορίας ανθρώπων και της εκμετάλλευσης της πορνείας τρίτων,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (οδηγία για την άδεια μητρότητας)(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση)(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/62/ΕΕ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ, σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC, λόγω της τροποποίησης του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης(6),

–  έχοντας υπόψη ότι από το 1975 υφίστανται ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με τις διάφορες πτυχές της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών (οδηγία 2010/41/EΕ(7), οδηγία 2010/18/EΕ(8), οδηγία 2006/54/EΕ(9), οδηγία 2004/113/EΚ(10), οδηγία 92/85/EΟΚ(11), οδηγία 86/613/EΟΚ(12) και οδηγία 79/7/EΟΚ(13)),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και συναφή μέτρα (οδηγία για τις γυναίκες σε διοικητικές θέσεις) (COM(2012)0614),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), και το άρθρο 3 αυτής στο οποίο ορίζεται το «φύλο» ως «οι κοινωνικά δομημένοι ρόλοι, οι συμπεριφορές, οι δραστηριότητες και οι ιδιότητες τις οποίες μια δεδομένη κοινωνία θεωρεί προσήκουσες για τις γυναίκες και τους άνδρες»,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου της 4ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (COM(2016)0111),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2016 για την ισότητα των φύλων (00337/2016),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 5ης και 6ης Ιουνίου 2014, για την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένου του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων (09543/2014),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 2015 για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στον τομέα της λήψης αποφάσεων (14327/2015),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της τριάδας των Προεδριών της ΕΕ, της 7ης Δεκεμβρίου 2015, την οποία υπογράφουν οι Κάτω Χώρες, η Σλοβακία και η Μάλτα,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2015 με τίτλο «Report on the progress on equality between women and men in 2014» (Έκθεση προόδου όσον αφορά την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών το 2015) (SWD(2015)0049),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2016 με τίτλο «Report on the progress on equality between women and men in 2015» (Έκθεση προόδου όσον αφορά την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών το 2015) (SWD(2016)0054),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019) (SWD(2015)0278),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2009(14), της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2010(15), της 13ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2011(16) και της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόοδο ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013(17),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2013, με τίτλο «Για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων» (COM(2013)0833) και το ψήφισμά του της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων(18),

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους, τα αμφιφυλόφιλα και τα διεμφυλικά άτομα (ΛΟΑΔ στην ΕΕ), η οποία εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) και δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) με τίτλο «Violence against women – an EU-wide survey. Main results» (Βία κατά των γυναικών – μια έρευνα σε επίπεδο ΕΕ. Κύρια αποτελέσματα), η οποία δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του FRA με τίτλο «The fundamental rights situation of intersex people» (Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεσοφυλικών ατόμων), η οποία δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Φορέων για την Ισότητα (EQUINET) με τίτλο «The Persistence of Discrimination, Harassment and Inequality for Women. The Work of Equality Bodies informing a new European Commission Strategy for Gender Equality» (Η συνεχιζόμενη ύπαρξη διακρίσεων, παρενόχλησης και ανισοτήτων εις βάρος των γυναικών. Οι εργασίες των Φορέων για την Ισότητα που επικαιροποιούν την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα των φύλων), η οποία δημοσιεύτηκε το 2015,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) με τίτλο «The gender employment gap: challenges and solutions» (Το χάσμα απασχόλησης μεταξύ των φύλων: προκλήσεις και λύσεις) (2016), «Κοινωνικοί εταίροι και ισότητα των φύλων στην Ευρώπη» ((2014), «Developments in working life in Europe: EurWORK annual review» (Εξελίξεις στον εργασιακό βίο στην Ευρώπη: ετήσια ανασκόπηση του EurWORK (2014 και 2015) και Έκτη ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας (EWCS) (2016),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με τη νέα στρατηγική για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη μετά το 2015(19) και το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών μετά το 2015(20),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών(21),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με την ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης(22),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο στην ΕΕ(23),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με τις γυναίκες που απασχολούνται ως οικιακές βοηθοί και προσωπικό φροντίδας στην ΕΕ(24),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη φτώχεια: η διάσταση του φύλου(25),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τη δημιουργία συνθηκών στην αγορά εργασίας οι οποίες ευνοούν την εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής(26),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία («οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση»)(27),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(28),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/36/ΕΕ, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της με βάση τη διάσταση του φύλου(29),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 2013, για τους στόχους της Βαρκελώνης με τίτλο «Η ανάπτυξη των υπηρεσιών φροντίδας παιδιών νηπιακής ηλικίας στην Ευρώπη για μια διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»(30),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας»(31),

–  έχοντας υπόψη τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων 2015 του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) και την έκθεση «Πεκίνο +20: 4η επισκόπηση της εφαρμογής της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου στα κράτη μέλη της ΕΕ» και άλλες εκθέσεις του EIGE,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Νομικών Εμπειρογνωμόνων στον τομέα της Ισότητας των Φύλων και της Εξάλειψης των Διακρίσεων με τίτλο «A comparative analysis of gender equality law in Europe 2015» (Συγκριτική ανάλυση της νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη 2015) του Ιανουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμφωνηθέντα συμπεράσματα όσον αφορά τον ρόλο των ανδρών και των αγοριών στις προσπάθειες για την επίτευξη της ισότητας των φύλων, της 48ης συνεδρίασης της επιτροπής του ΟΗΕ για τη θέση των γυναικών (CWS) που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2004(32),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Μετασχηματισμός του κόσμου μας: θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030», το οποίο εκδόθηκε στη διάσκεψη κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, καθώς και τους γενικούς και επιμέρους στόχους που περιλαμβάνονται στο εν λόγω έγγραφο σχετικά με την ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα και τη χειραφέτηση των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη τη στατιστική έκθεση της Επιτροπής του Απριλίου του 2014 με τίτλο «Single parents and employment in Europe» (Μόνοι γονείς και απασχόληση στην Ευρώπη)(33),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0046/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων 2015 του EIGE δείχνει οριακές μόνο βελτιώσεις: η ΕΕ συνεχίζει να βρίσκεται στο μέσο της διαδρομής προς την επίτευξη της ισότητας των φύλων, με τη συνολική βαθμολογία να έχει ανέβει μετά το 2005 από 51,3 σε 52,9/100· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να σημειωθεί ταχύτερη πρόοδος προκειμένου να επιτύχει η ΕΕ τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία έτη σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν αυξηθεί σημαντικά τα κινήματα της κοινωνίας των πολιτών και τα πολιτικά κινήματα τα οποία στρέφονται εναντίον των ίσων δικαιωμάτων γυναικών και ανδρών και θέτουν μάλιστα υπό αμφισβήτηση τη γενική ανάγκη για πολιτικές που αφορούν την ισότητα των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η εναντίωση στην ισότητα των φύλων έχει ως στόχο να ενισχυθούν οι παραδοσιακοί ρόλοι των φύλων και να αμφισβητηθούν τα υφιστάμενα και τα μελλοντικά επιτεύγματα στον τομέα της ισότητας των φύλων, των δικαιωμάτων των γυναικών και των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που αναγνωρίζεται από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα είναι επίσης η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και η καταπολέμηση κάθε διάκρισης με βάση το φύλο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών αντιστοιχούσε σε 64,5%, το υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, αλλά συνέχισε να είναι πολύ χαμηλότερο από το ποσοστό των ανδρών, το οποίο ανήλθε σε 75,6%· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυστυχώς, οι γυναίκες έχουν τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες να δεχτούν να εργαστούν με καθεστώς μερικής απασχόλησης και να παραμείνουν σε αυτό το καθεστώς, συχνά χωρίς να το θέλουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί νέοι παραμένουν φτωχοί παρόλο που εργάζονται, ιδίως στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο, την Πορτογαλία και τη Σλοβακία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι υποεκτιμημένο, δεδομένου ότι πολλές γυναίκες δεν έχουν εγγραφεί ως άνεργες, και ιδίως εκείνες που ζουν σε αγροτικές ή απομονωμένες περιοχές, εκείνες που βοηθούν στην οικογενειακή επιχείρηση καθώς και πολλές από αυτές που ασχολούνται αποκλειστικά με τις οικιακές εργασίες και τη φροντίδα των παιδιών· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η κατάσταση αυτή οδηγεί σε ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση σε δημόσιες παροχές (επιδόματα, συντάξεις, άδειες μητρότητας, άδειες ασθενείας, πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση κ.λπ.)·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση του Eurofound σχετικά με το χάσμα απασχόλησης μεταξύ των φύλων εκτιμάται ότι το χάσμα αυτό κοστίζει στην ΕΕ περίπου 370 δισ. EUR ετησίως ή 2,8 % του ΑΕΠ της ΕΕ(34)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις χώρες που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση και τις περικοπές του προϋπολογισμού, οι γυναίκες έχουν πληγεί δυσανάλογα, και ειδικότερα οι νέες και οι ηλικιωμένες γυναίκες, οι μόνες μητέρες και οι γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι με αυτόν τον τρόπο έχουν περιέλθει σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, δεδομένου ότι αποκλείονται ολοένα και περισσότερο από την αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περικοπές στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών περίθαλψης και υγείας έχουν ως αποτέλεσμα επαναφορά της ευθύνης της φροντίδας από την κοινωνία στα νοικοκυριά και κυρίως στις γυναίκες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των γυναικών μεταξύ των φτωχών συνεχίζει να αυξάνεται στην ΕΕ και ότι τα πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού μεταξύ των γυναικών συνδέονται στενά με τις περικοπές του προϋπολογισμού στις δημόσιες υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι κοινωνικές παροχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πολιτικές οδηγούν σε αύξηση της επισφαλούς εργασίας, ιδίως μέσω της αύξησης της μη εθελοντικής μερικής απασχόλησης και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 τρία τέταρτα των οικιακών εργασιών και δύο τρίτα των καθηκόντων γονικής φροντίδας επιτελέσθηκαν από εργαζόμενες γυναίκες, οι οποίες, κατά συνέπεια, επωμίσθηκαν διπλό φορτίο ευθυνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε γενικές γραμμές οι γυναίκες αναλαμβάνουν πολύ περισσότερες ευθύνες όσον αφορά τα καθήκοντα γονικής φροντίδας και τις οικιακές εργασίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραδοσιακοί ρόλοι και τα παραδοσιακά στερεότυπα των φύλων εξακολουθούν να έχουν μεγάλη επιρροή στην κατανομή των ρόλων μεταξύ γυναικών και ανδρών στην οικιακή εστία, στον χώρο εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραδοσιακή κατανομή των ευθυνών διαιωνίζει την υφιστάμενη κατάσταση, δεδομένου ότι περιορίζει τις επιλογές απασχόλησης και ατομικής ανάπτυξης των γυναικών και τους αφήνει ελάχιστο χρόνο για ένταξη στην κοινωνική και την κοινοτική ζωή ή για συμμετοχή στην οικονομική ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότιμη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στη «μη αμειβόμενη εργασία», όπως η παροχή φροντίδας και οι οικιακές ευθύνες, αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών μακροπρόθεσμα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι τύποι άδειας που συνδέονται με οικογενειακούς λόγους εξακολουθούν να επιφέρουν δυσμενείς διακρίσεις και στιγματισμό τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες, παρά το ισχύον πλαίσιο πολιτικής και τη νομοθεσία σε ενωσιακό και σε εθνικό επίπεδο και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι το γεγονός αυτό επηρεάζει ιδίως τις γυναίκες, δεδομένου ότι αυτές αποτελούν τους βασικούς παρόχους φροντίδας που κάνουν χρήση των αδειών που συνδέονται με οικογενειακούς λόγους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν ένα τέταρτο των κρατών μελών δεν έχει νομοθετικές διατάξεις για την άδεια πατρότητας και ότι ορισμένα από αυτά που έχουν τέτοιες διατάξεις επιτρέπουν στους άνδρες να παίρνουν άδεια για μόνο μία, δύο ή περισσότερες μέρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε οκτώ κράτη μέλη η γονική άδεια δεν είναι αμειβόμενη, ενώ η μέση χρήση του δικαιώματος γονικής άδειας από τους άνδρες είναι ισχνή, με μόνο 10 % των ανδρών να παίρνει τουλάχιστον μία ημέρα άδειας και 97% των γυναικών να χρησιμοποιεί τη γονική άδεια που χορηγείται και στους δύο γονείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαγωγή της αύξησης της χρήσης της γονικής άδειας και της άδειας πατρότητας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μελέτη του Eurofound(35) αποκάλυψε τις πτυχές που επηρεάζουν τα ποσοστά χρήσης των οικογενειακών αδειών από τους πατέρες, οι οποίες είναι: το επίπεδο αποδοχών, η ελαστικότητα του συστήματος αδειών, η διαθεσιμότητα πληροφοριών, η διαθεσιμότητα και η ευελιξία των υπηρεσιών φροντίδας παιδιών, και ο φόβος αποκλεισμού από την αγορά εργασίας λόγω της χρήσης άδειας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία προϋπόθεση για την ενεργό συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι η διαθεσιμότητα ποιοτικών, προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών δομών και υπηρεσιών φροντίδας για παιδιά, ηλικιωμένους συγγενείς και άλλα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «στόχοι της Βαρκελώνης» έχουν αποδειχθεί βέλτιστο μέσο για την επίτευξη πραγματικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, και ότι όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να επιδιώξουν την επίτευξή τους το συντομότερο δυνατόν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της έλλειψης ποιοτικών και οικονομικά προσιτών δομών και υπηρεσιών παιδικής μέριμνας, οι μητέρες αναγκάζονται όλο και συχνότερα να επιλέξουν μεταξύ της μερικής απασχόλησης και της εγκατάλειψης της εργασίας τους προκειμένου να φροντίσουν τα παιδιά τους, γεγονός που έχει επιπτώσεις στο οικογενειακό και το συνταξιοδοτικό εισόδημα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην κατάρτιση και το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα στην εκπαίδευση των κοριτσιών και των γυναικών αποτελούν σημαντικές ευρωπαϊκές αξίες και ουσιαστικούς παράγοντες για την ενδυνάμωση των κοριτσιών και των γυναικών σε κοινωνικό, πολιτιστικό και επαγγελματικό επίπεδο, καθώς και για την πλήρη ενάσκηση όλων των άλλων κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και πολιτικών δικαιωμάτων και, κατά συνέπεια, για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δωρεάν υποχρεωτική καθολική εκπαίδευση αποτελεί απαρέγκλιτη προϋπόθεση για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους και ότι θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλα τα παιδιά, χωρίς καμία διάκριση και ανεξαρτήτως του καθεστώτος παραμονής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της ανισότητας των φύλων ξεκινά στην προσχολική ηλικία και απαιτεί συνεχή παιδαγωγική εποπτεία των προγραμμάτων σπουδών, των στόχων ανάπτυξης και των μαθησιακών αποτελεσμάτων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων είναι ευθύνη όλων των μελών της κοινωνίας και απαιτεί την ενεργό συνεισφορά τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές πρέπει να δεσμευτούν ότι θα αναπτύξουν εκπαιδευτικές εκστρατείες που θα απευθύνονται στους άνδρες και στις νεότερες γενεές, με στόχο τη συμμετοχή των ανδρών και των αγοριών ως εταίρων, μέσω της πρόληψης και της σταδιακής εξάλειψης όλων των μορφών βίας με βάση το φύλο καθώς και μέσω της προώθησης της χειραφέτησης των γυναικών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν κατά μέσο όρο ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης από τους άνδρες, η μέση διαφορά των αμοιβών μεταξύ των φύλων στην ΕΕ συνέχισε να ανέρχεται σε 16,1 % το 2014, αν και υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οριζόντιος και κάθετος διαχωρισμός των φύλων στον τομέα της απασχόλησης εξακολουθεί να αποτελεί εκτεταμένο φαινόμενο, το οποίο οφείλεται μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι οι θέσεις εργασίας που θεωρούνται «γυναικείες» αποτιμώνται ως λιγότερο αξιόλογες από τις θέσεις εργασίας που θεωρούνται «ανδρικές», στο επίμονο φαινόμενο της «γυάλινης οροφής» που αποτρέπει την άνοδο των γυναικών στις πλέον υψηλές και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις και στην υπερεκπροσώπηση των γυναικών στην εργασία μερικής απασχόλησης, που επιπλέον αμείβεται λιγότερο από την εργασία πλήρους απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι ο αριθμός των γυναικών αποφοίτων είναι ίσος ή και μεγαλύτερος από αυτόν τον ανδρών, ο αντίκτυπος των στερεοτύπων φύλου στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και στις αποφάσεις που παίρνουν οι σπουδαστές στο σχολείο μπορεί να επηρεάσει τις επιλογές για όλη τους τη ζωή και, ως εκ τούτου, έχει ισχυρές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στερεότυπα που καλλιεργεί η κοινωνία σχετικά με το ασυμβίβαστο των γυναικών που έχουν παιδιά με την πλήρη απασχόληση, τοποθετούν τις γυναίκες σε μειονεκτική θέση και ενδέχεται να αποτρέπουν τις νέες γυναίκες από το να επιδιώκουν σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή να επενδύουν στη σταδιοδρομία τους·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνδυαστικός δείκτης της έρευνας για τις συνθήκες εργασίες του Eurofound που αφορά τον αμειβόμενο και μη αμειβόμενο χρόνο εργασίας καταδεικνύει ότι, συνολικά, οι ώρες εργασίας των γυναικών είναι περισσότερες εάν προστεθούν οι ώρες αμειβόμενης και μη αμειβόμενης εργασίας(36)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε τομείς που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με τα αγαθά, τις υπηρεσίες ή τη γεωργία, η πρόσβαση σε οικονομικούς και χρηματοδοτικούς πόρους όπως στοιχεία ενεργητικού, κεφάλαιο, παραγωγικοί πόροι και πίστωση, είναι άνιση μεταξύ ανδρών και γυναικών·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνταξιοδοτικό χάσμα συνεχίζει να υπάρχει στην ΕΕ και αντιστοιχούσε το 2014 στο συντριπτικό ποσοστό του 40,2%· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα αυτό είναι αποτέλεσμα των διαχρονικών μειονεκτημάτων που υφίστανται οι γυναίκες, όπως η έλλειψη πρόσβασης στους πολλούς χρηματοδοτικούς πόρους, όπως παροχές και συνταξιοδοτικά συστήματα, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι μόνο σε όσους έχουν πλήρη απασχόληση και για τους οποίους πολλές γυναίκες δεν είναι επιλέξιμες, καθώς τείνουν να περιορίζονται στη μερική απασχόληση ή βιώνουν ασυνέχεια στην απασχόληση λόγω υποχρεώσεων φροντίδας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη στην ΕΕ διατηρούν την πρακτική της μη εξατομίκευσης των φορολογικών συστημάτων και των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή δημιουργεί σχέση εξάρτησης των γυναικών από τους συζύγους τους, καθώς τους αναγνωρίζονται μόνο παράγωγα δικαιώματα μέσω της σχέσης τους με τους άνδρες·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την τελευταία δεκαετία το συνολικό ποσοστό των γυναικών σε εθνικά/ομοσπονδιακά κοινοβούλια έχει αυξηθεί μόνο κατά περίπου 6%, φτάνοντας το 29% το 2015·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015, μόνο το 6,5% των προέδρων και το 4,3% των διευθυντικών στελεχών στις μεγαλύτερες εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες ήταν γυναίκες·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη δέσμευση της ΕΕ για ισότητα των φύλων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών της ΕΕ παρουσιάζουν σοβαρή υστέρηση όσον αφορά την ισορροπία των φύλων και εμφανίζουν επίμονες μορφές διαχωρισμού των φύλων, στο πλαίσιο των οποίων κατά μέσο όρο το 71 % των μελών των διοικητικών συμβουλίων είναι άνδρες και μόνο ένα στα τρία διοικητικά συμβούλια προεδρεύεται από γυναίκα, ενώ από 42 εκτελεστικούς διευθυντές στους οργανισμούς της ΕΕ, μόνο 6 είναι γυναίκες·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 50% των γυναικών που έχουν πέσει θύματα φόνου έχουν δολοφονηθεί από σύντροφο, συγγενή ή μέλος της οικογένειας(37)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 33 % των γυναικών στην ΕΕ έχει υποστεί σωματική ή/και σεξουαλική βία και το 55 % έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά, από το οποίο το 32% στον χώρο εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι ιδιαιτέρως ευάλωτες στη σεξουαλική, σωματικά και διαδικτυακή βία, στον εκφοβισμό στον κυβερνοχώρο και στην επίμονη παρακολούθηση·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως, η οποία αφορά όλα τα κοινωνικά στρώματα, ανεξάρτητα από την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, το εισόδημα, την κοινωνική θέση και τη χώρα καταγωγής ή διαμονής, ενώ αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην επίτευξη ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο της γυναικοκτονίας παραμένει αμείωτο στα κράτη μέλη·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έρευνες πληθυσμού σχετικά με τις στάσεις έναντι της βίας κατά των γυναικών δείχνουν την ανησυχητική επικράτηση της τάσης να επιρρίπτεται η ευθύνη στο θύμα, πράγμα που αποτελεί ενδεχομένως μια από τις επιπτώσεις της πατριαρχικής νοοτροπίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά δεν είναι έντονος ο στιγματισμός των εν λόγω συμπεριφορών από τις θρησκευτικές και τις δημόσιες αρχές·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφιακές μορφές επικοινωνίας έχουν συμβάλει στην επικράτηση ρητορικής μίσους και απειλών κατά των γυναικών, με αποτέλεσμα το 18 % των γυναικών στην Ευρώπη να έχουν υποστεί από την εφηβεία τους κάποια μορφή παρενόχλησης μέσω διαδικτύου και ο αριθμός των θυμάτων διαδικτυακής βίας να ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται έλλειψη ανταπόκρισης του συστήματος δικαιοσύνης απέναντι στη διαδικτυακή βία κατά των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα που ασκούν βία και εκφράζουν μίσος πολύ σπάνια καταγγέλλονται, ερευνώνται, διώκονται και καταδικάζονται·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 23 % των λεσβιών και το 35 % των τρανσεξουαλικών ατόμων έχουν πέσει θύματα σωματικής ή σεξουαλικής επίθεσης ή έχουν δεχθεί απειλές βίας στο σπίτι ή αλλού (στον δρόμο, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στον χώρο εργασίας, κ.λπ) τουλάχιστον μία φορά εντός των τελευταίων 5 ετών

ΚΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα για τους ΛΟΑΜ στην ΕΕ, οι λεσβίες, τα αμφιφυλόφιλα και τα διεμφυλικά άτομα βρίσκονται αντιμέτωπα με τεράστιο κίνδυνο διακρίσεων λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις λόγω φύλου συνδέονται με άλλες διακρίσεις λόγω φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, αναπηρίας, υγείας, ταυτότητας φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και κοινωνικοοικονομικών συνθηκών·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη την επιδείνωση των συνθηκών στις οποίες ζουν ορισμένες ομάδες γυναικών, οι οποίες συχνά αντιμετωπίζουν σωρεία ποικίλων δυσκολιών και κινδύνων καθώς και πολλαπλές διακρίσεις, και ειδικότερα οι γυναίκες με αναπηρία, οι γυναίκες με εξαρτώμενα άτομα υπ’ ευθύνη τους, οι γυναίκες προχωρημένης ηλικίας, οι γυναίκες που ανήκουν σε μειονότητες, οι γυναίκες μετανάστριες, πρόσφυγες και αιτούσες άσυλο, οι γυναίκες με ελάχιστη ή καθόλου μόρφωση, οι γυναίκες που υπήρξαν θύματα βίας λόγω φύλου, οι γυναίκες ΛΟΑΔΜ, κ.λπ.·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 σημειώθηκε στην ΕΕ πρωτοφανής αύξηση του αριθμού των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στο έδαφός της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), οι γυναίκες και τα παιδιά αποτελούσαν περισσότερο από το 50% αυτών των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο και ότι έχουν καταγγελθεί κρούσματα βίας και κακομεταχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας, εις βάρος των γυναικών και των παιδιών προσφύγων σε όλη τη διαδρομή τους, μεταξύ άλλων σε υπερπλήρη κέντρα υποδοχής στην ΕΕ·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν το 80% των καταγεγραμμένων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων(38)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταυτοποίηση των θυμάτων εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση και ότι η στήριξη και η προστασία των θυμάτων πρέπει να ενισχυθούν, ενώ όλες οι προσπάθειες καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους βασικούς στόχους της εμπορίας ανθρώπων είναι η σεξουαλική εκμετάλλευση και ότι οι εμπλεκόμενες γυναίκες εξαναγκάζονται σε μια ζωή αιχμαλωσίας και καταπίεσης η οποία συνδέεται με την καθημερινή βία, τόσο σωματικού όσο και ψυχολογικού χαρακτήρα·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική και η αναπαραγωγική υγεία αποτελούν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ουσιώδη στοιχεία της ισότητας των φύλων και της αυτοδιάθεσης και ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην στρατηγική της ΕΕ για την υγεία·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγεία των γυναικών δεν θα πρέπει ποτέ να τίθεται σε κίνδυνο λόγω αντιρρήσεων συνείδησης ή προσωπικών πεποιθήσεων·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως έχει αποδειχθεί, η εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την ισότητα των φύλων στα κράτη μέλη αντιμετωπίζει συγκεκριμένα προβλήματα όσον αφορά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή των συναφών οδηγιών, όπως σημαντικές νομοθετικές ελλείψεις και ασυνεπή εφαρμογή από τα εθνικά δικαστήρια, αλλά κυρίως και γενική έλλειψη ενημέρωσης σε σχέση με τις αρχές και τη νομοθεσία περί ισότητας(39)·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ειδικά οι οδηγίες της ΕΕ για την ισότητα των φύλων δεν εφαρμόζονται με τον δέοντα τρόπο σε αρκετά κράτη μέλη, τα οποία δεν προστατεύουν τα διεμφυλικά άτομα από τις διακρίσεις στους τομείς της πρόσβασης στην απασχόληση και της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις εθνικές κυβερνητικές δομές οι θεσμικοί μηχανισμοί ισότητας των φύλων συχνά περιθωριοποιούνται, χωρίζονται σε διαφορετικούς τομείς πολιτικής, παρεμποδίζονται από περίπλοκες και διευρυμένες εντολές, στερούνται επαρκούς προσωπικού, κατάρτισης, δεδομένων και επαρκών πόρων και τυγχάνουν ανεπαρκούς στήριξης από την πολιτική ηγεσία(40)·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίμονο πρόβλημα της έλλειψης σφαιρικών, αξιόπιστων και διαχωρισμένων βάσει φύλου δεδομένων δημιουργεί ασάφειες και στρεβλώνει την εικόνα της κατάστασης στον τομέα της ισότητας των φύλων, ιδίως όσον αφορά τη βία κατά των γυναικών και τη βία λόγω φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκέντρωση αυτών των δεδομένων δεν θα δώσει μόνο μια σαφή εικόνα της κατάστασης, αλλά θα επιστήσει επίσης την προσοχή σε θέματα άμεσου ενδιαφέροντος·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβολή των κοινωνικών εταίρων στην επίτευξη των στόχων ισότητας μπορεί να είναι καθοριστική λόγω του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζουν στη διαμόρφωση της αγοράς εργασίας και των κοινωνικών συνθηκών μέσω της συμμετοχής τους στις διαδικασίες χάραξης πολιτικών και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις σε διάφορα επίπεδα, παρότι είναι σαφές ότι ο συγκεκριμένος ρόλος που διαδραματίζουν στις διάφορες χώρες και στα διάφορα συστήματα βιομηχανικών σχέσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εθνικές παραδόσεις και από την οργανωτική τους ισχύ(41)·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο 2016, το 55% των Ευρωπαίων θα ήθελε η ΕΕ να παρεμβαίνει περισσότερο στον τομέα της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποχρέωση της Επιτροπής για επίτευξη ισότητας των φύλων σύμφωνα με τις Συνθήκες είναι ανεξάρτητη από δημοσκοπήσεις·

1.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι η ΕΕ εξακολουθεί να βρίσκεται στο μέσο της διαδρομής προς την επίτευξη της ισότητας των φύλων, σύμφωνα με τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων 2015 του EIGE· εκφράζει την έντονη απογοήτευσή του για το γεγονός ότι το καθεστώς και το προφίλ της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω φύλου δείχνουν να χάνουν σταδιακά τη σημασία τους, έχοντας περιθωριοποιηθεί ως πολιτικός στόχος και υπονομευθεί ως τομέας πολιτικής, ιδίως στο πλαίσιο των αντιδράσεων που παρατηρούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και των ΛΟΑΔΜ και των δικαιωμάτων στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και κρίνει αναγκαία την εξέταση των λόγων στους οποίους οφείλεται η τάση αυτή και την επανεξέταση των στρατηγικών, των εργαλείων και των προσεγγίσεων που προωθούνται επί του παρόντος στον τομέα της ισότητας των φύλων·

2.  επισημαίνει ότι η ΣΕΕ υποχρεώνει την ΕΕ να καταπολεμήσει τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις και ότι στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) κατοχυρώνεται η δέσμευση της ΕΕ υπέρ της εξάλειψης των ανισοτήτων και της προαγωγής της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών· τονίζει ότι η αρχή της ισότητας των φύλων δεν αποκλείει τη διατήρηση ή τη θέσπιση μέτρων που προβλέπουν ειδικά πλεονεκτήματα υπέρ του υποεκπροσωπούμενου φύλου, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

3.  καλεί την Επιτροπή να συνυπολογίσει τη διάσταση της ισότητας των φύλων στους προϋπολογισμούς και τις διαδικασίες χάραξης πολιτικής και στην εφαρμογή των προγραμμάτων και δράσεων της ΕΕ και να προβεί σε αξιολογήσεις του αντίκτυπου του φύλου κατά τη διαμόρφωση οποιασδήποτε νέας πολιτικής προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεκτικότερη και καλύτερα τεκμηριωμένη πολιτική αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν την ισότητα των φύλων σε επίπεδο ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν ανάλογα μέτρα σε εθνικό επίπεδο·

4.   ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε καλύτερη αξιολόγηση και στη λήψη μέτρων για την εξουδετέρωση του αντίκτυπου των περικοπών των δημοσίων δαπανών οι οποίες έχουν αρνητική επίδραση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στα κράτη μέλη της ΕΕ· αποδοκιμάζει έντονα το γεγονός ότι οι πολιτικές λιτότητας συμβάλλουν στην δραστική επιβράδυνση της επίτευξης ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και στη συνακόλουθη περιθωριοποίηση των γυναικών στον τομέα της κοινωνίας και της εργασίας·

5.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι δεν ενσωματώθηκε η διάσταση της ισότητας των φύλων στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και ζητεί να συμπεριληφθούν σε αυτήν σε ευρύτερη κλίμακα και σε μεγαλύτερο βαθμό στοιχεία ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, με σκοπό την αντιμετώπιση των δομικών αιτίων της φτώχειας των γυναικών, ιδίως στη διαδικασία διαμόρφωσης των ειδικών ανά χώρα συστάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και να συμπεριληφθούν στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης συγκεκριμένες πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων·

6.  επισημαίνει τη διασταύρωση των διακρίσεων λόγω φύλου με άλλες αιτίες διακρίσεων και τον δυσανάλογο αντίκτυπο των πολλαπλών διακρίσεων στις γυναίκες· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη καταπολέμησης της φτώχειας των γυναικών, ιδίως όσον αφορά τις ηλικιωμένες και τις μόνες μητέρες, τις γυναίκες που έχουν υποστεί βία λόγω φύλου, τις γυναίκες με αναπηρίες, τις μετανάστριες, τις αιτούσες άσυλο και τις γυναίκες πρόσφυγες, καθώς και τις γυναίκες που ανήκουν σε μειονότητες· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συνεργάζονται με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τα όργανα επιβολής του νόμου, τους εθνικούς φορείς ισότητας και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να ενισχύσουν την παρακολούθηση της διασταύρωσης διαφόρων αιτιών διάκρισης με τις διακρίσεις λόγω φύλου και να εφαρμόσουν περισσότερο αποδοτικές στρατηγικές ένταξης αξιοποιώντας αποτελεσματικότερα τους πόρους που επενδύονται στις κοινωνικές πολιτικές, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τα διαρθρωτικά ταμεία·

7.  στηρίζει την έκκληση του Συμβουλίου προς την Επιτροπή για μια νέα πρωτοβουλία που να χαράζει στρατηγική για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2020, συμπεριλαμβανομένων των διεμφυλικών και των μεσοφυλικών ατόμων, και για την ενίσχυση της στρατηγικής της δέσμευσης στην ισότητα των φύλων, η οποία θα πρέπει να συνδέεται στενά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και να λαμβάνει υπόψη την ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

8.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις πολιτικές και να αυξήσουν τις επενδύσεις υπέρ της γυναικείας απασχόλησης σε ποιοτικές θέσεις εργασίας σε όλους τους τομείς και να λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση των επισφαλών μορφών εργασίας·

9.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν πρωτοβουλίες, μέτρα και δράσεις ενίσχυσης και παροχής συμβουλών για τις γυναίκες που αποφασίζουν να γίνουν επιχειρηματίες·

10.  καλεί την Επιτροπή να συνδυάσει τη διάσταση του φύλου με την μακροοικονομική πολιτική και να επιβάλει καινοτόμα μέτρα για τη βελτίωση των ευκαιριών ίσης εργασίας και των ευθυνών φροντίδας για αμφότερα τα φύλα·

11.   σημειώνει ότι η ισότιμη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας και η εξασφάλιση καλύτερων και δικαιότερων μισθών για τις γυναίκες, όχι μόνο θα αύξαναν την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών αλλά επιπλέον θα ενίσχυαν σημαντικά το οικονομικό δυναμικό της ΕΕ, εδραιώνοντας ταυτόχρονα τον δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς χαρακτήρα της· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΟΣΑ, η πλήρης σύγκλιση των ποσοστών συμμετοχής των δύο φύλων θα επέφερε αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ κατά 12,4 % έως το 2030·

12.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν και να λαμβάνουν μέτρα κατά παραβιάσεων των δικαιωμάτων των εργαζομένων, και ιδιαίτερα των εργαζόμενων γυναικών, οι οποίες καταλαμβάνουν όλο και συχνότερα χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και είναι θύματα διακρίσεων, και να θεσπίσουν πολιτικές και να λάβουν μέτρα εντοπισμού, προστασίας, ενημέρωσης και αντιμετώπισης για περιπτώσεις ηθικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της παρενόχλησης εγκύων υπαλλήλων ή οποιασδήποτε μειονεκτικής κατάστασης βιώνει η υπάλληλος μετά την επιστροφή της από άδεια μητρότητας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν αναλυτικά δεδομένα τόσο με βάση το φύλο όσο και με βάση την πατρότητα ή τη μητρότητα σχετικά με το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα·

13.  τονίζει ότι η εκπαίδευση συνιστά σημαντικό εργαλείο για να αποκτήσουν οι γυναίκες τη δυνατότητα πλήρους συμμετοχής στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη· τονίζει ότι η λήψη μέτρων για τη διά βίου μάθηση αποτελεί καίριο στοιχείο για τον εφοδιασμό των γυναικών με δεξιότητες που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην απασχόληση ή να βελτιώσουν την εργασία τους, το εισόδημά τους και τις συνθήκες εργασίας· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει πρωτοβουλίες που θα αποσκοπούν στην παροχή στήριξης για την υλοποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης των γυναικών, στην ενθάρρυνση της φοίτησής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και των ΤΠ, στην ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα ισότητας των φύλων για τους εκπαιδευτικούς και στην πρόληψη της διάδοσης στερεοτύπων μέσω των προγραμμάτων σπουδών και του διδακτικού υλικού· ζητεί από τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα να υιοθετήσουν πολιτικές για την ισότητα των φύλων, τηρώντας τις κατευθυντήριες γραμμές που ανέπτυξε το EIGE σε συνεργασία με την Επιτροπή (εργαλείο «GEAR - Gender Equality in Academia and Research» (Ισότητα των φύλων στον πανεπιστημιακό χώρο και στον χώρο της έρευνας)·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ισότητας των φύλων, την σεξιστική συμπεριφορά και τα στερεότυπα που αφορούν τα φύλα στα εκπαιδευτικά τους συστήματα και να εξασφαλίσουν ότι στους στόχους των συστημάτων αυτών θα περιλαμβάνεται η εκπαίδευση με αντικείμενο τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και τα ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες και ότι οι αρχές τους όσον αφορά την ποιότητα θα περιλαμβάνουν την εξάλειψη των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πραγματική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και την προώθηση της πλήρους ισότητας των δύο φύλων·

15.   καλεί την Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, να παρουσιάσει μια φιλόδοξη και ολοκληρωμένη δέσμη νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων για την εξισορρόπηση της εργασιακής και της προσωπικής ζωής ως μέρος του προγράμματος εργασιών της Επιτροπής 2017, που να λαμβάνει υπόψη της τον εξαγγελθέντα ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, και να συμπεριλαμβάνει την αναθεώρηση των οδηγιών σχετικά με την άδεια μητρότητας και τη γονική άδεια(42) και τις προτάσεις οδηγιών για την άδεια πατρότητας και την άδεια των ατόμων που παρέχουν φροντίδα, ενθαρρύνοντας την ισότιμη χρήση ρυθμίσεων άδειας από άνδρες και γυναίκες σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων·

16.   επισημαίνει θετικά ότι την περίοδο 2014-2015 αρκετά κράτη μέλη τροποποίησαν την πολιτική και/ή τη νομοθεσία τους σχετικά με την άδεια πατρότητας, θεσπίζοντας το αμεταβίβαστο του δικαιώματος αδείας, την υποχρεωτική φύση της άδειας πατρότητας, την αύξηση της διάρκειας της άδειας πατρότητας και/ή επιπλέον παροχές εάν η άδεια επιμερίζεται μεταξύ των γονέων ή μοιράζεται εξίσου μεταξύ των γονέων, πράγμα που θα ενισχύει τα δικαιώματά τους ως γονέων, εξασφαλίζει μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και μια πιο ενδεδειγμένη κατανομή των οικογενειακών και οικιακών ευθυνών και αυξάνει τις ευκαιρίες των γυναικών για πλήρη συμμετοχή στην αγορά εργασίας· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να ενθαρρυνθούν οι άνδρες να μοιράζονται εξίσου τις οικιακές ευθύνες και τη φροντίδα των παιδιών και άλλων εξαρτώμενων ατόμων·

17.  καλεί το Eurofound να αναπτύξει περαιτέρω τις δραστηριότητές του για την παρακολούθηση της ποιότητας της απασχόλησης και του εργασιακού βίου μέσω της έρευνάς του για τις ευρωπαϊκές συνθήκες εργασίας, με βάση την δική του θεωρία για την ποιότητα των θέσεων εργασίας η οποία περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: αποδοχές, προοπτικές, ποιότητα χρόνου εργασίας, χρήση δεξιοτήτων και διακριτικής ευχέρειας, κοινωνικό περιβάλλον, κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα και ένταση εργασίας· καλεί επιπλέον το Eurofound να αναπτύξει την έρευνά του με αντικείμενο τις εν λόγω πολιτικές, τις συμφωνίες με τους κοινωνικούς εταίρους και τις εταιρικές πρακτικές που προωθούν την καλύτερη εξισορρόπηση του εργασιακού και του προσωπικού βίου, και να διεξαγάγει έρευνα σχετικά με το πώς δύο εργαζόμενοι ενός νοικοκυριού διαχειρίζονται τις ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας τους και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος υποστήριξής τους·

18.  καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμη πράξει να προωθήσουν την εξατομίκευση των δικαιωμάτων στην πολιτική κοινωνικής δικαιοσύνης, και ιδίως στα φορολογικά συστήματα, προκειμένου να εξαλειφθούν τα οικονομικά κίνητρα που οδηγούν τις γυναίκες με μικρότερο εισόδημα να αποσύρονται από την αγορά εργασίας ή να εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης·

19.  συγχαίρει τα κράτη μέλη που έχουν εκπληρώσει και τους δύο στόχους της Βαρκελώνης· ενθαρρύνει την Πορτογαλία, τις Κάτω Χώρες, το Λουξεμβούργο, τη Φινλανδία, την Ιταλία, τη Μάλτα και την Εσθονία να εκπληρώσουν τον άλλο στόχο και καλεί την Πολωνία, την Κροατία και τη Ρουμανία, οι οποίες απέχουν πολύ από την επίτευξη και των δύο στόχων, να εντείνουν τις προσπάθειές τους ως προς την παροχή επίσημης παιδικής φροντίδας προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής των εργαζομένων· τονίζει ότι τα σημερινά πορίσματα ερευνών δείχνουν ότι η πραγματοποίηση επενδύσεων σε υποδομές παροχής φροντίδας σε παιδιά και ηλικιωμένους θα βελτιώσουν την συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό πλήρους απασχόλησης και θα τους παράσχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν περισσότερο στην τοπική κοινότητα και στην κοινωνία·

20.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν τη θέσπιση ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά που θα εξασφαλίζει ότι κάθε παιδί στην Ευρώπη που απειλείται από φτώχεια θα έχει πρόσβαση σε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, δωρεάν εκπαίδευση, δωρεάν παιδική μέριμνα, αξιοπρεπή στέγαση και επαρκή διατροφή· τονίζει ότι η πολιτική αυτή πρέπει να αντιμετωπίζει την κατάσταση των γυναικών και των κοριτσιών, ιδίως σε ευάλωτες και περιθωριοποιημένες κοινότητες· επισημαίνει ότι στην πρωτοβουλία «Εγγύηση για τη Νεολαία» πρέπει να συμπεριληφθεί η διάσταση του φύλου·

21.  εκφράζει αποδοκιμασία για τη συνέχιση των μισθολογικών διαφορών μεταξύ των φύλων και των συνταξιοδοτικών διαφορών μεταξύ των φύλων και ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να λάβουν επειγόντως μέτρα για να μειώσουν τη διαφορά αυτή·

22.  παρατηρεί ότι το πρώτο βήμα για την καταπολέμηση των μισθολογικών διαφορών μεταξύ των φύλων είναι η καθιέρωση της διαφάνειας στα επίπεδα των αμοιβών και επισημαίνει με ενθουσιασμό ότι αρκετές εταιρείες έχουν θεσπίσει την πρακτική της ανάλυσης και δημοσίευσης των διαφορών στις αμοιβές των εργαζομένων τους με βάση το φύλο· καλεί όλους τους εργοδότες και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν χρήσιμα ειδικά εργαλεία αξιολόγησης των θέσεων εργασίας, τα οποία θα συμβάλουν στον προσδιορισμό των εννοιών της ίσης αμοιβής για ίση εργασία και της εργασίας ίσης αξίας· καλεί επιπλέον τα κράτη μέλη να προβαίνουν σε χαρτογράφηση των μισθών και των αμοιβών σε τακτική βάση, να δημοσιεύουν τα στοιχεία και να ζητήσουν από τις εταιρείες να θεσπίσουν μηχανισμούς για τον εντοπισμό των μισθολογικών διαφορών·

23.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή χαρακτηρίζει «την ίση αμοιβή για ίση εργασία ή την εργασία ίσης αξίας» ως έναν από τους βασικούς τομείς δράσης· κρίνει ότι αποτελεί επείγον ζήτημα η ανάπτυξη ενός ορισμού της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία και της εργασίας ίσης αξίας σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί δε στο πλαίσιο αυτό αναδιατύπωση της οδηγίας του 2006 σχετικά με την ίση μεταχείριση·

24.  καταδικάζει την αύξηση του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων σε περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη· ενθαρρύνει την Κύπρο, τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες να μειώσουν τη διαφορά των συντάξεων μεταξύ ανδρών και γυναικών, η οποία αντιστοιχεί σε σχεδόν 50%· καλεί τη Μάλτα, την Ισπανία, το Βέλγιο, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Αυστρία να κλείσουν την ψαλίδα στη συνταξιοδοτική κάλυψη μεταξύ των φύλων, καθώς το 11%-36% των γυναικών στις εν λόγω χώρες δεν έχουν πρόσβαση σε σύνταξη·

25.  συγχαίρει την κυβέρνηση της Σουηδίας για την επίτευξη ίσης εκπροσώπησης των φύλων και τη Σλοβενία και τη Γαλλία για την επίτευξη εικονικής ισοτιμίας και ενθαρρύνει την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και την Ελλάδα, οι οποίες σχημάτισαν κυβερνήσεις χωρίς καμία γυναίκα(43), να διασφαλίσουν την επαρκή εκπροσώπηση των γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψης πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων· ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ισότητα των φύλων στα υψηλά αξιώματα των κυβερνήσεων, των οργάνων και των δημόσιων οργανισμών τους, καθώς και στους εκλογικούς καταλόγους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη εκπροσώπηση στους δήμους, στα περιφερειακά και εθνικά κοινοβούλια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· υπογραμμίζει ότι διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι η κατάλληλη νομοθετική δράση μπορεί να προκαλέσει ταχεία αλλαγή στην ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων στην πολιτικό τομέα· συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής η οποία επισημαίνει ότι για να είναι αποτελεσματικές οι ποσοστώσεις πρέπει να συνοδεύονται από κανόνες σχετικά με τη σειρά των καταλόγων υποψηφίων και τις κατάλληλες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης·

26.  υπογραμμίζει ότι η σαφής υποεκπροσώπηση των γυναικών σε πολιτικές θέσεις που καταλαμβάνονται τόσο μέσω εκλογής όσο και μέσω διορισμού σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, αποτελεί δημοκρατικό έλλειμμα που υπονομεύει τη νομιμότητα των διαδικασιών λήψης αποφάσεων τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ·

27.  ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων στο σώμα των επιτρόπων και στα υψηλά αξιώματα όλων των θεσμικών οργάνων, λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ·

28.  παρατηρεί με ανησυχία ότι το 2015 οι περισσότερες χώρες παρέμειναν κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ όσον αφορά το επίπεδο εκπροσώπησης των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων εισηγμένων εταιρειών σε σύγκριση με το 2010· εκφράζει, ωστόσο, την εκτίμησή του για τη γενική τάση προόδου, ιδίως στη Γαλλία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο και τη Δανία·

29.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο για ταχεία έκδοση της οδηγίας για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών (οδηγία για τις γυναίκες σε διοικητικές θέσεις), ως σημαντικό πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της ίσης εκπροσώπησης στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα· σημειώνει ότι η πρόοδος είναι περισσότερο απτή (αύξηση από 11,9% το 2010 σε 22,7% το 2015) στα κράτη μέλη στα οποία έχει θεσπιστεί δεσμευτική νομοθεσία όσον αφορά τα ποσοστά στα διοικητικά συμβούλια(44)·

30.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ένα μόνο κράτος μέλος έχει επιτύχει την ίση εκπροσώπηση των φύλων στις υψηλότερες θέσεις των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ επικροτεί το γεγονός ότι παρατηρείται εν γένει βελτίωση της εκπροσώπησης των γυναικών στις εν λόγω θέσεις·

31.  ζητεί επιτακτικά από τα κράτη μέλη να αποτρέπουν και να αντιδρούν σε όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών και βίας λόγω φύλου και να θεσπίσουν περισσότερες στρατηγικές πρόληψης, να καταστήσουν ευρέως διαθέσιμες ειδικευμένες υπηρεσίες στήριξης και προστασίας στις οποίες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση όλα τα θύματα και να επικεντρώσουν ιδιαίτερα την προσοχή τους σε συγκεκριμένες πτυχές των δικαιωμάτων των θυμάτων που σχετίζονται με το φύλο, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών που σχετίζονται με την ταυτότητα και την έκφραση του φύλου του θύματος, κατά την υποβολή εκθέσεων για την εφαρμογή της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων το 2017· ζητεί από το Συμβούλιο να ενεργοποιήσει τη ρήτρα παρέκτασης εκδίδοντας ομόφωνη απόφαση για την προσθήκη της βίας λόγω φύλου στους τομείς εγκληματικότητας που παρατίθενται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να δρομολογήσει, ως συμπληρωματικό μέτρο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας των θυμάτων, την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού μητρώου ευρωπαϊκών εντολών προστασίας·

32.  επαναλαμβάνει με έμφαση ότι οι μορφές βίας και διακριτικής μεταχείρισης που συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, βιασμό και σεξουαλική βία, σεξουαλική παρενόχληση, ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, καταναγκαστικό γάμο και ενδοοικογενειακή βία υπονομεύουν κατάφωρα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πολιτικές μηδενικής ανοχής για όλες τις μορφές βίας, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας, τα θύματα των οποίων διστάζουν να προβούν σε καταγγελία διότι η βία ασκείται από τον σύντροφο ή από συγγενείς τους· παροτρύνει τα κράτη μέλη να προβάλουν την κατάσταση γυναικών με αναπηρία που γίνονται θύματα ενδοοικογενειακής βίας, οι οποίες συχνά δεν μπορούν να ξεφύγουν από την κακοποιητική σχέση·

33.  χαιρετίζει την πρόοδο που πραγματοποίησαν τα κράτη μέλη με την υπογραφή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, το πρώτο νομικά δεσμευτικό μέσο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών σε διεθνές επίπεδο· ζητεί δε επιτακτικά από τα 14 κράτη μέλη που δεν την έχουν επικυρώσει ακόμη να το πράξουν χωρίς καθυστέρηση· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής του Μαρτίου του 2016 για την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επισπεύσουν τις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή και σύναψη της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και τάσσεται υπέρ της προσχώρησης σε αυτήν χωρίς επιφυλάξεις και σε ευρεία βάση· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να συμπεριλάβει ορισμό της βίας λόγω φύλου σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/29/ΕΕ και να παρουσιάσει το συντομότερο δυνατόν μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου, η οποία θα πρέπει να περιέχει μία δεσμευτική νομοθετική πράξη·

34.  επικροτεί την πρακτική συνεργασίας της Eurostat, των εθνικών δικαστικών αρχών και της αστυνομίας για την ανταλλαγή δεδομένων προκειμένου να διαφωτιστεί η θλιβερή πρακτική της άσκησης βίας βάσει φύλου στην ΕΕ και καλεί τις εν λόγω αρχές να μονιμοποιήσουν αυτήν την πρακτική με την παρακολούθηση, σε συνεργασία με το EIGE, των εγκλημάτων που διαπράττονται κατά των γυναικών σε ετήσια βάση·

35.  υπογραμμίζει τους στενούς δεσμούς μεταξύ των στερεοτύπων και του έντονα αυξανόμενου αριθμού των περιπτώσεων παρενόχλησης των γυναικών και σεξισμού στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που οδηγούν σε νέες μορφές βίας σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών, όπως ο εκφοβισμός και η παρενόχληση στον κυβερνοχώρο, η ανάρτηση υποτιμητικών εικόνων στο διαδίκτυο και η διάδοση προσωπικών φωτογραφιών και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς τη συγκατάθεση των ενεχόμενων προσώπων· επισημαίνει την ανάγκη καταπολέμησής τους από μικρή ηλικία· υπογραμμίζει ότι οι καταστάσεις αυτές προκύπτουν ενδεχομένως λόγω της έλλειψης προστασίας από τις δημόσιες αρχές και άλλους θεσμικούς φορείς, που θα έπρεπε να δημιουργούν ένα περιβάλλον ουδέτερο όσον αφορά το φύλο και να στιγματίζουν τον σεξισμό·

36.   παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα νομικά και δικαστικά μέτρα που απαιτούνται για την καταπολέμηση του φαινομένου της διαδικτυακής βίας κατά των γυναικών· ειδικότερα, καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενώσουν τις δυνάμεις τους μέσω μιας συνολικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου, με σκοπό τη δημιουργία ενός πλαισίου που θα αναγνωρίζει τις νέες μορφές διαδικτυακής βίας ως ποινικό αδίκημα, και θα θεσπίζει ψυχολογική υποστήριξη για γυναίκες και κορίτσια που έχουν πέσει θύματα βίας στο διαδίκτυο· ζητεί να διενεργηθεί αξιολόγηση του αντίκτυπου ως προς την ισότητα των φύλων της στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο (Ευρωπόλ), προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα ζητήματα αυτά και να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου στο έργο τους·

37.  ζητεί εκ νέου από την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τη Βία λόγω Φύλου (με βάση το υπόδειγμα του υφιστάμενου Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα), υπό τη διεύθυνση ενός ευρωπαϊκού συντονιστή στον τομέα της πρόληψης της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών·

38.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν μέτρα για την προστασία των γυναικών και των ΛΟΑΔΜ από την παρενόχληση στον τόπο εργασίας· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την απόφαση-πλαίσιο της ΕΕ για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου(45), προκειμένου να συμπεριληφθούν ο σεξισμός, τα εγκλήματα λόγω προκατάληψης και οι πρακτικές υποκίνησης μίσους για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και χαρακτηριστικών του φύλου·

39.  καταδικάζει το γεγονός ότι εξακολουθούν να πραγματοποιούνται χειρουργικές επεμβάσεις «κανονικοποίησης» των γεννητικών οργάνων μεσοφυλικών παιδιών στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, χωρίς να είναι ιατρικά απαραίτητες· ζητεί επιτακτικά από τα κράτη μέλη να αποτρέπουν τέτοιου είδους ιατρικές θεραπείες χωρίς την ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου·

40.  επισημαίνει ότι στη Μάλτα και στην Ελλάδα τα μεσοφυλικά άτομα προστατεύονται από τις διακρίσεις λόγω χαρακτηριστικών του φύλου· ζητεί από τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τους λόγους της ταυτότητας φύλου και των χαρακτηριστικών του φύλου στη νομοθεσία τους για την ισότητα των φύλων όταν εφαρμόζουν τις οδηγίες της ΕΕ για την ισότητα των φύλων·

41.  υπογραμμίζει ότι οι μορφές βίας και διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου, στις οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο βιασμός και η σεξουαλική βία, ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, ο καταναγκαστικός γάμος, η ενδοοικογενειακή βία, τα επονομαζόμενα εγκλήματα τιμής και οι νομιμοποιημένες από το κράτος διακρίσεις λόγω φύλου, επισύρουν δίωξη και πρέπει να θεωρείται ότι συνιστούν σοβαρούς λόγους για αναζήτηση ασύλου στην ΕΕ· ζητεί τη δημιουργία ασφαλών και νόμιμων διαύλων εισόδου στην ΕΕ· υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην εκμετάλλευση από τους λαθροδιακινητές·

42.  επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς τα κράτη μέλη να θέσουν άμεσο τέλος στην κράτηση παιδιών, εγκύων και θηλαζουσών, καθώς και θυμάτων βιασμού, σεξουαλικής βίας και εμπορίας ανθρώπων, και να παράσχουν κατάλληλη ψυχολογική στήριξη και υγειονομική φροντίδα μέσω κατάλληλων από άποψη φύλου επαγγελματιών, όπως ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσοκόμων και γιατρών, ειδικά εκπαιδευμένων για τέτοιες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να παρέχεται έγκαιρη στήριξη στους πρόσφυγες που έχουν πέσει θύματα βίας λόγω φύλου ή λόγω (εκλαμβανόμενου) σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου σε όλα τα στάδια της μεταναστευτικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων της άμεσης μετεγκατάστασής τους σε περίπτωση που δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση για την ασφάλειά τους, της παροχής ψυχολογικής υποστήριξης, και της άμεσης αναγνώρισης της ταυτότητας του φύλου κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ασύλου ως μέτρου πρόληψης της βίας·

43.  επαναλαμβάνει ότι η διάσταση του φύλου στην πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, η οποία αποτελεί πλέον μία από τις πιο επικερδείς δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος, πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς κατά την εφαρμογή της συναφούς νομοθεσίας της ΕΕ και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας όταν αξιολογεί τη συμμόρφωση των κρατών μελών με την οδηγία και την εφαρμογή της και παράλληλα να διασφαλίζει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος όπως ορίζονται στην οδηγία·

44.  καλεί την Επιτροπή να παρέχει οικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως στην Ιταλία και την Ελλάδα, οι οποίες λόγω της τρέχουσας μεταναστευτικής κρίσης, έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την αντιμετώπιση της εν λόγω έκτακτης ανάγκης·

45.  ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση των υπαρκτών ακόμα στερεοτύπων και διακρίσεων λόγω φύλου, μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης που θα εστιάζουν στις μη στερεοτυπικές αναπαραστάσεις των γυναικών και των κοριτσιών και των ανδρών και των αγοριών και θα απευθύνονται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα· καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν θετικές πρωτοβουλίες που θα ενθαρρύνουν τις γυναίκες να επιλέγουν σταδιοδρομίες και επαγγέλματα στα οποία υποεκπροσωπούνται και τους άνδρες να συμμετέχουν στην κατανομή των οικογενειακών και οικιακών εργασιών ή να ενισχύσουν την ενημέρωση των ανδρών ώστε να κατανοήσουν πώς η βία, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εμπορία ανθρώπων για σκοπούς εμπορευματοποίησης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, τους αναγκαστικούς γάμους και την καταναγκαστική εργασία, βλάπτει τις γυναίκες, τους άνδρες και τα παιδιά και υπονομεύει την ισότητα των φύλων, και να λάβουν επίσης μέτρα στο πλαίσιο ενημερωτικών εκστρατειών για τη μείωση της ζήτησης για γυναίκες και παιδιά που έχουν πέσει θύματα εμπορίας·

46.  επαναλαμβάνει ότι οι γυναίκες πρέπει να έχουν τον έλεγχο της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής τους υγείας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων· ζητεί από όλα τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την εύκολη πρόσβαση των γυναικών σε εθελούσιο οικογενειακό προγραμματισμό και στο πλήρες φάσμα των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων της αντισύλληψης και της άμβλωσης· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναλάβουν δημόσιες δράσεις ευαισθητοποίησης με σκοπό να αποκτήσουν οι άνδρες και οι γυναίκες πλήρη επίγνωση των δικαιωμάτων και των ευθυνών τους σε σεξουαλικά και αναπαραγωγικά ζητήματα·

47.   επισημαίνει την αυξανόμενη τάση για υπερβολική χρήση ρητρών περί αντιρρήσεων για λόγους συνείδησης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι ρήτρες περί αντιρρήσεων για λόγους συνείδησης δεν παρεμποδίζουν την πρόσβαση των ασθενών σε νόμιμη ιατρική περίθαλψη·

48.  θεωρεί ότι η άρνηση παροχής υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας που σώζουν ζωές, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλών αμβλώσεων, συνιστά σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων·

49.  τονίζει τη σημασία της εφαρμογής ενεργών πολιτικών πρόληψης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης για τους έφηβους, τους νέους και τους ενήλικες, ούτως ώστε οι πολίτες της ΕΕ να μπορούν να απολαμβάνουν καλή σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, αποτρέποντας έτσι τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες και τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες·

50.  ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να προωθήσουν την ισότητα των φύλων στα γενικά τους προγράμματα διαπαιδαγώγησης για τη σεξουαλικότητα και τις σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης της διδασκαλίας σε αγόρια και κορίτσια για σχέσεις που βασίζονται στη συναίνεση, τον σεβασμό και την αμοιβαιότητα, όπως και στον αθλητισμό και στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπου τα στερεότυπα και οι προσδοκίες με βάση το φύλο μπορούν να επηρεάσουν την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους, την υγεία, την απόκτηση προσόντων, την πνευματική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και τη διαμόρφωση της ταυτότητας των κοριτσιών και των αγοριών·

51.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενθαρρυνθούν οι άνδρες να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις δράσεις που αφορούν την επίτευξη ισότητας των φύλων και να εντοπιστούν όλα τα πλαίσια στα οποία μπορεί να προσεγγιστεί μεγάλος αριθμός ανδρών, ιδίως σε οργανισμούς, κλάδους και ενώσεις όπου κυριαρχούν οι άνδρες, να ευαισθητοποιηθούν οι άνδρες όσον αφορά τον ρόλο και τις ευθύνες τους για την προώθηση της ισότητας των φύλων και να υποστηριχθεί η αρχή της επιμερισμένης ισχύος και ευθύνης μεταξύ γυναικών και ανδρών στον χώρο εργασίας, στις κοινότητες, στην ιδιωτική σφαίρα και στις ευρύτερες εθνικές και διεθνείς κοινότητες·

52.  καλεί τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τις περιπτώσεις στις οποίες η βιομηχανία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και διαφήμισης προωθεί την αναπαράσταση των γυναικών ως σεξουαλικών αντικειμένων και την εμπορευματοποίησή τους και παρουσιάζει συχνά τα στερεότυπα ομορφιάς και νεότητας ή την ελκυστικότητα των γυναικών ως μοντέλο κοινωνικής επιτυχίας· καλεί την Επιτροπή να αναλαμβάνει νομική δράση σε περιπτώσεις παραβίασης της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων από κράτη μέλη και να προωθεί μέσω κινήτρων την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών από τις δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης· παροτρύνει τη βιομηχανία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και διαφήμισης να σέβεται την αξιοπρέπεια των γυναικών και να εξασφαλίσει ότι η εικόνα τους θα είναι απαλλαγμένη από στερεότυπα και διακρίσεις και θα συνάδει με το σημερινό πλουραλιστικό πνεύμα που διαπνέει τις γυναίκες· καλεί, επιπλέον, τη βιομηχανία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και διαφήμισης να δίνουν έμφαση σε υγιεινούς τρόπους ζωής και σε διαφορετικά μοντέλα οικογένειας και τρόπους ζωής·

53.  υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΕΕ στο πλαίσιο των σχεδίων δράσης ΕΕ-CELAC (Κοινότητα των κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής) του 2013 και του 2015 σχετικά με την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν εφαρμόστηκε το κεφάλαιο 7 σχετικά με την προώθηση της ισότητας των φύλων· ζητεί από τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να συνεργαστούν και να διαθέσουν οικονομικούς και θεσμικούς πόρους ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των συστάσεων σχετικά με την προώθηση της ισότητας των φύλων που συμφωνήθηκαν στα σχέδια δράσης, ιδίως όσον αφορά την εξάλειψη κάθε μορφής βίας, σύμφωνα με τη Σύμβαση Belem do Pará, τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και την CEDAW·

54.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με έρευνες, ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής αποδείχθηκε μεγαλύτερος για τις γυναίκες από ό,τι για τους άνδρες, ενώ οι γυναίκες έχουν περισσότερες πιθανότητες να επωμιστούν μεγαλύτερο βάρος σε καταστάσεις φτώχειας· πιστεύει ότι οι γυναίκες πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική και στις δράσεις για το κλίμα·

55.  καλεί την Επιτροπή να καταθέσει πρόταση για μια γενική στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη η οποία θα περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς τομείς εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, και να αναπτύξει αποτελεσματικούς μηχανισμούς παρακολούθησης, ελέγχου και λογοδοσίας για την εφαρμογή του θεματολογίου 2030, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους στόχους και τους δείκτες του για την ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα των γυναικών και τη χειραφέτηση των γυναικών·

56.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί αποτελεσματικότερα την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ για την ισότητα των φύλων στα κράτη μέλη, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη κίνησης διαδικασιών επί παραβάσει σε περιπτώσεις στις οποίες δεν εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία·

57.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τη διοργανική δήλωση περί διασφάλισης της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου που προσαρτάται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), μέχρι στιγμής δεν έχουν ληφθεί μέτρα σχετικά με τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να παρακολουθείται επισταμένως ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται οι αρχές της κοινής δήλωσης όσον αφορά τις ετήσιες διαδικασίες κατάρτισης του προϋπολογισμού και ζητεί να ανατεθεί επίσημος ρόλος στην αρμόδια επιτροπή κατά τη διαδικασία αναθεώρησης του ΠΔΠ·

58.  καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να διασφαλίσουν την ύπαρξη, τη διατήρηση και τον κατάλληλο εφοδιασμό με πόρους των φορέων που είναι επιφορτισμένοι με τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την εφαρμογή πολιτικών για την ισότητα των φύλων, ως βασικό δείκτη της δέσμευσης των κυβερνήσεων να προωθήσουν την ισότητα των φύλων·

59.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να θεσπίσουν ειδικούς δείκτες για την ισότητα των φύλων, συμπεριλαμβανομένου του Δείκτη Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), στο σύστημα παρακολούθησης του μελλοντικού μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα·

60.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια ευρύτερη στρατηγική ισότητας με σκοπό την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων λόγω φύλου που να περιλαμβάνει μια οριζόντια οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων· προτρέπει, για τον σκοπό αυτό, το Συμβούλιο να υιοθετήσει το συντομότερο δυνατό μια κοινή θέση επί της πρότασης οδηγίας για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM(2008)0426), καθώς η διαδικασία παραμένει στάσιμη από την έγκριση της πρότασης από το Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2009· ζητεί, εκ νέου, από το Συμβούλιο να συμπεριλάβει το φύλο ως παράγοντα διακρίσεων·

61.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 315, 14.11.2012, σ. 57.

(2)

ΕΕ L 101, 15.4.2011, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 70E, 8.3.2012, σ. 162.

(4)

ΕΕ L 204, 26.7.2006, σ. 23.

(5)

ΕΕ L 373, 21.12.2004, σ. 37.

(6)

ΕΕ L 353, 28.12.2013, σ. 7.

(7)

ΕΕ L 180, 15.7.2010, σ. 1.

(8)

ΕΕ L 68, 18.3.2010, σ. 13.

(9)

ΕΕ L 204, 26.7.2006, σ. 23.

(10)

ΕΕ L 373, 21.12.2004, σ. 37.

(11)

ΕΕ L348, 28.11.1992, σ. 1,

(12)

ΕΕ L 359, 19.12.1986, σ. 56.

(13)

ΕΕ L6, 10.1.1979, σ. 24.

(14)

ΕΕ C 341E, 16.12.2010, σ. 35.

(15)

ΕΕ C 199E, 7.7.2012, σ. 65.

(16)

ΕΕ C 251Ε, 31.8.2013, σ. 1.

(17)

ΕΕ C 316, 30.8.2016, σ. 2.

(18)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0105.

(19)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2016)0042.

(20)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0218.

(21)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0126.

(22)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0312.

(23)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2016)0073.

(24)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2016)0203.

(25)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2016)0235.

(26)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0338.

(27)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0360.

(28)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0072.

(29)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0227.

(30)

ISBN 978-92-79-29898-1

(31)

ΕΕ L 59, 2.3.2013, σ. 5.

(32)

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw48/ac-men-auv.pdf

(33)

ISBN 978-92-79-36171-5.

(34)

Έκθεση Eurofound (2016): «The gender employment gap: challenges and solutions».

(35)

Έκθεση Eurofound (2015): «Promoting uptake of parental and paternity leave among fathers in the European Union» (Προώθηση της γονικής άδειας και της άδειας πατρότητας μεταξύ των πατέρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση).

(36)

Eurofound (2015): «Πρώτα πορίσματα: Έκτη Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις συνθήκες εργασίας».

(37)

http://ec.europa.eu/eurostat/web/crime/database

(38)

Έκθεση της Eurostat με τίτλο «Εμπορία ανθρώπων», έκδοση 2015.

(39)

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νομικών Εμπειρογνωμόνων για την ισότητα των φύλων και την εξάλειψη των διακρίσεων: «Συγκριτική ανάλυση των νομοθεσιών για την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη 2015».

(40)

EIGE, 2014. «Αποτελεσματικότητα των θεσμικών μηχανισμών ως προς την προαγωγή της ισότητας των φύλων. Επισκόπηση της εφαρμογής της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου στα κράτη μέλη της ΕΕ».

(41)

Έκθεση του Eurofound (2014) «Κοινωνικοί εταίροι και ισότητα των φύλων στην Ευρώπη».

(42)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων· Οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου, της 8ης Μαρτίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC και με την κατάργηση της οδηγίας 96/34/EK.

(43)

Εξελίξεις το 2014 και το 2015.

(44)

Ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Gender balance on corporate boards - Europe is cracking the glass ceiling», Οκτώβριος 2015· Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ JUST, «Women in economic decision-making in the EU: Progress report: A Europe 2020 initiative», 2012· Aagoth Storvik και Mari Teigen, «Women on Board: The Norwegian Experience», Ιούνιος 2010.

(45)

ΕΕ C 328 της 6.12.2008, σ. 55.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ευρώπη κατέχει αναμφισβήτητα μία από τις πρώτες θέσεις στον κόσμο όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων, ωστόσο στην πραγματικότητα βρίσκεται μόνο στο μέσο της διαδρομής προς την επίτευξη ισότητας των φύλων και ο σημερινός ρυθμός προόδου είναι ουσιαστικά πολύ αργός.

Όπως δείχνουν οι τελευταίες στατιστικές, η ΕΕ συνεχίζει να βρίσκεται στο μέσο της διαδρομής προς την επίτευξη ισότητας των φύλων. Σύμφωνα με τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων 2015 του EIGE, η συνολική βαθμολογία της ΕΕ στον τομέα της ισότητας των φύλων αντιστοιχεί σε 52,9/100 έχοντας σημειώσει αύξηση 1,6 μονάδων από το 2005 και, ως εκ τούτου, δεν έχει πραγματοποιηθεί σχεδόν καθόλου πρόοδος στον τομέα αυτόν. Το χάσμα των αμοιβών μεταξύ των φύλων παραμένει στο 16,5% και, σύμφωνα με την Eurostat, σε ορισμένα κράτη μέλη αυτό το χάσμα έχει μάλιστα αυξηθεί τα τελευταία 5 έτη. Το χάσμα στις συντάξεις μεταξύ των φύλων ανέρχεται στο ανησυχητικό ποσοστό του 40%. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι στις μισές χώρες της ΕΕ το χάσμα στις συντάξεις έχει αυξηθεί, και το 11-36% των γυναικών δεν έχουν πρόσβαση σε σύνταξη. Η αναλογία των νέων γυναικών που δεν εργάζονται, δεν σπουδάζουν ούτε αναζητούν εργασία είναι υπερδιπλάσια της αναλογίας των νέων ανδρών (11% και 5%, αντίστοιχα). Σύμφωνα με το EIGE, το μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρώπη αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών σε οικονομικές θέσεις ισχύος και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, γεγονός το οποίο δείχνει τη μικρή ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις οικονομικές πολιτικές της ΕΕ.

Παρότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί έναν από τους στόχους της ΕΕ και πρέπει να είναι εγγενές μέρος όλων των πολιτικών δράσεων, η τάση οπισθοδρόμησης στον τομέα της ισότητας των φύλων συνδέεται στενά με την οικονομική κρίση και τις πολιτικές που απέτυχαν να αναγνωρίσουν, να κατανοήσουν, να αναλύσουν και να διορθώσουν τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στα θέματα φύλου.

Πολλές μελέτες έχουν δείξει καθαρά ότι οι πολιτικές λιτότητας είχαν τεράστιο αντίκτυπο στις γυναίκες και στην ισότητα των φύλων. Οι γυναίκες έχουν πληγεί περισσότερο από τις περικοπές του δημόσιου τομέα (ιδίως σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία ή η κοινωνική μέριμνα), καθώς αντιπροσωπεύουν το 70% του εργατικού δυναμικού στον τομέα. Οι εμπειρογνώμονες έχουν προειδοποιήσει ότι, ως αποτέλεσμα των πολιτικών λιτότητας, ο αριθμός των γυναικών μεταξύ των φτωχών αυξάνεται, ενώ οι περικοπές στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών περίθαλψης και υγείας (λιγότερες δυνατότητες και υψηλότερες τιμές για την φροντίδα των παιδιών, μειωμένες υπηρεσίες για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες, ιδιωτικοποίηση και κλείσιμο νοσοκομείων), η περίθαλψη ιδιωτικοποιείται εκ νέου και παρατηρείται μια επιστροφή στους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων, σύμφωνα με τους οποίους η ευθύνη της φροντίδας επανέρχεται από την κοινωνία στα νοικοκυριά και κυρίως στις γυναίκες. Τέλος, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί έχουν γίνει επίσης αισθητοί στις δράσεις, τις πρωτοβουλίες ή τις οργανώσεις που επιδιώκουν την προώθηση της ισότητας των φύλων, ενώ προγράμματα πολύ σημαντικά, όπως η καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου, υποχρηματοδοτούνται.

Όπως έδειξε η έκθεση του 2014 του EIGE, υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει υποβαθμιστεί η σπουδαιότητα του καθεστώτος και του προφίλ της ισότητας των φύλων, γεγονός που προκάλεσε περιθωριοποίηση της ισότητας των φύλων ως πολιτικού στόχου και υπονόμευσή της ως σημαντικού τομέα πολιτικής. Η πρόοδος ανά κράτος μέλος και ανά τομέα είναι ανομοιογενής - ορισμένα κράτη μέλη έχουν σημειώσει βελτίωση, ενώ άλλα έχουν σημειώσει οπισθοδρόμηση.

Σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, έχουν επίσης αυξηθεί σημαντικά τα κινήματα της κοινωνίας των πολιτών και τα πολιτικά κινήματα εις βάρος των ίσων δικαιωμάτων για τις γυναίκες και τους άνδρες και μάλιστα θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γενική ανάγκη πολιτικών για την ισότητα των φύλων. Παράλληλα, αφενός το 55% των Ευρωπαίων θα ήθελε η ΕΕ να παρεμβαίνει περισσότερο στον τομέα της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών από ό,τι σήμερα και αφετέρου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στην πραγματικότητα υποβαθμίσει το καθεστώς της στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα συνεχίζοντας συγχρόνως την υποβάθμιση του καθεστώτος της ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων.

Προκειμένου να αποκατασταθούν η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα και η ετήσια έκθεση στο επίπεδο των ανακοινώσεων, τα έγγραφα θα πρέπει να μεταφράζονται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, να εγκρίνονται από το Σώμα των Επιτρόπων και να διαβιβάζονται αυτόματα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· υποβαθμίζοντας το καθεστώς της στρατηγικής της για την ισότητα των φύλων και την ετήσια έκθεσή της, η ΕΕ υποβαθμίζει την πολιτική νομιμότητα των προσπαθειών της υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων.

Σήμερα, βρισκόμαστε μόνο 4 χρόνια πριν από το 2020 και, εάν η ΕΕ συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό προόδου, δεν θα επιτύχουμε τους στόχους που έχει θέσει η στρατηγική «Ευρώπη 2020». Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τον σημερινό ρυθμό προόδου, θα χρειάζονταν ακόμη 70 χρόνια για να επιτευχθούν ίσες αμοιβές, 40 χρόνια για τον ίσο καταμερισμό των οικιακών εργασιών, 30 χρόνια για να φτάσει το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στο 70% και 20 ακόμη χρόνια για να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των φύλων στην πολιτική. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να περάσουν δεκαετίες για να επιτευχθεί πραγματική ισότητα των φύλων στην Ευρώπη.

Στόχος μου ως εισηγητή είναι η ανάλυση της προόδου - ή της απουσίας της - στον τομέα της ισότητας των φύλων στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της κατά την περίοδο 2014-2015 και η έγκριση πολιτικών συστάσεων που θα βοηθήσουν τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους Ευρωπαίους πολίτες να ενισχύσουν τις εργασίες για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων. Για πρακτικούς λόγους, ακολούθησα τον μορφότυπο του διαχωρισμού περιεχομένων στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων για το έτος 2015 και συμπεριέλαβα ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με τις επιδόσεις των κρατών μελών όπως περιγράφονται στην έκθεση της Επιτροπής και στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων του EIGE.

Υποστηρίζω απόλυτα την προσέγγιση της Επιτροπής που συμπεριλαμβάνει παρατηρήσεις σχετικά με τις επιδόσεις των κρατών μελών και πιστεύω ότι η εξέταση των επιδόσεων των κρατών μελών είναι ουσιώδης για τη διεξαγωγή ενημερωμένου και εποικοδομητικού δημοκρατικού διαλόγου. Ήλπιζα, ως εκ τούτου, να μπορέσω να παράσχω αντικειμενικά, εύκολα κατανοητά στοιχεία από τα οποία θα μπορούσαν να προκύψουν οι τροπολογίες, τα συμπεράσματα και οι συστάσεις της έκθεσης και να διεξαχθεί εμπεριστατωμένος διάλογος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Είναι, ωστόσο, σημαντικό να σημειωθεί ότι υπάρχει συνεχής έλλειψη σφαιρικών, αξιόπιστων και τακτικά επικαιροποιημένων δεδομένων για την ισότητα που να κατανέμονται ανά φύλο και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σύγκριση. Για τον λόγο αυτόν, είναι καθοριστικής σημασίας η συστηματική συγκέντρωση δεδομένων για την ισότητα σε εθνικό επίπεδο. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, σκοπεύω να επισυνάψω στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Παράρτημα, το οποίο έχει συνταχθεί από το EIGE και βασίζεται στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων του EIGE, αλλά σε πιο συμπτυγμένη μορφή, και να συμπεριλάβω τις τελευταίες στατιστικές και τάσεις για τα έτη 2014 και 2015.

Για τον σκοπό αυτόν, καθιέρωσα ως εισηγητής τακτική επαγγελματική σχέση μεταξύ της ομάδας του εισηγητή του ΕΚ και της ερευνητικής ομάδας του EIGE με στόχο την υποβολή ετήσιων εκθέσεων για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στην ΕΕ. Η ενίσχυση του συντονισμού των ήδη διαθέσιμων στην ΕΕ διαφόρων μέσων και μηχανισμών, όπως η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων, ο διετής Δείκτης Ισότητας των Φύλων του EIGE, η διετής έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση της ισότητας των φύλων και τα ετήσια συμπεράσματα του Συμβουλίου για την επισκόπηση ενός επιλεγμένου τομέα της εφαρμογής της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου στην ΕΕ, θα συνέβαλε στη βελτίωση της εφαρμογής των πολιτικών της ΕΕ για την ισότητα των φύλων. Η ευθυγράμμιση των χρονοδιαγραμμάτων τους θα συνέβαλε στο να διασφαλιστεί μια συνεκτικότερη και καλύτερα τεκμηριωμένη πολιτική απάντηση της ΕΕ στις προκλήσεις που θέτουν τα ζητήματα ισότητας των φύλων.

Στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής ατμόσφαιρας στην Ευρώπη, η ηγεσία της ΕΕ πρέπει να υιοθετήσει σθεναρή στάση και να δώσει προτεραιότητα στην ισότητα των φύλων, προκειμένου να δείξει τη δέσμευσή της στις αξίες στις οποίες στηρίζεται η ΕΕ και να διασφαλίσει ότι στην ΕΕ επικρατούν συνθήκες ανθρώπινης αξιοπρέπειας, δημοκρατίας, ισότητας, εξάλειψης των διακρίσεων και ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 

The EU is only half way towards gender equality, as shown by the Gender Equality Index 2015 of the European Institute for Gender Equality (EIGE). The Gender Equality Index covers data from 2005, 2010 and 2012, for the first time allowing for an assessment of the progress made in the pursuit of gender equality in the European Union (EU) and individual Member States over time. During this period the total score for the EU rose marginally from 51.3 out of 100 to 52.9 points. The progress varies between Member States and domains, showing not only improvements, but also regression.

In order to present a comprehensive and updated picture of gender equality in Europe in this Annex, the 2015 Gender Equality Index scores are complemented with separate information boxes on the latest trends and indicators based on EIGE’s most recent studies and the statistics from the European Commission, Eurostat, Eurofound and other sources. The latest Index includes statistics up to 2012.

EIGE’s next Gender Equality Index will be published in October 2017, covering statistics up to 2015 (latest data available at that point in time).

 

 

The Gender Equality Index is a unique measurement tool that synthesises the complexity of gender equality into a user-friendly and easy to understand measure. Based on the EU policy framework, it assists the monitoring of progress in gender equality across the EU over time. The Index consists of six core domains: work, money, knowledge, time, power and health, and assigns scores for Member States between 1 for total inequality and 100 for full equality.

It measures not only gender gaps between women and men, but also takes into account the country context and the different levels of achievement of Member States in various areas. A high overall score reflects both small (or absent) gender gaps and a good situation for all (e.g. high involvement of both women and men in employment).

Work

 

Domain of work

 

Scores in the domain of work and its subdomains have increased only marginally since 2005. The gender gap in employment, measured by the full-time equivalent (FTE) employment rates, has narrowed slightly at EU level, largely driven by decreased levels of men’s participation in the labour market.

However, women’s propensity to work on a part-time basis makes the Europe 2020 employment target of 75% rather difficult to reach. The employment rate counts the number of hours worked, rather than the number of people with a job.

The subdomain of segregation and quality of work shows slight progress brought mainly by the improvement of working conditions. The ability of workers to take an hour or two off during working hours has almost doubled (from 18 % in 2005 to 33 % in 2012) and the gender gap has shrunk. However, the gender-segregated labour market remains a reality for both women and men in Europe today. Almost four times more women than men (30 % compared to 8 %) worked in education, human health and social work activities in the EU on average in 2012.

Subdomains

 

 

 

Latest trends and indicators:

Employment rate of women is moving closer to the Europe 2020 target. In 2015, it had reached 64 % for women and 76 % for men. However, nearly every third woman in the EU (32 %) works part-time and there have been no signs of this number decreasing over the last ten years, compared to 30 % in 2005. From them, 44% chose part time work due to family and care related reasons. The challenges of work-life balance remain the main reason for women to stay outside of the labour market altogether. In 2015, 29 % of women in EU-28 aged between 20-64 years were inactive, and from them 31% were not searching for a job because they were looking after children or had other family or personal responsibilities.

From the age of 50 the inactivity of women starts again disproportionately increasing compared to that of men. In 2015, 29% of women and 16% of men aged 50-59 were inactive, whereas in the age group 60-64 inactivity reached 66 % and 51 % respectively.

Money

 

Domain of money

 

 

Progress in this domain is largely driven by the overall improvement in access to financial resources for both women and men (by 5.8 points), although the gender gap remains significant and largely unchanged.

Although scores are slightly higher than those in other domains, women throughout the EU face bigger challenges in accessing financial resources. Women earn less than men and have a lower income, including pensions. Progress in closing the gender gaps in earnings and income has been remarkably slow.

This domain aims to grasp the power relations between women and men in the management of financial and economic resources in a household. This is a big challenge since the income indicators rely on household-level data and assume that income is shared equally among all members. Individual indicators would thus provide more accurate information and depict a more realistic situation of income sharing between family members.

Subdomains

 

 

Latest trends and indicators:

 

With EU average at 16.1% in 2014, gender pay gap does not show significant improvement. It has only slightly decreased compared to 16.6 % in 2012, and remains at the same level as in 2010. Moreover, life-long inequalities in the labour market and the gender pay gap lead to significantly high gender pension gap: in 2014, women’s pensions remained 40,2 % below those of men.

Europe remains far from the target of lifting at least 20 million people out of poverty and social exclusion by 2020. The number of people in poverty has increased by an additional four million over the last five years. Women are systematically at a higher risk of poverty across the EU, primarily due to gender inequalities in the labour market and their limited economic independence. Many of the families depend on the income of the man. For instance, in the EU-28, while the at-risk-of-poverty rate of couples with children was 16 % in 2014, without the income of the father 70 % of couples with children would fall into poverty (EIGE, forthcoming).

Knowledge

 

Domain of knowledge

 

The decline in the score in the domain of knowledge (by 3 points) is the result of decreased adult participation (aged 15-74) in lifelong learning - both formal and non-formal education and training. The educational attainment of women and men is steadily increasing and women are now outnumbering men at graduate level. However, women are still concentrated in the fields of study traditionally seen as ‘feminine’.

In 2012, women in the EU-28 were overrepresented among tertiary students in the fields of education (77 %), health and welfare (73 %) and humanities and arts (65 %). Gender segregation at all levels in education leads to occupational segregation and subsequently impacts future career options of both women and men.

In the context of rapid technological change and transformation of the labour market, lifelong learning is an area of crucial importance for both women and men. However, the majority of Member States are far from achieving the 15 % target for adults aged 25-64 to be involved in lifelong learning, as set out in the strategic framework for European cooperation in education and training (ET2020).

Subdomains

 

 

 

Latest trends and indicators:

 

In 2015, 43 % of women and 34 % of men between 30 and 34 years had completed tertiary education. Measuring against the Europe 2020 target of 40 %, women have reached it since 2012, whereas men continue to be underrepresented among university, college and other graduates.

Despite higher levels of educational attainment among women, gender segregation continues to persist across higher education institutions. Women are heavily underrepresented among graduates of maths, science, engineering and technology (STEM). Since 2003, the share of female graduates in these fields has been between 12 % and 13 % and does not show signs of progress.

Time

 

The domain of time has the lowest score of all the Index domains (37.6) and shows the greatest challenge, which is in the division of time between women and men. The 3.9 decrease from 2005 to 2010 was mainly caused by a decrease in time that both women and men were able to devote to social activities.

On average in the EU, 77 % of women, compared to only 24 % of men, do cooking and housework every day for at least 1 hour or more. Women continue to take a far greater responsibility in taking care of a family. Inequality in time-sharing at home also extends to other social activities. In the majority of Member States, men are more likely than women to participate in sporting, cultural or leisure activities outside the home.

Personal time spent on caring responsibilities has a major impact on women’s employment opportunities and economic independence. The findings reaffirm the importance of better work-life balance measures for women and men, such as an adequate supply of affordable and high-quality care services for children and other dependants and flexible working arrangements.

Domain of time

 

Subdomains

 

 

 

Latest trends and indicators:

 

The 2015 European Working Conditions Survey by Eurofound illustrates the disproportionately higher time pressure that women face across the EU-28. The survey findings confirm that care responsibilities and unpaid domestic work are unevenly shared by women and men. Women are undertaking a bigger share of unpaid work, such as care for children and other dependants, as well as housework. When counting together paid job, unpaid working time and commuting, the number of hours women work is significantly higher. This is particularly visible among part-time workers, where total weekly number of hours that men spend on paid and unpaid work, and commuting is over 30 hours, and for women it reaches almost 50 hours.

Power

 

The domain of power shows the second lowest score, despite the most pronounced increase in the score by 8.3 points since 2005.

Results show notable progress in the representation of women on corporate boards of publicly listed companies. However, in the finance sector, women are nearly absent in decision-making. Only one of the 28 central bank governors in 2014 was a woman - from Cyprus; and in the same year, there were only two women finance ministers in the EU - from Romania and Sweden.

In the last few years, measures applied by Member States and tailored EU-level initiatives - such as the proposed directive on improving the gender balance among non-executive board directors - contributed to a marked improvement in women’s access to leadership positions in the corporate sector. However, broader public debate and awareness-raising are needed to change the corporate culture. Long working hours and physical presence at work, combined with traditional masculine leadership styles and a lack of transparency in recruitment and promotion practices, advantage men and reinforce gender inequalities.

Domain of power

 

Subdomains

 

 

Latest trends and indicators:

 

Political power score has been slowly but steadily increasing. The share of women in the European Parliament has increased from 30 % to 37 % between 2005 and 2016. In national parliaments the share of women has increased from 21 % to 28 %; in regional assemblies from 29 % to 33 %. The share of ministers in national governments remains at 26 % in 2016 (19 % in 2005, 22 % in 2012).

Economic power remains the domain with biggest gender gaps. While the share of women among board members has increased from 10 % in 2005 to 23 % in 2016, in 2015, of the biggest companies publicly listed in the EU only 4,3 % of CEOs were women.

Health

 

The domain of health is an important area of gender equality. Health is directly linked not only to personal, social and economic well-being, but also to human dignity and physical integrity. The score in the domain of health has risen slightly by 2.2 points since 2005 as a result of a small advance in health status and, to a greater extent, an improved access to health structures. This is reflected in an increased number of people whose medical or dental needs are being met.

Due to an unavailability of suitable indicators, the Index does not include differences in health-related behaviours of women and men. Data from European health interview survey (EHIS) will be available during 2016 and will be considered for the Index.

 

 

Domain of health

 

Subdomains

 

 

 

 

Latest trends and indicators:

 

Recently published data of the European health interview survey (EHIS), conducted in 2014, shows significant gender differences in lifestyles and health behaviour. In 2014, 46 % of adult women (18 years and over) and 60 % of adult men in EU-28 were overweight (BMI 25 and more); 17 % of men and 16 % of women were obese (MBI 30 and more); and 42 % of adult men and 30 % of adult women did not eat any vegetables or fruits daily. Furthermore, 24 % of men and 16 % of women smoked on a daily basis, 10 % of men and 3 % of women succumbed to a heavy episode of drinking at least once a week (22 % of men and 11 % of women every month).

Ageing of the population is also reflected in health indicators. For instance, the share of men and women with long-standing limitations in usual activities due to health problems is increasing. In 2014 it reached 17 % of men and 20 % of women, compared to 16 % and 19 % respectively in 2012.

Gender Equality Index 2015: satellite domains

 

Violence

The domain of violence was identified as the biggest gap of all in 2013 because of a lack of comparable and harmonised data at EU level. Building on FRA’s violence against women survey and Eurobarometer data, the Gender Equality Index 2015 proposes a possible composite measure of violence against women. It also analyses attitudes towards violence against women and awareness levels, as well as trust in police and justice institutions in a given society. The analysis shows that countries with a high score in the Gender Equality Index, violence against women is seen as less acceptable and women are more likely to report violence. The lower levels of reported violence do not necessarily reflect lower levels of violence, but rather mean that attitudes, awareness and trust in police and justice institutions prevent the disclosure.

 

The commitment of the EU and its Member States to eradicate violence against women needs to be supported by evidence in the form of systematic, comparable and harmonised data. EIGE will continue to develop a comprehensive measurement framework of violence against women, combining data from surveys and administrative sources.

 

 

 

 

 

The domain of intersecting inequalities considers how gender intersects with other aspects that may influence women’s and men’s life experiences. People have multiple identities and the group of women as well as the group of men are not homogeneous, but consist of people with very different characteristics which all create and influence the life experience of a person. They have different nationalities, race, age, sexual and gender identities, they live in different kinds of households, with children or without; they belong to different social classes etc.

 

 

 

 

Intersecting

inequalities

 

Used sources:

EIGE (2015), Gender Equality Index 2015

EIGE (forthcoming), Poverty, gender and intersecting inequalities: Review of the implementation of an area A: Women and Poverty of the Beijing Platform for Action in the EU Member States

Eurofound (2016) «Πρώτα πορίσματα: Έκτη Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις συνθήκες εργασίας».

Eurostat database

Eurostat, Health Status Determinants Database

European Commission, Database on women and men in decision-making


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

6.2.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

3

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Mary Honeyball, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Maria Noichl, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Anna Záborská, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Evelyn Regner, Mylène Troszczynski

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Francisco Assis, Claudia Schmidt


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

17

+

ALDE Group

Beatriz Becerra Basterrechea

EFDD Group

Daniela Aiuto

GUE/NGL Group

Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina

S&D

Francisco Assis, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Maria Noichl, Pina Picierno, Evelyn Regner

Verts/ALE Group

Florent Marcellesi, Terry Reintke, Ernest Urtasun

3

-

ECR Group

Arne Gericke

ENF Group

Mylène Troszczynski

PPE

Anna Záborská

4

0

PPE Group

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claudia Schmidt, Michaela Šojdrová, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου