Процедура : 2016/0208(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0056/2017

Внесени текстове :

A8-0056/2017

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 20
CRE 18/04/2018 - 20

Гласувания :

PV 19/04/2018 - 10.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0178

ДОКЛАД     ***I
PDF 1454kWORD 212k
9.3.2017
PE 593.836v03-00 A8-0056/2017

относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директива 2009/101/ЕО

(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчици: Кришианис Каринш, Юдит Саргентини

(Съвместни заседания на комисии – член 55 от Правилника за дейността)

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директива 2009/101/ЕО

(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0450),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 50 и 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0265/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 октомври 2016 г.(1),

–  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 14 октомври 2016°г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи съгласно член 55 от Правилника,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по развитие, комисията по международна търговия и комисията по правни въпроси (A8-0056/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,(3)*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директива 2009/101/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 50 и 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка(4),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(5),

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета(6) представлява основният правен инструмент, с който се предотвратява използването на финансовата система на Съюза за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. В тази директива, която следва да се транспонира до 26 юни 2017 г., се определя актуална, прозрачна, ефикасна и всеобхватна правна уредба за противодействие на набирането на парични средства или имущество за терористични цели, като от държавите членки се изисква да идентифицират, разбират, смекчават и предотвратяват рисковете, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

(2)  Неотдавнашните терористични атаки изведоха на преден план нови тенденции, по-специално във връзка с начина, по който терористичните групировки финансират и провеждат своите операции. Някои услуги въз основа на съвременните технологии добиват популярност като алтернативни финансови системи, като остават извън обхвата на законодателството на Съюза или се ползват от изключения, които може би вече не са обосновани. С цел да не се изостава от променящите се тенденции, следва да се предприемат допълнителни мерки за гарантиране на повишена прозрачност на финансовите сделки и корпоративните образувания съгласно действащата правна уредба на Съюза в областта на превенцията, с цел подобряване на съществуващата рамка за превенция и по-ефективно противодействие на финансирането на тероризма. Важно е да се отбележи, че предприетите мерки трябва да бъдат пропорционални на рисковете.

(2a)  Организацията на обединените нации (ООН), Интерпол и Европол докладват от години за все по-голямото сближаване между организираната престъпност и тероризма. Като се има предвид нарастващото сближаване между организираната престъпност и тероризма, борбата срещу мрежите на организираната престъпност следва да бъде част от всяка стратегия в борбата срещу финансирането на тероризма. Незаконната търговия с огнестрелни оръжия, наркотици, цигари и фалшифицирани стоки, търговията с хора, рекетът и изнудването станаха много доходоносни начини за получаване на средства от страна на терористичните групи, които генерират около 110 милиарда евро годишно (без търговията с фалшифицирани стоки). Връзката между тероризма и организираната престъпност и връзките между престъпните и терористичните групи представляват повишена заплаха за сигурността на Съюза.

(2б)  Обикновено свързани с финансирането на терористични актове са и изпирането на пари, незаконната търговия със стоки, в това число, но не само, суров петрол, наркотици, произведения на изкуството, оръжия и защитени видове, сериозните отклонения от данъчно облагане и данъчните измами във връзка с незаконно придобити парични средства. Без да се засяга [новата директива за борба с тероризма], държавите членки следва да предприемат необходимите мерки за инкриминиране на тези видове поведение и да се погрижат терористите и терористичните организации да не могат да се ползват от печалбите, получени в резултат на тези престъпни дейности.

(3)  Макар че следва да се полагат усилия за постигане на целта на Директива (ЕС) 2015/849, измененията на тази директива следва да съответстват на текущите действия на Съюза в областта на борбата с тероризма и финансирането на тероризма, при надлежно зачитане на основните права и принципи, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, както и при спазване и прилагане на принципа на пропорционалност. В Европейската програма за сигурност(7) беше определено като приоритет усъвършенстването на правната уредба на ЕС за борба с тероризма и беше посочена необходимостта от мерки за борба с финансирането на тероризма по по-ефективен и всеобхватен начин, като беше подчертано, че проникването на финансовите пазари създава възможност за финансиране на тероризма. В заключенията на Европейския съвет от 17 – 18 декември 2015 г. също беше подчертана необходимостта бързо да се предприемат допълнителни действия срещу финансирането на тероризма във всички области.

(4)  Комисията прие план за действие за допълнително подсилване на борбата с финансирането на тероризма(8), в който се подчертава необходимостта от адаптиране към нови заплахи и изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за тази цел.

(5)   Мерките на Съюза трябва също така да отразяват точно промените и ангажиментите, поети на международно равнище. Ето защо следва да бъдат взети предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН 2195 (2014) относно връзките между тероризма и международната организирана престъпност, 2199 (2015) относно възпрепятстването на терористичните групи да получават достъп до международни финансови институции и 2253 (2015) относно разширяването на режима за санкции, с което той да обхване Ислямска държава в Ирак и Леванта.

(5a)  Дейностите, свързани с изпирането на пари, се извършват предимно чрез парични преводи. Разпространението и използването на онлайн банкови сметки и други сходни платежни системи значително се увеличи през последните години, като това означава, че би могло да се помисли за въвеждане на ограничение по отношение на паричните преводи на равнище ЕС, без това да налага сериозна тежест за домакинствата и предприятията. Комисията следва да направи оценка по отношение на максимално допустим размер на паричните преводи, който да бъде въведен на равнище ЕС, като държавите членки ще могат по свое усмотрение да налагат по-ниски прагове. Оценката следва да бъде извършена в рамките на 2 години от датата на влизане в сила на настоящата директива. Политиките и действията в други съответни области от компетентността на Съюза, например в международната търговия и сътрудничеството за развитие, следва да се използват, когато е възможно, с цел допълване на дейността, свързана с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма чрез финансовата система. Тези политики и действия следва да имат за цел да допълват, а не да подкопават други цели на политиките на Съюза.

(6)  Доставчиците на услуги за обмяна между виртуални и фиатни валути (т.е. валути, обявени за законно платежно средство), както и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги за виртуални валути, не са задължени да идентифицират съмнителни дейности. По този начин терористичните групировки са в състояние да прехвърлят парични средства във финансовата система на Съюза или в рамките на мрежи за виртуални валути, като прикриват преводите или като се възползват от известната степен на анонимност на тези платформи. Поради това е от съществено значение да се разшири приложното поле на Директива (ЕС) 2015/849, така че да се включат платформите за обмен на виртуални валути и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги. Компетентните органи следва да бъдат в състояние да наблюдават използването на виртуалните валути. Така ще се осигури балансиран и пропорционален подход, като се запазят техническият напредък и придобитата висока степен на прозрачност в областта на алтернативните финанси и социалното предприемачество.

(7)  Надеждността на виртуалните валути няма да се повиши, ако се използват за престъпни цели. В този контекст анонимността ще се превърне по-скоро в пречка, отколкото в актив за използването на виртуалните валути и разпространението на потенциалните им ползи. Включването на платформите за обмен на виртуални валути и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги, няма да реши изцяло въпроса с анонимността, свързана със сделките с виртуални валути, тъй като голяма част от средата, в която се използват виртуални валути, ще остане анонимна, тъй като ползвателите могат да сключват сделки и без платформи за обмен или доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги. За целите на борбата с рисковете, свързани с анонимността, националните звена за финансово разузнаване (ЗФР) следва да бъдат в състояние да свържат адресите на виртуални валути със самоличността на собственика на виртуалните валути. В допълнение към това следва допълнително да се проучи възможността на ползвателите да се позволи доброволно да представят самостоятелна декларация пред определените органи.

(8)  Местните валути (наричани също допълнителни валути), които се използват в изключително ограничени мрежи, като например даден град или регион, или между по-малък брой ползватели, не следва да се считат за виртуални валути.

(9)  По отношение на физически лица или правни образувания, установени във високорискови трети държави, държавите членки трябва да изискват от задължените субекти да прилагат мерки за разширена комплексна проверка на клиента с цел управление и смекчаване на рисковете. Поради това всяка държава членка определя на национално равнище вида на мерките за разширена комплексна проверка, които следва да се предприемат по отношение на високорискови трети държави. Тези различни подходи между държавите членки създават слабости в управлението на деловите взаимоотношения с определените от Комисията високорискови трети държави. Терористите могат да се възползват от тези пропуски и да прехвърлят финансови средства във и извън финансовата система на Съюза. Важно е да се подобри ефективността на списъка с високорискови трети държави, изготвен от Комисията, като се предвиди хармонизирано третиране на тези държави на равнището на Съюза. Този хармонизиран подход следва да бъде насочен най-вече към мерки за разширена комплексна проверка на клиента. Независимо от това в съответствие с международните задължения държавите членки и задължените субекти следва да могат да прилагат допълнителни мерки за ограничаване на риска в допълнение към мерките за разширена комплексна проверка на клиента. Международните организации и определящите стандартите органи, компетентни в областта на предотвратяването на изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма, могат да призоват за прилагане на подходящи ответни мерки за защита на международната финансова система от настоящи и значителни рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма, които се пораждат от някои държави. Държавите членки следва да приемат и да прилагат допълнителни мерки за ограничаване на риска във връзка с високорисковите трети държави, определени от Комисията, като вземат под внимание призивите за ответни мерки и препоръките, например от страна на Специалната група за финансови действия (FATF), както и отговорностите, произтичащи от международни споразумения. В допълнение към ответните мерки по отношение на високорискови трети държави, една цялостна оценка на режима, установен в държавите от ЕИП и в трети държави за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, следва да представлява необходимо условие за предоставянето на разрешение и равни условия за достъп до вътрешния пазар. Достъпът до вътрешния пазар би могъл да бъде ограничен като цяло или по отношение на някои сектори и задължени субекти в случаите, в които са установени пропуски в режима за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

(9a)  Борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма е споделена отговорност между Съюза и неговите държави членки, от една страна, и трети държави, от друга страна. В рамките на сътрудничеството с трети държави следва да се обръща допълнително внимание и на укрепването на финансовите системи и администрации на развиващите се държави, за да могат те по-успешно да участват в глобалния процес на данъчна реформа, с цел възпрепятстване на финансовите престъпления и свързаните незаконни дейности и прилагане на механизмите срещу изпирането на пари, които биха допринесли за по-добър обмен на данни и информация с други държави с цел установяване на измами и идентифициране на терористи.

(10)  Предвид променящото се естество на заплахите и уязвимостта от изпиране на пари и финансиране на тероризма, Съюзът следва да приеме интегриран подход относно съответствието на националните режими за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма с изискванията на равнището на Съюза, като се вземе под внимание оценката на ефективността на тези национални режими. С цел мониторинг на правилното транспониране на изискванията на Съюза в националните режими, тяхното ефективно прилагане и способността им за въвеждане на стабилен превантивен режим в тази област Комисията следва да основе своята оценка на националните режими, свързани с риска, която няма да засяга оценките, провеждани от международни организации и определящи стандартите органи, компетентни в областта на предотвратяването на изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма, като например FATF или Специалния комитет на експертите за оценка на мерките за борба с изпирането на пари (MONEYVAL). Международните организации и определящите стандартите органи, които са компетентни в областта на предотвратяването на изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма, следва да работят в тясно сътрудничество с държавите членки за установяване на набор от общи показатели за оценка на националните режими, свързани с риска, както и на хармонизирани превантивни мерки.

(10a)  Мониторингът по отношение на транспонирането в националните режими на изискванията на Съюза не е достатъчен за гарантиране на ефективността на националните режими за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма за справяне с тези дейности, тъй като недостатъците често се дължат на неефективно налагане на изпълнението на правилата. В тази връзка за вътрешния пазар е от изключително значение Комисията и ЕНО да разполагат с допълнителни правомощия за оценка на съответствието на националните режими за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма с рамката на Съюза за мониторинг на прилагането и налагането на изпълнението на правилата на национално равнище. На ЕНО се възлагат допълнителни правомощия в областта на борбата с изпирането на пари/финансирането на тероризма, включително правомощия да извършват оценки на място при компетентните органи на държавите членки, да изискват събирането на всякаква информация от значение за оценката на спазването на правилата, да издават препоръки за коригиращи действия, да оповестяват тези препоръки и да предприемат мерки, необходими за гарантиране на ефективното изпълнение на техните препоръки;

(10б)  Изпирането на пари и отклонението от данъчно облагане все по-често се насочват през търговски сделки посредством манипулиране на цените, количеството или качеството. Финансовата и данъчната прозрачност са основни приоритети на търговската политика на Съюза и затова на държави, които допускат изпиране на пари и отклонение от данъчно облагане, не следва да се предоставят никакви привилегии за търговия със Съюза.

(10в)  В съответствие със стратегията „Търговията – за всички“ следва да се предприемат допълнителни ефективни действия по отношение на търговията с услуги, за да се предотврати използването ѝ за незаконни финансови потоци, като се има предвид, че свободната търговия със стоки и услуги с развиващите се държави увеличава заплахата от изпиране на пари и че търговията с услуги на Съюза с данъчни убежища е шест пъти по-голяма от тази със съпоставими държави, докато при търговията със стоки такива разлики не съществуват.

(10г)  В срок от една година от влизането в сила на настоящата директива Комисията следва да представи доклад пред държавите членки относно евентуалните пропуски в главите относно финансовите услуги и установяването в търговските споразумения на ЕС с трети държави, които вече са в сила, по-специално определението за инвестиции и установяване, приложното поле и сроковете на пруденциалните изключения, наличието или отсъствието на тавани за парични преводи между страните по търговските споразумения, валутите, разрешени за тези преводи, потвърждаването на банковата тайна и наличието на разпоредби относно обмена на данни.

(10д)  Главите относно финансовите услуги и установяването в бъдещите търговски споразумения следва да включват тясно формулирани определения за инвестициите, така че да се изключват продукти, които имат висок потенциал за прехвърляне на недекларирани парични средства; да предвиждат създаването на публични регистри на крайните действителни собственици на дружества, тръстове и подобни правни форми, създадени, управлявани или извършващи дейност на териториите, обхванати от търговското споразумение; да включват договорености за сътрудничество при контрола на финансовите потоци и премахването на банковата тайна в съответствие с правилата за защита на данните и стандартите за свободно достъпни данни; да разширяват приложното поле и сроковете за пруденциалните изключения извън рамките на „дисбаланса на потребностите от плащания“ и да заменят задълженията за „добросъвестно изпълнение“ със задължителни разпоредби.

(11)  Съществуват законосъобразни употреби на предплатените карти за общи цели, за които се счита, че са от социално значение, и тези карти представляват инструмент, който допринася за финансовото приобщаване. При все това анонимните предплатени карти лесно се използват за финансиране на терористични атаки и логистика. Поради това от съществено значение е да не се позволява на терористите, на терористичните организации, на лицата, финансиращи тероризма, и на други посредници и помагачи да използват тези начини за финансиране на своите операции, като допълнително се намалят праговете и максималните суми, под които задължените субекти могат да не прилагат определени мерки за комплексна проверка на клиента, предвидени в Директива (ЕС) 2015/849. Следователно, като същевременно се отчитат нуждите на клиентите при използването на предплатени инструменти за общи цели и не се предотвратява използването на такива инструменти за насърчаване на социалното и финансовото приобщаване, от съществено значение е да се намалят настоящите прагове за анонимните предплатени карти за общи цели ▌.

(12)  Макар че използването на анонимни предплатени карти, издавани в Съюза, като цяло е ограничено единствено до територията на Съюза, ситуацията при сходни карти, издадени в трети държави, невинаги е същата. Поради това е важно да се гарантира, че анонимните предплатени карти, издадени извън Съюза, могат да се използват в Съюза само когато се счита, че отговарят на изисквания, които са равностойни на определените в законодателството на Съюза. Това правило следва да се прилага в пълно съответствие със задълженията на Съюза по отношение на международната търговия, и по-специално разпоредбите на Общото споразумение по търговията с услуги.

(13)  ЗФР играят важна роля при идентифицирането на финансовите операции на терористичните мрежи, особено в трансграничен план, и при разкриването на техните финансови поддръжници. Финансовите разследвания може да бъдат от основно значение за разкриване на улесняването на терористични престъпления и на мрежите и схемите на терористичните организации. Поради липсата на задължителни международни стандарти се отчитат значителни разлики при ЗФР по отношение на техните функции, компетенции и правомощия. Държавите членки следва да се стремят да гарантират прилагането на по-ефективен и координиран подход по отношение на финансовите разследвания във връзка с тероризма, включително тези, свързани със злоупотребата с виртуални валути. Настоящите разлики обаче не следва да засягат дейността на ЗФР, и по-специално неговия капацитет да изготвя превантивни анализи в подкрепа на всички органи, които отговарят за дейности, свързани с разузнаването, разследването и съдебните действия, както и международното сътрудничество. ЗФР следва да разполагат с достъп до информация и да бъдат в състояние да я обменят без пречки, включително чрез подходящо сътрудничество с правоприлагащите органи. Във всички случаи, когато съществуват подозрения за престъпна дейност, и по-специално в случаи на финансиране на тероризъм, информацията следва да се препраща директно и бързо без необосновано забавяне. Поради това е изключително важно да се повишат допълнително ефективността и ефикасността на ЗФР чрез поясняване на правомощията на ЗФР и сътрудничество между тях.

(13a)  С цел преодоляване на настоящите трудности, които се наблюдават в областта на сътрудничеството между националните ЗФР, следва да бъде създадено ЗФР на равнището на Съюза, което да координира, подпомага и подкрепя ЗФР на държавите членки по отношение на трансгранични случаи. То би било особено подходящо за един интегриран финансов пазар на Съюза и би било ефективно в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма на вътрешния пазар. ЗФР на държавите членки ще продължат да носят първостепенна отговорност за получаването на доклади за подозрителни сделки, тяхното анализиране и изпращане до националния компетентен орган. ЗФР на равнището на Съюза би оказвало подкрепа на тези държави членки, особено при поддържането и развиването на техническата инфраструктура за гарантиране на обмена на информация, подпомагайки ги в извършването на съвместен анализ на трансграничните случаи и на стратегически анализ, и би координирало работата на ЗФР на държавите членки по трансграничните случаи.

(14)  ЗФР следва да бъдат в състояние да получат от всеки задължен субект цялата необходима информация, свързана с техните функции. Безпрепятственият достъп до информация е от изключително значение за гарантиране, че паричните потоци могат да се проследяват правилно и че незаконните мрежи и потоци могат да бъдат разкрити на ранен етап. Когато ЗФР трябва да получат допълнителна информация от задължените субекти поради съмнения за изпиране на пари, тези съмнения могат да възникнат във връзка с предходен доклад за съмнителна сделка, представен на ЗФР, но и по други поводи, например собствен анализ на ЗФР, разузнавателни данни, предоставени от компетентните органи, или информация, съхранявана от друго ЗФР. Поради това ЗФР следва да бъдат в състояние да получат ▌от всеки задължен субект финансовата и административната информация, както и информацията в областта на правоприлагането, от която се нуждаят, за да изпълняват правилно своите функции, дори без представяне на предходен доклад от съответния задължен субект. Освен това едно ЗФР следва да е в състояние да получи такава информация по искане на друго ЗФР в Съюза и да обмени информацията със ЗФР, което отправя искането.

(14a)  Компетентните органи, упражняващи надзор над кредитните и финансовите институции за спазване на разпоредбите на настоящата директива, следва да имат възможност да си сътрудничат и да обменят поверителна информация, независимо от своето естество или статут. За тази цел за тези компетентни органи следва да са налице подходящи правни основания, позволяващи възможно най-висока степен на обмен на поверителна информация и сътрудничество, съгласно приложимите международни стандарти в тази област.

(14б)  Информацията от пруденциално естество, свързана с кредитните и финансовите институции, като например информацията, свързана с квалификацията и репутацията на директорите и акционерите, механизмите за вътрешен контрол, управлението или спазването на правилата и управлението на риска, често е абсолютно необходима за упражняването на подходящ надзор над тези институции по отношение на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. И обратно, информацията по отношение на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма също е важна за пруденциалния надзор на тези институции. Ето защо обменът на поверителна информация и сътрудничеството между компетентните в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма органи на кредитните и финансовите институции и органите за пруденциален надзор не следва да бъдат неволно възпрепятствани поради правна несигурност, която може да произтича от липса на изрични разпоредби в тази област. Значението на такова изясняване на правната рамка е още по-голямо, като се има предвид, че в редица случаи пруденциалният надзор се поверява на органи, които не упражняват надзор в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, като например Европейската централна банка.

(15)  Забавеният достъп на ЗФР и други компетентни органи до информация относно самоличността на титуляри на банкови и платежни сметки и на притежатели на банкови сейфове, особено на анонимните такива, затруднява разкриването на преводи на финансови средства, свързани с тероризъм. Националните данни, които позволяват идентифициране на банкови и платежни сметки и банкови сейфове, принадлежащи на едно лице, са разпокъсани и поради това не са достъпни своевременно за ЗФР и други компетентни органи. Поради това е изключително важно да се създадат централизирани автоматизирани механизми като регистри или системи за извличане на данни във всички държави членки като ефективен начин за осъществяване на своевременен достъп до информация относно самоличността на титулярите на банкови и платежни сметки и притежателите на банкови сейфове, техните пълномощници и действителните собственици.

(15a)  Не във всички държави членки е достъпна информацията относно притежанието и управлението на недвижима собственост, като например сгради и земя, както не са налице и консолидирани данни относно бенефициерите на животозастраховане. При изпирането на пари се разчита и на сделки с недвижима собственост, както и на животозастрахователни продукти. Въвеждането във всички държави членки на централни автоматизирани механизми, като например регистър или система за извличане на данни, е от основно значение за проследяването на тази информация и за подпомагане на разследването. Държавите членки трябва да разполагат с навременен достъп до тези данни, което ще им позволи да провеждат трансгранични проверки и проучвания.

(15б)  Като се имат предвид непрекъснатите технологични промени, които правят възможно изпирането на пари и финансирането на тероризма, се предлага създаването на европейски инструмент за мониторинг, координация и технологично разузнаване, който да подпомага работата на отделните ЗФР.

(16)  С цел зачитане на неприкосновеността на личния живот и защита на личния живот в тези регистри следва да се съхраняват минимално необходимите данни за осъществяване на разследванията за борба с изпирането на пари. Засегнатите субекти на данни следва да бъдат информирани, че техните данни се записват и са достъпни за ЗФР, и да получат информация за връзка със звено за контакт, за да могат да упражнят своето право на достъп и поправка. Следва да се определят максимални срокове за съхранение ▌по отношение на регистрирането на лични данни в регистрите и да се въведат разпоредба за тяхното унищожаване, когато информацията вече не е необходима за посочената цел. Достъпът до регистрите и базите данни следва да бъде ограничен съгласно принципа „необходимост да се знае“.

(17)  Точното идентифициране и проверката на данните на физически и юридически лица са от огромно значение за борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Най-новите технически развития в цифровизацията на сделките и плащанията позволяват сигурна дистанционна или електронна идентификация, като тези средства за идентификация, определени в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета, и всякакви други средства за идентификация от разстояние, основани на новите технологии, които притежават адекватно равнище на сигурност, равностойно на значителното равнище на осигуреност на услугите за електронна идентификация и установяване на автентичност (e-IDAS), следва да се вземат под внимание, по-специално по отношение на схемите и средствата за електронна идентификация, за които е извършено уведомяване и които осигуряват надеждни инструменти на високо равнище и еталон, с който може да се сравни оценката на въведените на национално равнище методи за идентификация. Поради това е от огромно значение сигурните електронни копия на оригинални документи, както и електронните декларации, атестации или удостоверения да се признават като валидно средство за доказване на самоличност. При прилагането на настоящата директива следва да се има предвид принципът за технологична неутралност.

(17a)  Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) e центърът на ЕС за експертен опит в областта на мрежовата и информационната сигурност и ENISA следва да бъде оправомощена безпрепятствено да обменя информация с правоприлагащите органи, за да се осигури възможност за сътрудничество в областта на киберсигурността, което играе важна роля в борбата с финансирането на престъпни дейности, включително тероризъм.

(17б)  Европейският банков орган (ЕБО) следва да бъде призован да актуализира своите практики в областта на прозрачността, за да отговори на днешните предизвикателства, с цел по-успешно предотвратяване на използването на финансовите системи за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма.

(18)  При прага за действителния собственик, определен в член 3, параграф 6, буква a) от Директива (ЕС) 2015/849, не се прави разграничение между действителни корпоративни образувания със стопанска цел и образувания без реална стопанска дейност, които се използват най-вече като посредническа структура между активите или приходите и крайния действителен собственик. Последните лесно заобикалят определения праг, поради което не се извършва идентифициране на физическите лица, които в крайна сметка притежават или контролират правното образувание. С цел да се поясни по-добре информацията относно действителните собственици във връзка с посредническите структури, които приемат корпоративна форма, трябва да се определи специфичен праг, от който да се изведе индикация за собственост. Този праг следва да бъде достатъчно нисък, за да обхване повечето ситуации.

(19)  Подходът за преглед на съществуващите клиенти в настоящата рамка следва основан на риска подход. При все това с оглед на повишения риск от изпиране на пари, финансиране на тероризма и съответните предикатни престъпления, свързани с някои посреднически структури, този подход е възможно да не позволява своевременно разкриване и оценка на рисковете. Поради това е важно да се гарантира, че се осъществява методично наблюдение на някои ясно определени категории вече съществуващи клиенти.

(20)  Понастоящем държавите членки са длъжни да гарантират, че установените на тяхната територия правни образувания получават и разполагат с подходяща, точна и актуална информация относно своите действителни собственици. Необходимостта от точна и актуална информация за действителния собственик е ключов фактор при разкриването на престъпници, които в противен случай биха могли да скрият своята самоличност зад дружествена структура. Глобално взаимосвързаната финансова система улеснява укриването и преместването на средства по целия свят и лицата, осъществяващи изпиране на пари и финансиране на тероризма, както и други престъпници все по-често се възползват от тази възможност.

(21)  Следва да се поясни специфичният фактор, с който се установява отговорната държава членка за наблюдението и регистрирането на информация относно действителните собственици на доверителна собственост и сходни правни форми. С цел да се избегне ситуация, в която поради разлики между правните системи на държавите членки някои видове доверителна собственост и сходни правни форми не подлежат на наблюдение или не се регистрират никъде в Съюза, както и за да се избегне изкривяване на вътрешния пазар, всички видове доверителна собственост и сходни правни форми, включително, наред с останалото, „Treuhand“, „Stiftung“, „Privatstiftung“, „Usufruct Fiducia“, следва да се регистрират в държавата(ите) членка(и), където са създадени, управлявани или извършват дейност. Те следва да бъдат задължени да разкриват публично определена информация относно действителните собственици. С цел да се гарантира ефективно наблюдение и регистриране на информацията относно действителните собственици на доверителна собственост и сходни правни форми е необходимо и сътрудничество и обмен на значима информация между държавите членки.

(21a)  С цел да не бъдат разкрити, престъпниците придвижват незаконните печалби посредством множество финансови посредници, ето защо е важно да се позволи на финансовите и кредитните институции да обменят информация не само между членовете на групата, но и с други финансови и кредитни институции, при условие, че е гарантирана защитата на данните.

(22)  Публичният достъп посредством задължително разкриване на определена информация относно действителните собственици на дружества, доверителна собственост и други образувания и правни форми осигурява допълнителни гаранции на трети страни, които желаят да извършват стопанска дейност с тези дружества. Някои държави членки предприеха стъпки или обявиха, че възнамеряват да предоставят на обществеността информацията, съдържаща се в регистрите на действителните собственици. Фактът, че не всички държави членки предоставят информация на обществеността, или разликите в информацията, която се предоставя на обществеността, и нейната достъпност могат да доведат до различни нива на защита на трети страни в Съюза. В условията на добре функциониращ вътрешен пазар съществува необходимост от координация, за да се избегнат нарушения. Следователно такава информация следва да бъде публично достъпна във всички държави членки.

(23)  Публичният достъп също така позволява по-голям контрол на информацията от страна на гражданското общество, включително от пресата или организациите на гражданското общество, и допринася за съхраняване на доверието в почтеността на търговските сделки и финансовата система. Той може да допринесе за борбата със злоупотребата с правни образувания и правни форми чрез подпомагане на разследвания и чрез свързани с репутацията ефекти, тъй като всяко лице, което би могло да извърши сделки с тях, ще бъде наясно кои са действителните собственици. Освен това така се улеснява навременното и ефективно наличие на информация за финансови институции и органи, включително органи на трети държави, които участват в борбата с тези престъпления.

(24)  Доверието на инвеститорите и широката общественост във финансовите пазари зависи до голяма степен от наличието на точен режим за разкриване на информация, който осигурява прозрачност по отношение на действителния собственик и контролните структури на дружествата. Това е особено вярно за системите за корпоративно управление, които се характеризират с концентрирана собственост, както например е в Съюза. От една страна големите инвеститори със значителни право на глас и значителни права във връзка с паричните потоци могат да насърчат растежа и резултатите на дружествата в дългосрочен план. От друга страна обаче за контролиращите действителни собственици с големи блокове от гласове може да съществуват стимули да отклоняват корпоративни активи и възможности за лична изгода и за сметка на миноритарните инвеститори.

(25)  Поради това държавите членки следва да разрешават достъп до информация относно действителните собственици по достатъчно съгласуван и координиран начин чрез централните регистри, които съдържат информация относно действителните собственици, посредством установяване на ясно правило относно публичния достъп, така че трети страни навсякъде в Съюза да бъдат в състояние да установят кои са действителните собственици на дружествата. Поради това е необходимо да се измени Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(9) , за да се съгласуват националните разпоредби относно разкриването на информация за действителните собственици на дружества, по-специално с цел защита на интересите на трети страни.

(26)  Следва да се положат усилия за постигане на справедлив баланс, по-специално между интересите на широката общественост, свързани с корпоративна прозрачност и предотвратяване на изпирането на пари, и основните права на субектите на данни. Наборът от данни, който следва да бъде предоставен на обществеността, следва да бъде ограничен, ясно и изчерпателно определен и от общ характер, за да се сведе до минимум потенциалното засягане на действителните собственици. Същевременно предоставената на обществеността информация не следва да се различава значително от събираната понастоящем информация. С цел да се ограничи намесата в правото на зачитане на личния им живот като цяло и конкретно защитата на личните им данни, тази информация следва да е свързана най-вече със статута на действителни собственици на предприятия и доверителна собственост и следва да касае изрично сферата на икономическа дейност, в която са активни действителните собственици.

(27)  Разкриването на информация относно действителните собственици следва да бъде замислено така, че да даде възможност на правителствата и регулаторните органи да реагират бързо на алтернативни инвестиционни техники, като например деривати върху капиталови инструменти, при които сетълментът се извършва с парични средства. От друга страна законните мажоритарни акционери не следва да се възпрепятстват от активно участие в осъществяването на наблюдение на управленско ниво в дружества, търгувани на борсата. Във връзка с функционирането на финансовите пазари, които все повече се усложняват и стават международно ориентирани, е изключително важно националните надзорни органи да въведат и прилагат правна уредба и изисквания, които позволяват споделяне на информация на международно равнище.

(28)  Личните данни на действителните собственици следва да бъдат разкрити публично, за да се позволи на трети страни и на гражданското общество като цяло да знаят кои са действителните собственици. Засиленият обществен контрол ще допринесе за превенция на злоупотребата с правни образувания и правни форми, включително избягване на данъци. Поради това е изключително важно тази информация да остане публично достъпна чрез националните регистри и системата за свързване на регистрите в продължение на 10 години след като дружеството е било заличено от регистъра. При все това държавите членки следва да бъдат в състояние да предвидят със закон обработването на информацията относно действителните собственици, включително лични данни за други цели, ако тази обработка отговаря на цел от обществен интерес и представлява необходима и пропорционална мярка в едно демократично общество за постигане на преследваната легитимна цел.

(29)  Освен това, отново с цел да се осигури пропорционален и балансиран подход и да се гарантират правата на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни, държавите членки следва да предвидят изключения от изискванията за разкриване на и достъп до информация относно действителните собственици в регистрите при извънредни обстоятелства, когато информацията би изложила действителния собственик на риск от измама, отвличане, изнудване, насилие или сплашване.

(30)  По отношение на обработването на лични данни съгласно настоящата Директива се прилага Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(10), която ще бъде заменена с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета(11).

(31)  В съответствие с това физически лица, чиито лични данни се съхраняват в националните регистри като информация относно действителните собственици, следва да бъдат информирани относно публикуването на техните лични данни преди да се пристъпи към публикуване. Освен това следва да се оповестяват единствено актуални лични данни, които засягат действителния собственик, и бенефициерите следва да бъдат информирани относно своите права съгласно настоящата правна рамка на Съюза за защита на данните, установена в Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680(12), и относно приложимите процедури за упражняване на тези права.

(32)  Настоящата директива не засяга защитата на лични данни, обработвани от компетентните органи в съответствие с Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета(13), което ще бъде заменено с Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета(14).

(33)  Понастоящем дружествата и сходни правни образувания, които извършват дейност в Съюза, са задължени да регистрират информация относно своя действителен собственик, докато това задължение не се прилага по отношение на всички видове доверителна собственост и други правни форми със сходни характеристики, като например „Treuhand“, „fiducies“ или „fideicomiso“, учредени в Съюза. Държавите членки се призовават да направят преглед, за да установят кои правни форми в техните правни уредби имат структура и функция, сходни с тези на доверителната собственост. С цел да се гарантира, че действителните собственици на всички правни образувания и правни форми, които осъществяват дейност в Съюза, правилно се идентифицират и наблюдават в контекста на съгласуван и равностоен набор от условия, правилата за регистриране на информация относно действителните собственици на доверителна собственост от страна на техните доверителни собственици следва да бъдат съгласувани с приложимите правила по отношение на регистрирането на информация относно действителните собственици на дружества.

(36)  С цел да се гарантира последователна и ефективна регистрация и обмен на информация държавите членки следва да гарантират, че отговорният орган по отношение на създадения регистър за информация относно действителните собственици на доверителна собственост и други правни форми, сходни с доверителната собственост, си сътрудничи със своите партньори в други държави членки, като споделя информация относно доверителната собственост и други правни форми, сходни с доверителната собственост.

(37)  Важно е да се гарантира, че правилата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма се прилагат правилно от задължените субекти. В този контекст държавите членки следва да засилят ролята на публичните органи, които функционират като компетентни органи със специални отговорности за борба с изпирането на пари или финансирането на тероризма, включително ЗФР, органите с функции за разследване или наказателно преследване на изпирането на пари, съответните предикатни престъпления и финансирането на тероризма, изземване, замразяване и конфискуване на активи от престъпна дейност, както и органите за борба с корупцията, данъчните органи, органите, които получават доклади относно трансгранично пренасяне на валута и прехвърляеми ценни книжа, и органите с отговорности за надзор или наблюдение, чиято цел е да се гарантира съответствие от страна на задължените субекти.

(37a)  Независимо от своето естество или статут, компетентните органи, упражняващи надзор над кредитните и финансовите институции за спазване на разпоредбите на настоящата директива, следва да имат възможност да си сътрудничат и да обменят поверителна информация в този контекст. За тази цел е необходимо наличието на подходяща правна основа, позволяваща на тези компетентни органи да обменят поверителна информация и да си сътрудничат във възможно най-висока степен. Освен това пруденциалната информация, събрана посредством надзора на кредитни и финансови институции, често ще бъде абсолютно необходима за правилен надзор на тези институции по отношение на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма и обратно. Ето защо обменът на поверителна информация и сътрудничеството между компетентните в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма органи на кредитните и финансовите институции и органите за пруденциален надзор не следва да бъдат възпрепятствани поради правна несигурност, която би могла да произтича от липса на изрични разпоредби в тази област.

(37б)  Наличната информация, включена в специалния доклад на Евростат относно борбата с изпирането на пари, сочи, че броят на предоставените доклади за съмнителни сделки значително се различава между отделните държави членки и задължени субекти. Събирането на данни трябва да бъде подобрено с цел разширяване на обхвата на данните и осигуряване на възможност за актуализиране на информацията. Държавите членки предоставят на Евростат статистически данни относно борбата с изпирането на пари, за да може Статистическата служба на ЕС да публикува на всеки две години доклад, в който тези данни са обобщени и обяснени.

(37в)  Основните стандарти за прозрачност следва да са задължителни и да ръководят договарянето и предоговарянето на търговските споразумения и партньорства на Съюза. Търговските партньори следва да губят предоставените по търговски споразумения със Съюза привилегии, когато не спазват съответните международни стандарти, като например общия стандарт за отчитане на ОИСР, Плана за действие за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби на ОИСР, централния регистър на действителните собственици и препоръките на Специалната група за финансови действия (FATF). В рамките на прилагането на инициативата на ОИСР относно свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, от съществено значение е изцяло да се прилага системата за отчитане по държави за мултинационалните предприятия.

(37г)  От страна на кредитните институции постъпват сравнително голям брой доклади за съмнителни сделки, докато броят на такива доклади от страна на други задължени субекти, и по-специално от различните видове професионални консултанти, адвокати и доверителна собственост, е много ограничен.

(37д)  Оценките на въздействието на търговията върху устойчивото развитие следва да съдържат точна информация относно резултатите на съответната(ите) трета(и) държава(и) в това отношение, включително прилагането на съответното законодателство. Укрепването на клаузите за добро управление в двустранните споразумения с трети държави и предоставянето на тяхно разположение на техническа помощ следва да представляват ключов елемент от тези споразумения, дори когато подобни клаузи не са задължителни.

(38)  В съответствие със Съвместната политическа декларация от 28 септември 2011 г. на държавите членки и на Комисията относно обяснителните документи(15), държавите членки се задължиха в обосновани случаи да приложат към съобщението за мерките за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между елементите на дадена директива и съответните части от националните инструменти за транспониране. По отношение на настоящата директива законодателят счита, че предоставянето на тези документи е обосновано.

(39)  Доколкото целта на настоящата директива, а именно защитата на финансовата система посредством предотвратяване, разкриване и разследване на случаи на изпиране на пари и финансиране на тероризма, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, тъй като индивидуалните мерки, предприети от държавите членки за защита на техните финансови системи, биха могли да не съответстват на функционирането на вътрешния пазар и на изискванията на принципите на правовата държава и обществен ред на Съюза, а поради обхвата и последиците на действието може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(40)  Настоящата директива съблюдава основните права и принципите, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз, а именно правото на зачитане на личния и семейния живот (член 7 от Хартата), правото на защита на личните данни (член 8 от Хартата), свободата на стопанската инициатива (член 16 от Хартата).

(41)  Предвид необходимостта спешно да се приложат приетите мерки с цел подсилване на установения режим на Съюза за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма и с оглед на поетите от държавите членки ангажименти за бързо транспониране на Директива (ЕС) 2015/849, настоящата директива следва да бъде транспонирана до 1 януари 2017 г. Поради същите причини измененията на Директива (ЕС) 2015/849 и Директива 2009/101/ЕО също следва да бъдат транспонирани до 1 януари 2017 г.

(41a)  Европейската централна банка даде становището си на 12 октомври 2016 г.(16).

(42)  В съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета(17) бяха проведени консултации с Европейския надзорен орган по защита на данните [и той прие своето становище на...(18)].

(43)  Поради това директиви (ЕС) 2015/849 и 2009/101/ЕО следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива (ЕС) 2015/849

Директива (ЕС) 2015/849 се изменя, както следва:

(-1)  В член 2, параграф 1, точка 3 буква а) се заменя със следното:

„a)  одитори, външни експерт-счетоводители и данъчни консултанти или всякакви други лица, предлагащи услуги и консултации, свързани с данъчното облагане;“

(-1a)  В член 2, параграф 1, точка 3 букви г) и д) се заменят със следното:

„г)  посредници за недвижими имоти, в т.ч. за отдаване под наем на недвижимо имущество;

д)  други лица, търгуващи със стоки или услуги, когато извършваните или получаваните плащания в брой са в размер на 10 000 EUR или повече, независимо дали сделката се извършва с една или с няколко операции, които изглеждат свързани;“

(1)  В член 2, параграф 1, точка 3 се добавят следните букви ж), з), за) и зб):

„ж)  доставчици, предимно и професионално ангажирани в услуги за обмяна между виртуални и фиатни валути;

з)  доставчици на портфейли, които предлагат попечителски услуги, с необходимите удостоверения за достъп до виртуални валути;

за)  лица, извършващи търговия с произведения на изкуството, собственици на художествени галерии, аукционни къщи и платформи за съхранение, обслужване и търговия с произведения на изкуството и други ценности (например „фрипортове“);

зб)  емитенти и дистрибутори на електронни пари.“;

(1б)  В член 2 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   За целите на параграф 3, буква а) държавите членки изискват общият оборот от финансовата дейност да не надвишава праг, който трябва да бъде достатъчно нисък. Прагът се установява на национално равнище в зависимост от вида финансова дейност. Прагът се докладва на Комисията и се оценява в рамките на анализите на риска, извършвани от Комисията и всяка държава членка съгласно член 6 и член 7 от настоящата директива.“

(2)  Член 3 се изменя, както следва:

-a)  в точка 4 буква е) се заменя със следното:

„е)  всички престъпления, ▌както са определени в националното право на държавите членки, които се наказват с лишаване от свобода или задържане с максимален срок повече от една година, или по отношение на държави членки, които имат минимален праг за престъпления в своите правни системи – всички престъпления, наказуеми с лишаване от свобода или задържане за повече от шест месеца;“

-aa)  в точка 4 се добавя следната буква:

„еа)  престъпления по отношение на преки и косвени данъци, както са определени в националното право на държавите членки, като се взема предвид член 57 от настоящата директива.“

-aб)  в точка 6, буква а), подточка i) втората алинея се заменя със следното:

„Акционерно участие от 10% плюс една акция или дялово участие, надхвърлящо 10% от клиента, принадлежащо на физическо лице, е индикация за пряко притежаване. Aкционерно участие от 10% плюс една акция или дялово участие, надхвърлящо 10% от клиента, принадлежащо на корпоративно образувание, което е под контрола на физическо лице или лица, или на множество корпоративни образувания, които са под контрола на същото физическо лице или лица, е индикация за косвено притежаване. Този режим се прилага, без да се засяга правото на държавите членки да решат, че и по-ниско процентно участие може да бъде индикация за собственост или контрол. Контролът чрез други средства може да се определи, наред с другото, в съответствие с критериите по член 22, параграфи 1 – 5 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.“

aa)  в точка 6, буква а) се добавя следната подточка:

„ia)  старши ръководители, упълномощени директори, администратори и други упълномощени лица или представители никога не могат да бъдат посочвани като действителни собственици, освен ако отговарят на условията за действителен собственик;“

аб)  точка 6, буква а), подточка ii) се заменя със следното:

„ii)  ако, след като са изчерпани всички възможни средства, субектът не представи самоличността на всяко физическо лице, което отговаря на условията, посочени в подточка i), задължените субекти записват, че не съществува действителен собственик, и водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по подточка i).

Ако съществува съмнение за това, че установеното(ите) лице(а) е(са) действителният(ите) собственик(ици), това съмнение се записва.

В допълнение, задължените субекти идентифицират и проверяват самоличността на съответното физическо лице, заемащо поста на висш ръководен служител, което се идентифицира като „старши ръководител“ (а не като „действителен собственик“), и регистрират данните за всички законни собственици на субекта;

ав)  в точка 6, буква б) се заменя със следното:

„б)  по отношение на доверителна собственост – всички от следните лица:

i)  учредителя/учредителите;

ii)  доверителния собственик/доверителните собственици;

iii)  пазителя/пазителите, ако има такъв/такива;

iv)  бенефициерите, или когато физическите лица, които са облагодетелствани от правното образувание или субект, предстои да бъдат определени – категорията лица, в чийто главен интерес е създадено или се управлява правното образувание или субект;

v)  всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.

В случай, че някоя от горепосочените категории i) – v) включва, вместо или в допълнение към физическите лица, едно или няколко правни образувания, доверителните собственици на това образувание, съгласно определението в предходния параграф, следва на свой ред да бъдат считани за част от действителните собственици на тази доверителна собственост.“

аг)  в точка 9 се добавя следната буква:

за)  членове на публичната администрация, които са отговорни за възлагането на договори за обществена поръчка в размер, надхвърлящ прага, посочен в член 4 от Директива 2014/24/ЕС.“

б)  точка 16 се заменя със следното:

„(16)  „електронни пари“ означава електронни пари съгласно определението в член 2, точка 2 от Директива 2009/110/ЕО, но с изключение на паричната стойност, посочена в член 1, параграфи 4 и 5 от тази директива;“; ;

в)  добавят се следните точки 18, 18а и 18б:

„(18)  „виртуални валути“ означава цифрово представяне на стойност, която не се емитира от централна банка или публичен орган, не е непременно свързана със законово установена фиатна валута, не притежава правния статут на валута или на пари, но се приема от физически или юридически лица като начин за обмен и евентуално и за други цели, и която може да се прехвърля, съхранява или търгува по електронен път.

(18a)  „емитент на електронни пари“ означава институция съгласно определението в член 2, точка 3 от Директива 2009/110/ЕО.

  (18б)  „доставчик на портфейл, който предлага попечителски услуги“ означава субект, който предоставя услуги за опазване на частни криптографски ключове от името на своите клиенти за притежаването, съхраняването и прехвърлянето на виртуални валути.“

(2a)  Създава се следният член 5a:

„Член 5a

Държавите членки гарантират, че в допълнение към задължените субекти, както е предвидено в настоящата директива, националните органи изпълняват мерки за комплексна проверка на клиента съгласно посоченото в членове 13, 18a, 19 и 20, по отношение на граждани на трети държави, които кандидатстват за права на пребиваване или гражданство в държавата членка съгласно националните закони, предоставящи права на пребиваване и/или гражданство на граждани на трети държави в замяна на капиталови трансфери, покупка на имущество или на държавни облигации или инвестиции в корпоративни образувания в тази държава членка.“

(2б)  Член 6 се изменя, както следва:

а)  в параграф 2 букви б) и в) се заменят със следното:

„б)  рисковете, свързани с всеки съответен сектор, включително оценки на паричните обеми във връзка с изпирането на пари за всеки от тези сектори;

в)  най-широко разпространените средства, използвани от престъпниците за изпиране на незаконни приходи, включително средствата, използвани по-специално при сделки между държавите членки и трети държави, независимо от класификацията на последните съгласно списъка, изготвен въз основа на член 9, параграф 2.

б)  параграф 3 се заменя със следното:

„3.  Комисията предоставя посочения в параграф 1 доклад на разположение на държавите членки и на задължените субекти с цел да ги подпомогне при установяването, разбирането, управлението и ограничаването на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, както и да даде възможност на други заинтересовани страни, включително националните законодателни органи, Европейския парламент, ЕНО, и представители от ЗФР да придобият по-добро разбиране за тези рискове. Докладите се правят публично достояние шест месеца, след като са били предоставени на разположение на държавите членки.

в)  параграф 4 се заменя със следното:

„4.  Ако представените от дадена държава членка основания не се считат за задоволителни с оглед на гарантирането на силна уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма в целия Съюз или ако дадена държава членка продължава да не прилага мерките за изпълнение на тези препоръки, Комисията може допълнително да препоръча на държавите членки да изискват от задължените субекти да прилагат мерки за разширена комплексна проверка на клиента, когато имат отношения с физически лица или правни образувания, осъществяващи дейност в даден сектор или извършващи дейности, за които е установено, че са с висок риск по отношение на изпирането на пари и финансирането на тероризма.“

(2в)  Член 7 се изменя, както следва:

  а)  в параграф 2 се добавя следната алинея:

„Ако дадена държава членка предостави правомощието на своя орган от първата алинея на други органи, по-специално тези на регионално или местно равнище, се осигурява ефикасна и ефективна координация между всички участващи органи. Ако за задачи от първата алинея отговаря повече от едно звено в рамките на орган, на който е предоставено правомощието, се осигурява ефикасна и ефективна координация и сътрудничество между различните звена“.

б)  в параграф 4 се добавят следните букви:

„да)  докладва за институционалната структура и широкообхватните процедури на уредбата ѝ за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, включително, наред с другото, за ЗФР, данъчните органи и разследващите, както и за разпределените човешки и финансови ресурси.

дб)  събира сведения и докладва за националните усилия и ресурси (работна сила и бюджет), отпуснати за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.“

в)  параграф 5 се заменя със следния текст:

„5.  Държавите членки предоставят достъп до резултатите от своите оценки на риска на Комисията, на ЕНО и на другите държави членки. Останалите държави членки може да предоставят съответна допълнителна информация, когато това е целесъобразно, на държавата членка, извършваща оценката на риска. На обществеността се предоставя достъп до резюме на оценката. То не съдържа класифицирана информация.“

г)  добавя се следният параграф 5а:

„5a.   ЕНО, чрез Съвместния комитет, и Комисията отправят препоръки към държавите членки относно мерките, които са подходящи за справяне с установените рискове. В случай че държавите членки решат да не прилагат никоя от препоръките в националните си уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, те уведомяват ЕНО и Комисията за това и представят мотивите за решението си. Ако представените основания не се считат за задоволителни с оглед гарантирането на силна уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма в целия Съюз или ако дадена държава членка продължава да не прилага мерките за изпълнение на тези препоръки, Комисията може допълнително да препоръча на държавите членки да изискват от задължените субекти да прилагат мерки за разширена комплексна проверка на клиента, когато имат отношения с физически лица или правни образувания, осъществяващи дейност в даден сектор или извършващи дейности, за които е установено, че са с висок риск по отношение на изпирането на пари и финансирането на тероризма.“

(2г)  Член 9 се изменя, както следва:

а)  параграф 2 се заменя със следното:

„2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 64 с цел определяне на високорисковите трети държави, като взема предвид слабостите както в законодателството, така и в конкретната административна и търговска практика, свързани по-специално със:

а)  правната и институционалната рамка за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма в третата държава, по-специално:

i)  инкриминиране на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

„ia)  наличието на надеждни системи, за да се гарантира, че информацията относно действителните собственици на корпорации и на други образувания или правни форми е достъпна за компетентните органи, както и прозрачността на информацията относно действителните собственици;“

ii)  мерки за комплексна проверка на клиента;

iii)  изисквания за съхраняване на информация, и

iv)  изисквания за докладване на съмнителни сделки;

б)  правомощията, процедурите и политическата независимост на компетентните органи на третата държава за целите на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, включително подходящи възпиращи и ефективни наказания и санкции, както и практиките ѝ в сътрудничество с компетентните органи в държавите членки или Съюза;

в)  ефективността на системата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма за преодоляване на рисковете от тези дейности в третата държава, включително анализ на показателите за управление, като например контрол на корупцията, ефективност на управлението, политическа стабилност и липса на насилие/тероризъм, качество на регулаторната рамка, правова държава и отчетност;

ва)  обмен на информация между компетентните органи и държавите – членки на ЕС;

вб)  мерки, въведени с цел защита на лицата, сигнализиращи за нередности, които разкриват информация за дейности, свързани с изпирането на пари.“

aa)  създава се нов параграф 2a:

2a.  Член 9, параграф 2, букви a), б) и в) се взема под внимание при договарянето на всички търговски споразумения, споразумения за асоцииране и партньорски споразумения на Комисията или на която е да е държава членка с трета държава. В окончателното споразумение се предвиждат разпоредби за минимални стандарти и клаузи за добро управление, както е предвидено в приложение II от съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно външна стратегия за ефективно данъчно облагане в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, по-добро сътрудничество и ефективни регулаторни мерки, ако третата държава не приведе в действие тези разпоредби.“;

аб)  параграф 4 се заменя със следното:

4.  При изготвянето на делегирани актове, посочени в параграф 2, Комисията извършва оценката си във връзка с рисковете, създавани от отделни трети държави, като отчита, но не се позовава единствено на, оценките или докладите, изготвени от международни организации и определящи стандартите органи, които са компетентни в областта на предотвратяването на изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма.

(2д)  В член 10 параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Държавите членки забраняват на своите кредитни институции и финансови институции да поддържат анонимни сметки, анонимни банкови книжки или анонимни банкови сейфове. Държавите членки изискват във всички случаи титулярите на и бенефициерите по съществуващите анонимни банкови сметки, анонимни банкови книжки или анонимни банкови сейфове да бъдат обект на мерки за комплексна проверка най-късно шест месеца след влизането в сила на настоящата директива и във всеки случай, преди такива сметки, банкови книжки или банкови сейфове да бъдат използвани по някакъв начин.“

(2е)  Член 11 се изменя, както следва:

а)  буква в) се заменя със следното:

„в)  по отношение на лица, търгуващи със стоки или услуги, при извършването на случайни сделки, по които се извършват плащания в брой в размер на 10 000 EUR или повече, независимо от това дали сделката е осъществена чрез една операция или чрез няколко операции, които изглеждат свързани;“

б)  буква д) се заменя със следното:

„д)  когато има съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризма, независимо от всяка дерогация, изключение или праг; следните стоки се считат за чувствителни в контекста на изпирането на пари или финансирането на тероризма: нефт, ценни метали, тютюневи изделия, културни артефакти и други предмети с археологическо, историческо, културно и религиозно значение или с рядка научна стойност, както и слонова кост и защитени видове.“

(3)  Член 12 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се изменя, както следва:

i)  в първа алинея букви а), б и д) се заменят със следното:

„a)  платежният инструмент не е презаредим или има максимален месечен лимит на плащанията по сделки от 150 EUR, който може да се използва само в Съюза;

б)  максималната електронно съхранявана сума не надхвърля 150 EUR;“;

д)  емитентът осъществява подходящо наблюдение и гарантира проследимостта на сделките или деловите взаимоотношения, позволяващо разкриването на необичайни или съмнителни сделки.

ii)  втора алинея се заличава;

б)  параграф 2 се заменя със следното:

„2. Държавите членки гарантират, че предвидената в параграф 1 дерогация не се прилага в случай на обратно изкупуване в брой или теглене в брой на паричната стойност на електронните пари, когато възстановената сума надвишава 50 EUR.“

в)  добавя се следният параграф 3:

„3. Държавите членки гарантират, че кредитните институции и финансовите институции на Съюза, които функционират като приемащи субекти, приемат само плащания, извършени с предплатени карти, издадени в трети държави, когато тези карти отговарят на изисквания, равностойни на посочените в член 13, параграф 1, първа алинея, букви а), б) и в) и член 14, или може да се счита, че отговарят на изискванията на параграфи 1 и 2 от настоящия член. Информацията се наблюдава редовно, а на финансовите институции се отпускат подходящи ресурси за изпълнението на тази задача.“

(4)  в член 13, параграф 1 буква а) се заменя със следното:

„a)  идентифициране на клиента и проверка на неговата идентификация въз основа на документи, данни или информация, получени от надежден и независим източник, включително средства за електронна идентификация, както е определено в Регламент (ЕС) № 910/2014(19) , когато са налични такива, или всякакви други процеси за дистанционна идентификация, които са признати и одобрени от компетентния орган;

(4a)  В член 13, параграф 1 се добавя следната буква:

„aa)  проверка на името на клиента и на действителния собственик в списъка за санкции на Съюза;“

(4б)  В член 13 се добавя следният параграф 6a:

„6a.   Държавите членки гарантират, че когато мерките за комплексна проверка на клиента, както са посочени в настоящия член, не позволяват идентификацията на действителния собственик, или когато съществуват основателни съмнения за това, че установеното(ите) лице(а) е(са) действителният(ите) собственик(ци), деловите взаимоотношения се отхвърлят или прекратяват, както и че не се извършват никакви сделки.

(5)  В член 14 параграф 5 се заменя със следното:

„5. Държавите членки изискват задължените субекти да прилагат мерките за комплексна проверка на клиента не само по отношение на всички нови клиенти, но също и през подходящи времеви интервали спрямо съществуващите клиенти при отчитане на риска, при промяна на относимите обстоятелства относно даден клиент или когато задълженият субект е длъжен в рамките на съответната календарна година да се свърже с клиента с цел преглед на информация, свързана с действителния собственик или собственици, по-специално съгласно Директива 2011/16/ЕС. Държавите членки изискват задължените субекти да се свържат с клиента с цел преглед на информация, свързана с действителния собственик или собственици, не по-късно от ... [една година след датата на влизане в сила на настоящата директива за изменение].“

(6)  В член 18, параграф 1 първа алинея се заменя със следното:

„В случаите, посочени в членове 18a – 24, както и при други ситуации с по-висок риск, които са установени от държавите членки или задължените субекти, държавите членки изискват от задължените субекти да прилагат мерки за разширена комплексна проверка на клиента, целящи целесъобразното управление и смекчаване на тези рискове.“;

(6a)  В член 18 параграф 2 се заменя със следното:

„2.  Държавите членки изискват от задължените субекти да проучат ▌контекста и целите на всички ▌сделки, които отговарят на едно от следните условия:

i)  те са сложни сделки;

ii)  те са необичайно големи сделки;

iii)  те се осъществяват по необичайни схеми на сделки;

iv)  те не изглежда да имат напълно законна цел.

По-специално, задължените субекти прилагат по-строго и по-подробно наблюдение на деловите взаимоотношения, за да бъде определено дали тези сделки или дейности могат да бъдат считани за съмнителни.“

(7)  Създава се следният член 18a:

„Член 18a

1.  По отношение на делови взаимоотношения или сделки, включващи високорискови трети държави, държавите членки изискват от задължените субекти, когато става въпрос за физически лица или правни образувания, установени в трети държави, определени като високорискови трети държави съгласно член 9, параграф 2, да прилагат най-малко всички следни мерки за разширена комплексна проверка на клиента:

а)  получаване на допълнителна информация относно клиента, включително действителния(ите) собственик(ци);

б)  получаване на допълнителна информация относно планираното естество на деловите взаимоотношения;

в)  получаване на информация относно произхода на средствата и произхода на богатството на клиента, включително действителния(ите) собственик(ци);

г)  получаване на информация относно причините за планираните или извършени сделки;

д)  получаване на одобрение от висшето ръководство за установяване или продължаване на делови взаимоотношения;

е)  осъществяване на засилено наблюдение на деловите взаимоотношения чрез повишаване на броя и честотата на извършваните проверки и подбиране на схеми на сделки, за които е необходимо допълнително проучване;

ж)  изискване първото плащане да бъде извършено през сметка на името на клиента с банка, която подлежи на сходни стандарти за КПК.

1a.  В допълнение към мерките, предвидени в параграф 1, държавите членки прилагат следните мерки по отношение на трети държави, определени като високорискови трети държави съгласно член 9, параграф 2, в съответствие с международните задължения на Съюза:

а)   изискване да се прилагат повишени изисквания за надзорна проверка или външен одит за клонове и дъщерни предприятия на финансови институции, установени във въпросната държава;

б)   изискване за повишени изисквания за външен одит за финансови групи по отношение на всички техни клонове и дъщерни предприятия, установени във въпросната държава.

2.  В допълнение към мерките, предвидени в параграфи 1 и 1a, и в съответствие с международните задължения на Съюза държавите членки могат да изискват от задължените субекти да прилагат една или няколко допълнителни мерки за ограничаване на риска, когато става въпрос за физически лица или правни образувания, установени в трети държави, определени като високорискови трети държави съгласно член 9, параграф 2:

а)  изискване от финансовите институции да прилагат допълнителни елементи за разширена комплексна проверка;

б)  въвеждане на разширени и подходящи механизми за докладване или систематично докладване на финансови сделки;

в)   ограничаване на деловите взаимоотношения или финансовите сделки с физически лица или правни образувания от определената държава.

ва)  наличие на стабилни системи, гарантиращи снабдяването на съответните органи с минимално необходимото количество информация относно крайните бенефициери, без пречки, свързани с националната система или управление, които се използват като претекст за отказ за предоставяне на информация.

3.  В допълнение към мерките, предвидени в параграфи 1 и 1a, държавите членки могат да прилагат една от следните мерки по отношение на трети държави, определени като високорискови трети държави съгласно член 9, параграф 2, в съответствие с международните задължения на Съюза:

а)  отказ за създаване на дъщерни предприятия, клонове или представителства на финансови институции от съответната държава или отчитане по друг начин на факта, че въпросната финансова институция е от държава, която не разполага с адекватни системи за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма;

б)  забрана за финансовите институции да създават клонове или представителства в съответната държава или отчитане по друг начин на факта, че въпросният клон или представителство ще бъде в държава, която не разполага с адекватни системи за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма;

в)  забрана за финансовите институции да разчитат на трети страни, разположени във въпросната държава, за осъществяването на елементи от процеса на комплексна проверка на клиента;

г)  изискване от финансовите институции да извършват преглед и да изменят или, ако е необходимо, да прекратяват кореспондентски отношения с финансови институции във въпросната държава;

4.  При приемането или прилагането на мерките, посочени в параграфи 2 и 3, държавите членки отчитат по целесъобразност съответните оценки или доклади, изготвени от международни организации и определящи стандартите органи, които са компетентни в областта на предотвратяването на изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма, във връзка с рисковете, създавани от отделни трети държави.

5.  Държавите членки уведомяват Комисията преди приемането или прилагането на мерките, посочени в параграфи 2 и 3.“;

(7a)   В член 20, буква б), подточка ii) се заменя със следното:

„ii)  да вземат подходящи мерки за установяване на произхода на богатството и произхода на средствата, които са предмет на деловите взаимоотношения или сделките с такива лица, включително корпоративната структура, използвана за деловите взаимоотношения или сделките;“

(7б)  Създава се следният член 20a:

„Член 20a

1.  Държавите членки приемат национално законодателство, в което се предвижда изготвянето на списъци на видните политически личности, пребиваващи на тяхна територия.

2.  Комисията, в сътрудничество с държавите членки и като събира данните, предоставени от тях и международните организации, съставя списък на видните политически личности, пребиваващи в Съюза. Списъкът е достъпен за компетентните органи и за задължените субекти.

3.  С параграфи 1 и 2 задължените субекти не се освобождават от задълженията им за комплексна проверка на клиента и задължените субекти не разчитат изключително на тази информация като достатъчна за изпълнението на тези задължения.

4.  Държавите членки предприемат всички подходящи мерки, за да предотвратят търговията с информация за търговски цели във връзка с видни политически личности или лица, на които са или са били поверени важни функции от международна организация.“

(7в)  Член 22 се заменя със следното:

Когато посочена в членове 18 и 20 видна политическа личност престане да бъде натоварена с важни функции от държава членка или от трета държава или с важни публични функции от международна организация, от задължените субекти трябва да се изисква да отчитат за срок не по-кратък от 36 месеца съществуващите рискове, които това лице представлява все още, и да прилагат подходящи и основани на оценка на риска мерки до момента, в който се счита, че това лице вече не представлява риск, специфичен за видните политически личности.“

(7г)  В член 26 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Държавите членки забраняват на задължените субекти да разчитат на трети лица, установени във високорискови трети държави.▌“

(8)  В член 27, параграф 2 се заменя със следното:

„2.  Държавите членки гарантират, че задължените субекти, към които е насочен клиентът, вземат подходящи мерки, за да гарантират, че при поискване третото лице незабавно препраща съответните копия от данните за идентификация и проверка, включително данни, получени чрез средствата за електронна идентификация, определени в Регламент (ЕС) № 910/2014, или чрез всякакви други процеси за дистанционна идентификация, признати и одобрени от компетентния орган, ако са налични, и другите документи, удостоверяващи идентификацията на клиента или действителния собственик.“;

(8a)  В член 28 буква в) се заменя със следното:

„в)  компетентен орган на държавата членка на произход▌ осъществява надзор на равнище група върху ефективното прилагане на изискванията, посочени в буква б).“

(9)  Член 30 се изменя, както следва:

-a)  в параграф 1 се създава следната алинея:

„Държавите членки гарантират, че собствениците на акциите или правата на глас или дялово участие в корпоративни и други правни образувания, включително посредством държане на акции на приносител или посредством контрол чрез други средства, оповестяват на тези образувания дали имат участие от свое име и за своя сметка или за сметка на друго физическо лице. В случай че действат от името на друго лице, те оповестяват на регистъра самоличността на физическото лице, от чието име действат. Държавите членки гарантират, че физическото лице/физическите лица, заемащо(и) поста на висш(и) ръководен/ръководни служител(и) в корпоративни и други правни образувания, оповестяват на тези образувания дали заемат поста от свое име или от името на друго лице. В случай че действат от името на друго лице, те оповестяват на регистъра самоличността на лицето, от чието име действат.“

-aa)  параграф 4 се заменя със следното:

„4.  Държавите членки изискват информацията, която се съхранява в посочения в параграф 3 централен регистър, да бъде подходяща, точна и актуална. Държавите членки прилагат механизми, за да се гарантира, че информацията в регистъра редовно се проверява. Задължените субекти, ЗФР и компетентните органи докладват за всяко установено несъответствие между информацията за действителния собственик от централните регистри и информацията за действителния собственик, събрана като част от процедурите за комплексна проверка или разследвания на клиентите.

а)  ▌параграф 5 се заменя със следното:

„Държавите членки гарантират, че информацията относно действителните собственици е достъпна безплатно във всички случаи за:

а)  компетентните органи и ЗФР, без никакви ограничения;

б)  задължените субекти в рамките на комплексната проверка на клиента в съответствие с глава II;“

aa)  създава се следният параграф 5а:

„5a.   Информацията, съхранявана в регистъра, посочен в параграф 3 от настоящия член, за всички корпоративни и правни образувания, различни от посочените в член 1а, буква а) от Директива 2009/101/ЕО, е публично достъпна.

Публично достъпната информация включва най-малко името, датата на раждане, гражданството, държавата на пребиваване, данни за контакт (без разкриване на домашен адрес), както и естеството и размера на притежаваните права на действителния собственик, както е определено в член 3, параграф 6, буква а).

За целите на настоящия параграф достъпът до информацията относно действителните собственици се осигурява в съответствие с правилата за защита на данните и стандартите за свободно достъпни данни и подлежи на онлайн регистрация. Държавите членки могат да въведат такса за покриване на административните разходи.“

б)  параграф 6 се заменя със следното:

„6.  Централният регистър, посочен в параграф 3, осигурява на компетентните органи и ЗФР своевременен и неограничен достъп до цялата информация, съхранявана в централния регистър, без никакво ограничение и без съответното образувание да бъде предупреждавано за това. Централният регистър позволява навременен достъп и на задължените субекти, когато те предприемат мерки за комплексна проверка на клиента в съответствие с глава II.

Компетентните органи, на които е предоставен достъп до централния регистър, посочен в параграф 3, са публичните органи с възложени отговорности за борба с изпирането на пари или финансирането на тероризма, включително данъчните органи, надзорните органи и органите с функции за разследване или наказателно преследване на изпирането на пари, съответните предикатни престъпления и финансирането на тероризма и за проследяване и изземване или замразяване и конфискуване на активи от престъпна дейност.“;

бa)  параграф 8 се заменя със следното:

„8.   Държавите членки изискват от задължените субекти да не разчитат изцяло на посочения в параграф 3 централен регистър, за да изпълняват изискванията за комплексна проверка на клиента в съответствие с глава II. Тези изисквания се изпълняват чрез прилагане на основан на риска подход. Всеки път, когато встъпват в нови клиентски взаимоотношения с корпоративно или друго правно образувание, обхванати от задължението за регистриране на информация относно действителния собственик съгласно параграф 3, задължените субекти събират доказателство за регистрацията.

в)  параграфи 9 и 10 се заменят със следното:

„9.  При изключителни обстоятелства, определени в националното законодателство, когато посоченият в параграф 5, буква б) и параграф 5а достъп би създал за действителния собственик опасност от измама, отвличане, изнудване, насилие или сплашване или когато действителният собственик е непълнолетен или неправоспособен по други причини, държавите членки могат в отделни конкретни случаи да предвидят изключение за този достъп до цялата или до част от информацията относно действителните собственици. Държавите членки гарантират, че тези изключения се предоставят след подробна оценка на изключителния характер на обстоятелствата, която се предоставя на Комисията при поискване. Изключенията се преразглеждат през редовни интервали от време, за да се избегне злоупотреба. Когато се предоставя изключение, това трябва да бъде ясно посочено в регистъра. Гарантират се правото на административно преразглеждане на решението за изключение и правото на ефективна съдебна защита. Държавите членки публикуват годишни статистически данни за размера на предоставените изключения и посочените причини и докладват на Комисията тази информация.

Изключенията, предоставени в съответствие с настоящия параграф, не се прилагат за кредитните институции и финансовите институции, нито за задължените субекти, посочени в член 2, параграф 1, точка 3, буква б), които са длъжностни лица.

10.  Държавите членки гарантират, че централните регистри, посочени в параграф 3 от настоящия член, са свързани чрез европейската централна платформа, създадена с член 4а, параграф 1 от Директива 2009/101/ЕО. Свързването на централните регистри на държавите членки към платформата се осъществява в съответствие с техническите спецификации и процедури, установени в актовете за изпълнение, приети от Комисията в съответствие с член 4в от Директива 2009/101/ЕО.

Държавите членки гарантират, че информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член, е достъпна чрез системата за свързване на регистрите, създадена с член 4а, параграф 2 от Директива 2009/101/ЕО, в съответствие с националните законови разпоредби на държавите членки за прилагане на параграф 5 от настоящия член.

Информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член, остава достъпна чрез националните регистри и системата за свързване на регистрите в продължение на 10 години, след като корпоративното или друго правно образувание е било заличено от регистъра. Държавите членки си сътрудничат помежду си и с Комисията с цел предоставяне на различните видове достъп в съответствие с параграф 5.“

ва)  добавя се следният параграф 10а:

„10a.  Държавите членки гарантират, че от учредените извън тяхна територия и/или тяхна юрисдикция корпоративни и други правни образувания се изисква да получават и съхраняват подходяща, точна и актуална информация за действителните собственици, включително подробни данни относно притежаваните права, и да предават тази информация на публичния регистър при сходни условия като посочените в параграфи 1, 3, 5 и 6 от настоящия член и в член 7б от Директива 2009/101/ЕО при следните обстоятелства:

а)  когато корпоративното или правното образувание открива банкова сметка или кандидатства за заем в държавата членка;

б)  когато корпоративното или правното образувание придобива недвижимо имущество или чрез покупка, или чрез други законни средства, като например дарение;

в)  когато корпоративното или правното образувание е страна по каквато и да е било търговска сделка, чиято валидност съгласно националното право зависи от определена формалност или акт на валидиране, като например заверяване от нотариус.

Държавите членки предвиждат адекватни санкции при неспазване на задължението за регистрация в съответствие с настоящия параграф, като например недействителност на договора.“

(10)  Член 31 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следното:

„1.  Държавите членки гарантират, че настоящият член се прилага по отношение на доверителна собственост и други видове правни форми със структура или функции, сходни с тези на доверителна собственост, като например, наред с другото, „fiducie“, „Treuhand“, „waqf“ или „fideicomiso“, Stiftung“, „Privatstiftung“, „Usufruct Fiducia“, както и всички други подобни по структура или функция правни форми, съществуващи или бъдещи. Държавите членки определят характеристиките, позволяващи да се установи дали правните форми имат структура или функции, сходни с тези на доверителна собственост и други форми, посочени в настоящата алинея.

Държавите членки изискват от доверителните собственици на всеки доверителен фонд или лицата на еквивалентни или подобни позиции в други правни форми, посочени в първата алинея, създадени, управлявани или извършващи дейност в съответната държава членка, да получават и разполагат с подходяща, точна и актуална информация относно действителните собственици на доверителния фонд. Тази информация включва самоличността на всички действителни собственици, посочени в член 3, параграф 6, букви б) и в).“;

aa)  параграф 2 се заменя със следното:

2.  Държавите членки гарантират, че доверителните собственици или лицата на еквивалентни или подобни позиции в други видове правни форми, посочени в член 31, параграф 1, алинея първа, разкриват своя статут и своевременно предоставят на задължените субекти информацията по параграф 1▌.

аб)  параграф 3 се заменя със следното:

3.  Държавите членки изискват осигуряването на своевременен пряк достъп до информацията, посочена в параграф 1, за компетентните органи и ЗФР. Задължените субекти, ЗФР и компетентните органи докладват за всяко установено несъответствие между информацията за действителния собственик от централните регистри и информацията за действителния собственик, събрана като част от процедурите за комплексна проверка или разследвания на клиентите.

б)  създава се следният параграф 3а:

„3a.  Посочената в параграф 1 информация се съхранява в централен регистър, посочен в член 30, параграф 3, създаден от всяка държава членка, в която се създава, управлява или извършва дейност правната форма, посочена в параграф 1.“;

в)  параграф 4 се заменя със следното:

„4. Държавите членки изискват информацията, съхранявана в регистъра, посочен в параграф 3а, да е достъпна безплатно по своевременен и неограничен начин за компетентните органи и ЗФР, без страните в съответната правна форма да бъдат предупреждавани за това. Те също така гарантират, че се позволява навременен достъп на задължените субекти до тази информация съгласно разпоредбите за комплексна проверка на клиента, определени в глава II. Държавите членки уведомяват Комисията за характеристиките на тези механизми.

Компетентните органи, на които е предоставен достъп до централния регистър, посочен в параграф 3а, са публичните органи с възложени отговорности за борба с изпирането на пари или финансирането на тероризма, включително данъчните органи, надзорните органи и органите с функции за разследване или наказателно преследване на изпирането на пари, съответните предикатни престъпления и финансирането на тероризма и за изземване или замразяване и конфискуване на активи от престъпна дейност.“;

г)  създават се следните параграфи 4а и 4б:

„4а.  Информацията, съхранявана в централния регистър, посочен в параграф 3а от настоящия член, по отношение на всички правни форми, посочени в параграф 1, и други видове доверителна собственост, различни от посочените в член 1а, буква б) от Директива 2009/101/ЕО, е обществено достъпна▌.

Обществено достъпната информация ▌включва най-малко името, датата на раждане, гражданството, държавата на пребиваване, данни за контакт (без разкриване на домашен адрес), както и естеството и размера на притежаваните права на действителния собственик, както е определено в член 3, точка 6, букви б) и в).

За целите на настоящия параграф достъпът до информацията относно действителните собственици се осигурява в съответствие с правилата за защита на данните и стандартите за свободно достъпни данни и подлежи на онлайн регистрация. Държавите членки могат да въведат такса за покриване на административните разходи.

4б.  Всеки път когато встъпват в нови клиентски взаимоотношения с доверителна собственост или друга правна форма, обхванати от задължението за регистриране на информация относно действителния собственик съгласно параграф 3а, задължените субекти събират доказателство за регистрацията▌.“;

гa)  параграф 5 се заменя със следния текст:

5.  Държавите членки изискват информацията, която се съхранява в посочения в параграф 4 централен регистър, да бъде подходяща, точна и актуална. Държавите членки прилагат механизми, за да се гарантира, че информацията в регистъра редовно се проверява. Задължените субекти, ЗФР и компетентните органи докладват за всяко установено несъответствие между информацията за действителния собственик от централните регистри и информацията за действителния собственик, събрана като част от процедурите за комплексна проверка или разследвания на клиентите.

д)  създава се следният параграф 7а:

„7a.  При изключителни обстоятелства, определени в националното законодателство, когато посоченият в параграфи 4 и 4а достъп би създал за действителния собственик опасност от ▌ отвличане, изнудване, насилие или сплашване, или когато действителният собственик е непълнолетен или неправоспособен по други причини, държавите членки могат в отделни конкретни случаи да предвидят изключение за този достъп до цялата или до част от информацията относно действителните собственици. Държавите членки гарантират, че тези изключения се предоставят след оценка на изключителния характер на обстоятелствата, която се предоставя на Комисията при поискване. Изключенията се преразглеждат през редовни интервали от време, за да се избегне злоупотреба. Когато се предоставя изключение, това се посочва ясно в регистъра. Гарантират се правото на административно преразглеждане на решението за изключение и правото на ефективна съдебна защита. Държавите членки публикуват годишни статистически данни за размера на предоставените изключения и посочените причини и докладват на Комисията тази информация.

Изключенията, предоставени в съответствие с първата алинея, не се прилагат за кредитните институции и финансовите институции, нито за задължените лица, посочени в член 2, параграф 1, точка 3, буква б), които са длъжностни лица.

Когато държава членка вземе решение да предвиди изключение в съответствие с първата алинея, тя не ограничава достъпа на компетентните органи и ЗФР до информация.“;

е)  параграф 8 се заличава;

ж)  параграф 9 се заменя със следното:

„9.  Държавите членки гарантират, че централните регистри, посочени в параграф 3а от настоящия член, са свързани чрез европейската централна платформа, създадена с член 4а, параграф 1 от Директива 2009/101/ЕО. Свързването на централните регистри на държавите членки към платформата се осъществява в съответствие с техническите спецификации и процедури, установени в актовете за изпълнение, приети от Комисията в съответствие с член 4в от Директива 2009/101/ЕО.

Държавите членки гарантират, че информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член, е достъпна чрез системата за свързване на регистрите, създадена с член 4а, параграф 2 от Директива 2009/101/ЕО, в съответствие с националните законови разпоредби на държавите членки за прилагане на параграфи 4 и 5 от настоящия член.

Държавите членки гарантират, че единствено информацията, посочена в параграф 1, която е актуална и отговаря на действителните бенефициери на собствеността, се предоставя чрез техните национални регистри и чрез системата за свързване на регистрите и че достъпът до тази информация е в съответствие с правилата за защита на данните.

Информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член, остава достъпна чрез националните регистри и системата за свързване на регистрите в продължение на 10 години, след като правната форма, посочена в параграф 1, е била заличена от регистъра. Държавите членки си сътрудничат с Комисията за прилагане на различните видове достъп в съответствие с параграфи 4 и 4а от настоящия член.“;

з)  добавя се следният параграф 10:

„10.  За целите на настоящия член се счита, че правната форма, посочена в параграф 1, подобна на доверителната собственост, се създава, управлява или извършва дейност в държава членка, в която:

а)  тя се създава в съответствие със или се регулира от законодателството на държавата членка, или последната инстанция на апелативния ѝ съд е в юрисдикцията на държавата членка; или

б)  тя е свързана с държавата членка, тъй като:

i)  един или повече от действителните собственици на доверителната собственост са установени в тази държава членка;

ii)  притежава недвижимо имущество в тази държава членка;

iii)  притежава акции или права на глас или дялово участие в правно образувание в тази държава членка; или

iv)  притежава банкова или платежна сметка в кредитна институция, която се намира в тази държава членка.

за)  добавя се следният параграф 10а:

„10а.  Държавите членки уведомяват Комисията за категориите и характеристиките на правните форми, установени съгласно параграф 1, в срок от 12 месеца след влизането в сила на настоящата директива и след изтичането на този срок Комисията в срок от 2 месеца трябва да публикува в Официален вестник на Европейския съюз консолидирания списък на тези правни форми. До 26 юни 2020 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, съдържащ оценка дали всички правни форми, които имат функции или структура, сходни с тези на доверителна собственост, уредена съгласно правото на държавите членки, са надлежно установени и са предмет на задълженията, предвидени в настоящата директива. Когато е целесъобразно, Комисията предприема необходимите стъпки за действие по заключенията на този доклад.“

(11)  Член 32 се изменя, както следва:

а)  в параграф 3, първа алинея четвъртото изречение се заменя със следното:

ЗФР могат да изискват, получават и използват допълнителна информация от всеки задължен субект.;

б)  добавя се следният параграф 9:

„9.  В контекста на своите функции всяко ЗФР може да получава информация, без да се засяга член 53, от всеки задължен субект за целта, определена в параграф 1 от настоящия член, дори ако съответният задължен субект не е подал предходен доклад в съответствие с член 33, параграф 1, буква а).“;

(12)  Добавя се следният член 32a:

„Член 32a

1.  Държавите членки създават автоматизирани централизирани механизми, като например централни регистри или централни електронни системи за извличане на данни, които позволяват своевременна идентификация на всички физически или юридически лица, които притежават или контролират платежни сметки съгласно определението в Директива 2007/64/ЕО, финансови инструменти съгласно определението в Директива 2014/65/ЕС и банкови сметки и банкови сейфове, притежавани от кредитна институция на тяхната територия. Държавите членки уведомяват Комисията за характеристиките на тези национални механизми.

2.  Държавите членки гарантират, че информацията, която се съхранява в централизираните механизми, посочени в параграф 1, е пряко достъпна на национално равнище за ЗФР и компетентните органи с цел изпълнение на техните задължения съгласно настоящата директива. Държавите членки гарантират, че всяко ЗФР може своевременно да предостави информация, съхранявана в централизираните механизми, посочени в параграф 1, на всяко друго ЗФР в съответствие с член 53.

3.  Следната информация е достъпна и позволява лесно търсене чрез централизираните механизми, посочени в параграф 1:

–  за клиента — титуляр на сметка, и всяко лице, което претендира да действа от името на клиента: името, допълнено от други данни за идентификация, изисквани съгласно националните разпоредби за транспониране на член 13, параграф 1, буква а), или уникален идентификационен номер;

–  за действителния собственик на клиента — титуляр на сметка: името, допълнено от други данни за идентификация, изисквани съгласно националните разпоредби за транспониране на член 13, параграф 1, буква б), или уникален идентификационен номер;

–  за банковата или платежната сметка: IBAN номер и датата на откриване и закриване на сметката;

  за банковия сейф: името и срока на лизинговия период.

3a.  До 26 юни 2019 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, съдържащ оценка на условията, техническите спецификации и процедурите за осигуряването на защитено и ефикасно свързване на централните регистри. Когато е целесъобразно, докладът се придружава от законодателно предложение. “;

(12a)  Създава се следният член 32б:

„Член 32б

1.  Държавите членки създават автоматизирани централизирани механизми, като например централни регистри или централни електронни системи за извличане на данни, които позволяват своевременна идентификация на всички физически или юридически лица, които притежават или контролират земя и сгради на тяхната територия. Държавите членки уведомяват Комисията за характеристиките на тези национални механизми.

2.  Държавите членки гарантират, че информацията, която се съхранява в централизираните механизми, посочени в параграф 1, е пряко достъпна на национално равнище за ЗФР и компетентните органи. Държавите членки гарантират, че всяко ЗФР може своевременно да предостави информация, съхранявана в централизираните механизми, посочени в параграф 1, на всяко друго ЗФР в съответствие с член 53.

3.  Следната информация е достъпна и позволява лесно търсене чрез централизираните механизми, посочени в параграф 1:

  за собственика на недвижимото имущество и всяко лице, което претендира да действа от името на собственика: името, допълнено от други данни за идентификация, изисквани съгласно националните разпоредби за транспониране на член 13, параграф 1, буква а), или уникален идентификационен номер;

  за действителния собственик на недвижимото имущество: името, допълнено от други данни за идентификация, изисквани съгласно националните разпоредби за транспониране на член 13, параграф 1, буква б), или уникален идентификационен номер;

  за недвижимото имущество: дата и причина за придобиване на правото на собственост, ипотека и права, различни от собственост;

  за земята: местонахождение, номер на парцела, категория земя (актуално състояние на земята), площ на парцела (площ);

  за сградата: местонахождение, номер на парцела, номер на сградата, вид, конструкция, площ на повърхността.

4.  Държавите членки сътрудничат помежду си и с Комисията с цел до 1 януари 2018 г. да се създаде европейски регистър за недвижими имоти в съответствие с параграф 1 на основата на Европейската служба за поземлена информация (EULIS).“

(12б)  Създава се следният член 32б:

„Член 32б

1.  Държавите членки създават автоматизирани централизирани механизми, като например централни регистри или централни електронни системи за извличане на данни, които позволяват своевременна идентификация на всички физически или юридически лица, които притежават или контролират договори за застраховка живот или услуги, свързани с инвестиции, като застрахователни договори с връщане на премията, притежавани на тяхната територия. Държавите членки уведомяват Комисията за характеристиките на тези национални механизми.

2.  Държавите членки гарантират, че информацията, която се съхранява в централизираните механизми, посочени в параграф 1, е пряко достъпна на национално равнище за ЗФР и компетентните органи. Държавите членки гарантират, че всяко ЗФР може своевременно да предостави информация, съхранявана в централизираните механизми, посочени в параграф 1, на всяко друго ЗФР в съответствие с член 53.

3.  Следната информация е достъпна и позволява лесно търсене чрез централизираните механизми, посочени в параграф 1:

  за договорния партньор и всяко лице, което претендира да действа от името на договорния партньор: името, допълнено от други данни за идентификация, изисквани съгласно националните разпоредби за транспониране на член 13, параграф 1, буква а), или уникален идентификационен номер;

  за действителния собственик на договора за застраховка живот: името, допълнено от други данни за идентификация, изисквани съгласно националните разпоредби за транспониране на член 13, параграф 1, буква б), или уникален идентификационен номер;

  за договора за застраховка живот: датата на сключване на договора и застрахована сума.

4.  До 26 юни 2019 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, съдържащ оценка на условията, техническите спецификации и процедурите за осигуряването на защитено и ефикасно свързване на централните регистри. Когато е целесъобразно, докладът се придружава от законодателно предложение.

(13)  Член 33 се изменя, както следва:

а)  в параграф 1 уводната част се заменя със следното:

„1.  Държавите членки изискват от задължените субекти, а където е приложимо, и от техните директори, служители и наети външни консултанти и специалисти, да сътрудничат изцяло, като незабавно:

aa)  параграф 1, буква б) се заменя със следното:

„б)  предоставят на ЗФР пряко, по тяхно искане, цялата необходима информация.“;

(13a)  Член 34 се изменя, както следва:

а)  параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Държавите членки не прилагат задълженията по член 33, параграф 1 по отношение на нотариуси, други лица, упражняващи юридическа дейност на свободна практика, одитори, външни експерт-счетоводители и данъчни консултанти само доколкото изключението се отнася до информацията, която те получават от или относно някой от своите клиенти в процеса на определяне на правното му положение или при изпълнение на задачата да защитават или представляват този клиент във или във връзка със съдебен ▌процес, независимо дали тази информация е получена преди, по време на или след подобен процес.

В случаи на отклонение от данъчно облагане, укриване на данъци или данъчна измама, и без да се засяга презумпцията за невинност и правото на справедлив съдебен процес, държавите членки гарантират, че тези професии водят документация за действията, предприети с цел предоставяне на доказателства, ако е необходимо, за реалното изпълнение на свързаните с работата задачи.“

aa)  добавя се следният параграф 2а:

„2a.  Саморегулиращи се органи, определени от държавите членки съгласно параграф 1, публикуват годишен доклад, който съдържа информация за:

а)  мерките, предприети съгласно членове 58, 59 и 61;

б)  броя получени доклади за нарушения;

в)  броя на докладите, подадени на ЗФР;

г)  брой и описание на мерките, предприети за проверка на спазването от страна на задължените субекти на задълженията им по:

i)  членове 10 – 24 (комплексна проверка на клиента);

ii)  членове 33, 34 и 35 (докладване на съмнителни сделки);

iii)  член 40 (водене на документация); както и

iv)  членове 45 и 46 (вътрешен контрол).“

(13б)  Член 37 се заменя със следното:

„Добросъвестното разкриване на информация от задължен субект или от служител или директор на такъв задължен субект, ЗФР или други съответни публични органи в съответствие с членове 33 и 34 не представлява нарушение на ограниченията за разкриване на информация, наложени по силата на договор или законова, подзаконова или административна разпоредба, и по никакъв начин не води до пораждане на отговорност от какъвто и да е характер за задължения субект или за неговите директори или служители, дори при обстоятелства, в които те не са осъзнавали ясно стоящата в основата на сделката престъпна дейност и независимо от това дали наистина е извършено незаконно деяние.“

(13в)  Член 38 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следното:

„Държавите членки гарантират, че физически лица, включително служители и представители на задължения субект, които докладват подозрения за изпиране на пари или финансиране на тероризма, вътрешно, външно или до ЗФР, са правно защитени от излагането им на заплахи, ответни или враждебни действия, и особено от неблагоприятни или дискриминационни действия по отношение на заетостта, гражданскоправни и наказателноправни искове, свързани с такова разкриване.“

aa)  добавя се следният параграф 1а:

„1a.  Държавите членки гарантират, че физически лица, които са изложени на заплахи или враждебни действия или неблагоприятни или дискриминационни действия по отношение на заетостта заради докладване на подозрения за изпиране на пари или финансиране на тероризма, вътрешно или до ЗФР, могат да подадат по безопасен начин жалба до съответните компетентни органи. Държавите членки гарантират, че компетентните органи имат законово задължение да провеждат разследване и да издават решение. Следва винаги да е възможна съдебна защита срещу решението.“

(14)  В член 39, параграф 3 се заменя със следното:

„3. Забраната, предвидена в параграф 1, не препятства разкриването между кредитни институции и финансови институции от държавите членки, при условие че принадлежат към една и съща група, или между тези институции и техните клонове и мажоритарно притежаваните дъщерни предприятия, намиращи се в трети държави, при условие че тези клонове и мажоритарно притежавани дъщерни предприятия спазват изцяло политиките и процедурите в рамките на групата, включително процедурите за обмен на информация в рамките на групата, в съответствие с член 42, и че политиките и процедурите в рамките на групата отговарят на изискванията, установени в настоящата директива.“;

(15)  В член 40 параграф 1 се изменя, както следва:

а)  букви а) и б) се заменят със следното:

„a)  във връзка с комплексната проверка на клиента, копие на документите и информацията, необходими за спазването на изискванията за комплексна проверка на клиента, установени в глава II, включително информация, получена чрез средствата за електронна идентификация, определени в Регламент (ЕС) № 910/2014, или алтернативни техники за дистанционна идентификация, при условие че са одобрени от компетентните органи, ако е налична, за срок от пет години след приключване на деловите взаимоотношения с техния клиент или след датата на случайната сделка;

б)  придружаващата документация и записите на сделките, които се състоят от оригиналните документи или копия, допускани в съдебното производство като доказателство съгласно приложимото национално право, включително информация, получена чрез средствата за електронна идентификация, определени в Регламент (ЕС) № 910/2014, или алтернативни техники за дистанционна идентификация, при условие че са одобрени от компетентните органи, необходими за идентифициране на сделките за срок от пет години след приключване на деловите взаимоотношения с техния клиент или след датата на случайната сделка.“;

б)  добавя се следната алинея:

„Втората алинея също така се прилага по отношение на данните, достъпни чрез централизираните механизми, посочени в член 32а.“;

(15a)  Член 43 се заменя със следното:

„Обработването на лични данни въз основа на настоящата директива за целите на предотвратяването на изпиране на пари и финансиране на тероризма, както е посочено в член 1, се счита за въпрос от обществен интерес съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.

(15б)  Член 44 се изменя, както следва:

а)  в параграф 2 буква г) се заменя със следния текст:

„г)  данни за броя на презграничните искания за информация, които са отправени, получени, отхвърлени от ЗФР и на които ЗФР е отговорило частично или изцяло, с разбивка по кореспондиращи държави.“

aa)  параграф 4 се заменя със следното:

„Държавите членки предоставят на Евростат и на Комисията посочените в параграф 2 статистически данни. Евростат публикува годишен доклад, в който се обобщават и разясняват статистическите данни, посочени в параграф 2, които трябва да бъдат публикувани на неговия уебсайт.

(16)  В член 47 параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.  Държавите членки гарантират, че доставчиците на услуги за обмяна между виртуални и фиатни валути, доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги, бюрата за обмен на валута и за осребряване на чекове и доставчиците на услуги по доверително или дружествено управление подлежат на лицензиране или регистриране, а доставчиците на услуги в областта на хазарта са обект на регулиране.“;

(16a)  Член 48 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следното:

По-специално държавите членки изискват от компетентните органи да извършват ефективно наблюдение на дейностите на лицата, на които са делегирани свързани с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма задачи от задължени субекти и саморегулиращи се органи.“

aa)  създава се следният параграф 1a:

„1a.  Държавите членки гарантират, че един компетентен орган функционира като надзорен орган в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, който е структурно независим. Надзорният орган в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма осигурява надзора и координацията на действията в областта на борбата с изпирането на пари, осъществявани от други компетентни и правоприлагащи органи, за да гарантира, че всички задължени субекти са предмет на подходящ надзор, включително инспекции, превенции, наблюдение и коригиращи действия. Надзорният орган в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма служи за точка за контакт за органите в тази област на останалите държави членки, Комисията и ЕНО.“

аб)  параграф 2 се заменя със следното:

„2.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи имат подходящи правомощия, включително правомощието да получават принудително всякаква информация, която има отношение към наблюдението върху спазването на съответствието, и да извършват проверки, както и че разполагат с необходимите финансови, човешки и технически ресурси за изпълнението на своите функции. Държавите членки гарантират, че служителите на тези органи съблюдават високи професионални стандарти, включително стандарти по отношение на поверителността и защитата на данни, и че са с висок морал и притежават подходящата квалификация. Държавите членки гарантират, че служителите на тези органи имат достатъчно правила и механизми за предотвратяване и санкциониране на случаи на конфликт на интереси.

(16б)  Създава се следният член 48a:

„Член 48a

1.  Експертите на Комисията извършват общи и специални одити в компетентните органи на държавите членки. Комисията може да назначи експерти от държавите членки, които да подпомагат нейните собствени експерти. Общите и специалните одити се провеждат редовно. Тяхната основна цел е да се провери, че компетентните органи предприемат действия в съответствие с оценките на риска и при спазване на настоящата директива. Преди извършването на такива одити Комисията може да поиска държавите членки да предоставят възможно най-бързо цялата съответна информация.

2.  Специални одити и инспекции в една или няколко конкретни области може да допълват общите одити. Тези специални одити и инспекциите служат по-специално:

а)  да се провери изпълнението на препоръките относно мерките, които са подходящи за справяне с рисковете, установени в оценките на риска, и може да включват по целесъобразност инспекции на място от страна на компетентните органи;

б)  да се провери функционирането и организацията на компетентните органи;

в)  да се проучват важни или повтарящи се проблеми в държавите-членки;

г)  да се проучват извънредни ситуации, възникващи проблеми или нови обстоятелства в държавите членки.

3.  Комисията докладва за констатациите от всеки извършен одит. Ако е целесъобразно, нейният доклад съдържа препоръки за държавите членки, които да бъдат включени в препоръките, посочени в член 7, параграф 5а. Комисията предоставя тези доклади на разположение на обществеността. Комисията предоставя на съответния компетентен орган проект на доклада, по който той да направи бележки, взема предвид тези бележки при изготвянето на окончателния доклад и публикува бележките на компетентния орган заедно с окончателния доклад.

4.  Комисията изготвя годишна програма за контрол, информира държавите членки предварително за нея и отчита резултатите от нея. Комисията може да измени програмата, за да вземе предвид промените в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

5.  Държавите членки:

а)  предприемат подходящи последващи действия, като вземат предвид препоръките в резултат на одита;

б)  предоставят необходимата помощ и всички документи, както и друга техническа помощ, поискана от експертите на Комисията, за да им дадат възможност да извършат одита ефикасно и ефективно;

в)  осигуряват за експертите на Комисията достъп до всички помещения или части от помещения и до информацията, включително и до изчислителните системи, които се отнасят до изпълнението на техните задължения.

6.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 64, за да изготви подробните правила относно одитите.“

(17)  Член 49 се заменя със следното:

„Член 49

Държавите членки гарантират, че лицата, определящи политиката, ЗФР, надзорните органи и другите компетентни органи, които участват в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, например данъчните органи и правоприлагащите органи, разполагат с ефективни механизми, позволяващи им да си сътрудничат и да координират на национално равнище дейността си по отношение на разработването и прилагането на политики и дейности за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, включително с оглед на изпълнението на задължението им по член 7.“;

(17a)  Член 50 се заменя със следното:

„Компетентните органи предоставят на ЕНО цялата информация, необходима за изпълнението на задълженията им по настоящата директива. До 26 юни 2017 г. ЕНО издават насоки, предназначени за компетентните органи, относно реда и условията за сътрудничество и обмен на информация между компетентните органи, по отношение на надзора във връзка с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма над кредитните и финансовите институции, извършващи дейност на презгранична основа.“

(18)  В глава VI, раздел 3 се добавя следният подраздел ІІа:

„Подраздел IIa

Сътрудничество между компетентните органи

Член 50a

Държавите членки гарантират обмена на информация и предоставянето на помощ между компетентните органи. По-специално държавите членки гарантират, че компетентните органи не отхвърлят искане за помощ на основание, че:

а)  искането се счита за засягащо и данъчни въпроси;

б)  националното законодателство изисква задължените субекти да опазват тайна или да запазват поверителност, освен когато съответната търсена информация се съхранява при обстоятелства, в които се прилага правно призната привилегия или професионална тайна;

в)  в държавата членка, към която е отправено искането, се провежда проучване, разследване или производство, освен ако предоставянето на помощта ще възпрепятства въпросното проучване, разследване или производство;

г) естеството или статутът на отправящия искането орган се различава от естеството или статута на компетентния орган, към който е отправено искането.

Държавите членки гарантират, че компетентните органи, упражняващи надзор върху кредитните и финансовите институции, си сътрудничат помежду си във възможно най-голяма степен, независимо от тяхното естество или статут. Това сътрудничество също така включва способността да се извършват, в рамките на правомощията на получилия искането компетентен орган, проучвания от името на отправилия искането компетентен орган и последващ обмен на данни, получени при тези проучвания.“;

(18a)  Създават се следните членове 51а и 51б:

Член 51a

До юни 2017 г. Комисията представя законодателно предложение за създаване на европейско ЗФР, което ще координира, подпомага и подкрепя ЗФР на държавите членки. Това европейско ЗФР оказва подкрепа на националните ЗФР при поддържането и развиването на техническата инфраструктура за гарантиране на обмена на информация, подпомага тези звена при съвместния анализ на трансграничните случаи и изготвя собствен анализ на случаите, и координира работата на ЗФР на държавите членки по трансграничните случаи. За тази цел при разследването на случаи, свързани с изпирането на пари, националните ЗФР обменят автоматично информация с това европейско ЗФР. Настоящото законодателно предложение взема предвид резултатите от извършеното от Комисията картографиране на правомощията на ЗФР на държавите членки и на пречките пред сътрудничеството, с цел разработване на добре балансирана и специално съобразена система на сътрудничество.

Член 51б

1.  Държавите членки гарантират, че техните ЗФР могат да си сътрудничат и да обменят съответната информация със своите международни партньори.

2.  Държавите членки гарантират, че техните ЗФР имат възможност да правят проучвания от името на чуждестранни партньори, когато това би могло да е от значение за извършването на анализ на финансови сделки. Проучванията следва да включват най-малкото:

  търсене в собствените бази данни, в т.ч. информация, свързана с докладите за подозрителни сделки;

  търсене в други бази данни, до които съответното звено може да има пряк или непряк достъп, включително бази данни на правоприлагащите органи, публични бази данни, административни бази данни и налични в търговската мрежа бази данни.

Когато имат разрешение за това, ЗФР също така се свързват с други компетентни органи и финансови институции, за да получат съответната информация.“;

(19)  Член 53 се изменя, както следва:

а)  в параграф 1 се добавя следната алинея:

„Искането съдържа съответните факти, контекст, мотиви за искането и описание на начина, по който изискваната информация ще бъде използвана.“

б)  в параграф 2, втора алинея второто изречение се заменя със следното:

„Това ЗФР получава информация в съответствие с член 32, параграф 9 и прехвърля отговорите незабавно.“;

бa)  параграф 3 се заменя със следното:

„3.  ЗФР може да откаже обмен на информация само при изключителни обстоятелства, когато обменът би могъл да е в противоречие с основни принципи на неговото национално право. Тези изключения се уточняват по начин, който предотвратява злоупотребите и ненужните ограничения на свободния обмен на информация за аналитични цели. При позоваване на такива изключителни обстоятелства ЗФР, към което е отправено искането, изпраща доклад на Комисията.“;

бб)  добавят се следните параграфи 3а и 3б:

„3a.  ЗФР на всяка държава членка публикува ежегодно обобщени статистически данни относно своето сътрудничество и обмена на информация с други ЗФР.

3б.  Комисията изготвя доклад относно пречките, срещнати от компетентните органи във връзка с обмена на информация и помощта между органите на различни държави членки. Този доклад се публикува на всеки две години.“

(19a)  В член 54 се добавя следният параграф:

„1a.  Държавите членки гарантират, че ЗФР определят най-малко един служител, който да отговаря за получаването на исканията за информация или правна взаимопомощ от сродни субекти в други държави членки и осигурява своевременното разглеждане на тези искания.“

(20)  Член 55 се изменя, както следва:

а)  параграф 2 се заменя със следното:

„2. Държавите членки гарантират, че ЗФР, към което е отправено искането, предоставя на компетентните органи своевременно и във възможно най-голяма степен предварителното си съгласие за разкриване на информацията, независимо от вида на съответните предикатни престъпления. ЗФР, към което е отправено искането, не трябва да отказва да предостави съгласието си за подобно разкриване, освен ако това би попаднало извън приложното поле на разпоредбите му в областта на изпирането на пари и финансирането на тероризма, би могло да навреди на наказателно разследване, би довело до последствия, които са явно диспропорционални на законните интереси на физическо или юридическо лице или на държавата членка, в която се намира ЗФР, към което е отправено искането, или по друг начин би било в несъответствие с основните принципи на националното право на тази държава членка. Всеки подобен отказ за предоставяне на съгласие се обяснява надлежно.“;

aa)  добавя се следният параграф 2а:

„2a.  До 31 декември 2017 г. Комисията представя законодателно предложение на Европейския парламент и на Съвета, посветено на необходимата и ефективна координация на ЗФР и на координирането на борбата с финансовата престъпност на равнище ЕС посредством европейско ЗФР.“

(21)  Член 57 се заменя със следното:

„Член 57

Различията между определенията на предикатни престъпления в националното право не препятстват способността на ЗФР да предоставят помощ на друго ЗФР и не ограничават обмена, разкриването и използването на информацията съгласно членове 53, 54 и 55.“;

(21a)  В глава VI, раздел 3 се създава следният подраздел:

„Подраздел ІIIa

Сътрудничество между компетентните органи, които упражняват надзор върху кредитните и финансовите институции и професионалната тайна

Член 57a

1.  Държавите членки предвиждат всички лица, които работят или са работили за компетентните органи, които упражняват надзор върху кредитните и финансовите институции за съответствие с настоящата директива, както и одиторите или експертите, действащи от името на компетентните органи, да бъдат обвързани със задължението за опазване на професионалната тайна.

Никаква поверителна информация, която са получили при изпълнение на служебните си задължения съгласно настоящата директива, не може да се разкрива пред други лица или органи, освен в резюмирана или обобщена форма, така че да не могат да се идентифицират отделните задължени субекти, с изключение на случаите, обхванати от наказателното право.

2.  Параграф 1 не възпрепятства компетентните органи да предават или обменят информация помежду си в съответствие с настоящата директива или с други директиви и регламенти, свързани с надзора на кредитните и финансовите институции. Предаването или обменът на информация е при условие, че получаващият орган е обвързан от националното законодателство със задължението да спазва условията за професионална тайна, посочени в параграф 1.

3.  Компетентните органи, които получават поверителна информация съгласно параграф 1, използват тази информация само при:

  изпълнение на задълженията си по настоящата директива, включително санкциониране;

  изпълнение на задълженията си по други директиви и регламенти, включително санкциониране;

  обжалване на решение на компетентния орган, включително по съдебен ред;

  съдебни производства, които са започнати съгласно специалните разпоредби, предвидени в правото на Съюза в областта на кредитните и финансовите институции.

4.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи, упражняващи надзор върху кредитните и финансовите институции, си сътрудничат помежду си във възможно най-голяма степен, независимо от тяхното естество или статут. Това сътрудничество също така включва способността да се извършват, в рамките на правомощията на получилия искането компетентен орган, проучвания от името на отправилия искането компетентен орган и последващ обмен на данни, получени при тези проучвания.

5.  Държавите членки могат да сключват споразумения за сътрудничество и обмен на поверителна информация с компетентните органи, които са партньори на споменатите в параграф 1 компетентни органи. Споразуменията за сътрудничество се сключват на реципрочна основа и само ако по отношение на разкриваната информация са осигурени гаранции за запазване на професионалната тайна, които са най-малкото еквивалентни на тези, посочени в параграф 1. Обменяната съгласно тези споразумения за сътрудничество поверителна информация се използва за целите на изпълнение на задачата по надзор на споменатите органи.

Когато информацията произхожда от друга държава членка, тя не може да бъде оповестена без изричното съгласие на компетентните органи, които са я разкрили, и когато е целесъобразно, единствено за целите, за които тези органи са дали съгласието си.

Член 57б

1.  Независимо от разпоредбите на член 57а, параграфи 1 и 3, държавите членки могат да разрешават обмен на информация, в същата държава членка или в различна държава членка, между компетентните органи и следните органи, при изпълнението на техните надзорни функции:

  органите, на които е възложено публичното задължение да упражняват надзор върху други субекти от финансовия сектор, и органите, които отговарят за надзора върху финансовите пазари;

  органите, които участват в производства по ликвидация и несъстоятелност на институции и в други подобни производства;

  лицата, които отговарят за извършване на предвидените от закона одити на отчетите на кредитните и финансовите институции.

Във всички случаи по отношение на получената информация се прилагат изискванията за опазване на професионалната тайна, които са най-малко равностойни на посочените в член 57а, параграф 1.

2.  Независимо от разпоредбите на член 57а, параграфи 1 и 3, държавите членки могат, въз основа на разпоредби в националното си право, да разрешават разкриването на определена информация на други звена от централната администрация, които отговарят за правната уредба по отношение на надзора върху кредитните и финансовите институции и на инспекторите, действащи от името на тези ведомства.

Такова разкриване на информация обаче може да бъде направено само когато е необходимо за надзора върху тези институции за съответствие с настоящата директива. По отношение на лицата, които имат достъп до информацията, се прилагат изискванията за опазване на професионалната тайна, като тези гаранции са най-малко равностойни на посочените в член 57а, параграф 1.

3.  Държава членка може да разреши разкриване на определена информация, свързана с надзора върху кредитните институции за съответствие с настоящата директива, пред парламентарните си анкетни комисии, пред сметната си палата и пред други субекти с функции по проучване на своя територия при следните условия:

а)  субектите имат точно определено от националното право правомощие за разследване или подробно проучване на дейностите на органите, отговарящи за надзора върху тези институции или за правната уредба в областта на този надзор;

б)  субектите считат информацията за необходима за изпълнението на мандата, посочен в буква а);

в)  за лицата, които имат достъп до информацията, се прилагат изискванията за опазване на професионална тайна съгласно националното право, като тези изисквания са най-малко равностойни на изискванията по член 57а, параграф 1;

г)  информацията, която произхожда от друга държава членка, не се разкрива без изричното съгласие на компетентните органи, които са я разкрили, и се разкрива единствено за целите, за които тези органи са дали съгласието си.

4.  Настоящият подраздел не възпрепятства компетентните органи, които упражняват надзор върху кредитните и финансовите институции за съответствие с настоящата директива, да предават поверителна информация за целите на изпълнението на своите задачи на други органи, отговарящи за упражняване на надзор върху тези институции съгласно други директиви и регламенти, включително на Европейската централна банка, действаща съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013.“

(21б)   В глава VI, раздел 3 се добавя следният подраздел:

„Подраздел ІIIб

Международно сътрудничество

Член 57в

1.  Държавите членки следва да гарантират, че техните компетентни органи, които упражняват надзор върху кредитните и финансовите институции, и техните правоприлагащи органи осигуряват възможно най-широко международно сътрудничество с компетентните органи на трети държави, които са партньори на националните компетентни органи.

2.  Държавите членки гарантират, че са налице ефективни начини за улесняване на бързия и конструктивен обмен пряко между партньорите, било то по собствена инициатива или при поискване, на информация, свързана с изпирането на пари.“

(21в)  Член 58 се изменя, както следва:

а)  в параграф 2 се добавя следната алинея:

Държавите членки гарантират, че в случаи на нарушения, които са предмет на наказателноправни санкции, правоприлагащите органи са подходящо информирани за тези нарушения.“

б)  създава се следният параграф:

„4а.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи и саморегулиращите се органи информират Комисията, когато националното законодателство ограничава техните правомощия за извършване на надзор и разследвания, които са необходими за упражняването на функциите им.“

(21г)  Член 59 се изменя, както следва:

а)  уводната част на параграф 1 се заменя със следното:

„1.  Държавите членки гарантират, че настоящият член се прилага най-малко при нарушения от страна на задължените субекти по отношение на изискванията, установени във:“

б)  в параграф 1 се добавя следната алинея:

„Държавите членки гарантират също така, че настоящият член се прилага най-малко при нарушения от страна на корпоративни и други правни субекти, доверителни фондове и други видове правни форми със структура или функции, сходни с тези на доверителните фондове, които са сериозни, повтарящи се, систематични или комбинират няколко от посочените характеристики, по отношение на изискванията, установени в членове 30 и 31.“

в)  в параграф 2 буква в) се заменя със следното:

„в)  за случаи, които са сериозни, повтарящи се или систематични, или комбинират няколко от посочените характеристики, и когато задълженият субект е под разрешителен режим – отнемане или суспендиране на разрешението;“

г)  в параграф 3 се създава следната буква:

„бa)  за случаи, които са сериозни, повтарящи се или систематични, или комбинират няколко от посочените характеристики – отнемане на разрешението за извършване на дейност;“

(21д)  Член 61 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следното:

„1.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи и саморегулиращите се органи създават ефективни и надеждни механизми, с които да се насърчава подаването на сигнали до компетентните органи и до саморегулиращите се органи за потенциални или действително извършени нарушения на националните разпоредби за транспониране на настоящата директива.

б)  в параграф 3 се добавя следната алинея:

„Компетентните органи предоставят един или повече сигурни канали за комуникация за лицата, които докладват подозрения за изпиране на пари или финансиране на тероризма. Тези канали гарантират, че самоличността на лицата, които предоставят информация, е известна единствено на компетентните органи.“

(21е)  Член 64 се заменя със следното:

а)  параграф 2 се заменя със следното:

„2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9 и член 48а, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от 25 юни 2015 г.“

б)  параграф 5 се заменя със следното:

„5.  Делегиран акт, приет съгласно член 9 и член 48а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от един месец след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с един месец по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

(21ж)  В член 65 се добавя следната алинея 1а:

„При необходимост докладът се придружава от подходящи предложения, включително, когато е целесъобразно – по отношение на подобряване на сътрудничеството между службите за възстановяване на активи на държавите членки, плащанията в брой и виртуалните валути – правомощия за създаване и поддържане на централна база данни, достъпна за ЗФР, в която се регистрират самоличността на ползвателите и адресите на портфейлите, както и формуляри за самостоятелна декларация, предназначени за ползвателите на виртуални валути.

До края на 2017 г. Комисията изготвя доклад относно правомощията на ЗФР на държавите членки и пречките пред сътрудничеството. Това оценяване включва оценка на средствата за подпомагане на съвместния анализ на трансгранични случаи и решения за повишаване на равнището на финансовото разузнаване в ЕС. При необходимост докладът се придружава от подходящи предложения за премахване на пречките в сътрудничеството по отношение на достъпа до, обмена и използването на информация. Докладът включва оценка на необходимостта от:

а)  оперативни насоки относно правилното прилагане на настоящата директива;

б)  улесняване на обмена на информация относно трансгранични случаи;

в)  механизъм за уреждане на спорове;

г)  подкрепа на съвместен стратегически анализ на риска на равнището на Съюза;

д)  екипи за съвместен анализ на трансгранични случаи;

е) директно докладване на FIU.net от задължените субекти;

ж)  създаване на европейско звено за финансово разузнаване с цел подобряване на сътрудничеството и координацията между националните ЗФР.“;

(22)  В член 65 се добавя следният втори параграф:

При необходимост докладът се придружава от подходящи предложения, включително, когато е целесъобразно — по отношение на виртуалните валути — правомощия за създаване и поддържане на централна база данни, достъпна за ЗФР, в която се регистрират самоличността на ползвателите и адресите на портфейлите, както и формуляри за самостоятелна декларация, предназначени за ползвателите на виртуални валути.“;

(23)  В член 66 първата алинея се заменя със следното:

„Директиви 2005/60/ЕО и 2006/70/ЕО се отменят, считано от 1 януари 2017 г.“;

(24)  В член 67, параграф 1 първата алинея се заменя със следното:

„Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които са необходими, за да се съобразят с настоящата директива, до 1 януари 2017 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.“;

(24a)  В приложение II уводната част на точка 3 се заменя със следното:

„(3)  Рискови фактори по отношение на географското разположение – регистриране във:“

(25)  В точка 2 от приложение III буква в) се заменя със следното:

„в)  индиректни делови взаимоотношения или сделки без определени предпазни мерки, като например средства за електронна идентификация или съответните удостоверителни услуги съгласно определението в Регламент (ЕС) № 910/2014, или алтернативни техники за дистанционна идентификация, при условие че са одобрени от компетентните органи;.

Член 2

Изменения на Директива 2009/101/ЕО

Директива 2009/101/ЕО се изменя, както следва:

(1)  В глава 1 се създава следният член 1а:

„Член 1а

Приложно поле

Мерките за разкриване на информация относно действителния собственик се прилагат по отношение на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки, свързани с:

а)  корпоративни и други правни образувания, посочени в член 30 от Директива 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета(20), включително видовете дружества, посочени в член 1 от настоящата директива▌;

б)  доверителна собственост, която представлява имущество, притежавано от или за сметка на лице със стопанска дейност, състояща се от или включваща управление на доверителна собственост, което действа като доверителен собственик на доверителна собственост в рамките на тази стопанска дейност с оглед печалба, и други видове правни форми със структура или функции, сходни с тези на доверителна собственост.“

(1a)  Член 7 се изменя, както следва:

а)  създава се следната буква:

„aa)  липса на оповестяване на точна и пълна информация относно действителните собственици в съответствие с член 7б;

б)  създава се следната буква:

„бa)  липса на оповестяване на информация относно действителните собственици в съответствие с член 7б.“

в)  добавя се следният параграф:

„Държавите членки гарантират, че когато задълженията се отнасят за юридически лица, санкциите могат да бъдат налагани на членовете на управителния орган и на всички други физически лица, които са отговорни за нарушението съгласно националното законодателство.“

(2)  В глава 2 се създава следният член 7б:

„Член 7б

Разкриване на информация относно действителните собственици

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират задължително разкриване от субектите, посочени в член 1а, букви а) и б) от настоящата директива, на адекватна, точна и актуална информация относно техните действителни собственици в съответствие с членове 30 и 31 от Директива 2015/849.

Информацията включва най-малко името, датата на раждане, гражданството и държавата на пребиваване на действителния собственик, данни за контакт (без разкриване на домашен адрес), както и естеството и размера на притежаваните права

2.  Разкриването на информация относно действителните собственици, както е посочено в параграф 1, се гарантира чрез централните регистри, посочени в член 30, параграф 3 ▌ от Директива 2015/849.

3.  Държавите членки гарантират, че информацията относно действителните собственици, посочена в параграф 1 от настоящия член, също така става публично достъпна чрез системата за свързване на регистри, посочена в член 4а, параграф 2, в съответствие с правилата за защита на данните и стандартите за свободно достъпни данни, и подлежи на онлайн регистрация; държавите членки могат да въведат такса за покриване на административните разходи.

4.  При изключителни обстоятелства, определени в националното законодателство, когато посочената в параграф 1 информация би създала за действителния собственик опасност от измама, отвличане, изнудване, насилие или сплашване или когато действителният собственик е непълнолетен или неправоспособен по други причини, държавите членки могат в отделни конкретни случаи да предвидят изключение от задължителното разкриване на цялата или част от информацията относно действителните собственици. Държавите членки гарантират, че тези изключения се предоставят след подробна оценка на изключителния характер на обстоятелствата, която се предоставя на Комисията при поискване. Изключенията се преразглеждат през редовни интервали от време, за да се избегне злоупотреба. Когато се предоставя изключение, това трябва да бъде ясно посочено в регистъра. Гарантират се правото на административно преразглеждане на решението за изключение и правото на ефективна съдебна защита. Държавите членки публикуват годишни статистически данни за размера на предоставените изключения и посочените причини и докладват на Комисията тази информация.

5.   Личните данни на действителните собственици, посочени в параграф 1, се разкриват, за да се позволи на трети страни и на гражданското общество като цяло да знаят кои са действителните собственици, като така чрез засилен обществен контрол се допринася за предотвратяване на злоупотребата с правни образувания и правни форми. За тази цел информацията е публично достъпна чрез националните регистри и системата за свързване на регистрите за ▌10 години, след като образуванието или субектът е бил(о) заличен(о) от регистъра.

5a.  Държавите членки изискват от компетентните органи да извършват ефективен мониторинг и да предприемат необходимите мерки с цел осигуряване на съответствие с изискванията по настоящия член. Държавите членки гарантират, че компетентните органи имат подходящи правомощия, включително правомощието да получават принудително всякаква информация, която има отношение към наблюдението върху спазването на съответствието, и да извършват проверки, както и че разполагат с необходимите финансови, човешки и технически ресурси за изпълнението на своите функции. Държавите членки гарантират, че служителите на тези органи съблюдават високи професионални стандарти, включително стандарти по отношение на поверителността и защитата на данни, че са изключително почтени и притежават подходящата квалификация.“.

Член 2a

Изменения на Директива 2013/36/ЕС

В член 56, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС се създава следната буква:

еa)  органите, които отговарят за надзора върху задължените субекти, споменати в член 2, параграф 1, подточки (1) и (2) от Директива 2015/849, за съответствие с тази директива.“

Член 3

Транспониране

1.  Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които са необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 1 януари 2017 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на третия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)

Все още непубликувано в Официален вестник.

(3)

* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

(4)

  ОВ C […], […], стр. […].

(5)

  ОВ C […], […], стр. […].

(6)

Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

(7)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – „Европейска програма за сигурност“, COM(2015) 185 final.

(8)

  Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно план за действие с цел засилване на борбата с финансирането на тероризма, COM(2016) 50 final.

(9)

  Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за координиране на гаранциите, които държавите членки изискват от дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни (OВ L 258, 1.10.2009 г., стр. 11).

(10)

  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(11)

  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(12)

  Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

(13)

  Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (ОВ L 350, 30.12.2008 г., стр. 60).

(14)

  Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

(15)

  OВ C 369, 17.12.11, стр. 14.

(16)

  Все още непубликувано в Официален вестник.

(17)

  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (OВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(18)

  ОВ С …

(19)

Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).

(20)

Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).“;


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (1.12.2016)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директива 2009/101/ЕО

(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Докладчик по становище: Ели Шлайн

КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията представи на Европейския парламент и Съвета предложение, което цели допълнително укрепване на правилата на ЕС относно борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и повишаване на прозрачността относно действителните собственици на дружества и доверителна собственост, с цел засилване на борбата срещу избягването на данъци.

Докладчикът приветства измененията, предложени от Комисията, които представляват някои положителни крачки напред относно въпроса за избягването на данъци и изпирането на пари. Панамските документи още веднъж доказаха спешната необходимост от ефикасни правила за проверката на действителните собственици на дружества и други юридически лица. По-специално, развиващите се държави губят огромно количество ресурси поради съмнителни сделки и мрежа от корупционни дейности, включващи употреба на анонимни фиктивни дружества и доверителна собственост.

Въпреки това предложението в настоящия си вид все още не предоставя отговори със смелостта и неотложността, които очакват гражданите. Докладчикът счита, че са налице някои сериозни пропуски: не всяка доверителна собственост ще бъде принудена да разкрива на обществеността своите така наречени действителни собственици и някои от тях биха могли да ги запазят в тайна от всички, освен от онези лица, които могат да докажат „законен интерес“. По отношение на дружествата действащата понастоящем директива включва клауза, според която, ако действителният собственик не може да бъде установен, вместо него може да бъде посочен член на висшето ръководство. Освен това, въпреки че прагът за действителните собственици е намален от 25% участие до 10% участие, тази промяна е недостатъчна, тъй като засяга единствено „пасивни нефинансови образувания“.

Въпреки че подкрепя усилията, положени от Комисията, докладчикът счита, че е необходимо Европейският парламент и Съветът да продължат своята работа за преодоляване на пропуските, поради които е изложена на риск борбата срещу изпирането на пари и срещу избягването и укриването на данъци на световно равнище. Ако не бъдат запълнени тези пропуски, органите на развиващите се държави ще продължават да считат, че е трудно да проникнат от другата страна на корпоративната завеса, създадена от фиктивните дружества в Европа, за да възстановяват откраднати активи и да се борят срещу незаконните финансови потоци. ЕС следва да не изпуска възможността за допълнително укрепване на правилата на ЕС относно борбата срещу изпирането на пари и повишаването на прозрачността, като взема предвид и специфичните потребности на развиващите се държави, които са засегнати в голяма степен от бремето на незаконните финансови потоци. Съгласуваността на политиките в интерес на развитието ни призовава да дадем възможност на развиващите се държави да мобилизират собствените си ресурси, особено чрез данъчно облагане. Единствено пълното публично оповестяване ще позволи на гражданите от развиващите се държави да гарантират, че не се използват анонимни фиктивни дружества, за да продължава изпирането на средства, които са жизненоважни ресурси за развитие.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещите комисии – комисията по икономически и парични въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, да включат в доклада си следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма е споделена отговорност между Съюза и неговите държави членки, от една страна, и трети държави, от друга страна. В рамките на сътрудничеството с трети държави следва да се обръща допълнително внимание и на укрепването на финансовите системи и администрации на развиващите се държави, за да могат те по-успешно да участват в глобалния процес на данъчната реформа, с цел възпрепятстване на финансовите престъпления и свързаните незаконни дейности и прилагане на механизмите срещу изпирането на пари, които биха допринесли за по-добър обмен на данни и информация с други държави с цел установяване на измами и идентифициране на терористи.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Следва да се поясни специфичният фактор, с който се установява отговорната държава членка за наблюдението и регистрирането на информация относно действителните собственици на доверителна собственост и сходни правни форми. С цел да се избегне ситуация, в която поради разлики между правните системи на държавите членки някои видове доверителна собственост не подлежат на наблюдение или не се регистрират никъде в Съюза, всички видове доверителна собственост и сходни правни форми следва да се регистрират на мястото, където се управляват. С цел да се гарантира ефективно наблюдение и регистриране на информацията относно действителните собственици на доверителна собственост е необходимо и сътрудничество между държавите членки.

(21)  Следва да се поясни специфичният фактор, с който се установява отговорната държава членка за наблюдението и регистрирането на информация относно действителните собственици на доверителна собственост и сходни правни форми. С цел да се избегне ситуация, в която поради разлики между правните системи на държавите членки някои видове доверителна собственост не подлежат на наблюдение или не се регистрират никъде в Съюза, всички видове доверителна собственост и сходни правни форми следва да се регистрират на мястото, където се създават, управляват или където функционират. С цел да се гарантира ефективно наблюдение и регистриране на информацията относно действителните собственици на доверителна собственост е необходимо и сътрудничество между държавите членки.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  За да се гарантира пропорционалност, информацията относно действителния собственик по отношение на всяка доверителна собственост, която представлява имущество, притежавано от, или за сметка на, лице със стопанска дейност, състояща се от или включваща управление на доверителна собственост, и което действа като доверителен собственик на доверителна собственост в рамките на тази стопанска дейност с оглед печалба, следва да бъде достъпна само за страни със законен интерес. Законният интерес по отношение на изпирането на пари, финансирането на тероризма и съответните предикатни престъпления следва да бъде демонстриран с лесно достъпни средства, като например устав или декларирана мисия на неправителствени организации, или въз основа на демонстрирани предходни дейности във връзка с борбата с изпирането на пари, финансирането на тероризма и съответните предикатни престъпления, или доказателства за проучвания или действия в тази област.

заличава се

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 35 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(35a)  Въпреки че борбата срещу изпирането на пари и тероризма е законна цел, предвидените в настоящата директива мерки следва в никакъв случай да не възпрепятстват финансовото приобщаване, без дискриминация, на всички хора в рамките на Съюза и в трети държави.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 35 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(35б)  Паричните преводи представляват важен принос за развитието на семейството и общността. Въпреки че се признава значението на предотвратяването на изпирането на пари, мерките, които се вземат съгласно настоящата директива, следва да не възпрепятстват извършването на парични преводи от международни мигранти.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 35 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(35в)  Хуманитарните помощи са предвидени за предоставяне на помощ и съдействие на нуждаещите се по цял свят и са от жизненоважно значение. Мерките, целящи справяне с изпирането на пари, финансирането на тероризма и данъчните измами, не следва да възпрепятстват хората и организациите да финансират такива помощи в полза на нуждаещите се.

Изменение    7

Предложение за директива

Член 1 – точка 2 – буква -а (нова)

Директива (ЕС) № 2015/849

Член 3 – точка 6 – буква а

 

Текст в сила

Изменение

 

-a)  в точка 6 буква а) се заменя със следното:

a)  по отношение на корпоративни образувания:

„а)  по отношение на корпоративни образувания:

i)  физическото лице или лица, което в крайна сметка притежава или контролира дадено правно образувание посредством пряко или косвено притежаване на достатъчен процент от акциите или правата на глас или дялово участие в това правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, различни от дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Съюза или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

i)  всички физически лица (които не могат да бъдат номинирани, представители, упълномощени или еквивалентни лица), които в крайна сметка притежават или контролират дадено правно образувание посредством пряко или косвено притежаване на достатъчен процент от акциите или правата на глас или дялово участие в това правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, различни от дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Съюза или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

Акционерно участие от 25 % плюс една акция или дялово участие, надхвърлящо 25 % от клиента, принадлежащо на физическо лице, е индикация за пряко притежаване. Aкционерно участие от 25 % плюс една акция или дялово участие, надхвърлящо 25 % от клиента, принадлежащо на корпоративно образувание, което е под контрола на физическо лице или лица, или на множество корпоративни образувания, които са под контрола на същото физическо лице или лица, е индикация за косвено притежаване. Този режим се прилага, без да се засяга правото на държавите членки да решат, че и по-ниско процентно участие може да бъде индикация за собственост или контрол. Контролът чрез други средства може да се определи, наред с другото, в съответствие с критериите по член 22, параграфи 1—5 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3);

Акционерно участие от 5% плюс една акция или дялово участие, надхвърлящо 5% от клиента, принадлежащо на физическо лице, е индикация за пряко притежаване. Aкционерно участие от 5% плюс една акция или дялово участие, надхвърлящо 5% от клиента, принадлежащо на корпоративно образувание, което е под контрола на физическо лице или лица, или на множество корпоративни образувания, които са под контрола на същото физическо лице или лица, е индикация за косвено притежаване. Този режим се прилага, без да се засяга правото на държавите членки да решат, че и по-ниско процентно участие може да бъде индикация за собственост или контрол. Контролът чрез други средства може да се определи, наред с другото, в съответствие с критериите по член 22, параграфи 1—5 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3);

ii)  ако, след като са изчерпани всички възможни средства и при условие че няма основание за съмнения, не може да се установи лице съгласно подточка i), или ако съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик — физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител, задължените субекти водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по подточка i) от настоящата буква;

ii)  ако субектът не предостави самоличността на всяко физическо лице, което отговаря на условията, посочени в подточка i), или ако съществува съмнение, че определеното лице/определените лица е/са действителният собственик/действителните собственици, задължените субекти записват, че не съществува действителен собственик, и водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по подточка i).

 

В допълнение, задължените субекти следва да идентифицират и потвърждават самоличността на съответното физическо лице, заемащо поста на висш ръководен служител, който следва да се идентифицира като „старши ръководител“ (а не като „действителен собственик“), и регистрират данните за всички законни собственици на субекта;

_________________

_________________

(3) Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (OВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).

(3) Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (OВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&rid=1)

Изменение    8

Предложение за директива

Член 1 – точка 2 – буква а

Директива (ЕС) № 2015/849

Член 3 – точка 6 – буква а – подточка i

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)   в точка 6, буква а), подточка i) се добавя следната алинея:

заличава се

„За целите на член 13, параграф 1, буква б) и член 30 от настоящата директива посочената във втория параграф индикация за собственост или контрол се намалява на 10 % във всеки случай, когато правното образувание е пасивно нефинансово образувание съгласно определението в Директива 2011/16/ЕС.“;

 

Изменение    9

Предложение за директива

Член 1 – точка 2 – буква a а (нова)

Директива (ЕС) № 2015/849

Член 3 – точка 6 – буква б

 

Текст в сила

Изменение

 

aa)   в точка 6 буква б) се заменя със следното:

б)   по отношение на доверителна собственост:

„б)  по отношение на доверителна собственост:

i)   учредителя;

i)   учредителя/учредителите;

ii)   доверителния собственик/доверителните собственици;

ii)   доверителния собственик/доверителните собственици;

iii)   пазителя (ако има такъв);

iii)   пазителя/пазителите, ако има такъв/такива;

iv)   бенефициерите, или когато физическите лица, които са облагодетелствани от правното образувание или подобна правна форма предстои да бъдат определени — категорията лица, в чийто главен интерес е създадено или се управлява правното образувание или подобна правна форма;

iv)   бенефициерите, или когато физическите лица, които са облагодетелствани от правното образувание или подобна правна форма предстои да бъдат определени — категорията лица, в чийто главен интерес е създадено или се управлява правното образувание или подобна правна форма;

v)   всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства;

v)   всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.

 

Във връзка с доверителна собственост, определена по силата на характеристики или клас, фидуциарният акт или свързаните документи предоставят достатъчно информация относно бенефициера, така че всички лица да бъдат в състояние да установят идентичността на бенефициера към момента на разпределението или когато бенефициерът възнамерява да упражни придобитите права.“

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?qid=1479387654876&uri=CELEX:32015L0849

Обосновка

Тъй като доверителната собственост може да има повече от един учредител или пазител, определенията за действителния собственик следва да се отнасят до „учредителя/учредителите“ и „пазителя/пазителите“, както (вече) се отнасят до „доверителния собственик/доверителните собственици“ и „бенефициера/бенефициерите“. В противен случай тази двусмисленост би могла да бъде използвана за регистриране само на един от вероятно много учредители или пазители. Формите за множествено число за всички свързани с поверителна собственост страни вече са заложени в коментарите на ОИСР по общия стандарт за предоставяне на информация (ОСПИ) за автоматичен обмен на информация.

Изменение    10

Предложение за директива

Член 1 – точка 8 a (нова)

Директива (ЕС) № 2015/849

Член 28 – буква в

 

Текст в сила

Изменение

 

8a)  в член 28 буква в) се заменя със следното:

в)  компетентен орган на държавата членка на произход или на третата държава осъществява надзор на равнище група върху ефективното прилагане на изискванията, посочени в буква б).

„в)  компетентен орган на държавата членка на произход осъществява надзор на равнище група върху ефективното прилагане на изискванията, посочени в буква б).

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1479377482666&from=bg)

Изменение    11

Предложение за директива

Член 1 – точка 9 – буква -а (нова)

Директива (ЕС) № 2015/849

Член 30 – параграф 4

 

Текст в сила

Изменение

 

-a)  параграф 4 се заменя със следното:

4.   Държавите членки изискват информацията, която се съхранява в посочения в параграф 3 централен регистър, да бъде подходяща, точна и актуална.

4.   Държавите членки изискват информацията, която се съхранява в посочения в параграф 3 централен регистър, да бъде подходяща, точна и актуална. Държавите членки изискват от задължените субекти да докладват за случаи на липсващи разкривания или разкривания на погрешна информация.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1479377482666&from=bg)

Изменение    12

Предложение за директива

Член 1 – точка 9 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)   в параграф 5 буква в) на първа алинея и втора алинея се заличават;

заличава се

Изменение    13

Предложение за директива

Член 1 – точка 9 – буква a а (нова)

Директива (ЕС) № 2015/849

Член 30 – параграф 5

 

Текст в сила

Изменение

 

aa)   параграф 5 се заменя със следното:

5.   Държавите членки гарантират, че информацията относно действителните собственици е достъпна във всички случаи за:

„5.   Държавите членки гарантират, че информацията относно действителните собственици е достъпна във всички случаи за:

a)   компетентните органи и ЗФР, без никакви ограничения;

a)   компетентните органи и ЗФР, без никакви ограничения;

б)   задължените субекти в рамките на комплексната проверка на клиента в съответствие с глава II;

б)   задължените субекти в рамките на комплексната проверка на клиента в съответствие с глава II;

в)   всички лица или организации, които могат да докажат законен интерес;

в)   широката общественост

Лицата или организациите, посочени в буква в) имат достъп най-малкото до името, месеца и годината на раждане, гражданството и държава на пребиваване на действителния собственик, както и естеството и размера на притежаваните права.

Достъпната за широката общественост информация включва най-малко името, датата на раждане, гражданството, адреса на провеждане на стопанска дейност или адреса за връчване на документи, държавата на пребиваване на действителния собственик, както и естеството и размера на притежаваните права.

За целите на настоящия параграф достъпът до информацията относно действителните собственици се осигурява в съответствие с правилата за защита на данните и може да е при условията на онлайн регистрация и заплащане на такса. Таксите за получаване на информацията не надхвърлят свързаните с това административни разходи.

За целите на настоящия параграф достъпът до информацията относно действителните собственици се осигурява в съответствие както с правилата за защита на данните, така и със стандартите за свободно достъпни данни.“;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?qid=1479387654876&uri=CELEX:32015L0849

Обосновка

Информацията в регистъра на действителните собственици следва да бъде достъпна за обществеността в отворен формат. Изискването държавите членки да създадат тези регистри според стандартите на отворения формат предотвратява също създаването на такива регистри, в които може да се осъществи търсене само по един параметър, например името на дружеството. Също така това изискване улеснява в голяма степен взаимната свързаност между регистрите на държавите членки, която предстои да бъде осъществена през следващите години.

Изменение    14

Предложение за директива

Член 1 – точка 9 – буква в

Директива (ЕС) № 2015/849

Член 30 – параграф 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„9.   При изключителни обстоятелства, определени в националното законодателство, когато посоченият в параграф 5, буква б) достъп би създал за действителния собственик опасност от измама, отвличане, изнудване, насилие или сплашване или когато действителният собственик е непълнолетен или неправоспособен по други причини, държавите членки могат в отделни конкретни случаи да предвидят изключение за този достъп до цялата или до част от информацията относно действителните собственици.

„9.   При изключителни обстоятелства, определени в националното законодателство, когато посоченият в параграф 5, буква б) и буква в) достъп би създал за действителния собственик опасност от измама, отвличане, изнудване, насилие или сплашване, по-специално когато действителният собственик е непълнолетен или неправоспособен по други причини, държавите членки могат в отделни конкретни случаи да предвидят изключение за този достъп до цялата или до част от информацията относно действителните собственици. Тези изключения никога не са безсрочни и подлежат на преразглеждане през редовни интервали от време с цел избягване на злоупотреби.

 

Когато бъде направено такова изключение, това трябва да бъде ясно отбелязвано в регистъра, достъпен за образуванията, посочен в параграф 5, буква б) и буква в).

Изключенията, предоставени в съответствие с настоящия параграф, не се прилагат за кредитните институции и финансовите институции, нито за задължените субекти, посочени в член 2, параграф 1, точка 3, буква б), които са длъжностни лица.

Изключенията, предоставени в съответствие с настоящия параграф, не се прилагат за кредитните институции и финансовите институции, нито за задължените субекти, посочени в член 2, параграф 1, точка 3, буква б), които са длъжностни лица.“

Обосновка

Формулировката би могла да бъде тълкувана по начин, по който да се създаде автоматично общо освобождаване за всички дружества, сред чиито действителни собственици има поне едно лице под определена възраст. Посочването на опасността от измама би могло да се използва като основание за изключение, основано единствено на икономически загуби. Когато бъде направено такова изключение, това трябва да бъде ясно видимо в регистъра, достъпен за обществеността. Освен това тези изключения не се предоставят без ограничения във времето.

Изменение    15

Предложение за директива

Член 1 – точка 10 – буква а

Директива (ЕС) № 2015/849

Член 31 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„1.   Държавите членки гарантират, че настоящият член се прилага по отношение на доверителна собственост и други видове правни форми със структура или функции, сходни с тези на доверителна собственост, като например, наред с другото, „fiducie“, „Treuhand“ или „fideicomiso“.

„1.   Държавите членки гарантират, че настоящият член се прилага по отношение на доверителна собственост и други видове правни форми със структура или функции, сходни с тези на доверителна собственост, като например, наред с другото, „fiducie“, „Treuhand“, „waqf“ или „fideicomiso“, както и всички други подобни по структура или функция правни форми, съществуващи или бъдещи.

Държавите членки изискват от доверителните собственици на всеки доверителен фонд, управляван в съответната държава членка, да получават и разполагат с подходяща, точна и актуална информация относно действителните собственици на доверителния фонд. Тази информация включва самоличността на:

Държавите членки изискват от доверителните собственици на всеки доверителен фонд, създаден, управляван и/или извършващ дейност в съответната държава членка, да получават и разполагат с подходяща, точна и актуална информация относно действителните собственици на доверителния фонд. Тази информация включва самоличността на:

a)   учредителя;

a)   учредителя/учредителите;

б)   доверителния собственик;

б)   доверителния собственик/доверителните собственици;

в)   пазителя (ако има такъв);

в)   пазителя/пазителите (ако има такъв/такива);

г)   бенефициерите или класа бенефициери;

г)   бенефициерите или класа бенефициери; както и

д)   всяко друго физическо лице, което упражнява ефективен контрол върху доверителната собственост.“;

д)   всяко друго физическо лице, което упражнява ефективен контрол върху доверителната собственост.“;

Изменение    16

Предложение за директива

Член 1 – точка 10 – буква б

Директива (ЕС) № 2015/849

Член 31 – параграф 3 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„3a.   Посочената в параграф 1 информация се съхранява в централен регистър, създаден от държавата членка, в която се управлява доверителната собственост.“;

„3a.   Посочената в параграф 1 информация се съхранява в централен регистър, създаден от държавата членка, в която е създадена, управлявана или в която извършва дейност доверителната собственост.Държавите членки уведомяват Комисията за характеристиките на националния централен регистър.“;

Обосновка

Всички настоящи или бъдещи правни форми, които са подобни на доверителна собственост, следва да бъдат обхванати. Държавите членки следва да изискват регистрация на всяка доверителна собственост, уредена съгласно тяхното право или управлявана от лице, пребиваващо в ЕС, дори всички други страни по доверителната собственост и техните активи да не са в ЕС. По този начин държавите членки могат да гарантират, че тяхното право или лицата, пребиваващи в тях, не улесняват изпирането на пари или избягването на данъци другаде в света, което е особено важно за развиващите се държави.

Изменение    17

Предложение за директива

Член 1 – точка 10 – буква г

Директива (ЕС) № 2015/849

Член 31 – параграф 4 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„4a.   Информацията, съхранявана в централния регистър, посочен в параграф 3а от настоящия член, по отношение на други видове доверителна собственост, различни от посочените в член 7б, буква б) от Директива 2009/101/ЕО, е достъпна за всички лица или организации, които могат да демонстрират законен интерес.

„4a.  Информацията, съхранявана в регистъра, посочен в параграф 3а от настоящия член, е достъпна за обществеността в отворен формат.

Информацията, достъпна за лица или организации, които могат да демонстрират законен интерес, включва името, месеца и годината на раждане, гражданството и държава на пребиваване на действителния собственик съгласно определението в член 3, параграф 6, буква б).

Информацията, достъпна за обществеността, включва името, датата на раждане, гражданството и държавата на пребиваване на действителния собственик съгласно определението в член 3, параграф 6, буква б), както и естеството и размера на притежаваните права.

 

Държавите членки гарантират, че при изключителни обстоятелства и при специални условия, които да бъдат определени в националното законодателство, учредителят и/или доверителният собственик могат да поискат от националните органи да не правят публично достъпна информацията относно въпросната доверителна собственост или правна форма, с цел защита на неприкосновеността на личния живот на уязвими бенефициери. Ако националният орган се съгласи с това искане, в публичния регистър се публикува изявление, че достъпната информация относно доверителната собственост или правната форма е непълна. Следва винаги да е възможно такива решения да бъдат оспорвани.“

Обосновка

Отвореният формат е от основно значение за предотвратяването на укриването на действителните собственици на доверителна собственост: той позволява попълването и анализирането на големи количества данни с цел по-добро откриване на нередности, схеми, грешки, тревожни сигнали и др., както и с цел комбиниране на данни от регистъра на действителните собственици с информация от други подходящи източници на данни, които са важни за откриването на случаи на корупция по веригата за създаване на стойност, например договори и процедури за възлагане на обществени поръчки.

Изменение    18

Предложение за директива

Член 1 – точка 10 – буква г

Директива (ЕС) № 2015/849

Член 31 – параграф 4 б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4б.   Всеки път, когато встъпват в нови клиентски взаимоотношения с доверителна собственост или друга правна форма, обхванати от задължението за регистриране на информация относно действителния собственик съгласно параграф 3а, задължените субекти събират доказателство за регистрацията, когато е приложимо.“;

4б.   Всеки път, когато встъпват в нови клиентски взаимоотношения с доверителна собственост или друга правна форма, обхванати от задължението за регистриране на информация относно действителния собственик съгласно параграф 3а, задължените субекти събират доказателство за регистрацията, когато е приложимо, и докладват за всяко установено несъответствие между информацията за действителния собственик от централния регистър и информацията за действителния собственик, събрана като част от процедурите по проверка на клиентите.

Обосновка

Изискването задължените субекти да докладват за несъответствия между тяхната информация от процедурите по проверка на клиентите и информацията от публичните регистри на действителните собственици би укрепило данните в тези публични регистри. Следва също да се подчертае, че задължените субекти не разчитат единствено на информацията от публичните регистри на действителните собственици, а продължават да извършват своята независима комплексна проверка на клиента, за да знаят кои са техните клиенти.

Изменение    19

Предложение за директива

Член 1 – точка 10 – буква г а (нова)

Директива (ЕС) № 2015/849

Член 31 – параграф 5

 

Текст в сила

Изменение

 

гa)  параграф 5 се заменя със следното:

5.   Държавите членки изискват информацията, която се съхранява в посочения в параграф 4 централен регистър, да бъде подходяща, точна и актуална.

„5.   Държавите членки изискват информацията, която се съхранява в посочения в параграф 4 централен регистър, да бъде подходяща, точна и актуална. Държавите членки изискват от задължените субекти да докладват за случаи на липсващи разкривания или разкривания на погрешна информация.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1479377482666&from=bg)

Изменение    20

Предложение за директива

Член 1 – точка 10 – буква д

Директива (ЕС) № 2015/849

Член 31 – параграф 7 а – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При изключителни обстоятелства, определени в националното законодателство, когато посоченият в параграфи 4 и 4а достъп би създал за действителния собственик опасност от измама, отвличане, изнудване, насилие или сплашване, или когато действителният собственик е непълнолетен или неправоспособен по други причини, държавите членки могат в отделни конкретни случаи да предвидят изключение за този достъп до цялата или до част от информацията относно действителните собственици.

„При изключителни обстоятелства, определени в националното законодателство, когато посоченият в параграфи 4 и 4а достъп би създал за действителния собственик опасност от отвличане, изнудване, насилие или сплашване, по-специално когато действителният собственик е непълнолетен или неправоспособен по други причини, държавите членки могат в отделни конкретни случаи да предвидят изключение за този достъп до цялата или до част от информацията относно действителните собственици. Тези изключения никога не са безсрочни и подлежат на преразглеждане през редовни интервали от време.“

Обосновка

Вж. член 1 ­ параграф 1, точка 9, буква в).

Изменение    21

Предложение за директива

Член 1 – точка 10 – буква з

Директива (ЕС) № 2015/849

Член 31 – параграф 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„10.  За целите на настоящия член се счита, че доверената собственост се управлява във всяка държава членка, в която са установени доверителните собственици.“;

„10.  За целите на настоящия член се счита, че доверителната собственост е създадена, управлявана и извършва дейност в дадена държава членка, ако доверителната собственост:

 

a)   е създадена в съответствие със или се регулира от законодателството на тази държава членка, или последната инстанция на апелативния ѝ съд е в юрисдикцията на държавата членка; или

 

б)   е свързана с тази държава членка, тъй като:

 

i)   един или повече от действителните собственици на доверителната собственост, съгласно определението в член 3, параграф 6, буква б), са установени в тази държава членка;

 

ii)   притежава недвижимо имущество в тази държава членка;

 

iii)   притежава акции или права на глас или дялово участие в правно образувание в тази държава членка; или

 

iv)   притежава банкова или платежна сметка в кредитна институция, която извършва дейност в тази държава членка.“;

Обосновка

Доверителната собственост следва да бъде регистрирана във всички държави членки, с които има връзка.

Изменение    22

Предложение за директива

Член 2 – точка 1 a (нова)

Директива 2009/101/ЕО

Член 7 – буква б а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a)  към член 7 се добавя следната буква ба):

 

„ ба)  липса на оповестяване на информация относно действителните собственици в съответствие с член 7б“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0101&rid=1)

Изменение    23

Предложение за директива

Член 2 – точка 1 б (нова)

Директива 2009/101/ЕО

Член 7 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б)  в член 7 се добавя следният втори параграф:

 

„Държавите членки гарантират, че когато задълженията се отнасят за юридически лица, санкциите могат да бъдат налагани на физически лица, които са отговорни за нарушението съгласно националното законодателство, включително в рамките на управителния орган.“;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0101&rid=1)

Изменение    24

Предложение за директива

Член 2 – точка 2

Директива 2009/101/ЕО

Член 7 б – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Информацията включва името, месеца и годината на раждане, гражданството и държавата на пребиваване на действителния собственик, както и естеството и размера на притежаваните права.

Информацията включва името, датата на раждане, гражданството, държавата на пребиваване и данни за контакт (без разкриване на домашен адрес) на действителния собственик, както и естеството и размера на притежаваните права.

Изменение    25

Предложение за директива

Член 2 – точка 2

Директива 2009/101/ЕО

Член 7 б – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки гарантират, че информацията относно действителните собственици, посочена в параграф 1 от настоящия член, също така става публично достъпна чрез системата за свързване на регистри, посочена в член 4а, параграф 2.

3.  Държавите членки гарантират, че информацията относно действителните собственици, посочена в параграф 1 от настоящия член, също така става публично достъпна чрез системата за свързване на регистри, посочена в член 4а, параграф 2, в съответствие с правилата за защита на данните и стандартите за свободно достъпни данни, и подлежи на онлайн регистрация.

Изменение    26

Предложение за директива

Член 2 – точка 2

Директива 2009/101/ЕО

Член 7 б – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  При изключителни обстоятелства, определени в националното законодателство, когато посочената в параграф 1 информация би създала за действителния собственик опасност от измама, отвличане, изнудване, насилие или сплашване или когато действителният собственик е непълнолетен или неправоспособен по други причини, държавите членки могат в отделни конкретни случаи да предвидят изключение от задължителното разкриване на цялата или част от информацията относно действителните собственици.

4.  При изключителни обстоятелства, определени в националното законодателство, когато посочената в параграф 1 информация би създала за действителния собственик опасност от отвличане, изнудване, насилие или сплашване или когато действителният собственик е непълнолетен или неправоспособен по други причини, държавите членки могат в отделни конкретни случаи да предвидят изключение от задължителното разкриване на цялата или част от информацията относно действителните собственици. Тези изключения никога не са безсрочни и подлежат на преразглеждане през редовни интервали от време с цел избягване на злоупотреби. Когато бъде направено такова изключение, това трябва да бъде ясно отбелязвано в регистъра, достъпен за образуванията, посочен в член 30, параграф 5, буква б) и буква в) от Директива (ЕС) № 2015/849.

Изменение    27

Предложение за директива

Член 2 – точка 2

Директива 2009/101/ЕО

Член 7 б – параграф 5 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Държавите членки изискват от компетентните органи да извършват ефективен мониторинг и да предприемат необходимите мерки с цел осигуряване на съответствие с изискванията по настоящия член. Държавите членки гарантират, че компетентните органи имат подходящи правомощия, включително правомощието да получават принудително всякаква информация, която има отношение към наблюдението върху спазването на съответствието, и да извършват проверки, както и че разполагат с необходимите финансови, човешки и технически ресурси за изпълнението на своите функции. Държавите членки гарантират, че служителите на тези органи съблюдават високи професионални стандарти, включително стандарти по отношение на поверителността и защитата на данни, и че са с висок морал и притежават подходящата квалификация.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма

Позовавания

COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)

Водещи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ECON

12.9.2016

LIBE

12.9.2016

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

12.9.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Elly Schlein

21.10.2016

Член 55 - Съвместни заседания на комисии

       Дата на обявяване в заседание

       

6.10.2016

Разглеждане в комисия

7.11.2016

 

 

 

Дата на приемане

29.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Ignazio Corrao, Nirj Deva, Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marina Albiol Guzmán, Seb Dance, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Patrizia Toia

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Xabier Benito Ziluaga, Dariusz Rosati, Jarosław Wałęsa


СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (8.12.2016)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директива 2009/101/ЕО

(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Докладчик по становище: Еманюел Морел

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси и водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземат предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Политиките и действията в други съответни области от компетентността на Съюза, например в международната търговия и сътрудничеството за развитие, следва да се използват, когато е възможно, с цел допълване на дейността, свързана с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма чрез финансовата система. Тези политики и действия следва да имат за цел да допълват, а не да подкопават други цели на политиките на Съюза.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Изпирането на пари и отклонението от данъчно облагане все по-често се насочват през търговски сделки посредством манипулиране на цените, количеството или качеството. Финансовата и данъчната прозрачност са основни приоритети на търговската политика на Съюза и затова на държави, които допускат изпиране на пари и отклонение от данъчно облагане, не следва да се предоставят никакви привилегии за търговия със Съюза.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10б)  В съответствие със стратегията „Търговия за всички“ следва да се предприемат допълнителни ефективни действия по отношение на търговията с услуги, за да се предотврати използването ѝ за незаконни финансови потоци, като се има предвид, че свободната търговия със стоки и услуги с развиващите се държави увеличава заплахата от изпиране на пари и че търговията с услуги на Съюза с данъчни убежища е шест пъти по-голяма от тази със съпоставими държави, докато при търговията със стоки такива разлики не съществуват.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 10 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10в)  В срок от една година от влизането в сила на настоящата директива Комисията следва да представи доклад пред държавите членки относно евентуалните пропуски в главите относно финансовите услуги и установяването в търговските споразумения на ЕС с трети държави, които вече са в сила, по-специално определението за инвестиции и установяване, приложното поле и сроковете на пруденциалните изключения, наличието или отсъствието на тавани за парични преводи между страните по търговските споразумения, валутите, разрешени за тези преводи, потвърждаването на банковата тайна и наличието на разпоредби относно обмена на данни.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 10 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10г)  Либерализирането на финансовите услуги следва да подлежи на по-добър контрол и на предварителен анализ от компетентните органи. По отношение на експоненциалните иновации във финансовата сфера включването на финансовите услуги в търговските споразумения и партньорства на Съюза следва да се основава на положителни списъци.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 10 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10д)  Главите относно финансовите услуги и установяването в бъдещите търговски споразумения следва: да включват тясно формулирани определения за инвестициите, така че да се изключват продукти, които имат висок потенциал за прехвърляне на недекларирани парични средства; да предвиждат създаването на публични регистри на крайните действителни собственици на дружества, тръстове и подобни правни форми, създадени, администрирани или управлявани на териториите, обхванати от търговското споразумение; да включват договорености за сътрудничество при контрола на финансовите потоци и премахването на банковата тайна в съответствие с правилата за защита на данните и стандартите за свободно достъпни данни; да разширяват приложното поле и сроковете за пруденциалните изключения извън рамките на „дисбаланса на потребностите от плащания“ и да заменят задълженията за „добросъвестно изпълнение“ със задължителни разпоредби.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 37 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(37a)  Основните стандарти за прозрачност следва да са задължителни и да ръководят договарянето и предоговарянето на търговските споразумения и партньорства на Съюза. Търговските партньори следва да губят предоставените по търговски споразумения със Съюза привилегии, когато не спазват съответните международни стандарти, като например общия стандарт за предоставяне на информация на ОИСР, Плана за действие за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби на ОИСР, централния регистър на действителните собственици и препоръките на Специалната група за финансови действия (FATF). В рамките на прилагането на инициативата на ОИСР относно свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, от съществено значение е изцяло да се прилага системата за отчитане по държави за мултинационалните предприятия.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 37 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(37б)  Oценките на въздействието на търговията върху устойчивото развитие следва да съдържат точна информация относно резултатите на съответната(ите) трета(и) държава(и) в това отношение, включително прилагането на съответното законодателство. Укрепването на клаузите за добро управление в двустранните споразумения с трети държави и предоставянето на тяхно разположение на техническа помощ следва да представляват ключов елемент от тези споразумения, дори когато подобни клаузи не са задължителни.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 37 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(37в)  Когато търговските споразумения с развиващи се държави съществуват или са в процес на договаряне, трябва да се заделят достатъчно средства, като част от споразумението, за създаването на технически, човешки и институционален капацитет за спазването на горепосочените изисквания. Годишните доклади относно прилагането на търговското споразумение, което Съюзът е сключил с трети държави, следва да включват специален раздел относно финансовите услуги и установяването и да съдържат проверима информация относно спазването на горепосочените изисквания.

Изменение    10

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Директива 2015/849/ЕС

Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква д

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1)  В член 2, параграф 1, точка 3 буква д) се заменя със следното:

д)  други лица, търгуващи със стоки, когато извършваните или получаваните плащания в брой са в размер на 10 000 EUR или повече, независимо дали сделката се извършва с една или с няколко операции, които изглеждат свързани;

д)  други лица, търгуващи със стоки или услуги, когато извършваните или получаваните плащания в брой са в размер на 10 000 EUR или повече, независимо дали сделката се извършва с една или с няколко операции, които изглеждат свързани;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT)

Изменение    11

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Директива 2015/849/ЕС

Член 11 – буква в

 

Текст в сила

Изменение

 

(2a)  В член 11 буква в) се заменя със следното:

в)  по отношение на лица, търгуващи със стоки, при извършването на случайни сделки, по които се извършват плащания в брой в размер на 10 000 EUR или повече, независимо от това дали сделката е осъществена чрез една операция или чрез няколко операции, които изглеждат свързани;

в)  по отношение на лица, търгуващи със стоки или услуги, при извършването на случайни сделки, по които се извършват плащания в брой в размер на 10 000 EUR или повече, независимо от това дали сделката е осъществена чрез една операция или чрез няколко операции, които изглеждат свързани;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT)

Изменение    12

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Директива (ЕС) 2015/849

Член 18 а – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  По отношение на сделки, включващи високорискови трети държави, държавите членки изискват от задължените субекти, когато става въпрос за физически лица или правни образувания, установени в трети държави, определени като високорискови трети държави съгласно член 9, параграф 2, да прилагат най-малко всички следни мерки за разширена комплексна проверка на клиента:

1.  По отношение на сделки, в т.ч. търговски сделки, включващи високорискови трети държави, държавите членки изискват от задължените субекти, когато става въпрос за физически лица или юридически лица, установени в трети държави, определени като високорискови трети държави съгласно член 9, параграф 2, да прилагат най-малко всички следни мерки за разширена комплексна проверка на клиента:

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма

Позовавания

COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)

Водещи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ECON

12.9.2016

LIBE

12.9.2016

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

INTA

12.9.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Emmanuel Maurel

12.10.2016

Член 55 - Съвместни заседания на комисии

       Дата на обявяване в заседание

       

6.10.2016

Разглеждане в комисия

29.11.2016

 

 

 

Дата на приемане

5.12.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

4

7

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Klaus Buchner, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Mairead McGuinness, Molly Scott Cato, Ramón Luis Valcárcel Siso


СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (18.1.2017)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директива 2009/101/ЕО

(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Докладчик по становище: Костас Хрисогонос

КРАТКА ОБОСНОВКА

I. Въведение

Настоящото предложение има за цел изменението на два акта от приетото през последните години законодателство на ЕС относно финансовите проверки и прозрачността с оглед засилване на борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, тъй като и двата въпроса са свързани с пропуски във финансовия контрол(1).

Във връзка с това до момента са установени следните пет основни проблема: 1. съмнителните сделки, включващи високорискови трети държави, не са обект на ефективен мониторинг поради неясни и некоординирани изисквания за комплексна проверка на клиента; 2. съмнителните сделки, осъществявани чрез виртуални валути, не са обект на достатъчен мониторинг от органите, които не са в състояние да свържат сделките със самоличността на определени лица; 3. настоящите мерки за смекчаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързани с анонимните предплатени инструменти, не са достатъчни; 4. звената за финансово разузнаване (ЗФР) не разполагат с навременен достъп до – и не обменят – информация, притежавана от задължени субекти; 5. ЗФР не разполагат с достъп или получават достъп със закъснение до информация относно самоличността на титулярите на банкови и платежни сметки(2).

В тази област е важно да се постигне правилен баланс между провеждането на достатъчни проверки с цел ефективно предотвратяване на финансови престъпления и финансиране на тероризма и защитата на неприкосновеността на личния живот и на основните права. През последните години увеличаващите се щети от финансови нередности и терористична дейност доведоха до промяна в този баланс, тъй като станаха необходими засилени мерки за защита на обществото като цяло. Поради това въпросът е свързан с баланса между тези интереси, които могат да се окажат до определена степен в конфликт, както и с пропорционалността.

II. Регулиране на виртуалните валути

Понастоящем виртуалните валути са незначителен феномен, но е възможно да стават все по-важни. В същото време е ясно, че с тях може да бъде злоупотребено за целите на извършване на престъпления. Поради това Комисията предлага въвеждането на същите задължения за докладване по отношение на платформите за обмен на виртуални валути и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги, както по отношение на доставчиците на традиционни финансови услуги. В тази връзка националните ЗФР следва да бъдат в състояние да свържат адресите на виртуални валути със самоличността на собственика на виртуалните пари.

Докладчикът одобрява тази стъпка, но изразява съгласие със становището на Европейската централна банка, че въвеждането на такова задължение за докладване не следва да бъде формулирано по начин, който може да се възприеме като одобрение на виртуалните валути.

III. Ограничения за анонимните предплатени карти

Анонимните предплатени карти могат да бъдат полезно средство за плащане, особено за относително малки суми. Въпреки това, те могат да бъдат използвани за неправомерни цели(3). Комисията предлага да се намали прагът за плащанията с такива карти, без да извършват систематични надлежни проверки, както и да се прекрати освобождаването от надлежна проверка за онлайн плащания.

Докладчикът одобрява въвеждането на определени по-строги проверки на тези карти, тъй като съществуват доказани случаи на злоупотреба с тях, но счита, че ограниченията не трябва да бъде толкова строги, че такива карти на практика да станат неизползваеми. Освен това той счита, че въздействието на предлаганите мерки върху конкурентоспособността и по-специално на малките и средни предприятия (МСП), извършващи дейност в областта на предплатените инструменти и виртуалните валути, трябва да бъде по-задълбочено проучено.

IV. Правомощията на ЗФР за достъп до информация

Предложението на Комисията засилва правомощията на ЗФР на държавите членки да изискват информация от финансовите институции. Понастоящем ЗФР може да изискват информация, единствено ако въпросната финансова институция ги е предупредила за необичайна активност. Поради това предложението разрешава искания от ЗФР по тяхна инициатива. В държавите членки следва също така да бъдат създадени централни регистри на титулярите на банкови сметки.

Докладчикът счита, че ограниченията относно финансовата тайна са обосновани с оглед на настоящите условия. Основните права на всички страни трябва да бъдат зачитани във всички случаи в пълна степен.

V. Общ подход към високорисковите трети държави

Понастоящем ЕС разполага с относително кратък общ списък на високорисковите трети държави, по отношение на които финансовите сделки следва да бъдат обект на особено внимание. В предложението се определят общи стандарти за третиране на финансовите сделки към и от тези юрисдикции.

Докладчикът счита, че е необходим такъв общ подход.

VI. Достъп до информацията относно действителните собственици

Един от най-важните аспекти на предложението се отнася до увеличаване на задълженията за деклариране на и предоставяне на достъп до информацията относно действителните собственици на корпоративни структури, тръстове и подобни договорености. Много от финансовите и политически скандали в последно време показаха, че подобни договорености могат да представляват начин за избягване на данъци или на правилния надзор над финансовата дейност. Предложението има за цел да предостави публичен достъп до по-изчерпателен регистър, съдържащ информация относно действителните собственици на корпоративни структури и тръстове, вместо да се предостави достъп единствено на определени органи. Освен това правилата за мястото на регистрация на тръстовете също са изяснени.

Докладчикът счита, че увеличаването на прозрачността е от основно значение, за да се запази доверието на обществеността във финансовата система. Особено важно е, че прагът за обявяване на материален интерес следва да бъде достатъчно нисък — предложението на Комисията да бъде намален от 25% на 10% може да бъде одобрено.

VII. Заключение

Докладчикът счита, че настоящото предложение е навременно, тъй като е необходимо, за да се укрепи правната уредба на Съюза за борба с изпирането на пари и с финансирането на тероризма. Основните насоки на предложението на Комисията могат да бъдат одобрени, но с някои изменения, които имат за цел допълнително да засилят борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, като същевременно се гарантира зачитането на основните права в тази област.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещите комисии по икономически и парични въпроси и по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включат в доклада си следните изменения:

Изменение   1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета24 представлява основният правен инструмент, с който се предотвратява използването на финансовата система на Съюза за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. В посочената директива, подлежаща на транспониране до 26 юни 2017 г., се определя всеобхватна рамка относно набирането на парични средства или имущество за терористични цели, като от държавите членки се изисква да идентифицират, разбират и смекчават рисковете, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

(1)  Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета24 представлява основният правен инструмент, с който се предотвратява използването на финансовата система на Съюза за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. В посочената директива, подлежаща на транспониране до 26 юни 2017 г., се съдържа актуална, прозрачна, ефикасна и всеобхватна правна уредба за противодействие на набирането на парични средства или имущество за терористични цели, като от държавите членки се изисква да идентифицират, разбират, смекчават и предотвратяват рисковете, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

_________________

_________________

24 Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

24 Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

Изменение     2

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Неотдавнашните терористични атаки изведоха на преден план нови тенденции, по-специално във връзка с начина, по който терористичните групировки финансират и провеждат своите сделки. Някои услуги въз основа на съвременните технологии добиват популярност като алтернативни финансови системи, като остават извън обхвата на законодателството на Съюза или се ползват от изключения, които може би вече не са обосновани. С цел да не се изостава от променящите се тенденции, следва да се предприемат допълнителни мерки за подобряване на съществуващата рамка за превенция.

(2)  Неотдавнашните терористични атаки изведоха на преден план нови тенденции, по-специално във връзка с начина, по който терористичните групировки финансират и провеждат своите сделки. Някои услуги въз основа на съвременните технологии добиват популярност като алтернативни финансови системи, като остават извън обхвата на законодателството на Съюза или се ползват от изключения, които може би вече не са обосновани. С цел да не се изостава от променящите се тенденции, следва да се предприемат допълнителни мерки за гарантиране на повишена прозрачност на финансовите сделки и корпоративните образувания съгласно действащата правна уредба на Съюза в областта на превенцията, с цел подобряване на съществуващата рамка за превенция и по-ефективно противодействие на финансирането на тероризма.

Изменение     3

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Макар че следва да се полагат усилия за постигане на целта на Директива (ЕС) 2015/849, измененията на тази директива следва да съответстват на текущите действия на Съюза в областта на борбата с тероризма и финансирането на тероризма. В Европейската програма за сигурност25 беше посочена необходимостта от мерки за борба с финансирането на тероризма по по-ефективен и всеобхватен начин, като бе подчертано, че проникването на финансовите пазари създава възможност за финансиране на тероризма. В заключенията на Европейския съвет от 17—18 декември 2015 г. също беше подчертана необходимостта бързо да се предприемат допълнителни действия срещу финансирането на тероризма във всички области.

(3)  Макар че следва да се полагат усилия за постигане на целта на Директива (ЕС) 2015/849, измененията на тази директива следва да съответстват на текущите действия на Съюза в областта на борбата с тероризма и финансирането на тероризма, при надлежно зачитане на основните права и принципи, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, както и при спазване и прилагане на принципа на пропорционалност. В Европейската програма за сигурност25 беше определено като приоритет усъвършенстването на правната уредба на ЕС за борба с тероризма и беше посочена необходимостта от мерки за борба с финансирането на тероризма по по-ефективен и всеобхватен начин, като бе подчертано, че проникването на финансовите пазари създава възможност за финансиране на тероризма. В заключенията на Европейския съвет от 17—18 декември 2015 г. също беше подчертана необходимостта бързо да се предприемат допълнителни действия срещу финансирането на тероризма във всички области.

_________________

_________________

25Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — „Европейска програма за сигурност“, COM(2015)0185.

25Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — „Европейска програма за сигурност“, COM(2015)0185.

Изменение     4

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Мерките на Съюза трябва също така да отразяват точно промените и ангажиментите, поети на международно равнище. С Резолюция 2199 (2015) на Съвета за сигурност на ООН държавите бяха настоятелно призовани да възпрепятстват терористичните групи да получат достъп до международни финансови институции.

(5)  Мерките на Съюза трябва също така да отразяват точно промените и ангажиментите, поети на международно равнище. С резолюции 2199 (2015) и 2253 (2015) на Съвета за сигурност на ООН държавите бяха настоятелно призовани да възпрепятстват терористичните групи да получат достъп до международни финансови институции.

Изменение     5

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Доставчиците на услуги за обмяна между виртуални и фиатни валути (т.е. валути, обявени за законно платежно средство), както и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги за виртуални валути, не са задължени да идентифицират съмнителни дейности. По този начин терористичните групировки са в състояние да прехвърлят парични средства във финансовата система на Съюза или в рамките на мрежи за виртуални валути, като прикриват преводите или като се възползват от известната степен на анонимност на тези платформи. Поради това е от съществено значение да се разшири приложното поле на Директива (ЕС) 2015/849, така че да се включат платформите за обмен на виртуални валути и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги. Компетентните органи следва да бъдат в състояние да наблюдават използването на виртуалните валути. Така ще се осигури балансиран и пропорционален подход, като се запазят техническият напредък и придобитата висока степен на прозрачност в областта на алтернативните финанси и социалното предприемачество.

(6)  Доставчиците на услуги за обмяна между виртуални и фиатни валути (т.е. валути, обявени за законно платежно средство), доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги за виртуални валути, емитентите, администраторите, посредниците и дистрибуторите на виртуални валути и администраторите и доставчиците на системи за онлайн плащания не са задължени да идентифицират съмнителни дейности. По този начин терористичните групировки са в състояние да прехвърлят парични средства във финансовата система на Съюза или в рамките на мрежи за виртуални валути, като прикриват преводите или като се възползват от известната степен на анонимност на тези платформи. Поради това е от съществено значение да се разшири приложното поле на Директива (ЕС) 2015/849, така че да се включат платформите за обмен на виртуални валути, доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги, емитентите, администраторите, посредниците и дистрибуторите на виртуални валути, администраторите и доставчиците на системи за онлайн плащания. Компетентните органи следва да бъдат в състояние да наблюдават използването на виртуалните валути, за да идентифицират съмнителни дейности. Така ще се осигури балансиран и пропорционален подход, като същевременно се запазят както иновативните технически предимства, предлагани от тези валути, така и придобитата висока степен на прозрачност в областта на алтернативните финанси и социалното предприемачество.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Надеждността на виртуалните валути няма да се повиши, ако се използват за престъпни цели. В този контекст анонимността ще се превърне по-скоро в пречка, отколкото в актив за използването на виртуалните валути и разпространението на потенциалните им ползи. Включването на платформите за обмен на виртуални валути и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги, няма да реши изцяло въпроса с анонимността, свързана със сделките с виртуални валути, тъй като голяма част от средата, в която се използват виртуални валути, ще остане анонимна, тъй като ползвателите могат да сключват сделки и без платформи за обмен или доставчици на портфейли, които предлагат попечителски услуги. За целите на борбата с рисковете, свързани с анонимността, националните звена за финансово разузнаване (ЗФР) следва да бъдат в състояние да свържат адресите на виртуални валути със самоличността на собственика на виртуалните валути. В допълнение към това следва допълнително да се проучи възможността на ползвателите да се позволи доброволно по своя инициатива да представят декларации пред определените органи.

(7)  За целите на борбата с рисковете, свързани с анонимността, виртуалните валути следва да не бъдат анонимни и националните звена за финансово разузнаване (ЗФР) следва да бъдат в състояние да свържат адресите на виртуални валути със самоличността на собственика на виртуалните валути.

(Вж. становището на Европейската централна банка от 12 октомври 2016 г. — CON/2016/49)

Обосновка

Макар че е желателно да се установят правила за предотвратяване на използването на виртуални валути за изпиране на пари, Европейският съюз не следва задължително да направи това по начин, който подкрепя използването на тези валути.

Изменение     7

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Съществуват законосъобразни употреби на предплатените карти за общи цели и тези карти представляват инструмент, който допринася за финансовото приобщаване. При все това анонимните предплатени карти лесно се използват за финансиране на терористични атаки и логистика. Поради това от съществено значение е да не се позволява на терористите да използват този начин за финансиране на своите сделки, като допълнително се намалят праговете и максималните суми, под които задължените субекти могат да не прилагат определени мерки за комплексна проверка на клиента, предвидени в Директива (ЕС) 2015/849. Следователно, като същевременно се отчитат нуждите на клиентите при използването на предплатени инструменти за общи цели и не се предотвратява използването на такива инструменти за насърчаване на социалното и финансовото приобщаване, от съществено значение е да се намалят настоящите прагове за анонимните предплатени карти за общи цели и да се отмени освобождаването от извършване на комплексна проверка на клиента при използването им онлайн.

(11)  Съществуват законосъобразни употреби на предплатените карти за общи цели, за които се счита, че са от социално значение, и тези карти представляват достъпен инструмент, който допринася за финансовото приобщаване. При все това анонимните предплатени карти лесно се използват за финансиране на терористични атаки и логистика. Поради това от съществено значение е да не се позволява на терористите да използват този начин за финансиране на своите сделки, като допълнително се намалят праговете и максималните суми, под които задължените субекти могат да не прилагат определени мерки за комплексна проверка на клиента, предвидени в Директива (ЕС) 2015/849. Следователно, като същевременно се отчитат нуждите на клиентите при използването на предплатени инструменти за общи законни цели и не се предотвратява използването на такива инструменти за насърчаване на социалното и финансовото приобщаване, от съществено значение е да се намалят настоящите прагове за анонимните предплатени карти за общи цели.

Изменение     8

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  ЗФР играят важна роля при идентифицирането на финансовите сделки на терористичните мрежи, особено в трансграничен план, и при разкриването на техните финансови поддръжници. Поради липсата на задължителни международни стандарти се отчитат значителни разлики при ЗФР по отношение на техните функции, компетенции и правомощия. Тези разлики обаче не следва да засягат дейността на ЗФР, и по-специално неговия капацитет да изготвя превантивни анализи в подкрепа на всички органи, които отговарят за дейности, свързани с разузнаването, разследването и съдебните действия, както и международното сътрудничество. ЗФР следва да разполагат с достъп до информация и да бъдат в състояние да я обменят без пречки, включително чрез подходящо сътрудничество с правоприлагащите органи. Във всички случаи, когато съществуват подозрения за престъпна дейност, и по-специално в случаи на финансиране на тероризъм, информацията следва да се препраща директно и бързо без необосновано забавяне. Поради това е изключително важно да се повишат допълнително ефективността и ефикасността на ЗФР чрез поясняване на правомощията на ЗФР и сътрудничество между тях.

(13)  В качеството си на децентрализирана и усъвършенствана мрежа, звената за финансово разузнаване (ЗФР) помагат на държавите – членки на ЕС, да си сътрудничат по-добре помежду си. Те играят важна роля при идентифицирането на финансовите сделки на терористичните мрежи, особено в трансграничен план, и при разкриването на техните финансови поддръжници. Поради липсата на задължителни международни стандарти се отчитат значителни разлики при ЗФР по отношение на техните функции, компетенции и правомощия. Тези разлики обаче не следва да засягат дейността на ЗФР, и по-специално неговия капацитет да изготвя превантивни анализи в подкрепа на всички органи, които отговарят за дейности, свързани с разузнаването, разследването и съдебните действия, както и международното сътрудничество. ЗФР следва да разполагат с достъп до информация и да бъдат в състояние да я обменят без пречки, включително чрез подходящо сътрудничество с правоприлагащите органи. Във всички случаи, когато съществуват подозрения за престъпна дейност, и по-специално в случаи на финансиране на тероризъм, информацията следва да се препраща директно и бързо без необосновано забавяне. Поради това е изключително важно да се повишат допълнително ефективността и ефикасността на ЗФР чрез поясняване на правомощията на ЗФР и сътрудничество между тях.

Изменение     9

Предложение за директива

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

13а)  Създаването на европейско ЗФР, което да подпомага и подкрепя ЗФР на държавите членки при изпълнението на техните задачи, би било ефикасно и икономически целесъобразно средство за гарантиране на получаването, анализа и разпространението на докладите относно изпирането на пари и финансирането на тероризма в рамките на вътрешния пазар.

Изменение     10

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  ЗФР следва да бъдат в състояние да получат от всеки задължен субект цялата необходима информация, свързана с техните функции. Безпрепятственият достъп до информация е от изключително значение за гарантиране, че паричните потоци могат да се проследяват правилно и че незаконните мрежи и потоци могат да бъдат разкрити на ранен етап. Когато ЗФР трябва да получат допълнителна информация от задължените субекти поради съмнения за изпиране на пари, тези съмнения могат да възникнат във връзка с предходен доклад за съмнителна сделка, представен на ЗФР, но и по други поводи, например собствен анализ на ЗФР, разузнавателни данни, предоставени от компетентните органи, или информация, съхранявана от друго ЗФР. Поради това ЗФР следва да бъдат в състояние да получат информация от всеки задължен субект дори без представяне на предходен доклад от съответния задължен субект. Освен това едно ЗФР следва да е в състояние да получи такава информация по искане на друго ЗФР в Съюза и да обмени информацията със ЗФР, което отправя искането.

(14)  ЗФР следва да бъдат в състояние да получат от всеки задължен субект цялата необходима информация, свързана с техните функции. Безпрепятственият достъп до информация е от изключително значение за гарантиране, че паричните потоци могат да се проследяват правилно и че незаконните мрежи и потоци могат да бъдат разкрити на ранен етап. Когато ЗФР трябва да получат допълнителна информация от задължените субекти поради съмнения за изпиране на пари, тези съмнения могат да възникнат във връзка с предходен доклад за съмнителна сделка, представен на ЗФР, но и по други поводи, например собствен анализ на ЗФР, разузнавателни данни, предоставени от компетентните органи, или информация, съхранявана от друго ЗФР. Поради това ЗФР следва да бъдат в състояние да получат от всеки задължен субект финансовата и административната информация, както и информацията в областта на правоприлагането, от която се нуждаят, за да изпълняват правилно своите функции, дори без представяне на предходен доклад от съответния задължен субект. Освен това едно ЗФР следва да е в състояние да получи такава информация по искане на друго ЗФР в Съюза и да обмени информацията със ЗФР, което отправя искането.

Изменение     11

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Забавеният достъп на ЗФР и други компетентни органи до информация относно самоличността на титуляри на банкови и платежни сметки затруднява разкриването на преводи на финансови средства, свързани с тероризъм. Националните данни, които позволяват идентифициране на банкови и платежни сметки, принадлежащи на едно лице, са разпокъсани и поради това не са достъпни своевременно за ЗФР и други компетентни органи. Поради това е изключително важно да се създадат централизирани автоматизирани механизми като регистри или системи за извличане на данни във всички държави членки като ефективен начин за осъществяване на своевременен достъп до информация относно самоличността на титулярите на банкови и платежни сметки, техните пълномощници и действителните собственици.

(15)  Забавеният достъп на ЗФР и други компетентни органи до информация относно самоличността на титуляри на банкови и платежни сметки и на наематели на банкови сейфове, особено на анонимните такива, затруднява разкриването на преводи на финансови средства, свързани с тероризъм. Националните данни, които позволяват идентифициране на банкови и платежни сметки и банкови сейфове, принадлежащи на едно лице, са разпокъсани и поради това не са достъпни своевременно за ЗФР и други компетентни органи. Поради това е изключително важно да се създадат централизирани автоматизирани механизми като регистри или системи за извличане на данни във всички държави членки като ефективен начин за осъществяване на своевременен достъп до информация относно самоличността на титулярите на банкови и платежни сметки и наемателите на банкови сейфове, техните пълномощници и действителните собственици.

Изменение     12

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  С цел зачитане на неприкосновеността на личния живот и защита на личния живот в тези регистри следва да се съхраняват минимално необходимите данни за осъществяване на разследванията за борба с изпирането на пари. Засегнатите субекти на данни следва да бъдат информирани, че техните данни се записват и са достъпни за ЗФР, и да получат информация за връзка със звено за контакт, за да могат да упражнят своето право на достъп и поправка. При транспонирането на тези разпоредби държавите членки следва да определят максимални срокове за съхранение (с адекватна обосновка на продължителността) по отношение на регистрирането на лични данни в регистрите и да въведат разпоредба за тяхното унищожаване, когато информацията вече не е необходима за посочената цел. Достъпът до регистрите и базите данни следва да бъде ограничен съгласно принципа „необходимост да се знае“.

(16)  С цел зачитане на неприкосновеността на личния живот и защита на личния живот, в тези регистри следва да се съхраняват минимално необходимите данни за осъществяване на разследванията за борба с изпирането на пари или на разследванията за финансирането на тероризма. Засегнатите субекти на данни следва да бъдат информирани, че техните данни се записват и са достъпни за ЗФР, и да получат информация за връзка със звено за контакт, за да могат да упражнят своето право на достъп и поправка. При транспонирането на тези разпоредби държавите членки следва да определят максимални срокове за съхранение (с адекватна обосновка на продължителността) по отношение на регистрирането на лични данни в регистрите и да въведат разпоредба за тяхното унищожаване, когато информацията вече не е необходима за посочената цел. Достъпът до регистрите и базите данни следва да бъде ограничен съгласно принципа „необходимост да се знае“ след извършване на оценка на риска.

Изменение     13

Предложение за директива

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

17a)  Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) e центърът на ЕС за експертен опит в областта на мрежовата и информационната сигурност, и ENISA следва да бъде оправомощена безпрепятствено да обменя информация с правоприлагащите органи, за да се осигури възможност за сътрудничество в областта на киберсигурността, което играе важна роля в борбата с финансирането на престъпни дейности, включително тероризъм.

Изменение     14

Предложение за директива

Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

17б)  Европейският банков орган (ЕБО) следва да бъде призован да актуализира своите практики в областта на прозрачността, за да отговори на днешните предизвикателства, с цел по-успешно предотвратяване на използването на финансовите системи за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  При прага за действителния собственик, определен в член 3, параграф 6, буква a) от Директива (ЕС) 2015/849, не се прави разграничение между действителни корпоративни образувания със стопанска цел и образувания без реална стопанска дейност, които се използват най-вече като посредническа структура между активите или приходите и крайния действителен собственик. Последните лесно заобикалят определения праг, поради което не се извършва идентифициране на физическите лица, които в крайна сметка притежават или контролират правното образувание. С цел да се поясни по-добре информацията относно действителните собственици във връзка с посредническите структури, които приемат корпоративна форма, трябва да се определи специфичен праг, от който да се изведе индикация за собственост.

(18)  При прага за действителния собственик, определен в член 3, параграф 6, буква a) от Директива (ЕС) 2015/849, не се прави разграничение между действителни корпоративни образувания със стопанска цел и образувания без реална стопанска дейност, които се използват най-вече като посредническа структура между активите или приходите и крайния действителен собственик. Последните лесно заобикалят определения праг, поради което не се извършва идентифициране на физическите лица, които в крайна сметка притежават или контролират правното образувание. С цел да се поясни по-добре информацията относно действителните собственици във връзка с посредническите структури, които приемат корпоративна форма, трябва да се определи специфичен праг, от който да се изведе индикация за собственост. Този праг следва да бъде достатъчно нисък, за да обхване повечето ситуации.

Обосновка

Прагът трябва да бъде достатъчно нисък, за да обхване повечето положения, при които юридически лица се използват за прикриване на самоличността на действителния собственик. Прагът, за който се предлага да бъде включен в член 3, параграф 6, буква а), подточка i) от Директива (ЕС) 2015/849, е 10%.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

  Следва да се поясни специфичният фактор, с който се установява отговорната държава членка за наблюдението и регистрирането на информация относно действителните собственици на доверителна собственост и сходни правни форми. С цел да се избегне ситуация, в която поради разлики между правните системи на държавите членки някои видове доверителна собственост не подлежат на наблюдение или не се регистрират никъде в Съюза, всички видове доверителна собственост и сходни правни форми следва да се регистрират на мястото, където се управляват. С цел да се гарантира ефективно наблюдение и регистриране на информацията относно действителните собственици на доверителна собственост е необходимо и сътрудничество между държавите членки.

(21)  Следва да се поясни специфичният фактор, с който се установява отговорната държава членка за наблюдението и регистрирането на информация относно действителните собственици на доверителна собственост и сходни правни форми. С цел да се избегне ситуация, в която поради разлики между правните системи на държавите членки някои видове доверителна собственост не подлежат на наблюдение или не се регистрират никъде в Съюза, всички видове доверителна собственост и сходни правни форми следва да се регистрират на мястото, където се създават, управляват или оперират. С цел да се гарантира ефективно наблюдение и регистриране на информацията относно действителните собственици на доверителна собственост е необходимо и сътрудничество между държавите членки.

Изменение     17

Предложение за директива

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Публичният достъп посредством задължително разкриване на определена информация относно действителните собственици на дружества осигурява допълнителни гаранции на трети страни, които желаят да извършват стопанска дейност с тези дружества. Някои държави членки предприеха стъпки или обявиха, че възнамеряват да предоставят на обществеността информацията, съдържаща се в регистрите на действителните собственици. Фактът, че не всички държави членки предоставят информация на обществеността, или разликите в информацията, която се предоставя на обществеността, и нейната достъпност могат да доведат до различни нива на защита на трети страни в Съюза. В условията на добре функциониращ вътрешен пазар съществува необходимост от координация, за да се избегнат нарушения.

(22)  Публичният достъп посредством задължително разкриване на определена информация относно действителните собственици на дружества осигурява допълнителни гаранции на трети страни, които желаят да извършват стопанска дейност с тези дружества. Някои държави членки предприеха стъпки или обявиха, че възнамеряват да предоставят на обществеността информацията, съдържаща се в регистрите на действителните собственици. Фактът, че не всички държави членки предоставят информация на обществеността, или разликите в информацията, която се предоставя на обществеността, и нейната достъпност могат да доведат до различни нива на защита на трети страни в Съюза. В условията на добре функциониращ вътрешен пазар съществува необходимост от координиран подход, за да се избегнат нарушения от този вид и да се постигне по-голяма прозрачност, което е от ключово значение за запазването на общественото доверие във финансовата система.

Изменение     18

Предложение за директива

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  За да се гарантира пропорционалност, информацията относно действителния собственик по отношение на всяка доверителна собственост, която представлява имущество, притежавано от, или за сметка на, лице със стопанска дейност, състояща се от или включваща управление на доверителна собственост, и което действа като доверителен собственик на доверителна собственост в рамките на тази стопанска дейност с оглед печалба, следва да бъде достъпна само за страни със законен интерес. Законният интерес по отношение на изпирането на пари, финансирането на тероризма и съответните предикатни престъпления следва да бъде демонстриран с лесно достъпни средства, като например устав или декларирана мисия на неправителствени организации, или въз основа на демонстрирани предходни дейности във връзка с борбата с изпирането на пари, финансирането на тероризма и съответните предикатни престъпления, или доказателства за проучвания или действия в тази област.

(35)  За да се гарантират законност и пропорционалност, информацията относно действителния собственик по отношение на всяка доверителна собственост, която представлява имущество, притежавано от или за сметка на лице със стопанска дейност, състояща се от или включваща управление на доверителна собственост, и което действа като доверителен собственик на доверителна собственост в рамките на тази стопанска дейност с оглед печалба, следва да бъде достъпна само за страни със законен интерес. Законният интерес по отношение на изпирането на пари, финансирането на тероризма и съответните предикатни престъпления следва да бъде демонстриран с лесно достъпни средства, като например устав или декларирана мисия на неправителствени организации, или въз основа на демонстрирани предходни дейности във връзка с борбата с изпирането на пари, финансирането на тероризма и съответните предикатни престъпления, или доказателства за проучвания или действия в тази област. Законен интерес може да се предвиди в случаите, когато действителният собственик или доверителният собственик заемa публична длъжност или е заемал публична длъжност през последните пет години.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 41 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

41a)  Европейската централна банка даде становището си на 12 октомври 2016 г.

 

_________________

 

1a Все още непубликувано в Официален вестник.

Обосновка

Уместно е да се включи препратка към становището на Европейската централна банка.

Изменение    20

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Директива (ЕС) 2015/849

Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква г)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  доставчици, предимно и професионално ангажирани в услуги за обмяна между виртуални и фиатни валути;

ж)  доставчици, предимно и професионално ангажирани в услуги за обмяна между виртуални и законово установени валути;

(Вж. становището на Европейската централна банка от 12 октомври 2016 г. — CON/2016/49)

Обосновка

Следва по-прецизно да се посочат „законово установени валути“.

Изменение     21

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Директива (ЕС) 2015/849

Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква з а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

за)  емитенти, администратори, посредници и дистрибутори на виртуални валути,

Изменение     22

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Директива (ЕС) 2015/849

Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква з б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

зб)  администратори и доставчици на услуги за системи за онлайн плащания.

Изменение     23

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква -а (нова)

Директива (ЕС) 2015/849

Член 3 – параграф 1 – алинея 4 – буква e)

 

Текст в сила

Изменение

 

-a)  в точка 4), буква е) се заменя със следното:

е)  всички престъпления, включително данъчни престъпления по отношение на преки и косвени данъци, както са определени в националното право на държавите членки, които се наказват с лишаване от свобода или задържане с максимален срок повече от една година, или по отношение на държави членки, които имат минимален праг за престъпления в своите правни системи — всички престъпления, наказуеми с лишаване от свобода или задържане за повече от шест месеца.

„е)  престъпления по отношение на преки и косвени данъци, както са определени в националното право на държавите членки, като се взема предвид член 57 от настоящата директива“.

Изменение     24

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а

Директива (ЕС) 2015/849

Член 3 – параграф 1 – точка 6 – буква а) – подточка i – алинея 2 a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на член 13, параграф 1, буква б) и член 30 от настоящата директива посочената в параграф 2 индикация за собственост или контрол се намалява на 10 % във всеки случай, когато правното образувание е пасивно нефинансово образувание съгласно определението в Директива 2011/16/ЕС.;

За целите на член 13, параграф 1, буква б) и член 30 от настоящата директива посочената във втора алинея индикация за собственост или контрол се намалява на 10%.;

Изменение     25

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а (нова)

Директива (ЕС) 2015/849

Член 3 – параграф 1 – точка 6 – буква а) – подточка ii)

 

Текст в сила

Изменение

 

аа)  в точка 6), буква а), подточка ii) се заменя със следното:

(ii)  ако, след като са изчерпани всички възможни средства, и при условие че не са налице основания за подозрение, не е идентифицирано всяко от физическите лица посочени в подточка i), или ако е налице съмнение, че идентифицираното лице е действителният собственик, физическите лица, които заемат поста на висш ръководен служител, и задължените субекти документират действията, предприети за идентифицирането на действителния собственик съгласно подточка i) или настоящата подточка;

„ii)  ако, след като са изчерпани всички възможни средства, субектът не представи самоличността на всяко физическо лице, което отговаря на условията, установени в подточка i), задължените субекти записват, че не съществува действителен собственик, и водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по подточка i). Ако съществува съмнение за това, че установеното лице е действителният собственик, това съмнение се записва. В допълнение, задължените субекти идентифицират и проверяват самоличността на съответното физическо лице, заемащо поста на висш ръководен служител, което се идентифицира като „старши ръководител“ (а не като „действителен собственик“), и записват данните за всички законни собственици на субекта;

Изменение    26

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в)

Директива (ЕС) 2015/849

Член 3 – параграф 1 – точка 18

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  „виртуални валути“ означава цифрово представяне на стойност, която не се емитира от централна банка или публичен орган, не е непременно свързана с фиатна валута, но се приема от физически или юридически лица като начин на плащане и може да се прехвърля, съхранява или търгува по електронен път.“;

(18)  „виртуални валути“ означава цифрово представяне на стойност, която не се емитира от централна банка или публичен орган, не е свързана със законово установена валута, която не притежава правен статут на валута или на пари, но се приема от физически или юридически лица като средство за обмен или за други цели и може да се прехвърля, съхранява или търгува по електронен път. Виртуалните валути не могат да бъдат анонимни.

(Вж. становището на Европейската централна банка от 12 октомври 2016 г. — CON/2016/49)

Обосновка

Определението за виртуална валута се нуждае от подобряване, както е предложено от Европейската централна банка.

Изменение     27

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Директива (ЕС) 2015/849

Член 7 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a)  В член 7, параграф 2 се добавя следната алинея:

 

„Ако дадена държава членка предостави правомощието на своя орган от първата алинея на други органи, по-специално тези на регионално или местно равнище, между всички участващи органи се осигурява ефикасна и ефективна координация. Ако за задачите по първата алинея отговаря повече от едно звено в рамките на орган, на който е предоставено правомощието, между различните звена се осигурява ефикасна и ефективна координация и сътрудничество.“

Изменение     28

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 б (нова)

Директива (ЕС) 2015/849

Член 9 – параграф 2 – буква в a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б)  В член 9, параграф 2 се добавя следната буква:

 

„ва)  наличието на надеждни системи, за да се гарантира, че информацията относно действителните собственици е достъпна безпрепятствено за компетентните органи на третата държава;“

Изменение     29

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 в (нова)

Директива (ЕС) 2015/849

Член 9 – параграф 2 – буква в б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2в)  В член 9, параграф 2 се добавя следната буква:

 

„вб)  наличието на подходяща система за санкции в случай на нарушение на закона;“

Изменение    30

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 г (нова)

Директива (ЕС) 2015/849

Член 10 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

2г)  В член 10 параграф 1 се заменя със следния текст:

1.  Държавите членки забраняват на своите кредитни институции и финансови институции да поддържат анонимни сметки или анонимни банкови книжки. Държавите членки изискват във всички случаи титулярите на и бенефициерите по съществуващите анонимни банкови сметки или анонимни банкови книжки да бъдат обект на мерки за комплексна проверка колкото е възможно по-скоро и във всеки случай, преди такива сметки или банкови книжки да бъдат използвани по някакъв начин.

“1.  Държавите членки забраняват на своите кредитни институции и финансови институции да поддържат анонимни сметки, анонимни банкови книжки или анонимни банкови сейфове. Държавите членки изискват във всички случаи титулярите на и бенефициерите по съществуващите анонимни банкови сметки, анонимни банкови книжки или анонимни банкови сейфове да бъдат обект на мерки за комплексна проверка колкото е възможно по-скоро и във всеки случай, преди такива сметки, банкови книжки или банкови сейфове да бъдат използвани по някакъв начин.

Изменение    31

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква в)

Директива (ЕС) 2015/849

Член 12 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки гарантират, че кредитните институции и финансовите институции на Съюза, които функционират като приемащи субекти, приемат само плащания, извършени с предплатени карти, издадени в трети държави, когато тези карти отговарят на изисквания, равностойни на посочените в член 13, параграф 1, първа алинея, букви а), б) и в) и член 14, или може да се счита, че отговарят на изискванията на параграфи 1 и 2 от настоящия член.

3.  Държавите членки гарантират, че кредитните институции и финансовите институции на Съюза, които функционират като приемащи субекти, приемат само плащания, извършени с предплатени карти, издадени в трети държави, когато тези карти отговарят на изисквания, равностойни на посочените в член 13, параграф 1, първа алинея, букви а), б) и в) и член 14, или може да се счита, че отговарят на изискванията на параграфи 1 и 2 от настоящия член. Изпращането или превозът на предплатени карти извън юрисдикцията на държавите членки трябва да бъдат незабавно докладвани и регистрирани от компетентните лица.

Изменение     32

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Директива (ЕС) 2015/849

Член 13 – параграф 1 – алинея 1 – буква a а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a)  В член 13, параграф 1, първа алинея се добавя следната буква:

 

„аа)  проверка на името на клиента и на действителния собственик в списъците за санкции на ЕС, ООН и други имащи отношение списъци;“

Изменение     33

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4 б (нова)

Директива (ЕС) 2015/849

Член 13 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б)  Добавя се следният член:

 

„Член 13a

 

В срок до януари 2018 г. Комисията създава публично достъпна платформа, която свързва помежду им списъците на ООН, ЕС, държавите членки и другите имащи отношение списъци на лица, групи и субекти, на които са наложени санкции.“

Изменение    34

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива (ЕС) 2015/849

Член 14 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Държавите членки изискват задължените субекти да прилагат мерките за комплексна проверка на клиента не само по отношение на всички нови клиенти, но също и през подходящи времеви интервали спрямо съществуващите клиенти при отчитане на риска, при промяна на относимите обстоятелства относно даден клиент или когато задълженият субект е длъжен в рамките на съответната календарна година да се свърже с клиента с цел преглед на информация, свързана с действителния собственик или собственици, по-специално съгласно Директива 2011/16/ЕС.

5.  Държавите членки изискват задължените субекти да прилагат мерките за комплексна проверка на клиента не само по отношение на всички нови клиенти, но също и през подходящи времеви интервали спрямо съществуващите клиенти при отчитане на риска, при промяна на относимите обстоятелства относно даден клиент или когато задълженият субект е длъжен в рамките на съответната календарна година да се свърже във възможно най-кратък срок с клиента с цел преглед на информация, свързана с действителния собственик или собственици, по-специално съгласно Директива 2011/16/ЕС. Държавите членки изискват задължените субекти да се свържат с клиента с цел преглед на всяка информация, свързана с действителния собственик, не по-късно от ... [една година след началната дата на прилагане на настоящата директива].

Изменение     35

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Директива (ЕС) 2015/849

Член 18 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случаите, посочени в членове 19—24, както и при други ситуации с много по-висок риск, които са установени от държавите членки или задължените субекти, държавите членки изискват от задължените субекти да прилагат мерки за разширена комплексна проверка на клиента, целящи целесъобразното управление и смекчаване на тези рискове.

В случаите, посочени в членове 19—24, както и при други ситуации с риск, които са установени от държавите членки или задължените субекти, държавите членки изискват от задължените субекти да прилагат мерки за разширена комплексна проверка на клиента, целящи целесъобразното управление и смекчаване на тези рискове.

Обосновка

Не само в ситуациите с по-висок риск, но и във всички други ситуации с установен риск държавите членки следва да изискват от задължените субекти да прилагат мерки за разширена комплексна проверка на клиента, целящи целесъобразното управление и смекчаване на тези рискове.

Изменение     36

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Директива (ЕС) 2015/849

Член 18 а – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  получаване на допълнителна информация относно клиента;

a)  получаване на допълнителна информация относно клиента и действителния собственик;

Изменение     37

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Директива (ЕС) 2015/849

Член 18 а – параграф 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  получаване на информация относно произхода на средствата и произхода на богатството на клиента;

в)  получаване на информация относно произхода на средствата и произхода на богатството на клиента и на действителния собственик;

Изменение     38

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7 a (нова)

Директива (ЕС) 2015/849

Член 26 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

7a.  член 26 параграф 2 се заменя със следния текст:

2.  Държавите членки забраняват на задължените субекти да разчитат на трети лица, установени във високорискови трети държави. Държавите членки могат да освобождават от тази забрана клонове и мажоритарно притежавани дъщерни дружества на задължени субекти, установени в Съюза, когато тези клонове и мажоритарно притежавани дъщерни дружества спазват изцяло политиките и процедурите в рамките на групата в съответствие с член 45.

2.  Държавите членки забраняват на задължените субекти да разчитат на трети лица, установени във високорискови трети държави.

Изменение     39

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква -а (нова)

Директива (ЕС) 2015/849

Член 30 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-a)  В параграф 1 се добавя следната алинея:

 

„Държавите членки гарантират, че собствениците на акциите или правата на глас или дялово участие в корпоративни и други правни образувания, включително посредством държане на акции на приносител или посредством контрол чрез други средства, оповестяват на тези образувания дали имат участие от свое име и за своя сметка или от името на друго лице. Държавите членки гарантират, че физическото лице/физическите лица, заемащо(и) поста на висш(и) ръководен/ръководни служител(и) в корпоративни и други правни образувания, оповестяват на тези образувания дали заемат поста от свое име или от името на друго лице.“

Изменение     40

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а (нова)

Директива (ЕС) 2015/849

Член 30 – параграф 5 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  Добавя се следният параграф:

 

„5a.   Информацията, съхранявана в регистъра, посочен в параграф 3 от настоящия член, за всички корпоративни и правни образувания, различни от посочените в член 1а, буква а) от Директива 2009/101/ЕО, е публично достъпна.

 

Обществено достъпната информация включва най-малко името, датата на раждане, гражданството, държавата на пребиваване, данни за контакт (без разкриване на домашен адрес), както и естеството и размера на притежаваните права на действителния собственик, както е определено в член 3, точка 6.

 

За целите на настоящия параграф достъпът до информацията относно действителните собственици се осигурява в съответствие с правилата за защита на данните и стандартите за свободно достъпни данни и подлежи на онлайн регистрация. Държавите членки може да въведат такса за покриване на административните разходи.“

Изменение     41

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б

Директива (ЕС) 2015/849

Член 30 – параграф 6 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Централният регистър, посочен в параграф 3, осигурява на компетентните органи и ЗФР своевременен и неограничен достъп до цялата информация, съхранявана в централния регистър, без никакво ограничение и без съответното образувание да бъде предупреждавано за това. Централният регистър позволява навременен достъп и на задължените субекти, когато те предприемат мерки за комплексна проверка на клиента в съответствие с глава II.

6. За да се гарантира ефективност, централният регистър, посочен в параграф 3, осигурява на компетентните органи и ЗФР своевременен и неограничен достъп до цялата информация, съхранявана в централния регистър, без никакво ограничение и без съответното образувание да бъде предупреждавано за това. Централният регистър позволява навременен и неограничен достъп и на задължените субекти, когато те предприемат мерки за комплексна проверка на клиента в съответствие с глава II.

Обосновка

Осигуряването на своевременен и неограничен достъп на компетентните органи и ЗФР до цялата информация, съхранявана в централния регистър, без никакво ограничение и без съответното образувание да бъде предупреждавано за това, ще гарантира ефективността на централния регистър, посочен в настоящото предложение за изменение.

Изменение     42

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б

Директива (ЕС) 2015/849

Член 30 – параграф 6 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентните органи, на които е предоставен достъп до централния регистър, посочен в параграф 3, са публичните органи с възложени отговорности за борба с изпирането на пари или финансирането на тероризма, включително данъчните органи и органите с функции за разследване или наказателно преследване на изпирането на пари, съответните предикатни престъпления и финансирането на тероризма и за проследяване и изземване или замразяване и конфискуване на активи от престъпна дейност.“

Компетентните органи, на които е предоставен достъп до централния регистър, посочен в параграф 3, са публичните органи с възложени отговорности за борба с изпирането на пари или финансирането на тероризма, включително данъчните органи, надзорните органи и органите с функции за разследване или наказателно преследване на изпирането на пари, съответните предикатни престъпления и финансирането на тероризма и за проследяване и изземване или замразяване и конфискуване на активи от престъпна дейност.“

Обосновка

Наличието на стабилна финансова система, разполагаща с подходящи надзорни и аналитични ресурси, които са в състояние да откриват необичайни модели на сделки, може да спомогне да се гарантира:

– по-голяма осведоменост за терористичните и престъпните връзки и мрежи, както и за евентуалните заплахи, възникващи в тази връзка;

– въвеждането на ефективни превантивни мерки от страна на всички съответни органи (в т.ч. надзорните органи).

Поради това надзорните органи трябва да бъдат включени в списъка.

Изменение     43

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б а) (нова)

Директива (ЕС) 2015/849

Член 30 – параграф 8 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  В параграф 8 се добавя следната алинея:

 

„Преди да встъпят в нови клиентски взаимоотношения с корпоративно или друго правно образувание, обхванати от задължението за регистриране на информация относно действителния собственик, задължените субекти събират доказателство за тази регистрация.“

Изменение     44

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква в)

Директива (ЕС) 2015/849

Член 30 – параграф 9 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При изключителни обстоятелства, определени в националното законодателство, когато посоченият в параграф 5, буква б) достъп би създал за действителния собственик опасност от измама, отвличане, изнудване, насилие или сплашване или когато действителният собственик не е навършил пълнолетие или е неправоспособен по други причини, държавите членки могат да предвидят в конкретни случаи изключение за този достъп до цялата или до част от информацията относно действителните собственици.

заличава се

Изменение     45

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква в)

Директива (ЕС) 2015/849

Член 30 – параграф 10 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки си сътрудничат помежду си и с Комисията с цел предоставяне на различните видове достъп в съответствие с параграф 5.

Държавите членки си сътрудничат помежду си и с Комисията с цел предоставяне на различните видове достъп в съответствие с параграф 5, като се вземат под внимание най-новите приложими международни стандарти.

Обосновка

Необходимо е да има хармонизиран подход на равнището на ЕС, като същевременно се гарантира цялостното изпълнение на международните ангажименти.

С текста за прилагането на най-новите международни стандарти се подчертава колко е важно да бъде разширен обхватът на информацията, която е на разположение на звената за финансово разузнаване, както и значението на достъпа до нея.

Изменение     46

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква а

Директива (ЕС) 2015/849

Член 31 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че настоящият член се прилага по отношение на доверителна собственост и други видове правни форми със структура или функции, сходни с тези на доверителна собственост, като например, наред с другото, „fiducie“, „Treuhand“ или „fideicomiso“.

Държавите членки гарантират, че настоящият член се прилага по отношение на доверителна собственост и други видове правни инструменти или правни форми със структура или функции, сходни с тези на доверителна собственост, като например, наред с другото, „fiducie“, „Treuhand“, „waqf“ или „fideicomiso“, както и всички съществуващи или бъдещи правни форми, които са подобни по структура или функция.

Изменение     47

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква а

Директива (ЕС) 2015/849

Член 31 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки изискват от доверителните собственици на всеки доверителен фонд, управляван в съответната държава членка, да получават и разполагат с подходяща, точна и актуална информация относно действителните собственици на доверителния фонд. Тази информация включва самоличността на:

Държавите членки изискват от доверителните собственици на всеки доверителен фонд, създаден, управляван или опериран в съответната държава членка съгласно правото на държава членка или на трета държава, да получават и разполагат с подходяща, точна и актуална информация относно действителните собственици на доверителния фонд. Тази информация включва самоличността на:

Изменение     48

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква б

Директива (ЕС) 2015/849

Член 31 – параграф 3 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3a.   Посочената в параграф 1 информация се съхранява в централен регистър, създаден от държавата членка, в която се управлява доверителната собственост;

3a.  Посочената в параграф 1 информация се съхранява в централен регистър, създаден от държавата членка, в която се създава, управлява или оперира доверителната собственост;

Изменение     49

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква в)

Директива (ЕС) 2015/849

Член 31 – параграф 4 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентните органи, на които е предоставен достъп до централния регистър, посочен в параграф 3а, са публичните органи с възложени отговорности за борба с изпирането на пари или финансирането на тероризма, включително данъчните органи и органите с функции за разследване или наказателно преследване на изпирането на пари, съответните предикатни престъпления и финансирането на тероризма и за изземване или замразяване и конфискуване на активи от престъпна дейност.

Компетентните органи, на които е предоставен достъп до централния регистър, посочен в параграф 3а, са публичните органи с възложени отговорности за борба с изпирането на пари или финансирането на тероризма, включително данъчните органи, надзорните органи и органите с функции за разследване или наказателно преследване на изпирането на пари, съответните предикатни престъпления и финансирането на тероризма и за изземване или замразяване и конфискуване на активи от престъпна дейност.

Обосновка

Надзорните органи са сред органите, които изпълняват съществена функция.

Изменение     50

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква г)

Директива (ЕС) 2015/849

Член 31 – параграф 4 а – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Информацията, съхранявана в централния регистър, посочен в параграф 3а от настоящия член, по отношение на други видове доверителна собственост, различни от посочените в член , буква б) от Директива 2009/101/ЕО, е публично достъпна за всички лица или организации, които могат да докажат законен интерес.

Информацията, съхранявана в централния регистър, посочен в параграф 3а от настоящия член, по отношение на други видове доверителна собственост, различни от посочените в член , буква б) от Директива 2009/101/ЕО, е публично достъпна.

Изменение     51

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква г)

Директива (ЕС) 2015/849

Член 31 – параграф 4 а – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Информацията, достъпна за лица или организации, които могат да демонстрират законен интерес, включва името, месеца и годината на раждане, гражданството и държава на пребиваване на действителния собственик съгласно определението в член 3, параграф 6, буква б).

Обществено достъпната информация включва най-малко името, датата на раждане, гражданството, държавата на пребиваване, данни за контакт (без разкриване на домашен адрес), както и естеството и размера на притежаваните права на действителния собственик, както е определено в член 3, точка 6.

Изменение     52

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква г)

Директива (ЕС) 2015/849

Член 31 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

За целите на настоящия параграф достъпът до информацията относно действителните собственици се осигурява в съответствие с правилата за защита на данните и стандартите за свободно достъпни данни, както са определени в член 2, параграф 7 от Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и подлежи на онлайн регистрация.

 

________________

 

1aДиректива 2003/98/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 90).

Изменение     53

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква г)

Директива (ЕС) 2015/849

Член 31 – параграф 4 б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4б)  Всеки път, когато встъпват в нови клиентски взаимоотношения с доверителна собственост или друга правна форма, обхванати от задължението за регистриране на информация относно действителния собственик съгласно параграф 3а, задължените субекти събират доказателство за регистрацията, когато е приложимо.

4б)  Всеки път, когато встъпват в нови клиентски взаимоотношения с доверителна собственост или друг вид правен инструмент или правна форма, обхванати от задължението за регистриране на информация относно действителния собственик съгласно параграф 3а, задължените субекти събират доказателство за регистрацията, когато е приложимо.

Обосновка

В допълнение към правните форми може да има и правни инструменти, както е посочено по-горе. Правните инструменти се различават от правните форми и поради това трябва да бъдат посочени отделно. За да се гарантира, че настоящата директива е приложима за всички правни структури с функции, сходни с тези на доверителна собственост, трябва да се добави текстът „правни инструменти“.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква д)

Директива (ЕС) 2015/849

Член 31 – параграф 7 а – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7a. При изключителни обстоятелства, определени в националното законодателство, когато посоченият в параграфи 4 и 4а достъп би създал за действителния собственик опасност от измама, отвличане, изнудване, насилие или сплашване, или когато действителният собственик е непълнолетен или неправоспособен по други причини, държавите членки могат в отделни конкретни случаи да предвидят изключение за този достъп до цялата или до част от информацията относно действителните собственици.

7a. При изключителни обстоятелства, определени в националното законодателство, когато посоченият в параграфи 4 и 4а достъп би създал за действителния собственик опасност от измама, отвличане, изнудване, насилие или сплашване, или когато действителният собственик е непълнолетен или неправоспособен по други причини, държавите членки могат в отделни конкретни случаи да предвидят изключение за този достъп до цялата или до част от информацията относно действителните собственици. Изключенията се преразглеждат на редовни интервали от време, за да се избегне злоупотреба. Когато се предоставя изключение, това трябва да бъде ясно посочено в регистъра и обосновано в писмена форма.

Изменение     55

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а

Директива (ЕС) 2015/849

Член 32 – параграф 3 – алинея 1 – четвърто изречение

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ЗФР могат да получават и използват информация от всеки задължен субект.

ЗФР могат да изискват, получават и използват допълнителна информация от всеки задължен субект.

Изменение     56

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Директива (ЕС) 2015/849

Член 32 a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки създават автоматизирани централизирани механизми, като например централни регистри или централни електронни системи за извличане на данни, които позволяват своевременна идентификация на всички физически или юридически лица, които притежават или контролират платежни сметки съгласно определението в Директива 2007/64/ЕО, и банкови сметки, притежавани от кредитна институция на тяхната територия. Държавите членки уведомяват Комисията за характеристиките на тези национални механизми.

1.  Държавите членки създават автоматизирани централизирани механизми, като например централни регистри или централни електронни системи за извличане на данни, които позволяват своевременна идентификация на всички физически или юридически лица, които притежават или контролират платежни сметки съгласно определението в Директива 2007/64/ЕО и банкови сметки и банкови сейфове, притежавани от кредитна институция на тяхната територия. Държавите членки уведомяват Комисията за характеристиките на тези национални механизми.

Изменение     57

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Директива (ЕС) 2015/849

Член 32 а – параграф 3 – тире 3 а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  за банковите сейфове: име на наемателя и срок на ползване на сейфа.

Изменение     58

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Директива (ЕС) 2015/849

Член 32 а – параграф 3 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Държавите членки може да въведат освобождаване от задълженията, посочени в параграфи 1 – 3, във връзка с пасивните банкови сметки.

 

За целите на настоящия параграф „пасивна банкова сметка“ означава банкова сметка със салдо не повече от 5 000 евро, към и от която през последните 36 месеца не са били извършени никакви плащания, с изключение на плащането на лихви и други обичайни такси за услуги, начислявани от доставчика на услугата.

Изменение     59

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 12 a (нова)

Директива (ЕС) 2015/849

Член 32 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

12а.  Добавя се следният член:

 

„Член 32б

 

1.  Държавите членки създават автоматизирани централизирани механизми, като например централни регистри или централни електронни системи за извличане на данни, които позволяват своевременна идентификация на всички физически или юридически лица, които притежават или контролират земя и сгради на тяхната територия. Държавите членки уведомяват Комисията за характеристиките на тези национални механизми.

 

2.  Държавите членки гарантират, че информацията, която се съхранява в централизираните механизми, посочени в параграф 1, е пряко достъпна на национално равнище за ЗФР и компетентните органи. Държавите членки гарантират, че всяко ЗФР може своевременно да предостави информация, съхранявана в централизираните механизми, посочени в параграф 1, на всяко друго ЗФР в съответствие с член 53.

 

3.  Следната информация е достъпна и позволява лесно търсене чрез централизираните механизми, посочени в параграф 1:

 

  за собственика на недвижимото имущество и всяко лице, което претендира да действа от името на собственика: името, допълнено от други данни за идентификация, изисквани съгласно националните разпоредби за транспониране на член 13, параграф 1, буква а), или уникален идентификационен номер;

 

  за действителния собственик на недвижимото имущество: името, допълнено от други данни за идентификация, изисквани съгласно националните разпоредби за транспониране на член 13, параграф 1, буква б), или уникален идентификационен номер;

 

– за недвижимото имущество: дата и основание за придобиване на правото на собственост, ипотека и права, различни от собственост;

 

– за земята: местонахождение, номер на парцела, категория земя (актуално състояние на земята), площ на парцела (площ);

 

– за сградата: местонахождение, номер на парцела, номер на сградата, вид, конструкция, площ на повърхността.

 

4.  Държавите членки сътрудничат помежду си и с Комисията с цел до 1 януари 2018 г. да се създаде европейски регистър за недвижими имоти в съответствие с параграф 1 на основата на Европейската служба за поземлена информация (EULIS).“

Изменение    60

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 16

Директива (ЕС) 2015/849

Член 47 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че доставчиците на услуги за обмяна между виртуални и фиатни валути, доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги, бюрата за обмен на валута и за осребряване на чекове и доставчиците на услуги по доверително или дружествено управление подлежат на лицензиране или регистриране, а доставчиците на услуги в областта на хазарта са обект на регулиране.

1.  Държавите членки гарантират, че доставчиците на услуги за обмяна между виртуални и законово установени валути, доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги, бюрата за обмен на валута и за осребряване на чекове, емитентите, администраторите, посредниците и дистрибуторите на виртуални валути, администраторите и доставчиците на системи за плащания онлайн и доставчиците на услуги по доверително или дружествено управление подлежат на лицензиране или регистриране, а доставчиците на услуги в областта на хазарта са обект на регулиране, включително чрез прилагането на мерки за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или на финансирането на тероризма.

Изменение    61

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 18

Директива (ЕС) 2015/849

Член 50 a – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки не забраняват и не въвеждат нереалистични или необосновано рестриктивни условия относно обмена на информация или предоставянето на помощ между компетентните органи. По-специално държавите членки гарантират, че компетентните органи не отхвърлят искане за помощ на основание, че:

Държавите членки осигуряват обмена на информация и предоставянето на помощ между компетентните органи, без да създават нереалистични или необосновано рестриктивни условия. По-специално държавите членки гарантират, че компетентните органи не отхвърлят искане за помощ на основание, че:

Изменение     62

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 18 a (нова)

Директива (ЕС) 2015/849

Член 51 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

18а.  Добавя се следният член:

 

„Член 51a

 

В срок до юни 2017 г. Комисията представя законодателно предложение за създаването на европейско ЗФР, което трябва да координира, подпомага и подкрепя ЗФР на държавите членки. Това европейско ЗФР оказва подкрепа на националните ЗФР при поддържането и развиването на техническата инфраструктура за гарантиране на обмена на информация, подпомага тези звена при съвместния анализ на трансграничните случаи и изготвя собствен анализ на случаите, и координира работата на ЗФР на държавите членки по трансграничните случаи. За тази цел при разследването на случаи, свързани с изпирането на пари, националните ЗФР обменят автоматично информация с това европейско ЗФР. Законодателното предложение взема предвид резултатите от извършеното от Комисията картографиране на правомощията на ЗФР на държавите членки и на пречките пред сътрудничеството, с цел разработване на добре балансирана и специално съобразена система на сътрудничество.“

Изменение     63

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 18 б (нова)

Директива (ЕС) 2015/849

Член 51 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

18 б)  Добавя се следният член:

 

„Член 51б

 

1.  Държавите членки гарантират, че техните ЗФР имат възможност да си сътрудничат и да обменят съответната информация със своите международни партньори.

 

2.  Държавите членки гарантират, че ЗФР в ЕС имат възможност да правят проучвания от името на чуждестранни партньори, когато това може да е от значение за извършването на анализ на финансови сделки. Проучванията включват най-малкото:

 

  търсене в собствените бази данни, в т.ч. информация, свързана с докладите за подозрителни сделки;

 

  търсене в други бази данни, до които съответното звено може да има пряк или непряк достъп, включително бази данни на правоприлагащите органи, публични бази данни, административни бази данни и комерсиализирани източници на данни.

 

Когато имат разрешение за това, ЗФР също така се свързват с други компетентни органи и финансови институции, за да получат съответната информация.“

Изменение    64

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 20

Директива (ЕС) 2015/849

Член 55 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че ЗФР, към което е отправено искането, предоставя на компетентните органи своевременно и във възможно най-голяма степен предварителното си съгласие за разкриване на информацията, независимо от вида на съответните предикатни престъпления. ЗФР, към което е отправено искането, не трябва да отказва да предостави съгласието си за подобно разкриване, освен ако това би попаднало извън приложното поле на разпоредбите му в областта на изпирането на пари и финансирането на тероризма, би могло да навреди на наказателно разследване, би довело до последствия, които са явно диспропорционални на законните интереси на физическо или юридическо лице или на държавата членка, в която се намира ЗФР, към което е отправено искането, или по друг начин би било в несъответствие с основните принципи на националното право на тази държава членка. Всеки подобен отказ за предоставяне на съгласие се обяснява надлежно.

2.  Държавите членки гарантират, че ЗФР, към което е отправено искането, предоставя на компетентните органи своевременно и във възможно най-голяма степен предварителното си съгласие за разкриване на информацията, независимо от вида на съответните предикатни престъпления. ЗФР, към което е отправено искането, не трябва да отказва да предостави съгласието си за подобно разкриване, освен ако това би попаднало извън приложното поле на разпоредбите му в областта на изпирането на пари и финансирането на тероризма, би могло да навреди на наказателно разследване, би довело до последствия, които са явно диспропорционални на законните интереси на физическо или юридическо лице или на държавата членка, в която се намира ЗФР, към което е отправено искането, или по друг начин би било в несъответствие с основните принципи на националното право на тази държава членка. Всеки подобен отказ за предоставяне на съгласие се обяснява надлежно. Основните права на всички страни, включително правото на защита на данните, трябва да бъдат зачитани във всички случаи в пълна степен.

Изменение     65

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Директива 2009/101/ЕО

Член 7 б – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки гарантират, че информацията относно действителните собственици, посочена в параграф 1 от настоящия член, също така става публично достъпна чрез системата за свързване на регистри, посочена в член 4а, параграф 2.

3.  Държавите членки гарантират, че информацията относно действителните собственици, посочена в параграф 1 от настоящия член, също така става публично достъпна чрез системата за свързване на регистри, посочена в член 4а, параграф 2, в съответствие с разпоредбите за защита на данните и стандартите за свободно достъпни данни, както са определени в член 2, параграф 7 от Директива 2003/98/ЕО, и подлежи на онлайн регистрация.

Изменение    66

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Директива 2009/101/ЕО

Член 7 б – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  При изключителни обстоятелства, определени в националното законодателство, когато посочената в параграф 1 информация би създала за действителния собственик опасност от измама, отвличане, изнудване, насилие или сплашване или когато действителният собственик е непълнолетен или неправоспособен по други причини, държавите членки могат в отделни конкретни случаи да предвидят изключение от задължителното разкриване на цялата или част от информацията относно действителните собственици.

4.  При изключителни обстоятелства, определени в националното законодателство, когато посочената в параграф 1 информация би създала за действителния собственик опасност от измама, отвличане, изнудване, насилие или сплашване или когато действителният собственик не е навършил пълнолетие или е неправоспособен по други причини, държавите членки могат в отделни конкретни случаи да предвидят изключение от задължителното разкриване на цялата или част от информацията относно действителните собственици. Изключенията се преразглеждат на редовни интервали от време, за да се избегне злоупотреба. Когато се предоставя изключение, това трябва да бъде ясно посочено в регистъра и обосновано в писмена форма.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма

Позовавания

COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)

Водещи комисии

Дата на обявяване в заседание

ECON

12.9.2016

LIBE

12.9.2016

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

JURI

12.9.2016

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Kostas Chrysogonos

12.10.2016

Член 55 – съвместни заседания на комисии

Дата на обявяване в заседание

6.10.2016

Разглеждане в комисия

28.11.2016

 

 

 

Дата на приемане

12.1.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Constance Le Grip, Victor Negrescu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Andrey Novakov

(1)

Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73); и Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за координиране на гаранциите, които държавите членки изискват от дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни (ОВ L 258, 1.10.2009 г., стр. 11).

(2)

Анализ на оценката на въздействието на Комисията SWD(2016)0223, SWD(2016)0224.

(3)

Вж. също „Предизвикателствата пред правоприлагането, свързани с киберпрестъпността: в догонваща позиция ли сме наистина?”, проучване на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE), Тематичен отдел „В“, Европейски парламент, 2015 г.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма

Позовавания

COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)

Дата на представяне на ЕП

5.7.2016

 

 

 

Водещи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ECON

12.9.2016

LIBE

12.9.2016

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

12.9.2016

INTA

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Krišjānis Kariņš

15.6.2016

Judith Sargentini

15.6.2016

 

 

Член 55 – Процедура на съвместни комисии

       Дата на обявяване в заседание

       

6.10.2016

Разглеждане в комисия

1.12.2016

12.1.2017

 

 

Дата на приемане

28.2.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

88

1

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Malin Björk, Udo Bullmann, Caterina Chinnici, Fabio De Masi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Markus Ferber, Raymond Finch, Sven Giegold, Neena Gill CBE, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Eva Joly, Othmar Karas, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Monica Macovei, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Roberta Metsola, Bernard Monot, Claude Moraes, Luigi Morgano, Alessandra Mussolini, József Nagy, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Soraya Post, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Corbett, Pál Csáky, Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Maria Grapini, Anna Hedh, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Krišjānis Kariņš, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Angelika Mlinar, John Procter, Emil Radev, Michel Reimon, Andreas Schwab, Barbara Spinelli, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Nils Torvalds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lieve Wierinck

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Luke Ming Flanagan, Kinga Gál, Peter Kouroumbashev, Monica Macovei, Momchil Nekov, Paul Tang, Pavel Telička, Traian Ungureanu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lieve Wierinck, Branislav Škripek

Дата на внасяне

9.3.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

88

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Pavel Telička, Nils Torvalds, Lieve Wierinck, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Stanisław Ożóg, John Procter, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek

EFDD

Marco Valli, Kristina Winberg

ENF

Bernard Monot

GUE/NGL

Malin Björk, Fabio De Masi, Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Barbara Spinelli, Miguel Viegas

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Herbert Dorfmann, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Danuta Maria Hübner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Barbara Kudrycka, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jeroen Lenaers, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Luděk Niedermayer, Emil Radev, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Csaba Sógor, Romana Tomc, Traian Ungureanu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Caterina Chinnici, Richard Corbett, Mady Delvaux, Tanja Fajon, Neena Gill CBE, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Soraya Post, Pedro Silva Pereira, Birgit Sippel, Tibor Szanyi, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Eva Joly, Jean Lambert, Michel Reimon, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Bodil Valero

1

-

EFDD

Raymond Finch

4

0

PPE

Frank Engel, Burkhard Balz, Markus Ferber, Andreas Schwab

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация