Procedure : 2016/0208(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0056/2017

Indgivne tekster :

A8-0056/2017

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 20
CRE 18/04/2018 - 20

Afstemninger :

PV 19/04/2018 - 10.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0178

BETÆNKNING     ***I
PDF 1060kWORD 180k
9.3.2017
PE 593.836v02-00 A8-0056/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/101/EF

(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini

(Procedure med fælles udvalgsmøder – forretningsordenens artikel 55)

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om International Handel
 UDTALELSE fra Retsudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/101/EF

(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0450),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 50 og 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0265/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 19. oktober 2016 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til udtalelse af 14. oktober 2016 fra Den Europæiske Centralbank(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til de fælles drøftelser i Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, jf. forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Udviklingsudvalget og Retsudvalget (A8-0056/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG(3)*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/101/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 50 og 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank(4),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(5),

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849(6) er den vigtigste retsakt i forebyggelsen af, at Unionens finansielle system bruges til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Nævnte direktiv, som skal være gennemført senest den 26. juni 2017, opstiller en ajourført, gennemsigtig, effektiv og samlet retlig ramme for medlemsstaternes bekæmpelse af indsamling af midler eller formuegoder til terrorformål med henblik på at identificere, forstå, mindske og forebygge risiciene vedrørende hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

(2)  Den senere tids terrorangreb har kastet lys over nye tendenser, navnlig hvad angår den måde terrorgrupper finansierer og udfører deres aktioner. Visse moderne teknologitjenester bliver stadig mere populære som alternative finansielle systemer og falder fortsat uden for EU-lovgivningen eller nyder fritagelser, som ikke længere kan retfærdiggøres. For at holde trit med de nye tendenser, bør der træffes yderligere foranstaltninger til at sikre øget gennemsigtighed i finansielle transaktioner og koncernenheder under Unionens nuværende forebyggende retlige ramme med henblik på at forbedre den eksisterende forebyggende ramme og bekæmpe finansieringen af terrorisme mere effektivt. Det er vigtigt at bemærke, at de foranstaltninger, der træffes, skal stå i et rimeligt forhold til risiciene.

(2a)  De Forenede Nationer (FN), Interpol og Europol har i adskillige år rapporteret om stigende konvergens mellem organiseret kriminalitet og terrorisme. Som følge af den øgede konvergens mellem organiseret kriminalitet og terrorisme bør bekæmpelse af organiserede kriminelle netværk være en del af enhver strategi til bekæmpelse af finansieringen af terrorisme. Ulovlig handel med skydevåben, narkotika, cigaretter og forfalskede varer, menneskehandel, afkrævning af beskyttelsespenge og pengeafpresning er blevet meget indbringende måder for terroristgrupper til at opnå finansiering, idet disse aktiviteter årligt genererer omkring 110 mia. EUR (ikke medregnet handel med forfalskede varer). Sammenhængen mellem terrorisme og organiseret kriminalitet og forbindelserne mellem grupper af kriminelle og terrorister udgør en øget sikkerhedsrisiko for Unionen.

(2b)  Typisk sker der også hvidvaskning af penge, ulovlig handel med varer, herunder, men ikke begrænset til råolie, narkotika, kunst, våben og fredede arter, alvorlig skattesvig og skatteunddragelse af ulovligt erhvervede penge med henblik på at finansiere terror. Med forbehold af [det nye antiterrordirektiv] bør medlemsstaterne iværksætte de nødvendige foranstaltninger til at gøre sådan adfærd kriminel og sikre, at terrorister og terrororganisationerne ikke kan drage fordel af fortjenesten af disse kriminelle aktiviteter.

(3)  Målene i direktiv (EU) 2015/849 bør forfølges, men alle ændringer af nævnte direktiv bør være i overensstemmelse med Unionens igangværende indsats inden for bekæmpelse af terrorisme og af finansiering af terrorisme, idet der skal tages behørigt hensyn til de i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkendte rettigheder og principper, og proportionalitetsprincippet skal respekteres og anvendes. I den europæiske dagsorden om sikkerhed(7) anføres det som en prioritering, at EU's rammebestemmelser om bekæmpelse af terrorisme bør opgraderes, idet det samtidig påpeges, at der er behov for at tackle finansiering af terrorisme på en mere effektiv og koordineret måde, og det fremhæves, at infiltrering af de finansielle markeder muliggør finansiering af terrorisme. I Det Europæiske Råds konklusioner af 17.-18. december 2015 understregedes ligeledes behovet for hurtigt at træffe yderligere foranstaltninger mod finansiering af terrorisme inden for alle områder.

(4)  Med henblik på at optrappe kampen mod terrorfinansiering yderligere har Kommissionen vedtaget en handlingsplan(8), hvori behovet for at tilpasse sig nye trusler og i den forbindelse ændre direktiv (EU) 2015/849 understreges.

(5)   EU-foranstaltningerne skal også afspejle den udvikling, der sker på internationalt plan, og de forpligtelser, der indgås der. Derfor skal FN's Sikkerhedsråds resolution 2195 (2014) om forbindelserne mellem terrorisme og grænseoverskridende organiseret kriminalitet, resolution 2199 (2015) om at forhindre terrorgrupper i at få adgang til internationale finansieringsinstitutter og resolution 2253 (2015) om udvidelse af sanktionsrammen til at omfatte Islamisk Stat i Irak og Levanten tages i betragtning.

(5a)  Hvidvaskning af penge sker ved at gøre omfattende brug af transaktioner i kontanter. Udbredelsen og brugen af netbanker og andre lignende betalingssystemer er steget kraftigt i de senere år, hvilket kunne antyde, at det måske skulle overvejes at vedtage en grænse for overførsler i kontanter på EU-plan, uden det skal give for stort besvær for private mennesker og virksomheder. Kommissionen skal vurdere, hvor højt grænsen for kontantoverførsler skal ligge på EU-plan, og overlade det til medlemsstaterne at sænke grænsen. Vurderingen bør gennemføres senest to år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden. Politikker og foranstaltninger på andre relevante områder, hvor Unionen har kompetence, f.eks. i den internationale handel og udviklingssamarbejdet, bør iværksættes, hvor det er muligt, for at supplere arbejdet med at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme gennem det finansielle system. Disse politikker og foranstaltninger bør være et supplement til og må ikke undergrave andre af Unionens politiske mål.

(6)  Udbydere af valutaveksling mellem virtuelle valutaer og papirvalutaer (dvs. valutaer, som er erklæret for lovlige betalingsmidler) og udbydere af tegnebøger til virtuelle valutaer er ikke forpligtede til at identificere mistænkelige aktiviteter. Derfor er terrorgrupper i stand til at overføre penge til Unionens finansielle system eller inden for netværk for virtuelle valutaer ved at hemmeligholde overførsler eller drage fordel af en vis anonymitet på sådanne platforme. Det er derfor afgørende at udvide anvendelsesområdet for direktiv (EU) 2015/849, så det også omfatter platforme til veksling af virtuelle valutaer og udbydere af virtuelle tegnebøger. De kompetente myndigheder bør være i stand til at overvåge anvendelsen af virtuelle valutaer. Det vil give en velafbalanceret og forholdsmæssig tilgang, der værner om de tekniske fremskridt og den høje grad af gennemsigtighed, der er opnået inden for alternativ finansiering og socialt iværksætteri.

(7)  Virtuelle valutaers troværdighed vil nemlig ikke øges, hvis de anvendes i kriminelt øjemed. I denne sammenhæng vil anonymitet snarere blive en hæmsko end et aktiv for nye virtuelle valutaer og deres udbredelsesmuligheder. At lade platforme til veksling af virtuelle valutaer og udbydere af virtuelle tegnebøger være omfattet af fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge vil ikke fuldstændigt løse det problem med anonymitet, som knytter sig til transaktioner i virtuelle valutaer, eftersom en stor del af det virtuelle valutamiljø vil forblive anonymt, fordi brugerne også har mulighed for at fortage transaktioner uden om platforme til veksling af virtuelle valutaer eller udbydere af virtuelle tegnebøger. For at imødegå de risici, der er forbundet med anonymitet, bør de nationale finansielle efterretningsenheder (FIU'er) være i stand til at forbinde adresser vedrørende virtuelle valutaer med indehavere af de virtuelle valutaer. Desuden bør muligheden for at tillade brugere på frivillig basis at fremsætte en egenerklæring over for udpegede myndigheder undersøges nærmere.

(8)  Lokale valutaer (også kendt som supplerende valutaer), som anvendes i meget begrænsede netværk, f.eks. en by eller region, og af et begrænset antal brugere, bør ikke betragtes som virtuelle valutaer.

(9)  I forbindelse med fysiske personer eller juridiske enheder, der er etableret i højrisikotredjelande, skal medlemsstater pålægge forpligtede enheder at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer for at styre og begrænse risiciene. Derfor beslutter den enkelte medlemsstat på nationalt plan, hvilken type skærpede kundekendskabsprocedurer, der skal gennemføres over for højrisikotredjelande. Medlemsstaternes forskellige tilgange skaber svage punkter i forvaltningen af forretningsforbindelser med højrisikotredjelande, som Kommissionen har identificeret. Sådanne mangler kan udnyttes af terrorister til at kanalisere midler ind eller ud af Unionens finansielle system. Det er vigtigt at forbedre effektiviteten af den liste over højrisikotredjelande, som Kommissionen har opstillet, ved at sørge for en harmoniseret behandling af de pågældende lande på EU-plan. Denne harmoniserede tilgang bør primært fokusere på skærpede kundekendskabsprocedurer. Medlemsstaterne og de forpligtede enheder bør dog have lov til at træffe supplerende afhjælpende foranstaltninger ud over de skærpede kundekendskabsprocedurer, i overensstemmelse med internationale forpligtelser. Internationale organisationer og standardsættere med kompetence inden for forebyggelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme kan opfordre til, at der anvendes passende modforanstaltninger for at beskytte det internationale finansielle system mod vedvarende og betydelige risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, som hidrører fra lande. Medlemsstaterne bør vedtage og anvende supplerende afhjælpende foranstaltninger over for højrisikotredjelande, som Kommissionen har identificeret, ved at tage hensyn til opfordringer til at træffe modforanstaltninger og henstillinger fra eksempelvis Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF) og forpligtelser i henhold til internationale aftaler. Ud over modforanstaltningerne iværksat mod højrisikotredjelande bør en omfattende vurdering af ordningen til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme i EØS-lande og tredjelande udgøre en forudsætning for tildelingen af pasordning og ligestilling til adgangen til det indre marked. Adgangen til det indre marked kunne begrænses i al almindelighed eller begrænses til bestemte sektorer og forpligtede enheder, når der opdages svagheder i ordningen til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

(9a)  Både Unionen og dens medlemsstater på den ene side og tredjelande på den anden side har et fælles ansvar for at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Samarbejdet med tredjelande bør også fokusere på at styrke de finansielle systemer og forvaltninger i udviklingslandene, så de bedre kan deltage i den globale proces med skattereformer med henblik på at forebygge økonomisk kriminalitet og hermed forbundne ulovlige aktiviteter og gennemføre ordninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, der vil bidrage til en bedre udveksling af oplysninger med andre lande med henblik på at identificere svig og terrorister.

(10)  I lyset af at de trusler og den sårbarhed, som hvidvask af penge og finansiering af terrorisme medfører, til stadighed ændrer sig, bør Unionen anlægge en integreret tilgang til, om de nationale ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme overholder kravene på EU-plan, ved at tage hensyn til en effektivitetsvurdering af de pågældende nationale ordninger. Med henblik på at overvåge at EU-kravene indarbejdes korrekt i den nationale lovgivning, at de reelt gennemføres, og at det lykkes at skabe stærke forbyggende ordninger på området, bør Kommissionen basere sin vurdering på de nationale risikoordninger, uden at dette berører dem, der gennemføres af internationale organisationer og standardsættere med kompetence inden for forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, f.eks. FATF eller Ekspertkomitéen for Evaluering af Foranstaltninger til Bekæmpelse af hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme (Moneyval). Internationale organisationer og standardsættere med kompetence inden for forebyggelse af hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme bør arbejde tæt sammen med medlemsstaterne om at fastlægge et sæt fælles indikatorer for vurdering af nationale risikoordninger samt harmoniserede forebyggende foranstaltninger.

(10a)  Overvågningen af gennemførelsen af EU-kravene i nationale ordninger er ikke tilstrækkelig til at sikre, at de nationale ordninger for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme er effektive til at håndtere aktiviteter til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, da utilstrækkeligheden ofte skyldes ineffektiv håndhævelse af reglerne. I den henseende er det afgørende for det indre marked, at Kommissionen og ESA'erne får ekstra beføjelser til at vurdere overensstemmelsen mellem nationale ordninger for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og EU's rammer for overvågning af gennemførelsen og håndhævelsen af nationale regler. ESA'erne tildeles yderligere beføjelser til at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, herunder til at udføre vurderinger på stedet hos medlemsstaternes kompetente myndigheder, tvinge dem til fremlæggelse af alle oplysninger, der er relevante for vurderingen af overensstemmelse, fremsætte henstillinger om afhjælpende foranstaltninger, gøre disse henstillinger offentlige og træffe foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at deres henstillinger gennemføres effektivt.

(10b)  Hvidvaskning af penge og skatteunddragelse kanaliseres i stigende omfang gennem handelstransaktioner ved manipulation af pris, kvantitet eller kvalitet. Eftersom finansiel og skattemæssig gennemsigtighed er topprioriteter i Unionens handelspolitik, bør Unionen ikke give nogen handelsprivilegier til lande, der tolererer hvidvaskning af penge og skatteunddragelse.

(10c)  I overensstemmelse med strategien "Handel for alle" bør der træffes yderligere effektive foranstaltninger vedrørende handel med tjenesteydelser for at forhindre, at den bliver brugt til ulovlige finansielle strømme, idet der erindres om, at fri handel med varer og tjenesteydelser med udviklingslandene øger risikoen for hvidvaskning af penge, og at Unionens handel med tjenesteydelser med skattely er seks gange større end med sammenlignelige lande, mens der ikke er sådanne forskelle i handel med varer.

(10d)  Kommissionen fremlægger inden for et år efter dette direktivs ikrafttrædelse en rapport til medlemsstaterne om mulige smuthuller i kapitlerne om finansielle tjenesteydelser og etablering i EU's handelsaftaler med tredjelande, der allerede var i kraft, navnlig definitionen af investering og etablering, anvendelsesområde og tidsfrister for tilsynsmæssige undtagelser, hvorvidt der er lofter for pengeoverførsel mellem parter i handelsaftaler, hvilke valutaer, der er tilladt for denne overførsel, bekræftelse af hemmelige bankoplysninger og forekomsten af bestemmelser om udveksling af oplysninger.

(10e)  Kapitlerne om finansielle tjenesteydelser og etablering i fremtidige handelsaftaler bør indeholde snævre definitioner af investeringer, således at produkter, som har et stort potentiale for at omfatte sorte penge, udelukkes. De bør endvidere indeholde bestemmelser om oprettelse af offentlige registre over det reelle ejerskab af selskaber, truster og lignende juridiske arrangementer, der etableres, forvaltes eller drives på de områder, der er omfattet af handelsaftalen, indeholde bestemmelser om samarbejde i forbindelse med kontrol af finansielle strømme og om ophævelse af bankhemmeligheden, i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne og open data-standarder samt udvide anvendelsesområdet og tidsfristerne for tilsynsmæssige undtagelser ud over "uligevægt af betalingsbehov” og erstatte "indsatsforpligtelser" med obligatoriske bestemmelser.

(11)  Generelle forudbetalte kort, der anses for at have en social værdi, har lovlige anvendelsesformål og udgør et tilgængeligt instrument, der bidrager til finansiel inklusion. Anonyme forudbetalte kort er imidlertid lette at anvende til finansiering af terrorangreb og terrorlogistik. Derfor er det afgørende at afskære terroristerne, terrororganisationerne, terrorsponsorer og andre mellemmænd og facilitatorer fra denne form for finansiering af deres aktioner ved yderligere at sænke de grænser og maksimumbeløb, under hvilke forpligtede enheder har lov til at undlade at gennemføre visse kundekendskabsprocedurer i medfør af direktiv (EU) 2015/849. Det er således afgørende at sænke de nuværende grænser for generelle forudbetalte kort▌og samtidig tage behørigt hensyn til forbrugernes behov for at anvende generelle forudbetalte instrumenter og ikke forhindre brugen af sådanne instrumenter til at fremme social og finansiel inklusion.

(12)  Brugen af anonyme forudbetalte kort udstedt i Unionen er i alt væsentligt begrænset til Unionens område, men det er ikke altid tilfældet med tilsvarende kort udstedt i tredjelande. Derfor er det vigtigt at sørge for, at anonyme forudbetalte kort udstedt uden for Unionen kun kan anvendes i Unionen, hvis de kan anses for at opfylde krav svarende til kravene i EU-lovgivningen. Bestemmelsen bør vedtages under fuld overholdelse af Unionens internationale handelsforpligtelser, navnlig bestemmelserne i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser.

(13)  Finansielle efterretningsenheder (FIU) spiller en vigtig rolle med hensyn til at identificere terrornetværks finansielle transaktioner, navnlig de grænseoverskridende, og med hensyn til at opdage deres finansielle støtter. Finansielle undersøgelser kan være afgørende for at afdække aktiviteter, der letter terrorhandlinger og terrororganisationers netværk og systemer. På grund af manglende normative internationale standarder er der fortsat betydelige forskelle på, hvilke opgaver, kompetencer og beføjelser FIU'er er tillagt. Medlemsstaterne bør bestræbe sig på at sikre en mere effektiv og koordineret tilgang til håndtering af finansielle undersøgelser af terrorisme, herunder undersøgelser der vedrører misbrug af virtuelle valutaer. De nuværende forskelle bør dog ikke påvirke den enkelte FIU's virksomhed, navnlig dens evne til at udarbejde præventive undersøgelser til støtte for alle myndigheder med ansvar for efterretning, efterforskning og retlige anliggender samt internationalt samarbejde. FIU'er bør have adgang til oplysninger og være i stand til at udveksle dem uhindret, herunder gennem passende samarbejde med retshåndhævende myndigheder. I alle tilfælde af mistanke om kriminalitet, og ikke mindst i tilfælde, der involverer finansiering af terrorisme, bør informationsstrømmene være direkte, hurtige og uden unødig forsinkelse. Derfor er det afgørende at øge FIU'ernes effektivitet yderligere ved at bringe klarhed over deres beføjelser og samarbejdet mellem dem.

(13a)  For at overvinde de nuværende samarbejdsvanskeligheder mellem de nationale FIU'er, bør der oprettes en europæisk FIU med henblik på at koordinere, bistå og støtte medlemsstaternes FIU'er i grænseoverskridende tilfælde. En sådan ville også være særdeles velegnet til et integreret finansielt marked i EU og effektiv i bekæmpelsen af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme i det indre marked. Medlemsstaternes FIU ville fortsat primært skulle have ansvaret for at modtage rapporter om mistænkelig transaktioner, analysere dem og formidle dem til den kompetente nationale myndighed. EU's FIU ville navnlig yde støtte til disse medlemsstater i forbindelse med vedligeholdelse og udbygning af den tekniske infrastruktur til sikring af udvekslingen af informationer, hjælpe dem med den fælles analyse af grænseoverskridende tilfælde og strategisk analyse, og koordinere arbejdet i medlemsstaternes FIU'er i grænseoverskridende tilfælde.

(14)  FIU'er bør fra alle forpligtede enheder kunne indhente alle nødvendige oplysninger af relevans for deres opgaver. Uhindret adgang til oplysninger er afgørende for at sikre, at pengestrømmene kan spores behørigt, og at ulovlige netværk og strømme opdages på et tidligt stadium. Når FIU'erne har behov for yderligere oplysninger fra forpligtede enheder ud fra en mistanke om hvidvask af penge, kan mistanken være vakt af en forudgående indberetning til FIU'en af en mistænkelig transaktion, men også af andre mekanismer, f.eks. FIU'ens egen undersøgelse, efterretninger fra kompetente myndigheder eller oplysninger fra en anden FIU. FIU'er bør derfor kunne indhente de finansielle og administrative oplysninger og oplysninger om retshåndhævelse, som de har brug for til at udføre deres opgaver på behørig vis, fra forpligtede enheder, også uden at den enkelte forpligtede enhed udarbejder en forudgående indberetning. En FIU bør også være kunne indhente sådanne oplysninger på anmodning af en anden FIU i Unionen og kunne udveksle oplysningerne med den anmodende FIU.

(14a)  Kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kreditinstitutters og andre finansielle institutioners overensstemmelse med dette direktiv, bør være i stand til at samarbejde og udveksle fortrolige oplysninger, uanset deres art eller status. Med henblik herpå bør de kompetente myndigheder have et tilstrækkeligt retsgrundlag til udveksling af fortrolige oplysninger og samarbejde i videst muligt omfang, i overensstemmelse med gældende internationale standarder på området.

(14b)  Oplysninger af tilsynsmæssig art om kredit- og finansieringsinstitutter, såsom oplysninger om bestyrelsesmedlemmers og aktionærers egnethed og korrekthed, interne kontrolmekanismer, forvaltning eller overensstemmelse og risikoledelse er ofte nødvendige for et passende tilsyn med sådanne institutioners bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Omvendt er oplysninger om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme også vigtige for den tilsynsmæssige overvågning af disse institutioner. Derfor bør udvekslingen af fortrolige oplysninger og samarbejde mellem kredit- og finansieringsinstitutternes kompetente myndigheder for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme ikke utilsigtet hæmmes af juridisk usikkerhed, der kan skyldes manglen på udtrykkelige bestemmelser på området. En sådan præcisering af den juridiske ramme er endnu mere vigtig, da tilsynsvirksomhed, i en række tilfælde, er blevet pålagt tilsynsmyndigheder, der ikke fører tilsyn med hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, såsom Den Europæiske Centralbank.

(15)  Når FIU'er og andre kompetente myndigheders adgang til oplysninger om indehavere af bankkonti, betalingskonti og bankbokse, navnlig anonyme bankbokse, forsinkes, vanskeliggør det opdagelsen af overførsler af midler med forbindelse til terrorisme. Nationale data, som muliggør identifikation af bankkonti, betalingskonti og bankbokse tilhørende enkeltpersoner, er fragmenterede, og FIU'er og andre kompetente myndigheder har derfor ikke rettidig adgang til dem. Derfor er det afgørende at oprette centrale automatiske mekanismer, f.eks. et register eller system for dataudtræk, i alle medlemsstater som et effektivt middel til at skaffe rettidig adgang til identitetsoplysninger om indehavere af bankkonti, betalingskort og bankbokse, deres mellemmænd, og de reelle ejere.

(15a)  Oplysninger om besiddelse af og kontrol over af fast ejendom, såsom bygninger og jord er ikke tilgængelige i alle medlemsstaterne, ligesom der ikke findes konsoliderede data om livsforsikringsbegunstigede. Hvidvaskning af penge foregår også ved at satse på ejendomshandler og livsforsikringsprodukter. Oprettelse af centrale automatiserede mekanismer, f.eks. et register eller et søgesystem i alle medlemsstaterne, er nødvendig for at kunne spore disse oplysninger og støtte undersøgelsesfasen. Medlemsstaternes myndigheder skal have betimelig adgang til disse data for at kunne fortsætte grænseoverskridende kontroller og undersøgelser.

(15b)  I betragtning af de konstante teknologiske ændringer, som gør hvidvask af penge og finansiering af terrorisme mulig, foreslås det at oprette et EU-instrument til teknologisk overvågning, koordinering og foregribelse, som kan støtte de forskellige FIU'er i deres arbejde.

(16)  Af hensyn til privatlivets fred og beskyttelsen af personoplysninger bør der i sådanne registre lagres det minimum af oplysninger, der er nødvendige for at kunne gennemføre efterforskning af hvidvask af penge. De berørte registrerede bør oplyses om, at deres personoplysninger er registrerede og tilgængelige for FIU'er, og de bør anvises et kontaktpunkt, så de kan udøve deres ret til indsigt og berigtigelse. ▌ Der bør fastsættes maksimale opbevaringsperioder ▌for registrering af personoplysninger i registre, og der skal sørges for, at oplysningerne tilintetgøres, når de ikke længere er nødvendige til det angivne formål. Adgang til registre og databaser bør kun gives, i det omfang det er nødvendigt ('need-to-know').

(17)  Præcis identifikation og kontrol af oplysninger om fysiske og juridiske personer er afgørende for at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Den seneste teknologiske udvikling inden for digitalisering af transaktioner og betalinger muliggør sikker fjernidentifikation eller elektronisk identifikation, og der bør tages hensyn til disse identifikationsmidler, jf. Europa-Parlaments og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014, og til alle andre former for fjernidentifikation baseret på nye teknologier, der giver et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau svarende til e-IDA'ernes pålidelighedsniveau, særlig med hensyn til anmeldte elektroniske identifikationsordninger og midler, der indeholder værktøjer på højt niveau og benchmarks, som vurderingen af identifikationsmetoderne på nationalt plan kan kontrolleres i forhold til. Derfor er det afgørende at anerkende sikre elektroniske kopier af originaldokumenter samt elektroniske udsagn, attestering eller legitimationsoplysninger som gyldige identitetsmidler. Der tages hensyn til princippet om teknologineutralitet ved anvendelsen af dette direktiv.

(17a)  Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) er EU's ekspertisecenter for net- og informationssikkerhed, og ENISA bør have beføjelser til uhindret at udveksle information med lovhåndhævende myndigheder, med henblik på at skabe mulighed for et samarbejde om cybersikkerhed, som spiller en vigtig rolle i bekæmpelsen af finansiering af kriminalitet, herunder terrorisme.

(17b)  Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) bør opfordres til at opdatere sine gennemsigtighedsprocedurer, så de lever op til vore dages udfordringer og dermed bedre kan forhindre, at de finansielle systemer bruges til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

(18)  I forbindelse med tærsklen vedrørende det reelle ejerskab i artikel 3, nr. 6, litra a), i direktiv (EU) 2015/849 skelnes der ikke mellem ægte kommercielle koncernenheder og enheder, som ikke driver aktiv virksomhed, men hovedsagelig anvendes som en mellemliggende struktur mellem aktiverne eller indkomsten og den reelle ejer. Sidstnævnte kan let omgå tærsklen, hvilket medfører, at de fysiske personer, som i sidste ende ejer eller kontrollerer den juridiske enhed, ikke identificeres. Med henblik på at skabe større klarhed over oplysninger om de reelle ejere med hensyn til mellemliggende strukturer, som antager selskabsform, er det nødvendigt at fastsætte en specifik tærskel, som kan angive et tegn på ejerskab. Denne tærskel bør være tilstrækkelig lav til at dække de fleste situationer.

(19)  Fremgangsmåden ved kontrol af eksisterende kunder hviler på en risikobaseret tilgang. På grund af den højere risiko for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og tilknyttede underliggende forbrydelser i forbindelse med visse mellemliggende strukturer gør denne fremgangsmåde det måske ikke muligt at opdage og vurdere risici rettidigt. Derfor er det vigtigt at sørge for, at visse klart angivne kategorier af eksisterende kunder også overvåges metodisk.

(20)  Medlemsstaterne er på nuværende tidspunkt forpligtede til at sikre, at juridiske enheder, som er stiftet inden for deres område, indhenter og opbevarer passende, nøjagtige og aktuelle oplysninger om deres reelle ejerskab. Nøjagtige og opdaterede oplysninger om den reelle ejer er af afgørende betydning for at kunne spore kriminelle, som ellers kan skjule deres identitet bag selskabsstrukturer. Det globalt forbundne finansielle system gør det enkelt at skjule midler og flytte dem rundt i verden, og den mulighed har pengevaskere og terror-pengebagmænd og andre kriminelle i stigende grad benyttet sig af.

(21)  Det bør afklares, hvilken specifik faktor der afgør, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for overvågningen og registreringen af oplysningerne om reelt ejerskab af truster og tilsvarende juridiske arrangementer. For at undgå, at visse truster og lignende juridiske arrangementer ikke overvåges eller registreres nogetsteds i Unionen på grund af forskelle i medlemsstaternes retssystemer, og for at undgå konkurrenceforvridning bør alle truster og lignende juridiske arrangementer, herunder Treuhand, Stiftung, Privatstiftung og Usufruct fiducia, registreres i de(n) medlemsstat(er), hvor de er etableret, forvaltes eller drives. De bør være forpligtet til at offentliggøre visse oplysninger om reelt ejerskab. Med henblik på at sørge for effektiv overvågning og registrering af oplysninger om reelt ejerskab af truster og lignende juridiske arrangementer er det også nødvendigt, at medlemsstaterne samarbejder og udveksler relevante oplysninger med hinanden.

(21a)  Kriminelle flytter ulovlig indtjening gennem talrige finansielle mellemmænd for at undgå at blive opdaget, derfor er det vigtigt at sætte finansierings- og kreditinstitutter i stand til ikke kun at udveksle oplysninger mellem gruppens medlemmer, men også andre finansierings- og kreditinstitutter, men kun hvis der kan sikres databeskyttelse.

(22)  Obligatorisk offentliggørelse af visse oplysninger om reelt ejerskab af selskaber, truster og andre juridiske arrangementer giver supplerende garantier for tredjeparter, der ønsker at gøre forretninger med de pågældende selskaber. Nogle medlemsstater har taget skridt til eller har bebudet, at de agter at gøre oplysningerne i registre over registreret ejerskab tilgængelige for offentligheden. Hvis ikke alle medlemsstaterne gør oplysningerne tilgængelige for offentligheden, eller hvis det er forskelligt, hvilke oplysninger der gøres tilgængelige, og hvor tilgængelige de er, kan det føre til forskellige beskyttelsesniveauer for tredjeparter i Unionen. I et velfungerende indre marked er der behov for koordinering for at undgå fordrejninger. Sådanne oplysninger bør derfor være offentligt tilgængelige i alle medlemsstaterne.

(23)  Offentlig adgang giver også civilsamfundet, herunder pressen eller civilsamfundsorganisationer, bedre mulighed for at kontrollere oplysninger, og bidrager til at bevare tilliden til forretningstransaktioners og det finansielle systems integritet. Adgangen kan bidrage til at bekæmpe misbrug af juridiske enheder og juridiske arrangementer ved at være til hjælp i forbindelse med efterforskning og påvirke deres omdømme, idet enhver, der overvejer at indgå i transaktioner med dem, har kendskab til de reelle ejere. Adgangen fremmer også rettidig og effektiv tilgængelighed af oplysninger for finansieringsinstitutter og myndigheder, herunder myndigheder i tredjelande, som er involveret i bekæmpelsen af disse strafbare handlinger.

(24)  Investorers og den brede offentligheds tillid til de finansielle markeder afhænger i vid udstrækning af, om der findes velfungerende regler for offentliggørelse, som skaber gennemsigtighed vedrørende selskabers reelle ejerskab og kontrolstrukturer. Det gælder i særlig grad i selskabsledelsessystemer, som er kendetegnede ved koncentreret ejerskab, f.eks. det, der findes i Unionen. På den ene side kan store investorer med betydelige stemme- og pengestrømsrettigheder virke befordrende for langsigtet vækst og virksomhedens resultater. På den anden side kan reelle ejere, der takket være store stemmeandele har bestemmende indflydelse, have et incitament til at aflede selskabsaktiver og udnytte muligheder for personlig vinding på bekostning af minoritetsinvestorer.

(25)  Derfor bør medlemsstaterne sikre adgang til oplysninger om reelt ejerskab på en tilstrækkelig sammenhængende og koordineret måde, gennem centrale registre over oplysninger om reelt ejerskab, idet der opstilles klare regler for offentlighedens adgang, således at tredjeparter over alt i Unionen er i stand til at konstatere, hvem der er de reelle ejere af selskaber. Det er derfor nødvendigt at ændre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF(9) med henblik på at ensrette de nationale bestemmelser om offentliggørelse af oplysninger om reelt ejerskab af selskaber, navnlig med det formål at beskytte tredjeparters interesser.

(26)  Der bør tilstræbes en rimelig balance, navnlig mellem på den ene side den generelle samfundsinteresse i gennemsigtighed for selskaber og forebyggelse af hvidvask af penge og på den anden side de registreredes grundlæggende rettigheder. De datasæt, der skal gøres offentligt tilgængelige, bør være afgrænsede, klart og udtømmende definerede og af generel art, så den potentielle skade for de reelle ejere minimeres. De oplysninger, der gøres offentligt tilgængelige, bør dog ikke adskille sig markant fra de data, som i dag indsamles. Med henblik på at begrænse indgrebet i retten til respekt for privatlivet i almindelighed og til beskyttelse af personoplysninger i særdeleshed bør de pågældende oplysninger primært vedrøre status for de reelle ejere af virksomheder og truster og bør udelukkende vedrøre det økonomiske aktivitetsområde, hvor de reelle ejere er aktive.

(27)  Offentliggørelse af oplysninger om reelt ejerskab skal ske på en sådan måde, at regeringer og reguleringsmyndigheder har mulighed for at reagere hurtigt på alternative investeringsteknikker, f.eks. kontantafregnede aktiederivater. På den anden side bør legitime majoritetsinteresser ikke afskrækkes fra at spille en aktiv rolle i overvågningen af ledelsen i børsnoterede selskaber. Det er afgørende for, at de finansielle markeder, som er blevet stadig mere internationalt orienterede og komplekse, kan fungere, at de retsregler og krav, som muliggør informationsudveksling på internationalt plan, er tilgængelige og reelt gennemføres af de nationale tilsynsmyndigheder.

(28)  De reelle ejeres personoplysninger bør offentliggøres med henblik på at give tredjeparter og civilsamfundet i bred forstand kendskab til, hvem de reelle ejere er. Den øgede offentlige kontrol vil bidrage til at forebygge misbrug af juridiske enheder og juridiske arrangementer, herunder skatteundgåelse. Derfor er det afgørende, at disse oplysninger fortsat er offentligt tilgængelige gennem de nationale registre og gennem registersammenkoblingssystemet, ti år efter at selskabet er blevet slettet fra registret. Medlemsstaterne bør dog ved lov kunne fastætte bestemmelser om behandling af oplysninger om reelt ejerskab, herunder af personoplysninger, til andre formål, hvis en sådan behandling opfylder et samfundsformål og udgør en i et demokratisk samfund nødvendig foranstaltning, der står i rimeligt forhold til det legitime mål, der forfølges.

(29)  Desuden bør medlemsstaterne med henblik på en velafbalanceret og forholdsmæssig tilgang og for at garantere retten til respekt for privatlivet og til beskyttelse af personoplysninger under ekstraordinære omstændigheder tillade undtagelser fra kravet om offentliggørelse af og retten til adgang til oplysninger om reelt ejerskab i registrene, hvis oplysningerne ville udsætte den reelle ejer for risiko for svig, bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering.

(30)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF(10), som erstattes af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679(11), finder anvendelse på behandlingen af personoplysninger i medfør af dette direktiv.

(31)  Heraf følger, at fysiske personer, hvis personoplysninger opbevares i nationale registre som oplysninger om reelt ejerskab, bør oplyses om offentliggørelsen af deres personoplysninger, inden offentliggørelsen finder sted. Desuden bør kun de personoplysninger, som er ajourførte og vedrører de reelle ejere, gøres tilgængelige, og de reelle ejere bør oplyses om deres rettigheder i henhold til den gældende retlige EU-databeskyttelsesramme, jf. forordning (EU) 2016/679 og direktiv (EU) 2016/680(12), og om de procedurer, der finder anvendelse for udøvelse af disse rettigheder.

(32)  Dette direktiv berører ikke beskyttelsen af personoplysninger, som kompetente myndigheder behandler i henhold til Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA(13), som vil blive erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680(14).

(33)  I øjeblikket er selskaber og lignende juridiske enheder, der er aktive i Unionen, forpligtet til at registrere deres oplysninger om reelt ejerskab, mens den samme forpligtelse ikke påhviler alle truster og andre juridiske arrangementer, som har tilsvarende kendetegn, f.eks. fiducia, treuhand eller fideikommisser oprettet i Unionen. Medlemsstaterne opfordres til at gennemgå, hvilke juridiske arrangementer inden for deres juridiske rammer, som har en struktur og funktion, der ligner trusters struktur og funktion. Med henblik på at sørge for, at de reelle ejere af alle juridiske enheder og juridiske arrangementer, der opererer i Unionen, identificeres og overvåges tilstrækkeligt på sammenhængende og ensartede vilkår, bør bestemmelserne vedrørende forvalteres registrering af oplysninger om reelt ejerskab af truster være i overensstemmelse med gældende bestemmelser vedrørende registrering af oplysninger om reelt ejerskab af selskaber.

(36)  Med henblik på at sørge for en ensartet og effektiv registrering og udveksling af oplysninger bør medlemsstaterne sørge for, at deres myndighed med ansvar for registret over oplysninger om reelt ejerskab af truster og andre juridiske arrangementer, der ligner truster samarbejder med de tilsvarende organer i de øvrige medlemsstater, herunder deler oplysninger vedrørende truster og andre juridiske arrangementer, der ligner truster.

(37)  Det er vigtigt at sørge for, at forpligtede enheder gennemfører reglerne om bekæmpelse af hvidvask af penge og terrorisme korrekt. I den sammenhæng bør medlemsstaterne styrke den rolle, som spilles af de offentlige myndigheder, der er udpeget som kompetente myndigheder med ansvar for at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, herunder FIU'erne, de myndigheder, der har til opgave at efterforske eller retsforfølge hvidvask af penge, tilknyttede underliggende forbrydelser og finansiering af terrorisme og at beslaglægge eller indefryse og konfiskere kriminelle aktiver, samt de korruptionsbekæmpende myndigheder og skattemyndigheder, myndigheder, der modtager rapporter om grænseoverskridende transport af valuta og ihændehaverpapirer, samt myndigheder, der har ansvar for tilsyn eller overvågning med henblik på at sikre forpligtede enheders regeloverholdelse.

(37a)  Uanset deres art eller status bør de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kredit- og finansieringsinstitutter hvad angår overensstemmelse med dette direktiv, være i stand til at samarbejde og udveksle fortrolige oplysninger i denne sammenhæng. Derfor kræves et tilstrækkeligt retsgrundlag for at gøre det muligt for sådanne kompetente myndigheder at udveksle fortrolige oplysninger og samarbejde i videst muligt omfang. Derudover vil tilsynsmæssige oplysninger indsamlet via overvågning af kredit- og finansieringsinstitutter ofte vise sig nødvendigt for en passende overvågning af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme i sådanne institutioner og omvendt. Derfor bør udveksling af fortrolige oplysninger og samarbejde mellem kredit- og finansieringsinstitutternes kompetente myndigheder vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme ikke besværliggøres af juridisk usikkerhed, som måtte skyldes manglen på udtrykkelige bestemmelser på området.

(37b)  Eksisterende data, der indgår i Eurostats særberetning om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, viser, at der er store forskelle mellem antallet af medlemsstaternes og forpligtede enheders indberetninger af mistænkelige transaktioner. Dataindsamlingen skal forbedres med henblik på at udvide datadækning og gøre det muligt at opdatere oplysningerne. Medlemsstaterne skal indsende data til Eurostats statistikker om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, så De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor hvert år kan offentliggør en rapport, der opsummerer og forklarer disse statistikker.

(37c)  De vigtigste gennemsigtighedsstandarder bør være bindende og fungere som retningslinjer ved forhandlinger eller genforhandlinger af Unionens handelsaftaler og -partnerskaber. Handelspartnere bør miste de fordele, de har fået tildelt i handelsaftaler med Unionen, hvis de ikke overholder relevante internationale standarder, som f.eks. OECD's fælles rapporteringsstandard, OECD's handlingsplan vedrørende udhuling af skattegrundlaget og flytning af fortjeneste (BEPS), det centrale register over reelt ejerskab og FATF-anbefalinger. Inden for rammerne af gennemførelsen af OECD's BEPS-handlingsplan er det vigtigt, at ordningen for landeopdelt rapportering for multinationale virksomheder anvendes fuldt ud.

(37d)  Kreditinstitutterne indsender relativt mange rapporter om mistænkelige transaktioner, hvorimod der indsendes meget få rapporter om mistænkelige transaktioner fra visse andre forpligtede enheder, især de forskellige typer professionelle rådgivere, advokater og truster.

(37e)  Handelsrelaterede bæredygtighedsvurderinger bør indeholde præcise oplysninger om resultaterne i det/de pågældende tredjeland eller -lande i denne henseende, herunder gennemførelsen af den relevante lovgivning. Det bør være et centralt element i bilaterale aftaler med tredjelande at styrke bestemmelser om god forvaltningspraksis og yde teknisk bistand til disse lande, selv når sådanne bestemmelser ikke er bindende.

(38)  I henhold til den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter(15) har medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter. I forbindelse med dette direktiv finder lovgiver, at fremsendelse af sådanne dokumenter er berettiget.

(39)  Målet for dette direktiv, nemlig at beskytte det finansielle system ved at forebygge, opdage og efterforske hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, da individuelle foranstaltninger vedtaget af medlemsstaterne til beskyttelse af deres finansielle systemer kan være uforenelige med det indre markeds funktion og med retsstatens og Unionens fundamentale retsgrundsætninger, men kan på grund af handlingens omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at opfylde dette mål.

(40)  I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig retten til respekt for privatliv og familieliv (chartrets artikel 7), retten til beskyttelse af personoplysninger (chartrets artikel 8) og friheden til at oprette og drive egen virksomhed (chartrets artikel 16).

(41)  På grund af behovet for straks at gennemføre foranstaltninger, som er vedtaget med henblik på at styrke Unionens regler for forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, og for at opfylde det tilsagn, som medlemsstaterne har givet, om hurtigt at gennemføre direktiv (EU) 2015/849, bør dette direktiv gennemføres inden den 1. januar 2017. Af samme grunde bør ændringerne af direktiv (EU) 2015/849 og direktiv 2009/101/EF indarbejdes i national ret inden den 1. januar 2017.

(41a)  Den Europæiske Centralbank afgav udtalelse den 12. oktober 2016(16).

(42)  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001(17) [og afgav en udtalelse den ...(18)]

(43)  Direktiv (EU) 2015/849/EF og 2009/101/EF bør derfor ændres —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer af direktiv (EU) 2015/849

I direktiv (EU) 2015/849 foretages følgende ændringer:

-1)  I artikel 2, stk. 1, nr. 3, affattes litra a) således:

"a)  revisorer, eksterne regnskabssagkyndige og skatterådgivere, eller andre fysiske eller juridiske personer, der tilbyder skatterelaterede tjenesteydelser og rådgivning"

-1a)  Artikel 2, stk. 1, nr. 3, litra d) og e), affattes således:

"d)  ejendomsmæglere, herunder udlejningsformidlere

e)  andre personer, der handler med varer eller tjenesteydelser, hvis der betales med eller modtages kontantbeløb på mindst 10 000 EUR, hvad enten transaktionen gennemføres på én gang eller som flere operationer, der ser ud til at være indbyrdes forbundet"

1)  i artikel 2, stk. 1, nr. 3, tilføjes følgende litra g), h), ha) og hb):

"g)  udbydere af valutaveksling i erhvervsøjemed mellem virtuelle valutaer og papirvalutaer, for hvem dette er hovedaktiviteten

h)  udbydere af virtuelle tegnebøger til opbevaring af legitimationsoplysninger, som er nødvendige for at tilgå virtuelle valutaer

ha)  personer, der handler med kunst, kunstgallerier, auktionshuse og platforme til opbevaring, vedligeholdelse og handel med kunstværker og andre værdigenstande (f.eks. frihavne)

hb)  udstedere og distributører af elektroniske penge."

1b)  i artikel 2 affattes stk. 4 således:

"4.   Med henblik på stk. 3, litra a), kræver medlemsstaterne, at den samlede omsætning for den finansielle aktivitet ikke overstiger en tærskel, der skal være tilstrækkeligt lav. Tærsklen fastsættes på nationalt plan og afhænger af, hvilken type finansiel aktivitet der er tale om. Tærsklen skal anmeldes til Kommissionen og vurderes i forbindelse med risikoanalyser, der udføres af Kommissionen og de enkelte medlemsstater i overensstemmelse med artikel 6 og 7 i dette direktiv."

2)  I artikel 3 foretages følgende ændringer:

-a)  i nr. 4 affattes litra f) således:

"f)  alle lovovertrædelser ▌som defineret i medlemsstaternes nationale ret, som kan medføre en frihedsstraf eller en sikkerhedsforanstaltning af en maksimal varighed på over et år, eller for de medlemsstaters vedkommende, der i deres retssystem har en minimumstærskel for lovovertrædelser, alle lovovertrædelser, der kan medføre en frihedsstraf eller en sikkerhedsforanstaltning af en minimal varighed på over seks måneder"

-aa)  i nr. 4 tilføjes følgende litra:

"fa)  lovovertrædelser, som defineret i medlemsstaternes nationale ret, i forbindelse med direkte og indirekte skatter, i henhold til artikel 57 i dette direktiv."

-ab)  i punkt 6, litra a), nr. 1, affattes andet afsnit således:

En aktiebesiddelse på 10 % plus én aktie eller ejerandel på over 10 % i kunden, som indehaves af en fysisk person, er tegn på direkte ejerskab. En aktiebesiddelse på 10 % plus én aktie eller ejerandel på over 10 % i kunden, som indehaves af et selskab, der kontrolleres af en eller flere fysiske personer, eller af flere selskaber, der kontrolleres af den eller de samme fysiske personer, er tegn på indirekte ejerskab. Dette berører ikke medlemsstaternes ret til at beslutte, at en lavere procentdel kan være et tegn på ejerskab eller kontrol. Kontrol ved hjælp af andre midler kan bl.a. fastsættes i henhold til kriterierne i artikel 22, stk. 1-5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU"

aa)  i nr. 6, litra a), indsættes følgende nr.:

"ia)  topledere, bestyrelsesmedlemmer, administratorer og andre stedfortrædere eller repræsentanter identificeres aldrig som reelle ejere, medmindre de opfylder kriterierne for en reel ejer".

ab)  i nr. 6, litra a), affattes nr. ii) således:

"ii)  hvis enheden, efter at alle muligheder er udtømt, ikke har identificeret nogen fysisk person, som opfylder kriterierne i nr. i), skal de forpligtede enheder registrere, at der ikke findes en reel ejer, og registrere de foranstaltninger, som de har truffet med henblik på at identificere den reelle ejer i henhold til nr. i).

Hvor der er tvivl om, hvorvidt den eller de personer, der er identificeret, er den eller de reelle ejere, skal denne tvivl registreres.

Desuden skal de forpligtede enheder identificere og kontrollere identiteten af den relevante fysiske person, der fungerer som øverste leder, som skal identificeres som den "øverste leder" (og ikke som den "reelle ejer"), og registrere oplysninger om alle enhedens reelle ejere"

ac)  i nr. 6 affattes litra b) således:

"b)  "b) For truster – alle følgende personer:

i)  stifteren eller stifterne

ii)  forvalteren eller forvalterne (trustee(s));

iii)  protektoren eller protektorerne, hvis der findes sådanne

iv)  begunstigede eller, såfremt de enkeltpersoner, der nyder godt af det juridiske arrangement eller den juridiske enhed, endnu ikke kendes, den gruppe personer, i hvis hovedinteresse det juridiske arrangement eller den juridiske enhed er oprettet eller fungerer

v)  enhver anden fysisk person, der i sidste ende udøver kontrol over trusten gennem direkte eller indirekte ejerskab eller ved hjælp af andre midler.

Hvis nogen af de ovennævnte kategorier i nr. i)-v), i stedet for eller som supplement til fysiske personer, omfatter en eller flere juridiske personer, skal de reelle ejere af den pågældende enhed, der er defineret i ovenstående stykke, herefter betragtes som del af de reelle ejere af trusten."

ad)  i nr. 9 tilføjes følgende litra:

"ha)  personer i den offentlige administration, der står for tildeling af offentlige kontrakter, hvis værdi ligger over de beløbsgrænser, der er omhandlet i artikel 4 i direktiv 2014/24/EU."

b)  nr. 16) affattes således:

"16)  "elektroniske penge": elektroniske penge som defineret i artikel 2, nr. 2), i direktiv 2009/110/EF, bortset fra pengeværdi som omhandlet i samme direktivs artikel 1, stk. 4 og 5 ;

c)  som nr. 18), 18a) og 18b) tilføjes:

"18)  "virtuelle valutaer": et digitalt udtryk for værdi, som hverken er udstedt af en centralbank eller en offentlig myndighed eller nødvendigvis er bundet til en lovligt oprettet papirvaluta, som ikke har samme retsstatus som valuta eller penge, men som accepteres af fysiske eller juridiske personer som vekslingsmiddel ▌eller til andre formål, og som kan overføres, lagres eller handles elektronisk

18a)  "udsteder af elektroniske penge": en institution som defineret i artikel 2, nr. 3, i direktiv 2009/110/EF."

  18b)  "udbydere af virtuelle tegnebøger": en enhed, som leverer tjenester til at beskytte private kryptografiske nøgler på vegne af deres kunder og opbevare, lagre og overføre virtuelle valutaer. "

2a)  Følgende indsættes som artikel 5a:

"Artikel 5a

Medlemsstaterne skal sikre, at nationale myndigheder ud over forpligtede enheder som fastsat i dette direktiv, gennemfører kundekendskabsprocedurer som beskrevet i artikel 13, 18a, 19 og 20 hvad angår tredjelandsstatsborgere, der ansøger om opholdstilladelse eller statsborgerskab i den pågældende medlemsstat i henhold til national lovgivning, som giver opholdstilladelse eller statsborgerskab til tredjelandsstatsborgere i bytte for kapitaloverførsler, køb af ejendom eller statsobligationer eller investering i selskaber i den pågældende medlemsstat.

2b)  I artikel 6 foretages følgende ændringer:

a)  stk. 2, litra b) og c), affattes således:

"b)  de risici, der er forbundet med hver enkelt sektor, herunder skøn over hvor store pengebeløb, der hvidvaskes i hver enkelt af disse sektorer;

c)  de mest udbredte metoder anvendt af kriminelle til at hvidvaske ulovligt udbytte, herunder navnlig dem, der anvendes ved transaktioner mellem medlemsstaterne og tredjelande, uafhængigt af sidstnævntes klassificering hvad angår listen opstillet på grundlag af artikel 9, stk. 2).

b)  stk. 3 affattes således:

"3.  Kommissionen stiller den i stk. 1 omhandlede rapport til rådighed for medlemsstaterne og de forpligtede enheder for at hjælpe dem med at identificere, forstå, styre og begrænse risikoen for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og for at gøre det muligt for andre interessenter, herunder de nationale lovgivere, Europa-Parlamentet, ESA'erne samt repræsentanter for FIU'er at få bedre indsigt i risiciene. Rapporterne skal offentliggøres seks måneder efter, at de er gjort tilgængelige for medlemsstaterne."

c)  stk. 4 affattes således:

"4.  Hvis begrundelsen givet af en medlemsstat enten ikke skønnes tilfredsstillende med henblik på at sikre et stærke ordninger for bekæmpelse af hvidvaskning af penge i hele EU, eller en medlemsstat fortsat undlader at håndhæve foranstaltninger til at efterkomme disse henstillinger, kan Kommissionen endvidere henstille, at medlemsstaterne kræver af forpligtede enheder at anvende større kundekendskabsprocedurer, når det drejer sig om fysiske personer eller juridiske enheder, som fungerer inden for en sektor eller udfører aktiviteter, der er identificeret som værende i høj risiko for hvidvaskning af penge/finansiering af terrorisme."

2c)  I artikel 7 foretages følgende ændringer:

  a)  I stk. 2 indsættes følgende afsnit:

"Hvis en medlemsstat overfører kompetencen fra sin i første afsnit omhandlede myndighed til andre myndigheder, navnlig på regionalt eller lokalt plan, skal der sikres en effektiv samordning mellem alle involverede myndigheder. Hvis mere end én enhed under en myndighed, som blev tildelt kompetencen, er ansvarlig for opgaver fra første afsnit, skal der sikres en effektiv koordinering og et effektivt samarbejde mellem de forskellige enheder."

b)  I stk. 4 tilføjes følgende litraer:

"ea)  rapportere den institutionelle struktur og de overordnede procedurer i deres ordning til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, herunder bl.a. FIU'en, skattevæsener og anklagemyndigheder, såvel som de tildelte menneskelige og finansielle ressourcer.

eb)  forespørge og rapportere om nationale indsatser og ressourcer (arbejdskraft og budget) afsat til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

c)  stk. 5 affattes således:

"5.  Medlemsstaterne stiller resultaterne af deres risikovurderinger til rådighed for Kommissionen, ESA'erne og de øvrige medlemsstater. Andre medlemsstater kan give yderligere relevante oplysninger, hvor det er hensigtsmæssigt, til den medlemsstat, der foretager risikovurderingen. Et resumé af vurderingen gøres offentligt tilgængeligt. Dette resumé må ikke indeholde klassificerede oplysninger."

d)  som stk. 5a tilføjes:

"5a.   ESA'erne gennem det Fælles Udvalg og Kommissionen retter henstillinger til medlemsstaterne om de foranstaltninger, der er egnede til at tackle de identificerede risici. Såfremt medlemsstaterne beslutter ikke at gennemføre nogen af henstillingerne i deres nationale ordninger for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, underretter de ESA'erne og Kommissionen herom og forelægger dem en begrundelse for denne beslutning. Hvis begrundelsen enten ikke skønnes tilfredsstillende med henblik på at sikre et stærke ordninger for bekæmpelse af hvidvaskning af penge i hele EU, eller en medlemsstat fortsat undlader at håndhæve foranstaltninger til at efterkomme disse henstillinger, kan Kommissionen endvidere henstille, at medlemsstaterne kræver af forpligtede enheder at anvende større kundekendskabsprocedurer, når det drejer sig om fysiske personer eller juridiske enheder, som fungerer inden for en sektor eller udfører aktiviteter, der er identificeret som værende i høj risiko for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

2d)  I artikel 9 foretages følgende ændringer:

a)  stk. 2 affattes således:

"2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 64 med henblik på at identificere højrisikotredjelande, idet der tages hensyn til ▌mangler i såvel lovgivningen som den faktiske administrative og kommercielle praksis, navnlig hvad angår

a)  tredjelandets retlige og institutionelle rammer for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, navnlig:

i)  kriminalisering af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

"ia)  robuste systemer til at sikre, at oplysninger om det reelle ejerskab af selskaber og andre enheder eller ordninger er tilgængelige for kompetente myndigheder og gennemsigtigheden af oplysninger om reelt ejerskab."

ii)  foranstaltninger vedrørende kundekendskabskrav

iii)  krav om opbevaring af registreringer and

iv)  krav om indberetning af mistænkelige transaktioner

b)  tredjelandets kompetente myndigheders beføjelser, procedurer og politiske uafhængighed med henblik på bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, herunder passende afskrækkende og effektive straffe og sanktioner såvel som dens praksis i samarbejde med de kompetente myndigheder i medlemsstaterne eller Unionen

c)  effektiviteten af ordningen for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme med hensyn til at tackle risiciene for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i tredjelandet, herunder en analyse af forvaltningsindikatorer, såsom kontrol med korruption, forvaltningseffektivitet, politisk stabilitet og fravær af vold/terror, tilsynskvalitet, retsstatsprincipper og ansvarlighed

ca)  informationsudveksling mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder

cb)  eksisterende foranstaltninger til beskyttelse af whistleblowere, der afdækker oplysninger vedrørende aktiviteter i forbindelse med hvidvaskning af penge."

aa)  som stk. 2a indsættes:

2a.  Der skal tages hensyn til artikel 9, stk. 2, litra a), b) og c), under forhandlingerne om enhver handels-, associerings- og partnerskabsaftale, som Kommissionen eller en medlemsstat indgår med et tredjeland. Den endelige aftale skal indeholde bestemmelser om minimumsstandarder og klausuler om god forvaltningspraksis som fastsat i bilag II til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om en strategi over for tredjelande om effektiv beskatning i forbindelse med bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, forbedret samarbejde og effektive modforanstaltninger, hvis tredjelandet undlader at håndhæve disse bestemmelser.

ab)  stk. 4 affattes således:

4.  Kommissionen foretager i forbindelse med sin udarbejdelse af udkast til de delegerede retsakter, der henvises til i stk. 2, ▌sin vurdering i forhold til den risiko, som enkelte tredjelande udgør, under hensyntagen til, men ikke udelukkende afhængig af evalueringer, vurderinger eller rapporter udarbejdet af internationale organisationer og standardsættere med kompetence inden for forebyggelse af hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme."

2e)  Artikel 10, stk. 1, affattes således:

"1.   Medlemsstaterne forbyder deres kreditinstitutter og finansieringsinstitutter at føre anonyme konti, anonyme bankbøger eller anonyme bankbokse. Medlemsstaterne skal i alle tilfælde kræve, at ejerne af bestående anonyme konti, anonyme bankbøger eller anonyme bankbokse og modtagerne underkastes kundekendskabsprocedurer inden seks måneder efter dette direktiv ikrafttræden og under alle omstændigheder inden nogen form for anvendelse af kontiene, bankbøgerne eller bankboksene.

2f)  I artikel 11 foretages følgende ændringer:

a)  litra c) affattes således:

"c)  for så vidt angår personer, der handler med varer eller tjenesteydelser, når de udfører lejlighedsvise transaktioner i kontanter på mindst 10 000 EUR, hvad enten transaktionen gennemføres på én gang eller som flere operationer, der ser ud til at være indbyrdes forbundet

b)  litra e) affattes således:

"e)  når der er mistanke om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme uden hensyn til eventuelle afvigelser, fritagelser eller tærskler. Følgende varer anses for følsomme i forbindelse med hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme: olie, våben, ædle metaller, tobaksvarer, kulturelle værdigenstande og andre vigtige arkæologiske, historiske, kulturelle og religiøse genstande eller genstande med sjælden videnskabelig værdi samt elfenben og beskyttede dyrearter

3)  I artikel 12 foretages følgende ændringer:

a)  stk. 1 ændres således:

i)  i første afsnit, affattes litra a) og b) og e) således:

"a)  betalingsinstrumentet er ikke genopfyldeligt eller har en maksimal månedlig betalingstransaktionsgrænse på 150 EUR, som udelukkende kan anvendes i Unionen

b)  det maksimale elektronisk lagrede beløb overstiger ikke 150 EUR"

e)  udstederen foretager tilstrækkelig overvågning og sikrer sporbarheden af transaktioner eller forretningsforbindelser til at kunne opdage usædvanlige eller mistænkelige transaktioner."

ii)  andet afsnit udgår

b)  stk. 2 affattes således:

"2. Medlemsstaterne sikrer, at den i stk. 1 fastsatte undtagelse ikke finder anvendelse i tilfælde af ▌ kontantindløsning eller kontanthævning af pengeværdien af elektroniske penge, hvis det indløste beløb overstiger 50 EUR.

c)  som stk. 3 tilføjes:

"3. Medlemsstaterne sikrer, at Unionens kreditinstitutter og finansieringsinstitutter, der handler som erhverver, alene accepterer betalinger foretaget med forudbetalte kort udstedt i tredjelande, hvis kortene opfylder betingelser svarende til betingelserne i artikel 13, stk. 1, første afsnit, litra a), b) og c), og artikel 14, eller kan anses for at opfylde betingelserne i nærværende artikels stk. 1 og 2. Oplysningerne skal kontrolleres regelmæssigt og finansielle institutioner skal afsætte passende ressourcer til at varetage denne opgave."

4)  i artikel 13, stk. 1, affattes litra a) således:

"a)  identifikation af kunden og kontrol af kundens identitet på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde, herunder elektroniske identifikationsmidler, jf. forordning (EU) nr. 910/2014(19) eller enhver anden form for fjernidentifikationsproces, der er anerkendt og godkendt af den kompetente myndighed"

4a)  I artikel 13, stk. 1, tilføjes følgende litra:

"aa)  screening af kundens og den reelle ejers navne i forhold til EU's sanktionsliste

4b)  I artikel 13 indsættes som stk. 6a:

"6a.   Medlemsstaterne sikrer, at forretningsforbindelsen, afvises eller annulleres, og at ingen transaktioner gennemføres, når kundekendskabsprocedurerne, der er beskrevet i denne artikel, ikke tillader identifikation af den reelle ejer, eller hvor der er rimelig tvivl om, at den eller de identificerede personer er de reelle ejere."

5)  i artikel 14 affattes stk. 5 således:

"5. Medlemsstaterne pålægger forpligtede enheder at gennemføre kundekendskabsprocedurer, ikke blot over for alle nye kunder, men også over for eksisterende kunder på passende tidspunkter på et risikobaseret grundlag, eller når en kundes relevante omstændigheder ændrer sig, eller når den forpligtede enhed i løbet af det relevante kalenderår er forpligtet til at kontakte kunden med henblik på at undersøge enhver oplysning vedrørende den eller de reelle ejere, navnlig i henhold til direktiv 2011/16/EU. Medlemsstaterne pålægger forpligtede enheder at kontakte kunden med henblik på at undersøge enhver oplysning vedrørende den eller de reelle ejere senest den ... [et år efter datoen for dette ændringsdirektivs ikrafttræden].

6)  i artikel 18, stk. 1, affattes første afsnit således:

"Medlemsstaterne pålægger forpligtede enheder at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer i de situationer, der er omhandlet i artikel 18a-24, og i andre højrisikotilfælde, som medlemsstaterne eller forpligtede enheder har identificeret, med det formål at styre og begrænse de pågældende risici på en passende måde."

6a)  Artikel 18, stk. 2, affattes således:

"2.  Medlemsstaterne kræver, at forpligtede enheder undersøger baggrunden for og formålet med alle transaktioner, der ikke opfylder én af følgende betingelser:

i)  de er komplekse transaktioner

ii)  det er usædvanligt store transaktioner

iii)  de foregår i et usædvanligt transaktionsmønster

iv)  de synes ikke at have et klart ▌ lovligt formål.

De forpligtede enheder udvider navnlig overvågningen af forretningsforbindelsen, både med hensyn til art og omfang, med det formål at afgøre, om transaktionerne eller aktiviteterne forekommer mistænkelige."

7)  Som artikel 18a indsættes:

"Artikel 18 a

1.  Ved forretningsforbindelser eller transaktioner, der involverer højrisikotredjelande, pålægger medlemsstaterne forpligtede enheder mindst at gennemføre følgende skærpede kundekendskabsprocedurer i forbindelse med fysiske personer eller juridiske enheder, der er etableret i de tredjelande, som er identificeret som højrisikotredjelande i henhold til artikel 9, stk. 2:

a)  indhente yderligere oplysninger om kunden, herunder den eller de reelle ejere

b)  indhente yderligere oplysninger om forretningsforbindelsens tilsigtede karakter

c)  indhente oplysninger om midlernes oprindelse eller kilden til kundens og den reelle ejers formue

d)  indhente oplysninger om årsagerne til de ønskede eller udførte transaktioner

e)  indhente den øverste ledelses godkendelse ved etablering eller fortsættelse af forretningsforbindelser

f)  gennemføre skærpet overvågning af forretningsforbindelsen ved at øge antallet og hyppigheden af kontroller og ved at udvælge transaktionsmønstre, der kræver nøjere undersøgelse

g)  kræve, at første betaling skal foretages gennem en konto i kundens navn med en bank, der er underlagt tilsvarende standarder for kundekendskabsprocedurer.

1a.  Udover de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, og i overensstemmelse med Unionens internationale forpligtelser anvender medlemsstaterne følgende foranstaltninger på tredjelande, som er identificeret som højrisikotredjelande i henhold til artikel 9, stk. 2:

a)   kræve øget tilsyn eller stille krav om ekstern revision for finansieringsinstitutters afdelinger og datterselskaber, der er etableret i det pågældende land

b)   stille skærpede krav til ekstern revision af finansielle koncerner vedrørende alle deres filialer og datterselskaber, der er beliggende i det pågældende land.

2.  Udover de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1 og 1a, og i overensstemmelse med Unionens internationale forpligtelser kan medlemsstaterne pålægge forpligtede enheder at gennemføre en eller flere supplerende afhjælpende foranstaltninger i forbindelse med fysiske personer eller juridiske enheder, der er etableret i de tredjelande, som er identificeret som højrisikotredjelande i henhold til artikel 9, stk. 2:

a)  pålægge finansieringsinstitutterne at anvende supplerende kundekendskabselementer

b)  indføre relevante skærpede indberetningsmekanismer eller systematisk indberetning af finansielle transaktioner

c)   begrænse forretningsforbindelser eller finansielle transaktioner med fysiske personer eller juridiske enheder fra det identificerede land.

ca)  eksistens af forsvarlige systemer, der skal sikre, at de kompetente myndigheder har det nødvendige minimum af oplysninger om de endelige modtagere, uden at der opstår forhindringer i forbindelse med den interne retsorden og forvaltning, som kunne bruges som undskyldning for at nægte adgang til oplysningerne.

3.  Udover de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1 og 1a, og i overensstemmelse med Unionens internationale forpligtelser kan medlemsstaterne anvende en af følgende foranstaltninger på tredjelande, som er identificeret som højrisikotredjelande i henhold til artikel 9, stk. 2:

a)  forbyde etablering af datterselskaber, filialer eller repræsentationskontorer for finansieringsinstitutter fra det pågældende land eller på anden måde tage højde for, at det relevante finansieringsinstitut er fra et land, der ikke har tilstrækkelige ordninger til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme

b)  forbyde finansieringsinstitutter at etablere filialer eller repræsentationskontorer i det pågældende land eller på anden måde tage højde for, at den pågældende filial eller det pågældende repræsentationskontor ville komme til at ligge i et land, der ikke har tilstrækkelige ordninger til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme

c)  forbyde finansieringsinstitutter at benytte tredjeparter, der befinder sig i det pågældende land, til at gennemføre dele af kundekendskabsprocedurer

d)  påbyde finansieringsinstitutter at undersøge og ændre eller om nødvendigt bringe korrespondentforbindelser med finansieringsinstitutter i det pågældende land til ophør

4.  Medlemsstaterne tager i forbindelse med vedtagelsen eller anvendelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 2 og 3, hvor dette er hensigtsmæssigt, hensyn til relevante evalueringer, vurderinger eller rapporter, der er udarbejdet af internationale organisationer og standardsættere med kompetencer inden for forebyggelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme, for så vidt angår de risici, som individuelle tredjelande udgør.

5.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen, inden de gennemfører eller anvender de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 2 og 3."

7a)   i artikel 20, litra b), affattes nr. ii) således:

"ii)  at træffe passende foranstaltninger til at fastslå kilden til den formue og de midler, der er omfattet af forretningsforbindelserne eller transaktioner med sådanne personer, herunder den selskabsstruktur, der er anvendt til forretningsforbindelser eller transaktioner"

7b)  Følgende indsættes som artikel 20a:

"Artikel 20a

1.  Medlemsstaterne vedtager national lovgivning om udarbejdelse af lister over politisk eksponerede personer med bopæl på deres område.

2.  Kommissionen opstiller, via samarbejde med medlemsstaterne og ved at samle data fremsendt af medlemsstaterne og internationale organisationer, en liste over politisk eksponerede personer med bopæl i EU. Listen skal være tilgængelig for kompetente myndigheder og forpligtede enheder.

3.  Afsnit 1 og 2 fritager ikke forpligtede enheder for at gennemføre kundekendskabsprocedurer, og forpligtede enheder må ikke udelukkende henholde sig til disse oplysninger som værende tilstrækkelige til at opfylde disse forpligtelser.

4.  Medlemsstaterne træffer alle passende foranstaltninger til at forhindre handel med oplysninger med kommercielle formål om politisk eksponerede personer eller personer, der er eller har været betroet et fremtrædende hverv i en international organisation.

7c)  Artikel 22 affattes således:

Når en politisk eksponeret person ophører med at have et højerestående offentligt hverv for en medlemsstat eller et tredjeland eller et højerestående offentligt hverv for en international organisation, skal forpligtede enheder i mindst 36 måneder vurdere, hvilken risiko personen fortsat indebærer, og anvende passende og risikobaserede foranstaltninger i en periode, indtil denne person ikke længere anses for at indebære en specifik risiko som politisk eksponeret person.

7d)  i artikel 26 affattes stk. 2 således:

"2.   Medlemsstaterne forbyder forpligtede enheder at benytte sig af en tredjemand, der er etableret i højrisikotredjelande. ▌"

8)  Artikel 27, stk. 2, affattes således:

"2.  Medlemsstaterne sikrer, at forpligtede enheder, som kunden henvises til, træffer passende foranstaltninger til at sikre, at tredjemand omgående efter anmodning fremsender relevante kopier af identifikations- og kontroloplysninger, herunder tilgængelige oplysninger indhentet ved hjælp af elektroniske identifikationsmidler, jf. forordning (EU) nr. 910/2014, eller enhver anden form for fjernidentifikationsproces, der er anerkendt og godkendt af den kompetente myndighed og anden relevant dokumentation om kundens eller den reelle ejers identitet.

8a)  artikel 28, litra c), affattes således:

"c)  en kompetent myndighed i hjemlandet fører på koncernniveau tilsyn med, at de krav, der er omhandlet i litra b), gennemføres på en effektiv måde."

9)  I artikel 30 foretages følgende ændringer:

-a)  I stk. 1 tilføjes følgende afsnit:

"Medlemsstaterne sikrer, at personer, der ejer aktier eller stemmerettigheder eller ejerandele i selskaber og andre retlige enheder, bl.a. ved hjælp af beholdninger af ihændehaveraktier eller kontrol ved hjælp af andre midler, oplyser til disse enheder, om de har interessen i eget navn og for egen regning eller på vegne af en anden person. Hvis de handler på vegne af en anden, skal de oplyse identiteten på den fysiske person, på hvis vegne de handler, til registret. Medlemsstaterne sikrer, at den eller de fysiske personer, der udgør den øverste ledelse i koncernenheder og andre retlige enheder, oplyser til disse enheder, om de beklæder stillingen i eget navn eller på vegne af en anden person. Hvis de handler på vegne af en anden, skal de oplyse identiteten på den person, på hvis vegne de handler, til registret.

-aa)  stk. 4 affattes således:

"4.  Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der opbevares i det centrale register, jf. stk. 3, er passende, nøjagtige og aktuelle. Medlemsstaterne indfører mekanismer for at sikre, at oplysningerne i registret kontrolleres regelmæssigt. De forpligtede enheder, FIU'erne og de kompetente myndigheder indberetter enhver uoverensstemmelse, som de finder mellem oplysningerne om reelt ejerskab i de centrale registre og oplysningerne om reelt ejerskab, som indsamles som led i deres kundekendskabsprocedurer eller -undersøgelser.

a)  ▌stk. 5 affattes således:

Medlemsstaterne sikrer, at oplysningerne om reelt ejerskab til enhver tid er gratis tilgængelige i alle tilfælde for:

a)  kompetente myndigheder og FIU'er uden nogen begrænsninger

b)  forpligtede enheder inden for rammerne af iværksættelse af kundekendskab i overensstemmelse med kapitel II

aa)  Følgende stk. 5a indsættes:

"5a.   De oplysninger, der opbevares i det register, der er omhandlet i stk. 3 i denne artikel, skal, for så vidt angår andre koncernenheder og retlige enheder end dem, der er omhandlet i artikel 1a, litra a), i direktiv (EF) 2009/101, være offentligt tilgængelige.

De offentligt tilgængelige oplysninger skal mindst omfatte navn, fødselsdato, statsborgerskab, bopælsland, kontaktoplysninger (uden at oplyse hjemadressen) samt art og omfang af den reelle ejers interesser som defineret i artikel 3, nr. 6, litra a).

I medfør af dette stykke skal adgang til oplysninger om reelt ejerskab være i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne og open data-standarderne og være genstand for onlineregistrering. Medlemsstaterne kan opkræve et gebyr til dækning af de administrative omkostninger."

b)  Stk. 6 affattes således:

"6.  Det centrale register, der er omhandlet i stk. 3, sikrer kompetente myndigheder og FIU'er rettidig og uhindret adgang til alle oplysninger, der opbevares i det centrale register, uden at den berørte enhed varsles. Det giver også forpligtede enheder rettidig adgang, når det gennemfører kundekendskabsprocedurer i overensstemmelse med kapitel II.

De kompetente myndigheder, som får adgang til det centrale register, der er omhandlet i stk. 3, er de offentlige myndigheder, som er udpeget som ansvarlige for at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, herunder skattemyndigheder, tilsynsførende og myndigheder, som har til opgave at efterforske eller retsforfølge hvidvask af penge, tilknyttede underliggende forbrydelser og finansiering af terrorisme samt sporing og beslaglæggelse eller indefrysning og konfiskation af kriminelle aktiver."

ba)  stk. 8 affattes således:

"8.   Medlemsstaterne kræver, at forpligtede enheder ikke udelukkende henholder sig til det centrale register, der er omhandlet i stk. 3, med henblik på opfyldelse af kundekendskabskravene i overensstemmelse med kapitel II. Disse krav opfyldes ved hjælp af en risikobaseret tilgang. Når der etableres et nyt kundeforhold med et koncernselskab eller en anden juridisk enhed, som er genstand for registrering af oplysninger om reelt ejerskab i henhold til stk. 3, tilvejebringer de forpligtede enheder dokumentation for registrering."

c)  stk. 9 og 10 affattes således:

"9.  I ekstraordinære situationer, som fastsættes i national ret, hvor den adgang, der er omhandlet i stk. 5 og stk. 5a, ville udsætte den reelle ejer for risiko for svig, bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, eller hvis den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan medlemsstaterne i det enkelte tilfælde indrømme en undtagelse til en sådan adgang til alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab. Medlemsstaterne sikrer, at sådanne undtagelser gives efter en grundig vurdering af situationens ekstraordinære beskaffenhed, og vurderingen skal være tilgængelig for Kommissionen på forespørgsel. Undtagelserne skal revurderes med regelmæssige mellemrum for at undgå misbrug. Når der indrømmes en undtagelse, skal det fremgå klart af registret. Retten til en administrativ fornyet undersøgelse af afgørelsen om undtagelse og til en effektiv domstolsprøvelse skal garanteres. Medlemsstaterne udgiver årlige statistiske data over antallet af tildelte undtagelser samt angivne årsager og indberetter data til Kommissionen.

Undtagelser, der indrømmes i medfør af dette stykke, finder ikke anvendelse på kreditinstitutter og finansieringsinstitutter, og på de forpligtede enheder, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, nr. 3), litra b), som er offentligt ansatte.

10.  Medlemsstaterne garanterer sammenkobling af de centrale registre, som er omhandlet i stk. 3, via den europæiske centrale platform, der er oprettet ved artikel 4a, stk. 1, i direktiv 2009/101/EF. Sammenkoblingen af medlemsstaternes centrale registre via platformen foretages efter de tekniske specifikationer og procedurer, der er fastsat ved de gennemførelsesretsakter, som Kommissionen har vedtaget i henhold til artikel 4c i direktiv 2009/101/EF.

Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, er tilgængelige gennem det registersammenkoblingssystem, der er oprettet ved artikel 4a, stk. 2, i direktiv 2009/101/EF, i overensstemmelse med medlemsstaternes nationale lovgivning til gennemførelse af stk. 5.

Oplysningerne, der henvises til i stk. 1 i denne artikel, skal være tilgængelige gennem de nationale registre og gennem registersammenkoblingssystemet ti år efter, at selskabet eller en anden juridisk enhed er blevet slettet fra registret. Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes og med Kommissionen om at gennemføre de forskellige typer af adgang i henhold til stk. 5.

ca)  Som stk. 10a tilføjes:

"10a.  Medlemsstaterne sikrer, at det kræves, at koncernselskaber og andre juridiske enheder oprettet uden for deres område og/eller deres retsområde indhenter og opbevarer passende, korrekte og aktuelle oplysninger om deres ejerforhold, herunder oplysninger om de ejede interesseandele og indsender disse oplysninger til det offentlige register på samme vilkår som dem beskrevet i stk. 1, 3, 5 og 6 i denne artikel og i artikel 7b i direktiv 2009/101/EF i følgende situationer:

a)  når koncernselskabet eller den juridiske enhed åbner en bankkonto eller beder om lån i medlemsstaten

b)  når koncernselskabet eller den juridiske enhed erhverver fast ejendom, enten ved køb eller andre lovlige midler, f.eks. donation

c)  når koncernselskabet eller den juridiske enhed er part i enhver form for kommerciel transaktion, hvis gyldighed i henhold til national ret er afhængig af en bestemt formalitet eller valideringshandling, såsom en notars attestering.

Medlemsstaterne fastsætter i overensstemmelse med dette stykke passende sanktioner ved manglende overholdelse af forpligtelsen til at registrere sig, såsom at gøre kontrakten ugyldig."

10)  I artikel 31 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1 affattes således:

"1.  Medlemsstaterne sikrer, at denne artikel finder anvendelse på truster og andre typer juridiske arrangementer med en struktur og funktion, der svarer til truster, f.eks. fiducia, Treuhand, waqf eller fideikommis, Stiftung, Privatstiftung, Usufruct Fiducia samt alle andre eksisterende eller fremtidige juridiske arrangementer med en tilsvarende struktur og funktion. Medlemsstaterne fastlægger de karakteristika, de vil bruge til at bestemme, hvornår juridiske arrangementer har en struktur og funktion, der svarer til truster og andre arrangementer, som er omhandlet i dette afsnit.

Den enkelte medlemsstat stiller krav om, at forvaltere af viljesbestemte truster, eller personer, der bestrider tilsvarende eller lignende stillinger i andre typer juridiske arrangementer som omhandlet i første afsnit, der oprettes, forvaltes eller drives i den pågældende medlemsstat, indhenter og opbevarer passende, nøjagtige og ajourførte oplysninger om reelt ejerskab vedrørende trusten. Oplysningerne skal omfatte identiteten af alle reelle ejere som omhandlet i litra b) og c) i artikel 3, stk. 6"

aa)  stk. 2 affattes således:

2.  Medlemsstaterne sikrer, at forvaltere af truster eller personer, der bestrider tilsvarende eller lignende stillinger i andre typer juridiske arrangementer som omhandlet i artikel 31, stk. 1, første afsnit, underretter forpligtede enheder om deres status og rettidigt giver de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

ab)  stk. 3 affattes således:

3.  Medlemsstaterne kræver, at kompetente myndigheder og FIU'er kan få rettidig adgang til de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1. De forpligtede enheder, FIU'erne og de kompetente myndigheder indberetter enhver uoverensstemmelse, som de finder mellem oplysningerne om reelt ejerskab i de centrale registre og oplysningerne om reelt ejerskab, som indsamles som led i deres kundekendskabsprocedurer eller -undersøgelser.

b)  som stk. 3a indsættes følgende:

"3a.  De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal opbevares i et centralt register, jf. artikel 30, stk. 3, som oprettes af hver medlemsstat, hvor det juridiske arrangement, der er omhandlet i stk. 1, er etableret, forvaltes eller drives."

c)  stk. 4 affattes således:

"4. Medlemsstaterne sikrer kompetente myndigheder og FIU'er gratis, rettidig og uhindret adgang til de oplysninger, der opbevares i det register, som er omhandlet i stk. 3a, uden at parterne til den berørte trust eller de juridiske arrangementer varsles. De sikrer også de forpligtede enheder rettidig adgang til de pågældende oplysninger i henhold til de bestemmelser om kundekendskab, som er fastsat i kapitel II. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om kendetegnene ved disse nationale mekanismer.

De kompetente myndigheder, som får adgang til det centrale register, der er omhandlet i stk. 3a, er de offentlige myndigheder, som er udpeget som ansvarlige for at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, herunder skattemyndigheder, tilsynsførende og myndigheder, som har til opgave at efterforske og retsforfølge hvidvask af penge, tilknyttede underliggende forbrydelser og finansiering af terrorisme samt beslaglæggelse eller indefrysning og konfiskation af kriminelle aktiver."

d)  følgende indsættes som stk. 4a og 4b:

"4a.  De oplysninger, der opbevares i det register, der er omhandlet i stk. 3a, skal, for så vidt angår juridiske arrangementer omhandlet i stk. 1, og andre truster end dem, der er omhandlet i artikel 1a, litra(b), i direktiv (EF) 2009/101, være offentligt tilgængelige ▌.

De oplysninger, som er offentligt tilgængelige ▌, omfatter mindst navn, fødselsdato, statsborgerskab, bopælsland, kontaktoplysninger (uden at oplyse hjemadressen) samt art og omfang af den reelle ejers rettigheder, som defineret i artikel 3, nr. 6, litra b) og c.

I medfør af dette stykke skal adgang til oplysninger om reelt ejerskab være i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne og open data-standarderne og være genstand for onlineregistrering. Medlemsstaterne kan opkræve et gebyr til dækning af de administrative omkostninger.

4b.  Når der etableres et kundeforhold med en trust eller et andet juridisk arrangement, som er genstand for registrering af oplysninger om reelt ejerskab i henhold til stk. 3a, tilvejebringer de forpligtede enheder dokumentation for registrering▌"

da)  stk. 5 affattes således:

5.  Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der opbevares i det centrale register, jf. stk. 4, er passende, nøjagtige og aktuelle. Medlemsstaterne indfører mekanismer for at sikre, at oplysningerne i registret kontrolleres regelmæssigt. De forpligtede enheder, FIU'erne og de kompetente myndigheder indberetter enhver uoverensstemmelse, som de finder mellem oplysningerne om reelt ejerskab i de centrale registre og oplysningerne om reelt ejerskab, som indsamles som led i deres kundekendskabsprocedurer eller -undersøgelser.

e)  som stk. 7a indsættes:

"7a.  I ekstraordinære situationer, som fastsættes i national ret, hvor den adgang, der er omhandlet i stk. 4 og 4a ville udsætte den reelle ejer for risiko for ▌bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, eller hvis den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan medlemsstaterne i det enkelte tilfælde indrømme en undtagelse fra en sådan adgang til alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab. Medlemsstaterne sikrer, at sådanne undtagelser gives efter en grundig vurdering af situationens ekstraordinære beskaffenhed, og vurderingen skal være tilgængelig for Kommissionen på forespørgsel. Undtagelserne skal revurderes med regelmæssige mellemrum for at undgå misbrug. Når der indrømmes en undtagelse, skal det fremgå klart af registret. Retten til en administrativ fornyet undersøgelse af afgørelsen om undtagelse og til en effektiv domstolsprøvelse skal garanteres. Medlemsstaterne udgiver årlige statistiske data over antallet af tildelte undtagelser samt angivne årsager og indberetter data til Kommissionen.

Undtagelser, der indrømmes i medfør af første afsnit, finder ikke anvendelse på kreditinstitutter, finansieringsinstitutter eller de forpligtede enheder, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, nr. 3), litra b), som er offentligt ansatte.

Hvis en medlemsstat beslutter at indrømme undtagelse i medfør af første afsnit, må den ikke begrænse kompetente myndigheders og FIU'ers adgang til oplysninger."

f)  stk. 8 udgår

g)  stk. 9 affattes således:

"9.  Medlemsstaterne garanterer sammenkobling af de centrale registre, som er omhandlet i stk. 3a, via den europæiske centrale platform, der er oprettet ved artikel 4a, stk. 1, i direktiv 2009/101/EU. Sammenkoblingen af medlemsstaternes centrale registre via platformen foretages efter de tekniske specifikationer og procedurer, der er fastsat ved de gennemførelsesretsakter, som Kommissionen har vedtaget i henhold til artikel 4c i direktiv 2009/101/EF.

Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, er tilgængelige via det registersammenkoblingssystem, der er oprettet ved artikel 4a, stk. 2, i direktiv 2009/101/EF, i overensstemmelse med medlemsstaternes nationale lovgivning til gennemførelse af stk. 4 og 5.

Medlemsstaterne sikrer, at kun de oplysninger, som er omhandlet i stk. 1, og som er ajourførte og vedrører de reelle ejere, gøres tilgængelige gennem deres nationale registre og gennem registersammenkoblingssystemet, og at adgangen til de pågældende oplysninger er i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Oplysningerne, der henvises til i stk. 1 i denne artikel, skal være tilgængelige gennem de nationale registre og gennem registersammenkoblingssystemet ti år efter, at selskabet eller det juridiske arrangement, der er omhandlet i stk. 1 er blevet slettet fra registret. Medlemsstaterne samarbejder med Kommissionen om at gennemføre de forskellige typer adgang i henhold til stk. 4 og 4a."

h)  følgende stk. 10 tilføjes:

"10.  Med henblik på denne artikel anses en trust eller et juridisk arrangement, der er omhandlet i stk. 1, for at være etableret, forvaltet eller drevet i hver af de medlemsstater, hvor:"

a)  de er oprettet i henhold til eller reguleret af en medlemsstats lovgivning eller har sin øverste appelret i den medlemsstats jurisdiktion eller

b)  de er knyttet til medlemsstaten ved at:

i)  en eller flere af de reelle ejere er bosiddende i denne medlemsstat.

ii)  de har fast ejendom i den pågældende medlemsstat

iii)  de er i besiddelse af aktier eller stemmerettigheder eller ejerandele i en retlig enhed i den pågældende medlemsstat eller

iv)  de har en bankkonto eller en betalingskonto i et kreditinstitut i den pågældende medlemsstat."

ha)  som stk. 10a tilføjes:

"10.a  Medlemsstaterne underretter Kommissionen om kategorierne af og kendetegnene ved de juridiske arrangementer, som er identificeret i henhold til stk. 1, senest 12 måneder efter ikrafttrædelsen af dette direktiv, og efter udløbet af denne periode offentliggør Kommissionen inden for to måneder den samlede liste over sådanne juridiske arrangementer i EU-Tidende. Senest den 26. juni 2020 forelægger Kommissionen for Parlamentet og Rådet en rapport med en vurdering af, om alle juridiske arrangementer med en struktur og en funktion, der svarer til truster i henhold til medlemsstaternes lovgivning, blev behørigt identificeret og underlagt forpligtelserne i dette direktiv. Hvor det er relevant, træffer Kommissionen de nødvendige foranstaltninger til at handle ud fra resultaterne i denne rapport."

11)  I artikel 32 foretages følgende ændringer:

a)  i stk. 3, første afsnit, affattes fjerde punktum således:

"Den skal kunne anmode om og indhente yderligere oplysninger hos forpligtede enheder og anvende dem."

b)  følgende stk. 9 tilføjes:

"9.  Hver FIU skal inden for rammerne af sine opgaver, med forbehold af artikel 53, kunne indhente oplysninger hos enhver forpligtet enhed med henblik på stk. 1, selv hvis den pågældende enhed ikke har foretaget en forudgående indberetning i henhold til artikel 33, stk. 1, litra a)."

12)  som artikel 32 a indsættes:

"Artikel 32a

1.  Medlemsstaterne indfører automatiske centrale mekanismer, f.eks. centrale registre eller centrale elektroniske systemer for dataudtræk, som muliggør rettidig identifikation af alle fysiske eller juridiske personer, som har eller kontrollerer betalingskonti som defineret i direktiv 2007/64/EF, finansielle instrumenter som defineret i direktiv 2014/65/EU og bankkonti og bankbokse, som indehaves af et kreditinstitut på deres område. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om kendetegnene ved disse nationale mekanismer.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der opbevares i de centrale mekanismer, som er omhandlet i stk. 1, er direkte tilgængelige, på nationalt plan, for FIU'er og kompetente myndigheder til opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til dette direktiv. Medlemsstaterne sikrer, at alle FIU'er rettidigt kan give oplysninger, der opbevares i de centrale mekanismer, der er omhandlet i stk. 1, til andre FIU'er, jf. artikel 53.

3.  Følgende oplysninger skal være tilgængelige og søgbare gennem de centraliserede mekanismer, der er omhandlet i stk. 1:

–  vedrørende kundekontohaveren og enhver person, der foregiver at handle på kundens vegne: navn, suppleret med øvrige oplysninger om identitet i henhold til de nationale bestemmelser til gennemførelse af artikel 13, stk. 1, litra a), eller individuelt identifikationsnummer

–  vedrørende den reelle ejer bag kundekontohaveren: navn, suppleret med øvrige oplysninger om identitet i henhold til de nationale bestemmelser til gennemførelse af artikel 13, stk. 1, litra b), eller individuelt identifikationsnummer

–  vedrørende bankkonto eller betalingskonto: IBAN-nummer og dato for åbning og lukning af kontoen

  vedrørende bankboksen: navn og lejeperiodens varighed.

3a.  Senest den 26. juni 2019 forelægger Kommissionen for Parlamentet og Rådet en rapport, der vurderer betingelserne for og de tekniske specifikationer og procedurer til at garantere sikker og effektiv sammenkobling af de centrale registre. Rapporten ledsages om nødvendigt af et lovgivningsforslag. ";

12a)  Følgende indsættes som artikel 32b:

"Artikel 32b

1.  Medlemsstaterne indfører automatiske centrale mekanismer, f.eks. centrale registre eller centrale elektroniske systemer for dataudtræk, som muliggør rettidig identifikation af alle fysiske eller juridiske personer, som er i besiddelse af eller kontrollerer grunde og bygninger på deres område. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om kendetegnene ved disse nationale mekanismer.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der opbevares i de centrale mekanismer, som er omhandlet i stk. 1, er direkte tilgængelige på nationalt plan for FIU'erne og de kompetente myndigheder. Medlemsstaterne sikrer, at alle FIU'er rettidigt kan give oplysninger, der opbevares i de centrale mekanismer, der er omhandlet i stk. 1, til andre FIU'er, jf. artikel 53.

3.  Følgende oplysninger skal være tilgængelige og søgbare gennem de centraliserede mekanismer, der er omhandlet i stk. 1:

  vedrørende indehaveren af den faste ejendom og enhver person, der hævder at handle på ejerens vegne: navn, suppleret med øvrige oplysninger om identitet i henhold til de nationale bestemmelser til gennemførelse af artikel 13, stk. 1, litra a), eller individuelt identifikationsnummer

  vedrørende den reelle ejer af den faste ejendom: navn, suppleret med øvrige oplysninger om identitet i henhold til de nationale bestemmelser til gennemførelse af artikel 13, stk. 1, litra b), eller individuelt identifikationsnummer

  vedrørende den faste ejendom: dato for og årsag til ejerskab, belåning og andre rettigheder end ejerskab

  vedrørende jord: beliggenhed, matrikelnummer, kategori (grundens aktuelle status), matriklens areal (grundareal)

  vedrørende bygning: beliggenhed, matrikelnummer, bygningsnummer, type, struktur, gulvareal.

4.  Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes og med Kommissionen for pr. 1. januar 2018 at oprette et europæisk register over fast ejendom, jf. stk. 1, som bygger på European Land Information Service (Eulis)."

12b)  Følgende indsættes som artikel 32c:

"Artikel 32c

1.  Medlemsstaterne indfører automatiske centrale mekanismer, f.eks. centrale registre eller centrale elektroniske systemer for dataudtræk, som muliggør rettidig identifikation af alle fysiske eller juridiske personer, som er i besiddelse af eller kontrollerer livsforsikringskontrakter eller investeringsrelaterede tjenester som forsikringskontrakter med tilbagebetaling af præmien på deres område. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om kendetegnene ved disse nationale mekanismer.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der opbevares i de centrale mekanismer, som er omhandlet i stk. 1, er direkte tilgængelige på nationalt plan for FIU'erne og de kompetente myndigheder. Medlemsstaterne sikrer, at alle FIU'er rettidigt kan give oplysninger, der opbevares i de centrale mekanismer, der er omhandlet i stk. 1, til andre FIU'er, jf. artikel 53.

3.  Følgende oplysninger skal være tilgængelige og søgbare gennem de centraliserede mekanismer, der er omhandlet i stk. 1:

  vedrørende kontraktparter og enhver person, der hævder at handle på kontraktpartens vegne: navn, suppleret med øvrige oplysninger om identitet i henhold til de nationale bestemmelser til gennemførelse af artikel 13, stk. 1, litra a), eller individuelt identifikationsnummer

  vedrørende den reelle ejer af livsforsikringskontrakten: navn, suppleret med øvrige oplysninger om identitet i henhold til de nationale bestemmelser til gennemførelse af artikel 13, stk. 1, litra b), eller individuelt identifikationsnummer

  vedrørende livsforsikringskontrakten: dato for indgåelse af kontrakten og det forsikrede beløb.

4.  Senest den 26. juni 2019 forelægger Kommissionen for Parlamentet og Rådet en rapport, der vurderer betingelserne for og de tekniske specifikationer og procedurer til at garantere sikker og effektiv sammenkobling af de centrale registre. Rapporten ledsages om nødvendigt af et lovgivningsforslag."

13)  I artikel 33 foretages følgende ændringer:

a)  i stk. 1 affattes indledningen således:

"1.  Medlemsstaterne pålægger forpligtede enheder, og hvor det er relevant deres ledelse, ansatte og eksternt ansatte konsulenter og fagfolk, at samarbejde fuldt ud ved omgående:

aa)  stk. 1, litra b), affattes således:

"b)  efter anmodning fra FIU'en direkte at give denne alle nødvendige oplysninger."

13a)  I artikel 34 foretages følgende ændringer:

a)  stk. 2 affattes således:

"2.   Medlemsstaterne anvender ikke de krav, der er fastsat i artikel 33, stk. 1, på notarer, andre selvstændige retlige aktører, revisorer, eksterne regnskabskyndige og skatterådgivere, for så vidt som en sådan undtagelse vedrører oplysninger, som disse modtager fra eller indhenter om en af deres klienter, når de vurderer den pågældende klients retsstilling eller forsvarer eller repræsenterer denne under eller i forbindelse med retslige procedurer ▌, uanset om disse oplysninger modtages eller indhentes før, under eller efter sådanne procedurer."

I tilfælde af skatteunddragelse, skatteundgåelse eller skattesvig, og uden at det berører princippet om uskyldsformodning og retten til en retfærdig rettergang skal medlemsstaterne sikre, at disse erhverv fører registre over de foranstaltninger, der træffes for om nødvendigt at godtgøre en reel udførelse af arbejdsrelaterede opgaver."

aa)  Som stk. 2a tilføjes:

"2a.  Selvregulerende organer, der er udpeget af medlemsstaterne i henhold til stk. 1, offentliggør en årlig rapport med oplysninger om følgende:

a)  foranstaltninger, der er truffet i henhold til artikel 58, 59 og 61

b)  antal modtagne indberetninger om overtrædelser

c)  antal indberetninger til FIU'en

d)  antal og beskrivelse af foranstaltninger, der er gennemført for at kontrollere, at de forpligtede enheder overholder deres forpligtelser i henhold til:

i.  artikel 10 til 24 (kundekendskabskrav)

ii.  artikel 33, 34 og 35 (indberetning af mistænkelige transaktioner)

iii.  artikel 40 (opbevaring af registreringer) og

iv.  artikel 45 og 46 (interne kontroller).

13b)  Artikel 37 affattes således:

"Det forhold, at en forpligtet enhed eller dens ansatte eller ledelsen af en sådan forpligtet enhed eller et selvregulerende organ, FIU'er eller andre relevante offentlige organer i god tro videregiver oplysninger i overensstemmelse med artikel 33 og 34, betragtes ikke som brud på en eventuel tavshedspligt i henhold til kontrakt eller lov eller administrative bestemmelser og påfører ikke den forpligtede enhed eller dens ledelse eller ansatte eller det selvregulerende organ nogen form for ansvar, heller ikke i tilfælde, hvor disse ikke havde et nøjagtigt kendskab til den underliggende kriminelle aktivitet, og uanset om der rent faktisk var tale om illegal virksomhed."

13c)  I artikel 38 foretages følgende ændringer:

a)  stk. 1 affattes således:

"Medlemsstaterne sikrer, at enkeltpersoner, herunder ansatte i og repræsentanter for den forpligtede enhed, er beskyttet mod trusler, gengældelser eller repressalier, og navnlig mod negative eller diskriminerende ansættelsesrelaterede handlinger, civile søgsmål og strafferetlige sigtelser i forbindelse med sådanne oplysninger, når de indberetter mistanker om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme enten internt, eksternt eller til FIU'en."

aa)  som stk. 1a tilføjes:

"1a.  Medlemsstaterne sikrer, at enkeltpersoner, som udsættes for trusler, repressalier eller negative eller diskriminerende ansættelsesrelaterede handlinger, når de indberetter mistanke om hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme enten internt eller til FIU'en, kan klage sikkert til de respektive kompetente myndigheder. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder har en juridisk pligt til at foretage en undersøgelse og træffe en afgørelse. Det skal altid være muligt at klage over afgørelsen."

14)  Artikel 39, stk. 3, affattes således:

"3. Forbuddet i stk. 1 forhindrer ikke udveksling af sådanne oplysninger mellem kreditinstitutter og finansieringsinstitutter fra medlemsstaterne, forudsat at de tilhører samme koncern, eller mellem disse enheder og deres filialer og majoritetsejede datterselskaber etableret i tredjelande, forudsat at disse filialer og majoritetsejede datterselskaber fuldt ud overholder koncernens politikker og procedurer, herunder procedurer for udveksling af oplysninger inden for koncernen, i overensstemmelse med artikel 42, og at koncernens politikker og procedurer opfylder de krav, der er fastsat i dette direktiv."

15)  i artikel 40, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)  litra a) og b) affattes således:

"a)  med hensyn til kundekendskab opbevares en kopi af de dokumenter og oplysninger, der er nødvendige for at opfylde kundekendskabskravene fastsat i kapitel II, herunder tilgængelige oplysninger indhentet ved hjælp af elektroniske identifikationsmidler, jf. forordning (EU) nr. 910/2014 eller alternative teknikker til fjernidentifikation med forbehold af de kompetente myndigheders godkendelse, i en periode på fem år, efter at kundeforholdet er ophørt eller efter datoen for den lejlighedsvise transaktion

b)  dokumentation for og registreringer af transaktioner bestående af originaldokumenter eller kopier med tilsvarende beviskraft i henhold til national ret, herunder tilgængelige oplysninger indhentet ved hjælp af elektroniske identifikationsmidler, jf. forordning (EU) nr. 910/2014 eller alternative teknikker til fjernidentifikation med forbehold af de kompetente myndigheders godkendelse, som er nødvendige for at identificere transaktioner, opbevares i fem år, efter at kundeforholdet er ophørt eller efter datoen for den lejlighedsvise transaktion.

b)  følgende afsnit tilføjes:

"Andet afsnit finder også anvendelse på de data, der er tilgængelige gennem de centraliserede mekanismer, der er omhandlet i artikel 32a."

15a)  Artikel 43 affattes således:

Behandling af personoplysninger på grundlag af dette direktiv med henblik på forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, jf. artikel 1, betragtes som værende i samfundets interesse i henhold til forordning (EU) 2016/679."

15b)  Artikel 44 ændres som følger:

a)  stk. 2, litra d), affattes således:

"d)  data vedrørende antallet af grænseoverskridende anmodninger om oplysninger, der blev indgivet, modtaget, afvist og helt eller delvis besvaret af FIU'en, opstillet efter modpartsland."

aa)  stk. 4 affattes således:

Medlemsstaterne tilsender Eurostat og Kommissionen de statistikker, der er omhandlet i stk. 2. Eurostat offentliggør en årlig rapport, der sammenfatter og forklarer de i stk. 2 omhandlede statistikker, og som skal gøres tilgængelig via Eurostats websted."

16)  Artikel 47, stk. 1, affattes således:

"1.  Medlemsstaterne sikrer, at udbydere af valutaveksling mellem virtuelle valutaer og papirvalutaer, udbydere af virtuelle tegnebøger, vekselkontorer og checkindløsningskontorer samt udbydere af tjenester til truster eller selskaber er godkendte eller registrerede, og at udbydere af spiltjenester reguleres."

16a)  I artikel 48 foretages følgende ændringer:

a)  stk. 1 affattes således:

Navnlig skal medlemsstaterne pålægge de kompetente myndigheder at føre effektivt tilsyn med aktiviteter, der udføres af personer, som har fået tildelt opgaver i forbindelse med bekæmpelsen af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme af forpligtede enheder og selvregulerende organer.

aa)  Som stk. 1a indsættes følgende:

"1a.  Medlemsstaterne skal sikre, at en kompetent myndighed fungerer som tilsynsførende myndighed vedrørende bekæmpelsen af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og er strukturelt uafhængig. Den tilsynsførende myndighed vedrørende bekæmpelsen af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme skal varetage tilsyn med og koordinering af aktiviteter til bekæmpelse af hvidvask af penge, der udføres af andre kompetente myndigheder og retshåndhævende organer for at sikre, at alle forpligtede enheder er underlagt passende tilsyn, herunder inspektion, forebyggende foranstaltninger, overvågning og afværgeforanstaltninger. Den tilsynsførende myndighed vedrørende bekæmpelsen af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme skal fungere som kontaktpunkt for de tilsynsførende myndigheder vedrørende bekæmpelsen af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme i andre medlemsstater, Kommissionen og Den Europæiske Tilsynsmyndighed."

ab)  stk. 2 affattes således:

"2.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder har tilstrækkelige beføjelser, herunder beføjelse til at kræve fremlæggelse af alle oplysninger, der er relevante for at føre tilsyn med direktivets overholdelse, og gennemføre kontroller, samt har tilstrækkelige finansielle, menneskelige og tekniske ressourcer til at kunne udføre deres funktioner. Medlemsstaterne sikrer, at disse myndigheders personale holder en høj standard i deres arbejde, herunder for fortrolighed og databeskyttelse, og at personalet i høj grad udviser integritet og har passende kvalifikationer. Medlemsstaterne skal sikre, at personalet ved de pågældende myndigheder har fastlagt passende regler og mekanismer til at forebygge og straffe situationer, der udgør en interessekonflikt."

16b)  Som artikel 48a indsættes:

"Artikel 48a

1.  Kommissionens eksperter foretager generel og specifik revision hos medlemsstaternes kompetente myndigheder. Kommissionen kan udpege eksperter fra medlemsstaterne til at bistå sine eksperter. Generel og specifik revision skal foretages regelmæssigt. Det primære formål er at kontrollere, at de kompetente myndigheder handler i overensstemmelse med de foreliggende risikovurderinger og dette direktiv. Kommissionen kan forud for en sådan revision kræve, at medlemsstaterne hurtigst muligt tilvejebringer eventuelle relevante oplysninger.

2.  De generelle revisioner kan suppleres med specifikke revisioner og tilsyn inden for et eller flere specifikke områder. Formålet med sådanne specifikke revisioner og tilsyn er især:

a)  at verificere gennemførelsen af anbefalede tiltag til håndtering af de i risikovurderingerne identificerede risici og kan eventuelt omfatte kontrol på stedet af de kompetente myndigheder

b)  at verificere, de kompetente myndigheders arbejdsmåde og organisation

c)  undersøge vigtige eller tilbagevendende problemer i medlemsstaterne

d)  undersøge nødsituationer, opstående problemer eller nye udviklinger i medlemsstaterne.

3.  For hver revision, Kommissionen foretager, udarbejder den en rapport om resultaterne. Rapporten skal, hvis det er relevant, indeholde anbefalinger til medlemsstaterne, der medtages i de henstillinger, der henvises til i artikel 7, stk. 5a. Kommissionen gør sine rapporter offentligt tilgængelige. Kommissionen fremsender rapporten i udkast til den relevante kompetente myndighed til kommentering og indarbejder kommentarerne ved udarbejdelsen af den endelige rapport og fremlægger den kompetente myndigheds kommentarer sammen med den endelige rapport.

4.  Kommissionen udarbejder et årligt kontrolprogram, som den på forhånd meddeler medlemsstaterne, og aflægger rapport om resultaterne heraf. Kommissionen kan ændre programmet for at tage højde for udviklingen inden for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

5.  Medlemsstaterne skal:

a)  træffe relevante foranstaltninger til opfølgning af de henstillinger, der følger af revisionerne

b)  yde al fornøden bistand og tilvejebringe al dokumentation og anden teknisk bistand, som Kommissionens eksperter anmoder om, således at de kan gennemføre revisionerne effektivt

c)  sikre, at Kommissionens eksperter har adgang til alle lokaler og dele af lokaler samt til alle oplysninger, herunder edb-systemer, som er af betydning for udførelsen af deres opgaver.

6.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 64 med henblik på udarbejdelse af detaljerede regler vedrørende revisioner."

17)  Artikel 49 affattes således:

"Artikel 49

Medlemsstaterne sikrer, at politiske beslutningstagere, FIU'ere, tilsynsførende og andre kompetente myndigheder, som deltager i bekæmpelsen af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, f.eks. skattemyndigheder og retshåndhævende myndigheder, har effektive midler, der sætter dem i stand til at samarbejde og koordinere på nationalt plan i forbindelse med udarbejdelsen og gennemførelsen af politikker og aktiviteter, som har til formål at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, herunder med henblik på at opfylde deres forpligtelse i henhold til artikel 7.

(17a)  Artikel 50 affattes således:

"De kompetente myndigheder giver ESA'erne alle de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan varetage deres opgaver i henhold til dette direktiv. ESA'erne udsteder senest den 26. juni 2017 retningslinjer til de kompetente myndigheder om bestemmelserne for samarbejde og udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder i relation til kreditinstitutters og finansieringsinstitutters tilsyn med bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, når de opererer på tværs af grænserne."

18)  I kapitel VI, afdeling 3, tilføjes som underafdeling IIa:

"Underafdeling IIa

Samarbejde mellem kompetente myndigheder

Artikel 50 a

Medlemsstaterne sikrer udveksling af oplysninger og bistand mellem kompetente myndigheder. Navnlig skal medlemsstaterne sikre, at kompetente myndigheder ikke afslår anmodninger om bistand med henvisning til at:

a)  anmodningen også anses for at omfatte skatteanliggender

b)  forpligtede enheder i henhold til national lovgivning er forpligtede til hemmeligholdelse eller fortrolighed, medmindre opbevaringen af de pågældende oplysninger sker i tilfælde, hvor retten til fortrolighed eller tavshedspligten gælder

c)  der pågår en undersøgelse, efterforskning eller retsforfølgning i den anmodede medlemsstat, medmindre bistanden ville vanskeliggøre undersøgelsen, efterforskningen eller retsforfølgningen

d) den anmodende myndighed hos modparten er af en anden type eller har en anden status end den anmodende kompetente myndighed."

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kreditinstitutter og finansieringsinstitutter, samarbejder med hinanden i videst muligt omfang, uanset deres art eller status. Dette samarbejde omfatter også muligheden for inden for rammerne af den anmodede kompetente myndigheds beføjelser at foretage undersøgelser på vegne af en anmodende kompetent myndighed samt den efterfølgende udveksling af de indhentede oplysninger.

18a)  Følgende indsættes som artikel 51a og 51b:

"Artikel 51a

Senest i juni 2017 fremlægger Kommissionen et lovforslag om oprettelse af en europæisk FIU, der skal koordinere, bistå og støtte FIU'erne i medlemsstaterne. Den europæiske FIU støtter de nationale FIU'er i vedligeholdelse og udvikling af den tekniske infrastruktur, der er nødvendig for at sikre informationsudveksling, og bistår dem i udarbejdelsen af samlede analyser af grænseoverskridende sager samt udarbejder egne analyser af sagerne og koordinerer medlemsstaternes FIU'ers arbejde i grænseoverskridende sager. Til dette formål udveksler de nationale FIU'er automatisk oplysninger med den europæiske FIU under efterforskning af en sag vedrørende hvidvaskning af penge. Lovforslaget skal inddrage resultaterne af Kommissionens undersøgelse af medlemsstaternes FIU'ers beføjelser til og hindringer for at indgå i et samarbejde om at udvikle et hensigtsmæssigt og skræddersyet system for samarbejdet.

Artikel 51b

1.  Medlemsstaterne skal sikre, at deres FIU kan samarbejde og udveksle relevante oplysninger med deres kolleger i andre lande.

2.  Medlemsstaterne skal sikre, at deres FIU kan foretage forespørgsler på vegne af deres kolleger i andre lande, hvor det måtte være relevant inden for analyser af finansielle transaktioner. Forespørgslerne skal som minimum omfatte:

  søgning i egne databaser, herunder oplysninger i rapporter om mistænkelige transaktioner

  søgning i andre databaser, som de har direkte eller indirekte adgang til, herunder databaser til retshåndhævelse, offentlige databaser, administrative databaser samt databaser tilgængelige mod betaling.

FIU'erne skal også, hvor de har tilladelse til det, kontakte andre kompetente myndigheder og finansielle institutioner med henblik på at indhente relevante oplysninger."

19)  I artikel 53 foretages følgende ændringer:

a)  I stk. 1 tilføjes følgende afsnit:

"En anmodning skal indeholde de relevante kendsgerninger, baggrundsoplysninger, årsagerne til anmodningen og en beskrivelse af, hvordan de ønskede oplysninger vil blive brugt."

b)  i stk. 2, andet afsnit, affattes andet punktum således:

"Den pågældende FIU indhenter oplysninger i overensstemmelse med artikel 32, stk. 9 og svarer hurtigt."

ba)  stk. 3 affattes således:

"3.  En FIU kan kun i særlige tilfælde, hvor udvekslingen kan være i modstrid med grundlæggende principper i national ret i dens medlemsstat, nægte at udveksle oplysninger. Disse undtagelser skal præciseres på en måde, der forhindrer misbrug og uretmæssige begrænsninger af den frie udveksling af oplysninger med henblik på analyse. I sådanne særlige tilfælde sender den FIU, der har modtaget en forespørgsel, en rapport til Kommissionen.

bb)  Som stk. 3a og 3b indsættes:

"3a.  Medlemsstaternes FIU'er udsender årligt en statistisk oversigt over samarbejde og udveksling af oplysninger med andre FIU'er.

3b.  Kommissionen udarbejder en rapport over hindringer, som de kompetente myndigheder oplever i forbindelse med udveksling af oplysninger og gensidig bistand mellem myndighederne i de forskellige medlemsstater. Rapporten skal offentliggøres hvert andet år.

19a)  I artikel 54 tilføjes følgende stykke:

"1a.  Medlemsstaterne tilser, at FIU'erne udpeger mindst en officiel repræsentant, der er ansvarlig for at modtage forespørgsler om oplysninger eller gensidig juridisk assistance fra tilsvarende enheder i andre medlemsstater og for at sikre, at forespørgslerne behandles rettidigt."

20)  I artikel 55 foretages følgende ændringer:

a)  stk. 2 affattes således:

"2. Medlemsstaterne sikrer, at forhåndsgodkendelsen fra den anmodede FIU til at formidle oplysningerne til kompetente myndigheder gives omgående og i videst muligt omfang, uanset typen af tilknyttet underliggende forbrydelse. Den anmodede FIU må ikke nægte at give sin godkendelse til en sådan formidling, medmindre dette ville falde uden for anvendelsesområdet for dens bestemmelser om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, ville kunne vanskeliggøre en strafferetlig efterforskning, ville stå i klart misforhold til en fysisk eller juridisk persons eller den anmodede FIU's medlemsstats legitime interesser eller på anden måde ville være i uoverensstemmelse med de grundlæggende principper i den pågældende medlemsstats nationale ret. Et eventuelt afslag på godkendelse begrundes behørigt."

aa)  som stk. 2a tilføjes:

"2a.  Senest den 31. december 2017 fremlægger Kommissionen et lovforslag for Parlamentet og Rådet vedrørende den nødvendige koordination af FIU'erne efter effektive retningslinjer med henblik på at koordinere bekæmpelsen på EU-niveau af økonomisk kriminalitet via en europæisk FIU."

21)  Artikel 57 affattes således:

"Artikel 57

Forskelle i de nationale retlige definitioner af underliggende forbrydelser må ikke vanskeliggøre FIU'ers mulighed for at yde bistand til en anden FIU og må ikke begrænse udvekslingen, formidlingen og anvendelsen af oplysningerne i henhold til artikel 53, 54 og 55."

21a)  I kapitel VI, afdeling 3, tilføjes følgende underafdeling:

"Underafdeling IIIa (ny)

Samarbejde mellem kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kredit- og finansinstitutter og tavshedspligt

Artikel 57a

1.  Medlemsstaterne skal sørge for, at alle personer, der arbejder for eller har arbejdet for de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kredit- og finansinstitutioner vedrørende overholdelsen af dette direktiv, samt revisorer og eksperter, der optræder på vegne af de kompetente myndigheder, er underlagt tavshedspligt.

De fortrolige oplysninger, de modtager i forbindelse med deres hverv ifølge dette direktiv, må ikke videregives til andre personer eller myndigheder, undtagen i summarisk eller samlet form, således at de enkelte forpligtede enheder ikke kan identificeres, medmindre der er tale om tilfælde, der er omfattet af straffelovgivningen.

2.  Stk. 1 forhindrer ikke disse kompetente myndigheder i at overføre eller udveksle oplysninger med hinanden i overensstemmelse med dette direktiv eller andre direktiver eller forordninger vedrørende tilsyn med kredit- og finansinstitutter. Overførsel eller udveksling af oplysninger sker under forudsætning af, at den modtagende myndighed gennem den nationale lovgivning er forpligtet til at agere under tavshedspligt som beskrevet i stk. 1.

3.  En kompetent myndighed, der modtager fortrolige oplysninger i henhold til stk. 1, må udelukkende anvende oplysningerne:

  i udførelsen af deres opgaver i henhold til dette direktiv, herunder tildeling af sanktioner

  i udførelsen af deres opgaver i henhold til andre direktiver eller forordninger, herunder tildeling af sanktioner

  i forbindelse med appelsag mod en beslutning, der er truffet af den kompetente myndighed, herunder retssager.

  i forbindelse med indbringelse for domstolene efter særbestemmelser i den EU-lovgivning, som er vedtaget vedrørende kredit- og finansinstitutter.

4.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kreditinstitutter og finansieringsinstitutter, samarbejder med hinanden i videst muligt omfang, uanset deres art eller status. Dette samarbejde omfatter også muligheden for inden for rammerne af den anmodede kompetente myndigheds beføjelser at foretage undersøgelser på vegne af en anmodende kompetent myndighed samt den efterfølgende udveksling af de indhentede oplysninger.

5.  Medlemsstaterne kan indgå samarbejdsaftaler, der muliggør samarbejde og udveksling af fortrolige oplysninger med kompetente myndigheder, der modsvarer de kompetente myndigheder, der er angivet i stk. 1. Sådanne samarbejdsaftaler skal være gensidige og kan kun indgås, såfremt de oplysninger, der videregives, er underlagt en tavshedspligt, der mindst svarer til tavshedspligten i henhold til stk. 1. Fortrolige oplysninger, der udveksles inden for rammerne af sådanne samarbejdsaftaler, skal anvendes til formål for de nævnte myndigheders tilsynsopgaver.

Stammer oplysningerne fra en anden medlemsstat, kan de ikke videregives uden udtrykkelig tilladelse fra de kompetente myndigheder, som har afgivet dem, og i givet fald udelukkende til det formål, med henblik på hvilket de nævnte myndigheder gav deres tilladelse.

Artikel 57b

1.  Uanset artikel 57a, stk. 1 og 3, kan medlemsstaterne give tilladelse til udveksling af oplysninger i den samme eller en anden medlemsstat mellem de kompetente myndigheder og følgende enheder i forbindelse med udførelsen af deres tilsynsopgaver:

  de myndigheder, der har det offentlige ansvar for tilsyn med andre enheder i den finansielle sektor, og de myndigheder, der er ansvarlige for tilsyn med de finansielle markeder

  de organer, der medvirker ved likvidation og konkursbehandling af institutter og i andre lignende procedurer

  personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af kredit- og finansieringsinstitutters regnskaber.

De modtagne oplysninger er under alle omstændigheder underlagt krav om tavshedspligt, der mindst svarer til de krav, som er omhandlet i artikel 57a, stk. 1.

2.  Uanset artikel 57a, stk. 1 og 3, kan medlemsstaterne ved national lovgivning give tilladelse til, at visse oplysninger meddeles andre afdelinger i statsforvaltningen, som er ansvarlige for lovgivningen vedrørende tilsyn med kredit- og finansinstitutterne samt tilsynsførende, som handler efter fuldmagt fra de pågældende afdelinger.

En sådan videregivelse må kun ske i tilfælde, hvor det er nødvendigt i forbindelse med tilsyn med, at disse institutter overholder dette direktiv. Personer, der har adgang til disse oplysninger, er underlagt krav om tavshedspligt, der mindst svarer til de krav, som er omhandlet i artikel 57a, stk. 1.

3.  Medlemsstaterne giver tilladelse til, at visse oplysninger i forbindelse med tilsyn med kreditinstitutternes overholdelse af dette direktiv videregives til parlamentariske undersøgelsesudvalg i deres medlemsstat, revisionsretter i deres medlemsstat og andre enheder med ansvar for undersøgelser i deres medlemsstat på følgende betingelser:

a)  enhederne har et præcist ved lov defineret mandat efter national lovgivning til at undersøge eller granske de aktiviteter, som udføres af myndigheder med ansvar for tilsynet med disse institutter eller for lovgivningen om dette tilsyn

b)  enhederne betragter oplysningerne som nødvendige for udøvelsen af det i litra a) nævnte mandat

c)  de personer, som har adgang til oplysningerne, er bundet af den nationale lovgivnings krav om tavshedspligt, der mindst svarer til dem, der er omhandlet i artikel 57a, stk. 1

d)  oplysninger, der stammer fra en anden medlemsstat, videregives ikke uden udtrykkeligt samtykke fra de kompetente myndigheder, som har videregivet dem, og i givet fald udelukkende til de formål, som de pågældende myndigheder har givet deres samtykke til.

4.  Denne underafdeling forhindrer ikke de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kredit- og finansinstitutternes overholdelse af dette direktiv, i at videregive fortrolige oplysninger i forbindelse med udførelsen af deres opgaver til andre myndigheder med ansvar for tilsyn med kredit- og finansinstitutter i henhold til andre direktiver eller forordninger, herunder Den Europæiske Centralbanks handlinger i medfør af forordning 1024/2013.

21b)   I kapitel VI, afdeling 3, tilføjes følgende underafdeling:

Underafdeling IIIb

Internationalt samarbejde

Artikel 57c

1.  Medlemsstaterne bør sikre, at deres kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kredit- og finansieringsinstitutterne, samt de retshåndhævende myndigheder så vidt muligt indgår i et internationalt samarbejde med kompetente myndigheder i tredjelande, der fungerer som modpart til de nationale kompetente myndigheder.

2.  Medlemsstaterne skal sikre, at der foreligger effektive protokoller til fremme af en hurtig og konstruktiv udveksling direkte mellem myndighederne, på anmodning eller uanmodet, af oplysninger vedrørende hvidvaskning af penge.

21c)  I artikel 58 foretages følgende ændringer:

a)  I stk. 2 tilføjes følgende afsnit:

Medlemsstaterne skal i tilfælde af overtrædelser, der udløser strafferetlige sanktioner, sikre, at de retshåndhævende myndigheder underrettes korrekt om sådanne overtrædelser.

b)  Følgende stykke indsættes:

"4a.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder og selvregulerende organer underretter Kommissionen, når national lovgivning begrænser de tilsyns- og efterforskningsbeføjelser, som er nødvendige for, at de kan varetage deres opgaver.

21d)  Artikel 59 affattes således:

a)  Indledningen i stk. 1 affattes således:

"1.  Medlemsstaterne sikrer, at denne artikel som minimum finder anvendelse i forbindelse med forpligtede enheders overtrædelse af kravene i nedenstående artikler:

b)  i stk. 1 tilføjes følgende afsnit:

"Medlemsstaterne sikrer, at denne artikel som minimum finder anvendelse, når selskaber og andre retlige enheder, truster og andre typer juridiske arrangementer med en struktur og funktion, der svarer til truster, overtræder kravene i artikel 30 og 31, når denne overtrædelse er alvorlig, gentagen, systematisk eller en kombination heraf."

c)  stk. 2, litra c), affattes således:

"c)  i tilfælde, der er alvorlige, gentagne, systematiske eller en kombination heraf, og hvor en forpligtet enhed har fået meddelt tilladelse, tilbagetrækkes eller suspenderes tilladelsen

d)  I stk. 3 indsættes følgende litra:

"ba)  i tilfælde, der er alvorlige, gentagne, systematiske eller en kombination heraf, tilbagekaldelse af tilladelsen″

21e)  Artikel 61 affattes således:

a)  stk. 1 affattes således:

"1.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder og de selvregulerende organer indfører effektive og pålidelige mekanismer til at fremme indberetningen til de kompetente myndigheder og de selvregulerende organer af potentielle eller faktiske overtrædelser af de nationale bestemmelser, der gennemfører dette direktiv.

b)  i stk. 3 tilføjes følgende afsnit:

"De kompetente myndigheder skal tilvejebringe en eller flere sikre kommunikationskanaler for personer, der indberetter mistanke om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme. Sådanne kanaler skal sikre, at det kun er de kompetente myndigheder, der er bekendt med identiteten af de personer, som afgiver oplysninger."

21f)  Artikel 64 affattes således:

a)  stk. 2 affattes således:

"2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9 og artikel 48a, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den 25. juni 2015.

b)  stk. 5 affattes således:

"5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 9 og artikel 48a træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på én måned fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Perioden forlænges med én måned på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

21g)  I artikel 65 indsættes følgende afsnit 1a:

"Om nødvendigt ledsages rapporten af passende forslag, herunder, hvor det er relevant, vedrørende forbedret samarbejde mellem medlemsstaternes kontorer for inddrivelse af aktiver, kontantbetalinger, virtuelle valutaer, beføjelse til at oprette og føre en central database, hvor de brugeridentiteter og tegnebogsadresser, som FIU'erne har adgang til, registreres, samt egenerklæringsblanketter til brugere af virtuelle valutaer.

Inden udgangen af 2017 udarbejder Kommissionen en rapport om medlemsstaternes FIU'ers beføjelser og hindringer for samarbejde. Evalueringen skal medtage en vurdering af midlerne til støtte af fælles analyser i grænseoverskridende sager og løsninger til en styrket finansiel efterretning i EU. Rapporten ledsages om nødvendigt af passende forslag til afhjælpning af hindringer for samarbejdet med hensyn til adgang til, udveksling af samt brug af oplysninger. Rapporten skal omfatte en vurdering af behovet for:

a)  operationelle retningslinjer for korrekt gennemførelse af dette direktiv

b)  fremme af informationsudveksling i grænseoverskridende sager

c)  tvistbilæggelsesordning

d)  støtte til fælles, strategisk risikoanalyse på EU-niveau

e)  fælles analysehold til grænseoverskridende sager

f) indberetning fra forpligtede enheder direkte på FIU.net

g)  etablering af en europæisk finansiel efterretningsenhed for at styrke samarbejdet og koordineringen mellem de nationale FIU'er."

22)  i artikel 65 tilføjes følgende andet afsnit:

"Om nødvendigt ledsages rapporten af passende forslag, hvis det er relevant, herunder f.eks. om virtuelle valutaer, beføjelse til at oprette og føre en central database, hvor de brugeridentiteter og tegnebogsadresser, som FIU'erne har adgang til, registreres, samt egenerklæringsblanketter til brugere af virtuelle valutaer."

23)  i artikel 66 affattes første afsnit således:

"Direktiv 2005/60/EF og 2006/70/EF ophæves med virkning fra den 1. januar 2017."

24)  i artikel 67, stk. 1, affattes første afsnit således:

"Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. januar 2017. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser."

24a)  Bilag II, punkt 3, indledning, affattes således:

"3)  Geografiske risikofaktorer - registrering i:"

25)  I bilag III, punkt 2, affattes litra c) således:

"c)  forretningsforbindelser eller transaktioner uden direkte kontakt, uden visse sikkerhedsforanstaltninger såsom elektroniske identifikationsmidler eller relevante tillidstjenester som defineret i forordning (EU) 910/2014 eller alternative fjernidentifikationsteknologier, der er godkendt af de kompetente myndigheder.

Artikel 2

Ændringer af direktiv 2009/101/EF

I direktiv 2009/101/EF foretages følgende ændringer:

1)  I kapitel 1 indsættes følgende som artikel 1a:

"Artikel 1a

Anvendelsesområde

Foranstaltningerne vedrørende offentliggørelse af oplysninger om reelt ejerskab finder anvendelse for så vidt angår medlemsstaternes love og administrative bestemmelser vedrørende:

a)  selskaber og andre juridiske enheder som omhandlet i artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/849(20), herunder på de selskabsformer der er omhandlet i nærværende direktivs artikel 1▌

b)  truster, som omfatter ejendom, der ejes af eller bestyres på vegne af en person, som udøver virksomhed bestående i eller omfattende forvaltning af truster, og som fungerer som forvalter af en trust i forbindelse med denne virksomhed med henblik på at realisere fortjeneste, samt andre former for juridiske arrangementer med en struktur eller funktion, der svarer til sådanne truster.

1a)  I artikel 7 foretages følgende ændringer:

a)  følgende litra indsættes:

"aa)manglende præcis og fyldestgørende offentliggørelse af oplysninger om reelt ejerskab som påbudt i artikel 7b.

b)  følgende litra tilføjes:

"ba) manglende offentliggørelse af oplysninger om reelt ejerskab som påbudt i artikel 7b.

c)  følgende stykke tilføjes:

Medlemsstaterne sikrer, at der, hvis der gælder forpligtelser for juridiske personer, kan anvendes sanktioner på medlemmerne af ledelsesorganet eller på andre enkeltpersoner, som i henhold til national lovgivning er ansvarlige for overtrædelsen."

2)  i kapitel 2 indsættes følgende artikel 7b:

"Artikel 7b

Offentliggørelse af oplysninger om reelt ejerskab

1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det for de i dette direktivs artikel 1a, litra a) og b), omhandlede enheder er obligatorisk at offentliggøre passende, nøjagtige og aktuelle oplysninger om, hvem de reelt ejes af, jf. artikel 30 og 31 i direktiv 2015/849.

Oplysningerne skal omfatte mindst den reelle ejers navn, fødselsdato, statsborgerskab, bopælsland og kontaktoplysninger (uden at oplyse hjemadressen) samt art og omfang af den reelle ejers interesser.

2.  Offentliggørelsen af oplysninger om reelt ejerskab, jf. stk. 1, sikres gennem de centrale registre, der er omhandlet i artikel 30, stk. 3, ▌ i direktiv 2015/849.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger om reelt ejerskab, der er omhandlet i stk. 1, også gøres offentligt tilgængelige via det registersammenkoblingssystem, der er omhandlet i artikel 4a, stk. 2, i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne og open data-standarderne og under krav om onlineregistrering. Medlemsstaterne kan indføre et gebyr til dækning af de administrative udgifter.

4.  I ekstraordinære situationer, som fastsættes i national ret, hvor adgang til de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 ville udsætte den reelle ejer for risiko for svig, bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, eller hvis den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan medlemsstaterne i det enkelte tilfælde indrømme en undtagelse til den obligatoriske offentliggørelse af alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab. Medlemsstaterne sikrer, at sådanne undtagelser gives efter en grundig vurdering af situationens ekstraordinære beskaffenhed, og vurderingen skal være tilgængelig for Kommissionen på forespørgsel. Undtagelserne skal revurderes med regelmæssige mellemrum for at undgå misbrug. Når der indrømmes en undtagelse, skal det fremgå klart af registret. Retten til en administrativ fornyet undersøgelse af afgørelsen om undtagelse og til en effektiv domstolsprøvelse skal garanteres. Medlemsstaterne udgiver årlige statistiske data over antallet af tildelte undtagelser samt angivne årsager og indberetter data til Kommissionen.

5.   De personlysninger vedrørende de reelle ejere, der er omhandlet i stk. 1, offentliggøres med det formål at bibringe tredjeparter og civilsamfundet generelt kendskab til, hvem de reelle ejere er, og dermed bidrage til at forebygge misbrug af juridiske enheder og juridiske arrangementer gennem øget offentlig kontrol. Oplysningerne skal være offentligt tilgængelige gennem de nationale registre og gennem registersammenkoblingssystemet i ▌ti år, efter at enheden eller arrangementet er blevet slettet fra registret.

5a.  Medlemsstaterne pålægger de kompetente myndigheder at føre et effektivt tilsyn og træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at kravene i denne artikel overholdes. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder har tilstrækkelige beføjelser, herunder beføjelse til at kræve fremlæggelse af alle oplysninger, der er relevante for at føre tilsyn med direktivets overholdelse, og gennemføre kontroller, samt har tilstrækkelige finansielle, menneskelige og tekniske ressourcer til at kunne udføre deres funktioner. Medlemsstaterne sikrer, at disse myndigheders personale holder en høj standard i deres arbejde, herunder for fortrolighed og databeskyttelse, og at personalet udviser stor integritet og har passende kvalifikationer.

Artikel 2a

Ændringsforslag til direktiv 2013/36/EU

I artikel 56, stk. 1, i direktiv 2013/36/EF indsættes følgende:

fa)  myndigheder med ansvar for tilsyn med de forpligtede enheder, der er omtalt i direktiv 2015/849, artikel 2, stk. 1, nr. 1 og 2, vedrørende overholdelse af dette direktiv.″

Artikel 3

Gennemførelse

1.  Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. januar 2017. De tilsender straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne fastsætter de nærmere regler for henvisningen.

2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den .

På Europa-Parlamentets vegne          På Rådets vegne

Formand          Formand

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(3)

* Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv. udgået tekst er markeret med symbolet ▌.

(4)

  EUT C […] af […], s. […].

(5)

  EUT C […] af […], s. […].

(6)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

(7)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, "Den europæiske dagsorden om sikkerhed" (COM(2015) 185 final).

(8)

  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om en handlingsplan med henblik på at styrke bekæmpelsen af finansiering af terrorisme (COM(2016) 50 final).

(9)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF af 16. september 2009 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 48 nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (EUT L 258 af 1.10.2009, s. 11).

(10)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

(11)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

(12)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

(13)

  Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA af 27. november 2008 om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager (EUT L 350 af 30.12.2008, s. 60).

(14)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

(15)

  EUT C 369 af 17.12.2011, s. 14.

(16)

  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(17)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(18)

  EUT C …

(19)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73).

(20)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).


UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (1.12.2016)

til Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/101/EF

(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Ordfører for udtalelse: Elly Schlein

(Procedure med fælles udvalgsmøder – forretningsordenens artikel 55)

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen har forelagt Europa-Parlamentet og Rådet et forslag, der har til formål yderligere at styrke EU's regler om bekæmpelse af hvidvaskning af penge for at modvirke finansiering af terrorisme og øge gennemsigtigheden omkring, hvem der reelt ejer selskaber og truster, med henblik på at forstærke kampen mod skatteundgåelse.

Ordføreren glæder sig over de af Kommissionen foreslåede ændringer, som udgør nogle positive skridt fremad på området skatteunddragelse og hvidvaskning af penge. Panamadokumenterne har endnu en gang vist, at der er et presserende behov for effektive regler om kontrol af det reelle ejerskab af selskaber og andre juridiske personer. Udviklingslande mister enormt mange ressourcer som følge af lyssky handler og et net af korrupte aktiviteter, som omfatter brug af anonyme skuffeselskaber og truster.

Forslaget reagerer imidlertid i sin nuværende form stadig ikke på problemerne med det mod og den hast, som borgerne forventer. Ordføreren mener, at der stadig er nogle alvorlige smuthuller: Det er ikke alle truster, der vil skulle afsløre deres såkaldte reelle ejere for offentligheden, og nogle af dem vil kunne holde dem hemmelige for alle undtagen personer, som kan påvise en "legitim interesse". Med hensyn til selskaber indeholder det nuværende direktiv en bestemmelse om, at hvis den reelle ejer ikke kan identificeres, kan et medlem af den øverste ledelse anføres i stedet. Og selv om tærsklen for reelt ejerskab er blevet reduceret fra en ejerandel på 25 % til en andel på 10 %, er en sådan ændring skrøbelig, da den kun vedrører "passive ikkefinansielle enheder".

Ordføreren støtter den indsats, der gøres af Kommissionen, men er af den opfattelse, at Europa-Parlamentet og Rådet er nødt til at gå længere for at tackle de mangler, der risikerer at svække bekæmpelsen af hvidvaskning af penge og bekæmpelsen af skatteundgåelse og skatteunddragelse verden over. Hvis de pågældende smuthuller ikke bliver lukket, vil udviklingslandenes myndigheder fortsat have svært ved at trænge igennem det slør, der lægges over selskabernes ansvar af skuffeselskaber i Europa, med henblik på at generhverve stjålne aktiver og bekæmpe ulovlige finansielle strømme. EU bør ikke forpasse muligheden for yderligere at styrke EU's regler om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og øget gennemsigtighed og bør herved også tage hensyn til de særlige behov hos udviklingslandene, der er særligt plaget af ulovlige finansielle strømme. Vi skal inden for rammerne af princippet om udviklingsvenlig politikkohærens sætte udviklingslandene i stand til at mobilisere deres egne interne ressourcer, navnlig gennem beskatning. Kun en fuldstændig offentliggørelse vil gøre det muligt for borgerne fra udviklingslandene at sikre, at anonyme skuffeselskaber ikke bliver brugt til at hvidvaske og dermed bortskaffe vigtige ressourcer, der ellers skulle bruges til udvikling.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Både Unionen og dens medlemsstater på den ene side og tredjelande på den anden side har et fælles ansvar for at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Samarbejdet med tredjelande bør også fokusere på at styrke de finansielle systemer og forvaltninger i udviklingslandene, så de bedre kan deltage i den globale proces med skattereformer med henblik på at forebygge økonomisk kriminalitet og hermed forbundne ulovlige aktiviteter og gennemføre ordninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, der vil bidrage til en bedre udveksling af oplysninger med andre lande med henblik på at identificere svig og terrorister.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Det bør afklares, hvilken specifik faktor der afgør, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for overvågningen og registreringen af oplysningerne om reelt ejerskab af truster og tilsvarende juridiske arrangementer. For at undgå, at visse truster ikke overvåges eller registreres nogetsteds i Unionen på grund af forskelle i medlemsstaternes retssystemer, bør alle truster og lignende juridiske arrangementer registreres der, hvor de forvaltes. Med henblik på at sørge for effektiv overvågning og registrering af oplysninger om reelt ejerskab af truster er det også nødvendigt, at medlemsstaterne samarbejder med hinanden.

(21)  Det bør afklares, hvilken specifik faktor der afgør, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for overvågningen og registreringen af oplysningerne om reelt ejerskab af truster og tilsvarende juridiske arrangementer. For at undgå, at visse truster ikke overvåges eller registreres nogetsteds i Unionen på grund af forskelle i medlemsstaternes retssystemer, bør alle truster og lignende juridiske arrangementer registreres der, hvor de oprettes, forvaltes eller fungerer. Med henblik på at sørge for effektiv overvågning og registrering af oplysninger om reelt ejerskab af truster er det også nødvendigt, at medlemsstaterne samarbejder med hinanden.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  For at sikre proportionalitet bør oplysninger om reelt ejerskab af andre truster end truster, som omfatter ejendom, der ejes af eller bestyres på vegne af en person, som udøver virksomhed bestående i eller omfattende forvaltning af truster, og som fungerer som forvalter af en trust i forbindelse med denne virksomhed med henblik på at realisere fortjeneste, gøres tilgængelige for parter, der har en legitim interesse i dem. Den legitime interesse med hensyn til hvidvask af penge, finansiering af terrorisme og tilknyttede underliggende forbrydelser bør begrundes ved hjælp af lettilgængelige midler, f.eks. NGO'ers vedtægter eller overordnede målsætning eller på grundlag af godtgjorte tidligere aktiviteter, som har relevans for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme eller tilknyttede underliggende forbrydelser, eller dokumenteret erfaring med undersøgelser eller foranstaltninger på området.

udgår

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(35a)  Selv om kampen mod hvidvaskning af penge og terrorisme er et legitimt mål, bør foranstaltningerne i dette direktiv på ingen måde hindre finansiel inklusion, uden forskelsbehandling, af alle mennesker inden for Unionen og i tredjelande.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 35 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(35b)  Pengeoverførsler udgør et vigtigt bidrag til familiernes og lokalsamfundenes udvikling. Selv om det anerkendes, at det er vigtigt at forebygge hvidvaskning af penge, bør de foranstaltninger, der træffes i henhold til dette direktiv, ikke hindre pengeoverførsler fra internationale migranter.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 35 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(35c)  Humanitær bistand har til formål at yde hjælp og bistand til mennesker i nød på verdensplan og er af allerstørste betydning. Foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og skatteunddragelse bør ikke forhindre personer og organisationer i at finansiere en sådan bistand til mennesker i nød.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2 – litra -a (nyt)

Direktiv (EU) 2015/849

Artikel 3 – nr. 6 – litra a

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-a)  nr. 6, litra a), affattes således:

a)  for selskaber:

"a)  for selskaber:

i)  den eller de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer en juridisk enhed ved direkte eller indirekte ejerskab over en tilstrækkelig procentdel af aktierne eller stemmerettighederne eller ejerandelen i denne enhed, bl.a. ved hjælp af beholdninger af ihændehaveraktier eller kontrol ved hjælp af andre midler, bortset fra selskaber, der er noteret på et reguleret marked, og som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med EU-retten eller tilsvarende internationale standarder, der sikrer passende gennemsigtighed i forbindelse med oplysninger om ejerskab.

i)  alle fysiske personer (som ikke kan være proformaaktionærer, agenter, befuldmægtigede eller lignende), der i sidste ende ejer eller kontrollerer en juridisk enhed ved direkte eller indirekte ejerskab over en tilstrækkelig procentdel af aktierne eller stemmerettighederne eller ejerandelen i denne enhed, bl.a. ved hjælp af beholdninger af ihændehaveraktier eller kontrol ved hjælp af andre midler, bortset fra selskaber, der er noteret på et reguleret marked, og som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med EU-retten eller tilsvarende internationale standarder, der sikrer passende gennemsigtighed i forbindelse med oplysninger om ejerskab.

En aktiebesiddelse på 25 % plus én aktie eller ejerandel på over 25 % i kunden, som indehaves af en fysisk person, er tegn på direkte ejerskab En aktiebesiddelse på 25 % plus én aktie eller ejerandel på over 25 % i kunden, som indehaves af et selskab, der kontrolleres af en eller flere fysiske personer, eller af flere selskaber, der kontrolleres af den eller de samme fysiske personer, er tegn på indirekte ejerskab. Dette berører ikke medlemsstaternes ret til at beslutte, at en lavere procentdel kan være et tegn på ejerskab eller kontrol. Kontrol ved hjælp af andre midler kan bl.a. fastsættes i henhold til kriterierne i artikel 22, stk. 1-5, i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU (3)

En aktiebesiddelse på 5 % plus én aktie eller ejerandel på over 5 % i kunden, som indehaves af en fysisk person, er tegn på direkte ejerskab. En aktiebesiddelse på 5 % plus én aktie eller ejerandel på over 5 % i kunden, som indehaves af et selskab, der kontrolleres af en eller flere fysiske personer, eller af flere selskaber, der kontrolleres af den eller de samme fysiske personer, er tegn på indirekte ejerskab. Dette berører ikke medlemsstaternes ret til at beslutte, at en lavere procentdel kan være et tegn på ejerskab eller kontrol. Kontrol ved hjælp af andre midler kan bl.a. fastsættes i henhold til kriterierne i artikel 22, stk. 1-5, i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU (3)

ii)  den eller de fysiske personer, der udgør den øverste ledelse, hvis der, efter at alle muligheder er udtømt, og forudsat at der ikke er grund til mistanke, ikke er identificeret nogen person under nr. i), eller hvis der er tvivl om, hvorvidt den eller de personer, der er identificeret, er den eller de reelle ejere. De forpligtede enheder skal registrere de foranstaltninger, som de har truffet med henblik på at identificere den reelle ejer i henhold til nr. i) under dette punkt.

ii)  hvis enheden ikke har identificeret en fysisk person, som opfylder kriterierne i nr. i), eller hvis der er tvivl om, hvorvidt den eller de personer, der er identificeret, er den eller de reelle ejere, skal de forpligtede enheder registrere, at der ikke findes en reel ejer, og registrere de foranstaltninger, som de har truffet med henblik på at identificere den reelle ejer i henhold til nr. i).

 

Desuden bør de forpligtede enheder identificere og kontrollere identiteten af den relevante fysiske person, der fungerer som øverste leder, som bør identificeres som "øverste leder" (og ikke som "reel ejer"), og registrere oplysninger om alle retlige ejere af enheden;

_________________

_________________

(3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).

(3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&rid=1)

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2 – litra a

Direktiv (EU) 2015/849

Artikel 3 – nr. 6 – litra a – nr. i

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)   i nr. 6), litra a), nr. i), tilføjes følgende afsnit:

udgår

"Med henblik på dette direktivs artikel 13, stk. 1, litra b), og artikel 30 nedsættes tegnet på ejerskab eller kontrol i andet afsnit til 10 %, når den juridiske enhed er en passiv ikkefinansiel enhed som defineret i direktiv 2011/16/EU."

 

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2 – litra a a (nyt)

Direktiv (EU) 2015/849

Artikel 3 – nr. 6 – litra b

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

aa)   nr. 6, litra b), affattes således:

b)   For truster:

"b)   For truster:

i)   stifteren

i)   stifteren eller stifterne

ii)   forvalteren eller forvalterne (trustee(s))

ii)   forvalteren eller forvalterne (trustee(s))

iii)   protektoren, hvis der findes en sådan

iii)   protektoren eller protektorerne, hvis sådanne findes

iv)   begunstigede eller, såfremt de enkeltpersoner, der nyder godt af det juridiske arrangement eller den juridiske enhed, endnu ikke kendes, den gruppe personer, i hvis hovedinteresse det juridiske arrangement eller den juridiske enhed er oprettet eller fungerer

iv)   begunstigede eller, såfremt de enkeltpersoner, der nyder godt af det juridiske arrangement eller den juridiske enhed, endnu ikke kendes, den gruppe personer, i hvis hovedinteresse det juridiske arrangement eller den juridiske enhed er oprettet eller fungerer

v)   enhver anden fysisk person, der i sidste ende udøver kontrol over trusten gennem direkte eller indirekte ejerskab eller ved hjælp af andre midler

v)   enhver anden fysisk person, der i sidste ende udøver kontrol over trusten gennem direkte eller indirekte ejerskab eller ved hjælp af andre midler.

 

Hvad angår truster, som er identificeret ved hjælp af kendetegn eller gruppe, bør trustdokumentet eller et andet dertil knyttet dokument give tilstrækkelige oplysninger om den begunstigede, således at enhver person vil kunne bestemme den begunstigedes identitet på det tidspunkt, hvor udbetalingen finder sted, eller når den begunstigede agter at udøve sin ret."

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1479387654876&uri=CELEX:32015L0849

Begrundelse

Da en trust kan have mere end én stifter eller protektor, bør der i definitionerne af reelt ejerskab henvises til "stifteren eller stifterne" og "protektoren eller protektorerne", ligesom der (allerede) henvises til "forvalteren eller forvalterne (trustee(s))" og "begunstigede". Ellers kan denne tvetydighed udnyttes til kun at registrere én af måske mange stiftere eller protektorer. Der foreskrives allerede flertalsformer for alle parter med tilknytning til en trust i OECD's bemærkninger til de fælles rapporteringsstandarder for automatisk udveksling af oplysninger.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 8 a (nyt)

Direktiv (EU) 2015/849

Artikel 28 – litra c

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

8a)  artikel 28, litra c), affattes således:

c)  en kompetent myndighed i hjemlandet fører på koncernniveau tilsyn med, at de krav, der er omhandlet i litra b), gennemføres på en effektiv måde.

"c)  en kompetent myndighed i hjemlandet fører på koncernniveau tilsyn med, at de krav, der er omhandlet i litra b), gennemføres på en effektiv måde."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1479377482666&from=DA)

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 9 – litra -a (nyt)

Direktiv (EU) 2015/849

Artikel 30 – stk. 4

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-a)  stk. 4 affattes således:

4.   Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der opbevares i det centrale register, jf. stk. 3, er passende, nøjagtige og akutelle.

"4.   Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der opbevares i det centrale register, jf. stk. 3, er passende, nøjagtige og aktuelle. Medlemsstaterne sikrer, at de forpligtede enheder indberetter tilfælde af manglende eller ukorrekte offentliggørelser."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1479377482666&from=DA)

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 9 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)   i stk. 5, første afsnit, udgår litra c), og i stk. 5 udgår andet afsnit

udgår

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 9 – litra a a (nyt)

Direktiv (EU) 2015/849

Artikel 30 – stk. 5

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

aa)   stk. 5 affattes således:

5.   Medlemsstaterne sikrer, at oplysningerne om reelt ejerskab til enhver tid er tilgængelige i alle tilfælde for:

"5.   Medlemsstaterne sikrer, at oplysningerne om reelt ejerskab til enhver tid er tilgængelige i alle tilfælde for:

a)   kompetente myndigheder og FIU'er uden nogen begrænsninger

(a)   kompetente myndigheder og FIU'er uden nogen begrænsninger

b)   forpligtede enheder inden for rammerne af iværksættelse af kundekendskab i overensstemmelse med kapitel II

b)   forpligtede enheder inden for rammerne af iværksættelse af kundekendskab i overensstemmelse med kapitel II

c)   enhver person eller organisation, der kan godtgøre at have en legitim interesse heri.

c)   offentligheden

De personer eller organisationer, der er omhandlet i litra c), skal mindst have adgang til den reelle ejers navn, fødselsmåned og -år, statsborgerskab og bopælsland samt art og omfang af den reelle ejers rettigheder.

De oplysninger, der er tilgængelige for offentligheden, skal mindst bestå af den reelle ejers navn, fødselsdato, statsborgerskab, forretningsadresse eller valgte adresse og bopælsland samt art og omfang af den reelle ejers rettigheder.

I medfør af dette stykke skal adgang til oplysninger om reelt ejerskab være i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne og kan være genstand for onlineregistrering og betaling af et gebyr. De gebyrer, der opkræves for adgang til oplysningerne, må ikke overstige de administrative omkostninger i forbindelse hermed.

I medfør af dette stykke skal adgang til oplysninger om reelt ejerskab være i overensstemmelse med både databeskyttelsesreglerne og open data-standarder."

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1479387654876&uri=CELEX:32015L0849

Begrundelse

Oplysningerne i registrene over de reelle ejere bør være offentligt tilgængelige i et åbent dataformat. Med et krav til medlemsstaterne om at oprette registrene i overensstemmelse med open data-standarder undgår man også registre, hvor man kan søge på kun én parameter såsom selskabets navn. Desuden letter det i betydelig grad sammenkoblingen af medlemsstaternes registre, der forventes i de kommende år.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 9 – litra c

Direktiv (EU) 2015/849

Artikel 30 – stk. 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

“9.   I ekstraordinære situationer, som fastsættes i national ret, hvor den adgang, der er omhandlet i stk. 5, litra b), ville udsætte den reelle ejer for risiko for svig, bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, eller hvis den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan medlemsstaterne i det enkelte tilfælde indrømme en undtagelse til en sådan adgang til alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab.

“9.   I ekstraordinære situationer, som fastsættes i national ret, hvor den adgang, der er omhandlet i stk. 5, litra b) og c), ville udsætte den reelle ejer for risiko for bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, navnlig når den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan medlemsstaterne i det enkelte tilfælde indrømme en undtagelse til en sådan adgang til alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab. Undtagelser må aldrig være tidsubegrænsede og skal tages op til fornyet vurdering med jævne mellemrum for at undgå misbrug.

 

Når der indrømmes en undtagelse, skal det klart anføres i det register, der er tilgængeligt for enheder, jf. stk. 5, litra b) og c).

Undtagelser, der indrømmes i medfør af dette stykke, finder ikke anvendelse på kreditinstitutter og finansieringsinstitutter, og på de forpligtede enheder, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, nr. 3), litra b), som er offentligt ansatte.

Undtagelser, der indrømmes i medfør af dette stykke, finder ikke anvendelse på kreditinstitutter og finansieringsinstitutter, og på de forpligtede enheder, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, nr. 3), litra b), som er offentligt ansatte.

Begrundelse

Ordlyden kan fortolkes således, at der skabes en automatisk generel undtagelse for alle selskaber, der har mindst én person under en vis alder opført som deres reelle ejer. Den nuværende henvisning til risiko for svig kan bruges til at anmode om en undtagelse baseret udelukkende på et økonomisk tab. Når der indrømmes en undtagelse, skal det fremgå klart af det offentligt tilgængelige register. Desuden bør disse undtagelser ikke indrømmes uden nogen tidsmæssige begrænsninger.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 10 – litra a

Direktiv (EU) 2015/849

Artikel 31 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

“1.   Medlemsstaterne sikrer, at denne artikel finder anvendelse på truster og andre typer juridiske arrangementer med en struktur og funktion, der svarer til truster, f.eks. fiducia, Treuhand eller fideikommis.

“1.   Medlemsstaterne sikrer, at denne artikel finder anvendelse på truster og andre typer juridiske arrangementer med en struktur og funktion, der svarer til truster, f.eks. fiducia, Treuhand, waqf eller fideikommis, samt alle andre eksisterende eller fremtidige juridiske arrangementer med en tilsvarende struktur og funktion.

Den enkelte medlemsstat stiller krav om, at forvaltere af viljesbestemte truster, der forvaltes i den pågældende medlemsstat, indhenter og opbevarer passende, nøjagtige og ajourførte oplysninger om reelt ejerskab vedrørende trusten. Oplysningerne skal omfatte identiteten af:

Medlemsstaterne stiller krav om, at forvaltere af viljesbestemte truster, der er oprettet, forvaltes og/eller fungerer i den pågældende medlemsstat, indhenter og opbevarer passende, nøjagtige og ajourførte oplysninger om reelt ejerskab vedrørende trusten. Oplysningerne skal omfatte identiteten af:

a)   stifteren

a)   stifteren eller stifterne

b)   forvalteren

b)   forvalteren eller forvalterne (trustee(s))

c)   protektoren (hvis en sådan findes)

c)   protektoren eller protektorerne (hvis sådanne findes)

d)   de begunstigede eller gruppen af begunstigede

d)   de begunstigede eller gruppen af begunstigede og

e)   identiteten af enhver anden fysisk person, som udøver reel kontrol over trusten."

e)   identiteten af enhver anden fysisk person, som udøver reel kontrol over trusten."

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 10 – litra b

Direktiv (EU) 2015/849

Artikel 31 – stk. 3a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

“3a.   De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal opbevares i et centralt register, som oprettes af den medlemsstat, hvor trusten forvaltes."

“3a.   De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal opbevares i et centralt register, som oprettes af den medlemsstat, hvor trusten er oprettet, forvaltes eller fungerer. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om kendetegnene ved det nationale centrale register."

Begrundelse

Alle eksisterende eller fremtidige juridiske arrangementer, der svarer til truster, bør være omfattet. Medlemsstaterne bør kræve registrering af alle truster, der er omfattet af deres lovgivning, eller som forvaltes af en EU-borger, selv om alle de andre parter i trusten og dets aktiver ikke er i EU. På denne måde kan medlemsstaterne sikre, at deres lovgivning eller borgere ikke er med til at lette hvidvaskning af penge eller skatteunddragelse andre steder i verden, hvilket er særlig vigtigt for udviklingslandene.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 10 – litra d

Direktiv (EU) 2015/849

Artikel 31 – stk. 4a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"4a.   De oplysninger, der opbevares i det register, der er omhandlet i stk. 3a, skal, for så vidt angår andre truster end dem, der er omhandlet i artikel 7b, litra b), direktiv (EF) 2009/101, være tilgængelige for enhver person eller organisation, der kan godtgøre at have en legitim interesse heri.

“4a.  De oplysninger, der opbevares i det register, der er omhandlet i stk. 3a, skal være offentligt tilgængelige i et åbent dataformat.

De oplysninger, som er tilgængelige for personer eller organisationer, der kan godtgøre at have en legitim interesse heri, omfatter navn, fødselsmåned og -år, statsborgerskab og bopælsland for den reelle ejer som defineret i artikel 3, nr. 6, litra b).

De oplysninger, der er tilgængelige for offentligheden, omfatter navn, fødselsdato, statsborgerskab og bopælsland for den reelle ejer som defineret i artikel 3, nr. 6, litra b), samt art og omfang af den reelle ejers rettigheder.

 

Medlemsstaterne sikrer, at en stifter og/eller en forvalter i ekstraordinære situationer og på særlige betingelser, som fastsættes i national ret, kan anmode de nationale myndigheder om ikke at gøre disse oplysninger om den/det pågældende trust eller juridiske arrangement offentligt tilgængelige med henblik på at beskytte privatlivets fred for sårbare begunstigede. Hvis den nationale myndighed imødekommer en sådan anmodning, indsættes der en erklæring i det offentlige register om, at de tilgængelige oplysninger om trusten eller det juridiske arrangement er ufuldstændige. Sådanne afgørelser kan altid anfægtes.

Begrundelse

Et åbent dataformat er af afgørende betydning for at undgå, at de reelle ejere af truster skjules: Det gør det muligt at samle og analysere store mængder data for bedre at kunne opdage uregelmæssigheder, mønstre, fejl, røde flag osv. samt kombinere data om de reelle ejere med oplysninger fra andre relevante kilder, der er vigtige for at afsløre korruption i hele værdikæden, dvs. kontrakter og indkøbsprocesser.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 10 – litra d

Direktiv (EU) 2015/849

Artikel 31 – stk. 4b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4b.   Når der etableres et kundeforhold med en trust eller et andet juridisk arrangement, som er genstand for registrering af oplysninger om reelt ejerskab i henhold til stk. 3a, tilvejebringer de forpligtede enheder dokumentation for registrering, hvor det er relevant."

4b.   Når der etableres et kundeforhold med en trust eller et andet juridisk arrangement, som er genstand for registrering af oplysninger om reelt ejerskab i henhold til stk. 3a, tilvejebringer de forpligtede enheder dokumentation for registrering, hvor det er relevant, og indberetter eventuelle uoverensstemmelser, de finder mellem oplysningerne om de reelle ejere i det centrale register og de oplysninger om de reelle ejere, der er indsamlet som led i deres procedurer med hensyn til kundelegitimation."

Begrundelse

Et krav om, at de forpligtede enheder skal indberette uoverensstemmelser mellem deres egne kundelegitimationsdata og de offentlige registre over de reelle ejere, vil styrke dataene i de offentlige registre over de reelle ejere. Det bør også understreges, at de forpligtede enheder ikke må stole på oplysningerne i de offentlige registre over de reelle ejere, men fortsat skal følge deres procedurer med hensyn til kundelegitimation, så de ved, hvem deres kunder er.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 10 – litra d a (nyt)

Direktiv (EU) 2015/849

Artikel 31 – stk. 5

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

da)  stk. 5 affattes således:

5.   Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der opbevares i det centrale register, jf. stk. 4, er passende, nøjagtige og aktuelle.

"5.   Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der opbevares i det centrale register, jf. stk. 4, er passende, nøjagtige og aktuelle. Medlemsstaterne sikrer, at de forpligtede enheder indberetter tilfælde af manglende eller ukorrekte offentliggørelser."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1479377482666&from=DA)

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 10 – litra e

Direktiv (EU) 2015/849

Artikel 31 – stk. 7a – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I ekstraordinære situationer, som fastsættes i national ret, hvor den adgang, der er omhandlet i stk. 4 og 4a ville udsætte den reelle ejer for risiko for svig, bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, eller hvis den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan medlemsstaterne i det enkelte tilfælde indrømme en undtagelse til en sådan adgang til alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab.

I ekstraordinære situationer, som fastsættes i national ret, hvor den adgang, der er omhandlet i stk. 4 og 4a ville udsætte den reelle ejer for risiko for bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, navnlig når den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan medlemsstaterne i det enkelte tilfælde indrømme en undtagelse til en sådan adgang til alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab. Undtagelser må aldrig være tidsubegrænsede og skal tages op til fornyet vurdering med jævne mellemrum.

Begrundelse

Se artikel 1, ­stk. 1, nr. 9, litra c)

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 10 – litra h

Direktiv (EU) 2015/849

Artikel 31 – stk. 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"10.  Med henblik på denne artikel anses en trust for at være forvaltet i hver af de medlemsstater, hvor forvalterne er etableret."

"10.  Med henblik på denne artikel anses en trust for at være oprettet eller forvaltet eller for at fungere i en medlemsstat, når den:

 

a)   er oprettet i henhold til, eller er underlagt lovgivningen i, den pågældende medlemsstat eller har sin øverste appelret i den pågældende medlemsstats jurisdiktion eller

 

b)   er knyttet til den pågældende medlemsstat ved, at:

 

i)   en eller flere af de reelle ejere af trusten som omhandlet i artikel 3, stk. 6, litra b), er bosat i den pågældende medlemsstat

 

ii)   den har fast ejendom i den pågældende medlemsstat

 

iii)   den er i besiddelse af aktier eller stemmerettigheder eller ejerandele i en retlig enhed i den pågældende medlemsstat, eller

 

iv)   den har en bankkonto eller en betalingskonto i et kreditinstitut, der opererer i den pågældende medlemsstat."

Begrundelse

En trust bør registreres i alle de medlemsstater, som den har en tilknytning til.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 7 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a)  i artikel 7 tilføjes følgende litra ba):

 

"ba)   manglende offentliggørelse af oplysninger om reelt ejerskab som påbudt i artikel 7b."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0101&rid=1)

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 1 b (nyt)

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b)  i artikel 7 tilføjes følgende stykke efter stk. 1:

 

"Medlemsstaterne sikrer, at der, hvis der gælder forpligtelser for juridiske personer, kan anvendes sanktioner på enkeltpersoner, som i henhold til national lovgivning er ansvarlige for overtrædelsen, herunder medlemmer af ledelsesorganet."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0101&rid=1)

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 2

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 7 b – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Oplysningerne skal omfatte af den reelle ejers navn, fødselsmåned og -år, statsborgerskab og bopælsland samt art og omfang af den reelle ejers interesser.

Oplysningerne skal omfatte den reelle ejers navn, fødselsdato, statsborgerskab, bopælsland og kontaktoplysninger (uden at oplyse hjemadressen) samt art og omfang af den reelle ejers interesser.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 2

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 7 b – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger om reelt ejerskab, der er omhandlet i stk. 1, også gøres offentligt tilgængelige via det registersammenkoblingssystem, der er omhandlet i artikel 4a, stk. 2.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger om reelt ejerskab, der er omhandlet i stk. 1, også gøres offentligt tilgængelige via det registersammenkoblingssystem, der er omhandlet i artikel 4a, stk. 2, i overensstemmelse med både databeskyttelsesreglerne og open data-standarder samt krav om onlineregistrering.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 2

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 7 b – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  I ekstraordinære situationer, som fastsættes i national ret, hvor adgang til de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 ville udsætte den reelle ejer for risiko for svig, bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, eller hvis den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan medlemsstaterne i det enkelte tilfælde indrømme en undtagelse til den obligatoriske offentliggørelse af alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab.

4.  I ekstraordinære situationer, som fastsættes i national ret, hvor adgang til de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 ville udsætte den reelle ejer for risiko for bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, eller hvis den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan medlemsstaterne i det enkelte tilfælde indrømme en undtagelse til den obligatoriske offentliggørelse af alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab. Undtagelser må aldrig være tidsubegrænsede og skal tages op til fornyet vurdering med jævne mellemrum for at undgå misbrug. Når der indrømmes en undtagelse, skal dette klart anføres i det register, der er tilgængeligt for enheder, jf. artikel 30, stk. 5, litra b) og c), i direktiv (EU) 2015/849.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 2

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 7 b – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Medlemsstaterne pålægger de kompetente myndigheder at føre et effektivt tilsyn og træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at kravene i denne artikel overholdes. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder har tilstrækkelige beføjelser, herunder beføjelse til at kræve fremlæggelse af alle oplysninger, der er relevante for at føre tilsyn med direktivets overholdelse, og gennemføre kontroller, samt har tilstrækkelige finansielle, menneskelige og tekniske ressourcer til at kunne udføre deres funktioner. Medlemsstaterne sikrer, at disse myndigheders personale holder en høj standard i deres arbejde, herunder for fortrolighed og databeskyttelse, og at personalet i høj grad udviser integritet og har passende kvalifikationer.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme

Referencer

COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

12.9.2016

LIBE

12.9.2016

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

12.9.2016

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Elly Schlein

21.10.2016

Artikel 55 – Fælles udvalgsmøder

Dato for meddelelse på plenarmødet

6.10.2016

 

Behandling i udvalg

7.11.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

29.11.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Ignazio Corrao, Nirj Deva, Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marina Albiol Guzmán, Seb Dance, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Patrizia Toia

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Xabier Benito Ziluaga, Dariusz Rosati, Jarosław Wałęsa


UDTALELSE fra Udvalget om International Handel (8.12.2016)

til Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/101/EF

(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Ordfører for udtalelse: Emmanuel Maurel

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Politikker og foranstaltninger på andre relevante områder, hvor Unionen har kompetence, f.eks. i den internationale handel og udviklingssamarbejdet, bør iværksættes, hvor det er muligt, for at supplere arbejdet med at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme gennem det finansielle system. Disse politikker og foranstaltninger bør være et supplement til og må ikke undergrave andre af Unionens politiske mål.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Hvidvaskning af penge og skatteunddragelse kanaliseres i stigende omfang gennem handelstransaktioner ved manipulation af pris, kvantitet eller kvalitet. Eftersom finansiel og skattemæssig gennemsigtighed er topprioriteter i Unionens handelspolitik, bør Unionen ikke give nogen handelsprivilegier til lande, der tolererer hvidvaskning af penge og skatteunddragelse.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10b)  I overensstemmelse med strategien "Handel for alle" bør der træffes yderligere effektive foranstaltninger vedrørende handel med tjenesteydelser for at forhindre, at den bliver brugt til ulovlige finansielle strømme, idet der erindres om, at fri handel med varer og tjenesteydelser med udviklingslandene øger risikoen for hvidvaskning af penge, og at Unionens handel med tjenesteydelser med skattely er seks gange større end med sammenlignelige lande, mens der ikke er sådanne forskelle i handel med varer.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 10 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10c)  Kommissionen fremlægger inden for et år efter dette direktivs ikrafttrædelse en rapport til medlemsstaterne om mulige smuthuller i kapitlerne om finansielle tjenesteydelser og etablering i EU's handelsaftaler med tredjelande, der allerede var i kraft, navnlig definitionen af investering og etablering, anvendelsesområde og tidsfrister for tilsynsmæssige undtagelser, hvorvidt der er lofter for pengeoverførsel mellem parter i handelsaftaler, hvilke valutaer, der er tilladt for denne overførsel, bekræftelse af hemmelige bankoplysninger og forekomsten af bestemmelser om udveksling af oplysninger.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 10 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10d)  Liberalisering af finansielle tjenesteydelser bør være underlagt en bedre kontrol og forudgående analyse af de kompetente myndigheder. Hvad angår de eksponentielle finansielle nyskabelser, bør indføjelsen af finansielle tjenesteydelser i Unionens handelsaftaler eller -partnerskaber være baseret på positivlister.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 10 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10e)  Kapitlerne om finansielle tjenesteydelser og etablering i fremtidige handelsaftaler bør indeholde snævre definitioner af investeringer, således at produkter, som har et stort potentiale for at omfatte sorte penge, udelukkes. De bør endvidere indeholde bestemmelser om oprettelse af offentlige registre over det reelle ejerskab af selskaber, truster og lignende retlige arrangementer, der etableres, forvaltes eller drives på de områder, der er omfattet af handelsaftalen, indeholde bestemmelser om samarbejde i forbindelse med kontrol af finansielle strømme og om ophævelse af bankhemmeligheden, i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne og open data-standarder samt udvide anvendelsesområdet og tidsfristerne for tilsynsmæssige undtagelser ud over "uligevægt af betalingsbehov” og erstatte "indsatsforpligtelser" med obligatoriske bestemmelser.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(37a)  De vigtigste gennemsigtighedsstandarder bør være bindende og fungere som retningslinjer ved forhandlinger eller genforhandlinger af Unionens handelsaftaler og -partnerskaber. Handelspartnere bør miste de fordele, de har fået tildelt i handelsaftaler med Unionen, hvis de ikke overholder relevante internationale standarder, som f.eks. OECD's fælles rapporteringsstandard, OECD's handlingsplan vedrørende udhuling af skattegrundlaget og flytning af fortjeneste (BEPS), det centrale register over reelt ejerskab og FATF-anbefalinger. Inden for rammerne af gennemførelsen af OECD's BEPS-handlingsplan er det vigtigt, at ordningen for landeopdelt rapportering for multinationale virksomheder anvendes fuldt ud.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 37 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(37b)  Handelsrelaterede bæredygtighedsvurderinger bør indeholde præcise oplysninger om resultaterne i det/de pågældende tredjeland eller -lande i denne henseende, herunder gennemførelsen af den relevante lovgivning. Det bør være et centralt element i bilaterale aftaler med tredjelande at styrke bestemmelser om god forvaltningspraksis og yde teknisk bistand til disse lande, selv når sådanne bestemmelser ikke er bindende.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 37 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(37c)  Såfremt der eksisterer handelsaftaler med udviklingslande, eller disse er under forhandling, skal der som led i aftalen øremærkes tilstrækkelige midler til oprettelse af den tekniske, menneskelige og institutionelle kapacitet til at gennemføre ovennævnte krav. De årlige rapporter om gennemførelsen af de handelsaftaler, som Unionen har indgået med tredjelande, bør indeholde et særligt afsnit om finansielle tjenesteydelser og etablering samt indeholde verificerbare oplysninger om overholdelse af de krav, der er nævnt ovenfor.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 2 – stk. 1 – punkt 3 – litra e

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

(-1)  Artikel 2, stk. 1, nr. 3, litra e), affattes således:

e)  andre personer, der handler med varer, hvis der betales med eller modtages kontantbeløb på mindst 10 000 EUR, hvad enten transaktionen gennemføres på én gang eller som flere operationer, der ser ud til at være indbyrdes forbundet

e)  andre personer, der handler med varer eller tjenesteydelser, hvis der betales med eller modtages kontantbeløb på mindst 10 000 EUR, hvad enten transaktionen gennemføres på én gang eller som flere operationer, der ser ud til at være indbyrdes forbundet

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT)

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Direktiv 2015/849/EU

Artikel 11 – litra c

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

2a)  Artikel 11, litra c), affattes således:

c)  for så vidt angår personer, der handler med varer, når de udfører lejlighedsvise transaktioner i kontanter på mindst 10 000 EUR, hvad enten transaktionen gennemføres på én gang eller som flere operationer, der ser ud til at være indbyrdes forbundet

c)  for så vidt angår personer, der handler med varer eller tjenesteydelser, når de udfører lejlighedsvise transaktioner i kontanter på mindst 10 000 EUR, hvad enten transaktionen gennemføres på én gang eller som flere operationer, der ser ud til at være indbyrdes forbundet

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT)

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Direktiv (EU) 2015/849

Artikel 18 a – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved transaktioner, der involverer højrisikotredjelande, pålægger medlemsstaterne forpligtede enheder mindst at gennemføre følgende skærpede kundekendskabsprocedurer i forbindelse med fysiske personer eller juridiske enheder, der er etableret i de tredjelande, som er identificeret som højrisikotredjelande i henhold til artikel 9, stk. 2:

1.  Ved transaktioner, herunder handelstransaktioner, der involverer højrisikotredjelande, pålægger medlemsstaterne forpligtede enheder mindst at gennemføre følgende skærpede kundekendskabsprocedurer i forbindelse med fysiske personer eller juridiske enheder, der er etableret i de tredjelande, som er identificeret som højrisikotredjelande i henhold til artikel 9, stk. 2:

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme

Referencer

COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

12.9.2016

LIBE

12.9.2016

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

12.9.2016

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Emmanuel Maurel

12.10.2016

Artikel 55 – Fælles udvalgsmøder

Dato for meddelelse på plenarmødet

6.10.2016

Behandling i udvalg

29.11.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

5.12.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

16

4

7

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Klaus Buchner, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Mairead McGuinness, Molly Scott Cato, Ramón Luis Valcárcel Siso


UDTALELSE fra Retsudvalget (18.1.2017)

til Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/101/EF

(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))

Ordfører for udtalelse: Kostas Chrysogonos

KORT BEGRUNDELSE

I. Indledning

Nærværende forslag drejer sig om ændring af to relativt nye EU-retsakter om finansiel kontrol og gennemsigtighed, der har til formål at fremme bekæmpelsen af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme – fænomener, som begge udnytter huller i finanskontrollen(1).

I den forbindelse er der indtil videre identificeret følgende fem hovedspørgsmål: 1. Mistænkelige transaktioner, der involverer højrisikotredjelande, overvåges ikke effektivt på grund af uklare og ukoordinerede kundekendskabskrav. 2. Mistænkelige transaktioner i virtuelle valutaer overvåges ikke tilstrækkeligt af myndighederne, som ikke formår at knytte transaktionerne til identificerede personer. 3. De nuværende foranstaltninger til formindskelse af risikoen for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, som er forbundet med anonyme forudbetalte instrumenter, er utilstrækkelige. 4. Finansielle efterretningsenheder (FIU'er) har ikke rettidig adgang til - og udveksler ikke - oplysninger, som forpligtede enheder er i besiddelse af. 5. FIU'erne har ikke tilstrækkelig adgang eller har forsinket adgang til oplysninger om bankkonti- og betalingskontohavere(2).

Det er på dette område vigtigt at tilstræbe den rette balance mellem på den ene side indførelse af tilstrækkelig kontrol for effektivt at kunne undgå økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering og på den anden side beskyttelse af privatlivet og grundlæggende rettigheder. De stigende skadevirkninger af såvel økonomiske uregelmæssigheder som terrorvirksomhed har påvirket denne balance, eftersom det er blevet nødvendigt med mere effektive foranstaltninger for at beskytte samfundet som helhed. Spørgsmålet drejer sig således om balancen mellem disse interesser, som kan kollidere med hinanden i en vis udstrækning, såvel som om proportionalitet.

II. Regulering af virtuelle valutaer

Virtuelle valutaer er i øjeblikket et marginalt fænomen, men det er muligt, at de vil få stigende betydning. Det er samtidig klart, at de kan blive misbrugt til kriminelle formål. Kommissionen foreslår derfor at stille nogle af de samme rapporteringskrav til platforme til veksling af virtuelle valutaer og udbydere af virtuelle tegnebøger, som der stilles til traditionelle udbydere af finansielle tjenester. Inden for denne ramme bør de nationale FIU'er være i stand til at forbinde adresser vedrørende virtuelle valutaer med indehavere af de virtuelle valutaer.

Ordføreren tilslutter sig dette skridt, men er enig med Den Europæiske Centralbank i, at indførelsen af denne rapporteringsforpligtelse ikke bør formuleres således, at den kan opfattes som en godkendelse af virtuelle valutaer.

III. Restriktioner for anonyme forudbetalte kort

Anonyme forudbetalte kort kan være et nyttigt betalingsmiddel, navnlig for relativt små beløb. De kan imidlertid bruges til svigagtige formål(3). Kommissionen foreslår at nedsætte tærsklen for betalinger med sådanne kort uden systematisk brug af kundekendskabsprocedurer samt at afskaffe fritagelsen for kundekendskabsprocedurer for onlinebetalinger.

Ordføreren tilslutter sig en skrappere kontrol af disse kort til en vis grad, da der beviseligt har været tilfælde, hvor de er blevet misbrugt, men mener, at restriktionerne ikke må være så skrappe, at disse kort i praksis bliver uanvendelige. Derudover mener han, at indvirkningen af de foreslåede foranstaltninger på konkurrenceevnen og især på SMV'er, der er aktive inden for forudbetalte instrumenter og virtuelle valutasystemer, bør undersøges grundigere.

IV. FIU'ers beføjelser til at få adgang til oplysninger

Kommissionens forslag udvider medlemsstaternes FIU'ers beføjelser til at kræve oplysninger af finansielle institutioner. I øjeblikket kan FIU'er kun kræve oplysninger, hvis den pågældende finansielle institution har advaret dem om usædvanlige aktiviteter. Forslaget tillader således, at FIU'er kan kræve oplysninger af egen drift. Desuden skal der i medlemsstaterne oprettes centrale registre over indehavere af bankkonti.

Ordføreren mener, at begrænsningerne af den finansielle hemmelighed er rimelige de nuværende forhold taget i betragtning. De grundlæggende rettigheder skal under alle omstændigheder respekteres fuldt ud over for alle parter.

V. Fælles tilgang til højrisikotredjelande

EU har i øjeblikket en relativt kort, fælles liste over højrisikotredjelande, som indebærer, at der skal udvises særlig opmærksomhed over for finansielle transaktioner med disse lande. Forslaget opstiller fælles standarder for finansielle transaktioner til og fra disse jurisdiktioner.

Ordføreren mener, at en sådan fælles tilgang er nødvendig.

VI. Adgang til oplysninger om de reelle ejere

Et af de vigtigste aspekter af forslaget vedrører skærpede krav til at meddele og give adgang til oplysninger om de reelle ejere af selskabsstrukturer, truster og lignende arrangementer. De mange finansielle og politiske skandaler i de seneste år har vist, at sådanne arrangementer kan være en måde til at undgå beskatning eller effektivt tilsyn med finansielle aktiviteter. Forslaget tilsigter at give offentlig adgang til et mere omfattende register, der indeholder visse oplysninger om de reelle ejere af selskabsstrukturer, i stedet for at der blot er adgang for visse bestemte organer. Desuden præciseres reglerne om, hvor truster skal registreres.

Ordføreren mener, at denne øgede gennemsigtighed er afgørende for at opretholde offentlighedens tillid til det finansielle system. Det er navnlig vigtigt, at tærsklen for meddelelse af en interesse som reel ejer sættes tilstrækkeligt lavt. Kommissionens forslag om at sænke den fra 25 % til 10 % kan godtages.

VII. Konklusion

Ordføreren mener, at forslaget fremsættes til rette tid, da det er påkrævet for at kunne styrke Unionens retslige ramme mod pengehvidvask og terrorfinansiering. De overordnede linjer i Kommissionens forslag kan godkendes, men der foreslås dog nogle ændringer med det formål at forstærke kampen mod pengehvidvask og terrorfinansiering yderligere, samtidig med at der sikres respekt for de grundlæggende rettigheder på dette område.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag

Ændringsforslag   1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets24 direktiv (EU) 2015/849 er den vigtigste retsakt i forebyggelsen af, at Unionens finansielle system bruges til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Nævnte direktiv, som skal være gennemført senest den 26. juni 2017, opstiller en samlet ramme for medlemsstaternes bekæmpelse af indsamling af midler eller formuegoder til terrorformål med henblik på at identificere, forstå og mindske risiciene vedrørende hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/84924 er den vigtigste retsakt i forebyggelsen af, at Unionens finansielle system bruges til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Nævnte direktiv, som skal være gennemført senest den 26. juni 2017, opstiller en ajourført, gennemsigtig, effektiv og samlet ramme for medlemsstaternes bekæmpelse af indsamling af midler eller formuegoder til terrorformål med henblik på at identificere, forstå, mindske og forebygge risiciene vedrørende hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

_________________

_________________

24 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

24 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

Ændringsforslag     2

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Den senere tids terrorangreb har kastet lys over nye tendenser, navnlig hvad angår den måde terrorgrupper finansierer og udfører deres aktioner. Visse moderne teknologitjenester bliver stadig mere populære som alternative finansielle systemer og falder fortsat uden for EU-lovgivningen eller nyder fritagelser, som ikke længere kan retfærdiggøres. For at holde trit med de nye tendenser, bør der træffes yderligere foranstaltninger til forbedring af den eksisterende forebyggende ramme.

(2)  Den senere tids terrorangreb har kastet lys over nye tendenser, navnlig hvad angår den måde terrorgrupper finansierer og udfører deres aktioner. Visse moderne teknologitjenester bliver stadig mere populære som alternative finansielle systemer og falder fortsat uden for EU-lovgivningen eller nyder fritagelser, som ikke længere kan retfærdiggøres. For at holde trit med de nye tendenser, bør der træffes yderligere foranstaltninger til at sikre øget gennemsigtighed i finansielle transaktioner og koncernenheder under Unionens nuværende forebyggende retlige ramme med henblik på at forbedre den eksisterende forebyggende ramme og bekæmpe finansieringen af terrorisme mere effektivt.

Ændringsforslag     3

Forslag til direktiv

Betragtning 3:

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Målene i direktiv (EU) 2015/849 bør forfølges, men alle ændringer af nævnte direktiv bør være i overensstemmelse med Unionens igangværende indsats inden for bekæmpelse af terrorisme og af finansiering af terrorisme. I den europæiske dagsorden om sikkerhed25 anføres det, at der er behov for at tackle finansiering af terrorisme på en mere effektiv og koordineret måde, og det fremhæves, at infiltrering af de finansielle markeder muliggør finansiering af terrorisme. I Det Europæiske Råds konklusioner af 17.-18. december 2015 understregedes ligeledes behovet for hurtigt at træffe yderligere foranstaltninger mod finansiering af terrorisme inden for alle områder.

(3)  Målene i direktiv (EU) 2015/849 bør forfølges, men alle ændringer af nævnte direktiv bør være i overensstemmelse med Unionens igangværende indsats inden for bekæmpelse af terrorisme og af finansiering af terrorisme, idet der tages behørigt hensyn til de i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkendte rettigheder og principper, og idet proportionalitetsprincippet respekteres og anvendes. I den europæiske dagsorden om sikkerhed25 anføres det som en prioritering, at EU's rammebestemmelser om bekæmpelse af terrorisme opgraderes, idet det påpeges, at der er behov for at tackle finansiering af terrorisme på en mere effektiv og koordineret måde, og det fremhæves, at infiltrering af de finansielle markeder muliggør finansiering af terrorisme. I Det Europæiske Råds konklusioner af 17.-18. december 2015 understregedes ligeledes behovet for hurtigt at træffe yderligere foranstaltninger mod finansiering af terrorisme inden for alle områder.

_________________

_________________

25 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, "Den europæiske dagsorden om sikkerhed" (COM(2015) 185 final).

25 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, "Den europæiske dagsorden om sikkerhed" (COM(2015) 185 final).

Ændringsforslag     4

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  EU-foranstaltningerne skal også afspejle den udvikling, der sker på internationalt plan, og de forpligtelser, der indgås der. FN's Sikkerhedsråds resolution 2199 (2015) opfordrer indtrængende staterne til at forhindre terrorgrupper i at få adgang til internationale finansieringsinstitutter.

(5)  EU-foranstaltningerne skal også afspejle den udvikling, der sker på internationalt plan, og de forpligtelser, der indgås der. FN's Sikkerhedsråds resolution 2199 (2015) og 2253 (2015) opfordrer indtrængende staterne til at forhindre terrorgrupper i at få adgang til internationale finansieringsinstitutter.

Ændringsforslag     5

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Udbydere af valutaveksling mellem virtuelle valutaer og papirvalutaer (dvs. valutaer, som er erklæret for lovlige betalingsmidler) og udbydere af tegnebøger til virtuelle valutaer er ikke forpligtede til at identificere mistænkelige aktiviteter. Derfor er terrorgrupper i stand til at overføre penge til Unionens finansielle system eller inden for netværk for virtuelle valutaer ved at hemmeligholde overførsler eller drage fordel af en hvis anonymitet på sådanne platforme. Det er derfor afgørende at udvide anvendelsesområdet for direktiv (EU) 2015/849, så det også omfatter platforme til veksling af virtuelle valutaer og udbydere af virtuelle tegnebøger. De kompetente myndigheder bør være i stand til at overvåge anvendelsen af virtuelle valutaer. Det vil give en velafbalanceret og forholdsmæssig tilgang, der værner om de tekniske fremskridt og den høje grad af gennemsigtighed, der er opnået inden for alternativ finansiering og socialt iværksætteri.

(6)  Udbydere af valutaveksling mellem virtuelle valutaer og papirvalutaer (dvs. valutaer, som er erklæret for lovlige betalingsmidler), udbydere af tegnebøger til virtuelle valutaer, udstedere, administratorer, mellemmænd og distributører af virtuelle valutaer samt administratorer og udbydere af online betalingssystemer er ikke forpligtede til at spotte mistænkelig aktivitet. Derfor er terrorgrupper i stand til at overføre penge til Unionens finansielle system eller inden for netværk for virtuelle valutaer ved at hemmeligholde overførsler eller drage fordel af en vis anonymitet på sådanne platforme. Det er derfor afgørende at udvide anvendelsesområdet for direktiv (EU) 2015/849, så det også omfatter platforme til veksling af virtuelle valutaer, udbydere af virtuelle tegnebøger, udstedere, administratorer, mellemmænd og distributører af virtuelle valutaer samt administratorer og udbydere af online betalingssystemer. De kompetente myndigheder bør være i stand til at overvåge anvendelsen af virtuelle valutaer med henblik på at kunne påvise mistænkelige aktiviteter. Det vil give en velafbalanceret og forholdsmæssig tilgang, samtidig med at der værnes om både de innovative tekniske fremskridt, som sådanne valutaer frembyder, og den høje grad af gennemsigtighed, der er opnået inden for alternativ finansiering og socialt iværksætteri.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Virtuelle valutaers troværdighed vil nemlig ikke øges, hvis de anvendes i kriminelt øjemed. I denne sammenhæng vil anonymitet snarere blive en hæmsko end et aktiv for nye virtuelle valutaer og deres udbredelsesmuligheder. At lade platforme til veksling af virtuelle valutaer og udbydere af virtuelle tegnebøger være omfattet af fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge vil ikke fuldstændigt løse det problem med anonymitet, som knytter sig til transaktioner i virtuelle valutaer, eftersom en stor del af det virtuelle valutamiljø vil forblive anonymt, fordi brugerne også har mulighed for at fortage transaktioner uden om platforme til veksling af virtuelle valutaer eller udbydere af virtuelle tegnebøger. For at imødegå de risici, der er forbundet med anonymitet, bør de nationale finansielle efterretningsenheder (FIU'er) være i stand til at forbinde adresser vedrørende virtuelle valutaer med indehavere af de virtuelle valutaer. Desuden bør muligheden for at tillade brugere på frivillig basis at fremsætte en egenerklæring over for udpegede myndigheder undersøges nærmere.

(7)  For at imødegå de risici, der er forbundet med anonymitet, bør de virtuelle valutaer ikke være anonyme og de nationale finansielle efterretningsenheder (FIU'er) være i stand til at forbinde adresser vedrørende virtuelle valutaer med indehavere af de virtuelle valutaer.

(Se udtalelse fra Den Europæiske Centralbank af 12. oktober 2016 - CON/2016/49)

Begrundelse

Medens det er ønskeligt at fastlægge regler for at forebygge, at virtuelle valutaer bruges til hvidvask af penge, skal Den Europæiske Union ikke nødvendigvis gøre det på en sådan måde, at det betyder, at brug af disse valutaer godkendes.

Ændringsforslag     7

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Generelle forudbetalte kort har lovlige anvendelsesformål og udgør et instrument, der bidrager til finansiel inklusion. Anonyme forudbetalte kort er imidlertid lette at anvende til finansiering af terrorangreb og terrorlogistik. Derfor er det afgørende at afskære terroristerne fra denne form for finansiering af deres aktioner ved yderligere at sænke de grænser og maksimumbeløb, under hvilke forpligtede enheder har lov at undlade at gennemføre visse kundekendskabsprocedurer i medfør af direktiv (EU) 2015/849. Det er således afgørende at sænke de nuværende grænser for generelle forudbetalte kort og ophæve fritagelsen for kravet om kundekendskabsprocedurer ved onlinebrug af disse kort og samtidig tage behørigt hensyn til forbrugernes behov for at anvende generelle forudbetalte instrumenter og ikke forhindre brugen af sådanne instrumenter til at fremme social og finansiel inklusion.

(11)  Generelle forudbetalte kort, der anses for at have en social værdi, har lovlige anvendelsesformål og udgør et tilgængeligt instrument, der bidrager til finansiel inklusion. Anonyme forudbetalte kort er imidlertid lette at anvende til finansiering af terrorangreb og terrorlogistik. Derfor er det afgørende at afskære terroristerne fra denne form for finansiering af deres aktioner ved yderligere at sænke de grænser og maksimumbeløb, under hvilke forpligtede enheder har lov at undlade at gennemføre visse kundekendskabsprocedurer i medfør af direktiv (EU) 2015/849. Det er således afgørende at sænke de nuværende grænser for generelle forudbetalte kort og samtidig tage behørigt hensyn til forbrugernes behov for at anvende generelle forudbetalte instrumenter til lovlige formål og ikke forhindre brugen af sådanne instrumenter til at fremme social og finansiel inklusion.

Ændringsforslag     8

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Finansielle efterretningsenheder (FIU) spiller en vigtig rolle med hensyn til at identificere terrornetværks finansielle transaktioner, navnlig de grænseoverskridende, og med hensyn til at opdage deres finansielle støtter. På grund af manglende normative internationale standarder er der fortsat betydelige forskelle på, hvilke opgaver, kompetencer og beføjelser FIU'er er tillagt. Disse forskelle bør dog ikke påvirke den enkelte FIU's virksomhed, navnlig dens evne til at udarbejde præventive undersøgelser til støtte for alle myndigheder med ansvar for efterretning, efterforskning og retlige anliggender samt internationalt samarbejde. FIU'er bør have adgang til oplysninger og være i stand til at udveksle dem uhindret, herunder gennem passende samarbejde med retshåndhævende myndigheder. I alle tilfælde af mistanke om kriminalitet, og ikke mindst i tilfælde, der involverer finansiering af terrorisme, bør informationsstrømmene være direkte, hurtige og uden unødig forsinkelse. Derfor er det afgørende at øge FIU'ernes effektivitet yderligere ved at bringe klarhed over deres beføjelser og samarbejdet mellem dem.

(13)  Finansielle efterretningsenheder (FIU) hjælper som et decentraliseret og sofistikeret netværk medlemsstaterne til bedre at samarbejde med hinanden. De spiller en vigtig rolle med hensyn til at identificere terrornetværks finansielle transaktioner, navnlig de grænseoverskridende, og med hensyn til at opdage deres finansielle støtter. På grund af manglende normative internationale standarder er der fortsat betydelige forskelle på, hvilke opgaver, kompetencer og beføjelser FIU'er er tillagt. Disse forskelle bør dog ikke påvirke den enkelte FIU's virksomhed, navnlig dens evne til at udarbejde præventive undersøgelser til støtte for alle myndigheder med ansvar for efterretning, efterforskning og retlige anliggender samt internationalt samarbejde. FIU'er bør have adgang til oplysninger og være i stand til at udveksle dem uhindret, herunder gennem passende samarbejde med retshåndhævende myndigheder. I alle tilfælde af mistanke om kriminalitet, og ikke mindst i tilfælde, der involverer finansiering af terrorisme, bør informationsstrømmene være direkte, hurtige og uden unødig forsinkelse. Derfor er det afgørende at øge FIU'ernes effektivitet yderligere ved at bringe klarhed over deres beføjelser og samarbejdet mellem dem.

Ændringsforslag     9

Forslag til direktiv

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

13a)  Oprettelse af en europæisk FIU til at hjælpe og støtte medlemsstaternes FIU'er i deres arbejde ville være et effektivt og omkostningseffektivt middel til at sikre modtagelse, analyse og udbredelse af oplysninger om hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme i det indre marked.

Ændringsforslag     10

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  FIU'er bør fra alle forpligtede enheder kunne indhente alle nødvendige oplysninger af relevans for deres opgaver. Uhindret adgang til oplysninger er afgørende for at sikre, at pengestrømmene kan spores behørigt, og at ulovlige netværk og strømme opdages på et tidligt stadium. Når FIU'erne har behov for yderligere oplysninger fra forpligtede enheder ud fra en mistanke om hvidvask af penge, kan mistanken være vakt af en forudgående indberetning til FIU'en af en mistænkelig transaktion, men også af andre mekanismer, f.eks. FIU'ens egen undersøgelse, efterretninger fra kompetente myndigheder eller oplysninger fra en anden FIU. FIU'er bør derfor kunne indhente oplysninger fra forpligtede enheder, også uden at den enkelte forpligtede enhed udarbejder en forudgående indberetning. En FIU bør også være kunne indhente sådanne oplysninger på anmodning af en anden FIU i Unionen og kunne udveksle oplysningerne med den anmodende FIU.

(14)  FIU'er bør fra alle forpligtede enheder kunne indhente alle nødvendige oplysninger af relevans for deres opgaver. Uhindret adgang til oplysninger er afgørende for at sikre, at pengestrømmene kan spores behørigt, og at ulovlige netværk og strømme opdages på et tidligt stadium. Når FIU'erne har behov for yderligere oplysninger fra forpligtede enheder ud fra en mistanke om hvidvask af penge, kan mistanken være vakt af en forudgående indberetning til FIU'en af en mistænkelig transaktion, men også af andre mekanismer, f.eks. FIU'ens egen undersøgelse, efterretninger fra kompetente myndigheder eller oplysninger fra en anden FIU. FIU'er bør derfor kunne indhente de finansielle og administrative oplysninger og oplysninger om retshåndhævelse, som de har brug for til at udføre deres opgaver på behørig vis, fra forpligtede enheder, også uden at den enkelte forpligtede enhed udarbejder en forudgående indberetning. En FIU bør også være kunne indhente sådanne oplysninger på anmodning af en anden FIU i Unionen og kunne udveksle oplysningerne med den anmodende FIU.

Ændringsforslag     11

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Når FIU'er og andre kompetente myndigheders adgang til oplysninger om indehavere af bankkonti og betalingskonti forsinkes, vanskeliggør det opdagelsen af overførsler af midler med forbindelse til terrorisme. Nationale data, som muliggør identifikation af bankkonti og betalingskonti tilhørende enkeltpersoner, er fragmenterede og FIU'er og andre kompetente myndigheder har derfor ikke rettidig adgang til dem. Derfor er det afgørende at oprette centrale automatiske mekanismer, f.eks. et register eller system for dataudtræk, i alle medlemsstater som et effektivt middel til at skaffe rettidig adgang til identitetsoplysninger om bankkonto- og betalingskontohavere, deres mellemmænd, og de reelle ejere.

(15)  Når FIU'er og andre kompetente myndigheders adgang til oplysninger om indehavere af bankkonti, betalingskonti og bankbokse, navnlig anonyme bankbokse, forsinkes, vanskeliggør det opdagelsen af overførsler af midler med forbindelse til terrorisme. Nationale data, som muliggør identifikation af bankkonti, betalingskonti og bankbokse tilhørende enkeltpersoner, er fragmenterede, og FIU'er og andre kompetente myndigheder har derfor ikke rettidig adgang til dem. Derfor er det afgørende at oprette centrale automatiske mekanismer, f.eks. et register eller system for dataudtræk, i alle medlemsstater som et effektivt middel til at skaffe rettidig adgang til identitetsoplysninger om indehavere af bankkonti, betalingskort og bankbokse, deres mellemmænd, og de reelle ejere.

Ændringsforslag     12

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Af hensyn til privatlivets fred og beskyttelsen af personoplysninger bør der i sådanne registre lagres det minimum af oplysninger, der er nødvendige for at kunne gennemføre efterforskning af hvidvask af penge. De berørte registrerede bør oplyses om, at deres personoplysninger er registrerede og tilgængelige for FIU'er, og de bør anvises et kontaktpunkt, så de kan udøve deres ret til indsigt og berigtigelse. Når medlemsstaterne gennemfører disse bestemmelser, bør de fastsætte maksimale opbevaringsperioder (tilstrækkeligt begrundet for så vidt angår varighed) for med registrering af personoplysninger i registre og sørge for, at oplysningerne tilintetgøres, når de ikke længere er nødvendige til det angivne formål. Adgang til registre og databaser bør kun gives, i det omfang det er nødvendigt ('need-to-know').

(16)  Af hensyn til privatlivets fred og beskyttelsen af personoplysninger bør der i sådanne registre lagres det minimum af oplysninger, der er nødvendige for at kunne gennemføre efterforskning af hvidvask af penge eller af finansiering af terrorisme. De berørte registrerede bør oplyses om, at deres personoplysninger er registrerede og tilgængelige for FIU'er, og de bør anvises et kontaktpunkt, så de kan udøve deres ret til indsigt og berigtigelse. Når medlemsstaterne gennemfører disse bestemmelser, bør de fastsætte maksimale opbevaringsperioder (tilstrækkeligt begrundet for så vidt angår varighed) for med registrering af personoplysninger i registre og sørge for, at oplysningerne tilintetgøres, når de ikke længere er nødvendige til det angivne formål. Adgang til registre og databaser bør kun gives i det omfang, det er nødvendigt ("need-to-know") efter en risikovurdering.

Ændringsforslag     13

Forslag til direktiv

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) er EU's ekspertisecenter for net- og informationssikkerhed, og ENISA bør have beføjelser til uhindret at udveksle information med lovhåndhævende myndigheder, med henblik på at skabe mulighed for et samarbejde om cybersikkerhed, som spiller en vigtig rolle i bekæmpelsen af finansiering af kriminalitet, herunder terrorisme.

Ændringsforslag     14

Forslag til direktiv

Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17b)  Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) bør opfordres til at opdatere sine gennemsigtighedsprocedurer, så de lever op til vore dages udfordringer og dermed bedre kan forhindre, at de finansielle systemer bruges til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme:

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  I forbindelse med tærsklen vedrørende det reelle ejerskab i artikel 3, nr. 6, litra a), i direktiv (EU) 2015/849 skelnes der ikke mellem ægte kommercielle koncernenheder og enheder, som ikke driver aktiv virksomhed, men hovedsagelig anvendes som en mellemliggende struktur mellem aktiverne eller indkomsten og den reelle ejer. Sidstnævnte kan let omgå tærsklen, hvilket medfører, at de fysiske personer, som i sidste ende ejer eller kontrollerer den juridiske enhed, ikke identificeres. Med henblik på at skabe større klarhed over oplysninger om de reelle ejere med hensyn til mellemliggende strukturer, som antager selskabsform, er det nødvendigt at fastsætte en specifik tærskel, som kan angive et tegn på ejerskab.

(18)  I forbindelse med tærsklen vedrørende det reelle ejerskab i artikel 3, nr. 6, litra a), i direktiv (EU) 2015/849 skelnes der ikke mellem ægte kommercielle koncernenheder og enheder, som ikke driver aktiv virksomhed, men hovedsagelig anvendes som en mellemliggende struktur mellem aktiverne eller indkomsten og den reelle ejer. Sidstnævnte kan let omgå tærsklen, hvilket medfører, at de fysiske personer, som i sidste ende ejer eller kontrollerer den juridiske enhed, ikke identificeres. Med henblik på at skabe større klarhed over oplysninger om de reelle ejere med hensyn til mellemliggende strukturer, som antager selskabsform, er det nødvendigt at fastsætte en specifik tærskel, som kan angive et tegn på ejerskab. Denne tærskel bør være tilstrækkelig lav til at dække de fleste situationer.

Begrundelse

Det er nødvendigt at tærsklen er tilstrækkelig lav til at dække de fleste situationer, hvor juridiske personer anvendes til at skjule den reelle ejers identitet. Den tærskel, der foreslås indføjet i artikel 3, nr. 6, litra a, nr. i), i direktiv (EU) 2015/849 er 10%.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Det bør afklares, hvilken specifik faktor der afgør, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for overvågningen og registreringen af oplysningerne om reelt ejerskab af truster og tilsvarende juridiske arrangementer. For at undgå, at visse truster ikke overvåges eller registreres nogetsteds i Unionen på grund af forskelle i medlemsstaternes retssystemer, bør alle truster og lignende juridiske arrangementer registreres der, hvor de forvaltes. Med henblik på at sørge for effektiv overvågning og registrering af oplysninger om reelt ejerskab af truster er det også nødvendigt, at medlemsstaterne samarbejder med hinanden.

(21)  Det bør afklares, hvilken specifik faktor der afgør, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for overvågningen og registreringen af oplysningerne om reelt ejerskab af truster og tilsvarende juridiske arrangementer. For at undgå, at visse truster ikke overvåges eller registreres nogetsteds i Unionen på grund af forskelle i medlemsstaternes retssystemer, bør alle truster og lignende juridiske arrangementer registreres der, hvor de oprettes, forvaltes eller fungerer. Med henblik på at sørge for effektiv overvågning og registrering af oplysninger om reelt ejerskab af truster er det også nødvendigt, at medlemsstaterne samarbejder med hinanden.

Ændringsforslag     17

Forslag til direktiv

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Obligatorisk offentliggørelse af visse oplysninger om reelt ejerskab af selskaber giver supplerende garantier for tredjeparter, der ønsker at gøre forretninger med de pågældende selskaber. Nogle medlemsstater har taget skridt til eller har bebudet, at de agter at gøre oplysningerne i registre over registreret ejerskab tilgængelige for offentligheden. Hvis ikke alle medlemsstaterne gør oplysningerne tilgængelige for offentligheden, eller hvis det er forskelligt, hvilke oplysninger der gøres tilgængelige, og hvor tilgængelige de er, kan det føre til forskellige beskyttelsesniveauer for tredjeparter i Unionen. I et velfungerende indre marked er der behov for koordinering for at undgå fordrejninger.

(22)  Obligatorisk offentliggørelse af visse oplysninger om reelt ejerskab af selskaber giver supplerende garantier for tredjeparter, der ønsker at gøre forretninger med de pågældende selskaber. Nogle medlemsstater har taget skridt til eller har bebudet, at de agter at gøre oplysningerne i registre over registreret ejerskab tilgængelige for offentligheden. Hvis ikke alle medlemsstaterne gør oplysningerne tilgængelige for offentligheden, eller hvis det er forskelligt, hvilke oplysninger der gøres tilgængelige, og hvor tilgængelige de er, kan det føre til forskellige beskyttelsesniveauer for tredjeparter i Unionen. I et velfungerende indre marked er der behov for en koordineret tilgang for at undgå denne form for forvridninger og behov for større gennemsigtighed, hvilket er af afgørende betydning for at bevare offentlighedens tillid til det finansielle system.

Ændringsforslag     18

Forslag til direktiv

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  For at sikre proportionalitet bør oplysninger om reelt ejerskab af andre truster end truster, som omfatter ejendom, der ejes af eller bestyres på vegne af en person, som udøver virksomhed bestående i eller omfattende forvaltning af truster, og som fungerer som forvalter af en trust i forbindelse med denne virksomhed med henblik på at realisere fortjeneste, gøres tilgængelige for parter, der har en legitim interesse i dem. Den legitime interesse med hensyn til hvidvask af penge, finansiering af terrorisme og tilknyttede underliggende forbrydelser bør begrundes ved hjælp af lettilgængelige midler, f.eks. NGO'ers vedtægter eller overordnede målsætning eller på grundlag af godtgjorte tidligere aktiviteter, som har relevans for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme eller tilknyttede underliggende forbrydelser, eller dokumenteret erfaring med undersøgelser eller foranstaltninger på området.

(35)  For at sikre legitimitet og proportionalitet bør oplysninger om reelt ejerskab af andre truster end truster, som omfatter ejendom, der ejes af eller bestyres på vegne af en person, som udøver virksomhed bestående i eller omfattende forvaltning af truster, og som fungerer som forvalter af en trust i forbindelse med denne virksomhed med henblik på at realisere fortjeneste, gøres tilgængelige for parter, der har en legitim interesse i dem. Den legitime interesse med hensyn til hvidvask af penge, finansiering af terrorisme og tilknyttede underliggende forbrydelser bør begrundes ved hjælp af lettilgængelige midler, f.eks. NGO'ers vedtægter eller overordnede målsætning eller på grundlag af godtgjorte tidligere aktiviteter, som har relevans for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme eller tilknyttede underliggende forbrydelser, eller dokumenteret erfaring med undersøgelser eller foranstaltninger på området. Der kan foreligge en legitim interesse, hvis den reelle ejer eller forvalteren har eller har haft et offentligt hverv inden for de sidste fem år.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 41 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(41a)  Den Europæiske Centralbank afgav udtalelse den 12. oktober 20161a.

 

_________________

 

1a Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Begrundelse

Der bør henvises til Den Europæiske Centralbanks udtalelse.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 – litra g

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  "g) udbydere af valutaveksling i erhvervsøjemed mellem virtuelle valutaer og papirvalutaer, for hvem dette er hovedaktiviteten

g)  udbydere af valutaveksling i erhvervsøjemed mellem virtuelle valutaer og lovligt oprettede valutaer, for hvem dette er hovedaktiviteten

(Se udtalelse fra Den Europæiske Centralbank af 12. oktober 2016 - CON/2016/49)

Begrundelse

Der bør henvises mere præcist til "lovligt oprettede valutaer".

Ændringsforslag     21

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 – litra h a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha)  "ha) udstedere, administratorer, mellemmænd og distributører af virtuelle valutaer"

Ændringsforslag     22

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 – litra h b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

"hb) administratorer og udbydere af tjenester til onlinebetalingssystemer."

Ændringsforslag     23

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra -a (nyt)

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4 – litra f

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

- a)  i nr. 4 affattes litra f) således:

"f)  alle lovovertrædelser, herunder skattemæssige lovovertrædelser, som defineret i medlemsstaternes nationale ret, i forbindelse med direkte og indirekte skatter, som kan medføre en frihedsstraf eller en sikkerhedsforanstaltning af en maksimal varighed på over et år, eller for de medlemsstaters vedkommende, der i deres retssystem har en minimumstærskel for lovovertrædelser, alle lovovertrædelser, der kan medføre en frihedsstraf eller en sikkerhedsforanstaltning af en minimal varighed på over seks måneder

"f)  lovovertrædelser, som defineret i medlemsstaternes nationale ret, i forbindelse med direkte og indirekte skatter, i henhold til artikel 57 i dette direktiv."

Ændringsforslag     24

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6 – litra a – nr. i – afsnit 2 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på dette direktivs artikel 13, stk. 1, litra b), og artikel 30 nedsættes tegnet på ejerskab eller kontrol i andet afsnit til 10 %, når den juridiske enhed er en passiv ikkefinansiel enhed som defineret i direktiv 2011/16/EU.

Med henblik på dette direktivs artikel 13, stk. 1, litra b), og artikel 30 nedsættes tegnet på ejerskab eller kontrol i andet afsnit til 10 %.

Ændringsforslag     25

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a a) (nyt)

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6 – litra a – nr. ii

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

aa)  i nr. 6, litra a), affattes nr. ii) således:

ii)  den eller de fysiske personer, der udgør den øverste ledelse, hvis der, efter at alle muligheder er udtømt, og forudsat at der ikke er grund til mistanke, ikke er identificeret nogen person under nr. i), eller hvis der er tvivl om, hvorvidt den eller de personer, der er identificeret, er den eller de reelle ejere. De forpligtede enheder skal registrere de foranstaltninger, som de har truffet med henblik på at identificere den reelle ejer i henhold til nr. i) under dette punkt.

ii)  "ii) hvis enheden, efter at alle muligheder er udtømt, ikke har identificeret nogen fysisk person, som opfylder kriterierne i nr. i), skal de forpligtede enheder registrere, at der ikke findes en reel ejer, og registrere de foranstaltninger, som de har truffet med henblik på at identificere den reelle ejer i henhold til nr. i). Hvor der er tvivl om, hvorvidt den eller de personer, der er identificeret, er den eller de reelle ejere, skal denne tvivl registreres. Desuden skal de forpligtede enheder identificere og kontrollere identiteten af den relevante fysiske person, der fungerer som øverste leder, der identificeres som den "øverste leder" (og ikke som den "reelle ejer"), og registrere oplysninger om alle enhedens reelle ejere";

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 18

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

18)  "virtuelle valutaer": et digitalt udtryk for værdi, som hverken er udstedt af en centralbank eller en offentlig myndighed eller nødvendigvis er bundet til en papirvaluta, men som accepteres af fysiske eller juridiske personer som betalingsmiddel, og som kan overføres, lagres eller handles elektronisk

"18)  "virtuelle valutaer": et digitalt udtryk for værdi, som hverken er udstedt af en centralbank eller en offentlig myndighed eller er bundet til en lovligt oprettet valuta, som ikke har samme retsstatus som valuta eller penge, men som accepteres af fysiske eller juridiske personer som vekslingsmiddel eller til andre formål, og som kan overføres, lagres eller handles elektronisk. Virtuelle valutaer kan ikke være anonyme."

(Se udtalelse fra Den Europæiske Centralbank af 12. oktober 2016 - CON/2016/49)

Begrundelse

Definitionen af virtuel valuta bør forbedres som foreslået af Den Europæiske Centralbank.

Ændringsforslag     27

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a)  I artikel 7, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

 

"Hvis en medlemsstat overfører den kompetence, der er tildelt den i første afsnit omhandlede myndighed, til andre myndigheder, navnlig på regionalt eller lokalt plan, skal der sikres en effektiv samordning mellem alle involverede myndigheder. Hvis mere end én enhed under en myndighed, som har fået tildelt kompetencen, er ansvarlig for de i første afsnit omtalte opgaver, skal der sikres en effektiv koordinering og et effektivt samarbejde mellem de forskellige enheder."

Ændringsforslag     28

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt)

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 9 – stk. 2 – litra c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b)  I artikel 9, stk. 2, tilføjes følgende litra:

 

"ca)   eksistensen af robuste systemer, der skal sikre, at de kompetente myndigheder i tredjelandet har uhindret adgang til oplysninger om reelt ejerskab"

Ændringsforslag     29

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 c (nyt)

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 9 – stk. 2 – litra c b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c)  I artikel 9, stk. 2, tilføjes følgende litra:

 

"cb)   eksistensen af en passende sanktionsordning i tilfælde af lovovertrædelser".

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 d (nyt)

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 10 – stk. 1

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

2d)  Artikel 10, stk. 1, affattes således:

1.  Medlemsstaterne forbyder deres kreditinstitutter og finansieringsinstitutter at føre anonyme konti eller anonyme bankbøger. Medlemsstaterne skal i alle tilfælde kræve, at ejerne af bestående anonyme konti eller anonyme bankbøger og modtagerne underkastes kundekendskabsprocedurer hurtigst muligt og under alle omstændigheder inden nogen form for anvendelse af kontiene eller bankbøgerne.

"1.  Medlemsstaterne forbyder deres kreditinstitutter og finansieringsinstitutter at føre anonyme konti, anonyme bankbøger eller anonyme bankbokse. Medlemsstaterne skal i alle tilfælde kræve, at ejerne af bestående anonyme konti, anonyme bankbøger eller anonyme bankbokse og modtagerne underkastes kundekendskabsprocedurer hurtigst muligt og under alle omstændigheder inden nogen form for anvendelse af kontiene, bankbøgerne eller bankboksene.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra c

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 12 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne sikrer, at Unionens kreditinstitutter og finansieringsinstitutter, der handler som erhverver, alene accepterer betalinger foretaget med forudbetalte kort udstedt i tredjelande, hvis kortene opfylder betingelser svarende til betingelserne i artikel 13, stk. 1, første afsnit, litra a), b) og c), og artikel 14, eller kan anses for at opfylde betingelserne i nærværende artikels stk. 1 og 2.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at Unionens kreditinstitutter og finansieringsinstitutter, der handler som erhverver, alene accepterer betalinger foretaget med forudbetalte kort udstedt i tredjelande, hvis kortene opfylder betingelser svarende til betingelserne i artikel 13, stk. 1, første afsnit, litra a), b) og c), og artikel 14, eller kan anses for at opfylde betingelserne i nærværende artikels stk. 1 og 2. Udsendelse pr. post eller fragt af forudbetalte kort ud af medlemsstaternes retsområde skal omgående indberettes og registreres af de kompetente personer.

Ændringsforslag     32

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a)  I artikel 13, stk. 1, første afsnit, tilføjes følgende litra:

 

"aa)  screening af kundens og den reelle ejers navne i forhold til EU's, FN's og andre relevante sanktionslister"

Ændringsforslag     33

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 b (nyt)

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 13 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 13a

 

Inden januar 2018 etablerer Kommissionen en offentligt tilgængelig platform, der sammenkobler FN's, EU's, medlemsstaternes og andre relevante lister over personer, grupper og enheder, der er pålagt sanktioner."

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 14 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Medlemsstaterne pålægger forpligtede enheder at gennemføre kundekendskabsprocedurer, ikke blot over for alle nye kunder, men også over for eksisterende kunder på passende tidspunkter på et risikobaseret grundlag, eller når en kundes relevante omstændigheder ændrer sig, eller når den forpligtede enhed i løbet af det relevante kalenderår er forpligtet til at kontakte kunden med henblik på at undersøge enhver oplysning vedrørende den eller de reelle ejere, navnlig i henhold til direktiv 2011/16/EU.

5.  Medlemsstaterne pålægger forpligtede enheder at gennemføre kundekendskabsprocedurer, ikke blot over for alle nye kunder, men også over for eksisterende kunder på passende tidspunkter på et risikobaseret grundlag, eller når en kundes relevante omstændigheder ændrer sig, eller når den forpligtede enhed i løbet af det relevante kalenderår er forpligtet til at kontakte kunden hurtigst muligt med henblik på at undersøge enhver oplysning vedrørende den eller de reelle ejere, navnlig i henhold til direktiv 2011/16/EU. Medlemsstaterne pålægger forpligtede enheder at kontakte kunden med henblik på at undersøge enhver oplysning vedrørende den eller de reelle ejere senest den ... [et år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden].

Ændringsforslag     35

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne pålægger forpligtede enheder at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer i de situationer, der er omhandlet i artikel 19-24, og i andre højrisikotilfælde, som medlemsstaterne eller forpligtede enheder har identificeret, med det formål at styre og begrænse de pågældende risici på en passende måde.

"Medlemsstaterne pålægger forpligtede enheder at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer i de situationer, der er omhandlet i artikel 19-24, og i andre risikotilfælde, som medlemsstaterne eller forpligtede enheder har identificeret, med det formål at styre og begrænse de pågældende risici på en passende måde."

Begrundelse

Det er ikke kun i højrisikotilfælde, men også i alle andre tilfælde med en påvist risiko, at medlemsstaterne bør pålægge de forpligtede enheder at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer med det formål at styre og begrænse de pågældende risici på en passende måde.

Ændringsforslag     36

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 18 a – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  indhente yderligere oplysninger om kunden

a)  indhente yderligere oplysninger om kunden og den reelle ejer

Ændringsforslag     37

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 18 a – stk. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  indhente oplysninger om midlernes oprindelse eller kilden til kundens formue

c)  indhente oplysninger om midlernes oprindelse eller kilden til kundens og den reelle ejers formue

Ændringsforslag     38

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 26 – stk. 2

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

7a)  Artikel 26, stk. 2, affattes således:

2.  Medlemsstaterne forbyder forpligtede enheder at benytte sig af en tredjemand, der er etableret i højrisikotredjelande. Medlemsstaterne kan fritage filialer og majoritetsejede datterselskaber af forpligtede enheder etableret i Unionen for dette forbud, hvis disse filialer og majoritetsejede datterselskaber til fulde overholder koncernens politikker og procedurer i overensstemmelse med artikel 45.

"2.  Medlemsstaterne forbyder forpligtede enheder at benytte sig af en tredjemand, der er etableret i højrisikotredjelande."

Ændringsforslag     39

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra -a (nyt)

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a)  I stk. 1 tilføjes følgende afsnit:

 

"Medlemsstaterne sikrer, at personer, der ejer aktier eller stemmerettigheder eller ejerandele i selskaber og andre retlige enheder, bl.a. ved hjælp af beholdninger af ihændehaveraktier eller kontrol ved hjælp af andre midler, oplyser til disse enheder, om de har interessen i eget navn og for egen regning eller på vegne af en anden person. Medlemsstaterne sikrer, at den eller de fysiske personer, der udgør den øverste ledelse i selskaber og andre retlige enheder, oplyser til disse enheder, om de beklæder stillingen i eget navn eller på vegne af en anden person."

Ændringsforslag     40

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra aa) (nyt)

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 30 – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  Følgende stykke indsættes:

 

"5a.   De oplysninger, der opbevares i det register, der er omhandlet i stk. 3 i denne artikel, skal, for så vidt angår andre selskaber og retlige enheder end dem, der er omhandlet i artikel 1a, litra a), i direktiv 2009/101/EF, være offentligt tilgængelige.

 

De offentligt tilgængelige oplysninger skal mindst omfatte navn, fødselsdato, statsborgerskab, bopælsland, kontaktoplysninger (uden at oplyse hjemadressen) samt art og omfang af den reelle ejers interesser som defineret i artikel 3, nr. 6.

 

I medfør af dette stykke skal adgang til oplysninger om reelt ejerskab være i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne og open data-standarderne og være genstand for onlineregistrering. Medlemsstaterne kan opkræve et gebyr til dækning af de administrative omkostninger."

Ændringsforslag     41

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 - nr. 9 – litra b

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 30 – stk. 6 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Det centrale register, der er omhandlet i stk. 3, sikrer kompetente myndigheder og FIU'er rettidig og uhindret adgang til alle oplysninger, der opbevares i det centrale register, uden at den berørte enhed varsles. Det giver også forpligtede enheder rettidig adgang, når det gennemfører kundekendskabsprocedurer i overensstemmelse med kapitel II.

6. Det centrale register, der er omhandlet i stk. 3, sikrer af hensyn til effektiviteten de kompetente myndigheder og FIU'er rettidig og uhindret adgang til alle oplysninger, der opbevares i det centrale register, uden at den berørte enhed advares. Det giver også forpligtede enheder rettidig og uhindret adgang, når det gennemfører kundekendskabsprocedurer i overensstemmelse med kapitel II.

Begrundelse

Hvis de kompetente myndigheder og FIU'er sikres rettidig og uhindret adgang til alle oplysninger, der opbevares i det centrale register, og uden at den berørte enhed advares på forhånd, vil det sikre, at det centrale register, der omtales i dette ændringsforslag, fungerer effektivt.

Ændringsforslag     42

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 - nr. 9 – litra b

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 30 – stk. 6 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De kompetente myndigheder, som får adgang til det centrale register, der er omhandlet i stk. 3, er de offentlige myndigheder, som er udpeget som ansvarlige for at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, herunder skattemyndigheder og myndigheder, som har til opgave at efterforske eller retsforfølge hvidvask af penge, tilknyttede underliggende forbrydelser og finansiering af terrorisme samt sporing og beslaglæggelse eller indefrysning og konfiskation af kriminelle aktiver."

De kompetente myndigheder, som får adgang til det centrale register, der er omhandlet i stk. 3, er de offentlige myndigheder, som er udpeget som ansvarlige for at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, herunder skattemyndigheder, tilsynsførende myndigheder og myndigheder, som har til opgave at efterforske eller retsforfølge hvidvask af penge, tilknyttede underliggende forbrydelser og finansiering af terrorisme samt sporing og beslaglæggelse eller indefrysning og konfiskation af kriminelle aktiver."

Begrundelse

Et forsvarligt finansielt system, der er udstyret med passende ressourcer til kontrol og analyse, og som er i stand til at afsløre unormale transaktionsmønstre, kan bidrage til at sikre:

- større opmærksomhed på terroristiske og kriminelle forbindelser og netværk samt på alle andre trusler, der kan opstå i denne forbindelse

- effektive forebyggende foranstaltninger hos alle relevante myndigheder (herunder tilsynsførende myndigheder).

Derfor skal de tilsynsførende myndigheder medtages på listen.

Ændringsforslag     43

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b a (nyt)

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 30 – stk. 8 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  I stk. 8 indsættes følgende afsnit:

 

"Før der etableres et nyt kundeforhold med et selskab eller en anden juridisk enhed, som er genstand for registrering af oplysninger om reelt ejerskab, tilvejebringer de forpligtede enheder dokumentation for registrering."

Ændringsforslag     44

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra c

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 30 – stk. 9 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I ekstraordinære situationer, som fastsættes i national ret, hvor den adgang, der er omhandlet i stk. 5, litra b), ville udsætte den reelle ejer for risiko for svig, bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, eller hvis den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan medlemsstaterne i det enkelte tilfælde indrømme en undtagelse til en sådan adgang til alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab.

udgår

Ændringsforslag     45

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra c

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 30 – stk. 10 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes og med Kommissionen om at gennemføre de forskellige typer af adgang i henhold til stk. 5.

Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes og med Kommissionen om at gennemføre de forskellige typer af adgang i henhold til stk. 5 og under hensyntagen til de nyeste gældende internationale standarder.

Begrundelse

Det er nødvendigt med en harmoniseret tilgang på EU-niveau, samtidigt med at internationale forpligtelser overholdes fuldt ud.

Gennemførelse af de nyeste internationale standarder understreger betydningen af at udvide anvendelsesområdet for og adgangen til de oplysninger, som FIU'er råder over.

Ændringsforslag     46

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at denne artikel finder anvendelse på truster og andre typer juridiske arrangementer med en struktur og funktion, der svarer til truster, f.eks. fiducia, Treuhand eller fideikommis.

Medlemsstaterne sikrer, at denne artikel finder anvendelse på truster og andre typer juridiske instrumenter eller arrangementer med en struktur og funktion, der svarer til truster, f.eks. fiducia, Treuhand, waqf eller fideikommis, samt alle andre eksisterende eller fremtidige juridiske arrangementer med en tilsvarende struktur og funktion.

Ændringsforslag     47

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – punkt 10 – litra a

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den enkelte medlemsstat stiller krav om, at forvaltere af viljesbestemte truster, der forvaltes i den pågældende medlemsstat, indhenter og opbevarer passende, nøjagtige og ajourførte oplysninger om reelt ejerskab vedrørende trusten. Oplysningerne skal omfatte identiteten af:

Den enkelte medlemsstat stiller krav om, at forvaltere af viljesbestemte truster, der oprettes, forvaltes eller fungerer i den pågældende medlemsstat i medfør af en medlemsstats eller et tredjelands lovgivning, indhenter og opbevarer passende, nøjagtige og ajourførte oplysninger om reelt ejerskab vedrørende trusten. Oplysningerne skal omfatte identiteten af:

Ændringsforslag     48

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 - nr. 10 – litra b

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 31 – stk. 3 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3a.   De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal opbevares i et centralt register, som oprettes af den medlemsstat, hvor trusten forvaltes.

"3a.   De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal opbevares i et centralt register, som oprettes af den medlemsstat, hvor trusten er oprettet, forvaltes eller fungerer."

Ændringsforslag     49

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra c

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 31 – stk. 4 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De kompetente myndigheder, som får adgang til det centrale register, der er omhandlet i stk. 3a, er de offentlige myndigheder, som er udpeget som ansvarlige for at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, herunder skattemyndigheder og myndigheder, som har til opgave at efterforske og retsforfølge hvidvask af penge, tilknyttede underliggende forbrydelser og finansiering af terrorisme samt beslaglæggelse eller indefrysning og konfiskation af kriminelle aktiver."

De kompetente myndigheder, som får adgang til det centrale register, der er omhandlet i stk. 3a, er de offentlige myndigheder, som er udpeget som ansvarlige for at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, herunder skattemyndigheder, tilsynsførende myndigheder og myndigheder, som har til opgave at efterforske og retsforfølge hvidvask af penge, tilknyttede underliggende forbrydelser og finansiering af terrorisme samt beslaglæggelse eller indefrysning og konfiskation af kriminelle aktiver."

Begrundelse

Tilsynsmyndigheder er blandt de myndigheder, der udfylder en væsentlig funktion.

Ændringsforslag     50

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra d

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 31 – stk. 4 a – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De oplysninger, der opbevares i det register, der er omhandlet i stk. 3a, skal, for så vidt angår andre truster end dem, der er omhandlet i artikel 7b, litra b), direktiv (EF) 2009/101, være tilgængelige for enhver person eller organisation, der kan godtgøre at have en legitim interesse heri.

De oplysninger, der opbevares i det register, der er omhandlet i stk. 3a, skal, for så vidt angår andre truster end dem, der er omhandlet i artikel 1a, litra b), i direktiv 2009/101/EF, være offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag     51

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra d

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 31 – stk. 4 a – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De oplysninger, som er tilgængelige for personer eller organisationer, der kan godtgøre at have en legitim interesse heri, omfatter navn, fødselsmåned og -år, statsborgerskab og bopælsland for den reelle ejer som defineret i artikel 3, nr. 6, litra b).

De offentligt tilgængelige oplysninger skal mindst omfatte den reelle ejers navn, fødselsdato, statsborgerskab, bopælsland, kontaktoplysninger (uden at oplyse hjemadressen) samt art og omfang af den reelle ejers interesser som defineret i artikel 3, nr. 6.

Ændringsforslag     52

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra d

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 31 – stk. 4 a – afsnit 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I medfør af dette stykke skal adgang til oplysninger om reelt ejerskab være i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne og open data-standarder som defineret i artikel 2, nr. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF1a og være genstand for onlineregistrering.

 

________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 90).

Ændringsforslag     53

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra d

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 31 – stk. 4 b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4b.  Når der etableres et kundeforhold med en trust eller et andet juridisk arrangement, som er genstand for registrering af oplysninger om reelt ejerskab i henhold til stk. 3a, tilvejebringer de forpligtede enheder dokumentation for registrering, hvor det er relevant."

4b.  Når der etableres et kundeforhold med en trust eller en anden type juridisk instrument eller juridisk arrangement, som er genstand for registrering af oplysninger om reelt ejerskab i henhold til stk. 3a, tilvejebringer de forpligtede enheder dokumentation for registrering, hvor det er relevant."

Begrundelse

Ud over juridiske arrangementer kan der også være juridiske instrumenter, som anført ovenfor. Juridiske instrumenter er forskellige fra juridiske arrangementer og skal derfor anføres separat. For at sikre, at dette direktiv gælder for alle juridiske strukturer, der har trustlignende funktioner, skal udtrykket "juridisk instrument" tilføjes.

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra e

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 31 – stk. 7 a – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7a. I ekstraordinære situationer, som fastsættes i national ret, hvor den adgang, der er omhandlet i stk. 4 og 4a ville udsætte den reelle ejer for risiko for svig, bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, eller hvis den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan medlemsstaterne i det enkelte tilfælde indrømme en undtagelse fra en sådan adgang til alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab.

7a. I ekstraordinære situationer, som fastsættes i national ret, hvor den adgang, der er omhandlet i stk. 4 og 4a ville udsætte den reelle ejer for risiko for svig, bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, eller hvis den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan medlemsstaterne i det enkelte tilfælde indrømme en undtagelse fra en sådan adgang til alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab. Undtagelserne skal revurderes med regelmæssige mellemrum for at undgå misbrug. Når der indrømmes en undtagelse, skal det fremgå klart af registret og begrundes skriftligt.

Ændringsforslag     55

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 32 – stk. 3 – afsnit 1 – fjerde punktum

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den skal kunne indhente oplysninger hos forpligtede enheder og anvende dem.

"Den skal kunne anmode om og indhente yderligere oplysninger hos forpligtede enheder og anvende dem."

Ændringsforslag     56

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 32 a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne indfører automatiske centrale mekanismer, f.eks. centrale registre eller centrale elektroniske systemer for dataudtræk, som muliggør rettidig identifikation af alle fysiske eller juridiske personer, som har eller kontrollerer betalingskonti som defineret i direktiv 2007/64/EF og bankkonti, som indehaves af et kreditinstitut på deres område. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om kendetegnene ved disse nationale mekanismer.

1.  Medlemsstaterne indfører automatiske centrale mekanismer, f.eks. centrale registre eller centrale elektroniske systemer for dataudtræk, som muliggør rettidig identifikation af alle fysiske eller juridiske personer, som har eller kontrollerer betalingskonti som defineret i direktiv 2007/64/EF og bankkonti og bankbokse, som indehaves af et kreditinstitut på deres område. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om kendetegnene ved disse nationale mekanismer.

Ændringsforslag     57

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Direktiv (EU) 2015/849

Artikel 32 a – stk. 3 – led 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-  vedrørende bankbokse: lejers navn og varigheden af lejekontrakten

Ændringsforslag     58

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 32 a – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Medlemsstaterne kan indføre undtagelser fra de forpligtelser, som er omhandlet i stk. 1-3 vedrørende passive bankkonti.

 

I medfør af dette stykke betyder "passiv bankkonto" en bankkonto med en saldo på højst 5 000 EUR, hvorfra eller -til der ikke er foretaget nogen betalinger, ud over rentebetalinger og andre normale gebyrer, som opkræves af tjenesteudbyderen, inden for de seneste 36 måneder.

Ændringsforslag     59

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt)

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 32 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12a)  Som artikel 32b indsættes:

 

"Artikel 32b

 

1.   Medlemsstaterne indfører automatiske centrale mekanismer, f.eks. centrale registre eller centrale elektroniske systemer for dataudtræk, som muliggør rettidig identifikation af alle fysiske eller juridiske personer, som er i besiddelse af eller kontrollerer grunde og bygninger på deres område. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om kendetegnene ved disse nationale mekanismer.

 

2.   Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der opbevares i de centrale mekanismer, som er omhandlet i stk. 1, er direkte tilgængelige på nationalt plan for FIU'erne og de kompetente myndigheder. Medlemsstaterne sikrer, at alle FIU'er rettidigt kan give oplysninger, der opbevares i de centrale mekanismer, der er omhandlet i stk. 1, til andre FIU'er, jf. artikel 53.

 

3.   Følgende oplysninger skal være tilgængelige og søgbare gennem de centraliserede mekanismer, der er omhandlet i stk. 1:

 

  vedrørende indehaveren af den faste ejendom og enhver person, der hævder at handle på ejerens vegne: navn, suppleret med øvrige oplysninger om identitet i henhold til de nationale bestemmelser til gennemførelse af artikel 13, stk. 1, litra a), eller et individuelt identifikationsnummer

 

  vedrørende den reelle ejer af den faste ejendom: navn, suppleret med øvrige oplysninger om identitet i henhold til de nationale bestemmelser til gennemførelse af artikel 13, stk. 1, litra b), eller et individuelt identifikationsnummer

 

-   vedrørende den faste ejendom: dato for og årsag til ejerskab, belåning og andre rettigheder end ejerskab

 

-   vedrørende grunden: beliggenhed, matrikelnummer, kategori (grundens aktuelle status), matriklens areal (grundareal)

 

-   vedrørende bygningen: beliggenhed, matrikelnummer, bygningsnummer, type, struktur, gulvareal.

 

4.   Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes og med Kommissionen for pr. 1. januar 2018 at oprette et europæisk register over fast ejendom, jf. stk. 1, som bygger på European Land Information Service (Eulis)."

Ændringsforslag    60

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 47 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"1.  Medlemsstaterne sikrer, at udbydere af valutaveksling mellem virtuelle valutaer og papirvalutaer, udbydere af virtuelle tegnebøger, vekselkontorer og checkindløsningskontorer samt udbydere af tjenester til truster eller selskaber er godkendte eller registrerede, og at udbydere af spiltjenester reguleres."

"1.  Medlemsstaterne sikrer, at udbydere af valutaveksling mellem virtuelle valutaer og lovligt oprettede valutaer, udbydere af virtuelle tegnebøger, vekselkontorer og checkindløsningskontorer, udstedere, administratorer, mellemmænd og distributører af virtuelle valutaer, administratorer og udbydere af online betalingssystemer samt udbydere af tjenester til truster eller selskaber er godkendt eller registreret, og at udbydere af spiltjenester reguleres, herunder via gennemførelse af forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme."

Ændringsforslag    61

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 50 a – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forbyde eller opstille urimelige eller unødigt restriktive betingelser for udveksling af oplysninger eller bistand mellem kompetente myndigheder. Navnlig skal medlemsstaterne sikre, at kompetente myndigheder ikke afslår anmodninger om bistand med henvisning til at:

Medlemsstaterne skal sikre udveksling af oplysninger og bistand mellem kompetente myndigheder uden at opstille urimelige eller unødigt restriktive betingelser. Navnlig skal medlemsstaterne sikre, at kompetente myndigheder ikke afslår anmodninger om bistand med henvisning til at:

Ændringsforslag     62

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 a (nyt)

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 51 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

18a)  Som artikel 51a indsættes:

 

"Artikel 51a

 

Senest i juni 2017 fremsætter Kommissionen et lovforslag om oprettelse af en europæisk FIU, der skal koordinere, bistå og støtte FIU'erne i medlemsstaterne. Denne europæiske FIU støtter de nationale FIU'er i vedligeholdelse og udvikling af den tekniske infrastruktur, der er nødvendig for at sikre informationsudveksling, og bistår dem i udarbejdelsen af samlede analyser af grænseoverskridende sager samt udarbejder sin egen strategiske analyse af sagerne og koordinerer medlemsstaternes FIU'ers arbejde i grænseoverskridende sager. Til dette formål udveksler de nationale FIU'er automatisk oplysninger med den europæiske FIU under efterforskningen af sager vedrørende hvidvaskning af penge. Lovforslaget skal inddrage resultaterne af Kommissionens undersøgelse af medlemsstaternes FIU'ers beføjelser til og hindringer for at indgå i et samarbejde om at udvikle et hensigtsmæssigt og skræddersyet system for samarbejdet."

Ændringsforslag     63

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 b (nyt)

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 51 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

18b)  Som artikel 51a indsættes:

 

"Artikel 51b

 

1.  Medlemsstaterne skal sikre, at deres FIU'er kan samarbejde og udveksle relevante oplysninger med deres kolleger i andre lande.

 

2.   Medlemsstaterne skal sikre, at EU's FIU'er kan foretage forespørgsler på vegne af deres kolleger i andre lande, hvor dette kan være relevant for en analyse af finansielle transaktioner. Forespørgslerne skal som minimum omfatte:

 

-   søgning i egne databaser, herunder oplysninger i rapporter om mistænkelige transaktioner

 

-   søgning i andre databaser, som de har direkte eller indirekte adgang til, herunder databaser til retshåndhævelse, offentlige databaser, administrative databaser samt databaser, der er tilgængelige mod betaling.

 

FIU'erne skal også, hvor de har tilladelse til det, kontakte andre kompetente myndigheder og finansielle institutioner med henblik på at indhente relevante oplysninger."

Ændringsforslag    64

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

Direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 55 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"2.  Medlemsstaterne sikrer, at forhåndsgodkendelsen fra den anmodede FIU til at formidle oplysningerne til kompetente myndigheder gives omgående og i videst muligt omfang, uanset typen af tilknyttet underliggende forbrydelse. Den anmodede FIU må ikke nægte at give sin godkendelse til en sådan formidling, medmindre dette ville falde uden for anvendelsesområdet for dens bestemmelser om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, ville kunne vanskeliggøre en strafferetlig efterforskning, ville stå i klart misforhold til en fysisk eller juridisk persons eller den anmodede FIU's medlemsstats legitime interesser eller på anden måde ville være i uoverensstemmelse med de grundlæggende principper i den pågældende medlemsstats nationale ret. Et eventuelt afslag på godkendelse begrundes behørigt."

"2.  Medlemsstaterne sikrer, at forhåndsgodkendelsen fra den anmodede FIU til at formidle oplysningerne til kompetente myndigheder gives omgående og i videst muligt omfang, uanset typen af tilknyttet underliggende forbrydelse. Den anmodede FIU må ikke nægte at give sin godkendelse til en sådan formidling, medmindre dette ville falde uden for anvendelsesområdet for dens bestemmelser om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, ville kunne vanskeliggøre en strafferetlig efterforskning, ville stå i klart misforhold til en fysisk eller juridisk persons eller den anmodede FIU's medlemsstats legitime interesser eller på anden måde ville være i uoverensstemmelse med de grundlæggende principper i den pågældende medlemsstats nationale ret. Et eventuelt afslag på godkendelse begrundes behørigt. De grundlæggende rettigheder, herunder retten til databeskyttelse, skal under alle omstændigheder respekteres fuldt ud over for alle parter."

Ændringsforslag     65

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 7 b – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger om reelt ejerskab, der er omhandlet i stk. 1, også gøres offentligt tilgængelige via det registersammenkoblingssystem, der er omhandlet i artikel 4a, stk. 2.

"3.  Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger om reelt ejerskab, der er omhandlet i stk. 1, også gøres offentligt tilgængelige via det registersammenkoblingssystem, der er omhandlet i artikel 4a, stk. 2, i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne og open data-standarderne, som defineret i artikel 2, stk. 7, i direktiv 2003/98/EF, og gøres til genstand for onlineregistrering.

Ændringsforslag    66

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2009/101/EF

Artikel 7 b – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  I ekstraordinære situationer, som fastsættes i national ret, hvor adgang til de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 ville udsætte den reelle ejer for risiko for svig, bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, eller hvis den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan medlemsstaterne i det enkelte tilfælde indrømme en undtagelse til den obligatoriske offentliggørelse af alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab.

4.  I ekstraordinære situationer, som fastsættes i national ret, hvor adgang til de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, ville udsætte den reelle ejer for risiko for svig, bortførelse, pengeafpresning, vold eller intimidering, eller hvis den reelle ejer er mindreårig eller på anden måde umyndig, kan medlemsstaterne i det enkelte tilfælde indrømme en undtagelse fra den obligatoriske offentliggørelse af alle eller dele af oplysningerne om det reelle ejerskab. Undtagelserne skal revurderes med regelmæssige mellemrum for at undgå misbrug. Når der indrømmes en undtagelse, skal det fremgå klart af registret og begrundes skriftligt.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme

Referencer

COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

12.9.2016

LIBE

12.9.2016

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

12.9.2016

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Kostas Chrysogonos

12.10.2016

Artikel 55 – Fælles udvalgsmøder

Dato for meddelelse på plenarmødet

6.10.2016

Behandling i udvalg

28.11.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

12.1.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Constance Le Grip, Victor Negrescu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Andrey Novakov

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF af 16. september 2009 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 48, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (EUT L 258 af 1.10.2009, s. 11).

(2)

Kommissionens konsekvensvurdering, SWD(2016)0223, SWD(2016)0224.

(3)

Se også: "The law enforcement challenges of cybercrime: are we really playing catch up?", studie udarbejdet for LIBE-udvalget, Temaafdeling C, Europa-Parlamentet, 2015.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme

Referencer

COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)

Dato for høring af EP

5.7.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

12.9.2016

LIBE

12.9.2016

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

12.9.2016

INTA

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

Ordførere

Dato for valg

Krišjānis Kariņš

15.6.2016

Judith Sargentini

15.6.2016

 

 

Artikel 55 – Fælles udvalgsprocedure

Dato for meddelelse på plenarmødet

6.10.2016

 

Behandling i udvalg

1.12.2016

12.1.2017

 

 

Dato for vedtagelse

28.2.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

88

1

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Malin Björk, Udo Bullmann, Caterina Chinnici, Fabio De Masi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Markus Ferber, Raymond Finch, Sven Giegold, Neena Gill CBE, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Eva Joly, Othmar Karas, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Monica Macovei, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Roberta Metsola, Bernard Monot, Claude Moraes, Luigi Morgano, Alessandra Mussolini, József Nagy, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Soraya Post, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Richard Corbett, Pál Csáky, Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Maria Grapini, Anna Hedh, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Krišjānis Kariņš, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Angelika Mlinar, John Procter, Emil Radev, Michel Reimon, Andreas Schwab, Barbara Spinelli, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Nils Torvalds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lieve Wierinck

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Luke Ming Flanagan, Kinga Gál, Peter Kouroumbashev, Monica Macovei, Momchil Nekov, Paul Tang, Pavel Telička, Traian Ungureanu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lieve Wierinck, Branislav Škripek

Dato for indgivelse

9.3.2017


RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

88

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Pavel Telička, Nils Torvalds, Lieve Wierinck, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Stanisław Ożóg, John Procter, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek

EFDD

Marco Valli, Kristina Winberg

ENF

Bernard Monot

GUE/NGL

Malin Björk, Fabio De Masi, Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Barbara Spinelli, Miguel Viegas

PPE

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Herbert Dorfmann, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Danuta Maria Hübner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Barbara Kudrycka, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jeroen Lenaers, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Luděk Niedermayer, Emil Radev, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Csaba Sógor, Romana Tomc, Traian Ungureanu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Caterina Chinnici, Richard Corbett, Mady Delvaux, Tanja Fajon, Neena Gill CBE, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Soraya Post, Pedro Silva Pereira, Birgit Sippel, Tibor Szanyi, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Eva Joly, Jean Lambert, Michel Reimon, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Bodil Valero

1

-

EFDD

Raymond Finch

4

0

PPE

Frank Engel, Burkhard Balz, Markus Ferber, Andreas Schwab

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse