Процедура : 2016/0106(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0057/2017

Внесени текстове :

A8-0057/2017

Разисквания :

PV 25/10/2017 - 3
CRE 25/10/2017 - 3

Гласувания :

PV 25/10/2017 - 7.5
CRE 25/10/2017 - 7.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0411

ДОКЛАД     ***I
PDF 1482kWORD 218k
8.3.2017
PE 592.408v03-00 A8-0057/2017

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на държавите – членки на Европейския съюз, за определяне на условията за достъп до Системата за влизане/излизане за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент (ЕС) № 1077/2011

(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Агустин Диас де Мера Гарсия Консуегра

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПОЗИЦИЯ НА МАЛЦИНСТВОТО
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на държавите – членки на Европейския съюз, за определяне на условията за достъп до Системата за влизане/излизане за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент (ЕС) № 1077/2011

(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0194),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, букви б) и г), член 87, параграф 2, буква а) и член 88, параграф 22, буква а) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0135/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) от 21 септември 2016 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по бюджети (A8-0057/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  С цел допълнително подобряване на управлението на външните граници и по-специално за да се провери спазването на разпоредбите относно разрешения срок на престой в рамките на Шенгенското пространство, следва да се създаде система, която да регистрира по електронен път времето и мястото на влизане и излизане на граждани на трети държави, допуснати в Шенгенското пространство за кратък престой, и да изчислява срока на разрешения им престой.

Обосновка

Следва да се добави съображение, представящо цялостната обосновка за създаването на Системата за влизане/излизане.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Необходимо е да бъдат уточнени целите на Системата за влизане/излизане и техническата ѝ архитектура, да бъдат изработени правилата за нейното функциониране и използване и да бъдат определени отговорностите във връзка със системата, категориите данни, които да се въвеждат в нея, целите на въвеждане на данните, критериите за тяхното въвеждане, органите, на които е разрешен достъп до данните, както и допълнителните правила за обработване на данните и за защита на личните данни.

(7)  Необходимо е да бъдат уточнени целите на Системата за влизане/излизане, категориите данни, които да се въвеждат в нея, критериите за тяхното въвеждане, органите, на които е разрешен достъп до данните, допълнителните правила за обработване на данните и за защита на личните данни, както и техническата архитектура на системата, правилата за нейното функциониране и използване и оперативната съвместимост с други информационни системи. Необходимо е също така да се определят отговорностите по отношение на системата.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Следва да бъдат установени точни правила за отговорността за разработването и функционирането на Системата за влизане/излизане и отговорността на държавите членки за свързването със Системата. Държавите членки следва да могат да използват наличните средства по своите национални програми по линия на фонд „Вътрешна сигурност“ за разработването и функционирането на Системата за влизане/излизане на национално равнище. Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието, създадена с Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета1a, следва да отговаря за разработването и оперативното управление на централизираната Система за влизане/излизане съгласно настоящия регламент и съответните разпоредби на Регламент (ЕС) № 1077/2011 следва да бъдат съответно изменени.

 

__________

 

1a  Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (ОВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1).

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Целта на Системата за влизане/излизане следва да бъде подобряване на управлението на външните граници, предотвратяване на незаконната имиграция и улесняване на управлението на миграционните потоци. По-специално, и когато е целесъобразно, Системата за влизане/излизане следва да допринася за идентифицирането на всяко лице, което не отговаря или вече не отговаря на условията за срок на престой на територията на държавите членки.

(9)  Целта на Системата за влизане/излизане следва да бъде да се подобри управлението на външните граници, да се предотврати незаконната имиграция и да се улесни управлението на миграционните потоци. По-специално, и когато е целесъобразно, Системата за влизане/излизане следва да допринася за идентифицирането на всяко лице, което не отговаря или вече не отговаря на условията за срок на разрешения престой на територията на държавите членки. В допълнение Системата за влизане/излизане следва да допринася за предотвратяването, разкриването и разследването на терористични и други тежки престъпления.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Системата за влизане/излизане следва да се състои от централна система, която управлява централна компютризирана база данни с биометрични и буквено-цифрови данни, национален единен интерфейс във всяка държава членка, сигурен канал за комуникация между централната система на Системата за влизане/излизане и централната визова информационна система (ВИС) на визовата информационна система (ВИС), създадена с Решение 2004/512/ЕО на Съвета1a, и сигурната и криптирана комуникационна инфраструктура между централната система и националните единни интерфейси. Всяка държава членка следва да свърже своите национални гранични инфраструктури към националния единен интерфейс по сигурен начин. С цел да се даде възможност на гражданите на трети държави и на превозвачите да проверяват във всеки един момент оставащия разрешен срок на престой следва да се разработи уеб услуга. На етапа на разработване на уеб услугата следва да се проведат консултации със съответните заинтересовани страни.

 

_______________

 

Решение 2004/512/ЕО на Съвета от 8 юни 2004 г. за създаване на Визова информационна система (ВИС) (ОВ L 213, 15.6.2004 г., стр. 5).

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 9 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9б)  Между Системата за влизане/излизане и ВИС следва да се установи оперативна съвместимост чрез пряк канал за комуникация между централната система на ВИС и централната система на Системата за влизане/излизане, за да се даде възможност на граничните органи, използващи Системата за влизане/излизане, да правят справки във ВИС, за да извличат данни, свързани с визите, с цел създаване или актуализиране на лично досие, да се даде възможност на граничните органи да проверяват валидността на визата и самоличността на притежателя на виза чрез пръстовите отпечатъци пряко във ВИС на външните граници, както и да се позволи на граничните органи да проверяват самоличността на гражданите на трети държави, освободени от изискването за виза, чрез проверка във ВИС на пръстовите отпечатъци. Оперативната съвместимост следва също да позволи на граничните органи, използващи ВИС, да правят справки пряко в Системата за влизане/излизане чрез ВИС, с цел да разглеждат заявления за издаване на виза и решенията по тези заявления, както и да позволи на органите, компетентни да издават визи, да актуализират данните, свързани с визи, в Системата за влизане/излизане в случай на анулиране, отмяна или удължаване на срока на валидност на визите. Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета1a следва да бъде съответно изменен.

 

_________

 

1a  Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60).

Обосновка

Редът на съображенията е променен, за да отрази последователността на членовете. Предишното съображение 13 е без промяна.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 9 в (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9в)  С цел структурно подобряване на архитектурата за управление на данни на Съюза в областта на граничния контрол и сигурността в съобщението на Комисията от 6 април 2016 г., озаглавено „По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността“, е представен процес за постигане на оперативна съвместимост на информационните системи. Експертната група на високо равнище по информационните системи и оперативната съвместимост, създадена съгласно това съобщение, следва да представи резултатите си през пролетта на 2017 г. Тези резултати може да бъдат от значение за бъдещото развитие на Системата за влизане/излизане и, ако такъв е случаят, Комисията се приканва да предложи подходящи мерки относно Системата за влизане/излизане.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 9 г (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9г)  С настоящия регламент следва да се определят органите на държавите членки, на които може да бъде разрешен достъп до Системата за влизане/излизане за въвеждане, изменяне или заличаване на данни или справка с тях за конкретните цели на Системата за влизане/излизане и доколкото това е необходимо за изпълнението на задачите им.

Обосновка

Редът на съображенията е променен, за да отрази последователността на членовете. Предишното съображение 14 е без промяна.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 9 д (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9д)  Обработването на данните от Системата за влизане/излизане следва да е пропорционално на определените цели и да е необходимо за изпълнението на задачите на компетентните органи. Когато използват Системата за влизане/излизане, компетентните органи следва да гарантират, че се зачитат човешкото достойнство и неприкосновеността на личността на лицето, чиито данни са поискани, и не се допуска дискриминация, основана на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или вяра, политически или други убеждения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, произход по рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  За да постигне тези цели, Системата за влизане/излизане следва да обработва буквено-цифрови и биометрични данни (пръстови отпечатъци и портретна снимка). Използването на биометрични данни, въпреки неговото въздействие върху личния живот на пътниците, е оправдано по две причини. На първо място, биометричното разпознаване е надежден метод за установяване на самоличността на граждани на трети държави, които се намират на територията на държавите членки без документи за задгранично пътуване или други средства за установяване на самоличността, което е чест прийом на незаконните мигранти. На второ място, биометричното разпознаване е по-надежден начин за сравняване на данните за влизане и излизане на законно пътуващите лица. Използването на портретна снимка в съчетание с данни за пръстови отпечатъци позволява да се намали броят на регистрираните пръстови отпечатъци, като същевременно се постига същата точност на установяване на самоличността.

(10)  Системата за влизане/излизане следва да събира и обработва буквено-цифрови и биометрични данни (пръстови отпечатъци и портретна снимка) главно за целите на подобряване на управлението на външните граници, предотвратяване на незаконната имиграция и улесняване на управлението на миграционните потоци. Личните данни, събрани в Системата за влизане/излизане, могат да се преработват допълнително, за да се допринесе за предотвратяването, разкриването и разследването на терористични престъпления и на други тежки престъпления само при условията, определени в настоящия регламент. Използването на биометрични данни, въпреки неговото въздействие върху личния живот на пътниците, е оправдано по две причини. На първо място, биометричното разпознаване е надежден метод за установяване на самоличността на граждани на трети държави, които се намират на територията на държавите членки без документи за задгранично пътуване или други средства за установяване на самоличността, което е чест прийом на незаконните мигранти. На второ място, биометричното разпознаване е по-надежден начин за сравняване на данните за влизане и излизане на законно пътуващите лица. Използването на портретна снимка в съчетание с данни за пръстови отпечатъци позволява да се намали броят на регистрираните пръстови отпечатъци, като същевременно се постига същата точност на установяване на самоличността.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 11

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  В Системата за влизане/излизане следва да се регистрират, ако физически е възможно, четири пръстови отпечатъка на гражданите на трети държави, освободени от изискването за виза, което да позволи точна проверка и установяване на самоличността (да се гарантира, че гражданинът на трета държава не е вече регистриран в базата данни под друга самоличност или с друг документ за задгранично пътуване) и да гарантира наличието на достатъчно данни при всякакви обстоятелства. Проверката на пръстовите отпечатъци на притежателите на виза ще се извършва във Визовата информационна система. (ВИС) създадена с Решение 2004/512/ЕО4 на Съвета. В Системата за влизане/излизане следва да се регистрира портретна снимка както на гражданите на трети държави, освободени от изискването за виза, така и на тези, които притежават виза, като тази снимка следва да се използва като основният биометричен идентификатор за проверка на самоличността на гражданите на трети държави, които вече са били регистрирани в Системата за влизане/излизане, през целия период на съществуване на тяхното лично досие преди заличаването му. Като алтернатива, тази проверка следва да се извършва чрез използването на пръстови отпечатъци.

(11)  В Системата за влизане/излизане следва да се регистрират, ако физически е възможно, четири пръстови отпечатъка на гражданите на трети държави, освободени от изискването за виза, което да позволи точна проверка и установяване на самоличността (да се гарантира, че гражданинът на трета държава не е вече регистриран в базата данни под друга самоличност или с друг документ за задгранично пътуване) и да гарантира наличието на достатъчно данни за постигане на целите на Системата за влизане/излизане. Проверката на пръстовите отпечатъци на притежателите на виза ще се извършва във ВИС. В Системата за влизане/излизане следва да се регистрира портретна снимка както на гражданите на трети държави, освободени от изискването за виза, така и на тези, които притежават виза, като тази снимка следва да се използва като основният биометричен идентификатор за проверка на самоличността на гражданите на трети държави, които вече са били регистрирани в Системата за влизане/излизане, през целия период на съществуване на тяхното лично досие преди заличаването му. Като алтернатива, тази проверка следва да се извършва чрез използването на пръстови отпечатъци.

__________

__________

4  Решение 2004/512/ЕО на Съвета от 8 юни 2004 г. за създаване на Визова информационна система (ВИС) (ОВ L 213, 15.6.2004 г., стр. 5).

 

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 12

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Системата за влизане/излизане следва да се състои от централна система, която ще управлява централна компютризирана база данни с биометрични и буквено-цифрови данни, национален единен интерфейс във всяка държава членка, сигурен канал за комуникация между централната система на Системата за влизане/излизане и централната система на ВИС и комуникационна инфраструктура между централната система и националните единни интерфейси. Всяка държава членка следва да свърже своята гранична инфраструктура към националния единен интерфейс.

заличава се

Обосновка

Съображението е преместено.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 13

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Между Системата за влизане/излизане и ВИС следва да се установи оперативна съвместимост чрез пряк канал за комуникация между централните системи, което да позволи на граничните органи, използващи Системата за влизане/излизане, да правят справки във ВИС, за да извличат данни, свързани с визите, с цел създаване или актуализиране на лично досие; да позволи на граничните органи да проверяват валидността на визата и самоличността на притежателя на виза чрез пръстовите отпечатъци пряко във ВИС на външните граници, както и да позволи на граничните органи да проверяват самоличността на гражданите на трети държави, освободени от изискването за виза, чрез проверка във ВИС на пръстовите отпечатъци. Оперативната съвместимост следва също да позволи на граничните органи, използващи ВИС, да правят справки пряко в Системата за влизане/излизане чрез ВИС с цел да разглеждат заявления за издаване на виза и решенията по тези заявления, както и да позволи на органите, компетентни да издават визи, да актуализират данните, свързани с визи, в Системата за влизане/излизане в случай на анулиране, отмяна или удължаване на срока на валидност на визите. Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета следва да бъде съответно изменен.

заличава се

Обосновка

Съображението е преместено.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 14

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  С настоящия регламент следва да се определят органите на държавите членки, на които може да бъде разрешен достъп до Системата за влизане/излизане за въвеждане, изменяне или заличаване на данни или справка с тях за конкретните цели на Системата за влизане/излизане и доколкото това е необходимо за изпълнението на задачите им.

заличава се

Обосновка

Съображението е преместено.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 15

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Обработването на данните от Системата за влизане/излизане следва да е пропорционално на определените цели и да е необходимо за изпълнението на задачите на компетентните органи. Когато използват Системата за влизане/излизане, компетентните органи следва да гарантират, че се зачитат човешкото достойнство и неприкосновеността на личността на лицето, чиито данни са поискани, и не се допуска дискриминация, основана на пол, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или вяра, политически или други убеждения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, произход по рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

заличава се

Обосновка

Съображението е преместено.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 16

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  В борбата срещу тероризма и други тежки престъпления за правоприлагащите органи е от първостепенно значение да разполагат с възможно най-актуалната информация, за да могат да изпълняват възложените им задачи. Достъпът до данни във ВИС за целите на правоприлагането вече доказа своята полезност при установяването на самоличността на жертви на насилствена смърт или в помощ на следователите за постигането на значителен напредък по случаи, свързани с трафик на хора, тероризъм и трафик на наркотици. Достъпът до информацията, която се съдържа в Системата за влизане/излизане, е необходим за предотвратяване, разкриване и разследване на терористични престъпления съгласно Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета6 или други тежки престъпления съгласно Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета7. Данните от Системата за влизане/излизане могат да се използват като инструмент за проверка на самоличността както в случаите, когато гражданин на трета държава е унищожил своите документи, така и когато правоприлагащите органи разследват престъпление чрез използването на пръстови отпечатъци или портретна снимка и искат да установят дадена самоличност. Те могат да се използват и като средство за криминално разузнаване, за да се събират доказателства чрез проследяване на маршрутите на лице, което е заподозряно в извършването на престъпление или е жертва на престъпление. Ето защо данните в Системата за влизане/излизане следва да бъдат на разположение на оправомощените органи на държавите членки и на Европейската полицейска служба („Европол“), при спазване на условията, посочени в настоящия регламент.

(16)  В борбата срещу тероризма и други тежки престъпления оправомощените правоприлагащи органи е необходимо да разполагат с възможно най-актуалната информация, за да могат да изпълняват възложените им задачи. Достъпът до данни във ВИС за целите на правоприлагането вече доказа своята полезност при установяването на самоличността на жертви на насилствена смърт или в помощ на следователите за постигането на значителен напредък по случаи, свързани с трафик на хора, тероризъм и трафик на наркотици. Достъпът до информацията, която се съдържа в Системата за влизане/излизане, е необходим за предотвратяване, разкриване и разследване на терористични престъпления съгласно Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета6 или други тежки престъпления съгласно Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета7. Данните от Системата за влизане/излизане могат да се използват като инструмент за проверка на самоличността както в случаите, когато гражданин на трета държава е унищожил своите документи, така и когато правоприлагащите органи разследват престъпление чрез използването на пръстови отпечатъци или портретна снимка и искат да установят дадена самоличност. Те могат да се използват и като средство за събиране на доказателства чрез проследяване на маршрутите на лице, което е заподозряно в извършването на престъпление или е жертва на престъпление. Ето защо данните в Системата за влизане/излизане следва да бъдат на разположение на оправомощените органи на държавите членки и на Европейската полицейска служба („Европол“), при спазване на условията, посочени в настоящия регламент. От гледна точка на целите на правоприлагането и с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични престъпления или други тежки престъпление, търсенето в базата данни е пропорционално, ако са налице много сериозни опасения за обществената сигурност. Всяко търсене трябва да бъде надлежно основателно и пропорционално по отношение на заявения интерес.

___________

___________

6  Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 6).

6  Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3).

7  Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки (ОВ L 190, 18.7.2002 г., стр. 1).

7  Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки (ОВ L 190, 18.7.2002 г., стр. 1).

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 17

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Освен това Европол изпълнява ключова роля по отношение на сътрудничеството между органите на държавите членки в областта на разследването на трансгранични престъпления в подкрепа на предотвратяването, анализирането и разследването на престъпления на територията на целия Европейски съюз. Ето защо Европол също следва да има достъп до Системата за влизане/излизане в рамките на своите задачи и в съответствие с Решение 2009/371/ПВР на Съвета. 8

(17)  Освен това Европол изпълнява ключова роля по отношение на сътрудничеството между органите на държавите членки в областта на разследването на трансгранични престъпления в подкрепа на предотвратяването, анализирането и разследването на престъпления на територията на целия Европейски съюз. Ето защо Европол също следва да има достъп до Системата за влизане/излизане в рамките на своите задачи и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета8. Европейският надзорен орган по защита на данните следва да наблюдава обработването на лични данни от Европол и да гарантира пълното спазване на приложимите правила в областта на защитата на данните.

___________________

___________________

8  Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол) (ОВ L 121, 15.5.2009 г., стp. 37).

8  Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53).

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 19

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Съпоставянето на данни въз основа на латентен пръстов отпечатък, който представлява дактилоскопичната следа, която може да бъде открита на местопрестъпление, е от основно значение в областта на полицейското сътрудничество. Възможността за сравняване на латентен пръстов отпечатък с данните за пръстови отпечатъци, съхранявани в Системата за влизане/излизане, в случаите, в които има основателни причини да се смята, че е възможно извършителят или жертвата да е регистриран в Системата за влизане/излизане, ще предостави на правоприлагащите органи на държавите членки много ценен инструмент в предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления, когато например единствените налични доказателства на местопрестъплението са латентни пръстови отпечатъци.

(19)  Съпоставянето на данни въз основа на латентен пръстов отпечатък, който представлява дактилоскопичната следа, която може да бъде открита на местопрестъпление, е от основно значение в областта на полицейското сътрудничество. Възможността за сравняване на латентен пръстов отпечатък с данните за пръстови отпечатъци, съхранявани в Системата за влизане/излизане, в случаите, в които има основателни причини да се смята, че е възможно извършителят или жертвата да е регистриран в Системата за влизане/излизане, е необходима на правоприлагащите органи на държавите членки, за да предотвратяват, разкриват или разследват терористични или други тежки престъпления, когато например единствените налични доказателства на местопрестъплението са латентни пръстови отпечатъци.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 24 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24a)  Държавите членки следва да гарантират достъпа на граничните служители до базата данни на Интерпол за откраднати и изгубени документи за пътуване и до съответните национални бази данни и бази данни на Съюза. Те също така следва да гарантират, че граничните служители използват пълноценно своето право на достъп до тези бази данни при регистрирането на пътници от трети държави, които влизат на територията на Съюза или я напускат.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 25

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Личните данни, запазени в Системата за влизане/излизане, не следва да бъдат съхранявани по-дълго от необходимото за целите на системата. Целесъобразно е данните, свързани с граждани на трети държави, да се съхраняват за срок от пет години за целите на управлението на границите, така че да се избегне необходимостта от повторно регистриране на гражданите на трети държави в Системата за влизане/излизане преди изтичането на този срок. За граждани на трети държави, които са членове на семейството на гражданин на Съюза и за които се прилага Директива 2004/38/ЕО , или които са членове на семейството на гражданин на трета държава, който се ползва от правото на свободно движение съгласно правото на Съюза, и които не притежават карта за пребиваване, посочена в Директива 2004/38/ЕО, е целесъобразно да се съхранява всеки запис за влизане и съответното излизане за максимален срок от една година след последното излизане.

(25)  Личните данни, запазени в Системата за влизане/излизане, не следва да бъдат съхранявани по-дълго от строго необходимото за целите, за които данните се обработват. Достатъчно е данните, свързани с граждани на трети държави, които са използвали Системата за влизане/излизане по законен начин, и за граждани на трети държави, чието влизане за кратък престой {или въз основа на виза за обиколно пътуване} е отказано за срок от две години за целите на управлението на границите, така че да се избегне необходимостта от повторно регистриране на гражданите на трети държави в Системата за влизане/излизане преди изтичането на този срок. Двегодишният срок на съхраняване на данните ще намали честотата на повторно регистриране и ще бъде от полза за всички пътници, тъй като ще се съкрати средната продължителност на времето, необходимо за преминаване през границите, както и времето за чакане на граничните контролно-пропускателни пунктове. Дори за пътниците, които влизат еднократно в Шенгенското пространство, фактът, че не е необходимо повторно регистриране на други пътници, които вече са регистрирани в Системата за влизане/излизане, ще намали времето за чакане на границите. Двегодишният срок на съхраняване на данните е необходим и за улесняване на преминаването на границите чрез използването на механизми за ускоряване на процедурите и системи за самообслужване. За граждани на трети държави, които са членове на семейството на гражданин на Съюза и за които се прилага Директива 2004/38/ЕО, или които са членове на семейството на гражданин на трета държава, който се ползва от правото на свободно движение съгласно правото на Съюза, и които не притежават карта за пребиваване, посочена в Директива 2004/38/ЕО, е целесъобразно да се съхранява всеки запис за влизане и съответното излизане за максимален срок от една година след последното излизане. След изтичането на съответния срок на съхраняване на данните те следва да бъдат автоматично изтрити.

___________

___________

10  Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77).

10  Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77).

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 25 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25a)  Четиригодишният срок на съхраняване е необходим по отношение на данните на граждани на трети държави, които не са напуснали територията на държавите членки в рамките на разрешения срок на престой, с цел да се подпомогне процесът на откриване и връщане на тези лица. След изтичане на тези четири години данните следва да бъдат изтрити автоматично, освен ако има основания да бъдат изтрити по-рано.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 26

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Петгодишният срок на съхраняване на данните е необходим, за да позволи на граничните служители да извършват необходимия анализ на риска, изискван от Кодекса на шенгенските граници, преди да разрешат на даден пътник да влезе в Шенгенското пространство. Обработването на заявления за издаване на визи в консулските служби също изисква извършването на анализ на пътуванията на кандидата в миналото, така че да се оцени как той е използвал предишни визи и дали е спазил условията за престой. Прекъсването на практиката за подпечатване на паспорта ще се компенсира чрез справка в Системата за влизане/излизане. Ето защо записите на минали пътувания в системата следва да обхващат период от време, който е достатъчен за целите на издаването на визи. Петгодишният срок на съхраняване на данните ще намали честотата на повторно регистриране и ще бъде от полза за всички пътници, тъй като ще се съкрати средната продължителност на времето, необходимо за преминаване през границите, както и времето за чакане на граничните контролно-пропускателни пунктове. Дори за пътниците, които влизат еднократно в Шенгенското пространство, фактът, че не е необходимо повторно регистриране на други пътници, които вече са регистрирани в Системата за влизане/излизане, ще намали времето за чакане на границите. Този срок на съхраняване на данните ще е необходим и за да се даде възможност за улесняване на преминаването на границите чрез използването на механизми за ускоряване на процедурите и системи за самообслужване. Това улесняване зависи от данните, регистрирани в системата. По-кратък срок на съхраняване на данните би имал отрицателно въздействие върху продължителността на граничните проверки. Съхраняването на данни за по-кратък срок би намалило броя на пътниците, които могат да се възползват от това улесняване, и по този начин се застрашава постигането на заявената цел на Системата за влизане/излизане, а именно улесняването на преминаването на границите.

(26)  Двегодишният срок на съхраняване на личните данни на граждани на трети държави, които са използвали Системата за влизане/излизане по законен начин, и на граждани на трети държави, чието влизане за кратък престой {или въз основа на виза за обиколно пътуване} е отказано, и четиригодишният срок на съхраняване на личните данни на граждани на трети държави, които не са напуснали територията на държавите членки в рамките на разрешения срок на престой, са необходими, за да се позволи на граничните служители да извършват необходимия анализ на риска, изискван от Кодекса на шенгенските граници, преди да разрешат на даден пътник да влезе в Шенгенското пространство. Обработването на заявления за издаване на визи в консулските служби също изисква извършването на анализ на пътуванията на кандидата в миналото, така че да се оцени как той е използвал предишни визи и дали е спазил условията за престой. Прекъсването на практиката за подпечатване на паспорта ще се компенсира чрез справка в Системата за влизане/излизане. Ето защо записите на минали пътувания в системата следва да обхващат период от време, който е достатъчен за целите на издаването на визи. При извършване на анализ на риска на границата и при обработването на заявлението за виза следва да бъдат проверени пътуванията в миналото на гражданите на трети държави, за да се определи дали са пресрочили максималната продължителност на разрешен престой в миналото. Следователно е необходимо да се съхраняват личните данни на граждани на трети държави, които не са напуснали територията на държавите членки в рамките на разрешения срок на престой най-много за период от четири години, подобно на личните данни на граждани на трети държави, които са използвали Системата за влизане/излизане по законен начин, и на граждани на трети държави, чието влизане за кратък престой {или въз основа на виза за обиколно пътуване} е отказано.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Същият десетгодишен срок на съхраняване ще бъде необходим и по отношение на данните на лица, които не са напуснали територията на държавите членки в рамките на разрешения срок на престой, с цел да се подпомогне откриването на тези лица и процесът на връщане, както и по отношение на лицата, на които е било отказано влизане за кратък престой или въз основа на виза за обиколно пътуване. След изтичане на тези пет години данните следва да бъдат заличени, освен ако има основания да бъдат заличени по-рано.

заличава се

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 28

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Следва да бъдат установени точни правила за отговорността за разработването и функционирането на Системата за влизане/излизане и отговорността на държавите членки за свързването със Системата. Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието, създадена с Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета, следва да отговаря за разработването и оперативното управление на централизираната Система за влизане/излизане съгласно настоящия регламент и съответните разпоредби на Регламент (ЕС) № 1077/2011 следва да бъдат съответно изменени.

заличава се

Обосновка

Съображението е преместено.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 30

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета12 се прилага по отношение на обработката на лични данни от страна на държавите членки в изпълнение на настоящия регламент, освен ако тази обработка се извършва от оправомощените или проверяващите органи на държавите членки за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления.

(30)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета12 се прилага по отношение на обработката на лични данни от страна на държавите членки в изпълнение на настоящия регламент, освен ако тази обработка се извършва от оправомощените или проверяващите органи на държавите членки за целите на предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на терористични или други тежки престъпления.

___________________

___________________

12  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

12  Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 31

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)   Обработката на лични данни от органите на държавите членки за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления съгласно настоящия регламент следва да зачита стандартите за защита на личните данни, установени в националното право, които съответстват на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета13.

(31)  Националните законови, подзаконови и административни разпоредби, приети в съответствие с Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета13, се прилагат по отношение на обработката на лични данни от компетентните органи на държавите членки за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на терористични или други тежки престъпления съгласно настоящия регламент.

___________________

___________________

 

12a Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

13 Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (ОВ L 350, 30.12.2008 г., стр. 60).

 

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 34

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  Независимите надзорни органи, създадени съгласно член 28 от Директива 95/46/ЕО, следва да следят за законосъобразността на обработката на лични данни от страна на държавите членки, а Европейският надзорен орган по защита на данните, създаден с Регламент (ЕО) № 45/2001, следва да наблюдава дейността на институциите и органите на Съюза във връзка с обработването на лични данни. Европейският надзорен орган по защита на данните и надзорните органи следва да си сътрудничат при осъществяването на наблюдение на Системата за влизане/излизане.

(34)  Независимите надзорни органи, създадени съгласно член 51 от Регламент (ЕС) 2016/679, следва да следят за законосъобразността на обработката на лични данни от страна на държавите членки, а Европейският надзорен орган по защита на данните, създаден с Регламент (ЕО) № 45/2001, следва да наблюдава дейността на институциите и органите на Съюза във връзка с обработването на лични данни. Европейският надзорен орган по защита на данните и надзорните органи следва да си сътрудничат при осъществяването на наблюдение на Системата за влизане/излизане.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 35

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  Националните надзорни органи, създадени по силата на член 25 от Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета, следва да следят за законосъобразността на обработката на лични данни от страна на държавите членки за целите на правоприлагането, а националните надзорни органи, създадени по силата на член 33 от Решение 2009/371/ПВР, следва да следят за законосъобразността на дейностите по обработването на данни, извършвани от Европол.

(35)  Националните надзорни органи, създадени по силата на член 41 от Директива (ЕС) 2016/680, следва да следят за законосъобразността на обработката на лични данни от страна на държавите членки за целите на правоприлагането.

Обосновка

В съответствие с член 43 от Регламента за Европол контролът на законосъобразността на извършваната от Европол обработка е от компетентността на ЕНОЗД, а не на националните надзорни органи.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 36

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  "(...) Беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001, като той представи становище на […].

(36)  Беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001, като той представи становище на 21 септември 2016 г.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 37

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  С предложението се установяват строги правила за достъп до Системата за влизане/излизане и необходимите гаранции. В него също така се определят правата на лицата за достъп, поправка, заличаване и защита, по-специално правото на съдебна защита, както и надзор на дейностите по обработване от страна на публични независими органи. Следователно настоящият регламент спазва основните права и е съобразен с принципите, признати от Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално правото на човешко достойнство (член 1 от Хартата); забраната на робството и на принудителния труд (член 5 от Хартата), правото на свобода и сигурност (член 6 от Хартата), правото на зачитане на личния и семейния живот (член 7 от Хартата), защитата на личните данни (член 8 от Хартата), правото на недискриминация (член 21 от Хартата), правата на детето (член 24 от Хартата), правата на възрастните хора (член 25 от Хартата), правата на хората с увреждания (член 26 от Хартата) и правото на ефективни правни средства за защита (член 47 от Хартата).

(37)  С предложението се установяват строги правила за достъп до Системата за влизане/излизане и необходимите гаранции. В него също така се определят правата на лицата за достъп, корекция, допълване, изтриване и защита, по-специално правото на съдебна защита, както и надзор на дейностите по обработване от страна на публични независими органи. Следователно настоящият регламент спазва основните права и е съобразен с принципите, признати от Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално правото на човешко достойнство (член 1 от Хартата); забраната на робството и на принудителния труд (член 5 от Хартата), правото на свобода и сигурност (член 6 от Хартата), правото на зачитане на личния и семейния живот (член 7 от Хартата), защитата на личните данни (член 8 от Хартата), правото на недискриминация (член 21 от Хартата), правата на детето (член 24 от Хартата), правата на възрастните хора (член 25 от Хартата), правата на хората с увреждания (член 26 от Хартата) и правото на ефективни правни средства за защита (член 47 от Хартата).

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 37 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(37a)  Достъпът до данните, съдържащи се в Системата за влизане/излизане, не следва при никакви обстоятелства да се използва от държавите членки като основание за заобикаляне на техните международни задължения съгласно Женевската конвенция за статута на бежанците от 28 юли 1951 г., допълнена от Протокола от Ню Йорк от 31 януари 1967 г., и не следва да се използва, за да бъдат отказвани на търсещите убежище лица безопасни и ефективни законни възможности за достъп до територията на Съюза, за да упражнят своето право на международна закрила.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 39 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(39a)  В началото на операциите следва да се допусне, че оставащите проверки по вътрешните граници са премахнати и че всички държави членки, които понастоящем са част от Шенгенското пространство, прилагат дял III от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета1a. Следователно системата за влизане/излизане, в качеството си на инструмент за управление на границите, с който се цели подобряване на ефективността на граничните проверки чрез изчисляване и проследяване на продължителността на разрешения престой, следва да бъде разработена и интегрирането ѝ в националните гранични инфраструктури следва да бъде подготвено въз основа на общо пространство без проверки по вътрешните граници, в което хората могат да се придвижват свободно за определен разрешен срок на престой.

 

___________________

 

1a Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (OВ L 77, 23.3.2016 г., стр. 1).

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 43

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43)  Настоящият регламент за създаване на Системата за влизане/излизане заменя задължението за подпечатване на паспортите на граждани на трети държави, което се прилага от всички присъединяващи се държави членки. Престоят в държави членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген съгласно техните съответни актове за присъединяване, не следва да се взема предвид при изчисляването на продължителността на разрешения престой в рамките на Шенгенското пространство. Тези държави членки трябва да регистрират в Системата за влизане/излизане престоя на граждани на трети държави, но автоматичният калкулатор в системата не следва да го изчислява като част от разрешената продължителност на престоя.

(43)  Настоящият регламент за създаване на Системата за влизане/излизане заменя задължението за подпечатване на паспортите на граждани на трети държави, което се прилага от всички присъединяващи се държави членки.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 44

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(44)  Настоящият регламент не засяга прилагането на Директива 2004/38/ЕО.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 51

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(51)  Настоящият регламент представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях, съответно по смисъла на член 3, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2003 г., на член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г. и на член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2011 г.,

заличава се

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С настоящия регламент се създава „Система за влизане/излизане“ с цел регистриране и съхраняване на информация относно датата, часа и мястото на влизане и излизане на граждани на трети държави, които преминават външните граници на държавите членки, изчисляване на продължителността на техния престой и подаване на сигнал към държавите членки в случай на изтичане на разрешения срок за престой, както и с цел записване на датата, часа и мястото на отказ за влизане на граждани на трети държави, чието влизане за кратък престой {или въз основа на виза за обиколно пътуване} е отказано, и на органа на държавата членка, който е отказал влизането, и основанията за отказа.

1.  С настоящия регламент се създава „Система за влизане/излизане“ с цел регистриране и съхраняване на информация относно датата, часа и мястото на влизане и излизане на граждани на трети държави, които преминават външните граници на държавите членки, изчисляване на продължителността на техния разрешен престой и подаване на сигнал към държавите членки в случай на изтичане на разрешения срок за престой, както и с цел записване на датата, часа и мястото на отказ за влизане на граждани на трети държави, чието влизане за кратък престой {или въз основа на виза за обиколно пътуване} е отказано, и на органа на държавата членка, който е отказал влизането, и основанията за отказа.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В глава IV от настоящия регламент се определят условията, при които оправомощените правоприлагащи органи на държавите членки и Европейската полицейска служба (Европол) могат да получат достъп за справки в Системата за влизане/излизане за целите на предотвратяването, разкриването и разследването на терористични или други тежки престъпления.

2.  За целите на предотвратяването, разкриването и разследването на терористични или други тежки престъпления в глава IV от настоящия регламент се определят условията и ограниченията, при които оправомощените правоприлагащи органи на държавите членки и Европейската полицейска служба (Европол) могат да получат достъп за справки в Системата за влизане/излизане.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 4 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  „оправомощени правоприлагащи органи“ означава органите, отговорни за предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления, оправомощени от държавите членки в съответствие с член 26;

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  „виза за краткосрочно пребиваване“ означава разрешение, издадено от държава членка, с цел планиран престой на територията на държавите членки с продължителност не повече от 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни;

(8)  „виза за краткосрочно пребиваване“ означава виза съгласно определението в член 2, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета1a;

 

___________________

 

1a Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (ОВ L 243, 15.9.2009 г., стр. 1).

Обосновка

Вместо да се определя понятието „виза за краткосрочно пребиваване“, се предлага препратка към Визовия кодекс.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  „виза за обиколно пътуване“ означава разрешение, издадено от държава членка, с цел планиран престой на територията на две или повече държави членки с продължителност от общо над 90 дни през всеки период от 180 дни, при условие че кандидатът не възнамерява да остане повече от 90 дни през всеки период от 180 дни в една и съща държава членка;

(9)  „виза за обиколно пътуване“ означава разрешение, издадено от държава членка, с цел планиран престой на територията на две или повече държави членки с продължителност от дванадесет месеца през всеки период от петнадесет месеца, при условие че кандидатът не остава повече от 90 дни през всеки период от 180 дни в една и съща държава членка;

Обосновка

Настоящото определение на понятието „виза за обиколно пътуване“ е коригирано в съответствие с доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи по темата.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 15

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  „данни за пръстови отпечатъци“ означава данните, свързани с пръстовите отпечатъци от показалеца, средния, безименния и малкия пръст на дясната ръка, ако са налице, а в противен случай от лявата ръка, или латентни пръстови отпечатъци;

(15)  „данни за пръстови отпечатъци“ означава данните, свързани с пръстовите отпечатъци от показалеца, средния, безименния и малкия пръст на дясната ръка, ако са налице, а в противен случай от лявата ръка, с достатъчна разделителна способност и качество, за да се използват при автоматизирано съпоставяне на биометрични данни, или латентни пръстови отпечатъци;

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 20

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  „Frontex“ означава Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз, създадена с Регламент (ЕО) № 2007/2004;

(20)  „Frontex“ означава Европейската агенция за гранична и брегова охрана, създадена с Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета1a;

 

___________________

 

1a Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 21

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  „надзорен орган“ означава надзорните органи, създадени в съответствие с разпоредбите на член 28 от Директива 95/46/ЕО;

заличава се

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  „национален надзорен орган“ във връзка с целите на правоприлагането означава надзорните органи, създадени в съответствие с разпоредбите на член 25 от Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета;

заличава се

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  „национален надзорен орган по Решение 2009/371/ПВР“ означава надзорните органи, създадени в съответствие с разпоредбите на член 33 от Решение 2009/371/ПВР;

заличава се

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Определенията на термините в член 2 от Директива 95/46/ЕО имат същото значение в настоящия регламент, доколкото обработването на лични данни се извършва от органи на държавите членки за целите, предвидени в член 5 от настоящия регламент.

2.  Определенията на термините в член 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 имат същото значение в настоящия регламент, доколкото обработването на лични данни се извършва от органи на държавите членки за целите, предвидени в член 5, параграф 1 от настоящия регламент.

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Определенията на термините в член 2 от Рамково решение 2008/977/ПВР имат същото значение в настоящия регламент, доколкото личните данни се обработват от органи на държавите членки за целите на правоприлагането.

3.  Определенията на термините в член 3 от Регламент (ЕС) 2016/680 имат същото значение в настоящия регламент, доколкото личните данни се обработват от органи на държавите членки за целите на правоприлагането, предвидени в член 5, параграф 1а от настоящия регламент.

Изменение48

Предложение за регламент

Член 4 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Създаване на Системата за влизане/излизане

Разработване и оперативно управление на Системата за влизане/излизане

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенцията за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието („eu-LISA“) разработва Системата за влизане/излизане и осигурява нейното оперативно управление, в това число функционалните характеристики за обработване на биометрични данни, посочени в член 14, параграф 1, буква е) и член 15.

Агенцията за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието („eu-LISA“) разработва Системата за влизане/излизане и осигурява нейното оперативно управление, в това число функционалните характеристики за обработване на биометрични данни, посочени в член 14, параграф 1, буква е) и член 15, както и подходящо равнище на сигурност.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 5 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Цел на Системата за влизане/излизане

Цели на Системата за влизане/излизане

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Като регистрира, съхранява и предоставя достъп на държавите членки до данни за датата, часа и мястото на влизане и излизане и за отказите за влизане на граждани на трети държави на външните граници, Системата за влизане/излизане:

(Не се отнася до българския текст.)  

 

 

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  позволява да се идентифицират и откриват лицата, пресрочили разрешения срок на престой (така също и на територията на държавите членки), и дава възможност на компетентните национални органи на държавите членки да предприемат подходящи мерки, включително да се увеличат възможностите за връщане;

в)  позволява идентифицирането и откриването на лицата, пресрочили разрешения срок на престой, и дава възможност на компетентните национални органи на държавите членки да предприемат подходящи мерки;

 

 

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  освобождава ресурси за граничен контрол от извършването на проверки, които могат да бъдат автоматизирани, и дава възможност за по-голям акцент върху оценката на гражданите на трети държави;

д)  дава възможност за автоматизация на граничните проверки на граждани на трети държави;

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  допринася за предотвратяването, разкриването и разследването на терористични и други тежки престъпления;

заличава се

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  дава възможност за идентифицирането и залавянето на лица, заподозрени в тероризъм или престъпления, и на жертви, които преминават външните граници;

заличава се

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква л

Текст, предложен от Комисията

Изменение

л)  дава възможност за предоставянето на информация за пътуванията в миналото на лица, заподозрени в тероризъм или престъпления, и на жертви, която да се използва в разследванията, свързани с тероризъм или тежки престъпления.

заличава се

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Като предоставя достъп на оправомощените правоприлагащи органи в съответствие с условията, определени в настоящия регламент, Системата за влизане/излизане:

 

a)  допринася за предотвратяването, разкриването и разследването на терористични и други тежки престъпления;

 

б)  дава възможност за идентифицирането и залавянето на лица, заподозрени в тероризъм и престъпления, както и за идентифицирането на жертви, които преминават външните граници;

 

в)  дава възможност за генериране на информация за пътуванията в миналото на лица, заподозрени в тероризъм или престъпления, и на жертви, която да се използва в разследванията, свързани с тероризъм или тежки престъпления.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  С цел улесняване на преминаването на границите за гражданите на трети държави, които пътуват често и които са били предварително проучени, държавите членки може да създадат национални програми за улесняване в съответствие с член 8д от Регламент (ЕС) 2016/399 и да ги свържат със Системата за влизане/излизане.

 

Системата за влизане/излизане дава възможност на националните компетентни органи, посочени в член 8д от Регламент (ЕС) 2016/399, да получат достъп до информация относно предишни случаи на кратък престой или отказ за влизане за целите на разглеждането на заявленията за достъп до националните програми за улесняване и за приемането на решенията, посочени в член 23.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  национален единен интерфейс (NUI) във всяка държава членка, основан на общи технически спецификации и еднакъв за всички държави членки, позволяващ свързването на централната система с националните гранични инфраструктури в държавите членки;

б)  национален единен интерфейс (NUI) във всяка държава членка, основан на общи технически спецификации и еднакъв за всички държави членки, позволяващ свързването на централната система с националните гранични инфраструктури в държавите членки по сигурен начин;

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  комуникационна инфраструктура между централната система и националните единни интерфейси.

г)  сигурна и криптирана комуникационна инфраструктура между централната система и националните единни интерфейси.

 

(Хоризонтална промяна: формулировката се прилага в целия текст.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да извличат и внасят данни, свързани с визи, пряко от ВИС с цел актуализиране на Системата за влизане/излизане в случай на анулиране, отмяна или удължаване на валидността на виза в съответствие с член 17 от настоящия регламент и членове 13, 14 и 18а от Регламент (ЕО) № 767/2008;

б)  да извличат и внасят данни, свързани с визи, пряко от ВИС с цел актуализиране на записите в Системата за влизане/излизане в случай на анулиране, отмяна или удължаване на валидността на виза в съответствие с член 17 от настоящия регламент и членове 13, 14 и 18а от Регламент (ЕО) № 767/2008;

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  да проверяват автентичността и валидността на визата или дали са изпълнени условията за влизане на територията на държавите членки съгласно член 6 от Регламент (ЕС) 2016/399 в съответствие с член 21 от настоящия регламент и член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 767/2008;

в)  да проверяват на външните граници автентичността и валидността на визата или дали са изпълнени условията за влизане на територията на държавите членки съгласно член 6 от Регламент (ЕС) 2016/399 в съответствие с член 21 от настоящия регламент и член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 767/2008;

Обосновка

Изменението внася яснота в текста.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Всеки компетентен орган гарантира, че при използването на Системата за влизане/излизане той не дискриминира граждани на трети държави въз основа на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация и че изцяло зачита човешкото достойнство и неприкосновеността на личността. Обръща се специално внимание на специфичното положение на децата, възрастните хора и хората с увреждания. По-специално, когато се съхраняват данни на деца, се отдава първостепенно значение на висшия интерес на детето.

2.  Всеки компетентен орган гарантира, че при използването на Системата за влизане/излизане той не дискриминира граждани на трети държави въз основа на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или вяра, политически или други убеждения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, произход по рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация и че изцяло зачита човешкото достойнство и неприкосновеността на личността. Обръща се специално внимание на специфичното положение на децата, възрастните хора и хората с увреждания. По-специално, когато се съхраняват данни на деца, се отдава първостепенно значение на висшия интерес на детето.

Обосновка

Хармонизиране с Хартата на основните права.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  При снемане на биометрични данни за Системата за влизане/излизане граничните служители зачитат изцяло човешкото достойнство, по-специално в случай на затруднения при снемане на портретни снимки или вземане на пръстовите отпечатъци.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Престоят в държави членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген съгласно техните съответни актове за присъединяване, не се взема предвид при изчисляването на продължителността на разрешения престой в рамките на Шенгенското пространство. Тези държави членки регистрират престоя на граждани на трети държави в Системата за влизане/излизане. Автоматичният калкулатор в системата обаче не изчислява престоя в държави членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, като част от разрешената продължителност на престоя.

заличава се

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Системата за влизане/излизане съдържа механизъм, който автоматично установява онези записи за влизане/излизане, за които няма данни за излизане, веднага след датата на изтичане на разрешения срок на престой, и установява записите, за които максималният престой е надвишен.

1.  Системата за влизане/излизане съдържа механизъм, който автоматично установява онези записи за влизане/излизане, за които няма данни за излизане, веднага след датата на изтичане на разрешения срок на престой, и установява записите, за които максималният разрешен престой е надвишен.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  В съответствие с член 31 три месеца преди планираното заличаване на данните на лица, пресрочили разрешения срок на престой, държавите членки се уведомяват автоматично, така че да приемат подходящите мерки.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел да се даде възможност на гражданите на трети държави да проверяват във всеки един момент оставащия разрешен срок на престой, тези граждани на трети държави могат, чрез сигурен интернет достъп до уеб услуга, хоствана от eu-LISA в нейните две технически звена, да предоставят исканите данни съгласно член 14, параграф 1, буква б), заедно с датите на очакваното влизане и излизане. Въз основа на тези данни уеб услугата им представя положителен (OK) или отрицателен (NOT OK) отговор. Уеб услугата използва отделна база данни само за четене, която се актуализира ежедневно чрез еднопосочно извличане на минимално необходимата подгрупа от данни от Системата за влизане/излизане.

1.  С цел да се даде възможност на гражданите на трети държави да проверяват във всеки един момент оставащия разрешен срок на престой, тези граждани на трети държави могат, чрез сигурен интернет достъп до уеб услуга, хоствана от eu-LISA в нейните две технически звена, да предоставят исканите данни съгласно член 14, параграф 1, буква б), заедно с датите на очакваното влизане и излизане. Въз основа на тези данни уеб услугата им представя положителен (OK) или отрицателен (NOT OK) отговор. Уеб услугата използва отделна база данни само за четене, която се актуализира ежедневно чрез еднопосочно извличане на минимално необходимата подгрупа от данни от Системата за влизане/излизане. еu-LISA е администраторът, който отговаря за сигурността на уеб услугата, за сигурността на личните данни в нея и за процеса на извличане на лични данни от централната система в уеб услугата. eu-LISA извършва оценка на риска за сигурността на информацията, за да се определят специфичните потребности по отношение на сигурността на уеб услугата.

Обосновка

Пояснение, предложено от ЕНОЗД.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Превозвачите могат да използват сигурния интернет достъп до уеб услугата, посочена в параграф 1, за да проверяват дали гражданите на трети държави, притежаващи еднократна или двукратна входна виза, вече са използвали визата. Превозвачът предоставя данните, изброени в член 14, параграф 1, буква г). Въз основа на тези данни уеб услугата представя на превозвача положителен (OK) или отрицателен (NOT OK) отговор. Превозвачите могат да съхраняват изпратената информация и получения отговор.

2.  Превозвачите могат да използват сигурния интернет достъп до уеб услугата, посочена в параграф 1, за да проверяват дали гражданите на трети държави, притежаващи еднократна или двукратна входна виза, вече са използвали визата. Превозвачът предоставя данните, изброени в член 14, параграф 1, буква г). Въз основа на тези данни уеб услугата представя на превозвача положителен (OK) или отрицателен (NOT OK) отговор. Превозвачите създават механизъм за автентификация, за да гарантират, че само оправомощени служители имат достъп до уеб услугата. Превозвачите могат да съхраняват изпратената информация и получения отговор за максимален срок от 48 часа само с цел да информират съответните граждани на трети държави, след който данните се заличават автоматично.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Граничните органи проверяват в съответствие с член 21 дали в Системата за влизане/излизане е било създадено предишно лично досие за гражданина на трета държава и проверяват неговата самоличност. Когато гражданин на трета държава използва система за самообслужване, за да регистрира предварително данни или за извършване на гранични проверки [should this self-service system not be defined or explained?], чрез системата за самообслужване може да бъде извършена проверка.

1.  Граничните органи проверяват в съответствие с член 21 дали в Системата за влизане/излизане е било създадено предишно лично досие за гражданина на трета държава и проверяват неговата самоличност. Когато гражданин на трета държава използва система за самообслужване, за да регистрира предварително данни или за извършване на гранични проверки, чрез системата за самообслужване може да бъде извършена проверка.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Ако е било създадено предишно лично досие, при необходимост граничният орган актуализира данните в личното досие, въвежда запис за влизане/излизане за всяко влизане и излизане в съответствие с членове 14 и 15 или, ако е приложимо, запис за отказ за влизане в съответствие с член 16. Този запис се свързва с личното досие на съответния гражданин на трета държава. Когато е приложимо, данните, посочени в член 17, параграф 1, се добавят към личното досие, а данните, посочени в член 17, параграфи 3 и 4, се добавят към записа за влизане/излизане на съответния гражданин на трета държава. В личното досие на гражданина на трета държава се добавят различните документи за задгранично пътуване и различните самоличности, използвани законно от гражданина на трета държава. Когато е регистрирано предишно досие и гражданинът на трета държава представи документ за задгранично пътуване, който се различава от регистрирания по-рано документ, данните, посочени в член 14, параграф 1, буква е) също се актуализират, ако портретната снимка, съхранена в чипа на новия документ за задгранично пътуване, може да бъде извлечена по електронен път.

2.  Ако е било създадено предишно лично досие, при необходимост граничният орган актуализира данните в личното досие, въвежда запис за влизане/излизане за всяко влизане и излизане в съответствие с членове 14 и 15 или, ако е приложимо, запис за отказ за влизане в съответствие с член 16. Този запис се свързва с личното досие на съответния гражданин на трета държава. Когато е приложимо, данните, посочени в член 17, параграф 1, се добавят към личното досие, а данните, посочени в член 17, параграфи 3 и 4, се добавят към записа за влизане/излизане на съответния гражданин на трета държава. В личното досие на гражданина на трета държава се добавят различните документи за задгранично пътуване и различните самоличности, използвани законно от гражданина на трета държава. Когато е регистрирано предишно досие и гражданинът на трета държава представи валиден документ за задгранично пътуване, който се различава от регистрирания по-рано документ, данните, посочени в член 14, параграф 1, буква е), също се актуализират, ако портретната снимка, съхранена в чипа на новия документ за задгранично пътуване, може да бъде извлечена по електронен път.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато е необходимо да се създадат или актуализират данни в личното досие на притежател на виза, граничните органи могат да извлекат и внесат данните, предвидени в член 14, параграф 1, букви г), буква д) и ж), пряко от ВИС в съответствие с член 18а от Регламент (ЕО) № 767/2008.

3.  Когато е необходимо да се създадат или актуализират данни в личното досие на притежател на виза, граничните органи могат да извлекат и внесат данните, предвидени в член 14, параграф 1, букви г) ж), пряко от ВИС в съответствие с член 18а от Регламент (ЕО) № 767/2008.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.   Когато гражданин на трета държава използва система за самообслужване, за да регистрира предварително данни, се прилага член 8в от Регламент (ЕС) 2016/399. В този случай гражданинът на трета държава може да регистрира предварително данните в личното досие или, ако е приложимо, данните, които трябва да се актуализират. Данните се потвърждават от граничния служител, когато се вземе решението за разрешаване или отказ на влизането в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/399. Проверката, посочена в параграф 1 от настоящия член, се извършва чрез системата за самообслужване. Данните, изброени в член 14, параграф 1, букви г), д) и ж) могат да бъдат извлечени и внесени пряко от ВИС.

5.   Когато гражданин на трета държава използва система за самообслужване, за да регистрира предварително данни, се прилага член 8в от Регламент (ЕС) 2016/399. В този случай гражданинът на трета държава може да регистрира предварително данните в личното досие или, ако е приложимо, данните, които трябва да се актуализират. Данните се потвърждават от граничния служител, когато се вземе решението за разрешаване или отказ на влизането в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/399. Проверката, посочена в параграф 1 от настоящия член, се извършва чрез системата за самообслужване. Данните, изброени в член 14, параграф 1, букви г) ж), могат да бъдат извлечени и внесени пряко от ВИС.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 14 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Лични данни на притежателите на виза

Лични данни на гражданите на трети държави, за които има изискване за виза при преминаване на външните граници

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Граничният орган създава лично досие на гражданина на трета държава — притежател на виза, като въвежда следните данни:

1.  Граничният контролен орган създава лично досие на гражданина на трета държава, за когото има изискване за виза при преминаване на външните граници, като въвежда следните данни:

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  вид, номер и трибуквен код на издаващата държава на документа или документите за задгранично пътуване;

б)  вид и номер на документа или документите за задгранично пътуване и трибуквен код на издаващата държава на документа или документите за задгранично пътуване;

Обосновка

Изменението внася яснота в текста.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква е

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)   портретна снимка, извлечена при възможност по електронен път от еМЧДП, а в противен случай — направена на място;

е)  портретна снимка с достатъчна разделителна способност и качество, за да се използва при автоматизирано съпоставяне на биометрични данни, извлечена при възможност по електронен път от еМЧДП или от ВИС, а в противен случай – направена на място;

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При всяко влизане на гражданина на трета държава — притежател на виза, следните данни се вписват в запис за влизане/излизане. Този запис се свързва с личното досие на съответния гражданин на трета държава посредством личния референтен номер, създаден от Системата за влизане/излизане при създаване на досието:

2.  При всяко влизане на гражданина на трета държава, за когото има изискване за виза при преминаване на външните граници, следните данни се вписват в запис за влизане/излизане, който се свързва с личното досие на съответния гражданин на трета държава посредством личния референтен номер, създаден от Системата за влизане/излизане при създаване на досието:

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато няма данни за излизане непосредствено след датата на изтичане на разрешения срок на престой, системата обозначава записа за влизане/излизане със знак или сигнал и данните на гражданина на трета държава — притежател на виза, който е определен като лице, пресрочило разрешения срок на престой, се вписват в списъка, посочен в член 11.

4.  Когато няма данни за излизане непосредствено след датата на изтичане на срока на разрешения престой, системата обозначава записа за влизане/излизане със знак или сигнал и данните на гражданина на трета държава – притежател на виза, който е определен като лице, пресрочило разрешения срок на престой, се вписват в списъка, посочен в член 11.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  За създаването на лично досие на гражданин на трета държава — притежател на виза, граничният орган може да извлече и внесе данните, предвидени в параграф 1, букви г), д) и ж), пряко от ВИС в съответствие с член 18а от Регламент (ЕО) № 767/2008.

5.  За създаването на лично досие или актуализиране на записите за влизане/излизане на гражданин на трета държава, за когото има изискване за виза при преминаване на външните граници, граничният орган може да извлече и внесе данните, предвидени в параграф 1, букви г) ж), пряко от ВИС в съответствие с член 18а от Регламент (ЕО) № 767/2008.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Когато гражданин на трета държава – притежател на виза, се възползва от националната програма за улесняване на дадена държава членка в съответствие с член 8д от Регламент (ЕС) 2016/399, въпросната държава членка може да добави уведомление в личното досие на този гражданин на трета държава, в което се посочва съответната национална програма за улесняване.

Обосновка

Ако знаят дали дадено лице е предварително проучено и прието в национална програма за улесняване в една от държавите членки, граничните служители ще разполагат с ценна информация.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Граничният орган въвежда в личното досие на граждани на трети държави, освободени от изискването за виза, данните, предвидени в член 14, параграф 1, букви а), б), в) и е). Освен това той включва в съответното лично досие четирите пръстови отпечатъка от показалеца, средния, безименния и малкия пръст на дясната ръка, а когато това не е възможно — отпечатъците от същите пръсти на лявата ръка, в съответствие със спецификациите за разделителната способност и използването на пръстови отпечатъци, приети от Комисията в съответствие с член 61, параграф 2. За гражданите на трети държави, освободени от изискването за виза, се прилагат член 14, параграфи 2—4.

1.  Граничният орган въвежда в личното досие на граждани на трети държави, освободени от изискването за виза, данните, предвидени в член 14, параграф 1, букви а), б), в) и е). Освен това той включва в съответното лично досие четирите пръстови отпечатъка от показалеца, средния, безименния и малкия пръст на дясната ръка, а когато това не е възможно — отпечатъците от същите пръсти на лявата ръка, в съответствие със спецификациите за разделителната способност и използването на пръстови отпечатъци, приети от Комисията в съответствие с член 61, параграф 2. За гражданите на трети държави, освободени от изискването за виза, се прилагат съответно член 14, параграфи 2—4.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 15 — параграф 3 — алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато обаче невъзможността за снемане на пръстовите отпечатъци е временна, от лицето се изисква да даде пръстови отпечатъци при следващо влизане. Граничните органи имат право да поискат допълнително разяснение относно причините за временната невъзможност да се предоставят пръстови отпечатъци.

Когато обаче невъзможността за снемане на пръстовите отпечатъци е временна, от лицето се изисква да даде пръстови отпечатъци при следващо влизане. Граничните органи имат право да поискат допълнително разяснение относно причините за временната невъзможност да се предоставят пръстови отпечатъци. Тези причини се съхраняват в личното досие до момента, в който лицето е в състояние да даде пръстови отпечатъци, но не по-дълго от срока на съхраняване на това лично досие.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато съответното лице е освободено от изискването за даване на пръстови отпечатъци поради правни или фактически съображения в съответствие с параграф 2 или 3, в съответното поле се отбелязва „не се прилага“. Системата позволява разграничаване на случаите, когато предоставянето на пръстови отпечатъци не се изисква поради правни съображения, от случаите, когато те не могат да бъдат предоставени поради фактически съображения.

4.  Когато съответното лице е освободено от изискването за даване на пръстови отпечатъци поради правни или фактически съображения в съответствие с параграф 2 или 3, в съответното поле се отбелязва „не се прилага“. Системата позволява разграничаване на случаите, когато предоставянето на пръстови отпечатъци не се изисква поради правни съображения, от случаите, когато те не могат да бъдат предоставени поради фактически съображения. Фактът, че физическата невъзможност за предоставяне на пръстови отпечатъци има временен характер, се отбелязва.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) 2016/399 и приложение V към него граничният орган е взел решение да откаже влизането на гражданин на трета държава, посочен в член 2, параграф 2 от настоящия регламент, на територията на държавите членки, и когато в Системата за влизане/излизане няма регистрирано по-рано лично досие за този гражданин на трета държава, граничният орган създава лично досие, в което вписва данните, изисквани съгласно член 14, параграф 1 в случая на граждани на трети държави, които притежават виза, и данните, изисквани по силата на член 15, параграф 1 в случая на граждани на трети държави, които са освободени от изискването за виза.

1.  Когато в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) 2016/399 и приложение V към него граничният орган е взел решение да откаже влизането на гражданин на трета държава, посочен в член 2, параграф 2 от настоящия регламент, на територията на държавите членки, и когато в Системата за влизане/излизане няма регистрирано по-рано лично досие за този гражданин на трета държава, граничният орган създава лично досие, в което вписва буквено-цифровите данни, изисквани съгласно член 14, параграф 1 в случая на граждани на трети държави, които притежават виза, и буквено-цифровите данни, изисквани по силата на член 15, параграф 1 в случая на граждани на трети държави, които са освободени от изискването за виза.

Обосновка

Няма основателна причина за събиране и съхраняване на биометрични лични данни на граждани на трети държави, на които е отказано влизане на територията на дадена държава членка и които не преминават външна граница.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  всяко друго решение, взето от компетентните органи на държавата членка, в съответствие с националното законодателство, което води до извеждането или отпътуването на гражданина на трета държава, който не отговаря или вече не отговаря на условията за влизане или престой на територията на държавите членки.

б)  всяко друго решение, взето от компетентните органи на държавата членка, в съответствие с националното законодателство, което води до извеждането или доброволното напускане на гражданина на трета държава, който не отговаря или вече не отговаря на условията за влизане или престой на територията на държавите членки.

Обосновка

Привеждане в съответствие с терминологията, използвана в Директивата за връщането.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В този случай се прилага член 12 от Регламент (ЕС) 2016/399 и ако тази презумпция е оборена с доказателства, че гражданинът на трета държава е спазил условията за кратък престой, компетентните органи създават в Системата за влизане/излизане лично досие за този гражданин на трета държава, ако това е необходимо, или актуализират последния запис за влизане/излизане, като въвеждат липсващите данни в съответствие с членове 14 и 15 или заличават съществуващото досие в случаите, когато се прилага член 32.

В този случай се прилага член 12 от Регламент (ЕС) 2016/399 и ако тази презумпция е оборена в съответствие с член 12, параграф 3 от същия регламент, компетентните органи създават в Системата за влизане/излизане лично досие за този гражданин на трета държава, ако това е необходимо, или актуализират последния запис за влизане/излизане, като въвеждат липсващите данни в съответствие с членове 14 и 15 или заличават съществуващото досие в случаите, когато се прилага член 32.

Обосновка

Вместо да се преписват разпоредбите, се добавя препратка към приложимата разпоредба в Кодекса на шенгенските граници.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Ако от търсенето по данните, посочени в параграф 2, стане ясно, че в Системата за влизане/излизане са записани данни на гражданина на трета държава, на компетентния орган се дава достъп за справка с данните в личното досие на този гражданин на трета държава, както и със записите за влизане/излизане, свързани с него.

3.  Ако от търсенето по данните, посочени в параграф 2, стане ясно, че в Системата за влизане/излизане са записани данни на гражданина на трета държава, на компетентния орган се дава достъп за справка с данните в личното досие на този гражданин на трета държава, както и със записите за влизане/излизане и записите за отказ за влизане заедно с основанията, свързани с него.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато пръстовите отпечатъци на този гражданин на трета държава не могат да бъдат използвани или когато търсенето по пръстови отпечатъци и портретна снимка не даде резултат, търсенето се извършва посредством данните по член 14, параграф 1, буква а) и/или буква б).

Когато пръстовите отпечатъци на този гражданин на трета държава не могат да бъдат използвани или когато търсенето по пръстови отпечатъци и портретна снимка не даде резултат, търсенето се извършва посредством данните по член 14, параграф 1, буква а) или буква б), или по член 14, параграф 1, букви а) и б).

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 26 — параграф 3 — алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Оправомощеният орган и централното звено за достъп могат да са част от една организация, ако това се допуска от националното право, но централното звено за достъп действа независимо при изпълнението на възложените му в съответствие с настоящия регламент задачи. Централното звено за достъп е отделено от оправомощените органи и не получава инструкции от тях по отношение на резултата от проверката.

Оправомощеният орган и централното звено за достъп могат да са част от една организация, ако това се допуска от националното право, но централното звено за достъп е независимо и действа напълно независимо при изпълнението на възложените му в съответствие с настоящия регламент задачи. Централното звено за достъп е отделено от оправомощените органи и не получава инструкции от тях по отношение на резултата от проверката.

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При извънредни спешни случаи, при които е необходимо да се предотврати непосредствена опасност, свързана с терористично или друго тежко престъпление, централното звено или звена за достъп обработват искането незабавно и едва след това проверяват дали са изпълнени всички условия по член 29, в това число дали случаят действително е бил спешен. Последващата проверка се извършва без ненужно забавяне след обработване на искането.

2.  При извънредни спешни случаи, при които е необходимо да се предотврати непосредствена опасност, свързана с терористично или друго тежко престъпление, централното звено или звена за достъп обработват искането незабавно и едва след това проверяват дали са изпълнени всички условия по член 29, в това число дали случаят действително е бил спешен. Последващата проверка се извършва без ненужно забавяне и във всеки случай не по-късно от 48 часа след обработване на искането.

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  достъпът за справки е необходим за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористично или друго тежко престъпление, поради което търсенето в базата данни е пропорционално, ако са налице много сериозни опасения за обществената сигурност;

a)  достъпът за справки е необходим за целите на предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на терористично или друго тежко престъпление;

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  достъпът за справки е необходим за конкретен случай;

б)  достъпът за справки е необходим и пропорционален за конкретен случай;

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  налице са основателни причини да се счита, че справката с данните в Системата за влизане/излизане може да допринесе значително за предотвратяването, разкриването или разследването на което и да е от въпросните престъпления, по-специално когато има обосновано подозрение, че заподозряно лице, извършител или жертва на терористично или друго тежко престъпление попада в категория, обхваната от настоящия регламент.

в)  налице са доказателства или основателни причини да се счита, че справката с данните в Системата за влизане/излизане ще допринесе значително за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на което и да е от въпросните престъпления, по-специално когато заподозряно лице, извършител или жертва на терористично или друго тежко престъпление попада в категория, обхваната от настоящия регламент.

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Достъпът до Системата за влизане/излизане като инструмент за установяване на самоличността на неизвестно заподозряно лице, извършител или предполагаема жертва на терористично или друго тежко престъпление се разрешава, ако бъдат изпълнени условията, посочени в параграф 1, както и следните допълнителни условия:

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 29 — параграф 2 — алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предварителното търсене обаче не е задължително да се извърши, ако са налице основателни причини да се счита, че сравняването с тези системи на другите държави членки не би довело до проверка на самоличността на субекта на данните. Тези основателни причини се включват в искането в електронна форма за сравняване с данните в Системата за влизане/излизане, изпратено от оправомощения орган до централното звено или звена за достъп.

Предварителното търсене обаче не е задължително да се извърши, ако са налице основателни причини да се счита, че сравняването с тези системи на другите държави членки не би довело до проверка на самоличността на субекта на данните, или при извънредни спешни случаи, които изискват да се предотврати непосредствена опасност, свързана с терористично или друго тежко престъпление. Тези основателни причини се включват в искането в електронна форма за сравняване с данните в Системата за влизане/излизане, изпратено от оправомощения орган до централното звено или звена за достъп.

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Достъпът до Системата за влизане/излизане като средство за криминално разузнаване с цел справка с пътуванията в миналото или периодите на престой в Шенгенското пространство на известно заподозряно лице или извършител или предполагаема жертва на терористично или друго тежко престъпление се разрешава, ако са изпълнени условията, посочени в параграф 1, и при наличието на надлежно обоснована нужда от справка със записите за влизане/излизане на въпросното лице.

3.  Достъпът до Системата за влизане/излизане с цел справка с пътуванията в миналото или периодите на престой в Шенгенското пространство на известно заподозряно лице или извършител или предполагаема жертва на терористично или друго тежко престъпление се разрешава, ако са изпълнени условията, посочени в параграф 1, и при наличието на надлежно обоснована нужда от справка със записите за влизане/излизане на въпросното лице.

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 4 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.   Справката в Системата за влизане/излизане с цел определяне на самоличността се ограничава до търсене в досието с които и да било от следните данни от Системата за влизане/излизане:

4.  Справката в Системата за влизане/излизане с цел определяне на самоличността, както е посочено в параграф 2, се ограничава до търсене в досието с които и да било от следните данни от Системата за влизане/излизане:

Обосновка

Добавя се препратка с цел внасяне на яснота в текста.

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 5 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.   Справката в Системата за влизане/излизане по отношение на пътуванията в миналото на въпросния гражданин на трета държава се ограничава до търсене в личното досие или в записите за влизане/излизане с които и да било от следните данни от Системата за влизане/излизане:

5.  Справката в Системата за влизане/излизане по отношение на пътуванията в миналото на въпросния гражданин на трета държава, както е посочено в параграф 3, се ограничава до търсене в личното досие или в записите за влизане/излизане с които и да било от следните данни от Системата за влизане/излизане:

Обосновка

Добавя се препратка с цел внасяне на яснота в текста.

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  справката е необходима в подкрепа и за засилване на действията на държавите членки за предотвратяване, разкриване или разследване на терористични или други тежки престъпления, обхванати от компетентността на Европол, поради което търсенето в базата данни е пропорционално, ако са налице императивни съображения за сигурност;

a)  справката е необходима в подкрепа и за засилване на действията на държавите членки за предотвратяване, разкриване или разследване на терористични или други тежки престъпления, обхванати от компетентността на Европол;

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  справката е необходима за конкретен случай;

б)  справката е необходима и пропорционална за конкретен случай;

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  налице са основателни причини да се счита, че справката може да допринесе значително за предотвратяването, разкриването или разследването на което и да е от въпросните престъпления, по-специално когато има обосновано подозрение, че заподозряно лице, извършител или жертва на терористично или друго тежко престъпление попада в категория, обхваната от настоящия регламент.

в)  налице са доказателства или основателни причини да се счита, че справката ще допринесе значително за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на което и да е от въпросните престъпления, по-специално когато заподозряно лице, извършител или жертва на терористично или друго тежко престъпление попада в категория, обхваната от настоящия регламент.

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Достъпът до Системата за влизане/излизане като инструмент за установяване на самоличността на неизвестно заподозряно лице, извършител или предполагаема жертва на терористично или друго тежко престъпление се разрешава, ако бъдат изпълнени условията, посочени в параграф 1, както и следните допълнителни условия, и ако приоритетната справка с данните, съхранени в базите данни, технически и законово достъпни чрез Европол, не е дала възможност да се провери самоличността на съответното лице.

 

Тъй като данните за пръстовите отпечатъци на граждани на трети държави, които притежават виза, се съхраняват само във ВИС, успоредно с искането за справка със Системата за влизане/излизане може да се отправи искане за справка с ВИС за същия субект, в съответствие с условията, предвидени в Решение 2008/633/ПВР, при условие че приоритетната справка с данните, съхранени в базите данни, технически и законово достъпни чрез Европол, не е дала възможност да се провери самоличността на съответното лице.

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Прилагат се съответно условията, определени в член 29, параграфи 2—5.

2.  Прилагат се съответно условията, определени в член 29, параграфи 3 – 5.

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всеки запис за влизане/излизане или запис за отказ за влизане, свързан с лично досие, се съхранява за срок от пет години след датата на записа за излизане или на записа за отказ за влизане, според приложимото.

1.  Всеки запис за влизане/излизане или запис за отказ за влизане, свързан с лично досие, се съхранява в централната Система за влизане/излизане за срок от две години след датата на записа за излизане или на записа за отказ за влизане, според приложимото.

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Всяко лично досие и свързаните с него записи за влизане/излизане или записи за отказ за влизане се съхраняват в Системата за влизане/излизане за срок от пет години и един ден след датата на последния запис за излизане, ако няма запис за влизане в срок от пет години след този последен запис за излизане или запис за отказ за влизане.

2.  Всяко лично досие и свързаните с него записи за влизане/излизане или записи за отказ за влизане се съхраняват в централната Система за влизане/излизане за срок от две години и един ден след датата на последния запис за излизане, ако няма запис за влизане в срок от две години след този последен запис за излизане или запис за отказ за влизане.

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Ако няма запис за излизане след датата на изтичане на разрешения срок на престой, данните се съхраняват за срок от пет години след датата на последния ден на разрешения престой. Три месеца преди планираното заличаване на данните на лица, пресрочили разрешения срок на престой, Системата за влизане/излизане автоматично уведомява държавите членки, така че те да приемат подходящите мерки.

3.  Ако няма запис за излизане след датата на изтичане на разрешения срок на престой, данните се съхраняват за срок от четири години след датата на последния ден на разрешения престой. В съответствие с механизма за информиране, предвиден в член 11, три месеца преди планираното заличаване на данните на лица, пресрочили разрешения срок на престой, Системата за влизане/излизане автоматично уведомява държавите членки, така че те да приемат подходящите мерки.

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Чрез дерогация от параграфи 2 и 3, записите за влизане/излизане на граждани на трети държави, които са членове на семейството на гражданин на Съюза, за които се прилага Директива 2004/38/ЕО, или които са членове на семейството на гражданин на трета държава, който се ползва от правото на свободно движение съгласно правото на Съюза, и които не притежават карта за пребиваване, посочена в Директива 2004/38/ЕО, се съхраняват в Системата за влизане/излизане за максимален срок от една година след последния запис за излизане.

4.  Чрез дерогация от параграфи 2 и 3 записите за влизане/излизане на граждани на трети държави, които са членове на семейството на гражданин на Съюза и за които се прилага Директива 2004/38/ЕО, или които са членове на семейството на гражданин на трета държава, който се ползва от правото на свободно движение съгласно правото на Съюза, и които не притежават карта за пребиваване, посочена в Директива 2004/38/ЕО, се съхраняват в Системата за влизане/излизане за максимален срок от една година след последния запис за излизане.

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  След изтичането на срока за съхраняване на данните, посочен в параграфи 1 и 2, тези данни се заличават автоматично от централната система.

5.  След изтичането на срока за съхраняване на данните, посочен в параграфи 1 – 4, тези данни се изтриват автоматично от централната система.

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Отговорната държава членка има право да изменя данните, които тя е въвела в Системата за влизане/излизане, като поправя или заличава тези данни.

1.  Отговорната държава членка има право да изменя данните, които тя е въвела в Системата за влизане/излизане, като коригира, допълва или изтрива тези данни.

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2  Ако отговорната държава членка разполага с факти, които подсказват, че данните, записани в Системата за влизане/излизане, са фактически неточни или че в Системата за влизане/излизане са били обработени данни в нарушение на настоящия регламент, тя проверява съответните данни и, при необходимост, незабавно ги променя или заличава от Системата за влизане/излизане и, когато е приложимо, от списъка на лицата по член 11. Това може да се извърши и по искане на засегнатото лице в съответствие с член 46.

2  Ако отговорната държава членка разполага с факти, които подсказват, че данните, записани в Системата за влизане/излизане, са фактически неточни или непълни или че в Системата за влизане/излизане са били обработени данни в нарушение на настоящия регламент, тя проверява съответните данни и, при необходимост, незабавно ги коригира, допълва или изтрива от Системата за влизане/излизане и, когато е приложимо, от списъка на лицата по член 11. Това може да се извърши и по искане на засегнатото лице в съответствие с член 46.

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Чрез дерогация от параграфи 1 и 2, ако държава членка, различна от отговорната държава членка, разполага с факти, които подсказват, че данните, записани в Системата за влизане/излизане, са фактически неточни или че в Системата за влизане/излизане са били обработени данни в нарушение на настоящия регламент, тя проверява съответните данни, ако това е възможно без да се консултира с отговорната държава членка, и при необходимост, незабавно ги променя или заличава от Системата за влизане/излизане и, когато е приложимо, от списъка на лицата по член 11. В противен случай държавата членка се свързва с органите на отговорната държава членка в срок от 14 дни и отговорната държава членка проверява точността на данните и законосъобразността на обработването им в срок от един месец. Това може да се извърши и по искане на засегнатото лице в съответствие с член 46.

3.  Чрез дерогация от параграфи 1 и 2, ако държава членка, различна от отговорната държава членка, разполага с факти, които подсказват, че данните, записани в Системата за влизане/излизане, са фактически неточни или непълни или че в Системата за влизане/излизане са били обработени данни в нарушение на настоящия регламент, тя проверява съответните данни, ако това е възможно без да се консултира с отговорната държава членка, и при необходимост ги коригира, допълва или изтрива незабавно от Системата за влизане/излизане и, когато е приложимо, от списъка на лицата по член 11. В противен случай държавата членка се свързва с органите на отговорната държава членка в срок от 7 дни и отговорната държава членка проверява точността на данните и законосъобразността на обработването им в срок от 14 дни. Това може да се извърши и по искане на засегнатото лице в съответствие с член 46.

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  В случай че отговорната или друга държава членка разполага с факти, които подсказват, че данните във връзка с визи, записани в Системата за влизане/излизане, са фактически неточни или че в Системата за влизане/излизане са били обработени такива данни в нарушение на настоящия регламент, тя първо проверява точността на данните, като ги сравнява с ВИС, и при необходимост ги изменя в Системата за влизане/излизане. Ако записаните във ВИС данни са същите като тези в Системата за влизане/излизане, тя незабавно информира държавата членка, която отговаря за въвеждането на тези данни във ВИС, чрез инфраструктурата на ВИС в съответствие с член 24, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 767/2008. Държавата членка, която отговаря за въвеждането на тези данни във ВИС, проверява въпросните данни и при необходимост незабавно ги поправя или заличава от ВИС и информира отговорната държава членка или държавата членка, до която е отправено искането, която при необходимост незабавно изменя или заличава съответните данни от Системата за влизане/излизане и, когато е приложимо, от списъка на лицата, пресрочили разрешения срок на престой, по член 11.

4.  В случай че отговорната или друга държава членка разполага с факти, които подсказват, че данните във връзка с визи, записани в Системата за влизане/излизане, са фактически неточни или непълни или че в Системата за влизане/излизане са били обработени такива данни в нарушение на настоящия регламент, тя първо проверява точността на данните, като ги сравнява с ВИС, и при необходимост ги коригира, допълва или заличава в Системата за влизане/излизане. Ако записаните във ВИС данни са същите като тези в Системата за влизане/излизане, тя незабавно информира държавата членка, която отговаря за въвеждането на тези данни във ВИС, чрез инфраструктурата на ВИС в съответствие с член 24, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 767/2008. Държавата членка, която отговаря за въвеждането на тези данни във ВИС, проверява въпросните данни и при необходимост незабавно ги коригира, допълва или изтрива от ВИС и информира отговорната държава членка или държавата членка, до която е отправено искането, която при необходимост незабавно коригира, допълва или изтрива съответните данни от Системата за влизане/излизане и, когато е приложимо, от списъка на лицата, посочени в член 11.

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5   Данните на лицата в списъка по член 11 се заличават незабавно от този списък и се поправят в Системата за влизане/излизане, ако гражданинът на трета държава представи доказателства в съответствие с националното право на отговорната държава членка или на държавата членка, до която е отправено искането, че е бил принуден да пресрочи разрешения срок на престой поради непредвидими и сериозни обстоятелства, или че е придобил законно право на престой, или в случай на грешка. Гражданинът на трета държава има достъп до ефективни правни средства за съдебна защита, за да се гарантира, че данните ще бъдат изменени.

5.    Данните на лицата в списъка по член 11 се изтриват незабавно от този списък и се коригират или допълват в Системата за влизане/излизане, ако гражданинът на трета държава представи доказателства в съответствие с националното право на отговорната държава членка или на държавата членка, до която е отправено искането, че е бил принуден да пресрочи разрешения срок на престой поради непредвидими и сериозни обстоятелства или че е придобил законно право на престой, или в случай на грешка. Гражданинът на трета държава има достъп до ефективни правни средства за съдебна защита, за да се гарантира, че данните ще бъдат коригирани, допълнени или заличени.

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 6 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Когато гражданин на трета държава придобие гражданство на държава членка или попадне в обхвата на член 2, параграф 3 преди изтичането на срока, посочен в член 31, личното досие и свързаните с него записи в съответствие с членове 14 и 15 се заличават незабавно от Системата за влизане/излизане, както и, когато е приложимо, от списъка на лицата по член 11:

6.  Когато гражданин на трета държава придобие гражданство на държава членка или попадне в обхвата на член 2, параграф 3 преди изтичането на срока, посочен в член 31, личното досие и свързаните с него записи в съответствие с членове 14 и 15 се заличават незабавно и във всеки случай не по-късно от 48 часа от момента, в който съответната държава членка бъде осведомена за това, от Системата за влизане/излизане, както и, когато е приложимо, от списъка на лицата по член 11:

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията приема следните мерки, необходими за разработването и техническото изпълнение на централната система, националните единни интерфейси и комуникационната инфраструктура, по-специално мерки за:

Комисията приема следните мерки, необходими за разработването и техническото изпълнение на централната система, националните единни интерфейси и сигурната и криптирана комуникационна инфраструктура, по-специално мерки за:

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1 – буква a а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  стандарта за качество и спецификациите за използването на портретни снимки, включително портретни снимки, извлечени по електронен път от еМЧДП или от ВИС;

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1 – буква ж

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)   спецификациите и условията за уеб услугата, посочена в член 12;

ж)  спецификациите и условията за уеб услугата, посочена в член 12, включително разпоредбите за защита на данните, които евентуално са предоставени от или на превозвачите;

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

eu-LISA отговаря за разработването на централната система, националните единни интерфейси, комуникационната инфраструктура и сигурния канал за комуникация между централната система на Системата за влизане/излизане и централната система на ВИС. Тя отговаря и за разработването на уеб услугата, посочена в член 12, в съответствие със спецификациите и условията, приети в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 61, параграф 2.

eu-LISA отговаря за разработването на централната система, националните единни интерфейси, сигурната и криптирана комуникационна инфраструктура и сигурния канал за комуникация между централната система на Системата за влизане/излизане и централната система на ВИС. Тя отговаря и за разработването на уеб услугата, посочена в член 12, в съответствие със спецификациите и условията, приети в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 61, параграф 2.

Обосновка

Това изменение е в съответствие с изменението на член 6, параграф 1, буква г), където е добавено уточнението „сигурна и криптирана“, с оглед на постигането на правна съгласуваност.

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

еu-LISA определя проекта на физическата архитектура на системата, включително комуникационната ѝ инфраструктура, както и техническите спецификации и тяхното развитие по отношение на централната система, единните интерфейси, сигурния канал за комуникация между централната система на Системата за влизане/излизане и централната система на ВИС, и комуникационната инфраструктура, които се приемат от Управителния съвет, при положително становище от Комисията. Освен това eu-LISA въвежда всички необходими промени във ВИС, произтичащи от създаването на оперативна съвместимост със Системата за влизане/излизане, както и от прилагането на измененията на Регламент (ЕО) № 767/2008, упоменати в член 55.

еu-LISA определя проекта на физическата архитектура на системата, включително комуникационната ѝ инфраструктура, както и техническите спецификации и тяхното развитие по отношение на централната система, единните интерфейси, сигурния канал за комуникация между централната система на Системата за влизане/излизане и централната система на ВИС и сигурната и криптирана комуникационна инфраструктура. Освен това eu-LISA въвежда всички необходими промени във ВИС, произтичащи от създаването на оперативна съвместимост със Системата за влизане/излизане, както и от прилагането на измененията на Регламент (ЕО) № 767/2008, упоменати в член 55.

Обосновка

Това изменение е в съответствие с изменението на член 6, параграф 1, буква г), където е добавено уточнението „сигурна и криптирана“, с оглед на постигането на правна съгласуваност.

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

eu-LISA разработва и внедрява централната система, националните единни интерфейси, сигурния канал за комуникация между централната система на Системата за влизане/излизане и централната система на ВИС, както и комуникационната инфраструктура във възможно най-кратък срок след влизането в сила на настоящия регламент и приемането от страна на Комисията на мерките, предвидени в член 33.

eu-LISA разработва и внедрява централната система, националните единни интерфейси, сигурния канал за комуникация между централната система на Системата за влизане/излизане и централната система на ВИС, както и сигурната и криптирана комуникационна инфраструктура във възможно най-кратък срок след влизането в сила на настоящия регламент и приемането от страна на Комисията на мерките, предвидени в член 33.

Обосновка

Това изменение е в съответствие с изменението на член 6, параграф 1, буква г), където е добавено уточнението „сигурна и криптирана“, с оглед на постигането на правна съгласуваност.

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1 – алинея 3 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

При разработването и внедряването на централната система, националните единни интерфейси, сигурния канал за комуникация между централната Система за влизане/излизане и централната система на ВИС, както и на сигурната и криптирана комуникационна инфраструктура eu-LISA:

 

а)  извършва оценка на риска като част от разработването на Системата за влизане/излизане;

 

б)  се придържа към принципите на защита на неприкосновеността на личния живот още при проектирането и по подразбиране през целия жизнен цикъл на развитието на системата;

 

в)  актуализира оценката на риска във връзка с ВИС, за да се вземе предвид новата връзка със Системата за влизане/излизане, и предприема последващи действия чрез прилагане на допълнителни мерки за сигурност, които евентуално се посочват в актуализираната оценка на риска.

Обосновка

Това изменение е в съответствие с изменението на член 6, параграф 1, буква г), където е добавено уточнението „сигурна и криптирана“, с оглед на постигането на правна съгласуваност.

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 3 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

eu-LISA отговаря за оперативното управление на централната система, сигурния канал за комуникация между централната система на Системата за влизане/излизане и централната система на ВИС и националните единни интерфейси. Тя следи, в сътрудничество с държавите членки и след анализ на разходите и ползите, за това винаги да се използва най-добрата налична технология. eu-LISA отговаря и за оперативното управление на комуникационната инфраструктура между централната система и националните единни интерфейси и за уеб услугата, посочена в член 12.

eu-LISA отговаря за оперативното управление на централната система, сигурния канал за комуникация между централната система на Системата за влизане/излизане и централната система на ВИС и националните единни интерфейси. Тя следи, в сътрудничество с държавите членки и след анализ на разходите и ползите, че за централната система, за сигурния канал за комуникация между централната Система за влизане/излизане и централната система на ВИС и за националните единни интерфейси винаги се използва най-добрата налична технология. eu-LISA отговаря и за оперативното управление на сигурната и криптирана комуникационна инфраструктура между централната система и националните единни интерфейси и за уеб услугата, посочена в член 12.

Обосновка

Изречението е допълнено и са добавени препратки към различните компонентни на системата.

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  организирането, управлението, експлоатацията и поддръжката на своята съществуваща национална гранична инфраструктура и на свързването ѝ със Системата за влизане/излизане за целите на член 5, с изключение на букви й), к) и л);

б)  организирането, управлението, експлоатацията и поддръжката на своята съществуваща национална гранична инфраструктура и на свързването ѝ със Системата за влизане/излизане за целите на член 5, с изключение на член 5, параграф 1а;

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Всяка държава членка определя националния орган, който предоставя на компетентните органи, посочени в член 8, достъп до Системата за влизане/излизане. Всяка държава членка свързва този национален орган към националния единен интерфейс. Всяка държава членка и Европол свързват съответните си централни звена за достъп, посочени в членове 26 и 27, към националния единен интерфейс.

2.  Всяка държава членка определя независим национален надзорен орган, който предоставя на компетентните органи, посочени в член 8, достъп до Системата за влизане/излизане. Всяка държава членка свързва този национален орган към националния единен интерфейс. Всяка държава членка и Европол свързват съответните си централни звена за достъп, посочени в членове 26 и 27, към националния единен интерфейс.

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Държавите членки не обработват данните, събрани или извлечени от Системата за влизане/излизане, за цели, различни от посочените в настоящия регламент.

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 36 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Отговорност за използването на данните

Отговорност за обработката на данните

Обосновка

Привеждане в съответствие със законодателството в областта на защитата на данните. Същата формулировка е използвана и в предложението за „Евродак“.

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Във връзка с обработването на лични данни в Системата за влизане/излизане всяка държава членка определя органа, който да се счита за администратор съгласно член 2, буква г) от Директива 95/46/ЕО и който носи основната отговорност за обработването на данни от тази държава членка. Всяка държава членка съобщава този орган на Комисията.

Във връзка с обработването на лични данни в Системата за влизане/излизане всяка държава членка определя органа, който да се счита за администратор съгласно член 4, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 и който носи основната отговорност за обработването на данни от тази държава членка. Всяка държава членка съобщава този орган на Комисията.

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка държава членка гарантира, че данните, записани в Системата за влизане/излизане, се обработват законно, и по-специално, че само надлежно оправомощени служители имат достъп до тях за изпълнение на своите задачи. Отговорната държава членка гарантира по-специално, че:

Всяка държава членка гарантира, че данните, събрани и записани в Системата за влизане/излизане, се обработват законно и по-специално че само надлежно оправомощени служители имат достъп до тях за изпълнение на своите задачи. Отговорната държава членка гарантира по-специално, че:

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  предприема необходимите мерки, за да гарантира сигурността на централната система и комуникационната инфраструктура между централната система и националните единни интерфейси, без да се засяга отговорността на всяка държава членка;

а)  предприема необходимите мерки, за да гарантира сигурността на централната система и сигурната и криптирана комуникационна инфраструктура между централната система и националните единни интерфейси, без да се засяга отговорността на всяка държава членка;

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяка държава членка може да съхранява буквено-цифровите данни, които е въвела в Системата за влизане/излизане, в съответствие с целите на Системата за влизане/излизане, в национални архиви и национална система за влизане/излизане при пълно спазване на правото на Съюза.

1.  Данните, изтеглени от Системата за влизане/излизане, могат да се съхраняват в национални архиви само при необходимост в индивидуални случаи, в съответствие с целта на Системата за влизане/излизане и в съответствие с относимото законодателство на Съюза, по-специално законодателството в областта на защитата на данните, и за срок не по-дълъг от необходимия за индивидуалния случай. Всяка държава членка може да съхранява буквено-цифровите данни, които е въвела в Системата за влизане/излизане, в съответствие с целите на Системата за влизане/излизане, в национална система за влизане/излизане при пълно спазване на правото на Съюза.

Обосновка

Следва да се поясни, че данните за влизанията и излизанията по принцип се съхраняват само в Системата за влизане/излизане, освен ако в конкретни случаи не е необходимо да се съхраняват в национални архиви. Разпоредбата е заимствана от ВИС.

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Данните не се съхраняват в националните архиви или националната система за влизане/излизане за срок, по-дълъг от срока на съхраняването им в Системата за влизане/излизане.

2.  Данните се съхраняват в националните архиви или националната система за влизане/излизане за срок, не по-дълъг от срока, който е строго необходим за техните конкретни цели, и във всеки случай не по-дълъг от срока на съхраняването им в Системата за влизане/излизане.

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  Комисията е приела решение относно подходящата защита на личните данни в съответната трета държава в съответствие с член 25, параграф 6 от Директива 95/46/ЕО или между Общността и съответната трета държава има влязло в сила споразумение за обратно приемане, или се прилагат разпоредбите на член 26, параграф 1, буква г) от Директива 95/46/ЕО;

а)  Комисията е приела решение относно подходящата защита на личните данни в съответната трета държава в съответствие с член 45, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679 или между Съюза и съответната трета държава има влязло в сила споразумение за обратно приемане;

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  третата държава или международната организация е съгласна да използва данните само за целта, за която те са били предоставени;

б)  третата държава или международната организация изрично е изразила съгласие да използва данните и е в състояние да гарантира, че данните се използват само за целта, за която те са били предоставени;

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  данните са предадени или предоставени съгласно съответните разпоредби на правото на Съюза, по-специално споразуменията за обратно приемане, и националното право на държавата членка, която е предала или предоставила данните, включително правните разпоредби относно сигурността на данните и защитата на данните;

в)  данните са предадени или предоставени съгласно съответните разпоредби на правото на Съюза, по-специално споразуменията за защита на данните и за обратно приемане, и националното право на държавата членка, която е предала или предоставила данните, включително правните разпоредби относно сигурността на данните и защитата на данните;

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 2 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  държавата членка, която е въвела данните в Системата за влизане/излизане, е дала своето съгласие.

г)  държавата членка, която е въвела данните в Системата за влизане/излизане, е дала своето съгласие и засегнатото физическо лице е било информирано, че неговата лична информация може да бъде споделена с органите на трета държава; и

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 2 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  съответният компетентен орган на държавата членка, в която пребивава гражданинът на трета държава, е издал окончателно решение, постановяващо връщането на гражданина на трета държава.

Обосновка

Особено важно е да се гарантира, преди да се споделят лични данни на граждани на трети държави с трета държава, че връщането на съответния гражданин на трета държава е било определено от съответния орган, компетентен за издаването на решения за връщане, и че това решение е окончателно.

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Личните данни, които държава членка или Европол получава от централната система за целите на правоприлагането, не се предават или предоставят на трета държава, международна организация или частен субект, установен във или извън Съюза. Забраната се прилага и ако тези данни са допълнително обработени на национално равнище или между държавите членки по смисъла на член 2, буква б) от Рамково решение 2008/977/ПВР.

4.  Личните данни, които държава членка или Европол получава от централната система за целите на правоприлагането, не се предават или предоставят на трета държава, международна организация или частен субект, установен във или извън Съюза. Забраната се прилага и ако тези данни са допълнително обработени на национално равнище или между държавите членки в съответствие с Директива (ЕС) 2016/680.

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да се предотврати достъпът на неоправомощени лица до националните съоръжения, в които държавата членка осъществява дейност съгласно целите на Системата за влизане/излизане;

б)  да се предотврати достъпът на неоправомощени лица до оборудването за обработка на данни и до националните съоръжения, в които държавата членка осъществява дейност съгласно целите на Системата за влизане/излизане;

Обосновка

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 2 – буква г a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  да се предотврати използването на системи за автоматизирана обработка на данни от неоправомощени лица, използващи оборудване за предаване на данни;

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложението за „Евродак“.

Изменение    141

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 2 – буква е

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  да се гарантира, че лицата, имащи право на достъп до Системата за влизане/излизане, имат достъп само до данните, за които са оправомощени, посредством индивидуални потребителски профили и само в режим на поверителен достъп;

е)  да се гарантира, че лицата, имащи право на достъп до Системата за влизане/излизане, имат достъп само до данните, за които са оправомощени, посредством индивидуални и уникални потребителски профили и само в режим на поверителен достъп;

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложението за „Евродак“.

Изменение    142

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 2 – буква й а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йа)  да се гарантира, че в случай на прекъсване нормалната експлоатация на инсталираните системи може да бъде възстановена;

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложението за „Евродак“.

Изменение    143

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 2 – буква й б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йб)  да се осигури надеждност, като се гарантират правилното докладване на евентуалните дефекти във функционирането на Системата за влизане/излизане и въвеждането на необходимите технически мерки, чрез които да се гарантира, че личните данни могат да бъдат възстановени в случай на влошаване на качеството на данните, настъпило в резултат на неправилно функциониране на системата;

Изменение    144

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  Държавите членки информират eu-LISA за инциденти, засягащи сигурността, които са установили в своите системи, без да се засягат уведомяването за и съобщаването на нарушенията на сигурността на личните данни съгласно член 33 от Регламент (ЕС) 2016/679. eu-LISA информира държавите членки в случай на инциденти, засягащи сигурността на централната Система за влизане/излизане. Ако даден инцидент, засягащ сигурността, води до нарушение на сигурността на личните данни, се информира също и Европейският надзорен орган по защита на данните. Засегнатите държави членки и eu-LISA си сътрудничат в случай на инциденти, засягащи сигурността.

Изменение    145

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  eu-LISA и държавите членки си сътрудничат, за да се гарантира наличието на хармонизиран подход по отношение на сигурността на данните, основаващ се на процедура за управление на риска за сигурността и включващ цялата Система за влизане/излизане, както се посочва в член 6.

Обосновка

Разпоредба, препоръчана от Европейския надзорен орган по защита на данните.

Изменение    146

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяко лице или държава членка, които са понесли вреди поради незаконосъобразно обработване или действие, които са несъвместими с настоящия регламент, има право да получи обезщетение от държавата членка, отговорна за понесените вреди. Тази държава членка се освобождава от отговорност, отчасти или изцяло, ако докаже, че не е отговорна за действието, предизвикало вредата.

1.  Всяко лице или държава членка, които са понесли материални или нематериални вреди поради незаконосъобразно обработване или действие, които са несъвместими с настоящия регламент, има право да получи обезщетение от държавата членка, отговорна за понесените вреди. Тази държава членка се освобождава от отговорност, отчасти или изцяло, ако докаже, че не е отговорна по какъвто и да е начин за действието, предизвикало вредата.

Изменение    147

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Тези регистри могат да се използват само за наблюдение на защитата на данните във връзка с допустимостта на обработването на данните, както и за гарантиране на сигурността на данните. Регистрите са защитени с подходящи мерки против неразрешен достъп и се заличават една година след изтичане на срока на съхранение, посочен в член 31, ако не са необходими за процедури за наблюдение, които вече са започнали.

3.  Тези регистри могат да се използват само за наблюдение на защитата на данните във връзка с допустимостта на обработването на данните, както и за гарантиране на сигурността на данните съгласно член 39. Регистрите са защитени с подходящи мерки против неразрешен достъп и се заличават една година след изтичане на срока на съхранение, посочен в член 31, ако не са необходими за процедури за наблюдение, които вече са започнали.

Изменение    148

Предложение за регламент

Член 43 а нов

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 43a

 

Защита на данните

 

1.  Регламент (ЕО) № 45/2001 се прилага по отношение на обработката на лични данни от eu-LISA въз основа на настоящия регламент.

 

2.  Регламент (ЕС) 2016/679 се прилага по отношение на обработката на лични данни от страна на националните органи въз основа на настоящия регламент с изключение на обработката за целите, посочени в член 5, букви й) – л).

 

3.  Директива (ЕС) 2016/680 се прилага по отношение на обработката на лични данни от страна на оправомощените органи на държавите членки въз основа на настоящия регламент за целите, посочени в член 5, букви й) – л).

 

4.  Регламент (ЕО) № 2016/794 се прилага по отношение на обработката на лични данни от Европол въз основа на настоящия регламент.

Обосновка

Хоризонтална разпоредба за защита на данните, вдъхновена от член 49 от предложението за система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS).

Изменение    149

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Без да се засяга правото на информация по член 10 от Директива 95/46/ЕО, гражданите на трети държави, чиито данни се записват в Системата за влизане/излизане, се информират в писмен вид от компетентната държава членка за следното:

1.  Без да се засяга правото на информация по член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679, гражданите на трети държави, чиито данни се записват в Системата за влизане/излизане, се информират в писмен вид и в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма от компетентната държава членка за следното:

Изменение    150

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 1 – буква д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  правото на достъп до отнасящи се до тях данни и правото да се поиска поправка на отнасящи се до тях неточни данни или заличаване на отнасящите се до тях незаконосъобразно обработени данни, включително правото на получаване на информация относно процедурите за упражняване на тези права и данните за връзка на националните надзорни органи или, ако е приложимо, на Европейския надзорен орган по защита на данните, които разглеждат исковете във връзка със защитата на личните данни.

д)  съществуването на правото да се поиска от администратора достъп до отнасящи се до тях данни и правото да се поиска корекция на отнасящи се до тях неточни данни и допълване на отнасящи се до тях непълни данни или изтриване/ограничаване на отнасящите се до тях незаконосъобразно обработени лични данни, както и правото на получаване на информация относно процедурите за упражняване на тези права, включително данните за връзка на администратора и националните надзорни органи или, ако е приложимо, на Европейския надзорен орган по защита на данните, които разглеждат жалбите във връзка със защитата на личните данни.

Изменение    151

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 1 – буква д a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  обяснение на факта, че данните в Системата за влизане/излизане са достъпни за целите на управлението на границите и за улеснение, като се посочва, че пресрочването на разрешения срок на престой автоматично ще доведе до включване на данните на гражданина на трета държава в списък, и се представят възможните последици от пресрочването на разрешения срок на престой;

Обосновка

Разпоредба, препоръчана от Европейския надзорен орган по защита на данните.

Изменение    152

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 1 – буква д б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дб)  срока на съхраняване на данните, определен за записите за влизане или излизане и за личните досиета по член 31;

Обосновка

Разпоредба, препоръчана от Европейския надзорен орган по защита на данните.

Изменение    153

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 1 – буква д в (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дв)  правото на изтриване на данните на лицата, пресрочили разрешения срок на престой, ако те представят доказателство, че са пресрочили разрешената продължителност на престоя поради непредвидими и сериозни обстоятелства; и

Изменение    154

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 1 – буква д г (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дг)  правото на подаване на жалба до надзорния орган.

Изменение    155

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2  Информацията, предвидена в параграф 1 от настоящия член, се предоставя при създаване на личното досие на въпросното лице в съответствие с членове 14, 15 или 16.

2.  Информацията, предвидена в параграф 1 от настоящия член, се предоставя чрез брошурата, посочена в параграф 3, или чрез всяко друго подходящо средство, което гарантира, че съответният гражданин на трета държава е информиран за правата си, при създаването на личното досие на това лице в съответствие с членове 14, 15 или 16.

Изменение    156

Предложение за регламент

Член 44 — параграф 3 — алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 61, параграф 2, Комисията изработва обща брошура и уебсайт, в които се съдържа най-малко информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член. Брошурата и съдържанието на уебсайта се формулират ясно и просто и са достъпни на език, който съответното лице разбира или който с основание може да се предполага, че лицето разбира.

В съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 61, параграф 2, Комисията изработва обща брошура и уебсайт, в които се съдържа най-малко информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член. Брошурата и съдържанието на уебсайта се формулират ясно и просто, изготвени са в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма и са достъпни на език, който съответното лице разбира или който с основание може да се предполага, че лицето разбира.

Изменение    157

Предложение за регламент

Член 44 — параграф 3 — алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Брошурата и уебсайтът се изготвят по такъв начин, че да дават възможност на държавите членки да попълват и допълнителна, специфична за тях информация. Тази специфична за дадена държава членка информация включва най-малко информация относно правата на субекта на данните, възможността за помощ от страна на националните надзорни органи, както и данните за контакт на службата на администратора на данни и на националните надзорни органи.

Брошурата и уебсайтът се изготвят по такъв начин, че да дават възможност на държавите членки да попълват и допълнителна, специфична за тях информация. Тази специфична за дадена държава членка информация включва най-малко информация относно правата на субекта на данните, възможността за помощ от страна на националните надзорни органи, както и данните за контакт на службата на администратора на данни, длъжностното лице за защита на данните и надзорните органи.

Изменение    158

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията, в сътрудничество с националните надзорни органи и Европейския надзорен орган по защита на данните, придружава пускането в действие на Системата за влизане/излизане с информационна кампания, която да информира обществеността за целите, съхраняваните данни, органите, които имат достъп, и правата на лицата.

Комисията, в сътрудничество с националните надзорни органи и Европейския надзорен орган по защита на данните, придружава пускането в действие на Системата за влизане/излизане с информационна кампания, която да информира обществеността, и по-специално гражданите на трети държави, за целите, съхраняваните данни, органите, които имат достъп, и правата на лицата. Такива информационни кампании се провеждат редовно.

Обосновка

Предвид факта, че гражданите на трети държави попадат в приложното поле на Системата за влизане/излизане, те следва да бъдат специално посочени като целева група в рамките на информационната кампания.

Изменение    159

Предложение за регламент

Член 46 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Право на достъп, поправяне и заличаване

Право на достъп до лични данни, на коригиране, допълване и изтриване на лични данни и на ограничаване на обработката на лични данни

Изменение    160

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 12 от Директива 95/46/, всеки гражданин на трета държава има правото да му бъдат съобщени отнасящите се до него данни, регистрирани в Системата за влизане/излизане, и държавата членка, която ги е предала до системата.

1.  Без да се засягат разпоредбите на членове 15, 16, 17 и 18 от Регламент (ЕС) 2016/679, всеки гражданин на трета държава има правото да му бъдат съобщени отнасящите се до него данни, регистрирани в Системата за влизане/излизане, и държавата членка, която ги е предала до системата, и може да поиска корекция или допълване на отнасящите се до него неточни данни и изтриване на незаконосъобразно вписаните данни. Отговорната държава членка отговаря на такова искане в срок от два месеца от получаването му.

Изменение    161

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Ако бъде подадено искане за поправка или заличаване на данни до държава членка, различна от отговорната държава членка, органите на държавата членка, до която е отправено искането, проверяват точността на данните и законосъобразността на обработването на данни в Системата за влизане/излизане в срок от един месец, в случай че проверката може да се направи без консултиране с отговорната държава членка. В противен случай държавата членка, различна от отговорната държава членка, се свързва с органите на отговорната държава членка в срок от 14 дни и отговорната държава членка проверява точността на данните и законосъобразността на обработването им в срок от един месец.

2.  Ако бъде подадено искане за корекция, допълване или изтриване на данни или за ограничаване на обработката на лични данни до държава членка, различна от отговорната държава членка, органите на държавата членка, до която е отправено искането, проверяват точността на данните и законосъобразността на обработването на данни в Системата за влизане/излизане в срок от 14 дни, в случай че проверката може да се направи без консултиране с отговорната държава членка. В противен случай държавата членка, различна от отговорната държава членка, се свързва с органите на отговорната държава членка в срок от седем дни и отговорната държава членка проверява точността на данните и законосъобразността на обработването им в срок от 14 дни.

Изменение    162

Предложение за регламент

Член 46 — параграф 3 — алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случай че записаните в Системата за влизане/излизане данни са фактически неточни или са били записани по незаконосъобразен начин, отговорната държава членка или ако е приложимо, държавата членка, до която е отправено искането, поправя или заличава данните в съответствие с член 32. Отговорната държава членка или ако е приложимо, държавата членка, до която е отправено искането, уведомява незабавно и в писмен вид въпросното лице, че е предприела мерки, за да поправи или заличи отнасящите до него данни.

В случай че записаните в Системата за влизане/излизане данни са фактически неточни, непълни или са били записани по незаконосъобразен начин, отговорната държава членка или ако е приложимо, държавата членка, до която е отправено искането, коригира, допълва или изтрива личните данни или ограничава обработката на личните данни в съответствие с член 32. Отговорната държава членка или ако е приложимо, държавата членка, до която е отправено искането, уведомява незабавно и в писмен вид субекта на данните, че е предприела мерки, за да коригира, допълни или заличи отнасящите до него лични данни или да ограничи обработката на такива лични данни.

Изменение    163

Предложение за регламент

Член 46 — параграф 3 — алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случай че записаните в Системата за влизане/излизане данни във връзка с визи са фактически неверни или са били записани по незаконосъобразен начин, отговорната държава членка или ако е приложимо, държавата членка, до която е отправено искането, първо проверява точността на данните, като ги сравнява с ВИС, и при необходимост ги изменя в Системата за влизане/излизане. Ако записаните във ВИС данни са същите като тези в Системата за влизане/излизане, отговорната държава членка или държавата членка, до която е отправено искането, се свързва в срок от 14 дни с органите на държавата членка, отговорна за въвеждането на тези данни във ВИС. Държавата членка, която отговаря за въвеждането на тези данни във ВИС, проверява в срок от един месец точността на данните във връзка с визи и законосъобразността на тяхното обработване в Системата за влизане/излизане и информира отговорната държава членка или държавата членка, до която е оправено искането, която от своя страна при необходимост незабавно ги изменя или заличава от Системата за влизане/излизане и, когато е приложимо, от списъка на лицата, пресрочили разрешения срок на престой, по член 11, параграф 2.

В случай че записаните в Системата за влизане/излизане данни във връзка с визи са фактически неверни, непълни или са били записани по незаконосъобразен начин, отговорната държава членка или ако е приложимо, държавата членка, до която е отправено искането, първо проверява точността на данните, като ги сравнява с ВИС, и при необходимост ги изменя в Системата за влизане/излизане. Ако записаните във ВИС данни са същите като тези в Системата за влизане/излизане, отговорната държава членка или държавата членка, до която е отправено искането, се свързва в срок от седем дни с органите на държавата членка, отговорна за въвеждането на тези данни във ВИС. Държавата членка, която отговаря за въвеждането на тези данни във ВИС, проверява в срок от един месец точността на данните във връзка с визи и законосъобразността на тяхното обработване в Системата за влизане/излизане и информира отговорната държава членка или държавата членка, до която е оправено искането, която от своя страна при необходимост незабавно коригира, допълва или изтрива отнасящите се до него лични данни или ограничава обработката на такива данни от Системата за влизане/излизане и, когато е приложимо, от списъка на лицата, пресрочили разрешения срок на престой, по член 11, параграф 2.

Изменение    164

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Ако отговорната държава членка или ако е приложимо, държавата членка, до която е отправено искането, не е съгласна, че вписаните в Системата за влизане/излизане данни са фактически неточни или са били записани по незаконосъобразен начин, тя незабавно приема административно решение, в което обяснява в писмен вид на въпросното лице защо не е съгласна да поправи или да заличи отнасящите се до него данни.

4.  Ако отговорната държава членка или ако е приложимо, държавата членка, до която е отправено искането, не е съгласна, че вписаните в Системата за влизане/излизане данни са фактически неточни, непълни или са били записани по незаконосъобразен начин, тя незабавно приема административно решение, в което обяснява в писмен вид на въпросното лице защо не е съгласна да коригира, да допълни или да заличи отнасящите се до него лични данни или да ограничи обработката на такива данни.

Изменение    165

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Отговорната държава членка или ако е приложимо, държавата членка, до която е отправено искането, предоставя също така на заинтересованото лице информация, с която обяснява стъпките, които то може да предприеме, ако не приема предоставеното обяснение за решението съгласно параграф 5. Това включва информация как да се предяви иск или да се подаде жалба пред компетентните органи или съдилища на тази държава членка и относно всякаква помощ, включително от страна на надзорните органи, която се предоставя в съответствие със законовите и подзаконовите актове и процедури на тази държава членка.

5.  Отговорната държава членка или ако е приложимо, държавата членка, до която е отправено искането, предоставя също така на субекта на данните информация, с която обяснява стъпките, които то може да предприеме, ако не приема предоставеното обяснение за решението съгласно параграф 4. Това включва информация как да се предяви иск или да се подаде жалба пред компетентните органи или съдилища на тази държава членка и относно всякаква помощ, включително от страна на надзорните органи, която се предоставя в съответствие със законовите и подзаконовите актове и процедури на тази държава членка.

Изменение    166

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Всяко искане, отправено по силата на параграфи 1 и 2, съдържа необходимата информация за установяване на самоличността на въпросното лице, включително пръстови отпечатъци. Тази информация се използва само за да позволи упражняването на правата по параграфи 1 и 2 и след това незабавно се заличава.

6.  Всяко искане, отправено по силата на параграфи 1 и 2, съдържа минималната информация, необходима за установяване на самоличността на въпросното лице. Пръстовите отпечатъци може да бъдат поискани за тази цел само в надлежно обосновани случаи, когато има съществени съмнения относно самоличността на кандидата. Тази информация се използва само за да позволи упражняването на правата по параграфи 1 и 2 и след това незабавно се изтрива.

Изменение    167

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Когато дадено лице поиска данни, свързани с него, съгласно параграф 2, компетентният орган регистрира под формата на писмен документ, че е отправено такова искане, как е обработено това искане и от кой орган, и незабавно предоставя този документ на националните надзорни органи.

7.  Когато дадено лице поиска данни, свързани с него, съгласно параграф 2, компетентният орган регистрира под формата на писмен документ, че е отправено такова искане, как е обработено това искане и от кой орган и в срок от седем дни предоставя този документ на националните надзорни органи. Копие от документа се предоставя и на съответното лице.

Изменение    168

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентните органи на държавите членки активно си сътрудничат с цел утвърждаване на правата по член 46, параграфи 3, 4 и 5.

1.  Компетентните органи на държавите членки активно си сътрудничат с цел утвърждаване на правата по член 46.

Изменение    169

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Във всяка държава членка надзорният орган при поискване подпомага и консултира заинтересованото лице за упражняване на правата му за поправяне или заличаване на данни, отнасящи се до него, в съответствие с член 28, параграф 4 от Директива 95/46/ЕО.

Във всяка държава членка надзорният орган при поискване подпомага и консултира субекта на данни за упражняване на правата му за коригиране, допълване или изтриване на лични данни, отнасящи се до него, или за ограничаване на такива данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

Изменение    170

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Във всяка държава членка всяко лице има право да предяви иск или да подаде жалба пред компетентните органи или съдилища на тази държава членка, която му е отказала правото на достъп или на поправяне или заличаване на отнасящи се до него данни, предвидено в член 46.

1.  Без да се засягат разпоредбите на членове 77 – 82 от Регламент (ЕС) 2016/679, във всяка държава членка всяко лице има право да предяви иск или да подаде жалба пред компетентните органи или съдилища на тази държава членка, която му е отказала правото на достъп или на коригиране, допълване или изтриване на отнасящи се до него данни, предвидено в член 46. Правото на предявяване на такъв иск или на подаване на жалба се прилага и в случаите, когато исканията за достъп, коригиране или изтриване не са получили отговор в рамките на предвидените в член 46 срокове или изобщо не са били разгледани от администратора на данни.

Изменение    171

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяка държава членка гарантира, че националният надзорен орган или органите, определени по силата на член 28, параграф 1 от Директива 95/46/ЕО, следи за законосъобразността на обработването на личните данни, посочени в членове 13―19, от въпросната държава членка, включително на предаването им към и от Системата за влизане/излизане.

1.  Всяка държава членка гарантира, че националният надзорен орган или органите, определени по силата на член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, упражнява независим контрол на законосъобразността на обработването на личните данни, посочени в глави II, III и V от настоящия регламент, от въпросната държава членка, включително на предаването им към и от Системата за влизане/излизане.

Обосновка

В съответствие с настоящия регламент данните не се обработват само по силата на членове 13 – 19.

Изменение    172

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Надзорният орган гарантира, че най-малко на всеки четири години и в съответствие с приложимите международни одитни стандарти се извършва одит на дейността по обработване на данни в националната система.

2.  Надзорният орган или надзорните органи гарантира(т), че най-малко на всеки две години и в съответствие с приложимите международни одитни стандарти се извършва одит на дейността по обработване на данни в националната гранична инфраструктура.

Изменение    173

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки гарантират, че техният надзорен орган разполага с достатъчно ресурси да изпълнява задачите, които са му възложени съгласно настоящия регламент.

3.  Държавите членки гарантират, че техният независим надзорен орган или техните независими надзорни органи разполага(т) с достатъчно ресурси да изпълнява(т) задачите, които са му/им възложени съгласно настоящия регламент.

Изменение    174

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Във връзка с обработването на лични данни в Системата за влизане/излизане всяка държава членка определя органа, който да се счита за администратор съгласно член 2, буква г) от Директива 95/46/ЕО и който носи основната отговорност за обработването на данни от тази държава членка. Всяка държава членка съобщава този орган на Комисията.

заличава се

Изменение    175

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Всяка държава членка предоставя всяка информация, поискана от надзорните органи, и по-специално информация за дейностите, извършвани в съответствие с член 35, член 36, параграф 1 и член 39. Всяка държава членка предоставя на надзорните органи достъп до регистрите си по член 30 и им предоставя достъп по всяко време до всички свои помещения, свързани със Системата за влизане/излизане.

5.  Всяка държава членка предоставя всяка информация, поискана от надзорните органи, и по-специално информация за дейностите, извършвани в съответствие с член 35, член 36, параграф 1 и член 39. Всяка държава членка предоставя на надзорните органи достъп до регистрите си по член 41 и им предоставя достъп по всяко време до всички свои помещения, свързани със Системата за влизане/излизане.

Обосновка

Корекция на препратка.

Изменение    176

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 5 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Всяка държава членка гарантира, че нейният надзорен орган или нейните надзорни органи има(т) достъп до консултации с лица, които разполагат с достатъчно познания относно биометричните данни.

Обосновка

С цел постигане на съответствие с „Евродак“.

Изменение    177

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Европейският надзорен орган по защита на данните гарантира, че осъществяваните от eu-LISA дейности по обработване на лични данни във връзка със Системата за влизане/излизане са в съответствие с настоящия регламент.

1.  Европейският надзорен орган по защита на данните следи осъществяваните от eu-LISA дейности по обработване на лични данни във връзка със Системата за влизане/излизане и осигурява, че те се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 и с настоящия регламент.

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 49 относно надзорния орган. Също така привеждане в съответствие с Регламента за Европол (член 43), където е използвана формулировката „следи и осигурява“.

Изменение    178

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Европейският надзорен орган по защита на данните гарантира, че най-малко на всеки четири години и в съответствие с приложимите международни одитни стандарти се извършва одит на дейностите на eu-LISA по обработване на лични данни. Доклад от този одит се изпраща на Европейския парламент, Съвета, eu-LISA, Комисията и националните надзорни органи. На eu-LISA се предоставя възможност да направи коментари, преди докладът да бъде приет.

2.  Европейският надзорен орган по защита на данните гарантира, че най-малко на всеки две години и в съответствие с приложимите международни одитни стандарти се извършва одит на дейностите на eu-LISA по обработване на лични данни. Доклад от този одит се изпраща на Европейския парламент, Съвета, Комисията, eu-LISA и националните надзорни органи. На eu-LISA се предоставя възможност да направи коментари, преди докладът да бъде приет.

Изменение    179

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Националните надзорни органи и Европейският надзорен орган по защита на данните си сътрудничат активно в рамките на своите задължения и осигуряват координиран надзор на Системата за влизане/излизане и на националните системи.

1.  Националните надзорни органи и Европейският надзорен орган по защита на данните, като всеки от тях действа в обхвата на съответната си компетентност, си сътрудничат активно в рамките на своите задължения и осигуряват координиран надзор на Системата за влизане/излизане и на националните гранични инфраструктури.

 

(Хоризонтална промяна от „национални системи“ на „национални гранични инфраструктури“ с изключение на член 58.)

Обосновка

Съгласуване на терминологията с член 6 и с формулировката, използвана за „Евродак“.

Изменение    180

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Те обменят информация, сътрудничат си при извършването на одити и проверки, обсъждат затрудненията при тълкуването или прилагането на настоящия регламент, оценяват проблеми, свързани с упражняването на независим надзор или с упражняването на правата на субекта на данни, изготвят хармонизирани предложения за съвместни решения на проблеми и насърчават повишаването на осведомеността относно правата, свързани със защита на данните, в зависимост от нуждите.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    181

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяка държава членка гарантира, че разпоредбите, приети в националното ѝ право за прилагане на Рамково решение 2008/977/ПВР, се прилагат и по отношение на достъпа до Системата за влизане/излизане на нейните национални органи съгласно член 1, параграф 2.

1.  Всяка държава членка гарантира, че разпоредбите, приети в националното ѝ право за прилагане на Директива (ЕС) 2016/680, се прилагат и по отношение на достъпа до Системата за влизане/излизане на нейните национални органи съгласно член 1, параграф 2.

Изменение    182

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Наблюдението на законосъобразността на достъпа на държавите членки до лични данни за целите, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, включително тяхното предаване към и от Системата за влизане/излизане, се извършва от националните надзорни органи, определени съгласно Рамково решение 2008/977/ПВР.

2.  Наблюдението на законосъобразността на достъпа на държавите членки до лични данни за целите, посочени в член 5, параграф от настоящия регламент, включително тяхното предаване към и от Системата за влизане/излизане, се извършва от националните надзорни органи, определени съгласно Директива (ЕС) 2016/680.

Изменение    183

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Обработката на лични данни от Европол се извършва в съответствие с Решение 2009/371/ПВР и под надзора на независим външен надзорен орган по защита на данните. По отношение на обработката на лични данни от Европол съгласно настоящия регламент се прилагат членове 30, 31 и 32 от посоченото решение. Независимият външен надзорен орган по защита на данните гарантира, че не са нарушени правата на гражданина на трета държава.

3.  Обработката на лични данни от Европол съгласно настоящия регламент се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/794 и под надзора на Европейския надзорен орган по защита на данните.

Обосновка

Изменение във връзка с член 43 от Регламента за Европол.

Изменение    184

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Личните данни, до които е получен достъп в Системата за влизане/излизане за целите, посочени в член 1, параграф 2, се обработват единствено за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на конкретния случай, за който държава членка или Европол са поискали данните.

4.   Личните данни, до които е получен достъп в Системата за влизане/излизане за целите, посочени в член 5, параграф , се обработват единствено за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на конкретния случай, за който държава членка или Европол са поискали данните.

Изменение    185

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.   Централната система, оправомощените органи, централните звена за достъп и Европол съхраняват регистри на търсенията с цел да се позволи на националните органи за защита на данните и на Европейския надзорен орган по защита на данните да следят, при обработката на данните, за спазването на правилата на Съюза за защита на данните. Освен за посочената цел, личните данни, както и регистрите на търсенията се заличават от всички национални архиви и архивите на Европол след период от един месец, освен ако тези данни и регистри не са необходими за целите на конкретно текущо наказателно разследване, във връзка с което данните са поискани от държава членка или от Европол.

5.  Централната система, оправомощените органи, централните звена за достъп и Европол съхраняват регистри на търсенията с цел да се позволи на националните органи за защита на данните и на Европейския надзорен орган по защита на данните да следят, при обработката на данните, за спазването на правилата на Съюза за защита на данните, включително за целите на поддържане на регистри с оглед на подготовката на годишните доклади, посочени в член 64, параграф 8. Освен за посочената цел, личните данни, както и регистрите на търсенията се изтриват от всички национални архиви и архивите на Европол след период от един месец, освен ако тези данни и регистри не са необходими за целите на конкретно текущо наказателно разследване, във връзка с което данните са поискани от държава членка или от Европол.

Изменение    186

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяка държава членка и Европол правят необходимото всички операции по обработка на данни в резултат на искания за достъп до данни в Системата за влизане/излизане за целите, посочени в член 1, параграф 2, да бъдат заведени в дневник или документирани с цел проверка на допустимостта на искането и наблюдение на законосъобразността на обработката на данни и целостта и сигурността на данните, както и с цел самонаблюдение.

1.  Всяка държава членка и Европол правят необходимото всички операции по обработка на данни в резултат на искания за достъп до данни в Системата за влизане/излизане за целите, посочени в член 5, параграф , да бъдат заведени в дневник или документирани с цел проверка на допустимостта на искането и наблюдение на законосъобразността на обработката на данни и целостта и сигурността на данните, както и с цел самонаблюдение.

Изменение    187

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 2 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Дневникът или документацията съдържа следните елементи:

2.  Дневникът или документацията във всички случаи съдържа следните елементи:

Изменение    188

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 2 – буква г a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  наименованието на органа, поискал достъп за сравнение, както и отговорното лице, което е отправило искането и е обработило данните;

Изменение    189

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 2 – буква з

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  в съответствие с националните разпоредби или разпоредбите на Решение 2009/371/ПВР, идентификационния знак на служителя, извършил търсенето, и на служителя, наредил търсенето или предоставянето.

з)  в съответствие с националните разпоредби или с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/794 – идентификационния знак на служителя, извършил търсенето, и на служителя, наредил търсенето или предоставянето.

Изменение    190

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Дневниците и документацията се използват само за наблюдение на законосъобразността на обработката на данните, както и за гарантиране на целостта и сигурността на данните. Единствено дневниците, съдържащи данни от неличен характер, могат да бъдат използвани за наблюдението и оценката по член 64. На компетентните национални надзорни органи, отговарящи за проверката на допустимостта на искането и за наблюдението на законосъобразността на обработката на данните и целостта и сигурността на данните, се предоставя достъп, при поискване, до тези дневници, за да могат да изпълняват служебните си задължения.

3.  Дневниците и документацията се използват само за наблюдение на законосъобразността на обработката на данните, както и за гарантиране на целостта и сигурността на данните. Единствено дневниците, които не съдържат лични данни, могат да бъдат използвани за наблюдението и оценката по член 64. На компетентните национални надзорни органи, отговарящи за проверката на допустимостта на искането и за наблюдението на законосъобразността на обработката на данните и целостта и сигурността на данните, се предоставя достъп, при поискване, до тези дневници, за да могат да изпълняват служебните си задължения.

Изменение    191

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕС) № 767/2008

Член 17a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  От пускането в действие на Системата за влизане/излизане съгласно член 60, параграф 1 от [Регламента за създаване на система за влизане/излизане] се създава оперативна съвместимост между Системата за влизане/излизане и ВИС, за да се гарантира по-голяма ефективност и бързина на граничните проверки. За тази цел eu-LISA създава сигурен канал за комуникация между централната система на Системата за влизане/излизане и централната система на ВИС, за да се даде възможност за оперативна съвместимост между Системата за влизане/излизане и ВИС. Прякото извършване на справки между двете системи е възможно единствено ако както настоящият регламент, така и Регламент (EО) № 767/2008 предвиждат това.

1.  От пускането в действие на Системата за влизане/излизане съгласно член 60, параграф 1 от [Регламента за създаване на система за влизане/излизане] се създава оперативна съвместимост между Системата за влизане/излизане и ВИС, за да се гарантира по-голяма ефективност и бързина на граничните проверки, като надлежно се зачита принципът на ограничаване в рамките на целта. За тази цел eu-LISA създава сигурен канал за комуникация между централната система на Системата за влизане/излизане и централната система на ВИС, за да се даде възможност за оперативна съвместимост между Системата за влизане/излизане и ВИС. Прякото извършване на справки между двете системи е възможно единствено ако както настоящият регламент, така и Регламент (EО) № 767/2008 предвиждат това.

Изменение    192

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕС) № 767/2008

Член 17a – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Съгласно член 33 от [Регламента за създаване на Система за влизане/излизане] Комисията приема необходимите мерки за създаването и проектирането в общ вид на оперативната съвместимост в съответствие с член 34 от [Регламента за създаване на Система за влизане/излизане]. С цел установяване на оперативната съвместимост със Системата за влизане/излизане, Управителният орган разработва необходимите промени и/или адаптации на централната визова информационна система, националния интерфейс във всяка държава членка и комуникационната инфраструктура между централната визова информационна система и националните интерфейси. Националните инфраструктури се адаптират и/или разработват от държавите членки.

4.  Съгласно член 33 от [Регламента за създаване на Система за влизане/излизане] Комисията приема необходимите мерки за създаването и проектирането в общ вид на оперативната съвместимост в съответствие с член 34 от [Регламента за създаване на Система за влизане/излизане]. С цел установяване на оперативната съвместимост със Системата за влизане/излизане eu-LISA разработва необходимите промени и/или адаптации на централната визова информационна система, националния интерфейс във всяка държава членка и комуникационната инфраструктура между централната визова информационна система и националните интерфейси. Националните инфраструктури се адаптират и/или разработват от държавите членки.

Изменение    193

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 1 – точка 5

Регламент (ЕС) № 767/2008

Член 18 – параграф 3 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Ако при търсенето по данните, посочени в параграф 1, стане ясно, че във ВИС се съхраняват данни относно една или повече издадени или удължени визи, чийто срок на валидност не е изтекъл и които имат териториална валидност за преминаване на границата, на компетентния орган за граничен контрол се дава достъп за справка със следните данни от съответното досие за издаване за виза, както и свързаното(ите) досие(та) за издаване на виза съгласно член 8, параграф 4, единствено за целите, посочени в параграф 1:

3.  Ако при търсенето по данните, посочени в параграф 1, се окаже, че данните на притежателя на виза са регистрирани във ВИС, на компетентния орган за граничен контрол се дава достъп за справка със следните данни от съответното досие за издаване за виза, както и свързаното(ите) досие(та) за издаване на виза съгласно член 8, параграф 4, единствено за целите, посочени в параграф 1:

Обосновка

Параграфи 3 и 4 се сливат с цел опростяване на текста.

Изменение    194

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 1 – точка 5

Регламент (ЕС) № 767/2008

Член 18 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Ако при търсенето по данните, посочени в параграф 1, стане ясно, че данните на лицето са регистрирани във ВИС, но регистрираната(те) виза(и) е(са) невалидна(и), на компетентния орган за граничен контрол се дава достъп за справка с данните от досието за издаване на виза, както и свързаното(ите) досие(та) за издаване на виза съгласно член 8, параграф 4, единствено за целите, посочени в параграф 1:

заличава се

а)  данните за състоянието на визата и данните, взети от заявлението за издаване на виза, посочени в член 9, параграфи 2 и 4;

 

б)  снимки;

 

в)  вписаните данни относно издадена(и), анулирана(и), отменена(и) виза(и) или чийто срок на валидност е удължена, съгласно членове 10, 13 и 14.

 

Обосновка

Параграфи 3 и 4 се сливат с цел опростяване на текста.

Изменение    195

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 1 – точка 5

Регламент (ЕС) № 767/2008

Член 18 – параграф 5 – буква а – подточка ii

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(ii)  на контролно-пропускателния пункт няма достъп до технологията за използването на портретна снимка, направена на място, и поради това самоличността на притежателя на визата не може да бъде проверена в Системата за влизане/излизане;

ii)  на контролно-пропускателния пункт временно няма достъп до технологията за използването на портретна снимка, направена на място, и поради това самоличността на притежателя на визата не може да бъде проверена в Системата за влизане/излизане;

Обосновка

Тъй като е задължително във всеки контролно-пропускателен пункт тази технология да е налице, единствената възможност е технологията да бъде само временно недостъпна.

Изменение    196

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 1 – алинея 8 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  В член 20 параграф 1 се заменя със следното:

(8)  В член 20 първата алинея от параграф 1 се заменя със следното:

Изменение    197

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 1 – точка 9

Регламент (ЕС) № 767/2008

Член 26 – параграф 3а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3a.  [Шест месеца след датата на влизане в сила на Регламента за създаване на Система за влизане/излизане] Управителният орган отговаря за задачите, посочени в параграф 3 от настоящия член.“

3a.   [Шест месеца след датата на влизане в сила на Регламента за създаване на Система за влизане/излизане] eu-LISA отговаря за задачите, посочени в параграф 3 от настоящия член.“

Изменение    198

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 1 – точка 10

Регламент (ЕС) № 767/2008

Член 34 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяка държава членка и Управителният орган съхраняват данни за всички операции по обработката на данни във ВИС. Тези данни показват целта на достъп, посочена в член 6, параграф 1 и в членове 15 22, датата и часа, вида на изпратените данни по членове 9 14, вида на данните, използвани за запитването по член 15, параграф 2, член 17, член 18, параграф 1, член 18, параграф 5, член 19, параграф 1, член 19а, параграф 2, член 19а, параграф 5, член 20, параграф 1, член 21, параграф 1 и член 22, параграф 1 и името на органа, вписал или извлякъл данните. Освен това, всяка държава членка съхранява данни за персонала, надлежно упълномощен да въвежда или извлича данни.

1.  Всяка държава членка и eu-LISA съхраняват данни за всички операции по обработката на данни във ВИС. Тези данни показват целта на достъп, посочена в член 6, параграф 1 и в членове 15 22, датата и часа, вида на изпратените данни по членове 9 14, вида на данните, използвани за запитването по член 15, параграф 2, член 17, член 18, параграф 1, член 18, параграф 5, член 19, параграф 1, член 19а, параграф 2, член 19а, параграф 5, член 20, параграф 1, член 21, параграф 1 и член 22, параграф 1 и името на органа, вписал или извлякъл данните. Освен това всяка държава членка съхранява данни за персонала, надлежно упълномощен да въвежда или извлича данни.

Изменение    199

Предложение за регламент

Член 57 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Надлежно упълномощените служители на компетентните органи на държавите членки, на Комисията, на eu-LISA и на Frontex имат достъп за справка със следните данни единствено с цел отчитане и статистика, без да се допуска установяване на самоличността на отделни лица:

1.  Надлежно упълномощените служители на компетентните органи на държавите членки, на Комисията и на eu-LISA имат достъп за справка със следните данни единствено с цел отчитане и статистика, без да се допуска установяване на самоличността или профилиране на отделни лица, а надлежно упълномощените служители на Европейската агенция за гранична и брегова охрана имат достъп за справка със следните данни с цел извършване на анализи на риска и оценки на уязвимостта, посочени в членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) 2016/1624:

Изменение    200

Предложение за регламент

Член 57 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(б)  гражданство, пол и дата на раждане на гражданина на трета държава;

б)  гражданство, пол и година на раждане на гражданина на трета държава;

Изменение    201

Предложение за регламент

Член 57 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За целите на параграф 1 eu-LISA създава, внедрява и поддържа в техническите си звена централно хранилище, в което се съдържат данните, посочени в параграф 1, които не позволяват установяване на самоличността на лицата и дават възможност на органите, посочени в параграф 1, да получат персонализирани доклади и статистически данни относно влизането и излизането, отказите за влизане и пресрочването на разрешения срок на престой на граждани на трети държави, с цел да се подобри оценката на риска от пресрочване на разрешения срок на престой, да се засили ефективността на граничните проверки, да се помогне на консулствата, които обработват заявления за визи, и да се способства разработването на основана на факти политика на Съюза в областта на миграцията. Хранилището съдържа също така ежедневна статистика за данните, посочени в параграф 4. Достъпът до централното хранилище се предоставя чрез обезопасен достъп през S-TESTA с контрол на достъпа и специфични потребителски профили единствено с цел докладване и изработване на статистика.

2.  За целите на параграф 1 eu-LISA създава, внедрява и поддържа в техническите си звена и на централно равнище хранилище, в което се съдържат данните, посочени в параграф 1, които не позволяват установяване на самоличността на лицата и дават възможност на органите, посочени в параграф 1, да получат персонализирани доклади и статистически данни относно влизането и излизането, отказите за влизане и пресрочването на разрешения срок на престой на граждани на трети държави, с цел да се засили ефективността на граничните проверки, да се помогне на консулствата, които обработват заявления за визи, и да се способства за разработването на основана на факти политика на Съюза в областта на миграцията. Хранилището съдържа също така ежедневна статистика за данните, посочени в параграф 4. Достъпът до централното хранилище се предоставя чрез обезопасен достъп през S-TESTA с контрол на достъпа и специфични потребителски профили единствено с цел докладване и изработване на статистика.

Изменение    202

Предложение за регламент

Член 57 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Всяко тримесечие eu-LISA публикува статистически данни за Системата за влизане/излизане, в които по-специално се посочват брой, гражданство и граничен контролно-пропускателен пункт на влизане на лицата, пресрочили разрешения срок на престой, на гражданите на трети държави, на които е отказано влизане, включително основанията за отказ, и на гражданите на трети държави, чийто престой е бил отменен или продължен, както и брой на гражданите на трети държави, освободени от изискването за снемане на пръстови отпечатъци.

4.  Всяко тримесечие eu-LISA публикува статистически данни за Системата за влизане/излизане, в които по-специално се посочват броят, гражданството, възрастта, полът, продължителността на престоя и граничният контролно-пропускателен пункт на влизане на лицата, пресрочили разрешения срок на престой, на гражданите на трети държави, на които е отказано влизане, включително основанията за отказ, и на гражданите на трети държави, чийто престой е бил отменен или продължен, както и броят на гражданите на трети държави, освободени от изискването за снемане на пръстови отпечатъци.

Изменение    203

Предложение за регламент

Член 57 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  В края на всяка година статистическите данни се събират под формата на тримесечни статистически отчети за тази година. Статистическите отчети съдържат разбивка на данните по държави членки.

5.  В края на всяка година статистическите данни се събират в годишен доклад за тази година. Статистическите отчети съдържат разбивка на данните по държави членки. Докладът се публикува и представя на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Европейския надзорен орган по защита на данните и националните надзорни органи.

Изменение    204

Предложение за регламент

Член 57 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  По искане на Комисията eu-LISA ѝ предоставя статистически данни относно специфични аспекти, свързани с прилагането на настоящия регламент, както и статистика в съответствие с параграф 3.

6.  По искане на Комисията и Европейския парламент eu-LISA им предоставя статистически данни относно специфични аспекти, свързани с прилагането на настоящия регламент, както и статистика в съответствие с параграф 3.

Изменение    205

Предложение за регламент

Член 58 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Разходите, извършени във връзка със създаването и функционирането на централната система, комуникационната инфраструктура и националния единен интерфейс, се поемат от общия бюджет на Европейския съюз.

1.  Разходите, извършени във връзка със създаването и функционирането на централната система, сигурната и криптирана комуникационна инфраструктура и националния единен интерфейс, се поемат от общия бюджет на Европейския съюз.

Изменение    206

Предложение за регламент

Член 58 – параграф 2 – алинея 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  хостинг на националните системи (пространство, изпълнение, електроенергия, охлаждане);

б)  хостинг на националните системи и граничните инфраструктури (пространство, изпълнение, електроенергия, охлаждане);

Обосновка

Съгласуване на терминологията с член 6.

Изменение    207

Предложение за регламент

Член 58 – параграф 2 – алинея 2 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  функциониране на националните системи (оператори и договори за поддръжка);

в)  функциониране на националните системи и граничните инфраструктури (оператори и договори за поддръжка);

Изменение    208

Предложение за регламент

Член 59 – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Комисията предоставя информацията, предмет на уведомленията по параграф 1, на разположение на държавите членки и обществеността посредством постоянно актуализиран публичен уебсайт.

6.  Комисията публикува информацията, посочена в параграфи 1 – 4, в Официален вестник на Европейския съюз. Ако са налице изменения в тази информация, веднъж годишно Комисията публикува актуализирана консолидирана версия на информацията. Комисията поддържа постоянно актуализиран публичен уебсайт, съдържащ тази информация.

Изменение    209

Предложение за регламент

Член 64 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  До [Шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент - OPOCE, please replace with the actual date] и на всеки шест месеца след това, по време на фазата на разработване на Системата за влизане/излизане, eu-LISA представя доклад пред Европейския парламент и Съвета относно актуалното състояние на разработването на централната система, единните интерфейси и комуникационната инфраструктура между централната система и единните интерфейси. След завършване на разработването на Европейския парламент и Съвета се представя доклад, в който подробно се обяснява как целите, по-специално във връзка с планирането и разходите, са били изпълнени, и се дава обосновка за евентуални отклонения от тях.

2.  До [Шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент OPOCE, please replace with the actual date] и на всеки шест месеца след това, по време на фазата на разработване на Системата за влизане/излизане, eu-LISA представя доклад пред Европейския парламент и Съвета относно актуалното състояние на разработването на сигурната и криптирана централна система, единните интерфейси и комуникационната инфраструктура между централната система и единните интерфейси. Докладът съдържа подробна информация относно възникналите разходи и информация за евентуалните рискове, които може да окажат въздействие върху общите разходи за системата. След завършване на разработването на Европейския парламент и Съвета се представя доклад, в който подробно се обяснява как целите, по-специално във връзка с планирането и разходите, са били изпълнени, и се дава обосновка за евентуални отклонения от тях.

Обосновка

Предвид предишния опит, по-специално със ШИС II, разходите следва да се следят внимателно.

Изменение    210

Предложение за регламент

Член 64 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Три години след пускането в действие на Системата за влизане/излизане и на всеки четири години след това Комисията изготвя цялостна оценка на системата. Тази цялостна оценка включва преглед на постигнатите резултати спрямо заложените цели и на въздействието по отношение на основните права, преценява дали основната обосновка остава в сила, съдържа оценка на прилагането на регламента, на сигурността на Системата за влизане/излизане и възможните последици за функционирането в бъдеще и представя евентуални необходими препоръки. Комисията представя доклада за оценка на Европейския парламент и на Съвета.

5.  Три години след пускането в действие на Системата за влизане/излизане и на всеки четири години след това Комисията изготвя цялостна оценка на системата. Тази цялостна оценка включва преглед на постигнатите резултати спрямо заложените цели и на въздействието по отношение на основните права, преценява дали основната обосновка остава в сила, съдържа оценка на прилагането на регламента, на сигурността на Системата за влизане/излизане и на възможните последици, включително последиците от бюджетно естество, за функционирането в бъдеще и представя евентуални необходими препоръки. Комисията представя доклада за оценка на Европейския парламент, Съвета, Европейския надзорен орган по защита на данните и Агенцията на Европейския съюз за основните права.

Изменение    211

Предложение за регламент

Член 64 – параграф 8 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа) броя на исканията за коригиране на данни, предприетите впоследствие действия и броя на направените корекции в отговор на исканията на съответните лица.

Изменение    212

Предложение за регламент

Член 65 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

 

Настоящият регламент се прилага от датата, определена от Комисията в съответствие с член 60, с изключение на членове 4, 33, 34, 35, 56, 58, 59, 60 и 61, които се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Обосновка

Членовете, които се изискват за разработването на Системата за влизане/излизане, следва да се прилагат директно. Регламентът в своята цялост следва да започне да се прилага, след като Системата за влизане/излизане започне да функционира.

(1)

OВ C 487, 28.12.2016 г., стр. 66.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Общ преглед

Увеличените потоци от пътници на външните граници на Европейския съюз през последните години показаха неефективността на настоящите системи за гранични проверки – ситуация, която може да се изостри с оглед на оценката за динамиката на тези движения през следващите години. Според предвижданията през 2025 г. около 300 млн. граждани от трети държави ще преминат законно в Шенгенското пространство за краткосрочен престой. Само за въздушния трафик в Европа се предвижда нарастване с 2,6% годишно през следващите 20 години. Необходимо е да се модернизират системите за управление на пътниците, като те трябва да станат по-гъвкави и по-ефективни, но и по-сигурни и при условие че не може да се ренационализират информационните системи и граничните проверки. Извършването на тези проверки не може да се свежда изключително до паспортите на пътниците и печатите в тях, които, освен че може да са фалшифицирани или нечетливи, обременяват прекомерно граничните органи, което им пречи да се концентрират върху своите истински задачи и по този начин се застрашава сигурността. Липсата на действия би довела в краткосрочен план до колапс на граничните пунктове, както и до необходимост от огромни инвестиции в инфраструктура и персонал, за да се поемат тези потоци.

Създаването на европейска система за влизане/излизане ще бъде от полза за пътниците, като чрез нея се намали времето на чакане на граничните пунктове; за държавите членки – като се обработват по-бързо добросъвестните пътници, като същевременно се засилва граничната сигурност; за операторите на инфраструктурата – като се улеснят най-кратките връзки в транзитните зони, с преките и непреките икономически ползи, свързани с това; за управителите на граничните пунктове, които ще оптимизират своите ресурси; за превозвачите, които ще изпълняват по-лесно своите функции. Всичко това като се гарантира необходимата защита на основните права и на личните данни, събирани в системата.

В Европейска програма за миграцията „управлението на границите“ вече беше изтъкнато като един от „четирите начина за по-добро управление на миграцията“. Транснационалните заплахи, пред които се изправя Европейският съюз в последно време, показаха, че в пространство без вътрешни граници е необходим ефикасен контрол на външните граници. Връзката между ефективния контрол на границите и укрепването на вътрешната сигурност е все по-очевидна. Докладчикът подкрепя идеята за достъп на силите за сигурност до системата за влизане/излизане с цел борба с тежката престъпност и терористичните заплахи, като по този начин системата получава добавена стойност. Достъпът трябва да бъден контролиран, необходим, пропорционален и при спазване на съответните гаранции по отношение на защитата на правата и на личните данни. Трябва и може да се намери баланс между ускоряването на преминаването на границите и тяхната сигурност.

Позиция на докладчика

1. Цели

С настоящото законодателно предложение трябва да се създаде система, която да улесни преминаването на границата, борбата с незаконната миграция на лицата, които надвишават срока на законния престой, и борбата с организираната престъпност и тероризма. Трябва да се гарантират тези цели и те да бъдат съвместими от гледна точка на пропорционалност и необходимост със защитата на личните данни, събирани в системата за влизане/излизане.

2. Архитектура

Докладчикът приема със задоволство промените, внесени в законодателното предложение, много от които отговарят на проблемите за изясняване, повдигнати по време на подготвителната работа. Независимо от това не става ясна причината за премахването на Програмата за регистрирани пътници (RTP), която Парламентът разглеждаше като смел начин за ускоряване на преминаването на границата.

3. Оперативна съвместимост с ВИС

Един от важните и ключови въпроси в предложението е оперативната съвместимост на системата за влизане/излизане с ВИС, като се представят отношенията между различните информационни системи, каквито следва да бъдат в бъдеще. При условие че се зачита принципът на пропорционалност, оперативната съвместимост не представлява намеса в правата, посочени в член 7 и 8 от Хартата на основните права.

Без на този етап да се застъпва идеята за оперативна съвместимост с ШИС ІІ, следва да се разясни процедурата, която да се следва, по отношение на съответните подадени сигнали за лицата, които са надхвърлили престоя си на шенгенска територия.

4. Бюджет

Със сигурност разработването на системата за влизане/излизане ще има висока цена, но много по-скъпо ще струва бездействието както от гледна точка на необходимите инвестиции в инфраструктура или персонал за справяне с нарастващия поток от пътници, така и от гледна точка на сигурността на държавите членки. Докладчикът подкрепя рационализирането на бюджета, но изразява своята загриженост предвид възможните отклонения, които може да настъпят в рамките на процеса на въвеждане, поради което е необходим по-голям предварителен и последващ контрол.

5. Биометрични данни

На проучвателния етап стана ясно, че най-добрият вариант за съчетаване на бързина и сигурност при преминаването на границата е комбинацията от 4 пръстови отпечатъка и лицевото разпознаване. В съответствие с позицията, отстоявана от Европейския парламент, се намалява броят на събираните биометрични данни, което позволява импортирането на данните, които вече се съдържат във ВИС, и намаляването до минимум на събирането и дублирането на съхраняваните данни. Важно е да се заложат стандарти за качество, за да може събраните данни да се използват напълно за предложените цели.

6. Защита на личните данни и на основните права

С настоящия регламент трябва да се гарантира защитата на личните данни, съхранявани в системата за влизане/излизане, като се спазва Хартата на основните права. В този смисъл с цел спазване на членове 7 и 8 от Хартата на основните права системата за влизане/излизане трябва да има съответно кумулативно правно основание; да се зачитат принципите на Хартата, да се преследва цел от общ интерес; системата да бъде пропорционална и необходима. Това се постига, наред с друго, посредством мерки, като намаляването на данните, регистрирани в системата, ролята на националните органи и на европейския орган за защита на личните данни (ЕНОЗД), процедурите за поправяне и заличаване или режимите и разрешенията за достъп до системата. Следва да се подчертае, че Съдът на ЕС призна, че целите на системата за влизане/излизане (гранична и миграционна проверка и борба с тежката организирана престъпност и тероризма) са цели от общ интерес.

7. Срок на съхранение на данните

По отношение на системата за влизане/излизане следва да се зачитат принципите на необходимост и пропорционалност. Първоначално предложеният срок за запазване на записите от 181 дни ще възпрепятства ефективността на системата. От гледна точка на пътниците този срок не отговаря на целта за ускоряване на граничния трафик, тъй като предвид неговата кратка продължителност ще се наложи многократно регистриране на пътниците, които посещават относително редовно територията на Съюза, което забавя процедурата. От гледна точка на консулствата и граничните органи така се възпрепятства възможността за анализиране на информацията за пътуването и извършването на анализ на рисковете, които са решаващи за вземането на решения. От гледна точка на силите за сигурност така се унищожават съответните необходими данни за борба с тежката престъпност и тероризма.

Предложеният срок е в съответствие с целите на системата и е подходящ с оглед на оперативната съвместимост с ВИС. Въпреки това трябва да се предвидят необходимите гаранции, че субектите на данните могат да имат достъп до личните данни и при необходимост да ги поправят и/или заличават.

8. Достъп до системата от страна на силите за сигурност

Достъпът от страна на националните сили за сигурност и на Европол до системата от нейното въвеждане с цел борба с организираната престъпност и тероризма ще придаде на системата огромна добавена стойност. Необходимо и правно осъществимо е тази възможност да бъде съвместена с улесняването на преминаването на границата, като се спазва европейският правен ред. Запазването на Шенгенското пространство зависи, наред с друго, от защитата на външните граници. Най-полезният инструмент, който е на разположение за борба срещу организирана престъпност, са разузнавателните данни и информацията: способността за изпреварване на събитията.

Вярно е, че понастоящем някои органи за сигурност не използват пълноценно съществуващите системи, но също така сме свидетели, че инвестициите в обучение, обмен на добри практики и развитие на взаимното доверие допринасят за по-доброто и по-широко използване на тези системи. През периода на въвеждане на системата ще е необходимо обучение на органите, които ще имат достъп до нея.

9. Отражение върху превозвачите и пътниците

Ролята на превозвачите е определяща за осъществимостта на системата. Те трябва да имат пропорционален и ограничен достъп до онези данни, съдържащи се в системата за влизане/излизане, които им помагат при изпълнението на техните функции, с достатъчни гаранции, за да не се застрашава сигурността на системата.

Пътниците трябва да могат да научат оставащия разрешен срок на престой, поради което би било правилно да се създаде уеб система за тази цел. Достъпът до нея трябва да бъде опростен и сигурен по такъв начин, че само истинският пътник да може да го осъществява. Агенция eu-LISA трябва да управлява въпросната уеб услуга, като отговаря за нейния хостинг в сигурна мрежа и като оценява възможните рискове, с цел да определи специфичните потребности от тази услуга.

10. Управление

Агенцията за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA) трябва да играе основна роля при развитието и поддръжката на системата за влизане/излизане. Трябва да се адаптират стандартите за сигурност, контрол и отговорност както в процеса на въвеждане на системата, така и когато тя бъде въведена в действие. В рамките на своите правомощия Европейският парламент трябва да участва в различните цикли на системата за влизане/излизане


ПОЗИЦИЯ НА МАЛЦИНСТВОТО

съгласно член 52а, член 4 от Правилника за дейността

Мари-Кристин Вержиа

С оглед на първоначалната цел да се улесни прекосяването на външните граници на ЕС Системата за влизане/излизане ще въведе регистър за гражданите на трети държави, които пристигат на територията на ЕС или я напускат, и ще улесни оперативната съвместимост с другите бази данни, като създаде една огромна система за събиране на данни, по-специално биометрични данни, включително за децата над 12 години. Това би било в разрез с международното право и би създало опасен прецедент.

Полицейските сили ще имат достъп до тези данни по същия начин като службите за гранична охрана. Този подход, който е в разрез с принципите на необходимост и пропорционалност и който отъждествява миграцията, престъпността и тероризма, ще доведе до заличаване на разграничението между две много различни цели (контрол на границите и борба срещу престъпността).

Ще има „редовни пътници“, които ще могат да влизат на територията на ЕС съгласно ad hoc административни процедури, а над всички останали ще тежи презумпцията за нередовност в разрез с принципа, съгласно който следва да се разглеждат обстоятелствата на всяко едно лице. Това ще засегне по-специално уязвимите лица, за чието присъствие държавите членки ще бъдат уведомявани автоматично.

Като се имат предвид естеството и значението на предложението и с оглед на рисковете, които то предполага за правата на човека на хиляди мъже, жени и деца, условията, в които то беше разгледано, са неблагоприятни за надеждното протичане на законодателния процес.

Най-малкото е трябвало да се вземат предвид в по-голяма степен препоръките на Европейския надзорен орган по защита на данните


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (9.12.2016)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните за отказ за влизане на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на държавите – членки на Европейския съюз, за определяне на условията за достъп до Системата за влизане/излизане за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008 и на Регламент (ЕС) № 1077/2011

(COM(2016)0194) – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Докладчик по становище: Моника Холмайер

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът е на мнение, че едно по-добро, по-модерно и ефикасно управление на външните граници на ЕС е от съществено значение, за да се гарантира точен поглед върху влизането и излизането на граждани на трети държави. Освен това то е инструмент за ускоряване на граничните проверки, намаляване на времето за чакане на границите и укрепване на свободата на движение, като същевременно увеличава вътрешната сигурност, засилва борбата срещу тероризма и тежката трансгранична престъпност, както и за откриване на незаконни преминавания на границите, използване на фалшива самоличност или лица, пресрочили разрешения срок на престой. По-специално докладчикът подчертава, че съществува съществена празнина в ландшафта на сегашните информационни системи, на която трябва да се обърне внимание с оглед на ефикасната защита на външните граници на ЕС. Нито една държава членка не е в състояние сама да постигне ефективно наблюдение на влизането/излизането на граждани на трети държави на територията на Шенгенското пространство. Следователно трябва спешно да бъде разработен и приложен във всички държави членки ефикасен европейски инструмент.

Във връзка с това докладчикът приветства преразгледаното предложение на Комисията за Системата за влизане/излизане, която способства оперативната съвместимост и полезните взаимодействия на информационните системи, за да ускори, улесни и укрепи процедурите за проверка на граждани на трети държави, пътуващи до ЕС.

Докладчикът приветства техническото проучване на Европейската комисия относно „Интелигентни граници“, както и окончателния доклад за пилотния проект „Интелигентни граници“ на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA), който разглежда опасенията на Парламента от 2013 г. чрез конкретно оценяване на финансовите, техническите и организационните предизвикателства за всеки вариант на политиката, както и осъществява етап на изпитване, възложен на eu-LISA.

Докладчикът припомня, че в предложенията от 2013 г. са заделени 1,1 милиарда евро в бюджета на ЕС като индикативна сума за разработването на Системата за влизане/излизане и Програмата за регистрирани пътници. В рамките на преразгледаното предложение, основано на предпочетения вариант за единна система за влизане/излизане с достъп на правоприлагащите органи, необходимата сума е изчислена на 480 милиона евро. Резултатите от финансовия анализ изглеждат по-точни, отколкото в предишното предложение. Тази сума зависи от резултата от процедура за възлагане на обществена поръчка и от анализа на проекта (интегриране на съществуващите национални системи и изграждането на новата система във всички държави членки).

Докладчикът приветства обстоятелството, че това финансово подпомагане от бюджета на ЕС ще обхване не само разходите за централните компоненти на равнището на ЕС за целия период на МФР (288 милиона евро на равнище ЕС, както за разработване, така и за оперативни разходи чрез непряко управление), но и разходите за интегриране на съществуващата национална гранична инфраструктура в държавите членки със Системата за влизане/излизане чрез националните единни интерфейси (120 милиона евро чрез пряко управление). За разлика от предложението на Комисията докладчикът препоръчва въвеждане на механизъм за действие при кризи, за да се гарантира, че държавите членки с организационни и финансови трудности имат възможност да изградят системата в предвидения срок.

Докладчикът подкрепя също така идеята, след като Системата за влизане/излизане влезе в действие, бъдещите оперативни разходи в държавите членки да бъдат финансирани от националните им програми в рамките на фонд „Вътрешна сигурност“ (споделено управление) и насърчава държавите членки да определят икономически ефективни решения.

На последно място, докладчикът предлага въвеждането на по-строги правила за докладване пред Парламента и Съвета по време на и след разработването на Системата за влизане/излизане, включително задължителна актуална информация относно бюджетните и икономическите тенденции, за да се гарантира пълен парламентарен контрол и надзор на процеса и да се сведе до минимум рискът от надхвърляне на бюджета и забавяния.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  В съобщението си от 6 април 2016 г., озаглавено „По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността“, Комисията представи процес за постигане на оперативна съвместимост на информационните системи, насочен към структурно подобряване на архитектурата за управление на данните на Съюза в областта на граничния контрол и сигурността.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Необходимо е да бъдат уточнени целите на Системата за влизане/излизане и техническата ѝ архитектура, да бъдат изработени правилата за нейното функциониране и използване и да бъдат определени отговорностите във връзка със системата, категориите данни, които да се въвеждат в нея, целите на въвеждане на данните, критериите за тяхното въвеждане, органите, на които е разрешен достъп до данните, както и допълнителните правила за обработване на данните и за защита на личните данни.

(7)  Необходимо е да бъдат уточнени целите на Системата за влизане/излизане и техническата ѝ архитектура, да бъдат изработени правилата за нейното функциониране, използване и оперативна съвместимост с други информационни системи и да бъдат определени отговорностите във връзка със системата, категориите данни, които да се въвеждат в нея, целите на въвеждане на данните, критериите за тяхното въвеждане, органите, на които е разрешен достъп до данните, както и допълнителните правила за обработване на данните и за защита на личните данни.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Системата за влизане/излизане следва да се състои от централна система, която ще управлява централна компютризирана база данни с биометрични и буквено-цифрови данни, национален единен интерфейс във всяка държава членка, сигурен канал за комуникация между централната система на Системата за влизане/излизане и централната система на ВИС и комуникационна инфраструктура между централната система и националните единни интерфейси. Всяка държава членка следва да свърже своята гранична инфраструктура към националния единен интерфейс.

(12)  Системата за влизане/излизане следва да се състои от централна система, която ще управлява централна компютризирана база данни с биометрични и буквено-цифрови данни, национален единен интерфейс във всяка държава членка, сигурен канал за комуникация между централната система на Системата за влизане/излизане и централната система на ВИС и между централната система на Системата за влизане/излизане и централната система на „Евродак“, както и комуникационна инфраструктура между централната система и националните единни интерфейси. Всяка държава членка следва да свърже своята гранична инфраструктура към националния единен интерфейс. Националните гранични инфраструктури на държавите членки включват Шенгенската информационна система, базата данни на Интерпол за откраднати и изгубени документи за пътуване, както и базите данни на Европол и националните бази данни на правоприлагащите органи.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  Между Системата за влизане/излизане и „Евродак“ следва да се установи оперативна съвместимост чрез пряк канал за комуникация между централните системи, за да се даде възможност за автоматично прехвърляне от Системата за влизане/излизане към „Евродак“ на данните на лицата, които са надхвърлили продължителността на разрешения престой.

Обосновка

Новият регламент за „Евродак“ предвижда данните на всеки гражданин на трета държава, който пребивава незаконно на територията на държава членка, да се регистрират.

В съответствие с член 11 от този регламент Системата за влизане/излизане ще генерира списък на лицата, които превишават продължителността на разрешения престой и следователно пребивават незаконно. Автоматичното прехвърляне на данни ще позволи да се намали дублирането.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43)  Настоящият регламент за създаване на Системата за влизане/излизане заменя задължението за подпечатване на паспортите на граждани на трети държави, което се прилага от всички присъединяващи се държави членки. Престоят в държави членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген съгласно техните съответни актове за присъединяване, не следва да се взема предвид при изчисляването на продължителността на разрешения престой в рамките на Шенгенското пространство. Тези държави членки трябва да регистрират в Системата за влизане/излизане престоя на граждани на трети държави, но автоматичният калкулатор в системата не следва да го изчислява като част от разрешената продължителност на престоя.

(43)  Настоящият регламент за създаване на Системата за влизане/излизане заменя задължението за подпечатване на паспортите на граждани на трети държави, което се прилага от всички присъединяващи се държави членки. Престоят в държави членки, които не прилагат разпоредбите от достиженията на правото от Шенген съгласно глава III от Регламент (ЕС) № 2016/399, следва да се взема предвид при изчисляването на продължителността на разрешения престой от 90 дни за целия период от 180 дни.

Обосновка

Excluding a stay in one of these States from the calculation of the authorised length of stay would lead either to having 5 calculation systems:

one for States fully applying the Schengen acquis and 4 for the others not applying it fully. This would lead to considerable unnecessary costs and mean that a TCN could reside on EU territory continuously by moving from a Schengen State to a non-Schengen State. Or having a single calculation system exclusively reserved for those States that fully apply the Schengen acquis, but with the abolition of passport stamp this option would mean that the 4 non-Schengen States would not benefit from the EES and be without any means to calculate the length of stay.

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  национален единен интерфейс (NUI) във всяка държава членка, основан на общи технически спецификации и еднакъв за всички държави членки, позволяващ свързването на централната система с националните гранични инфраструктури в държавите членки;

б)  национален единен интерфейс (NUI) във всяка държава членка, основан на общи технически спецификации и еднакъв за всички държави членки, позволяващ свързването на централната система с националните гранични инфраструктури в държавите членки; националните гранични инфраструктури на държавите членки включват Шенгенската информационна система, базата данни на Интерпол за откраднати и изгубени документи за пътуване, както и базите данни на Европол и националните бази данни на правоприлагащите органи;

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  сигурен канал за комуникация между централната система на Системата за влизане/излизане и централната система на ВИС;

в)  сигурен канал за комуникация между централната система на Системата за влизане/излизане, централната система на ВИС и централната система на ШИС;

Обосновка

Заедно с постигането на пълна оперативна съвместимост между Системата за влизане/излизане и ВИС е необходимо също да се включи и Шенгенската информационна система (ШИС), за да се даде възможност за пълен обмен на данни.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  сигурен канал за комуникация между централната система на Системата за влизане/излизане и централната система на „Евродак“;

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7a

 

Оперативна съвместимост с „Евродак“

 

1.  eu-LISA създава сигурен канал за комуникация между централната система на Системата за влизане/излизане и централната система на „Евродак“, за да се даде възможност за оперативна съвместимост между двете системи.

 

2.  Изискването за оперативна съвместимост осигурява автоматичното прехвърляне от централната система на Системата за влизане/излизане към централната система на „Евродак“ на данните, посочени в член 14 и член 15, относно всички лица, надхвърлили продължителността на разрешения престой.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Престоят в държави членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген съгласно техните съответни актове за присъединяване, не се взема предвид при изчисляването на продължителността на разрешения престой в рамките на Шенгенското пространство. Тези държави членки регистрират престоя на граждани на трети държави в Системата за влизане/излизане. Автоматичният калкулатор в системата обаче не изчислява престоя в държави членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, като част от разрешената продължителност на престоя.

4.  Престоят в държави членки, които не прилагат разпоредбите съгласно глава III от Регламент (ЕС) № 2016/399, се взема предвид при изчисляването на продължителността на разрешения престой.

Обосновка

Excluding a stay in one of these States from the calculation of the authorised length of a stay would lead either to having 5 calculation systems: one for States fully applying the Schengen acquis and 4 for the others not applying it fully. This would lead to considerable unnecessary costs and mean that a TCN could reside on EU territory continuously by moving from a Schengen State to a non-Schengen State. Or having a single calculation system exclusively reserved for those States that fully apply the Schengen acquis, but with the abolition of passport stamp this option would mean that the 4 non-Schengen States would not benefit from the EES and be without any means to calculate the length of stay.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  На автоматично прехвърляне към централната система на „Евродак“ подлежат данните, посочени в член 14 и член 15, относно всички лица, които са надхвърлили продължителността на разрешения престой с повече от 15 дни и чието досие за влизане/излизане не съдържа данни за излизане.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

eu-LISA отговаря за разработването на централната система, националните единни интерфейси, комуникационната инфраструктура и сигурния канал за комуникация между централната система на Системата за влизане/излизане и централната система на ВИС. Тя отговаря и за разработването на уеб услугата, посочена в член 12, в съответствие със спецификациите и условията, приети в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 61, параграф 2.

eu-LISA отговаря за разработването на централната система, националните единни интерфейси, комуникационната инфраструктура и сигурния канал за комуникация между централната система на Системата за влизане/излизане и централната система на ВИС и между централната система на Системата за влизане/излизане и централната система на „Евродак“. Тя отговаря и за разработването на уеб услугата, посочена в член 12, в съответствие със спецификациите и условията, приети в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 61, параграф 2.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

еu-LISA определя проекта на физическата архитектура на системата, включително комуникационната ѝ инфраструктура, както и техническите спецификации и тяхното развитие по отношение на централната система, единните интерфейси, сигурния канал за комуникация между централната система на Системата за влизане/излизане и централната система на ВИС, и комуникационната инфраструктура, които се приемат от Управителния съвет, при положително становище от Комисията. Освен това eu-LISA въвежда всички необходими промени във ВИС, произтичащи от създаването на оперативна съвместимост със Системата за влизане/излизане, както и от прилагането на измененията на Регламент (ЕО) № 767/2008, упоменати в член 55.

еu-LISA определя проекта на физическата архитектура на системата, включително комуникационната ѝ инфраструктура, както и техническите спецификации и тяхното развитие по отношение на централната система, единните интерфейси, сигурния канал за комуникация между централната система на Системата за влизане/излизане и централната система на ВИС и между централната система на Системата за влизане/излизане и централната система на „Евродак“, както и комуникационната инфраструктура, които се приемат от Управителния съвет, при положително становище от Комисията. Освен това eu-LISA въвежда всички необходими промени във ВИС, произтичащи от създаването на оперативна съвместимост със Системата за влизане/излизане, както и от прилагането на измененията на Регламент (ЕО) № 767/2008, посочени в член 55.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

eu-LISA разработва и внедрява централната система, националните единни интерфейси, сигурния канал за комуникация между централната система на Системата за влизане/излизане и централната система на ВИС, както и комуникационната инфраструктура във възможно най-кратък срок след влизането в сила на настоящия регламент и приемането от страна на Комисията на мерките, предвидени в член 33.

eu-LISA разработва и внедрява централната система, националните единни интерфейси, сигурния канал за комуникация между централната система на Системата за влизане/излизане и централната система на ВИС и между централната система на Системата за влизане/излизане и централната система на „Евродак“, както и комуникационната инфраструктура във възможно най-кратък срок след влизането в сила на настоящия регламент и приемането от страна на Комисията на мерките, предвидени в член 33.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

eu-LISA отговаря за оперативното управление на централната система, сигурния канал за комуникация между централната система на Системата за влизане/излизане и централната система на ВИС и националните единни интерфейси. Тя следи, в сътрудничество с държавите членки и след анализ на разходите и ползите, за това винаги да се използва най-добрата налична технология. eu-LISA отговаря и за оперативното управление на комуникационната инфраструктура между централната система и националните единни интерфейси и за уеб услугата, посочена в член 12.

eu-LISA отговаря за оперативното управление на централната система, сигурния канал за комуникация между централната система на Системата за влизане/излизане и централната система на ВИС и между централната система на Системата за влизане/излизане и централната система на „Евродак“, както и националните единни интерфейси. Тя следи, в сътрудничество с държавите членки и след анализ на разходите и ползите, за това винаги да се използва най-добрата налична технология. eu-LISA отговаря и за оперативното управление на комуникационната инфраструктура между централната система и националните единни интерфейси и за уеб услугата, посочена в член 12.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 34 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 34a

 

Механизъм за действие при кризи

 

Комисията и държавите членки разработват механизъм за действие при кризи, който да бъде активиран, в случай че дадена държава членка е изправена пред организационни и финансови трудности. Този механизъм гарантира, че разработването и интегрирането на националните системи, завършеността на планирането на проекта, оперативната съвместимост с централните системи на ВИС и ШИС и прилагането на настоящия регламент се постигат едновременно и по навременен начин. Също така се гарантира, че всички държави членки участват пълноценно в системата.

Обосновка

За да се гарантира пълноценна работа, от решаващо значение е всички държави членки да могат да използват системата, независимо от тяхното финансово положение.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 34 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 34б

 

Без да се засяга член 58, Комисията гарантира, че на всяка държава членка се предоставя достатъчна финансова подкрепа с оглед на интегрирането на съществуващите национални гранични инфраструктури в Системата за влизане/излизане чрез националните единни интерфейси. Тази финансова подкрепа обхваща всички национални разходи за интеграция и разходите, свързани с прилагането на настоящия регламент, и следва да бъде пропорционална на индивидуалните административни потребности на всяка държава членка.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 58 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Разходите, извършени във връзка със създаването и функционирането на централната система, комуникационната инфраструктура и националния единен интерфейс, се поемат от общия бюджет на Европейския съюз.

1.  Разходите, извършени във връзка със създаването и функционирането на централната система, комуникационната инфраструктура и националния единен интерфейс, се поемат от общия бюджет на Европейския съюз. Преди да стартира процедурата за възлагане на обществена поръчка, Комисията извършва прецизен анализ на техническите изисквания за интегрирането на съществуващите национални системи, на техническите стандарти, на изискванията относно съдържанието и достъпността на Системата за влизане/излизане.

Обосновка

Цифровизацията на граничния контрол е нарастваща тенденция на национално равнище в ЕС и в трети държави. 11 държави – членки на ЕС и на Шенгенското пространство, както и България, Румъния и Обединеното кралство експлоатират подобни системи за влизане/излизане, които обикновено са ограничени до избрани летища. При все това опитът с разработването на други широкомащабни информационни системи на равнището на ЕС, като системите ШИС II и ВИС, показа, че тези инициативи са с нарастващи разходи. Поради това е важно предварително да се изяснят разходите възможно най-точно, за да се сведе до минимум рискът от превишаването им.

Изменение    19.

Предложение за регламент

Член 64 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  До [Шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент - OPOCE, please replace with the actual date] и на всеки шест месеца след това, по време на фазата на разработване на Системата за влизане/излизане, eu-LISA представя доклад пред Европейския парламент и Съвета относно актуалното състояние на разработването на централната система, единните интерфейси и комуникационната инфраструктура между централната система и единните интерфейси. След завършване на разработването на Европейския парламент и Съвета се представя доклад, в който подробно се обяснява как целите, по-специално във връзка с планирането и разходите, са били изпълнени, и се дава обосновка за евентуални отклонения от тях.

2.  До [Шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент - OPOCE, please replace with the actual date] и на всеки шест месеца след това, по време на фазата на разработване на Системата за влизане/излизане, eu-LISA представя доклад пред Европейския парламент и Съвета относно актуалното състояние на разработването на централната система, единните интерфейси и комуникационната инфраструктура между централната система и единните интерфейси. Докладът включва обзор на развитието на бюджета и на разходите с подробна техническа и финансова оценка, точна информация относно увеличаването на разходите и промените в проектните изисквания и причините за тези отклонения. В случаите, когато е активиран механизмът за действие при кризи, докладът посочва причините за това активиране и последиците му. След завършване на разработването на Европейския парламент и на Съвета се представя доклад, в който подробно се обяснява как целите, по-специално във връзка с планирането и разходите, са били изпълнени, и се дава обосновка за евентуални отклонения от тях.

Обосновка

Опитът с разработването на други широкомащабни информационни системи на равнището на ЕС, като системите ШИС II и ВИС, показа, че тези инициативи са с големи забавяния и нарастващи разходи. За да се гарантира пълен парламентарен контрол и надзор върху процеса и за да се сведе до минимум рискът от надхвърляне на разходите и забавяния, се предлага докладването от страна на eu-LISA пред Парламента и Съвета по време на разработването на Системата за влизане/излизане да включва задължителна актуална информация относно развитието на бюджета и на разходите.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 64 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Три години след пускането в действие на Системата за влизане/излизане и на всеки четири години след това Комисията изготвя цялостна оценка на системата. Тази цялостна оценка включва преглед на постигнатите резултати спрямо заложените цели и на въздействието по отношение на основните права, преценява дали основната обосновка остава в сила, съдържа оценка на прилагането на регламента, на сигурността на Системата за влизане/излизане и възможните последици за функционирането в бъдеще и представя евентуални необходими препоръки. Комисията представя доклада за оценка на Европейския парламент и на Съвета.

5.  Три години след пускането в действие на Системата за влизане/излизане и на всеки четири години след това Комисията изготвя цялостна оценка на системата. Тази цялостна оценка включва преглед на постигнатите резултати спрямо заложените цели и на въздействието по отношение на основните права, преценява дали основната обосновка остава в сила, съдържа оценка на прилагането на регламента, на сигурността на системата за влизане/излизане и възможните последици за функционирането в бъдеще, особено тези с отражение върху бюджета, и представя евентуални необходими препоръки. Комисията представя доклада за оценка на Европейския парламент и на Съвета.

Обосновка

За да се гарантира цялостен парламентарен контрол, бюджетен надзор и планиране и с цел откриване на евентуални промени с отражение върху бюджета възможно най-рано, се предлага цялостната оценка да включва преглед на възможните последици за бюджета от бъдещи операции.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на държавите – членки на Европейския съюз и за определяне на условията за достъп до Системата за влизане/излизане за целите на правоприлагането

Позовавания

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

9.5.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Monika Hohlmeier

25.4.2016

Дата на приемане

8.12.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

11

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Monika Vana, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Valentinas Mazuronis, József Nagy, Claudia Schmidt


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на държавите – членки на Европейския съюз и за определяне на условията за достъп до Системата за влизане/излизане за целите на правоприлагането

Позовавания

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)

Дата на представяне на ЕП

6.4.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

9.5.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

20.4.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

24.5.2016

8.12.2016

27.2.2017

 

Дата на приемане

27.2.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

7

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Christel Schaldemose, Martina Werner

Дата на внасяне

8.3.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

PPE

Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer, Martina Werner

7

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

0

ECR

Daniel Dalton

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация