Postup : 2016/0106(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0057/2017

Předložené texty :

A8-0057/2017

Rozpravy :

PV 25/10/2017 - 3
CRE 25/10/2017 - 3

Hlasování :

PV 25/10/2017 - 7.5
CRE 25/10/2017 - 7.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0411

ZPRÁVA     ***I
PDF 1398kWORD 203k
8.3.2017
PE 592.408v03-00 A8-0057/2017

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států Evropské unie, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008 a nařízení (EU) č. 1077/2011

(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 MENŠINOVÉ STANOVISKO
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států Evropské unie, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008 a nařízení (EU) č. 1077/2011

(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2016)0194),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 77 odst. 2 písm. b) a d), čl. 87 odst. 2 písm. a) a čl. 88 odst. 22 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0135/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 21. září 2016(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a na stanoviska Rozpočtového výboru (A8-0057/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, pokud svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo bude mít v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  S cílem dále zlepšit správu vnějších hranic a zejména s cílem ověřit dodržování ustanovení o povolené době pobytu v rámci schengenského prostoru by měl být vytvořen systém, který bude elektronicky zaznamenávat čas a místo vstupu a výstupu státních příslušníků třetích zemí s povolením ke krátkodobému pobytu v schengenském prostoru a vypočítávat délku jejich povoleného pobytu.

Odůvodnění

Měl by být doplněn bod odůvodnění, který stanoví obecné důvody pro vytvoření systému vstupu/výstupu.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Je nezbytné konkrétně vymezit cíle systému vstupu/výstupu (dále jen „systém EES“) a jeho technickou architekturu, stanovit pravidla jeho provozu a používání a určit související povinnosti, kategorie údajů vkládaných do systému, účely a kritéria jejich vkládání, orgány oprávněné k přístupu k údajům, jakož i další pravidla týkající se zpracování údajů a ochrany osobních údajů.

(7)  Je nezbytné konkrétně vymezit cíle systému vstupu/výstupu (dále jen „systém EES“), kategorie údajů vkládaných do systému, orgány oprávněné k přístupu k údajům, jakož i další pravidla týkající se zpracování údajů a ochrany osobních údajů a také technickou architekturu systému, pravidla týkající se jeho provozu a používání a interoperability s dalšími informačními systémy. Je také nutné určit související povinnosti.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Měla by být stanovena přesná pravidla pro odpovědnost za vývoj a provoz systému EES a pro odpovědnost členských států za připojení k systému EES. Členské státy by měly mít možnost využít zdroje, které mají prostřednictvím svých vnitrostátních programů k dispozici v rámci Fondu pro vnitřní bezpečnost, na rozvoj a provoz systému EES na vnitrostátní úrovni. Za řízení vývoje a provozu centralizovaného systému EES by měla odpovídat Agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/20111a, a to v souladu s tímto nařízením, a příslušná ustanovení nařízení (EU) č. 1077/2011 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

 

__________

 

1a  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1).

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Cílem systému EES by mělo být zlepšit správu vnějších hranic, předcházet nedovolenému přistěhovalectví a usnadňovat řízení migračních toků. Systém EES by měl zejména – v opodstatněných případech – přispívat k identifikaci všech osob, které nesplňují nebo přestaly splňovat podmínky týkající se délky pobytu na území členských států.

(9)  Cílem systému EES by mělo být zlepšit správu vnějších hranic, předcházet nedovolenému přistěhovalectví a usnadňovat řízení migračních toků. Systém EES by měl zejména – v opodstatněných případech – přispívat k identifikaci všech osob, které nesplňují nebo přestaly splňovat podmínky týkající se délky povoleného pobytu na území členských států. Systém EES by měl mimoto přispět k prevenci, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů;

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Systém EES by se měl skládat z ústředního systému, který pracuje s počítačovou ústřední databází biometrických a alfanumerických údajů, z vnitrostátních jednotných rozhraní v jednotlivých členských státech, ze zabezpečeného komunikačního kanálu mezi ústředním systémem EES a z  Ústředního vízového informačního systému (ústředního systému VIS) Vízového informačního systému (VIS) zavedeného rozhodnutím Rady 2004/512/EC

1a a ze zabezpečené a zakódované komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem a vnitrostátními jednotnými rozhraními. Každý členský stát by měl bezpečně propojit svou vnitrostátní pohraniční infrastrukturu s vnitrostátním jednotným rozhraním. Aby si státní příslušníci třetích zemí a dopravci mohli kdykoli ověřit zbývající povolenou dobu pobytu, měla by být zavedena internetová služba. V přípravné fázi internetové služby by měly být konzultovány příslušné subjekty.

 

_______________

 

1a Rozhodnutí Rady 2004/512/ES ze dne 8. června 2004 o zřízení Vízového informačního systému (VIS) (Úř. věst. L 213, 15.6.2004, s. 5).

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9b)  Měla by být vytvořena interoperabilita také mezi systémy EES a VIS v podobě přímého komunikačního kanálu mezi ústředními systémy VIS a EES, s cílem umožnit pohraničním orgánům za použití systému EES nahlížet do VIS za účelem získávání údajů o vízech, což umožní vytvořit nebo aktualizovat individuální soubor a umožní to pohraničním orgánům na vnějších hranicích pomocí otisků prstů ověřovat přímo ve VIS platnost víza i totožnost držitele víza, jakož i ověřovat pomocí otisků prstů ve VIS totožnost státních příslušníků třetích zemí osvobozených od vízové povinnosti.. Interoperabilita by rovněž měla umožnit pohraničním orgánům používajícím VIS nahlížet pro účely posuzování žádostí o víza a přijímání rozhodnutí týkajících se těchto žádostí do systému EES přímo z VIS a měla by umožnit vízovým orgánům aktualizaci údajů týkajících se víz v systému EES v případě, že je vízum prohlášeno za neplatné, zrušeno či je jeho platnost prodloužena. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/20081a by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

 

_________

 

1a  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS) (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60).

Odůvodnění

Pořadí bodů odůvodnění je změněno tak, aby odráželo pořadí článků. Původní bod odůvodnění 13 se nemění.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9c)  Sdělení Komise ze dne 6. dubna 2016 nazvané „Silnější a inteligentnější informační systémy pro ochranu hranic a bezpečnost“ představilo postup směrem k interoperabilitě informačních systémů s cílem dosáhnout strukturálního zlepšení architektury správy údajů Unie pro pohraniční kontroly a bezpečnost. Očekává se, že odborná skupina na vysoké úrovni pro informační systémy a interoperabilitu zřízená na základě tohoto sdělení předloží své výsledky na jaře roku 2017. Tyto výsledky mohou být významné pro další rozvoj systému EES a v takovém případě se Komise vyzývá, aby navrhla veškerá vhodná opatření týkající se systému EES.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9d)  Toto nařízení by mělo určit, kterým orgánům členských států lze udělit oprávnění k přístupu do systému EES za účelem vkládání, změn, vymazávání nebo prohlížení údajů pro konkrétní účely systému EES a v rozsahu nezbytném pro plnění jejich úkolů.

Odůvodnění

Pořadí bodů odůvodnění je změněno tak, aby odráželo pořadí článků. Původní bod odůvodnění 14 se nemění.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 e (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9e)  Veškeré zpracovávání údajů v systému EES by mělo být přiměřené sledovaným cílům a nezbytné pro plnění úkolů příslušných orgánů. Příslušné orgány by měly zajistit, aby při používání systému EES byla respektována lidská důstojnost a integrita osob, od nichž se údaje vyžadují, a aby nedocházelo k diskriminaci osob založené na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  V zájmu splnění těchto cílů by měl systém EES zpracovávat alfanumerické údaje a biometrické údaje (otisky prstů a zobrazení obličeje). Využívání biometrických údajů je bez ohledu na jeho dopad na soukromí cestujících opodstatněné ze dvou důvodů. Za prvé, biometrické údaje jsou spolehlivou metodou ke zjištění totožnosti státních příslušníků třetích zemí na území členských států, kteří nevlastní cestovní doklad ani žádný jiný prostředek pro zjištění totožnosti, což je obvyklý modus operandi nelegálních migrantů. Za druhé, biometrické údaje umožňují spolehlivěji porovnávat údaje o vstupu a výstupu legálně cestujících osob. Použití zobrazení obličeje v kombinaci s údaji o otiscích prstů umožňuje snížit počet zaregistrovaných otisků prstů a přitom stejně přesně zjistit totožnost.

(10)  Systém EES by měl shromažďovat a zpracovávat alfanumerické údaje a biometrické údaje (otisky prstů a zobrazení obličeje) primárně s cílem zlepšit správu vnějších hranic, předcházet nedovolenému přistěhovalectví a usnadňovat řízení migračních toků. Osobní údaje shromážděné v systému EES se mohou dále zpracovávat s cílem přispět k prevenci, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů pouze za podmínek stanovených v tomto nařízení. Využívání biometrických údajů je bez ohledu na jeho dopad na soukromí cestujících opodstatněné ze dvou důvodů. Za prvé, biometrické údaje jsou spolehlivou metodou ke zjištění totožnosti státních příslušníků třetích zemí na území členských států, kteří nevlastní cestovní doklad ani žádný jiný prostředek pro zjištění totožnosti, což je obvyklý modus operandi nelegálních migrantů. Za druhé, biometrické údaje umožňují spolehlivěji porovnávat údaje o vstupu a výstupu legálně cestujících osob. Použití zobrazení obličeje v kombinaci s údaji o otiscích prstů umožňuje snížit počet zaregistrovaných otisků prstů a přitom stejně přesně zjistit totožnost.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Je-li to fyzicky možné, do systému EES by se měly zanést otisky čtyř prstů státních příslušníků třetích zemí osvobozených od vízové povinnosti, aby bylo možné provést přesné ověření a zjištění totožnosti (a ujistit se, že údaje státního příslušníka třetí země již nejsou zaneseny pod jinou identitou nebo s jiným cestovním dokladem) a aby byl za všech okolností k dispozici dostatek údajů. Kontrola otisků prstů držitelů víz bude provedena na základě Vízového informačního systému (VIS) zřízeného rozhodnutím Rady 2004/512/ES4. Zobrazení obličeje státních příslušníků třetích zemí osvobozených od vízové povinnosti i držitelů víz by mělo být zaregistrováno v systému EES a mělo by sloužit jako hlavní biometrický identifikátor pro ověření totožnosti státních příslušníků třetích zemí, kteří byli již dříve zaregistrováni v systému EES, a to do doby, než je jejich individuální soubor vymazán. Toto ověření by případně mohlo být provedeno za použití otisků prstů.

(11)  Je-li to fyzicky možné, do systému EES by se měly zanést otisky čtyř prstů státních příslušníků třetích zemí osvobozených od vízové povinnosti, aby bylo možné provést přesné ověření a zjištění totožnosti (a ujistit se, že údaje státního příslušníka třetí země již nejsou zaneseny pod jinou identitou nebo s jiným cestovním dokladem) a aby byl k dispozici dostatek údajů pro dosažení cílů systému EES. Kontrola otisků prstů držitelů víz bude provedena na základě systému VIS. Zobrazení obličeje státních příslušníků třetích zemí osvobozených od vízové povinnosti i držitelů víz by mělo být zaregistrováno v systému EES a mělo by sloužit jako hlavní biometrický identifikátor pro ověření totožnosti státních příslušníků třetích zemí, kteří byli již dříve zaregistrováni v systému EES, a to do doby, než je jejich individuální soubor vymazán. Toto ověření by případně mohlo být provedeno za použití otisků prstů.

__________

__________

4  Rozhodnutí Rady 2004/512/ES ze dne 8. června 2004 o zřízení Vízového informačního systému (VIS) (Úř. věst. L 213, 15.6.2004, s. 5).

 

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Systém EES by se měl skládat z ústředního systému, který bude pracovat s počítačovou ústřední databází biometrických a alfanumerických údajů, z vnitrostátních jednotných rozhraní v jednotlivých členských státech, ze zabezpečeného komunikačního kanálu mezi ústředním systémem EES a ústředním systémem VIS a z komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem a vnitrostátními jednotnými rozhraními. Každý členský stát by měl propojit svou vnitrostátní pohraniční infrastrukturu s vnitrostátním jednotným rozhraním.

vypouští se

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění byl přesunut.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Měla by být vytvořena interoperabilita také mezi systémy EES a VIS v podobě přímého komunikačního kanálu mezi ústředními systémy, který umožní pohraničním orgánům za použití systému EES nahlížet do VIS za účelem získání údajů týkajících se víz nebo aktualizace individuálního souboru; pohraničním orgánům na vnějších hranicích umožní pomocí otisků prstů ověřovat přímo ve VIS platnost víza i totožnost držitele víza, jakož i ověřovat pomocí otisků prstů ve VIS totožnost státních příslušníků třetích zemí osvobozených od vízové povinnosti. Interoperabilita by rovněž měla umožnit pohraničním orgánům používajícím VIS nahlížet pro účely posuzování žádostí o víza a přijímání rozhodnutí týkajících se těchto žádostí do systému EES přímo z VIS a měla by umožnit vízovým orgánům aktualizaci údajů týkajících se víz v systému EES v případě, že je vízum prohlášeno za neplatné, zrušeno či jeho platnost je prodloužena. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

vypouští se

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění byl přesunut.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Toto nařízení by mělo určit, kterým orgánům členských států lze udělit oprávnění k přístupu do systému EES za účelem vkládání, změn, vymazávání nebo prohlížení údajů pro konkrétní účely systému EES a v rozsahu nezbytném pro plnění jejich úkolů.

vypouští se

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění byl přesunut.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Veškeré zpracovávání údajů v systému EES by mělo být přiměřené sledovaným cílům a nezbytné pro plnění úkolů příslušných orgánů. Příslušné orgány by měly zajistit, aby při používání systému EES byla respektována lidská důstojnost a integrita osob, od nichž se údaje vyžadují, a aby nedocházelo k diskriminaci osob založené na pohlaví, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci.

vypouští se

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění byl přesunut.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  V boji proti teroristickým trestným činům a jiným závažným trestným činům je zásadní, aby donucovací orgány měly k plnění svých úkolů co nejúplnější a nejaktuálnější informace. Přístup k VIS pro účely vymáhání práva již prokázal svou užitečnost při zjišťování totožnosti osob, které zemřely násilnou smrtí, nebo tím, že pomohl vyšetřovatelům učinit výrazný pokrok v případech souvisejících s obchodováním s lidmi, terorismem nebo obchodem s drogami. Přístup k informacím obsaženým v systému EES je nezbytný pro prevenci, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů, jak se uvádí v rámcovém rozhodnutí Rady 2002/475/SVV6, či jiných závažných trestných činů ve smyslu rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV7. Údaje získané v systému EES lze použít jako nástroj k ověření totožnosti v případech, kdy státní příslušník třetí země zničil své dokumenty, a pokud donucovací orgány chtějí v rámci vyšetřování trestného činu zjistit totožnost s využitím otisků prstů nebo zobrazení obličeje. Lze jej rovněž použít jako nástroj při vyšetřování trestné činnosti k zajištění důkazů prostřednictvím sledování cestovních tras osoby podezřelé ze spáchání trestného činu nebo oběti trestného činu. Proto by měly být údaje v systému EES na základě podmínek stanovených v tomto nařízení dostupné určeným orgánům členských států a Evropskému policejnímu úřadu (Europol).

(16)  V boji proti teroristickým trestným činům a jiným závažným trestným činům je nezbytné, aby určené donucovací orgány měly k plnění svých úkolů co nejúplnější a nejaktuálnější informace. Přístup k VIS pro účely vymáhání práva již prokázal svou užitečnost při zjišťování totožnosti osob, které zemřely násilnou smrtí, nebo tím, že pomohl vyšetřovatelům učinit výrazný pokrok v případech souvisejících s obchodováním s lidmi, terorismem nebo obchodem s drogami. Přístup k informacím obsaženým v systému EES je nezbytný pro prevenci, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů, jak se uvádí v rámcovém rozhodnutí Rady 2002/475/SVV6, či jiných závažných trestných činů ve smyslu rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV7. Údaje získané v systému EES lze použít jako nástroj k ověření totožnosti v případech, kdy státní příslušník třetí země zničil své dokumenty, a pokud donucovací orgány chtějí v rámci vyšetřování trestného činu zjistit totožnost s využitím otisků prstů nebo zobrazení obličeje. Lze jej rovněž použít jako nástroj k zajištění důkazů prostřednictvím sledování cestovních tras osoby podezřelé ze spáchání trestného činu nebo oběti trestného činu. Proto by měly být údaje v systému EES na základě podmínek stanovených v tomto nařízení dostupné určeným orgánům členských států a Evropskému policejnímu úřadu (Europol). Z hlediska účelů vymáhání právních předpisů a za účelem prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů je vyhledávání v databázi přiměřené, převažuje-li zájem zachovat veřejnou bezpečnost. Jakékoli vyhledávání musí být řádně odůvodněné a přiměřené z hlediska uvedeného zájmu.

___________

___________

6 Rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu (Úř. věst. L 164, 22.6.2002, s. 6).

6 Rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu (Úř. věst. L 164, 22.6.2002, s. 6).

7  Rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1).

7  Rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1).

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Klíčovou úlohu s ohledem na spolupráci mezi orgány členských států v oblasti vyšetřování přeshraniční trestné činnosti při podpoře prevence, analýz a vyšetřování trestné činnosti v celé Unii hraje Evropský policejní úřad (Europol). V důsledku toho by měl mít přístup do systému EES i Europol v rámci svých úkolů a v souladu s rozhodnutím Rady 2009/371/SVV. 8

(17)  Klíčovou úlohu s ohledem na spolupráci mezi orgány členských států v oblasti vyšetřování přeshraniční trestné činnosti při podpoře prevence, analýz a vyšetřování trestné činnosti v celé Unii hraje Evropský policejní úřad (Europol). V důsledku toho by měl mít přístup do systému EES i Europol v rámci svých úkolů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794.8 Evropský inspektor ochrany údajů by měl monitorovat zpracování údajů Europolem a zajistit plný soulad s platnými pravidly ochrany údajů.

___________________

___________________

8  Rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol) (Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37).

8  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53).

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Porovnávání údajů na základě latentního otisku prstu, který je daktyloskopickou stopou, jež může být nalezena na místě trestného činu, je v oblasti policejní spolupráce zásadní. V případech, kdy existuje důvodná domněnka, že pachatel nebo oběť mohou být zaregistrováni v systému EES, by měla možnost porovnat latentní otisk prstu s údaji o otiscích prstů, které jsou uloženy v systému EES, poskytnout donucovacím orgánům členských států velmi cenný nástroj při prevenci, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů, například když jsou latentní otisky prstů jediným důkazem na místě trestného činu.

(19)  Porovnávání údajů na základě latentního otisku prstu, který je daktyloskopickou stopou, jež může být nalezena na místě trestného činu, je v oblasti policejní spolupráce zásadní. V případech, kdy existuje důvodná domněnka, že pachatel nebo oběť mohou být zaregistrováni v systému EES, je nezbytné porovnat latentní otisk prstu s údaji o otiscích prstů, které jsou uloženy v systému EES, s cílem umožnit donucovacím orgánům členských států prevenci, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů, například když jsou latentní otisky prstů jediným důkazem na místě trestného činu.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24a)  Členské státy by měly zajistit, aby pohraniční stráž měla přístup k databázi odcizených a ztracených cestovních dokladů (SLTD) agentury Interpol a k příslušným vnitrostátním a unijním databázím. Měly by také zajistit, aby pohraniční stráž plně využívala svého práva přístupu k těmto databázím při registraci cestujících z třetích zemí, kteří vstupují na území Unie nebo je opouštějí.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Osobní údaje uložené v systému EES by se měly uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely systému EES. Údaje týkající se státních příslušníků třetích zemí je vhodné uchovávat pro účely správy hranic po dobu pěti let, aby se údaje státních příslušníků třetích zemí nemusely do systému EES znovu zanášet před uplynutím této lhůty. U státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky občana Unie, na něhož se vztahuje směrnice 2004/38/ES10, nebo státního příslušníka třetí země, který požívá práva na volný pohyb podle práva Unie, a kteří nemají pobytovou kartu podle směrnice 2004/38/ES, je vhodné ukládat každý spojený záznam o vstupu/výstupu na dobu maximálně jednoho roku po posledním výstupu.

(25)  Osobní údaje uložené v systému EES by se měly uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro něž jsou údaje zpracovávány. Údaje týkající se státních příslušníků třetích zemí, kteří zákonně využili systému EES, a u státních příslušníků třetích zemí, jimž byl zamítnut vstup na krátkodobý pobyt {nebo na základě cestovního víza}, je dostačující uchovávat pro účely správy hranic po dobu dvou let, aby se údaje státních příslušníků třetích zemínemusely do systému EES znovu zanášet před uplynutím této lhůty. Dvouletá doba uchovávání údajů sníží počet opakovaného zanášení údajů a bude přínosem pro všechny cestující, neboť se zkrátí jak průměrný čas potřebný pro překročení hranice, tak i čekací doba na hraničních přechodech. Skutečnost, že se nebudou muset před uplynutím tohoto dvouletého období znovu zanášet údaje ostatních cestujících, kteří jsou již registrováni v systému EES, sníží také čekací dobu na hraničním přechodu pro cestující vstupující do schengenského prostoru jen jednou. Tato dvouletá doba uchovávání údajů je rovněž nezbytná pro usnadnění překračování hranic pomocí zrychlených postupů a samoobslužných systémů. U státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky občana Unie, na něhož se vztahuje směrnice 2004/38/ES, nebo státního příslušníka třetí země, který požívá práva na volný pohyb podle práva Unie, a kteří nemají pobytovou kartu podle směrnice 2004/38/ES, je vhodné ukládat každý spojený záznam o vstupu/výstupu na dobu maximálně jednoho roku po posledním výstupu. Po uplynutí příslušné doby uchovávání údajů by se měly údaje automaticky vymazat.

___________

___________

10  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků volně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77).

10  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků volně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77).

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25a)  Pro údaje o státních příslušnících třetích zemí, kteří neopustili území členských států během povolené doby pobytu, je třeba stanovit čtyřletou dobu uchovávání údajů, aby se podpořil proces zjišťování jejich totožnosti a jejich návratu; Tyto údaje by se měly po čtyřech letech automaticky vymazat, ledaže by důvody pro jejich vymazání nastaly dříve.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Pětiletá doba uchovávání údajů je nezbytná proto, aby pohraniční stráž mohla před povolením vstupu cestujícího do schengenského prostoru provést nezbytnou analýzu rizik, kterou požaduje Schengenský hraniční kodex. Zpracování žádostí o víza na konzulárních úřadech vyžaduje také analýzu údajů o předešlých cestách žadatele, aby bylo možné posoudit využití předchozích víz a dodržování podmínek pobytu. Zrušení razítkování pasů bude kompenzováno nahlížením do systému EES. Údaje o předešlých cestách v systému by proto měly pokrývat období, které je pro účely vydávání víz dostatečné. Pětiletá doba uchovávání údajů sníží počet opakovaného zanášení údajů a bude přínosem pro všechny cestující, neboť se sníží průměrný čas potřebný pro překročení hranice i čekací doba na hraničních přechodech. Skutečnost, že se nebudou muset znovu zanášet údaje ostatních cestujících, kteří jsou již registrováni v systému EES, také sníží čekací dobu na hranici pro cestující vstupující do schengenského prostoru jen jednou. Tato doba uchovávání údajů bude rovněž nezbytná pro usnadnění překračování hranic pomocí zrychlených postupů a samoobslužných systémů. Toto usnadnění postupů závisí na údajích zaregistrovaných v systému. Kratší doba uchovávání údajů by měla negativní dopad na trvání hraničních kontrol. Kratší doba uchovávání údajů by rovněž omezila počet cestujících, kteří mohou usnadnění postupů využít, a byla by tedy v rozporu s uváděným cílem EES, tj. zjednodušit překračování hranic.

(26)  Dvouletá doba uchovávání osobních údajů státních příslušníků třetích zemí, kteří zákonně využili systém EES, a státních příslušníků třetích zemí, jimž byl zamítnut vstup na krátkodobý pobyt {nebo na základě cestovního víza} a čtyřletá doba uchování osobních údajů státních příslušníků třetích zemí, kteří neopustili území členských států během povolené doby pobytu, je nezbytná proto, aby pohraniční stráž mohla před povolením vstupu cestujícího do schengenského prostoru provést nezbytnou analýzu rizik, kterou požaduje Schengenský hraniční kodex. Zpracování žádostí o víza na konzulárních úřadech vyžaduje také analýzu údajů o předešlých cestách žadatele, aby bylo možné posoudit využití předchozích víz a ověřit, zda byly dodrženy podmínky pobytu. Zrušení razítkování pasů bude kompenzováno nahlížením do systému EES. Údaje o předešlých cestách v systému by proto měly pokrývat období, které je pro účely vydávání víz dostatečné. Při provádění analýzy rizik na hranici a při zpracovávání žádosti o víza by měla být prověřena historie cestování státních příslušníků třetích zemí s cílem určit, zda v minulosti nepřekročili maximální dobu svého povoleného pobytu. Je tudíž nezbytné uchovat osobní údaje státních příslušníků třetích zemí, kteří neopustili území členských států během povolené doby pobytu, na delší dobu čtyř let v porovnání s dobou uchování údajů státních příslušníků třetích zemí, kteří zákonně využili systému, a státních příslušníků třetích zemí, jimž byl vstup na krátkodobý pobyt {nebo na základě cestovního víza} zamítnut.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Pro údaje o osobách, které neopustily území členských států během povolené doby pobytu, je třeba stanovit tutéž pětiletou dobu uchovávání údajů, aby se podpořil proces zjišťování jejich totožnosti a jejich návratu; totéž platí pro údaje o osobách, jimž byl odepřen vstup za účelem krátkodobého pobytu (nebo na základě cestovního víza). Tyto údaje by se měly vymazat po pěti letech, ledaže by důvody pro jejich vymazání nastaly dříve.

vypouští se

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Měla by být stanovena přesná pravidla pro odpovědnost za vývoj a provoz systému EES a pro odpovědnost členských států za připojení k systému EES. Za řízení vývoje a provozu centralizovaného systému EES by měla v souladu s tímto nařízením odpovídat Agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 a příslušná ustanovení nařízení (EU) č. 1077/2011 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

vypouští se

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění byl přesunut.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Na zpracování osobních údajů při uplatňování tohoto nařízení prováděné členskými státy se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES12, s výjimkou případů, kdy toto zpracování provádějí určené orgány členských států nebo jejich orgány provádějící ověření pro účely prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů.

(30)  Na zpracování osobních údajů při uplatňování tohoto nařízení prováděné členskými státy se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67912, s výjimkou případů, kdy toto zpracování provádějí určené orgány členských států nebo jejich orgány provádějící ověření pro účely prevence, vyšetřování, odhalování nebo stíhání teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů.

___________________

___________________

12  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

12  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)   Zpracování osobních údajů prováděné orgány členských států pro účely prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů by mělo podléhat normám o ochraně osobních údajů podle vnitrostátního práva, které jsou v souladu s rámcovým rozhodnutím Rady 2008/977/SVV13.

(31)  Vnitrostátní právní a správní předpisy přijaté podle směrnice Evropského parlamentu a Rady EU) 2016/68012a se uplatní na zpracování osobních údajů příslušnými orgány členských států pro účely prevence, vyšetřování, odhalování nebo stíhání teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů podle tohoto nařízení.

___________________

___________________

 

12a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

13 Rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (Úř. věst. L 350, 30.12.2008, s. 60).

 

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Nezávislé orgány dozoru, ustavené v souladu s článkem 28 směrnice 95/46/ES, by měly sledovat zákonnost zpracování osobních údajů členskými státy, zatímco evropský inspektor ochrany údajů, ustavený nařízením (ES) č. 45/2001, by měl sledovat činnost orgánů a institucí Unie související se zpracováním osobních údajů. Evropský inspektor ochrany údajů a orgány dozoru by měly při sledování systému EES vzájemně spolupracovat.

(34)  Nezávislé orgány dozoru, ustavené v souladu s článkem 51 nařízení (EU) 2016/679, by měly sledovat zákonnost zpracování osobních údajů členskými státy, zatímco evropský inspektor ochrany údajů, ustavený nařízením (ES) č. 45/2001, by měl sledovat činnost orgánů a institucí Unie související se zpracováním osobních údajů. Evropský inspektor ochrany údajů a orgány dozoru by měly při sledování systému EES vzájemně spolupracovat.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  Vnitrostátní orgány dozoru, ustavené v souladu s článkem 25 rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV, by měly sledovat zákonnost zpracování osobních údajů členskými státy pro účely vymáhání práva, zatímco vnitrostátní orgány dozoru, ustavené v souladu s článkem 33 rozhodnutí 2009/371/SVV by měly sledovat zákonnost činností zpracování údajů vykonávaných úřadem Europol.

(35)  Vnitrostátní orgány dozoru, ustavené v souladu s článkem 41 směrnice (EU) 2016/680 by měly sledovat zákonnost zpracování osobních údajů členskými státy pro účely vymáhání práva.

Odůvodnění

Monitorování zákonnosti zpracování Europolem je pravomoc evropského inspektor ochrany údajů podle článku 43 nařízení o Europolu, a nikoli vnitrostátních orgánů dozoru.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36)  V souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který své stanovisko předložil dne ….

(36)  V souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který své stanovisko předložil dne 21. září 2016.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  Návrh stanoví přísná pravidla pro přístup do systému EES a nezbytné záruky. Stanoví rovněž právo fyzických osob na přístup k údajům, jejich opravu, vymazání a nápravu (zejména právo na soudní přezkum), jakož i dohled na všechny úkony zpracování údajů vykonávaný nezávislými veřejnými orgány. Toto nařízení tudíž dodržuje základní práva a ctí zásady uznané Listinou základních práv Evropské unie, zejména právo na důstojnost (článek 1 Listiny), zákaz otroctví a nucené práce (článek 5 Listiny), právo na svobodu a bezpečnost (článek 6 Listiny), respektování soukromého a rodinného života (článek 7 Listiny), ochranu osobních údajů (článek 8 Listiny), právo na nediskriminaci (článek 21 Listiny), práva dítěte (článek 24 Listiny), práva starších osob (článek 25 Listiny), práva osob se zdravotním postižením (článek 26 Listiny) a právo na účinnou právní ochranu (článek 47 Listiny).

(37)  Návrh stanoví přísná pravidla pro přístup do systému EES a nezbytné záruky. Stanoví rovněž právo fyzických osob na přístup k údajům, jejich opravu, doplnění, vymazání a nápravu (zejména právo na soudní přezkum), jakož i dohled na všechny úkony zpracování údajů vykonávaný nezávislými veřejnými orgány. Toto nařízení tudíž dodržuje základní práva a ctí zásady uznané Listinou základních práv Evropské unie, zejména právo na důstojnost (článek 1 Listiny), zákaz otroctví a nucené práce (článek 5 Listiny), právo na svobodu a bezpečnost (článek 6 Listiny), respektování soukromého a rodinného života (článek 7 Listiny), ochranu osobních údajů (článek 8 Listiny), právo na nediskriminaci (článek 21 Listiny), práva dítěte (článek 24 Listiny), práva starších osob (článek 25 Listiny), práva osob se zdravotním postižením (článek 26 Listiny) a právo na účinnou právní ochranu (článek 47 Listiny).

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(37a)  Přístup k údajům obsaženým v systému EES by za žádných okolností neměl být členskými státy využíván jako důvod k obcházení jejich mezinárodních závazků vyplývajících z Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků z 28. července 1951 a z Newyorského protokolu k této úmluvě z 31. ledna 1967 a neměl by být využíván k zamítání bezpečného a efektivního legálního vstupu žadatelů o azyl na území Unie, kteří chtějí uplatnit své právo na mezinárodní ochranu.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 39 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(39a)  Při zahájení provozu by se mělo vycházet z toho, že všechny zbývající pohraniční kontroly byly zrušeny a že všechny současné členské státy Schengenu uplatňují hlavu III nařízení Evropského parlamentu a Rady )EU) 2016/3991a. Proto by měl být vyvinut systém EES jako nástroj správy hranice zvyšující účinnost pohraničních kontrol tím, že vypočítává a monitoruje trvání povoleného pobytu, a mělo by být připraveno jeho začlenění do vnitrostátních pohraničních infrastruktur na základě jednoho společného prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích, v nichž se osoby mohou po určené období povoleného pobytu volně pohybovat.

 

___________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. L 77, 23.3.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 43

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43)  Toto nařízení, kterým se zřizuje systém EES, nahrazuje povinnost opatřovat cestovní pasy státních příslušníků třetích zemí razítkem, která se vztahuje na všechny přistupující členské státy. Při výpočtu délky povoleného pobytu v schengenském prostoru by neměly být brány v úvahu pobyty v členských státech, které v souladu se svými akty o přistoupení dosud neuplatňují schengenské acquis v plném rozsahu. Tyto členské státy by měly pobyt státních příslušníků třetích zemí registrovat do systému EES, ale automatizovaný kalkulátor systému by jej neměl započítávat do povolené délky pobytu.

(43)  Toto nařízení, kterým se zřizuje systém EES, nahrazuje povinnost opatřovat cestovní pasy státních příslušníků třetích zemí razítkem, která se vztahuje na všechny přistupující členské státy.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44)  Tímto nařízením není dotčeno použití směrnice 2004/38/ES.

(44)  (Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 51

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(51)  Toto nařízení představuje akt navazující na schengenské acquis nebo s ním jinak související ve smyslu čl. 3 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2003, čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2005 a čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2011,

vypouští se

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Tímto nařízením se zřizuje „systém vstupu/výstupu“ (dále jen „systém EES“), který slouží k zaznamenávání a uchovávání data, času a místa vstupu a výstupu státních příslušníků třetích zemí, kteří překračují vnější hranice členských států, k výpočtu délky jejich pobytu a k vydávání výstražných upozornění určených členským státům v případě překročení povolené délky pobytu, jakož i k zaznamenávání data, času a místa odepření vstupu státním příslušníkům třetích zemí, jimž byl odepřen vstup za účelem krátkodobého pobytu (nebo na základě cestovního víza), a údajů o orgánu členského státu, který vstup odepřel, a důvodech tohoto odepření.

1.  Tímto nařízením se zřizuje „systém vstupu/výstupu“ (dále jen „systém EES“), který slouží k zaznamenávání a uchovávání data, času a místa vstupu a výstupu státních příslušníků třetích zemí, kteří překračují vnější hranice členských států, k výpočtu délky jejich povoleného pobytu a k vydávání výstražných upozornění určených členským státům v případě překročení povolené délky pobytu, jakož i k zaznamenávání data, času a místa odepření vstupu státním příslušníkům třetích zemí, jimž byl odepřen vstup za účelem krátkodobého pobytu (nebo na základě cestovního víza), a údajů o orgánu členského státu, který vstup odepřel, a důvodech tohoto odepření.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Toto nařízení rovněž stanoví v kapitole IV podmínky, za nichž mohou určené donucovací orgány členských států a Evropský policejní úřad (Europol) získat konzultační přístup do systému EES za účelem prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů.

2.  Za účelem prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů stanoví toto nařízení v kapitole IV rovněž podmínky, za nichž mohou určené donucovací orgány členských států a Evropský policejní úřad (Europol) získat konzultační přístup do systému EES.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a)  „určenými donucovacími orgány“ se rozumějí orgány odpovědné za prevenci, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů, které určí členské státy podle článku 26;

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8)  „krátkodobým vízem“ oprávnění udělené členským státem pro předpokládaný pobyt na území členských států kratší než 90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů;

8)  „krátkodobým vízem“ vízum definované v čl. 2 bodu 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/20091a;

 

___________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) (Úř. věst. L 243, 15.9.2009, s. 1).

Odůvodnění

Místo definice „krátkodobého víza“ se navrhuje křížový odkaz na vízový kodex.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9)  „cestovním vízem“ oprávnění udělené členským státem pro předpokládaný pobyt na území dvou nebo více členských států delší než 90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů, pokud žadatel nezamýšlí pobývat na území téhož členského státu po dobu delší než 90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů;

9)  „cestovním vízem“ oprávnění udělené členským státem pro předpokládaný pobyt na území dvou nebo více členských států v délce 12 měsíců během jakéhokoliv období 15 měsíců, pokud žadatel nepobývá na území téhož členského státu po dobu delší než 90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů;

Odůvodnění

Tato definice cestovního víza je přizpůsobená zprávě výboru LIBE v této záležitosti.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 15

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

15)  „údaji o otiscích prstů“ údaje týkající se otisků ukazováčku, prostředníčku, prsteníčku a malíčku na pravé ruky, a jestliže tyto chybějí, pak na levé ruce, případně latentní otisky prstů;

15)  „údaji o otiscích prstů“ údaje týkající se otisků ukazováčku, prostředníčku, prsteníčku a malíčku pravé ruky, a jestliže tyto chybějí, pak na levé ruce, v dostatečném obrazovém rozlišení a kvalitě určené k použití při automatizovaném porovnávání biometrických prvků, případně latentní otisky prstů;

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 20

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

20)  „agenturou Frontex“ Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie zřízená nařízením (ES) č. 2007/2004;

20)  „agenturou Frontex“ Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/16241a;

 

___________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. L 251, 16.9.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 21

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

21)  „orgánem dozoru“ orgány dozoru zřízené podle článku 28 směrnice 95/46/ES;

vypouští se

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

22)  „vnitrostátním orgánem dozoru“ pro účely vymáhání práva orgány dohledu ustavené v souladu s článkem 25 rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV;

vypouští se

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

23)  „vnitrostátním kontrolním orgánem“ orgány dozoru zřízené podle článku 33 rozhodnutí 2009/371/SVV;

vypouští se

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pojmy definované v článku 2 směrnice 95/46/ES mají v tomto nařízení stejný význam, pokud zpracování osobních údajů provádějí orgány členských států za účelem uvedeným v článku 5 tohoto nařízení.

2.  Pojmy definované v článku 4 nařízení (EU) 2016/679 mají v tomto nařízení stejný význam, pokud zpracování osobních údajů provádějí orgány členských států pro účely uvedené v čl. 5 odst. 1 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pojmy definované v článku 2 rámcového rozhodnutí 2008/977/SVV mají v tomto nařízení stejný význam, pokud zpracování osobních údajů provádějí orgány členských států pro účely vymáhání práva.

3.  Pojmy definované v článku 3 směrnice (EU) 2016/680 mají v tomto nařízení stejný význam, pokud zpracování osobních údajů provádějí orgány členských států pro účely vymáhání práva podle čl. 5 odst. 1a tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 4 – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Uspořádání systému EES

Vývoj a provozní řízení systému EES

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Úkoly spojenými s vývojem a provozním řízením systému EES včetně funkce pro zpracovávání biometrických údajů podle čl. 14 odst. 1 písm. f) a článku 15 se pověřuje Agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (dále jen „agentura eu-LISA“) zřízená nařízením (EU) č. 1077/2011.

Úkoly spojenými s vývojem a provozním řízením systému EES včetně funkce pro zpracovávání biometrických údajů podle čl. 14 odst. 1 písm. f) a článku 15 a také zajištěním odpovídající bezpečnosti se pověřuje Agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (dále jen „agentura eu-LISA“) zřízená nařízením (EU) č. 1077/2011.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 5 – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Účel systému EES

Cíle systému EES

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Systém EES zaznamenává a uchovává údaje o datu, čase a místě vstupu a výstupu státních příslušníků třetích zemí, kteří překračují vnější hranice, a odepření jejich vstupu, a poskytuje členským státům přístup k těmto údajům, čímž pomáhá:

1.  (Netýká se českého znění.)

 

 

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  umožnit identifikaci a odhalování osob překračujících povolenou délku pobytu (rovněž na území členských států) a umožnit vnitrostátním orgánům členských států přijmout vhodná opatření včetně zlepšení možností pro navracení

c)  umožnit identifikaci a odhalování osob překračujících povolenou délku pobytu a umožnit vnitrostátním orgánům členských států přijmout vhodná opatření;

 

 

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  snížit zátěž příslušníků pohraniční stráže, pokud jde o kontroly, které lze automatizovat, a umožnit jim lépe se soustředit na posuzování státních příslušníků třetích zemí;

e)  umožnit automatické hraniční kontroly státních příslušníků třetích zemí;

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  přispět k prevenci, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů;

vypouští se

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k)  umožnit identifikaci a zadržení teroristů, osob podezřelých z trestné činnosti, jakož i obětí překračujících vnější hranice;

vypouští se

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l)  umožnit vydávání informací o předešlých cestách teroristů, osob podezřelých z trestné činnosti, jakož i obětí v zájmu vyšetřování souvisejících s terorismem nebo závažnou trestnou činností.

vypouští se

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Zajištěním přístupu donucovacím orgánům v souladu s podmínkami stanovenými v tomto nařízení systém EES bude:

 

a)  přispívat k prevenci, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů;

 

b)  umožňovat identifikaci a zadržení teroristů, osob podezřelých z trestné činnosti, jakož i identifikaci obětí překračujících vnější hranice;

 

c)  umožňovat vydávání informací o předešlých cestách teroristů, osob podezřelých z trestné činnosti, jakož i obětí v zájmu vyšetřování souvisejícího s terorismem nebo závažnou trestnou činností.

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  S cílem usnadnit překročení hranic státním příslušníkům třetích zemí, kteří často cestují a byli již prověřeni, mohou členské státy zavést vnitrostátní programy pro usnadnění postupů v souladu s článkem 8e nařízení 2016/399 a propojit je se systémem EES.

 

Systém EES umožní příslušným vnitrostátním orgánům uvedeným v článku 8e nařízení (EU) 2016/399, aby měly přístup k informacím o předchozích krátkodobých pobytech nebo o odmítnutí vstupu a mohly posuzovat žádosti o přístup k vnitrostátním programům pro usnadnění postupů a přijímat rozhodnutí podle článku 23.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  z jednotného vnitrostátního rozhraní (NUI) v členských státech se společnými technickými specifikacemi, které je ve všech členských státech stejné a které umožňuje připojení vnitrostátních pohraničních infrastruktur v členských státech k ústřednímu systému;

b)  z jednotného vnitrostátního rozhraní (NUI) v členských státech se společnými technickými specifikacemi, které je ve všech členských státech stejné a které umožňuje bezpečné připojení vnitrostátních pohraničních infrastruktur v členských státech k ústřednímu systému;

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  z komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem a vnitrostátními jednotnými rozhraními.

d)  ze zabezpečené a zakódované komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem a vnitrostátními jednotnými rozhraními.

 

(Horizontální změna: znění se vztahuje na celý text.)

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  získávat a importovat údaje týkající se víz přímo z VIS s cílem aktualizovat systém EES v případě, že je vízum prohlášeno za neplatné, zrušeno či jeho platnost je prodloužena, podle článku 17 tohoto nařízení a článků 13, 14 a 18a nařízení (ES) č. 767/2008;

b)  získávat a importovat údaje týkající se víz přímo z VIS s cílem aktualizovat záznam v systému EES v případě, že je vízum prohlášeno za neplatné, zrušeno či jeho platnost je prodloužena, podle článku 17 tohoto nařízení a článků 13, 14 a 18a nařízení (ES) č. 767/2008;

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  ověřit pravost a platnost víza a/nebo zjišťovat, zda jsou splněny podmínky pro vstup na území členských států podle článku 6 nařízení (EU) 2016/399, jak je uvedeno v článku 21 tohoto nařízení a v čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 767/2008;

c)  ověřit na vnějších hranicích pravost a platnost víza a/nebo zjišťovat, zda jsou splněny podmínky pro vstup na území členských států podle článku 6 nařízení (EU) 2016/399, jak je uvedeno v článku 21 tohoto nařízení a v čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 767/2008;

Odůvodnění

Vyjasnění textu.

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Každý příslušný orgán zajistí, aby při využívání systému EES nebyli příslušníci třetích zemí diskriminováni na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženství nebo vyznání, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace a aby byla plně respektována jejich lidská důstojnost a integrita. Zvláštní pozornost se věnuje specifické situaci dětí, starších osob a osob se zdravotním postižením. Zejména v případě uchovávání údajů dětí musí být prvořadým hlediskem zájem dítěte.

2.  Každý příslušný orgán zajistí, aby při využívání systému EES nebyli příslušníci třetích zemí diskriminováni na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických znaků, jazyka, náboženství nebo vyznání, politického nebo jiného názoru, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace a aby byla plně respektována jejich lidská důstojnost a integrita. Zvláštní pozornost se věnuje specifické situaci dětí, starších osob a osob se zdravotním postižením. Zejména v případě uchovávání údajů dětí musí být prvořadým hlediskem zájem dítěte.

Odůvodnění

  Uvedení do souladu s Listinou základních práv.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Pohraniční stráž při získávání biometrických údajů do systému EES plně respektuje lidskou důstojnost, zvláště v případě potíží při získávání zobrazení obličeje nebo při snímání otisků prstů.

Pozměňovací návrh   65

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Při výpočtu délky povoleného pobytu v schengenském prostoru se neberou v úvahu pobyty v členských státech, které v souladu se svými akty o přistoupení dosud neuplatňují schengenské acquis v plném rozsahu. Tyto členské státy zaregistrují pobyty státních příslušníků třetích zemí do systému EES. Automatizovaný mechanismus systému EES však pobyty v členských státech, které dosud plně neuplatňují schengenské acquis, nezapočítává do povolené délky pobytu.

vypouští se

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Systém EES zahrnuje mechanismus, který neprodleně po uplynutí povolené délky pobytu automaticky identifikuje záznamy o vstupu/výstupu, u nichž chybějí výstupní údaje, a záznamy, u kterých byla překročena maximální povolená délka pobytu.

1.  (Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  V souladu s článkem 31 budou členské státy s tříměsíčním předstihem automaticky informovány o plánovaném vymazání údajů o osobách překračujících povolenou délku pobytu, aby mohly přijmout vhodná opatření.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aby si státní příslušníci třetích zemí mohli kdykoli ověřit zbývající povolenou délku pobytu, budou moci využít zabezpečený internetový přístup k on-line službě provozované ve dvou technických zařízeních agentury eu-LISA, kde zadají údaje požadované podle čl. 14 odst. 1 písm. b) společně s předpokládanými daty vstupu a výstupu. Na základě toho jim on-line služba vygeneruje odpověď ve formátu „OK/není OK“. On-line služba používá samostatnou databázi určenou pouze k nahlížení, aktualizovanou denně pomocí jednosměrného získání minimálně nezbytné podmnožiny údajů systému EES.

1.  Aby si státní příslušníci třetích zemí mohli kdykoli ověřit zbývající povolenou délku pobytu, budou moci využít zabezpečený internetový přístup k on-line službě provozované ve dvou technických zařízeních agentury eu-LISA, kde zadají údaje požadované podle čl. 14 odst. 1 písm. b) společně s předpokládanými daty vstupu a výstupu. Na základě toho jim on-line služba vygeneruje odpověď ve formátu „OK/není OK“. On-line služba používá samostatnou databázi určenou pouze k nahlížení, aktualizovanou denně pomocí jednosměrného získání minimálně nezbytné podmnožiny údajů systému EES. Agentura eu-LISA bude jako správce odpovědná za bezpečnost internetové služby, za bezpečnost osobních údajů, které obsahuje, a za proces získávání osobních údajů z ústředního systému do internetové služby. Agentura eu-LISA bude provádět posouzení rizik týkajících se zabezpečení informací s cílem stanovit konkrétní bezpečnostní potřeby internetové služby.

Odůvodnění

Vyjasnění navržené evropským inspektorem ochrany údajů.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Dopravci mohou prostřednictvím zabezpečeného internetového přístupu k on-line službě uvedené v odstavci 1 ověřit, zda státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou držiteli jednorázového nebo dvourázového víza, již toto vízum využili. Dopravce musí poskytnout údaje uvedené v čl. 14 odst. 1 písm. d). Na základě toho získají dopravci odpověď on-line služby ve formátu „OK/není OK“. Dopravci mohou zaslané informace a obdržené odpovědi uchovávat.

2.  Dopravci mohou prostřednictvím zabezpečeného internetového přístupu k on-line službě uvedené v odstavci 1 ověřit, zda státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou držiteli jednorázového nebo dvourázového víza, již toto vízum využili. Dopravce musí poskytnout údaje uvedené v čl. 14 odst. 1 písm. d). Na základě toho získají dopravci odpověď on-line služby ve formátu „OK/není OK“. Dopravci zavedou systém ověřování, který zajistí, aby přístup k on-line službě měli pouze zmocnění pracovníci. Dopravci mohou zaslané informace a obdržené odpovědi uchovávat po dobu nejvýše 48 hodin, po jejichž uplynutí budou tyto údaje automaticky vymazány, a to pouze za účelem informování dotčených státních příslušníků třetích zemí.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pohraniční orgány ověří totožnost státního příslušníka třetí země a v souladu s článkem 21 také to, zda mu byl v systému EES již dříve vytvořen individuální soubor. Pokud státní příslušník třetí země použije pro předběžné zanesení údajů nebo pro provedení hraniční kontroly samoobslužný systém, může být toto ověření provedeno prostřednictvím tohoto samoobslužného systému.

1.  (Netýká se českého znění.) (Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh   71

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud byl dané osobě již dříve vytvořen individuální soubor, pohraniční orgán v případě potřeby aktualizuje údaje v něm zaznamenané a vloží záznam o vstupu/výstupu pro každý vstup a výstup v souladu s články 14 a 15 nebo případně záznam o odepření vstupu v souladu s článkem 16. Tento záznam se propojí s individuálním souborem dotyčného státního příslušníka třetí země. Případně se do individuálního souboru doplní údaje uvedené v čl. 17 odst. 1 a do záznamu o vstupu/výstupu státního příslušníka třetí země se doplní údaje uvedené v čl. 17 odst. 3 a 4. Do individuálního souboru státního příslušníka třetí země se doplní různé cestovní doklady a totožnosti legálně použité touto osobou. Pokud byl dané osobě zaregistrován nějaký dřívější soubor a státní příslušník třetí země předloží cestovní doklad, který se liší od dříve registrovaného dokladu, údaje stanovené v čl. 14 odst. 1 písm. f) musí být rovněž aktualizovány, lze-li zobrazení obličeje zaznamenané v čipu nového cestovního dokladu získat v elektronické podobě.

2.  Pokud byl dané osobě již dříve vytvořen individuální soubor, pohraniční orgán v případě potřeby aktualizuje údaje v něm zaznamenané a vloží záznam o vstupu/výstupu pro každý vstup a výstup v souladu s články 14 a 15 nebo případně záznam o odepření vstupu v souladu s článkem 16. Tento záznam se propojí s individuálním souborem dotyčného státního příslušníka třetí země. Případně se do individuálního souboru doplní údaje uvedené v čl. 17 odst. 1 a do záznamu o vstupu/výstupu státního příslušníka třetí země se doplní údaje uvedené v čl. 17 odst. 3 a 4. Do individuálního souboru státního příslušníka třetí země se doplní různé cestovní doklady a totožnosti legálně použité touto osobou. Pokud byl dané osobě zaregistrován nějaký dřívější soubor a státní příslušník třetí země předloží platný cestovní doklad, který se liší od dříve registrovaného dokladu, údaje stanovené v čl. 14 odst. 1 písm. f) musí být rovněž aktualizovány, lze-li zobrazení obličeje zaznamenané v čipu nového cestovního dokladu získat v elektronické podobě.

Pozměňovací návrh   72

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud je nezbytné vytvořit nebo aktualizovat údaje v individuálním souboru držitele víza, pohraniční orgány mohou získávat a importovat údaje uvedené v čl. 14 odst. 1 písm. d), e) a g) přímo z VIS v souladu s článkem 18a nařízení (ES) č. 767/2008.

3.  Pokud je nezbytné vytvořit nebo aktualizovat údaje v individuálním souboru držitele víza, pohraniční orgány mohou získávat a importovat údaje uvedené v čl. 14 odst. 1 písm. d) g) přímo z VIS v souladu s článkem 18a nařízení (ES) č. 767/2008.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.   Pokud státní příslušník třetí země využije pro předběžné zanesení údajů samoobslužný systém, použije se článek 8c nařízení (EU) 2016/399. V tomto případě může státní příslušník třetí země předběžně zanést údaje do individuálního souboru nebo případně údaje, které je nutné aktualizovat. Tyto údaje potvrdí pohraniční stráž po přijetí rozhodnutí, zda povolí nebo odepře vstup, v souladu s nařízením (EU) 2016/399. Ověření stanovené v odstavci 1 tohoto článku se provádí prostřednictvím samoobslužného systému. Údaje podle čl. 14 odst. 1 písm. d), e) a g) lze získávat a importovat přímo z VIS.

5.   Pokud státní příslušník třetí země využije pro předběžné zanesení údajů samoobslužný systém, použije se článek 8c nařízení (EU) 2016/399. V tomto případě může státní příslušník třetí země předběžně zanést údaje do individuálního souboru nebo případně údaje, které je nutné aktualizovat. Tyto údaje potvrdí pohraniční stráž po přijetí rozhodnutí, zda povolí nebo odepře vstup, v souladu s nařízením (EU) 2016/399. Ověření stanovené v odstavci 1 tohoto článku se provádí prostřednictvím samoobslužného systému. Údaje podle čl. 14 odst. 1 písm. d) g) lze získávat a importovat přímo z VIS.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 14 – nadpis

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Osobní údaje držitelů víz

Osobní údaje státních příslušníků třetích zemí, na které se pro překročení vnějších hranic vztahuje vízová povinnost

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pohraniční orgán vytvoří individuální soubor státního příslušníka třetí země, který je držitelem víza, tím, že vloží tyto údaje:

1.  Pohraniční orgán vytvoří individuální soubor státního příslušníka třetí země, na kterého se pro překročení vnějších hranic vztahuje vízová povinnost, tím, že vloží tyto údaje:

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  druh, číslo a třípísmenný kód země, která vydala cestovní doklad (doklady);

b)  druh a číslo cestovního dokladu nebo dokladů a třípísmenný kód země, která vydala cestovní doklad (doklady);

Odůvodnění

Vyjasnění textu.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – písm. f

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)   zobrazení obličeje, pokud možno získané v elektronické podobě z elektronického strojově čitelného cestovního dokladu (eMRTD), a pokud to není možné, pořízené na místě;

f)  zobrazení obličeje v dostatečném obrazovém rozlišení a kvalitě určené k použití při automatizovaném porovnávání biometrických prvků, pokud možno získané v elektronické podobě z elektronického strojově čitelného cestovního dokladu (eMRTD) nebo Vízového informačního systému (VIS), a pokud to není možné, pořízené na místě;

 

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Při každém vstupu státního příslušníka třetí země, který je držitelem víza, se do záznamu o vstupu/výstupu vloží následující údaje. Tento záznam se propojí s individuálním souborem dotyčného státního příslušníka třetí země pomocí individuálního referenčního čísla vygenerovaného systémem EES při vytváření souboru:

2.  Při každém vstupu státního příslušníka třetí země, na kterého se pro překročení vnějších hranic vztahuje vízová povinnost, se do záznamu o vstupu/výstupu vloží následující údajepropojí se s individuálním souborem dotyčného státního příslušníka třetí země pomocí individuálního referenčního čísla vygenerovaného systémem EES při vytváření souboru:

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud ihned po uplynutí povolené délky pobytu chybějí údaje o výstupu, systém označí záznam o vstupu/výstupu značkou nebo vlajkou a údaje státního příslušníka třetí země, který je držitelem víza a který překročil povolenou délku pobytu, se vloží do seznamu uvedeného v článku 11.

4.  Pokud ihned po uplynutí povolené délky pobytu chybějí údaje o výstupu, systém označí záznam o vstupu/výstupu značkou nebo vlajkou a údaje státního příslušníka třetí země, který je držitelem víza a který překročil délku povoleného pobytu, se vloží do seznamu uvedeného v článku 11.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Za účelem vytvoření individuálního souboru státního příslušníka třetí země, který je držitelem víza, může pohraniční orgán získávat a importovat údaje uvedené v odst. 1 písm. d), e) a g) přímo z VIS v souladu s článkem 18a nařízení (ES) č. 767/2008.

5.  Za účelem vytvoření nebo aktualizace záznamu o vstupu/výstupu v individuálním souboru státního příslušníka třetí země, na kterého se pro překročení vnějších hranic vztahuje vízová povinnost, může pohraniční orgán získávat a importovat údaje uvedené v odst. 1 písm. d) g) přímo z VIS v souladu s článkem 18a nařízení (ES) č. 767/2008.

Pozměňovací návrh   81

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Pokud státní příslušník třetí země, který je držitelem víza, využívá vnitrostátního programu určitého členského státu pro usnadnění postupů v souladu s článkem 8 nařízení (EU) 2016/399, dotčený členský stát může do individuálního souboru uvedeného státního příslušníka třetí země vložit oznámení specifikující dotčený vnitrostátní program pro usnadnění postupů.

Odůvodnění

Informace o tom, zda určitá osoba byla prověřena a přijata do vnitrostátního programu pro usnadnění postupů v jednom z členských států by byla cennou součástí informací pro příslušníky pohraniční stráže.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Do individuálního souboru státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od vízové povinnosti, vloží pohraniční orgán údaje stanovené v čl. 14 odst. 1 písm. a), b), c) a f). Dále do individuálního souboru vloží otisky čtyř prstů – ukazováčku, prostředníčku, prsteníčku a malíčku – na pravé ruce, a jestliže tyto chybí, pak na levé ruce, v souladu se specifikacemi pro rozlišení a využití otisků prstů přijatými Komisí postupem podle čl. 61 odst. 2. Na státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od vízové povinnosti, se vztahují ustanovení čl. 14 odst. 2 až čl. 14 odst. 4.

1.  Do individuálního souboru státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od vízové povinnosti, vloží pohraniční orgán údaje stanovené v čl. 14 odst. 1 písm. a), b), c) a f). Dále do individuálního souboru vloží otisky čtyř prstů – ukazováčku, prostředníčku, prsteníčku a malíčku – na pravé ruce, a jestliže tyto chybí, pak na levé ruce, v souladu se specifikacemi pro rozlišení a využití otisků prstů přijatými Komisí postupem podle čl. 61 odst. 2. Na státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od vízové povinnosti, se odpovídajícím způsobem uplatní ustanovení čl. 14 odst. 2 až čl. 14 odst. 4.

Pozměňovací návrh   83

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud je však tato nemožnost dočasné povahy, je daná osoba povinna poskytnout otisky prstů při následujícím vstupu. Pohraniční orgány jsou oprávněny požadovat bližší vysvětlení, proč není poskytnutí otisků prstů dočasně možné.

Pokud je však tato nemožnost dočasné povahy, je daná osoba povinna poskytnout otisky prstů při následujícím vstupu. Pohraniční orgány jsou oprávněny požadovat bližší vysvětlení, proč není poskytnutí otisků prstů dočasně možné. Tyto důvody by měly být uloženy do individuálního souboru do doby, kdy je tato osoba schopna odevzdat otisky prstů, avšak ne déle, než trvá doba uchování tohoto individuálního souboru.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud je dotyčná osoba osvobozena od povinnosti poskytnout otisky prstů z právních nebo věcných důvodů podle odstavce 2 nebo 3, označí se dotčená položka jako „nepoužije se“. Systém umožní odlišit případy, kdy poskytnutí otisků prstů není vyžadováno z právních důvodů, od případů, kdy nemohou být poskytnuty z věcných důvodů.

4.  Pokud je dotyčná osoba osvobozena od povinnosti poskytnout otisky prstů z právních nebo věcných důvodů podle odstavce 2 nebo 3, označí se dotčená položka jako „nepoužije se“. Systém umožní odlišit případy, kdy poskytnutí otisků prstů není vyžadováno z právních důvodů, od případů, kdy nemohou být poskytnuty z věcných důvodů. Skutečnost, že tato fyzická nemožnost poskytnout otisky prstů je dočasné povahy, bude zaznamenána.

Pozměňovací návrh   85

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud pohraniční orgán přijal v souladu s článkem 14 a přílohou V nařízení (EU) 2016/399 rozhodnutí o odepření vstupu na území členských států státnímu příslušníku třetí země uvedenému v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení a pokud danému státnímu příslušníku třetí země dosud nebyl zaregistrován soubor v systému EES, pohraniční orgán vytvoří individuální soubor, do něhož vloží údaje požadované podle čl. 14 odst. 1 u státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou držiteli víza, a údaje požadované podle čl. 15 odst. 1 u státních příslušníků třetích zemí osvobozených od vízové povinnosti.

1.  Pokud pohraniční orgán přijal v souladu s článkem 14 a přílohou V nařízení (EU) 2016/399 rozhodnutí o odepření vstupu na území členských států státnímu příslušníku třetí země uvedenému v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení a pokud danému státnímu příslušníku třetí země dosud nebyl zaregistrován soubor v systému EES, pohraniční orgán vytvoří individuální soubor, do něhož vloží alfanumerické údaje požadované podle čl. 14 odst. 1 u státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou držiteli víza, a alfanumerické údaje požadované podle čl. 15 odst. 1 u státních příslušníků třetích zemí osvobozených od vízové povinnosti.

Odůvodnění

Neexistuje žádný pádný důvod, proč shromažďovat a uchovávat biometrické osobní údaje státních příslušníků třetích zemí, kterým byl odepřen vstup na území členského státu a kteří nepřekračují vnější hranici.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  jakékoli jiné rozhodnutí přijaté příslušnými orgány členského státu v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy, jež vedlo k vyhoštění nebo odjezdu státního příslušníka třetí země, který nesplňuje nebo přestal splňovat podmínky pro vstup na území členských států nebo pobyt na tomto území.

b)  jakékoli jiné rozhodnutí přijaté příslušnými orgány členského státu v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy, jež vedlo k vyhoštění nebo k dobrovolnému odjezdu státního příslušníka třetí země, který nesplňuje nebo přestal splňovat podmínky pro vstup na území členských států nebo pobyt na tomto území.

Odůvodnění

Sladění terminologie se směrnicí o navracení.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V takovém případě se použije článek 12 nařízení (EU) 2016/399, a pokud je tato domněnka vyvrácena důkazem, že daný státní příslušník třetí země dodržel podmínky týkající se krátkodobého pobytu, příslušné orgány vytvoří individuální soubor daného státního příslušníka třetí země v systému EES, je-li to nezbytné, nebo aktualizují poslední záznam o vstupu/výstupu vložením chybějících údajů v souladu s články 14 a 15 nebo vymazáním stávajícího souboru, použije-li se článek 32.

V takovém případě se použije článek 12 nařízení (EU) 2016/399, a pokud je tato domněnka vyvrácena v souladu s čl. 12 odst. 3 tohoto nařízení, příslušné orgány vytvoří individuální soubor daného státního příslušníka třetí země v systému EES, je-li to nezbytné, nebo aktualizují poslední záznam o vstupu/výstupu vložením chybějících údajů v souladu s články 14 a 15 nebo vymazáním stávajícího souboru, použije-li se článek 32.

Odůvodnění

Namísto přepisování ustanovení je doplněn křížový odkaz na platné ustanovení Schengenského hraničního kodexu.

Pozměňovací návrh   88

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud vyhledávání pomocí údajů uvedených v odstavci 2 ukáže, že údaje o státním příslušníkovi třetí země jsou zaznamenány v systému EES, je příslušnému orgánu umožněno nahlížet do údajů individuálního souboru státního příslušníka třetí země a záznamů o vstupech/výstupech s ním propojených.

3.  Pokud vyhledávání pomocí údajů uvedených v odstavci 2 ukáže, že údaje o státním příslušníkovi třetí země jsou zaznamenány v systému EES, je příslušnému orgánu umožněno nahlížet do údajů individuálního souboru státního příslušníka třetí země, záznamů o vstupech/výstupech a záznamů o odepření vstupu s odůvodněním s ním propojených.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nelze-li otisky prstů daného státního příslušníka třetí země použít nebo nevedlo-li vyhledávání pomocí otisků prstů či zobrazení obličeje k výsledku, provede se vyhledávání pomocí údajů podle čl. 14 odst. 1 písm. a) nebo b), nebo obou.

Nelze-li otisky prstů daného státního příslušníka třetí země použít nebo nevedlo-li vyhledávání pomocí otisků prstů či zobrazení obličeje k výsledku, provede se vyhledávání pomocí údajů podle čl. 14 odst. 1 písm. a) nebo b), nebo podle čl. 14 odst. 1 písm. a) a b).

Pozměňovací návrh   90

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud to umožňují vnitrostátní právní předpisy, mohou být určený orgán a ústřední přístupový bod součástí stejné organizace, ovšem ústřední přístupový bod jedná při provádění svých úkolů podle tohoto nařízení nezávisle. Ústřední přístupový bod je oddělen od určených orgánů a nepřijímá od nich pokyny týkající se výsledku ověřování.

Pokud to umožňují vnitrostátní právní předpisy, mohou být určený orgán a ústřední přístupový bod součástí stejné organizace, ovšem ústřední přístupový bod je při provádění svých úkolů podle tohoto nařízení nezávislý a jedná zcela nezávisle. Ústřední přístupový bod je oddělen od určených orgánů a nepřijímá od nich pokyny týkající se výsledku ověřování.

Pozměňovací návrh   91

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Ve výjimečně naléhavých situacích, kdy je potřeba zabránit bezprostřednímu ohrožení v souvislosti s teroristickým či jiným závažným trestným činem, ústřední přístupový bod vyřídí žádost neprodleně a až následně ověří, zda jsou splněny všechny podmínky článku 29 včetně toho, zda skutečně nastala výjimečně naléhavá situace. Následné ověření se provádí bez zbytečného prodlení po vyřízení žádosti.

2.  Ve výjimečně naléhavých situacích, kdy je potřeba zabránit bezprostřednímu ohrožení v souvislosti s teroristickým či jiným závažným trestným činem, ústřední přístupový bod vyřídí žádost neprodleně a až následně ověří, zda jsou splněny všechny podmínky článku 29 včetně toho, zda skutečně nastala výjimečně naléhavá situace. Následné ověření se provádí bez zbytečného prodlení a v každém případě nejpozději do 48 hodin po vyřízení žádosti.

Pozměňovací návrh   92

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  konzultační přístup je nutný z důvodu prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů, takže vyhledávání v databázi je přiměřené, převažuje-li zájem zachovat veřejnou bezpečnost;

a)  konzultační přístup je nutný z důvodu prevence, odhalování, vyšetřování nebo stíhání teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů,

Pozměňovací návrh   93

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  konzultační přístup je v konkrétním případě nezbytný;

b)  konzultační přístup je v konkrétním případě nezbytný a přiměřený;

Pozměňovací návrh   94

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  existují oprávněné důvody se domnívat, že nahlédnutí do údajů v systému EES podstatně přispěje k prevenci, odhalování nebo vyšetřování kteréhokoli z daných trestných činů, zejména v případech, kdy existuje důvodné podezření, že podezřelá osoba, pachatel nebo oběť teroristického trestného činu či jiného závažného trestného činu spadá do kategorie, na niž se vztahuje toto nařízení.

c)  existují důkazy nebo oprávněné důvody se domnívat, že nahlédnutí do údajů v systému EES podstatně přispěje k prevenci, odhalování, vyšetřování nebo stíhání kteréhokoli z daných trestných činů, zejména v případech, kdy podezřelá osoba, pachatel nebo oběť teroristického trestného činu či jiného závažného trestného činu spadá do kategorie, na niž se vztahuje toto nařízení.

Pozměňovací návrh   95

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Přístup do systému EES jako identifikačního nástroje při vyšetřování trestné činnosti za účelem zjištění totožnosti neznámé podezřelé osoby, pachatele nebo údajné oběti teroristického trestného činu či jiného závažného trestného činu se umožní, jsou-li splněny podmínky uvedené v odstavci 1 i tyto další podmínky:

2.  Přístup do systému EES jako nástroje za účelem zjištění totožnosti neznámé podezřelé osoby, pachatele nebo údajné oběti teroristického trestného činu či jiného závažného trestného činu se umožní, jsou-li splněny podmínky uvedené v odstavci 1 i tyto další podmínky:

Pozměňovací návrh   96

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto předchozí vyhledávání se však nemusí provést, existují-li oprávněné důvody se domnívat, že porovnání se systémy ostatních členských států by nevedlo k ověření totožnosti subjektu údajů. Tyto oprávněné důvody se uvedou v elektronické žádosti o porovnání s údaji systému EES, kterou určený orgán zašle ústřednímu přístupovému bodu (ústředním přístupovým bodům).

Toto předchozí vyhledávání se však nemusí provést, existují-li oprávněné důvody se domnívat, že porovnání se systémy ostatních členských států by nevedlo k ověření totožnosti subjektu údajů nebo ve výjimečně naléhavých případech, kdy je nezbytné odvrátit bezprostřední nebezpečí z důvodu teroristického trestného činu či jiného závažného trestného činu. Tyto oprávněné důvody se uvedou v elektronické žádosti o porovnání s údaji systému EES, kterou určený orgán zašle ústřednímu přístupovému bodu (ústředním přístupovým bodům).

Pozměňovací návrh   97

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Přístup do systému EES jako nástroje pro vyšetřování trestné činnosti za účelem kontroly předešlých cest známé podezřelé osoby, pachatele nebo oběti teroristického trestného činu či jiného závažného trestného činu nebo délky jejich pobytů v schengenském prostoru se umožní, jsou-li splněny podmínky uvedené v odstavci 1 a je-li řádně odůvodněna potřeba nahlédnout do záznamů o vstupech/výstupech dotyčné osoby.

3.  Přístup do systému EES jako nástroje za účelem kontroly předešlých cest známé podezřelé osoby, pachatele nebo oběti teroristického trestného činu či jiného závažného trestného činu nebo délky jejich pobytů v schengenském prostoru se umožní, jsou-li splněny podmínky uvedené v odstavci 1 a je-li řádně odůvodněna potřeba nahlédnout do záznamů o vstupech/výstupech dotyčné osoby.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 4 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.   Nahlížení do systému EES za účelem zjištění totožnosti se omezí na vyhledávání pomocí jakéhokoli z těchto údajů v systému EES v souboru žádosti:

4.  Nahlížení do systému EES za účelem zjištění totožnosti podle odstavce 2 se omezí na vyhledávání pomocí jakéhokoli z těchto údajů v systému EES v souboru žádosti:

Odůvodnění

Doplňuje se křížový odkaz s cílem text vyjasnit.

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 5 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.   Nahlížení do systému EES za účelem zjištění předešlých cest dotčeného státního příslušníka třetí země se omezí na vyhledávání pomocí jakéhokoli z těchto údajů v systému EES v individuálním souboru nebo záznamech o vstupech/výstupech:

5.  Nahlížení do systému EES za účelem zjištění předešlých cest dotčeného státního příslušníka třetí země podle odstavce 3 se omezí na vyhledávání pomocí jakéhokoli z těchto údajů v systému EES v individuálním souboru nebo záznamech o vstupech/výstupech:

Odůvodnění

Doplňuje se křížový odkaz s cílem text vyjasnit.

Pozměňovací návrh   100

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  nahlížení do systému EES je nezbytné pro podporu a posílení činnosti členských států v rámci prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů spadajících do pravomocí Europolu; takže vyhledávání v databázi je přiměřené, převažuje-li zájem zachovat veřejnou bezpečnost;

a)  nahlížení do systému EES je nezbytné pro podporu a posílení činnosti členských států v rámci prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů spadajících do pravomocí Europolu;

Pozměňovací návrh   101

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  nahlížení do systému EES je v konkrétním případě nezbytné;

b)  nahlížení do systému EES je v konkrétním případě nezbytné a přiměřené;

Pozměňovací návrh   102

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  existují oprávněné důvody se domnívat, že nahlížení do systému EES podstatně přispěje k prevenci, odhalování nebo vyšetřování kteréhokoli z daných trestných činů, zejména v případech, kdy existuje důvodné podezření, že podezřelá osoba, pachatel nebo oběť teroristického trestného činu či jiného závažného trestného činu spadá do kategorie, na niž se vztahuje toto nařízení.

c)  Existují důkazy nebo oprávněné důvody se domnívat, že nahlížení do systému EES podstatně přispěje k prevenci, odhalování, vyšetřování nebo stíhání kteréhokoli z daných trestných činů, zejména v případech, kdy podezřelá osoba, pachatel nebo oběť teroristického trestného činu či jiného závažného trestného činu spadá do kategorie, na niž se vztahuje toto nařízení.

Pozměňovací návrh   103

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Přístup do systému EES jako nástroje za účelem zjištění totožnosti neznámé podezřelé osoby, pachatele nebo údajné oběti teroristického trestného činu či jiného závažného trestného činu se umožní, pokud jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 1 a prioritní nahlédnutí do údajů uložených v databázích, k nimž má Europol technický a právní přístup, neumožnilo ověřit totožnost dotyčné osoby.

 

Vzhledem k tomu, že údaje o otiscích prstů státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou držiteli víza, jsou uloženy pouze v systému VIS, lze podat žádost o nahlédnutí do VIS týkající se téhož subjektu údajů současně s žádostí o nahlédnutí do systému EES podle podmínek stanovených v rozhodnutí 2008/633/SVV, pokud prioritní nahlédnutí do údajů uložených v databázích, k nimž má Europol technický a právní přístup, neumožnilo ověřit totožnost dotyčné osoby.

Pozměňovací návrh   104

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Odpovídajícím způsobem se použijí podmínky stanovené v čl. 29 odst. 2 až 5.

2.  Odpovídajícím způsobem se použijí podmínky stanovené v čl. 29 odst. 3 až 5.

Pozměňovací návrh   105

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Všechny záznamy o vstupu/výstupu nebo o odepření vstupu propojené s individuálním souborem se uchovávají po dobu pěti let ode dne příslušného záznamu o výstupu nebo záznamu o odepření vstupu.

1.  Všechny záznamy o vstupu/výstupu nebo o odepření vstupu propojené s individuálním souborem se v ústředním systému EES uchovávají po dobu dvou let ode dne příslušného záznamu o výstupu nebo záznamu o odepření vstupu.

Pozměňovací návrh     106

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Všechny individuální soubory spolu s propojenými záznamy o vstupu/výstupu nebo o odepření vstupu se uchovávají v systému EES po dobu pěti let a jednoho dne po dni posledního záznamu o výstupu, neexistuje-li žádný záznam o vstupu po dobu pěti let od tohoto posledního záznamu o výstupu nebo záznamu o odepření vstupu.

2.  Všechny individuální soubory spolu s propojenými záznamy o vstupu/výstupu nebo o odepření vstupu se uchovávají v ústředním systému EES po dobu dvou let a jednoho dne po dni posledního záznamu o výstupu, neexistuje-li žádný záznam o vstupu po dobu dvou let od tohoto posledního záznamu o výstupu nebo záznamu o odepření vstupu.

Pozměňovací návrh   107

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud od data skončení platnosti povolení k pobytu neexistuje žádný záznam o výstupu, údaje se uchovávají po dobu pěti let od posledního dne povoleného pobytu. Systém EES tři měsíce předem automaticky informuje členské státy o plánovaném vymazání údajů o osobách překračujících povolenou délku pobytu, aby mohly přijmout vhodná opatření.

3.  Pokud od data skončení platnosti povolení k pobytu neexistuje žádný záznam o výstupu, údaje se uchovávají po dobu čtyř let od posledního dne povoleného pobytu. V souladu s informačním mechanismem podle článku 11 systém EES tři měsíce předem automaticky informuje členské státy o plánovaném vymazání údajů o osobách překračujících povolenou délku pobytu, aby mohly přijmout vhodná opatření.

Pozměňovací návrh   108

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Odchylně od ustanovení odstavců 2 a 3 se záznamy o vstupu/výstupu státních příslušníků třetích zemí v postavení rodinných příslušníků občana Unie, na něhož se vztahuje směrnice 2004/38/ES, nebo státního příslušníka třetí země, který požívá práva na volný pohyb podle práva Unie, kteří nemají pobytovou kartu podle směrnice 2004/38/ES, uchovávají po dobu maximálně jednoho roku po posledním záznamu o výstupu.

4.  Odchylně od ustanovení odstavců 2 a 3 se záznamy o vstupu/výstupu státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky občana Unie, na něhož se vztahuje směrnice 2004/38/ES, nebo státního příslušníka třetí země, který požívá práva na volný pohyb podle práva Unie, kteří nemají pobytovou kartu podle směrnice 2004/38/ES, uchovávají po dobu maximálně jednoho roku po posledním záznamu o výstupu.

Pozměňovací návrh   109

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Po uplynutí doby uchovávání uvedené v odstavcích 1 a 2 se tyto údaje automaticky vymažou z ústředního systému.

5.  Po uplynutí doby uchovávání uvedené v odstavcích 1 až 4 se tyto údaje automaticky vymažou z ústředního systému.

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příslušný členský stát, který údaje vložil do systému EES, má právo je měnit, a to jejich opravou nebo vymazáním.

1.  Příslušný členský stát, který údaje vložil do systému EES, má právo je měnit, a to jejich opravou, doplněním nebo vymazáním.

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud má příslušný členský stát důkazy naznačující, že údaje zaznamenané v systému EES jsou věcně nesprávné nebo byly zpracovány v systému EES v rozporu s tímto nařízením, zkontroluje dané údaje a v případě nutnosti je neprodleně změní nebo vymaže ze systému EES a případně ze seznamu identifikovaných osob podle článku 11. To může být rovněž provedeno na žádost dotčené osoby podle článku 46.

2.  Pokud má příslušný členský stát důkazy naznačující, že údaje zaznamenané v systému EES jsou věcně nesprávné, neúplné nebo byly zpracovány v systému EES v rozporu s tímto nařízením, zkontroluje dané údaje a v případě nutnosti je neprodleně opraví, doplní nebo vymaže ze systému EES a případně ze seznamu identifikovaných osob podle článku 11. To může být rovněž provedeno na žádost dotčené osoby podle článku 46.

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Odchylně od odstavců 1 a 2, pokud má jiný než příslušný členský stát důkazy naznačující, že údaje zaznamenané v systému EES jsou věcně nesprávné nebo že byly v systému EES zpracovány v rozporu s tímto nařízením, zkontroluje dané údaje – je-li to možné bez konzultace s příslušným členským státem – a v případě nutnosti je bez odkladu změní nebo vymaže ze systému EES a případně ze seznamu identifikovaných osob podle článku 11. V opačném případě se tento členský stát do 14 dnů obrátí na orgány příslušného členského státu a příslušný členský stát do jednoho měsíce zkontroluje správnost údajů a zákonnost jejich zpracování. To může být rovněž provedeno na žádost dotčené osoby podle článku 46.

3.  Odchylně od odstavců 1 a 2, pokud má jiný než příslušný členský stát důkazy naznačující, že údaje zaznamenané v systému EES jsou věcně nesprávné, neúplné nebo že byly v systému EES zpracovány v rozporu s tímto nařízením, zkontroluje dané údaje – je-li to možné bez konzultace s příslušným členským státem – a v případě nutnosti je bez odkladu opraví, doplní nebo vymaže ze systému EES a případně ze seznamu identifikovaných osob podle článku 11. V opačném případě se tento členský stát do 7 dnů obrátí na orgány příslušného členského státu a příslušný členský stát do 14 dnů zkontroluje správnost údajů a zákonnost jejich zpracování. To může být rovněž provedeno na žádost dotčené osoby podle článku 46.

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Má-li příslušný členský stát nebo jiný než příslušný členský stát důkazy naznačující, že údaje týkající se víz zaznamenané v systému EES jsou věcně nesprávné nebo že byly v systému EES zpracovány v rozporu s tímto nařízením, nejprve ověří správnost těchto údajů ve VIS a v případě potřeby je změní v systému EES. V případě, že údaje zaznamenané ve VIS byly stejné jako v systému EES, neprodleně informují členský stát příslušný pro vložení těchto údajů do VIS prostřednictvím infrastruktury VIS v souladu s čl. 24 odst. 2 nařízení (ES) č. 767/2008. Členský stát příslušný pro vložení daných údajů do VIS tyto údaje zkontroluje a v případě nutnosti je neprodleně opraví nebo vymaže z VIS a informuje příslušný členský stát nebo členský stát, jemuž byla žádost podána, který je v případě potřeby neprodleně změní nebo vymaže ze systému EES a případně ze seznamu identifikovaných osob překračujících povolenou délku pobytu podle článku 11.

4.  Má-li příslušný členský stát nebo jiný než příslušný členský stát důkazy naznačující, že údaje týkající se víz zaznamenané v systému EES jsou věcně nesprávné, neúplné nebo že byly v systému EES zpracovány v rozporu s tímto nařízením, nejprve ověří správnost těchto údajů ve VIS a v případě potřeby je opraví, doplní nebo vymaže v systému EES. V případě, že údaje zaznamenané ve VIS byly stejné jako v systému EES, neprodleně informují členský stát příslušný pro vložení těchto údajů do VIS prostřednictvím infrastruktury VIS v souladu s čl. 24 odst. 2 nařízení (ES) č. 767/2008. Členský stát příslušný pro vložení daných údajů do VIS tyto údaje zkontroluje a v případě nutnosti je neprodleně opraví, doplní nebo vymaže z VIS a informuje příslušný členský stát nebo členský stát, jemuž byla žádost podána, který je v případě potřeby neprodleně opraví, doplní nebo vymaže ze systému EES a případně ze seznamu identifikovaných osob podle článku 11.

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pokud státní příslušník třetí země poskytne v souladu s vnitrostátními právními předpisy příslušného členského státu nebo členského státu, kterému byla žádost podána, důkazy o tom, že byl nucen překročit povolenou délku pobytu v důsledku nepředvídatelných a závažných událostí, že nabyl práva k pobytu, nebo v případě chyb se údaje o osobách uvedených v článku 11 neprodleně odstraní ze seznamu uvedeného v tomto článku a opraví v systému EES. Státnímu příslušníkovi třetí země se v zájmu zajištění opravy údajů umožní přístup k účinnému soudnímu opravnému prostředku.

5.  Pokud státní příslušník třetí země poskytne v souladu s vnitrostátními právními předpisy příslušného členského státu nebo členského státu, kterému byla žádost podána, důkazy o tom, že byl nucen překročit povolenou délku pobytu v důsledku nepředvídatelných a závažných událostí, že nabyl práva k pobytu, nebo v případě chyb se údaje o osobách uvedených v článku 11 neprodleně odstraní ze seznamu uvedeného v tomto článku a opraví nebo doplní v systému EES. Státnímu příslušníkovi třetí země se v zájmu zajištění opravy, doplnění nebo vymazání údajů umožní přístup k účinnému soudnímu opravnému prostředku.

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 6 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Pokud státní příslušník třetí země získá státní příslušnost některého členského státu nebo pokud se na něj před uplynutím lhůty podle článku 31 začal vztahovat čl. 2 odst. 3, individuální soubor a záznamy s ním propojené v souladu s články 14 a 15 neprodleně odstraní ze systému EES, případně i ze seznamu identifikovaných osob podle článku 11:

6.  Pokud státní příslušník třetí země získá státní příslušnost některého členského státu nebo pokud se na něj před uplynutím lhůty podle článku 31 začal vztahovat čl. 2 odst. 3, individuální soubor a záznamy s ním propojené v souladu s články 14 a 15 neprodleně a v každém případě nejpozději do 48 hodin od chvíle, kdy se daný členský stát o této skutečnosti dozví, odstraní ze systému EES, případně i ze seznamu identifikovaných osob podle článku 11:

Pozměňovací návrh   116

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise přijme následující opatření nezbytná pro vývoj a technické provedení ústředního systému, vnitrostátních jednotných rozhraní a komunikační infrastruktury, zejména opatření týkající se:

Komise přijme následující opatření nezbytná pro vývoj a technické provedení ústředního systému, vnitrostátních jednotných rozhraní a zabezpečené a zakódované komunikační infrastruktury, zejména opatření týkající se:

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – písm. a a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  standardů kvality a specifikací pro používání zobrazení obličeje včetně případů, kdy je získán v elektronické podobě z elektronického strojově čitelného cestovního dokladu (eMRTD) nebo z Vízového informačního systému (VIS).

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – písm. g

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)   specifikací a podmínek pro on-line službu uvedenou v článku 12;

g)  specifikací a podmínek pro on-line službu uvedenou v článku 12 včetně ustanovení o ochraně osobních údajů, pokud ji poskytují dopravci nebo je poskytována dopravcům;

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za vývoj ústředního systému, vnitrostátních jednotných rozhraní, komunikační infrastruktury a zabezpečeného komunikačního kanálu mezi ústředním systémem EES a ústředním systémem VIS je odpovědná agentura eu-LISA. Odpovídá rovněž za vývoj on-line služby uvedené v článku 12 v souladu se specifikacemi a podmínkami přijatými přezkumným postupem podle čl. 61 odst. 2.

Za vývoj ústředního systému, vnitrostátních jednotných rozhraní, zabezpečené a zakódované komunikační infrastruktury a zabezpečeného komunikačního kanálu mezi ústředním systémem EES a ústředním systémem VIS je odpovědná agentura eu-LISA. Odpovídá rovněž za vývoj on-line služby uvedené v článku 12 v souladu se specifikacemi a podmínkami přijatými přezkumným postupem podle čl. 61 odst. 2.

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 6 odst. 1 písm. d), kde jsou doplněna slova „zabezpečené a zakódované“. Právní soudržnost.

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Agentura eu-LISA navrhne fyzickou architekturu systému, včetně jeho komunikační infrastruktury, jakož i technické specifikace a jejich vývoj, pokud jde o ústřední systém, jednotná rozhraní, zabezpečený komunikační kanál mezi ústředním systémem EES a ústředním systémem VIS a komunikační infrastrukturu; ty přijme správní rada s podmínkou kladného stanoviska Komise. Agentura eu-LISA dále učiní veškeré nezbytné úpravy VIS vyplývající z vytvoření interoperability se systémem EES, jakož i z uplatňování změn nařízení (ES) č. 767/2008 uvedených v článku 55.

Agentura eu-LISA navrhne fyzickou architekturu systému, včetně jeho zabezpečené a zakódované komunikační infrastruktury, jakož i technické specifikace a jejich vývoj, pokud jde o ústřední systém, jednotná rozhraní, zabezpečený komunikační kanál mezi ústředním systémem EES a ústředním systémem VIS a zabezpečenou a zakódovanou komunikační infrastrukturu. Agentura eu-LISA dále učiní veškeré nezbytné úpravy VIS vyplývající z vytvoření interoperability se systémem EES, jakož i z uplatňování změn nařízení (ES) č. 767/2008 uvedených v článku 55.

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 6 odst. 1 písm. d), kde jsou doplněna slova „zabezpečené a zakódované“. Právní soudržnost.

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Agentura eu-LISA vyvine a realizuje ústřední systém, vnitrostátní jednotná rozhraní, zabezpečený komunikační kanál mezi ústředním systémem EES a ústředním systémem VIS a komunikační infrastrukturu co nejdříve po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté, co Komise přijme opatření uvedená v článku 33.

Agentura eu-LISA vyvine a realizuje ústřední systém, vnitrostátní jednotná rozhraní, zabezpečený komunikační kanál mezi ústředním systémem EES a ústředním systémem VIS a zabezpečenou a zakódovanou komunikační infrastrukturu co nejdříve po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté, co Komise přijme opatření uvedená v článku 33.

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 6 odst. 1 písm. d), kde jsou doplněna slova „zabezpečené a zakódované“. Právní soudržnost.

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Při vývoji a realizaci ústředního systému, vnitrostátních jednotných rozhraní, zabezpečeného komunikačního kanálu mezi ústředním systémem EES a ústředním systémem VIS a zabezpečené a zakódované komunikační infrastruktury agentura eu-LISA::

 

a)  provede posouzení rizik jako součást vývoje systému EES;

 

b)  dodrží zásady ochrany soukromí ve stádiu návrhu a standardního nastavení během celého životního cyklu vývoje systému;

 

c)  aktualizuje posouzení rizik pro systém VIS s cílem zohlednit nové propojení se systémem EES a provede následná opatření pomocí uplatnění dodatečných bezpečnostních opatření, na která poukázalo aktualizované posouzení rizik.

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 6 odst. 1 písm. d), kde jsou doplněna slova „zabezpečené a zakódované“. Právní soudržnost.

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 3 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Agentura eu-LISA odpovídá za provozní řízení ústředního systému, zabezpečeného komunikačního kanálu mezi ústředním systémem EES a ústředním systémem VIS a vnitrostátních jednotných rozhraní. Ve spolupráci s členskými státy zajišťuje, aby se vždy využívaly nejlepší dostupné technologie určené na základě analýzy nákladů a přínosů. Agentura eu-LISA je rovněž odpovědná za provozní řízení komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem a vnitrostátními jednotnými rozhraními a za on-line službu zřízenou podle článku 12.

Agentura eu-LISA odpovídá za provozní řízení ústředního systému, zabezpečeného komunikačního kanálu mezi ústředním systémem EES a ústředním systémem VIS a vnitrostátních jednotných rozhraní. Ve spolupráci s členskými státy zajišťuje, aby se v rámci ústředního systému a zabezpečeného komunikačního kanálu mezi ústředním systémem EES a ústředním systémem VIS a vnitrostátními jednotnými rozhraními vždy využívaly nejlepší dostupné technologie určené na základě analýzy nákladů a přínosů. Agentura eu-LISA je rovněž odpovědná za provozní řízení bezpečné a zakódované komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem a vnitrostátními jednotnými rozhraními a za on-line službu zřízenou podle článku 12.

Odůvodnění

Je doplněna jedna věta a jsou vloženy odkazy na různé složky systému.

Pozměňovací návrh   124

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  organizaci, správu, provoz a údržbu své stávající vnitrostátní pohraniční infrastruktury a její propojení se systémem EES pro účely článku 5, s výjimkou písmen j), k) a l);

b)  organizaci, správu, provoz a údržbu své stávající vnitrostátní pohraniční infrastruktury a její propojení se systémem EES pro účely článku 5, s výjimkou čl. 5 odst. 1a);

Pozměňovací návrh   125

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Každý členský stát určí vnitrostátní orgán, který zajistí přístup do systému EES příslušným orgánům uvedeným v článku 8. Každý členský stát propojí tento vnitrostátní orgán s vnitrostátním jednotným rozhraním. Každý členský stát a Europol připojí své ústřední přístupové body uvedené v článcích 26 a 27 s vnitrostátním jednotným rozhraním.

2.  Každý členský stát určí vnitrostátní nezávislý kontrolní orgán, který zajistí přístup do systému EES příslušným orgánům uvedeným v článku 8. Každý členský stát propojí tento vnitrostátní orgán s vnitrostátním jednotným rozhraním. Každý členský stát a Europol připojí své ústřední přístupové body uvedené v článcích 26 a 27 s vnitrostátním jednotným rozhraním.

Pozměňovací návrh   126

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Členské státy nesmějí zpracovávat údaje shromážděné v systému EES nebo z něj získané pro jiné účely než ty, které jsou stanoveny v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 36 – nadpis

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Odpovědnost za používání údajů

Odpovědnost za zpracování údajů

Odůvodnění

Uvedení do souladu s právními předpisy o ochraně údajů. Stejná formulace se používá také v Eurodacu.

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V souvislosti se zpracováním osobních údajů v systému EES určí každý členský stát orgán vykonávající funkci správce v souladu s čl. 2 písm. d) směrnice 95/46/ES a mající hlavní odpovědnost za zpracovávání údajů tímto členským státem. Každý členský stát sdělí údaje o tomto orgánu Komisi.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů v systému EES určí každý členský stát orgán vykonávající funkci správce v souladu s čl. 4 odst. 7 nařízení (EU) 2016/679 a mající hlavní odpovědnost za zpracovávání údajů tímto členským státem. Každý členský stát sdělí údaje o tomto orgánu Komisi.

Pozměňovací návrh   129

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát zajistí, aby se údaje zaznamenané v systému EES zpracovávaly podle zákona, a především aby k nim měli přístup řádně zmocnění pracovníci za účelem plnění svých úkolů. Příslušný členský stát zajistí zejména, aby:

Každý členský stát zajistí, aby se shromážděné údaje zaznamenané v systému EES zpracovávaly podle zákona, a především aby k nim měli přístup řádně zmocnění pracovníci za účelem plnění svých úkolů. Příslušný členský stát zajistí zejména, aby:

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  přijme nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti ústředního systému a komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem a vnitrostátním jednotným rozhraním, aniž jsou dotčeny povinnosti jednotlivých členských států;

a)  přijme nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti ústředního systému a zabezpečené a zakódované komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem a vnitrostátním jednotným rozhraním, aniž jsou dotčeny povinnosti jednotlivých členských států;

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy mohou uchovávat ve svých vnitrostátních souborech a vnitrostátních systémech vstupu/výstupu údaje, které do systému EES samy vložily, v souladu s účely systému EES a při plném dodržování práva Unie.

1.  Údaje získané z EES lze uchovávat ve vnitrostátních souborech pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro konkrétní jednotlivý případ, v souladu s účelem EES a s příslušným právním předpisem Unie, zejména o ochraně údajů, a jen po dobu, která je v tomto konkrétním jednotlivém případě nezbytná. Členské státy mohou uchovávat ve svých vnitrostátních systémech vstupu/výstupu údaje, které do systému EES samy vložily, v souladu s účely systému EES a při plném dodržování práva Unie.

Odůvodnění

Je třeba upřesnit, že údaje související se vstupy a výstupy jsou obvykle uchovávány pouze v EES s výjimkou případů, kdy je nezbytné uchovávat je v konkrétním jednotlivém případě ve vnitrostátních souborech. Ustanovení převzaté z VIS.

Pozměňovací návrh   132

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Údaje ve vnitrostátních souborech nebo vnitrostátních systémech vstupu/výstupu se nesmějí uchovávat po delší dobu, než jsou uchovávány v systému EES.

2.  Údaje ve vnitrostátních souborech nebo vnitrostátních systémech vstupu/výstupu se nesmějí uchovávat po delší dobu, než je nezbytně nutné pro jednotlivé účely, a v každém případě ne déle než jsou uchovávány v systému EES.

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  Komise přijala rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních údajů v dané třetí zemi v souladu s čl. 25 odst. 6 směrnice 95/46/ES, nebo je v platnosti dohoda o zpětném přebírání osob mezi Společenstvím a touto třetí zemí, anebo se na tento případ vztahuje čl. 26 odst. 1 písm. d) směrnice 95/46/ES;

a)  Komise přijala rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních údajů v dané třetí zemi v souladu s čl. 45 odst. 3 nařízení (EU) 2016/679, nebo je v platnosti dohoda o zpětném přebírání osob mezi Unií a touto třetí zemí;

Pozměňovací návrh   134

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  daná třetí země nebo mezinárodní organizace se zaváže, že použije údaje pouze pro účel, pro který jí byly poskytnuty;

b)  daná třetí země nebo mezinárodní organizace se výslovně zaváže a je schopna zaručit, že použije údaje pouze pro účel, pro který jí byly poskytnuty;

Pozměňovací návrh   135

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  tyto údaje jsou předány nebo zpřístupněny v souladu s příslušnými právními předpisy Unie, zejména s dohodami o zpětném přebírání osob, a s vnitrostátním právem členského státu, jenž tyto údaje předal nebo zpřístupnil, včetně právních předpisů týkajících se bezpečnosti údajů a ochrany údajů;

c)  tyto údaje jsou předány nebo zpřístupněny v souladu s příslušnými právními předpisy Unie, zejména s dohodami o ochraně údajů a zpětném přebírání osob, a s vnitrostátním právem členského státu, jenž tyto údaje předal nebo zpřístupnil, včetně právních předpisů týkajících se bezpečnosti údajů a ochrany údajů;

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 2 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  členský stát, který vložil údaje do systému EES, dal k předání nebo ke zpřístupnění souhlas.

d)  členský stát, který vložil údaje do systému EES, dal k předání nebo ke zpřístupnění souhlas a dotčená osoba byla informována, že její osobní údaje mohou být sdíleny s orgány třetí země; a

Pozměňovací návrh   137

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  konečné rozhodnutí nařizující navrácení státního příslušníka třetí země bylo vydáno příslušným orgánem členského státu, v němž státní příslušník třetí země pobývá.

Odůvodnění

Je nezbytně nutné zajistit, aby před tím, než jsou osobní údaje státních příslušníků třetích zemí sdíleny s třetí zemí, rozhodl o návratu tohoto státního příslušníka třetí země orgán příslušný pro rozhodnutí o návratu a aby bylo takové rozhodnutí konečné.

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Osobní údaje získané členským státem nebo Europolem z ústředního systému pro účely vymáhání práva nesmějí být předávány nebo zpřístupňovány žádné třetí zemi, mezinárodní organizaci ani soukromému subjektu usazenému v Unii nebo mimo ni. Tento zákaz se uplatní i v případě, že jsou tyto údaje dále zpracovávány na vnitrostátní úrovni nebo mezi členskými státy ve smyslu čl. 2 písm. b) rámcového rozhodnutí 2008/977/SVV.

4.  Osobní údaje získané členským státem nebo Europolem z ústředního systému pro účely vymáhání práva nesmějí být předávány nebo zpřístupňovány žádné třetí zemi, mezinárodní organizaci ani soukromému subjektu usazenému v Unii nebo mimo ni. Tento zákaz se uplatní i v případě, že jsou tyto údaje dále zpracovávány na vnitrostátní úrovni nebo mezi členskými státy podle směrnice (EU) 2016/680.

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zabránil neoprávněným osobám v přístupu k vnitrostátním zařízením, v nichž členský stát vykonává činnosti v souladu s účely systému EES;

b)  zabránil neoprávněným osobám v přístupu k vybavení pro zpracování údajů a vnitrostátním zařízením, v nichž členský stát vykonává činnosti v souladu s účely systému EES;

Odůvodnění

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 2 – písm. d a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  zabránil použití automatizovaných systémů pro zpracování údajů neoprávněnými osobami prostřednictvím zařízení pro přenos údajů;

Odůvodnění

Uvedeno do souladu s návrhem Eurodacu.

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 2 – písm. f

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  zajistil, aby osoby oprávněné k přístupu do systému EES měly přístup pouze k údajům, na které se vztahuje jejich oprávnění k přístupu, a pouze s pomocí individuálních totožností uživatele a chráněných režimů přístupu k informacím;

f)  zajistil, aby osoby oprávněné k přístupu do systému EES měly přístup pouze k údajům, na které se vztahuje jejich oprávnění k přístupu, a pouze s pomocí individuálních a jedinečných totožností uživatele a chráněných režimů přístupu k informacím;

Odůvodnění

Uvedeno do souladu s návrhem Eurodacu.

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 2 – písm. j a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ja)  zajistil, že v případě přerušení lze obnovit běžný provoz nainstalovaných systémů;

Odůvodnění

Uvedeno do souladu s návrhem Eurodacu.

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 2 – písm. j b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

jb)  zajistil spolehlivost tím, že zaručí, aby veškeré závady fungování systému EES byly řádně nahlášeny a aby byla zavedena nezbytná technická opatření s cílem zajistit, že v případě poruchy z důvodu nesprávného fungování systému lze obnovit osobní údaje;

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy informují agenturu eu-LISA o bezpečnostních incidentech, které odhalily ve svých systémech, aniž by byla dotčena oznámení a sdělení o porušení ochrany osobních údajů podle článku 33 nařízení (EU) 2016/679. V případě bezpečnostního incidentu v ústředním systému EES informuje agentura eu-LISA členské státy. Pokud vede bezpečnostní incident k porušení ochrany osobních údajů, je informován rovněž evropský inspektor ochrany údajů. V případě bezpečnostního incidentu dotčené členské státy a agentura eu-LISA spolupracují.

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Agentura eu-LISA a členské státy spolupracují, aby zajistily harmonizovaný přístup k bezpečnosti údajů založený na postupu řízení bezpečnostních rizik pro celý systém EES, jak je uvedeno v článku 6.

Odůvodnění

Ustanovení doporučené evropským inspektorem ochrany údajů.

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každá osoba nebo členský stát, jimž vznikla škoda v důsledku nezákonného zpracování nebo jiného činu neslučitelného s tímto nařízením, má nárok na náhradu vzniklé škody od členského státu, který je za ni odpovědný. Daný členský stát je zcela nebo zčásti zproštěn odpovědnosti, pokud prokáže, že událost vedoucí ke vzniku škody nezavinil.

1.  Každá osoba nebo členský stát, jimž vznikla hmotná či nehmotná škoda v důsledku nezákonného zpracování nebo jiného činu neslučitelného s tímto nařízením, má nárok na náhradu vzniklé škody od členského státu, který je za ni odpovědný. Daný členský stát je zcela nebo zčásti zproštěn odpovědnosti, pokud prokáže, že událost vedoucí ke vzniku škody nijak nezavinil.

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Tyto záznamy mohou být použity pouze ke kontrole přípustnosti zpracovávání údajů z hlediska ochrany údajů a k zajištění bezpečnosti údajů. Tyto záznamy jsou chráněny vhodnými opatřeními proti neoprávněnému přístupu a odstraní se rok po uplynutí doby uchovávání uvedené v článku 31, pokud nejsou potřebné pro již zahájená kontrolní řízení.

3.  Tyto záznamy mohou být použity pouze ke kontrole přípustnosti zpracovávání údajů z hlediska ochrany údajů a k zajištění bezpečnosti údajů podle článku 39. Tyto záznamy jsou chráněny vhodnými opatřeními proti neoprávněnému přístupu a odstraní se rok po uplynutí doby uchovávání uvedené v článku 31, pokud nejsou potřebné pro již zahájená kontrolní řízení.

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Článek 43 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 43a

 

Ochrana údajů

 

1.  Na zpracování osobních údajů agenturou eu-LISA na základě tohoto nařízení se uplatní nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001.

 

2.  Na zpracování osobních údajů vnitrostátními orgány na základě tohoto nařízení s výjimkou zpracování za účelem uvedeným v čl. 5 písm. j) až l) se uplatní nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

 

3.  Na zpracování osobních údajů určenými orgány členských států na základě tohoto nařízení za účelem uvedeným v čl. 5 písm. j) až l) se uplatní směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680.

 

4.  Na zpracování osobních údajů Europolem na základě tohoto nařízení se uplatní nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794.

Odůvodnění

Horizontální ustanovení o ochraně údajů inspirované článkem 49 návrhu o systému ETIAS.

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aniž je dotčeno právo na informace podle článku 10 směrnice 95/46/ES, příslušný členský stát státní příslušníky třetích zemí, jejichž údaje jsou zaznamenány v systému EES, písemně vyrozumí:

1.  Aniž je dotčeno právo na informace podle článku 13 nařízení (EU) 2016/679, příslušný členský stát státní příslušníky třetích zemí, jejichž údaje jsou zaznamenány v systému EES, písemně a stručnou, transparentní, srozumitelnou a snadno přístupnou formou vyrozumí:

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 1 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  o tom, že mají právo na přístup k údajům, které se jich týkají, právo žádat opravu nepřesných údajů, které se jich týkají, nebo vymazání údajů, které se jich týkají a byly zpracovány v rozporu se zákonem, včetně práva na informace o postupech při uplatnění těchto práv a na kontaktní údaje vnitrostátních orgánů dozoru, či případně evropského inspektora ochrany údajů, kde lze podat stížnost ohledně ochrany osobních údajů.

e)  o tom, že existuje právo požádat správce o přístup k údajům, které se jich týkají, právo žádat opravu nepřesných údajů, které se jich týkají, a doplnění neúplných osobních údajů, které se jich týkají, nebo vymazání či omezení osobních údajů, které se jich týkají a byly zpracovány v rozporu se zákonem, a právo na informace o postupech při uplatnění těchto práv, včetně kontaktních údajů správce a vnitrostátních orgánů dozoru, či případně evropského inspektora ochrany údajů, kde lze podat stížnost ohledně ochrany osobních údajů.

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 1 – písm. e a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  a podá jim vysvětlení skutečnosti, že přístup k údajům v systému EES slouží k účelu správy hranic a usnadnění postupů, přičemž upřesní, že překročení délky povoleného pobytu automaticky povede k zařazení údajů státního příslušníka třetí země na seznam, a uvede možné dopady tohoto překročení;

Odůvodnění

Ustanovení doporučené evropským inspektorem ochrany údajů.

Pozměňovací návrh    152

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 1 – písm. e b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

eb)  o době uchovávání údajů stanovené pro záznamy o vstupu a výstupu a pro individuální soubory podle článku 31;

Odůvodnění

Ustanovení doporučené evropským inspektorem ochrany údajů.

Pozměňovací návrh    153

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 1 – písm. e c (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ec)  o tom, že osoby, které překročily povolenou dobu pobytu, mají právo na vymazání svých osobních údajů, pokud předloží důkazy o tom, že k překročení povolené délky pobytu došlo v důsledku nepředvídatelných a závažných událostí; a

Pozměňovací návrh    154

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 1 – písm. e d (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ed)  o právu podat stížnost orgánu dozoru.

Pozměňovací návrh    155

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku se poskytnou při vytváření individuálního souboru dotyčné osoby v souladu s články 14, 15 nebo 16.

2.  Informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku se poskytnou pomocí letáku uvedeného v odstavci 3 nebo pomocí jiného náležitého prostředku, který zajistí, aby byli státní příslušníci třetích zemí při vytváření individuálního souboru dotyčné osoby v souladu s články 14, 15 nebo 16 informováni o svých právech.

Pozměňovací návrh    156

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 3 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise v souladu s přezkumným postupem podle čl. 61 odst. 2 navrhne a realizuje společný leták a internetovou stránku obsahující nejméně informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku. Leták a obsah internetové stránky musí být jasné a jednoduché a musí být dostupné v jazykovém znění, jemuž daná osoba rozumí nebo o němž lze důvodně předpokládat, že mu rozumí.

Komise v souladu s přezkumným postupem podle čl. 61 odst. 2 navrhne a realizuje společný leták a internetovou stránku obsahující nejméně informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku. Leták a obsah internetové stránky musí být jasné a jednoduché a musí být vypracovány stručnou, transparentní, srozumitelnou a snadno přístupnou formou a být dostupné v jazykovém znění, jemuž daná osoba rozumí nebo o němž lze důvodně předpokládat, že mu rozumí.

Pozměňovací návrh    157

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 3 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Leták a internetová stránka musí být vypracovány takovým způsobem, aby do nich členské státy mohly doplňovat další informace týkající se konkrétního členského státu. Tyto specifické informace zahrnují nejméně práva subjektu údajů a možnost pomoci ze strany vnitrostátních orgánů dozoru, jakož i kontaktní údaje kontrolního úřadu a vnitrostátních orgánů dozoru.

Leták a internetová stránka musí být vypracovány takovým způsobem, aby do nich členské státy mohly doplňovat další informace týkající se konkrétního členského státu. Tyto specifické informace zahrnují nejméně práva subjektu údajů a možnost pomoci ze strany vnitrostátních orgánů dozoru, jakož i kontaktní údaje kontrolního úřadu, pověřence pro ochranu osobních údajů a orgánů dozoru.

Pozměňovací návrh    158

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise ve spolupráci s vnitrostátními orgány dozoru a evropským inspektorem ochrany údajů spustí při zahájení provozu systému EES informační kampaň, která informuje veřejnost o účelech systému, o údajích, které se v něm ukládají, o orgánech, které k nim mají přístup, a o právech osob.

Komise ve spolupráci s vnitrostátními orgány dozoru a evropským inspektorem ochrany údajů spustí při zahájení provozu systému EES informační kampaň, která informuje veřejnost a zejména státní příslušníky třetích zemí o účelech systému, o údajích, které se v něm ukládají, o orgánech, které k nim mají přístup, a o právech osob. Takové informační kampaně se provádějí pravidelně.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že oblast působnosti EES se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, měli by být konkrétně uvedeni jako cílová skupina informační kampaně.

Pozměňovací návrh    159

Návrh nařízení

Čl. 46 – nadpis

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Právo na přístup, opravu a vymazání

Právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, doplnění a vymazání a na omezení zpracování osobních údajů

Pozměňovací návrh    160

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.   Aniž je dotčen článek 12 směrnice 95/46/ES, má každý státní příslušník třetí země právo získat údaje, které se jej týkají, zaznamenané v systému EES a informaci o členském státu, který tyto údaje do systému EES zadal.

1.  Aniž jsou dotčeny články 15, 16, 17 a 18 nařízení (EU) 2016/679, má každý státní příslušník třetí země právo získat údaje, které se jej týkají, zaznamenané v systému EES a informaci o členském státu, který tyto údaje do systému EES zadal, a může žádat opravu nebo doplnění nepřesných údajů, které se jej týkají, a vymazání údajů, které se jej týkají a byly zpracovány v rozporu se zákonem. Odpovědný členský stát na tuto žádost odpoví do dvou měsíců od jejího přijetí.

Pozměňovací návrh    161

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Je-li podána žádost o opravu nebo vymazání jinému než příslušnému členskému státu, orgány členského státu, kterému byla žádost podána, do jednoho měsíce zkontrolují správnost údajů a zákonnost jejich zpracování v systému EES, je-li tato kontrola možná bez konzultace s příslušným členským státem. V opačném případě se členský stát, který není příslušným členským státem, do 14 dnů obrátí na orgány příslušného členského státu a příslušný členský stát do jednoho měsíce zkontroluje správnost údajů a zákonnost zpracování údajů.

2.  Je-li podána žádost o opravu, doplnění nebo vymazání osobních údajů nebo o omezení jejich zpracování jinému než příslušnému členskému státu, orgány členského státu, kterému byla žádost podána, do 14 dnů zkontrolují správnost údajů a zákonnost jejich zpracování v systému EES, je-li tato kontrola možná bez konzultace s příslušným členským státem. V opačném případě se členský stát, který není příslušným členským státem, do sedmi dnů obrátí na orgány příslušného členského státu a příslušný členský stát do 14 dnů zkontroluje správnost údajů a zákonnost zpracování údajů.

Pozměňovací návrh    162

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 3 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě, že údaje zaznamenané v systému EES jsou nesprávné nebo byly zaznamenány v rozporu se zákonem, příslušný členský stát nebo případně členský stát, kterému byla žádost podána, je v souladu s článkem 32 opraví nebo vymaže. Příslušný členský stát nebo případně členský stát, kterému byla žádost podána, dotyčnou osobu neprodleně písemně vyrozumí, že údaje, které se jej týkají, byly opraveny nebo vymazány.

V případě, že údaje zaznamenané v systému EES jsou nesprávné, neúplné nebo byly zaznamenány v rozporu se zákonem, příslušný členský stát nebo případně členský stát, kterému byla žádost podána, tyto osobní údaje v souladu s článkem 32 opraví, doplní nebo vymaže nebo omezí jejich zpracování. Příslušný členský stát nebo případně členský stát, kterému byla žádost podána, dotyčnou osobu neprodleně písemně vyrozumí, že osobní údaje, které se jej týkají, byly opraveny, doplněny nebo vymazány nebo bylo omezeno jejich zpracování.

Pozměňovací návrh    163

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 3 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě, že údaje v systému EES týkající se víz jsou věcně nesprávné nebo byly zaznamenány v rozporu se zákonem, příslušný členský stát nebo případně členský stát, kterému byla žádost podána, nejprve ověří správnost těchto údajů ve VIS a v případě potřeby je v systému EES změní. V případě, že údaje ve VIS byly stejné jako v systému EES, příslušný členský stát nebo případně členský stát, kterému byla žádost podána, se do 14 dnů obrátí na orgány členského státu příslušného pro vložení těchto údajů do VIS. Členský stát příslušný pro vložení daných údajů do VIS zkontroluje do jednoho měsíce správnost údajů týkajících se víz a zákonnost jejich zpracování v systému EES a informuje příslušný členský stát nebo členský stát, jemuž byla žádost podána, který je v případě potřeby neprodleně změní nebo vymaže ze systému EES a případně ze seznamu osob podle čl. 11 odst. 2.

V případě, že údaje v systému EES týkající se víz jsou věcně nesprávné, neúplné nebo byly zaznamenány v rozporu se zákonem, příslušný členský stát nebo případně členský stát, kterému byla žádost podána, nejprve ověří správnost těchto údajů ve VIS a v případě potřeby je v systému EES změní. V případě, že údaje ve VIS byly stejné jako v systému EES, příslušný členský stát nebo případně členský stát, kterému byla žádost podána, se do sedmi dnů obrátí na orgány členského státu příslušného pro vložení těchto údajů do VIS. Členský stát příslušný pro vložení daných údajů do VIS zkontroluje do jednoho měsíce správnost údajů týkajících se víz a zákonnost jejich zpracování v systému EES a informuje příslušný členský stát nebo členský stát, jemuž byla žádost podána, který tyto osobní údaje, jež se týkají dotyčné osoby, v případě potřeby neprodleně opraví, doplní nebo vymaže ze systému EES a případně ze seznamu osob podle čl. 11 odst. 2 nebo omezí jejich zpracování.

Pozměňovací návrh    164

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud se příslušný členský stát nebo případně členský stát, kterému byla žádost podána, domnívá, že údaje zaznamenané v systému EES nejsou věcně nesprávné ani zaznamenané v rozporu se zákonem, neprodleně přijme správní rozhodnutí a písemně vyrozumí dotčenou osobu, proč není ochoten opravit nebo vymazat údaje, které se jí týkají.

4.  Pokud se příslušný členský stát nebo případně členský stát, kterému byla žádost podána, domnívá, že údaje zaznamenané v systému EES nejsou věcně nesprávné, neúplné ani zaznamenané v rozporu se zákonem, neprodleně přijme správní rozhodnutí a písemně vyrozumí dotčenou osobu, proč není ochoten opravit, doplnit nebo vymazat osobní údaje, které se jí týkají, nebo omezit zpracování těchto údajů.

Pozměňovací návrh    165

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Příslušný členský stát nebo případně členský stát, kterému byla žádost podána, také dotyčnou osobu obeznámí s kroky, které může učinit, jestliže nesouhlasí s poskytnutým odůvodněním rozhodnutí podle odstavce 5. Poskytne jí mimo jiné informace, jak podat žalobu nebo případně stížnost příslušným orgánům nebo soudům daného členského státu, a o veškeré pomoci dostupné v souladu s právními předpisy a postupy daného členského státu, včetně pomoci orgánů dozoru.

5.  Příslušný členský stát nebo případně členský stát, kterému byla žádost podána, také dotyčnou osobu obeznámí s kroky, které může učinit, jestliže nesouhlasí s poskytnutým odůvodněním rozhodnutí podle odstavce 4. Poskytne jí mimo jiné informace, jak podat žalobu nebo případně stížnost příslušným orgánům nebo soudům daného členského státu, a o veškeré pomoci dostupné v souladu s právními předpisy a postupy daného členského státu, včetně pomoci orgánů dozoru.

Pozměňovací návrh    166

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Jakákoli žádost podaná v souladu s odstavcem 1 a 2 musí obsahovat nezbytné informace pro zjištění totožnosti dotyčné osoby, včetně otisků prstů. Tyto informace se použijí výhradně k umožnění výkonu práv uvedených v odstavcích 1 a 2 a jsou vymazány ihned poté.

6.  Jakákoli žádost podaná v souladu s odstavcem 1 a 2 musí obsahovat minimální informace nezbytné pro zjištění totožnosti dotyčné osoby. Otisky prstů je možné za tímto účelem požadovat pouze v řádně odůvodněných případech, pokud existují pochyby o totožnosti žadatele. Tyto informace se použijí výhradně k umožnění výkonu práv uvedených v odstavcích 1 a 2 a jsou vymazány ihned poté.

Pozměňovací návrh   167

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Požádá-li subjekt údajů o poskytnutí údajů, které se ho týkají, v souladu s odstavcem 2, příslušný orgán uchová písemný záznam o podání této žádosti a způsobu jejího řešení a o orgánu, který se žádostí zabýval, a neprodleně jej zpřístupní vnitrostátním orgánům dozoru.

7.  Požádá-li subjekt údajů o poskytnutí údajů, které se ho týkají, v souladu s odstavcem 2, příslušný orgán uchová písemný záznam o podání této žádosti a způsobu jejího řešení a o orgánu, který se žádostí zabýval, a do sedmi dnů jej zpřístupní vnitrostátním orgánům dozoru. Kopii tohoto dokumentu obdrží i dotčená osoba.

Pozměňovací návrh    168

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příslušné orgány členských států aktivně spolupracují na uplatnění práv stanovených v čl. 46 odst. 3, 4 a 5.

1.  Příslušné orgány členských států aktivně spolupracují na uplatnění práv stanovených v článku 46.

Pozměňovací návrh    169

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Orgán dozoru v každém členském státě na požádání pomáhá dotčené osobě a poskytuje poradenství ve věci uplatňování jejího práva na opravu nebo vymazání údajů, které se týkají, v souladu s čl. 28 odst. 4 směrnice 95/46/ES.

Orgán dozoru v každém členském státě na požádání pomáhá subjektu údajů a poskytuje mu poradenství ve věci uplatňování jeho práva na opravu, doplnění nebo vymazání osobních údajů, které se ho týkají, nebo omezení těchto údajů v souladu s nařízením (EU) 2016/679.

Pozměňovací návrh    170

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V každém členském státě má každý právo podat žalobu nebo stížnost u příslušných orgánů nebo soudů daného členského státu, který mu odepřel právo na přístup k údajům, které se jej týkají, nebo právo na jejich opravu nebo vymazání, podle článku 46.

1.  Aniž by byly dotčeny články 77 až 82 nařízení (EU) 2016/679, v každém členském státě má každý právo podat žalobu nebo stížnost u příslušných orgánů nebo soudů daného členského státu, který mu odepřel právo na přístup k údajům, které se jej týkají, nebo právo na jejich opravu, doplnění nebo vymazání, podle článku 46. Právo podat takovou žalobu nebo stížnost platí také v případech, kdy žádosti o přístup, opravu nebo vymazání nebyly ve lhůtách stanovených v článku 46 zodpovězeny, nebo jimiž se správce údajů nikdy nezabýval.

Pozměňovací návrh    171

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý členský stát zajistí, aby vnitrostátní orgán dozoru nebo orgány zřízené podle čl. 28 odst. 1 směrnice 95/46/ES dohlížely na zákonnost zpracování osobních údajů podle článků 13 až 19 dotčeným členským státem, včetně jejich přenosu do systému EES a z něj.

1.  Každý členský stát zajistí, aby vnitrostátní orgán dozoru nebo orgány zřízené podle čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 nezávisle dohlížely na zákonnost zpracování osobních údajů podle kapitol II, III a V tohoto nařízení dotčeným členským státem, včetně jejich přenosu do systému EES a z něj.

Odůvodnění

V souladu s tímto nařízením nejsou údaje zpracovávány pouze podle článků 13 až 19.

Pozměňovací návrh    172

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Orgán dozoru zajišťuje, aby byl nejméně jednou za čtyři roky proveden audit operací zpracování údajů ve vnitrostátním systému podle příslušných mezinárodních auditorských standardů.

2.  Orgán či orgány dozoru zajišťují, aby byl nejméně jednou za dva roky proveden audit operací zpracování údajů ve vnitrostátní pohraniční infrastruktuře podle příslušných mezinárodních auditorských standardů.

Pozměňovací návrh   173

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy zajišťují, aby měly jejich orgány dozoru dostatek prostředků k plnění úkolů, které jim toto nařízení ukládá.

3.  Členské státy zajišťují, aby měly jejich nezávislé orgány dozoru dostatek prostředků k plnění úkolů, které jim toto nařízení ukládá.

Pozměňovací návrh    174

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  V souvislosti se zpracováním osobních údajů v systému EES určí každý členský stát orgán vykonávající funkci správce v souladu s čl. 2 písm. d) směrnice 95/46/ES a mající hlavní odpovědnost za zpracovávání údajů tímto členským státem. Každý členský stát sdělí údaje o tomto orgánu Komisi.

vypouští se

Pozměňovací návrh    175

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Každý členský stát poskytne veškeré informace, které si vyžádají orgány dozoru, a zejména informace o činnostech prováděných v souladu s článkem 35, čl. 36 odst. 1 a článkem 39. Každý členský stát poskytne orgánům dozoru přístup ke svým záznamům podle článku 30 a umožní jim kdykoliv přístup do všech prostor souvisejících se systémem EES.

5.  Každý členský stát poskytne veškeré informace, které si vyžádají orgány dozoru, a zejména informace o činnostech prováděných v souladu s článkem 35, čl. 36 odst. 1 a článkem 39. Každý členský stát poskytne orgánům dozoru přístup ke svým záznamům podle článku 41 a umožní jim kdykoliv přístup do všech prostor souvisejících se systémem EES.

Odůvodnění

Oprava odkazu.

Pozměňovací návrh    176

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Všechny členské státy zajistí, aby jejich orgán či orgány dozoru měly přístup k poradenství poskytovanému osobami s dostatečnými znalostmi týkajícími se biometrických údajů.

Odůvodnění

Uvedeno do souladu s Eurodacem.

Pozměňovací návrh    177

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Evropský inspektor ochrany údajů zajistí, aby činnosti agentury eu-LISA související se zpracováním údajů v systému EES byly prováděny v souladu s tímto nařízením.

1.  Evropský inspektor ochrany údajů odpovídá za sledování činností agentury eu-LISA souvisejících se zpracováním údajů v systému EES a za zajištění toho, že jsou tyto činnosti prováděny v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001 a s tímto nařízením.

Odůvodnění

Uvedení do souladu s článkem 49 o orgánu dozoru. Rovněž uvedeno do souladu s nařízením o Europolu (článek 43), aby bylo stanoveno „sledování a zajištění“.

Pozměňovací návrh    178

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Evropský inspektor ochrany údajů zajistí, aby byl alespoň každým čtvrtým rokem v souladu s příslušnými mezinárodními auditorskými standardy proveden audit činností agentury souvisejících se zpracováváním osobních údajů. Zpráva o tomto auditu se zasílá Evropskému parlamentu, Radě, agentuře eu-LISA, Komisi a vnitrostátním orgánům dozoru. Agentura eu-LISA má možnost se ke zprávě před jejím přijetím vyjádřit.

2.  Evropský inspektor ochrany údajů zajistí, aby byl alespoň každým druhým rokem v souladu s příslušnými mezinárodními auditorskými standardy proveden audit činností agentury eu-LISA souvisejících se zpracováváním osobních údajů. Zpráva o tomto auditu se zasílá Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, agentuře eu-LISA a orgánům dozoru. Agentura eu-LISA má možnost se ke zprávě před jejím přijetím vyjádřit.

Pozměňovací návrh    179

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Vnitrostátní orgány dozoru a evropský inspektor ochrany údajů aktivně spolupracují v rámci svých povinností a zajišťují koordinovaný dohled nad systémem EES a vnitrostátními systémy.

1.  Vnitrostátní orgány dozoru a evropský inspektor ochrany údajů, každý v rámci rozsahu svých příslušných pravomocí, aktivně spolupracují v rámci svých povinností a zajišťují koordinovaný dohled nad systémem EES a vnitrostátní pohraniční infrastrukturou.

 

(Změna „vnitrostátních systémů“ na „vnitrostátní pohraniční infrastrukturu“ s výjimkou článku 58.)

Odůvodnění

Úprava terminologie podle článku 6 a znění Eurodacu.

Pozměňovací návrh    180

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Vyměňují si důležité informace, vzájemně si pomáhají při provádění auditů a inspekcí, posuzují potíže vznikající při výkladu a uplatňování tohoto nařízení, hodnotí obtíže s výkonem nezávislého dohledu nebo při výkonu práv subjektů údajů, vypracovávají harmonizované návrhy společných řešení všech obtíží a podle potřeby prosazují informovanost o právech na ochranu údajů.

2.  Vyměňují si důležité informace, vzájemně si pomáhají při provádění auditů a inspekcí, posuzují potíže vznikající při výkladu a uplatňování tohoto nařízení, hodnotí obtíže s výkonem nezávislého dohledu nebo s výkonem práv subjektů údajů, vypracovávají harmonizované návrhy společných řešení všech obtíží a podle potřeby prosazují informovanost o právech na ochranu údajů.

Pozměňovací návrh    181

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý členský stát zajistí, aby ustanovení přijatá v rámci vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí rámcové rozhodnutí 2008/977/SVV, byla rovněž použitelná na přístup jeho vnitrostátních orgánů do systému EES v souladu s čl. 1 odst. 2.

1.  Každý členský stát zajistí, aby ustanovení přijatá v rámci vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí směrnice (EU) 2016/680, byla rovněž použitelná na přístup jeho vnitrostátních orgánů do systému EES v souladu s čl. 1 odst. 2.

Pozměňovací návrh    182

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Sledování zákonnosti přístupu k osobním údajům ze strany členských států pro účely stanovené v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení, včetně předávání těchto údajů do systému EES a z tohoto systému, provádějí vnitrostátní orgány dozoru určené podle rámcového rozhodnutí 2008/977/SVV.

2.  Sledování zákonnosti přístupu k osobním údajům ze strany členských států pro účely stanovené v čl. 5 odst. 1a tohoto nařízení, včetně předávání těchto údajů do systému EES a z tohoto systému, provádějí vnitrostátní orgány dozoru určené podle směrnice (EU) 2016/680.

Pozměňovací návrh    183

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Zpracovávání osobních údajů Europolem probíhá v souladu s rozhodnutím 2009/371/SVV a dohlíží na ně nezávislý externí inspektor ochrany údajů. Na zpracování osobních údajů Europolem podle tohoto nařízení se tudíž použijí ustanovení článku 30, 31 a 32 uvedeného rozhodnutí. Nezávislý externí inspektor ochrany údajů zajistí, aby práva státního příslušníka třetí země nebyla porušena.

3.  Zpracovávání osobních údajů Europolem podle tohoto nařízení probíhá v souladu s nařízením (EU) 2016/794 a dohlíží na ně evropský inspektor ochrany údajů.

Odůvodnění

S ohledem na článek 43 nařízení o Europolu.

Pozměňovací návrh    184

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Osobní údaje, k nimž byl umožněn přístup v systému EES pro účely stanovené v čl. 1 odst. 2, se zpracovávají pouze pro účely prevence, odhalování nebo vyšetřování konkrétního případu, pro nějž o tyto údaje požádal členský stát nebo Europol.

4.   Osobní údaje, k nimž byl umožněn přístup v systému EES pro účely stanovené v čl. 5 odst. 1a, se zpracovávají pouze pro účely prevence, odhalování nebo vyšetřování konkrétního případu, pro nějž o tyto údaje požádal členský stát nebo Europol.

Pozměňovací návrh    185

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.   Ústřední systém, určené orgány, ústřední přístupové body a Europol uchovávají záznamy o vyhledávání, aby vnitrostátní orgány pro ochranu údajů a evropský inspektor ochrany údajů mohli sledovat soulad zpracování údajů s pravidly Unie pro ochranu údajů. Osobní údaje získané za jiným než výše uvedeným účelem a rovněž záznamy o jejich vyhledávání se vymažou ze všech vnitrostátních souborů a souborů Europolu po uplynutí jednoho měsíce, jestliže tyto údaje a záznamy nejsou potřebné pro účely specifického probíhajícího vyšetřování trestné činnosti, jež bylo důvodem žádosti daného členského státu nebo Europolu o příslušné údaje.

5.  Ústřední systém, určené orgány, ústřední přístupové body a Europol uchovávají záznamy o vyhledávání, aby vnitrostátní orgány pro ochranu údajů a evropský inspektor ochrany údajů mohli sledovat soulad zpracování údajů s pravidly Unie pro ochranu údajů, včetně uchovávání záznamů za účelem přípravy výročních zpráv uvedených v čl. 64 odst. 8. Osobní údaje získané za jiným než výše uvedeným účelem a rovněž záznamy o jejich vyhledávání se vymažou ze všech vnitrostátních souborů a souborů Europolu po uplynutí jednoho měsíce, jestliže tyto údaje a záznamy nejsou potřebné pro účely specifického probíhajícího vyšetřování trestné činnosti, jež bylo důvodem žádosti daného členského státu nebo Europolu o příslušné údaje.

Pozměňovací návrh    186

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý členský stát a Europol zajistí, aby všechny operace zpracování údajů pro účely stanovené v čl. 1 odst. 2 plynoucí z žádostí o přístup k údajům systému EES byly zaprotokolovány nebo zdokumentovány pro účely kontroly přípustnosti žádosti, sledování zákonnosti zpracování údajů a neporušenosti a zabezpečení údajů a pro účely vlastní kontroly.

1.  Každý členský stát a Europol zajistí, aby všechny operace zpracování údajů pro účely stanovené v čl. 5 odst. 1a plynoucí z žádostí o přístup k údajům systému EES byly zaprotokolovány nebo zdokumentovány pro účely kontroly přípustnosti žádosti, sledování zákonnosti zpracování údajů a neporušenosti a zabezpečení údajů a pro účely vlastní kontroly.

Pozměňovací návrh    187

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Protokol nebo dokumentace musí uvádět:

2.  Protokol nebo dokumentace musí ve všech případech uvádět:

Pozměňovací návrh    188

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 2 – písm. d a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  název orgánu, který požádal o přístup za účelem porovnání, a jméno odpovědné osoby, která podala žádost a zpracovala údaje;

Pozměňovací návrh    189

Návrh nařízení

Čl. 53 – paragraph 2 - písm. h

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  podle vnitrostátních pravidel nebo rozhodnutí 2009/371/SVV identifikační značku úředníka, který provedl vyhledání, a úředníka, který vyhledání nebo poskytnutí údajů nařídil.

h)  podle vnitrostátních pravidel nebo nařízení (EU) 2016/794 identifikační značku úředníka, který provedl vyhledání, a úředníka, který vyhledání nebo poskytnutí údajů nařídil.

Pozměňovací návrh    190

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Protokoly a dokumentace se použijí pouze pro sledování zákonnosti zpracování údajů z hlediska ochrany údajů a pro zajištění zabezpečení údajů. Pro sledování a hodnocení uvedené v článku 64 smějí být použity pouze protokoly obsahující jiné než osobní údaje. Příslušné vnitrostátní orgány dozoru odpovědné za kontrolu přípustnosti žádosti a sledování zákonnosti zpracování údajů a neporušenosti a zabezpečení údajů mají na požádání přístup k těmto protokolům za účelem plnění svých povinností.

3.  Protokoly a dokumentace se použijí pouze pro sledování zákonnosti zpracování údajů z hlediska ochrany údajů a pro zajištění zabezpečení údajů. Pro sledování a hodnocení uvedené v článku 64 smějí být použity pouze protokoly, které neobsahují osobní údaje. Příslušné vnitrostátní orgány dozoru odpovědné za kontrolu přípustnosti žádosti a sledování zákonnosti zpracování údajů a neporušenosti a zabezpečení údajů mají na požádání přístup k těmto protokolům za účelem plnění svých povinností.

Pozměňovací návrh    191

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (EU) č. 767/2008

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Po zahájení provozu systému EES podle čl. 60 odst. 1 [nařízení, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES),] se za účelem vyšší účinnosti a rychlosti hraničních kontrol zajistí interoperabilita mezi systémy EES a VIS. Pro zajištění interoperability mezi systémy EES a VIS zřídí agentura eu-LISA zabezpečený komunikační kanál mezi ústředním systémem EES a ústředním systémem VIS. Přímé vzájemné konzultace mezi systémy jsou možné pouze v případech, kdy je umožňuje toto nařízení i nařízení (ES) č. 767/2008.

1.  Po zahájení provozu systému EES podle čl. 60 odst. 1 [nařízení, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES),] se za účelem vyšší účinnosti a rychlosti hraničních kontrol zajistí interoperabilita mezi systémy EES a VIS s řádným zohledněním zásady účelového omezení. Pro zajištění interoperability mezi systémy EES a VIS zřídí agentura eu-LISA zabezpečený komunikační kanál mezi ústředním systémem EES a ústředním systémem VIS. Přímé vzájemné konzultace mezi systémy jsou možné pouze v případech, kdy je umožňuje toto nařízení i nařízení (ES) č. 767/2008.

Pozměňovací návrh    192

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (EU) č. 767/2008

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  V souladu s článkem 33 [nařízení, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES),] přijme Komise opatření nezbytná pro vytvoření interoperability a její obecné struktury podle článku 34 [nařízení, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES)]. S cílem zajistit interoperabilitu se systémem EES provede řídící orgán požadované aktualizace nebo změny a/nebo úpravy Ústředního vízového informačního systému, národního rozhraní v každém členském státě a komunikační infrastruktury mezi Ústředním vízovým informačním systémem a národními rozhraními. Vnitrostátní infrastrukturu upraví a/nebo vytvoří členské státy.“

4.  V souladu s článkem 33 [nařízení, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES),] přijme Komise opatření nezbytná pro vytvoření interoperability a její obecné struktury podle článku 34 [nařízení, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES)]. S cílem zajistit interoperabilitu se systémem EES provede agentura eu-LISA požadované aktualizace nebo změny a/nebo úpravy Ústředního vízového informačního systému, národního rozhraní v každém členském státě a komunikační infrastruktury mezi Ústředním vízovým informačním systémem a národními rozhraními. Vnitrostátní infrastrukturu upraví a/nebo vytvoří členské státy.“

Pozměňovací návrh    193

Čl. 55 – odst. 1 – bod 5

Nařízení (EU) č. 767/2008

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud vyhledávání údajů uvedených v odstavci 1 ukáže, že ve VIS jsou zaznamenány údaje o jednom či více udělených nebo prodloužených vízech, která jsou při překročení hranice z hlediska časového a územního platná, je příslušnému pohraničnímu orgánu umožněn konzultační přístup k následujícím údajům v příslušném souboru žádosti a v propojených souborech žádosti podle čl. 8 odst. 4, a to pouze pro účely uvedené v odstavci 1:

3.  Pokud vyhledávání údajů uvedených v odstavci 1 ukáže, že ve VIS jsou zaznamenány údaje o držiteli víz, je příslušnému pohraničnímu orgánu umožněn konzultační přístup k následujícím údajům v příslušném souboru žádosti a v propojených souborech žádosti podle čl. 8 odst. 4, a to pouze pro účely uvedené v odstavci 1:

Odůvodnění

Za účelem zjednodušení znění jsou sloučeny odstavce 3 a 4.

Pozměňovací návrh    194

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 1 – bod 5

Nařízení (EU) č. 767/2008

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud vyhledávání údajů uvedených v odstavci 1 ukáže, že údaje o dané osobě jsou zaznamenány ve VIS, ale že zaznamenané vízum není platné (zaznamenaná víza nejsou platná), má příslušný pohraniční orgán přístup k nahlížení do těchto údajů uvedených v souboru žádosti a v propojených souborech žádosti podle čl. 8 odst. 4, a to pouze pro účely uvedené v odstavci 1:

vypouští se

a)  informace o statusu a údaje převzaté z formuláře žádosti podle čl. 9 odst. 2 a 4;

 

b)  fotografie;

 

c)  údaje uvedené v článcích 10, 13 a 14 vložené v souvislosti s vízy, která byla udělena, prohlášena za neplatná od počátku, zrušena nebo jejichž platnost byla prodloužena.

 

Odůvodnění

Za účelem zjednodušení znění jsou sloučeny odstavce 3 a 4.

Pozměňovací návrh    195

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 1 – bod 5

Nařízení (EU) č. 767/2008

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  na hraničním přechodu není k dispozici technologie pro využití zobrazení obličeje pořízeného na místě, a totožnost držitele víza proto v systému EES nelze ověřit;

ii)  na hraničním přechodu není dočasně k dispozici technologie pro využití zobrazení obličeje pořízeného na místě, a totožnost držitele víza proto v systému EES nelze ověřit;

Odůvodnění

Jelikož je požadováno, aby daná technologie byla k dispozici na všech hraničních přechodech, nedostupnost musí být pouze dočasná.

Pozměňovací návrh    196

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 1 – bod 8 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8)  V článku 20 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

8)  V čl. 20 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

Pozměňovací návrh    197

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 1 – bod 9

Nařízení (EU) č. 767/2008

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3a.  Za plnění úkolů uvedených v odstavci 3 tohoto článku odpovídá [od šesti měsíců po vstupu v platnost nařízení, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES),] řídící orgán.

3a.   Za plnění úkolů uvedených v odstavci 3 tohoto článku odpovídá [od šesti měsíců po vstupu v platnost nařízení, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES),] agentura eu-LISA.

Pozměňovací návrh    198

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 1 – bod 10

Nařízení (EU) č. 767/2008

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý členský stát a řídící orgán vedou záznamy o všech operacích zpracování údajů ve VIS. Tyto záznamy uvádějí účel přístupu, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 1 a v článcích 15 až 22, datum a čas, druh přenesených údajů, jak je uvedeno v článcích 9 až 14, druh údajů použitých pro dotaz, jak je uvedeno v čl. 15 odst. 2, článku 17, čl. 18 odst. 1 a 5, čl. 19 odst. 1, čl. 19a odst. 2 a 5, čl. 20 odst. 1, čl. 21 odst. 1 a čl. 22 odst. 1, a název orgánu, který vkládá nebo získává údaje. Každý členský stát navíc vede záznamy o pracovnících řádně zmocněných k vkládání nebo získávání údajů.

1.  Každý členský stát a agentura eu-LISA vedou záznamy o všech operacích zpracování údajů ve VIS. Tyto záznamy uvádějí účel přístupu, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 1 a v článcích 15 až 22, datum a čas, druh přenesených údajů, jak je uvedeno v článcích 9 až 14, druh údajů použitých pro dotaz, jak je uvedeno v čl. 15 odst. 2, článku 17, čl. 18 odst. 1 a 5, čl. 19 odst. 1, čl. 19a odst. 2 a 5, čl. 20 odst. 1, čl. 21 odst. 1 a čl. 22 odst. 1, a název orgánu, který vkládá nebo získává údaje. Každý členský stát navíc vede záznamy o pracovnících řádně zmocněných k vkládání nebo získávání údajů.

Pozměňovací návrh   199

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Výhradně pro účely hlášení a statistik, a aniž by byla možná individuální identifikace, jsou řádně zmocnění pracovníci příslušných orgánů členských států, Komise, agentury eu-LISA a agentury Frontex oprávněni nahlížet do těchto údajů:

1.  Výhradně pro účely hlášení a statistik, a aniž by byla možná individuální identifikace či profilování, řádně zmocnění pracovníci příslušných orgánů členských států, Komiseagentury eu-LISA a pro účely hodnocení zranitelnosti a analýzy rizik, jak je uvedeno v článcích 11 a 13 nařízení (EU) 2016/1624, řádně zmocnění pracovníci Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž jsou oprávněni nahlížet do těchto údajů:

Pozměňovací návrh   200

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  státní příslušnost, pohlaví a datum narození státního příslušníka třetí země;

b)  státní příslušnost, pohlaví a rok narození státního příslušníka třetí země;

Pozměňovací návrh    201

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pro účely odstavce 1 agentura eu-LISA zřídí, realizuje a provozuje ve svých technických zařízeních centrální registr obsahující údaje uvedené v odstavci 1, které neumožňují individuální identifikaci a které orgánům uvedeným v odstavci 1 umožní získávat přizpůsobitelné zprávy a statistiky o vstupech a výstupech, odepřeních vstupu a překročeních povolené délky pobytu týkajících se státních příslušníků třetích zemí, jež pomohou zlepšit posuzování rizika, že bude překročena délka povoleného pobytu, zvýšit účinnost hraničních kontrol, zpracovávat žádosti o víza na konzulátech a podpořit vytváření fakticky podložených politik Unie v oblasti migrace. Registr obsahuje rovněž denní statistiky týkající se údajů uvedených v odstavci 4. Přístup do centrálního registru je možný přes zabezpečený přístup prostřednictvím sítě sTESTA, s kontrolovaným přístupem a specifickými uživatelskými profily, a to výhradně pro účely hlášení a statistik.

2.  Pro účely odstavce 1 agentura eu-LISA zřídí, realizuje a provozuje ve svých technických zařízeních registr na centrální úrovni obsahující údaje uvedené v odstavci 1, které neumožňují individuální identifikaci a které orgánům uvedeným v odstavci 1 umožní získávat přizpůsobitelné zprávy a statistiky o vstupech a výstupech, odepřeních vstupu a překročeních povolené délky pobytu týkajících se státních příslušníků třetích zemí, zvýšit účinnost hraničních kontrol, zpracovávat žádosti o víza na konzulátech a podpořit vytváření fakticky podložených politik Unie v oblasti migrace. Registr obsahuje rovněž denní statistiky týkající se údajů uvedených v odstavci 4. Přístup do centrálního registru je možný přes zabezpečený přístup prostřednictvím sítě sTESTA, s kontrolovaným přístupem a specifickými uživatelskými profily, a to výhradně pro účely hlášení a statistik.

Pozměňovací návrh   202

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Agentura eu-LISA zveřejňuje čtvrtletní statistiky o systému EES uvádějící zejména počet, státní příslušnost a hraniční přechod vstupu osob překračujících povolenou délku pobytu, státních příslušníků třetích zemí, kterým byl odepřen vstup, včetně důvodů tohoto odepření, a státních příslušníků třetích zemí, jimž bylo zrušeno či prodlouženo povolení k pobytu, jakož i počet státních příslušníků třetích zemí osvobozených od povinnosti poskytnout otisky prstů.

4.  Agentura eu-LISA zveřejňuje čtvrtletní statistiky o systému EES uvádějící zejména počet, státní příslušnost, věk, pohlaví, délku pobytu a hraniční přechod vstupu osob překračujících povolenou délku pobytu, státních příslušníků třetích zemí, kterým byl odepřen vstup, včetně důvodů tohoto odepření, a státních příslušníků třetích zemí, jimž bylo zrušeno či prodlouženo povolení k pobytu, jakož i počet státních příslušníků třetích zemí osvobozených od povinnosti poskytnout otisky prstů.

Pozměňovací návrh    203

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Na konci každého roku se statistické údaje shrnou ve formě čtvrtletních statistických přehledů za daný rok. Statistický přehled obsahuje rozpis údajů pro každý členský stát.

5.  Na konci každého roku se statistické údaje shrnou ve výroční zprávě za daný rok. Statistický přehled obsahuje rozpis údajů pro každý členský stát. Zpráva se zveřejní a předá Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, evropskému inspektorovi ochrany údajů a vnitrostátním orgánům dozoru.

Pozměňovací návrh   204

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Na žádost Komise poskytne agentura eu-LISA statistiky o určitých aspektech týkajících se provádění tohoto nařízení, jakož i statistiky podle odstavce 3.

6.  Na žádost Komise a Evropského parlamentu poskytne agentura eu-LISA statistiky o určitých aspektech týkajících se provádění tohoto nařízení, jakož i statistiky podle odstavce 3.

Pozměňovací návrh   205

Návrh nařízení

Čl. 58 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Náklady spojené se zřízením a provozem ústředního systému, komunikační infrastruktury a vnitrostátních jednotných rozhraní jsou hrazeny ze souhrnného rozpočtu Unie.

1.  Náklady spojené se zřízením a provozem ústředního systému, zabezpečené a zakódované komunikační infrastruktury a vnitrostátních jednotných rozhraní jsou hrazeny ze souhrnného rozpočtu Unie.

Pozměňovací návrh    206

Návrh nařízení

Čl. 58 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  provoz vnitrostátních systémů (prostory, realizace, elektřina, chlazení);

b)  provoz vnitrostátních systémů a pohraničních infrastruktur (prostory, realizace, elektřina, chlazení);

Odůvodnění

Úprava terminologie podle článku 6.

Pozměňovací návrh    207

Návrh nařízení

Čl. 58 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  fungování vnitrostátních systémů (smlouvy s operátory a technickou podporou);

c)  fungování vnitrostátních systémů a pohraničních infrastruktur (smlouvy s operátory a technickou podporou);

Pozměňovací návrh    208

Návrh nařízení

Čl. 59 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Komise poskytne informace oznámené podle odstavce 1 členským státům a veřejnosti prostřednictvím pravidelně aktualizovaných veřejných internetových stránek.

6.  Komise zveřejní informace uvedené v odstavcích 1 až 4 v Úředním věstníku Evropské unie. Pokud dojde k jejich změnám, Komise jednou ročně zveřejní aktualizované konsolidované znění těchto informací. Komise udržuje pravidelně aktualizované veřejné internetové stránky obsahující tyto informace.

Pozměňovací návrh    209

Návrh nařízení

Čl. 64 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Do [Six months after the entry into force of this Regulation – OPOCE, please replace with the actual date] a poté každých šest měsíců během vývojové fáze systému EES předloží agentura eu-LISA Evropskému parlamentu a Radě zprávu o aktuálním stavu vývoje ústředního systému, jednotných rozhraní a komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem a jednotnými rozhraními. Po ukončení vývoje předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ve které podrobně vysvětlí, jak byly splněny cíle týkající se zejména plánování a nákladů, a odůvodní případné odchylky.

2.  Do [Six months after the entry into force of this Regulation – OPOCE, please replace with the actual date] a poté každých šest měsíců během vývojové fáze systému EES předloží agentura eu-LISA Evropskému parlamentu a Radě zprávu o aktuálním stavu vývoje ústředního systému, jednotných rozhraní a zabezpečené a zakódované komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem a jednotnými rozhraními. Tato zpráva obsahuje podrobné informace o vzniklých nákladech a informace o veškerých rizicích, která mohou mít dopad na celkové náklady systému. Po ukončení vývoje předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ve které podrobně vysvětlí, jak byly splněny cíle týkající se zejména plánování a nákladů, a odůvodní případné odchylky.

Odůvodnění

Vzhledem k předchozím zkušenostem, zejména se systémem SIS II, by náklady měly být pečlivě sledovány.

Pozměňovací návrh   210

Návrh nařízení

Čl. 64 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Tři roky po zahájení provozu EES a poté vždy po čtyřech letech předloží Komise celkové hodnocení systému EES. Toto celkové hodnocení obsahuje posouzení dosažených výsledků ve vztahu ke stanoveným cílům a dopadu na základní práva, zhodnotí platnost výchozího principu, uplatňování nařízení, zabezpečení systému EES a jakékoli důsledky dalšího fungování a uvádí nezbytná doporučení. Komise předloží tuto hodnotící zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

5.  Tři roky po zahájení provozu EES a poté vždy po čtyřech letech předloží Komise celkové hodnocení systému EES. Toto celkové hodnocení obsahuje posouzení dosažených výsledků ve vztahu ke stanoveným cílům a dopadu na základní práva, zhodnotí platnost výchozího principu, uplatňování nařízení, zabezpečení systému EES a jakékoli důsledky, včetně důsledků s dopadem na rozpočet dalšího fungování, a uvádí nezbytná doporučení. Komise předloží tuto hodnotící zprávu Evropskému parlamentu, Radě, evropskému inspektorovi ochrany údajůAgentuře Evropské unie pro základní práva.

Pozměňovací návrh   211

Návrh nařízení

Čl. 64 – odst. 8 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa) počtu žádostí o opravy údajů, následných krocích a počtu oprav provedených v reakci na žádost dotčených osob.

Pozměňovací návrh    212

Návrh nařízení

Čl. 65 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

 

Toto nařízení se použije ode dne stanoveného Komisí v souladu s článkem 60, s výjimkou článků 4, 33, 34, 35, 56, 58, 59, 60 a 61, které se použijí ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

Odůvodnění

Články, které jsou požadovány pro vytvoření systému EES, by měly být přímo použitelné. Celé nařízení by mělo být použitelné po uvedení systému EES do provozu.

(1)

Úř. věst. C xx, 25.10.2016, s. xx.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Nárůst toků cestujících na vnějších hranicích Evropské unie, ke kterému došlo v posledních letech, ukázal na neúčinnost současných systémů hraničních kontrol, což je skutečnost, která by se mohla s ohledem na odhad vývoje těchto pohybů pro následující roky zhoršit. Očekává se, že do roku 2025 překročí legálně schengenský prostor za účelem krátké návštěvy okolo 300 milionů občanů třetích zemí. Podle předpokladů by měla jen letecká doprava v následujících 20 letech v Evropě narůstat o 2,6 % ročně. Je nezbytné modernizovat naše systémy řízení cestujících a zajistit, aby byly plynulejší a účinnější, ale také bezpečnější, a to za předpokladu, že informační systémy ani hraniční kontroly nelze opětovně převést do působnosti členských států. Proveditelnost těchto kontrol nemůže záviset pouze na cestovních pasech cestujících a v nich obsažených razítcích, která kromě toho, že mohou být zfalšovaná nebo nečitelná, představují přílišnou zátěž pro pohraniční orgány, jimž brání v tom, aby se soustředily na své skutečné úkoly, a tím ohrožují bezpečnost. Pokud by nebylo přijato žádné opatření, ze střednědobého hlediska by došlo ke zhroucení našich hraničních přechodů a bylo by nezbytné provést obrovské investice do infrastruktury a zaměstnanců, aby bylo možné těmto tokům čelit.

Zřízení evropského systému vstupu/výstupu (EES) bude přínosem pro cestující, neboť sníží jejich čekací dobu na hraničních přechodech, pro členské státy, které rychleji odbaví osoby cestující „v dobré víře“, přičemž se současně posílí pohraniční bezpečnost, dále pro provozovatele infrastruktur, neboť se usnadní nejkratší spojení v tranzitních oblastech, což s sebou nese přímé a nepřímé ekonomické výhody, pro správce hraničních přechodů, jejichž zdroje budou optimalizovány, a pro dopravce, kterým se usnadní plnění jejich úkolů. To vše bude probíhat za současného zajištění nezbytné ochrany základních práv a údajů obsažených v systému.

Evropský program pro migraci již označil „správu hranic“ za jeden ze „čtyř pilířů pro lepší zvládání migrace“. Nadnárodní hrozby, kterým v poslední době čelí Evropská unie, ukázaly, že v prostoru bez vnitřních hranic je nezbytná účinná kontrola hranic vnějších. Spojitost mezi účinnou kontrolou hranic a posílením vnitřní bezpečnosti je čím dál očividnější. Zpravodaj podporuje myšlenku, aby bezpečnostní síly měly v zájmu boje proti závažné trestné činnosti a teroristickým hrozbám přístup do systému EES, což tomuto systému dodá přidanou hodnotu. Tento přístup musí být kontrolován a musí být nezbytný, přiměřený a splňovat patřičné záruky týkající se ochrany práv a údajů. Je možné a nutné nalézt rovnováhu mezi urychlením překračování hranic a zajištěním jejich bezpečnosti.

Postoj zpravodaje

1. – Cíle

Tento legislativní návrh musí ustavit systém, jenž usnadní překračování hranic, boj proti nelegální migraci osob, které překročí povolenou délku pobytu, a boj proti organizované trestné činnosti a terorismu. Je třeba zaručit tyto cíle a jejich slučitelnost s ochranou údajů shromážděných v systému EES z hlediska proporcionality a nezbytnosti.

2. – Architektura

Zpravodaj vítá změny, které byly do legislativního návrhu zavedeny, z nichž mnohé reagují na pochyby vyslovené během přípravných prací. Není však pochopitelné zrušení programu registrovaných cestujících, který Parlament považoval za smělý způsob, jak urychlit překračování hranic.

3. – Interoperabilita se systémem VIS

Jedním z významných prvků tohoto návrhu je interoperabilita mezi systémem EES a systémem VIS, která předznamenává, jak by měly v budoucnu vypadat vztahy mezi různými informačními systémy. Za předpokladu, že je dodržována zásada proporcionality, tato interoperabilita nijak nezasahuje do práv stanovených v článcích 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie.

Aniž bychom v této fázi prosazovali interoperabilitu mezi systémem EES a systémem SIS II, je třeba upřesnit postup, který má být dodržen, s varováním týkajícím se osob, jež překročily svůj pobyt na území schengenského prostoru.

4. – Rozpočet

Vytvoření systému EES bude nepochybně spojeno s vysokými náklady, ale ještě vyšší náklady by vznikly, pokud by nebylo přijato žádné opatření, jak z hlediska investic do infrastruktur či zaměstnanců nezbytných pro to, aby bylo možné čelit rostoucímu toku cestujících, tak z hlediska bezpečnosti členských států. Ačkoli zpravodaj podporuje zefektivnění rozpočtu, je znepokojen možnými odchýleními, k nimž by mohlo dojít během procesu provádění, což s sebou nese nezbytnost větší kontroly ex ante a ex post.

5. – Biometrie

Studijní fáze ukázala, že nejlepší možností, jak zajistit rychlost a bezpečnost při překračování hranic, by byla kombinace otisků čtyř prstů a rozpoznání obličeje. V souladu s tím, co podporuje Parlament, se snižuje počet získávaných biometrických údajů, přičemž je povoleno importovat údaje, které jsou již obsaženy v systému VIS, čímž se minimalizuje získávání a zdvojování uložených údajů. Je důležité zajistit standardy kvality, aby získané údaje mohly být plně využity k navrženým účelům.

6. – Ochrana údajů a základní práva

Toto nařízení musí zaručit ochranu údajů uložených v systému EES a dodržovat přitom Listinu základních práv Evropské unie. Aby byly v tomto ohledu splněny články 7 a 8 této listiny, musí mít systém EES vhodný právní základ, dodržovat zásady listiny, sledovat obecný zájem, být přiměřený a nezbytný. Toho bude dosaženo mimo jiné pomocí prostředků, jako je omezení údajů zaznamenávaných do systému, úloha vnitrostátních a evropských orgánů ochrany údajů (evropský inspektor ochrany údajů), postupy opravy a vymazání nebo způsoby přístupu do systému a povolování tohoto přístupu. Je třeba zdůraznit, že Soudní dvůr uznal, že cíle systému EES (kontrola hranic a migrace a boj proti závažné organizované trestné činnosti a terorismu) jsou cíli obecného zájmu.

7. – Doba uchovávání údajů

Systém EES musí dodržovat zásady nezbytnosti a proporcionality. Původně navrhované období uchovávání v délce 181 dnů by bránilo efektivitě systému. Z hlediska cestujícího neplní cíl urychlit pohraniční styk, neboť jeho krátkost by nutně vedla k opakované evidenci osob, které naše území navštěvují pravidelně, což by celý proces zpomalilo. Z hlediska konzulátů a pohraničních orgánů by nebylo možné analyzovat záznamy o cestách a provádět analýzy rizik, které jsou rozhodující pro přijímání rozhodnutí. A z hlediska bezpečnostních sil by docházelo k ničení důležitých údajů nezbytných za účelem boje proti závažné trestné činnosti a terorismu.

Navržená doba je v souladu s cíli systému a sloužila by k interoperabilitě se systémem VIS. Je však třeba poskytnout záruky nutné k tomu, aby dotčené osoby měly, pokud je to nezbytné, možnost přístupu k údajům a jejich opravy nebo vymazání.

8. – Přístup do systému pro bezpečnostní síly

Přístup vnitrostátních bezpečnostních sil a Europolu do systému od jeho zavedení za účelem boje proti organizované trestné činnosti a terorismu dodá tomuto systému obrovskou přidanou hodnotu. Je nezbytné a z právního hlediska proveditelné zajistit, aby tato možnost byla slučitelná s usnadněním provozu na hranicích, a dodržet při tom evropský právní řád. Přežití schengenského prostoru závisí mimo jiné na ochraně vnějších hranic. Nejužitečnějšími nástroji, které máme pro boj proti organizované trestné činnosti, jsou zpravodajství a informace – schopnost předjímat.

Je jasné, že v současné době některé bezpečnostní orgány nevyužívají stávající systémy v plné míře, ale také jsme viděli, že investice do vzdělávání, výměna osvědčených postupů a rozvoj vzájemné důvěry přispívají k jejich lepšímu a většímu využití. Během období provádění systému bude nezbytné orgánům, které do něj budou mít přístup, poskytnout vzdělání.

9. – Dopady na dopravce a cestující

Úloha dopravců je pro proveditelnost systému zásadní. Musí mít přiměřený a omezený přístup k těm údajům obsaženým v systému EES, které jim pomáhají plnit jejich úkoly, a to s dostatečnými zárukami, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti systému.

Cestující musí mít možnost dozvědět se, jaká doba z povoleného pobytu jim zbývá, a proto by bylo vhodné zřídit on-line systém sloužící k tomuto účelu. Přístup k takovému systému musí být jednoduchý a bezpečný, tak aby jej mohl provést pouze oprávněný cestující. Tuto on-line službu by měla spravovat agentura eu-LISA, která bude odpovědná za její umístění na bezpečnou síť a jež vyhodnotí možná rizika s cílem definovat specifické potřeby této služby.

10. – Správa

Hlavní úlohu při vytváření a údržbě systému EES musí hrát agentura eu-LISA. Jak během provádění systému, tak poté, co bude uveden do provozu, musí být přizpůsobeny standardy týkající se bezpečnosti, kontroly a odpovědnosti. Parlament musí být v rámci svých pravomocí zapojen do různých cyklů systému EES.


MENŠINOVÉ STANOVISKO

podle čl. 52 odst. 4 jednacího řádu

Marie-Christine Vergiat

Na základě původního záměru usnadnit překračování vnějších hranic EU se pomocí systému EES zavede soubor údajů týkajících se státních příslušníků třetích zemí, kteří vstupují do EU a opouštějí EU, a bude usnadněna interoperabilita s jinými databázemi vytvořením rozsáhlého systému shromažďování dat, především biometrických, a to včetně údajů o dětech od 12 let, což je v rozporu s mezinárodním právem a představuje nebezpečný precedent.

K tomuto souboru budou mít za stejných podmínek jako pohraniční stráž přístup i policejní sbory, neboť kontrola hranic se v návrhu ztotožňuje s bojem proti terorismu, což vede k překrývání velmi odlišných cílů, k popření zásad nezbytnosti a proporcionality a ke spojování migrace s trestnou činností a terorismem.

Podle administrativních postupů ad hoc bude vstup na území EU povolen „hodným cestovatelům“, zatímco pro všechny ostatní bude platit presumpce neoprávněnosti bez ohledu na individuální přezkum situace, a to i v případě zranitelných osob, které budou automaticky nahlášeny členským státům.

Podmínky přezkumu tohoto textu mohou vzhledem k jeho povaze a důležitosti poškodit legislativní činnost, neboť tento návrh ohrožuje základní práva tisíců mužů, žen a dětí.

Měla být více zohledněna alespoň doporučení evropského inspektora ochrany údajů.


STANOVISKO Rozpočtového výboru (9.12.2016)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států Evropské unie, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008 a nařízení (EU) č. 1077/2011

(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Navrhovatelka: Monika Hohlmeier

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatelka se domnívá, že je zásadně důležité lépe, moderněji a účinněji řídit vnější hranice EU a zajistit přesný přehled o vstupech a výstupech státních příslušníků třetích zemí. Dále je důležité zrychlit hraniční kontroly, omezit čekací doby na hranicích a rozšířit svobodu pohybu a současně zlepšit vnitřní bezpečnost, vystupňovat boj proti terorismu a závažné přeshraniční trestné činnosti a odhalovat nelegální překračování hranic, podvodné zneužívání totožnosti či osoby překračující povolenou délku pobytu. Navrhovatelka zvláště zdůrazňuje, že na poli stávajících informačních systémů existuje důležitá mezera, kterou je nutné se zabývat, mají-li být vnější hranice EU účinně zajištěny. Žádný členský stát není samostatně schopen účinně monitorovat vstupy a výstupy státních příslušníků třetích zemí v celém schengenském prostoru. Proto je naléhavě zapotřebí vytvořit a ve všech členských státech provést účinný evropský nástroj.

Navrhovatelka v tomto ohledu vítá revidovaný návrh Komise zřídit systém vstupu/výstupu (EES), který podporuje interoperabilitu a součinnost informačních systémů v zájmu zrychlení, usnadnění a posílení postupů kontrol státních příslušníků třetích zemí cestujících do EU.

Navrhovatelka vítá technickou studii Evropské komise o inteligentních hranicích a závěrečnou zprávu agentury eu-LISA o pilotním projektu „inteligentní hranice“, která se zabývá obavami Parlamentu vyjádřenými v roce 2013 a konkrétně posuzuje finanční, technické a organizační problémy spojené s každou variantou politiky, jakož i provoz testovací fáze svěřený agentuře eu-LISA.

Navrhovatelka připomíná, že v návrzích z roku 2013 byla jako orientační částka pro rozvoj EES a RTP v rozpočtu EU vyhrazena 1,1 miliardy EUR. V revidovaném návrhu, vycházejícím z preferované varianty jediného systému EES zahrnujícího přístup k vymáhání práva, činí odhadovaná potřebná částka 480 milionů EUR. Výsledek finanční analýzy se zdá být přesnější než v předchozím návrhu. Uvedená výše závisí na výsledku zadávacího řízení a analýzy projektu (integrace stávajících vnitrostátních systémů a vytvoření nového systému ve všech členských státech).

Navrhovatelka dává přednost tomu, aby tato finanční podpora vedle nákladů na centrální prvky po celé období víceletého finančního rámce (288 milionů EUR – na úrovni EU, náklady na vývoj i provoz prostřednictvím nepřímého řízení) pokrývala také náklady na integraci stávajících vnitrostátních pohraničních infrastruktur v členských státech se systémem EES pomocí vnitrostátních jednotných rozhraní (120 milionů EUR prostřednictvím přímého řízení). Oproti návrhu Komise navrhovatelka doporučuje, aby byl vytvořen krizový mechanismus, jenž zaručí, aby členské státy, které se potýkají s organizačními a finančními problémy, byly schopny zavést uvedený systém v předpokládané lhůtě.

Navrhovatelka podporuje rovněž myšlenku, aby budoucí provozní náklady systému EES byly od okamžiku jeho zavedení podporovány z vnitrostátních programů v rámci fondu ISF (sdílené řízení), a vybízí členské státy, aby určily nákladově efektivní řešení.

Konečně navrhovatelka navrhuje důraznější pravidla týkající se předkládání zpráv Parlamentu a Radě během vývoje EES i po jeho dokončení, včetně povinného informování o vývoji v oblasti rozpočtu a nákladů, s cílem zajistit plnou parlamentní kontrolu a dohled nad procesem a minimalizovat nebezpečí zvyšování nákladů a zpoždění.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Ve svém sdělení ze dne 6. dubna 2016 nazvaném „Silnější a inteligentnější informační systémy pro ochranu hranic a bezpečnost“ představila Komise proces, který má vést k dosažení interoperability informačních systémů s cílem strukturálně zlepšit strukturu Unie pro správu údajů v oblasti ochrany hranic a bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Je nezbytné konkrétně vymezit cíle systému vstupu/výstupu (dále jen „systém EES“) a jeho technickou architekturu, stanovit pravidla jeho provozu a používání a určit související povinnosti, kategorie údajů vkládaných do systému, účely a kritéria jejich vkládání, orgány oprávněné k přístupu k údajům, jakož i další pravidla týkající se zpracování údajů a ochrany osobních údajů.

(7)  Je nezbytné konkrétně vymezit cíle systému vstupu/výstupu (dále jen „systém EES“) a jeho technickou architekturu, stanovit pravidla jeho provozu, používání a interoperability s jinými informačními systémy a určit související povinnosti, kategorie údajů vkládaných do systému, účely a kritéria jejich vkládání, orgány oprávněné k přístupu k údajům, jakož i další pravidla týkající se zpracování údajů a ochrany osobních údajů.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Systém EES by se měl skládat z ústředního systému, který bude pracovat s počítačovou ústřední databází biometrických a alfanumerických údajů, z vnitrostátních jednotných rozhraní v jednotlivých členských státech, ze zabezpečeného komunikačního kanálu mezi ústředním systémem EES a ústředním systémem VIS a z komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem a vnitrostátními jednotnými rozhraními. Každý členský stát by měl propojit svou vnitrostátní pohraniční infrastrukturu s vnitrostátním jednotným rozhraním.

(12)  Systém EES by se měl skládat z ústředního systému, který bude pracovat s počítačovou ústřední databází biometrických a alfanumerických údajů, z vnitrostátních jednotných rozhraní v jednotlivých členských státech, ze zabezpečeného komunikačního kanálu mezi ústředním systémem EES a ústředním systémem VIS a mezi ústředním systémem EES a ústředním systémem Eurodac a z komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem a vnitrostátními jednotnými rozhraními. Každý členský stát by měl propojit svou vnitrostátní pohraniční infrastrukturu s vnitrostátním jednotným rozhraním. Vnitrostátní pohraniční infrastruktury členských států zahrnují Schengenský informační systém, databázi odcizených a ztracených cestovních dokladů (SLTD) agentury Interpol a databáze agentury Europol a vnitrostátních donucovacích orgánů.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Je nezbytné zajistit interoperabilitu mezi systémy EES a Eurodac v podobě přímého komunikačního kanálu mezi ústředními systémy, který umožní automatický přenos osobních údajů osob, jež překročily povolenou délku pobytu, ze systému EES do systému Eurodac.

Odůvodnění

Nové nařízení o Eurodacu stanoví, že je třeba evidovat údaje o každém státním příslušníkovi třetích zemí, který nedovoleně pobývá na území členského státu.

V souladu s článkem 11 tohoto nařízení se v systému EES vytvoří seznam osob, jež překročily povolenou délku pobytu, a nacházejí se tudíž v postavení nelegálních migrantů. Automatický přenos údajů umožní omezit duplicitu.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43)  Toto nařízení, kterým se zřizuje systém EES, nahrazuje povinnost opatřovat cestovní pasy státních příslušníků třetích zemí razítkem, která se vztahuje na všechny přistupující členské státy. Při výpočtu délky povoleného pobytu v schengenském prostoru by neměly být brány v úvahu pobyty v členských státech, které v souladu se svými akty o přistoupení dosud neuplatňují schengenské acquis v plném rozsahu. Tyto členské státy by měly pobyt státních příslušníků třetích zemí registrovat do systému EES, ale automatizovaný kalkulátor systému by jej neměl započítávat do povolené délky pobytu.

(43)  Toto nařízení, kterým se zřizuje systém EES, nahrazuje povinnost opatřovat cestovní pasy státních příslušníků třetích zemí razítkem, která se vztahuje na všechny přistupující členské státy. Při výpočtu délky povoleného pobytu 90 dní za celkové období 180 dní by měly být brány v úvahu pobyty v členských státech, které neuplatňují ustanovení schengenského acquis podle hlavy III nařízení (EU) č2016/399.

Odůvodnění

Excluding a stay in one of these States from the calculation of the authorised length of stay would lead either to having 5 calculation systems:

one for States fully applying the Schengen acquis and 4 for the others not applying it fully. This would lead to considerable unnecessary costs and mean that a TCN could reside on EU territory continuously by moving from a Schengen State to a non-Schengen State. Or having a single calculation system exclusively reserved for those States that fully apply the Schengen acquis, but with the abolition of passport stamp this option would mean that the 4 non-Schengen States would not benefit from the EES and be without any means to calculate the length of stay.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  z jednotného vnitrostátního rozhraní (NUI) v členských státech se společnými technickými specifikacemi, které je ve všech členských státech stejné a které umožňuje připojení vnitrostátních pohraničních infrastruktur v členských státech k ústřednímu systému;

b)  z jednotného vnitrostátního rozhraní (NUI) v členských státech se společnými technickými specifikacemi, které je ve všech členských státech stejné a které umožňuje připojení vnitrostátních pohraničních infrastruktur v členských státech k ústřednímu systému; vnitrostátní pohraniční infrastruktury členských států zahrnují Schengenský informační systém, databázi odcizených a ztracených cestovních dokladů (SLTD) agentury Interpol a databáze agentury Europol a vnitrostátních donucovacích orgánů;

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  ze zabezpečeného komunikačního kanálu mezi ústředním systémem EES a ústředním systémem VIS;

c)  ze zabezpečeného komunikačního kanálu mezi ústředním systémem EES, ústředním systémem VIS a ústředním systémem SIS;

Odůvodnění

Má-li být umožněna úplná výměna údajů, je vedle úplné interoperability EES a VIS nutné zahrnout ještě Schengenský informační systém (SIS).

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  ze zabezpečeného komunikačního kanálu mezi ústředním systémem EES a ústředním systémem Eurodac;

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 7a

 

Interoperabilita se systémem Eurodac

 

1.  Agentura eu-LISA zřídí zabezpečený komunikační kanál mezi ústředním systémem EES a ústředním systémem Eurodac, aby mezi oběma těmito systémy byla zajištěna interoperabilita.

 

2.  Požadovaná interoperabilita umožní automatický přenos osobních údajů uvedených v článcích 14 a 15 a týkajících se všech osob, jež překročily povolenou délku pobytu, z ústředního systému EES do ústředního systému Eurodac.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Při výpočtu délky povoleného pobytu v schengenském prostoru se neberou v úvahu pobyty v členských státech, které v souladu se svými akty o přistoupení dosud neuplatňují schengenské acquis v plném rozsahu. Tyto členské státy zaregistrují pobyty státních příslušníků třetích zemí do systému EES. Automatizovaný mechanismus systému EES však pobyty v členských státech, které dosud plně neuplatňují schengenské acquis, nezapočítává do povolené délky pobytu.

4.  Při výpočtu délky povoleného pobytu se berou v úvahu pobyty v členských státech, které neuplatňují ustanovení hlavy III nařízení (EU) č. 2016/399.

Odůvodnění

Excluding a stay in one of these States from the calculation of the authorised length of a stay would lead either to having 5 calculation systems: one for States fully applying the Schengen acquis and 4 for the others not applying it fully. This would lead to considerable unnecessary costs and mean that a TCN could reside on EU territory continuously by moving from a Schengen State to a non-Schengen State. Or having a single calculation system exclusively reserved for those States that fully apply the Schengen acquis, but with the abolition of passport stamp this option would mean that the 4 non-Schengen States would not benefit from the EES and be without any means to calculate the length of stay.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Do ústředního systému Eurodac se automaticky přenesou údaje uvedené v článcích 14 a 15 týkající se všech osob, jež překročily povolenou délku pobytu o více než 15 dní a v jejichž záznamu o vstupu/výstupu chybí údaje o výstupu.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za vývoj ústředního systému, vnitrostátních jednotných rozhraní, komunikační infrastruktury a zabezpečeného komunikačního kanálu mezi ústředním systémem EES a ústředním systémem VIS je odpovědná agentura eu-LISA. Odpovídá rovněž za vývoj on-line služby uvedené v článku 12 v souladu se specifikacemi a podmínkami přijatými přezkumným postupem podle čl. 61 odst. 2.

Za vývoj ústředního systému, vnitrostátních jednotných rozhraní, komunikační infrastruktury a zabezpečeného komunikačního kanálu mezi ústředním systémem EES a ústředním systémem VIS a mezi ústředním systémem EES a ústředním systémem Eurodac je odpovědná agentura eu-LISA. Odpovídá rovněž za vývoj on-line služby uvedené v článku 12 v souladu se specifikacemi a podmínkami přijatými přezkumným postupem podle čl. 61 odst. 2.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Agentura eu-LISA navrhne fyzickou architekturu systému, včetně jeho komunikační infrastruktury, jakož i technické specifikace a jejich vývoj, pokud jde o ústřední systém, jednotná rozhraní, zabezpečený komunikační kanál mezi ústředním systémem EES a ústředním systémem VIS a komunikační infrastrukturu; ty přijme správní rada s podmínkou kladného stanoviska Komise. Agentura eu-LISA dále učiní veškeré nezbytné úpravy VIS vyplývající z vytvoření interoperability se systémem EES, jakož i z uplatňování změn nařízení (ES) č. 767/2008 uvedených v článku 55.

Agentura eu-LISA navrhne fyzickou architekturu systému, včetně jeho komunikační infrastruktury, jakož i technické specifikace a jejich vývoj, pokud jde o ústřední systém, jednotná rozhraní, zabezpečený komunikační kanál mezi ústředním systémem EES a ústředním systémem VIS a mezi ústředním systémem EES a ústředním systémem Eurodac a komunikační infrastrukturu; ty přijme správní rada s podmínkou kladného stanoviska Komise. Agentura eu-LISA dále učiní veškeré nezbytné úpravy VIS vyplývající z vytvoření interoperability se systémem EES, jakož i z uplatňování změn nařízení (ES) č. 767/2008 uvedených v článku 55.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Agentura eu-LISA vyvine a realizuje ústřední systém, vnitrostátní jednotná rozhraní, zabezpečený komunikační kanál mezi ústředním systémem EES a ústředním systémem VIS a komunikační infrastrukturu co nejdříve po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté, co Komise přijme opatření uvedená v článku 33.

Agentura eu-LISA vyvine a realizuje ústřední systém, vnitrostátní jednotná rozhraní, zabezpečený komunikační kanál mezi ústředním systémem EES a ústředním systémem VIS a mezi ústředním systémem EES a ústředním systémem Eurodac a komunikační infrastrukturu co nejdříve po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté, co Komise přijme opatření uvedená v článku 33.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Agentura eu-LISA odpovídá za provozní řízení ústředního systému, zabezpečeného komunikačního kanálu mezi ústředním systémem EES a ústředním systémem VIS a vnitrostátních jednotných rozhraní. Ve spolupráci s členskými státy zajišťuje, aby se vždy využívaly nejlepší dostupné technologie určené na základě analýzy nákladů a přínosů. Agentura eu-LISA je rovněž odpovědná za provozní řízení komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem a vnitrostátními jednotnými rozhraními a za on-line službu zřízenou podle článku 12.

Agentura eu-LISA odpovídá za provozní řízení ústředního systému, zabezpečeného komunikačního kanálu mezi ústředním systémem EES a ústředním systémem VIS a mezi ústředním systémem EES a ústředním systémem Eurodac a vnitrostátních jednotných rozhraní. Ve spolupráci s členskými státy zajišťuje, aby se vždy využívaly nejlepší dostupné technologie určené na základě analýzy nákladů a přínosů. Agentura eu-LISA je rovněž odpovědná za provozní řízení komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem a vnitrostátními jednotnými rozhraními a za on-line službu zřízenou podle článku 12.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Článek 34 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 34a

 

Krizový mechanismus

 

Komise a členské státy vytvoří pro případ, že se nějaký členský stát bude potýkat s organizačními a finančními problémy, krizový mechanismus. Tento mechanismus zaručí, aby byly vývoj a integrace vnitrostátních systémů, úplnost plánování projektů, interoperabilita s ústředními systémy VIS a SIS a provádění tohoto nařízení dosaženy současně a včas. Mechanismus dále zajistí, aby se všechny členské státy uvedeného systému plně účastnily.

Odůvodnění

K zajištění plného provozu je zásadně důležité, aby všechny členské státy mohly systém provozovat nezávisle na své finanční situaci.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Článek 34 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 34b

 

Aniž je dotčen článek 58, Komise zajistí, aby každému členskému státu byla poskytnuta dostatečná finanční podpora za účelem začlenění stávající vnitrostátní pohraniční infrastruktury do systému EES prostřednictvím vnitrostátních jednotných rozhraní. Tato finanční podpora se bude vztahovat na všechny náklady na začlenění a výdaje související s prováděním tohoto nařízení, přičemž bude odpovídat konkrétním administrativním potřebám jednotlivých členských států.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 58 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Náklady spojené se zřízením a provozem ústředního systému, komunikační infrastruktury a vnitrostátních jednotných rozhraní jsou hrazeny ze souhrnného rozpočtu Unie.

1.  Náklady spojené se zřízením a provozem ústředního systému, komunikační infrastruktury a vnitrostátních jednotných rozhraní jsou hrazeny ze souhrnného rozpočtu Unie. Před zahájením zadávacího řízení provede Komise přesnou analýzu technických požadavků na začlenění stávajících vnitrostátních systémů, technických norem a požadavků týkajících se obsahu a přístupnosti EES.

Odůvodnění

V EU na úrovni členských států a v třetích zemích je trendem rostoucí digitalizace hraničních kontrol. Jedenáct unijních členů schengenského prostoru a Bulharsko, Rumunsko a Spojené království provozují systémy podobné systému vstupu/výstupu, obvykle omezené na vybraná letiště. Avšak zkušenosti s rozvojem jiných rozsáhlých systémů IT na úrovni EU, jako jsou systémy SIS II a VIS, ukázaly, že se tyto iniciativy potýkají s rostoucími náklady. V zájmu minimalizace nebezpečí zvyšování nákladů je proto důležité náklady předem maximálně upřesnit.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 64 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Do [Six months after the entry into force of this Regulation – OPOCE, please replace with the actual date] a poté každých šest měsíců během vývojové fáze systému EES předloží agentura eu-LISA Evropskému parlamentu a Radě zprávu o aktuálním stavu vývoje ústředního systému, jednotných rozhraní a komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem a jednotnými rozhraními. Po ukončení vývoje předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ve které podrobně vysvětlí, jak byly splněny cíle týkající se zejména plánování a nákladů, a odůvodní případné odchylky.

2.  Do [Six months after the entry into force of this Regulation – OPOCE, please replace with the actual date] a poté každých šest měsíců během vývojové fáze systému EES předloží agentura eu-LISA Evropskému parlamentu a Radě zprávu o aktuálním stavu vývoje ústředního systému, jednotných rozhraní a komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem a jednotnými rozhraními. Zpráva zahrnuje přehled vývoje rozpočtu a nákladů s podrobným technickým a finančním posouzením, přesnými informacemi o zvyšování nákladů a změnách konstrukčních požadavků a o důvodech těchto odchylek. Je-li spuštěn krizový mechanismus, zpráva uvede důvody a důsledky tohoto spuštění. Po ukončení vývoje předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ve které podrobně vysvětlí, jak byly splněny cíle týkající se zejména plánování a nákladů, a odůvodní případné odchylky.

Odůvodnění

Zkušenosti s rozvojem jiných rozsáhlých systémů IT na úrovni EU, jako jsou systémy SIS II a VIS, ukázaly, že se tyto iniciativy potýkají s rostoucími náklady. Navrhuje se, aby zprávy předkládané agenturou eu-LISA Parlamentu a Radě během vývoje EES zahrnovaly povinné informování o vývoji v oblasti rozpočtu a nákladů s cílem zajistit plnou parlamentní kontrolu a dohled nad tímto procesem a minimalizovat nebezpečí zvyšování nákladů a zpoždění.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 64 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Tři roky po zahájení provozu EES a poté vždy po čtyřech letech předloží Komise celkové hodnocení systému EES. Toto celkové hodnocení obsahuje posouzení dosažených výsledků ve vztahu ke stanoveným cílům a dopadu na základní práva, zhodnotí platnost výchozího principu, uplatňování nařízení, zabezpečení systému EES a jakékoli důsledky dalšího fungování a uvádí nezbytná doporučení. Komise předloží tuto hodnotící zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

5.  Tři roky po zahájení provozu EES a poté vždy po čtyřech letech předloží Komise celkové hodnocení systému EES. Toto celkové hodnocení obsahuje posouzení dosažených výsledků ve vztahu ke stanoveným cílům a dopadu na základní práva, zhodnotí platnost výchozího principu, uplatňování nařízení, zabezpečení systému EES a jakékoli důsledky, zejména pokud mají dopad na rozpočet, dalšího fungování a uvádí nezbytná doporučení. Komise předloží tuto hodnotící zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

Odůvodnění

K zajištění plné parlamentní kontroly a dohledu nad rozpočtem a plánování rozpočtu a v zájmu co nejvčasnějšího odhalení případných změn s dopadem na rozpočet se navrhuje, aby celkové hodnocení zahrnovalo přehled možných rozpočtových implikací budoucího fungování systému.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zřízení systému vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států EU, a stanovení podmínek přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva

Referenční údaje

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

9.5.2016

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Monika Hohlmeier

25.4.2016

Datum přijetí

8.12.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

11

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Monika Vana, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Valentinas Mazuronis, József Nagy, Claudia Schmidt


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zřízení systému vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států EU, a stanovení podmínek přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva

Referenční údaje

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)

Datum předložení EP

6.4.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

9.5.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

20.4.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

24.5.2016

8.12.2016

27.2.2017

 

Datum přijetí

27.2.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

7

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Christel Schaldemose, Martina Werner

Datum předložení

8.3.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

PPE

Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer, Martina Werner

7

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

0

ECR

Daniel Dalton

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění