Procedure : 2016/0106(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0057/2017

Indgivne tekster :

A8-0057/2017

Forhandlinger :

PV 25/10/2017 - 3
CRE 25/10/2017 - 3

Afstemninger :

PV 25/10/2017 - 7.5
CRE 25/10/2017 - 7.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0411

BETÆNKNING     ***I
PDF 1066kWORD 155k
8.3.2017
PE 592.408v03-00 A8-0057/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser og om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008 og forordning (EU) nr. 1077/2011

(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

ERRATA/ADDENDA
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 MINDRETALSUDTALELSE
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser og om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008 og forordning (EU) nr. 1077/2011

(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0194),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 77, stk. 2, litra b) og d), artikel 87, stk. 2, litra a) og artikel 88, stk. 22, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0135/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 21. september 2016 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Budgetudvalget (A7-0057/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Med henblik på yderligere at forbedre forvaltningen af de ydre grænser og navnlig for at kontrollere overholdelsen af bestemmelserne om tilladte ophold inden for Schengenområdet, bør der oprettes et system, der elektronisk registrerer, hvornår og hvor tredjelandsstatsborgere, der får indrejse med henblik på et kortvarigt ophold i Schengenområdet, ind- og udrejser, og som beregner, hvor længe de har tilladelse til at blive.

Begrundelse

Der bør tilføjes en betragtning, der beskriver de overordnede formål med oprettelsen af et ind- og udrejsesystem.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Det er nødvendigt at specificere målene for ind- og udrejsesystemet og dets tekniske opbygning, at fastsætte bestemmelser vedrørende driften og brugen af systemet samt ansvaret herfor, de kategorier af oplysninger, der skal indlæses i systemet, formålet med og kriterierne for indlæsningen af disse oplysninger, de myndigheder, der skal have adgang til oplysningerne og yderligere regler for databehandling og beskyttelse af personoplysninger.

(7)  Det er nødvendigt at præcisere formålene med ind- og udrejsesystemet, de kategorier af oplysninger, der skal indlæses i systemet, kriterierne for indlæsningen, de myndigheder, der skal have adgang til oplysningerne og yderligere regler for databehandling og beskyttelse af personoplysninger samt systemets tekniske arkitektur, bestemmelser vedrørende driften og brugen af systemet og dets interoperabilitet med andre informationssystemer. Det er også nødvendigt at definere ansvaret for systemet.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Der bør fastlægges præcise regler for ansvaret for udviklingen og driften af ind- og udrejsesystemet og medlemsstaternes ansvar for tilkoblingen af deres systemer til ind- og udrejsesystemet. Medlemsstaterne bør kunne bruge ressourcer, der stilles til rådighed gennem deres nationale programmer under Fonden for Intern Sikkerhed, til udvikling og drift af ind- og udrejsesystemet på nationalt plan. Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, som blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011, bør være ansvarligt for udviklingen og den operationelle forvaltning af et centraliseret ind- og udrejsesystem i overensstemmelse med denne forordning, og de relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 1077/2011 bør ændres i overensstemmelser hermed.

 

__________

 

1a  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EUT L 286 af 1.11.2011, s. 1).

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Formålet med ind- og udrejsesystemet bør være at forbedre forvaltningen af de ydre grænser, forhindre irregulær migration og lette forvaltningen af migrationsstrømme. Ind- og udrejsesystemet skal navnlig være med til at sikre identifikationen af alle personer, der ikke eller ikke længere overholder reglerne for opholdets varighed på medlemsstaternes område.

(9)  Formålet med ind- og udrejsesystemet bør være at forbedre forvaltningen af de ydre grænser, forhindre irregulær migration og lette forvaltningen af migrationsstrømme. Ind- og udrejsesystemet bør navnlig, og når det er relevant, bidrage til identifikationen af personer, der ikke eller ikke længere opfylder betingelserne for et tilladt opholds varighed på medlemsstaternes område. Desuden bør ind- og udrejsesystemet bidrage til forebyggelsen, opdagelsen og efterforskningen af terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Ind- og udrejsesystemet bør bestå af et centralt system, der skal fungere som en central edb-database med biometriske og alfanumeriske oplysninger, en national ensartet grænseflade i hver medlemsstat, en sikker kommunikationskanal mellem ind- og udrejsesystemets centrale system og det centrale visuminformationssystem (VIS' centrale system) under visuminformationssystemet (VIS), der blev oprettet ved Rådets afgørelse 2004/512/EF1a, samt en sikker og krypteret kommunikationsinfrastruktur mellem det centrale system og de nationale ensartede grænseflader. Hver medlemsstat bør tilslutte sine nationale grænseinfrastrukturer til den nationale ensartede grænseflade på en sikker måde. For at gøre det muligt for tredjelandsstatsborgere og transportvirksomheder på ethvert tidspunkt at kontrollere længden af det resterende tilladte ophold skal der udvikles en webtjeneste. De relevante interessenter bør høres under udviklingen af webtjenesten.

 

_______________

 

1a Rådets beslutning 2004/512/EF af 8. juni 2004 om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) (EUT L 213 af 15.6.2004, s. 5).

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 9 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9b)  Der bør skabes interoperabilitet mellem ind- og udrejsesystemet og VIS i form af en direkte kommunikationskanal mellem VIS' centrale system og ind- og udrejsesystemets centrale system med henblik på at gøre det muligt for de grænsemyndigheder, der bruger ind- og udrejsesystemet, at søge i VIS for at hente visumrelaterede oplysninger med henblik på at oprette eller opdatere den individuelle mappe, at gøre det muligt for grænsemyndighederne ved de ydre grænser at kontrollere visummets gyldighed og en visumindehavers identitet ved hjælp af fingeraftryk direkte i VIS og at gøre det muligt for grænsemyndighederne at verificere identiteten på tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for visumpligten, i VIS ved hjælp af fingeraftryk. Interoperabilitet bør også gøre det muligt for de grænsemyndigheder, der bruger VIS, at søge i ind- og udrejsesystemet direkte fra VIS med henblik på behandling af visumansøgninger og afgørelser vedrørende disse ansøgninger og at gøre det muligt for visummyndigheder at opdatere visumrelaterede oplysninger i ind- og udrejsesystemet, i tilfælde af at et visum bliver annulleret, inddraget eller forlænget. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008/EF1a bør ændres i overensstemmelse hermed.

 

_________

 

1a  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen) (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 60).

Begrundelse

Rækkefølgen af betragtningerne er ændret for at afspejle artiklernes rækkefølge. Tidligere betragtning 13 er ikke ændret.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 9 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9c)  Kommissionen fremlagde i sin meddelelse af 6. april 2016 om bedre og mere intelligente IT-systemer til grænsekontrol og sikkerhed en fremgangsmåde til skabelse af interoperabilitet mellem informationssystemer med det formål at forbedre strukturen for forvaltning af EU-data vedrørende grænsekontrol og -sikkerhed. Ekspertgruppen på højt plan om informationssystemer og interoperabilitet, der er blevet oprettet som bebudet i denne meddelelse, forventes at fremlægge sine resultater i foråret 2017. Disse resultater kan være relevante for videreudviklingen af ind- og udrejsesystemet, og Kommissionen opfordres i givet fald til at foreslå hensigtsmæssige foranstaltninger vedrørende ind- og udrejsesystemet.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 9 d (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9d)  Nærværende forordning bør fastlægge, hvilke myndigheder i medlemsstaterne der kan få tilladelse til at få adgang til at indlæse, ændre, slette eller indhente oplysninger særligt med henblik på ind- og udrejsesystemet og i det omfang, det er nødvendigt, for at de kan udføre deres opgaver.

Begrundelse

Rækkefølgen af betragtningerne er ændret for at afspejle artiklernes rækkefølge. Tidligere betragtning 14 er ikke ændret.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 9 e (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9e)  Enhver behandling af oplysninger i ind- og udrejsesystemet bør stå i forhold til de forfulgte mål og være nødvendig for udførelsen af de kompetente myndigheders opgaver. Ved anvendelsen af ind- og udrejsesystemet bør de kompetente myndigheder sikre, at den menneskelige værdighed og integriteten for de personer, hvorom der anmodes om oplysninger, respekteres, og de må ikke forskelsbehandle personer på grundlag af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder eller seksuel orientering.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  For at nå disse mål bør alfanumeriske oplysninger og biometriske data (fingeraftryk og ansigtsbillede) behandles i ind- og udrejsesystemet. Brugen af biometri er trods dens indvirkning på privatlivets fred for rejsende berettiget af to grunde. For det første er biometri en pålidelig metode til identifikation af tredjelandsstatsborgere på medlemsstaternes område, der ikke er i besiddelse af rejsedokumenter eller nogen anden form for identifikation, en almindeligt benyttet metode blandt irregulære migranter. For det andet muliggør biometri en mere pålidelig sammenligning af lovlige rejsendes ind- og udrejseoplysninger. Hvis der anvendes ansigtsbilleder i kombination med fingeraftryksdata, er der mulighed for at reducere antallet af registrerede fingeraftryk, samtidig med at der opnås samme resultat med hensyn til nøjagtigheden af identifikationen.

(10)  Alfanumeriske oplysninger og biometriske data (fingeraftryk og ansigtsbillede) bør primært indsamles og behandles i ind- og udrejsesystemet med henblik på at forbedre forvaltningen af de ydre grænser, forhindre irregulær migration og lette forvaltningen af migrationsstrømme. Personoplysninger, der indsamles i ind- og udrejsesystemet, må kun behandles yderligere for at bidrage til forebyggelsen, opdagelsen og efterforskningen af terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger i henhold til de betingelser, der er fastlagt i denne forordning. Brugen af biometri er trods dens indvirkning på privatlivets fred for rejsende berettiget af to grunde. For det første er biometri en pålidelig metode til identifikation af tredjelandsstatsborgere på medlemsstaternes område, der ikke er i besiddelse af rejsedokumenter eller nogen anden form for identifikation, en almindeligt benyttet metode blandt irregulære migranter. For det andet muliggør biometri en mere pålidelig sammenligning af lovlige rejsendes ind- og udrejseoplysninger. Hvis der anvendes ansigtsbilleder i kombination med fingeraftryksdata, er der mulighed for at reducere antallet af registrerede fingeraftryk, samtidig med at der opnås samme resultat med hensyn til nøjagtigheden af identifikationen.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Der bør registreres fire fingeraftryk af tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for visumpligten, i ind- og udrejsesystemet, hvis det er fysisk muligt, for derved at gøre det muligt at foretage en præcis verifikation og identifikation (hvorved det sikres, at tredjelandsstatsborgeren ikke allerede er registreret under en anden identitet eller med et andet rejsedokument) og sikre, at der i alle tilfælde er tilstrækkelige oplysninger til rådighed. Der vil blive foretaget kontrol af visumindehaveres fingeraftryk i visuminformationssystemet (VIS), der blev oprettet ved Rådets beslutning 2004/512/EC4. Ansigtsbilledet af såvel tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for visumpligten, som tredjelandsstatsborgere, der er visumindehavere, bør registreres i ind- og udrejsesystemet, og det bør bruges som den væsentligste biometriske identifikator til verifikation af identiteten af tredjelandsstatsborgere, som tidligere er blevet registreret i ind- og udrejsesystemet; dette bør ske så længe deres individuelle mappe ikke er blevet slettet. Alternativt bør den pågældende verifikation udføres ved brug af fingeraftryk.

(11)  Der bør registreres fire fingeraftryk af tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for visumpligten, i ind- og udrejsesystemet, hvis det er fysisk muligt, for derved at gøre det muligt at foretage en præcis verifikation og identifikation (hvorved det sikres, at tredjelandsstatsborgeren ikke allerede er registreret under en anden identitet eller med et andet rejsedokument) og sikre, at der er tilstrækkelige oplysninger til rådighed til at opfylde ind- og udrejsesystemets målsætninger. Der vil blive foretaget kontrol af visumindehaveres fingeraftryk i VIS. Ansigtsbilledet af såvel tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for visumpligten, som tredjelandsstatsborgere, der er visumindehavere, bør registreres i ind- og udrejsesystemet, og det bør bruges som den væsentligste biometriske identifikator til verifikation af identiteten af tredjelandsstatsborgere, som tidligere er blevet registreret i ind- og udrejsesystemet; dette bør ske så længe deres individuelle mappe ikke er blevet slettet. Alternativt bør den pågældende verifikation udføres ved brug af fingeraftryk.

__________

__________

4  Rådets beslutning 2004/512/EF af 8. juni 2004 om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) (EUT L 213 af 15.6.2004, s. 5).

 

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 12

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Alternativt bør den pågældende verifikation udføres ved brug af fingeraftryk. Ind- og udrejsesystemet bør bestå af et centralt system, der omfatter en central edb-database med biometriske og alfanumeriske oplysninger, en national ensartet grænseflade i hver medlemsstat, en sikker kommunikationskanal mellem ind- og udrejsesystemets centrale system og VIS' centrale system og kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale system og de nationale ensartede grænseflader. Hver medlemsstat bør tilslutte sine nationale grænseinfrastrukturer til den nationale ensartede grænseflade.

udgår

Begrundelse

Denne betragtning er flyttet.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Der bør skabes interoperabilitet mellem ind- og udrejsesystemet og VIS i form af en direkte kommunikationskanal mellem de centrale systemer med henblik på at gøre det muligt for de grænsemyndigheder, der bruger ind- og udrejsesystemet, at søge i VIS for at hente visumrelaterede oplysninger med henblik på at oprette eller opdatere den individuelle mappe, at gøre det muligt for grænsemyndighederne ved de ydre grænser at kontrollere visummets gyldighed og en visumindehavers identitet ved hjælp af fingeraftryk direkte i VIS og at gøre det muligt for grænsemyndighederne at verificere identiteten på tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for visumpligten, i VIS ved hjælp af fingeraftryk. Interoperabilitet skal også gøre det muligt for de grænsemyndigheder, der bruger VIS, at søge i ind- og udrejsesystemet direkte fra VIS med henblik på behandlingen af visumansøgninger og afgørelser vedrørende disse ansøgninger og at gøre det muligt for visummyndigheder at opdatere visumrelaterede oplysninger i ind- og udrejsesystemet i tilfælde af, at et visum bliver annulleret, inddraget eller forlænget. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

udgår

Begrundelse

Denne betragtning er flyttet.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 14

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Nærværende forordning bør fastlægge, hvilke myndigheder i medlemsstaterne der kan få tilladelse til at få adgang til at indlæse, ændre, slette eller indhente oplysninger særligt med henblik på ind- og udrejsesystemet og i det omfang, det er nødvendigt, for at de kan udføre deres opgaver.

udgår

Begrundelse

Denne betragtning er flyttet.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 15

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Enhver behandling af oplysninger i ind- og udrejsesystemet bør stå i et rimeligt forhold til de forfulgte mål og være nødvendig for, at de kompetente myndigheder kan udføre deres opgaver. Ved anvendelsen af ind- og udrejsesystemet bør de kompetente myndigheder sikre, at den menneskelige værdighed og integriteten for de personer, hvorom der anmodes om oplysninger, respekteres, og de må ikke forskelsbehandle personer på grundlag af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.

udgår

Begrundelse

Denne betragtning er flyttet.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Ved bekæmpelsen af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger er det bydende nødvendigt, at de retshåndhævende myndigheder råder over helt aktuelle oplysninger, hvis de skal udføre deres opgaver. Adgangen til VIS-data med henblik på retshåndhævelse har allerede vist sig nyttig i forbindelse med identifikationen af mennesker, der har lidt en voldsom død, og som hjælp for efterforskerne til at gøre betydelige fremskridt i sager om menneskehandel, terrorisme og narkotikahandel. Adgang til oplysningerne i ind- og udrejsesystemet er nødvendig med henblik på forebyggelse, opdagelse og efterforskning af terrorhandlinger som nævnt i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA6 eller andre alvorlige strafbare handlinger som nævnt i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA7. De oplysninger, der genereres af ind- og udrejsesystemet, vil kunne bruges som værktøj til verifikation af identitet både i tilfælde, hvor tredjelandsstatsborgeren har ødelagt sine dokumenter, og hvor de retshåndhævende myndigheder er i færd med at efterforske en forbrydelse gennem brug af fingeraftryk eller ansigtsbillede og ønsker at fastslå en identitet. Det vil også kunne bruges som et strafferetligt efterforskningsværktøj til at tilvejebringe beviser ved at spore rejseruterne for en person, der mistænkes for at have begået en forbrydelse, eller et offer for en forbrydelse. Ind- og udrejsesystemet bør derfor være til rådighed for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Den Europæiske Politienhed ("Europol") på de betingelser, der er fastsat i forordningen.

(16)  Ved bekæmpelsen af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger er det nødvendigt, at de udpegede retshåndhævende myndigheder råder over helt aktuelle oplysninger, hvis de skal udføre deres opgaver. Adgangen til VIS-data med henblik på retshåndhævelse har allerede vist sig nyttig i forbindelse med identifikationen af mennesker, der har lidt en voldsom død, og som hjælp for efterforskerne til at gøre betydelige fremskridt i sager om menneskehandel, terrorisme og narkotikahandel. Adgang til oplysningerne i ind- og udrejsesystemet er nødvendig med henblik på forebyggelse, opdagelse og efterforskning af terrorhandlinger som nævnt i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA eller andre alvorlige strafbare handlinger som nævnt i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA. De oplysninger, der genereres af ind- og udrejsesystemet, vil kunne bruges som værktøj til verifikation af identitet både i tilfælde, hvor tredjelandsstatsborgeren har ødelagt sine dokumenter, og hvor de retshåndhævende myndigheder er i færd med at efterforske en forbrydelse gennem brug af fingeraftryk eller ansigtsbillede og ønsker at fastslå en identitet. De vil også kunne bruges som et værktøj til at tilvejebringe beviser ved at spore rejseruterne for en person, der mistænkes for at have begået en forbrydelse, eller et offer for en forbrydelse. Ind- og udrejsesystemet bør derfor være til rådighed for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Den Europæiske Politienhed ("Europol") på de betingelser, der er fastsat i forordningen. I forbindelse med retshåndhævelsesforanstaltninger og forebyggelse, opdagelse og efterforskning af en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling er søgning i databasen forholdsmæssig, hvis der foreligger et tungtvejende hensyn til den offentlige sikkerhed. Enhver søgning skal være behørigt begrundet og stå i forhold til formålet.

___________

___________

6  Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002 s.6).

6  Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002 s. 6).

7  Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (EFT L 190 af 18.7.2002, s. 1)

7  Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (EFT L 190 af 18.7.2002, s. 1)

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 17

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Desuden spiller Europol en central rolle med hensyn til samarbejdet mellem medlemsstaternes myndigheder på området grænseoverskridende kriminalitet ved at understøtte forebyggelse, analyse og efterforskning af kriminalitet på EU-plan. Europol bør derfor også have adgang til ind- og udrejsesystemet inden for rammerne af sine opgaver, jf. Rådets afgørelse 2009/371/RIA8. 8

(17)  Desuden spiller Europol en central rolle med hensyn til samarbejdet mellem medlemsstaternes myndigheder på området grænseoverskridende kriminalitet ved at understøtte forebyggelse, analyse og efterforskning af kriminalitet på EU-plan. Europol bør derfor også have adgang til ind- og udrejsesystemet inden for rammerne af sine opgaver, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/7948. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse bør føre tilsyn med Europols behandling af personoplysninger og sikre fuld overholdelse af gældende databeskyttelsesregler.

___________________

___________________

8  Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol) (EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37).

8  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53).

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 19

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Sammenligninger af oplysninger på grundlag af et latent fingeraftryk, som er det fingeraftryksspor, der kan findes på et gerningssted, er af afgørende betydning inden for politisamarbejde. Muligheden for at sammenligne et latent fingeraftryk med de fingeraftryksdata, der er lagret i ind- og udrejsesystemet, i de tilfælde, hvor der er rimelig grund til at antage, at gerningsmanden eller offeret kan være registreret i ind- og udrejsesystemet, vil give de retshåndhævende myndigheder i medlemsstaterne et meget værdifuldt redskab til at forebygge, opdage eller efterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger, når for eksempel de eneste beviser på et gerningssted er latente fingeraftryk.

(19)  Sammenligninger af oplysninger på grundlag af et latent fingeraftryk, som er det fingeraftryksspor, der kan findes på et gerningssted, er af afgørende betydning inden for politisamarbejde. Muligheden for at sammenligne et latent fingeraftryk med de fingeraftryksdata, der er lagret i ind- og udrejsesystemet, i de tilfælde, hvor der er rimelig grund til at antage, at gerningsmanden eller offeret kan være registreret i ind- og udrejsesystemet, er nødvendig, for at de retshåndhævende myndigheder i medlemsstaterne kan forebygge, opdage eller efterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger, når for eksempel de eneste beviser på et gerningssted er latente fingeraftryk.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 24 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24a)  Medlemsstaterne bør sikre, at alle grænsevagter har adgang til Interpols database over stjålne og bortkomne rejsedokumenter de relevante nationale databaser og EU-databaser. De bør desuden sikre, at grænsevagterne i fuld udstrækning gør brug af deres ret til adgang til disse databaser, når de registrerer rejsende fra tredjelande, som indrejser i eller udrejser af EU's område.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 25

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  De personoplysninger, der lagres i ind- og udrejsesystemet, bør ikke gemmes længere, end det er nødvendigt af hensyn til formålene med systemet. Det er hensigtsmæssigt at lagre oplysninger vedrørende tredjelandsstatsborgere i fem år med henblik på grænseforvaltning for at undgå, at tredjelandsstatsborgere skal genregistreres i ind- og udrejsesystemet før udløbet af dette tidsrum. For så vidt angår tredjelandsstatsborgere, der er familiemedlemmer til en unionsborger, på hvem direktiv 2004/38/EF10 finder anvendelse, eller til en tredjelandsstatsborger, der har ret til fri bevægelighed i henhold EU-retten, og som ikke er indehaver af et opholdskort som omhandlet i direktiv 2004/38/EF, er det hensigtsmæssigt at gemme hver kombineret ind- og udrejseregistrering i højst et år efter den sidste udrejse.

(25)  De personoplysninger, der lagres i ind- og udrejsesystemet, bør ikke gemmes længere, end det er strengt nødvendigt i forhold til de formål, hvortil oplysningerne behandles. Det er tilstrækkeligt at lagre oplysninger vedrørende tredjelandsstatsborgere, som har brugt ind- og udrejsesystemet på lovlig vis, og vedrørende tredjelandsstatsborgere, der er blevet nægtet indrejse med henblik på et kortere ophold {eller på grundlag af et rundrejsevisum}, i to år med henblik på grænseforvaltning for at undgå, at tredjelandsstatsborgere skal genregistreres i ind- og udrejsesystemet før udløbet af dette tidsrum. Den toårige datalagringsperiode vil reducere hyppigheden af genregistrering og vil være til gavn for alle rejsende, idet både den gennemsnitlige tid, der medgår til grænsepassage, og ventetiden ved grænseovergangsstederne vil blive reduceret. Også for en rejsende, der kun én gang rejser ind i Schengenområdet, vil det forhold, at andre rejsende, der allerede er registreret i ind- og udrejsesystemet, ikke skal genregistreres før udløbet af den toårige periode reducere ventetiden ved grænsen. Denne toårige datalagringsperiode er også nødvendig for at lette grænsepassagen ved brug af procesacceleratorer og selvbetjeningssystemer. For så vidt angår tredjelandsstatsborgere, der er familiemedlemmer til en unionsborger, på hvem direktiv 2004/38/EF finder anvendelse, eller til en tredjelandsstatsborger, der har ret til fri bevægelighed i henhold EU-retten, og som ikke er indehaver af et opholdskort som omhandlet i direktiv 2004/38/EF, er det hensigtsmæssigt at gemme hver kombineret ind- og udrejseregistrering i højst et år efter den sidste udrejse. Ved udløbet af den relevante datalagringsperiode bør oplysningerne slettes automatisk.

___________

___________

10  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77).

10  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77).

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 25 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a)  Det vil være nødvendigt med en lagringsperiode på fire år i forbindelse med oplysninger vedrørende tredjelandsstatsborgere, der ikke er udrejst fra medlemsstatens område inden udløbet af det tilladte ophold, for at understøtte identifikations- og tilbagesendelsesproceduren. Oplysningerne bør automatisk slettes efter en periode på fire år, medmindre der er grund til at slette dem tidligere.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 26

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  En femårig datalagringsperiode er nødvendig for, at grænsevagten har mulighed for at gennemføre den nødvendige risikoanalyse, der kræves ifølge Schengengrænsekodeksen, før den rejsende får lov til at indrejse i Schengenområdet. Behandlingen af visumansøgninger i konsulater kræver også, at ansøgerens rejsehistorik analyseres med henblik på at vurdere brugen af tidligere visa og overholdelsen af betingelserne for ophold. Passtemplingen vil blive fjernet og erstattet af en søgning i ind- og udrejsesystemet. Den rejsehistorik, der er til rådighed i systemet, bør derfor dække et tidsrum, der er tilstrækkeligt langt med henblik på visumudstedelse. Den femårige datalagringsperiode vil reducere frekvensen af genregistrering og vil være til gavn for alle rejsende, idet den gennemsnitlige tid, der medgår til grænsepassage, vil blive reduceret, hvilket tilsvarende vil ske for ventetiden ved grænseovergangsstederne. Også for en rejsende, der kun én gang rejser ind i Schengenområdet, vil det forhold, at andre rejsende, der allerede er registreret i ind- og udrejsesystemet, ikke skal genregistreres, reducere ventetiden ved grænsen. Denne datalagringsperiode vil også være nødvendig for at give mulighed for at lempe grænsepassagen ved brug af procesacceleratorer og selvbetjeningssystemer. En sådan lempelse afhænger af de oplysninger, der er registreret i systemet. En kortere datalagringsperiode ville have en negativ indvirkning på grænsekontrollens varighed. En kortere dataopbevaringsperiode ville reducere gruppen af rejsende, der kan have gavn af en sådan lempelse og dermed undergrave det erklærede mål om at lette grænsepassagen.

(26)  En toårig datalagringsperiode for oplysninger vedrørende tredjelandsstatsborgere, som har brugt ind- og udrejsesystemet på lovlig vis, og vedrørende tredjelandsstatsborgere, der er blevet nægtet indrejse med henblik på et kortere ophold {eller på grundlag af et rundrejsevisum}, og en fireårig datalagringsperiode for oplysninger vedrørende tredjelandsstatsborgere, der ikke er udrejst fra medlemsstatens område inden udløbet af det tilladte ophold, er nødvendig for, at grænsevagten har mulighed for at gennemføre den nødvendige risikoanalyse, der kræves ifølge Schengengrænsekodeksen, før den rejsende får lov til at indrejse i Schengenområdet. Behandlingen af visumansøgninger i konsulater kræver også, at ansøgerens rejsehistorik analyseres med henblik på at vurdere brugen af tidligere visa, og om betingelserne for ophold er blevet overholdt. Passtemplingen vil blive fjernet og erstattet af en søgning i ind- og udrejsesystemet. Den rejsehistorik, der er til rådighed i systemet, bør derfor dække et tidsrum, der er tilstrækkeligt langt med henblik på visumudstedelse. Under risikoanalysen ved grænsen og under behandlingen af en visumansøgning bør rejsehistorikken for den tredjelandsstatsborger kontrolleres for at fastslå, om vedkommende tidligere har overskredet den maksimale varighed af et godkendt ophold. Det er derfor nødvendigt at sikre en længere datalagringsperiode på fire år for oplysninger vedrørende tredjelandsstatsborgere, der ikke er udrejst fra medlemsstatens område inden udløbet af det tilladte ophold, end for oplysninger vedrørende tredjelandsstatsborgere, som har brugt ind- og udrejsesystemet på lovlig vis, og vedrørende tredjelandsstatsborgere, der er blevet nægtet indrejse med henblik på et kortere ophold {eller på grundlag af et rundrejsevisum}.

Ændringsforslag     23

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Det vil være nødvendigt med samme lagringsperiode på fem år i forbindelse med oplysninger vedrørende personer, der ikke er udrejst fra medlemsstatens område inden udløbet af det tilladte ophold, for at understøtte identifikations- og tilbagesendelsesproceduren og vedrørende personer, der er blevet nægtet indrejse med henblik på et kortere ophold eller på grundlag af et rundrejsevisum. Oplysningerne bør slettes efter en periode på fem år, medmindre der er grund til at slette dem tidligere.

udgår

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 28

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Der bør fastlægges præcise regler for ansvaret for udviklingen og driften af ind- og udrejsesystemet og medlemsstaternes ansvar for tilkoblingen af deres systemer til ind- og udrejsesystemet. Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, som blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011, bør være ansvarligt for udviklingen og den operationelle forvaltning af et centraliseret ind- og udrejsesystem i overensstemmelse med denne forordning, og de relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 1077/2011 bør ændres i overensstemmelser hermed.

udgår

Begrundelse

Denne betragtning er flyttet.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 30

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF12 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger finder anvendelse på medlemsstaternes behandling af personoplysninger i medfør af nærværende forordning, medmindre denne behandling foretages af medlemsstaternes udpegede myndigheder eller kontrolmyndigheder med henblik på at forebygge, opdage eller efterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger.

(30)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67912 finder anvendelse på medlemsstaternes behandling af personoplysninger i medfør af nærværende forordning, medmindre denne behandling foretages af medlemsstaternes udpegede myndigheder eller kontrolmyndigheder med henblik på at forebygge, efterforske, opdage eller retsforfølge terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger.

___________________

___________________

12  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

12  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 31

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)   Medlemsstaternes myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, opdage og efterforske terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger i medfør af nærværende forordning bør være omfattet af databeskyttelsesstandarder i henhold til national lovgivning, som er i overensstemmelse med Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA13.

(31)  De nationale love og administrative bestemmelser, der vedtages i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/68012a, finder anvendelse på behandling af personoplysninger hos de kompetente myndigheder i medlemsstaterne med henblik på at forebygge, efterforske, opdage eller retsforfølge terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger i medfør af denne forordning.

___________________

___________________

 

12a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

13 Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA af 27. november 2008 om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager (EUT L 350, 30.12.2008, s. 60).

 

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 34

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  De uafhængige tilsynsmyndigheder, som er oprettet i henhold til artikel 28 i direktiv 95/46/EF, bør kontrollere, at medlemsstaternes behandling af personoplysninger er lovlig, mens Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, som er oprettet ved forordning (EF) nr. 45/2001, bør kontrollere EU-institutionernes og -organernes aktiviteter i forbindelse med behandlingen af personoplysninger. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og tilsynsmyndighederne bør samarbejde om tilsynet med ind- og udrejsesystemet.

(34)  De uafhængige tilsynsmyndigheder, som er oprettet i henhold til artikel 51 i forordning (EU) 2016/679, bør kontrollere, at medlemsstaternes behandling af personoplysninger er lovlig, mens Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, som er oprettet ved forordning (EF) nr. 45/2001, bør kontrollere EU-institutionernes og -organernes aktiviteter i forbindelse med behandlingen af personoplysninger. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og tilsynsmyndighederne bør samarbejde om tilsynet med ind- og udrejsesystemet.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 35

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  De nationale tilsynsmyndigheder, der er oprettet i medfør af artikel 25 i Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA, bør overvåge lovligheden af behandling af personoplysninger med henblik på retshåndhævelse i medlemsstaterne, og de nationale tilsynsmyndigheder, der er oprettet i medfør af artikel 33 i afgørelse 2009/371/RIA, bør kontrollere lovligheden af den databehandling, der udføres af Europol.

(35)  De nationale tilsynsmyndigheder, der er oprettet i medfør af artikel 41 i direktiv (EU) 2016/680, bør overvåge lovligheden af behandling af personoplysninger med henblik på retshåndhævelse i medlemsstaterne.

Begrundelse

Overvågning af lovligheden af behandling, der foretages af Europol, er et kompetenceområde for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse i henhold til artikel 43 i Europol-forordningen og ikke for de nationale tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 36

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  (...) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i medfør af artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 45/2001 og har afgivet udtalelse den

(36)  (...) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i medfør af artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 45/2001 og har afgivet udtalelse den 21. september 2016.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 37

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  Med forslaget fastsættes strenge regler for adgangen til ind- og udrejsesystemet og bestemmelser om de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Det indeholder også regler om den enkeltes ret til indsigt, berigtigelse, sletning og klageadgang, navnlig retten til domstolsprøvelse og uafhængige offentlige myndigheders tilsyn med behandlingen af oplysningerne. Denne forordning overholder derfor de grundlæggende rettigheder og de principper, som anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig retten til menneskelig værdighed (charterets artikel 1), forbuddet mod slaveri og tvangsarbejde (chartrets artikel 5), retten til frihed og sikkerhed (chartrets artikel 6), respekten for privatliv og familieliv (chartrets artikel 7), beskyttelsen af personoplysninger (chartrets artikel 8), retten til ikke-forskelsbehandling (chartrets artikel 21), børns rettigheder (chartrets artikel 24), ældres rettigheder (chartrets artikel 25), handicappede menneskers rettigheder (chartrets artikel 26) samt adgangen til effektive retsmidler (chartrets artikel 47).

(37)  Med forslaget fastsættes strenge regler for adgangen til ind- og udrejsesystemet og bestemmelser om de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Det indeholder også regler om den enkeltes ret til indsigt, berigtigelse, supplering, sletning og klageadgang, navnlig retten til domstolsprøvelse og uafhængige offentlige myndigheders tilsyn med behandlingen af oplysningerne. Denne forordning overholder derfor de grundlæggende rettigheder og de principper, som anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig retten til menneskelig værdighed (charterets artikel 1), forbuddet mod slaveri og tvangsarbejde (chartrets artikel 5), retten til frihed og sikkerhed (chartrets artikel 6), respekten for privatliv og familieliv (chartrets artikel 7), beskyttelsen af personoplysninger (chartrets artikel 8), retten til ikke-forskelsbehandling (chartrets artikel 21), børns rettigheder (chartrets artikel 24), ældres rettigheder (chartrets artikel 25), handicappede menneskers rettigheder (chartrets artikel 26) samt adgangen til effektive retsmidler (chartrets artikel 47).

Ændringsforslag     31

Forslag til forordning

Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(37a)  Medlemsstaterne må under ingen omstændigheder bruge adgang til data i ind- og udrejsesystemet som begrundelse for at fravige deres internationale forpligtelser i henhold til Genève-konventionen om flygtninges retsstilling af 28. juli 1951 som suppleret med New York-protokollen af 31. januar 1967 og må ikke anvendes til at nægte asylansøgere sikre og effektive lovlige veje til Unionens område med henblik på at udøve deres ret til international beskyttelse.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 39 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(39a)  Ved idriftsættelsen bør det antages, at alle resterende kontroller ved de indre grænser er blevet afskaffet, og at alle de nuværende Schengenmedlemsstater anvender afsnit III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/3991a. Ind- og udrejsesystemet skal derfor udvikles som et grænseforvaltningsredskab til forbedring af effektiviteten af grænsekontrollen, idet det beregner og overvåger varigheden af det tilladte ophold, og integrationen af systemet i de nationale grænseinfrastrukturer bør foregå på grundlag af ét fælles område uden kontrol ved de indre grænser, hvor personer kan bevæge sig frit inden for en fastlagt periode for tilladt ophold.

 

___________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 af 9. marts 2016 om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT L 77 af 23.3.2016, s. 1).

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 43

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43)  Denne forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem erstatter den forpligtelse til at stemple tredjelandsstatsborgeres pas, der gælder for alle tiltrædende medlemsstater. Ophold i medlemsstater, der i overensstemmelse med deres respektive tiltrædelsesakter endnu ikke fuldt ud anvender Schengenreglerne, bør ikke tages i betragtning ved beregningen af varigheden af det tilladte ophold i Schengenområdet. De pågældende medlemsstater bør registrere tredjelandsstatsborgeres ophold i ind- og udrejsesystemet, men den automatiske beregningsmekanisme i systemet bør ikke indregne det som en del af opholdets tilladte længde.

(43)  Denne forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem erstatter den forpligtelse til at stemple tredjelandsstatsborgeres pas, der gælder for alle tiltrædende medlemsstater.

Ændringsforslag     34

Forslag til forordning

Betragtning 44

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(44)  Denne forordning er ikke til hinder for anvendelsen af direktiv 2004/38/EC.

(44)  Denne forordning er ikke til hinder for anvendelsen af direktiv 2004/38/EF.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 51

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(51)  Denne forordning udgør en retsakt, der bygger på eller på anden måde vedrører Schengenreglerne, jf. henholdsvis artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2003, artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2005 og artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2011 —

udgår

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved denne forordning oprettes der et "ind- og udrejsesystem" til registrering og lagring af oplysninger om dato, tidspunkt og sted for tredjelandsstatsborgeres ind- og udrejse ved passage af medlemsstaternes ydre grænser med henblik på beregningen af varigheden af deres ophold og for at generere indberetninger til medlemsstaterne, når det tilladte tidsrum for opholdet er udløbet, samt til registrering af dato, tid og sted for nægtelse af indrejse for tredjelandsstatsborgere, der er blevet nægtet indrejse med henblik på et kortvarigt ophold eller på grundlag af et rundrejsevisum, samt den myndighed i medlemsstaten, der nægtede indrejse, og begrundelsen herfor.

1.  Ved denne forordning oprettes der et "ind- og udrejsesystem" til registrering og lagring af oplysninger om dato, tidspunkt og sted for tredjelandsstatsborgeres ind- og udrejse ved passage af medlemsstaternes ydre grænser med henblik på beregningen af varigheden af deres tilladte ophold og for at generere indberetninger til medlemsstaterne, når det tilladte tidsrum for opholdet er udløbet, samt til registrering af dato, tid og sted for nægtelse af indrejse for tredjelandsstatsborgere, der er blevet nægtet indrejse med henblik på et kortvarigt ophold eller på grundlag af et rundrejsevisum, samt den myndighed i medlemsstaten, der nægtede indrejse, og begrundelsen herfor.

Ændringsforslag     37

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Forordningen fastsætter også de betingelser, hvorunder medlemsstaternes udpegede retshåndhævende myndigheder og Den Europæiske Politienhed (Europol) kan få adgang til at søge i ind- og udrejsesystemet med henblik på forebyggelse, opdagelse og efterforskning af terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger.

2.  Med henblik på forebyggelse, opdagelse og efterforskning af terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger fastsætter denne forordning også de betingelser og begrænsninger, hvorunder medlemsstaternes udpegede retshåndhævende myndigheder og Den Europæiske Politienhed (Europol) kan få adgang til at søge i ind- og udrejsesystemet.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a)  "udpegede retshåndhævende myndigheder": myndigheder, der har ansvaret for forebyggelse, opdagelse eller efterforskning af terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger, og som er udpeget af medlemsstaterne i henhold til artikel 26

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8)  "visum til kortvarigt ophold": en tilladelse udstedt af en medlemsstat med henblik på et planlagt ophold på medlemsstaternes område af højst 90 dages varighed inden for en periode af 180 dage

8)  "visum til kortvarigt ophold": visum som defineret i artikel 2, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 810/20091a

 

___________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli 2009 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage visumkodeks (EUT L 243 af 15.9.2009, s. 1)

Begrundelse

I stedet for at definere "visum til kortvarigt ophold" foreslås en krydshenvisning til visumkodeksen.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9)  "rundrejsevisum": en tilladelse udstedt af en medlemsstat med henblik på et planlagt ophold på to eller flere medlemsstaters område i en periode på mere end 90 dage inden for en periode af 180 dage, forudsat at ansøgeren ikke har til hensigt at opholde sig i mere end 90 dage inden for en periode af 180 dage på den samme medlemsstats område

9)  "rundrejsevisum": en tilladelse udstedt af en medlemsstat med henblik på et planlagt ophold på to eller flere medlemsstaters område i en periode på 12 måneder inden for en periode af 15 måneder, forudsat at ansøgeren ikke opholder sig i mere end 90 dage inden for en periode af 180 dage på den samme medlemsstats område

Begrundelse

Denne definition af rundrejsevisum tilpasses LIBE-Udvalgets betænkning herom.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 15

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

15)  "fingeraftryksdata": oplysninger om fingeraftryk af pegefingeren, langfingeren, ringfingeren og lillefingeren fra højre hånd, hvis de findes, og ellers fra venstre hånd, eller et latent fingeraftryk

15)  "fingeraftryksdata": oplysninger om fingeraftryk af pegefingeren, langfingeren, ringfingeren og lillefingeren fra højre hånd, hvis de findes, og ellers fra venstre hånd, med tilstrækkelig billedopløsning og kvalitet til, at de kan anvendes i forbindelse med automatisk biometrisk sammenligning eller et latent fingeraftryk

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 20

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

20)  "Frontex": Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser, som er oprettet ved forordning (EF) nr. 2007/2004

20)  "Frontex": Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, som er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/16241a

 

___________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 og Rådets beslutning 2005/267/EF (EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1).

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 21

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

21)  de tilsynsmyndigheder, der er oprettet i medfør af artikel 28 i direktiv 95/46/EF "national tilsynsmyndighed" med hensyn til retshåndhævelse:

udgår

Ændringsforslag     44

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

22)  de tilsynsmyndigheder, der er oprettet i medfør af artikel 25 i Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA "nationalt tilsynsorgan":

udgår

Ændringsforslag     45

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

23)  de tilsynsorganer, der er oprettet i medfør af artikel 33 i afgørelse 2009/371/RIA "oplysninger i ind- og udrejsesystemet":

udgår

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De udtryk, der er defineret i artikel 2 i direktiv 95/46/EF, anvendes i den samme betydning i denne forordning, for så vidt som personoplysninger behandles af myndighederne i medlemsstaterne med det formål, der er fastsat i denne forordnings artikel 5, stk. 1.

2.  De udtryk, der er defineret i artikel 4 i forordning (EU) 2016/679, anvendes i den samme betydning i nærværende forordning, i det omfang personoplysninger behandles af medlemsstaternes myndigheder med henblik på de i nærværende forordnings artikel 5, stk. 1, omhandlede formål.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De udtryk, der er defineret i artikel 2 i rammeafgørelse 2008/977/EF, anvendes i den samme betydning i denne forordning, for så vidt som personoplysninger behandles af myndighederne i medlemsstaterne med henblik på retshåndhævelse.

3.  De udtryk, der er defineret i artikel 3 i direktiv (EU) 2016/680, anvendes i den samme betydning i nærværende forordning, i det omfang personoplysninger behandles af medlemsstaternes myndigheder med henblik på de i nærværende forordnings artikel 5, stk. 1, litra a), omhandlede formål.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 4 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ind- og udrejsesystemets opbygning

Udviklingen og den operationelle forvaltning af ind- og udrejsesystemet

Ændringsforslag     49

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed ("eu-LISA") udvikler og forvalter ind- og udrejsesystemet, herunder funktionerne til behandling af biometriske oplysninger som omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra f), og artikel 15.

Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed ("eu-LISA") udvikler og forvalter ind- og udrejsesystemet, herunder funktionerne til behandling af biometriske oplysninger som omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra f), og artikel 15, og sørger for den fornødne sikkerhed.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 5 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Formålet med ind- og udrejsesystemet

Formålene med ind- og udrejsesystemet

Ændringsforslag     51

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved at registrere, lagre og give medlemsstaterne adgang til dato, tidspunkt og sted for tredjelandsstatsborgeres ind- og udrejse samt nægtelse af indrejse for tredjelandsstatsborgere ved de ydre grænser skal ind- og udrejsesystemet:

(Vedrører ikke den danske tekst)  

 

 

Ændringsforslag     52

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  gøre det muligt at identificere og opdage personer, hvis tilladelse til ophold er udløbet (også inden for området), og gøre det muligt for medlemsstaternes kompetente nationale myndigheder at træffe passende foranstaltninger, herunder at øge mulighederne for tilbagesendelse

c)  gøre det muligt at identificere og opdage personer, hvis tilladelse til ophold er udløbet, og gøre det muligt for medlemsstaternes kompetente nationale myndigheder at træffe passende foranstaltninger

 

 

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  frigøre de grænsekontrolressourcer, der anvendes til at gennemføre kontrol, der kan automatiseres, og muliggøre bedre fokus på vurdering af tredjelandsstatsborgere

e)  muliggøre automatisering af grænsekontrol af tredjelandsstatsborgere

Ændringsforslag     54

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  bidrage til forebyggelse, opdagelse og efterforskning af terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger

udgår

Ændringsforslag     55

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  muliggøre identifikation og pågribelse af terrorist- og kriminalitetsmistænkte samt ofre, der passerer de ydre grænser

udgår

Ændringsforslag     56

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

l)  muliggøre generering af oplysninger om rejsehistorikken for terrorist- og kriminalitetsmistænkte samt ofre til brug for undersøgelser i forbindelse med terrorisme eller grov kriminalitet.

udgår

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Ved at give de retshåndhævende myndigheder adgang til ind- og udrejsesystemet i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i denne forordning, skal systemet:

 

a)  bidrage til forebyggelse, opdagelse og efterforskning af terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger

 

b)  muliggøre identifikation og pågribelse af terrormistænkte og mistænkte for kriminelle handlinger samt identifikation af ofre, der passerer de ydre grænser

 

c)  muliggøre generering af oplysninger om rejsehistorikken for terrormistænkte og mistænkte for kriminelle handlinger samt ofre til brug for efterforskningen i forbindelse med terrorisme eller alvorlige forbrydelser.

Ændringsforslag     58

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  For at lette grænseovergang for tredjelandsstatsborgere, som rejser ofte og er blevet sikkerhedstjekket på forhånd, kan medlemsstaterne indføre nationale lempelsesprogrammer i henhold til artikel 8e i forordning (EU) 2016/399 og knytte dem til ind- og udrejsesystemet.

 

Ind- og udrejsesystemet vil gøre det muligt for de nationale kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 8e i forordning (EU) 2016/399, at få adgang til oplysninger om tidligere kortvarige ophold eller nægtelse af indrejse med henblik på behandlingen af anmodninger om adgang til nationale lempelsesordninger og vedtagelsen af de afgørelser, der er omhandlet i artikel 23.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  en national ensartet grænseflade i hver medlemsstat på grundlag af fælles tekniske specifikationer, der er ens for alle medlemsstater, og som muliggør tilslutning af det centrale system til de nationale grænseinfrastrukturer i medlemsstaterne

b)  en national ensartet grænseflade i hver medlemsstat på grundlag af fælles tekniske specifikationer, der er ens for alle medlemsstater, og som muliggør tilslutning af det centrale system til de nationale grænseinfrastrukturer i medlemsstaterne på en sikker måde

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  en kommunikationsinfrastruktur mellem det centrale system og de nationale ensartede grænseflader.

d)  en sikker og krypteret kommunikationsinfrastruktur mellem det centrale system og de nationale ensartede grænseflader.

 

(Horisontalt ændringsforslag, der vedrører hele teksten.)

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  hente og importere de visumrelaterede oplysninger direkte fra VIS med henblik på at opdatere ind- og udrejsesystemet i tilfælde af, at et visum bliver annulleret, inddraget eller forlænget, jf. artikel 17 i denne forordning og artikel 13, 14 og 18a i forordning (EF) nr. 767/2008

b)  hente og importere de visumrelaterede oplysninger direkte fra VIS med henblik på at opdatere registreringerne i ind- og udrejsesystemet i tilfælde af, at et visum bliver annulleret, inddraget eller forlænget, jf. artikel 17 i denne forordning og artikel 13, 14 og 18a i forordning (EF) nr. 767/2008

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  verificere ægtheden og gyldigheden af visummet, eller om betingelserne for indrejse i medlemsstaterne i medfør af artikel 6 i forordning (EU) 2016/399 er opfyldt, jf. artikel 21 i denne forordning og artikel 18, stk. 2, i forordning (EF) nr. 767/2008

c)  ved de ydre grænser at verificere ægtheden og gyldigheden af visummet, eller om betingelserne for indrejse i medlemsstaterne i medfør af artikel 6 i forordning (EU) 2016/399 er opfyldt, jf. artikel 21 i denne forordning og artikel 18, stk. 2, i forordning (EF) nr. 767/2008

Begrundelse

Præcisering af teksten.

Ændringsforslag     63

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hver kompetent myndighed sikrer, at den i forbindelse med anvendelsen af ind- og udrejsesystemet ikke forskelsbehandler tredjelandsstatsborgere på grundlag af køn, racemæssig eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, og at den fuldt ud respekterer den pågældende persons menneskelige værdighed og integritet. Der skal tages særligt hensyn til børns, ældres og handicappede personers situation. Når oplysninger om et barn gemmes, er det barnets tarv, der skal komme i første række.

2.  Hver kompetent myndighed sikrer, at den i forbindelse med anvendelsen af ind- og udrejsesystemet ikke forskelsbehandler tredjelandsstatsborgere på grundlag af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politisk eller anden overbevisning, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder eller seksuel orientering, og at den fuldt ud respekterer den pågældende persons menneskelige værdighed og integritet. Der skal tages særlig hensyn til børns, ældres og handicappede personers situation. Når oplysninger om et barn gemmes, er det barnets tarv, der skal komme i første række.

Begrundelse

Tilpasset til EU's charter om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Grænsevagter skal, når de indsamler biometriske data til ind- og udrejsesystemet, fuldt ud respektere den menneskelige værdighed, navnlig i tilfælde af vanskeligheder i forbindelse med optagelse af ansigtsbilleder eller fingeraftryk.

Ændringsforslag     65

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Der tages ikke hensyn til ophold i medlemsstater, der i overensstemmelse med deres respektive tiltrædelsesakter endnu ikke fuldt ud anvender Schengenreglerne, ved beregningen af varigheden af det tilladte ophold i Schengenområdet. De pågældende medlemsstater skal registrere tredjelandsstatsborgeres ophold i ind- og udrejsesystemet. Den automatiske beregningsmekanisme i systemet skal imidlertid ikke indregne ophold i medlemsstater, der ikke fuldt ud anvender Schengenreglerne, som en del af varigheden af det tilladte ophold.

udgår

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ind- og udrejsesystemet skal indeholde en mekanisme, der automatisk finder frem til de ind- og udrejseregistreringer, der ikke indeholder udrejseoplysninger umiddelbart efter den dato, hvor det tilladte ophold er udløbet, og de registreringer, hvor det længst tilladte ophold er overskredet.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag     67

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne underrettes i henhold til artikel 31 automatisk tre måneder forud for den planlagte sletning af oplysninger om de personer, hvis tilladelse til ophold er udløbet, således at de kan træffe passende foranstaltninger.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For at gøre det muligt for tredjelandsstatsborgere på ethvert tidspunkt at undersøge længden af det resterende tilladte ophold, giver en sikret internetadgang til en webtjeneste hostet af eu-LISA på dettes to tekniske lokaliteter dem mulighed for at angive de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 14, stk. 1, litra b), i kombination med de forventede ind- og udrejsedatoer. På grundlag heraf giver webtjenesten dem et OK/IKKE OK-svar. Webtjenesten skal anvende en separat skrivebeskyttet database, der opdateres dagligt via en envejs-ekstraktion af den mindste nødvendige delmængde af oplysningerne i ind- og udrejsesystemet.

1.  For at gøre det muligt for tredjelandsstatsborgere på ethvert tidspunkt at undersøge længden af det resterende tilladte ophold, giver en sikret internetadgang til en webtjeneste hostet af eu-LISA på dettes to tekniske lokaliteter dem mulighed for at angive de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 14, stk. 1, litra b), i kombination med de forventede ind- og udrejsedatoer. På grundlag heraf giver webtjenesten dem et OK/IKKE OK-svar. Webtjenesten skal anvende en separat skrivebeskyttet database, der opdateres dagligt via en envejs-ekstraktion af den mindste nødvendige delmængde af oplysningerne i ind- og udrejsesystemet. eu-LISA skal være den registeransvarlige for webtjenestens sikkerhed, sikkerheden i forbindelse med de personoplysninger, som den indeholder, og processen med at indhente personoplysninger fra det centrale system til webtjenesten. eu-Lisa skal foretage en informationssikkerhedsrisikovurdering med henblik på at fastlægge webtjenestens specifikke sikkerhedsbehov.

Begrundelse

Præcisering foreslået af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Transportvirksomheder kan bruge den sikre internetadgang til den i stk. 1 omhandlede webtjeneste for at kontrollere, om tredjelandsstatsborgere, der er i besiddelse af et visum til en enkelt eller to indrejser, allerede har brugt visummet. Transportvirksomheden angiver de oplysninger, der er nævnt i artikel 14, stk. 1, litra d). Webtjenesten giver dem på grundlag heraf et OK/IKKE OK-svar. Transportvirksomheder kan lagre de sendte oplysninger og de modtagne svar.

2.  Transportvirksomheder kan bruge den sikre internetadgang til den i stk. 1 omhandlede webtjeneste for at kontrollere, om tredjelandsstatsborgere, der er i besiddelse af et visum til en enkelt eller to indrejser, allerede har brugt visummet. Transportvirksomheden angiver de oplysninger, der er nævnt i artikel 14, stk. 1, litra d). Webtjenesten giver dem på grundlag heraf et OK/IKKE OK-svar. Transportvirksomheder skal indføre en kontrolordning, der sikrer, at kun behørigt bemyndiget personale har adgang til webtjenesten. Transportvirksomheder kan lagre de sendte oplysninger og de modtagne svar i op til 48 timer, hvorefter oplysningerne skal slettes automatisk, alene med det formål at informere de pågældende tredjelandsstatsborgere.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Grænsemyndighederne verificerer i henhold til artikel 21, om der tidligere er oprettet en individuel mappe i ind- og udrejsesystemet for tredjelandsstatsborgeren samt dennes identitet. Når en tredjelandsstatsborger benytter et selvbetjeningssystem til forudregistrering af oplysninger eller med henblik på gennemførelsen af grænsekontrol, [should this self-service system not be defined or explained?] kan der foretages en verifikation ved hjælp af selvbetjeningssystemet.

1.  Grænsemyndighederne verificerer i henhold til artikel 21, om der tidligere er oprettet en individuel mappe i ind- og udrejsesystemet for tredjelandsstatsborgeren samt dennes identitet. Når en tredjelandsstatsborger benytter et selvbetjeningssystem til forudregistrering af oplysninger eller med henblik på gennemførelsen af grænsekontrol, kan der foretages en verifikation ved hjælp af selvbetjeningssystemet.

Ændringsforslag     71

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis der tidligere er oprettet en mappe, ajourfører grænsemyndigheden om nødvendigt de individuelle oplysninger i mappen, registrerer hver ind- eller udrejse, jf. artikel 14 og 15, eller i givet fald nægtelse af indrejse, jf. artikel 16. Den nævnte registrering knyttes til den pågældende tredjelandsstatsborgers individuelle mappe. Efter behov føjes de oplysninger, der er nævnt i artikel 17, stk. 1, til den individuelle mappe, og de oplysninger, der er nævnt i artikel 17, stk. 3 og 4, føjes til den pågældende tredjelandsstatsborgers ind- og udrejseregistrering. De forskellige rejsedokumenter og identiteter, der er brugt lovligt af en tredjelandsstatsborger, føjes til tredjelandsstatsborgerens individuelle mappe. Når en tidligere mappe er blevet registreret, og tredjelandsstatsborgeren præsenterer et rejsedokument, der er forskelligt fra det, der tidligere er registreret, skal de oplysninger, der er nævnt i artikel 14, stk. 1, litra f), også ajourføres, hvis det ansigtsbillede, som er registreret i chippen på det nye rejsedokument, kan udtrækkes elektronisk.

2.  Hvis der tidligere er oprettet en mappe, ajourfører grænsemyndigheden om nødvendigt de individuelle oplysninger i mappen, registrerer hver ind- eller udrejse, jf. artikel 14 og 15, eller i givet fald nægtelse af indrejse, jf. artikel 16. Den nævnte registrering knyttes til den pågældende tredjelandsstatsborgers individuelle mappe. Efter behov føjes de oplysninger, der er nævnt i artikel 17, stk. 1, til den individuelle mappe, og de oplysninger, der er nævnt i artikel 17, stk. 3 og 4, føjes til den pågældende tredjelandsstatsborgers ind- og udrejseregistrering. De forskellige rejsedokumenter og identiteter, der er brugt lovligt af en tredjelandsstatsborger, føjes til tredjelandsstatsborgerens individuelle mappe. Når en tidligere mappe er blevet registreret, og tredjelandsstatsborgeren præsenterer et gyldigt rejsedokument, der er forskelligt fra det, der tidligere er registreret, skal de oplysninger, der er nævnt i artikel 14, stk. 1, litra f), også ajourføres, hvis det ansigtsbillede, som er registreret i chippen på det nye rejsedokument, kan udtrækkes elektronisk.

Ændringsforslag     72

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis det er nødvendigt at oprette en mappe for en visumindehaver eller opdatere dennes individuelle mappeoplysninger, kan grænsemyndighederne hente og importere de oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra d), e) og g), direkte fra VIS, jf. artikel 18a i forordning (EF) nr. 767/2008.

3.  Hvis det er nødvendigt at oprette en mappe for en visumindehaver eller opdatere dennes individuelle mappeoplysninger, kan grænsemyndighederne hente og importere de oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra d) til g), direkte fra VIS, jf. artikel 18a i forordning (EF) nr. 767/2008.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.   Hvis en tredjelandsstatsborger bruger et selvbetjeningssystem til forudregistrering af oplysninger, finder artikel 8c i forordning (EU) 2016/399 anvendelse. I så fald kan tredjelandsstatsborgeren forudregistrere de individuelle mappeoplysninger eller i givet fald de oplysninger, der skal ajourføres. Oplysningerne skal bekræftes af grænsevagten, når beslutningen om at tillade eller nægte indrejse er blevet truffet i medfør af forordning (EU) 2016/399. Den verifikation, der er nævnt i denne artikels stk. 1, foretages gennem selvbetjeningssystemet. De oplysninger, der er opregnet i artikel 14, stk. 1, litra d), e) og g), kan hentes og importeres direkte fra VIS.

5.   Hvis en tredjelandsstatsborger bruger et selvbetjeningssystem til forudregistrering af oplysninger, finder artikel 8c i forordning (EU) 2016/399 anvendelse. I så fald kan tredjelandsstatsborgeren forudregistrere de individuelle mappeoplysninger eller i givet fald de oplysninger, der skal ajourføres. Oplysningerne skal bekræftes af grænsevagten, når beslutningen om at tillade eller nægte indrejse er blevet truffet i medfør af forordning (EU) 2016/399. Den verifikation, der er nævnt i denne artikels stk. 1, foretages gennem selvbetjeningssystemet. De oplysninger, der er opregnet i artikel 14, stk. 1, litra d)-g), kan hentes og importeres direkte fra VIS.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 14 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Personoplysninger om visumindehavere

Personoplysninger om […] tredjelandsstatsborgere, der er underkastet visumkrav for at passere de ydre grænser

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Grænsemyndigheden opretter en individuel mappe for en tredjelandsstatsborger, der er visumindehaver, ved at indlæse følgende oplysninger:

1.  Grænsemyndigheden opretter en individuel mappe for tredjelandsstatsborgere, der er underkastet visumkrav for at passere de ydre grænser […], ved at registrere følgende oplysninger:

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  type, nummer og kode bestående af tre bogstaver for det land, der har udstedt rejsedokumentet eller rejsedokumenterne

b)  rejsedokumentets eller rejsedokumenternes type og nummer samt kode bestående af tre bogstaver for det land, der har udstedt rejsedokumentet eller rejsedokumenterne

Begrundelse

Præcisering af teksten.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra f

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)   et ansigtsbillede, elektronisk udtrukket fra eMRTD, hvis dette er muligt, og hvis dette ikke er muligt, taget på stedet

f)  et ansigtsbillede med tilstrækkelig billedopløsning og kvalitet til, at det kan anvendes i forbindelse med automatisk biometrisk sammenligning, elektronisk udtrukket fra eMRTD eller VIS, hvis dette er muligt, og hvis dette ikke er muligt, taget på stedet

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Ved hver af den pågældende tredjelandsstatsborgers indrejser angives nedenstående oplysninger i en ind- og udrejseregistrering. Denne registrering knyttes til den pågældende persons individuelle mappe ved brug af et individuelt referencenummer, som ind- og udrejsesystemet genererer ved oprettelsen af mappen:

2.  Ved hver indrejse foretaget af en tredjelandsstatsborger, der er underkastet visumkrav for at passere de ydre grænser, angives nedenstående oplysninger i en ind- og udrejseregistrering, som skal knyttes til den pågældende persons individuelle mappe ved brug af et individuelt referencenummer, som ind- og udrejsesystemet genererer ved oprettelsen af mappen:

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvor der ikke er udrejseoplysninger umiddelbart efter den dato, hvor det tilladte ophold er udløbet, skal systemet markere ind- og udrejseregistreringen med et mærke eller flag, og oplysningerne om den tredjelandsstatsborger, der er indehaver af et visum, og som er identificeret som en person, hvis tilladelse til ophold er udløbet, skal opføres på den liste, der er omhandlet i artikel 11.

4.  Hvor der ikke er udrejseoplysninger umiddelbart efter den dato, hvor varigheden af det tilladte ophold er udløbet, skal systemet markere ind- og udrejseregistreringen med et mærke eller flag, og oplysningerne om den tredjelandsstatsborger, der er indehaver af et visum, og som er identificeret som en person, hvis tilladelse til ophold er udløbet, skal opføres på den liste, der er omhandlet i artikel 11.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Med henblik på oprettelsen af den individuelle mappe for en tredjelandsstatsborger, der er visumindehaver, kan de oplysninger, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, litra d), e) og g), hentes og importeres direkte fra VIS, jf. artikel 18a i forordning (EF) nr. 767/2008.

5.  Med henblik på oprettelsen eller opdateringen af den individuelle mappe for en tredjelandsstatsborger, der er underkastet visumkrav for at passere de ydre grænser, kan de oplysninger, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, litra d)-g), hentes og importeres direkte fra VIS, jf. artikel 18a i forordning (EF) nr. 767/2008.

Ændringsforslag     81

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Hvis en tredjelandsstatsborger, der er indehaver af et visum, nyder godt af en medlemsstats nationale lempelsesordning i overensstemmelse med artikel 8e i forordning (EU) 2016/399, kan den pågældende medlemsstat tilføje en meddelelse til tredjelandsstatsborgerens individuelle mappe, hvori den anfører den pågældende nationale lempelsesordning.

Begrundelse

Det ville være meget værdifuldt for grænsevagter at vide, om en person er blevet forhåndsgodkendt og accepteret i en national lempelsesordning i en af medlemsstaterne.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For så vidt angår tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for visumpligten, skal grænsemyndigheden i den individuelle mappe indlæse de oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra a), b), c) og f). Endvidere skal grænsemyndigheden indlæse de fire fingeraftryk af pegefingeren, langfingeren, ringfingeren og lillefingeren på højre hånd, og hvis dette ikke er muligt, fingeraftrykkene af de samme fingre på venstre hånd, i overensstemmelse med de specifikationer for opløsningen for og brugen af fingeraftryk, som Kommissionen har vedtaget, jf. artikel 61, stk. 2. For tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for visumpligten, finder artikel 14, stk. 2-4, anvendelse.

1.  For så vidt angår tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for visumpligten, skal grænsemyndigheden i den individuelle mappe indlæse de oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra a), b), c) og f). Endvidere skal grænsemyndigheden indlæse de fire fingeraftryk af pegefingeren, langfingeren, ringfingeren og lillefingeren på højre hånd, og hvis dette ikke er muligt, fingeraftrykkene af de samme fingre på venstre hånd, i overensstemmelse med de specifikationer for opløsningen for og brugen af fingeraftryk, som Kommissionen har vedtaget, jf. artikel 61, stk. 2. For tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for visumpligten, finder artikel 14, stk. 2-4, tilsvarende anvendelse.

Ændringsforslag     83

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis årsagen til, at det fysisk ikke er muligt at afgive fingeraftryk, er af midlertidig karakter, anmodes den pågældende dog om at afgive fingeraftrykkene ved den næste indrejse. Grænsemyndighederne kan anmode om yderligere oplysninger om, hvorfor det midlertidigt er umuligt at afgive fingeraftryk.

Hvis årsagen til, at det fysisk ikke er muligt at afgive fingeraftryk, er af midlertidig karakter, anmodes den pågældende dog om at afgive fingeraftrykkene ved den næste indrejse. Grænsemyndighederne kan anmode om yderligere oplysninger om, hvorfor det midlertidigt er umuligt at afgive fingeraftryk. Disse oplysninger lagres i den individuelle mappe, indtil den pågældende person kan afgive fingeraftryk, men ikke længere end lagringsperioden for den individuelle mappe.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis den pågældende person er fritaget for kravet om at afgive fingeraftryk af retlige eller faktuelle årsager, jf. stk. 2 og 3, markeres det særlige felt med "ikke relevant". Systemet skal åbne mulighed for en sondring mellem de tilfælde, hvor der ikke kræves afgivelse af fingeraftryk af retlige årsager, og de tilfælde, hvor de ikke kan afgives af faktuelle årsager.

4.  Hvis den pågældende person er fritaget for kravet om at afgive fingeraftryk af retlige eller faktuelle årsager, jf. stk. 2 og 3, markeres det særlige felt med "ikke relevant". Systemet skal åbne mulighed for en sondring mellem de tilfælde, hvor der ikke kræves afgivelse af fingeraftryk af retlige årsager, og de tilfælde, hvor de ikke kan afgives af faktuelle årsager. Den omstændighed, at årsagen til, at det fysisk ikke er muligt at afgive fingeraftryk, er af midlertidig karakter, skal registreres.

Ændringsforslag     85

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis grænsemyndigheden i medfør af artikel 14 i forordning (EU) 2016/399 og bilag V hertil har truffet beslutning om at nægte en tredjelandsstatsborger indrejse på medlemsstaternes område, jf. artikel 2, stk. 2, i denne forordning, og hvis der ikke er registreret nogen tidligere mappe for den pågældende tredjelandsstatsborger i ind- og udrejsesystemet, opretter grænsemyndigheden en individuel mappe, hvori den indlæser de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 14, stk. 1, for så vidt angår tredjelandsstatsborgere, der er visumindehavere, og de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 15, stk. 1, for så vidt angår tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for visumpligt.

1.  Hvis grænsemyndigheden i medfør af artikel 14 i forordning (EU) 2016/399 og bilag V hertil har truffet beslutning om at nægte en tredjelandsstatsborger indrejse på medlemsstaternes område, jf. artikel 2, stk. 2, i denne forordning, og hvis der ikke er registreret nogen tidligere mappe for den pågældende tredjelandsstatsborger i ind- og udrejsesystemet, opretter grænsemyndigheden en individuel mappe, hvori den indlæser de alfanumeriske oplysninger, der kræves i henhold til artikel 14, stk. 1, for så vidt angår tredjelandsstatsborgere, der er visumindehavere, og de alfanumeriske oplysninger, der kræves i henhold til artikel 15, stk. 1, for så vidt angår tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for visumpligt.

Begrundelse

Der er ingen gyldig grund til at indsamle og opbevare biometriske personoplysninger fra tredjelandsstatsborgere, der er nægtet indrejse på en medlemsstats område, og som ikke krydser en ydre grænse.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  enhver anden afgørelse truffet af medlemsstatens kompetente myndigheder i medfør af national lovgivning, som medfører, at en tredjelandsstatsborger, som ikke opfylder eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse i eller ophold på medlemsstaternes område, udsendes eller skal udrejse.

b)  enhver anden afgørelse truffet af medlemsstatens kompetente myndigheder i medfør af national lovgivning, som medfører, at en tredjelandsstatsborger, som ikke opfylder eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse i eller ophold på medlemsstaternes område, udsendes eller frivilligt udrejser.

Begrundelse

Tilpasning af terminologien til tilbagesendelsesdirektivet.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I så fald finder artikel 12 i forordning (EU) 2016/399 anvendelse, og hvis den nævnte formodning afkræftes gennem bevis for, at den pågældende tredjelandsstatsborger har overholdt reglerne for varigheden af et kortvarigt ophold, opretter de kompetente myndigheder om nødvendigt en individuel mappe for den pågældende tredjelandsstatsborger i ind- og udrejsesystemet eller ajourfører den seneste ind- og udrejseregistrering ved at indlæse de manglende oplysninger, jf. med artikel 14 og 15, eller sletter en eksisterende mappe, hvis artikel 32 finder anvendelse.

I så fald finder artikel 12 i forordning (EU) 2016/399 anvendelse, og hvis den nævnte formodning afkræftes i overensstemmelse med denne forordnings artikel 12, stk. 3, opretter de kompetente myndigheder om nødvendigt en individuel mappe for den pågældende tredjelandsstatsborger i ind- og udrejsesystemet eller ajourfører den seneste ind- og udrejseregistrering ved at indlæse de manglende oplysninger, jf. med artikel 14 og 15, eller sletter en eksisterende mappe, hvis artikel 32 finder anvendelse.

Begrundelse

I stedet for at omskrive bestemmelserne er der tilføjet en krydshenvisning til den relevante bestemmelse i Schengengrænsekodeksen.

Ændringsforslag     88

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis søgningen ved brug af de oplysninger, som er omhandlet i stk. 2, viser, at der er registreret oplysninger om tredjelandsstatsborgeren i ind- og udrejsesystemet, gives den kompetente myndighed adgang til oplysningerne i den pågældende tredjelandsstatsborgers individuelle mappe samt de ind- og udrejseregistreringer, der er knyttet til den.

3.  Hvis søgningen ved brug af de oplysninger, som er omhandlet i stk. 2, viser, at der er registreret oplysninger om tredjelandsstatsborgeren i ind- og udrejsesystemet, gives den kompetente myndighed adgang til oplysningerne i den pågældende tredjelandsstatsborgers individuelle mappe samt de ind- og udrejseregistreringer og nægtelser af indrejse med begrundelser, der er knyttet til den.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis fingeraftrykkene af den pågældende tredjelandsstatsborger ikke kan bruges, eller søgningen med fingeraftrykkene og ansigtsbilledet mislykkes, foretages søgningen med de oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra a) eller b), eller i begge.

Hvis fingeraftrykkene af den pågældende tredjelandsstatsborger ikke kan bruges, eller søgningen med fingeraftrykkene og ansigtsbilledet mislykkes, foretages søgningen med de oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra a) eller b), eller i artikel 14, stk. 1, litra a) og b).

Ændringsforslag     90

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den udpegede myndighed og det centrale adgangspunkt kan være en del af samme organisation, hvis det er tilladt i henhold til national lovgivning, men det centrale adgangspunkt handler uafhængigt, når det udfører sine opgaver i henhold til denne forordning. Det centrale adgangspunkt skal være adskilt fra de udpegede myndigheder og må ikke modtage instruktioner fra dem med hensyn til resultatet af kontrollen.

Den udpegede myndighed og det centrale adgangspunkt kan være en del af samme organisation, hvis det er tilladt i henhold til national lovgivning, men det centrale adgangspunkt skal være uafhængigt og handle fuldstændig uafhængigt, når det udfører sine opgaver i henhold til denne forordning. Det centrale adgangspunkt skal være adskilt fra de udpegede myndigheder og må ikke modtage instruktioner fra dem med hensyn til resultatet af kontrollen.

Ændringsforslag     91

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  I ekstraordinære tilfælde af hastende karakter, hvor der er behov for at forebygge en overhængende fare i tilknytning til en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling, behandler det eller de centrale adgangspunkt(er) anmodningen straks og kontrollerer først efterfølgende, om alle betingelserne i artikel 29 er opfyldt, herunder om der rent faktisk forelå et ekstraordinært tilfælde af hastende karakter. Den efterfølgende kontrol skal finde sted uden unødigt ophold efter behandlingen af anmodningen.

2.  I ekstraordinære tilfælde af hastende karakter, hvor der er behov for at forebygge en overhængende fare i tilknytning til en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling, behandler det eller de centrale adgangspunkt(er) anmodningen straks og kontrollerer først efterfølgende, om alle betingelserne i artikel 29 er opfyldt, herunder om der rent faktisk forelå et ekstraordinært tilfælde af hastende karakter. Den efterfølgende kontrol skal finde sted uden unødigt ophold og under alle omstændigheder senest 48 timer efter behandlingen af anmodningen.

Ændringsforslag     92

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  adgangen til søgning er nødvendig med henblik på forebyggelse, opdagelse eller efterforskning af en terrorhandling eller en anden alvorlig lovovertrædelse, hvilket gør søgningen i databasen forholdsmæssig, hvis der foreligger et tungtvejende hensyn til den offentlige sikkerhed

a)  adgangen til søgning er nødvendig med henblik på forebyggelse, opdagelse, efterforskning eller retsforfølgelse af en terrorhandling eller en anden alvorlig lovovertrædelse

Ændringsforslag     93

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  søgningen er nødvendig i en bestemt sag

b)  søgningen er nødvendig og forholdsmæssig i en bestemt sag

Ændringsforslag     94

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  der er rimelig grund til at antage, at søgningen i oplysningerne i ind- og udrejsesystemet vil kunne bidrage væsentligt til at forebygge, opdage eller efterforske nogen af de pågældende strafbare handlinger, navnlig når der er en begrundet mistanke om, at den mistænkte, gerningsmanden eller offeret for en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling falder ind under en kategori, der er omfattet af denne forordning.

c)  der er dokumentation for eller rimelig grund til at antage, at søgningen i oplysningerne i ind- og udrejsesystemet vil kunne bidrage væsentligt til at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge nogen af de pågældende strafbare handlinger, navnlig når den mistænkte, gerningsmanden eller offeret for en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling falder ind under en kategori, der er omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag     95

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Der kan gives adgang til ind- og udrejsesystemet som strafferetligt identifikationsværktøj med henblik på identifikation af en ukendt mistænkt eller gerningsmand eller et formodet offer for en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling, når betingelserne i stk. 1 og følgende yderligere betingelser er opfyldt:

2.  Der kan gives adgang til ind- og udrejsesystemet som et værktøj til identifikation af en ukendt mistænkt eller gerningsmand eller et formodet offer for en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling, når betingelserne i stk. 1 og følgende yderligere betingelser er opfyldt:

Ændringsforslag     96

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det er dog ikke nødvendigt at gennemføre den nævnte forudgående søgning, hvis der er rimelige grunde til at antage, at en sammenligning med de andre medlemsstaters systemer ikke ville føre til, at den pågældendes identitet fastslås. Disse rimelige grunde skal indgå i den elektroniske anmodning om sammenligning med oplysningerne i ind- og udrejsesystemet, der af den udpegede myndighed sendes til det eller de centrale adgangspunkt(er).

Det er dog ikke nødvendigt at gennemføre den nævnte forudgående søgning, hvis der er rimelige grunde til at antage, at en sammenligning med de andre medlemsstaters systemer ikke ville føre til, at den pågældendes identitet fastslås, eller i ekstraordinære hastetilfælde, hvor det er nødvendigt at afværge en overhængende fare i forbindelse med en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling. Disse rimelige grunde skal indgå i den elektroniske anmodning om sammenligning med oplysningerne i ind- og udrejsesystemet, der af den udpegede myndighed sendes til det eller de centrale adgangspunkt(er).

Ændringsforslag     97

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Der kan gives adgang til ind- og udrejsesystemet som strafferetligt identifikationsværktøj med henblik på søgning i rejsehistorikken eller oplysninger om opholdsperioderne for en kendt mistænkt eller gerningsmand eller et formodet offer for en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling, når de betingelser, der er opregnet i stk. 1, er opfyldt, og der består et behørigt begrundet behov for at søge i ind- og udrejseregistreringerne vedrørende den pågældende person.

3.  Der kan gives adgang til ind- og udrejsesystemet som et værktøj til søgning i rejsehistorikken eller oplysninger om opholdsperioderne for en kendt mistænkt eller gerningsmand eller et formodet offer for en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling, når de betingelser, der er opregnet i stk. 1, er opfyldt, og der består et behørigt begrundet behov for at søge i ind- og udrejseregistreringerne vedrørende den pågældende person.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 4 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.   Søgninger i ind- og udrejsesystemet med henblik på identifikation er begrænset til søgning i ansøgningsdossieret ved brug af følgende oplysninger fra ind- og udrejsesystemet:

4.  Søgninger i ind- og udrejsesystemet med henblik på identifikation som omhandlet i stk. 2 er begrænset til søgning i ansøgningsdossieret ved brug af følgende oplysninger fra ind- og udrejsesystemet:

Begrundelse

Der tilføjes en krydshenvisning for at præcisere teksten.

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 5 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.   Søgninger i ind- og udrejsesystemet med henblik på den pågældende tredjelandsstatsborgers rejsehistorik er begrænset til søgning ved brug af følgende oplysninger i den individuelle mappe eller i ind- og udrejseregistreringerne i ind- og udrejsesystemet:

5.  Søgninger i ind- og udrejsesystemet med henblik på den pågældende tredjelandsstatsborgers rejsehistorik som omhandlet i stk. 3 er begrænset til søgning ved brug af følgende oplysninger i den individuelle mappe eller i ind- og udrejseregistreringerne i ind- og udrejsesystemet:

Begrundelse

Der tilføjes en krydshenvisning for at præcisere teksten.

Ændringsforslag     100

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  søgningen er nødvendig med henblik på at støtte og styrke medlemsstaternes indsats for at forebygge, opdage eller efterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger, der er omfattet af Europols mandat, hvilket gør søgningen i databasen forholdsmæssig, hvis der foreligger et tungtvejende hensyn til den offentlige sikkerhed

a)  søgningen er nødvendig med henblik på at støtte og styrke medlemsstaternes indsats for at forebygge, opdage eller efterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger, der er omfattet af Europols mandat

Ændringsforslag     101

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  søgningen er nødvendig i en bestemt sag

b)  søgningen er nødvendig og forholdsmæssig i en bestemt sag

Ændringsforslag     102

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  der er rimelige grunde til at antage, at søgningen vil kunne bidrage væsentligt til at forebygge, opdage eller efterforske nogen af de pågældende strafbare handlinger, navnlig når der er en begrundet mistanke om, at den mistænkte, gerningsmanden eller offeret for en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling falder ind under en kategori, der er omfattet af denne forordning.

c)  der er dokumentation for eller rimelig grund til at antage, at søgningen vil kunne bidrage væsentligt til at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge nogen af de pågældende strafbare handlinger, navnlig når den mistænkte, gerningsmanden eller offeret for en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling falder ind under en kategori, der er omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag     103

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Adgang til ind- og udrejsesystemet som et værktøj til strafferetlig efterforskning med henblik på at identificere en ukendt mistænkt, gerningsmand eller et formodet offer for en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling er tilladt, hvis betingelserne i stk. 1 er opfyldt, og en forudgående søgning i de oplysninger, der er registreret i de databaser, som Europol har teknisk og juridisk adgang til, ikke har gjort det muligt at kontrollere den pågældende persons identitet.

 

Da fingeraftryksdata om tredjelandsstatsborgere, der er visumindehavere, kun lagres i VIS, kan en anmodning om søgning i VIS vedrørende den samme registrerede indgives sideløbende med en anmodning om søgning i ind- og udrejsesystemet i henhold til betingelserne i afgørelse 2008/633/RIA, forudsat at en forudgående søgning i de databaser, som Europol har teknisk og juridisk adgang til, ikke har gjort det muligt at kontrollere den pågældende persons identitet.

Ændringsforslag     104

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Betingelserne i artikel 29, stk. 2-5, finder tilsvarende anvendelse

2.  Betingelserne i artikel 29, stk. 3-5, finder tilsvarende anvendelse

Ændringsforslag     105

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hver ind- eller udrejseregistrering eller registrering af nægtelse af indrejse, der er knyttet til en individuel mappe, lagres i fem år efter datoen for registreringen af udrejse henholdsvis registreringen af nægtelse af indrejse.

1.  Hver ind- eller udrejseregistrering eller registrering af nægtelse af indrejse, der er knyttet til en individuel mappe, lagres i ind- og udrejsesystemets centrale system i to år efter datoen for registreringen af udrejse henholdsvis registreringen af nægtelse af indrejse.

Ændringsforslag     106

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hver individuel mappe lagres sammen med den eller de tilknyttede ind- og udrejseregistrering(er) eller registreringer af nægtelse af indrejse i ind- og udrejsesystemet i fem år og én dag efter datoen for den sidste udrejseregistrering, hvis der ikke er registreret indrejse inden for fem år fra denne sidste udrejseregistrering eller registrering af nægtelse af indrejse.

2.  Hver individuel mappe lagres sammen med den eller de tilknyttede ind- og udrejseregistrering(er) eller registreringer af nægtelse af indrejse i ind- og udrejsesystemets centrale system i to år og én dag efter datoen for den sidste udrejseregistrering, hvis der ikke er registreret indrejse inden for to år fra denne sidste udrejseregistrering eller registrering af nægtelse af indrejse.

Ændringsforslag     107

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis der ikke er registreret nogen udrejser efter datoen for udløbet af det tilladte ophold, lagres oplysningerne i fem år efter den sidste dag i det tilladte ophold. Ind- og udrejsesystemet underretter automatisk medlemsstaterne tre måneder forud for den planlagte sletning af oplysninger om de personer, hvis tilladelse til ophold er udløbet, således at de kan træffe passende foranstaltninger.

3.  Hvis der ikke er registreret nogen udrejser efter datoen for udløbet af det tilladte ophold, lagres oplysningerne i fire år efter den sidste dag i det tilladte ophold. I overensstemmelse med den i artikel 11 beskrevne informationsmekanisme underretter ind- og udrejsesystemet automatisk medlemsstaterne tre måneder forud for den planlagte sletning af oplysninger om de personer, hvis tilladelse til ophold er udløbet, således at de kan træffe passende foranstaltninger.

Ændringsforslag     108

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Uanset stk. 2 og 3 lagres ind- og udrejseregistreringer vedrørende tredjelandsstatsborgere, der er familiemedlemmer til en unionsborger, på hvem direktiv 2004/38/EF finder anvendelse, eller til en tredjelandsstatsborger, der har ret til fri bevægelighed i henhold EU-retten, og som ikke er indehaver af et opholdskort som anført i direktiv 2004/38/EF, i højst ét år efter den sidste udrejseregistrering.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag     109

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Ved udløbet af den lagringsperiode, der er omhandlet i stk. 1 og 2, slettes disse oplysninger automatisk i det centrale system.

5.  Ved udløbet af den lagringsperiode, der er omhandlet i stk. 1-4, slettes disse oplysninger automatisk i det centrale system.

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den ansvarlige medlemsstat har ret til at ændre de oplysninger, den har indlæst i ind- og udrejsesystemet ved at berigtige eller slette disse oplysninger.

1.  Den ansvarlige medlemsstat har ret til at ændre de oplysninger, den har indlæst i ind- og udrejsesystemet ved at berigtige, supplere eller slette disse oplysninger.

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2  Hvis den ansvarlige medlemsstat har grund til at formode, at oplysninger, der er registreret i ind- og udrejsesystemet, er faktuelt ukorrekte, eller at oplysninger er blevet behandlet i ind- og udrejsesystemet i strid med denne forordning, kontrollerer den de pågældende oplysninger og ændrer eller slette dem om nødvendigt straks fra ind- og udrejsesystemet og i givet fald fra listen over personer, der er omhandlet i artikel 11. Dette kan også ske efter anmodning fra den berørte person, jf. artikel 46.

2  Hvis den ansvarlige medlemsstat har grund til at formode, at oplysninger, der er registreret i ind- og udrejsesystemet, er faktuelt ukorrekte, ufuldstændige, eller at oplysninger er blevet behandlet i ind- og udrejsesystemet i strid med denne forordning, kontrollerer den de pågældende oplysninger og berigtiger, supplerer eller sletter dem om nødvendigt straks fra ind- og udrejsesystemet og i givet fald fra listen over personer, der er omhandlet i artikel 11. Dette kan også ske efter anmodning fra den berørte person, jf. artikel 46.

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis en anden medlemsstat end den ansvarlige medlemsstat har grund til at formode, at oplysninger, der er registreret i ind- og udrejsesystemet, er faktuelt ukorrekte, eller at oplysninger er blevet behandlet i ind- og udrejsesystemet i strid med denne forordning, kontrollerer den uanset stk. 1 og 2 de pågældende oplysninger, hvis det er muligt at gøre dette uden at rette henvendelse til den ansvarlige medlemsstat, og ændrer eller sletter dem om nødvendigt straks fra ind- og udrejsesystemet og i givet fald fra listen over personer, der er omhandlet i artikel 11. I modsat fald kontakter medlemsstaten myndighederne i den ansvarlige medlemsstat inden for en frist på 14 dage, og den ansvarlige medlemsstat kontrollerer oplysningernes rigtighed og lovligheden af sin behandling inden for en frist på en måned. Dette kan også ske efter anmodning fra den berørte person, jf. artikel 46.

3.  Hvis en anden medlemsstat end den ansvarlige medlemsstat har grund til at formode, at oplysninger, der er registreret i ind- og udrejsesystemet, er faktuelt ukorrekte, ufuldstændige, eller at oplysninger er blevet behandlet i ind- og udrejsesystemet i strid med denne forordning, kontrollerer den uanset stk. 1 og 2 de pågældende oplysninger, hvis det er muligt at gøre dette uden at rette henvendelse til den ansvarlige medlemsstat, og berigtiger, supplerer eller sletter dem om nødvendigt straks fra ind- og udrejsesystemet og i givet fald fra listen over personer, der er omhandlet i artikel 11. I modsat fald kontakter medlemsstaten myndighederne i den ansvarlige medlemsstat inden for en frist på syv dage, og den ansvarlige medlemsstat kontrollerer oplysningernes rigtighed og lovligheden af sin behandling inden for en frist på 14 dage. Dette kan også ske efter anmodning fra den berørte person, jf. artikel 46.

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis den ansvarlige medlemsstat eller en anden medlemsstat end den ansvarlige medlemsstat har grund til at formode, at visumrelaterede oplysninger, der er registreret i ind- og udrejsesystemet, er faktuelt ukorrekte, eller at oplysningerne er blevet behandlet i ind- og udrejsesystemet i strid med denne forordning, kontrollerer den først rigtigheden af disse oplysninger i VIS og ændrer om nødvendigt dem i ind- og udrejsesystemet. Skulle de oplysninger, der er registreret i VIS, være de samme som i ind- og udrejsesystemet, underretter den straks den medlemsstat, der er ansvarlig for indlæsningen af disse data i VIS, gennem infrastrukturen i VIS, jf. artikel 24, stk. 2, i forordning (EF) nr. 767/2008. Den medlemsstat, der er ansvarlig for indlæsning af data i VIS, kontrollerer de pågældende oplysninger og berigtiger eller sletter dem om nødvendigt straks fra VIS og underretter den ansvarlige medlemsstat eller den medlemsstat, over for hvilken anmodningen er fremsat, som om nødvendigt straks ændrer eller sletter dem fra ind- og udrejsesystemet og i givet fald fra listen over personer, der er nævnt i artikel 11.

4.  Hvis den ansvarlige medlemsstat eller en anden medlemsstat end den ansvarlige medlemsstat har grund til at formode, at visumrelaterede oplysninger, der er registreret i ind- og udrejsesystemet, er faktuelt ukorrekte, ufuldstændige, eller at oplysningerne er blevet behandlet i ind- og udrejsesystemet i strid med denne forordning, kontrollerer den først rigtigheden af disse oplysninger i VIS og berigtiger, supplerer eller sletter dem om nødvendigt i ind- og udrejsesystemet. Skulle de oplysninger, der er registreret i VIS, være de samme som i ind- og udrejsesystemet, underretter den straks den medlemsstat, der er ansvarlig for indlæsningen af disse data i VIS, gennem infrastrukturen i VIS, jf. artikel 24, stk. 2, i forordning (EF) nr. 767/2008. Den medlemsstat, der er ansvarlig for indlæsning af data i VIS, kontrollerer de pågældende oplysninger og berigtiger, supplerer eller sletter dem om nødvendigt straks fra VIS og underretter den ansvarlige medlemsstat eller den medlemsstat, over for hvilken anmodningen er fremsat, som om nødvendigt straks berigtiger, supplerer eller sletter dem fra ind- og udrejsesystemet og i givet fald fra listen over identificerede personer, der er nævnt i artikel 11.

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Oplysningerne om identificerede personer, der er nævnt i artikel 11, slettes straks fra den liste, der er omhandlet i nævnte artikel, og berigtiges i ind- og udrejsesystemet, hvis en tredjelandsstatsborger i medfør af den ansvarlige medlemsstats nationale lovgivning fremlægger dokumentation for, at han eller hun var tvunget til at overskride længden af det tilladte ophold som følge af uforudsete og alvorlige begivenheder, at han eller hun har opnået ret til at blive, eller i tilfælde af fejl. Tredjelandsstatsborgeren skal have adgang til et effektivt retsmiddel, der kan sikre, at oplysningerne ændres.

5.  Oplysningerne om identificerede personer, der er nævnt i artikel 11, slettes straks fra den liste, der er omhandlet i nævnte artikel, og berigtiges eller suppleres i ind- og udrejsesystemet, hvis en tredjelandsstatsborger i medfør af den ansvarlige medlemsstats nationale lovgivning fremlægger dokumentation for, at han eller hun var tvunget til at overskride længden af det tilladte ophold som følge af uforudsete og alvorlige begivenheder, at han eller hun har opnået ret til at blive, eller i tilfælde af fejl. Tredjelandsstatsborgeren skal have adgang til et effektivt retsmiddel, der kan sikre, at oplysningerne berigtiges, suppleres eller slettes.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 6 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Hvis en tredjelandsstatsborger har opnået statsborgerskab i en medlemsstat eller er blevet omfattet af anvendelsesområdet for artikel 2, stk. 3, inden udløbet af det tidsrum, der er nævnt i artikel 31, slettes den individuelle mappe og de tilknyttede registreringer, jf. artikel 16 og 17, straks fra ind- og udrejsesystemet og i givet fald også fra den liste over identificerede personer, der er nævnt i artikel 11:

6.  Hvis en tredjelandsstatsborger har opnået statsborgerskab i en medlemsstat eller er blevet omfattet af anvendelsesområdet for artikel 2, stk. 3, inden udløbet af det tidsrum, der er nævnt i artikel 31, slettes den individuelle mappe og de tilknyttede registreringer, jf. artikel 16 og 17, straks og under alle omstændigheder senest 48 timer efter det øjeblik, hvor den relevante medlemsstat bliver opmærksom på det, fra ind- og udrejsesystemet og i givet fald også fra den liste over identificerede personer, der er nævnt i artikel 11:

Ændringsforslag     116

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen vedtager følgende foranstaltninger, som er nødvendige for udviklingen og den tekniske gennemførelse af det centrale system, de nationale ensartede grænseflader og kommunikationsinfrastrukturen, navnlig foranstaltninger vedrørende:

Kommissionen vedtager følgende foranstaltninger, som er nødvendige for udviklingen og den tekniske gennemførelse af det centrale system, de nationale ensartede grænseflader og den sikre og krypterede kommunikationsinfrastruktur, navnlig foranstaltninger vedrørende:

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1 – litra a a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  kvalitetsstandarden og specifikationerne for anvendelse af ansigtsbilledet, også når dette udtrækkes elektronisk fra eMRTD eller VIS

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1 – litra g

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)   specifikationerne og betingelserne for den webtjeneste, der er omhandlet i artikel 12

g)  specifikationerne og betingelserne for den webtjeneste, der er omhandlet i artikel 12, herunder bestemmelser til beskyttelse af oplysningerne, når de angives af eller til transportvirksomheder

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

eu-LISA er ansvarlig for udviklingen af det centrale system, de nationale ensartede grænseflader, kommunikationsinfrastrukturen og den sikre kommunikationskanal mellem ind- og udrejsesystemets centrale system og VIS' centrale system. Agenturet har også ansvaret for udviklingen af den webtjeneste, der er omhandlet i artikel 12, i overensstemmelse med de specifikationer og betingelser, der vedtages i medfør af den undersøgelsesprocedure, der er omhandlet i artikel 61, stk. 2.

eu-LISA er ansvarlig for udviklingen af det centrale system, de nationale ensartede grænseflader, den sikre og krypterede kommunikationsinfrastruktur og den sikre kommunikationskanal mellem ind- og udrejsesystemets centrale system og VIS' centrale system. Agenturet har også ansvaret for udviklingen af den webtjeneste, der er omhandlet i artikel 12, i overensstemmelse med de specifikationer og betingelser, der vedtages i medfør af den undersøgelsesprocedure, der er omhandlet i artikel 61, stk. 2.

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1, litra d), hvor "sikker og krypteret" tilføjes. Retlig sammenhæng.

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

eu-LISA fastlægger udformningen af systemets fysiske arkitektur, herunder dets kommunikationsinfrastruktur samt de tekniske specifikationer og udviklingen heraf med hensyn til det centrale system, de ensartede grænseflader, den sikre kommunikationskanal mellem ind- og udrejsesystemets centrale system og VIS' centrale system samt kommunikationsinfrastrukturen, der vedtages af bestyrelsen, forudsat at Kommissionen afgiver en positiv udtalelse herom. eu-LISA gennemfører også de nødvendige tilpasninger til VIS, der følger af etableringen af interoperabilitet med ind- og udrejsesystemet samt af gennemførelsen af de ændringer af forordning (EF) nr. 767/2008, der er nævnt i artikel 55.

eu-LISA fastlægger udformningen af systemets fysiske arkitektur, herunder dets sikre og krypterede kommunikationsinfrastruktur samt de tekniske specifikationer og udviklingen heraf med hensyn til det centrale system, de ensartede grænseflader, den sikre kommunikationskanal mellem ind- og udrejsesystemets centrale system og VIS' centrale system samt den sikre og krypterede kommunikationsinfrastruktur. eu-LISA gennemfører også de nødvendige tilpasninger til VIS, der følger af etableringen af interoperabilitet med ind- og udrejsesystemet samt af gennemførelsen af de ændringer af forordning (EF) nr. 767/2008, der er nævnt i artikel 55.

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1, litra d), hvor "sikker og krypteret" tilføjes. Retlig sammenhæng.

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

eu-LISA udvikler og gennemfører det centrale system, de nationale ensartede grænseflader, den sikre kommunikationskanal mellem ind- og udrejsesystemets centrale system og VIS' centrale system samt kommunikationsinfrastrukturen snarest muligt, efter at denne forordning er trådt i kraft, og Kommissionen har vedtaget de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 33.

eu-LISA udvikler og gennemfører det centrale system, de nationale ensartede grænseflader, den sikre kommunikationskanal mellem ind- og udrejsesystemets centrale system og VIS' centrale system samt den sikre og krypterede kommunikationsinfrastruktur snarest muligt, efter at denne forordning er trådt i kraft, og Kommissionen har vedtaget de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 33.

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1, litra d), hvor "sikker og krypteret" tilføjes. Retlig sammenhæng.

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Ved udviklingen og gennemførelsen af det centrale system, de nationale ensartede grænseflader, den sikre kommunikationskanal mellem ind- og udrejsesystemets centrale system og VIS' centrale system samt den sikre og krypterede kommunikationsinfrastruktur skal eu-LISA:

 

a)  foretage en risikovurdering som led i udviklingen af ind- og udrejsesystemet

 

b)  følge principperne om indbygget privatlivsbeskyttelse og privatlivsbeskyttelse som standard i hele systemudviklingens livscyklus

 

c)  ajourføre risikovurderingen for VIS for at tage hensyn til den nye sammenhæng med ind- og udrejsesystemet og følge op herpå ved at gennemføre de yderligere sikkerhedsforanstaltninger, der fremhæves i den ajourførte risikovurdering.

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1, litra d), hvor "sikker og krypteret" tilføjes. Retlig sammenhæng.

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 3 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

eu-LISA er ansvarlig for den operationelle forvaltning af det centrale system, den sikre kommunikationskanal mellem ind- og udrejsesystemets centrale system og VIS' centrale system og de nationale ensartede grænseflader. Agenturet sikrer i samarbejde med medlemsstaterne, at der til enhver tid anvendes den bedste disponible teknologi på grundlag af en cost-benefit-analyse. eu-LISA er også ansvarligt for den operationelle forvaltning af kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale system og de nationale ensartede grænseflader samt for den webtjeneste, der er nævnt i artikel 12.

eu-LISA er ansvarlig for den operationelle forvaltning af det centrale system, den sikre kommunikationskanal mellem ind- og udrejsesystemets centrale system og VIS' centrale system og de nationale ensartede grænseflader. Agenturet sikrer i samarbejde med medlemsstaterne, at der til enhver tid anvendes den bedste disponible teknologi på grundlag af en cost-benefit-analyse til det centrale system, den sikre kommunikationskanal mellem ind- og udrejsesystemets centrale system og VIS' centrale system og de nationale ensartede grænseflader. eu-LISA er også ansvarligt for den operationelle forvaltning af den sikre og krypterede kommunikationsinfrastruktur mellem det centrale system og de nationale ensartede grænseflader samt for den webtjeneste, der er nævnt i artikel 12.

Begrundelse

Sætningen færdiggøres, og der tilføjes henvisninger til systemets forskellige komponenter.

Ændringsforslag     124

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  organiseringen, forvaltningen, driften og vedligeholdelsen af dens eksisterende nationale grænseinfrastruktur og dennes forbindelse til ind- og udrejsesystemet i forhold til de formål, der er anført i artikel 5 med undtagelse af denne artikels litra j), k) og l)

b)  organiseringen, forvaltningen, driften og vedligeholdelsen af dens eksisterende nationale grænseinfrastruktur og dennes forbindelse til ind- og udrejsesystemet i forhold til de formål, der er anført i artikel 5 med undtagelse af denne artikel 5, stk. 1, litra a)

Ændringsforslag     125

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hver medlemsstat udpeger en national myndighed, der skal give adgang til ind- og udrejsesystemet til de kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 8. Hver medlemsstat forbinder denne nationale myndighed med den nationale ensartede grænseflade. Hver medlemsstat og Europol forbinder deres respektive centrale adgangspunkter som nævnt i artikel 26 og 27 til den nationale ensartede grænseflade.

2.  Hver medlemsstat udpeger en uafhængig national tilsynsmyndighed, der skal give adgang til ind- og udrejsesystemet til de kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 8. Hver medlemsstat forbinder denne nationale myndighed med den nationale ensartede grænseflade. Hver medlemsstat og Europol forbinder deres respektive centrale adgangspunkter som nævnt i artikel 26 og 27 til den nationale ensartede grænseflade.

Ændringsforslag     126

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Medlemsstaterne må ikke behandle de oplysninger, der indsamles i eller hentes fra ind- og udrejsesystemet til andre formål end dem, der er fastlagt i denne forordning.

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 36 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ansvaret for brugen af oplysninger

Ansvar i forbindelse med databehandling

Begrundelse

Tilpasset til databeskyttelseslovgivningen. Samme formulering anvendes også i Eurodac-forordningen.

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med hensyn til behandling af personoplysninger i ind- og udrejsesystemet udpeger hver medlemsstat den myndighed, der skal betragtes som registeransvarlig efter artikel 2, litra d), i direktiv 95/46/EF, og som skal have det centrale ansvar for denne medlemsstats databehandling. Hver medlemsstat meddeler Kommissionen nærmere oplysninger om denne myndighed.

Med hensyn til behandling af personoplysninger i ind- og udrejsesystemet udpeger hver medlemsstat den myndighed, der skal betragtes som registeransvarlig efter artikel 4, stk. 7, i forordning (EU) 2016/679, og som skal have det centrale ansvar for denne medlemsstats databehandling. Hver medlemsstat meddeler Kommissionen nærmere oplysninger om denne myndighed.

Ændringsforslag     129

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver medlemsstat sikrer, at oplysningerne i ind- og udrejsesystemet behandles på lovlig måde, og navnlig at kun behørigt bemyndiget personale har adgang til oplysningerne med henblik på udførelsen af deres opgaver. Den ansvarlige medlemsstat sikrer navnlig, at:

Hver medlemsstat sikrer, at de oplysninger, der indsamles og registreres i ind- og udrejsesystemet, behandles på lovlig måde, og navnlig at kun behørigt bemyndiget personale har adgang til oplysningerne med henblik på udførelsen af deres opgaver. Den ansvarlige medlemsstat sikrer navnlig, at:

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  træffe de nødvendige foranstaltninger for at garantere sikkerheden i det centrale system og kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale system og den nationale ensartede grænseflade, uden at dette dog berører de enkelte medlemsstaters ansvar

a)  træffe de nødvendige foranstaltninger for at garantere sikkerheden i det centrale system og den sikre og krypterede kommunikationsinfrastruktur mellem det centrale system og den nationale ensartede grænseflade, uden at dette dog berører de enkelte medlemsstaters ansvar

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En medlemsstat kan i sine nationale registre og/eller sit nationale ind- og udrejsesystem lagre de alfanumeriske data, som denne medlemsstat har indlæst i ind- og udrejsesystemet under fuld overholdelse af EU-retten.

1.  Oplysninger, der er hentet fra ind- og udrejsesystemet, må kun lagres i nationale registre, når det er nødvendigt i et konkret tilfælde, i overensstemmelse med ind- og udrejsesystemets formål og i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning, navnlig om databeskyttelse, og ikke længere end det er nødvendigt i det konkrete tilfælde. En medlemsstat kan i sit nationale ind- og udrejsesystem lagre de alfanumeriske data, som denne medlemsstat har indlæst i ind- og udrejsesystemet under fuld overholdelse af EU-retten.

Begrundelse

Det bør præciseres, at oplysninger vedrørende ind- og udrejser normalt kun opbevares i ind- og udrejsesystemet, medmindre det er nødvendigt at opbevare dem i nationale registre i et konkret tilfælde. Bestemmelse taget fra VIS-forordningen.

Ændringsforslag     132

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Oplysningerne må ikke lagres i de nationale registre eller nationale ind- og udrejsesystemer længere, end de lagres i ind- og udrejsesystemet.

2.  Oplysningerne må ikke lagres i de nationale registre eller nationale ind- og udrejsesystemer længere, end det er strengt nødvendigt af hensyn til deres enkelte formål og under ingen omstændigheder længere, end de lagres i ind- og udrejsesystemet.

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Kommissionen har vedtaget en afgørelse om, at beskyttelsen af personoplysninger i det pågældende tredjeland er hensigtsmæssig, jf. artikel 25, stk. 6, i direktiv 95/46/EF, eller der er en gældende tilbagetagelsesaftale mellem Unionen og det pågældende tredjeland, eller bestemmelserne i artikel 26, stk. 1, litra d), i direktiv 95/46/EF finder anvendelse

a)  Kommissionen har vedtaget en afgørelse om, at beskyttelsen af personoplysninger i det pågældende tredjeland er hensigtsmæssig, jf. artikel 45, stk. 3, i forordning (EU) 2016/679, eller der er en gældende tilbagetagelsesaftale mellem Unionen og det pågældende tredjeland

Ændringsforslag     134

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  tredjelandet eller den internationale organisation accepterer udelukkende at anvende oplysningerne til det formål, hvortil de blev indhentet

b)  tredjelandet eller den internationale organisation indvilger udtrykkeligt i og kan garantere og påvise, at oplysningerne udelukkende anvendes til det formål, hvortil de blev indhentet

Ændringsforslag     135

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  oplysningerne videregives eller stilles til rådighed i henhold til de relevante EU-bestemmelser, navnlig tilbagetagelsesaftaler, og den nationale lovgivning i den medlemsstat, der videregav eller stillede oplysningerne til rådighed, herunder reglerne om datasikkerhed og databeskyttelse

c)  oplysningerne videregives eller stilles til rådighed i henhold til de relevante EU-bestemmelser, navnlig databeskyttelsesaftaler og tilbagetagelsesaftaler, og den nationale lovgivning i den medlemsstat, der videregav eller stillede oplysningerne til rådighed, herunder reglerne om datasikkerhed og databeskyttelse

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 2 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  Den medlemsstat, som har indlæst oplysningerne i ind- og udrejsesystemet, har givet sit samtykke.

d)  den medlemsstat, som har indlæst oplysningerne i ind- og udrejsesystemet, har givet sit samtykke, og den pågældende person er blevet underrettet om, at vedkommendes personoplysninger kan blive delt med myndighederne i et tredjeland og

Ændringsforslag     137

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor tredjelandsstatsborgeren har opholdt sig, har udstedt en endelig afgørelse om tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgeren.

Begrundelse

Før personoplysninger om tredjelandsstatsborgere deles med et tredjeland, er det afgørende at sikre, at den kompetente myndighed har truffet afgørelse om tilbagesendelse af den pågældende tredjelandsstatsborger, og at denne afgørelse er endelig.

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Personoplysninger fra det centrale system, som en medlemsstat eller Europol har modtaget til retshåndhævelsesformål, må ikke videregives til eller stilles til rådighed for et tredjeland, en international organisation eller en privat enhed med hjemsted i eller uden for Unionen. Forbuddet gælder også, hvis disse oplysninger viderebehandles på nationalt plan eller blandt medlemsstaterne som anført i artikel 2b i rammeafgørelse 2008/977/RIA.

4.  Personoplysninger fra det centrale system, som en medlemsstat eller Europol har modtaget til retshåndhævelsesformål, må ikke videregives til eller stilles til rådighed for et tredjeland, en international organisation eller en privat enhed med hjemsted i eller uden for Unionen. Forbuddet gælder også, hvis disse oplysninger viderebehandles på nationalt plan eller blandt medlemsstaterne i henhold til direktiv (EU) 2016/680.

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at forhindre, at personer uden bemyndigelse får adgang til nationale anlæg, hvor medlemsstaten udfører operationer i overensstemmelse med formålene med ind- og udrejsesystemet

b)  at forhindre, at personer uden bemyndigelse får adgang til databehandlingsudstyr og nationale anlæg, hvor medlemsstaten udfører operationer i overensstemmelse med formålene med ind- og udrejsesystemet

Begrundelse

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 2 – litra d a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  at forhindre uautoriserede brugeres brug af automatiserede databehandlingssystemer ved anvendelse af datakommunikationsudstyr

Begrundelse

Tilpasset til Eurodac-forslaget.

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 2 – litra f

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  at sikre, at autoriserede personer kun får adgang til at bruge de oplysninger i ind- og udrejsesystemet, der hører ind under deres kompetenceområde, ved hjælp af individuelle og entydige brugeridentiteter og fortrolige passwords

f)  at sikre, at personer, der har tilladelse til at få adgang til ind- og udrejsesystemet, kun får adgang til de oplysninger, som hører ind under deres bemyndigelse, og kun ved hjælp af individuelle og entydige brugeridentiteter og fortrolige adgangsmetoder

Begrundelse

Tilpasset til Eurodac-forslaget.

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 2 – litra j a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ja)  at sikre, at de installerede systemer i tilfælde af teknisk uheld kan genetableres til normal drift

Begrundelse

Tilpasset til Eurodac-forslaget.

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 2 – litra j b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

jb)  at sikre pålidelighed ved at sørge for, at eventuelle funktionsfejl i ind- og udrejsesystemet indberettes behørigt, og at der træffes de nødvendige tekniske foranstaltninger for at sikre, at personoplysninger kan genoprettes i tilfælde af forvanskning på grund af fejlfunktioner i systemet

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne underretter eu-LISA om sikkerhedshændelser, de har opdaget i deres systemer, uden at det berører anmeldelsen af brud på persondatasikkerheden i henhold til artikel 33 i forordning (EU) 2016/679. eu-LISA underretter medlemsstaterne og Europol i tilfælde af en sikkerhedshændelse i ind- og udrejsesystemets centrale system. Hvis en sikkerhedshændelse fører til brud på persondatasikkerheden, underrettes Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse også. De berørte medlemsstater og eu-LISA samarbejder i tilfælde af en sikkerhedshændelse.

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  eu-LISA og medlemsstaterne samarbejder for at sikre en harmoniseret tilgang til datasikkerhed på grundlag af en sikkerhedsrisikostyringsproces, der omfatter hele ind- og udrejsesystemet som omhandlet i artikel 6.

Begrundelse

Bestemmelse anbefalet af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Enhver person eller medlemsstat, der har lidt skade som følge af en ulovlig behandling eller enhver anden handling, der er i strid med denne forordning, har ret til erstatning fra den medlemsstat, som er ansvarlig for den lidte skade. Den pågældende medlemsstat fritages helt eller delvis for erstatningsansvar, hvis den beviser, at den bærer ansvaret for den begivenhed, der gav anledning til skaden.

1.  Enhver person eller medlemsstat, der har lidt materiel eller immateriel skade som følge af en ulovlig behandling eller enhver anden handling, der er i strid med denne forordning, har ret til erstatning fra den medlemsstat, som er ansvarlig for den lidte skade. Den pågældende medlemsstat fritages helt eller delvis for erstatningsansvar, hvis den beviser, at den på ingen måde bærer ansvaret for den begivenhed, der gav anledning til skaden.

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Disse registreringer må kun bruges til kontrol med lovligheden af behandlingen af oplysningerne i databeskyttelsesøjemed samt til at garantere sikkerheden i forbindelse med oplysningerne. Disse registre skal beskyttes med de nødvendige foranstaltninger mod uautoriseret adgang og slettes et år efter udløbet af den lagringsperiode, der er omhandlet i artikel 31, hvis de ikke er nødvendige for kontrolprocedurer, som allerede er indledt.

3.  Disse registreringer må kun bruges til kontrol med lovligheden af behandlingen af oplysningerne i databeskyttelsesøjemed samt til at garantere oplysningernes sikkerhed i overensstemmelse med artikel 39 Disse registre skal beskyttes med de nødvendige foranstaltninger mod uautoriseret adgang og slettes et år efter udløbet af den lagringsperiode, der er omhandlet i artikel 31, medmindre de er nødvendige for kontrolprocedurer, som allerede er indledt.

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Artikel 43 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 43a

 

Databeskyttelse

 

1.  Forordning (EF) nr. 45/2001 finder anvendelse på eu-LISA's behandling af personoplysninger på grundlag af denne forordning.

 

2.  Forordning (EU) nr. 2016/679 finder anvendelse på de nationale myndigheders behandling af personoplysninger på grundlag af denne forordning med undtagelse af behandling til de formål, der er omhandlet i artikel 5, litra j)-l).

 

3.  Direktiv (EU) 2016/680 finder anvendelse på medlemsstaternes udpegede myndigheders behandling af personoplysninger på grundlag af denne forordning til de formål, der er omhandlet i artikel 5, litra j)-l).

 

4.  Forordning (EU) 2016/794 finder anvendelse på Europols behandling af personoplysninger på grundlag af denne forordning.

Begrundelse

Horisontal bestemmelse om databeskyttelse, inspireret af artikel 49 i ETIAS-forslaget.

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Uden at dette berører retten til information efter artikel 10 i direktiv 95/46/EF informeres tredjelandsstatsborgere, hvis oplysninger er registreret i ind- og udrejsesystemet, skriftligt af den ansvarlige medlemsstat om følgende:

1.  Uden at dette berører retten til information efter artikel 13 i forordning (EU) nr. 2016/679 informeres tredjelandsstatsborgere, hvis oplysninger er registreret i ind- og udrejsesystemet, skriftligt og i en kortfattet, gennemsigtig, letforståelig og lettilgængelig form af den ansvarlige medlemsstat om følgende:

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 1 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  at de pågældende har ret til at få indsigt i oplysninger om sig selv og til at kræve, at ukorrekte oplysninger om dem selv berigtiges, og at ulovligt behandlede oplysninger om dem selv slettes, herunder ret til at få oplysninger om procedurerne for udøvelse af disse rettigheder og, hvis det er relevant, kontaktoplysninger for de nationale tilsynsmyndigheder eller Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, som skal behandle klager vedrørende beskyttelse af personoplysninger.

e)  retten til at anmode den registeransvarlige om indsigt i oplysninger, der vedrører den registrerede, og retten til at anmode om at ukorrekte oplysninger berigtiget og ufuldstændige personoplysninger suppleret eller at ulovligt behandlede personoplysninger om vedkommende slettet eller begrænset samt retten til at få oplysninger om procedurerne for udøvelse af disse rettigheder, herunder kontaktoplysninger for den registeransvarlige og de nationale tilsynsmyndigheder eller Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, som skal behandle klager vedrørende beskyttelse af personoplysninger.

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 1 – litra e a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  en forklaring af, at der kun gives adgang til oplysninger fra ind- og udrejsesystemet med henblik på grænseforvaltning og lettelse heraf, idet det præciseres, at overskridelser af varigheden af det tilladte ophold automatisk vil medføre, at tredjelandsstatsborgerens oplysninger tilføjes på en liste, og hvilke konsekvenser overskridelser af varigheden af det tilladte ophold kan få

Begrundelse

Bestemmelse anbefalet af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 1 – litra e b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eb)  datalagringsperioden for ind- og udrejseregistreringer og for individuelle mapper i henhold til artikel 31

Begrundelse

Bestemmelse anbefalet af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 1 – litra e c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ec)  retten for personer, hvis tilladelse til ophold er udløbet, til at få deres personoplysninger slettet, hvis de godtgør, at de overskred længden af det tilladte ophold som følge af uforudsete og alvorlige begivenheder og

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 1 – litra e d (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ed)  retten til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden.

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den information, der skal gives i medfør af denne artikels stk. 1, skal gives på det tidspunkt, hvor den individuelle mappe for den pågældende person bliver oprettet i medfør af artikel 14, 15 eller 16.

2.  Den information, der skal gives i medfør af denne artikels stk. 1, skal gives ved hjælp af den i stk. 3 omhandlede folder eller på en anden passende måde, som sikrer, at tredjelandsstatsborgere informeres om deres rettigheder, på det tidspunkt, hvor den individuelle mappe for den pågældende person bliver oprettet i medfør af artikel 14, 15 eller 16.

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 3 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En almindelig folder og et websted, der indeholder mindst den information, der er nævnt i denne artikels stk. 1, udarbejdes henholdsvis oprettes af Kommissionen i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 61, stk. 2. Folderen og indholdet af webstedet skal være klart og enkelt og foreligge i en sproglig version, som den pågældende forstår eller med rimelighed kan formodes at forstå.

En almindelig folder og et websted, der indeholder mindst den information, der er nævnt i denne artikels stk. 1, udarbejdes henholdsvis oprettes af Kommissionen i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 61, stk. 2. Folderen og indholdet af webstedet skal være klart og enkelt og udformet i en kortfattet, gennemsigtig, letforståelig og lettilgængelig form og foreligge i en sproglig version, som den pågældende forstår eller med rimelighed kan formodes at forstå.

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 3 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Folderen og webstedet skal udformes på en sådan måde, at det vil være muligt for medlemsstaterne at supplere dem med yderligere information, der er særlig for medlemsstaten. Den pågældende information, der er særlig for medlemsstaten, skal mindst omfatte oplysninger om den pågældendes rettigheder og muligheden for bistand fra de nationale tilsynsmyndigheder, samt kontaktoplysninger til den registeransvarliges og de nationale tilsynsmyndigheders kontor.

Folderen og webstedet skal udformes på en sådan måde, at det vil være muligt for medlemsstaterne at supplere dem med yderligere information, der er særlig for medlemsstaten. Disse oplysninger, som er specifikke for den enkelte medlemsstat, skal som minimum omfatte oplysninger om den registreredes rettigheder, muligheden for bistand fra de nationale tilsynsmyndigheder samt kontaktoplysninger for den registeransvarlige, den databeskyttelsesansvarlige og de nationale tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen skal i samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse lade idriftsættelsen af ind- og udrejsesystemet ledsage af en oplysningskampagne, der informerer offentligheden om formålene, de lagrede oplysninger, de myndigheder, der har adgang, og den enkeltes rettigheder.

Kommissionen skal i samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse lade idriftsættelsen af ind- og udrejsesystemet ledsage af en oplysningskampagne, der informerer offentligheden og navnlig tredjelandsstatsborgere om formålene, de lagrede oplysninger, de myndigheder, der har adgang, og den enkeltes rettigheder. Der gennemføres regelmæssigt sådanne oplysningskampagner.

Begrundelse

I betragtning af at ind- og udrejsesystemet finder anvendelse på tredjelandsstatsborgere, bør de nævnes specifikt som målgruppe for oplysningskampagnen.

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Artikel 46 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ret til indsigt, berigtigelse og sletning

Ret til adgang til samt berigtigelse, supplering og sletning af personoplysninger samt begrænsning af behandlingen af personoplysninger

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.   Uden at dette berører artikel 12 i direktiv 95/46/EF, har enhver tredjelandsstatsborger ret til at få de oplysninger om vedkommende, der er registreret i ind- og udrejsesystemet, og om, hvilken medlemsstat der har fremsendt oplysningerne til ind- og udrejsesystemet.

1.  Uden at dette berører artikel 15, 16, 17 og 18 i forordning (EU) 2016/679, har enhver tredjelandsstatsborger ret til at få de oplysninger om vedkommende, der er registreret i ind- og udrejsesystemet, og om, hvilken medlemsstat der har fremsendt oplysningerne til ind- og udrejsesystemet, og kan anmode om, at personoplysninger vedrørende vedkommende, som er ukorrekte, berigtiges eller suppleres, og at oplysninger, der er registreret ulovligt, slettes. Den ansvarlige medlemsstat skal besvare sådanne anmodninger inden for en frist på to måneder efter modtagelsen af anmodningen.

Ændringsforslag    161

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis en anmodning om berigtigelse eller sletning fremsættes over for en anden medlemsstat end den ansvarlige medlemsstat, kontrollerer myndighederne i den medlemsstat, anmodningen er indgivet til, oplysningernes rigtighed og lovligheden af behandlingen i ind- og udrejsesystemet inden for en frist på en måned, hvis denne kontrol kan gennemføres uden at rette henvendelse til den ansvarlige medlemsstat. I modsat fald kontakter den anden medlemsstat end den ansvarlige medlemsstat myndighederne i den ansvarlige medlemsstat inden for en tidsfrist på 14 dage, og den ansvarlige medlemsstat kontrollerer oplysningernes rigtighed og lovligheden af behandlingen inden for en frist på en måned.

2.  Hvis en anmodning om berigtigelse, supplering eller sletning af personoplysninger eller om begrænsning af behandlingen af personoplysninger fremsættes over for en anden medlemsstat end den ansvarlige medlemsstat, kontrollerer myndighederne i den medlemsstat, anmodningen er indgivet til, oplysningernes rigtighed og lovligheden af behandlingen i ind- og udrejsesystemet inden for en frist på 14 dage, hvis denne kontrol kan gennemføres uden at rette henvendelse til den ansvarlige medlemsstat. I modsat fald kontakter den anden medlemsstat end den ansvarlige medlemsstat myndighederne i den ansvarlige medlemsstat inden for en tidsfrist på syv dage, og den ansvarlige medlemsstat kontrollerer oplysningernes rigtighed og lovligheden af behandlingen inden for en frist på 14 dage.

Ændringsforslag    162

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 3 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I tilfælde af, at oplysninger, der er registreret i ind- og udrejsesystemet, er ukorrekte eller er blevet registreret ulovligt, berigtiger eller sletter den ansvarlige medlemsstat, eller efter omstændighederne den medlemsstat, over for hvilken anmodningen er fremsat, oplysningerne i medfør af artikel 32. Den ansvarlige medlemsstat eller efter omstændighederne den medlemsstat, over for hvilken anmodningen er fremsat, bekræfter straks skriftligt over for den pågældende, at den har taget skridt til at berigtige eller slette oplysningerne om vedkommende.

I tilfælde af, at oplysninger, der er registreret i ind- og udrejsesystemet, er ukorrekte, ufuldstændige eller er blevet registreret ulovligt, berigtiger, supplerer eller sletter den ansvarlige medlemsstat, eller efter omstændighederne den medlemsstat, over for hvilken anmodningen er fremsat, oplysningerne eller begrænser behandlingen af disse personoplysninger i medfør af artikel 32. Den ansvarlige medlemsstat eller efter omstændighederne den medlemsstat, over for hvilken anmodningen er fremsat, bekræfter straks skriftligt over for den pågældende, at den har taget skridt til at berigtige, supplere, eller begrænse behandlingen af disse personoplysninger om vedkommende.

Ændringsforslag    163

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 3 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I tilfælde af, at visumrelaterede oplysninger, der er registreret i ind- og udrejsesystemet, er ukorrekte eller er blevet registreret ulovligt, kontrollerer den ansvarlige medlemsstat, eller efter omstændighederne den medlemsstat, over for hvilken anmodningen er fremsat, først rigtigheden af oplysningerne i VIS og ændrer om fornødent dem i ind- og udrejsesystemet. Skulle de oplysninger, der er registreret i VIS, være de samme som i ind- og udrejsesystemet, kontakter den ansvarlige medlemsstat eller den medlemsstat, over for hvilken anmodningen er fremsat, myndighederne i den medlemsstat, der er ansvarlig for indlæsningen af disse data i VIS, inden for 14 dage. Den medlemsstat, der er ansvarlig for indlæsning af oplysningerne i VIS, kontrollerer rigtigheden af de visumrelaterede oplysninger og lovligheden af behandlingen i ind- og udrejsesystemet inden for en måned og underretter den ansvarlige medlemsstat eller den medlemsstat, over for hvilken anmodningen er fremsat, og denne ændrer eller sletter dem om nødvendigt straks fra ind- og udrejsesystemet og i givet fald fra listen over personer, der er nævnt i artikel 11, stk. 2.

I tilfælde af, at visumrelaterede oplysninger, der er registreret i ind- og udrejsesystemet, er ukorrekte, ufuldstændige eller er blevet registreret ulovligt, kontrollerer den ansvarlige medlemsstat, eller efter omstændighederne den medlemsstat, over for hvilken anmodningen er fremsat, først rigtigheden af oplysningerne i VIS og ændrer om fornødent dem i ind- og udrejsesystemet. Skulle de oplysninger, der er registreret i VIS, være de samme som i ind- og udrejsesystemet, kontakter den ansvarlige medlemsstat eller den medlemsstat, over for hvilken anmodningen er fremsat, myndighederne i den medlemsstat, der er ansvarlig for indlæsningen af disse data i VIS, inden for syv dage. Den medlemsstat, der er ansvarlig for indlæsning af oplysningerne i VIS, kontrollerer rigtigheden af de visumrelaterede oplysninger og lovligheden af behandlingen i ind- og udrejsesystemet inden for en måned og underretter den ansvarlige medlemsstat eller den medlemsstat, over for hvilken anmodningen er fremsat, og denne berigtiger, supplerer eller sletter om nødvendigt straks personoplysningerne om vedkommende eller begrænser behandlingen af disse oplysninger fra ind- og udrejsesystemet og i givet fald fra listen over personer, der er nævnt i artikel 11, stk. 2.

Ændringsforslag    164

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis den ansvarlige medlemsstat eller efter omstændighederne den medlemsstat, over for hvilken anmodningen er fremsat, ikke er enig i, at de oplysninger, som er registreret i ind- og udrejsesystemet, er ukorrekte eller ulovligt registreret, træffer denne medlemsstat en administrativ afgørelse, hvori den straks skriftligt begrunder over for den pågældende person, hvorfor den ikke er villig til at berigtige eller slette oplysningerne om vedkommende.

4.  Hvis den ansvarlige medlemsstat eller efter omstændighederne den medlemsstat, over for hvilken anmodningen er fremsat, ikke er enig i, at de oplysninger, som er registreret i ind- og udrejsesystemet, er ukorrekte, ufuldstændige eller ulovligt registreret, træffer denne medlemsstat en administrativ afgørelse, hvori den straks skriftligt begrunder over for den pågældende person, hvorfor den ikke er villig til at berigtige, supplere eller slette personoplysningerne om vedkommende eller begrænse behandlingen af disse oplysninger.

Ændringsforslag    165

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Den ansvarlige medlemsstat eller efter omstændighederne den medlemsstat, over for hvilken anmodningen er fremsat, orienterer ligeledes den pågældende person om, hvilke skridt vedkommende kan tage, hvis vedkommende ikke accepterer den begrundelse for afgørelsen, jf. stk. 5. Denne orientering skal indeholde oplysninger om, hvordan den registrerede kan anlægge sag ved en domstol eller indgive klage til den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder, og hvilken bistand, bl.a. fra tilsynsmyndighederne, der kan ydes i henhold til den pågældende medlemsstats love, administrative bestemmelser og procedurer.

5.  Den ansvarlige medlemsstat eller efter omstændighederne den medlemsstat, over for hvilken anmodningen er fremsat, orienterer ligeledes den pågældende person om, hvilke skridt vedkommende kan tage, hvis vedkommende ikke accepterer den begrundelse for afgørelsen, jf. stk. 4. Denne orientering skal indeholde oplysninger om, hvordan den registrerede kan anlægge sag ved en domstol eller indgive klage til den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder, og hvilken bistand, bl.a. fra tilsynsmyndighederne, der kan ydes i henhold til den pågældende medlemsstats love, administrative bestemmelser og procedurer.

Ændringsforslag    166

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  En anmodning indgivet i henhold til stk. 1 og 2 skal indeholde de nødvendige oplysninger til at identificere den pågældende person, herunder fingeraftryk. De pågældende oplysninger må udelukkende anvendes til at muliggøre udøvelsen af de rettigheder, der er nævnt i stk. 1 og 2, og skal slettes umiddelbart efter.

6.  En anmodning indgivet i henhold til stk. 1 og 2 skal indeholde det nødvendige minimum af oplysninger til at identificere den pågældende person. Til dette formål kan der kun anmodes om fingeraftryk i behørigt begrundede tilfælde, hvor der er væsentlige tvivl om ansøgerens identitet. De pågældende oplysninger må udelukkende anvendes til at muliggøre udøvelsen af de rettigheder, der er nævnt i stk. 1 og 2, og skal slettes umiddelbart efter.

Ændringsforslag     167

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Når en person anmoder om oplysninger om sig selv i overensstemmelse med stk. 2, registrerer den kompetente myndighed i form af et skriftligt dokument, at en sådan anmodning er fremsat, og hvordan den blev behandlet, og ved hvilken myndighed, og stiller snarest det pågældende dokument til rådighed for de nationale tilsynsmyndigheder.

7.  Når en person anmoder om oplysninger om sig selv i overensstemmelse med stk. 2, registrerer den kompetente myndighed i form af et skriftligt dokument, at en sådan anmodning er fremsat, og hvordan den blev behandlet, og ved hvilken myndighed, og stiller det pågældende dokument til rådighed for de nationale tilsynsmyndigheder inden for syv dage. En kopi af dokumentet udleveres desuden til den pågældende person.

Ændringsforslag    168

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaternes kompetente myndigheder samarbejder aktivt med henblik på at håndhæve de rettigheder, som er fastsat i artikel 46, stk. 3, 4 og 5.

1.  Medlemsstaternes kompetente myndigheder samarbejder aktivt med henblik på at håndhæve de rettigheder, som er fastsat i artikel 46.

Ændringsforslag    169

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I hver medlemsstat bistår og rådgiver den nationale tilsynsmyndighed på anmodning den pågældende ved udøvelsen af dennes ret til at få berigtiget eller slettet oplysninger om sig selv, jf. artikel 28, stk. 4, i direktiv 95/46/EF.

I hver medlemsstat bistår og rådgiver den nationale tilsynsmyndighed på anmodning den registrerede ved udøvelsen af dennes ret til at få berigtiget, suppleret eller slettet personoplysninger vedrørende vedkommende eller begrænset behandlingen af sådanne oplysninger, jf. forordning (EU) 2016/679.

Ændringsforslag    170

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I hver medlemsstat har enhver person ret til at anlægge sag eller indgive klage til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, som nægtede den pågældende ret til indsigt eller ret til at få berigtiget eller slettet oplysninger om sig selv, jf. artikel 46.

1.  Uanset artikel 77-82 i forordning (EU) 2016/679 har enhver person i hver medlemsstat ret til at anlægge sag eller indgive klage til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, som nægtede den pågældende ret til indsigt eller ret til at få berigtiget, suppleret eller slettet oplysninger om sig selv, jf. artikel 46. Retten til at anlægge sag eller indgive klage gælder også i tilfælde, hvor anmodninger om indsigt, berigtigelse eller sletning ikke besvares inden for de tidsfrister, der er fastsat i artikel 46, eller hvor den registeransvarlige aldrig har behandlet dem.

Ændringsforslag    171

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hver medlemsstat sikrer, at den nationale tilsynsmyndighed eller de nationale myndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 28, stk. 1, i direktiv 95/46/EF, overvåger lovligheden af den berørte medlemsstats behandling af personoplysninger som omhandlet i artikel 13-19, herunder overførslen af dem til og fra ind- og udrejsesystemet.

1.  Hver medlemsstat sikrer, at den nationale tilsynsmyndighed eller de nationale myndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) 2016/679, uafhængigt overvåger lovligheden af den berørte medlemsstats behandling af personoplysninger som omhandlet i kapitel II, III og V i denne forordning, herunder overførslen af dem til og fra ind- og udrejsesystemet.

Begrundelse

I denne forordning behandles oplysninger ikke blot i henhold til artikel 13-19.

Ændringsforslag    172

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Tilsynsmyndigheden sikrer, at der mindst hvert fjerde år foretages en revision af behandlingen af oplysninger i det nationale system i overensstemmelse med relevante internationale revisionsstandarder.

2.  Tilsynsmyndigheden eller tilsynsmyndighederne sikrer, at der mindst hvert andet år foretages en revision af behandlingen af oplysninger i den nationale grænseinfrastruktur i overensstemmelse med relevante internationale revisionsstandarder.

Ændringsforslag     173

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne sikrer, at deres tilsynsmyndighed har tilstrækkelige ressourcer til at udføre de opgaver, som er tillagt den i henhold til denne forordning.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at deres uafhængige tilsynsmyndighed eller tilsynsmyndigheder har tilstrækkelige ressourcer til at udføre de opgaver, som er tillagt dem i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag    174

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Med hensyn til behandling af personoplysninger i ind- og udrejsesystemet udpeger hver medlemsstat den myndighed, der skal betragtes som registeransvarlig efter artikel 2, litra d), i direktiv 95/46/EF, og som skal have det centrale ansvar for denne medlemsstats databehandling. Hver medlemsstat meddeler Kommissionen nærmere oplysninger om denne myndighed.

udgår

Ændringsforslag    175

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hver medlemsstat fremkommer med alle de oplysninger, tilsynsmyndighederne anmoder om, herunder navnlig oplysninger om de aktiviteter, der gennemføres i henhold til artikel 35, artikel 36, stk. 1, og artikel 39. Hver medlemsstat giver tilsynsmyndighederne adgang til deres registre ifølge artikel 30 og giver dem til enhver tid adgang til alle deres lokaliteter, der har forbindelse til ind- og udrejsesystemet

5.  Hver medlemsstat fremkommer med alle de oplysninger, tilsynsmyndighederne anmoder om, herunder navnlig oplysninger om de aktiviteter, der gennemføres i henhold til artikel 35, artikel 36, stk. 1, og artikel 39. Hver medlemsstat giver tilsynsmyndighederne adgang til deres registre ifølge artikel 41 og giver dem til enhver tid adgang til alle deres lokaliteter, der har forbindelse til ind- og udrejsesystemet

Begrundelse

Rettelse af krydshenvisning.

Ændringsforslag    176

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Hver medlemsstat sørger for, at dens tilsynsmyndighed eller tilsynsmyndigheder har adgang til rådgivning fra personer med tilstrækkeligt kendskab til biobiometriske data.

Begrundelse

Tilpasning til Eurodac.

Ændringsforslag    177

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse sikrer, at eu-LISA's aktiviteter i forbindelse med behandling af personoplysninger vedrørende ind- og udrejsesystemet finder sted i overensstemmelse med denne forordning.

1.  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er ansvarlig for at føre tilsyn med eu-LISA's aktiviteter i forbindelse med behandling af personoplysninger vedrørende ind- og udrejsesystemet og sikre, at disse aktiviteter finder sted i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001 og denne forordning.

Begrundelse

Tilpasning til artikel 49 om den nationale tilsynsmyndighed. Desuden tilpasning til Europol-forordningen (artikel 43) for både at have "tilsyn med og sikring af".

Ændringsforslag    178

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse sikrer, at der mindst hvert fjerde år foretages en revision af agenturets aktiviteter i forbindelse med behandling af personoplysninger i overensstemmelse med relevante internationale revisionsstandarder. En rapport om revisionen sendes til Europa-Parlamentet, Rådet, eu-LISA, Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder. eu-LISA skal have lejlighed til at fremsætte bemærkninger, inden rapporten vedtages.

2.  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse sikrer, at der mindst hvert andet år foretages en revision af eu-LISA's aktiviteter i forbindelse med behandling af personoplysninger i overensstemmelse med relevante internationale revisionsstandarder. En rapport om denne revision sendes til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, eu-LISA og de nationale tilsynsmyndigheder. eu-LISA skal have lejlighed til at fremsætte bemærkninger, inden rapporten vedtages.

Ændringsforslag    179

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse samarbejder aktivt inden for rammerne af deres ansvarsområder og sikrer et samordnet tilsyn med ind- og udrejsesystemet og de nationale systemer.

1.  De nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, der hver især handler inden for deres respektive beføjelser, samarbejder aktivt inden for rammerne af deres ansvarsområder og sikrer et samordnet tilsyn med ind- og udrejsesystemet og de nationale grænseinfrastrukturer.

 

(Horisontalt ændringsforslag med henblik på ændring af "nationale systemer" til "nationale grænseinfrastrukturer" med undtagelse af artikel 58).

Begrundelse

Tilpasning af terminologien til artikel 6 og til Eurodac.

Ændringsforslag    180

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De udveksler relevante oplysninger, bistår hinanden med at gennemføre revisioner og inspektioner, undersøger vanskeligheder med fortolkningen eller anvendelsen af denne forordning, vurderer problemer med udøvelsen af uafhængigt tilsyn eller i forbindelse med udøvelsen af den registreredes rettigheder, udarbejder harmoniserede forslag til fælles løsninger på eventuelle problemer og om nødvendigt fremmer kendskabet til databeskyttelsesrettigheder.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    181

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hver medlemsstat sikrer, at de bestemmelser, der er vedtaget i henhold til national lovgivning til gennemførelse af rammeafgørelse 2008/977/RIA, også finder anvendelse på dens nationale myndigheders adgang til ind- og udrejsesystemet, jf. artikel 1, stk. 2.

1.  Hver medlemsstat sikrer, at de bestemmelser, der er vedtaget i henhold til national lovgivning til gennemførelse af direktiv (EU) 2016/680, også finder anvendelse på dens nationale myndigheders adgang til ind- og udrejsesystemet, jf. artikel 1, stk. 2.

Ændringsforslag    182

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Overvågningen af lovligheden af medlemsstaternes adgang til personoplysninger med henblik på de formål, der er fastsat i forordningens artikel 1, stk. 2, herunder overførsel af oplysninger til og fra ind- og udrejsesystemet, foretages af de nationale tilsynsmyndigheder, der er udpeget i medfør af rammeafgørelse 2008/977/RIA.

2.  Overvågningen af lovligheden af medlemsstaternes adgang til personoplysninger med henblik på de formål, der er fastsat i forordningens artikel 5, stk. 1, litra a), herunder overførsel af oplysninger til og fra ind- og udrejsesystemet, foretages af de nationale tilsynsmyndigheder, der er udpeget i medfør af direktiv (EU) 2016/680.

Ændringsforslag    183

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Europols behandling af personoplysninger i henhold til denne forordning finder sted i overensstemmelse med afgørelse 2009/371/RIA og overvåges af en uafhængig ekstern tilsynsførende for databeskyttelse. Artikel 30, 31 og 32 i den nævnte afgørelse finder anvendelse på Europols behandling af personoplysninger i henhold til denne forordning. Den uafhængige eksterne tilsynsførende for databeskyttelse sikrer, at tredjelandsstatsborgeres rettigheder ikke tilsidesættes.

3.  Europols behandling af personoplysninger i henhold til denne forordning finder sted i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/794 og overvåges af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Begrundelse

Jf. artikel 43 Europol-forordningen.

Ændringsforslag    184

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Personoplysninger, hvortil der opnås adgang fra ind- og udrejsesystemet med henblik på de formål, der er fastsat i forordningens artikel 1, stk. 2, må kun behandles med henblik på forebyggelse, opdagelse eller efterforskning i en konkret sag, hvortil en medlemsstat eller Europol har anmodet om oplysningerne.

4.   Personoplysninger, hvortil der opnås adgang fra ind- og udrejsesystemet med henblik på de formål, der er fastsat i forordningens artikel 5, stk. 1, litra a), må kun behandles med henblik på forebyggelse, opdagelse eller efterforskning i en konkret sag, hvortil en medlemsstat eller Europol har anmodet om oplysningerne.

Ændringsforslag    185

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.   Det centrale system, de udpegede myndigheder, de centrale adgangspunkter og Europol fører registre over søgningerne med henblik på at sætte de nationale databeskyttelsesmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse i stand til at kontrollere, at databehandlingen overholder EU-reglerne om databeskyttelse. I forbindelse med alle andre formål end dette slettes personoplysningerne og registreringerne af søgningerne i alle nationale databaser og Europol-databaser efter en måned, medmindre de pågældende oplysninger og registreringer er nødvendige i forbindelse med en konkret igangværende strafferetlig efterforskning, hvortil en medlemsstat eller Europol har anmodet om dem.

5.  Det centrale system, de udpegede myndigheder, de centrale adgangspunkter og Europol fører registre over søgningerne med henblik på at sætte de nationale databeskyttelsesmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse i stand til at kontrollere, at databehandlingen overholder EU-reglerne om databeskyttelse, herunder for at vedligeholde registreringerne med henblik på at udarbejde de i artikel 64, stk. 8, omhandlede årlige rapporter. I forbindelse med alle andre formål end dette slettes personoplysningerne og registreringerne af søgningerne i alle nationale databaser og Europol-databaser efter en måned, medmindre de pågældende oplysninger og registreringer er nødvendige i forbindelse med en konkret igangværende strafferetlig efterforskning, hvortil en medlemsstat eller Europol har anmodet om dem.

Ændringsforslag    186

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hver medlemsstat og Europol sikrer, at alle behandlinger af oplysninger som følge af anmodninger om adgang til oplysninger i ind- og udrejsesystemet med henblik på de formål, der er fastsat i artikel 1, stk. 2, logges eller dokumenteres med henblik på at kontrollere grundlaget for anmodningen, overvåge lovligheden af databehandlingen og dataenes integritet og sikkerhed samt egenkontrol.

1.  Hver medlemsstat og Europol sikrer, at alle behandlinger af oplysninger som følge af anmodninger om adgang til oplysninger i ind- og udrejsesystemet med henblik på de formål, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, litra a), logges eller dokumenteres med henblik på at kontrollere grundlaget for anmodningen, overvåge lovligheden af databehandlingen og dataenes integritet og sikkerhed samt egenkontrol.

Ændringsforslag    187

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Loggen eller dokumentationen skal vise følgende:

2.  Loggen eller dokumentationen skal i alle tilfælde vise:

Ændringsforslag    188

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 2 – litra d a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  navnet på den myndighed, der har anmodet om adgang til sammenligning, og på den ansvarlige person, der har fremsat anmodningen og behandlet oplysningerne

Ændringsforslag    189

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 2 – litra h

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  i medfør af nationale regler eller afgørelse 2009/371/RIA referenceangivelsen på den embedsmand, der har foretaget søgningen, og den embedsmand, der givet ordre til søgningen eller leveringen.

h)  i medfør af nationale regler eller forordning (EU) 2016/794 referenceangivelsen på den embedsmand, der har foretaget søgningen, og den embedsmand, der har givet ordre til søgningen eller leveringen.

Ændringsforslag    190

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Logfiler og dokumentation må kun anvendes til at overvåge lovligheden af databehandlingen og for at sikre dataenes integritet og sikkerhed. Kun logfiler, der indeholder ikkepersonlige oplysninger, kan anvendes til den overvågning og evaluering, der er omhandlet i artikel 64. De kompetente nationale tilsynsmyndigheder, der er ansvarlige for at kontrollere anmodningens grundlag og kontrollere lovligheden af databehandlingen og dataintegritet og -sikkerhed, skal på anmodning have adgang til de pågældende logfiler med henblik på at udføre deres opgaver.

3.  Logfiler og dokumentation må kun anvendes til at overvåge lovligheden af databehandlingen og for at sikre dataenes integritet og sikkerhed. Kun logfiler, der ikke indeholder personoplysninger, kan anvendes til den overvågning og evaluering, der er omhandlet i artikel 64. De kompetente nationale tilsynsmyndigheder, der er ansvarlige for at kontrollere anmodningens grundlag og kontrollere lovligheden af databehandlingen og dataintegritet og -sikkerhed, skal på anmodning have adgang til disse logfiler med henblik på at udføre deres opgaver.

Ændringsforslag    191

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 767/2008

Artikel 17a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Fra starten af driften af ind- og udrejsesystemet, jf. artikel 60, stk. 1, i [forordning om oprettelsen af et ind- og udrejsesystem] etableres der interoperabilitet mellem ind- og udrejsesystemet og VIS med henblik på at gøre grænsekontrollen mere effektiv og hurtigere. Med henblik herpå etablerer eu-LISA en sikker kommunikationskanal mellem ind- og udrejsesystemets centrale system og VIS' centrale system med henblik på at muliggøre interoperabilitet mellem ind- og udrejsesystemet og VIS. Direkte søgning mellem systemerne vil kun være mulig, hvis der er hjemmel til det i både denne forordning og i forordning (EF) nr. 767/2008.

1.  Fra starten af driften af ind- og udrejsesystemet, jf. artikel 60, stk. 1, i [forordning om oprettelsen af et ind- og udrejsesystem] etableres der interoperabilitet mellem ind- og udrejsesystemet og VIS med henblik på at gøre grænsekontrollen mere effektiv og hurtigere og under behørig hensyntagen til princippet om formålsbegrænsning. Med henblik herpå etablerer eu-LISA en sikker kommunikationskanal mellem ind- og udrejsesystemets centrale system og VIS' centrale system med henblik på at muliggøre interoperabilitet mellem ind- og udrejsesystemet og VIS. Direkte søgning mellem systemerne vil kun være mulig, hvis der er hjemmel til det i både denne forordning og i forordning (EF) nr. 767/2008.

Ændringsforslag    192

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 767/2008

Artikel 17a – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  I medfør af artikel 33 i [forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem] vedtager Kommissionen de nødvendige foranstaltninger til etableringen og højniveaudesignet af interoperabiliteten, jf. artikel 34 i [forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem]. For at etablere interoperabilitet med ind- og udrejsesystemet sikrer forvaltningsmyndigheden den påkrævede videreudvikling og/eller tilpasning af det centrale visuminformationssystem, den nationale grænseflade i hver medlemsstat og kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale visuminformationssystem og de nationale grænseflader. De nationale infrastrukturer tilpasses og/eller udvikles af medlemsstaterne."

4.  I medfør af artikel 33 i [forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem] vedtager Kommissionen de nødvendige foranstaltninger til etableringen og højniveaudesignet af interoperabiliteten, jf. artikel 34 i [forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem]. For at etablere interoperabilitet med ind- og udrejsesystemet sikrer eu-LISA den påkrævede videreudvikling og/eller tilpasning af det centrale visuminformationssystem, den nationale grænseflade i hver medlemsstat og kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale visuminformationssystem og de nationale grænseflader. De nationale infrastrukturer tilpasses og/eller udvikles af medlemsstaterne."

Ændringsforslag    193

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 1 – nr. 5

Forordning (EU) nr. 767/2008

Artikel 18 – stk. 3 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis søgningen med de oplysninger, der er anført i stk. 1, viser, at VIS indeholder oplysninger om et eller flere udstedt(e) eller forlænget(de) visum/visa, som stadig er gyldige og har territorial gyldighed med henblik på grænsepassage, gives der, alene med de formål, der er angivet i stk. 1, den kompetente grænsekontrolmyndighed adgang til at søge på følgende oplysninger i det pågældende ansøgningsdossier og i dermed forbundne ansøgninger, jf. artikel 8, stk. 4:

3.  Hvis søgningen med de oplysninger, der er anført i stk. 1, viser, at der er registreret oplysninger om visumindehaveren i VIS, gives den kompetente grænsekontrolmyndighed udelukkende med henblik på de formål, der er angivet i stk. 1, adgang til følgende oplysninger i det pågældende ansøgningsdossier og i dermed forbundne ansøgningsdossierer, jf. artikel 8, stk. 4:

Begrundelse

Stk. 3 og 4 er slået sammen for at forenkle teksten.

Ændringsforslag    194

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 1 – nr. 5

Forordning (EU) nr. 767/2008

Artikel 18 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis søgningen med de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, viser, at der er registreret oplysninger om personen i VIS, men at det registrerede visum/de registrerede visa ikke er gyldigt/gyldige, gives den kompetente grænsemyndighed alene med de formål, der er angivet i stk. 1, adgang til at søge på oplysningerne i det pågældende ansøgningsdossier og i dermed forbundne ansøgninger, jf. artikel 8, stk. 4:

udgår

a)  statusoplysningerne og oplysningerne fra ansøgningsskemaet, jf. artikel 9, stk. 2 og 4

 

b)  fotografier

 

c)  de indlæste oplysninger om visa, der er udstedt, annulleret, inddraget, eller hvis gyldighed er forlænget, jf. artikel 10, 13 og 14.

 

Begrundelse

Stk. 3 og 4 er slået sammen for at forenkle teksten.

Ændringsforslag    195

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 1 – nr. 5

Forordning (EU) nr. 767/2008

Artikel 18 – stk. 5 – litra a – nr. ii

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  der er ikke teknologi til rådighed ved grænseovergangsstedet til at tage et ansigtsbillede på stedet, og visumindehaverens identitet kan derfor ikke verificeres i ind- og udrejsesystemet

ii)  der er midlertidigt ikke teknologi til rådighed ved grænseovergangsstedet til at tage et ansigtsbillede på stedet, og visumindehaverens identitet kan derfor ikke verificeres i ind- og udrejsesystemet

Begrundelse

Da teknologien er påkrævet ved et hvilket som helst grænseovergangssted, kan der kun midlertidigt være mangel på teknologien.

Ændringsforslag    196

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 1 – nr. 8 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8)  Artikel 20, stk. 1, affattes således:

8)  I artikel 20, stk. 1, affattes første afsnit således:

Ændringsforslag    197

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 1 – nr. 9

Forordning (EU) nr. 767/2008

Artikel 26 – stk. 3 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3a.  [Seks måneder efter ikrafttrædelsen af forordningen om oprettelse af et ind- og udrejsesystem] bliver forvaltningsmyndigheden ansvarlig for de opgaver, der er nævnt i denne artikels stk. 3."

3a.   [Seks måneder efter ikrafttrædelsen af forordningen om oprettelse af et ind- og udrejsesystem] bliver eu-LISA ansvarlig for de opgaver, der er nævnt i denne artikels stk. 3."

Ændringsforslag    198

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 1 – nr. 10

Forordning (EU) nr. 767/2008

Artikel 34 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hver medlemsstat og forvaltningsmyndigheden fører registre over alle behandlinger af oplysninger i VIS. Disse registre skal vise formålet med adgangen, jf. artikel 6, stk. 1, og artikel 15-22, datoen og tidspunktet, den type oplysninger, der er videreformidlet, jf. artikel 9-14, den type oplysninger, der er anvendt til søgningen, jf. artikel 15, stk. 2, artikel 17, artikel 18, stk. 1, artikel 18, stk. 5, artikel 19, stk. 1, artikel 19a, stk. 2, artikel 19a, stk. 5, artikel 20, stk. 1, artikel 21, stk. 1, og artikel 22, stk. 1, og navnet på den myndighed, der har indlæst eller hentet oplysningerne. Endvidere fører hver medlemsstat registre over det personale, som er behørigt bemyndiget til at indlæse eller hente oplysninger.

1.  Hver medlemsstat og eu-LISA fører registre over alle behandlinger af oplysninger i VIS. Disse registre skal vise formålet med adgangen, jf. artikel 6, stk. 1, og artikel 15-22, datoen og tidspunktet, den type oplysninger, der er videreformidlet, jf. artikel 9-14, den type oplysninger, der er anvendt til søgningen, jf. artikel 15, stk. 2, artikel 17, artikel 18, stk. 1, artikel 18, stk. 5, artikel 19, stk. 1, artikel 19a, stk. 2, artikel 19a, stk. 5, artikel 20, stk. 1, artikel 21, stk. 1, og artikel 22, stk. 1, og navnet på den myndighed, der har indlæst eller hentet oplysningerne. Endvidere fører hver medlemsstat registre over det personale, som er behørigt bemyndiget til at indlæse eller hente oplysninger.

Ændringsforslag     199

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De behørigt bemyndigede medarbejdere hos medlemsstaternes kompetente myndigheder, Kommissionen, eu-Lisa og Frontex har adgang til at søge følgende oplysninger udelukkende med henblik på rapportering og statistik uden mulighed for individuel identifikation:

1.  De behørigt bemyndigede medarbejdere hos medlemsstaternes kompetente myndigheder, Kommissionen og eu-LISA har adgang til at søge i følgende oplysninger udelukkende med henblik på rapportering og statistik uden mulighed for individuel identifikation eller profilering, og de behørigt bemyndigede medarbejdere hos Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning har adgang til søge i følgende oplysninger med henblik på at foretage sårbarhedsvurderinger og risikoanalyser som omhandlet i artikel 11 og 13 i forordning (EU) 2016/1624:

Ændringsforslag     200

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  tredjelandsstatsborgerens nationalitet, køn og fødselsdato

b)  tredjelandsstatsborgerens nationalitet, køn og fødselsår

Ændringsforslag    201

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Med henblik på stk. 1 etablerer, implementerer og hoster eu-LISA et centralregister på sine tekniske lokaliteter, som indeholder de i stk. 1 nævnte oplysninger, og som ikke giver mulighed for identifikation af personer, og vil give de myndigheder, der er opregnet i stk. 1, mulighed for at indhente rapporter, der kan tilpasses brugerne, samt statistikker om tredjelandsstatsborgeres ind- og udrejse og nægtelse af indrejse samt tilfælde, hvor tredjelandsstatsborgere er blevet, efter at deres tilladelse til ophold er udløbet, med henblik på at forbedre vurderingen af risikoen for, at tredjelandsstatsborgere bliver, efter at deres tilladelse til ophold er udløbet, at øge effektiviteten af grænsekontrollen samt at understøtte evidensbaseret politisk beslutningstagning i EU vedrørende migration. Centralregistret skal også indeholde daglige statistikker om de oplysninger, der er omhandlet i stk. 4. Adgang til centralregistret skal ske via en sikret adgang gennem S-TESTA med adgangskontrol og specifikke brugerprofiler udelukkende med rapportering og statistik som formål.

2.  Med henblik på stk. 1 etablerer, implementerer og hoster eu-LISA et register på centralt plan på sine tekniske lokaliteter, som indeholder de i stk. 1 nævnte oplysninger, og som ikke giver mulighed for identifikation af personer, og vil give de myndigheder, der er opregnet i stk. 1, mulighed for at indhente rapporter, der kan tilpasses brugerne, samt statistikker om tredjelandsstatsborgeres ind- og udrejse og nægtelse af indrejse samt tilfælde, hvor tredjelandsstatsborgere er blevet, efter at deres tilladelse til ophold er udløbet, at øge effektiviteten af grænsekontrollen samt at understøtte evidensbaseret politisk beslutningstagning i EU vedrørende migration. Centralregistret skal også indeholde daglige statistikker om de oplysninger, der er omhandlet i stk. 4. Adgang til centralregistret skal ske via en sikret adgang gennem S-TESTA med adgangskontrol og specifikke brugerprofiler udelukkende med rapportering og statistik som formål.

Ændringsforslag     202

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvert kvartal offentliggør eu-LISA statistikker vedrørende ind- og udrejsesystemet, der især viser antallet af tredjelandsstatsborgere, hvis tilladelse til ophold er udløbet, deres nationalitet og overgangsstedet for indrejse, tredjelandsstatsborgere, der nægtes indrejse, herunder begrundelsen herfor, og tredjelandsstatsborgere, hvis tilladelse til ophold er blevet inddraget eller forlænget, samt det antal tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for kravet om at afgive fingeraftryk.

4.  Hvert kvartal offentliggør eu-LISA statistikker vedrørende ind- og udrejsesystemet, der især viser antallet af tredjelandsstatsborgere, hvis tilladelse til ophold er udløbet, deres nationalitet, alder, køn og varigheden af deres ophold samt overgangsstedet for indrejse, tredjelandsstatsborgere, der nægtes indrejse, herunder begrundelsen herfor, og tredjelandsstatsborgere, hvis tilladelse til ophold er blevet inddraget eller forlænget, samt det antal tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for kravet om at afgive fingeraftryk.

Ændringsforslag    203

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Ved udgangen af hvert år udarbejdes statistiske data i form af kvartalsstatistikker for det pågældende år. Statistikkerne skal indeholde en opdeling af oplysninger på hver enkelt medlemsstat.

5.  Ved udgangen af hvert år udarbejdes statistiske data i form af en årsrapport for det pågældende år. Statistikkerne skal indeholde en opdeling af oplysninger på hver enkelt medlemsstat. Rapporten offentliggøres og forelægges Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og de nationale tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag     204

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Efter anmodning fra Kommissionen skal eu-LISA forsyne denne med statistikker om særlige aspekter i forbindelse med gennemførelsen af denne forordning samt statistikker i medfør af stk. 3.

6.  Efter anmodning fra Kommissionen og Europa-Parlamentet skal eu-LISA forsyne dem med statistikker om særlige aspekter i forbindelse med gennemførelsen af denne forordning samt statistikker i medfør af stk. 3.

Ændringsforslag     205

Forslag til forordning

Artikel 58 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Omkostningerne i forbindelse med oprettelsen og driften af det centrale system, kommunikationsinfrastrukturen og den nationale ensartede grænseflade afholdes over Den Europæiske Unions almindelige budget.

1.  Omkostningerne i forbindelse med oprettelsen og driften af det centrale system, den sikre og krypterede kommunikationsinfrastruktur og den nationale ensartede grænseflade afholdes over Den Europæiske Unions almindelige budget.

Ændringsforslag    206

Forslag til forordning

Artikel 58 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  hosting af nationale systemer (lokaler, implementering, el, køling)

b)  hosting af nationale systemer og grænseinfrastrukturer (lokaler, implementering, el, køling)

Begrundelse

Tilpasning af terminologien til artikel 6.

Ændringsforslag    207

Forslag til forordning

Artikel 58 – stk. 2 – afsnit 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  drift af nationale systemer (operatører og supportaftaler)

c)  drift af nationale systemer og grænseinfrastrukturer (operatører og supportaftaler)

Ændringsforslag    208

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Kommissionen stiller de oplysninger, hvorom der er givet underretning i medfør af stk. 1, til rådighed for medlemsstaterne og offentligheden via et løbende ajourført offentligt websted.

6.  Kommissionen offentliggør de i stk. 1-4 nævnte oplysninger i Den Europæiske Unions Tidende. Når der er ændringer i disse oplysninger, offentliggør Kommissionen én gang om året en ajourført konsolideret udgave. Kommissionen vedligeholder et løbende ajourført offentligt websted med disse oplysninger.

Ændringsforslag    209

Forslag til forordning

Artikel 64 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Senest [Six months after the entry into force of this Regulation – OPOCE, please replace with the actual date] og derefter hver sjette måned under udviklingsfasen af ind- og udrejsesystemet forelægger eu-LISA en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om status over udviklingen af det centrale system, de ensartede grænseflader og kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale system og de ensartede grænseflader. Når systemet er færdigudviklet, skal der indsendes en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet, som i detaljer forklarer, hvordan målene, navnlig vedrørende planlægning og omkostninger, blev opfyldt, samt angive grundene til eventuelle afvigelser.

2.  Senest [Six months after the entry into force of this Regulation – OPOCE, please replace with the actual date] og derefter hver sjette måned under udviklingsfasen af ind- og udrejsesystemet forelægger eu-LISA en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om status over udviklingen af det centrale system, de ensartede grænseflader og den sikre og krypterede kommunikationsinfrastruktur mellem det centrale system og de ensartede grænseflader. Denne rapport skal indeholde detaljerede oplysninger om de afholdte udgifter og oplysninger om eventuelle risici, som kan have indvirkning på de samlede omkostninger ved systemet. Når systemet er færdigudviklet, skal der indsendes en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet, som i detaljer forklarer, hvordan målene, navnlig vedrørende planlægning og omkostninger, blev opfyldt, samt angive grundene til eventuelle afvigelser.

Begrundelse

I lyset af tidligere erfaringer, navnlig med SISII, bør disse omkostninger overvåges nøje.

Ændringsforslag     210

Forslag til forordning

Artikel 64 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Tre år efter idriftsættelsen af ind- og udrejsesystemet og derefter hvert fjerde år udarbejder Kommissionen en samlet evaluering af ind- og udrejsesystemet. Denne samlede evaluering skal omfatte en gennemgang af de opnåede resultater set i forhold til målene og indvirkningen på de grundlæggende rettigheder, og der skal heri foretages en vurdering af, om de tilgrundliggende principper fortsat er gyldige, forordningens anvendelse med hensyn til ind- og udrejsesystemet og eventuelle konsekvenser for den fremtidige drift og skal indeholde eventuelle nødvendige henstillinger. Kommissionen sender evalueringsrapporten til Europa-Parlamentet og Rådet.

5.  Tre år efter idriftsættelsen af ind- og udrejsesystemet og derefter hvert fjerde år udarbejder Kommissionen en samlet evaluering af ind- og udrejsesystemet. Denne samlede evaluering skal omfatte en gennemgang af de opnåede resultater set i forhold til målene og indvirkningen på de grundlæggende rettigheder, og der skal heri foretages en vurdering af, om de tilgrundliggende principper fortsat er gyldige, forordningens anvendelse med hensyn til ind- og udrejsesystemet og eventuelle konsekvenser, herunder konsekvenser med indvirkning på budgettet, for den fremtidige drift og skal indeholde eventuelle nødvendige henstillinger. Kommissionen sender evalueringsrapporten til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder.

Ændringsforslag     211

Forslag til forordning

Artikel 64 – stk. 8 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa) antallet af anmodninger om berigtigelse af oplysninger, tiltag, der er foranlediget heraf, samt antallet af berigtigelser, der er foretaget som følge af anmodninger fra berørte personer

Ændringsforslag    212

Forslag til forordning

Artikel 65 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

 

Denne forordning finder anvendelse fra den dato, der fastsættes af Kommissionen i henhold til artikel 60, med undtagelse af artikel 4, 33, 34, 35, 56, 58, 59, 60 og 61, som finder anvendelse fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

 

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Begrundelse

De artikler, der er nødvendige for udviklingen af ind- og udrejsesystemet, bør finde direkte anvendelse. Hele forordningen skal finde anvendelse, når ind- og udrejsesystemet sættes i drift.

(1)

EUT C 487 af 28.12.2016, s. 66.


BEGRUNDELSE

Indledning

Det stigende antal rejsende ved de ydre grænser i Den Europæiske Union i de seneste år har vist, at de eksisterende systemer til grænsekontrol ikke er effektive, og strømmen af rejsende kan blive yderligere forværret i lyset af den forventede udvikling af denne strøm i de kommende år. Det forventes, at der i 2025 vil være omkring 300 millioner tredjelandsborgere, der lovligt passerer grænsen til Schengenområdet med henblik på et kortvarigt ophold. Bare lufttrafikken forventes at ville stige med 2,6 % om året i de kommende 20 år i Europa. Det er nødvendigt at modernisere vores passagerforvaltningssystemer for at gøre dem mere velfungerende og effektive, men også sikrere, ud fra princippet om at vi ikke kan nationalisere hverken informationssystemerne eller grænsekontrollen igen. Disse kontroller må ikke udelukkende baseres på de rejsendes pas og stemplerne heri; ud over at disse kan være forfalskede eller ulæselige, lægger gennemførelsen af en sådan kontrol en for stor byrde på grænsemyndighederne, hvilket forhindrer dem i at fokusere på deres egentlige opgaver, hvormed sikkerheden sættes over styr. Ikke at gøre noget vil på mellemlang sigt medføre, at vores grænseovergangssteder bryder sammen, og det vil kræve massive investeringer i infrastruktur og personale at håndtere disse strømme.

Oprettelse af et europæisk ind- og udrejsesystem vil gavne passagererne og reducere ventetiden for de rejsende ved grænseovergangene; det vil gavne medlemsstaterne, som kan foretage en hurtigere behandling af de rejsende, der er i god tro, samtidig med at grænsesikkerheden øges; det vil gavne infrastrukturoperatørerne, idet det vil give mulighed for hurtigere forbindelser i transitområderne med de direkte og indirekte økonomiske fordele, dette medfører; det vil gavne driften af grænseovergangsstederne, som vil få optimeret deres ressourcer; og det vil gavne transportvirksomhederne, som vil få lettet udførelsen af deres opgaver. Dette sikrer den nødvendige beskyttelse af både de grundlæggende rettigheder og oplysningerne i systemet.

Den europæiske dagsorden for migration har allerede udpeget "grænseforvaltning" som et af de "fire hovedelementer, der skal sikre bedre migrationsforvaltning". De tværnationale trusler mod Den Europæiske Union i den seneste tid har vist, at det i et område uden indre grænser er nødvendigt med en effektiv kontrol af de ydre grænser. Forbindelsen mellem en effektiv grænsekontrol og styrkelsen af den interne sikkerhed bliver mere og mere tydelig. Ordføreren støtter, at de retshåndhævende myndigheder får adgang til ind- og udrejsesystemet med henblik på bekæmpelse af grov kriminalitet og terrortrusler, og mener, at dette vil tilføre systemet en merværdi. En sådan adgang skal være underlagt kontrol, være nødvendig og forholdsmæssig, og den skal opfylde de nødvendige garantier med hensyn til beskyttelse af rettigheder og data. Der bør og kan skabes en balance mellem at effektivisere grænsepassagen og at opretholde datasikkerheden.

Ordførerens holdning

1.  Mål

Dette lovgivningsmæssige forslag har til formål at oprette et system, der letter grænsepassagen og bidrager til bekæmpelse af irregulær migration blandt folk, der overskrider længden af deres tilladte ophold, samt til bekæmpelse af organiseret kriminalitet og terrorisme. Disse mål bør sikres og gøres forenelige med beskyttelsen af de data, der indsamles i ind- og udrejsesystemet, hvad angår proportionalitet og nødvendighed.

2.  Arkitektur

Ordføreren glæder sig over ændringerne i det lovgivningsmæssige forslag, hvoraf mange behandler spørgsmål, der blev rejst under det forberedende arbejde. Imidlertid er det uklart, hvorfor programmet for registrering af rejsende, som Parlamentet anså for at være en ambitiøs måde at fremskynde grænsepassagen på, er udgået.   

3.  Interoperabilitet med VIS

Et af de centrale punkter i dette forslag er ind- og udrejsesystemets interoperabilitet med VIS, hvilket kan ses som et varsel om, hvordan forholdet mellem de forskellige informationssystemer bør være fremover. Forudsat at princippet om proportionalitet er blevet respekteret, udgør denne interoperabilitet ikke et indgreb i de rettigheder, der er fastlagt i artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Uden at der på dette stadium skal slås til lyd for systemets interoperabilitet med SIS II, bør det klarlægges, hvilken procedure der skal følges i forbindelse med indberetninger om personer, hvis tilladelse til ophold i Schengenområdet er udløbet.

4.  Budget

Udviklingen af ind- og udrejsesystemet vil ganske vist blive dyrt, men det ville være langt dyrere ikke at indføre det, både med hensyn til de nødvendige investeringer i infrastruktur og personale til at klare den øgede strøm af passagerer og ud fra hensynet til sikkerheden i medlemsstaterne. Selv om ordføreren støtter budgetmæssig rationalisering, udtrykker han bekymring over de eventuelle afvigelser, der måtte opstå i løbet af gennemførelsesprocessen, hvilket indebærer et behov for øget forudgående og efterfølgende kontrol.

5.  Biometri

Undersøgelsesfasen viste, at den bedste måde, hvorpå man kan forene hurtighed og sikkerhed ved grænseovergangene, vil være en kombination af 4 fingeraftryk og ansigtsgenkendelse. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets synspunkter mindskes antallet af biometriske data, der indsamles, hvilket vil gøre det muligt at importere de data, der allerede findes i VIS, hvilket vil reducere arbejdet med at indsamle data og det dobbeltarbejde, der følger af gentaget lagring, til et minimum. Det er vigtigt at satse på kvalitetsstandarder, således at de indsamlede data kan udnyttes fuldt ud til de tilsigtede formål.

6.  Databeskyttelse og beskyttelse af grundlæggende rettigheder

Denne forordning bør sikre beskyttelse af data, der lagres i ind- og udrejsesystemet, samtidig med at Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder overholdes. I denne henseende, med henblik på at overholde artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, bør ind- og udrejsesystemet kumulativt have et passende retsgrundlag; det bør overholde principperne i chartret, forfølge en almen interesse samt være forholdsmæssigt og nødvendigt. Dette opnås bl.a. ved hjælp af foranstaltninger såsom at begrænse antallet af oplysninger, der er registreret i systemet, den rolle, der spilles af de nationale databeskyttelsesmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, procedurerne for berigtigelse og sletning af oplysninger eller måden at få adgang – og adgangstilladelse – til systemet. Det bemærkes, at Domstolen har anerkendt, at formålet med ind- og udrejsesystemet (grænsekontrol og kontrol med indvandringen samt bekæmpelse af alvorlig organiseret kriminalitet og terrorisme) er af almen interesse.

7.  Datalagringsperiode

Ind- og udrejsesystemet skal overholde nødvendighedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Den datalagringsperiode på 181 dage, der oprindelig var foreslået, ville mindske systemets effektivitet. Set fra et passagersynspunkt opfylder den ikke målsætningen om at effektivisere grænsepassagen, da den korte lagringsperiode vil medføre, at det blev nødvendigt at foretage gentagne registreringer af folk, der regelmæssigt besøger vores territorium, hvilket vil forsinke processen. Set fra konsulaters og grænsemyndigheders synspunkt begrænses muligheden for at analysere rejsemønstre og foretage risikoanalyser, som er af afgørende betydning for beslutningsprocessen; og set fra de retshåndhævende myndigheders synspunkt vil det betyde destruktion af relevante data, der er nødvendige for at bekæmpe grov kriminalitet og terrorisme.

Den foreslåede frist er i overensstemmelse med målsætningerne for systemet og vil bidrage til interoperabiliteten med VIS. Imidlertid bør der gives de nødvendige garantier for, at registrerede personer kan få adgang til deres oplysninger og få dem berigtiget eller slettet, hvis det skulle være nødvendigt.

8.  De retshåndhævende myndigheders adgang til systemet

De nationale retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til systemet – så snart det oprettes – med henblik på at bekæmpe organiseret kriminalitet og terrorisme vil medføre en betydelig merværdi. Det er nødvendigt – og juridisk muligt – at gøre denne mulighed kompatibel med en lettelse af grænsepassagen, der respekterer den europæiske retsorden. Schengenområdets overlevelse afhænger bl.a. af, at de ydre grænser beskyttes. Det mest nyttige redskab, som vi har til at bekæmpe organiseret kriminalitet, er efterretninger og oplysninger: evnen til at forudsige.

Ganske vist gør nogle sikkerhedsstyrker ikke fuld brug af de eksisterende systemer, men vi har også set, at investering i uddannelse, udveksling af god praksis og udvikling af gensidig tillid medfører en bedre og bredere anvendelse heraf. I den periode, hvor systemet indføres, vil det være nødvendigt at uddanne de myndigheder, der får adgang til systemet.

9.  Konsekvenser for transportvirksomheder og rejsende

Transportvirksomhedernes rolle er af afgørende betydning for, at systemet kommer til at fungere. De skal have en forholdsmæssig og begrænset adgang til de data, der opbevares i ind- og udrejsesystemet, og som bidrager til at udføre deres opgaver, idet der skal sikres tilstrækkelige garantier for, at systemets sikkerhed ikke forringes.

Rejsende bør have adgang til oplysninger om, hvor mange dage der er tilbage af den tilladte opholdsperiode, og der bør således oprettes et webbaseret system til dette formål. Adgangen hertil bør være let og sikker, således at kun den rejsende selv kan få adgang til oplysningerne. eu-LISA bør forvalte denne webtjeneste og forblive ansvarlig for deres webhosting i et sikkert netværk og vurdere potentielle risici med henblik på at fastlægge en sådan tjenestes særlige behov.

10.  Styring

eu-LISA vil skulle spille en større rolle med hensyn til udvikling og bevarelse af ind- og udrejsesystemet. Der vil skulle tilpasses standarder for sikkerhed, kontrol og ansvar, både ved oprettelsen af systemet, og når den er trådt i funktion. Europa-Parlamentet bør – inden for sit mandat – være involveret i ind- og udrejsesystemets forskellige cyklusser.


MINDRETALSUDTALELSE

jf. forretningsordenens artikel 52a, stk. 4

Marie-Christine Vergiat

Ind- og udrejsesystemet blev oprindeligt oprettet for at lette passagen af EU's ydre grænser, men kommer nu til at oprette en database over tredjelandsstatsborgere, som rejser ind i og ud af EU. Desuden skal interoperabiliteten med andre databaser fremmes, idet der etableres et omfattende system for indsamling af især biometriske data, herunder for børn over 12 år, hvilket er i strid med folkeretten og skaber en farlig præcedens.

Ved at sidestille grænsekontrol og bekæmpelse af kriminalitet vil politiet få adgang til ind- og udrejsesystemet på lige fod med grænsevagterne. Dermed sammenblandes vidt forskellige mål, og principperne om nødvendighed og proportionalitet krænkes, samtidig med at migration, kriminalitet og terrorisme kobles sammen.

Der vil være de "godkendte" rejsende, som kan rejse ind i EU i henhold til administrative ad hoc-procedurer, og så vil der være alle de andre, som i udgangspunktet antages at være "illegale", og som medlemsstaterne automatisk vil få oplysninger om. Dermed overtrædes kravet om en individuel undersøgelse af deres situation, hvilket især vil ramme sårbare personer.

Betingelserne for behandling af dette forslag var på grund af tekstens karakter og betydning ikke de bedste for et lovgivningsmæssigt arbejde i betragtning af de risici, som forslaget indebærer for de grundlæggende rettigheder for tusindvis af mænd, kvinder og børn.

I det mindste burde der i højere grad have været taget hensyn til henstillingerne fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.


UDTALELSE fra Budgetudvalget (9.12.2016)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser og om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008 og forordning (EU) nr. 1077/2011

(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Ordfører for udtalelse: Monika Hohlmeier

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren er af den opfattelse at en bedre, mere moderne og effektiv forvaltning af EU's ydre grænser er afgørende for at sikre et nøjagtigt overblik over tredjelandsstatsborgeres ind- og udrejser. Det er desuden et instrument til at fremskynde grænsekontrollen, at reducere ventetiden ved grænserne og at øge den frie bevægelighed samtidig med at skærpe den interne sikkerhed, at intensivere kampen mod terrorisme og alvorlig grænseoverskridende kriminalitet samt at afsløre personer, der foretager ulovlig grænsepassage, personer der opholder sig ulovligt efter udløbet af deres tilladte ophold og identitetssvig Ordføreren understreger frem for alt, at der er store huller i landskabet af eksisterende informationssystemer, som skal adresseres for effektivt sikre EU's ydre grænser. Ingen medlemsstat kan på egen hånd effektivt overvåge tredjelandsborgeres ind- og udrejse inden for hele Schengenområdet. Det er derfor vigtigt, at der hurtigt bliver udviklet og implementeret et effektivt europæisk instrument i alle medlemsstaterne.

I den sammenhæng glæder ordføreren sig over Kommissionens reviderede forslag til ind- og udrejsesystemet (EES), som fremmer interoperabilitet og synergier mellem informationssystemer for at fremskynde, facilitere og skærpe kontrolprocedurer for tredjelandsborger, der rejser til EU.

Ordføreren glæder sig over Europa-Kommissionens tekniske undersøgelse om intelligente grænser og den endelig rapport fra eu-LISA's pilotprojekt om intelligente grænser, som adresserer parlamentets betænkeligheder fra 2013 ved konkret at vurdere de finansielle, tekniske og organisatoriske udfordringer for hvert enkelt politiske alternativ, såvel som at foretage en afprøvningsfase ledet af eu-LISA.

Ordføreren minder om, at der i forslagene fra 2013 blev afsat 1,1 mia. EUR som et vejledende beløb til udvikling af et ind- og udrejsesystem og et program for registrerede rejsende. Til det reviderede forslag, der bygger på den foretrukne løsning med et enkelt ind- og udrejsesystem med tilgang for retshåndhævende myndigheder, er det nødvendige beløb blevet anslået til 480 mio. EUR. Resultatet af den finansielle analyse virker mere nøjagtig end i det tidligere forslag. Dette beløb afhænger af resultatet af udbudsproceduren og projektanalysen (integreringen af eksisterende nationale systemer og indretningen af det nye system i alle medlemsstaterne).

Ordføreren går ind for, at den finansielle støtte fra EU-budgettet ikke kun skal dække udgifterne til nøglekomponenter på EU-plan i hele perioden for den flerårige finansielle ramme (288 mio. EUR - på EU-niveau, både udviklings- og driftsomkostningerne via indirekte forvaltning), men også omkostningerne til integrering af de eksisterende nationale grænseinfrastrukturer i medlemsstaterne i ind- og udrejsesystemet via de nationale ensartede grænseflader (120 mio. EUR via direkte forvaltning). Modsat Kommissionens forslag anbefaler ordføreren at opstille krisemekanismer for at garantere, at medlemsstater med organisatoriske og finansielle vanskeligheder er i stand til at etablere systemet inden for den fastlagte tidsperiode.

Ordføreren anfører også, at når EES er driftsklar, bør fremtidige driftsomkostninger i medlemslandene bæres af deres nationale programmer inden for rammerne af Fonden for Intern Sikkerhed (delt forvaltning) og tilskynder medlemsstaterne til at udpege omkostningseffektive løsninger.

Endelig foreslår ordføreren strengere regler om aflæggelse af rapport til Parlamentet og Rådet under og efter udviklingen af EES, herunder en obligatorisk opdatering om budget- og udgiftsudvikling for at sikre fuld parlamentarisk kontrol og tilsyn med procedurerne og for at minimere risikoen for budgetoverskridelser og forsinkelser.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Kommissionen fremlagde i sin meddelelse af 6. april 2016 om bedre og mere intelligente IT-systemer til grænsekontrol og sikkerhed en fremgangsmåde til skabelse af interoperabilitet mellem informationssystemer med det formål at forbedre strukturen for forvaltning af EU-data vedrørende grænsekontrol og -sikkerhed.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Det er nødvendigt at specificere målene for ind- og udrejsesystemet og dets tekniske opbygning, at fastsætte bestemmelser vedrørende driften og brugen af systemet samt ansvaret herfor, de kategorier af oplysninger, der skal indlæses i systemet, formålet med og kriterierne for indlæsningen af disse oplysninger, de myndigheder, der skal have adgang til oplysningerne og yderligere regler for databehandling og beskyttelse af personoplysninger.

(7)  Det er nødvendigt at specificere målene for ind- og udrejsesystemet og dets tekniske opbygning, at fastsætte bestemmelser vedrørende driften, brugen af det og dets interoperabilitet med andre informationssystemer samt ansvaret herfor, de kategorier af oplysninger, der skal indlæses i systemet, formålet med og kriterierne for indlæsningen af disse oplysninger, de myndigheder, der skal have adgang til oplysningerne og yderligere regler for databehandling og beskyttelse af personoplysninger.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Alternativt bør den pågældende verifikation udføres ved brug af fingeraftryk. Ind- og udrejsesystemet bør bestå af et centralt system, der omfatter en central edb-database med biometriske og alfanumeriske oplysninger, en national ensartet grænseflade i hver medlemsstat, en sikker kommunikationskanal mellem ind- og udrejsesystemets centrale system og VIS' centrale system og kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale system og de nationale ensartede grænseflader. Hver medlemsstat bør tilslutte sine nationale grænseinfrastrukturer til den nationale ensartede grænseflade.

(12)  Alternativt bør den pågældende verifikation udføres ved brug af fingeraftryk. Ind- og udrejsesystemet bør bestå af et centralt system, der omfatter en central edb-database med biometriske og alfanumeriske oplysninger, en national ensartet grænseflade i hver medlemsstat, en sikker kommunikationskanal mellem ind- og udrejsesystemets centrale system og VIS' centrale system og mellem ind- og udrejsesystemets centrale system og Eurodacs centrale system og kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale system og de nationale ensartede grænseflader. Hver medlemsstat bør tilslutte sine nationale grænseinfrastrukturer til den nationale ensartede grænseflade. Medlemsstaternes nationale grænseinfrastrukturer omfatter Schengeninformationssystemet, Interpols database over stjålne og bortkomne rejsedokumenter (SLTD) såvel som Europols databaser og de nationale håndhævende myndigheders databaser;

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Der bør skabes interoperabilitet mellem det centrale ind- og udrejsesystem og Eurodac i form af en direkte kommunikationskanal mellem de centrale systemer med henblik på at muliggøre en automatiseret overførsel fra ind- og udrejsesystemet til Eurodac af oplysninger om personer, der har overskredet den tilladte varighed af deres ophold.

Begrundelse

Ifølge den nye Eurodac-forordning skal der foretages registrering af oplysninger om hver tredjelandsborger, der opholder sig ulovligt på en medlemsstats territorium. I henhold til artikel 11 i nærværende forordning skal ind- og udrejsesystemet generere en liste over personer, hvis tilladelse til ophold er udløbet og derfor befinder sig i en irregulær situation. Automatisk overførsel af oplysninger vil gøre det muligt at reducere antallet af gengangere.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43)  Denne forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem erstatter den forpligtelse til at stemple tredjelandsstatsborgeres pas, der gælder for alle tiltrædende medlemsstater. Ophold i medlemsstater, der i overensstemmelse med deres respektive tiltrædelsesakter endnu ikke fuldt ud anvender Schengenreglerne, bør ikke tages i betragtning ved beregningen af varigheden af det tilladte ophold i Schengenområdet. De pågældende medlemsstater bør registrere tredjelandsstatsborgeres ophold i ind- og udrejsesystemet, men den automatiske beregningsmekanisme i systemet bør ikke indregne det som en del af opholdets tilladte længde.

(43)  Denne forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem erstatter den forpligtelse til at stemple tredjelandsstatsborgeres pas, der gælder for alle tiltrædende medlemsstater. Ophold i medlemsstater, der ikke anvender bestemmelserne i Schengenreglerne, jf. kapitel III i forordning (EU) 2016/399, bør tages i betragtning ved beregningen af varigheden af det tilladte ophold 90 dage ud af en samlet periode på 180 dage.

Begrundelse

Excluding a stay in one of these States from the calculation of the authorised length of stay would lead either to having 5 calculation systems:

one for States fully applying the Schengen acquis and 4 for the others not applying it fully. This would lead to considerable unnecessary costs and mean that a TCN could reside on EU territory continuously by moving from a Schengen State to a non-Schengen State. Or having a single calculation system exclusively reserved for those States that fully apply the Schengen acquis, but with the abolition of passport stamp this option would mean that the 4 non-Schengen States would not benefit from the EES and be without any means to calculate the length of stay.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  en national ensartet grænseflade i hver medlemsstat på grundlag af fælles tekniske specifikationer, der er ens for alle medlemsstater, og som muliggør tilslutning af det centrale system til de nationale grænseinfrastrukturer i medlemsstaterne

b)  en national ensartet grænseflade i hver medlemsstat på grundlag af fælles tekniske specifikationer, der er ens for alle medlemsstater, og som muliggør tilslutning af det centrale system til de nationale grænseinfrastrukturer i medlemsstaterne Medlemsstaternes nationale grænseinfrastrukturer omfatter Schengeninformationssystemet, Interpols SLTD-database såvel som Europols databaser og de nationale retshåndhævende myndigheders databaser.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  en sikker kommunikationskanal mellem ind- og udrejsesystemets centrale system og VIS' centrale system

c)  en sikker kommunikationskanal mellem ind- og udrejsesystemets centrale system og VIS' og SIS' centrale systemer;

Begrundelse

Udover fuldstændig interoperabilitet mellem det centrale ind- og udrejsesystem og VIS er det også nødvendigt at inkludere Schengeninformationssystemet for at muliggøre fuld dataudveksling.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  en sikker kommunikationskanal mellem ind- og udrejsesystemets centrale system og Eurodacs centrale system;

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7a

 

Interoperabilitet med Eurodac

 

1.  eu-LISA etablerer en sikker kommunikationskanal mellem ind- og udrejsesystemets centrale system og Eurodacs centrale system med henblik på at muliggøre interoperabilitet mellem de to systemer.

 

2.  Denne interoperabilitet skal muliggøre automatisk overførsel af de data, der er omhandlet i artikel 14 og 15, om alle personer, der har overskredet den tilladte varighed af deres ophold, fra ind- og udrejsesystemets centrale system til Eurodacs centrale system.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Der tages ikke hensyn til ophold i medlemsstater, der i overensstemmelse med deres respektive tiltrædelsesakter endnu ikke fuldt ud anvender Schengenreglerne, ved beregningen af varigheden af det tilladte ophold i Schengenområdet. De pågældende medlemsstater skal registrere tredjelandsstatsborgeres ophold i ind- og udrejsesystemet. Den automatiske beregningsmekanisme i systemet skal imidlertid ikke indregne ophold i medlemsstater, der ikke fuldt ud anvender Schengenreglerne, som en del af varigheden af det tilladte ophold.

4.  Der tages hensyn til ophold i medlemsstater, der ikke anvender bestemmelserne i kapitel III i forordning (EU) 2016/399 ved beregningen af varigheden af det tilladte ophold.

Begrundelse

Excluding a stay in one of these States from the calculation of the authorised length of a stay would lead either to having 5 calculation systems: one for States fully applying the Schengen acquis and 4 for the others not applying it fully. This would lead to considerable unnecessary costs and mean that a TCN could reside on EU territory continuously by moving from a Schengen State to a non-Schengen State. Or having a single calculation system exclusively reserved for those States that fully apply the Schengen acquis, but with the abolition of passport stamp this option would mean that the 4 non-Schengen States would not benefit from the EES and be without any means to calculate the length of stay.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  De data, der er omhandlet i artikel 14 og 15, om personer, der har overskredet deres tilladte opholdsperiode med mere end 15 dage, og for hvem ind- og udrejseregistreringen ikke indeholder oplysninger om udrejse, overføres automatisk til Eurodacs centrale system.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

eu-LISA er ansvarlig for udviklingen af det centrale system, de nationale ensartede grænseflader, kommunikationsinfrastrukturen og den sikre kommunikationskanal mellem ind- og udrejsesystemets centrale system og VIS' centrale system. Agenturet har også ansvaret for udviklingen af den webtjeneste, der er omhandlet i artikel 12, i overensstemmelse med de specifikationer og betingelser, der vedtages i medfør af den undersøgelsesprocedure, der er omhandlet i artikel 61, stk. 2.

eu-LISA er ansvarlig for udviklingen af det centrale system, de nationale ensartede grænseflader, kommunikationsinfrastrukturen og den sikre kommunikationskanal mellem ind- og udrejsesystemets centrale system og VIS' centrale system og mellem ind- og udrejsesystemets centrale system og Eurodacs centrale system. Agenturet har også ansvaret for udviklingen af den webtjeneste, der er omhandlet i artikel 12, i overensstemmelse med de specifikationer og betingelser, der vedtages i medfør af den undersøgelsesprocedure, der er omhandlet i artikel 61, stk. 2.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

eu-LISA fastlægger udformningen af systemets fysiske arkitektur, herunder dets kommunikationsinfrastruktur samt de tekniske specifikationer og udviklingen heraf med hensyn til det centrale system, de ensartede grænseflader, den sikre kommunikationskanal mellem ind- og udrejsesystemets centrale system og VIS' centrale system samt kommunikationsinfrastrukturen, der vedtages af bestyrelsen, forudsat at Kommissionen afgiver en positiv udtalelse herom. eu-LISA gennemfører også de nødvendige tilpasninger til VIS, der følger af etableringen af interoperabilitet med ind- og udrejsesystemet samt af gennemførelsen af de ændringer af forordning (EF) nr. 767/2008, der er nævnt i artikel 55.

eu-LISA fastlægger udformningen af systemets fysiske arkitektur, herunder dets kommunikationsinfrastruktur samt de tekniske specifikationer og udviklingen heraf med hensyn til det centrale system, de ensartede grænseflader, den sikre kommunikationskanal mellem ind- og udrejsesystemets centrale system og VIS' centrale system og mellem ind- og udrejsesystemets centrale system og Eurodacs centrale system samt kommunikationsinfrastrukturen, der vedtages af bestyrelsen, forudsat at Kommissionen afgiver en positiv udtalelse herom. eu-LISA gennemfører også de nødvendige tilpasninger til VIS, der følger af etableringen af interoperabilitet med ind- og udrejsesystemet samt af gennemførelsen af de ændringer af forordning (EF) nr. 767/2008, der er nævnt i artikel 55.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

eu-LISA udvikler og gennemfører det centrale system, de nationale ensartede grænseflader, den sikre kommunikationskanal mellem ind- og udrejsesystemets centrale system og VIS' centrale system samt kommunikationsinfrastrukturen snarest muligt, efter at denne forordning er trådt i kraft, og Kommissionen har vedtaget de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 33.

eu-LISA udvikler og gennemfører det centrale system, de nationale ensartede grænseflader, den sikre kommunikationskanal mellem ind- og udrejsesystemets centrale system og VIS' centrale system og mellem ind- og udrejsesystemets centrale system og Eurodacs centrale system samt kommunikationsinfrastrukturen snarest muligt, efter at denne forordning er trådt i kraft, og Kommissionen har vedtaget de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 33.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

eu-LISA er ansvarlig for den operationelle forvaltning af det centrale system, den sikre kommunikationskanal mellem ind- og udrejsesystemets centrale system og VIS' centrale system og de nationale ensartede grænseflader. Agenturet sikrer i samarbejde med medlemsstaterne, at der til enhver tid anvendes den bedste disponible teknologi på grundlag af en cost-benefit-analyse. eu-LISA er også ansvarligt for den operationelle forvaltning af kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale system og de nationale ensartede grænseflader samt for den webtjeneste, der er nævnt i artikel 12.

eu-LISA er ansvarlig for den operationelle forvaltning af det centrale system, den sikre kommunikationskanal mellem ind- og udrejsesystemets centrale system og VIS' centrale system og mellem ind- og udrejsesystemets centrale system og Eurodacs centrale system og de nationale ensartede grænseflader. Agenturet sikrer i samarbejde med medlemsstaterne, at der til enhver tid anvendes den bedste disponible teknologi på grundlag af en cost-benefit-analyse. eu-LISA er også ansvarligt for den operationelle forvaltning af kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale system og de nationale ensartede grænseflader samt for den webtjeneste, der er nævnt i artikel 12.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 34 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 34a

 

Krisemekanisme

 

Kommissionen og medlemsstaterne udformer en krisemekanisme, der skal aktiveres i det tilfælde, at en medlemsstat står over for organisatoriske eller finansielle vanskeligheder. Denne mekanisme skal garantere, at udviklingen og integreringen af nationale systemer, fuldstændigheden i programplanlægningen, driftskompatibiliteten mellem VIS- og SIS-centrale systemer samt at gennemførslen af denne forordning opnås samtidigt og rettidigt. Krisemekanismen skal desuden sikre, at alle medlemsstater deltager fuldt ud i systemet.

Begrundelse

For at sikre fuld drift er det afgørende, at alle medlemsstater kan køre systemet uafhængigt af deres finansielle situation.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 34 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 34b

 

Medmindre andet gælder i henhold til artikel 58, drager Kommissionen omsorg for, at hver medlemsstat ydes tilstrækkelig finansiel bistand til at integrere sine eksisterende grænseinfrastrukturer i ind- og udrejsesystemet via de ensartede nationale grænseflader. Denne finansielle bistand skal omfatte alle udgifter til samkøring, som medlemsstaterne pådrager sig ved gennemførelse af denne forordning, og skal være forholdsmæssigt afpasset hver medlemsstats administrative behov.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 58 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Omkostningerne i forbindelse med oprettelsen og driften af det centrale system, kommunikationsinfrastrukturen og den nationale ensartede grænseflade afholdes over Den Europæiske Unions almindelige budget.

1.  Omkostningerne i forbindelse med oprettelsen og driften af det centrale system, kommunikationsinfrastrukturen og den nationale ensartede grænseflade afholdes over Den Europæiske Unions almindelige budget. Før udbudsproceduren iværksættes, skal Kommissionen gennemføre en nøje analyse af de tekniske krav til integreringen i de nuværende nationale systemer, af tekniske standarder og af kravene til indhold og tilgængeligheden af ind- og udrejsesystemet.

Begrundelse

Digitaliseringen af grænsekontrollen er en stigende tendens på nationalt plan i EU og i tredjelande. 11 Schengen-medlemsstater i EU samt Bulgarien, Rumænien og Det Forenede Kongerige forvalter ind- og udrejsesystemer, som sædvanligvis begrænser sig til udvalgte lufthavne. Erfaringer med udvikling af andre storskala it-systemer på EU-plan såsom SIS II og VIS har dog vist, at disse initiativer oplevede stigende udgifter. Det er derfor vigtigt på forhånd at specificere udgifterne så nøje som muligt for at minimere risikoen for budgetoverskridelser.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 96 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Senest [Six months after the entry into force of this Regulation – OPOCE, please replace with the actual date] og derefter hver sjette måned under udviklingsfasen af ind- og udrejsesystemet forelægger eu-LISA en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om status over udviklingen af det centrale system, de ensartede grænseflader og kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale system og de ensartede grænseflader. Når systemet er færdigudviklet, skal der indsendes en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet, som i detaljer forklarer, hvordan målene, navnlig vedrørende planlægning og omkostninger, blev opfyldt, samt angive grundene til eventuelle afvigelser.

2.  Senest [Six months after the entry into force of this Regulation – OPOCE, please replace with the actual date] og derefter hver sjette måned under udviklingsfasen af ind- og udrejsesystemet forelægger eu-LISA en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om status over udviklingen af det centrale system, de ensartede grænseflader og kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale system og de ensartede grænseflader. Rapporten skal omfatte en oversigt over budget- og udgiftsudvikling med en detaljeret teknisk og økonomisk vurdering, præcise informationer om omkostningsstigninger og ændringer af udformningskravene og årsagerne til disse afvigelser. Hvis krisemekanismen aktiveres, skal rapporten indeholde årsagerne til og konsekvenserne af aktiveringen. Når systemet er færdigudviklet, skal der indsendes en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet, som i detaljer forklarer, hvordan målene, navnlig vedrørende planlægning og omkostninger, blev opfyldt, samt angive grundene til eventuelle afvigelser.

Begrundelse

Erfaringer med udvikling af andre storskala it-systemer på EU-plan såsom SIS II og VIS har vist, at disse initiativer oplevede store forsinkelser og omkostningsforhøjelser. For at sikre fuldstændig parlamentarisk kontrol og tilsyn med processen og minimere risikoen for budgetoverskridelser og forsinkelser foreslås det, at eu-LISA's tilbagerapportering til Parlamentet og Rådet under udviklingen af ind- og udrejsesystemet skal omfatte en obligatorisk opdatering om budget- og udgiftsudvikling.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 64 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Tre år efter idriftsættelsen af ind- og udrejsesystemet og derefter hvert fjerde år udarbejder Kommissionen en samlet evaluering af ind- og udrejsesystemet. Denne samlede evaluering skal omfatte en gennemgang af de opnåede resultater set i forhold til målene og indvirkningen på de grundlæggende rettigheder, og der skal heri foretages en vurdering af, om de tilgrundliggende principper fortsat er gyldige, forordningens anvendelse med hensyn til ind- og udrejsesystemet og eventuelle konsekvenser for den fremtidige drift og skal indeholde eventuelle nødvendige henstillinger. Kommissionen sender evalueringsrapporten til Europa-Parlamentet og Rådet.

5.  Tre år efter idriftsættelsen af ind- og udrejsesystemet og derefter hvert fjerde år udarbejder Kommissionen en samlet evaluering af ind- og udrejsesystemet. Denne samlede evaluering skal omfatte en gennemgang af de opnåede resultater set i forhold til målene og indvirkningen på de grundlæggende rettigheder, og der skal heri foretages en vurdering af, om de tilgrundliggende principper fortsat er gyldige, forordningens anvendelse med hensyn til ind- og udrejsesystemet og eventuelle konsekvenser, navnlig dem der indvirker på budgettet, for den fremtidige drift og skal indeholde eventuelle nødvendige henstillinger. Kommissionen sender evalueringsrapporten til Europa-Parlamentet og Rådet.

Begrundelse

For at sikre fuld parlamentarisk kontrol, budgetkontrol og planlægning og for så tidligt som muligt at opdage mulige ændringer, som har budgetmæssige konsekvenser, foreslås det, at de overordnede evalueringer skal indeholde en oversigt over mulige budgetmæssige konsekvenser for fremtidig drift.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse om tredjelandsstatsborgere, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser, og om fastsættelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet med henblik på retshåndhævelsesformål

Referencer

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

9.5.2016

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Monika Hohlmeier

25.4.2016

Dato for vedtagelse

8.12.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

11

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Monika Vana, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Valentinas Mazuronis, József Nagy, Claudia Schmidt


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse om tredjelandsstatsborgere, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser, og om fastsættelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet med henblik på retshåndhævelsesformål

Referencer

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)

Dato for høring af EP

6.4.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

9.5.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

20.4.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

24.5.2016

8.12.2016

27.2.2017

 

Dato for vedtagelse

27.2.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

7

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Christel Schaldemose, Martina Werner

Dato for indgivelse

8.3.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

PPE

Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer, Martina Werner

7

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

0

ECR

Daniel Dalton

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse