Postupak : 2016/0106(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0057/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0057/2017

Rasprave :

PV 25/10/2017 - 3
CRE 25/10/2017 - 3

Glasovanja :

PV 25/10/2017 - 7.5
CRE 25/10/2017 - 7.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0411

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1327kWORD 146k
8.3.2017
PE 592.408v03-00 A8-0057/2017

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o zabrani ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica Europske unije i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe kaznenog progona te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 767/2008 i Uredbe (EZ) br. 1077/2011

(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

POGREŠKE/DODACI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE MANJINE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o zabrani ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica Europske unije i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe kaznenog progona te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 767/2008 i Uredbe (EZ) br. 1077/2011

(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0194),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 77. stavak 2. točke (b) i (d), članak 87. stavak 2. točku (a) i članak 88. stavak 22. točku (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0135/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 21. rujna 2016.(1),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenje Odbora za proračune (A8-0057/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  Radi daljnjeg poboljšanja upravljanja vanjskim granicama, a posebno radi provjere poštuju li se odredbe o dopuštenom razdoblju boravka u schengenskom prostoru, treba uspostaviti sustav s pomoću kojega se elektronički registrira vrijeme i mjesto ulaska i izlaska državljana trećih zemalja kojima je dopušten kratkotrajni boravak u schengenskom prostoru te izračunava trajanje njihova dopuštenog boravka.

Obrazloženje

Trebalo bi dodati uvodnu izjavu u kojoj se utvrđuju ukupni razlozi uspostave EES-a.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Potrebno je odrediti ciljeve u pogledu sustava ulaska/izlaska (EES) i njegovu tehničku arhitekturu, utvrditi pravila njegova rada i primjene te utvrditi nadležnosti, kategorije podataka koje treba unijeti u sustav, namjenu unosa podataka, kriterije za njihov unos, tijela nadležna za pristup podacima i dodatna pravila o obradi podataka i zaštiti osobnih podataka.

(7)  Potrebno je odrediti ciljeve sustava ulaska/izlaska (EES), kategorije podataka koje treba unijeti u sustav, kriterije za njihov unos, tijela nadležna za pristup podacima, dodatna pravila o obradi podataka i zaštiti osobnih podataka, kao i tehničku arhitekturu sustava i pravila u pogledu njegova rada i primjene te interoperabilnosti s drugim informacijskim sustavima. Također treba definirati nadležnosti za sustav.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  Trebalo bi utvrditi precizna pravila u pogledu odgovornosti za razvoj i rad EES-a, kao i odgovornosti država članica za povezivanje s EES-om. Države članice trebale bi moći upotrijebiti resurse dostupne putem njihovih nacionalnih programa u okviru Fonda za unutarnju sigurnost za razvoj i rad EES-a na nacionalnoj razini. Agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde, osnovana Uredbom (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća1a, trebala bi biti odgovorna za razvoj i operativno upravljanje centraliziranim EES-om u skladu s ovom Uredbom, a odgovarajuće odredbe Uredbe (EU) br. 1077/2011 trebalo bi u skladu s tim izmijeniti.

 

__________

 

1a  Uredba (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (SL L 286, 1.11.2011., str. 1.)

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Recital 9

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Cilj EES-a trebao bi biti poboljšanje upravljanja vanjskim granicama, sprečavanje nezakonite imigracije i pojednostavnjenje upravljanja migracijskim tokovima. EES bi posebno, kada je to bitno, trebao pridonijeti identifikaciji onih osoba koje ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uvjete u pogledu trajanja boravka na državnom području država članica.

(9)  Cilj EES-a trebao bi biti poboljšanje upravljanja vanjskim granicama, sprečavanje nezakonite imigracije i pojednostavnjenje upravljanja migracijskim tokovima. EES bi posebno, kada je to relevantno, trebao pridonijeti identifikaciji svih osoba koje ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uvjete u pogledu trajanja dopuštenog boravka na državnom području država članica. Nadalje, EES bi trebao pridonijeti sprečavanju, otkrivanju i istrazi kaznenih djela terorizma ili ostalih teških kaznenih djela.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a)  EES bi se trebao sastojati od središnjeg sustava koji upravlja računalnom središnjom bazom podataka s biometrijskim i alfanumeričkim podacima, nacionalnog jedinstvenog sučelja u svakoj državi članici, sigurnog komunikacijskog kanala između središnjeg sustava EES-a i središnjeg viznog informacijskog sustava (središnjeg sustava VIS-a) viznog informacijskog sustava (VIS), uspostavljenog Odlukom Vijeća 2004/512/EZ1a, te kodirane komunikacijske infrastrukture između središnjeg sustava i nacionalnih jedinstvenih sučelja. Svaka bi država članica na siguran način trebala povezati svoju infrastrukturu na nacionalnim granicama s nacionalnim jedinstvenim sučeljem. Trebala bi se razviti mrežna usluga s pomoću koje bi se državljanima trećih zemalja i prijevoznicima iz trećih zemalja omogućilo da u svakom trenutku provjere preostalo trajanje dopuštenog boravka. U razvojnoj fazi mrežne usluge trebalo bi se provoditi savjetovanje s relevantnim dionicima.

 

_______________

 

1a Odluka Vijeća 2004/512/EZ od 8. lipnja 2004. o uspostavi viznog informacijskog sustava (VIS) (SL L 213, 15.6.2004., str. 5.).

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.b)  Trebalo bi uspostaviti interoperabilnost između EES-a i VIS-a postavljanjem izravnog komunikacijskog kanala između središnjeg sustava VIS-a i središnjeg sustava EES-a kako bi se graničnim tijelima omogućilo da s pomoću EES-a pregledavaju VIS radi preuzimanja podataka povezanih s vizama u svrhu otvaranja ili ažuriranja osobnog dosjea, kako bi se graničnim tijelima omogućilo da na vanjskim granicama provjere valjanost vize i identitet nositelja vize izravnim pretraživanjem VIS-a prema otiscima prstiju te kako bi se graničnim tijelima omogućilo da provjere identitet putnika izuzetih od obveze posjedovanja vize pretraživanjem VIS-a na temelju otisaka prstiju. Interoperabilnošću bi se isto tako graničnim tijelima trebalo omogućiti izravno pregledavanje podataka u EES-u iz VIS-a za potrebe obrade zahtjevâ za izdavanje vize i donošenja odluka koje se odnose na te zahtjeve te bi se tijelima nadležnima za vize trebala osigurati mogućnost ažuriranja podataka u EES-u povezanih s vizama u slučajevima poništenja, ukidanja ili produljenja valjanosti vize. Uredbu (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća1a trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti.

 

_________

 

1a  Uredba (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u) (SL L 218, 13.8.2008., str. 60.)

Obrazloženje

Redoslijed uvodnih izjava promijenjen je kako bi odražavao redoslijed članaka. Bivša uvodna izjava 13. nije mijenjana.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.c (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.c)  U cilju strukturnog poboljšanja strukture za upravljanje podacima u području granične kontrole i sigurnosti Unije, Komisija je u svojoj komunikaciji od 6. travnja 2016. naslovljenoj „Jači i pametniji informacijski sustavi za granice i sigurnost” predstavila proces kojem je cilj ostvarenje interoperabilnosti informacijskih sustava. Stručna skupina na visokoj razini za informacijske sustave i interoperabilnost, koja je uspostavljena u skladu s najavama u toj komunikaciji, trebala bi predstaviti svoje rezultate u proljeće 2017. Ti rezultati mogli bi biti važni za daljnji razvoj EES-a te se Komisija poziva da po potrebi predloži sve potrebne mjere u pogledu EES-a.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.d (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.d)  Ovom bi Uredbom trebalo odrediti tijela država članica koja mogu dobiti odobrenje za pristup EES-u radi unosa, izmjene, brisanja ili pregledavanja podataka za posebne namjene EES-a u onoj mjeri koja je potrebna za izvršavanje njihovih zadaća.

Obrazloženje

Redoslijed uvodnih izjava promijenjen je kako bi odražavao redoslijed članaka. Bivša uvodna izjava 14. nije mijenjana.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.e (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.e)  Svaka bi obrada podataka u EES-u trebala biti razmjerna zacrtanim ciljevima i neophodna za izvršavanje zadataka nadležnih tijela. Pri upotrebi EES-a nadležna bi tijela trebala osigurati poštovanje ljudskog dostojanstva i integritet osobe čiji se podaci traže te ne bi trebala diskriminirati osobe na temelju spola, rase, etničkog ili društvenog podrijetla, genetskih obilježja, jezika, vjeroispovijedi ili uvjerenja, političkih ili drugih mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invaliditeta, dobi ili spolnog opredjeljenja.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Radi ispunjenja tih ciljeva EES bi trebao obrađivati alfanumeričke i biometrijske podatke (otiske prstiju i prikaze lica). Upotreba biometrijskih podataka, usprkos njezinom učinku na privatnost putnika, opravdana je zbog dva razloga. Kao prvo, biometrijski podaci pouzdan su način identifikacije osoba koje su pronađene na državnom području država članica, a koje ne posjeduju svoje putne isprave ili bilo koja druga sredstva identifikacije, što je uobičajeni modus operandi nezakonitih migranata. Kao drugo, biometrijskim podacima omogućuje se pouzdanije uparivanje podataka o ulasku i izlasku zakonitih putnika. Upotrebom prikaza lica u kombinaciji s otiscima prstiju omogućuje se smanjenje broja otisaka prstiju potrebnih za unos, uz istodobno postizanje jednakih rezultata u smislu točnosti identifikacije.

(10)  EES bi trebao prikupljati i obrađivati alfanumeričke i biometrijske podatke (otiske prstiju i prikaze lica) prvenstveno u svrhu poboljšanja upravljanja vanjskim granicama, sprečavanja nezakonite imigracije i pojednostavnjenja upravljanja migracijskim tokovima. Osobni podaci prikupljeni s pomoću EES-a mogu se dalje obrađivati u svrhu sprečavanja, otkrivanja i istrage terorističkih kaznenih djela ili drugih teških kaznenih djela samo pod uvjetima utvrđenima ovom Uredbom. Upotreba biometrijskih podataka, usprkos njezinom učinku na privatnost putnika, opravdana je zbog dvaju razloga. Kao prvo, biometrijski podaci pouzdan su način identifikacije osoba koje su pronađene na državnom području država članica, a koje ne posjeduju svoje putne isprave ili bilo koja druga sredstva identifikacije, što je uobičajeni modus operandi nezakonitih migranata. Kao drugo, biometrijskim podacima omogućuje se pouzdanije uparivanje podataka o ulasku i izlasku zakonitih putnika. Upotrebom prikaza lica u kombinaciji s otiscima prstiju omogućuje se smanjenje broja otisaka prstiju potrebnih za unos, uz istodobno postizanje jednakih rezultata u smislu točnosti identifikacije.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Ako je fizički moguće, u EES bi trebalo unijeti otiske četiri prsta državljana trećih zemalja izuzetih od obveze posjedovanja vize radi omogućivanja točne provjere i identifikacije (čime se osigurava da državljanin treće zemlje nije već upisan pod drugim identitetom ili na temelju druge putne isprave) i kao jamstvo da u svim okolnostima ima dovoljno dostupnih podataka. Otisci prstiju nositelja viza povjeravat će se pretraživanjem viznog informacijskom sustava (VIS) koji je uspostavljen Odlukom Vijeća 2004/512/EZ4. U EES bi trebalo registrirati prikaz lica osoba izuzetih od obveze posjedovanja vize i nositelja vize koji su državljani trećih zemalja, a prikaz bi trebalo upotrebljavati kao glavni biometrijski identifikator za provjeru identiteta državljana trećih zemalja čiji su podaci prethodno registrirani u EES-u sve dok se njihov osobni dosje ne izbriše. Prema drugoj mogućnosti tu bi provjeru trebalo izvoditi upotrebom otisaka prstiju.

(11)  Ako je fizički moguće, u EES bi trebalo unijeti otiske četiri prsta državljana trećih zemalja izuzetih iz obveze posjedovanja vize radi omogućivanja točne provjere i identifikacije (čime se osigurava da državljanin treće zemlje nije već upisan pod drugim identitetom ili na temelju druge putne isprave) i kao jamstvo da ima dovoljno dostupnih podataka za ostvarivanje ciljeva EES-a. Otisci prstiju nositelja viza povjeravat će se pretraživanjem VIS-a. U EES bi trebalo registrirati prikaz lica osoba izuzetih od obveze posjedovanja vize i nositelja vize koji su državljani trećih zemalja, a prikaz bi trebalo upotrebljavati kao glavni biometrijski identifikator za provjeru identiteta državljana trećih zemalja čiji su podaci prethodno registrirani u EES-u sve dok se njihov osobni dosje ne izbriše. Prema drugoj mogućnosti tu bi provjeru trebalo izvoditi upotrebom otisaka prstiju.

__________

__________

4  Odluka Vijeća 2004/512/EZ od 8. lipnja 2004. o uspostavi viznog informacijskog sustava (VIS) (SL L 213, 15.6.2004., str. 5.).

 

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  EES bi se trebao sastojati od središnjeg sustava koji će upravljati računalnom središnjom bazom podataka s biometrijskim i alfanumeričkim podacima, nacionalnog jedinstvenog sučelja u svakoj državi članici, sigurnog komunikacijskog kanala između središnjeg sustava EES-a i središnjeg sustava VIS-a te komunikacijske infrastrukture između središnjeg sustava i nacionalnih jedinstvenih sučelja. Svaka bi država članica trebala povezati svoju infrastrukturu na nacionalnim granicama s nacionalnim jedinstvenim sučeljem.

Briše se.

Obrazloženje

Ova se uvodna izjava premješta.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Trebalo bi uspostaviti interoperabilnost između EES-a i VIS-a postavljanjem izravnog komunikacijskog kanala između središnjih sustava kako bi se graničnim tijelima omogućilo da s pomoću EES-a pregledavaju VIS radi preuzimanja podataka povezanih s vizama u svrhu otvaranja ili ažuriranja osobnog dosjea, kako bi se graničnim tijelima omogućilo da na vanjskim granicama provjere valjanost vize i identitet nositelja vize izravnim pretraživanjem VIS-a prema otiscima prstiju te kako bi se graničnim tijelima omogućilo da provjere identitet putnika izuzetih iz obveze posjedovanja vize pretraživanjem VIS-a na temelju otisaka prstiju Interoperabilnošću bi isto tako graničnim tijelima trebalo omogućiti izravno pregledavanje podataka u EES-u iz VIS-a za potrebe obrade zahtjeva za izdavanje vize i donošenja odluka koje se odnose na te zahtjeve te bi se tijelima nadležnima za vize trebala osigurati mogućnost ažuriranja u EES-u podataka povezanih s vizama u slučajevima poništenja, oduzimanja ili produljenja valjanosti viza. Uredbu (EZ) br. 767/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti.

Briše se.

Obrazloženje

Ova se uvodna izjava premješta.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Ovom bi Uredbom trebalo odrediti tijela država članica koja mogu dobiti odobrenje za pristup EES-u radi unosa, izmjene, brisanja ili pregledavanja podataka za posebne namjene EES-a u onoj mjeri koja je potrebna za izvršavanje njihovih zadaća.

Briše se.

Obrazloženje

Ova se uvodna izjava premješta.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Svaka bi obrada podataka iz EES-a trebala biti proporcionalna zacrtanim ciljevima i neophodna za izvršavanje zadaća nadležnih tijela. Pri upotrebi EES-a nadležna bi tijela trebala osigurati poštovanje ljudskog dostojanstva i nepovredivost osobe čiji se podaci traže te ne bi trebala diskriminirati osobe na temelju spola, rase, etničkog ili društvenog podrijetla, genetskih obilježja, jezika, religije ili vjere, političkih ili drugih uvjerenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, vlasništva, rođenja, invaliditeta, dobi ili spolnog opredjeljenja.

Briše se.

Obrazloženje

Ova se uvodna izjava premješta.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  U borbi protiv terorističkih kaznenih djela i drugih teških kaznenih djela ključno je da tijela kaznenog progona raspolažu najažurnijim informacijama kako bi mogla izvršavati svoje zadaće. Pristup podacima iz VIS-a za potrebe kaznenog progona već je dokazao svoju korisnost u identificiranju osoba koje su preminule nasilnom smrću ili se njime pomoglo istražiteljima da ostvare bitan napredak u slučajevima povezanima s trgovinom ljudima, terorizmom i trgovinom drogom. Pristup informacijama koje se nalaze u EES-u potreban je za sprečavanje, otkrivanje i istragu terorističkih kaznenih djela iz Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP6 ili drugih teških kaznenih djela iz Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP7. Podaci dobiveni iz EES-a mogu se upotrijebiti kao alat za provjeru identiteta u slučajevima kad državljanin treće zemlje uništi svoje isprave te kad tijela kaznenog progona istražuju kazneno djelo upotrebom otisaka prstiju ili prikaza lica nastojeći utvrditi identitet. Mogu se upotrijebiti i kao alat za prikupljanje obavještajnih podataka o kriminalnim aktivnostima na temelju kojih bi se izgradio dokaz praćenjem ruta putovanja osoba za koje se sumnja da su počinile kazneno djelo ili da su žrtve kaznenog djela. Stoga bi podaci u EES-u trebali biti raspoloživi imenovanim tijelima država članica i Europskom policijskom uredu („Europol”), podložno uvjetima utvrđenima u ovoj Uredbi.

(16)  U borbi protiv terorističkih kaznenih djela i drugih teških kaznenih djela nužno je da imenovana tijela kaznenog progona raspolažu najažurnijim informacijama kako bi mogla izvršavati svoje zadaće. Pristup podacima iz VIS-a za potrebe kaznenog progona već je dokazao svoju korisnost u identificiranju osoba koje su preminule nasilnom smrću ili se njime pomoglo istražiteljima da ostvare bitan napredak u slučajevima povezanima s trgovinom ljudima, terorizmom i trgovinom drogom. Pristup informacijama koje se nalaze u EES-u potreban je za sprečavanje, otkrivanje i istragu terorističkih kaznenih djela iz Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP6 ili drugih teških kaznenih djela iz Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP7. Podaci dobiveni iz EES-a mogu se upotrijebiti kao alat za provjeru identiteta u slučajevima kad državljanin treće zemlje uništi svoje isprave te kad tijela kaznenog progona istražuju kazneno djelo upotrebom otisaka prstiju ili prikaza lica nastojeći utvrditi identitet. Mogu se upotrijebiti i kao alat za izgradnju dokaza praćenjem ruta putovanja osoba za koje se sumnja da su počinile kazneno djelo ili da su žrtve kaznenog djela. Stoga bi podaci u EES-u trebali biti raspoloživi imenovanim tijelima država članica i Europskom policijskom uredu („Europol”), podložno uvjetima utvrđenima u ovoj Uredbi. Iz perspektive svrhe kaznenog progona i u cilju sprečavanja, otkrivanja i istrage terorističkih kaznenih djela ili drugih teških kaznenih djela pretraživanje baze podataka razmjerno je ako postoji prevladavajuća zabrinutost za javnu sigurnost. Svako pretraživanje mora biti propisno opravdano i razmjerno u pogledu navedenog interesa.

___________

___________

6  Okvirna odluka Vijeća 2002/475/PUP od 13. lipnja 2002. o suzbijanju terorizma (SL L 164, 22.6.2002., str. 6.)

6  Okvirna odluka Vijeća 2002/475/PUP od 13. lipnja 2002. o suzbijanju terorizma (SL L 164, 22.6.2002., str. 6.)

7  Okvirna odluka Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (SL L 190, 18.7.2002., str. 1.)

7  Okvirna odluka Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (SL L 190, 18.7.2002., str. 1.)

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Štoviše, kad je riječ o suradnji među nadležnim tijelima država članica u području istraživanja prekograničnog kriminala Europol ima ključnu ulogu u pružanju potpore pri sprečavanju, analiziranju i istraživanju kaznenih djela u cijeloj Uniji. Slijedom toga, Europol bi trebao imati pristup EES-u u okviru svojih zadaća i u skladu s Odlukom Vijeća 2009/371/PUP. 8

(17)  Štoviše, kad je riječ o suradnji među nadležnim tijelima država članica u području istraživanja prekograničnog kriminala Europol ima ključnu ulogu u pružanju potpore pri sprečavanju, analiziranju i istraživanju kaznenih djela u cijeloj Uniji. Slijedom toga, Europol bi trebao imati pristup EES-u u okviru svojih zadaća i u skladu s Uredbom (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća.8 Europski nadzornik za zaštitu podataka trebao bi pratiti obradu osobnih podataka koju provodi Europol i jamčiti potpunu usklađenost s primjenjivim propisima u području zaštite podataka.

___________________

___________________

8  Odluka Vijeća 2009/371/PUP od 6. travnja 2009. o osnivanju Europskog policijskog ureda (Europol) (SL L 121, 15.5.2009., str. 37.)

8  Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (SL L 135, 24.5.2016., str. 53).

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Usporedbe podataka na temelju latentnog otiska prstiju, odnosno daktiloskopskog traga koji je moguće pronaći na mjestu zločina, od temeljne je važnosti u području policijske suradnje. Mogućnošću usporedbe latentnog otiska prstiju s podacima o otiscima prstiju pohranjenima u EES-u u slučajevima u kojima postoje opravdani razlozi za vjerovanje da bi počinitelj ili žrtva mogli biti registrirani u EES-u trebao bi se tijelima kaznenog progona država članica osigurati vrlo važan alat za sprečavanje, otkrivanje ili istragu terorističkih kaznenih djela ili drugih teških kaznenih djela kada su, na primjer, latentni otisci prstiju jedini dokaz s mjesta zločina.

(19)  Usporedbe podataka na temelju latentnog otiska prstiju, odnosno daktiloskopskog traga koji je moguće pronaći na mjestu zločina, od temeljne je važnosti u području policijske suradnje. Mogućnost usporedbe latentnog otiska prstiju s podacima o otiscima prstiju pohranjenima u EES-u u slučajevima u kojima postoje opravdani razlozi za vjerovanje da bi počinitelj ili žrtva mogli biti registrirani u EES-u nužna je kako bi tijela kaznenog progona država članica mogla sprečavati, otkrivati ili istraživati teroristička kaznena djela ili druga teška kaznena djela kada su, na primjer, latentni otisci prstiju jedini dokaz s mjesta zločina.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24.a)  Države članice trebale bi zajamčiti da službenici graničnog nadzora imaju pristup bazi podataka Interpola o ukradenim i izgubljenim putnim ispravama te relevantnim nacionalnim bazama podataka i bazama podataka Unije. Trebale bi također zajamčiti da se službenici graničnog nadzora u potpunosti koriste svojim pravom na pristup tim bazama podataka pri registraciji putnika iz trećih zemalja koji ulaze na područje Unije ili izlaze iz njega.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Osobne podatke pohranjene u EES-u ne bi trebalo čuvati dulje nego što je to neophodno za potrebe EES-a. Prikladno je, za potrebe upravljanja granicama, podatke koji se odnose na državljane trećih zemalja čuvati pet godina da se izbjegne potreba za ponovnim unosom podataka o državljanima trećih zemalja u EES prije isteka tog razdoblja. Za državljane trećih zemalja koji su članovi obitelji građanina Unije na koje se primjenjuje Direktiva 2004/38/EZ10 ili državljanina treće zemlje koji uživa pravo slobode kretanja u skladu s pravom Unije, ali koji ne posjeduju boravišnu iskaznicu iz Direktive 2004/38/EZ, prikladno je čuvati svaku kombiniranu bilješku o ulazu/izlazu najdulje godinu dana nakon zadnjeg izlaza.

(25)  Osobne podatke pohranjene u EES-u ne bi trebalo čuvati dulje nego što je to strogo neophodno za svrhe u koje se podaci obrađuju. Dostatno je, za potrebe upravljanja granicama, podatke koji se odnose na državljane trećih zemalja koji su na zakonit način koristili EES i za državljane trećih zemalja kojima je zabranjen ulazak za kratkotrajni boravak {ili ulazak na temelju vize za privremeni boravak} čuvati dvije godine da se izbjegne potreba za ponovnim unosom podataka o državljanima trećih zemalja u EES prije isteka tog razdoblja. Razdobljem čuvanja podataka od dvije godine smanjit će se učestalost ponovnog unosa, što će biti korisno za sve putnike, jer će se smanjiti prosječno vrijeme potrebno za prelazak granice, kao i vrijeme čekanja na graničnim prijelazima. Čak će i za putnika koji samo jednom ulazi u schengenski prostor činjenica da se podaci o drugim putnicima koji su već registrirani u EES-u neće trebati ponovno unositi prije isteka tog dvogodišnjeg razdoblja značiti kraće vrijeme čekanja na granici. Dvogodišnje razdoblje čuvanja podataka potrebno je i kako bi se olakšali prelasci granice upotrebom čimbenika ubrzanja postupka i samoposlužnih sustava. Za državljane trećih zemalja koji su članovi obitelji građanina Unije na koje se primjenjuje Direktiva 2004/38/EZ10 ili državljanina treće zemlje koji uživa pravo slobode kretanja u skladu s pravom Unije, ali koji ne posjeduju boravišnu iskaznicu iz Direktive 2004/38/EZ, prikladno je čuvati svaku kombiniranu bilješku o ulazu/izlazu najdulje godinu dana nakon zadnjeg izlaza. Po isteku relevantnih razdoblja čuvanja podataka podaci bi se trebali automatski izbrisati.

___________

___________

10  Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (SL L 158, 30.4.2004., str. 77.)

10  Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (SL L 158, 30.4.2004., str. 77.)

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25.a)  Razdoblje čuvanja podataka od četiri godine potrebno je za podatke državljana trećih zemalja koji nisu napustili državno područje država članica nakon što im je istekao odobreni rok boravka, a u svrhu podupiranja postupaka identifikacije i vraćanja. Podaci bi se trebali automatski izbrisati nakon isteka razdoblja od četiri godine, osim ako ne postoje razlozi da se izbrišu i ranije.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Razdoblje čuvanja podataka od pet godina potrebno je kako bi se službenicima graničnog nadzora omogućilo da prije no što putniku odobre ulazak u schengenski prostor izvrše potrebnu analizu rizika u skladu sa zahtjevima iz Zakonika o schengenskim granicama. Za obradu zahtjeva za vizu u konzularnim predstavništvima isto je tako potrebna analiza dosadašnjih putovanja podnositelja zahtjeva kako bi se ocijenili upotreba prethodnih viza i poštovanje uvjeta boravka. Napuštanje postupka otiskivanja pečata u putovnice nadoknadit će se pregledom EES-a. Stoga bi podaci o dosadašnjim putovanjima koji su dostupni u sustavu trebali obuhvaćati razdoblje koje je dostatno za potrebe izdavanja vize. Razdobljem čuvanja podataka od pet godina smanjit će se učestalost ponovnog unosa, što će biti povoljno za sve putnike, jer će se smanjiti prosječno vrijeme potrebno za prelazak granice kao i vrijeme čekanja na graničnim prijelazima. Čak će i za putnika koji samo jednom ulazi u schengenski prostor činjenica da se drugi putnici koji su već registrirani u EES-u neće trebati ponovno unositi značiti kraće vrijeme čekanja na granici. To dulje razdoblje čuvanja podataka bit će potrebno i kako bi se omogućile pogodnosti povezane s prelaskom granice upotrebom čimbenika ubrzanja postupka i samoposlužnih sustava. Takve pogodnosti ovise o podacima registriranim u sustavu. Kraće razdoblje čuvanja podataka imalo bi negativan učinak na trajanje graničnih kontrola. Kraćim razdobljem čuvanja podataka smanjila bi se i skupina putnika koji mogu iskoristiti takve pogodnosti te bi se ugrozio navedeni cilj EES-a u pogledu olakšavanja prelaska granice.

(26)  Razdoblje čuvanja podataka od dvije godine za osobne podatke državljana trećih zemalja koji su na zakonit način koristili EES i državljana trećih zemalja kojima je zabranjen ulazak za kratkotrajni boravak {ili ulazak na temelju vize za privremeni boravak} i razdoblje čuvanja podataka od četiri godine za osobne podatke državljana trećih zemalja koji nisu napustili državno područje država članica nakon što im je istekao odobreni rok boravka potrebna su kako bi se službenicima graničnog nadzora omogućilo da prije no što putniku odobre ulazak u schengenski prostor izvrše potrebnu analizu rizika u skladu sa zahtjevima iz Zakonika o schengenskim granicama. Za obradu zahtjeva za vizu u konzularnim predstavništvima isto je tako potrebna analiza dosadašnjih putovanja podnositelja zahtjeva kako bi se ocijenila upotreba prethodnih viza i utvrdilo jesu li poštovani uvjeti boravka i boravišta. Napuštanje postupka otiskivanja pečata u putovnice nadoknadit će se pregledom EES-a. Stoga bi podaci o dosadašnjim putovanjima koji su dostupni u sustavu trebali obuhvaćati razdoblje koje je dostatno za potrebe izdavanja vize. Pri provođenju analize rizika na granici i pri obradi zahtjeva za vizu trebalo bi provjeriti podatke o dosadašnjim putovanjima državljana trećih zemalja kako bi se utvrdilo jesu li ikada u prošlosti prekoračili najdulje dopušteno razdoblje boravka. Stoga je potrebno čuvati osobne podatke državljana trećih zemalja koji nisu napustili državno područje država članica nakon što im je istekao odobreni rok boravka na duže razdoblje od četiri godine u usporedbi s osobnim podacima državljana trećih zemalja koji su na zakonit način koristili EES i državljana trećih zemalja kojima je zabranjen ulazak za kratkotrajni boravak {ili ulazak na temelju vize za privremeni boravak}.

Amandman     23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Isto razdoblje čuvanja podataka od pet godina bilo bi potrebno za podatke osoba koje nisu napustile državno područje država članica nakon što im je istekao odobreni rok boravka, a u svrhu podupiranja postupka identifikacije i povratka, te za osobe kojima je zabranjen kratkotrajni boravak {ili ulazak na temelju vize za privremeni boravak}. Podatke bi trebalo izbrisati nakon isteka razdoblja od pet godina, osim ako ne postoje razlozi da ih se izbriše i ranije.

Briše se.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Trebalo bi utvrditi precizna pravila u pogledu odgovornosti za razvoj i rad EES-a, kao i odgovornosti država članica za povezivanje s EES-om. Agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde, koja je osnovana Uredbom (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća 28 , trebala bi biti odgovorna za razvoj i operativno upravljanje centraliziranim EES-om u skladu s ovom Uredbom, a odgovarajuće odredbe Uredbe 1077/2011 trebalo bi u skladu s tim izmijeniti.

Briše se.

Obrazloženje

Ova se uvodna izjava premješta.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća12 primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju države članice vrše u okviru primjene ove Uredbe, osim ako takvu obradu ne vrše imenovana tijela ili tijela koja u državama članicama vrše provjeru za potrebe sprečavanja, otkrivanja ili istrage terorističkih kaznenih djela ili drugih teških kaznenih djela.

(30)  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća12 primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju države članice vrše u okviru primjene ove Uredbe, osim ako takvu obradu ne vrše imenovana tijela ili tijela koja u državama članicama obavljaju provjeru za potrebe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili kaznenog progona terorističkih kaznenih djela ili drugih teških kaznenih djela.

___________________

___________________

12  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

12  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1).

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)   Obrada osobnih podataka koju vrše nadležna tijela država članica za potrebe sprečavanja, otkrivanja ili istrage terorističkih kaznenih djela ili drugih teških kaznenih djela u skladu s ovom Uredbom trebala bi podlijegati standardu zaštite osobnih podataka u okviru njihova nacionalnog prava koje je u skladu s Okvirnom odlukom Vijeća 2008/977/PUP13.

(31)  Nacionalni zakoni i drugi propisi doneseni u skladu s Direktivom (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća12a primjenjuju se na obradu osobnih podataka koju obavljaju nadležna tijela država članica u svrhu sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela u skladu s ovom Uredbom.

___________________

___________________

 

12a Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.).

13 Okvirna odluka Vijeća 2008/977/PUP od 27. studenoga 2008. o zaštiti osobnih podataka obrađenih u okviru policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima (SL L 350, 30.12.2008., str. 60.)

 

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Neovisna nadzorna tijela osnovana u skladu s člankom 28. Direktive 95/46/EZ trebala bi nadzirati zakonitost obrade osobnih podataka koju vrše države članice, dok bi Europski nadzornik za zaštitu podataka, kako je utvrđeno Uredbom (EZ) br. 45/2001, trebao nadzirati aktivnosti institucija i tijela Unije u vezi s obradom osobnih podataka. Europski nadzornik za zaštitu podataka i nadzorna tijela trebali bi međusobno surađivati u pogledu nadziranja EES-a.

(34)  Neovisna nadzorna tijela osnovana u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) 2016/679 trebala bi nadzirati zakonitost obrade osobnih podataka koju vrše države članice, dok bi Europski nadzornik za zaštitu podataka, kako je utvrđeno Uredbom (EZ) br. 45/2001, trebao nadzirati aktivnosti institucija i tijela Unije u vezi s obradom osobnih podataka. Europski nadzornik za zaštitu podataka i nadzorna tijela trebali bi međusobno surađivati u pogledu nadziranja EES-a.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Nacionalna nadzorna tijela osnovana u skladu s člankom 25. Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP trebala bi nadzirati zakonitost obrade osobnih podataka koju za potrebe kaznenog progona vrše države članice, a nacionalna nadzorna tijela osnovana u skladu s člankom 33. Odluke 2009/371/PUP trebala bi nadzirati zakonitost aktivnosti obrade podataka koje provodi Europol.

(35)  Nacionalna nadzorna tijela osnovana u skladu s člankom 41. Direktive (EU) 2016/680 trebala bi nadzirati zakonitost obrade osobnih podataka koju za potrebe kaznenog progona vrše države članice.

Obrazloženje

U skladu s člankom 43. Uredbe o Europolu nadziranje obrade koju vrši Europol u nadležnosti je Europskog nadzornika za zaštitu podataka, a ne nacionalnih nadzornih tijela.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  „(...) Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001, koji je dao mišljenje ...

(36)  Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001, koji je dao mišljenje 21. rujna 2016.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Prijedlogom se utvrđuju stroga pravila pristupa sustavu EES-a i potrebne zaštitne mjere. Njime se utvrđuju i prava pojedinaca na pristup, ispravak, brisanje i zaštitu, a posebno pravo na pravni lijek i nadzor nad postupcima obrade koji provode neovisna javna tijela. Ovom se Uredbom stoga poštuju temeljna prava i uvažavaju načela priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, osobito pravo na dostojanstvo (članak 1. Povelje), zabranu ropstva i prisilnog rada (članak 5. Povelje), pravo na slobodu i sigurnost (članak 6. Povelje), poštovanje privatnog i obiteljskog života (članak 7. Povelje), zaštita osobnih podataka (članak 8. Povelje), pravo na nediskriminaciju (članak 21. Povelje), prava djeteta (članak 24. Povelje), prava starijih osoba (članak 25. Povelje), prava osoba s invaliditetom (članak 26. Povelje) i pravo na djelotvoran pravni lijek (članak 47. Povelje).

(37)  Prijedlogom se utvrđuju stroga pravila pristupa sustavu EES-a i potrebne zaštitne mjere. Njime se utvrđuju i prava pojedinaca na pristup, ispravak, dopunu, brisanje i zaštitu, a posebno pravo na pravni lijek i nadzor nad postupcima obrade koji provode neovisna javna tijela. Ovom se Uredbom stoga poštuju temeljna prava i uvažavaju načela priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, osobito pravo na dostojanstvo (članak 1. Povelje), zabranu ropstva i prisilnog rada (članak 5. Povelje), pravo na slobodu i sigurnost (članak 6. Povelje), poštovanje privatnog i obiteljskog života (članak 7. Povelje), zaštita osobnih podataka (članak 8. Povelje), pravo na nediskriminaciju (članak 21. Povelje), prava djeteta (članak 24. Povelje), prava starijih osoba (članak 25. Povelje), prava osoba s invaliditetom (članak 26. Povelje) i pravo na djelotvoran pravni lijek (članak 47. Povelje).

Amandman     31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(37.a)  Države članice ni u kojim okolnostima ne bi smjele iskorištavati pristup podacima sadržanima u EES-u kao osnovu za zaobilaženje svojih međunarodnih obveza u skladu sa Ženevskom konvencijom o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951., kako je dopunjena Njujorškim protokolom od 31. siječnja 1967, te se on ne bi smio iskorištavati za to da se tražiteljima azila uskrate sigurni i učinkoviti pravni putovi za ulazak na područje Unije radi ostvarivanja prava na međunarodnu zaštitu.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(39.a)  Do početka rada trebalo bi se podrazumijevati da su ukinute sve preostale kontrole unutarnjih granica i da sve aktualne države članice schengenskog prostora primjenjuju glavu III. Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća1a. Stoga bi EES trebalo razviti kao alat za upravljanje granicama kojim se unaprjeđuje učinkovitost graničnih kontrola izračunavanjem i nadziranjem trajanja dopuštenog boravka te bi njegovu integraciju u infrastrukturu nacionalnih granica trebalo pripremiti na temelju jedinstvenog zajedničkog prostora bez kontrola unutarnjih granica na kojem se osobe mogu slobodno kretati tijekom određenog razdoblja dopuštenog boravka.

 

___________________

 

1a Uredba (EZ) br. 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (SL L 77, 23.3.2016., str. 1.).

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 43.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43)  Ovom se Uredbom o uspostavi EES-a zamjenjuje obveza otiskivanja pečata u putovnice državljana trećih zemalja što primjenjuju sve države pristupnice. Pri izračunu trajanja dopuštenog boravka u schengenskom prostoru ne bi trebalo uzeti u obzir boravke u državama članicama koje još u potpunosti ne primjenjuju schengensku pravnu stečevinu u skladu sa svojim Aktom o pristupanju. Takve države članice trebale bi u EES-u registrirati boravak državljana trećih zemalja, no automatski kalkulator u sustavu ne bi ga trebao računati u okviru dopuštenog trajanja boravka.

(43)  Ovom se Uredbom o uspostavi EES-a zamjenjuje obveza otiskivanja pečata u putovnice državljana trećih zemalja što primjenjuju sve države pristupnice.

Amandman     34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(44)  Ovom se Uredbom ne dovodi u pitanje primjena Direktive 2004/38/EZ.

(44)  (Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 51.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(51)  Ova Uredba predstavlja akt koji se temelji na schengenskoj pravnoj stečevini, ili je s njom na drugi način povezan u smislu članka 3. stavka 2. Akta o pristupanju iz 2003., članka 4. stavka 2. Akta o pristupanju iz 2005. i članka 4. stavka 2. Akta o pristupanju iz 2011.,

Briše se.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom se Uredbom uspostavlja „sustav ulaska/izlaska” (EES) za bilježenje i pohranu informacija o datumu, vremenu i mjestu ulaska i izlaska državljana trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica, za izračun trajanja njihova boravka te za izdavanje upozorenja državama članicama o isteku dopuštenog razdoblja boravka kao i za bilježenje datuma, vremena i mjesta zabrane ulaska državljanima trećih zemalja kojima je zabranjen ulazak za kratkotrajni boravak {ili ulazak na temelju vize za privremeni boravak} te nadležnog tijela države članice koje je izdalo zabranu ulaska i razlozi zabrane.

1.  Ovom se Uredbom uspostavlja „sustav ulaska/izlaska” (EES) za bilježenje i pohranu informacija o datumu, vremenu i mjestu ulaska i izlaska državljana trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica, za izračun trajanja njihova dopuštenog boravka te za izdavanje upozorenja državama članicama o isteku dopuštenog razdoblja boravka, kao i za bilježenje datuma, vremena i mjesta zabrane ulaska državljanima trećih zemalja kojima je zabranjen ulazak za kratkotrajni boravak {ili ulazak na temelju vize za privremeni boravak} te nadležnog tijela države članice koje je izdalo zabranu ulaska i razlozi zabrane.

Amandman     37

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovom se Uredbom u njezinom poglavlju IV. utvrđuju i uvjeti pod kojima imenovana tijela kaznenog progona u državama članicama i Europski policijski ured (Europol) mogu dobiti pristup u svrhu pregledavanja podataka u EES-u za potrebe sprečavanja, otkrivanja i istrage terorističkih kaznenih djela ili drugih teških kaznenih djela.

2.  Za potrebe sprečavanja, otkrivanja i istrage terorističkih kaznenih djela ili drugih teških kaznenih djela, ovom se Uredbom u njezinu poglavlju IV. utvrđuju i uvjeti i ograničenja pod kojima imenovana tijela kaznenog progona u državama članicama i Europski policijski ured (Europol) mogu dobiti pristup u svrhu pregledavanja podataka u EES-u.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  „imenovana tijela kaznenog progona” znači tijela zadužena za sprečavanje, otkrivanje ili istragu kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela, koja su imenovale države članice u skladu s člankom 26.;

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  „viza za kratkotrajni boravak” znači dozvola koju je neka država članica izdala u svrhu ostvarenja planiranog boravka na državnom području država članica u trajanju od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana;

(8)  „viza za kratkotrajni boravak” znači viza definirana u članku 2. stavku 2. točki (a) Uredbe (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća1a;

 

___________________

 

Uredba (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) (SL L 243, 15.9.2009., str. 1.).

Obrazloženje

Umjesto definiranja „vize za kratkotrajni boravak” predlaže se upućivanje na Zakonik o vizama.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  „viza za privremeni boravak” znači dozvola koju je neka država članica izdala u svrhu ostvarenja planiranog boravka na državnom području dvaju ili više država članica u trajanju od više od 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva ne namjerava boraviti na državnom području iste država članice dulje od 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana;

(9)  „viza za privremeni boravak” znači dozvola koju je neka država članica izdala u svrhu ostvarenja planiranog boravka na državnom području dviju ili više država članica u trajanju od 12 mjeseci u bilo kojem razdoblju od 15 mjeseci, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva ne boravi na državnom području iste države članice dulje od 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana;

Obrazloženje

Ova definicija vize za privremeni boravak prilagođena je izvješću odbora LIBE o toj vrsti vize.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 15.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  „podaci o otiscima prstiju” znači podaci koji se odnose na otiske prstiju kažiprsta, srednjeg prsta, prstenjaka i malog prsta s desne ruke, a ako isti nedostaju, otisci s lijeve ruke, ili latentni otisak prsta;

(15)  „podaci o otiscima prstiju” znači podaci koji se odnose na otiske kažiprsta, srednjeg prsta, prstenjaka i malog prsta desne ruke, a ako isti nedostaju, otisci s lijeve ruke, dostatne razlučivosti i kvalitete slike da bi se mogli upotrebljavati za automatsko uparivanje biometrijskih podataka, ili latentni otisak prsta;

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 20.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  „Frontex” znači Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije osnovana Uredbom (EZ) br. 2007/2004;

(20)  „Frontex” znači Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu uspostavljena Uredbom (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća1a;;

 

___________________

 

1a Uredba (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ (SL L 251, 16.9.2016., str. 1).

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 21.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  „nadzorno tijelo” znači nadzorna tijela osnovana u skladu s člankom 28. Direktive 95/46/EZ;

Briše se.

Amandman     44

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  „nacionalno nadzorno tijelo”, za potrebe kaznenog progona, znači nadzorna tijela osnovana u skladu s člankom 25. Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP;

Briše se.

Amandman     45

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  „nacionalno nadzorno tijelo” znači nadzorna tijela osnovana u skladu s člankom 33. Odluke 2009/371/PUP;

Briše se.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pojmovi definirani u članku 2. Direktive 95/46/EZ imaju isto značenje u ovoj Uredbi ako osobne podatke obrađuju tijela država članica u svrhu utvrđenu člankom 5. ove Uredbe.

2.  Pojmovi definirani u članku 4. Uredbe (EU) 2016/679 imaju isto značenje u ovoj Uredbi ako osobne podatke obrađuju tijela država članica u svrhe utvrđene u članku 5. stavku 1. ove Uredbe.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pojmovi definirani u članku 2. Okvirne odluke 2008/977/PUP imaju isto značenje u ovoj Uredbi ako osobne podatke obrađuju tijela država članica za potrebe kaznenog progona.

3.  Pojmovi definirani u članku 3. Direktive (EU) 2016/680 imaju isto značenje u ovoj Uredbi ako osobne podatke obrađuju tijela država članica za potrebe kaznenog progona utvrđene u članku 5. stavku 1.a ove Uredbe.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 4. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uspostava EES-a

Razvoj EES-a i operativno upravljanje njime

Amandman     49

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde („eu-LISA”) razvija EES i osigurava operativno upravljanje njime, uključujući funkcionalnostima za obradu biometrijskih podataka iz članka 14. stavka 1. točke (f) i članka 15.

Agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde („eu-LISA”) razvija EES i osigurava operativno upravljanje njime, uključujući funkcionalnostima za obradu biometrijskih podataka iz članka 14. stavka 1. točke (f) i članka 15. kao i odgovarajuću sigurnost.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 5. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svrha EES-a

Ciljevi EES-a

Amandman     51

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Bilježenjem, pohranjivanjem i osiguravanjem pristupa državama članicama datumu, vremenu i mjestu ulaska i izlaska te zabranama ulaska državljanima trećih zemalja na vanjskim granicama, EES-om se:

1.  Bilježenjem i pohranjivanjem datuma, vremena i mjesta ulaska i izlaska te zabrana ulaska državljanima trećih zemalja na vanjskim granicama, kao i osiguravanjem pristupa država članica tim podacima, EES-om se:

 

 

Amandman     52

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  omogućuje identifikacija i otkrivanje osoba koje su prekoračile dopušteno trajanje boravka (isto tako na državnom području država članica) i omogućuje nadležnim nacionalnim tijelima država članica da poduzmu odgovarajuće mjere, uključujući povećanje mogućnosti za povratak;

(c)  omogućuje identifikacija i otkrivanje osoba koje su prekoračile dopušteno trajanje boravka i omogućuje nadležnim nacionalnim tijelima država članica da poduzmu odgovarajuće mjere;

 

 

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  oslobađaju resursi za nadzor državnih granica od obavljanja kontrola koje je moguće automatizirati te se omogućuje usmjeravanje na procjenu državljana trećih zemalja;

(e)  omogućuje automatizacija graničnih kontrola državljana trećih zemalja;

Amandman     54

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  pridonosi sprečavanju, otkrivanju ili istrazi terorističkih kaznenih djela ili drugih teških kaznenih djela;

Briše se.

Amandman     55

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  omogućuje identificiranje i uhićenje terorista, osoba osumnjičenih za počinjenje kaznenog djela te identificiranje žrtava koji prelaze vanjske granice;

Briše se.

Amandman     56

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka l

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(l)  omogućuje dobivanje informacija o svim dosadašnjim putovanjima terorista, osoba osumnjičenih za počinjenje kaznenog djela te žrtava za istrage povezane s terorizmom i teškim kaznenim djelima.

Briše se.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Omogućavanjem pristupa tijelima kaznenog progona u skladu s uvjetima iz ove Uredbe, EES-om se:

 

(a)  pridonosi sprečavanju, otkrivanju ili istrazi terorističkih kaznenih djela ili drugih teških kaznenih djela;

 

(b)  omogućuje identificiranje i uhićenje terorista i osoba osumnjičenih za počinjenje kaznenog djela te identificiranje žrtava koji prelaze vanjske granice;

 

(c)  omogućuje dobivanje informacija o svim dosadašnjim putovanjima terorista, osoba osumnjičenih za počinjenje kaznenog djela te žrtava za istrage povezane s terorizmom i teškim kaznenim djelima.

Amandman     58

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b  Kako bi se olakšao prelazak granice državljanima trećih zemalja koji često putuju i koji su prošli prethodnu provjeru, države članice mogu uspostaviti nacionalne programe pogodnosti u skladu s člankom 8.e Uredbe 2016/399 te ih povezati s EES-om.

 

EES-om se nadležnim tijelima iz članka 8.e Uredbe (EU) 2016/399 omogućuje pristup informacijama o prijašnjim kratkotrajnim boravcima ili odbijanju ulaska za potrebe obrade zahtjeva za pristup nacionalnim programima pogodnosti i donošenja odluka iz članka 23.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  nacionalnog jedinstvenog sučelja (engl. National Uniform Interface, NUI) u svakoj državi članici, koje se temelji na zajedničkim tehničkim specifikacijama i identično je za sve države članice čime se omogućuje povezivanje središnjeg sustava s infrastrukturama na nacionalnim granicama u državama članicama;

(b)  nacionalnog jedinstvenog sučelja (engl. National Uniform Interface, NUI) u svakoj državi članici, koje se temelji na zajedničkim tehničkim specifikacijama i identično je za sve države članice, čime se omogućuje sigurno povezivanje središnjeg sustava s infrastrukturom na nacionalnim granicama u državama članicama;

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  komunikacijske infrastrukture između središnjeg sustava i nacionalnih jedinstvenih sučelja.

(d)  sigurne i kodirane komunikacijske infrastrukture između središnjeg sustava i nacionalnih jedinstvenih sučelja.

 

(Horizontalna izmjena: formulacija bi se trebala primjenjivati u cijelom tekstu.)

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  preuzimanja i uvoza izravno iz VIS-a podataka povezanih s vizama, kako bi ažurirali EES u slučaju kada je viza poništena, oduzeta ili joj je rok produljen u skladu s člankom 17. ove Uredbe i člancima 13., 14. i 18.a Uredbe (EZ) br. 767/2008;

(b)  preuzimanja i uvoza podataka povezanih s vizama izravno iz VIS-a kako bi ažurirali bilješku u EES-u u slučaju kada je viza poništena, oduzeta ili joj je rok produljen u skladu s člankom 17. ove Uredbe i člancima 13., 14. i 18.a Uredbe (EZ) br. 767/2008;

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  provjere vjerodostojnosti i valjanosti vize i/ili jesu li ispunjeni uvjeti za ulazak na državno područje država članica u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) 2016/399, na temelju članka 21. ove Uredbe i članka 18. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 767/2008;

(c)  provjere vjerodostojnosti i valjanosti vize na vanjskim granicama i/ili provjere jesu li ispunjeni uvjeti za ulazak na državno područje država članica u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) 2016/399, na temelju članka 21. ove Uredbe i članka 18. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 767/2008;

Obrazloženje

Pojašnjenje teksta.

Amandman     63

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Svako nadležno tijelo osigurava da se pri upotrebi EES-a ne diskriminira državljane trećih zemalja na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, religije ili vjere, invaliditeta, dobi ili spolnog opredjeljenja te da se u potpunosti poštuje ljudsko dostojanstvo i nepovredivost osobe. Posebna se pozornost posvećuje specifičnoj situaciji djece, starih osoba i osoba s invaliditetom. Točnije, prilikom čuvanja podataka o djetetu, prvenstveno se uzima u obzir najbolji interes djeteta.

2.  Svako nadležno tijelo osigurava da se pri upotrebi EES-a ne diskriminira državljane trećih zemalja na temelju spola, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih obilježja, jezika, vjeroispovijedi ili uvjerenja, političkog ili bilo kojeg drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invaliditeta, dobi ili spolnog opredjeljenja te da se u potpunosti poštuje ljudsko dostojanstvo i nepovredivost osobe. Posebna se pozornost posvećuje specifičnoj situaciji djece, starih osoba i osoba s invaliditetom. Točnije, prilikom čuvanja podataka o djetetu, prvenstveno se uzima u obzir najbolji interes djeteta.

Obrazloženje

Usklađeno s Poveljom o temeljnim pravima.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Prilikom uzimanja biometrijskih podataka za potrebe EES-a službenici graničnog nadzora u potpunosti poštuju ljudsko dostojanstvo, a naročito ako je pri uzimanju prikaza lica ili otisaka prstiju došlo do poteškoća.

Amandman     65

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Pri izračunu trajanja dopuštenog boravka u schengenskom prostoru ne uzimaju se u obzir boravci u državama članicama koje još u potpunosti ne primjenjuju schengensku pravnu stečevinu u skladu sa svojim Aktom o pristupanju. Te države članice registriraju boravke državljane trećih zemalja u EES. Međutim, automatskim kalkulatorom u sustavu ne izračunavaju se boravci u državama članicama koje još u potpunosti ne primjenjuju schengensku pravnu stečevinu u okviru dopuštenog trajanja boravka.

Briše se.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  EES uključuje mehanizam kojim se automatski identificira kod kojih bilježaka o ulasku/izlasku, neposredno iza datuma isteka dopuštenog trajanja boravka, nisu evidentirani podaci o izlasku te se identificiraju bilješke o boravku čije je najdulje dopušteno trajanje prekoračeno.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman     67

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  U skladu s člankom 31. države članice automatski se tri mjeseca ranije obavješćuju o planiranom brisanju podataka o osobama koje su prekoračile dopušteno trajanje boravka, kako bi države članice donijele odgovarajuće mjere.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kako bi se državljanima trećih zemalja omogućilo da u svakom trenutku provjere preostalo trajanje dopuštenog boravka, sigurnim internetskim pristupom mrežnoj usluzi, koju u svoja dva tehnička pogona udomljuje agencija eu-LISA, omogućuje im se da u skladu s člankom 14. stavkom 1. točkom (b) dostave potrebne podatke, navodeći uz njih i datum očekivanog ulaska i izlaska. Na temelju toga putem mrežne usluge dobivaju odgovor U REDU / NIJE U REDU. Mrežna usluga upotrebljava posebnu bazu podataka samo za čitanje koja se ažurira na dnevnoj osnovi s pomoću jednosmjerne ekstrakcije najmanjeg potrebnog podskupa podataka iz EES-a.

1.  Kako bi se državljanima trećih zemalja omogućilo da u svakom trenutku provjere preostalo trajanje dopuštenog boravka, sigurnim internetskim pristupom mrežnoj usluzi, koju u svoja dva tehnička pogona udomljuje agencija eu-LISA, omogućuje im se da u skladu s člankom 14. stavkom 1. točkom (b) dostave potrebne podatke, navodeći uz njih i datum očekivanog ulaska i izlaska. Na temelju toga putem mrežne usluge dobivaju odgovor U REDU / NIJE U REDU. Mrežna usluga upotrebljava posebnu bazu podataka samo za čitanje koja se ažurira na dnevnoj osnovi s pomoću jednosmjerne ekstrakcije najmanjeg potrebnog podskupa podataka iz EES-a. Agencija eu-LISA nadzornik je zadužen za sigurnost mrežne usluge, sigurnost osobnih podataka koje sadrži i proces ekstrakcije osobnih podataka iz središnjeg sustava u mrežnu uslugu. Ona provodi procjenu rizika u pogledu informacijske sigurnosti kako bi se definirale konkretne sigurnosne potrebe mrežne usluge.

Obrazloženje

Pojašnjenje koje je predložio Europski nadzornik za zaštitu podataka.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Prijevoznici mogu upotrebljavati sigurni internetski pristup mrežnoj usluzi iz stavka 1. kako bi provjerili jesu li ili nisu državljani trećih zemalja koji posjeduju vizu za jedan ulazak ili za dva ulaska već iskoristili tu vizu. Prijevoznik dostavlja podatke navedene u članku 14. stavku 1. točki (d). Na temelju toga prijevoznici putem mrežne usluge dobivaju odgovor U REDU / NIJE U REDU. Prijevoznici mogu pohranjivati poslane informacije i primljene odgovore.

2.  Prijevoznici mogu upotrebljavati sigurni internetski pristup mrežnoj usluzi iz stavka 1. kako bi provjerili jesu li ili nisu državljani trećih zemalja koji posjeduju vizu za jedan ulazak ili za dva ulaska već iskoristili tu vizu. Prijevoznik dostavlja podatke navedene u članku 14. stavku 1. točki (d). Na temelju toga prijevoznici putem mrežne usluge dobivaju odgovor U REDU / NIJE U REDU. Oni uspostavljaju program autentikacije kako bi osigurali da samo ovlašteno osoblje može pristupiti mrežnoj usluzi. Prijevoznici mogu pohranjivati poslane informacije i primljene odgovore najviše 48 sati, nakon čega se podaci automatski brišu, i to samo u svrhu informiranja predmetnih državljana trećih zemalja.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U skladu s člankom 21. granična tijela provjeravaju je li u EES-u prethodno već otvoren osobni dosje državljanina treće zemlje i provjeravaju njegov identitet. Ako državljanin treće zemlje upotrebljava samoposlužni sustav u svrhu prethodnog unosa podataka ili obavljanja granične kontrole [ne bi li taj samoposlužni sustav trebalo definirati ili objasniti?], provjera se može izvršiti s pomoću samoposlužnog sustava.

1.  U skladu s člankom 21. granična tijela provjeravaju je li u EES-u prethodno već otvoren osobni dosje državljanina treće zemlje i provjeravaju njegov identitet. Ako državljanin treće zemlje upotrebljava samoposlužni sustav u svrhu prethodnog unosa podataka ili obavljanja granične kontrole, provjera se može izvršiti s pomoću samoposlužnog sustava.

Amandman     71

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako je prethodni osobni dosje otvoren, granično tijelo, prema potrebi, ažurira podatke u osobnom dosjeu, unosi bilješku o ulasku/izlasku povezanu sa svakim ulaskom i izlaskom u skladu s člancima 14. i 15. ili, ako je primjenjivo, bilješku o zabrani ulaska u skladu s člankom 16. Ta se bilješka povezuje s osobnim dosjeom predmetnog državljanina treće zemlje. Ako je primjenjivo, podaci iz članka 17. stavka 1. dodaju se osobnom dosjeu, a podaci iz članka 17. stavaka 3. i 4. dodaju se bilješci o ulasku/izlasku predmetnog državljanina treće zemlje. U osobni dosje državljanina treće zemlje dodaju se različite putne isprave i podaci o identitetima koje on legitimno upotrebljava. Ako je prethodni dosje registriran, a državljanin treće zemlje predoči putnu ispravu koja se razlikuje od putne isprave koja je prethodno registrirana, ažuriraju se i podaci iz članka 14. stavka 1. točke (f) ako se prikaz lica snimljen na čipu nove putne isprave može izvući elektroničkim putem.

2.  Ako je prethodni osobni dosje otvoren, granično tijelo, prema potrebi, ažurira podatke u osobnom dosjeu, unosi bilješku o ulasku/izlasku povezanu sa svakim ulaskom i izlaskom u skladu s člancima 14. i 15. ili, ako je primjenjivo, bilješku o zabrani ulaska u skladu s člankom 16. Ta se bilješka povezuje s osobnim dosjeom predmetnog državljanina treće zemlje. Ako je primjenjivo, podaci iz članka 17. stavka 1. dodaju se osobnom dosjeu, a podaci iz članka 17. stavaka 3. i 4. dodaju se bilješci o ulasku/izlasku predmetnog državljanina treće zemlje. U osobni dosje državljanina treće zemlje dodaju se različite putne isprave i podaci o identitetima koje on legitimno upotrebljava. Ako je prethodni dosje registriran, a državljanin treće zemlje predoči valjanu putnu ispravu koja se razlikuje od putne isprave koja je prethodno registrirana, ažuriraju se i podaci iz članka 14. stavka 1. točke (f) ako se prikaz lica snimljen na čipu nove putne isprave može izvući elektroničkim putem.

Amandman     72

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako je potrebno kreirati ili ažurirati podatke iz osobnog dosjea nositelja vize, granična tijela mogu, u skladu s člankom 18.a Uredbe (EZ) br. 767/2008 izravno iz VIS-a preuzeti i uvesti podatke predviđene člankom 14. stavkom 1. točkama (d), (e) i (g).

3.  Ako je potrebno kreirati ili ažurirati podatke iz osobnog dosjea nositelja vize, granična tijela mogu, u skladu s člankom 18.a Uredbe (EZ) br. 767/2008 izravno iz VIS-a preuzeti i uvesti podatke predviđene člankom 14. stavkom 1. točkama od (d) do (g).

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.   Ako državljanin treće zemlje za prethodni unos podataka upotrebljava samoposlužni sustav, primjenjuje se članak 8.c Uredbe (EU) 2016/399. U tom slučaju državljanin treće zemlje može prethodno unijeti podatke u osobni dosje ili, ako je primjenjivo, podatke koje treba ažurirati. Podatke potvrđuje službenik graničnog nadzora kada je odluka o davanju dozvole ili zabrani ulaska donesena u skladu s Uredbom (EU) 2016/399. Provjera iz stavka 1. ovog članka vrši se s pomoću samoposlužnog sustava. Podaci navedeni u članku 14. stavku 1. točkama (d), (e) i (g) mogu se preuzeti i uvesti izravno iz VIS-a.

5.   Ako državljanin treće zemlje za prethodni unos podataka upotrebljava samoposlužni sustav, primjenjuje se članak 8.c Uredbe (EU) 2016/399. U tom slučaju državljanin treće zemlje može prethodno unijeti podatke u osobni dosje ili, ako je primjenjivo, podatke koje treba ažurirati. Podatke potvrđuje službenik graničnog nadzora kada je odluka o davanju dozvole ili zabrani ulaska donesena u skladu s Uredbom (EU) 2016/399. Provjera iz stavka 1. ovog članka vrši se s pomoću samoposlužnog sustava. Podaci navedeni u članku 14. stavku 1. točkama od (d) do (g) mogu se preuzeti i uvesti izravno iz VIS-a.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 14. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Osobni podaci za nositelje viza

Osobni podaci za državljane trećih zemalja koji moraju imati vizu da bi prešli vanjske granice.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Granično tijelo otvara osobni dosje nositelja vize koji je državljanin treće zemlje i unosi sljedeće podatke:

1.  Granično tijelo otvara osobni dosje državljanina treće zemlje koji mora imati vizu da bi prešao vanjske granice i unosi sljedeće podatke:

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  vrstu, broj i troslovnu oznaku zemlje koja je izdala putnu ispravu ili isprave;

(b)  vrstu i broj putne isprave ili putnih isprava te troslovnu oznaku zemlje koja je izdala putnu ispravu ili putne isprave;

Obrazloženje

Pojašnjenje teksta.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – točka f

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)   prikaz lica koji je, kad god je to moguće, elektronički izvučen iz eMRTD-a, a kad to nije moguće, uživo fotografiran;

(f)  prikaz lica, dostatne razlučivosti i kvalitete slike da bi se mogao upotrebljavati za automatsko uparivanje biometrijskih podataka, koji je, kad god je to moguće, elektronički izvučen iz eMRTD-a ili VIS-a, a kad to nije moguće, uživo fotografiran;

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Prilikom svakog ulaska nositelja vize koji je državljanin treće zemlje, u bilješku o ulasku/izlasku unose se sljedeći podaci. Ta se bilješka povezuje s osobnim dosjeom tog državljanina treće zemlje s pomoću osobnog referentnog broja koji je generirao EES prilikom otvaranja tog dosjea:

2.  Prilikom svakog ulaska državljanina treće zemlje koji mora imati vizu da bi prešao vanjske granice, u bilješku o ulasku/izlasku povezanu s osobnim dosjeom te osobe pomoću jedinstvenog referentnog broja koji je generirao EES prilikom otvaranja tog dosjea, unose se sljedeći podaci:

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako neposredno nakon datuma isteka dopuštenog trajanja boravka nisu navedeni podaci o izlasku, sustav označava bilješku o ulasku/izlasku oznakom ili zastavicom, a podaci o nositelju vize koji je državljanin treće zemlje i koji je identificiran kao osoba koja je prekoračila dopušteno trajanje boravka unose se u popis iz članka 11.

4.  Ako neposredno nakon datuma isteka trajanja dopuštenog boravka nisu navedeni podaci o izlasku, sustav označava bilješku o ulasku/izlasku oznakom ili zastavicom, a podaci o nositelju vize koji je državljanin treće zemlje i koji je identificiran kao osoba koja je prekoračila dopušteno trajanje boravka unose se u popis iz članka 11.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Radi otvaranja osobnog dosjea nositelja vize koji je državljanin treće zemlje, granično tijelo može podatke predviđene stavkom 1. točkama (d), (e) i (g) preuzeti i uvesti izravno iz VIS-a u skladu s člankom 18.a Uredbe (EZ) br. 767/2008.

5.  Radi otvaranja ili ažuriranja bilješke o ulasku/izlasku u osobnom dosjeu državljanina treće zemlje koji mora imati vizu da bi prešao vanjske granice granično tijelo može podatke predviđene stavkom 1. točkama od (d) do (g) preuzeti i uvesti izravno iz VIS-a u skladu s člankom 18.a Uredbe (EZ) br. 767/2008.

Amandman     81

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Ako nositelj vize koji je državljanin treće zemlje ima korist od nacionalnog programa pogodnosti države članice u skladu s člankom 8.e Uredbe (EU) 2016/399, predmetna država članica može umetnuti obavijest u osobni dosje tog državljanina treće zemlje u kojoj se navodi predmetni nacionalni program pogodnosti.

Obrazloženje

Za službenike graničnog nadzora bilo bi vrlo dragocjeno imati informaciju o tome je li osoba prošla prethodnu provjeru i je li primljena u nacionalni program pogodnosti u jednoj od država članica.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Granično tijelo za državljane trećih zemalja koji su izuzeti od obveze posjedovanja vize u njihov osobni dosje unosi podatke predviđene u članku 14. stavku 1. točkama (a), (b), (c) i (f). Osim toga, u taj osobni dosje unosi otiske četiri prsta, i to kažiprsta, srednjeg prsta, prstenjaka i malog prsta desne ruke, a ako to nije moguće, otiske istih prstiju lijeve ruke u skladu sa specifikacijama za razlučivost i upotrebu otisaka prstiju koje je donijela Komisija u skladu s člankom 61. stavkom 2. Za državljane trećih zemalja koji su izuzeti od obveze posjedovanja vize primjenjuje se Članak 14. stavci 2. do 4.

1.  Granično tijelo za državljane trećih zemalja koji su izuzeti od obveze posjedovanja vize u njihov osobni dosje unosi podatke predviđene u članku 14. stavku 1. točkama (a), (b), (c) i (f). Osim toga, u taj osobni dosje unosi otiske četiri prsta, i to kažiprsta, srednjeg prsta, prstenjaka i malog prsta desne ruke, a ako to nije moguće, otiske istih prstiju lijeve ruke u skladu sa specifikacijama za razlučivost i upotrebu otisaka prstiju koje je donijela Komisija u skladu s člankom 61. stavkom 2. S tim u skladu za državljane trećih zemalja koji su izuzeti od obveze posjedovanja vize primjenjuje se članak 14. stavci od 2. do 4.

Amandman     83

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Međutim, ako je ta fizička nemogućnost privremena, osoba je dužna dati otiske prstiju prilikom sljedećeg ulaska. Granična tijela imaju pravo zahtijevati dodatna pojašnjenja u vezi s razlozima privremene nemogućnosti davanja otisaka prstiju.

Međutim, ako je ta fizička nemogućnost privremena, osoba je dužna dati otiske prstiju prilikom sljedećeg ulaska. Granična tijela imaju pravo zahtijevati dodatna pojašnjenja u vezi s razlozima privremene nemogućnosti davanja otisaka prstiju. Ti razlozi pohranjuju se u osobni dosje sve dok osoba ne bude mogla dati otiske prstiju, ali ne dulje od razdoblja čuvanja tog osobnog dosjea.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako je predmetna osoba izuzeta od obveze davanja otisaka prstiju zbog zakonskih ili činjeničnih razloga u skladu sa stavkom 2. ili 3., u polje predviđeno za posebne podatke unose se riječi „ne primjenjuje se”. Sustavom se omogućuje razlikovanje između slučajeva kada otisci prstiju zbog zakonskih razloga nisu potrebni i onih slučajeva kada otiske nije moguće uzeti zbog činjeničnih razloga.

4.  Ako je predmetna osoba izuzeta od obveze davanja otisaka prstiju zbog zakonskih ili činjeničnih razloga u skladu sa stavkom 2. ili 3., u polje predviđeno za posebne podatke unose se riječi „ne primjenjuje se”. Sustavom se omogućuje razlikovanje između slučajeva kada otisci prstiju zbog zakonskih razloga nisu potrebni i onih slučajeva kada otiske nije moguće uzeti zbog činjeničnih razloga. Bilježi se činjenica da je fizička nemogućnost davanja otisaka prstiju privremena.

Amandman     85

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako granično tijelo u skladu s člankom 14. Uredbe (EZ) 2016/399 i Prilogom V. toj Uredbi donese odluku o zabrani ulaska državljanina treće zemlje iz članka 2. stavka 2. ove Uredbe na državno područje država članica te ako prethodni dosje tog državljanina treće zemlje nije registriran u EES-u, granično tijelo otvara osobni dosje u koji u skladu s člankom 14. stavkom 1. unosi potrebne podatke o državljanima trećih zemalja koji su nositelji vize, a u skladu s člankom 15. stavkom 1. potrebne podatke o državljanima trećih zemalja koji su izuzeti od obveze posjedovanja vize.

1.  Ako granično tijelo u skladu s člankom 14. Uredbe (EZ) 2016/399 i Prilogom V. toj Uredbi donese odluku o zabrani ulaska državljanina treće zemlje iz članka 2. stavka 2. ove Uredbe na državno područje država članica te ako prethodni dosje tog državljanina treće zemlje nije registriran u EES-u, granično tijelo otvara osobni dosje u koji u skladu s člankom 14. stavkom 1. unosi potrebne alfanumeričke podatke o državljanima trećih zemalja koji su nositelji vize, a u skladu s člankom 15. stavkom 1. potrebne alfanumeričke podatke o državljanima trećih zemalja koji su izuzeti od obveze posjedovanja vize.

Obrazloženje

Ne postoji valjan razlog za prikupljanje i zadržavanje osobnih biometrijskih podataka državljana trećih zemalja kojima je zabranjen ulazak na državno područje države članice i koji ne prelaze vanjske granice.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  bilo koja druga odluka koju donesu nadležna tijela država članica u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, a čija je posljedica udaljenje ili odlazak državljanina treće zemlje koji ne ispunjava ili više ne ispunjava uvjete za ulazak na državno područje država članica ili boravak na državnom području država članica.

(b)  bilo koja druga odluka koju donesu nadležna tijela država članica u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, a čija je posljedica udaljenje ili dobrovoljni odlazak državljanina treće zemlje koji ne ispunjava ili više ne ispunjava uvjete za ulazak na državno područje država članica ili boravak na državnom području država članica.

Obrazloženje

Usklađivanje s terminologijom Direktive o vraćanju.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U tom se slučaju primjenjuje članak 12. Uredbe (EU) 2016/399, a ako se tu pretpostavku osporava predočenjem dokaza o tome da je predmetni državljanin treće zemlje poštovao uvjete koji se odnose na kratkotrajni boravak, nadležna tijela u EES-u otvaraju osobni dosje tog državljanina treće zemlje, ako je to potrebno, ili ažuriraju zadnju bilješku o ulasku/izlasku unošenjem podataka koji nedostaju u skladu s člancima 14. i 15., ili brišu postojeći dosje u slučaju primjene članka 32.

U tom se slučaju primjenjuje članak 12. Uredbe (EU) 2016/399, a ako se ta pretpostavka osporava u skladu s člankom 12. stavkom 3. te Uredbe, nadležna tijela u EES-u otvaraju osobni dosje tog državljanina treće zemlje, ako je to potrebno, ili ažuriraju zadnju bilješku o ulasku/izlasku unošenjem podataka koji nedostaju u skladu s člancima 14. i 15., ili brišu postojeći dosje u slučaju primjene članka 32.

Obrazloženje

Umjesto ponovnog sastavljanja odredbi dodano je upućivanje na važeću odredbu Zakonika o schengenskim granicama.

Amandman     88

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako se pri pretraživanju na temelju podataka navedenih u stavku 2. pokaže da su podaci o državljaninu treće zemlje zabilježeni u EES-u, nadležnom tijelu daje se pristup u svrhu pregledavanja podataka iz osobnog dosjea tog državljanina treće zemlje i bilježaka o ulasku/izlasku povezanih s dosjeom.

3.  Ako se pri pretraživanju na temelju podataka navedenih u stavku 2. pokaže da su podaci o državljaninu treće zemlje zabilježeni u EES-u, nadležnom tijelu daje se pristup u svrhu pregledavanja podataka iz osobnog dosjea tog državljanina treće zemlje i bilježaka o ulasku/izlasku i zabrani ulaska s obrazloženjima povezanih s dosjeom.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako nije moguće upotrijebiti otiske prstiju tog državljanina treće zemlje ili ako pretraživanje na temelju otisaka prstiju i prikaza lica nije bilo uspješno, pretraživanje se obavlja na temelju podataka iz članka 14. stavka 1. točke (a) i/ili (b).

Ako nije moguće upotrijebiti otiske prstiju tog državljanina treće zemlje ili ako pretraživanje na temelju otisaka prstiju i prikaza lica nije bilo uspješno, pretraživanje se obavlja na temelju podataka iz članka 14. stavka 1. točke (a) ili (b) ili članka 14. stavka 1. točaka (a) i (b).

Amandman     90

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Imenovano tijelo i središnja pristupna točka mogu biti dio iste organizacije ako je to dopušteno u skladu s nacionalnim pravom, ali središnja pristupna točka djeluje neovisno pri izvršavanju zadaća na temelju ove Uredbe. Središnja pristupna točka odvojena je od imenovanih tijela i ne prima od njih upute u pogledu rezultata provjere.

Imenovano tijelo i središnja pristupna točka mogu biti dio iste organizacije ako je to dopušteno u skladu s nacionalnim pravom, ali središnja pristupna točka je neovisna i djeluje potpuno neovisno pri izvršavanju zadaća na temelju ove Uredbe. Središnja pristupna točka odvojena je od imenovanih tijela i ne prima od njih upute u pogledu rezultata provjere.

Amandman     91

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U iznimno hitnim slučajevima kada treba spriječiti izravnu opasnost povezanu s terorističkim kaznenim djelom ili drugim teškim kaznenim djelom, središnje pristupne točke obrađuju zahtjev odmah i tek naknadno provjeravaju jesu li ispunjeni svi uvjeti iz članka 29., uključujući i to je li izniman hitan slučaj zapravo postojao. Naknadna provjera odvija se nakon obrade zahtjeva bez nepotrebnog odlaganja.

2.  U iznimno hitnim slučajevima kada treba spriječiti izravnu opasnost povezanu s terorističkim kaznenim djelom ili drugim teškim kaznenim djelom, središnje pristupne točke obrađuju zahtjev odmah i tek naknadno provjeravaju jesu li ispunjeni svi uvjeti iz članka 29., uključujući i to je li izniman hitan slučaj zapravo postojao. Naknadna provjera odvija se bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije 48 sati nakon obrade zahtjeva.

Amandman     92

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pristup radi pregledavanja podataka potreban je za potrebe sprečavanja, otkrivanja ili istrage terorističkih kaznenih djela ili drugih teških kaznenih djela, što znači da postoji velika zabrinutost za javnu sigurnost zbog koje je pretraživanje baze podataka proporcionalno;

(a)  pristup radi pregledavanja podataka potreban je za potrebe sprečavanja, otkrivanja, istrage ili kaznenog progona terorističkog kaznenog djela ili drugog teškog kaznenog djela;

Amandman     93

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pristup radi pregledavanja podataka potreban je u određenom slučaju;

(b)  pristup radi pregledavanja podataka potreban je i razmjeran u određenom slučaju;

Amandman     94

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  postoje opravdani razlozi na temelju kojih se smatra da bi se pregledavanjem podataka iz EES-a moglo znatno pridonijeti sprečavanju, otkrivanju ili istrazi bilo kojih predmetnih kaznenih djela, a posebno ako postoji utemeljena sumnja da osumnjičenik, počinitelj ili žrtva terorističkog kaznenog djela ili drugog teškog kaznenog djela spada u jednu od kategorija obuhvaćenih ovom Uredbom.

(c)  postoje dokazi ili opravdani razlozi na temelju kojih se smatra da će se pregledavanjem podataka iz EES-a znatno pridonijeti sprečavanju, otkrivanju, istrazi ili kaznenom progonu bilo kojih predmetnih kaznenih djela, a posebno ako osumnjičenik, počinitelj ili žrtva terorističkog kaznenog djela ili drugog teškog kaznenog djela spada u jednu od kategorija obuhvaćenih ovom Uredbom.

Amandman     95

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pristup EES-u kao alatu za kaznenu identifikaciju, a u svrhu identifikacije nepoznatog osumnjičenika, počinitelja ili žrtve terorističkog kaznenog djela ili drugog teškog kaznenog djela dopušten je ako su ispunjeni uvjeti navedeni u stavku 1. i ako su ispunjeni sljedeći posebni uvjeti:

2.  Pristup EES-u kao alatu za identifikaciju nepoznatog osumnjičenika, počinitelja ili žrtve terorističkog kaznenog djela ili drugog teškog kaznenog djela dopušten je ako su ispunjeni uvjeti navedeni u stavku 1. i ako su ispunjeni sljedeći posebni uvjeti:

Amandman     96

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Međutim, to prethodno pretraživanje ne treba se izvršiti ako postoje opravdani razlozi na temelju kojih se smatra da se usporedbom sa sustavima ostalih država članica ne bi utvrdio identitet ispitanika. Ti opravdani razlozi uključuju se u elektronički zahtjev za usporedbu s podacima iz EES-a koje imenovano tijelo šalje središnjim pristupnim točkama.

Međutim, to prethodno pretraživanje ne treba se izvršiti ako postoje opravdani razlozi na temelju kojih se smatra da se usporedbom sa sustavima ostalih država članica ne bi utvrdio identitet ispitanika ili u iznimno hitnim slučajevima u kojima se treba spriječiti izravna opasnost povezana s terorističkim kaznenim djelom ili drugim teškim kaznenim djelom. Ti opravdani razlozi uključuju se u elektronički zahtjev za usporedbu s podacima iz EES-a koje imenovano tijelo šalje središnjim pristupnim točkama.

Amandman     97

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pristup EES-u kao alatu za prikupljanje obavještajnih podataka o kriminalnim aktivnostima, a u svrhu dobivanja uvida u evidenciju svih dosadašnjih putovanja ili razdoblja boravka u schengenskom prostoru poznatog osumnjičenika, počinitelja ili žrtve terorističkog kaznenog djela ili drugog teškog kaznenog djela, dopušten je ako su ispunjeni uvjeti navedeni u stavku 1. i ako postoji propisno obrazložena potreba za pregledavanjem bilježaka o ulasku/izlasku predmetne osobe.

3.  Pristup EES-u kao alatu za dobivanje uvida u evidenciju svih dosadašnjih putovanja ili razdoblja boravka u schengenskom prostoru poznatog osumnjičenika, počinitelja ili žrtve terorističkog kaznenog djela ili drugog teškog kaznenog djela, dopušten je ako su ispunjeni uvjeti navedeni u stavku 1. i ako postoji propisno obrazložena potreba za pregledavanjem bilježaka o ulasku/izlasku predmetne osobe.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 4. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.   Pregledavanje podataka iz EES-a u svrhu identifikacije ograničeno je na pretraživanje dosjea o zahtjevu na temelju sljedećih podataka iz EES-a:

4.  Pregledavanje podataka iz EES-a u svrhu identifikacije navedeno u stavku 2. ograničeno je na pretraživanje dosjea o zahtjevu na temelju sljedećih podataka iz EES-a:

Obrazloženje

Dodano je upućivanje radi pojašnjenja teksta.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 5. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.   Pregledavanje EES-a u svrhu uvida u sva dosadašnja putovanja predmetnog državljanina treće zemlje ograničeno je na pretraživanje osobnog dosjea ili bilježaka o ulasku/izlasku na temelju bilo kojeg sljedećeg podatka iz EES-a:

5.  Pregledavanje EES-a u svrhu uvida u sva dosadašnja putovanja predmetnog državljanina treće zemlje, navedeno u stavku 3., ograničeno je na pretraživanje osobnog dosjea ili bilježaka o ulasku/izlasku na temelju bilo kojeg sljedećeg podatka iz EES-a:

Obrazloženje

Dodano je upućivanje radi pojašnjenja teksta.

Amandman     100

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pregledavanje podataka je potrebno radi potpore i jačanja mjera država članica u vezi sa sprečavanjem, otkrivanjem ili istragom terorističkih kaznenih djela ili drugih teških kaznenih djela u okviru mandata Europola, što znači da postoji prevladavajuća zabrinutost za javnu sigurnost zbog koje je pretraživanje baze podataka proporcionalno;

(a)  pregledavanje podataka je potrebno radi podupiranja i jačanja mjera država članica u vezi sa sprečavanjem, otkrivanjem ili istragom terorističkih kaznenih djela ili drugih teških kaznenih djela u okviru mandata Europola;

Amandman     101

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pregledavanje je potrebno u određenom slučaju;

(b)  pregledavanje je potrebno i razmjerno u određenom slučaju;

Amandman     102

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  postoje opravdani razlozi na temelju kojih se smatra da bi se pregledavanjem podataka moglo znatno pridonijeti sprečavanju, otkrivanju ili istrazi bilo kojih predmetnih kaznenih djela, a posebno ako postoji utemeljena sumnja da osumnjičenik, počinitelj ili žrtva terorističkog kaznenog djela ili drugog teškog kaznenog djela spada u jednu od kategorija obuhvaćenih ovom Uredbom.

(c)  postoje dokazi ili opravdani razlozi na temelju kojih se smatra da će se pregledavanjem podataka znatno pridonijeti sprečavanju, otkrivanju, istrazi ili kaznenom progonu bilo kojih predmetnih kaznenih djela, a posebno ako osumnjičenik, počinitelj ili žrtva terorističkog kaznenog djela ili drugog teškog kaznenog djela spada u jednu od kategorija obuhvaćenih ovom Uredbom.

Amandman     103

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Pristup EES-u kao alatu za identifikaciju nepoznatog osumnjičenika, počinitelja ili žrtve terorističkog kaznenog djela ili drugog teškog kaznenog djela dopušten je ako su ispunjeni uvjeti navedeni u stavku 1. i ako se prioritetnim pregledavanjem podataka pohranjenih u bazama podataka koje su tehnički i zakonito dostupne Europolu nije omogućila provjera identiteta predmetne osobe.

 

Budući da se podaci o otiscima prstiju nositelja viza koji su državljani trećih zemalja pohranjuju samo u VIS-u, usporedno sa zahtjevom za pregledavanje podataka iz EES-a može se podnijeti i zahtjev za pregledavanje VIS-a u pogledu istog ispitanika, u skladu s uvjetima utvrđenima Odlukom 2008/633/PUP, pod uvjetom da se prioritetnim pregledavanjem podataka pohranjenih u bazama podataka koje su tehnički i zakonito dostupne Europolu nije omogućila provjera identiteta predmetne osobe.

Amandman     104

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Na odgovarajući se način primjenjuju uvjeti utvrđeni u članku 29. stavcima 2. do 5.

2.  Na odgovarajući se način primjenjuju uvjeti utvrđeni u članku 29. stavcima od 3. do 5.

Amandman     105

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka se bilješka o ulasku/izlasku ili o zabrani ulaska, povezana s osobnim dosjeom, pohranjuje na pet godina od dana unosa bilješke o izlasku ili o zabrani ulaska, ovisno o slučaju.

1.  Svaka se bilješka o ulasku/izlasku ili o zabrani ulaska, povezana s osobnim dosjeom, pohranjuje u središnjem sustavu EES-a na dvije godine od dana unosa bilješke o izlasku ili o zabrani ulaska, ovisno o slučaju.

Amandman     106

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Svaki se osobni dosje zajedno s povezanom bilješkom o ulasku/izlasku ili o zabrani ulaska pohranjuje u EES-u na pet godina i jedan dan od dana zadnje bilješke o izlasku ako u roku od pet godina od dana posljednje bilješke o izlasku ili zabrani ulaska nije unesena ni jedna bilješka o ulasku.

2.  Svaki se osobni dosje zajedno s povezanom bilješkom o ulasku/izlasku ili o zabrani ulaska pohranjuje u središnjem sustavu EES-a na dvije godine i jedan dan od dana zadnje bilješke o izlasku ako u roku od dvije godine od dana posljednje bilješke o izlasku ili zabrani ulaska nije unesena ni jedna bilješka o ulasku.

Amandman     107

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako od dana isteka dopuštenog razdoblja boravka nije unesena ni jedna bilješka o izlasku, podaci se pohranjuju na razdoblje od pet godina od zadnjeg dana dopuštenog boravka. EES automatski tri mjeseca ranije obavješćuje države članice o planiranom brisanju podataka o osobama koje su prekoračile dopušteno trajanje boravka, kako bi države članice donijele odgovarajuće mjere.

3.  Ako od dana isteka dopuštenog razdoblja boravka nije unesena ni jedna bilješka o izlasku, podaci se pohranjuju na razdoblje od četiri godine od zadnjeg dana dopuštenog boravka. U skladu s mehanizmom davanja informacija iz članka 11., EES automatski tri mjeseca ranije obavješćuje države članice o planiranom brisanju podataka o osobama koje su prekoračile dopušteno trajanje boravka, kako bi države članice donijele odgovarajuće mjere.

Amandman     108

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Odstupajući od stavaka 2. i 3., bilješke o izlasku/ulasku unesene za državljane trećih zemalja u svojstvu članova obitelji građanina Unije na koje se primjenjuje Direktiva 2004/38/EZ ili državljanina treće zemlje koji uživa pravo slobode kretanja u skladu s pravom Unije, a koji ne posjeduju boravišnu iskaznicu iz Direktive 2004/38/EZ, pohranjuju se u EES-u najdulje godinu dana od zadnje bilješke o izlasku.

4.  Odstupajući od stavaka 2. i 3., bilješke o izlasku/ulasku unesene za državljane trećih zemalja koji su članovi obitelji građanina Unije na koje se primjenjuje Direktiva 2004/38/EZ ili državljanina treće zemlje koji uživa pravo slobode kretanja u skladu s pravom Unije, a koji ne posjeduju boravišnu iskaznicu iz Direktive 2004/38/EZ, pohranjuju se u EES-u najdulje godinu dana od zadnje bilješke o izlasku.

Amandman     109

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Po isteku razdoblja čuvanja podataka iz stavaka 1. i 2., takvi se podaci automatski brišu iz središnjeg sustava.

5.  Po isteku razdoblja čuvanja podataka iz stavaka od 1. do 4., takvi se podaci automatski brišu iz središnjeg sustava.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pravo na izmjenu podataka ima odgovorna država članica koja ih je unijela u EES, i to ispravljanjem ili brisanjem takvih podataka.

1.  Pravo na izmjenu podataka ima odgovorna država članica koja ih je unijela u EES, i to ispravljanjem, dopunom ili brisanjem takvih podataka.

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2  Ako odgovorna država članica posjeduje dokaz kojim bi se dalo naslutiti da su podaci zabilježeni u EES-u činjenično netočni ili da su podaci u EES-u obrađivani u suprotnosti s ovom Uredbom, ona provjerava predmetne podatke te ih, ako je to potrebno, bez odlaganja mijenja ili briše iz EES-a te, prema potrebi, s popisa identificiranih osoba iz članka 11. To se može učiniti i na zahtjev predmetne osobe u skladu s člankom 46.

2  Ako odgovorna država članica posjeduje dokaz kojim bi se dalo naslutiti da su podaci zabilježeni u EES-u činjenično netočni, nepotpuni ili da su podaci u EES-u obrađivani u suprotnosti s ovom Uredbom, ona provjerava predmetne podatke te ih, ako je to potrebno, bez odlaganja ispravlja, dopunjuje ili briše iz EES-a te, prema potrebi, s popisa identificiranih osoba iz članka 11. To se može učiniti i na zahtjev predmetne osobe u skladu s člankom 46.

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Odstupajući od stavaka 1. i 2., ako država članica koja nije odgovorna država članica posjeduje dokaz kojim bi se dalo naslutiti da su podaci zabilježeni u EES-u činjenično netočni ili da su podaci u EES-u obrađivani u suprotnosti s ovom Uredbom, ona provjerava predmetne podatke te ih, ako je to potrebno i moguće učiniti bez savjetovanja s odgovornom državom članicom, bez odlaganja mijenja ili briše iz EES-a te, prema potrebi, s popisa identificiranih osoba iz članka 11. U protivnom, država članica stupa u kontakt s nadležnim tijelima odgovorne države članice u roku od 14 dana, a odgovorna država članica provjerava točnost podataka i zakonitost njihove obrade u roku od mjesec dana. To se može učiniti i na zahtjev predmetne osobe u skladu s člankom 46.

3.  Odstupajući od stavaka 1. i 2., ako država članica koja nije odgovorna država članica posjeduje dokaz kojim bi se dalo naslutiti da su podaci zabilježeni u EES-u činjenično netočni, nepotpuni ili da su podaci u EES-u obrađivani u suprotnosti s ovom Uredbom, ona provjerava predmetne podatke te ih, ako je to potrebno i moguće učiniti bez savjetovanja s odgovornom državom članicom, bez odlaganja ispravlja, dopunjuje ili briše iz EES-a te, prema potrebi, s popisa identificiranih osoba iz članka 11. U protivnom, država članica stupa u kontakt s nadležnim tijelima odgovorne države članice u roku od sedam dana, a odgovorna država članica provjerava točnost podataka i zakonitost njihove obrade u roku od 14 dana. To se može učiniti i na zahtjev predmetne osobe u skladu s člankom 46.

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  U slučaja da odgovorna država članica ili država članica koja nije odgovorna posjeduje dokaz kojim bi se dalo naslutiti da su podaci povezani s vizama zabilježeni u EES-u činjenično netočni ili da su takvi podaci u EES-u obrađivani u suprotnosti s ovom Uredbom, one prvo provjeravaju točnost tih podataka usporedbom s podacima u VIS-u, a, ako je to potrebno, izmjenjuju ih u EES-u. Ako se pokaže da su podaci zabilježeni u VIS-u istovjetni podacima u EES-u, one odmah kroz infrastrukturu VIS-a obavješćuju državu članicu odgovornu za unos tih podataka u VIS u skladu s člankom 24. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 767/2008. Država članica odgovorna za unos podataka u VIS provjerava predmetne podatke te ih prema potrebi odmah ispravlja ili briše iz VIS-a i o tome obavješćuje odgovornu državu članicu ili državu članicu kojoj je podnesen zahtjev koja, ako je to potrebno, mijenja ili briše podatke iz EES-a bez odlaganja te, prema potrebi, s popisa osoba koje su identificirane kao osobe koje su prekoračile dopušteno trajanje boravka iz članka 11.

4.  U slučaju da odgovorna država članica ili država članica koja nije odgovorna posjeduje dokaz kojim bi se dalo naslutiti da su podaci povezani s vizama zabilježeni u EES-u činjenično netočni, nepotpuni ili da su takvi podaci u EES-u obrađivani u suprotnosti s ovom Uredbom, one prvo provjeravaju točnost tih podataka usporedbom s podacima u VIS-u, a, ako je to potrebno, ispravljaju ih ili dopunjuju u EES-u ili ih brišu iz njega. Ako se pokaže da su podaci zabilježeni u VIS-u istovjetni podacima u EES-u, one odmah kroz infrastrukturu VIS-a obavješćuju državu članicu odgovornu za unos tih podataka u VIS u skladu s člankom 24. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 767/2008. Država članica odgovorna za unos podataka u VIS provjerava predmetne podatke te ih prema potrebi odmah ispravlja, dopunjuje ili briše iz VIS-a i o tome obavješćuje odgovornu državu članicu ili državu članicu kojoj je podnesen zahtjev koja, ako je to potrebno, ispravlja, dopunjuje ili briše podatke iz EES-a bez odgode i, prema potrebi, s popisa identificiranih osoba iz članka 11.

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5   Podaci o identificiranim osobama iz članka 11. brišu se bez odlaganja s popisa iz tog članka i ispravlja ih se u EES-u ako državljanin treće zemlje u skladu s nacionalnim pravom odgovorne države članice ili države članice kojoj je podnesen zahtjev predoči dokaz o tome da je on ili ona bila prisiljena prekoračiti dopušteno trajanje boravka zbog nepredvidljivog i ozbiljnog događaja, da je on ili ona stekla zakonsko pravo na boravak ili kada se radi o pogrešci. Državljanin treće zemlje ima pristup učinkovitom pravnom lijeku u cilju osiguranja izmjene podataka.

5   Podaci o identificiranim osobama iz članka 11. brišu se bez odlaganja s popisa iz tog članka i ispravlja ih se ili dopunjuje u EES-u ako državljanin treće zemlje u skladu s nacionalnim pravom odgovorne države članice ili države članice kojoj je podnesen zahtjev predoči dokaz o tome da je on ili ona bila prisiljena prekoračiti dopušteno trajanje boravka zbog nepredvidljivog i ozbiljnog događaja, da je on ili ona stekla zakonsko pravo na boravak ili kada se radi o pogrešci. Državljanin treće zemlje ima pristup učinkovitom pravnom lijeku u cilju osiguranja ispravljanja, dopune ili brisanja podataka.

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 6. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Ako je državljanin treće zemlje stekao državljanstvo države članice ili je obuhvaćen područjem primjene članka 2. stavka 3. prije isteka razdoblja iz članka 31., osobni dosje i bilješke povezane s njim u skladu s člancima 14. i 15. bez odlaganja iz EES-a te, prema potrebi, s popisa identificiranih osoba iz članka 11. briše:

6.  Ako je državljanin treće zemlje stekao državljanstvo države članice ili je obuhvaćen područjem primjene članka 2. stavka 3. prije isteka razdoblja iz članka 31., osobni dosje i bilješke povezane s njim u skladu s člancima 14. i 15., bez odlaganja i u svakom slučaju najkasnije 48 sati od trenutka kada predmetna država članica za to dozna, brišu se iz EES-a te, prema potrebi, s popisa identificiranih osoba iz članka 11.:

Amandman     116

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija donosi sljedeće mjere potrebne za razvoj i tehničku provedbu središnjeg sustava, nacionalnih jedinstvenih sučelja i komunikacijske infrastrukture, a posebno mjere koje se odnose na:

Komisija donosi sljedeće mjere potrebne za razvoj i tehničku provedbu središnjeg sustava, nacionalnih jedinstvenih sučelja te sigurne i kodirane komunikacijske infrastrukture, a posebno mjere koje se odnose na:

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – točka aa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  standard kvalitete i specifikacije za upotrebu prikaza lica, među ostalim i kad je taj prikaz elektronički izvučen iz eMRTD-a ili VIS-a;

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – točka g

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)   specifikacije i uvjete pružanja mrežne usluge iz članka 12;

(g)  specifikacije i uvjete pružanja mrežne usluge iz članka 12., uključujući odredbe o zaštiti podataka ako su ih dostavili prijevoznici ili ako su dostavljeni prijevoznicima;

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija eu-LISA odgovorna je za razvoj središnjeg sustava, nacionalnih jedinstvenih sučelja, komunikacijske infrastrukture i sigurnog komunikacijskog kanala između središnjeg sustava EES-a i središnjeg sustava VIS-a. Ona je odgovorna i za razvoj mrežne usluge iz članka 12. u skladu sa specifikacijama i uvjetima donesenim u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 61. stavka 2.

Agencija eu-LISA odgovorna je za razvoj središnjeg sustava, nacionalnih jedinstvenih sučelja, sigurne i kodirane komunikacijske infrastrukture i sigurnog komunikacijskog kanala između središnjeg sustava EES-a i središnjeg sustava VIS-a. Ona je odgovorna i za razvoj mrežne usluge iz članka 12. u skladu sa specifikacijama i uvjetima donesenim u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 61. stavka 2.

Obrazloženje

U skladu s izmjenom u članku 6. stavku 1. točki (d) gdje je dodan tekst „sigurne i kodirane”. Pravna dosljednost.

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

eu-LISA osmišljava fizičku arhitekturu sustava i njegovu komunikacijsku infrastrukturu te priprema i razrađuje tehničke specifikacije koje se odnose na središnji sustav, jedinstvena sučelja, sigurni komunikacijski kanal između središnjeg sustava EES-a i središnjeg sustava VIS-a i komunikacijske infrastrukture, a koje donosi Upravni odbor podložno pozitivnom mišljenju Komisije. eu-LISA provodi i sve potrebne prilagodbe sustava VIS koje proizlaze iz uspostave interoperabilnosti s EES-om te iz provedbe izmjena Uredbe (EZ) br. 767/2008 iz članka 55.

eu-LISA osmišljava fizičku arhitekturu sustava i njegovu sigurnu i kodiranu komunikacijsku infrastrukturu te priprema i razrađuje tehničke specifikacije koje se odnose na središnji sustav, jedinstvena sučelja, sigurni komunikacijski kanal između središnjeg sustava EES-a i središnjeg sustava VIS-a te sigurnu i kodiranu komunikacijsku infrastrukturu. eu-LISA provodi i sve potrebne prilagodbe sustava VIS koje proizlaze iz uspostave interoperabilnosti s EES-om te iz primjene izmjena Uredbe (EZ) br. 767/2008 iz članka 55.

Obrazloženje

U skladu s izmjenom u članku 6. stavku 1. točki (d) gdje je dodan tekst „sigurne i kodirane”. Pravna dosljednost.

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 1. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

eu-LISA razvija i provodi projekt središnjeg sustava, nacionalnih jedinstvenih sučelja, sigurnog komunikacijskog kanala između središnjeg sustava EES-a i središnjeg sustava VIS-a i komunikacijske infrastrukture što je prije moguće nakon stupanja na snagu ove Uredbe i nakon što Komisija donese mjere predviđene člankom 33.

eu-LISA razvija i provodi projekt središnjeg sustava, nacionalnih jedinstvenih sučelja, sigurnog komunikacijskog kanala između središnjeg sustava EES-a i središnjeg sustava VIS-a te sigurne i kodirane komunikacijske infrastrukture što je prije moguće nakon stupanja na snagu ove Uredbe i nakon što Komisija donese mjere predviđene člankom 33.

Obrazloženje

U skladu s izmjenom u članku 6. stavku 1. točki (d) gdje je dodan tekst „sigurne i kodirane”. Pravna dosljednost.

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 1. – podstavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Razvojem i provedbom središnjeg sustava, nacionalnih jedinstvenih sučelja, sigurnog komunikacijskog kanala između središnjeg sustava EES-a i središnjeg sustava VIS-a te sigurne i kodirane komunikacijske infrastrukture eu-Lisa:

 

(a)  provodi procjenu rizika u okviru razvoja EES-a;

 

(b)  poštuje načela integrirane i zadane privatnosti tijekom cijelog razdoblja razvoja sustava;

 

(c)  ažurira procjenu rizika za VIS kako bi se uzela u obzir nova veza s EES-om i primjenjuje sve dodatne sigurnosne mjere istaknute u ažuriranoj procjeni rizika.

Obrazloženje

U skladu s izmjenom u članku 6. stavku 1. točki (d) gdje je dodan tekst „sigurne i kodirane”. Pravna dosljednost.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 3. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

eu-LISA je odgovorna za operativno upravljanje središnjim sustavom, sigurnim komunikacijskim kanalom između središnjeg sustava EES-a i središnjeg sustava VIS-a te nacionalnih jedinstvenih sučelja. U suradnji s državama članicama u svakom trenutku osigurava najbolju dostupnu tehnologiju koja podliježe analizi troškova i koristi. eu-LISA je odgovorna i za operativno upravljanje komunikacijskom infrastrukturom između središnjeg sustava i jedinstvenih nacionalnih sučelja i za pružanje mrežne usluge iz članka 12.

eu-LISA je odgovorna za operativno upravljanje središnjim sustavom, sigurnim komunikacijskim kanalom između središnjeg sustava EES-a i središnjeg sustava VIS-a te nacionalnih jedinstvenih sučelja. U suradnji s državama članicama u svakom trenutku osigurava da se za središnji sustav, sigurni komunikacijski kanal između središnjeg sustava EES-a i središnjeg sustava VIS-a te za nacionalna jedinstvena sučelja koristi najbolja dostupna tehnologija koja podliježe analizi troškova i koristi. eu-LISA je odgovorna i za operativno upravljanje sigurnom i kodiranom komunikacijskom infrastrukturom između središnjeg sustava i jedinstvenih nacionalnih sučelja i za pružanje mrežne usluge iz članka 12.

Obrazloženje

Rečenica je upotpunjena i navedene su različite komponente sustava.

Amandman     124

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  organizaciju, upravljanje, rad i održavanje svoje postojeće infrastrukture na nacionalnim granicama i njezino povezivanje s EES-om za potrebe članka 5. osim točaka (j), (k) i (l);

(b)  organizaciju, upravljanje, rad i održavanje svoje postojeće infrastrukture na nacionalnim granicama i njezino povezivanje s EES-om za potrebe članka 5. osim članka 5. točke stavka 1.a;

Amandman     125

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Svaka država članica imenuje nacionalno tijelo koje nadležnim tijelima iz članka 8. osigurava pristup EES-u. Svaka država članica povezuje to nacionalno tijelo s nacionalnim jedinstvenim sučeljem. Svaka država članica i Europol povezuju svoje središnje pristupne točke iz članaka 26. i 27. s nacionalnim jedinstvenim sučeljem.

2.  Svaka država članica imenuje neovisno nacionalno nadzorno tijelo koje nadležnim tijelima iz članka 8. osigurava pristup EES-u. Svaka država članica povezuje to nacionalno tijelo s nacionalnim jedinstvenim sučeljem. Svaka država članica i Europol povezuju svoje središnje pristupne točke iz članaka 26. i 27. s nacionalnim jedinstvenim sučeljem.

Amandman     126

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Države članice obrađuju podatke prikupljene s pomoću EES-a ili preuzete iz njega samo za svrhe utvrđene ovom Uredbom.

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 36. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odgovornost zaupotrebu podataka

Odgovornost za obradu podataka

Obrazloženje

Usklađeno sa zakonodavstvom o zaštiti podataka. Jednako je formulirano i u Prijedlogu o uspostavi Eurodaca.

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U pogledu obrade osobnih podataka u EES-u, svaka država članica imenuje nadležno tijelo koje se smatra nadzornikom u skladu s člankom 2. točkom (d) Direktive 95/46/EZ i koje ima glavnu odgovornost za obradu podataka u toj državi članici. Svaka država članica Komisiji priopćuje pojedinosti o tom nadležnom tijelu.

U pogledu obrade osobnih podataka u EES-u svaka država članica imenuje nadležno tijelo koje se smatra nadzornikom u skladu s člankom 4. stavkom 7. Uredbe (EU) 2016/679 i koje ima glavnu odgovornost za obradu podataka u toj državi članici. Svaka država članica Komisiji priopćuje pojedinosti o tom nadležnom tijelu.

Amandman     129

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1. – podstavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica osigurava zakonitu obradu podataka zabilježenih u EES-u, a posebno da samo propisno ovlašteno osoblje ima pristup podacima pri izvršavanju svojih zadaća. Odgovorna država članica posebno osigurava:

Svaka država članica osigurava zakonitu obradu podataka prikupljenih i zabilježenih u EES-u, a posebno da samo propisno ovlašteno osoblje ima pristup podacima pri izvršavanju svojih zadaća. Odgovorna država članica posebno osigurava:

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  poduzima potrebne mjere kako bi osigurala sigurnost središnjeg sustava i komunikacijske infrastrukture između središnjeg sustava i nacionalnih jedinstvenih sučelja, ne dovodeći u pitanje odgovornosti svake države članice;

(a)  poduzima potrebne mjere kako bi osigurala sigurnost središnjeg sustava te sigurnu i kodiranu komunikacijsku infrastrukturu između središnjeg sustava i nacionalnih jedinstvenih sučelja, ne dovodeći u pitanje odgovornosti svake države članice;

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Država članica može, u skladu s namjenama EES-a i uz puno poštovanje prava Unije, u svojim nacionalnim datotekama i nacionalnom sustavu ulaska/izlaska čuvati alfanumeričke podatke koje je ta država članica unijela u EES.

1.  Podaci preuzeti iz EES-a mogu se čuvati u nacionalnim datotekama samo ako je to potrebno u pojedinačnim slučajevima u skladu s namjenom EES-a i mjerodavnim zakonodavstvom Unije, posebno onim koje se odnosi na zaštitu podataka, ali ne dulje nego što je potrebno u tom pojedinačnom slučaju. Država članica može, u skladu sa svrhom EES-a i uz puno poštovanje prava Unije, u svojem nacionalnom sustavu ulaska/izlaska čuvati alfanumeričke podatke koje je ta država članica unijela u EES.

Obrazloženje

Treba pojasniti da se podaci o ulascima i izlascima uobičajeno čuvaju samo u EES-u, osim ako je u pojedinačnom slučaju nužno čuvati ih u nacionalnim datotekama. Odredba preuzeta iz VIS-a.

Amandman     132

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Podaci u nacionalnim datotekama ili nacionalnim sustavima ulaska/izlaska ne čuvaju se duže nego što ih se čuva u EES-u.

2.  Podaci u nacionalnim datotekama ili nacionalnim sustavima ulaska/izlaska ne čuvaju se duže nego što je to strogo potrebno u pojedinačne svrhe te, u svakom slučaju, ne duže nego što ih se čuva u EES-u.

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  Komisija je donijela odluku o odgovarajućoj zaštiti osobnih podataka u toj trećoj zemlji u skladu s člankom 25. stavkom 6. Direktive 95/46/EZ ili je na snazi sporazum o ponovnom prihvatu između Zajednice i te treće zemlje ili se primjenjuje članak 26. stavak 1. točka (d) Direktive 95/46/EZ;

(a)  Komisija je donijela odluku o odgovarajućoj zaštiti osobnih podataka u toj trećoj zemlji u skladu s člankom 45. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/679 ili je na snazi sporazum o ponovnom prihvatu između Unije i te treće zemlje;

Amandman     134

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  treća zemlja ili međunarodna organizacija suglasna je s tim da upotrebljava podatke samo u svrhu za koju su ti podaci dostavljeni;

(b)  treća zemlja ili međunarodna organizacija izričito je suglasna s tim da upotrebljava podatke samo u svrhu za koju su ti podaci dostavljeni i može zajamčiti da se oni upotrebljavaju samo u tu svrhu;

Amandman     135

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  podaci su proslijeđeni ili stavljeni na raspolaganje u skladu s odgovarajućim odredbama prava Unije, a posebno sporazuma o ponovnom prihvatu te nacionalnog prava države članice koja je podatke proslijedila ili ih je stavila na raspolaganje, uključujući i zakonske odredbe koje se odnose na sigurnost i zaštitu podataka;

(c)  podaci su proslijeđeni ili stavljeni na raspolaganje u skladu s odgovarajućim odredbama prava Unije, a posebno sporazuma o zaštiti podataka i ponovnom prihvatu, te nacionalnog prava države članice koja je podatke proslijedila ili ih je stavila na raspolaganje, uključujući i zakonske odredbe koje se odnose na sigurnost i zaštitu podataka;

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 2. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  država članica koja je unijela podatke u EES dala je svoju suglasnost.

(d)  država članica koja je unijela podatke u središnji sustav EES-a dala je svoju suglasnost, a dotična osoba obaviještena je da njezini osobni podaci mogu biti dostavljeni tijelima treće zemlje i

Amandman     137

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  konačnu odluku o vraćanju državljanina treće zemlje izdalo je odgovarajuće nadležno tijelo države članice u kojoj je državljanin treće zemlje boravio.

Obrazloženje

Važno je osigurati da je odluku o vraćanju državljanina treće zemlje donijelo odgovarajuće tijelo nadležno za odluke o vraćanju i da je takva odluka konačna prije nego što se osobni podaci o državljanima trećih zemalja podijele s trećom zemljom.

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Osobni podaci koje su država članica ili Europol dobili iz središnjeg sustava za potrebe kaznenog progona ne prosljeđuju se niti stavljaju na raspolaganje bilo kojoj trećoj zemlji, međunarodnoj organizaciji ili privatnom subjektu s poslovnim nastanom u Uniji ili izvan Unije. Zabrana se primjenjuje i ako se ti podaci naknadno obrađuju na nacionalnoj razini ili među državama članicama u smislu članka 2. točke (b) Okvirne odluke 2008/977/PUP.

4.  Osobni podaci koje su država članica ili Europol dobili iz središnjeg sustava za potrebe kaznenog progona ne prosljeđuju se niti stavljaju na raspolaganje bilo kojoj trećoj zemlji, međunarodnoj organizaciji ili privatnom subjektu s poslovnim nastanom u Uniji ili izvan Unije. Zabrana se primjenjuje i ako se ti podaci naknadno obrađuju na nacionalnoj razini ili među državama članicama u skladu s Direktivom (EU) 2016/680.

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  zabranila neovlaštenim osobama pristup nacionalnim objektima u kojima država članica provodi djelatnosti u skladu sa svrhom EES-a;

(b)  zabranila neovlaštenim osobama pristup opremi za obradu podataka i nacionalnim objektima u kojima država članica provodi djelatnosti u skladu sa svrhom EES-a;

Obrazloženje

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 2. – točka da (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  spriječila da neovlaštene osobe koriste automatizirane sustave za obradu podataka primjenom opreme za priopćavanje podataka;

Obrazloženje

Usklađeno s Prijedlogom o uspostavi Eurodaca.

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 2. – točka f

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  osigurala da osobe ovlaštene za pristup EES-u imaju pristup samo onim podacima koji su obuhvaćeni njihovim odobrenjem za pristup, i to isključivo s pomoću pojedinačnih korisničkih identiteta i tajnih načina pristupa;

(f)  osigurala da osobe ovlaštene za pristup EES-u imaju pristup samo onim podacima koji su obuhvaćeni njihovim odobrenjem za pristup, i to isključivo s pomoću pojedinačnih i jedinstvenih korisničkih identiteta i tajnih načina pristupa;

Obrazloženje

Usklađeno s Prijedlogom o uspostavi Eurodaca.

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 2. – točka ja (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ja)  osigurala da u slučaju prekida instalirani sustavi mogu nastaviti normalno funkcionirati;

Obrazloženje

Usklađeno s Prijedlogom o uspostavi Eurodaca.

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 2. – točka jb (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(jb)  osigurala pouzdanost brinući se za to da se sve pogreške u funkcioniranju EES-a propisno prijavljuju i da se uvode potrebne tehničke mjere kako bi se zajamčila mogućnost vraćanja osobnih podataka u slučaju oštećenja zbog lošeg funkcioniranja sustava;

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Države članice obavješćuju agenciju eu-LISA o sigurnosnim incidentima koje su otkrile u svojim sustavima ne dovodeći u pitanje obavijest i priopćenje o kršenju tajnosti osobnih podataka u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) br. 2016/679. eu-Lisa obavješćuje države članice u slučaju sigurnosnog incidenta u središnjem sustavu EES-a. Ako sigurnosni incident dovede do povrede osobnih podataka, obavješćuje se i Europski nadzornik za zaštitu podataka. Predmetne države članice i eu-Lisa surađuju u slučaju sigurnosnog incidenta.

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  eu-Lisa i države članice surađuju kako bi osigurale usklađen pristup sigurnosti podataka utemeljen na procesu upravljanja sigurnosnim rizikom koji obuhvaća cijeli EES kao što je navedeno u članku 6.

Obrazloženje

Odredbu preporučio Europski nadzornik za zaštitu podataka.

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka osoba ili država članica koja je pretrpjela štetu zbog nezakonitih postupaka obrade ili bilo koje druge radnje koja nije u skladu s ovom Uredbom ima pravo na naknadu štete od države članice odgovorne za pretrpljenu štetu. Ta se država članica, u cijelosti ili djelomično, oslobađa od svoje odgovornosti ako dokaže da nije odgovorna za događaj koji je prouzročio nastanak štete.

1.  Svaka osoba ili država članica koja je pretrpjela materijalnu ili nematerijalnu štetu zbog nezakonitih postupaka obrade ili bilo koje druge radnje koja nije u skladu s ovom Uredbom ima pravo na naknadu štete od države članice odgovorne za pretrpljenu štetu. Ta se država članica, u cijelosti ili djelomično, oslobađa od svoje odgovornosti ako dokaže da ni na koji način nije odgovorna za događaj koji je prouzročio nastanak štete.

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Takva se evidencija može upotrijebiti samo za kontrolu zaštite podataka u okviru dopuštenih načina obrade podataka i za osiguravanje njihove sigurnosti. Ta se evidencija zaštićuje odgovarajućim mjerama od neovlaštenog pristupa te se briše godinu dana od isteka razdoblja čuvanja podataka iz članka 31., ako ista nije potrebna za postupke nadzora koji su već započeli.

3.  Takva se evidencija može upotrijebiti samo za kontrolu zaštite podataka u okviru dopuštenih načina obrade podataka i za osiguravanje njihove sigurnosti u skladu s člankom 39. Ta se evidencija zaštićuje odgovarajućim mjerama od neovlaštenog pristupa te se briše godinu dana nakon isteka razdoblja čuvanja podataka iz članka 31., osim ako ista nije potrebna za postupke nadzora koji su već započeli.

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Članak 43.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 43.a

 

Zaštita podataka

 

1.  Uredba (EZ) br. 45/2001 primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju provodi agencija eu-Lisa na temelju ove Uredbe.

 

2.  Uredba (EU) 2016/679 primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju provode nacionalna tijela na temelju ove Uredbe, osim obrade u svrhe navedene u članku 5. točkama od (j) do (l).

 

3.  Direktiva (EU) 2016/680 primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju provode imenovana tijela država članica na temelju ove Uredbe u svrhe navedene u članku 5. točkama od (j) do (l).

 

4.  Uredba (EU) 2016/794 primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju provodi Europol na temelju ove Uredbe.

Obrazloženje

Horizontalna odredba o zaštiti podataka inspirirana člankom 49. prijedloga o ETIAS-u.

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ne dovodeći u pitanje pravo na informacije iz članka 10. Direktive 95/46/EZ, odgovorne države članice u pisanom obliku obavješćuju državljane trećih zemalja čiji se podaci bilježe u EES-u o sljedećem:

1.  Ne dovodeći u pitanje pravo na informacije iz članka 13. Uredbe (EU) 2016/679, odgovorne države članice u pisanom obliku te jezgrovito, transparentno, razumljivo i u lako dostupnom obliku obavješćuju državljane trećih zemalja čiji se podaci bilježe u EES-u o sljedećem:

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 1. – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  pravu na pristup podacima koji se na njih odnose, pravu da se zatraži ispravljanje netočnih podataka o njima, odnosno na brisanje nezakonito obrađenih podataka koji se na njih odnose, uključujući i pravo na primanje informacija o postupcima ostvarivanja tih prava te podataka za kontakt nacionalnih nadzornih tijela ili Europskog nadzornika za zaštitu podataka, ako je primjenjivo, koji obrađuju zahtjeve u vezi sa zaštitom osobnih podataka.

(e)  postojanju prava da se od nadzornika zahtijeva pristup podacima koji se na njih odnose, prava da se zatraži ispravljanje netočnih podataka o njima i da se dopune nepotpuni osobni podaci koji se na njih odnose ili da se nezakonito obrađeni osobni podaci o njima izbrišu ili ograniče, kao i postojanju prava na primanje informacija o postupcima ostvarivanja tih prava, uključujući podatke za kontakt nadzornika i nacionalnih nadzornih tijela ili Europskog nadzornika za zaštitu podataka, ako je primjenjivo, koji primaju pritužbe u vezi sa zaštitom osobnih podataka.

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 1. – točka ea (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  činjenici da se podacima iz EES-a pristupa radi upravljanja granicama i olakšavanja prelaska, navodeći da će zbog prekoračenja dopuštenog trajanja boravka podaci o državljaninu treće zemlje automatski biti dodani na popis te navodeći moguće posljedice prekoračenja;

Obrazloženje

Odredbu preporučio Europski nadzornik za zaštitu podataka.

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 1. – točka eb (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(eb)  razdoblju čuvanja podataka utvrđenom za bilješke o ulasku i izlasku te za osobne dosjee u skladu s člankom 31.;

Obrazloženje

Odredbu preporučio Europski nadzornik za zaštitu podataka.

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 1. – točka ec (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ec)  pravu osoba koje su prekoračile dopušteno trajanje boravka da se njihovi osobni podaci izbrišu ako dostave dokaz o tome da su dopušteno trajanje boravka prekoračili zbog nepredvidivih i ozbiljnih događaja i

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 1. – točka ed (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ed)  pravu na podnošenje žalbe nadzornom tijelu.

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2  Podaci navedeni u stavku 1. ovog članka dostavljaju se u trenutku otvaranja osobnog dosjea predmetne osobe u skladu s člancima 14., 15. ili 16.

2  Podaci navedeni u stavku 1. ovog članka dostavljaju se u vidu brošure iz stavka 3. ili na bilo koji drugi odgovarajući način kojim se osigurava da državljanin treće zemlje dobije informacije o svojim pravima u trenutku otvaranja osobnog dosjea predmetne osobe u skladu s člancima 14., 15. ili 16.

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 3. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U skladu s postupkom ispitivanja iz članka 61. stavka 2. Komisija sastavlja zajedničku brošuru i izrađuje web-mjesto koji sadržavaju barem informacije iz stavka 1. ovog članka. Brošura i sadržaj na web-mjestu jasni su i jednostavni, sastavljeni na jeziku koji predmetna osoba razumije ili za koji se razumno pretpostavlja da ga razumije.

U skladu s postupkom ispitivanja iz članka 61. stavka 2. Komisija sastavlja zajedničku brošuru i izrađuje web-mjesto koji sadržavaju barem informacije iz stavka 1. ovog članka. Brošura i sadržaj na web-mjestu jasni su i jednostavni, sastavljeni jezgrovito, transparentno, razumljivo i u lako dostupnom obliku na jeziku koji predmetna osoba razumije ili za koji se razumno pretpostavlja da ga razumije.

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 3. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Brošura i web-mjesto izrađuju se na način koji državama članicama omogućuje da ih dopune dodatnim podacima specifičnim za svaku državu članicu. Ti podaci specifični za svaku državu članicu uključuju barem prava ispitanika, mogućnost dobivanja pomoći od nacionalnih nadzornih tijela te podatke za kontakt ureda nadzornika i nacionalnih nadzornih tijela.

Brošura i web-mjesto izrađuju se na način koji državama članicama omogućuje da ih dopune dodatnim podacima specifičnim za svaku državu članicu. Ti podaci specifični za svaku državu članicu uključuju barem prava ispitanika, mogućnost dobivanja pomoći od nacionalnih nadzornih tijela te podatke za kontakt ureda nadzornika, službenika za zaštitu podataka i nadzornih tijela.

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija u suradnji s nacionalnim nadzornim tijelima i Europskim nadzornikom za zaštitu podataka istodobno s početkom rada sustava EES pokreće informativnu kampanju kojom obavješćuje javnost o ciljevima, pohranjenim podacima, tijelima koja imaju pristup i pravima osoba.

Komisija u suradnji s nacionalnim nadzornim tijelima i Europskim nadzornikom za zaštitu podataka istodobno s početkom rada sustava EES pokreće informativnu kampanju kojom obavješćuje javnost, a posebno državljane trećih zemalja, o ciljevima, pohranjenim podacima, tijelima koja imaju pristup i pravima osoba. Takve se informativne kampanje provode redovito.

Obrazloženje

Budući da područje primjene EES-a obuhvaća državljane trećih zemalja, treba ih posebno navesti kao ciljnu skupinu informativnih kampanja.

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Članak 46. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pravo na pristup, ispravljanje i brisanje

Pravo na pristup osobnim podacima, njihovo ispravljanje, dopunu i brisanje te pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 12. Direktive 95/46/EZ, svi državljani trećih zemalja imaju pravo na primitak podataka koji se na njih odnose i koji su zabilježeni u EES-u te o državi članici koja ih je prenijela u EES.

1.  Ne dovodeći u pitanje članke 15., 16., 17. i 18. Uredbe (EU) 2016/679, svi državljani trećih zemalja imaju pravo na primitak podataka koji se na njih odnose i koji su zabilježeni u EES-u te o državi članici koja ih je prenijela u EES te mogu zahtijevati da se netočni podaci o njima isprave ili dopune i da se izbrišu nezakonito uneseni podaci. Nadležna država članica na te zahtjeve odgovara u roku od dva mjeseca od primitka zahtjeva.

Amandman    161

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako je zahtjev za ispravak ili brisanje podnesen nekoj drugoj državi članici, a ne odgovornoj državi članici, nadležna tijela države članice kojoj je zahtjev podnesen provjeravaju točnost podataka i zakonitost njihove obrade u okviru EES-a u roku od mjesec dana ako je to moguće učiniti bez savjetovanja s odgovornom državom članicom. U protivnom, država članica koja nije odgovorna država članica stupa u kontakt s nadležnim tijelima odgovorne države članice u roku od 14 dana, a odgovorna država članica provjerava točnost podataka i zakonitost njihove obrade u roku od mjesec dana.

2.  Ako je zahtjev za ispravak, dopunu, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka podnesen nekoj drugoj državi članici, a ne odgovornoj državi članici, nadležna tijela države članice kojoj je zahtjev podnesen provjeravaju točnost podataka i zakonitost njihove obrade u okviru EES-a u roku od 14 dana ako je to moguće učiniti bez savjetovanja s odgovornom državom članicom. U protivnom, država članica koja nije odgovorna država članica stupa u kontakt s nadležnim tijelima odgovorne države članice u roku od sedam dana, a odgovorna država članica provjerava točnost podataka i zakonitost njihove obrade u roku od 14 dana.

Amandman    162

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 3. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U slučaju da su podaci zabilježeni u EES-u činjenično netočni ili nezakonito zabilježeni, odgovorna država članica ispravlja ili, ako je primjenjivo, država članica kojoj je zahtjev podnesen ispravlja ili briše podatke u skladu s člankom 32. Odgovorna država članica ili, prema potrebi, država članica kojoj je zahtjev podnesen bez odlaganja potvrđuje predmetnoj osobi u pisanom obliku da je poduzela mjere za ispravljanje ili brisanje podataka koji se na tu osobu odnose.

U slučaju da su podaci zabilježeni u EES-u činjenično netočni, nepotpuni ili nezakonito zabilježeni, odgovorna država članica ispravlja ili, ako je primjenjivo, država članica kojoj je zahtjev podnesen ispravlja, dopunjuje ili briše osobne podatke ili ograničava njihovu obradu u skladu s člankom 32. Odgovorna država članica ili, prema potrebi, država članica kojoj je zahtjev podnesen bez odlaganja potvrđuje predmetnoj osobi u pisanom obliku da je poduzela mjere za ispravljanje, dopunu ili brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose ili ograničavanje njihove obrade.

Amandman    163

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 3. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U slučaju da su podaci povezani s vizama i zabilježeni u EES-u činjenično netočni ili nezakonito zabilježeni, odgovorna država članica ili, prema potrebi, država članica kojoj je zahtjev podnesen prvo provjerava točnost tih podataka usporedbom s podacima u VIS-u, a ako je to potrebno, mijenja ih u EES-u. Ako se pokaže da su podaci zabilježeni u VIS-u istovjetni podacima u EES-u, odgovorna država članica ili država članica kojoj je zahtjev podnesen stupa u kontakt s nadležnim tijelima države članice odgovorne za unos tih podataka u VIS u roku od 14 dana. Država članica odgovorna za unos podataka u VIS provjerava točnost podataka povezanih s vizama i zakonitost njihove obrade u okviru EES-a u roku od mjesec dana i o tome obavješćuje odgovornu državu članicu ili državu članicu kojoj je podnesen zahtjev koja, ako je to potrebno, bez odlaganja mijenja ili briše podatke iz EES-a te, prema potrebi, s popisa osoba iz članka 11. stavka 2.

U slučaju da su podaci povezani s vizama i zabilježeni u EES-u činjenično netočni, nepotpuni ili nezakonito zabilježeni, odgovorna država članica ili, prema potrebi, država članica kojoj je zahtjev podnesen prvo provjerava točnost tih podataka usporedbom s podacima u VIS-u, a ako je to potrebno, mijenja ih u EES-u. Ako se pokaže da su podaci zabilježeni u VIS-u istovjetni podacima u EES-u, odgovorna država članica ili država članica kojoj je zahtjev podnesen stupa u kontakt s nadležnim tijelima države članice odgovorne za unos tih podataka u VIS u roku od sedam dana. Država članica odgovorna za unos podataka u VIS provjerava točnost podataka povezanih s vizama i zakonitost njihove obrade u okviru EES-a u roku od mjesec dana i o tome obavješćuje odgovornu državu članicu ili državu članicu kojoj je podnesen zahtjev koja, ako je to potrebno, bez odlaganja ispravlja, dopunjuje ili, prema potrebi, s popisa osoba iz članka 11. stavka 2. briše osobne podatke koji se odnose na predmetnu osobu ili ograničava njihovu obradu.

Amandman    164

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako se odgovorna država članica ili, prema potrebi, država članica kojoj je podnesen zahtjev, ne slaže s tim da su podaci zabilježeni u EES-u činjenično netočni ili da su bili nezakonito zabilježeni, ona bez odlaganja donosi upravnu odluku kojom u pisanom obliku objašnjava predmetnoj osobi zbog čega nije spremna ispraviti ili izbrisati podatke koji se odnose na tu osobu.

4.  Ako se odgovorna država članica ili, prema potrebi, država članica kojoj je podnesen zahtjev, ne slaže s tim da su podaci zabilježeni u EES-u činjenično netočni, nepotpuni ili da su nezakonito zabilježeni, ona bez odlaganja donosi upravnu odluku kojom u pisanom obliku objašnjava predmetnoj osobi zbog čega nije spremna ispraviti, dopuniti ili izbrisati osobne podatke koji se na njega odnose ili ograničiti njihovu obradu.

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Odgovorna država članica ili, prema potrebi, država članica kojoj je zahtjev podnesen predmetnoj osobi dostavlja i informacije kojima objašnjava koje korake ta osoba može poduzeti ako ne prihvaća objašnjenje odluke na temelju stavka 5. To uključuje informacije o tome kako ta osoba može pokrenuti postupak ili podnijeti žalbu nadležnim tijelima ili sudovima te države članice te o svakoj pomoći, uključujući pomoć od nadzornih tijela, koja je dostupna u skladu sa zakonima, propisima i postupcima te države članice.

5.  Odgovorna država članica ili, prema potrebi, država članica kojoj je zahtjev podnesen predmetnoj osobi dostavlja i informacije kojima objašnjava koje korake ta osoba može poduzeti ako ne prihvaća objašnjenje odluke na temelju stavka 4. To uključuje informacije o tome kako ta osoba može pokrenuti postupak ili podnijeti žalbu nadležnim tijelima ili sudovima te države članice te o svakoj pomoći, uključujući pomoć od nadzornih tijela, koja je dostupna u skladu sa zakonima, propisima i postupcima te države članice.

Amandman    166

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Svaki zahtjev podnesen u skladu sa stavcima 1. i 2. sadržava sve informacije potrebne za identifikaciju predmetne osobe, uključujući otiske prstiju. Te se informacije upotrebljavaju isključivo kako bi se omogućilo ostvarivanje prava iz stavaka 1. i 2. i odmah nakon toga ih se briše.

6.  Svaki zahtjev podnesen u skladu sa stavcima 1. i 2. sadržava minimalnu količinu informacija potrebnih za identifikaciju predmetne osobe. Otisci prstiju u tu se svrhu mogu tražiti samo u propisno opravdanim slučajevima kad postoji znatna sumnja u pogledu identiteta podnositelja zahtjeva. Te se informacije upotrebljavaju isključivo kako bi se omogućilo ostvarivanje prava iz stavaka 1. i 2. i odmah nakon toga ih se briše.

Amandman     167

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Kad god osoba zatraži podatke koji se odnose na nju u skladu sa stavkom 2., nadležno tijelo u pisanom obliku vodi evidenciju o takvom zahtjevu i načinu na koji je podnesen i koje je tijelo podnijelo zahtjev te navedenu evidenciju bez odlaganja stavlja na raspolaganje nacionalnim nadzornim tijelima.

7.  Kad god osoba zatraži podatke koji se odnose na nju u skladu sa stavkom 2., nadležno tijelo u pisanom obliku vodi evidenciju o takvom zahtjevu i načinu na koji je podnesen i koje je tijelo podnijelo zahtjev te navedenu evidenciju u roku od sedam dana stavlja na raspolaganje nacionalnim nadzornim tijelima. Preslika te evidencije daje se i predmetnoj osobi.

Amandman    168

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadležna tijela država članica aktivno surađuju u provedbi prava utvrđenih člankom 46. stavcima 3., 4. i 5.

1.  Nadležna tijela država članica aktivno surađuju u provedbi prava utvrđenih člankom 46.

Amandman    169

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadzorno tijelo u svakoj državi članici na zahtjev pruža pomoć i savjetuje predmetnu osobu o ostvarivanju njezinih prava na ispravljanje ili brisanje podataka koji se na tu osobu odnose u skladu s člankom 28. stavkom 4. Direktive 95/46/EZ.

Nadzorno tijelo u svakoj državi članici na zahtjev pruža pomoć i savjetuje ispitanika o ostvarivanju njegova prava na ispravljanje, dopunu, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se na njega odnose u skladu s Uredbom (EU) 2016/679.

Amandman    170

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U svakoj državi članici svaka osoba ima pravo pokrenuti postupak ili podnijeti žalbu nadležnim tijelima ili sudovima u državi članici koja je odbila pravo na pristup ili pravo na ispravljanje ili brisanje podataka koji se na nju odnose, što je predviđeno člankom 46.

1.  Ne dovodeći u pitanje članke od 77. do 82. Uredbe (EU) 2016/679, u svakoj državi članici svaka osoba ima pravo pokrenuti postupak ili podnijeti žalbu nadležnim tijelima ili sudovima u državi članici koja je odbila pravo na pristup podacima koji se na nju odnose ili pravo na njihovo ispravljanje, dopunu ili brisanje, što je predviđeno člankom 46. Pravo na takvo pokretanje postupka ili podnošenje žalbe također se primjenjuje u slučajevima kada na zahtjeve za pristup, ispravak ili brisanje nije odgovoreno u rokovima predviđenima člankom 46. ili ih nadzornik podataka nikad nije obradio.

Amandman    171

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica osigurava da nacionalno nadzorno tijelo ili tijela imenovana u skladu s člankom 28. stavkom 1. Direktive 95/46/EZ nadziru zakonitost obrade osobnih podataka iz članaka 13. do 19. koju obavlja predmetna država članica, uključujući njihov prijenos iz EES-a i u EES.

1.  Svaka država članica osigurava da nacionalno nadzorno tijelo ili tijela imenovana u skladu s člankom 51. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/679 neovisno nadziru zakonitost obrade osobnih podataka iz poglavlja II., III. i V. ove Uredbe, koju obavlja predmetna država članica, uključujući njihov prijenos iz EES-a i u EES.

Obrazloženje

U skladu s ovom Uredbom podaci se ne obrađuju samo u skladu s člancima od 13. do 19.

Amandman    172

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nadzorno tijelo osigurava da se revizija postupaka obrade podataka u nacionalnom sustavu provodi u skladu s odgovarajućim međunarodnim revizijskim standardima najmanje svake četiri godine.

2.  Nadzorno tijelo ili tijela osiguravaju da se revizija postupaka obrade podataka u okviru infrastrukture na nacionalnim granicama provodi u skladu s odgovarajućim međunarodnim revizijskim standardima najmanje svake dvije godine.

Amandman     173

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice osiguravaju da njihovo nadzorno tijelo ima dovoljno sredstava za izvršenje zadaća koje su im povjerene u skladu s ovom Uredbom.

3.  Države članice osiguravaju da njihovo neovisno nadzorno tijelo ili tijela imaju dovoljno sredstava za izvršenje zadaća koje su im povjerene u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    174

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  U pogledu obrade osobnih podataka u EES-u, svaka država članica imenuje nadležno tijelo koje se smatra nadzornikom u skladu s člankom 2. točkom (d) Direktive 95/46/EZ i koje ima glavnu odgovornost za obradu podataka u toj državi članici. Svaka država članica Komisiji priopćuje pojedinosti o tom nadležnom tijelu.

Briše se.

Amandman    175

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Svaka država članica dostavlja sve informacije koje zatraže nadzorna tijela, a posebno informacije o aktivnostima izvršenima u skladu s člankom 35., člankom 36. stavkom 1. i člankom 39. Svaka država članica nadzornim tijelima odobrava pristup svojoj evidenciji na temelju članka 30. te im omogućuje pristup u svakom trenutku svim svojim objektima povezanima s EES-om.

5.  Svaka država članica dostavlja sve informacije koje zatraže nadzorna tijela, a posebno informacije o aktivnostima izvršenima u skladu s člankom 35., člankom 36. stavkom 1. i člankom 39. Svaka država članica nadzornim tijelima odobrava pristup svojoj evidenciji na temelju članka 41. te im u svakom trenutku omogućuje pristup svim svojim objektima povezanima s EES-om.

Obrazloženje

Ispravak upućivanja.

Amandman    176

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 5.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Svaka država članica osigurava da se njezino nadzorno tijelo ili tijela mogu savjetovati s osobama koje posjeduju dovoljno znanja o biometrijskim podacima.

Obrazloženje

Usklađeno s Prijedlogom o uspostavi Eurodaca.

Amandman    177

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Europski nadzornik za zaštitu podataka osigurava da se sve aktivnosti obrade osobnih podataka koje u pogledu EES-a provodi eu-LISA izvršavaju u skladu s ovom Uredbom.

1.  Europski nadzornik za zaštitu podataka nadležan je za praćenje svih aktivnosti obrade osobnih podataka koje u pogledu EES-a provodi eu-LISA te za osiguravanje toga da se te aktivnosti izvršavaju u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 i s ovom Uredbom.

Obrazloženje

Usklađeno s člankom 49. o nadzornom tijelu. Također usklađeno s Uredbom o Europolu (članak 43.) kako bi se uvrstilo i „praćenje i osiguravanje”.

Amandman    178

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Europski nadzornik za zaštitu podataka osigurava da se revizija aktivnosti obrade podataka koje izvršava Agencija provodi u skladu s odgovarajućim međunarodnim revizijskim standardima najmanje svake četiri godine. Izvješće o toj reviziji šalje se Europskom parlamentu, Vijeću, agenciji eu-LISA, Komisiji i nacionalnim nadzornim tijelima. eu-LISA ima mogućnost davanja primjedbi prije donošenja izvješća.

2.  Europski nadzornik za zaštitu podataka osigurava da se revizija aktivnosti obrade podataka koje izvršava agencija eu-Lisa provodi u skladu s odgovarajućim međunarodnim revizijskim standardima najmanje svake dvije godine. Izvješće o toj reviziji šalje se Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji, agenciji eu-LISA i nacionalnim nadzornim tijelima. eu-LISA ima mogućnost davanja primjedbi prije donošenja izvješća.

Amandman    179

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nacionalna nadzorna tijela i Europski nadzornik za zaštitu podataka aktivno surađuju u okviru svojih odgovornosti te osiguravaju usklađen nadzor nad EES-om i nacionalnima sustavima.

1.  Nacionalna nadzorna tijela i Europski nadzornik za zaštitu podataka, svatko u okviru svojih ovlasti, aktivno surađuju u okviru svojih odgovornosti te osiguravaju usklađen nadzor nad EES-om i infrastrukturom na nacionalnim granicama.

 

(Horizontalna izmjena kako bi se „nacionalni sustavi” zamijenili „infrastrukturom na nacionalnim granicama”, uz iznimku članka 58.)

Obrazloženje

Usklađivanje terminologije s člankom 6. i tekstom prijedloga o uspostavi Eurodaca.

Amandman    180

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Oni razmjenjuju relevantne informacije, pomažu si međusobno u provođenju revizija i kontrola, razmatraju poteškoće pri tumačenju ili primjeni ove Uredbe, proučavaju probleme koji nastaju pri provođenju nezavisnog nadzora ili ostvarivanju prava ispitanika, sastavljaju usklađene prijedloge za zajednička rješenja svih problema te, prema potrebi, promiču osviještenost o pravima na zaštitu podataka.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    181

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica osigurava da se odredbe donesene u skladu s nacionalnim pravom kojim se provodi Okvirna odluka 2008/977/PUP primjenjuju i na pristup njezinih nacionalnih tijela EES-u u skladu s člankom 1. stavkom 2.

1.  Svaka država članica osigurava da se odredbe donesene u skladu s nacionalnim pravom kojim se provodi Direktiva (EU) 2016/680 primjenjuju i na pristup njezinih nacionalnih tijela EES-u u skladu s člankom 1. stavkom 2.

Amandman    182

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nacionalna nadzorna tijela imenovana u skladu s Okvirnom odlukom 2008/977/PUP nadziru zakonitost pristupa osobnim podacima koji za potrebe navedene u članku 1. stavku 2. ove Uredbe provode države članice, uključujući slanje podataka u EES i iz njega.

2.  Nacionalna nadzorna tijela imenovana u skladu s Direktivom (EU) 2016/680 nadziru zakonitost pristupa osobnim podacima koji za potrebe navedene u članku 5. stavku 1.a ove Uredbe provode države članice, uključujući slanje podataka u EES i iz njega.

Amandman    183

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Obrada osobnih podataka koju vrši Europol u skladu je s Odlukom 2009/371/PUP i nadzire je neovisni vanjski nadzornik za zaštitu podataka. Članci 30., 31. i 32. te Odluke primjenjuju se na obradu osobnih podataka koju vrši Europol u skladu s ovom Uredbom. Neovisni vanjski nadzornik za zaštitu podataka osigurava da se ne krše prava državljana treće zemlje.

3.  Obrada osobnih podataka koju vrši Europol na temelju ove Uredbe provodi se u skladu s Uredbom (EU) 2016/794 i nadzire je Europski nadzornik za zaštitu podataka.

Obrazloženje

Uzimajući u obzir članak 43. Uredbe o Europolu.

Amandman    184

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Osobni podaci kojima je pristupljeno iz EES-a za potrebe utvrđene člankom 1. stavkom 2. obrađuju se samo za potrebe sprečavanja, otkrivanja ili istrage konkretnog slučaja u vezi s kojim su podatke zatražili država članica ili Europol.

4.   Osobni podaci kojima je pristupljeno iz EES-a za potrebe utvrđene člankom 5. stavkom 1.a obrađuju se samo za potrebe sprečavanja, otkrivanja ili istrage konkretnog slučaja u vezi s kojim su podatke zatražili država članica ili Europol.

Amandman    185

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.   Središnji sustav, imenovana tijela, središnje pristupne točke i Europol vode evidenciju o pretraživanjima kako bi nacionalna tijela za zaštitu podataka i Europski nadzornik za zaštitu podataka mogli nadzirati usklađenost obrade podataka s pravilima Unije u pogledu zaštite podataka. Osim u tu svrhu, osobni podaci i evidencija o pretraživanjima brišu se iz svih nacionalnih i Europolovih datoteka nakon razdoblja od mjesec dana, osim ako su podaci potrebni za konkretnu kaznenu istragu koja je u tijeku i u vezi s kojom su ih zatražili država članica ili Europol.

5.  Središnji sustav, imenovana tijela, središnje pristupne točke i Europol vode evidenciju o pretraživanjima kako bi nacionalna tijela za zaštitu podataka i Europski nadzornik za zaštitu podataka mogli nadzirati usklađenost obrade podataka s pravilima Unije u pogledu zaštite podataka, među ostalim za potrebe vođenja evidencije kako bi se mogla pripremiti godišnja izvješća iz članka 64. stavka 8. Osim u tu svrhu, osobni podaci i evidencija o pretraživanjima brišu se iz svih nacionalnih i Europolovih datoteka nakon razdoblja od mjesec dana, osim ako su podaci potrebni za konkretnu kaznenu istragu koja je u tijeku i u vezi s kojom su ih zatražili država članica ili Europol.

Amandman    186

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica i Europol osiguravaju da se svi postupci obrade podataka koji proizlaze iz zahtjeva za pristup podacima iz EES-a za potrebe utvrđene člankom 1. stavkom 2. evidentiraju ili dokumentiraju za potrebe provjere prihvatljivosti zahtjeva, nadziranja zakonitosti obrade podataka i cjelovitosti i sigurnosti podataka te unutarnjeg nadzora.

1.  Svaka država članica i Europol osiguravaju da se svi postupci obrade podataka koji proizlaze iz zahtjeva za pristup podacima iz EES-a za potrebe utvrđene člankom 5. stavkom 1.a evidentiraju ili dokumentiraju za potrebe provjere prihvatljivosti zahtjeva, nadziranja zakonitosti obrade podataka i cjelovitosti i sigurnosti podataka te unutarnjeg nadzora.

Amandman    187

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 2. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Evidencija ili dokumentacija sadržavaju:

2.  Evidencija ili dokumentacija uvijek moraju sadržavati:

Amandman    188

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 2. – točka da (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  naziv tijela koje je zatražilo pristup radi usporedbe i ime odgovorne osobe koja je podnijela zahtjev i obradila podatke;

Amandman    189

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 2. – točka h

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  u skladu s nacionalnim pravilima ili Odlukom 2009/371/PUP, identifikacijsku oznaku službenika koji je izvršio pretraživanje i službenika koji je izdao nalog za pretraživanje ili slanje.

(h)  u skladu s nacionalnim pravilima ili Uredbom (EU) 2016/794, identifikacijsku oznaku službenika koji je izvršio pretraživanje i službenika koji je izdao nalog za pretraživanje ili slanje.

Amandman    190

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Evidencija i dokumentacija upotrebljava se samo za nadziranje zakonitosti obrade podataka i osiguravanje cjelovitosti i sigurnosti podataka. Samo se evidencija koja sadržava neosobne podatke može upotrebljavati za nadziranje i ocjenjivanje iz članka 64. Nadležna nacionalna nadzorna tijela odgovorna za provjeru prihvatljivosti zahtjeva i nadziranje zakonitosti obrade podataka te cjelovitosti i sigurnosti podataka imaju pristup tim evidencijama na vlastiti zahtjev za potrebe ispunjavanja svojih dužnosti.

3.  Evidencija i dokumentacija upotrebljava se samo za nadziranje zakonitosti obrade podataka i osiguravanje cjelovitosti i sigurnosti podataka. Samo evidencija koja ne sadrži osobne podatke može se upotrebljavati za nadziranje i ocjenjivanje iz članka 64. Nadležna nacionalna nadzorna tijela odgovorna za provjeru prihvatljivosti zahtjeva i nadziranje zakonitosti obrade podataka te cjelovitosti i sigurnosti podataka imaju pristup tim evidencijama na vlastiti zahtjev za potrebe ispunjavanja svojih dužnosti.

Amandman    191

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 767/2008

Članak 17.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Od samog početka rada EES-a iz članka 60. stavka 1. [Uredbe o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES)] uspostavlja se interoperabilnost između EES-a i VIS-a u cilju osiguravanja veće učinkovitosti i brzine tijekom graničnih kontrola. U tu svrhu eu-LISA uspostavlja sigurni komunikacijski kanal između središnjeg sustava EES-a i središnjeg sustava VIS-a kako bi se omogućila interoperabilnost između EES-a i VIS-a. Izravno pregledavanje podataka između sustava moguće je samo ako je to predviđeno ovom Uredbom i Uredbom (EZ) br. 767/2008.

1.  Od samog početka rada EES-a iz članka 60. stavka 1. [Uredbe o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES)] uspostavlja se interoperabilnost između EES-a i VIS-a u cilju osiguravanja veće učinkovitosti i brzine tijekom graničnih kontrola, uz poštovanje načela ograničenja svrhe. U tu svrhu eu-LISA uspostavlja sigurni komunikacijski kanal između središnjeg sustava EES-a i središnjeg sustava VIS-a kako bi se omogućila interoperabilnost između EES-a i VIS-a. Izravno pregledavanje podataka između sustava moguće je samo ako je to predviđeno ovom Uredbom i Uredbom (EZ) br. 767/2008.

Amandman    192

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 767/2008

Članak 17.a – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  U skladu s člankom 33. [Uredbe o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES)] Komisija donosi mjere potrebne za uspostavu modela interoperabilnosti na visokoj razini u skladu s člankom 34. U cilju uspostave interoperabilnosti s EES-om upravno tijelo razvija potrebne nadogradnje i/ili prilagodbe središnjeg viznog informacijskog sustava, nacionalnog sučelja u svakoj državi članici i komunikacijske infrastrukture između središnjeg viznog informacijskog sustava i nacionalnih sučelja. Države članice prilagođavaju i/ili razvijaju nacionalne infrastrukture.”

4.  U skladu s člankom 33. [Uredbe o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES)] Komisija donosi mjere potrebne za uspostavu modela interoperabilnosti na visokoj razini u skladu s člankom 34. [Uredbe o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES)]. U cilju uspostave interoperabilnosti s EES-om eu-Lisa razvija potrebne nadogradnje i/ili prilagodbe središnjeg viznog informacijskog sustava, nacionalnog sučelja u svakoj državi članici i komunikacijske infrastrukture između središnjeg viznog informacijskog sustava i nacionalnih sučelja. Države članice prilagođavaju i/ili razvijaju nacionalne infrastrukture.”

Amandman    193

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 1. – točka 5.

Uredba (EU) br. 767/2008

Članak 18. – stavak 3. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako se pri pretraživanju na temelju podataka navedenih u stavku 1. pokaže da su u VIS-u pohranjeni podaci o jednoj ili više izdanih viza ili vizama kojima je produljen rok valjanosti, a koje su u skladu s razdobljem valjanosti i teritorijalno su valjane za određeni granični prijelaz, tijelima nadležnim za nadzor državnih granica daje se pristup u svrhu pregledavanja sljedećih podataka iz predmetnog dosjea o zahtjevu i iz povezanih dosjea o zahtjevu u skladu s člankom 8. stavkom 4., isključivo za potrebe navedene u stavku 1.:

3.  Ako se pri pretraživanju na temelju podataka navedenih u stavku 1. pokaže da su podaci o nositelju vize uneseni u VIS, tijelima nadležnim za nadzor državnih granica daje se pristup u svrhu pregledavanja sljedećih podataka iz predmetnog dosjea o zahtjevu i iz povezanih dosjea o zahtjevu u skladu s člankom 8. stavkom 4., isključivo za potrebe navedene u stavku 1.:

Obrazloženje

Stavci 3. i 4. spojeni su radi pojednostavljenja teksta.

Amandman    194

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 1. – točka 5.

Uredba (EU) br. 767/2008

Članak 18. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako se pri pretraživanju podataka navedenih u stavku 1. pokaže da su podaci o osobi zabilježeni u VIS-u, ali da unesene vize nisu valjane, nadležnom graničnom tijelu daje se pristup u svrhu pregledavanja podataka iz dosjea o zahtjevu i povezanih dosjea o zahtjevu u skladu s člankom 8. stavkom 4. isključivo za potrebe navedene u stavku 1:

Briše se.

(a)  podataka o statusu i podataka iz zahtjeva za izdavanje vize iz članka 9. stavaka 2. i 4.;

 

(b)  fotografija;

 

(c)  unesenih podataka koji se odnose na vize koje su izdane, poništene, oduzete ili čiji je rok valjanosti produljen, a koji su navedeni u člancima 10., 13. i 14.

 

Obrazloženje

Stavci 3. i 4. spojeni su radi pojednostavljenja teksta.

Amandman    195

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 1. – točka 5.

Uredba (EU) br. 767/2008

Članak 18. – stavak 5. – točka a – točka ii.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii)  na graničnim prijelazu nije dostupna tehnologija koja omogućuje upotrebu prikaza lica uživo te stoga nije moguće provjeriti identitet nositelja vize usporedbom s podacima u EES-u;

(ii)  na graničnom prijelazu privremeno nije dostupna tehnologija koja omogućuje upotrebu prikaza lica uživo te stoga nije moguće provjeriti identitet nositelja vize usporedbom s podacima u EES-u;

Obrazloženje

Budući da tehnologija treba biti dostupna na svakom graničnom prijelazu, ona može biti nedostupna samo privremeno.

Amandman    196

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 1. – točka 8. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  U članku 20., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

(8)  U članku 20. prvi podstavak stavka 1. zamjenjuje se sljedećim:

Amandman    197

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 1. – točka 9.

Uredba (EU) br. 767/2008

Članak 26. – stavak 3.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.a  [Šest mjeseci nakon stupanja na snagu Uredbe o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES)] upravno tijelo preuzima odgovornost za zadaće iz stavka 3. ovog članka.

3.a   [Šest mjeseci nakon stupanja na snagu Uredbe o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES)] eu-Lisa preuzima odgovornost za zadaće iz stavka 3. ovog članka.

Amandman    198

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 1. – točka 10.

Uredba (EU) br. 767/2008

Članak 34. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica i upravno tijelo vode evidenciju o svim postupcima obrade podataka u okviru VIS-a. Iz te je evidencije vidljiva svrha pristupa iz članka 6. stavka 1. i članaka 15. do 22., vidljivi su datum i vrijeme, vrsta prenesenih podataka iz članaka 9. do 14., vrsta podataka upotrijebljenih za istraživanje iz članka 15. stavka 2., članka 17., članka 18. stavaka 1. i 5., članka 19. stavka 1., članka 19.a stavaka 2. i 5., članka 20. stavka 1., članka 21. stavka 1. i članka 22. stavka 1. te naziv nadležnog tijela koje unosi ili preuzima podatke. Osim toga, svaka država članica vodi evidenciju o osoblju koje je propisno ovlašteno unositi ili preuzimati podatke.

1.  Svaka država članica i eu-Lisa vode evidenciju o svim postupcima obrade podataka u okviru VIS-a. Iz te je evidencije vidljiva svrha pristupa iz članka 6. stavka 1. i članaka 15. do 22., vidljivi su datum i vrijeme, vrsta prenesenih podataka iz članaka 9. do 14., vrsta podataka upotrijebljenih za istraživanje iz članka 15. stavka 2., članka 17., članka 18. stavaka 1. i 5., članka 19. stavka 1., članka 19.a stavaka 2. i 5., članka 20. stavka 1., članka 21. stavka 1. i članka 22. stavka 1. te naziv nadležnog tijela koje unosi ili preuzima podatke. Osim toga, svaka država članica vodi evidenciju o osoblju koje je propisno ovlašteno unositi ili preuzimati podatke.

Amandman     199

Prijedlog uredbe

Članak 57. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Propisno ovlašteno osoblje nadležnih tijela država članica, Komisije, agencije eu-LISA i Frontexa imaju pristup u svrhu pregledavanja sljedećih podataka, i to isključivo za potrebe izvješćivanja i u statističke svrhe a da se pritom ne omogućuje identifikacija pojedinaca:

1.  Propisno ovlašteno osoblje nadležnih tijela država članica, Komisije i agencije eu-LISA ima pristup u svrhu pregledavanja sljedećih podataka, i to isključivo za potrebe izvješćivanja i u statističke svrhe a da se pritom ne omogućuje identifikacija ili izrada profila pojedinaca, a propisno ovlašteno osoblje Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu ima pristup u svrhu pregledavanja sljedećih podataka za potrebe provedbe analiza rizika i procjena osjetljivosti iz članaka 11. i 13. Uredbe (EU) 2016/1624:

Amandman     200

Prijedlog uredbe

Članak 57. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  podataka o državljanstvu, spolu i datumu rođenja državljanina treće zemlje;

(b)  podataka o državljanstvu, spolu i godini rođenja državljanina treće zemlje;

Amandman    201

Prijedlog uredbe

Članak 57. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Za potrebe iz stavka 1. eu-LISA uspostavlja i uvodi središnji repozitorij koji udomljuje u svojim tehničkim pogonima, a koji sadržava podatke iz stavka 1. na temelju kojih nije moguća identifikacija pojedinca, ali na temelju kojih tijela navedena u stavku 1. mogu dobiti izvješća koja mogu prilagoditi i statističke podatke o ulascima i izlascima, zabranama ulaska i prekoračenju dopuštenog trajanja boravka državljana trećih zemalja u svrhu poboljšanja procjene rizika od takvog prekoračenja, unaprjeđenja učinkovitosti provedbe graničnih kontrola, pomaganja konzulatima koji obrađuju zahtjeve za izdavanje viza te davanja potpore donošenju politika u području migracija, koje se temelje na dokazima. Repozitorij sadržava i dnevne statističke podatke iz stavka 4. Isključivo u svrhu izvješćivanja i u statističke svrhe odobrava se pristup središnjem repozitoriju sigurnim pristupom kroz mrežu transeuropske telematičke službe između upravnih tijela (S-TESTA) koja ima kontrolu pristupa i posebne korisničke profile.

2.  Za potrebe iz stavka 1. eu-LISA uspostavlja i uvodi repozitorij na središnjoj razini koji udomljuje u svojim tehničkim pogonima, a koji sadržava podatke iz stavka 1. na temelju kojih nije moguća identifikacija pojedinca, ali na temelju kojih tijela navedena u stavku 1. mogu dobiti izvješća koja mogu prilagoditi i statističke podatke o ulascima i izlascima, zabranama ulaska i prekoračenju dopuštenog trajanja boravka državljana trećih zemalja, unaprjeđenja učinkovitosti provedbe graničnih kontrola, pomaganja konzulatima koji obrađuju zahtjeve za izdavanje viza te davanja potpore donošenju politika u području migracija, koje se temelje na dokazima. Repozitorij sadržava i dnevne statističke podatke iz stavka 4. Isključivo u svrhu izvješćivanja i u statističke svrhe odobrava se pristup središnjem repozitoriju sigurnim pristupom kroz mrežu transeuropske telematičke službe između upravnih tijela (S-TESTA) koja ima kontrolu pristupa i posebne korisničke profile.

Amandman     202

Prijedlog uredbe

Članak 57. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Agencija eu-LISA svaka tri mjeseca objavljuje statističke podatke o EES-u, iz kojih su posebno vidljivi broj, državljanstvo i granični prijelaz preko kojeg su ušle osobe koje su prekoračile dopušteno trajanje boravka, odnosno ti podaci za državljane trećih zemalja kojima je zabranjen ulazak, uključujući razloge zabrane, odnosno ti podaci za državljane trećih zemalja kojima je dozvola boravka oduzeta ili joj je produljen rok valjanosti te je vidljiv broj državljana trećih zemalja koji su izuzeti od obveze davanja otisaka prstiju.

4.  Agencija eu-LISA svaka tri mjeseca objavljuje statističke podatke o EES-u, iz kojih su posebno vidljivi broj, državljanstvo, dob, spol, trajanje boravka i granični prijelaz preko kojeg su ušle osobe koje su prekoračile dopušteno trajanje boravka, odnosno ti podaci za državljane trećih zemalja kojima je zabranjen ulazak, uključujući razloge zabrane, odnosno ti podaci za državljane trećih zemalja kojima je dozvola boravka oduzeta ili joj je produljen rok valjanosti te je vidljiv broj državljana trećih zemalja koji su izuzeti od obveze davanja otisaka prstiju.

Amandman    203

Prijedlog uredbe

Članak 57. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Na kraju svake godine sastavlja se statističko izvješće u obliku zbirke tromjesečnih statističkih podataka za tu godinu. Statistički podaci sadržavaju raščlambu podataka za svaku državu članicu.

5.  Na kraju svake godine statistički podaci predstavljaju se u okviru godišnjeg izvješća za tu godinu. Statistički podaci sadržavaju raščlambu podataka za svaku državu članicu. Izvješće se objavljuje i šalje Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i nacionalnim nadzornim tijelima.

Amandman     204

Prijedlog uredbe

Članak 57. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Na zahtjev Komisije eu-LISA joj dostavlja statističke podatke o specifičnim aspektima koji se odnose na provedbu ove Uredbe te statističke podatke na temelju stavka 3.

6.  Na zahtjev Komisije i Europskog parlamenta eu-LISA im dostavlja statističke podatke o specifičnim aspektima koji se odnose na provedbu ove Uredbe te statističke podatke na temelju stavka 3.

Amandman     205

Prijedlog uredbe

Članak 58. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Troškovi nastali u vezi s uspostavom i radom središnjeg sustava, komunikacijske infrastrukture i nacionalnog jedinstvenog sučelja idu na teret općeg proračuna Unije.

1.  Troškovi nastali u vezi s uspostavom i radom središnjeg sustava, sigurne i kodirane komunikacijske infrastrukture i nacionalnog jedinstvenog sučelja idu na teret općeg proračuna Unije.

Amandman    206

Prijedlog uredbe

Članak 58. – stavak 2. – podstavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  udomljavanje nacionalnih sustava (prostor, provedba, električna energija, sustav hlađenja);

(b)  udomljavanje nacionalnih sustava i granične infrastrukture (prostor, provedba, električna energija, sustav hlađenja);

Obrazloženje

Usklađivanje terminologije s člankom 6.

Amandman    207

Prijedlog uredbe

Članak 58. – stavak 2. – podstavak 2. – točka c.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  rad nacionalnih sustava (operateri i ugovori o podršci);

(c)  funkcioniranje nacionalnih sustava i granične infrastrukture (operateri i ugovori o podršci);

Amandman    208

Prijedlog uredbe

Članak 59. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Komisija sve informacije priopćene u skladu sa stavkom 1. stavlja na raspolaganje državama članicama i javnosti na javnom web-mjestu koje se stalno ažurira.

6.  Informacije navedene u stavcima od 1. do 4. Komisija objavljuje u Službenom listu Europske unije. Ako postoje izmjene, Komisija jednom godišnje objavljuje ažuriranu pročišćenu verziju informacija. Komisija održava javno web-mjesto koje sadrži te informacije i koje se stalno ažurira.

Amandman    209

Prijedlog uredbe

Članak 64. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  [Šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe – OPOCE, zamijeniti pravim datumom], a zatim svakih šest mjeseci tijekom faze razvoja EES-a eu-LISA podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o trenutačnom stanju u pogledu razvoja središnjeg sustava, jedinstvenih sučelja i komunikacijske infrastrukture između središnjeg sustava i jedinstvenih sučelja. Nakon završetka faze razvoja, Europskom parlamentu i Vijeću podnosi se izvješće u kojem se podrobno objašnjava na koji su način ispunjeni ciljevi, a posebno oni koji se odnose na planiranje i troškove, te se obrazlažu eventualna odstupanja.

2.  [Šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe – OPOCE, zamijeniti pravim datumom], a zatim svakih šest mjeseci tijekom faze razvoja EES-a eu-LISA podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o trenutačnom stanju u pogledu razvoja središnjeg sustava, jedinstvenih sučelja te sigurne i kodirane komunikacijske infrastrukture između središnjeg sustava i jedinstvenih sučelja. To izvješće sadrži detaljne informacije o nastalim troškovima i svim rizicima koji mogu utjecati na ukupne troškove sustava. Nakon završetka faze razvoja, Europskom parlamentu i Vijeću podnosi se izvješće u kojem se podrobno objašnjava na koji su način ispunjeni ciljevi, a posebno oni koji se odnose na planiranje i troškove, te se obrazlažu eventualna odstupanja.

Obrazloženje

S obzirom na iskustva, a posebno sa sustavom SIS II, troškove treba pomno pratiti.

Amandman     210

Prijedlog uredbe

Članak 64. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Tri godine nakon što EES započne s radom i svake četiri godine nakon toga, Komisija priprema cjelovitu ocjenu EES-a. Ta cjelovita ocjena uključuje ispitivanje rezultata postignutih u odnosu na ciljeve i učinak na temeljna prava i procjenu daljnje valjanosti temeljnih načela, primjene Uredbe, sigurnosti EES-a i mogućih posljedica na buduće djelovanje te se njome daju sve potrebne preporuke. Komisija prosljeđuje izvješće o ocjeni Europskom parlamentu i Vijeću.

5.  Tri godine nakon što EES započne s radom i svake četiri godine nakon toga, Komisija priprema cjelovitu ocjenu EES-a. Ta cjelovita ocjena uključuje ispitivanje rezultata postignutih u odnosu na ciljeve i učinak na temeljna prava i procjenu daljnje valjanosti temeljnih načela, primjene Uredbe, sigurnosti EES-a i mogućih posljedica na buduće djelovanje, među ostalim i onih koje utječu na proračun, te se njome daju sve potrebne preporuke. Komisija prosljeđuje izvješće o ocjeni Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i Europskoj agenciji za temeljna prava.

Amandman     211

Prijedlog uredbe

Članak 64. – stavak 8. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa) broju zahtjeva za ispravak podataka, radnjama poduzetim nakon toga i broju ispravaka nakon zahtjeva predmetnih osoba

Amandman    212

Prijedlog uredbe

Članak 65. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

 

Uredba se primjenjuje od datuma koji utvrđuje Komisija u skladu s člankom 60., osim članaka 4., 33., 34., 35., 56., 58., 59., 60. i 61. koji se primjenjuju od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

 

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Obrazloženje

Članci potrebni za razvoj EES-a trebaju biti odmah primjenjivi. Cijela Uredba treba se početi primjenjivati kad EES počne funkcionirati.

(1)

SL C 487, 28.12.2016., str. 66.


OBRAZLOŽENJE

Uvod

Povećanje priljeva putnika na vanjskim granicama Europske unije tijekom nekoliko posljednjih godina ukazalo je na činjenicu da postojeći sustavi granične kontrole nisu dovoljno učinkoviti, a ta bi se situacija mogla i pogoršati u kontekstu predviđenog porasta takvih priljeva u narednim godinama. Procjenjuje se da će 2025. otprilike 300 milijuna državljana trećih zemalja zakonito putovati u zemlje schengenskog prostora u okviru kratkotrajnog boravka. Predviđa se da će tijekom sljedećih 20 godina samo zračni promet u Europi rasti po stopi od 2,6 % godišnje. Naši sustavi upravljanja putničkim prometom iziskuju modernizaciju koja će ih učiniti fleksibilnijima i djelotvornijima, ali i sigurnijima, pod pretpostavkom da se informacijski sustavi i granične kontrole više neće moći vratiti pod nacionalnu nadležnost. Te se kontrole ne mogu svoditi samo na putovnice i na pečate koje te putovnice sadrže, jer oni, pored toga što postoji mogućnost da su krivotvoreni i nečitljivi, predstavljaju preveliko opterećenje za tijela granične kontrole jer im onemogućuju da se usredotoče na svoje prave zadatke te na taj način ugrožavaju sigurnost. Srednjoročno gledajući, nepoduzimanje nikakvih koraka dovelo bi do kolapsa naših graničnih prijelaza te bi se pojavila potreba za znatnim ulaganjima u infrastrukturu i osoblje da bismo se mogli nositi s tim priljevima.

Uspostava Europskog sustava ulaska/izlaska (EES) pogodovat će i putnicima, jer će smanjiti njihovo vrijeme čekanja na graničnim točkama, i državama članicama, jer bi se usporedno s jačanjem granične sigurnosti ubrzalo postupanje s putnicima bona fidae, i upraviteljima infrastrukture, jer bi se omogućile kraće veze u tranzitnim zonama, čime bi se ostvarile izravne i neizravne ekonomske pogodnosti, i upraviteljima graničnih točaka, jer bi se povećala sredstva koja su im na raspolaganju, i prijevoznicima, jer bi se olakšalo obavljanje njihovih zadataka. Uz sve to, jamčila bi se nužna zaštita temeljnih prava i podataka koji se nalaze u sustavu.

U Europskom planu za migracije upravljanje granicama već je zacrtano kao jedan od četiri stupa za bolje upravljanje migracijama. Međunarodne prijetnje s kojima se u posljednje vrijeme suočava Europska unija ukazale su na to da je u području bez unutarnjih granica nužan djelotvoran nadzor nad vanjskim granicama. Povezanost između djelotvornog nadzora nad granicama i unutarnje sigurnosti svakim je danom sve očitija. Izvjestitelj podržava zahtjev da se, u cilju borbe protiv teškog kriminala i terorističkih prijetnji, sigurnosnim snagama omogući pristup EES-u, čime će on ostvariti dodanu vrijednost. Taj pristup treba biti kontroliran, nužan i razmjeran te usklađen s odgovarajućim jamstvima u pogledu zaštite prava i podataka. Trebala bi se i može se pronaći ravnoteža između ubrzavanja graničnih prelazaka i jačanja njihove sigurnosti.

Stajalište izvjestitelja

1. – Ciljevi

Ovim se zakonodavnim Prijedlogom nastoji uspostaviti sustav koji bi olakšao granične prelaske, borbu protiv nezakonite migracije osoba koje ostanu duže no što im je to zakonski dopušteno i borbu protiv organiziranog kriminala i terorizma. Potrebno je zajamčiti ostvarivanje tih ciljeva kao i njihovu usklađenost sa zaštitom podataka prikupljenih u EES-u u pogledu razmjernosti i nužnosti.

2. – Ustroj

Izvjestitelj podržava izmjene koje su unesene u zakonodavni Prijedlog i koje velikim dijelom odgovaraju na nejasnoće na koje je upozoreno prilikom pripremnog rada. Međutim, u Prijedlogu nema riječi o ukidanju programa za registrirane putnike (RTP), što je za Parlament predstavljalo odvažan korak ka ubrzanju graničnih prelazaka.

3. – Interoperabilnost s VIS-om

Jedna od ključnih točaka ovog Prijedloga je interoperabilnost između ESS-a i VIS-a, koja nam daje uvid u povezanost koja bi trebala postojati među informacijskim sustavima u budućnosti. Ta se interoperabilnost, pod uvjetom da se poštuje načelo proporcionalnosti, ni na koji način ne kosi s pravima navedenima u člancima 7. i 8. Povelje o temeljnim pravima.

U ovoj se fazi ne zalažemo za interoperabilnost sa sustavom SIS II, međutim, trebalo bi razjasniti plan postupanja u slučaju upozorenja kada je riječ o osobama koje su u schengenskom prostoru ostale duže no što im je to zakonski dopušteno.

4. – Proračun

Trošak provedbe EES-a bit će, naravno, visok, no trošak nedjelovanja bio bi još viši, i kada je riječ o ulaganjima u infrastrukturu ili osoblje koja su nužna za hvatanje u koštac s rastućim priljevom putnika, i kada se ima u vidu sigurnost u državama članicama. Izvjestitelj podržava racionalizaciju proračuna i izražava zabrinutost zbog činjenice da bi tijekom procesa provedbe moglo doći do odstupanja, što iziskuje veću ex ante i ex post kontrolu.

5. – Biometrijski podaci

U fazi izrade studije pokazalo se da bi se brzina i sigurnost na graničnim prijelazima najbolje mogla postići kombinacijom otiska četiri prsta i prepoznavanja lica. U skladu sa stajalištem Europskog parlamenta, smanjuje se broj prikupljenih biometrijskih podataka, što omogućuje unos podataka koji su već sadržani u VIS-u te se smanjuje prikupljanje i duplikacija pohranjenih podataka. Treba zajamčiti visoke standarde kvalitete kako bi se prikupljeni podaci u potpunosti mogli koristiti u predviđene svrhe.

6. – Zaštita podataka i temeljnih prava

Ovom se Uredbom mora zajamčiti zaštita podataka pohranjenih u EES-u, u skladu s Poveljom o temeljnim pravima. U tom kontekstu i u cilju poštovanja članaka 7. i 8. Povelje o temeljnim pravima EES mora ispunjavati sljedeće kriterije: mora imati odgovarajuću pravnu osnovu, poštovati načela iz Povelje, slijediti cilj od općeg interesa te biti razmjeran i nužan. To se postiže, među ostalim, mjerama poput smanjenja broja podataka prikupljenih u sustavu, ulogom nacionalnih i europskih tijela za zaštitu podataka (Europski nadzornik za zaštitu podataka), procesima ispravljanja i brisanja ili načinima pristupa sustavu i ovlaštenjima za taj pristup. Važno je napomenuti da je Sud Europske unije prepoznao da su ciljevi EES-a (kontrola granica i migranata, borba protiv teških slučajeva organiziranog kriminala i terorizma) od općeg interesa.

7. – Razdoblje čuvanja podataka

EES mora poštovati načela nužnosti i proporcionalnosti. Prvotno predloženo razdoblje čuvanja podataka od 181 dana ugrozilo bi djelotvornost sustava. Iz perspektive putnika, time se ne ostvaruje cilj ubrzanja graničnih prelazaka jer bi se zbog kratkoće tog razdoblja čuvanja podataka putnici koji često posjećuju naše područje morali opetovano registrirati, što bi usporilo proces prelaska. Iz perspektive konzulata i tijela za graničnu kontrolu ugrožava se mogućnost provedbe analize povijesti putovanja kao i procjene rizika, što je od ključne važnosti za donošenje odluka. Iz perspektive snaga sigurnosti, uništili bi se relevantni podaci koji su nužni za borbu protiv slučajeva teškog kriminala i terorizma.

Predloženi rok u skladu je s ciljevima sustava te bi se tako olakšala interoperabilnost s VIS-om. Međutim, nužno je pružiti odgovarajuća jamstva kako bi subjekti u slučaju potrebe imali mogućnost pristupa podacima te ispravljanja i/ili brisanja podataka iz baza.

8. – Pristup snaga sigurnosti sustavu

Mogućnost da snage sigurnosti i Europol imaju pristup sustavu od početka njegova rada kako bi se borili protiv organiziranog kriminala i terorizma dala bi mu golemu dodanu vrijednost. Nužno je i pravno moguće tu mogućnost povezati s ubrzavanjem graničnih prelazaka, uz poštovanje europskog pravnog poretka. Opstanak schengenskog prostora ovisi, među ostalim, i o zaštiti vanjskih granica. Najkorisniji alat kojim raspolažemo u borbi protiv organiziranog kriminala su obavještavanje i informacije, odnosno mogućnost predviđanja.

Istina je da određena sigurnosna tijela trenutačno ne koriste postojeće sustave u potpunosti, ali smo također vidjeli da ulaganje u osposobljavanje, razmjenu dobrih praksi i izgradnju međusobnog povjerenja rezultiraju većim i boljim korištenjem tih sustava. Tijekom razdoblja uvođenja sustava bit će potrebno osposobiti tijela koja će mu imati pristup.

9. – Posljedice za prijevoznike i putnike

Prijevoznici imaju ključnu ulogu za održivost sustava. Potrebno je omogućiti im razmjeran i ograničen pristup podacima iz EES-a koji će im pomoći u obavljanju njihovih zadaća, uz zadovoljavajuća jamstva da se neće ugroziti sigurnost sustava.

Putnicima se treba omogućiti uvid u preostalo trajanje dopuštenog boravka u određenoj zemlji. Bilo bi vrlo korisno kad bi se uspostavio sustav s pomoću kojeg bi se te informacije mogle pregledati na internetu. Pristup tom sustavu treba biti jednostavan i siguran tako da ga može pretraživati samo ovlašteni putnik. Tom mrežnom uslugom trebala bi upravljati agencija eu-LISA, uz upotrebu sigurne mreže, te bi trebala procijeniti moguće rizike kako bi se definirale specifične potrebe te usluge.

10. – Upravljanje

Agencija eu-LISA morat će imati glavnu ulogu u razvoju i održavanju EES-a. Norme u području sigurnosti, nadzora i odgovornosti morat će se prilagođavati prilikom uvođenja sustava i tijekom njegova rada. Europski parlament mora u okviru svojih ovlasti biti uključen u različite cikluse EES-a.


MIŠLJENJE MANJINE

podneseno u skladu s člankom 52.a stavkom 4. Poslovnika

Marie-Christine Vergiat

U skladu s prvotnim ciljem olakšavanje prelaska vanjskih granica EU-a u okviru EES-a uspostavit će se registar državljana trećih zemalja koji ulaze i izlaze iz EU-a, olakšati interoperabilnost s drugim bazama podataka i uspostaviti opsežan sustav za prikupljanje podataka, osobito biometrijskih podatka, pa i onih 12-godišnje djece, ne poštujući međunarodno pravo i stvarajući opasan presedan.

Kako će se granična kontrola povezati s borbom protiv kriminala, policijska tijela moći će pristupati podacima pod istim uvjetima kao i službenici graničnog nadzora, čime će se spojiti dva različita cilja, ignorirati načela nužnosti i proporcionalnosti te povezati migracija, terorizam i kriminalitet.

Postojat će „dobri putnici” koji mogu ući na državno područje u skladu s ad hoc administrativnim postupcima i svi drugi za koje se sumnja da su ušli na nezakonit način, što je u suprotnosti s načelom procjene pojedinačne situacije, osobito u slučaju ranjivih osoba o čijoj će prisutnosti države članice biti automatski obaviještene.

Uvjeti za razmatranje ovog teksta, uzimajući u obzir njegovu prirodu i važnost, imaju negativan učinak na zakonodavni rad u pogledu rizika za temeljna prava tisuća muškaraca, žena i djece.

U najmanju je ruku u većoj mjeri trebalo uzeti u obzir preporuke Europskog nadzornika za zaštitu podataka.


MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE (9.12.2016)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o zabrani ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica Europske unije i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe kaznenog progona te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 767/2008 i Uredbe (EZ) br. 1077/2011

(COM(2016)0194) – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Monika Hohlmeier

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Izvjestiteljica smatra da je bolje, modernije i učinkovitije upravljanje vanjskim granicama EU-a ključno za jamčenje preciznog pregleda ulazaka i izlazaka državljana trećih zemalja. Nadalje, ono je instrument za ubrzavanje graničnih provjera, kraće čekanje na granici te poticanje slobode kretanja, a istovremeno i za jačanje unutarnje sigurnosti, jačanje borbe protiv terorizma i ozbiljnog prekograničnog kriminala, otkrivanje ilegalnih graničnih prijelaza, zlouporabe identiteta ili osoba koje su prekoračile dopušteno trajanje boravka. Izvjestiteljica posebno ističe postojanje važnog jaza među postojećim informacijskim sustavima koji se mora riješiti kako bi se vanjske granice EU-a učinkovito osigurale. Nijedna država članica nije sposobna sama ostvariti učinkovito nadziranje ulazaka i izlazaka državljana trećih zemalja unutar cijelog schengenskog prostora. Stoga u svim državama članicama hitno treba razviti i provesti učinkovit europski instrument.

Izvjestiteljica u tom pogledu pozdravlja revidirani prijedlog Komisije za sustav ulazaka/izlazaka (EES) kojim se promiču interoperabilnost i sinergije informacijskih sustava u cilju ubrzavanja, olakšavanja i jačanja postupaka provjere za državljane zemalja izvan EU-a koji putuju u EU.

Pozdravlja tehničku studiju o pametnim granicama Europske komisije i završno izvješće o pilot-projektu za pametne granice agencije eu-LISA u kojemu su obrađena pitanja iz 2013. godine od interesa za Parlament i to konkretnim procjenjivanjem financijskih, tehničkih i organizacijskih izazova svake opcije politike te provođenjem faze testiranja povjerene agenciji eu-LISA.

Izvjestiteljica podsjeća na to da su u prijedlozima iz 2013. u proračunu EU-a izdvojena sredstva u iznosu od 1,1 milijarde EUR, što je okvirni iznos namijenjen razvoju EES-a i programa za registrirane putnike (RTP). Prema revidiranom prijedlogu koji se temelji na odabranoj opciji jednog sustava EES-a, koja uključuje pristup omogućen tijelima kaznenog progona, potreban iznos procijenjen je na 480 milijuna EUR. Rezultat financijske analize čini se preciznijim nego u prethodnom prijedlogu. Taj iznos ovisi o ishodu postupka javne nabave i analize projekta (integriranje postojećih nacionalnih sustava i izgradnja novog sustava u svim državama članicama).

Izvjestiteljica podržava činjenicu da se financijskom potporom ne bi pokrili samo troškovi središnjih komponenti tijekom cijelog razdoblja VFO-a (288 milijuna EUR na razini EU-a, trošak razvoja i rada kroz neizravno upravljanje), nego i troškovi integracije postojećih infrastruktura na nacionalnim granicama u državama članicama s EES-om s pomoću nacionalnih jedinstvenih sučelja (120 milijuna EUR kroz izravno upravljanje). Suprotno prijedlogu Komisije, izvjestiteljica predlaže uvođenje kriznog mehanizma kako bi se zajamčilo da države članice s organizacijskim i financijskim poteškoćama mogu provesti uspostavu sustava u predviđenom vremenskom roku.

Također se slaže s tim da bi se po uspostavi EES-a budući operativni troškovi u državama članicama trebali financirati iz njihovih nacionalnih programa u okviru Fonda za unutarnju sigurnost (podijeljeno upravljanje) te potiče države članice da utvrde troškovno učinkovita rješenja.

U konačnici predlaže uvođenje strožih pravila o izvještavanju Parlamenta i Vijeća tijekom i nakon razvoja EES-a, uključujući obavezno ažuriranje o proračunskim i troškovnim kretanjima u cilju jamčenja potpunog parlamentarnog nadzora i pregleda procesa te svođenja rizika od prekoračenja troškova i kašnjenja na minimum.

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Prijedlog Komisije

Izmjena

 

(6.a)  U komunikaciji od 6. travnja 2016. naslovljenoj „Jači i pametniji informacijski sustavi za granice i sigurnost” Komisija je predstavila proces kojem je cilj ostvarenje interoperabilnosti informacijskih sustava u cilju strukturnog poboljšanja arhitekture za upravljanje podacima u području granične kontrole i sigurnosti Unije.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Prijedlog Komisije

Izmjena

(7)  Potrebno je odrediti ciljeve u pogledu sustava ulaska/izlaska (EES) i njegovu tehničku arhitekturu, utvrditi pravila njegova rada i primjene te utvrditi nadležnosti, kategorije podataka koje treba unijeti u sustav, namjenu unosa podataka, kriterije za njihov unos, tijela nadležna za pristup podacima i dodatna pravila o obradi podataka i zaštiti osobnih podataka.

(7)  Potrebno je odrediti ciljeve u pogledu sustava ulaska/izlaska (EES) i njegovu tehničku arhitekturu, utvrditi pravila njegova rada, primjene i interoperabilnosti s drugim informacijskim sustavima te utvrditi nadležnosti, kategorije podataka koje treba unijeti u sustav, namjenu unosa podataka, kriterije za njihov unos, tijela nadležna za pristup podacima i dodatna pravila o obradi podataka i zaštiti osobnih podataka.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Prijedlog Komisije

Izmjena

(12)  EES bi se trebao sastojati od središnjeg sustava koji će upravljati računalnom središnjom bazom podataka s biometrijskim i alfanumeričkim podacima, nacionalnog jedinstvenog sučelja u svakoj državi članici, sigurnog komunikacijskog kanala između središnjeg sustava EES-a i središnjeg sustava VIS-a te komunikacijske infrastrukture između središnjeg sustava i nacionalnih jedinstvenih sučelja. Svaka bi država članica trebala povezati svoju infrastrukturu na nacionalnim granicama s nacionalnim jedinstvenim sučeljem.

(12)  EES bi se trebao sastojati od središnjeg sustava koji će upravljati računalnom središnjom bazom podataka s biometrijskim i alfanumeričkim podacima, nacionalnog jedinstvenog sučelja u svakoj državi članici, sigurnog komunikacijskog kanala između središnjeg sustava EES-a i središnjeg sustava VIS-a, između središnjeg sustava EES-a i središnjeg sustava Eurodaca te komunikacijske infrastrukture između središnjeg sustava i nacionalnih jedinstvenih sučelja. Svaka bi država članica trebala povezati svoju infrastrukturu na nacionalnim granicama s nacionalnim jedinstvenim sučeljem. Infrastrukture na nacionalnim granicama država članica uključuju Schengenski informacijski sustav, bazu Interpola o ukradenim i izgubljenim putnim ispravama te baze podataka Europola i nacionalne baze podataka tijelâ kaznenog progona.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Prijedlog Komisije

Izmjena

 

(13.a)  Trebalo bi uspostaviti interoperabilnost između EES-a i Eurodaca izravnim komunikacijskim kanalom između središnjih sustava kako bi se iz EES-a u Eurodac omogućio automatski prijenos podataka o osobama koje su prekoračile dopušteno trajanje boravka.

Obrazloženje

Nova Uredba o Eurodacu predviđa registraciju podataka o svakom građaninu treće zemlje koji nezakonito boravi na području neke države članice.

U skladu s člankom 11. te Uredbe EES će stvoriti popis osoba koje su prekoračile dopušteno trajanje boravka te stoga borave nezakonito. Automatskim prijenosom podataka smanjit će se udvostručenje.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 43.

Prijedlog Komisije

Izmjena

(43)  Ovom se Uredbom o uspostavi EES-a zamjenjuje obveza otiskivanja pečata u putovnice državljana trećih zemalja što primjenjuju sve države pristupnice. Pri izračunu trajanja dopuštenog boravka u schengenskom prostoru ne bi trebalo uzeti u obzir boravke u državama članicama koje još u potpunosti ne primjenjuju schengensku pravnu stečevinu u skladu sa svojim Aktom o pristupanju. Takve države članice trebale bi u EES-u registrirati boravak državljana trećih zemalja, no automatski kalkulator u sustavu ne bi ga trebao računati u okviru dopuštenog trajanja boravka.

(43)  Ovom se Uredbom o uspostavi EES-a zamjenjuje obveza otiskivanja pečata u putovnice državljana trećih zemalja što primjenjuju sve države pristupnice. Pri izračunu trajanja dopuštenog boravka tijekom 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana trebalo bi uzeti u obzir boravke u državama članicama koje još u potpunosti ne primjenjuju odredbe schengenske pravne stečevine u okviru glave III. Uredbe (EU) br. 2016/399.

Obrazloženje

Excluding a stay in one of these States from the calculation of the authorised length of stay would lead either to having 5 calculation systems:

one for States fully applying the Schengen acquis and 4 for the others not applying it fully. This would lead to considerable unnecessary costs and mean that a TCN could reside on EU territory continuously by moving from a Schengen State to a non-Schengen State. Or having a single calculation system exclusively reserved for those States that fully apply the Schengen acquis, but with the abolition of passport stamp this option would mean that the 4 non-Schengen States would not benefit from the EES and be without any means to calculate the length of stay.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka b

Prijedlog Komisije

Izmjena

(b)  nacionalnog jedinstvenog sučelja (engl. National Uniform Interface, NUI) u svakoj državi članici, koje se temelji na zajedničkim tehničkim specifikacijama i identično je za sve države članice čime se omogućuje povezivanje središnjeg sustava s infrastrukturama na nacionalnim granicama u državama članicama;

(b)  nacionalnog jedinstvenog sučelja (engl. National Uniform Interface, NUI) u svakoj državi članici, koje se temelji na zajedničkim tehničkim specifikacijama i identično je za sve države članice čime se omogućuje povezivanje središnjeg sustava s infrastrukturama na nacionalnim granicama u državama članicama; Infrastrukture na nacionalnim granicama država članica uključuju Schengenski informacijski sustav, bazu Interpola o ukradenim i izgubljenim putnim ispravama te baze podataka Europola i nacionalne baze podataka tijelâ kaznenog progona.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka c

 

Prijedlog Komisije

Izmjena

(c)  sigurnog komunikacijskog kanala između središnjeg sustava EES-a i središnjeg sustava VIS-a;

(c)  sigurnog komunikacijskog kanala između središnjeg sustava EES-a te središnjih sustava VIS-a i SIS-a;

Obrazloženje

Uz potpunu operabilnost EES-a i VIS-a također je potrebno uvesti Schengenski informacijski sustav (SIS) kako bi se omogućila sveobuhvatna razmjena podataka.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka ca (nova)

Prijedlog Komisije

Izmjena

 

(ca)  sigurnog komunikacijskog kanala između središnjeg sustava EES-a i središnjeg sustava Eurodaca;

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 7.a (novi)

Prijedlog Komisije

Izmjena

 

Članak 7.a

 

Interoperabilnost s Eurodacom

 

1.  eu-LISA će uspostaviti sigurni komunikacijski kanal između središnjeg sustava EES-a i središnjeg sustava Eurodaca kako bi se omogućila interoperabilnost između dva sustava.

 

2.  Taj zahtjev za interoperabilnosti omogućuje automatski prijenos podataka iz stavaka 14. i 15. koji se tiču osoba koje su prekoračile dopušteno trajanje boravka iz središnjeg sustava EES-a u središnji sustav Eurodaca.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 4.

Prijedlog Komisije

Izmjena

4.  Pri izračunu trajanja dopuštenog boravka u schengenskom prostoru ne uzimaju se u obzir boravci u državama članicama koje još u potpunosti ne primjenjuju schengensku pravnu stečevinu u skladu sa svojim Aktom o pristupanju. Te države članice registriraju boravke državljane trećih zemalja u EES. Međutim, automatskim kalkulatorom u sustavu ne izračunavaju se boravci u državama članicama koje još u potpunosti ne primjenjuju schengensku pravnu stečevinu u okviru dopuštenog trajanja boravka.

4.  Pri izračunu trajanja dopuštenog boravka uzimaju se u obzir boravci u državama članicama koje još ne primjenjuju odredbe u okviru glave III. Uredbe (EU) br. 2016/399.

Obrazloženje

Excluding a stay in one of these States from the calculation of the authorised length of a stay would lead either to having 5 calculation systems: one for States fully applying the Schengen acquis and 4 for the others not applying it fully. This would lead to considerable unnecessary costs and mean that a TCN could reside on EU territory continuously by moving from a Schengen State to a non-Schengen State. Or having a single calculation system exclusively reserved for those States that fully apply the Schengen acquis, but with the abolition of passport stamp this option would mean that the 4 non-Schengen States would not benefit from the EES and be without any means to calculate the length of stay.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.a (novi)

Prijedlog Komisije

Izmjena

 

2.a  Podaci iz članaka 14. i 15. o svim osobama koje su prekoračile dopušteno trajanje boravka za više od 15 dana i u čijoj bilješci o ulasku/izlasku nije naveden datum izlaska automatski se prenose u središnji sustav Eurodaca.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 1. – podstavak 1.

Prijedlog Komisije

Izmjena

Agencija eu-LISA odgovorna je za razvoj središnjeg sustava, nacionalnih jedinstvenih sučelja, komunikacijske infrastrukture i sigurnog komunikacijskog kanala između središnjeg sustava EES-a i središnjeg sustava VIS-a. Ona je odgovorna i za razvoj mrežne usluge iz članka 12. u skladu sa specifikacijama i uvjetima donesenim u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 61. stavka 2.

Agencija eu-LISA odgovorna je za razvoj središnjeg sustava, nacionalnih jedinstvenih sučelja, komunikacijske infrastrukture i sigurnog komunikacijskog kanala između središnjeg sustava EES-a i središnjeg sustava VIS-a te između središnjeg sustava EES-a i središnjeg sustava Eurodaca. Ona je odgovorna i za razvoj mrežne usluge iz članka 12. u skladu sa specifikacijama i uvjetima donesenim u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 61. stavka 2.

Amandman    13

Proposal for a regulation

Članak 34. – stavak 1. – podstavak 2.

Prijedlog Komisije

Izmjena

eu-LISA osmišljava fizičku arhitekturu sustava i njegovu komunikacijsku infrastrukturu te priprema i razrađuje tehničke specifikacije koje se odnose na središnji sustav, jedinstvena sučelja, sigurni komunikacijski kanal između središnjeg sustava EES-a i središnjeg sustava VIS-a i komunikacijske infrastrukture, a koje donosi Upravni odbor podložno pozitivnom mišljenju Komisije. eu-LISA provodi i sve potrebne prilagodbe sustava VIS koje proizlaze iz uspostave interoperabilnosti s EES-om te iz provedbe izmjena Uredbe (EZ) br. 767/2008 iz članka 55.

eu-LISA osmišljava fizičku arhitekturu sustava i njegovu komunikacijsku infrastrukturu te priprema i razrađuje tehničke specifikacije koje se odnose na središnji sustav, jedinstvena sučelja, sigurni komunikacijski kanal između središnjeg sustava EES-a i središnjeg sustava VIS-a te središnjeg sustava EES-a i središnjeg sustava Eurodaca i komunikacijske infrastrukture, a koje donosi Upravni odbor podložno pozitivnom mišljenju Komisije. eu-LISA provodi i sve potrebne prilagodbe sustava VIS koje proizlaze iz uspostave interoperabilnosti s EES-om te iz provedbe izmjena Uredbe (EZ) br. 767/2008 iz članka 55.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 1. – podstavak 3.

Prijedlog Komisije

Izmjena

eu-LISA razvija i provodi projekt središnjeg sustava, nacionalnih jedinstvenih sučelja, sigurnog komunikacijskog kanala između središnjeg sustava EES-a i središnjeg sustava VIS-a i komunikacijske infrastrukture što je prije moguće nakon stupanja na snagu ove Uredbe i nakon što Komisija donese mjere predviđene člankom 33.

eu-LISA razvija i provodi projekt središnjeg sustava, nacionalnih jedinstvenih sučelja, sigurnog komunikacijskog kanala između središnjeg sustava EES-a i središnjeg sustava VIS-a te središnjeg sustava EES-a i središnjeg sustava Eurodaca i komunikacijske infrastrukture, što je prije moguće nakon stupanja na snagu ove Uredbe i nakon što Komisija donese mjere predviđene člankom 33.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 3. – podstavak 1.

Prijedlog Komisije

Izmjena

eu-LISA je odgovorna za operativno upravljanje središnjim sustavom, sigurnim komunikacijskim kanalom između središnjeg sustava EES-a i središnjeg sustava VIS-a te nacionalnih jedinstvenih sučelja. U suradnji s državama članicama u svakom trenutku osigurava najbolju dostupnu tehnologiju koja podliježe analizi troškova i koristi. eu-LISA je odgovorna i za operativno upravljanje komunikacijskom infrastrukturom između središnjeg sustava i jedinstvenih nacionalnih sučelja i za pružanje mrežne usluge iz članka 12.

eu-LISA je odgovorna za operativno upravljanje središnjim sustavom, sigurnim komunikacijskim kanalom između središnjeg sustava EES-a i središnjeg sustava VIS-a te središnjeg sustava EES-a i središnjeg sustava Eurodaca i nacionalnih jedinstvenih sučelja. U suradnji s državama članicama u svakom trenutku osigurava najbolju dostupnu tehnologiju koja podliježe analizi troškova i koristi. eu-LISA je odgovorna i za operativno upravljanje komunikacijskom infrastrukturom između središnjeg sustava i jedinstvenih nacionalnih sučelja i za pružanje mrežne usluge iz članka 12.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 34.a (novi)

 

Prijedlog Komisije

Izmjena

 

Članak 34.a

 

Krizni mehanizam

 

Komisija i države članice izrađuju krizni mehanizam koji se aktivira kad se država članica suočava s organizacijskim i financijskim poteškoćama. Tim se mehanizmom jamči simultano i pravovremeno ostvarenje razvoja i integracije nacionalnih sustava, konačne razrade projektnih planova, interoperabilnosti središnjih sustava VIS i SIS te provedbe ove Uredbe. Štoviše, jamči se i puno sudjelovanje svih država članica u sustavu.

Obrazloženje

Kako bi se zajamčilo njegovo potpuno funkcioniranje, nužno je da sve države članice mogu upotrebljavati sustav neovisno o svojoj financijskoj situaciji.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 34.b (novi)

Prijedlog Komisije

Izmjena

 

Članak 34.b

 

Ne dovodeći u pitanje članak 58. Komisija jamči da svaka država članica ima odgovarajuću financijsku potporu u cilju integracije postojećih infrastruktura na nacionalnim granicama s EES-om preko jedinstvenih nacionalnih sučelja. Ovom se financijskom potporom pokrivaju svi nacionalni troškovi integracije u pogledu provedbe ove Uredbe te su razmjerni administrativnim potrebama svake države članice.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 58. – stavak 1.

 

Prijedlog Komisije

Izmjena

1.  Troškovi nastali u vezi s uspostavom i radom središnjeg sustava, komunikacijske infrastrukture i nacionalnog jedinstvenog sučelja idu na teret općeg proračuna Unije.

1.  Troškovi nastali u vezi s uspostavom i radom središnjeg sustava, komunikacijske infrastrukture i nacionalnog jedinstvenog sučelja idu na teret općeg proračuna Unije. Prije započinjanja postupka javne nabave Komisija provodi detaljnu analizu tehničkih uvjeta za integriranje postojećih nacionalnih sustava, tehničkih normi, zahtjeva u pogledu sadržaja te dostupnosti EES-a.

Obrazloženje

Digitalizacija graničnih kontrola trend je koji raste na nacionalnoj razini u EU-u i trećim zemljama. Jedanaest država članica EU-a iz schengenskog prostora te Bugarska, Rumunjska i Ujedinjena Kraljevina koriste sustave ulazaka/izlazaka uglavnom na odabranim zračnim lukama. Međutim, iskustvo u razvoju velikih informatičkih sustava na razini EU-a kao što su sustavi SIS II i VIS pokazalo je da te inicijative za sobom povlače eskalirajuće troškove. Stoga je bitno unaprijed što preciznije odrediti troškove kako bi se rizik od prekoračenja troškova sveo na minimum.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 64. – stavak 2.

 

Prijedlog Komisije

Izmjena

2.  [Šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe – OPOCE, zamijeniti pravim datumom], a zatim svakih šest mjeseci tijekom faze razvoja EES-a eu-LISA podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o trenutačnom stanju u pogledu razvoja središnjeg sustava, jedinstvenih sučelja i komunikacijske infrastrukture između središnjeg sustava i jedinstvenih sučelja. Nakon završetka faze razvoja, Europskom parlamentu i Vijeću podnosi se izvješće u kojem se podrobno objašnjava na koji su način ispunjeni ciljevi, a posebno oni koji se odnose na planiranje i troškove, te se obrazlažu eventualna odstupanja.

2.  [Šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe – OPOCE, zamijeniti pravim datumom], a zatim svakih šest mjeseci tijekom faze razvoja EES-a, eu-LISA podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o trenutačnom stanju u pogledu razvoja središnjeg sustava, jedinstvenih sučelja i komunikacijske infrastrukture između središnjeg sustava i jedinstvenih sučelja. Izvješće sadrži pregled proračunskih i troškovnih kretanja te detaljnu tehničku i financijsku procjenu, točne informacije o povećanju troškova i promjenama u pogledu zahtjeva koji se odnose na osmišljavanje te razloge za ta odstupanja. U slučajevima u kojima je pokrenut krizni mehanizam u izvješću se navode razlozi i posljedice njegova pokretanja. Nakon završetka faze razvoja, Europskom parlamentu i Vijeću podnosi se izvješće u kojem se podrobno objašnjava na koji su način ispunjeni ciljevi, a posebno oni koji se odnose na planiranje i troškove, te se obrazlažu eventualna odstupanja.

Obrazloženje

Iskustvo u razvoju velikih informatičkih sustava na razini EU-a kao što su sustavi SIS II i VIS pokazalo je da te inicijative za sobom povlače duga kašnjenja i eskalirajuće troškove. Kako bi se zajamčio potpun parlamentarni pregled i nadzor procesa te rizik od prekoračenja troškova i kašnjenja sveo na minimum, predloženo je da eu-LISA u okviru izvještavanja Parlamenta i Vijeća tijekom razvoja EES-a u svoja izvješća uvrsti obvezne ažurirane podatke o proračunskim i troškovnim kretanjima.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 64. – stavak 5.

 

Prijedlog Komisije

Izmjena

5.  Tri godine nakon što EES započne s radom i svake četiri godine nakon toga, Komisija priprema cjelovitu ocjenu EES-a. Ta cjelovita ocjena uključuje ispitivanje rezultata postignutih u odnosu na ciljeve i učinak na temeljna prava i procjenu daljnje valjanosti temeljnih načela, primjene Uredbe, sigurnosti EES-a i mogućih posljedica na buduće djelovanje te se njome daju sve potrebne preporuke. Komisija prosljeđuje izvješće o ocjeni Europskom parlamentu i Vijeću.

5.  Tri godine nakon što EES započne s radom i svake četiri godine nakon toga, Komisija priprema cjelovitu ocjenu EES-a. Ta cjelovita ocjena uključuje ispitivanje rezultata postignutih u odnosu na ciljeve i učinak na temeljna prava i procjenu daljnje valjanosti temeljnih načela, primjene Uredbe, sigurnosti EES-a i mogućih posljedica na buduće djelovanje, posebno onih koji se odnose na proračun, te se njome daju sve potrebne preporuke. Komisija prosljeđuje izvješće o ocjeni Europskom parlamentu i Vijeću.

Obrazloženje

Kako bi se zajamčio potpun parlamentarni nadzor, nadzor proračuna i planiranje te što prije otkrile moguće promjene s utjecajem na proračun, predlaže se da sve ocjene sadrže pregled mogućih utjecaja budućih operacija na proračun.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o zabrani ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica Europske unije i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe kaznenog progona

Referentni dokumenti

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

9.5.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Monika Hohlmeier

25.4.2016

Datum usvajanja

8.12.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

11

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Monika Vana, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Valentinas Mazuronis, József Nagy, Claudia Schmidt


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Uspostava sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o zabrani ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica Europske unije i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe kaznenog progona

Referentni dokumenti

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)

Datum podnošenja EP-u

6.4.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

9.5.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

20.4.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

24.5.2016

8.12.2016

27.2.2017

 

Datum usvajanja

27.2.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

7

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Christel Schaldemose, Martina Werner

Datum podnošenja

8.3.2017


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

PPE

Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer, Martina Werner

7

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

0

ECR

Daniel Dalton

Objašnjenje korištenih znakova:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena