Procedūra : 2016/0106(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0057/2017

Pateikti tekstai :

A8-0057/2017

Debatai :

PV 25/10/2017 - 3
CRE 25/10/2017 - 3

Balsavimas :

PV 25/10/2017 - 7.5
CRE 25/10/2017 - 7.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0411

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1396kWORD 186k
8.3.2017
PE 592.408v03-00 A8-0057/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 767/2008 ir Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011

(COM(2016) 0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

ERRATA/ADDENDA
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 MAŽUMOS NUOMONĖ
  Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 767/2008 ir Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011

(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0194),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 77 straipsnio 2 dalies b ir d punktus, 87 straipsnio 2 dalies a punktą bei 88 straipsnio 22 dalies a punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0135/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 21 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę (A8-0057/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia kitu tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  siekiant dar labiau patobulinti išorės sienų valdymą ir ypač siekiant patikrinti, kaip laikomasi leidžiamo buvimo Šengeno erdvėje nuostatų, turėtų būti sukurta sistema, kurią naudojant elektroninėmis priemonėmis registruojamas trečiųjų šalių piliečių, kuriems leista atvykti į Šengeno erdvę trumpalaikiam buvimui, atvykimo ir išvykimo laikas bei vieta ir apskaičiuojama jų leidžiamo buvimo trukmė;

Pagrindimas

Turėtų būti pridėta konstatuojamoji dalis, kurioje išdėstomas bendras AIS sukūrimo loginis pagrindas.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  būtina tiksliai nustatyti atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS) tikslus, jos techninę struktūrą, parengti taisykles dėl jos veikimo bei naudojimo ir nustatyti su sistema susijusias pareigas, į sistemą įvedamų duomenų kategorijas, jų įvedimo tikslus ir kriterijus, prieigą prie duomenų turinčias institucijas ir kitas taisykles dėl duomenų tvarkymo bei asmens duomenų apsaugos;

(7)  būtina tiksliai nustatyti atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS) tikslus, į sistemą įvedamų duomenų kategorijas, prieigą prie duomenų turinčias institucijas ir kitas taisykles dėl duomenų tvarkymo bei asmens duomenų apsaugos, taip pat nustatyti techninę struktūrą ir parengti taisykles dėl jos veikimo bei naudojimo ir sąveikumo su kitomis informacinėmis sistemomis. Be to, reikia apibrėžti su sistema susijusias pareigas;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  reikėtų nustatyti tikslias taisykles, susijusias su AIS kūrimo ir veikimo pareigomis, ir valstybių narių pareigas, susijusias su prisijungimu prie AIS. Valstybės narės turėtų turėti galimybę pasinaudoti pagal savo nacionalines programas prieinamais ištekliais, kurie nacionaliniu lygmeniu teikiami iš Vidaus saugumo fondo AIS kūrimo ir valdymo reikmėms. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1077/20111a įsteigta Europos didelės apimties informacinių sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra turėtų būti atsakinga už centralizuotos AIS kūrimą ir operacijų valdymą pagal šį reglamentą, o Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 nuostatos turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos;

 

__________

 

1a  2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (OL L 286, 2011 11 1, p. 1).

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  AIS tikslas turėtų būti gerinti išorės sienų valdymą, užtikrinti neteisėtos imigracijos prevenciją ir palengvinti migracijos srautų valdymą. AIS visų pirma ir kai tinkama turėtų padėti nustatyti bet kokio asmens, kuris neatitinka arba nebeatitinka buvimo valstybių narių teritorijoje trukmės sąlygų, tapatybę;

(9)  AIS tikslas turėtų būti gerinti išorės sienų valdymą, užtikrinti neteisėtos imigracijos prevenciją ir palengvinti migracijos srautų valdymą. AIS visų pirma ir kai tinkama turėtų padėti nustatyti bet kokio asmens, kuris neatitinka arba nebeatitinka leidžiamo buvimo valstybių narių teritorijoje trukmės sąlygų, tapatybę. Be to, AIS prisidės prie teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  AIS turėtų sudaryti centrinė sistema, kurioje naudojama kompiuterizuota centrinė biometrinių ir raidinių skaitmeninių duomenų bazė, kiekvienos valstybės narės vienoda nacionalinė sąsaja, saugus AIS centrinės sistemos ir Tarybos sprendimu 2004/512/EB sukurtos Vizų informacinės sistemos (VIS) Centrinės vizų informacinės sistemos (VIS centrinės sistemos) ryšių kanalas ir centrinės sistemos ir vienodų nacionalinių sąsajų ryšių infrastruktūra. Kiekviena valstybė narė turėtų saugiai sujungti savo nacionalinę sienų infrastruktūrą su vienoda nacionaline sąsaja. Kad trečiųjų šalių piliečiai bet kuriuo metu galėtų patikrinti likusią leidžiamo buvimo trukmę, reikėtų sukurti saityno paslaugą. Kuriant saityno paslaugą turėtų būti konsultuojamasi su susijusiais suinteresuotaisiais asmenimis;

 

_______________

 

1a 2004 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimas 2004/512/EB dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) sukūrimo (OL L 213, 2004 6 15, p. 5).

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9b)  AIS ir VIS sąveikumą reikėtų užtikrinti sukuriant tiesioginį ryšių tarp VIS centrinės sistemos ir AIS centrinės sistemos kanalą, kad sienos apsaugos institucijos, kurios naudoja AIS, galėtų susipažinti su VIS duomenimis ir taip gautų su vizomis susijusių duomenų asmens bylai sukurti ar atnaujinti, kad sienos apsaugos institucijos galėtų patikrinti vizos galiojimą ir nustatyti vizos turėtojo tapatybę, prie išorės sienų tiesiogiai VIS palygindamos pirštų atspaudus, ir kad sienos apsaugos institucijos galėtų patikrinti trečiųjų šalių piliečių, kuriems netaikomas reikalavimas turėti vizą, tapatybę pasinaudodamos VIS saugomais pirštų atspaudais. Užtikrinus sąveikumą, VIS naudojančios sienos apsaugos institucijos taip pat turėtų turėti galimybę tiesiogiai iš VIS ieškoti informacijos AIS, kad nagrinėtų prašymus išduoti vizą ir priimtų su šiais prašymais susijusius sprendimus, be to, vizų institucijos turėtų turėti galimybę atnaujinti su vizomis susijusius duomenis AIS, jeigu viza panaikinama, atšaukiama arba pratęsiama. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 767/20081a reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

 

_________

 

1a  2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamentas) (OL L 218, 2008 8 13, p. 60).

Pagrindimas

Pakeičiama konstatuojamųjų dalių eilės tvarka, kad joje atsispindėtų straipsnių eilės tvarka. Buvusi 13 konstatuojamoji dalis nekeičiama.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

9 c konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9c)  kad būtų galima struktūriškai patobulinti Sąjungos duomenų, susijusių su sienų kontrole ir saugumu, valdymo struktūrą, 2016 m. balandžio 6 d. Komisijos komunikate „Stipresnės ir išmanesnės informacinės sistemos, skirtos sienoms ir saugumui“ nurodytas procesas, kuriuo siekiama užtikrinti informacinių sistemų sąveiką. Tikimasi, kad Aukšto lygio ekspertų grupė informacinių sistemų ir sąveikumo klausimais, įsteigta kaip paskelbta šiame komunikate, šio proceso rezultatus pristatys 2017 m. pavasarį. Šie rezultatai gali būti aktualūs siekiant toliau plėtoti AIS ir Komisija raginama, jei reikia, pateikti pasiūlymų dėl su AIS susijusių tinkamų priemonių;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

9 d konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9d)  šiame reglamente turėtų būti apibūdintos valstybių narių institucijos, kurioms gali būti suteikiama prieiga prie AIS, kad į ją įvestų duomenis, juos keistų, ištrintų arba susipažintų su AIS duomenis konkrečiais tikslais ir tiek, kiek tai būtina jų užduotims atlikti;

Pagrindimas

Pakeičiama konstatuojamųjų dalių eilės tvarka, kad joje atsispindėtų straipsnių eilės tvarka. Buvusi 14 konstatuojamoji dalis nekeičiama.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

9 e konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9e)  AIS duomenų tvarkymas turėtų būti proporcingas siekiamiems tikslams ir būtinas kompetentingų institucijų užduotims atlikti. Naudodamos AIS, kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad būtų gerbiamas asmens, kurio duomenų prašoma, žmogaus orumas bei neliečiamybė ir kad asmenys nebūtų diskriminuojami dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių požymių, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar bet kurių kitų įsitikinimų, priklausymo tautinei mažumai, turto, gimimo vietos, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  siekiant šių tikslų, AIS turėtų būti tvarkomi raidiniai skaitmeniniai ir biometriniai duomenys (pirštų atspaudai ir veido atvaizdas). Biometrinių duomenų naudojimas, nepaisant jo poveikio keliautojų privatumui, pateisinamas dėl dviejų priežasčių. Pirma, pagal biometrinius duomenis galima patikimai nustatyti trečiųjų šalių piliečių, kurie valstybių narių teritorijoje keliauja be kelionės dokumentų arba kitų asmens tapatybės dokumentų, kurių paprastai neturi neteisėti migrantai, tapatybę. Antra, pagal biometrinius duomenis galima patikimiau nustatyti teisėtų keliautojų atvykimo ir išvykimo duomenų atitiktį. Tais atvejais, kai veido atvaizdai naudojami kartu su pirštų atspaudų duomenimis, toks derinys leidžia sumažinti imamų pirštų atspaudų kiekį ir sudaro sąlygas pasiekti tokį pat rezultatą, kiek tai susiję su tapatybės nustatymo tikslumu;

(10)  AIS turėtų būti renkami ir tvarkomi raidiniai skaitmeniniai ir biometriniai duomenys (pirštų atspaudai ir veido atvaizdas), visų pirma siekiant gerinti išorės sienų valdymą, užtikrinti neteisėtos imigracijos prevenciją ir palengvinti migracijos srautų valdymą. AIS surinkti asmens duomenys gali būti toliau tvarkomi siekiant prisidėti prie teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tik laikantis šiame reglamente nustatytų sąlygų. Biometrinių duomenų naudojimas, nepaisant jo poveikio keliautojų privatumui, pateisinamas dėl dviejų priežasčių. Pirma, pagal biometrinius duomenis galima patikimai nustatyti trečiųjų šalių piliečių, kurie valstybių narių teritorijoje keliauja be kelionės dokumentų arba kitų asmens tapatybės dokumentų, kurių paprastai neturi neteisėti migrantai, tapatybę. Antra, pagal biometrinius duomenis galima patikimiau nustatyti teisėtų keliautojų atvykimo ir išvykimo duomenų atitiktį. Tais atvejais, kai veido atvaizdai naudojami kartu su pirštų atspaudų duomenimis, toks derinys leidžia sumažinti imamų pirštų atspaudų kiekį ir sudaro sąlygas pasiekti tokį pat rezultatą, kiek tai susiję su tapatybės nustatymo tikslumu;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  trečiųjų šalių piliečių, kuriems netaikomas reikalavimas turėti vizą, keturių pirštų atspaudai turėtų būti perkelti į AIS (jei tai fiziškai įmanoma) siekiant sudaryti sąlygas tiksliai patikrinti ir nustatyti tapatybę (užtikrinant, kad trečiosios šalies pilietis jau nėra įregistruotas naudojantis kitą tapatybę arba kitą kelionės dokumentą) ir garantuoti, kad visais atvejais būtų turima pakankamai duomenų. Vizų turėtojų pirštų atspaudai bus tikrinami naudojant Vizų informacinę sistemą. (VIS) sukurta Tarybos sprendimu 2004/512/EB4. Asmenų, kuriems netaikomas reikalavimas turėti vizą, ir vizas turinčių trečiųjų šalių piliečių veido atvaizdai turėtų būti registruojami AIS ir naudojami kaip pagrindinis biometrinis identifikatorius tikrinant trečiųjų šalių piliečių, kurie anksčiau buvo įregistruoti į AIS, tapatybę tol, kol jų asmens byla nėra ištrinta. Kitu atveju šis patikrinimas turėtų būti atliekamas naudojant pirštų atspaudus;

(11)  trečiųjų šalių piliečių, kuriems netaikomas reikalavimas turėti vizą, keturių pirštų atspaudai turėtų būti perkelti į AIS (jei tai fiziškai įmanoma) siekiant sudaryti sąlygas tiksliai patikrinti ir nustatyti tapatybę (užtikrinant, kad trečiosios šalies pilietis jau nėra įregistruotas naudojantis kitą tapatybę arba kitą kelionės dokumentą) ir garantuoti, kad AIS tikslams įgyvendinti būtų turima pakankamai duomenų. Vizų turėtojų pirštų atspaudai bus tikrinami naudojant VIS. Asmenų, kuriems netaikomas reikalavimas turėti vizą, ir vizas turinčių trečiųjų šalių piliečių veido atvaizdai turėtų būti registruojami AIS ir naudojami kaip pagrindinis biometrinis identifikatorius tikrinant trečiųjų šalių piliečių, kurie anksčiau buvo įregistruoti į AIS, tapatybę tol, kol jų asmens byla nėra ištrinta. Kitu atveju šis patikrinimas turėtų būti atliekamas naudojant pirštų atspaudus;

__________

__________

4  2004 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimas 2004/512/EB dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) sukūrimo (OL L 213, 2004 6 15, p. 5).

 

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  AIS turėtų sudaryti centrinė sistema, kurioje bus naudojama kompiuterizuota centrinė biometrinių ir raidinių skaitmeninių duomenų bazė, kiekvienos valstybės narės vienoda nacionalinė sąsaja, saugus AIS centrinės sistemos ir VIS centrinės sistemos ryšių kanalas ir centrinės sistemos ir vienodų nacionalinių sąsajų ryšių infrastruktūra. Kiekviena valstybė narė turėtų sujungti savo nacionalinę sienų infrastruktūrą su vienoda nacionaline sąsaja;

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis perkeliama.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  AIS ir VIS sąveiką reikėtų užtikrinti sukuriant tiesioginį ryšių tarp centrinių sistemų kanalą, kad sienos apsaugos institucijos, kurios naudoja AIS, galėtų susipažinti su VIS duomenimis, kad gautų su vizomis susijusių duomenų, kad sukurtų arba atnaujintų asmens bylą; kad sienos apsaugos institucijos galėtų patikrinti vizos galiojimą ir nustatyti vizos turėtojo tapatybę, išorės sienos perėjimo punktuose tiesiogiai VIS palygindamos pirštų atspaudus, ir kad sienos apsaugos institucijos galėtų patikrinti trečiųjų šalių piliečių, kuriems netaikomas reikalavimas turėti vizą, tapatybę pasinaudodamos VIS saugomais pirštų atspaudais. Užtikrinus sąveiką, VIS naudojančios sienos apsaugos institucijos taip pat turėtų turėti galimybę tiesiogiai iš VIS ieškoti informacijos AIS, kad nagrinėtų prašymus išduoti vizą ir priimtų su šiais prašymais susijusius sprendimus, be to, vizų institucijos turėtų turėti galimybę atnaujinti su vizomis susijusius duomenis AIS, jeigu viza panaikinama, atšaukiama arba pratęsiama. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 767/2008 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis perkeliama.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  šiame reglamente turėtų būti apibūdintos valstybių narių institucijos, kurioms gali būti suteikiama prieiga prie AIS, kad į ją įvestų duomenis, juos keistų, ištrintų arba susipažintų su AIS duomenis konkrečiais tikslais ir tiek, kiek tai būtina jų užduotims atlikti;

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis perkeliama.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  AIS duomenų tvarkymas turėtų būti proporcingas siekiamiems tikslams ir būtinas kompetentingų institucijų užduotims atlikti. Naudodamos AIS, kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad būtų gerbiamas asmens, kurio duomenų prašoma, žmogaus orumas bei neliečiamybė ir kad asmenys nebūtų diskriminuojami dėl lyties, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių požymių, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar bet kurių kitų įsitikinimų, priklausymo tautinei mažumai, turto, gimimo vietos, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos;

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis perkeliama.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  kovojant su teroristiniais nusikaltimais ir kitais sunkiais nusikaltimais, būtina, kad, vykdydamos savo užduotis, teisėsaugos institucijos turėtų išsamiausią ir naujausią informaciją. Prieigos prie VIS duomenų teisėsaugos tikslus nustatant nuo smurto mirusių žmonių tapatybę arba padedant tyrėjams gerokai pasistūmėti tiriant su prekyba žmonėmis, terorizmu ar prekyba narkotikais susijusius nusikaltimus nauda jau ne kartą buvo patvirtinta. Prieiga prie AIS pateikiamos informacijos yra būtina teroristinių nusikaltimų, kaip nustatyta Tarybos pamatiniame sprendime 2002/475/TVR6, arba kitų sunkių nusikaltimų, kaip nustatyta Tarybos pagrindų sprendime 2002/584/TVR7, prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais. AIS generuojami duomenys gali būti naudojami kaip tapatybės tikrinimo priemonė tais atvejais, kai trečiosios šalies pilietis sunaikina savo dokumentus ir kai nusikaltimo tyrimo metu teisėsaugos institucijos nori nustatyti tapatybę naudodamos pirštų atspaudus arba veido atvaizdą. Šiuos duomenis taip pat būtų galima naudoti kaip kriminalinės žvalgybos priemonę, padedančią rinkti įrodymus sekant nusikaltimo padarymu įtariamo asmens arba nusikaltimo aukos kelionės maršrutus. Todėl AIS pateikiami duomenys turėtų būti prieinami valstybių narių paskirtosioms institucijoms ir Europos policijos biurui (Europolas) laikantis šiame reglamente nustatytų sąlygų;

(16)  kovojant su teroristiniais nusikaltimais ir kitais sunkiais nusikaltimais, būtina, kad, vykdydamos savo užduotis, teisėsaugos institucijos turėtų išsamiausią ir naujausią informaciją. Prieigos prie VIS duomenų teisėsaugos tikslus nustatant nuo smurto mirusių žmonių tapatybę arba padedant tyrėjams gerokai pasistūmėti tiriant su prekyba žmonėmis, terorizmu ar prekyba narkotikais susijusius nusikaltimus nauda jau ne kartą buvo patvirtinta. Prieiga prie AIS pateikiamos informacijos yra būtina teroristinių nusikaltimų, kaip nustatyta Tarybos pamatiniame sprendime 2002/475/TVR6, arba kitų sunkių nusikaltimų, kaip nustatyta Tarybos pagrindų sprendime 2002/584/TVR7, prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais. AIS generuojami duomenys gali būti naudojami kaip tapatybės tikrinimo priemonė tais atvejais, kai trečiosios šalies pilietis sunaikina savo dokumentus ir kai nusikaltimo tyrimo metu teisėsaugos institucijos nori nustatyti tapatybę naudodamos pirštų atspaudus arba veido atvaizdą. Šiuos duomenis taip pat būtų galima naudoti kaip kriminalinės žvalgybos priemonę, padedančią rinkti įrodymus sekant nusikaltimo padarymu įtariamo asmens arba nusikaltimo aukos kelionės maršrutus. Todėl AIS pateikiami duomenys turėtų būti prieinami valstybių narių paskirtosioms institucijoms ir Europos policijos biurui (Europolas) laikantis šiame reglamente nustatytų sąlygų. Atsižvelgiant į teisėsaugos tikslus ir siekiant užtikrinti teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevenciją, atskleidimą ir tyrimą tikslais, paieška duomenų bazėje yra proporcinga, jeigu kilo ypatingas susirūpinimas dėl visuomenės saugumo. Bet kokia paieška turi būti deramai pagrįsta ir proporcinga atsižvelgiant į atitinkamą interesą;

___________

___________

6  2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (OL L 164, 2002 6 22, p. 6).

6  2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (OL L 164, 2002 6 22, p. 6).

7  2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (OL L 190, 2002 7 18, p. 1).

7  2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (OL L 190, 2002 7 18, p. 1).

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  be to, tais atvejais, kai valstybių narių institucijos bendradarbiauja tirdamos tarptautinius nusikaltimus, Europolas atlieka pagrindinį vaidmenį visoje Sąjungoje padėdamas užtikrinti nusikaltimų prevenciją, analizę ir tyrimą. Todėl, Europolas, vykdydamas jam pavestas užduotis, taip pat turėtų turėti prieigą prie AIS pagal Tarybos sprendimą 2009/371/TVR; 8

(17)  be to, tais atvejais, kai valstybių narių institucijos bendradarbiauja tirdamos tarptautinius nusikaltimus, Europolas atlieka pagrindinį vaidmenį visoje Sąjungoje padėdamas užtikrinti nusikaltimų prevenciją, analizę ir tyrimą. Todėl, Europolas, vykdydamas jam pavestas užduotis, taip pat turėtų turėti prieigą prie AIS pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/7948.Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas turėtų stebėti Europolo vykdomą asmens duomenų tvarkymą ir turėtų užtikrinti visapusišką taikomų duomenų apsaugos taisyklių laikymąsi;

___________________

___________________

8  2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimas 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo (OL L 121, 2009 5 15, p. 37).

8  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53).

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  duomenų palyginimai, pagrįsti latentiniu piršto atspaudu, kuris kaip daktiloskopinis pėdsakas gali būti randamas nusikaltimo vietoje, yra labai svarbūs užtikrinant policijos bendradarbiavimą. Galimybė latentinį pirštų atspaudą palyginti su AIS saugomais pirštų atspaudų duomenimis tais atvejais, kai esama pagrįstų priežasčių manyti, kad nusikaltimo vykdytojas arba auka gali būti įregistruoti AIS, turėtų būti labai naudinga valstybių narių teisėsaugos institucijoms užkardant, atskleidžiant ar tiriant teroristinius nusikaltimus arba kitus sunkius nusikaltimus, pvz., kai nusikaltimo vietoje rastas vienintelis įrodymas – latentiniai pirštų atspaudai;

(19)  duomenų palyginimai, pagrįsti latentiniu piršto atspaudu, kuris kaip daktiloskopinis pėdsakas gali būti randamas nusikaltimo vietoje, yra labai svarbūs užtikrinant policijos bendradarbiavimą. Galimybė latentinį pirštų atspaudą palyginti su AIS saugomais pirštų atspaudų duomenimis tais atvejais, kai esama pagrįstų priežasčių manyti, kad nusikaltimo vykdytojas arba auka gali būti įregistruoti AIS, yra reikalinga valstybių narių teisėsaugos institucijoms užkardant, atskleidžiant ar tiriant teroristinius nusikaltimus arba kitus sunkius nusikaltimus, pvz., kai nusikaltimo vietoje rastas vienintelis įrodymas – latentiniai pirštų atspaudai;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24a)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad sienų apsaugos pareigūnai turėtų prieigą prie Interpolo pavogtų ir pamestų kelionės dokumentų duomenų bazės ir atitinkamų nacionalinių ir Sąjungos duomenų bazių. Jos taip pat turėtų užtikrinti, kad sienų apsaugos pareigūnai, registruodami keliautojus iš trečiųjų šalių, kurie atvyksta į Sąjungos teritoriją arba iš jos išvyksta, visapusiškai naudotųsi savo teise prieiti prie tokių duomenų bazių;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  asmens duomenys AIS sistemoje turėtų būti saugomi ne ilgiau, nei būtina siekiant AIS tikslų. Duomenis, susijusius su trečiųjų šalių piliečiais, sienų valdymo tikslais tinka saugoti penkerius metus, siekiant išvengti poreikio pakartotinai AIS registruoti trečiųjų šalių piliečius prieš pasibaigiant šiam terminui. Kiekvieną sujungtą atvykimo ir išvykimo įrašą apie trečiųjų šalių piliečius, kurie yra Sąjungos piliečio šeimos nariai ir kuriems taikoma Direktyva 2004/38/EB10, arba trečiosios šalies piliečio, kuris pagal Sąjungos teisę naudojasi laisvo judėjimo teise, šeimos nariai ir kurie neturi Direktyvoje 2004/38/EB nurodytos leidimo gyventi kortelės, dera saugoti ne ilgiau nei vienus metus nuo paskutinio išvykimo dienos;

(25)  asmens duomenys AIS sistemoje turėtų būti saugomi ne ilgiau, nei tikrai būtina siekiant tikslų, dėl kurių tvarkomi šie duomenys. Duomenis, susijusius su trečiųjų šalių piliečiais, kurie teisėtai naudojosi AIS, ir trečiųjų šalių piliečiais, kuriems neleista atvykti trumpalaikiam buvimui {arba neleista atvykti turint kelionių vizą}, sienų valdymo tikslais pakanka saugoti dvejus metus, siekiant išvengti poreikio pakartotinai AIS registruoti trečiųjų šalių piliečius prieš pasibaigiant šiam terminui. Dėl dvejų metų duomenų saugojimo laikotarpio sumažės pakartotinės registracijos dažnumas, o tai bus naudinga visiems keliautojams, nes sutrumpės vidutinis sienos kirtimo ir laukimo prie sienos perėjimo punktų laikas. Net jei keliautojas atvyksta į Šengeno erdvę tik vieną kartą, dėl to, kad kiti keliautojai jau yra užregistruoti AIS ir neturės dar kartą būti registruojami dar nepasibaigus dvejų metų laikotarpiui, laukimo sienos perėjimo punkte laikas sutrumpės. Šis dvejų metų duomenų saugojimo laikotarpis taip pat yra būtinas siekiant sudaryti sąlygas paprasčiau kirsti sienas naudojant procedūras paspartinančias priemones ir savitarnos sistemas. Kiekvieną sujungtą atvykimo ir išvykimo įrašą apie trečiųjų šalių piliečius, kurie yra Sąjungos piliečio šeimos nariai ir kuriems taikoma Direktyva 2004/38/EB10, arba trečiosios šalies piliečio, kuris pagal Sąjungos teisę naudojasi laisvo judėjimo teise, šeimos nariai ir kurie neturi Direktyvoje 2004/38/EB nurodytos leidimo gyventi kortelės, dera saugoti ne ilgiau nei vienus metus nuo paskutinio išvykimo dienos. Pasibaigus atitinkamiems duomenų saugojimo laikotarpiams duomenys turėtų būti automatiškai ištrinami;

___________

___________

10  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, 2004 4 30, p. 77).

10  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, 2004 4 30, p. 77).

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a)  ketverių metų duomenų saugojimo laikotarpis būtinas saugant duomenis apie trečiųjų šalių piliečius, kurie iš valstybių narių teritorijos neišvyko pasibaigus leidžiamo buvimo laikotarpiui, kad būtų palengvintas tapatybės nustatymas ir grąžinimo procesas. Jeigu nėra pagrindo duomenis ištrinti anksčiau, jie turėtų būti automatiškai ištrinti pasibaigus ketverių metų laikotarpiui;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  penkerių metų duomenų saugojimo laikotarpis yra reikalingas, kad sienos apsaugos pareigūnas, prieš išduodamas keliautojui leidimą atvykti į Šengeno erdvę, galėtų atlikti būtiną rizikos analizę, kaip to reikalaujama Šengeno sienų kodekse. Prašymo išduoti vizą tvarkymas konsulinėje įstaigoje taip pat reiškia, kad, siekiant įvertinti ankstesnių vizų naudojimą ir tai, ar buvo laikomasi buvimo sąlygų, taip pat turi būti nagrinėjama pareiškėjo kelionių istorija. Dėl pasuose naudojamų spaudų atsisakymo atsiradusią spragą užpildys informacijos paieška AIS. Todėl sistemoje pateikiama kelionių istorija turėtų apimti laikotarpį, kurio pakaktų atliekant vertinimą, po kurio išduodama viza. Dėl penkerių metų duomenų saugojimo laikotarpio sumažės pakartotinės registracijos dažnumas, o tai bus naudinga visiems keliautojams, nes sutrumpės sienos kirtimo ir laukimo prie sienos perėjimo punktų laikas. Net jeigu keliautojas atvyksta į Šengeno erdvę tik vieną kartą, dėl to, kad kiti keliautojai jau yra įregistruoti AIS ir neturės dar kartą būti registruojami, laukimo pasienyje laikas sutrumpės. Šis duomenų saugojimo laikotarpis taip pat yra reikalingas siekiant palengvinti sienos perėjimą naudojant procedūras paspartinančias priemones ir savitarnos sistemas. Tokio supaprastinto režimo veiksmingumas priklauso nuo sistemoje įregistruotų duomenų. Trumpesnis duomenų saugojimo laikotarpis turėtų neigiamą poveikį sienų kontrolės trukmei. Dėl trumpesnio duomenų saugojimo laikotarpio taip pat sumažėtų keliautojų, galinčių pasinaudoti tokiu supaprastintu režimu, skaičius, o tai pažeistų AIS tikslą, t. y. palengvinti sienos kirtimą;

(26)  dvejų metų duomenų saugojimo laikotarpis saugant asmens duomenis apie trečiųjų šalių piliečius, kurie teisėtai naudojosi AIS, ir trečiųjų šalių piliečius, kuriems neleista atvykti trumpalaikiam buvimui {arba neleista atvykti turint kelionių vizą}, ir ketverių metų duomenų saugojimo laikotarpis saugant asmens duomenis apie trečiųjų šalių piliečius, kurie iš valstybių narių teritorijos neišvyko pasibaigus leidžiamo buvimo laikotarpiui, yra reikalingi, kad sienos apsaugos pareigūnas, prieš išduodamas keliautojui leidimą atvykti į Šengeno erdvę, galėtų atlikti būtiną rizikos analizę, kaip to reikalaujama Šengeno sienų kodekse. Prašymų išduoti vizą tvarkymas konsulinėje įstaigoje taip pat reiškia, kad, siekiant įvertinti ankstesnių vizų naudojimą ir tai, ar buvo laikomasi buvimo sąlygų, taip pat turi būti nagrinėjama pareiškėjo kelionių istorija. Dėl pasuose naudojamų spaudų atsisakymo atsiradusią spragą užpildys informacijos paieška AIS. Todėl sistemoje pateikiama kelionių istorija turėtų apimti laikotarpį, kurio pakaktų atliekant vertinimą, po kurio išduodama viza. Atliekant rizikos analizę pasienyje ir tvarkant prašymą išduoti vizą, turėtų būti tikrinama trečiųjų šalių piliečių kelionių istorija siekiant nustatyti, ar jie praeityje yra viršiję maksimalią leidžiamo buvimo trukmę. Todėl asmens duomenis apie trečiųjų šalių piliečius, kurie iš valstybių narių teritorijos neišvyko pasibaigus leidžiamo buvimo laikotarpiui, būtina saugoti ketverius metus, t. y. ilgiau nei asmens duomenis apie trečiųjų šalių piliečius, kurie teisėtai naudojosi sistema, ir trečiųjų šalių piliečius, kuriems neleista atvykti trumpalaikiam buvimui {arba neleista atvykti turint kelionių vizą};

Pakeitimas     23

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  tas pats penkerių metų duomenų saugojimo laikotarpis būtų reikalingas saugant duomenis apie asmenis, kurie iš valstybių narių teritorijos neišvyko pasibaigus leidžiamo buvimo laikotarpiui, kad būtų palengvintas tapatybės nustatymas ir grąžinimo procesas, ir apie asmenis, kuriems neleista atvykti trumpalaikiam buvimui arba neleista atvykti turint kelionių vizą. Jeigu nėra pagrindo duomenis ištrinti anksčiau, jie turėtų būti ištrinti pasibaigus penkerių metų laikotarpiui;

Išbraukta.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  reikėtų nustatyti tikslias taisykles, susijusias su AIS kūrimo ir veikimo pareigomis, ir valstybių narių pareigas, susijusias su prisijungimu prie AIS. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1077/2011 įsteigta Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra turėtų būti atsakinga už centralizuotos AIS kūrimą ir operacijų valdymą pagal šį reglamentą, o Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 nuostatos turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos;

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis perkeliama.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB12 taikoma asmens duomenų tvarkymui, kurį valstybės narės atlieka taikydamos šį reglamentą, išskyrus atvejus, kai valstybių narių paskirtosios ar tikrinančiosios institucijos duomenis tvarko teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais;

(30)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/6791212 taikoma asmens duomenų tvarkymui, kurį valstybės narės atlieka taikydamos šį reglamentą, išskyrus atvejus, kai valstybių narių paskirtosios ar tikrinančiosios institucijos duomenis tvarko teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo tikslais;

___________________

___________________

12  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

12  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)   valstybių narių institucijoms pagal šį reglamentą asmens duomenis tvarkant teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais, turėtų būti taikomas jų nacionalinėje teisėje nustatytas asmens duomenų apsaugos standartas, kuris atitinka Tarybos pamatinį sprendimą 2008/977/TVR13;

(31)  valstybių narių kompetentingos institucijos teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo tikslais pagal šį reglamentą tvarkydamos asmens duomenis taiko pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/68012a priimtus nacionalinius įstatymus, kitus teisės aktus ir administracines nuostatas;

___________________

___________________

 

12a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2016/680/ES dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

13 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos (OL L 350, 2008 12 30, p. 60).

 

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  nepriklausomos priežiūros institucijos, įsteigtos pagal Direktyvos 95/46/EB 28 straipsnį, turėtų stebėti, ar valstybėse narėse asmens duomenys tvarkomi teisėtai, o Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, kurio pareigybė sukurta Reglamentu (EB) Nr. 45/2001, turėtų stebėti su asmens duomenų tvarkymu susijusią Sąjungos institucijų ir įstaigų veiklą. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir priežiūros institucijos turėtų bendradarbiauti tarpusavyje stebėdami AIS;

(34)  nepriklausomos priežiūros institucijos, įsteigtos pagal Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnį, turėtų stebėti, ar valstybėse narėse asmens duomenys tvarkomi teisėtai, o Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, kurio pareigybė sukurta Reglamentu (EB) Nr. 45/2001, turėtų stebėti su asmens duomenų tvarkymu susijusią Sąjungos institucijų ir įstaigų veiklą. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir priežiūros institucijos turėtų bendradarbiauti tarpusavyje stebėdami AIS;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  nacionalinės priežiūros institucijos, įsteigtos pagal Tarybos pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 25 straipsnį, turėtų stebėti, ar valstybės narės teisėtai tvarko asmens duomenis teisėsaugos tikslais, o nacionalinės priežiūros institucijos, įsteigtos pagal Sprendimo 2009/371/TVR 33 straipsnį, turėtų stebėti, ar Europolas teisėtai tvarko duomenis;

(35)  nacionalinės priežiūros institucijos, įsteigtos pagal Direktyvos (ES) 2016/680 41 straipsnį, turėtų stebėti, ar valstybės narės teisėtai tvarko asmens duomenis teisėsaugos tikslais;

Pagrindimas

Pagal Europolo reglamento 43 straipsnį kontroliuoti, ar Europolas teisėtai tvarko duomenis, priklauso Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDAPP), o ne nacionalinių priežiūros institucijų kompetencijai.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  „<...> vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 28 straipsnio 2 dalimi buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris pateikė nuomonę <...>;

(36)  vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 28 straipsnio 2 dalimi, buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris 2016 m. rugsėjo 21 d. pateikė nuomonę;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  Pasiūlyme nustatytos griežtos prieigos prie AIS taisyklės ir būtinos apsaugos priemonės. Jame taip pat nustatyta fizinių asmenų teisė prieiti prie duomenų, juos taisyti ir ištrinti, taip pat naudotis teise į apskundimą teismine tvarka, visų pirma teise kreiptis į teismą ir teise, kad nepriklausomos valdžios institucijos užtikrintų duomenų tvarkymo operacijų priežiūrą. Todėl šiame reglamente gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje nustatytų principų, visų pirma teisės į orumą (Chartijos 1 straipsnis), vergijos ir priverčiamojo darbo uždraudimo (Chartijos 5 straipsnis), teisės į laisvę ir saugumą (Chartijos 6 straipsnis), teisės į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą (Chartijos 7 straipsnis), asmens duomenų apsaugos (Chartijos 8 straipsnis), teisės į nediskriminavimą (21 straipsnis), vaiko teisių (Chartijos 24 straipsnis), pagyvenusių žmonių teisių (Chartijos 25 straipsnis), neįgaliųjų teisių (Chartijos 26 straipsnis) ir teisės į veiksmingą teisinę gynybą (Chartijos 47 straipsnis);

(37)  Pasiūlyme nustatytos griežtos prieigos prie AIS taisyklės ir būtinos apsaugos priemonės. Jame taip pat nustatyta fizinių asmenų teisė prieiti prie duomenų, juos taisyti, papildyti ir ištrinti, taip pat naudotis teise į apskundimą teismine tvarka, visų pirma teise kreiptis į teismą ir teise, kad nepriklausomos valdžios institucijos užtikrintų duomenų tvarkymo operacijų priežiūrą. Todėl šiame reglamente gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje nustatytų principų, visų pirma teisės į orumą (Chartijos 1 straipsnis), vergijos ir priverčiamojo darbo uždraudimo (Chartijos 5 straipsnis), teisės į laisvę ir saugumą (Chartijos 6 straipsnis), teisės į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą (Chartijos 7 straipsnis), asmens duomenų apsaugos (Chartijos 8 straipsnis), teisės į nediskriminavimą (21 straipsnis), vaiko teisių (Chartijos 24 straipsnis), pagyvenusių žmonių teisių (Chartijos 25 straipsnis), neįgaliųjų teisių (Chartijos 26 straipsnis) ir teisės į veiksmingą teisinę gynybą (Chartijos 47 straipsnis);

Pakeitimas     31

Pasiūlymas dėl reglamento

37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(37a)  valstybės narės prieigos prie AIS duomenų jokiomis aplinkybėmis neturėtų naudoti kaip pagrindo išvengti savo tarptautinių įsipareigojimų pagal 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvenciją dėl pabėgėlių statuso, papildytą 1967 m. sausio 31 d. Niujorko protokolu. Taip pat ja neturėtų būti naudojamasi siekiant nesuteikti prieglobsčio prašytojams saugių ir veiksmingų teisėtų galimybių patekti į Sąjungos teritoriją, kad jie galėtų pasinaudoti savo teise į tarptautinę apsaugą;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(39a)  veikimo pradžioje turėtų būti daroma prielaida, kad visa likusi vidaus sienų kontrolė buvo panaikinta ir kad visos dabartinės Šengeno erdvės valstybės narės taiko Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/3991a III antraštinę dalį. Todėl AIS, kaip sienų valdymo priemonė, padidinanti pasienio kontrolės veiksmingumą apskaičiuojant ir stebint leidžiamo buvimo trukmę, turėtų būti plėtojama, o jos integracija į nacionalinę sienų infrastruktūrą turėtų būti parengta remiantis viena bendra erdve be vidaus sienų kontrolės, kurioje asmenys gali laisvai judėti nustatytą leidžiamo buvimo laikotarpį;

 

___________________

 

1a 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) (OL L 77, 2016 3 23, p. 1).

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

43 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43)  šiuo reglamentu, kuriuo sukuriama AIS, panaikinama pareiga antspauduoti trečiųjų šalių piliečių pasus, kurią taiko visos stojančiosios valstybės narės. Apskaičiuojant leidžiamo buvimo Šengeno erdvėje trukmę, nereikėtų atsižvelgti į buvimą valstybėse narėse, kuriam pagal tų valstybių narių stojimo aktus dar nėra visapusiškai taikomas Šengeno acquis. Tokios valstybės narės turėtų registruoti AIS trečiųjų šalių piliečių buvimą, tačiau sistemoje įdiegta automatinė skaičiuoklė neturėtų įskaičiuoti tokio buvimo į bendrą leidžiamo buvimo trukmę;

(43)  šiuo reglamentu, kuriuo sukuriama AIS, panaikinama pareiga antspauduoti trečiųjų šalių piliečių pasus, kurią taiko visos stojančiosios valstybės narės;

Pakeitimas     34

Pasiūlymas dėl reglamento

44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44)  šis reglamentas nedaro poveikio Direktyvos 2004/38/EB taikymui;

(44)  (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

51 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(51)  šis reglamentas yra aktas, grindžiamas Šengeno acquis ar kitaip su juo susijęs, kaip apibrėžta atitinkamai 2003 m. Stojimo akto 3 straipsnio 2 dalyje, 2005 m. Stojimo akto 4 straipsnio 2 dalyje ir 2011 m. Stojimo akto 4 straipsnio 2 dalyje,

Išbraukta.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šiuo reglamentu sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (toliau – AIS), kurioje registruojama ir laikoma informacija apie valstybių narių išorės sienas kertančių trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir išvykimo datą, laiką ir vietą, kad būtų galima apskaičiuoti jų buvimo trukmę ir kad, pasibaigus leidžiamo buvimo trukmei, būtų generuojami valstybėms narėms skirti perspėjimai, taip pat registruojama informacija apie atsisakymo leisti atvykti trečiųjų šalių piliečiams, kuriems neleista atvykti trumpalaikiam buvimui arba atsisakyta leisti atvykti turint kelionių vizą, datą, laiką ir vietą, taip pat informacija apie valstybės narės instituciją, kuri atsisakė leisti atvykti, ir tokio atsisakymo priežastys.

1.  Šiuo reglamentu sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (toliau – AIS), kurioje registruojama ir laikoma informacija apie valstybių narių išorės sienas kertančių trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir išvykimo datą, laiką ir vietą, kad būtų galima apskaičiuoti jų leidžiamo buvimo trukmę ir kad, pasibaigus leidžiamo buvimo trukmei, būtų generuojami valstybėms narėms skirti perspėjimai, taip pat registruojama informacija apie atsisakymo leisti atvykti trečiųjų šalių piliečiams, kuriems neleista atvykti trumpalaikiam buvimui arba atsisakyta leisti atvykti turint kelionių vizą, datą, laiką ir vietą, taip pat informacija apie valstybės narės instituciją, kuri atsisakė leisti atvykti, ir tokio atsisakymo priežastys.

Pakeitimas     37

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šio reglamento IV skyriuje taip pat nustatomos sąlygos, kuriomis valstybių narių paskirtosios teisėsaugos institucijos ir Europos policijos biuras (toliau – Europolas) gali gauti prieigą prie AIS teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais.

2.  Šio reglamento IV skyriuje taip pat nustatomos sąlygos ir apribojimai, kuriais valstybių narių paskirtosios teisėsaugos institucijos ir Europos policijos biuras (toliau – Europolas) gali gauti prieigą prie AIS teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a)  paskirtos teisėsaugos institucijos – institucijos, kurios yra atsakingos už teroristinių ar kitų sunkių nusikaltimų prevenciją, atskleidimą ar tyrimą ir kurias skiria valstybės narės pagal 26 straipsnį;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 8 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8)  trumpalaikė viza – valstybės narės išduotas leidimas, skirtas numatomam buvimui valstybių narių teritorijoje, kurio trukmė neviršija 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį;

8)  trumpalaikė viza – viza, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 810/20091a 2 straipsnio 2 dalies a punkte;

 

___________________

 

1a 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (OL L 243, 2009 9 15, p. 1).

Pagrindimas

Užuot apibrėžus trumpalaikę vizą, siūloma kryžminė nuoroda į Vizų kodeksą.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 9 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9)  kelionių viza – valstybės narės išduotas leidimas būti dviejų ar daugiau valstybių narių teritorijoje numatytą laiką – ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį, jeigu prašymą pateikiantis asmuo neketina būti tos pačios valstybės narės teritorijoje ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį;

9)  kelionių viza – valstybės narės išduotas leidimas būti dviejų ar daugiau valstybių narių teritorijoje numatytą laiką – 12 mėnesių per bet kurį 15 mėnesių laikotarpį, jeigu prašymą pateikiantis asmuo nebūna tos pačios valstybės narės teritorijoje ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį;

Pagrindimas

Ši kelionių vizos apibrėžtis suderinama su Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimu šia tema.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 15 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

15)  pirštų atspaudų duomenys – duomenys, susiję su dešinės rankos, o jeigu jos nėra, tuomet kairės rankos smiliaus, didžiojo, bevardžio ir mažojo piršto atspaudais, arba latentiniai pirštų atspaudai;

15)  pirštų atspaudų duomenys – duomenys, susiję su dešinės rankos, o jeigu jos nėra, tuomet kairės rankos smiliaus, didžiojo, bevardžio ir mažojo piršto atspaudais ir esantys pakankamos vaizdo skiriamosios gebos ir kokybės, kad juos būtų galima naudoti automatizuotai biometrinei patikrai, arba latentiniai pirštų atspaudai;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 20 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

20)  FRONTEX – Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra, įsteigta Reglamentu (EB) Nr. 2007/2004;

20)  FRONTEX – Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/16241a;;

 

___________________

 

1a 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB (OL L 251, 2016 9 16, p. 1).

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 21 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

21)  priežiūros institucija – bet kuri priežiūros institucija, įsteigta pagal Direktyvos 95/46/EB 28 straipsnį;

Išbraukta.

Pakeitimas     44

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 22 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

22)  nacionalinė priežiūros institucija – terminas, vartojamas kalbant apie teisėsaugos tikslus, reiškia bet kurią pagal Tarybos pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 25 straipsnį įsteigtą priežiūros instituciją;

Išbraukta.

Pakeitimas     45

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 23 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

23)  nacionalinė priežiūros įstaiga – bet kuri priežiūros institucija, įsteigta pagal Sprendimo 2009/371/TVR 33 straipsnį;

Išbraukta.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Direktyvos 95/46/EB 2 straipsnyje apibrėžti terminai turi tą pačią reikšmę ir šiame reglamente, jeigu asmens duomenis tvarko valstybių narių institucijos šio reglamento 5 straipsnyje nustatytais tikslais.

2.  Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnyje apibrėžti terminai turi tą pačią reikšmę ir šiame reglamente, jeigu asmens duomenis tvarko valstybių narių institucijos šio reglamento 5 straipsnio 1 dalyje nustatytais tikslais.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 2 straipsnyje apibrėžti terminai turi tą pačią reikšmę ir šiame reglamente, jeigu asmens duomenis pagal šį reglamentą tvarko valstybių narių institucijos teisėsaugos tikslais.

3.  Direktyvos (ES) 2016/680 3 straipsnyje apibrėžti terminai turi tą pačią reikšmę ir šiame reglamente, jeigu asmens duomenis tvarko valstybių narių institucijos šio reglamento 5 straipsnio 1a dalyje nustatytais teisėsaugos tikslais.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio antraštė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

AIS sukūrimas

AIS kūrimas ir operacijų valdymas

Pakeitimas     49

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (toliau – „eu-LISA“) sukuria AIS ir užtikrina jos operacijų valdymą, įskaitant 14 straipsnio 1 dalies f punkte ir 15 straipsnyje nurodytas biometrinių duomenų tvarkymo funkcijas.

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (toliau – „eu-LISA“) sukuria AIS ir užtikrina jos operacijų valdymą, įskaitant 14 straipsnio 1 dalies f punkte ir 15 straipsnyje nurodytas biometrinių duomenų tvarkymo funkcijas ir deramą saugumą.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio antraštė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

AIS tikslas

AIS tikslai

Pakeitimas     51

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įrašydama ir saugodama informaciją apie išorės sienas kertančių trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti atvykti datą, laiką ir vietą bei suteikdama valstybėms narėms prie prieigą jos, AIS:

1.  (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

 

 

Pakeitimas     52

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  leidžia nustatyti ir išaiškinti užsibuvusius asmenis (be kita ko, valstybių narių teritorijoje) ir sudaro sąlygas valstybių narių kompetentingoms nacionalinėms institucijoms imtis tinkamų priemonių, įskaitant grąžinimo galimybių praplėtimą;

c)  leidžia nustatyti ir išaiškinti užsibuvusius asmenis ir sudaro sąlygas valstybių narių kompetentingoms nacionalinėms institucijoms imtis tinkamų priemonių;

 

 

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  atlaisvina patikrinimų kertant sienas atlikimui skirtus išteklius, nes šiuos patikrinimus galima automatizuoti, ir sudaro sąlygas daugiau dėmesio skirti trečiųjų šalių piliečių įvertinimui;

e)  sudaro sąlygas automatizuoti trečiųjų šalių piliečių patikrinimus kertant sienas;

Pakeitimas     54

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j)  prisideda prie teroristinių ar kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo;

Išbraukta.

Pakeitimas     55

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  sudaro sąlygas nustatyti įtariamų teroristų, nusikaltėlių, taip pat išorės sienas kertančių aukų tapatybę ir juos sulaikyti;

Išbraukta.

Pakeitimas     56

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos l punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

l)  leidžia generuoti informaciją apie įtariamų teroristų, nusikaltėlių, taip pat aukų kelionių istoriją, skirtą teroristiniams arba sunkiems nusikaltimams tirti.

Išbraukta.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Suteikdama prieigą teisėsaugos institucijoms laikantis šiame reglamente išdėstytų sąlygų, AIS:

 

a)  prisideda prie teroristinių ar kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo;

 

b)  sudaro sąlygas nustatyti įtariamų teroristų ir nusikaltėlių tapatybę ir juos sulaikyti, taip pat nustatyti išorės sienas kertančių aukų tapatybę;

 

c)  sudaro sąlygas rinkti informaciją apie įtariamų teroristų ir nusikaltėlių, taip pat aukų kelionių istoriją, skirtą teroristiniams arba sunkiems nusikaltimams tirti.

Pakeitimas     58

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Kad trečiųjų šalių piliečiams, kurie dažnai keliauja ir yra iš anksto patikrinti, būtų paprasčiau kirsti sienas, valstybės narės, laikydamosi Reglamento (ES) Nr. 2016/399 8e straipsnio, gali priimti nacionalines supaprastinimo programas ir susieti jas su AIS.

 

AIS sudaro sąlygas Reglamento (ES) 2016/399 8e straipsnyje nurodytoms nacionalinėms kompetentingoms institucijoms turėti prieigą prie informacijos apie ankstesnius trumpalaikio buvimo atvejus arba atsisakymo leisti atvykti atvejus, kai jos nagrinėja prašymus leisti dalyvauti nacionalinėse supaprastinimo programose ir priima 23 straipsnyje nurodytus sprendimus.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kiekvienoje valstybėje narėje veikianti ir bendromis techninėmis specifikacijomis pagrįsta vienoda nacionalinė sąsaja, kuri yra tokia pati visose valstybėse narėse ir per kurią centrinė sistema sujungiama su valstybių narių nacionaline sienų infrastruktūra;

b)  kiekvienoje valstybėje narėje veikianti ir bendromis techninėmis specifikacijomis pagrįsta vienoda nacionalinė sąsaja, kuri yra tokia pati visose valstybėse narėse ir per kurią centrinė sistema saugiai sujungiama su valstybių narių nacionaline sienų infrastruktūra;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  centrinės sistemos ir vienodų nacionalinių sąsajų ryšių infrastruktūra.

d)  saugi ir šifruota centrinės sistemos ir vienodų nacionalinių sąsajų ryšių infrastruktūra.

 

(Horizontalusis pakeitimas, taikomas visam tekstui.)

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  gautų ir importuotų su viza susijusius duomenis tiesiogiai iš VIS, kai AIS norima atnaujinti duomenis, jeigu viza panaikinama, atšaukiama arba pratęsiama pagal šio reglamento 17 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 767/2008 13, 14 ir 18a straipsnius;

b)  gautų ir importuotų su viza susijusius duomenis tiesiogiai iš VIS, kai AIS norima atnaujinti įrašus, jeigu viza panaikinama, atšaukiama arba pratęsiama pagal šio reglamento 17 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 767/2008 13, 14 ir 18a straipsnius;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  patikrintų vizos autentiškumą ir galiojimą arba patikrintų, ar įvykdytos Reglamento (ES) 2016/399 6 straipsnyje nurodytos atvykimo į valstybių narių teritoriją sąlygos, kaip nustatyta šio reglamento 21 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 767/2008 18 straipsnio 2 dalyje;

c)  prie išorės sienų patikrintų vizos autentiškumą ir galiojimą arba patikrintų, ar įvykdytos Reglamento (ES) 2016/399 6 straipsnyje nurodytos atvykimo į valstybių narių teritoriją sąlygos, kaip nustatyta šio reglamento 21 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 767/2008 18 straipsnio 2 dalyje;

Pagrindimas

Patikslinamas tekstas.

Pakeitimas     63

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kiekviena kompetentinga institucija užtikrina, kad, naudojant AIS, trečiųjų šalių piliečiai nebūtų diskriminuojami dėl lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos ir kad būtų visapusiškai gerbiamas žmogaus orumas bei asmens neliečiamybė. Ypač daug dėmesio skiriama ypatingai vaikų, vyresnio amžiaus žmonių ir neįgaliųjų padėčiai. Saugant vaiko duomenis svarbiausias prioritetas yra vaiko interesai.

2.  Kiekviena kompetentinga institucija užtikrina, kad, naudojant AIS, trečiųjų šalių piliečiai nebūtų diskriminuojami dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos ir kad būtų visapusiškai gerbiamas žmogaus orumas bei asmens neliečiamybė. Ypač daug dėmesio skiriama ypatingai vaikų, vyresnio amžiaus žmonių ir neįgaliųjų padėčiai. Saugant vaiko duomenis svarbiausias prioritetas yra vaiko interesai.

Pagrindimas

Suderinta su ES pagrindinių teisių chartija.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Sienų apsaugos pareigūnai, fiksuodami AIS skirtus biometrinius duomenis, visapusiškai gerbia žmogiškąjį orumą, visų pirma tais atvejais, kai kyla sunkumų fiksuojant veido atvaizdus arba imant pirštų atspaudus.

Pakeitimas     65

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Apskaičiuojant leidžiamo buvimo Šengeno erdvėje trukmę neatsižvelgiama į buvimą valstybėse narėse, kurios pagal atitinkamus savo stojimo aktus dar visapusiškai netaiko Šengeno acquis. Tos valstybės narės AIS registruoja trečiųjų šalių piliečių buvimą. Tačiau sistemoje veikianti automatinė skaičiuoklė neįtraukia buvimo valstybėse narėse, kurios dar visapusiškai netaiko Šengeno acquis, trukmės į leidžiamo buvimo laikotarpį.

Išbraukta.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  AIS įdiegiamas mechanizmas, kuris vos pasibaigus leidžiamo buvimo trukmei automatiškai nustato, kuriuose atvykimo ir (arba) išvykimo įrašuose nėra duomenų apie išvykimą, ir nustato įrašus, iš kurių matyti, kad viršytas maksimalus leidžiamo buvimo terminas.

1.  (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas     67

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Pagal 31 straipsnį, likus trims mėnesiams iki numatyto duomenų apie užsibuvusius asmenis ištrynimo dienos, valstybės narės iš anksto automatiškai informuojamos apie šį ištrynimą, kad galėtų imtis tinkamų priemonių.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kad trečiųjų šalių piliečiai bet kuriuo metu galėtų patikrinti likusią leidžiamo buvimo trukmę, jie, naudodamiesi saugia internetine prieiga prie saityno paslaugos, kurios prieglobą savo dviejose techninėse stotyse vykdo „eu-LISA“, turėtų turėti galimybę įvesti pagal 14 straipsnio 1 dalies b punktą reikalaujamus duomenis, įskaitant numatomas atvykimo ir išvykimo datas. Saityno paslauga besinaudojančiam trečiosios šalies piliečiui, kuris įvedė minėtus duomenis, pateikiamas atsakymas „Gerai“ (angl. OK) arba „Negerai“ (angl. NOT OK). Saityno paslaugos teikimui naudojama atskira tik skaitymo režimu prieinama duomenų bazė, kuri kas dieną atnaujinama taikant vienpusio AIS duomenų poaibio išgavimo procedūrą, per kurią surenkami tik būtiniausi duomenys.

1.  Kad trečiųjų šalių piliečiai bet kuriuo metu galėtų patikrinti likusią leidžiamo buvimo trukmę, jie, naudodamiesi saugia internetine prieiga prie saityno paslaugos, kurios prieglobą savo dviejose techninėse stotyse vykdo „eu-LISA“, turėtų turėti galimybę įvesti pagal 14 straipsnio 1 dalies b punktą reikalaujamus duomenis, įskaitant numatomas atvykimo ir išvykimo datas. Saityno paslauga besinaudojančiam trečiosios šalies piliečiui, kuris įvedė minėtus duomenis, pateikiamas atsakymas „Gerai“ (angl. OK) arba „Negerai“ (angl. NOT OK). Saityno paslaugos teikimui naudojama atskira tik skaitymo režimu prieinama duomenų bazė, kuri kas dieną atnaujinama taikant vienpusio AIS duomenų poaibio išgavimo procedūrą, per kurią surenkami tik būtiniausi duomenys. „eu-LISA“ yra duomenų valdytoja, atsakinga už saityno paslaugos saugumą, už paslaugai naudojamų asmens duomenų saugumą ir asmens duomenų persiuntimo iš centrinės sistemos į saityno paslaugą saugumą. Siekdama apibrėžti konkrečius saityno paslaugos saugumo poreikius, „eu-LISA“ atlieka informacijos saugumo rizikos vertinimą.

Pagrindimas

EDAPP pasiūlytas patikslinimas.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Vežėjai gali naudoti saugią interneto prieigą prie 1 dalyje nurodytos saityno paslaugos, kad patikrintų, ar trečiosios šalies piliečio turima vienkartinė arba dvigubo atvykimo viza jau buvo panaudota. Vežėjas pateikia 14 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytus duomenis. Saityno paslauga besinaudojantiems vežėjams, kurie įvedė minėtus duomenis, pateikiamas atsakymas „Gerai“ (angl. OK) arba „Negerai“ (angl. NOT OK). Vežėjai gali saugoti išsiųstą informaciją ir gautą atsakymą.

2.  Vežėjai gali naudoti saugią interneto prieigą prie 1 dalyje nurodytos saityno paslaugos, kad patikrintų, ar trečiosios šalies piliečio turima vienkartinė arba dvigubo atvykimo viza jau buvo panaudota. Vežėjas pateikia 14 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytus duomenis. Saityno paslauga besinaudojantiems vežėjams, kurie įvedė minėtus duomenis, pateikiamas atsakymas „Gerai“ (angl. OK) arba „Negerai“ (angl. NOT OK). Vežėjai sukuria tapatumo nustatymo sistemą, kuria užtikrina, kad prie saityno paslaugos galėtų prisijungti tik leidimus turintys darbuotojai. Vežėjai tik atitinkamų trečiųjų šalių piliečių informavimo tikslu gali ne ilgiau kaip 48 valandas saugoti išsiųstą informaciją ir gautą atsakymą, kurioms pasibaigus duomenys automatiškai ištrinami.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Sienos apsaugos institucijos pagal 21 straipsnį patikrina, ar AIS sukurta ankstesnė trečiosios šalies piliečio asmens byla, ir patikrina tokio piliečio tapatybę. Jeigu trečiosios šalies pilietis išankstinei duomenų registracijai arba patikrinimo kertant sieną metu naudoja savitarnos sistemą [ar nereikėtų šios savitarnos sistemos apibūdinti arba paaiškinti?], tikrinimą galima atlikti naudojant savitarnos sistemą.

1.  Sienos apsaugos institucijos pagal 21 straipsnį patikrina, ar AIS sukurta ankstesnė trečiosios šalies piliečio asmens byla, ir patikrina tokio piliečio tapatybę. Jeigu trečiosios šalies pilietis išankstinei duomenų registracijai arba patikrinimo kertant sieną metu naudoja savitarnos sistemą, tikrinimą galima atlikti naudojant savitarnos sistemą.

Pakeitimas     71

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu sistemoje yra sukurta ankstesnė asmens byla, sienos apsaugos institucija prireikus atnaujina asmens bylos duomenis, kiekvieno atvykimo ir išvykimo atveju įveda atvykimo ir (arba) išvykimo įrašą, kaip nurodyta 14 ir 15 straipsniuose, arba, kai taikoma, įrašą apie atsisakymą leisti atvykti pagal 16 straipsnį. Tas įrašas susiejamas su atitinkamo trečiosios šalies piliečio asmens byla. Kai taikytina, 17 straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys įtraukiami į asmens bylą, o 17 straipsnio 3 ir 4 dalyje nurodyti duomenys pridedami prie atitinkamo trečiosios šalies piliečio atvykimo ir (arba) išvykimo įrašo. Į trečiosios šalies piliečio asmens bylą įtraukiami įvairūs kelionės dokumentai ir (arba) tapatybės, kuriuos (-ias) jis naudoja teisėtai. Jeigu ankstesnė byla yra įregistruota ir trečiosios šalies pilietis pateikia kelionės dokumentą, kuris skiriasi nuo anksčiau įregistruoto kelionės dokumento, 14 straipsnio 1 dalies f punkte nurodyti duomenys taip pat atnaujinami, jeigu iš naujo kelionės dokumento lusto galima elektroniniu būdu išgauti įrašytą veido atvaizdą.

2.  Jeigu sistemoje yra sukurta ankstesnė asmens byla, sienos apsaugos institucija prireikus atnaujina asmens bylos duomenis, kiekvieno atvykimo ir išvykimo atveju įveda atvykimo ir (arba) išvykimo įrašą, kaip nurodyta 14 ir 15 straipsniuose, arba, kai taikoma, įrašą apie atsisakymą leisti atvykti pagal 16 straipsnį. Tas įrašas susiejamas su atitinkamo trečiosios šalies piliečio asmens byla. Kai taikytina, 17 straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys įtraukiami į asmens bylą, o 17 straipsnio 3 ir 4 dalyje nurodyti duomenys pridedami prie atitinkamo trečiosios šalies piliečio atvykimo ir (arba) išvykimo įrašo. Į trečiosios šalies piliečio asmens bylą įtraukiami įvairūs kelionės dokumentai ir (arba) tapatybės, kuriuos (-ias) jis naudoja teisėtai. Jeigu ankstesnė byla yra įregistruota ir trečiosios šalies pilietis pateikia galiojantį kelionės dokumentą, kuris skiriasi nuo anksčiau įregistruoto kelionės dokumento, 14 straipsnio 1 dalies f punkte nurodyti duomenys taip pat atnaujinami, jeigu iš naujo kelionės dokumento lusto galima elektroniniu būdu išgauti įrašytą veido atvaizdą.

Pakeitimas     72

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Tais atvejais, kai būtina įvesti arba atnaujinti vizos turėtojo asmens bylos duomenis, sienos apsaugos institucijos gali 14 straipsnio 1 dalies d, e ir g punktuose nurodytus duomenis gauti ir importuoti tiesiogiai iš VIS pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 18a straipsnį.

3.  Tais atvejais, kai būtina įvesti arba atnaujinti vizos turėtojo asmens bylos duomenis, sienos apsaugos institucijos gali 14 straipsnio 1 dalies d–g punktuose nurodytus duomenis gauti ir importuoti tiesiogiai iš VIS pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 18a straipsnį.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.   Jeigu trečiosios šalies pilietis išankstinei duomenų registracijai naudoja savitarnos sistemą, taikomas Reglamento (ES) 2016/399 8c straipsnis. Tokiu atveju trečiosios šalies pilietis gali iš anksto registruoti asmens bylos duomenis arba, jei taikytina, duomenis, kuriuos reikia atnaujinti. Duomenis turi patvirtinti sienos apsaugos pareigūnas, kai pagal Reglamentą (ES) 2016/399 būna priimtas sprendimas leisti atvykti arba neleisti atvykti. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas tikrinimas vykdomas naudojant savitarnos sistemą. 14 straipsnio 1 dalies d, e ir g punktuose nurodytus duomenis galima gauti ir importuoti tiesiogiai iš VIS.

5.   Jeigu trečiosios šalies pilietis išankstinei duomenų registracijai naudoja savitarnos sistemą, taikomas Reglamento (ES) 2016/399 8c straipsnis. Tokiu atveju trečiosios šalies pilietis gali iš anksto registruoti asmens bylos duomenis arba, jei taikytina, duomenis, kuriuos reikia atnaujinti. Duomenis turi patvirtinti sienos apsaugos pareigūnas, kai pagal Reglamentą (ES) 2016/399 būna priimtas sprendimas leisti atvykti arba neleisti atvykti. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas tikrinimas vykdomas naudojant savitarnos sistemą. 14 straipsnio 1 dalies d–g punktuose nurodytus duomenis galima gauti ir importuoti tiesiogiai iš VIS.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio antraštė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vizų turėtojų asmens duomenys

Trečiųjų šalių piliečių, kuriems taikoma pareiga kertant išorės sienas turėti vizą, asmens duomenys

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Sienos apsaugos institucija sukuria vizą turinčio trečiosios šalies piliečio bylą įvesdama šiuos duomenis:

1.  Sienos apsaugos institucija sukuria trečiosios šalies piliečio, kuriam taikoma pareiga kertant išorės sienas turėti vizą, bylą įvesdama šiuos duomenis:

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kelionės dokumento (-ų) rūšį (-is), numerį (-ius) ir išdavusios šalies trijų raidžių kodą;

b)  kelionės dokumento (-ų) rūšį (-is), numerį (-ius) ir kelionės dokumentą (-us) išdavusios šalies trijų raidžių kodą;

Pagrindimas

Patikslinamas tekstas.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies f punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)   veido atvaizdą, jei įmanoma, išgautą elektroniniu būdu iš elektroninio mašininio nuskaitymo kelionės dokumento, o jeigu neįmanoma, tuomet fotografuojant vietoje;

f)  automatizuotai biometrinei patikrai pakankamos vaizdo raiškos ir kokybės veido atvaizdą, jei įmanoma, išgautą elektroniniu būdu iš elektroninio mašininio nuskaitymo kelionės dokumento arba iš VIS, o jeigu neįmanoma, tuomet fotografuojant vietoje;

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kaskart vizą turinčiam trečiosios šalies piliečiui atvykstant, į atvykimo ir (arba) išvykimo įrašą įvedami toliau nurodyti duomenys apie jį. Tas įrašas su to trečiosios šalies piliečio asmens byla susiejamas naudojant atskirą nuorodos numerį, kurį AIS priskiria sukuriant tą bylą:

2.  Kaskart trečiosios šalies piliečiui, kuriam taikoma pareiga kertant išorės sienas turėti vizą, atvykstant, į atvykimo ir (arba) išvykimo įrašą įvedami šie duomenys, kurie su to asmens byla susiejami naudojant individualų identifikavimo numerį, kurį AIS paskiria sukuriant tą bylą:

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu, pasibaigus leidžiamo buvimo laikotarpiui nėra išvykimo duomenų, atvykimo ir (arba) išvykimo įrašas sistemoje pažymimas žyma arba vėliavėle, o duomenys apie vizą turintį trečiosios šalies pilietį, kuris laikomas užsibuvusiu, įrašomi į 11 straipsnyje nurodytą sąrašą.

4.  Jeigu, pasibaigus leidžiamo buvimo trukmei nėra išvykimo duomenų, atvykimo ir (arba) išvykimo įrašas sistemoje pažymimas žyma arba vėliavėle, o duomenys apie vizą turintį trečiosios šalies pilietį, kuris laikomas užsibuvusiu, įrašomi į 11 straipsnyje nurodytą sąrašą.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Norint sukurti vizą turinčio trečiosios šalies piliečio asmens bylą, 1 dalies d, e ir g punktuose nurodytus duomenis sienos apsaugos institucija pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 18a straipsnį gali gauti ir importuoti tiesiogiai iš VIS.

5.  Norint sukurti arba atnaujinti trečiosios šalies piliečio, kuriam taikoma pareiga kertant išorės sienas turėti vizą, asmens bylos duomenis arba atvykimą ir (arba) išvykimą, 1 dalies d–g punktuose nurodytus duomenis sienos apsaugos institucija pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 18a straipsnį gali gauti ir importuoti tiesiogiai iš VIS.

Pakeitimas     81

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Jeigu vizą turintis trečiosios šalies pilietis naudojasi valstybės narės nacionaline supaprastinimo programa pagal Reglamento (ES) Nr. 2016/399 8e straipsnį, atitinkama valstybė narė gali įtraukti į to trečiosios šalies piliečio asmens bylą pranešimą, kuriame nurodoma atitinkama nacionalinė supaprastinimo programa.

Pagrindimas

Sienos apsaugos pareigūnams būtų naudinga žinoti, ar asmuo buvo iš anksto patikrintas ir jam buvo leista naudotis nacionaline supaprastinimo programa vienoje iš valstybių narių.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Dėl trečiųjų šalių piliečių, kuriems netaikoma pareiga turėti vizą, sienos apsaugos institucija į jų asmens bylą įveda 14 straipsnio 1 dalies a, b, c ir f punktuose nurodytus duomenis. Be to, į to asmens bylą sienos apsaugos institucija, atsižvelgdama į Komisijos pagal 61 straipsnio 2 dalį patvirtintas pirštų atspaudų raiškos ir naudojimo specifikacijas, įveda keturių dešinės rankos, o jeigu jos nėra, tuomet tų pačių kairės rankos pirštų – smiliaus, didžiojo, bevardžio ir mažojo – atspaudus. Trečiųjų šalių piliečiams, kuriems netaikoma pareiga turėti vizą, taikomos 14 straipsnio 2–4 dalys.

1.  Dėl trečiųjų šalių piliečių, kuriems netaikoma pareiga turėti vizą, sienos apsaugos institucija į jų asmens bylą įveda 14 straipsnio 1 dalies a, b, c ir f punktuose nurodytus duomenis. Be to, į to asmens bylą sienos apsaugos institucija, atsižvelgdama į Komisijos pagal 61 straipsnio 2 dalį patvirtintas pirštų atspaudų raiškos ir naudojimo specifikacijas, įveda keturių dešinės rankos, o jeigu jos nėra, tuomet tų pačių kairės rankos pirštų – smiliaus, didžiojo, bevardžio ir mažojo – atspaudus. Trečiųjų šalių piliečiams, kuriems netaikoma pareiga turėti vizą, atitinkamai taikomos 14 straipsnio 2–4 dalys.

Pakeitimas     83

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vis dėlto, jeigu pirštų atspaudų negalima fiziškai paimti tik laikinai, asmuo pirštų atspaudus turi duoti, kai atvyksta kitą kartą. Sienos apsaugos institucijos turi teisę prašyti išsamiau paaiškinti, dėl kokių priežasčių laikinai negalima duoti pirštų atspaudų.

Vis dėlto, jeigu pirštų atspaudų negalima fiziškai paimti tik laikinai, asmuo pirštų atspaudus turi duoti, kai atvyksta kitą kartą. Sienos apsaugos institucijos turi teisę prašyti išsamiau paaiškinti, dėl kokių priežasčių laikinai negalima duoti pirštų atspaudų. Šios priežastys nurodomos asmens byloje tol, kol asmuo galės duoti pirštų atspaudus, bet ne ilgiau nei tos asmens bylos saugojimo laikotarpį.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu atitinkamam asmeniui reikalavimas duoti pirštų atspaudus netaikomas dėl teisinių arba faktinių priežasčių pagal 2 arba 3 dalį, specialiame duomenų laukelyje nurodoma „netaikoma“. Sistema leidžia atskirti atvejus, kai pirštų atspaudų nereikalaujama duoti dėl teisinių priežasčių ir kai jų neįmanoma duoti dėl faktinių priežasčių.

4.  Jeigu atitinkamam asmeniui reikalavimas duoti pirštų atspaudus netaikomas dėl teisinių arba faktinių priežasčių pagal 2 arba 3 dalį, specialiame duomenų laukelyje nurodoma „netaikoma“. Sistema leidžia atskirti atvejus, kai pirštų atspaudų nereikalaujama duoti dėl teisinių priežasčių ir kai jų neįmanoma duoti dėl faktinių priežasčių. Jeigu pirštų atspaudų neįmanoma duoti dėl laikinų fizinių priežasčių, apie tai padaromas įrašas.

Pakeitimas     85

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu pagal Reglamento (ES) 2016/399 14 straipsnį ir jo V priedą sienos apsaugos institucija priima sprendimą neleisti atvykti šio reglamento 2 straipsnio 2 dalyje nurodytam trečiosios šalies piliečiui į valstybių narių teritoriją ir kai atitinkamo trečiosios šalies piliečio byla anksčiau nebuvo registruota AIS, sienos apsaugos institucija sukuria to trečiosios šalies piliečio bylą, kurioje įveda pagal 14 straipsnio 1 dalį reikalaujamus duomenis, jeigu trečiųjų šalių piliečiai turi vizą, ir pagal 15 straipsnio 1 dalį reikalaujamus duomenis, jeigu trečiųjų šalių piliečiams reikalavimas turėti vizą netaikomas.

1.  Jeigu pagal Reglamento (ES) Nr. 2016/399 14 straipsnį ir jo V priedą sienos apsaugos institucija priima sprendimą neleisti atvykti šio reglamento 2 straipsnio 2 dalyje nurodytam trečiosios šalies piliečiui į valstybių narių teritoriją ir kai atitinkamo trečiosios šalies piliečio byla anksčiau nebuvo registruota AIS, sienos apsaugos institucija sukuria to trečiosios šalies piliečio bylą, kurioje įveda pagal 14 straipsnio 1 dalį reikalaujamus raidinius skaitmeninius duomenis, jeigu trečiųjų šalių piliečiai turi vizą, ir pagal 15 straipsnio 1 dalį reikalaujamus raidinius skaitmeninius duomenis, jeigu trečiųjų šalių piliečiams reikalavimas turėti vizą netaikomas.

Pagrindimas

Nėra svarios priežasties rinkti ir saugoti trečiųjų šalių piliečių, kuriems neleista atvykti į valstybės narės teritoriją ir kurie nekerta išorės sienos, biometrinius asmens duomenis.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  bet koks kitas valstybės narės kompetentingų institucijų sprendimas, priimtas vadovaujantis nacionalinės teisės aktais, pagal kurį atvykimo į valstybių narių teritoriją arba buvimo joje sąlygų neatitinkantis arba nebeatitinkantis trečiosios šalies pilietis išsiunčiamas arba turi išvykti.

b)  bet koks kitas valstybės narės kompetentingų institucijų sprendimas, priimtas vadovaujantis nacionalinės teisės aktais, pagal kurį atvykimo į valstybių narių teritoriją arba buvimo joje sąlygų neatitinkantis arba nebeatitinkantis trečiosios šalies pilietis išsiunčiamas arba išvyksta savanoriškai.

Pagrindimas

Terminija suderinama su Grąžinimo direktyva.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tokiu atveju taikomas Reglamento (ES) 2016/399 12 straipsnis, o jeigu ta prezumpcija paneigiama pateikiant įrodymus, kad atitinkamas trečiosios šalies pilietis laikėsi su trumpalaikiu buvimu susijusių sąlygų, kompetentingos institucijos prireikus sukuria AIS to trečiosios šalies piliečio asmens bylą arba atnaujina vėliausią atvykimo ir (arba) išvykimo įrašą, įvesdamos trūkstamus duomenis pagal 14 ir 15 straipsnius arba ištrindamos esamą bylą, jeigu taikomos 32 straipsnio nuostatos.

Tokiu atveju taikomas Reglamento (ES) 2016/399 12 straipsnis, o jeigu ta prezumpcija paneigiama pagal to reglamento 12 straipsnio 3 dalį, kompetentingos institucijos prireikus sukuria AIS to trečiosios šalies piliečio asmens bylą arba atnaujina vėliausią atvykimo ir (arba) išvykimo įrašą, įvesdamos trūkstamus duomenis pagal 14 ir 15 straipsnius arba ištrindamos esamą bylą, jeigu taikomos 32 straipsnio nuostatos.

Pagrindimas

Užuot perrašinėjus nuostatas, pridedama kryžminė nuoroda į taikytiną Šengeno sienų kodekso nuostatą.

Pakeitimas     88

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu atlikus 2 dalyje nurodytų duomenų paiešką paaiškėja, kad duomenys apie trečiosios šalies pilietį įrašyti į AIS, kompetentinga institucija gali susipažinti su to trečiosios šalies piliečio asmens bylos duomenimis ir su ja susietais atvykimo ir (arba) išvykimo įrašais.

3.  Jeigu atlikus 2 dalyje nurodytų duomenų paiešką paaiškėja, kad duomenys apie trečiosios šalies pilietį įrašyti į AIS, kompetentinga institucija gali susipažinti su to trečiosios šalies piliečio asmens bylos duomenimis ir su ja susietais atvykimo ir (arba) išvykimo įrašais bei atsisakymo leisti atvykti įrašais ir pagrindimais.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu šio trečiosios šalies piliečio pirštų atspaudų negalima panaudoti arba atlikus paiešką pagal pirštų atspaudus ir veido atvaizdą negaunama rezultatų, duomenų ieškoma naudojant 14 straipsnio 1 dalies a ir (arba) b punktuose nurodytus duomenis.

Jeigu šio trečiosios šalies piliečio pirštų atspaudų negalima panaudoti arba atlikus paiešką pagal pirštų atspaudus ir veido atvaizdą negaunama rezultatų, duomenų ieškoma naudojant 14 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytus duomenis.

Pakeitimas     90

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Paskirtoji institucija ir centrinis prieigos punktas gali priklausyti tai pačiai organizacijai, jeigu tokia galimybė numatyta nacionalinėje teisėje, tačiau centrinis prieigos punktas, atlikdamas pagal šį reglamentą jam nustatytas užduotis, veikia nepriklausomai. Centrinis prieigos punktas veikia atskirai nuo paskirtųjų institucijų ir nepriima jų nurodymų, susijusių su patikrinimo rezultatais.

Paskirtoji institucija ir centrinis prieigos punktas gali priklausyti tai pačiai organizacijai, jeigu tokia galimybė numatyta nacionalinėje teisėje, tačiau centrinis prieigos punktas, atlikdamas pagal šį reglamentą jam nustatytas užduotis, yra nepriklausomas ir veikia visiškai nepriklausomai. Centrinis prieigos punktas veikia atskirai nuo paskirtųjų institucijų ir nepriima jų nurodymų, susijusių su patikrinimo rezultatais.

Pakeitimas     91

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Itin skubiais atvejais, kai būtina užkirsti kelią neišvengiamam pavojui, susijusiam su teroristiniu nusikaltimu arba kitu sunkiu nusikaltimu, centrinės (-iai) prieigos punktas (-ai) prašymą nagrinėja iš karto ir tik vėliau (ex post) tikrina, ar įvykdytos visos 29 straipsnio sąlygos, įskaitant tai, ar atvejis iš tikrųjų buvo itin skubus. Ex post tikrinimas atliekamas iš karto po to, kai prašymas buvo išnagrinėtas.

2.  Itin skubiais atvejais, kai būtina užkirsti kelią neišvengiamam pavojui, susijusiam su teroristiniu nusikaltimu arba kitu sunkiu nusikaltimu, centrinės (-iai) prieigos punktas (-ai) prašymą nagrinėja iš karto ir tik vėliau (ex post) tikrina, ar įvykdytos visos 29 straipsnio sąlygos, įskaitant tai, ar atvejis iš tikrųjų buvo itin skubus. Ex post tikrinimas atliekamas iš karto ir visais atvejais ir ne vėliau nei praėjus 48 valandoms po to, kai prašymas buvo išnagrinėtas.

Pakeitimas     92

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  prieigos prie duomenų reikia teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais, todėl paieška duomenų bazėje yra proporcinga, jeigu kilo ypatingas susirūpinimas dėl visuomenės saugumo;

a)  prieigos prie duomenų reikia teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo tikslais;

Pakeitimas     93

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  prieiga prie duomenų būtina konkrečiu atveju;

b)  prieiga prie duomenų būtina ir proporcinga konkrečiu atveju;

Pakeitimas     94

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  yra pagrįstų priežasčių manyti, kad susipažinimas su AIS duomenimis iš esmės padės užkirsti kelią tiems nusikaltimams, juos atskleisti ar tirti, visų pirma tais atvejais, kai yra pagrįstų įtarimų, kad teroristinio nusikaltimo arba kito sunkaus nusikaltimo padarymu įtariamas asmuo, nusikaltimo vykdytojas arba tokio nusikaltimo auka patenka į asmenų, kuriems taikomas šis reglamentas, kategoriją.

c)  yra įrodymų ar pagrįstų priežasčių manyti, kad susipažinimas su AIS duomenimis iš esmės padės užkirsti kelią tiems nusikaltimams, juos atskleisti, tirti ar dėl jų vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, visų pirma tais atvejais, kai teroristinio nusikaltimo arba kito sunkaus nusikaltimo padarymu įtariamas asmuo, nusikaltimo vykdytojas arba tokio nusikaltimo auka patenka į asmenų, kuriems taikomas šis reglamentas, kategoriją.

Pakeitimas     95

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prieiga prie AIS, kaip nusikaltimų atskleidimo priemonės, siekiant nustatyti nežinomo teroristinio nusikaltimo arba kito sunkaus nusikaltimo padarymu įtariamo asmens, nusikaltimo vykdytojo arba tokio nusikaltimo aukos tapatybę, suteikiama, kai įvykdomos 1 dalyje nurodytos sąlygos ir įvykdomos toliau nurodytos papildomos sąlygos:

2.  Prieiga prie AIS, kaip priemonės, siekiant nustatyti nežinomo teroristinio nusikaltimo arba kito sunkaus nusikaltimo padarymu įtariamo asmens, nusikaltimo vykdytojo arba tokio nusikaltimo aukos tapatybę, suteikiama, kai įvykdomos 1 dalyje nurodytos sąlygos ir įvykdomos toliau nurodytos papildomos sąlygos:

Pakeitimas     96

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tačiau tokios išankstinės paieškos nereikia atlikti tais atvejais, kai yra pagrįstų priežasčių manyti, kad, atliekant palyginimą kitų valstybių narių sistemose, nebus galima patikrinti duomenų subjekto tapatybės. Tokios pagrįstos priežastys nurodomos elektroniniame prašyme palyginti duomenis su AIS duomenimis, kurį paskirtoji institucija siunčia centriniam (-iams) prieigos punktui (-ams).

Tačiau tokios išankstinės paieškos nereikia atlikti tais atvejais, kai yra pagrįstų priežasčių manyti, kad, atliekant palyginimą kitų valstybių narių sistemose, nebus galima patikrinti duomenų subjekto tapatybės, arba itin skubiais atvejais, kai reikia užkirsti kelią gresiančiam pavojui, susijusiam su teroristiniu nusikaltimu arba kitu sunkiu nusikaltimu. Tokios pagrįstos priežastys nurodomos elektroniniame prašyme palyginti duomenis su AIS duomenimis, kurį paskirtoji institucija siunčia centriniam (-iams) prieigos punktui (-ams).

Pakeitimas     97

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Prieiga prie AIS, kaip kriminalinės žvalgybos priemonės, siekiant susipažinti su žinomo teroristinio nusikaltimo arba kito sunkaus nusikaltimo padarymu įtariamo asmens, nusikaltimo vykdytojo arba, kaip įtariama, tokių nusikaltimų aukos kelionių istorija arba buvimo Šengeno erdvėje laikotarpiais, suteikiama kai įvykdomos 1 dalyje nurodytos sąlygos ir kai yra pagrįstas poreikis susipažinti su atitinkamo asmens atvykimo ir (arba) išvykimo įrašais.

3.  Prieiga prie AIS, kaip priemonės, siekiant susipažinti su žinomo teroristinio nusikaltimo arba kito sunkaus nusikaltimo padarymu įtariamo asmens, nusikaltimo vykdytojo arba, kaip įtariama, tokių nusikaltimų aukos kelionių istorija arba buvimo Šengeno erdvėje laikotarpiais, suteikiama kai įvykdomos 1 dalyje nurodytos sąlygos ir kai yra pagrįstas poreikis susipažinti su atitinkamo asmens atvykimo ir (arba) išvykimo įrašais.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.   Susipažinimas su AIS duomenimis tapatybės nustatymo tikslais apribojamas paieška prašymo byloje naudojant bet kuriuos toliau nurodytus AIS duomenis:

4.  Susipažinimas su AIS duomenimis tapatybės nustatymo tikslais, kaip nurodyta 2 dalyje, apribojamas paieška prašymo byloje naudojant bet kuriuos toliau nurodytus AIS duomenis:

Pagrindimas

Siekiant patikslinti tekstą pridedama kryžminė nuoroda.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.   Siekiant susipažinti su AIS duomenimis apie atitinkamo trečiosios šalies piliečio kelionių istoriją, paiešką leidžiama atlikti naudojant tik bet kuriuos iš toliau nurodytų asmens byloje arba atvykimo ir (arba) išvykimo įrašuose esančių AIS duomenų:

5.  Siekiant susipažinti su AIS duomenimis apie atitinkamo trečiosios šalies piliečio kelionių istoriją, kaip nurodyta 3 dalyje, paiešką leidžiama atlikti naudojant tik bet kuriuos iš toliau nurodytų asmens byloje arba atvykimo ir (arba) išvykimo įrašuose esančių AIS duomenų:

Pagrindimas

Siekiant patikslinti tekstą pridedama kryžminė nuoroda.

Pakeitimas     100

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  susipažinti su duomenimis būtina siekiant remti ir stiprinti valstybių narių veiksmus, susijusius su teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų, kuriuos tirti įgaliotas Europolas, prevencija, atskleidimu ar tyrimu, todėl paieška duomenų bazėje yra proporcinga, jeigu kilo ypatingas susirūpinimas dėl visuomenės saugumo;

a)  susipažinti su duomenimis būtina siekiant remti ir stiprinti valstybių narių veiksmus, susijusius su teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų, kuriuos tirti įgaliotas Europolas, prevencija, atskleidimu ar tyrimu;

Pakeitimas     101

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  susipažinti su duomenimis būtina konkrečiu atveju;

b)  susipažinti su duomenimis būtina ir proporcinga konkrečiu atveju;

Pakeitimas     102

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  yra pagrįstų priežasčių manyti, kad duomenų tikrinimas iš esmės padės užkirsti kelią tiems nusikaltimams, juos atskleisti ar tirti, visų pirma tais atvejais, kai yra pagrįstų įtarimų, kad teroristinio nusikaltimo arba kito sunkaus nusikaltimo padarymu įtariamas asmuo, nusikaltimo vykdytojas arba tokio nusikaltimo auka patenka į asmenų, kuriems taikomas šis reglamentas, kategoriją.

c)  yra įrodymų ar pagrįstų priežasčių manyti, kad susipažinimas su duomenimis iš esmės padės užkirsti kelią tiems nusikaltimams, juos atskleisti, tirti ar dėl jų vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, visų pirma tais atvejais, kai teroristinio nusikaltimo arba kito sunkaus nusikaltimo padarymu įtariamas asmuo, nusikaltimo vykdytojas arba tokio nusikaltimo auka patenka į asmenų, kuriems taikomas šis reglamentas, kategoriją.

Pakeitimas     103

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Prieiga prie AIS, kaip priemonės, siekiant nustatyti teroristinio nusikaltimo arba kito sunkaus nusikaltimo padarymu įtariamo nežinomo asmens, nusikaltimo vykdytojo arba tokio nusikaltimo aukos tapatybę, suteikiama, jeigu įvykdomos 1 dalyje išvardytos sąlygos ir jeigu prieš tai susipažinus su duomenimis, saugomais duomenų bazėse, prie kurių Europolas turi techninę teisėtą prieigą, duomenų subjekto tapatybė nepatikrinta.

 

Kadangi vizą turinčių trečiųjų šalių piliečių pirštų atspaudų duomenys saugomi tik VIS, prašymas leisti susipažinti su VIS duomenimis apie tą patį duomenų subjektą gali būti teikiamas kartu su prašymu leisti susipažinti su AIS duomenimis; šiuo atveju reikia laikytis Sprendime 2008/633/TVR nustatytų sąlygų, jeigu prieš tai susipažinus su duomenimis, saugomais duomenų bazėse, prie kurių Europolas turi techninę teisėtą prieigą, duomenų subjekto tapatybė nepatikrinta.

Pakeitimas     104

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Atitinkamai taikomos 29 straipsnio 2–5 dalyje nurodytos sąlygos.

2.  Atitinkamai taikomos 29 straipsnio 3–5 dalyje nurodytos sąlygos.

Pakeitimas     105

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekvienas su asmens byla susietas atvykimo ir (arba) išvykimo įrašas arba atsisakymo leisti atvykti įrašas, kai taikytina, saugomas penkerius metus nuo išvykimo įrašo arba atsisakymo leisti atvykti įrašo datos.

1.  Kiekvienas su asmens byla susietas atvykimo ir (arba) išvykimo įrašas arba atsisakymo leisti atvykti įrašas, kai taikytina, saugomas AIS centrinėje sistemoje dvejus metus nuo išvykimo įrašo arba atsisakymo leisti atvykti įrašo datos.

Pakeitimas     106

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kiekviena asmens byla kartu su susietu (-ais) atvykimo ir (arba) išvykimo įrašu (-ais) arba atsisakymo leisti atvykti įrašais AIS saugoma penkerius metus ir vieną dieną po paskutinio išvykimo įrašo datos, jeigu per penkerius metus nuo paskutinio išvykimo įrašo arba atsisakymo leisti atvykti įrašo neįvedama nė vieno naujo įrašo.

2.  Kiekviena asmens byla kartu su susietu (-ais) atvykimo ir (arba) išvykimo įrašu (-ais) arba atsisakymo leisti atvykti įrašais AIS centrinėje sistemoje saugoma dvejus metus ir vieną dieną po paskutinio išvykimo įrašo datos, jeigu per dvejus metus nuo paskutinio išvykimo įrašo arba atsisakymo leisti atvykti įrašo neįvedama nė vieno naujo įrašo.

Pakeitimas     107

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu pasibaigus leidžiamo buvimo laikotarpiui nėra išvykimo įrašo, duomenys saugomi ne ilgiau kaip penkerius metus po paskutinės leidžiamo buvimo dienos. Likus trims mėnesiams iki numatyto duomenų apie užsibuvusius asmenis ištrynimo dienos, AIS iš anksto automatiškai informuoja valstybes nares, kad jos priimtų tinkamas priemones.

3.  Jeigu pasibaigus leidžiamo buvimo laikotarpiui nėra išvykimo įrašo, duomenys saugomi ne ilgiau kaip ketverius metus po paskutinės leidžiamo buvimo dienos. Pagal 11 straipsnyje nustatytą informavimo mechanizmą, likus trims mėnesiams iki numatyto duomenų apie užsibuvusius asmenis ištrynimo dienos, AIS iš anksto automatiškai informuoja valstybes nares, kad jos priimtų tinkamas priemones.

Pakeitimas     108

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Nukrypstant nuo 2 ir 3 dalių, atvykimo ir (arba) išvykimo įrašas (-ai) apie trečiosios šalies piliečius, kurie įregistruoti kaip Sąjungos piliečio šeimos nariai, kuriems taikoma Direktyva 2004/38/EB, arba trečiosios šalies piliečio, kuris pagal Sąjungos teisę naudojasi laisvo judėjimo teise, šeimos nariai ir kurie neturi Direktyvoje 2004/38/EB nurodytos leidimo gyventi kortelės, saugomas (-i) AIS ne ilgiau nei vienus metus nuo paskutinio išvykimo įrašo dienos.

4.  Nukrypstant nuo 2 ir 3 dalių, atvykimo ir (arba) išvykimo įrašas (-ai) apie trečiosios šalies piliečius, kurie yra Sąjungos piliečio šeimos nariai, kuriems taikoma Direktyva 2004/38/EB, arba trečiosios šalies piliečio, kuris pagal Sąjungos teisę naudojasi laisvo judėjimo teise, šeimos nariai ir kurie neturi Direktyvoje 2004/38/EB nurodytos leidimo gyventi kortelės, saugomas (-i) AIS ne ilgiau nei vienus metus nuo paskutinio išvykimo įrašo dienos.

Pakeitimas     109

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Pasibaigus 1 ir 2 dalyse nurodytam saugojimo laikotarpiui, tokie duomenys centrinėje sistemoje automatiškai ištrinami.

5.  Pasibaigus 1–4 dalyse nurodytam saugojimo laikotarpiui, tokie duomenys centrinėje sistemoje automatiškai ištrinami.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Atsakinga valstybė narė turi teisę keisti duomenis, kuriuos ji įvedė į AIS, tokius duomenis ištaisydama arba ištrindama.

1.  Atsakinga valstybė narė turi teisę keisti duomenis, kuriuos ji įvedė į AIS, tokius duomenis ištaisydama, papildydama arba ištrindama.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2  Jeigu atsakinga valstybė narė turi įrodymų, kad į AIS įrašyti duomenys yra faktiškai netikslūs arba kad duomenys AIS buvo tvarkomi pažeidžiant šį reglamentą, ji patikrina atitinkamus duomenis ir prireikus nedelsdama pakeičia arba ištrina juos iš AIS ir, kai taikytina, iš 11 straipsnyje nurodyto nustatytų asmenų sąrašo. Šiuos veiksmus taip pat galima atlikti atitinkamo asmens prašymu laikantis 46 straipsnio nuostatų.

2.  Jeigu atsakinga valstybė narė turi įrodymų, kad į AIS įrašyti duomenys yra faktiškai netikslūs, nepilni arba kad duomenys AIS buvo tvarkomi pažeidžiant šį reglamentą, ji patikrina atitinkamus duomenis ir prireikus nedelsdama juos ištaiso, papildo arba ištrina juos iš AIS ir, kai taikytina, iš 11 straipsnyje nurodyto nustatytų asmenų sąrašo. Šiuos veiksmus taip pat galima atlikti atitinkamo asmens prašymu laikantis 46 straipsnio nuostatų.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, jeigu valstybė narė, išskyrus atsakingą valstybę narę, turi įrodymų, kad į AIS įrašyti duomenys yra faktiškai netikslūs arba kad duomenys AIS buvo tvarkomi pažeidžiant šį reglamentą, ji patikrina atitinkamus duomenis, jeigu tai įmanoma padaryti nesikreipiant į atitinkamą atsakingą valstybę narę, ir prireikus nedelsdama pakeičia arba ištrina juos iš AIS ir, kai taikytina, iš 11 straipsnyje nurodyto nustatytų asmenų sąrašo. Priešingu atveju valstybė narė per 14 dienų kreipiasi į atsakingos valstybės narės institucijas ir atsakinga valstybė narė per vieną mėnesį patikrina, ar duomenys tikslūs ir ar jie tvarkomi teisėtai. Šiuos veiksmus taip pat galima atlikti atitinkamo asmens prašymu laikantis 46 straipsnio nuostatų.

3.  Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, jeigu valstybė narė, išskyrus atsakingą valstybę narę, turi įrodymų, kad į AIS įrašyti duomenys yra faktiškai netikslūs, nepilni arba kad duomenys AIS buvo tvarkomi pažeidžiant šį reglamentą, ji patikrina atitinkamus duomenis, jeigu tai įmanoma padaryti nesikreipiant į atitinkamą atsakingą valstybę narę, ir prireikus juos ištaiso, papildo arba nedelsdama ištrina juos iš AIS ir, kai taikytina, iš 11 straipsnyje nurodyto nustatytų asmenų sąrašo. Priešingu atveju valstybė narė per 7 dienas kreipiasi į atsakingos valstybės narės institucijas ir atsakinga valstybė narė per 14 dienų patikrina, ar duomenys tikslūs ir ar jie tvarkomi teisėtai. Šiuos veiksmus taip pat galima atlikti atitinkamo asmens prašymu laikantis 46 straipsnio nuostatų.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu atsakinga valstybė narė arba kita valstybė narė, išskyrus atsakingą valstybę narę, turi įrodymų, kad į AIS įrašyti su viza susiję duomenys yra faktiškai netikslūs arba kad tokie duomenys AIS buvo tvarkomi pažeidžiant šį reglamentą, ji pirmiausia šių duomenų tikslumą patikrina VIS ir prireikus pakeičia juos AIS. Jeigu į VIS įrašyti duomenys sutampa su AIS duomenimis, kitos valstybės narės nedelsdamos informuoja valstybę narę, atsakingą už tų duomenų įvedimą į VIS per VIS infrastruktūrą pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 24 straipsnio 2 dalį. Už duomenų įvedimą į VIS atsakinga valstybė narė patikrina atitinkamus duomenis ir prireikus nedelsdama ištaiso arba ištrina juos iš VIS ir informuoja atsakingą valstybę narę arba prašymą gavusią valstybę narę, kuri prireikus nedelsdama pakeičia arba ištrina juos iš AIS ir, kai taikytina, iš 11 straipsnyje nurodyto nustatytų užsibuvusių asmenų sąrašo.

4.  Jeigu atsakinga valstybė narė arba kita valstybė narė, išskyrus atsakingą valstybę narę, turi įrodymų, kad į AIS įrašyti su viza susiję duomenys yra faktiškai netikslūs, nepilni arba kad tokie duomenys AIS buvo tvarkomi pažeidžiant šį reglamentą, ji pirmiausia šių duomenų tikslumą patikrina VIS ir prireikus juos AIS ištaiso, papildo arba juos ištrina iš AIS. Jeigu į VIS įrašyti duomenys sutampa su AIS duomenimis, kitos valstybės narės nedelsdamos informuoja valstybę narę, atsakingą už tų duomenų įvedimą į VIS per VIS infrastruktūrą pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 24 straipsnio 2 dalį. Už duomenų įvedimą į VIS atsakinga valstybė narė patikrina atitinkamus duomenis ir prireikus nedelsdama ištaiso, papildo arba ištrina juos iš VIS ir informuoja atsakingą valstybę narę arba prašymą gavusią valstybę narę, kuri prireikus nedelsdama juos ištaiso, papildo arba ištrina juos iš AIS ir, kai taikytina, iš 11 straipsnyje nurodyto nustatytų asmenų sąrašo.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5   Duomenys apie 11 straipsnyje nurodytus nustatytus asmenis iš tame straipsnyje nurodyto sąrašo ištrinami nedelsiant ir ištaisomi AIS, jeigu trečiosios šalies pilietis, remdamasis atsakingos valstybės narės arba prašymą gavusios valstybės narės nacionaline teise, pateikia įrodymų, kad jis buvo priverstas dėl nenumatytų ir svarbių priežasčių viršyti leidžiamo buvimo trukmę arba kad jam suteikta teisė būti valstybių narių teritorijoje, arba jeigu padaroma klaidų. Trečiosios šalies pilietis turi teisę į apskundimą teismine tvarka, siekdamas užtikrinti, kad duomenys būtų pakeisti.

5   Duomenys apie 11 straipsnyje nurodytus nustatytus asmenis iš tame straipsnyje nurodyto sąrašo ištrinami nedelsiant ir ištaisomi arba papildomi AIS, jeigu trečiosios šalies pilietis, remdamasis atsakingos valstybės narės arba prašymą gavusios valstybės narės nacionaline teise, pateikia įrodymų, kad jis buvo priverstas dėl nenumatytų ir svarbių priežasčių viršyti leidžiamo buvimo trukmę arba kad jam suteikta teisė būti valstybių narių teritorijoje, arba jeigu padaroma klaidų. Trečiosios šalies pilietis turi teisę į apskundimą teismine tvarka, siekdamas užtikrinti, kad duomenys būtų ištaisyti, papildyti arba ištrinti.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Jeigu dar nepasibaigus 31 straipsnyje nurodytam laikotarpiui trečiosios šalies pilietis įgyja valstybės narės pilietybę arba jeigu jam pradėta taikyti 2 straipsnio 3 dalis, iš AIS asmens bylą ir su ja susietus įrašus, nurodytus 14 ir 15 straipsniuose, taip pat, kai taikytina, tokius duomenis iš 11 straipsnyje nurodyto nustatytų asmenų sąrašo nedelsiant ištrina:

6.  Jeigu dar nepasibaigus 31 straipsnyje nurodytam laikotarpiui trečiosios šalies pilietis įgyja valstybės narės pilietybę arba jeigu jam pradėta taikyti 2 straipsnio 3 dalis, iš AIS asmens bylą ir su ja susietus įrašus, nurodytus 14 ir 15 straipsniuose, taip pat, kai taikytina, tokius duomenis iš 11 straipsnyje nurodyto nustatytų asmenų sąrašo nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau nei po 48 valandų nuo tada, kai tas faktas tampa žinomas atitinkamai valstybei narei, ištrina:

Pakeitimas     116

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija priima toliau nurodytas centrinės sistemos, vienodų nacionalinių sąsajų ir ryšių infrastruktūros kūrimui bei techniniam įgyvendinimui būtinas priemones, susijusias visų pirma su:

Komisija priima toliau nurodytas centrinės sistemos, vienodų nacionalinių sąsajų ir saugios ir šifruotos ryšių infrastruktūros kūrimui bei techniniam įgyvendinimui būtinas priemones, susijusias visų pirma su:

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 pastraipos a a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  veido atvaizdo kokybės standartu ir naudojimo specifikacijomis, įskaitant atvejus, kai šis atvaizdas išgaunamas elektroniniu būdu iš elektroninio mašininio nuskaitymo kelionės dokumento arba iš VIS;

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 pastraipos g punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)   12 straipsnyje nurodytos saityno paslaugos teikimo specifikacijomis ir sąlygomis;

g)  12 straipsnyje nurodytos saityno paslaugos teikimo specifikacijomis ir sąlygomis, įskaitant vežėjų arba vežėjams teikiamų duomenų apsaugos nuostatas;

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„eu-LISA“ atsako už centrinės sistemos, vienodų nacionalinių sąsajų, ryšių infrastruktūros ir saugaus AIS centrinės sistemos ir VIS centrinės sistemos ryšių kanalo sukūrimą. Ji taip pat turi sukurti 12 straipsnyje nurodytą saityno paslaugą, atsižvelgdama į specifikacijas ir sąlygas, patvirtintas pagal 61 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

„eu-LISA“ atsako už centrinės sistemos, vienodų nacionalinių sąsajų, saugios ir šifruotos ryšių infrastruktūros ir saugaus AIS centrinės sistemos ir VIS centrinės sistemos ryšių kanalo sukūrimą. Ji taip pat turi sukurti 12 straipsnyje nurodytą saityno paslaugą, atsižvelgdama į specifikacijas ir sąlygas, patvirtintas pagal 61 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pagrindimas

Suderinama su 6 straipsnio 1 dalies d punkto pakeitimu, kuriuo pridedama formuluotė „saugi ir šifruota“. Teisinis suderinamumas.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„eu-LISA“, gavusi palankią Komisijos nuomonę ir valdybai patvirtinus, parengia sistemos, įskaitant jos ryšių infrastruktūrą, fizinės struktūros projektą, taip pat nustato technines specifikacijas ir jų plėtojimą atsižvelgiant į centrinę sistemą, vienodas sąsajas, saugų AIS centrinės sistemos ir VIS centrinės sistemos ryšių kanalą ir ryšių infrastruktūrą. „eu-LISA“ taip pat įgyvendina visas pritaikymo prie VIS priemones, kurios yra būtinos sąveikai su AIS užtikrinti ir 55 straipsnyje nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 767/2008 pakeitimams įgyvendinti.

„eu-LISA“ parengia sistemos, įskaitant saugią ir šifruotą jos ryšių infrastruktūrą, fizinės struktūros projektą, taip pat nustato technines specifikacijas ir jų plėtojimą atsižvelgiant į centrinę sistemą, vienodas sąsajas, saugų AIS centrinės sistemos ir VIS centrinės sistemos ryšių kanalą ir saugią bei šifruotą ryšių infrastruktūrą. „eu-LISA“ taip pat įgyvendina visas pritaikymo prie VIS priemones, kurios yra būtinos sąveikai su AIS užtikrinti ir 55 straipsnyje nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 767/2008 pakeitimams įgyvendinti.

Pagrindimas

Suderinama su 6 straipsnio 1 dalies d punkto pakeitimu, kuriuo pridedama formuluotė „saugi ir šifruota“. Teisinis suderinamumas.

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įsigaliojus šiam reglamentui ir Komisijai priėmus 33 straipsnyje nurodytas priemones, „eu-LISA“ kuo greičiau sukuria ir įdiegia centrinę sistemą, vienodas nacionalines sąsajas, saugų AIS centrinės sistemos ir VIS centrinės sistemos ryšių kanalą ir ryšių infrastruktūrą.

Įsigaliojus šiam reglamentui ir Komisijai priėmus 33 straipsnyje nurodytas priemones, „eu-LISA“ kuo greičiau sukuria ir įdiegia centrinę sistemą, vienodas nacionalines sąsajas, saugų AIS centrinės sistemos ir VIS centrinės sistemos ryšių kanalą ir saugią bei šifruotą ryšių infrastruktūrą.

Pagrindimas

Suderinama su 6 straipsnio 1 dalies d punkto pakeitimu, kuriuo pridedama formuluotė „saugi ir šifruota“. Teisinis suderinamumas.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kurdama ir diegdama centrinę sistemą, vienodas nacionalines sąsajas, saugų AIS centrinės sistemos ir VIS centrinės sistemos ryšių kanalą ir saugią bei šifruotą ryšių infrastruktūrą, „eu-LISA“:

 

a)  atlieka rizikos vertinimą, kuris yra AIS kūrimo sudedamoji dalis;

 

b)  per visą sistemos kūrimo ciklą vadovaujasi projektuojant numatytos privatumo apsaugos ir standartizuotosios privatumo apsaugos principais;

 

c)  atnaujina VIS rizikos vertinimą, atsižvelgdama į naują jungtį su AIS, ir imasi tolesnių veiksmų diegdama visas papildomas saugumo priemones, kurių reikalingumas išaiškėjo atliekant naują rizikos vertinimą.

Pagrindimas

Suderinama su 6 straipsnio 1 dalies d punkto pakeitimu, kuriuo pridedama formuluotė „saugi ir šifruota“. Teisinis suderinamumas.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„eu-LISA“ yra atsakinga už centrinės sistemos, saugaus AIS centrinės sistemos ir VIS centrinės sistemos ryšių kanalo ir vienodų nacionalinių sąsajų operacijų valdymą. Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ji užtikrina, kad visada, remiantis sąnaudų ir naudos analize, būtų naudojamos geriausios turimos technologijos. „eu-LISA“ taip pat atsako už centrinės sistemos ir vienodų nacionalinių sąsajų ryšių infrastruktūros ir 12 straipsnyje nurodytos saityno paslaugos operacijų valdymą.

„eu-LISA“ yra atsakinga už centrinės sistemos, saugaus AIS centrinės sistemos ir VIS centrinės sistemos ryšių kanalo ir vienodų nacionalinių sąsajų operacijų valdymą. Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ji užtikrina, kad centrinei sistemai, saugiam AIS centrinės sistemos ir VIS centrinės sistemos ryšių kanalui ir vienodoms nacionalinėms sąsajoms visada, remiantis sąnaudų ir naudos analize, būtų naudojamos geriausios turimos technologijos. „eu-LISA“ taip pat atsako už centrinės sistemos ir vienodų nacionalinių sąsajų saugios ir šifruotos ryšių infrastruktūros ir 12 straipsnyje nurodytos saityno paslaugos operacijų valdymą.

Pagrindimas

Užbaigiamas sakinys ir pridedamos nuorodos į įvairias sistemos sudedamąsias dalis.

Pakeitimas     124

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  esamos nacionalinės sienų infrastruktūros organizavimą, valdymą, veikimą ir priežiūrą ir jos prijungimą prie AIS dėl 5 straipsnyje (išskyrus j, k ir l punktus) nurodytų tikslų;

b)  esamos nacionalinės sienų infrastruktūros organizavimą, valdymą, veikimą ir priežiūrą ir jos prijungimą prie AIS dėl 5 straipsnyje (išskyrus 5 straipsnio 1a dalį) nurodytų tikslų;

Pakeitimas     125

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinę instituciją, kuri suteikia 8 straipsnyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms prieigą prie AIS. Kiekviena valstybė narė prijungia tą nacionalinę instituciją prie vienodos nacionalinės sąsajos. Kiekviena valstybė narė ir Europolas prie vienodos nacionalinės sąsajos prijungia savo atitinkamus 26 ir 27 straipsniuose nurodytus centrinius prieigos punktus.

2.  Kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinę nepriklausomą priežiūros instituciją, kuri suteikia 8 straipsnyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms prieigą prie AIS. Kiekviena valstybė narė prijungia tą nacionalinę instituciją prie vienodos nacionalinės sąsajos. Kiekviena valstybė narė ir Europolas prie vienodos nacionalinės sąsajos prijungia savo atitinkamus 26 ir 27 straipsniuose nurodytus centrinius prieigos punktus.

Pakeitimas     126

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Valstybės narės netvarko AIS surinktų arba iš AIS gautų duomenų kitais nei šiame reglamente nustatytais tikslais.

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio antraštė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atsakomybė už duomenų naudojimą

Atsakomybė už duomenų tvarkymą

Pagrindimas

Suderinta su duomenų apsaugos teisės aktais. Tokia pati formuluotė vartojama ir pasiūlyme dėl sistemos EURODAC.

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dėl asmens duomenų tvarkymo AIS kiekviena valstybė narė paskiria instituciją, kuri pagal Direktyvos 95/46/EB 2 straipsnio d punktą turi būti laikoma duomenų valdytoja ir kuriai tenka pagrindinė atsakomybė už tos valstybės narės vykdomą duomenų tvarkymo veiklą. Kiekviena valstybė narė šios institucijos duomenis perduoda Komisijai.

Dėl asmens duomenų tvarkymo AIS kiekviena valstybė narė paskiria instituciją, kuri pagal Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 7 punktą turi būti laikoma duomenų valdytoja ir kuriai tenka pagrindinė atsakomybė už tos valstybės narės vykdomą duomenų tvarkymo veiklą. Kiekviena valstybė narė šios institucijos duomenis perduoda Komisijai.

Pakeitimas     129

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad į AIS įrašyti duomenys būtų tvarkomi teisėtai, visų pirma kad tik tinkamai įgalioti darbuotojai turėtų prieigą prie duomenų savo užduotims atlikti. Atsakinga valstybė narė pirmiausia užtikrina, kad:

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad surinkti ir į AIS įrašyti duomenys būtų tvarkomi teisėtai, visų pirma kad tik tinkamai įgalioti darbuotojai turėtų prieigą prie duomenų savo užduotims atlikti. Atsakinga valstybė narė pirmiausia užtikrina, kad:

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 2 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  nedarydama poveikio kiekvienos valstybės narės pareigoms, imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų centrinės sistemos saugumą, taip pat centrinės sistemos ir vienodų nacionalinių sąsajų ryšių infrastruktūros saugumą;

a)  nedarydama poveikio kiekvienos valstybės narės pareigoms, imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų centrinės sistemos saugumą, taip pat centrinės sistemos ir vienodų nacionalinių sąsajų saugios ir šifruotos ryšių infrastruktūros saugumą;

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybė narė savo nacionalinėse rinkmenose ir nacionalinėje atvykimo ir išvykimo sistemoje, visapusiškai laikydamasi Sąjungos teisės, gali saugoti raidinius skaitmeninius duomenis, kuriuos ji įvedė į AIS.

1.  Iš AIS gauti duomenys gali būti saugomi valstybių narių archyvuose tik atitinkančiu AIS tikslą konkrečiu atveju pagal aktualias Sąjungos teisės nuostatas, įskaitant duomenų apsaugos nuostatas, ir ne ilgiau, negu reikia minėtu konkrečiu atveju. Valstybė narė savo nacionalinėje atvykimo ir išvykimo sistemoje, visapusiškai laikydamasi Sąjungos teisės, gali saugoti raidinius skaitmeninius duomenis, kuriuos ji įvedė į AIS.

Pagrindimas

Reikėtų patikslinti, kad su atvykimu ir išvykimu susiję duomenys paprastai laikomi tik AIS, nebent konkrečiu atveju reikalinga juos laikyti nacionaliniuose archyvuose. Nuostata paimta iš VIS.

Pakeitimas     132

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Duomenys nacionalinėse rinkmenose arba nacionalinėse atvykimo ir išvykimo sistemose saugomi ne ilgiau nei AIS.

2.  Duomenys nacionalinėse rinkmenose arba nacionalinėse atvykimo ir išvykimo sistemose saugomi ne ilgiau, nei tai būtina siekiant specialių tikslų, ir bet kuriuo atveju ne ilgiau nei AIS.

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 2 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Komisija priėmė sprendimą dėl tinkamos asmens duomenų apsaugos toje trečiojoje šalyje pagal Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnio 6 dalį arba galioja Bendrijos ir tos trečiosios šalies susitarimas dėl readmisijos, arba taikomos Direktyvos 95/46/EB 26 straipsnio 1 dalies d punkto nuostatos;

a)  Komisija priėmė sprendimą dėl tinkamos asmens duomenų apsaugos toje trečiojoje šalyje pagal Direktyvos (ES) 2016/679 45 straipsnio 3 dalį arba galioja Sąjungos ir tos trečiosios šalies susitarimas dėl readmisijos;

Pakeitimas     134

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  trečioji šalis arba tarptautinė organizacija sutinka naudoti duomenis tik tuo tikslu, kuriuo jie buvo suteikti;

b)  trečioji šalis arba tarptautinė organizacija aiškiai sutinka naudoti duomenis tik tuo tikslu, kuriuo jie buvo suteikti, ir gali užtikrinti, kad duomenys bus naudojami tik tuo tikslu, kuriuo jie buvo suteikti;

Pakeitimas     135

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  duomenys perduodami arba pateikiami laikantis susijusių Sąjungos teisės nuostatų, visų pirma susitarimų dėl readmisijos, ir valstybės narės, kuri perdavė ar pateikė duomenis, nacionalinės teisės nuostatų, įskaitant su duomenų saugumu ir apsauga susijusias teisės nuostatas;

c)  duomenys perduodami arba prieiga prie jų suteikiama laikantis atitinkamų Sąjungos teisės nuostatų, visų pirma susitarimų dėl duomenų apsaugos ir readmisijos susitarimų, ir valstybės narės, kuri perdavė duomenis arba suteikė prieigą prie jų, nacionalinės teisės nuostatų, įskaitant su duomenų saugumu ir duomenų apsauga susijusias teisės nuostatas;

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 2 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  yra duotas valstybės narės, kuri įvedė duomenis į AIS, sutikimas.

d)  valstybė narė, įvedusi duomenis į AIS, davė sutikimą, o atitinkamas asmuo buvo informuotas, kad jo asmens duomenimis gali būti dalijamasi su trečiosios šalies institucijomis. ir

Pakeitimas     137

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  atitinkama valstybės narės, kurioje trečiosios šalies pilietis viešėjo, kompetentinga institucija priėmė galutinį sprendimą dėl trečiosios šalies piliečio grąžinimo.

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad prieš dalijantis su trečiąja šalimi trečiųjų šalių piliečių asmens duomenimis atitinkama kompetentinga institucija būtų apsisprendusi dėl to trečiosios šalies piliečio grąžinimo ir kad toks sprendimas būtų galutinis.

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės arba Europolo iš centrinės sistemos teisėsaugos tikslais gauti asmens duomenys pagal šį reglamentą neperduodami ar nepateikiami jokioms trečiosioms šalims, tarptautinėms organizacijoms arba privatiems subjektams, įsisteigusiems Sąjungoje ar už jos ribų. Šis draudimas taip pat taikomas, jei tie duomenys toliau tvarkomi nacionaliniu lygmeniu arba tarp valstybių narių, kaip nustatyta pagal Pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 2 straipsnio b punktą.

4.  Valstybės narės arba Europolo iš centrinės sistemos teisėsaugos tikslais gauti asmens duomenys pagal šį reglamentą neperduodami ar nepateikiami jokioms trečiosioms šalims, tarptautinėms organizacijoms arba privatiems subjektams, įsisteigusiems Sąjungoje ar už jos ribų. Šis draudimas taip pat taikomas, jei tie duomenys toliau tvarkomi nacionaliniu lygmeniu arba tarp valstybių narių pagal Direktyvą (ES) 2016/680.

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 2 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  neleisti, kad neįgalioti asmenys prieitų prie nacionalinių įrenginių, kuriuose valstybė narė atlieka operacijas AIS tikslais;

b)  neleisti, kad neįgalioti asmenys prieitų prie duomenų tvarkymo įrangos ir nacionalinių įrenginių, kuriuose valstybė narė atlieka operacijas AIS tikslais;

Pagrindimas

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  neleisti neįgaliotiems asmenims naudojant duomenų perdavimo įrangą naudoti automatinių duomenų tvarkymo sistemų;

Pagrindimas

Suderinta su pasiūlymu dėl sistemos EURODAC.

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 2 dalies f punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  užtikrinti, kad asmenys, kuriems suteikta prieiga prie AIS, galėtų prieiti tik prie tų duomenų, kuriems taikomas jų prieigos leidimas, tik nurodant asmeninę naudotojo tapatybę ir taikant konfidencialias prieigos formas;

f)  užtikrinti, kad asmenys, kuriems suteikta prieiga prie AIS, galėtų prieiti tik prie tų duomenų, kuriems taikomas jų prieigos leidimas, tik nurodant asmeninę ir unikalią naudotojo tapatybę ir taikant konfidencialias prieigos formas;

Pagrindimas

Suderinta su pasiūlymu dėl sistemos EURODAC.

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 2 dalies j a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ja)  užtikrinti, kad nutrūkus įrengtų sistemų darbui būtų galima atkurti normalų jų veikimą;

Pagrindimas

Suderinta su pasiūlymu dėl sistemos EURODAC.

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 2 dalies j b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

jb)  užtikrinti patikimumą – užtikrinti, kad apie visus AIS veikimo trūkumus būtų tinkamai pranešama ir kad būtų įdiegtos reikiamos techninės priemonės, kuriomis būtų užtikrinta, kad dėl sistemos gedimo sutrikus jos darbui būtų galima atkurti asmens duomenis;

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės informuoja „eu-LISA“ apie jų sistemose nustatytus saugumo incidentus nedarydamos poveikio pranešimui ir informacijai apie asmens duomenų pažeidimus pagal Reglamento (ES) Nr. 2016/679 33 straipsnį. „eu-LISA“ informuoja valstybes nares apie AIS centrinės sistemos saugumo incidentus. Kai dėl saugumo incidento padaromas asmens duomenų pažeidimas, informuojamas ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas. Įvykus saugumo incidentui atitinkamos valstybės narės ir „eu-LISA“ bendradarbiauja.

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  „eu-LISA“ ir valstybės narės bendradarbiauja siekdamos užtikrinti suderintą duomenų saugumo koncepciją, grindžiamą saugumo rizikos valdymo procesu, apimančiu visą AIS, kaip nurodyta 6 straipsnyje.

Pagrindimas

EDAPP rekomenduojama nuostata.

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekvienas asmuo arba kiekviena valstybė narė, patyrusi žalą dėl neteisėtos duomenų tvarkymo operacijos ar kokio nors veiksmo, nesuderinamo su šiuo reglamentu, turi teisę iš valstybės narės, atsakingos už padarytą žalą, gauti kompensaciją. Ta valstybė narė iš dalies arba visiškai atleidžiama nuo atsakomybės, jei įrodo, kad ji nėra atsakinga už įvykį, dėl kurio buvo padaryta ta žala.

1.  Kiekvienas asmuo arba kiekviena valstybė narė, patyrusi materialinę arba nematerialinę žalą dėl neteisėtos duomenų tvarkymo operacijos ar kokio nors veiksmo, nesuderinamo su šiuo reglamentu, turi teisę iš valstybės narės, atsakingos už padarytą žalą, gauti kompensaciją. Ta valstybė narė iš dalies arba visiškai atleidžiama nuo atsakomybės, jei įrodo, kad ji niekaip nėra atsakinga už įvykį, dėl kurio buvo padaryta ta žala.

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Tokie įrašai gali būti naudojami tik duomenų tvarkymo priimtinumui stebėti siekiant apsaugoti duomenis ir užtikrinti jų saugumą. Šie įrašai deramomis priemonėmis saugomi nuo neleistinos prieigos ir ištrinami praėjus vieniems metams nuo 31 straipsnyje nurodyto saugojimo laikotarpio pabaigos, jeigu jie nereikalingi jau prasidėjusioms stebėjimo procedūroms.

3.  Tokie įrašai gali būti naudojami tik duomenų tvarkymo priimtinumui stebėti siekiant apsaugoti duomenis ir užtikrinti jų saugumą pagal 39 straipsnį. Šie įrašai deramomis priemonėmis saugomi nuo neleistinos prieigos ir ištrinami praėjus vieniems metams nuo 31 straipsnyje nurodyto saugojimo laikotarpio pabaigos, jeigu jie nereikalingi jau prasidėjusioms stebėjimo procedūroms.

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

43 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

43a straipsnis

 

Duomenų apsauga

 

1.  Kai pagal šį reglamentą asmens duomenis tvarko „eu-LISA“, taikomas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001.

 

2.  Kai pagal šį reglamentą asmens duomenis tvarko nacionalinės valdžios institucijos, taikomas Reglamentas (ES) 2016/679, išskyrus atvejus, kai duomenys tvarkomi 5 straipsnio j–l punktuose nurodytais tikslais.

 

3.  Kai pagal šį reglamentą asmens duomenis tvarko valstybių narių paskirtos institucijos, taikoma Direktyva (ES) 2016/680, kai duomenys tvarkomi 5 straipsnio j–l punktuose nurodytais tikslais.

 

4.  Kai pagal šį reglamentą asmens duomenis tvarko Europolas, taikomas Reglamentas (ES) 2016/794.

Pagrindimas

Pasiūlymo dėl ES kelionių informacijos ir leidimų sistemos (ETIAS) 49 straipsniu grindžiama horizontalioji nuostata dėl duomenų apsaugos.

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nedarant poveikio Direktyvos 95/46/EB 10 straipsnyje nustatytai teisei gauti informaciją, atsakinga valstybė narė trečiosios šalies piliečiams, kurių duomenys įrašyti į AIS, pateikia rašytinę informaciją apie:

1.  Nedarant poveikio Reglamento (ES) 2016/679 13 straipsnyje nustatytai teisei gauti informaciją, atsakinga valstybė narė trečiosios šalies piliečiams, kurių duomenys įrašyti į AIS, glaustai, skaidriai, suprantamai ir lengvai prieinama forma pateikia rašytinę informaciją apie:

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 1 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  prieigos prie su jais susijusių duomenų teisę ir teisę prašyti, kad netikslūs su jais susiję duomenys būtų ištaisyti arba kad neteisėtai tvarkomi su jais susiję duomenys būtų ištrinti, įskaitant teisę gauti informaciją apie naudojimosi tomis teisėmis procedūras ir nacionalinių priežiūros institucijų arba, jei taikoma, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno, kurie nagrinėja paraiškas dėl asmens duomenų apsaugos, kontaktinius duomenis.

e)  tai, kad egzistuoja teisė prašyti iš duomenų valdytojo prieigos prie su jais susijusių duomenų ir teisė prašyti, kad netikslūs su jais susiję duomenys būtų ištaisyti ir kad su jais susiję neišsamūs asmens duomenys būtų papildyti arba kad neteisėtai tvarkomi jų asmens duomenys būtų ištrinti, taip pat teisė gauti informaciją apie naudojimosi tomis teisėmis procedūras, įskaitant duomenų valdytojo ir nacionalinių priežiūros institucijų arba, jei taikoma, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno, kurie nagrinėja skundus dėl asmens duomenų apsaugos, kontaktinius duomenis.

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  tai, kad prie AIS duomenų prisijungiama sienų valdymo ir supaprastinto režimo tikslais, nurodant, kad užsibuvimas automatiškai lems trečiosios šalies piliečio duomenų įtraukimą į sąrašą, taip pat galimus užsibuvimo padarinius;

Pagrindimas

EDAPP rekomenduojama nuostata.

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

eb)  atvykimo ir išvykimo įrašų duomenų ir asmeninių bylų saugojimo laikotarpį pagal 31 straipsnį;

Pagrindimas

EDAPP rekomenduojama nuostata.

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 1 dalies e c punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ec)  užsibuvusių asmenų teisę į tai, kad jų asmens duomenys būtų ištrinti, jeigu jie pateikia įrodymų, kad leidžiamą buvimo laikotarpį viršijo dėl nenumatytų rimtų įvykių; taip pat

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 1 dalies e d punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ed)  teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta informacija pateikiama tuo metu, kai pagal 14, 15 ar 16 straipsnius sukuriama atitinkamo asmens byla.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta informacija pateikiama 3 dalyje nurodytoje atmintinėje arba kitomis tinkamomis priemonėmis, kuriomis užtikrinama, kad atitinkamas trečiosios šalies pilietis būtų informuojamas apie savo teises tuo metu, kai pagal 14, 15 ar 16 straipsnius sukuriama to atitinkamo asmens byla.

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Laikydamasi 61 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, Komisija parengia bendrą atmintinę ir sukuria svetainę, kuriose pateikiama bent šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija. Atmintinė ir svetainės turinys turi būti aiškūs ir paprasti, parengti kalba, kurią atitinkamas asmuo supranta arba kurią, kaip galima pagrįstai manyti, supranta.

Laikydamasi 61 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, Komisija parengia bendrą atmintinę ir sukuria svetainę, kuriose pateikiama bent šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija. Atmintinė ir svetainės turinys turi būti aiškūs ir paprasti, parengti glaustai, skaidriai, suprantamai, lengvai prieinama forma ir kalba, kurią atitinkamas asmuo supranta arba kurią, kaip galima pagrįstai manyti, supranta.

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atmintinė parengiama ir svetainė sukuriama taip, kad valstybės narės galėtų į ją įtraukti papildomą su valstybe nare susijusią informaciją. Ši su valstybe nare susijusi informacija apima bent duomenų subjekto teises, galimybę gauti nacionalinių priežiūros institucijų pagalbą, taip pat duomenų valdytojo biuro ir nacionalinių priežiūros institucijų kontaktinius duomenis.

Atmintinė parengiama ir svetainė sukuriama taip, kad valstybės narės galėtų į ją įtraukti papildomą su valstybe nare susijusią informaciją. Ši su valstybe nare susijusi informacija apima bent duomenų subjekto teises, galimybę gauti nacionalinių priežiūros institucijų pagalbą, taip pat duomenų valdytojo biuro, duomenų apsaugos pareigūno ir priežiūros institucijų kontaktinius duomenis.

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

AIS veikimo pradžioje Komisija, bendradarbiaudama su nacionalinėmis priežiūros institucijomis ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, vykdo informavimo kampaniją, kurios metu visuomenė informuojama apie tikslus, saugomus duomenis, prieigą turinčias institucijas ir asmenų teises.

AIS veikimo pradžioje Komisija, bendradarbiaudama su nacionalinėmis priežiūros institucijomis ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, vykdo informavimo kampaniją, kurios metu visuomenė ir ypač trečiųjų šalių piliečiai informuojami apie tikslus, saugomus duomenis, prieigą turinčias institucijas ir asmenų teises. Tokios informavimo kampanijos vykdomos nuolat.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į AIS taikymo sritį, apimančią trečiųjų šalių piliečius, jie turėtų būti konkrečiai paminėti kaip informavimo kampanijos tikslinė grupė.

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio antraštė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Teisė prieiti prie duomenų, juos taisyti ir trinti

Teisė prieiti prie asmens duomenų, prašyti juos ištaisyti, papildyti ir trinti, taip pat apriboti asmens duomenų tvarkymą

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.   Nedarant poveikio Direktyvos 95/46/EB 12 straipsniui, kiekvienas trečiosios šalies pilietis turi teisę gauti su juo susijusius duomenis, kurie įrašyti į AIS, ir apie valstybę narę, perdavusią tokius duomenis į AIS.

1.  Nedarant poveikio Reglamento (ES) 2016/679 15, 16, 17 ir 18 straipsniams, kiekvienas trečiosios šalies pilietis turi teisę gauti su juo susijusius duomenis, kurie įrašyti į AIS, ir apie valstybę narę, perdavusią tokius duomenis į AIS, ir gali prašyti ištaisyti arba papildyti netikslius su juos susijusius duomenis ir ištrinti neteisėtai įrašytus duomenis. Atsakinga valstybė narė į tokius prašymus atsako per du mėnesius nuo prašymo gavimo.

Pakeitimas    161

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu prašymas ištaisyti arba ištrinti duomenis pateikiamas kitai valstybei narei nei atsakinga valstybė narė, prašymą gavusios valstybės narės institucijos per vieną mėnesį patikrina duomenų tikslumą ir jų tvarkymo AIS teisėtumą, jeigu tokią patikrą įmanoma atlikti nesikreipiant į atsakingą valstybę narę. Priešingu atveju valstybė narė, kuri nėra atsakinga valstybė narė, per 14 dienų kreipiasi į atsakingos valstybės narės institucijas ir atsakinga valstybė narė per vieną mėnesį patikrina, ar duomenys tikslūs ir ar jie tvarkomi teisėtai.

2.  Jeigu prašymas ištaisyti, papildyti arba ištrinti asmens duomenis arba apriboti asmens duomenų tvarkymą pateikiamas kitai valstybei narei nei atsakinga valstybė narė, prašymą gavusios valstybės narės institucijos per 14 dienų patikrina duomenų tikslumą ir jų tvarkymo AIS teisėtumą, jeigu tokią patikrą įmanoma atlikti nesikreipiant į atsakingą valstybę narę. Priešingu atveju valstybė narė, kuri nėra atsakinga valstybė narė, per septynias dienas kreipiasi į atsakingos valstybės narės institucijas ir atsakinga valstybė narė per 14 dienų patikrina, ar duomenys tikslūs ir ar jie tvarkomi teisėtai.

Pakeitimas    162

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu paaiškėja, kad į AIS įrašyti duomenys yra faktiškai netikslūs arba buvo įrašyti neteisėtai, atsakinga valstybė narė arba, kai taikytina, prašymą gavusi valstybė narė pagal 32 straipsnį ištaiso arba ištrina duomenis. Atsakinga valstybė narė arba, kai taikytina, prašymą gavusi valstybė narė atitinkamam asmeniui nedelsdama raštu patvirtina, kad ėmėsi veiksmų su juo susijusiems duomenims ištaisyti arba ištrinti.

Jeigu paaiškėja, kad į AIS įrašyti duomenys yra faktiškai netikslūs, neišsamūs arba buvo įrašyti neteisėtai, atsakinga valstybė narė arba, kai taikytina, prašymą gavusi valstybė narė pagal 32 straipsnį ištaiso, papildo arba ištrina asmens duomenis arba apriboja asmens duomenų tvarkymą. Atsakinga valstybė narė arba, kai taikytina, prašymą gavusi valstybė narė atitinkamam asmeniui nedelsdama raštu patvirtina, kad ėmėsi veiksmų su juo susijusiems asmens duomenims ištaisyti, papildyti arba ištrinti, arba apriboti tokių asmens duomenų tvarkymą.

Pakeitimas    163

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu paaiškėja, kad į AIS įrašyti su viza susiję duomenys yra faktiškai neteisingi arba buvo įrašyti neteisėtai, atsakinga valstybė narė arba, kai taikytina, prašymą gavusi valstybė narė pirmiausia patikrina šių duomenų tikslumą VIS ir prireikus pakeičia juos AIS. Jeigu į VIS įrašyti duomenys sutampa su AIS duomenimis, atsakinga valstybė narė arba prašymą gavusi valstybė narė per 14 dienų susisiekia su už tų duomenų įvedimą į VIS atsakingos valstybės narės institucijomis. Už duomenų įvedimą į VIS atsakinga valstybė narė per vieną mėnesį patikrina su viza susijusių duomenų tikslumą ir jų tvarkymo AIS teisėtumą ir informuoja atsakingą valstybę narę arba prašymą gavusią valstybę narę, kuri prireikus nedelsdama juos pakeičia arba ištrina iš AIS ir, kai taikytina, iš 11 straipsnio 2 dalyje nurodyto asmenų sąrašo.

Jeigu paaiškėja, kad į AIS įrašyti su viza susiję duomenys yra faktiškai neteisingi, neišsamūs arba buvo įrašyti neteisėtai, atsakinga valstybė narė arba, kai taikytina, prašymą gavusi valstybė narė pirmiausia patikrina šių duomenų tikslumą VIS ir prireikus pakeičia juos AIS. Jeigu į VIS įrašyti duomenys sutampa su AIS duomenimis, atsakinga valstybė narė arba prašymą gavusi valstybė narė per septynias dienas susisiekia su už tų duomenų įvedimą į VIS atsakingos valstybės narės institucijomis. Už duomenų įvedimą į VIS atsakinga valstybė narė per vieną mėnesį patikrina su viza susijusių duomenų tikslumą ir jų tvarkymo AIS teisėtumą ir informuoja atsakingą valstybę narę arba prašymą gavusią valstybę narę, kuri prireikus nedelsdama asmens duomenis ištaiso, papildo arba ištrina iš AIS, arba apriboja tokių duomenų tvarkymą, ir, kai taikytina, ištrina juos iš 11 straipsnio 2 dalyje nurodyto asmenų sąrašo.

Pakeitimas    164

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu atsakinga valstybė narė arba, kai taikytina, prašymą gavusi valstybė narė nesutinka, kad į AIS įrašyti duomenys yra faktiškai netikslūs arba kad jie buvo įrašyti neteisėtai, ta valstybė narė nedelsdama priima administracinį sprendimą, kuriame atitinkamam asmeniui raštu paaiškina, kodėl ji nėra pasirengusi ištaisyti arba ištrinti su juo susijusių duomenų.

4.  Jeigu atsakinga valstybė narė arba, kai taikytina, prašymą gavusi valstybė narė nesutinka, kad į AIS įrašyti duomenys yra faktiškai netikslūs, neišsamūs arba kad jie buvo įrašyti neteisėtai, ta valstybė narė nedelsdama priima administracinį sprendimą, kuriame atitinkamam asmeniui raštu paaiškina, kodėl ji nėra pasirengusi ištaisyti, papildyti arba ištrinti su juo susijusių asmens duomenų arba apriboti tokių duomenų tvarkymo.

Pakeitimas    165

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Atsakinga valstybė narė arba, kai taikytina, prašymą gavusi valstybė narė atitinkamam asmeniui taip pat pateikia informaciją, kurioje paaiškinami veiksmai, kurių jis gali imtis, jei nesutinka su pagal 5 dalį priimtame sprendime pateiktu paaiškinimu. Ji informuoja, kaip pateikti tos valstybės narės kompetentingoms institucijoms arba teismams ieškinį arba skundą ir gauti bet kokią pagalbą, įskaitant iš priežiūros institucijų, kuri numatyta tos valstybės narės įstatymuose, kituose teisės aktuose ir procedūrose.

5.  Atsakinga valstybė narė arba, kai taikytina, prašymą gavusi valstybė narė atitinkamam asmeniui taip pat pateikia informaciją, kurioje paaiškinami veiksmai, kurių jis gali imtis, jei nesutinka su pagal 4 dalį priimtame sprendime pateiktu paaiškinimu. Ji informuoja, kaip pateikti tos valstybės narės kompetentingoms institucijoms arba teismams ieškinį arba skundą ir gauti bet kokią pagalbą, įskaitant iš priežiūros institucijų, kuri numatyta tos valstybės narės įstatymuose, kituose teisės aktuose ir procedūrose.

Pakeitimas    166

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pagal 1 ir 2 dalis pateiktuose prašymuose pateikiama informacija, būtina atitinkamo asmens tapatybei nustatyti, įskaitant pirštų atspaudus. Tokia informacija naudojama tik tam, kad būtų leista naudotis 1 ir 2 dalyse nurodytomis teisėmis, paskui ji nedelsiant ištrinama.

6.  Pagal 1 ir 2 dalis pateiktuose prašymuose pateikiama minimali informacija, būtina atitinkamo asmens tapatybei nustatyti. Pirštų atspaudų šiuo tikslu galima prašyti tik deramai pagrįstais atvejais, kai kyla didelių abejonių dėl prašymą pateikusio asmens tapatybės. Tokia informacija naudojama tik tam, kad būtų leista naudotis 1 ir 2 dalyse nurodytomis teisėmis, paskui ji nedelsiant ištrinama.

Pakeitimas     167

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Kai asmuo prašo pateikti jo duomenis pagal 2 dalį, kompetentinga institucija rašytiniame dokumente užfiksuoja, kad toks prašymas buvo pateiktas, kaip jis buvo išnagrinėtas ir kokia institucija jį nagrinėjo, ir nedelsdama pateikia tą dokumentą nacionalinėms priežiūros institucijoms.

7.  Kai asmuo prašo pateikti jo duomenis pagal 2 dalį, kompetentinga institucija rašytiniame dokumente užfiksuoja, kad toks prašymas buvo pateiktas, kaip jis buvo išnagrinėtas ir kokia institucija jį nagrinėjo, ir per septynias dienas pateikia tą dokumentą nacionalinėms priežiūros institucijoms. Šio dokumento kopija taip pat pateikiama ir atitinkamam asmeniui.

Pakeitimas    168

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybių narių kompetentingos institucijos aktyviai bendradarbiauja siekdamos įgyvendinti 46 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nustatytas teises.

1.  Valstybių narių kompetentingos institucijos aktyviai bendradarbiauja siekdamos įgyvendinti 46 straipsnyje nustatytas teises.

Pakeitimas    169

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekvienoje valstybėje narėje priežiūros institucija atitinkamo asmens prašymu padeda jam pasinaudoti savo teise prašyti ištaisyti arba ištrinti su juo susijusius duomenis pagal Direktyvos 95/46/EB 28 straipsnio 4 dalį, ir konsultuoja jį šiuo klausimu.

Kiekvienoje valstybėje narėje priežiūros institucija duomenų subjekto prašymu padeda jam pasinaudoti savo teise prašyti ištaisyti, papildyti arba ištrinti su juo susijusius asmens duomenis, arba apriboti tokius duomenis pagal Reglamentą (ES) 2016/679, ir konsultuoja jį šiuo klausimu.

Pakeitimas    170

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekvienoje valstybėje narėje kiekvienas asmuo turi teisę pateikti tos valstybės narės kompetentingoms institucijoms arba teismams ieškinį arba skundą, jei ta valstybė narė nesuteikė jam prieigos prie su juo susijusių duomenų teisės arba teisės tuos duomenis ištaisyti ar ištrinti, kaip nurodyta 46 straipsnyje.

1.  Nedarant poveikio Reglamento (ES) 2016/679 77–82 straipsniams, kiekvienoje valstybėje narėje kiekvienas asmuo turi teisę pateikti tos valstybės narės kompetentingoms institucijoms arba teismams ieškinį arba skundą, jei ta valstybė narė nesuteikė jam prieigos prie su juo susijusių duomenų teisės arba teisės tuos duomenis ištaisyti, papildyti ar ištrinti, kaip nurodyta 46 straipsnyje. Teisė pateikti ieškinį arba skundą taip pat galioja atvejais, kai į prašymus suteikti prieigą prie duomenų, juos ištaisyti arba ištrinti nebuvo atsakyta per laikotarpius, nustatytus 46 straipsnyje, arba jų duomenų valdytojas niekada nenagrinėjo.

Pakeitimas    171

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad pagal Direktyvos 95/46/EB 28 straipsnio 1 dalį paskirta nacionalinė priežiūros institucija ar institucijos stebėtų, ar atitinkama valstybė narė teisėtai tvarko 13–19 straipsniuose nurodytus asmens duomenis, įskaitant jų perdavimą į AIS ir iš jos.

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad pagal Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalį paskirta nacionalinė priežiūros institucija ar institucijos nepriklausomai stebėtų, ar atitinkama valstybė narė teisėtai tvarko šio reglamento II, III ir V skyriuose nurodytus asmens duomenis, įskaitant jų perdavimą į AIS ir iš jos.

Pagrindimas

Pagal šį reglamentą duomenys tvarkomi ne tik pagal 13–19 straipsnius.

Pakeitimas    172

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Priežiūros institucija užtikrina, kad ne rečiau kaip kas ketverius metus pagal atitinkamus tarptautinius audito standartus būtų atliekamas duomenų tvarkymo operacijų nacionalinėje sistemoje auditas.

2.  Priežiūros institucija arba institucijos užtikrina, kad ne rečiau kaip kas dvejus metus pagal atitinkamus tarptautinius audito standartus būtų atliekamas duomenų tvarkymo operacijų nacionalinėje sienų infrastruktūroje auditas.

Pakeitimas     173

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės užtikrina, kad priežiūros institucija turėtų pakankamai išteklių šiuo reglamentu joms patikėtoms užduotims atlikti.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad nepriklausoma priežiūros institucija arba institucijos turėtų pakankamai išteklių šiuo reglamentu joms patikėtoms užduotims atlikti.

Pakeitimas    174

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Dėl asmens duomenų tvarkymo AIS kiekviena valstybė narė paskiria instituciją, kuri pagal Direktyvos 95/46/EB 2 straipsnio d punktą turi būti laikoma duomenų valdytoja ir kuriai tenka pagrindinė atsakomybė už tos valstybės narės vykdomą duomenų tvarkymo veiklą. Kiekviena valstybė narė šios institucijos duomenis perduoda Komisijai.

Išbraukta.

Pakeitimas    175

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Kiekviena valstybė narė teikia priežiūros institucijų prašomą informaciją, visų pirma informaciją apie pagal 35 straipsnį, 36 straipsnio 1 dalį ir 39 straipsnį vykdytą veiklą. Kiekviena valstybė narė suteikia priežiūros institucijoms prieigos prie savo įrašų teisę pagal 30 straipsnį ir leidžia joms bet kuriuo metu patekti į visas savo su AIS susijusias patalpas.

5.  Kiekviena valstybė narė teikia priežiūros institucijų prašomą informaciją, visų pirma informaciją apie pagal 35 straipsnį, 36 straipsnio 1 dalį ir 39 straipsnį vykdytą veiklą. Kiekviena valstybė narė suteikia priežiūros institucijoms prieigos prie savo įrašų teisę pagal 41 straipsnį ir leidžia joms bet kuriuo metu patekti į visas savo su AIS susijusias patalpas.

Pagrindimas

Pataisoma kryžminė nuoroda.

Pakeitimas    176

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos priežiūros institucija ar institucijos turėtų galimybę gauti asmenų, turinčių pakankamai žinių apie biometrinius duomenis, konsultaciją.

Pagrindimas

Suderinta su sistema EURODAC.

Pakeitimas    177

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas užtikrina, kad „eu-LISA“ asmens duomenų tvarkymo veikla, susijusi su AIS, būtų vykdoma laikantis šio reglamento.

1.  Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas yra atsakingas už „eu-LISA“ asmens duomenų tvarkymo veiklos, susijusios su AIS, stebėseną ir užtikrina, kad tokia veikla būtų vykdoma laikantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 ir šio reglamento.

Pagrindimas

Suderinta su 49 straipsnio nuostatomis dėl priežiūros institucijos. Taip pat suderinta su Europolo reglamentu (43 straipsnis), kad būtų paminėtas ir stebėjimas, ir užtikrinimas.

Pakeitimas    178

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas užtikrina, kad ne rečiau kaip kas ketverius metus pagal atitinkamus tarptautinius audito standartus būtų atliekamas agentūros vykdomos asmens duomenų tvarkymo veiklos auditas. Tokio audito ataskaita siunčiama Europos Parlamentui, Tarybai, „eu-LISA“, Komisijai ir nacionalinėms priežiūros institucijoms. „eu-LISA“ suteikiama galimybė pateikti pastabas prieš priimant ataskaitą.

2.  Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas užtikrina, kad ne rečiau kaip kas dvejus metus pagal atitinkamus tarptautinius audito standartus būtų atliekamas „eu-LISA“ vykdomos asmens duomenų tvarkymo veiklos auditas. Tokio audito ataskaita siunčiama Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, „eu-LISA“ ir priežiūros institucijoms. „eu-LISA“ suteikiama galimybė pateikti pastabas prieš priimant ataskaitą.

Pakeitimas    179

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nacionalinės priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas aktyviai bendradarbiauja, vykdydami savo įsipareigojimus, ir užtikrina suderintą AIS ir nacionalinių sistemų priežiūrą.

1.  Nacionalinės priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas – kiekvienas iš jų pagal atitinkamą savo kompetenciją – aktyviai bendradarbiauja, laikydamiesi savo pareigų, ir užtikrina suderintą VIS ir nacionalinės sienų infrastruktūros priežiūrą.

 

(Horizontalusis pakeitimas siekiant pakeisti sąvoką „nacionalinės sistemos“ į sąvoką „nacionalinė sienų infrastruktūra“, išimtį taikant 58 straipsniui.)

Pagrindimas

Terminija suderinama su 6 straipsniu ir sistemos EURODAC formuluote.

Pakeitimas    180

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jie keičiasi atitinkama informacija, padeda vieni kitiems atlikti auditą ir patikrinimus, nagrinėja šio reglamento aiškinimo ar taikymo sunkumus, analizuoja problemas, susijusias su vykdoma nepriklausoma priežiūra ar naudojimusi duomenų subjekto teisėmis, rengia suderintus pasiūlymus dėl problemų bendrų sprendimų ir prireikus didina informuotumą apie su duomenų apsauga susijusias teises.

2.  Jie keičiasi atitinkama informacija, padeda vieni kitiems atlikti auditą ir patikrinimus, nagrinėja šio reglamento aiškinimo ar taikymo sunkumus, analizuoja problemas, susijusias su vykdoma nepriklausoma priežiūra ar su naudojimusi duomenų subjekto teisėmis, rengia suderintus pasiūlymus dėl problemų bendrų sprendimų ir prireikus didina informuotumą apie su duomenų apsauga susijusias teises.

Pakeitimas    181

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad pagal nacionalinę teisę priimtos nuostatos, kuriomis įgyvendinamas Pamatinis sprendimas 2008/977/TVR, taip pat būtų taikomos jų nacionalinių institucijų prieigai prie AIS pagal 1 straipsnio 2 dalį.

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad pagal nacionalinę teisę priimtos nuostatos, kuriomis įgyvendinama Direktyva (ES) 2016/680, taip pat būtų taikomos jų nacionalinių institucijų prieigai prie AIS pagal 1 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas    182

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybių narių prieigos prie asmens duomenų pagal šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nustatytais tikslais, įskaitant jų perdavimą AIS ir iš jos, teisėtumo stebėseną vykdo nacionalinės priežiūros institucijos, paskirtos pagal Pamatinį sprendimą 2008/977/TVR.

2.  Valstybių narių prieigos prie asmens duomenų pagal šio reglamento 5 straipsnio 1a dalyje nustatytais tikslais, įskaitant jų perdavimą AIS ir iš jos, teisėtumo stebėseną vykdo nacionalinės priežiūros institucijos, paskirtos pagal Direktyvą (ES) 2016/680.

Pakeitimas    183

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Europolas asmens duomenis tvarko laikydamasis Sprendimo 2009/371/TVR ir tai prižiūri nepriklausoma duomenų apsaugos išorės priežiūros institucija. Europolui pagal šį reglamentą tvarkant asmens duomenis taikomi to sprendimo 30, 31 ir 32 straipsniai. Nepriklausoma duomenų apsaugos išorės priežiūros institucija užtikrina, kad nebūtų pažeistos trečiosios šalies piliečio teisės.

3.  Europolas asmens duomenis pagal šį reglamentą tvarko laikydamasis Reglamento (ES) 2016/794 ir tai prižiūri Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas.

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Europolo reglamento 43 straipsnį.

Pakeitimas    184

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Asmens duomenys, gauti iš AIS 1 straipsnio 2 dalies tikslais, tvarkomi tik konkretaus atvejo, su kuriuo susijusių duomenų yra paprašiusi valstybė narė ar Europolas, prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais.

4.   Asmens duomenys, gauti iš AIS 5 straipsnio 1a dalies tikslais, tvarkomi tik konkretaus atvejo, su kuriuo susijusių duomenų yra paprašiusi valstybė narė ar Europolas, prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais.

Pakeitimas    185

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.   Centrinė sistema, paskirtosios institucijos, centriniai prieigos punktai ir Europolas saugo paieškų įrašus, kad nacionalinės duomenų apsaugos institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas galėtų stebėti, ar tvarkant duomenis laikomasi Sąjungos duomenų apsaugos taisyklių. Kai tikslas nėra toks, asmens duomenys, taip pat paieškų įrašai po vieno mėnesio ištrinami iš visų nacionalinių ir Europolo rinkmenų, nebent šie duomenys ir įrašai reikalingi vykstančiam konkrečiam ikiteisminiam tyrimui, dėl kurio jų yra paprašiusi valstybė narė arba Europolas.

5.  Centrinė sistema, paskirtosios institucijos, centriniai prieigos punktai ir Europolas saugo paieškų įrašus, kad nacionalinės duomenų apsaugos institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas galėtų stebėti, ar tvarkant duomenis laikomasi Sąjungos duomenų apsaugos taisyklių – taip pat ir įrašų išsaugojimo tikslu, kad būtų galima rengti 64 straipsnio 8 dalyje nurodytas metines ataskaitas. Kai tikslas nėra toks, asmens duomenys, taip pat paieškų įrašai po vieno mėnesio ištrinami iš visų nacionalinių ir Europolo rinkmenų, nebent šie duomenys ir įrašai reikalingi vykstančiam konkrečiam ikiteisminiam tyrimui, dėl kurio jų yra paprašiusi valstybė narė arba Europolas.

Pakeitimas    186

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė ir Europolas užtikrina, kad visos duomenų tvarkymo operacijos, 1 straipsnio 2 dalyje nustatytais tikslais atliktos pagal prašymus suteikti prieigą prie AIS duomenų, būtų protokoluojamos arba dokumentuojamos siekiant patikrinti prašymo priimtinumą, stebėti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų vientisumą, saugumą ir savikontrolę.

1.  Kiekviena valstybė narė ir Europolas užtikrina, kad visos duomenų tvarkymo operacijos, 5 straipsnio 1a dalyje nustatytais tikslais atliktos pagal prašymus suteikti prieigą prie AIS duomenų, būtų protokoluojamos arba dokumentuojamos siekiant patikrinti prašymo priimtinumą, stebėti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų vientisumą, saugumą ir savikontrolę.

Pakeitimas    187

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Protokole arba dokumente nurodoma:

2.  Protokole arba dokumente visais atvejais nurodoma:

Pakeitimas    188

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  prašymą duomenų palyginimo tikslais suteikti prieigą pateikusios institucijos pavadinimas ir tokį prašymą pateikusio ir duomenis tvarkiusio atsakingo asmens vardas ir pavardė;

Pakeitimas    189

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 2 dalies h punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  pagal nacionalines taisykles arba Sprendimą 2009/371/TVR – paiešką atlikusio pareigūno ir atlikti paiešką arba teikti prašymą nurodžiusio pareigūno identifikavimo ženklas.

h)  pagal nacionalines taisykles arba Reglamentą (ES) 2016/794 – paiešką atlikusio pareigūno ir atlikti paiešką arba teikti prašymą nurodžiusio pareigūno identifikavimo ženklas.

Pakeitimas    190

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Protokolai ir dokumentai naudojami tik duomenų tvarkymo teisėtumo stebėsenai atlikti ir siekiant užtikrinti duomenų vientisumą ir saugumą. 64 straipsnyje nurodytai stebėsenai ir vertinimui gali būti naudojami tik tokie protokolai, kuriuose nėra asmens duomenų. Už prašymų priimtinumo tikrinimą, duomenų tvarkymo teisėtumo, duomenų vientisumo ir saugumo stebėseną atsakingos kompetentingos nacionalinės priežiūros institucijos, vykdydamos savo pareigas, pateikusios prašymą, gali su tais protokolais susipažinti.

3.  Protokolai ir dokumentai naudojami tik duomenų tvarkymo teisėtumo stebėsenai atlikti ir siekiant užtikrinti duomenų vientisumą ir saugumą. 64 straipsnyje nurodytai stebėsenai ir vertinimui gali būti naudojami tik tokie protokolai, kuriuose nėra asmens duomenų. Už prašymų priimtinumo tikrinimą, duomenų tvarkymo teisėtumo, duomenų vientisumo ir saugumo stebėseną atsakingos kompetentingos nacionalinės priežiūros institucijos, vykdydamos savo pareigas, pateikusios prašymą, gali su šiais protokolais susipažinti.

Pakeitimas    191

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 767/2008

17a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  AIS pradėjus veikti, kaip nurodyta [Reglamento, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS),] 60 straipsnio 1 dalyje, siekiant didesnio patikrinimų kertant sieną veiksmingumo ir spartos, užtikrinama AIS ir VIS sąveika. Šiuo tikslu „eu-LISA“ sukuria saugų ryšių kanalą tarp AIS centrinės sistemos ir VIS centrinės sistemos, kad būtų užtikrinta AIS ir VIS sąveika. Tiesioginė informacijos paieška abiejose sistemose įmanoma tik jeigu tokia galimybė nustatyta šiame reglamente ir Reglamente (EB) Nr. 767/2008.

1.  AIS pradėjus veikti, kaip nurodyta [Reglamento, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS),] 60 straipsnio 1 dalyje, siekiant didesnio patikrinimų kertant sieną veiksmingumo ir spartos, deramai laikantis tikslo apribojimo principo, užtikrinama AIS ir VIS sąveika. Šiuo tikslu „eu-LISA“ sukuria saugų ryšių kanalą tarp AIS centrinės sistemos ir VIS centrinės sistemos, kad būtų užtikrinta AIS ir VIS sąveika. Tiesioginė informacijos paieška abiejose sistemose įmanoma tik jeigu tokia galimybė nustatyta šiame reglamente ir Reglamente (EB) Nr. 767/2008.

Pakeitimas    192

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 767/2008

17a straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija pagal [Reglamento, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS),] 33 straipsnį patvirtina visas reikalingas priemones, kad būtų sukurta [Reglamento, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS),] 34 straipsnyje nurodyta sąveika ir užtikrintas aukšto lygio jos projektavimas. Siekdama užtikrinti sąveiką su AIS, valdymo institucija nustato reikalingus centrinės Vizų informacinės sistemos, kiekvienos valstybės narės nacionalinės sąsajos ir centrinės Vizų informacinės sistemos ir nacionalinių sąsajų ryšių infrastruktūros pakeitimus ir (arba) pritaikymo priemones. Nacionalinę infrastruktūrą pritaiko ir (arba) parengia valstybės narės.

4.  Komisija pagal [Reglamento, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS),] 33 straipsnį patvirtina visas reikalingas priemones, kad būtų sukurta [Reglamento, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS),] 34 straipsnyje nurodyta sąveika ir užtikrintas aukšto lygio jos projektavimas. Siekdama užtikrinti sąveiką su AIS, „eu-LISA“ nustato reikalingus centrinės Vizų informacinės sistemos, kiekvienos valstybės narės nacionalinės sąsajos ir centrinės Vizų informacinės sistemos ir nacionalinių sąsajų ryšių infrastruktūros pakeitimus ir (arba) pritaikymo priemones. Nacionalinę infrastruktūrą pritaiko ir (arba) parengia valstybės narės.

Pakeitimas    193

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 767/2008

18 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu atlikus paiešką naudojant 1 dalyje nurodytus duomenis paaiškėja, kad VIS saugomi duomenys apie vieną arba kelias išduotas arba pratęstas vizas, kurios galioja laiko ir teritorijos atžvilgiu kertant sieną, kompetentingai sienos apsaugos institucijai tik 1 dalyje nurodytais tikslais suteikiama prieiga prie toliau išvardytų prašymo bylos ir susietos (-ų) prašymo bylos (-ų) duomenų pagal 8 straipsnio 4 dalį, kad ji galėtų su jais susipažinti:

3.  Jeigu atlikus paiešką naudojant 1 dalyje nurodytus duomenis paaiškėja, kad VIS yra užregistruoti duomenys apie vizos turėtoją, kompetentingai sienos apsaugos institucijai tik 1 dalyje nurodytais tikslais suteikiama prieiga prie toliau išvardytų prašymo bylos ir susietos (-ų) prašymo bylos (-ų) duomenų pagal 8 straipsnio 4 dalį, kad ji galėtų su jais susipažinti:

Pagrindimas

Tekstui supaprastinti sujungiamos 3 ir 4 dalys.

Pakeitimas    194

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 767/2008

18 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu atlikus 1 dalyje nurodytų duomenų paiešką paaiškėja, kad duomenys apie asmenį yra įrašyti į VIS, tačiau įregistruota (-os) viza (-os) negalioja, kompetentingai sienos apsaugos institucijai tik 1 dalyje nustatytais tikslais suteikiama prieiga prie prašymo bylos (-ų) ir susietos (-ų) prašymo (-ų) bylos (-ų) duomenų pagal 8 straipsnio 4 dalį, kad ji galėtų su jais susipažinti:

Išbraukta.

a)  informacijos apie statusą ir duomenų iš prašymo formos, nurodytų 9 straipsnio 2 ir 4 dalyse;

 

b)  nuotraukų;

 

c)  įvestų duomenų apie išduotą (-as), panaikintą (-as), atšauktą (-as) vizą (-as) arba jos (jų) galiojimo pratęsimą, nurodytų 10, 13 ir 14 straipsniuose.

 

Pagrindimas

Tekstui supaprastinti sujungiamos 3 ir 4 dalys.

Pakeitimas    195

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 767/2008

18 straipsnio 5 dalies a punkto ii papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  sienos perėjimo punkte nėra techninių galimybių naudoti vietoje nuskaitytą veido atvaizdą, todėl vizos turėtojo tapatybės negalima patikrinti AIS;

ii)  sienos perėjimo punkte laikinai nėra techninių galimybių naudoti vietoje nuskaitytą veido atvaizdą, todėl vizos turėtojo tapatybės negalima patikrinti AIS;

Pagrindimas

Kadangi reikalaujama, kad techninės galimybės būtų prieinamos kiekviename sienos perėjimo punkte, jų gali nebūti tik laikinai.

Pakeitimas    196

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 1 dalies 8 punkto įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8)  20 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

8)  20 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

Pakeitimas    197

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 767/2008

26 straipsnio 3 a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3a.  [Praėjus šešiems mėnesiams nuo Reglamento, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS),] įsigaliojimo, valdymo institucija atsako už šio straipsnio 3 dalyje nurodytų užduočių vykdymą.

3a.   [Praėjus šešiems mėnesiams nuo Reglamento, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), įsigaliojimo,] „eu-LISA“ atsako už šio straipsnio 3 dalyje nurodytų užduočių vykdymą.

Pakeitimas    198

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 767/2008

34 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė ir valdymo institucija registruoja visas VIS sistemoje vykdomas duomenų tvarkymo operacijas. Registravimo įrašuose nurodomas prieigos tikslas, nurodytas 6 straipsnio 1 dalyje ir 15–22 straipsniuose, data ir laikas, perduotų duomenų tipas, kaip nurodyta 9–14 straipsniuose, užklausai naudotų duomenų tipas, kaip nurodyta 15 straipsnio 2 dalyje, 17 straipsnyje, 18 straipsnio 1 ir 5 dalyse, 19 straipsnio 1 dalyje, 19a straipsnio 2 ir 5 dalyse, 20 straipsnio 1 dalyje, 21 straipsnio 1 dalyje ir 22 straipsnio 1 dalyje, ir duomenis įvedusios ar juos gavusios institucijos pavadinimas. Be to, kiekviena valstybė narė saugo įrašus apie darbuotojus, tinkamai įgaliotus atlikti duomenų įvedimo ar gavimo operacijas.

1.  Kiekviena valstybė narė ir „eu-LISA“ registruoja visas VIS sistemoje vykdomas duomenų tvarkymo operacijas. Registravimo įrašuose nurodomas prieigos tikslas, nurodytas 6 straipsnio 1 dalyje ir 15–22 straipsniuose, data ir laikas, perduotų duomenų tipas, kaip nurodyta 9–14 straipsniuose, užklausai naudotų duomenų tipas, kaip nurodyta 15 straipsnio 2 dalyje, 17 straipsnyje, 18 straipsnio 1 ir 5 dalyse, 19 straipsnio 1 dalyje, 19a straipsnio 2 ir 5 dalyse, 20 straipsnio 1 dalyje, 21 straipsnio 1 dalyje ir 22 straipsnio 1 dalyje, ir duomenis įvedusios ar juos gavusios institucijos pavadinimas. Be to, kiekviena valstybė narė saugo įrašus apie darbuotojus, tinkamai įgaliotus atlikti duomenų įvedimo ar gavimo operacijas.

Pakeitimas     199

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tinkamai įgalioti valstybių narių kompetentingų institucijų, Komisijos, „eu-LISA“ ir FRONTEX darbuotojai tik ataskaitų teikimo ir statistikos tikslais, nematydami atskirų asmenų tapatybės, turi prieigą, kad susipažintų su toliau nurodytais duomenimis:

1.  Tinkamai įgalioti valstybių narių kompetentingų institucijų, Komisijos ir „eu-LISA“ darbuotojai tik ataskaitų teikimo ir statistikos tikslais, nematydami atskirų asmenų tapatybės ar profilių, ir tinkamai įgalioti Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros darbuotojai rizikos analizės atlikimo ir pažeidžiamumo vertinimo tikslais, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/1624 11 ir 13 straipsniuose, turi prieigą, kad susipažintų su toliau nurodytais duomenimis:

Pakeitimas     200

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  trečiosios šalies piliečio pilietybė, lytis ir gimimo data;

b)  trečiosios šalies piliečio pilietybė, lytis ir gimimo metai;

Pakeitimas    201

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Atsižvelgdama į 1 dalį, „eu-LISA“ sukuria ir savo techninėse stotyse įdiegia centrinę saugyklą, kurios prieglobą vykdo ir kurioje saugomi 1 dalyje nurodyti duomenys, iš kurių neturėtų būti įmanoma nustatyti atskirų asmenų tapatybės ir kurioje 1 dalyje nurodytos institucijos galėtų gauti individualiems poreikiams pritaikytas ataskaitas ir statistinius duomenis apie trečiųjų šalių piliečių atvykimą ir išvykimą, atsisakymą leisti jiems atvykti ir jų užsibuvimą, siekiant gerinti užsibuvimo rizikos vertinimą, didinti patikrinimų kertant sienas veiksmingumą, padėti konsulatams tvarkyti prašymus išduoti vizą ir teikti įrodymus, kuriais būtų grindžiamas Sąjungos migracijos politikos formavimas. Saugykloje taip pat laikoma kasdienė statistinė informacija, susijusi su 4 dalyje nurodytais duomenimis. Prieiga prie centrinės saugyklos suteikiama naudojant saugią prieigą per S-TESTA ir užtikrinant prieigos ir konkrečių naudotojų profilių kontrolę tik ataskaitų teikimo ir statistinių duomenų rinkimo tikslais.

2.  Atsižvelgdama į 1 dalį, „eu-LISA“ sukuria ir centriniu lygmeniu savo techninėse stotyse įdiegia saugyklą, kurios prieglobą vykdo ir kurioje saugomi 1 dalyje nurodyti duomenys, iš kurių neturėtų būti įmanoma nustatyti atskirų asmenų tapatybės ir kurioje 1 dalyje nurodytos institucijos galėtų gauti individualiems poreikiams pritaikytas ataskaitas ir statistinius duomenis apie trečiųjų šalių piliečių atvykimą ir išvykimą, atsisakymą leisti jiems atvykti ir jų užsibuvimą, siekiant didinti patikrinimų kertant sienas veiksmingumą, padėti konsulatams tvarkyti prašymus išduoti vizą ir teikti įrodymus, kuriais būtų grindžiamas Sąjungos migracijos politikos formavimas. Saugykloje taip pat laikoma kasdienė statistinė informacija, susijusi su 4 dalyje nurodytais duomenimis. Prieiga prie centrinės saugyklos suteikiama naudojant saugią prieigą per S-TESTA ir užtikrinant prieigos ir konkrečių naudotojų profilių kontrolę tik ataskaitų teikimo ir statistinių duomenų rinkimo tikslais.

Pakeitimas     202

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kiekvieną ketvirtį „eu-LISA“ skelbia statistinius duomenis apie AIS, kuriuose rodomas užsibuvusių asmenų, trečiųjų šalių piliečių, kuriems neleista atvykti, ir trečiųjų šalių piliečių, kurių leidimas būti panaikintas arba pratęstas, skaičius, pilietybė ir atvykimo sienos perėjimo punktas, įskaitant atsisakymo leisti atvykti priežastis, taip pat trečiųjų šalių piliečių, kuriems netaikomas reikalavimas duoti pirštų atspaudus, skaičius.

4.  Kiekvieną ketvirtį „eu-LISA“ skelbia statistinius duomenis apie AIS, kuriuose rodomas užsibuvusių asmenų, trečiųjų šalių piliečių, kuriems neleista atvykti, ir trečiųjų šalių piliečių, kurių leidimas būti panaikintas arba pratęstas, skaičius, pilietybė, amžius, lytis, buvimo trukmė ir atvykimo sienos perėjimo punktas, įskaitant atsisakymo leisti atvykti priežastis, taip pat trečiųjų šalių piliečių, kuriems netaikomas reikalavimas duoti pirštų atspaudus, skaičius.

Pakeitimas    203

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Kiekvienų metų pabaigoje statistiniai duomenys įtraukiami į tų metų statistinių duomenų pagal ketvirčius suvestinę. Statistiniai duomenys skirstomi į grupes pagal atskiras valstybes nares.

5.  Kiekvienų metų pabaigoje statistiniai duomenys įtraukiami į tų metų metinę ataskaitą. Statistiniai duomenys skirstomi į grupes pagal atskiras valstybes nares. Ataskaita skelbiama viešai ir siunčiama Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir nacionalinėms priežiūros institucijoms.

Pakeitimas     204

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Komisijos prašymu „eu-LISA“ teikia jai statistinius duomenis, susijusius su konkrečiais šio reglamento įgyvendinimo aspektais, taip pat 3 dalyje nurodytus statistinius duomenis.

6.  Komisijos ir Europos Parlamento prašymu „eu-LISA“ teikia jiems statistinius duomenis, susijusius su konkrečiais šio reglamento įgyvendinimo aspektais, taip pat 3 dalyje nurodytus statistinius duomenis.

Pakeitimas     205

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Su centrinės sistemos, ryšių infrastruktūros ir vienodos nacionalinės sąsajos sukūrimu ir veikimu susijusios išlaidos apmokamos iš Sąjungos bendrojo biudžeto.

1.  Su centrinės sistemos, saugios ir šifruotos ryšių infrastruktūros ir vienodos nacionalinės sąsajos sukūrimu ir veikimu susijusios išlaidos apmokamos iš Sąjungos bendrojo biudžeto.

Pakeitimas    206

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  nacionalinių sistemų priegloba (plotas, įgyvendinimas, elektra, aušinimas);

b)  nacionalinių sistemų ir sienos infrastruktūros objektų priegloba (plotas, įgyvendinimas, elektra, aušinimas);

Pagrindimas

Terminija suderinama su 6 straipsniu.

Pakeitimas    207

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  nacionalinių sistemų veikimu (operatoriai ir paramos sutartys);

c)  nacionalinių sistemų ir sienos infrastruktūros objektų veikimu (operatoriai ir paramos sutartys);

Pakeitimas    208

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Komisija supažindina valstybes nares ir visuomenę su pagal 1 dalį pranešta informacija, skelbdama ją nuolat atnaujinamoje viešoje svetainėje.

6.  Komisija skelbia 1 ir 4 dalyse nurodytą informaciją Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jei informacija keičiama, Komisija vieną kartą per metus skelbia atnaujintą konsoliduotą šios informacijos versiją. Komisija prižiūri nuolat atnaujinamą viešą svetainę, kurioje laikoma ši informacija.

Pakeitimas    209

Pasiūlymas dėl reglamento

64 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Praėjus [šešiems mėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos – Leidinių biurui, nurodyti faktinę įsigaliojimo datą] ir po to kas šešis mėnesius per AIS kūrimo etapą „eu-LISA“ teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie pažangą kuriant centrinę sistemą, vienodas sąsajas ir centrinės sistemos ir vienodų sąsajų ryšių infrastruktūrą. Pasibaigus kūrimo etapui, Europos Parlamentui ir Tarybai teikiama ataskaita, kurioje išsamiai paaiškinama, kaip buvo įgyvendinti, visų pirma, su planavimu ir išlaidomis susiję uždaviniai, taip pat pagrindžiami bet kokie nukrypimai.

2.  Praėjus [šešiems mėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos – Leidinių biurui, nurodyti faktinę įsigaliojimo datą] ir po to kas šešis mėnesius per AIS kūrimo etapą „eu-LISA“ teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie pažangą kuriant centrinę sistemą, vienodas sąsajas ir centrinės sistemos ir vienodų sąsajų saugią ir šifruotą ryšių infrastruktūrą. Šioje ataskaitoje pateikiama išsami informacija apie patirtas išlaidas ir informacija apie bet kokią riziką, galinčią turėti poveikį bendroms sistemos sąnaudoms. Pasibaigus kūrimo etapui, Europos Parlamentui ir Tarybai teikiama ataskaita, kurioje išsamiai paaiškinama, kaip buvo įgyvendinti, visų pirma, su planavimu ir išlaidomis susiję uždaviniai, taip pat pagrindžiami bet kokie nukrypimai.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ankstesnę patirtį, ypač su antrosios kartos Šengeno informacine sistema (SIS II), išlaidas reikėtų atidžiai stebėti.

Pakeitimas     210

Pasiūlymas dėl reglamento

64 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Praėjus trejiems metams nuo AIS veikimo pradžios, o vėliau kas ketverius metus Komisija parengia bendrąjį AIS įvertinimą. Jame apsvarstomi tikslų įgyvendinimo rezultatai ir poveikis pagrindinėms teisėms ir įvertinamas nuolatinis sistemos loginio pagrindo tinkamumas, reglamento taikymas, AIS saugumas ir bet koks poveikis būsimoms operacijoms, taip pat pateikiamos visos reikalingos rekomendacijos. Komisija vertinimo ataskaitą perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.  Praėjus trejiems metams nuo AIS veikimo pradžios, o vėliau kas ketverius metus Komisija parengia bendrąjį AIS įvertinimą. Jame apsvarstomi tikslų įgyvendinimo rezultatai ir poveikis pagrindinėms teisėms ir įvertinamas nuolatinis sistemos loginio pagrindo tinkamumas, reglamento taikymas, AIS saugumas ir bet koks poveikis būsimoms operacijoms, įskaitant tas, kurios turi poveikį biudžetui, taip pat pateikiamos visos reikalingos rekomendacijos. Komisija vertinimo ataskaitą perduoda Europos Parlamentui, Tarybai, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrai.

Pakeitimas     211

Pasiūlymas dėl reglamento

64 straipsnio 8 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa) prašymų ištaisyti duomenis skaičių, veiksmus, kurių imtasi vėliau, ir pataisų, padarytų atitinkamiems asmenims pateikus prašymą, skaičių.

Pakeitimas    212

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

 

Šis reglamentas taikomas nuo Komisijos pagal 60 straipsnį nustatytos dienos, išskyrus 4, 33, 34, 35, 56, 58, 59, 60 ir 61 straipsnius, kurie taikomi nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

 

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Pagrindimas

Straipsniai, būtini AIS parengti, turėtų būti taikomi iš karto. Visas reglamentas turėtų būti pradėtas taikyti tada, kai AIS pradės veikti.

(1)

OL C 487, 2016 12 28, p. 66.


AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanga

Per pastaruosius keletą metų ties Europos Sąjungos išorės sienomis padidėjus keleivių srautams tapo akivaizdu, kad dabartinės sienų kontrolės sistemos yra neveiksmingos, ir ši padėtis galėtų tapti dar sudėtingesnė atsižvelgiant į prognozuojamus tokių srautų pokyčius artimiausiais metais. Numatyta, kad 2025 m. Šengeno erdvę teisėtai kirs apie 300 mln. trečiųjų šalių piliečių, vykstančių į trumpalaikes keliones. Prognozuojama, kad per artimiausius dvidešimt metų Europoje vien oro transporto srautas augs 2,6 proc. per metus. Privalome modernizuoti savo keliautojų valdymo sistemas, kad jos būtų darnesnės ir veiksmingesnės, taip pat saugesnės, ir suprasti, kad negalime dar kartą nacionalizuoti informacinių sistemų ar sienų kontrolės. Šios kontrolės tvarumas negali būti užtikrinamas vien tikrinant keleivių pasus ir juose esančius antspaudus, kurie ne tik gali būti suklastoti arba neįskaitomi, bet ir būti pernelyg didelė našta sienos apsaugos institucijoms – trukdyti joms sutelkti dėmesį į tikrus savo darbus ir taip kelti pavojų saugumui. Jeigu nieko nedarytume, vidutinės trukmės laikotarpiu mūsų sienos perėjimo punktų veikla sutriktų, taip pat reikėtų didžiulių investicijų į infrastruktūrą ir personalą, siekiant sureguliuoti tokius srautus.

Nustatyta Europos atvykimo ir išvykimo sistema (AIS) bus naudinga keleiviams, nes sutrumpės jų laukimo sienos perėjimo punktuose laikas; valstybėms narėms, nes jos greičiau sutvarkys su bona fidae keleiviais susijusius formalumus ir kartu padidins sienų saugumą; infrastruktūros valdytojams, nes tranzito zonose bus lengviau nutiesti trumpesnes jungtis, o tai reiškia, kad bus gauta tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos; sienos perėjimo punktų valdytojams, kurių ištekliai bus optimizuoti, ir vežėjams, kurie lengviau atliks savo darbą. Visa tai bus užtikrinta vykdant būtiną pagrindinių teisių ir sistemoje kaupiamų duomenų apsaugą.

Europos migracijos darbotvarkėje jau nustatyta, kad „sienų valdymas“ yra vienas iš „keturių geresnio migracijos valdymo ramsčių“. Tarpvalstybinės grėsmės, su kuriomis pastaruoju metu susiduria Europos Sąjunga, parodė, kad erdvėje be vidaus sienų būtina vykdyti veiksmingą išorės sienų kontrolę. Vis akivaizdžiau, kad veiksminga sienų kontrolė susijusi su vidaus saugumo didinimu. Pranešėjas remia teisėsaugos tarnybų galimybę naudotis Europos atvykimo ir išvykimo sistema, siekiant kovoti su sunkiu nusikalstamumu ir terorizmo grėsmėmis, nes tokia galimybė šiai sistemai suteikia pridėtinę vertę. Šia sistema turi būti naudojamasi, kai to reikia, vykdant kontrolę, proporcingai, taip pat tinkamai užtikrinant teisių ir duomenų apsaugą. Sienų kirtimas turi ir gali būti greitesnis ir kartu saugus.

Pranešėjo pozicija

1. Tikslai

Pagal šį pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto reikia sukurti sistemą, kurią taikant būtų lengviau kirsti sienas ir kovoti su neteisėta asmenų, viršijusių teisėtą buvimo trukmę, migracija, taip pat kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Turi būti užtikrintas šių tikslų įgyvendinimas ir jų suderinimas su AIS esančių duomenų apsauga, atsižvelgiant į proporcingumo ir būtinumo kriterijus.

2. Struktūra

Pranešėjas palankiai vertina pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto pateiktus pakeitimus, kurių dauguma išsklaido abejones, kilusias vykdant parengiamuosius darbus. Tačiau jis nepritaria tam, kad būtų panaikinta Registruotų keliautojų programa, kurią Parlamentas įvertino kaip drąsią priemonę, skirtą sienos kirtimui paspartinti.

3. Sąveika su VIS

Vienas iš svarbiausių šio pasiūlymo aspektų yra AIS ir VIS sąveika – nurodoma, kokie ateityje turėtų būti įvairių informacinių sistemų ryšiai. Kadangi laikomasi proporcingumo principo, ši sąveika visiškai netrukdo įgyvendinti Pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsniuose įtvirtintų teisių.

Šiame etape neremiant sąveikos su antrosios kartos Šengeno informacine sistema (SIS II) reikėtų paaiškinti, kokia procedūra turėtų būti taikoma sukūrus perspėjimus dėl subjektų, viršijusių buvimo Šengeno teritorijoje trukmę.

4. Biudžetas

Iš tikrųjų AIS kūrimas kainuos brangiai, tačiau daug didesnė kaina būtų sumokėta nesiėmus veiksmų, atsižvelgiant tiek į būtinas investicijas į infrastruktūrą arba personalą, kad būtų sureguliuotas didėjantis keliautojų srautas, tiek į valstybių narių saugumą. Nors pranešėjas remia biudžeto racionalizavimą, jis yra susirūpinęs dėl galimo nukrypimo, kuris galėtų atsirasti vykdant įgyvendinimo procesą, todėl būtina atlikti geresnę ex ante ir ex post kontrolę.

5. Biometriniai duomenys

Atliekant tyrimą įrodyta, kad geriausias pasirinkimas siekiant užtikrinti greitą ir kartu saugų sienų kirtimą būtų keturių pirštų atspaudų ir veido atpažinimo derinys. Atsižvelgiant į Europos Parlamento remiamą poziciją, yra sumažintas renkamų biometrinių duomenų skaičius suteikiant galimybę importuoti VIS jau esančius duomenis ir užtikrinant, kad būtų kuo mažiau renkama ir dubliuojama saugomų duomenų. Svarbu taikyti kokybiškus standartus, kad surinktus duomenis būtų galima visapusiškai panaudoti siūlomiems tikslams.

6. Duomenų ir pagrindinių teisių apsauga

Pagal šį reglamentą AIS saugomų duomenų apsauga turi būti užtikrinta laikantis Pagrindinių teisių chartijos. Todėl, siekiant įgyvendinti Pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius, AIS turi turėti tinkamą teisinį pagrindą ir kartu atitikti chartijos principus, būti proporcinga ir būtina, taip pat ją taikant turi būti siekiama bendrojo intereso. Viso to bus pasiekta taikant, be visų kitų, tokias priemones kaip sistemoje registruojamų duomenų kiekio mažinimas, nacionalinių ir ES duomenų apsaugos institucijų (Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno, EDAPP) vaidmuo, duomenų taisymo ir ištrynimo procedūros arba būdai ir leidimai naudotis sistema. Pažymėtina, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pripažino, jog AIS tikslai (sienų ir migracijos kontrolė, kova su sunkiu organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu) yra bendrojo intereso tikslai.

7. Duomenų saugojimo laikotarpis

AIS turi atitikti būtinumo ir proporcingumo principus. Dėl 181 dienos saugojimo laikotarpio, kuris pasiūlytas iš pradžių, galėtų sumažėti sistemos veiksmingumas. Vertinant keliautojų požiūriu, šis laikotarpis neatitinka tikslo paspartinti eismą per sieną, nes yra trumpas, todėl reikėtų pakartotinai registruoti keliautojus, kurie mūsų teritorijoje lankosi reguliariai, ir taip procesas sulėtėtų. Atsižvelgiant į konsulatus ir sienos apsaugos institucijas pažymėtina, kad negalima analizuoti kelionės istorijos ir rizikos, kuri yra lemiama priimant sprendimus; vertinant teisėsaugos tarnybų požiūriu, būtų sunaikinti svarbūs duomenys, būtini siekiant kovoti su sunkiu nusikalstamumu ir terorizmu.

Pasiūlytas terminas atitinka sistemos tikslus ir padėtų užtikrinti sąveiką su VIS. Tačiau turi būti suteikta būtinų garantijų, kad prireikus duomenų subjektai galėtų prieiti prie duomenų, juos taisyti ir (arba) ištrinti.

8. Teisėsaugos tarnybų naudojimasis sistema

Tai, kad įdiegus sistemą nacionalinės teisėsaugos tarnybos ir Europolas ja naudosis siekdami kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu, suteiks sistemai didžiulę pridėtinę vertę. Būtina ir teisiškai įmanoma užtikrinti, kad ši galimybė būtų suderinama su lengvesniu sienos kirtimu vykstant tranzitu, nepažeidžiant Europos teisės sistemos. Šengeno erdvės išlikimas, be viso kito, priklauso nuo išorės sienų apsaugos. Naudingiausia kovos su organizuotais nusikaltimais priemonė, kurią turime, yra žvalgyba ir informacija: gebėjimas šiuos nusikaltimus numatyti iš anksto.

Iš tikrųjų šiuo metu kai kurios teisėsaugos tarnybos nevisapusiškai naudojasi esamomis sistemomis, tačiau taip pat akivaizdu, kad dėl investicijų į mokymą, didesnio tarpusavio pasitikėjimo ir keitimosi gerąja patirtimi šiomis sistemomis naudojamasi geriau ir daugiau. Sistemos diegimo laikotarpiu reikės vykdyti institucijų, kurios naudosis šia sistema, mokymą.

9. Poveikis vežėjams ir keliautojams

Vežėjų vaidmuo labai svarbus siekiant užtikrinti sistemos gyvybingumą. Jiems turi būti sudarytos sąlygos proporcingai ir ribotai naudotis tais AIS saugomais duomenimis, kurie jiems padėtų atlikti savo darbą, suteikus pakankamai garantijų, kad nekils pavojaus sistemos saugumui.

Keliautojams turi būti suteikiama galimybė sužinoti, kiek jiems liko leidžiamo buvimo laiko, todėl būtų teisinga šiuo tikslu sukurti internetinę sistemą. Naudotis šia sistema turėtų būti paprasta ir saugu, todėl ja galėtų naudotis tik teisėti keliautojai. Šią saityno paslaugą turės valdyti agentūra „eu-LISA“ – ji bus atsakinga už jos prieglobą saugiame tinkle ir vertins galimą riziką siekdama nustatyti konkrečius tokios paslaugos poreikius.

10. Valdymas

„eu-LISA“ turės atlikti pagrindinį vaidmenį kuriant ir prižiūrint AIS. Turės būti pritaikyti saugumo, kontrolės ir atsakomybės standartai, taikomi tiek diegiant sistemą, tiek jai pradėjus veikti. Europos Parlamentas pagal savo kompetenciją turi būti įtrauktas į įvairių ciklų AIS veiklą.


MAŽUMOS NUOMONĖ

pagal Darbo tvarkos taisyklių 52a straipsnio 4 dalį

Marie-Christine Vergiat

Siekdama pradinio tikslo palengvinti ES išorės sienų kirtimą, AIS bus sukurta į ES atvykstančių ir iš jos išvykstančių trečiųjų šalių piliečių duomenų bazė ir padidintas suderinamumas su kitomis duomenų bazėmis, sukuriant didžiulę duomenų, visų pirma biometrinių duomenų, įskaitant vaikų nuo 12 metų amžiaus biometrinius duomenis, rinkimo sistemą, pažeidžiant tarptautinę teisę ir sukuriant pavojingą precedentą.

Sienų kontrolę susiejus su kova su nusikalstamumu policija galės prie jos gauti prieigą tokiomis pat sąlygomis kaip sienų apsaugos tarnybos, susiejant labai skirtingus tikslus, paneigiant būtinumo ir proporcingumo principus ir kartu susiejant migraciją, nusikalstamumą ir terorizmą.

Bus nustatyti „geri keleiviai“, kurie galės patekti į ES teritoriją pagal ad hoc procedūras, ir visi kiti, kuriems bus taikoma neteisėtumo prezumpcija, nenagrinėjant įvairių asmeninių situacijų, visų pirma pažeidžiamų asmenų, apie kuriuos bus automatiškai pranešama valstybėms narėms.

Šio teksto nagrinėjimo sąlygos, atsižvelgiant š jo pobūdį ir svarbą, daro neigiamą poveikį teisėkūros darbui dėl pavojaus, kylančio tūkstančių vyrų, moterų ir vaikų pagrindinėms teisėms.

Mažų mažiausia, turėjo būti labiau atsižvelgta į Europos duomenų apsaugos pareigūno rekomendacijas.


Biudžeto komiteto NUOMONĖ (9.12.2016)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 767/2008 ir Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011

(COM(2016) 0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Nuomonės referentė: Monika Hohlmeier

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentė laikosi nuomonės, kad geresnis, labiau šiuolaikinis ir veiksmingas ES išorės sienų valdymas būtinas norint užtikrinti, kad būtų atidžiai stebimi atvykstantys ir išvykstantys trečiųjų šalių piliečiai. Be to, šia priemone siekiama pagreitinti patikrinimus prie sienų, sumažinti laukimo prie sienų laiką ir suteikti didesnę judėjimo laisvę tuo pačiu padidinant vidaus saugumą, sustiprinant kovą su terorizmu ir sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais, taip pat nustatyti neteisėto sienos perėjimo, tapatybės klastojimo ar užsibuvusių asmenų atvejus. Visų pirma nuomonės referentė pabrėžia, kad veikiančioje informacijos sistemoje yra didelių spragų ir šią problemą reikia spręsti norint veiksmingai apsaugoti ES išorės sienas. Jokia valstybė narė viena negali veiksmingai vykdyti atvykstančių ir išvykstančių trečiųjų šalių piliečių stebėsenos visoje Šengeno erdvėje. Todėl reikia nedelsiant parengti ir visose valstybės narėse įgyvendinti veiksmingą Europos priemonę.

Atsižvelgdama į tai, nuomonės referentė palankiai vertina persvarstytą Komisijos pasiūlymą dėl atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS), pagal kurį remiamas informavimo sistemų keitimasis informacija ir jų sąveika siekiant pagreitinti, palengvinti ir sutvirtinti trečiųjų šalių piliečių, atvykstančių į ES, patikrinimų procedūras.

Nuomonės referentė teigiamai vertina Europos Komisijos techninį tyrimą dėl pažangiai valdomų sienų ir agentūros „eu-LISA“ pažangiai valdomų sienų bandomojo projekto galutinę ataskaitą, kurioje reaguojama į Parlamento 2013 m. išreikštą susirūpinimą ir konkrečiai įvertinamos kiekvieno galimo politinio pasirinkimo finansinės, techninės ir organizacinės problemos ir agentūrai „eu-LISA“ vykdyti patikėtas bandomasis etapas.

Nuomonės referentė primena, kad 2013 m. pasiūlymuose atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS) ir Registruotų keliautojų programos (RKP) plėtojimui numatyta skirti 1,1 mlrd. EUR orientacinę sumą. Peržiūrėjus pasiūlymą ir remiantis tinkamiausia bendros AIS, įskaitant teisėsaugos institucijų prieigą, alternatyva, apskaičiuota reikalinga suma sudaro 480 mln. EUR. Atrodo, kad finansinės analizės rezultatai tikslesni nei pirminis pasiūlymas. Šią sumą sudaro viešųjų pirkimų procedūros rezultatai ir projekto analizė (veikiančių nacionalinių sistemų integracija ir naujos sistemos kūrimas visose valstybėse narėse).

Nuomonės referentė teigiamai vertina šią finansinę paramą iš ES biudžeto, kuri būtų skirta ne tik esminiams viso daugiametės finansinės programos (DFP) laikotarpio komponentams ES lygmeniu finansuoti (ES lygmeniu pagal netiesioginio valdymo principą kūrimo ir veikimo išlaidoms padengti skirti 288 mln. EUR), bet ir dabartinės valstybių narių nacionalinės sienų infrastruktūros ir AIS integracijai naudojant vienodą nacionalinę sąsają užtikrinti (120 mln. EUR pagal tiesioginio valdymo principą). Priešingai nei siūloma Komisijos pasiūlyme nuomonės referentė rekomenduoja nustatyti krizinį mechanizmą, kad valstybės narės, patiriančios organizacinių ir finansinių sunkumų, numatytu laikotarpiu galėtų taikyti tam tikrą sistemą.

Nuomonės referentė taip pat remia idėją, kad įsteigus AIS tolesnės valstybių narių patiriamos veiklos išlaidos turėtų būti remiamos pagal valstybių narių nacionalines Vidaus saugumo fondo (VSF) programas (pasidalijamasis valdymas), ir ragina valstybes nares parengti ekonomiškai veiksmingus sprendimus.

Pagaliau, nuomonės referentė siūlo taikyti griežtesnes taisykles atsiskaitymui Parlamentui ir Tarybai rengiant AIS ir ją parengus, taip pat privalomai informuoti apie biudžeto ir sąnaudų pokyčius siekiant užtikrinti proceso išsamų parlamentinį tikrinimą ir priežiūrą ir sumažinti per didelių išlaidų ir delsimo riziką.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  2016 m. balandžio 6 d. komunikate „Stipresnės ir išmanesnės informacinės sistemos, skirtos sienoms ir saugumui“ Komisija numatė procesą, kuriuo siekiama užtikrinti informacinių sistemų sąveikumą, kad būtų galima struktūriniu aspektu patobulinti duomenų valdymą Sąjungos sienų kontrolės ir saugumo sistemoje;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  būtina tiksliai nustatyti atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS) tikslus, jos techninę struktūrą, parengti taisykles dėl jos veikimo bei naudojimo ir nustatyti su sistema susijusias pareigas, į sistemą įvedamų duomenų kategorijas, jų įvedimo tikslus ir kriterijus, prieigą prie duomenų turinčias institucijas ir kitas taisykles dėl duomenų tvarkymo bei asmens duomenų apsaugos;

(7)  būtina tiksliai nustatyti atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS) tikslus, jos techninę struktūrą, parengti taisykles dėl jos veikimo, naudojimo bei sąveikumo su kitomis informacinėmis sistemomis ir nustatyti su sistema susijusias pareigas, į sistemą įvedamų duomenų kategorijas, jų įvedimo tikslus ir kriterijus, prieigą prie duomenų turinčias institucijas ir kitas taisykles dėl duomenų tvarkymo bei asmens duomenų apsaugos;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  AIS turėtų sudaryti centrinė sistema, kurioje bus naudojama kompiuterizuota centrinė biometrinių ir raidinių skaitmeninių duomenų bazė, kiekvienos valstybės narės vienoda nacionalinė sąsaja, saugus AIS centrinės sistemos ir VIS centrinės sistemos ryšių kanalas ir centrinės sistemos ir vienodų nacionalinių sąsajų ryšių infrastruktūra. Kiekviena valstybė narė turėtų sujungti savo nacionalinę sienų infrastruktūrą su vienoda nacionaline sąsaja;

(12)  AIS turėtų sudaryti centrinė sistema, kurioje bus naudojama kompiuterizuota centrinė biometrinių ir raidinių skaitmeninių duomenų bazė, kiekvienos valstybės narės vienoda nacionalinė sąsaja, saugus AIS centrinės sistemos ir VIS centrinės sistemos, taip pat AIS centrinės sistemos ir EURODAC centrinės sistemos ryšių kanalas ir centrinės sistemos ir vienodų nacionalinių sąsajų ryšių infrastruktūra. Kiekviena valstybė narė turėtų sujungti savo nacionalinę sienų infrastruktūrą su vienoda nacionaline sąsaja. Valstybių narių nacionalinės sienų infrastruktūros apima Šengeno informacinę sistemą, Interpolo pavogtų ir pamestų kelionės dokumentų duomenų bazę ir Europolo duomenų bazes, taip pat nacionalines teisėsaugos institucijų duomenų bazes;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  AIS ir EURODAC sąveikumą reikėtų užtikrinti sukuriant tiesioginį ryšių tarp centrinių sistemų kanalą, kad būtų galima iš AIS automatiškai perduoti EURODAC duomenis, susijusius su leidžiamą buvimo laikotarpį viršijusiais asmenimis;

Pagrindimas

Naujuoju EURODAC reglamentu numatyta registruoti duomenis apie valstybių narių teritorijoje neteisėtai esančius trečiosios šalies piliečius.

Pagal šio reglamento 11 straipsnio nuostatas AIS sudarys asmenų, kurie viršijo leidžiamą buvimo laikotarpį ir todėl neteisėtai yra tam tikros valstybės narės teritorijoje, sąrašą. Nustačius automatinį duomenų perdavimą bus mažiau dubliavimo atvejų.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43)  šiuo reglamentu, kuriuo sukuriama AIS, panaikinama pareiga antspauduoti trečiųjų šalių piliečių pasus, kurią taiko visos stojančiosios valstybės narės. Apskaičiuojant leidžiamo buvimo Šengeno erdvėje trukmę, nereikėtų atsižvelgti į buvimą valstybėse narėse, kuriam pagal tų valstybių narių stojimo aktus dar nėra visapusiškai taikomas Šengeno acquis. Tokios valstybės narės turėtų registruoti AIS trečiųjų šalių piliečių buvimą, tačiau sistemoje įdiegta automatinė skaičiuoklė neturėtų įskaičiuoti tokio buvimo į bendrą leidžiamo buvimo trukmę;

(43)  šiuo reglamentu, kuriuo sukuriama AIS, panaikinama pareiga antspauduoti trečiųjų šalių piliečių pasus, kurią taiko visos stojančiosios valstybės narės. Apskaičiuojant leidžiamo buvimo – 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį – trukmę, reikėtų atsižvelgti į buvimą valstybėse narėse, kurios pagal Reglamento (ES) 2016/399 III antraštinę dalį netaiko Šengeno acquis nuostatų;

Pagrindimas

Excluding a stay in one of these States from the calculation of the authorised length of stay would lead either to having 5 calculation systems:

one for States fully applying the Schengen acquis and 4 for the others not applying it fully. This would lead to considerable unnecessary costs and mean that a TCN could reside on EU territory continuously by moving from a Schengen State to a non-Schengen State. Or having a single calculation system exclusively reserved for those States that fully apply the Schengen acquis, but with the abolition of passport stamp this option would mean that the 4 non-Schengen States would not benefit from the EES and be without any means to calculate the length of stay.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kiekvienoje valstybėje narėje veikianti ir bendromis techninėmis specifikacijomis pagrįsta vienoda nacionalinė sąsaja, kuri yra tokia pati visose valstybėse narėse ir per kurią centrinė sistema sujungiama su valstybių narių nacionaline sienų infrastruktūra;

b)  kiekvienoje valstybėje narėje veikianti ir bendromis techninėmis specifikacijomis pagrįsta vienoda nacionalinė sąsaja, kuri yra tokia pati visose valstybėse narėse ir per kurią centrinė sistema sujungiama su valstybių narių nacionaline sienų infrastruktūra. Valstybių narių nacionalinės sienų infrastruktūros apima Šengeno informacinę sistemą, Interpolo pavogtų ir pamestų kelionės dokumentų duomenų bazę ir Europolo duomenų bazes, taip pat nacionalines teisėsaugos institucijų duomenų bazes;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  saugus ryšių kanalas tarp AIS centrinės sistemos ir VIS centrinės sistemos;

c)  saugus ryšių kanalas tarp AIS centrinės sistemos, VIS ir SIS centrinių sistemų;

Pagrindimas

Svarbi ne tik AIS ir VIS sąveika, norint visapusiškai keistis duomenimis sąveika turi apimti ir Šengeno informacinę sistemą (SIS).

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  saugus ryšių kanalas tarp AIS centrinės sistemos ir EURODAC centrinės sistemos;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a straipsnis

 

Sąveikumas su EURODAC

 

1.  „eu-LISA“ sukuria saugų AIS centrinės sistemos ir EURODAC centrinės sistemos ryšių kanalą, kad būtų užtikrinta šių dviejų sistemų sąveika.

 

2.  Taikant šį sąveikumo reikalavimą užtikrinamas automatinis 14 ir 15 straipsniuose nurodytų duomenų, susijusių su visais leidžiamą buvimo laikotarpį viršijusiais asmenimis, perdavimas iš AIS centrinės sistemos EURODAC centrinei sistemai.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Apskaičiuojant leidžiamo buvimo Šengeno erdvėje trukmę neatsižvelgiama į buvimą valstybėse narėse, kurios pagal atitinkamus savo stojimo aktus dar visapusiškai netaiko Šengeno acquis. Tos valstybės narės AIS registruoja trečiųjų šalių piliečių buvimą. Tačiau sistemoje veikianti automatinė skaičiuoklė neįtraukia buvimo valstybėse narėse, kurios dar visapusiškai netaiko Šengeno acquis, trukmės į leidžiamo buvimo laikotarpį.

4.  Apskaičiuojant leidžiamo buvimo trukmę, atsižvelgiama į buvimą valstybėse narėse, kurios netaiko Reglamento (ES) 2016/399 III antraštinės dalies nuostatų.

Pagrindimas

Excluding a stay in one of these States from the calculation of the authorised length of a stay would lead either to having 5 calculation systems: one for States fully applying the Schengen acquis and 4 for the others not applying it fully. This would lead to considerable unnecessary costs and mean that a TCN could reside on EU territory continuously by moving from a Schengen State to a non-Schengen State. Or having a single calculation system exclusively reserved for those States that fully apply the Schengen acquis, but with the abolition of passport stamp this option would mean that the 4 non-Schengen States would not benefit from the EES and be without any means to calculate the length of stay.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  EURODARC centrinei sistemai automatiškai perduodami 14 ir 15 straipsniuose nurodyti duomenys, susiję su visais asmenimis, kurie daugiau kaip 15 dienų viršijo leidžiamą buvimo laikotarpį ir kurių atvykimo ir (arba) išvykimo įraše nėra duomenų apie išvykimą.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„eu-LISA“ atsako už centrinės sistemos, vienodų nacionalinių sąsajų, ryšių infrastruktūros ir saugaus AIS centrinės sistemos ir VIS centrinės sistemos ryšių kanalo sukūrimą. Ji taip pat turi sukurti 12 straipsnyje nurodytą saityno paslaugą, atsižvelgdama į specifikacijas ir sąlygas, patvirtintas pagal 61 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

„eu-LISA“ atsako už centrinės sistemos, vienodų nacionalinių sąsajų, ryšių infrastruktūros ir saugaus AIS centrinės sistemos ir VIS centrinės sistemos bei AIS centrinės sistemos ir EURODAC centrinės sistemos ryšių kanalo sukūrimą. Ji taip pat turi sukurti 12 straipsnyje nurodytą saityno paslaugą, atsižvelgdama į specifikacijas ir sąlygas, patvirtintas pagal 61 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„eu-LISA“, gavusi palankią Komisijos nuomonę ir valdybai patvirtinus, parengia sistemos, įskaitant jos ryšių infrastruktūrą, fizinės struktūros projektą, taip pat nustato technines specifikacijas ir jų plėtojimą atsižvelgiant į centrinę sistemą, vienodas sąsajas, saugų AIS centrinės sistemos ir VIS centrinės sistemos ryšių kanalą ir ryšių infrastruktūrą. „eu-LISA“ taip pat įgyvendina visas pritaikymo prie VIS priemones, kurios yra būtinos sąveikai su AIS užtikrinti ir 55 straipsnyje nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 767/2008 pakeitimams įgyvendinti.

„eu-LISA“, gavusi palankią Komisijos nuomonę ir valdybai patvirtinus, parengia sistemos, įskaitant jos ryšių infrastruktūrą, fizinės struktūros projektą, taip pat nustato technines specifikacijas ir jų plėtojimą atsižvelgiant į centrinę sistemą, vienodas sąsajas, saugų AIS centrinės sistemos ir VIS centrinės sistemos bei AIS centrinės sistemos ir EURODAC centrinės sistemos ryšių kanalą ir ryšių infrastruktūrą. „eu-LISA“ taip pat įgyvendina visas pritaikymo prie VIS priemones, kurios yra būtinos sąveikai su AIS užtikrinti ir 55 straipsnyje nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 767/2008 pakeitimams įgyvendinti.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įsigaliojus šiam reglamentui ir Komisijai priėmus 33 straipsnyje nurodytas priemones, „eu-LISA“ kuo greičiau sukuria ir įdiegia centrinę sistemą, vienodas nacionalines sąsajas, saugų AIS centrinės sistemos ir VIS centrinės sistemos ryšių kanalą ir ryšių infrastruktūrą.

Įsigaliojus šiam reglamentui ir Komisijai priėmus 33 straipsnyje nurodytas priemones, „eu-LISA“ kuo greičiau sukuria ir įdiegia centrinę sistemą, vienodas nacionalines sąsajas, saugų AIS centrinės sistemos ir VIS centrinės sistemos bei AIS centrinės sistemos ir EURODAC centrinės sistemos ryšių kanalą ir ryšių infrastruktūrą.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„eu-LISA“ yra atsakinga už centrinės sistemos, saugaus AIS centrinės sistemos ir VIS centrinės sistemos ryšių kanalo ir vienodų nacionalinių sąsajų operacijų valdymą. Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ji užtikrina, kad visada, remiantis sąnaudų ir naudos analize, būtų naudojamos geriausios turimos technologijos. „eu-LISA“ taip pat atsako už centrinės sistemos ir vienodų nacionalinių sąsajų ryšių infrastruktūros ir 12 straipsnyje nurodytos saityno paslaugos operacijų valdymą.

„eu-LISA“ yra atsakinga už centrinės sistemos, saugaus AIS centrinės sistemos ir VIS centrinės sistemos bei AIS centrinės sistemos ir EURODAC centrinės sistemos ryšių kanalo ir vienodų nacionalinių sąsajų operacijų valdymą. Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ji užtikrina, kad visada, remiantis sąnaudų ir naudos analize, būtų naudojamos geriausios turimos technologijos. „eu-LISA“ taip pat atsako už centrinės sistemos ir vienodų nacionalinių sąsajų ryšių infrastruktūros ir 12 straipsnyje nurodytos saityno paslaugos operacijų valdymą.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

34 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

34a straipsnis

 

Krizinis mechanizmas

 

Komisija ir valstybės narės sukuria krizinį mechanizmą, kuris aktyvuojamas tuo atveju, jei viena iš valstybių narių susiduria su organizaciniais ir finansiniais sunkumais. Šis mechanizmas padeda užtikrinti, kad nacionalinių sistemų kūrimas ir integravimas, projekto planavimo išbaigtumas, VIS ir SIS centrinių sistemų sąveika ir šio reglamento įgyvendinimas būtų pasiekti kartu ir laiku. Be to, juo užtikrinama, kad visos valstybės narės visiškai dalyvautų sistemoje.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti visišką dalyvavimą būtina, kad valstybės narės galėtų valdyti sistemą nepriklausomai nuo jų finansinės padėties.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

34 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

34b straipsnis

 

Nedarant poveikio 58 straipsniui, Komisija užtikrina, jog kiekvienai valstybei narei būtų skiriama pakankama finansinė parama, kad naudojant vienodą nacionalinę sąsają esamos sienos infrastruktūros būtų integruotos į AIS. Finansinė parama apima visas nacionalinės integracijos sąnaudas ir išlaidas, susijusias su šio reglamento įgyvendinimu, ir yra proporcinga kiekvienos valstybės narėms konkrečioms administravimo reikmėms.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Su centrinės sistemos, ryšių infrastruktūros ir vienodos nacionalinės sąsajos sukūrimu ir veikimu susijusios išlaidos apmokamos iš Sąjungos bendrojo biudžeto.

1.  Su centrinės sistemos, ryšių infrastruktūros ir vienodos nacionalinės sąsajos sukūrimu ir veikimu susijusios išlaidos apmokamos iš Sąjungos bendrojo biudžeto. Prieš pradėdama viešųjų pirkimų procedūrą Komisija atlieka tikslią esamų nacionalinių sistemų integracijai taikomų techninių reikalavimų, techninių standartų, turinio reikalavimų ir prieigos prie AIS analizę.

Pagrindimas

Sienų kontrolės skaitmeninimas nacionaliniu lygmeniu vystosi ES ir trečiosiose šalyse. 11 ES Šengeno erdvės narių, taip pat Bulgarijoje, Rumunijoje ir JK atvykimo ir išvykimo sistemos paprastai veikia tik tam tikruose oro uostuose. Tačiau iš patirties žinoma, kad ES lygmeniu vystant kitas didelės apimties IT sistemas, pavyzdžiui, SIS II ir VIS, su šiomis iniciatyvomis susijusios išlaidos išaugo. Todėl labai svarbu kuo tiksliau iš anksto paaiškinti išlaidas taip sumažinant per didelių išlaidų riziką.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

64 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Praėjus [šešiems mėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos – Leidinių biurui, nurodyti faktinę įsigaliojimo datą] ir po to kas šešis mėnesius per AIS kūrimo etapą „eu-LISA“ teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie pažangą kuriant centrinę sistemą, vienodas sąsajas ir centrinės sistemos ir vienodų sąsajų ryšių infrastruktūrą. Pasibaigus kūrimo etapui, Europos Parlamentui ir Tarybai teikiama ataskaita, kurioje išsamiai paaiškinama, kaip buvo įgyvendinti, visų pirma, su planavimu ir išlaidomis susiję uždaviniai, taip pat pagrindžiami bet kokie nukrypimai.

2.  Praėjus [šešiems mėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos – Leidinių biurui, nurodyti faktinę įsigaliojimo datą] ir po to kas šešis mėnesius per AIS kūrimo etapą „eu-LISA“ teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie pažangą kuriant centrinę sistemą, vienodas sąsajas ir centrinės sistemos ir vienodų sąsajų ryšių infrastruktūrą. Į ataskaitą įtraukiami biudžeto ir išlaidų pokyčiai, pateikiant detalų jų techninį ir finansinį įvertinimą, tikslią informaciją apie išlaidų išaugimą ir projekto reikalavimų pokyčius, taip pat šių neatitikimų priežastis. Jeigu pradedama taikyti krizinį mechanizmą, ataskaitoje nurodomos taikymo priežastys ir padariniai. Pasibaigus kūrimo etapui, Europos Parlamentui ir Tarybai teikiama ataskaita, kurioje išsamiai paaiškinama, kaip buvo įgyvendinti, visų pirma, su planavimu ir išlaidomis susiję uždaviniai, taip pat pagrindžiami bet kokie nukrypimai.

Pagrindimas

Iš patirties žinoma, kad ES lygmeniu vystant kitas didelės apimties IT sistemas, pavyzdžiui, SIS II ir VIS, su šiomis iniciatyvomis susijusios išlaidos išaugo. Siekiant užtikrinti proceso parlamentinį tikrinimą ir priežiūrą ir sumažinti per didelių išlaidų ir delsimo riziką siūloma, kad agentūra „eu LISA“, kurdama AIS, atsiskaitytų Parlamentui ir Tarybai, taip pat vėliau privalomai informuotų apie biudžeto ir sąnaudų pokyčius.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

64 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Praėjus trejiems metams nuo AIS veikimo pradžios, o vėliau kas ketverius metus Komisija parengia bendrąjį AIS įvertinimą. Jame apsvarstomi tikslų įgyvendinimo rezultatai ir poveikis pagrindinėms teisėms ir įvertinamas nuolatinis sistemos loginio pagrindo tinkamumas, reglamento taikymas, AIS saugumas ir bet koks poveikis būsimoms operacijoms, taip pat pateikiamos visos reikalingos rekomendacijos. Komisija vertinimo ataskaitą perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.  Praėjus trejiems metams nuo AIS veikimo pradžios, o vėliau kas ketverius metus Komisija parengia bendrąjį AIS įvertinimą. Jame apsvarstomi tikslų įgyvendinimo rezultatai ir poveikis pagrindinėms teisėms ir įvertinamas nuolatinis sistemos loginio pagrindo tinkamumas, reglamento taikymas, AIS saugumas ir bet koks poveikis būsimoms operacijoms, ypač susijęs su poveikiu biudžetui, taip pat pateikiamos visos reikalingos rekomendacijos. Komisija vertinimo ataskaitą perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti proceso parlamentinį tikrinimą, biudžeto priežiūrą ir planavimą, taip pat kuo anksčiau nustatyti visus pokyčius, galinčius turėti poveikį biudžetui, siūloma į bendrus vertinimus įtraukti būsimų operacijų galimo poveikio biudžetui apžvalgą.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, sukūrimas ir prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygų nustatymas

Nuorodos

COM(2016) 0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

9.5.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Monika Hohlmeier

25.4.2016

Priėmimo data

8.12.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

11

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Monika Vana, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Valentinas Mazuronis, József Nagy, Claudia Schmidt


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, sukūrimas ir prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygų nustatymas

Nuorodos

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

6.4.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

9.5.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

20.4.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

24.5.2016

8.12.2016

27.2.2017

 

Priėmimo data

27.2.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

7

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Christel Schaldemose, Martina Werner

Pateikimo data

8.3.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

PPE

Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer, Martina Werner

7

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

0

ECR

Daniel Dalton

Simbolių paaiškinimai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas