Procedūra : 2016/0106(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0057/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0057/2017

Debates :

PV 25/10/2017 - 3
CRE 25/10/2017 - 3

Balsojumi :

PV 25/10/2017 - 7.5
CRE 25/10/2017 - 7.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0411

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1403kWORD 156k
8.3.2017
PE 592.408v03-00 A8-0057/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumus, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos un groza Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (ES) Nr. 1077/2011

(COM(2016)0194 – C8‑0135/2016 – 2016/0106(COD))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

KĻŪDAS LABOJUMS/ PAPILDINĀJUMS
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 MAZĀKUMA VIEDOKLIS
 Budžeta komitejAS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumus, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos un groza Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (ES) Nr. 1077/2011

(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2016)0194),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 77. panta 2. punkta b) un d) apakšpunktu, 87. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 88. panta 22. punkta a) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0135/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 21. septembra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu (A8-0057/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a)  Lai turpinātu uzlabot ārējo robežu pārvaldību un jo īpaši lai pārbaudītu noteikumu par atļautā uzturēšanās perioda Šengenas zonā ievērošanu, būtu jāizveido sistēma, kurā elektroniski reģistrē to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas laiku un vietu, kas ir īstermiņa uzturēšanās nolūkā uzņemti Šengenas zonā, un kurā aprēķina viņu atļautās uzturēšanās ilgumu.

Pamatojums

Būtu jāpievieno apsvērums, kurā ir noteikts vispārējs IIS izveides pamatojums.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Nepieciešams precizēt ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) mērķus un tās tehnisko arhitektūru, paredzēt noteikumus par tās darbību, izmantošanu un noteikt pienākumus, sistēmā ievadāmo datu kategorijas, datu ievadīšanas mērķus, ievadīšanas kritērijus, iestādes, kam ir tiesības piekļūt datiem un turpmākus noteikumus par datu apstrādi un personas datu aizsardzību.

(7)  Nepieciešams precizēt ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) uzdevumus, sistēmā ievadāmo datu kategorijas, ievadīšanas kritērijus, iestādes, kam ir tiesības piekļūt datiem, papildu noteikumus par datu apstrādi un personas datu aizsardzību, kā arī sistēmas tehnisko arhitektūru, noteikumus par tās darbību, izmantošanu un sadarbspēju ar citām informācijas sistēmām. Jānosaka arī ar sistēmu saistītie pienākumi.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Būtu jāparedz precīzi noteikumi attiecībā uz atbildību par IIS izstrādi un darbību un dalībvalstu atbildību saistībā ar pievienošanos IIS. Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai Iekšējā drošības fonda ietvaros izmantot savās valsts programmās pieejamos resursus, lai valsts līmenī nodrošinātu IIS izstrādi un darbību. Par centralizētas IIS izstrādi un darbības pārvaldību saskaņā ar šo regulu atbildīgai vajadzētu būt Aģentūrai lielapjoma informācijas sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1077/20111a, un attiecīgie Regulas (ES) Nr. 1077/2011 noteikumi būtu atbilstoši jāgroza.

 

__________

 

1a  Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1077/2011, ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (OV L 286, 1.11.2011., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  IIS mērķim vajadzētu būt ārējo robežu pārvaldības uzlabošanai, neatbilstīgās imigrācijas novēršanai un migrācijas plūsmu pārvaldības atvieglošanai. IIS jo īpaši un attiecīgā gadījumā būtu jāveicina to personu identificēšana, kuras neatbilst vai vairs neatbilst nosacījumiem par uzturēšanās ilgumu dalībvalstu teritorijā.

(9)  IIS uzdevumam vajadzētu būt ārējo robežu pārvaldības uzlabošanai, neatbilstīgās imigrācijas novēršanai un migrācijas plūsmu pārvaldības atvieglošanai. IIS jo īpaši un attiecīgā gadījumā būtu jāveicina to personu identificēšana, kuras neatbilst vai vairs neatbilst nosacījumiem par atļauto uzturēšanās ilgumu dalībvalstu teritorijā. Turklāt IIS būtu jāveicina teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršana, atklāšana un izmeklēšana.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  IIS būtu jāsastāv no centrālās sistēmas, kura ekspluatē biometrisko un burtciparu datu datorizētu centrālo datubāzi, valsts vienotās saskarnes katrā dalībvalstī, droša sakaru kanāla starp IIS centrālo sistēmu un Vīzu informācijas sistēmas (VIS) Vīzu informācijas sistēmas centrālo sistēmu (VIS centrālo sistēmu), kas izveidota ar Padomes Lēmumu 2004/512/EC1a, un drošas un šifrētas komunikācijas infrastruktūras starp centrālo sistēmu un valstu vienotajām saskarnēm. Katrai dalībvalstij būtu drošā veidā jāsavieno savas valsts robežu infrastruktūras ar valsts vienoto saskarni. Lai trešo valstu valstspiederīgie un pārvadātāji varētu jebkurā brīdī pārbaudīt atlikušo atļauto uzturēšanās periodu, būtu jāizstrādā tīmekļa pakalpojums. Šā tīmekļa pakalpojuma izstrādes posmā būtu jāapspriežas ar attiecīgajām ieinteresētajām personām.

 

_______________

 

1a Padomes 2004. gada 8. jūnija Lēmums 2004/512/EK, ar ko izveido Vīzu informācijas sistēmu (VIS) (OV L 213, 15.6.2004., 5. lpp.).

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

9.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9b)  Būtu jānodrošina IIS un VIS sadarbspēja, izveidojot tiešu sakaru kanālu starp VIS centrālo sistēmu un IIS centrālo sistēmu, lai robežkontroles iestādēm, kuras izmanto IIS, būtu iespēja skatīt informāciju VIS ar mērķi iegūt ar vīzām saistītus datus atsevišķas lietas izveidei vai atjaunināšanai, lai robežkontroles iestādēm būtu iespēja pie ārējām robežām pārbaudīt vīzas derīgumu un vīzas turētāja identitāti, nepastarpinātā veidā salīdzinot pirkstu nospiedumus ar VIS pieejamajiem datiem, un lai minētajām iestādēm nodrošinātu iespēju pārbaudīt no vīzas prasības atbrīvoto trešo valstu valstspiederīgo identitāti, salīdzinot pirkstu nospiedumus ar VIS pieejamiem datiem. Sadarbspējai būtu arī jāļauj robežkontroles iestādēm, kuras izmanto VIS, tieši no VIS aplūkot datus IIS nolūkā izskatīt vīzas pieteikumus un lēmumus saistībā ar šiem pieteikumiem un jāļauj vīzu iestādēm atjaunināt ar vīzām saistītos datus IIS, ja vīza tiek anulēta, atsaukta vai pagarināta. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 767/200851a būtu attiecīgi jāgroza.

 

_________

 

1a  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr. 767/2008 par Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar īstermiņa vīzām (VIS regula) (OV L 218, 13.8.2008., 60. lpp.).

Pamatojums

Apsvērumu secība ir mainīta, lai atspoguļotu pantu secību. Bijušais 13. apsvērums nav mainīts.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

9.c apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9c)  Lai strukturāli uzlabotu Savienības datu pārvaldības arhitektūru robežkontroles un robežu drošības jomā, Komisija savā 2016. gada 6. aprīļa paziņojumā “Spēcīgākas un viedākas robežu un drošības informācijas sistēmas” izklāstīja informācijas sistēmu sadarbspējas nodrošināšanas procesu. Ir sagaidāms, ka saskaņā ar šo paziņojumu izveidotā augsta līmeņa ekspertu grupa informācijas sistēmu un sadarbspējas jautājumos paziņos par saviem darba rezultātiem 2017. gada pavasarī. Šiem rezultātiem varētu būt liela nozīme IIS turpmākajā izstrādē un, ja tas tā izrādīsies, tad Komisija tiek aicināta ierosināt jaunus attiecīgus pasākumus saistībā ar IIS.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

9.d apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9d)  Šajā regulā būtu jādefinē dalībvalstu iestādes, kurām var atļaut piekļūt IIS, lai ievadītu, grozītu, dzēstu vai aplūkotu datus IIS konkrētiem nolūkiem un tādā apmērā, kāds nepieciešams viņu uzdevumu pildīšanai.

Pamatojums

Apsvērumu secība ir mainīta, lai atspoguļotu pantu secību. Bijušais 14. apsvērums nav mainīts.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

9.e apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9e)  Jebkurai IIS datu apstrādei vajadzētu būt samērīgai ar izvirzītajiem mērķiem un nepieciešamai, lai kompetentās iestādes varētu pildīt savus pienākumus. Izmantojot IIS, kompetentajām iestādēm būtu jānodrošina tas, ka tiek ievērota tās personas, par kuru datus pieprasa, cilvēka cieņa un integritāte, un tās nedrīkstētu diskriminēt personas, pamatojoties uz dzimumu, rasi, ādas krāsu, etnisko vai sociālo izcelsmi, ģenētiskajām īpatnībām, valodu, reliģiju vai pārliecību, politiskiem vai jebkuriem citiem uzskatiem, piederību pie nacionālās minoritātes, īpašumu, izcelsmi, invaliditāti, vecumu vai seksuālo orientāciju.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Lai sasniegtu minētos mērķus, IIS būtu jāapstrādā burtciparu un biometriskie dati (pirkstu nospiedumi un sejas attēls). Biometrisko datu izmantošana, neraugoties uz tās ietekmi uz ceļotāju privātumu, ir pamatota divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, biometriskie dati ir uzticama metode, lai identificētu trešo valstu valstspiederīgos dalībvalstu teritorijā bez ceļošanas dokumentiem vai citiem identifikācijas līdzekļiem, kas ir neatbilstīgo migrantu parastā rīcības taktika. Otrkārt, biometriskie dati sniedz uzticamāku atbilsmi starp likumīgo ceļotāju ieceļošanas un izceļošanas datiem. Ja sejas attēlus izmanto kopā ar pirkstu nospiedumu datiem, tas ļauj samazināt reģistrēto pirkstu nospiedumu skaitu, vienlaikus ļaujot identificēšanas precizitātes ziņā panākt tādu pašu rezultātu.

(10)  IIS būtu jāvāc un jāapstrādā burtciparu un biometriskie dati (pirkstu nospiedumi un sejas attēls) galvenokārt tādēļ, lai uzlabotu ārējo robežu pārvaldību, novēršot neatbilstīgu imigrāciju un sekmējot migrācijas plūsmu pārvaldību. Lai veicinātu teroristu nodarījumu un citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu, IIS savāktos personas datus var apstrādāt papildus tikai saskaņā ar šīs regulas nosacījumiem. Biometrisko datu izmantošana, neraugoties uz tās ietekmi uz ceļotāju privātumu, ir pamatota divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, biometriskie dati ir uzticama metode, lai identificētu trešo valstu valstspiederīgos dalībvalstu teritorijā bez ceļošanas dokumentiem vai citiem identifikācijas līdzekļiem, kas ir neatbilstīgo migrantu parastā rīcības taktika. Otrkārt, biometriskie dati sniedz uzticamāku atbilsmi starp likumīgo ceļotāju ieceļošanas un izceļošanas datiem. Ja sejas attēlus izmanto kopā ar pirkstu nospiedumu datiem, tas ļauj samazināt reģistrēto pirkstu nospiedumu skaitu, vienlaikus ļaujot identificēšanas precizitātes ziņā panākt tādu pašu rezultātu.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Ja fiziski iespējams, tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir atbrīvoti no vīzas prasības, IIS būtu jāreģistrē četru pirkstu nospiedumi, lai ļautu veikt precīzu pārbaudi un identifikāciju (nodrošinot, ka trešās valsts valstspiederīgais jau nav reģistrēts ar citu identitāti vai ar citu ceļošanas dokumentu) un garantētu, ka visos apstākļos ir pieejami pietiekami dati. Vīzu turētāju pirkstu nospiedumi tiks pārbaudīti Vīzu informācijas sistēmā. (VIS), kas izveidota ar Padomes Lēmumu 2004/512/EK4. To trešo valstu valstspiederīgo, kuriem vīza nav nepieciešama, un trešo valstu valstspiederīgo, kuri ir vīzas turētāji, sejas attēls būtu jāreģistrē IIS un tas būtu jāizmanto kā galvenais biometriskais identifikators, lai pārbaudītu to trešo valstu valstspiederīgo identitāti, kuri iepriekš ir bijuši reģistrēti IIS, un tik ilgi, kamēr viņu individuālā datne nav dzēsta. Alternatīvi minētā pārbaude būtu jāveic, izmantojot pirkstu nospiedumus.

(11)  Ja fiziski iespējams, tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir atbrīvoti no vīzas prasības, IIS būtu jāreģistrē četru pirkstu nospiedumi, lai ļautu veikt precīzu pārbaudi un identifikāciju (nodrošinot, ka trešās valsts valstspiederīgais jau nav reģistrēts ar citu identitāti vai ar citu ceļošanas dokumentu) un garantētu, ka ir pieejami pietiekami dati IIS uzdevumu izpildei. Vīzu turētāju pirkstu nospiedumi tiks pārbaudīti VIS. To trešo valstu valstspiederīgo, kuriem vīza nav nepieciešama, un trešo valstu valstspiederīgo, kuri ir vīzas turētāji, sejas attēls būtu jāreģistrē IIS un tas būtu jāizmanto kā galvenais biometriskais identifikators, lai pārbaudītu to trešo valstu valstspiederīgo identitāti, kuri iepriekš ir bijuši reģistrēti IIS, un tik ilgi, kamēr viņu individuālā datne nav dzēsta. Alternatīvi minētā pārbaude būtu jāveic, izmantojot pirkstu nospiedumus.

__________

__________

4  Padomes Lēmums 2004/512/EK (2004. gada 8. jūnijs), ar ko izveido Vīzu informācijas sistēmu (VIS) (OV L 213, 15.6.2004., 5. lpp.).

 

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  IIS būtu jāsastāv no centrālās sistēmas, kura ekspluatēs biometrisko un burtciparu datu datorizētu centrālo datubāzi, valsts vienotās saskarnes katrā dalībvalstī, droša sakaru kanāla starp IIS centrālo sistēmu un VIS centrālo sistēmu un komunikācijas infrastruktūras starp centrālo sistēmu un valstu vienotajām saskarnēm. Katrai dalībvalstij būtu jāpievieno savas valsts robežu infrastruktūras valsts vienotajai saskarnei.

svītrots

Pamatojums

Šis apsvērums ir pārvietots.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Sadarbspēja starp IIS un VIS būtu jānodrošina, izmantojot tiešu sakaru kanālu starp centrālajām sistēmām, lai robežkontroles iestādes, kuras izmanto IIS, varētu aplūkot datus VIS nolūkā izgūt ar vīzām saistītus datus ar mērķi izveidot vai atjaunināt individuālu datni; lai robežkontroles iestādes varētu pārbaudīt vīzas derīguma termiņu un vīzas turētāja identitāti ar pirkstu nospiedumu palīdzību tieši Vīzu informācijas sistēmā pie ārējām robežām un lai robežkontroles iestādes, izmantojot pirkstu nospiedumus, varētu VIS verificēt to trešo valstu valstspiederīgo identitāti, kuri ir atbrīvoti no vīzas prasības. Sadarbspējai būtu arī jāļauj robežkontroles iestādēm, kuras izmanto VIS, tieši no VIS aplūkot datus IIS nolūkā izskatīt vīzas pieteikumus un lēmumus saistībā ar šiem pieteikumiem un jāļauj vīzu iestādēm atjaunināt ar vīzām saistītos datus IIS gadījumā, ja vīza tiek anulēta, atsaukta vai pagarināta. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 767/20085 būtu attiecīgi jāgroza.

svītrots

Pamatojums

Šis apsvērums ir pārvietots.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Šajā regulā būtu jādefinē dalībvalstu iestādes, kurām var atļaut piekļūt IIS, lai ievadītu, grozītu, dzēstu vai aplūkotu datus IIS konkrētiem nolūkiem un tādā apmērā, kāds nepieciešams viņu uzdevumu pildīšanai.

svītrots

Pamatojums

Šis apsvērums ir pārvietots.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Jebkurai IIS datu apstrādei vajadzētu būt samērīgai ar izvirzītajiem mērķiem un nepieciešamai, lai kompetentās iestādes varētu pildīt savus pienākumus. Izmantojot IIS, kompetentajām iestādēm būtu jānodrošina tas, ka tiek ievērota tās personas, par kuru datus pieprasa, cilvēka cieņa un integritāte, un tās nedrīkstētu diskriminēt personas, pamatojoties uz dzimumu, ādas krāsu, etnisko vai sociālo izcelsmi, ģenētiskajām īpatnībām, valodu, reliģiju vai pārliecību, politiskiem vai jebkuriem citiem uzskatiem, piederību pie nacionālās minoritātes, īpašumu, izcelsmi, invaliditāti, vecumu vai dzimumorientāciju.

svītrots

Pamatojums

Šis apsvērums ir pārvietots.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Cīņā pret teroristu nodarījumiem un citiem smagiem noziedzīgiem nodarījumiem ir ļoti svarīgi, lai tiesībaizsardzības iestādēm būtu pēc iespējas jaunāka informācija, lai tās varētu veikt savus uzdevumus. Piekļuve VIS datiem tiesībaizsardzības nolūkos jau ir pierādījusi savu noderīgumu tādu personu identificēšanā, kuras gājušas bojā vardarbīgā nāvē, vai kā palīgs izmeklētājiem panākt ievērojamu progresu lietās, kas saistītas ar cilvēku tirdzniecību, terorismu vai narkotiku tirdzniecību. Piekļuve IIS iekļautajai informācijai ir vajadzīga, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus, kā minēts Padomes Pamatlēmumā 2002/475/TI6, vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus, kā minēts Padomes Pamatlēmumā 2002/584/TI7. IIS ģenerētos datus var izmantot kā identitātes pārbaudes līdzekli gan gadījumos, kad trešās valsts valstspiederīgais ir iznīcinājis savus dokumentus, gan gadījumos, kad tiesībaizsardzības iestādes izmeklē noziegumu, izmantojot pirkstu nospiedumus vai sejas attēlu, un vēlas noteikt identitāti. To var izmantot arī kā kriminālizlūkošanas līdzekli, lai veidotu pierādījumus, izsekojot tādas personas ceļojumu maršrutus, kura tiek turēta aizdomās par nozieguma izdarīšanu vai ir noziegumā cietusī. Tāpēc datiem IIS vajadzētu būt pieejamiem dalībvalstu izraudzītajām iestādēm un Eiropas Policijas birojam ("Eiropols"), ievērojot šajā regulā izklāstītos nosacījumus.

(16)  Cīņā pret teroristu nodarījumiem un citiem smagiem noziedzīgiem nodarījumiem ir nepieciešams, lai izraudzītajām tiesībaizsardzības iestādēm būtu pēc iespējas jaunāka informācija, lai tās varētu veikt savus uzdevumus. Piekļuve VIS datiem tiesībaizsardzības nolūkos jau ir pierādījusi savu noderīgumu tādu personu identificēšanā, kuras gājušas bojā vardarbīgā nāvē, vai kā palīgs izmeklētājiem panākt ievērojamu progresu lietās, kas saistītas ar cilvēku tirdzniecību, terorismu vai narkotiku tirdzniecību. Piekļuve IIS iekļautajai informācijai ir vajadzīga, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus, kā minēts Padomes Pamatlēmumā 2002/475/TI6, vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus, kā minēts Padomes Pamatlēmumā 2002/584/TI7. IIS ģenerētos datus var izmantot kā identitātes pārbaudes līdzekli gan gadījumos, kad trešās valsts valstspiederīgais ir iznīcinājis savus dokumentus, gan gadījumos, kad tiesībaizsardzības iestādes izmeklē noziegumu, izmantojot pirkstu nospiedumus vai sejas attēlu, un vēlas noteikt identitāti. To varētu izmantot arī kā līdzekli, lai veidotu pierādījumus, izsekojot tādas personas ceļojumu maršrutus, kura tiek turēta aizdomās par nozieguma izdarīšanu vai ir noziegumā cietusī. Tāpēc datiem IIS vajadzētu būt pieejamiem dalībvalstu izraudzītajām iestādēm un Eiropas Policijas birojam ("Eiropols"), ievērojot šajā regulā izklāstītos nosacījumus. Raugoties no tiesībaizsardzības nolūku perspektīvas un lai novērstu, atklātu vai izmeklētu teroristu nodarījumus vai citus smagu noziedzīgus nodarījumus, meklēšana datubāzē ir samērīga, ja pastāv svarīgi ar sabiedrības drošību saistīti apsvērumi. Meklēšana pienācīgi jāpamato, un tai ir jābūt samērīgai, ņemot vērā interešu aizskārumu.

___________

___________

6  Padomes Pamatlēmums 2002/475/TI (2002. gada 13. jūnijs) par terorisma apkarošanu (OV L 164, 22.6.2002., 6. lpp.).

6  Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmums 2002/475/TI par terorisma apkarošanu (OV L 164, 22.6.2002., 6. lpp.).

7  Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (OV L 190, 18.7.2002., 1. lpp.).

7  Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmums 2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (OV L 190, 18.7.2002., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Turklāt Eiropolam ir būtiska loma attiecībā uz dalībvalstu iestāžu sadarbību pārrobežu noziegumu izmeklēšanas jomā, visā Savienībā atbalstot noziedzības novēršanu, analīzi un izmeklēšanu. Tādēļ arī Eiropolam vajadzētu būt piekļuvei IIS saistībā ar savu uzdevumu veikšanu un saskaņā ar Padomes Lēmumu 2009/371/TI. 8

(17)  Turklāt Eiropolam ir būtiska loma attiecībā uz dalībvalstu iestāžu sadarbību pārrobežu noziegumu izmeklēšanas jomā, visā Savienībā atbalstot noziedzības novēršanu, analīzi un izmeklēšanu. Tādēļ arī Eiropolam vajadzētu būt piekļuvei IIS saistībā ar savu uzdevumu veikšanu un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/7948. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam būtu jāuzrauga Eiropola veiktā datu apstrāde un jānodrošina pilnīga atbilstība piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem.

___________________

___________________

8  Padomes Lēmums 2009/371/TI (2009. gada 6. aprīlis), ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu) (OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.).

8  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regula (ES) 2016/794 par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI (OV L 135, 24.5.2016., 53. lpp.).

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Datu salīdzināšana, balstoties uz latentiem pirkstu nospiedumiem, kas ir tie pirkstu nospiedumi, kurus var atrast noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vietā, ir būtiska policijas sadarbības jomā. Gadījumos, kad ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka noziedzīga nodarījuma izdarītājs vai cietusī persona var būt reģistrēta IIS, iespējai salīdzināt latentos pirkstu nospiedumus ar IIS uzglabātajiem daktiloskopiskajiem datiem būtu jānodrošina dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm ļoti vērtīgs instruments teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanā, atklāšanā vai izmeklēšanā, kad, piemēram, vienīgie pierādījumi nozieguma vietā ir latentie pirkstu nospiedumi.

(19)  Datu salīdzināšana, balstoties uz latentiem pirkstu nospiedumiem, kas ir tie pirkstu nospiedumi, kurus var atrast noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vietā, ir būtiska policijas sadarbības jomā. Gadījumos, kad ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka noziedzīga nodarījuma izdarītājs vai cietusī persona var būt reģistrēta IIS, iespēja salīdzināt latentos pirkstu nospiedumus ar IIS uzglabātajiem daktiloskopiskajiem datiem dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm ir vajadzīga, lai novērstu, atklātu vai izmeklētu teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus, kad, piemēram, vienīgie pierādījumi nozieguma vietā ir latentie pirkstu nospiedumi.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

24.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(24a)  Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka robežsargiem ir piekļuve Interpola Zagto un pazaudēto ceļošanas dokumentu datubāzei un attiecīgajām valstu un Savienības datubāzēm. Tām arī būtu jānodrošina, ka robežsargi pilnībā izmanto savas tiesības piekļūt šīm datubāzēm, reģistrējot trešo valstu ceļotājus, kuri ieceļo Savienības teritorijā vai izceļo no tās.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Personas dati, kas atrodas IIS, būtu jāuzglabā ne ilgāk,vajadzīgs IIS nolūkiem. Robežu pārvaldības vajadzībām ir lietderīgi datus, kas saistīti ar trešo valstu valstspiederīgajiem, glabāt piecus gadus, lai izvairītos no tā, ka trešo valstu valstspiederīgajiem atkārtoti jāreģistrējas IIS pirms minētā laikposma beigām. Attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir Savienības pilsoņa ģimenes locekļi un uz kuriem attiecas Direktīva 2004/38/EK  vai kuri ir tāda trešās valsts valstspiederīgā ģimenes locekļi, kam ir tiesības brīvi pārvietoties saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, un kuriem nav Direktīvā 2004/38/EK minētās uzturēšanās atļaujas, ir lietderīgi glabāt [...] katru saistīto ieceļošanas/izceļošanas ierakstu ne ilgāk kā vienu gadu pēc pēdējās izceļošanas.

(25)  Personas dati, kas atrodas IIS, būtu jāuzglabā ne ilgāk kā nepieciešams tikai tādiem nolūkiem, kādiem šie dati tiek apstrādāti. Robežu pārvaldības nolūkos datus par trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir likumīgi izmantojuši IIS, un to trešo valstu valstspiederīgo datus, kuriem īstermiņa ieceļošana {vai pamatojoties uz apceļošanas vīzu} ir atteikta, ir pietiekami glabāt divus gadus, lai izvairītos no tā, ka trešo valstu valstspiederīgajiem atkārtoti jāreģistrējas IIS pirms minētā laikposma beigām. Nosakot divu gadu ilgu datu saglabāšanas periodu, tiks samazināts atkārtotas reģistrācijas biežums, un tas nāks par labu visiem ceļotājiem, jo samazināsies robežšķērsošanas vidējais laiks, kā arī gaidīšanas laiks robežšķērsošanas vietās. Pat ja ceļotājs Šengenas zonā ieceļo tikai vienreiz, tas, ka citi IIS sistēmā jau reģistrēti ceļotāji vairs nebūs atkārtoti jāreģistrē pirms šā divu gadu perioda beigām, samazinās gaidīšanas laiku robežšķērsošanas vietā. Šis divu gadu ilgais datu saglabāšanas periods ir nepieciešams arī tāpēc, lai atvieglotu robežšķērsošanu, izmantojot procesa paātrinātājus un pašapkalpošanās sistēmas. Attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir Savienības pilsoņa ģimenes locekļi un uz kuriem attiecas Direktīva 2004/38/EK10 vai kuri ir tāda trešās valsts valstspiederīgā ģimenes locekļi, kas izmanto tiesības brīvi pārvietoties saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, un kuriem nav Direktīvā 2004/38/EK minētās uzturēšanās atļaujas, ir lietderīgi glabāt katru saistīto ieceļošanas/izceļošanas ierakstu ne ilgāk kā vienu gadu pēc pēdējās izceļošanas. Pēc attiecīgo datu saglabāšanas periodu beigām dati būtu automātiski jādzēš.

___________

___________

10  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/38/EK (2004. gada 29. aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK (OV L 158, 30.4.2004., 77. lpp.).

10  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK (OV L 158, 30.4.2004., 77. lpp.).

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

25.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(25a)  Lai atbalstītu identifikācijas un atgriešanas procesu, četru gadu saglabāšanas periods ir nepieciešams attiecībā uz datiem par tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri atļautās uzturēšanās periodā nav izceļojuši no dalībvalstu teritorijas. Pēc četriem gadiem dati būtu automātiski jādzēš, ja vien nav iemesla tos dzēst agrāk.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

26. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26)  Piecu gadu ilgs datu saglabāšanas periods ir nepieciešams, lai ļautu robežsargiem veikt vajadzīgo riska analīzi, ko paredz Šengenas Robežu kodekss, pirms atļaut ceļotājam ieceļot Šengenas zonā. Vīzas pieteikumu apstrādei konsulātos arī ir nepieciešama pieteikuma iesniedzēja ceļošanas vēstures analīze, lai izvērtētu iepriekšējo vīzu izmantojumu un uzturēšanās nosacījumu ievērošanu. Atteikšanās no spiedogu iespiešanas pasēs tiks aizstāta ar datu aplūkojumu IIS. Tādēļ sistēmā pieejamajai ceļošanas vēsturei būtu jāaptver laikposms, kas ir pietiekams vīzas izsniegšanas mērķim. Piecu gadu ilgs datu saglabāšanas periods samazinās atkārtotas reģistrācijas biežumu un nāks par labu visiem ceļotājiem, jo samazināsies robežšķērsošanas vidējais laiks, kā arī gaidīšanas laiks robežšķērsošanas vietās. Pat ja ceļotājs Šengenas zonā ieceļo tikai vienreiz, tas, ka citi IIS sistēmā jau reģistrēti ceļotāji vairs nebūs atkārtoti jāreģistrē, samazinās gaidīšanas laiku pie robežas. Šis datu saglabāšanas periods būs nepieciešams arī tāpēc, lai ļautu atvieglot robežšķērsošanu, izmantojot procesa paātrinātājus un pašapkalpošanās sistēmas. Šādi atvieglojumi ir atkarīgi no sistēmā reģistrētajiem datiem. Īsāks datu saglabāšanas periods negatīvi ietekmētu robežkontroles ilgumu. Īsāks datu saglabāšanas periods arī samazinātu to ceļotāju grupu, kuri varētu izmantot šādu atvieglojumu, un tādējādi kavētu IIS noteikto mērķi – atvieglot robežšķērsošanu.

(26)  Divu gadu ilgs datu saglabāšanas periods attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo personas datiem, kuri ir likumīgi izmantojuši IIS un kuriem īstermiņa ieceļošana (vai pamatojoties uz apceļošanas vīzu) ir atteikta, un četru gadu ilgs datu saglabāšanas periods attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo personas datiem, kuri atļautās uzturēšanās periodā nav izceļojuši no dalībvalstu teritorijas, ir nepieciešams, lai ļautu robežsargiem veikt vajadzīgo riska analīzi, ko paredz Šengenas Robežu kodekss, pirms atļaut ceļotājam ieceļot Šengenas zonā. Vīzas pieteikumu apstrādei konsulātos arī ir nepieciešama pieteikuma iesniedzēja ceļošanas vēstures analīze, lai izvērtētu iepriekšējo vīzu izmantojumu un uzturēšanās nosacījumu ievērošanu. Atteikšanās no spiedogu iespiešanas pasēs tiks aizstāta ar datu aplūkojumu IIS. Tādēļ sistēmā pieejamajai ceļošanas vēsturei būtu jāaptver laikposms, kas ir pietiekams vīzas izsniegšanas mērķim. Veicot riska analīzi uz robežas un apstrādājot vīzas pieteikumu, būtu jāpārbauda trešo valstu valstspiederīgo ceļošanas vēsture, lai noteiktu, vai viņi iepriekš ir pārsnieguši atļauto uzturēšanās maksimālo ilgumu. Tāpēc to trešo valstu valstspiederīgo personas datus, kuri atļautajā uzturēšanās laikā nav izceļojuši no dalībvalstu teritorijas, ir nepieciešams saglabāt četrus gadus, kas ir ilgāks laikposms salīdzinājumā ar to trešo valstu valstspiederīgo personas datiem, kuri ir likumīgi izmantojuši sistēmu, un to trešo valstu valstspiederīgo personas datiem, kuru īstermiņa ieceļošana {vai pamatojoties uz apceļošanas vīzu} ir atteikta.

Grozījums Nr.     23

Regulas priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27)  Tas pats piecu gadu saglabāšanas periods būtu nepieciešams attiecībā uz datiem par personām, kuras nav izceļojušas no dalībvalstu teritorijas atļautās uzturēšanās periodā, lai atbalstītu identifikācijas un atgriešanas procesu, un par personām, kam atteikta ieceļošana īstermiņa uzturēšanās nolūkā vai uz apceļošanas vīzas pamata. Pēc pieciem gadiem dati būtu jādzēš, ja vien nav iemesla tos dzēst agrāk.

svītrots

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

28. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28)  Būtu jāparedz precīzi noteikumi attiecībā uz atbildību saistībā ar IIS izstrādi un darbību un dalībvalstu atbildību saistībā ar pievienošanos IIS. Par centralizētas IIS izstrādi un darbības pārvaldību saskaņā ar šo regulu atbildīgai vajadzētu būt Aģentūrai lielapjoma informācijas sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1077/2011, un attiecīgie Regulas (ES) Nr. 1077/2011 noteikumi būtu atbilstoši jāgroza.

svītrots

Pamatojums

Šis apsvērums ir pārvietots.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

30. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(30)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK12 piemēro personas datu apstrādei, ko dalībvalstis veic, piemērojot šo regulu, ja vien šādu apstrādi dalībvalstu izraudzītās vai verificējošās iestādes neveic teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanas, atklāšanas vai izmeklēšanas nolūkos.

(30)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/67912 piemēro personas datu apstrādei, ko dalībvalstis veic, piemērojot šo regulu, ja vien šādu apstrādi dalībvalstu izraudzītās vai verificējošās iestādes neveic teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanas, izmeklēšanas, atklāšanas nolūkos vai lai apsūdzētu par tiem.

___________________

___________________

12  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

12  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.) .

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

31. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(31)   Uz personas datu apstrādi, ko dalībvalstu iestādes saskaņā ar šo regulu veic teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanas, atklāšanas vai izmeklēšanas nolūkos, būtu jāattiecina dalībvalstu tiesību aktos noteiktais personas datu aizsardzības standarts, kas ir saskaņā ar Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI13 .

(31)  Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/68012a pieņemtie valstu tiesību, normatīvie un administratīvie akti attiecas uz dalībvalstu kompetento iestāžu veiktu personas datu apstrādi teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanas, izmeklēšanas, atklāšanas vai kriminālvajāšanas nolūkos atbilstīgi šai regulai.

___________________

___________________

 

12a Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Direktīva (ES) 2016/680 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).

13 Padomes Pamatlēmums 2008/977/TI (2008. gada 27. novembris) par tādu personas datu aizsardzību, ko apstrādā, policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties krimināllietās (OV L 350, 30.12.2008., 60. lpp.).

 

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

34. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34)  Dalībvalstu veiktās personas datu apstrādes likumība būtu jāuzrauga neatkarīgām uzraudzības iestādēm, kas izveidotas saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 28. pantu, savukārt Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, kas izveidots ar Regulu (EK) Nr. 45/2001, būtu jāuzrauga Savienības iestāžu un struktūru darbība saistībā ar personas datu apstrādi. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un uzraudzības iestādēm, uzraugot IIS, būtu savā starpā jāsadarbojas.

(34)  Dalībvalstu veiktās personas datu apstrādes likumība būtu jāuzrauga neatkarīgām uzraudzības iestādēm, kas izveidotas saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 51. pantu, savukārt Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, kas izveidots ar Regulu (EK) Nr. 45/2001, būtu jāuzrauga Savienības iestāžu un struktūru darbība saistībā ar personas datu apstrādi. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un uzraudzības iestādēm, uzraugot IIS, būtu savā starpā jāsadarbojas.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

35. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35)  Valstu uzraudzības iestādēm, kas izveidotas saskaņā ar Padomes Pamatlēmuma 2008/977/TI 25. pantu, būtu jāuzrauga tiesībaizsardzības nolūkos veiktas personas datu apstrādes likumība, ko veic dalībvalstis, un valstu uzraudzības iestādēm, kas izveidotas saskaņā ar Lēmuma 2009/371/TI 33. pantu, būtu jāuzrauga Eiropola veikto datu apstrādes darbību likumība.

(35)  Valstu uzraudzības iestādēm, kas izveidotas saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/680 41. pantu, būtu jāuzrauga tiesībaizsardzības nolūkos dalībvalstu veiktas personas datu apstrādes likumība.

Pamatojums

Eiropola veiktās apstrādes likumība saskaņā ar Eiropola regulas 43. pantu ir nevis valsts uzraudzības iestāžu, bet EDAU pienākums.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

36. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(36)  "(...) Ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 28. panta 2. punktu, un tas sniedza atzinumu

(36)  Ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 28. panta 2. punktu, un tas 2016. gada 21. septembrī sniedza atzinumu.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

37. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(37)  Priekšlikums paredz stingrus noteikumus attiecībā uz piekļuvi IIS sistēmai un vajadzīgos aizsardzības pasākumus. Tajā ir paredzētas arī personu tiesības piekļūt datiem, labot, dzēst datus un pārsūdzēt, jo īpaši tiesības uz tiesisko aizsardzību, un publisko neatkarīgo iestāžu veikto apstrādes darbību uzraudzība. Tādējādi šī regula respektē pamattiesības un ievēro principus, kas ir atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši tiesības uz cieņu (Hartas 1. pants); verdzības un piespiedu darba aizliegumu (Hartas 5. pants); tiesības uz brīvību un drošību (Hartas 6. pants), privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību (Hartas 7. pants), personas datu aizsardzību (Hartas 8. pants), diskriminācijas aizliegumu (Hartas 21. pants), bērnu tiesības (Hartas 24. pants), vecāka gadagājuma cilvēku tiesības (Hartas 25. pants), invalīdu tiesības (Hartas 26. pants) un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību (Hartas 47. pants).

(37)  Priekšlikums paredz stingrus noteikumus attiecībā uz piekļuvi IIS sistēmai un vajadzīgos aizsardzības pasākumus. Tajā ir paredzētas arī personu tiesības piekļūt datiem, labot, papildināt, dzēst datus un pārsūdzēt, jo īpaši tiesības uz tiesisko aizsardzību, un publisko neatkarīgo iestāžu veikto apstrādes darbību uzraudzība. Tādējādi šī regula respektē pamattiesības un ievēro principus, kas ir atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši tiesības uz cieņu (Hartas 1. pants); verdzības un piespiedu darba aizliegumu (Hartas 5. pants); tiesības uz brīvību un drošību (Hartas 6. pants), privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību (Hartas 7. pants), personas datu aizsardzību (Hartas 8. pants), diskriminācijas aizliegumu (Hartas 21. pants), bērnu tiesības (Hartas 24. pants), vecāka gadagājuma cilvēku tiesības (Hartas 25. pants), invalīdu tiesības (Hartas 26. pants) un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību (Hartas 47. pants).

Grozījums Nr.     31

Regulas priekšlikums

37.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(37a)  Dalībvalstis nekādā gadījumā nedrīkstētu izmantot piekļuvi datiem IIS kā pamatojumu tam, lai apietu starptautiskos pienākumus, kas tām noteikti Ženēvas 1951. gada 28. jūlija Konvencijā par bēgļa statusu un Ženēvas konvencijai pievienotajā Ņujorkas 1967. gada 31. janvāra protokolā, un iegūtos rezultātus nevajadzētu izmantot, lai patvēruma meklētājiem liegtu drošas un efektīvas iespējas likumīgi ieceļot Savienības teritorijā saskaņā ar viņu tiesībām uz starptautisko aizsardzību.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

39.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(39a)  Līdz operāciju sākumam būtu jāpieņem, ka visas atlikušās iekšējās robežkontroles ir atceltas un ka visas pašreizējās Šengenas zonas dalībvalstis piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/399 III sadaļu1a. Tāpēc IIS būtu jāizstrādā kā robežu pārvaldības instruments, kas uzlabo robežpārbaudes efektivitāti, aprēķinot un uzraugot atļautās uzturēšanās ilgumu, un būtu jāsagatavo IIS integrācija valstu robežu infrastruktūrās, pamatojoties uz vienu kopēju telpu, kurā nav iekšējo robežkontroļu un kurā personas var brīvi pārvietoties vienā noteiktā atļautā uzturēšanās periodā.

 

___________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regula (ES) Nr. 2016/399 par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (OV L 77, 23.3.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

43. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(43)  Ar šo regulu, ar ko izveido IIS, aizstāj pienākumu iespiest spiedogu trešo valstu valstspiederīgo pasēs, kas attiecas uz visām dalībvalstīm, kuras pievienojas. Aprēķinot atļautās uzturēšanās ilgumu Šengenas zonā, nebūtu jāņem vērā uzturēšanās dalībvalstīs, kuras vēl pilnībā nepiemēro Šengenas acquis saskaņā ar to attiecīgajiem Pievienošanās aktiem. Šādām dalībvalstīm būtu jāreģistrē IIS trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanās, bet automātiskais kalkulators sistēmā to nedrīkst aprēķināt to kā daļu no atļautās uzturēšanās ilguma.

(43)  Ar šo regulu, ar ko izveido IIS, aizstāj pienākumu iespiest spiedogu trešo valstu valstspiederīgo pasēs, kas attiecas uz visām dalībvalstīm, kuras pievienojas.

Grozījums Nr.     34

Regulas priekšlikums

44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(44)  Šī regula neskar Direktīvas 2004/38/EK piemērošanu.

(44)  (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

51. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(51)  Šī regula ir akts, kas pilnveido Šengenas acquis vai ir kā citādi saistīts ar to, kā noteikts attiecīgi 2003. gada Pievienošanās akta 3. panta 2. punktā, 2005. gada Pievienošanās akta 4. panta 2. punktā un 2011. gada Pievienošanās akta 4. panta 2. punktā,

svītrots

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ar šo regulu tiek izveidota "ieceļošanas/izceļošanas sistēma” (IIS), lai reģistrētu un glabātu informāciju par to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datumu, laiku un vietu, kuri šķērso dalībvalstu ārējās robežas, lai aprēķinātu viņu uzturēšanās ilgumu un ģenerētu brīdinājumu dalībvalstīm, kad ir beigušies atļautās uzturēšanās periodi, kā arī lai reģistrētu ieceļošanas atteikuma datumu, laiku un vietu tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kam atteikta ieceļošana īstermiņa uzturēšanās nolūkā vai uz apceļošanas vīzas pamata, kā arī tās dalībvalsts iestādi, kura ieceļošanu atteikusi, un atteikuma iemeslus.

1.  Ar šo regulu tiek izveidota "ieceļošanas/izceļošanas sistēma” (IIS), lai reģistrētu un glabātu informāciju par to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datumu, laiku un vietu, kuri šķērso dalībvalstu ārējās robežas, lai aprēķinātu viņu atļauto uzturēšanās ilgumu un ģenerētu brīdinājumu dalībvalstīm, kad ir beigušies atļautās uzturēšanās periodi, kā arī lai reģistrētu ieceļošanas atteikuma datumu, laiku un vietu tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kam atteikta ieceļošana īstermiņa uzturēšanās nolūkā {vai uz apceļošanas vīzas pamata}, kā arī tās dalībvalsts iestādi, kura ieceļošanu atteikusi, un atteikuma iemeslus.

Grozījums Nr.     37

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šīs regulas IV nodaļā paredz arī nosacījumus, saskaņā ar kuriem izraudzītās dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādes un Eiropas Policijas birojs (Eiropols) var iegūt piekļuvi ieceļošanas/izceļošanas sistēmai (IIS) datu aplūkošanas nolūkos, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus.

2.  Lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus vai citus nopietnus noziedzīgus nodarījumus, šīs regulas IV nodaļā paredz arī nosacījumus un ierobežojumus, saskaņā ar kuriem izraudzītās dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādes un Eiropas Policijas birojs (Eiropols) var iegūt piekļuvi ieceļošanas/izceļošanas sistēmai (IIS) datu aplūkošanas nolūkos.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  “izraudzītās tiesībaizsardzības iestādes” ir dalībvalstu saskaņā ar 26. pantu izraudzītās iestādes, kas atbild par teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atklāšanu vai izmeklēšanu;

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 8. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  "īstermiņa uzturēšanās vīza" ir dalībvalsts izsniegta atļauja, ņemot vērā plānotu uzturēšanos dalībvalstu teritorijā, kuras ilgums nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu periodā;

(8)  “īstermiņa uzturēšanās vīza” ir vīza, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 810/20091a 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā;

 

___________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regula (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss) (OV L 243, 15.9.2009., 1. lpp.).

Pamatojums

“Īstermiņa uzturēšanās vīzas” definīcijas vietā ierosināts sniegt atsauci uz Vīzu kodeksu.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 9. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  "apceļošanas vīza" ir dalībvalsts izsniegta atļauja plānoti uzturēties divu vai vairāku dalībvalstu teritorijā uz laiku, kas pārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā, ar nosacījumu, ka pieteikuma iesniedzējs neplāno uzturēties vienā un tajā pašā dalībvalstī ilgāk par 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā;

(9)  “apceļošanas vīza” ir dalībvalsts izsniegta atļauja plānoti uzturēties divu vai vairāku dalībvalstu teritorijā 12 mēnešus jebkurā 15 mēnešu laikposmā ar nosacījumu, ka pieteikuma iesniedzējs neuzturas vienā un tajā pašā dalībvalstī ilgāk par 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā;

Pamatojums

Šī apceļošanas vīzas definīcija ir pielāgota LIBE komitejas ziņojumam par šo vīzu.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 15. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  "pirkstu nospiedumu dati" ir dati, kas attiecas uz labās rokas rādītājpirksta, vidējā pirksta, zeltneša un mazā pirkstiņa, ja tādi ir, un pretējā gadījumā no kreisās rokas, pirkstu nospiedumiem, vai latenti pirkstu nospiedumi;

(15)  “pirkstu nospiedumu dati” ir dati, kas attiecas uz labās rokas rādītājpirksta, vidējā pirksta, zeltneša un mazā pirkstiņa, ja tādi ir, un pretējā gadījumā — no kreisās rokas, pirkstu nospiedumiem ar pietiekamu attēla izšķirtspēju un kvalitāti, lai tos varētu izmantot automatizētā biometrisko datu salīdzināšanā, vai latenti pirkstu nospiedumi;

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 20. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  “Frontex" ir Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 2007/2004;

(20)  “Frontex” ir Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/16241a;

 

___________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. septembra Regula (ES) Nr. 2016/1623 par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/399 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK (OV L 251, 16.9.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 21. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  "uzraudzības iestāde" ir uzraudzības iestādes, kas izveidotas saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 28. pantu;

svītrots

Grozījums Nr.     44

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 22. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  "valsts uzraudzības iestāde" saistībā ar tiesībaizsardzības nolūkiem ir uzraudzības iestādes, kas izveidotas saskaņā ar Padomes Pamatlēmuma 2008/977/TI 25. pantu;

svītrots

Grozījums Nr.     45

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 23. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  "valsts uzraudzības struktūra" ir uzraudzības struktūras, kas izveidotas saskaņā ar Lēmuma 2009/371/TI 33. pantu;

svītrots

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Direktīvas 95/46/EK 2. pantā definētajiem terminiem šajā regulā ir tā pati nozīme, ciktāl personas datu apstrādi dalībvalstu iestādes veic šīs regulas 5. panta paredzētajā nolūkā.

2.  Regulas (ES) 2016/679 4. pantā definētajiem terminiem šajā regulā ir tā pati nozīme, ciktāl personas datu apstrādi dalībvalstu iestādes veic šīs regulas 5. panta 1. punktā paredzētajos nolūkos.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Pamatlēmuma 2008/977/EK 2. pantā definētajiem terminiem šajā regulā ir tā pati nozīme, ciktāl personas datu apstrādi dalībvalstu iestādes veic tiesībaizsardzības nolūkos.

3.  Direktīvas (ES) 2016/680 3. pantā definētajiem terminiem šajā regulā ir tā pati nozīme, ciktāl personas datu apstrādi dalībvalstu iestādes veic tiesībaizsardzības nolūkos, kas noteikti šīs regulas 5. panta 1.a punktā paredzētajos nolūkos.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

4. pants – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

IIS izveide

IIS izstrāde un darbības pārvaldība

Grozījums Nr.     49

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Aģentūra lielapjoma informācijas sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā ("eu-LISA”) izstrādā IIS un nodrošina tās darbības pārvaldību, tostarp 14. panta 1. punkta f) apakšpunktā un 15. pantā minētās biometrisko datu apstrādes funkcijas.

Aģentūra lielapjoma informācijas sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā („eu-LISA”) izstrādā IIS un nodrošina tās darbības pārvaldību, tostarp 14. panta 1. punkta f) apakšpunktā un 15. pantā minētās biometrisko datu apstrādes funkcijas, kā arī pienācīgu drošību.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

5. pants – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

IIS mērķis

IIS uzdevumi

Grozījums Nr.     51

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Reģistrējot un glabājot datus par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datumu, laiku un vietu un ieceļošanas atteikumiem pie ārējām robežām un nodrošinot piekļuvi dalībvalstīm šiem datiem, IIS:

1.  Reģistrējot un glabājot datus par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datumu, laiku un vietu un ieceļošanas atteikumiem pie ārējām robežām un nodrošinot dalībvalstīm piekļuvi šiem datiem, IIS:

 

 

Grozījums Nr.     52

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  ļauj noteikt un atklāt personas, kas pārsniedz atļautās uzturēšanās termiņu (arī teritorijā), un dod iespēju dalībvalstu valsts iestādēm veikt atbilstošus pasākumus, tostarp palielināt atgriešanas iespējas;

(c)  ļauj noteikt un atklāt personas, kas pārsniedz atļauto uzturēšanās termiņu, un dod iespēju dalībvalstu kompetentajām valsts iestādēm veikt atbilstošus pasākumus;

 

 

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. daļa – e punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  atbrīvo robežkontroles resursus no pārbaužu veikšanas, kuras var automatizēt, un dod iespēju labāk koncentrēties uz trešo valstu valstspiederīgo izvērtēšanu;

(e)  nodrošina iespēju automatizēt robežpārbaudes attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem;

Grozījums Nr.     54

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. daļa – j punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(j)  palīdz teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanā, atklāšanā un izmeklēšanā;

svītrots

Grozījums Nr.     55

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. daļa – k punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(k)  ļauj identificēt un aizturēt terorismā, noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā aizdomās turētās personas, kā arī cietušos, kas šķērso ārējās robežas;

svītrots

Grozījums Nr.     56

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. daļa – l punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(l)  izmeklēšanas vajadzībām saistībā ar terorismu vai smagiem noziegumiem ļauj sniegt informāciju par terorismā, noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā aizdomās turēto personu, kā arī cietušo, ceļošanas vēsturi.

svītrots

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

5. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Piešķirot piekļuvi tiesībaizsardzības iestādēm saskaņā ar šīs regulas nosacījumiem, IIS:

 

(a)  palīdz teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanā, atklāšanā un izmeklēšanā;

 

(b)  ļauj identificēt un aizturēt terorismā un noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā aizdomās turētās personas, kā arī identificēt cietušos, kas šķērso ārējās robežas;

 

(c)  ļauj izmeklēšanas vajadzībām saistībā ar terorismu vai smagiem noziegumiem ģenerēt informāciju par terorismā vai smagu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā aizdomās turēto personu, kā arī cietušo, ceļošanas vēsturi.

Grozījums Nr.     58

Regulas priekšlikums

5. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b  Lai atvieglotu robežšķērsošanu trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri bieži ceļo un ir iepriekš pārbaudīti, dalībvalstis saskaņā ar Regulas (ES) 2016/399 8.e pantu var izveidot valsts atvieglojumu programmas un savienot tās ar IIS.

 

IIS ļauj Regulas (ES) 2016/399 8.e pantā minētajām valsts kompetentajām iestādēm piekļūt informācijai par iepriekšējām īstermiņa uzturēšanās reizēm vai ieceļošanas atteikumiem, lai izskatītu 23. pantā minētos pieteikumus piekļuvei valsts atvieglojumu programmām un pieņemtu lēmumus;

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  valsts vienotā saskarne (National Uniform Interface  NUI) katrā dalībvalstī, kas ir balstīta uz kopīgām tehniskajām specifikācijām un ir identiska visām dalībvalstīm, ļaujot savienot centrālo sistēmu ar valstu robežu infrastruktūru dalībvalstīs;

(b)  valsts vienotā saskarne (National Uniform Interface  NUI) katrā dalībvalstī, kas ir balstīta uz kopīgām tehniskajām specifikācijām un ir identiska visām dalībvalstīm, ļaujot drošā veidā savienot centrālo sistēmu ar valstu robežu infrastruktūru dalībvalstīs;

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  komunikācijas infrastruktūra starp centrālo sistēmu un valstu vienotajām saskarnēm.

(d)  droša un šifrēta komunikācijas infrastruktūra starp centrālo sistēmu un valstu vienotajām saskarnēm.

 

(Horizontāla izmaiņa: formulējums jāpiemēro visā tekstā.)

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  izgūtu un importētu ar vīzām saistītus datus tieši no VIS nolūkā atjaunināt IIS, ja vīza ir anulēta, atsaukta vai pagarināta saskaņā ar šīs regulas 17. pantu un Regulas (EK) Nr. 767/2008 13., 14. un 18.a pantu;

(b)  izgūtu un importētu ar vīzām saistītus datus tieši no VIS nolūkā atjaunināt IIS reģistru, ja vīza ir anulēta, atsaukta vai pagarināta saskaņā ar šīs regulas 17. pantu un Regulas (EK) Nr. 767/2008 13., 14. un 18.a pantu;

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  pārbaudītu vīzas īstumu un derīgumu vai to, vai nosacījumi ieceļošanai dalībvalstu teritorijā saskaņā ar Regulas (ES) 2016/399 6. pantu ir izpildīti atbilstīgi šīs regulas 21. pantam un Regulas (EK) Nr. 767/2008 18. panta 2. punktam;

(c)  pie ārējām robežām pārbaudītu vīzas īstumu un derīgumu vai to, vai nosacījumi ieceļošanai dalībvalstu teritorijā saskaņā ar Regulas (ES) 2016/399 6. pantu ir izpildīti atbilstīgi šīs regulas 21. pantam un Regulas (EK) Nr. 767/2008 18. panta 2. punktam;

Pamatojums

Teksta precizējums.

Grozījums Nr.     63

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Katra kompetentā iestāde nodrošina, ka IIS izmantošanā tā nediskriminē trešo valstu valstspiederīgos, pamatojoties uz dzimumu, rasi vai etnisko izcelsmi, reliģiju vai pārliecību, invaliditāti, vecumu vai dzimumorientāciju, un ka tā pilnībā ievēro personas cilvēka cieņu un integritāti. Īpašu uzmanību pievērš bērnu, vecāka gadagājuma cilvēku un invalīdu īpašajai situācijai. Jo īpaši, kad tiek saglabāti dati par bērnu, bērna interesēm jābūt galvenajai prioritātei.

2.  Katra kompetentā iestāde nodrošina, ka IIS izmantošanā tā nediskriminē trešo valstu valstspiederīgos, pamatojoties uz dzimumu, rasi, ādas krāsu, etnisko vai sociālo izcelsmi, ģenētiskajām īpatnībām, valodu, reliģiju vai pārliecību, politiskiem vai jebkuriem citiem uzskatiem, piederību pie nacionālās minoritātes, īpašumu, izcelsmi, invaliditāti, vecumu vai seksuālo orientāciju, un ka tā pilnībā ievēro personas cilvēka cieņu un integritāti. Īpašu uzmanību pievērš bērnu, vecāka gadagājuma cilvēku un invalīdu īpašajai situācijai. Jo īpaši, kad tiek saglabāti dati par bērnu, bērna interesēm jābūt galvenajai prioritātei.

Pamatojums

Saskaņošana ar Pamattiesību hartu.

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

9. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Robežsargi, iegūstot biometriskos datus IIS vajadzībām, pilnībā ievēro cilvēka cieņu, jo īpaši gadījumos, kad sejas attēla iegūšanā vai pirkstu nospiedumu noņemšanā rodas grūtības.

Grozījums Nr.     65

Regulas priekšlikums

10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Aprēķinot atļautās uzturēšanās ilgumu Šengenas zonā, nebūtu jāņem vērā uzturēšanās dalībvalstīs, kuras vēl pilnībā nepiemēro Šengenas acquis saskaņā ar to attiecīgajiem Pievienošanās aktiem. Minētās dalībvalstis trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos reģistrē IIS. Taču automātiskais kalkulators sistēmā kā daļu no atļautās uzturēšanās ilguma neaprēķina uzturēšanos dalībvalstīs, kuras vēl pilnībā nepiemēro Šengenas acquis.

svītrots

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  IIS ietver mehānismu, kas automātiski identificē, kuros ieceļošanas/izceļošanas ierakstos nav izceļošanas datu tūlīt pēc atļautās uzturēšanās termiņa beigšanās, un identificē ierakstus, kuros maksimālais atļautās uzturēšanās termiņš ir pārsniegts.

1.  IIS ietver mehānismu, kas automātiski identificē, kuros ieceļošanas/izceļošanas ierakstos nav izceļošanas datu tūlīt pēc atļautās uzturēšanās termiņa beigšanās, un identificē ierakstus, kuros maksimālais atļautais uzturēšanās termiņš ir pārsniegts.

Grozījums Nr.     67

Regulas priekšlikums

11. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Saskaņā ar 31. pantu dalībvalstis trīs mēnešus iepriekš saņem automātisku brīdinājumu par to datu, kas saistīti ar personām, kuras ir pārsniegušas atļauto uzturēšanās ilgumu, plānveida dzēšanu, lai tās varētu veikt atbilstošus pasākumus.

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Lai trešo valstu valstspiederīgie jebkurā brīdī varētu pārbaudīt atlikušo atļautās uzturēšanās ilgumu, droša interneta piekļuve tīmekļa pakalpojumam, kuru mitina eu-LISA divos tehniskajos centros, ļauj minētajiem trešo valstu valstspiederīgajiem sniegt vajadzīgos datus saskaņā ar 14. panta 1. punkta b) apakšpunktu kopā ar paredzamās ieceļošanas un izceļošanas datumiem. Pamatojoties uz minēto, tīmekļa pakalpojums viņiem sniedz "OK"/"NOT OK" atbildi. Tīmekļa pakalpojumam izmanto atsevišķu lasāmrežīma datubāzi, kuru katru dienu atjaunina, izmantojot minimālās nepieciešamās IIS datu apakškopas vienvirziena ieguvi.

1.  Lai trešo valstu valstspiederīgie jebkurā brīdī varētu pārbaudīt atlikušo atļautās uzturēšanās ilgumu, droša interneta piekļuve tīmekļa pakalpojumam, kuru mitina eu-LISA divos tehniskajos centros, ļauj minētajiem trešo valstu valstspiederīgajiem sniegt vajadzīgos datus saskaņā ar 14. panta 1. punkta b) apakšpunktu kopā ar paredzamās ieceļošanas un izceļošanas datumiem. Pamatojoties uz minēto, tīmekļa pakalpojums viņiem sniedz "OK"/"NOT OK" atbildi. Tīmekļa pakalpojumam izmanto atsevišķu lasāmrežīma datubāzi, kuru katru dienu atjaunina, izmantojot minimālās nepieciešamās IIS datu apakškopas vienvirziena ieguvi. eu-LISA ir personas datu apstrādātājs, kas atbild par tīmekļa pakalpojuma un tajā uzglabāto personas datu drošību, kā arī personas datu iegūšanas procesu no centrālās sistēmas tīmekļa pakalpojuma ietvaros. eu-LISA veic informācijas drošības riska novērtējumu, lai noteiktu tīmekļa pakalpojuma konkrētās drošības vajadzības.

Pamatojums

EDAU ierosināts precizējums.

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pārvadātāji var izmantot drošu interneta piekļuvi 1. punktā minētajam tīmekļa pakalpojumam, lai pārbaudītu, vai trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir vienreizējas vai divreizējas ieceļošanas vīza, šo vīzu jau ir izmantojuši. Pārvadātājs sniedz datus, kas uzskaitīti 14. panta 1. punkta d) apakšpunktā. Pamatojoties uz minēto, tīmekļa pakalpojums sniedz pārvadātājiem "OK"/"NOT OK" atbildi. Pārvadātāji var uzglabāt nosūtīto informāciju un saņemto atbildi.

2.  Pārvadātāji var izmantot drošu interneta piekļuvi 1. punktā minētajam tīmekļa pakalpojumam, lai pārbaudītu, vai trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir vienreizējas vai divreizējas ieceļošanas vīza, šo vīzu jau ir izmantojuši. Pārvadātājs sniedz datus, kas uzskaitīti 14. panta 1. punkta d) apakšpunktā. Pamatojoties uz minēto, tīmekļa pakalpojums sniedz pārvadātājiem "OK"/"NOT OK" atbildi. Pārvadātāji izveido autentifikācijas shēmu, lai nodrošinātu, ka tīmekļa pakalpojumam var piekļūt tikai pilnvaroti darbinieki. Tikai un vienīgi nolūkā informēt attiecīgos trešās valsts valstspiederīgos pārvadātāji var uzglabāt nosūtīto informāciju un saņemto atbildi ne ilgāk kā 48 stundas, un pēc šā laikposma dati tiek automātiski dzēsti.

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Robežkontroles iestādes saskaņā ar 21. pantu pārbauda, vai attiecībā uz trešās valsts valstspiederīgo IIS ir izveidota iepriekšēja personas datne, kā arī viņa identitāti. Ja trešās valsts valstspiederīgais izmanto pašapkalpošanās sistēmu datu priekšreģistrācijai vai robežpārbaužu veikšanai [vai šī pašapkalpošanās sistēma nebūtu jādefinē vai jāizskaidro?], pārbaudi var veikt, izmantojot pašapkalpošanās sistēmu.

1.  Robežkontroles iestādes saskaņā ar 21. pantu pārbauda, vai attiecībā uz trešās valsts valstspiederīgo IIS ir izveidota iepriekšēja personas datne, kā arī viņa identitāti. Ja trešās valsts valstspiederīgais izmanto pašapkalpošanās sistēmu datu priekšreģistrācijai vai robežpārbaužu veikšanai, pārbaudi var veikt, izmantojot pašapkalpošanās sistēmu.

Grozījums Nr.     71

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja ir izveidota iepriekšēja personas datne, robežkontroles iestāde vajadzības gadījumā atjaunina personas datnes datus, ievada ieceļošanas/izceļošanas ierakstu par katru ieceļošanu un izceļošanu saskaņā ar 14. un 15. pantu vai attiecīgā gadījumā ieceļošanas atteikuma ierakstu saskaņā ar 16. pantu. Šo ierakstu piesaista attiecīgā trešās valsts valstspiederīgā personas datnei. Attiecīgā gadījumā 17. panta 1. punktā minētos datus pievieno attiecīgā trešās valsts valstspiederīgā personas datnei, bet 17. panta 3. un 4. punktā minētos datus pievieno ieceļošanas/izceļošanas ierakstam. Dažādie ceļošanas dokumenti un identitātes, ko likumīgi izmanto trešās valsts valstspiederīgais, tiek pievienoti trešās valsts valstspiederīgā personas datnei. Ja ir reģistrēta iepriekšēja datne un trešās valsts valstspiederīgais iesniedz ceļošanas dokumentu, kas atšķiras no tā dokumenta, kas reģistrēts iepriekš, atjaunina arī 14. panta 1. punkta f) apakšpunktā minētos datus, ja ir iespējams elektroniski iegūt sejas attēlu, kas ierakstīts jaunajā ceļošanas dokumenta mikroshēmā.

2.  Ja ir izveidota iepriekšēja personas datne, robežkontroles iestāde vajadzības gadījumā atjaunina personas datnes datus, ievada ieceļošanas/izceļošanas ierakstu par katru ieceļošanu un izceļošanu saskaņā ar 14. un 15. pantu vai attiecīgā gadījumā ieceļošanas atteikuma ierakstu saskaņā ar 16. pantu. Šo ierakstu piesaista attiecīgā trešās valsts valstspiederīgā personas datnei. Attiecīgā gadījumā 17. panta 1. punktā minētos datus pievieno attiecīgā trešās valsts valstspiederīgā personas datnei, bet 17. panta 3. un 4. punktā minētos datus pievieno ieceļošanas/izceļošanas ierakstam. Dažādie ceļošanas dokumenti un identitātes, ko likumīgi izmanto trešās valsts valstspiederīgais, tiek pievienoti trešās valsts valstspiederīgā personas datnei. Ja ir reģistrēta iepriekšēja datne un trešās valsts valstspiederīgais iesniedz derīgu ceļošanas dokumentu, kas atšķiras no tā dokumenta, kas reģistrēts iepriekš, atjaunina arī 14. panta 1. punkta f) apakšpunktā minētos datus, ja ir iespējams elektroniski iegūt sejas attēlu, kas ierakstīts jaunajā ceļošanas dokumenta mikroshēmā.

Grozījums Nr.     72

Regulas priekšlikums

13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja ir nepieciešams izveidot vai atjaunināt vīzas turētāja personas datnes datus, robežkontroles iestādes var izgūt un importēt 14. panta 1. punkta d), e) un g) apakšpunktā paredzētos datus tieši no VIS saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2008 18.a pantu.

3.  Ja ir nepieciešams izveidot vai atjaunināt vīzas turētāja personas datnes datus, robežkontroles iestādes var izgūt un importēt 14. panta 1. punkta d)g) apakšpunktā paredzētos datus tieši no VIS saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2008 18.a pantu.

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

13. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.   Ja trešās valsts valstspiederīgais izmanto pašapkalpošanās sistēmu datu priekšreģistrācijai, piemēro Regulas (ES) 2016/399 8.c pantu. Šādā gadījumā trešās valsts valstspiederīgais var priekšreģistrēt personas datnes datus vai attiecīgā gadījumā datus, kas jāatjaunina. Šos datus apstiprina robežsargs pēc tam, kad saskaņā ar Regulu (ES) 2016/399 pieņemts lēmums atļaut vai atteikt ieceļošanu. Šā panta 1. punktā minēto pārbaudi veic, izmantojot pašapkalpošanās sistēmu. Datus, kas minēti 14. panta 1. punkta d), e) un g) apakšpunktā, var tieši izgūt un pārnest no VIS.

5.   Ja trešās valsts valstspiederīgais izmanto pašapkalpošanās sistēmu datu priekšreģistrācijai, piemēro Regulas (ES) 2016/399 8.c pantu. Šādā gadījumā trešās valsts valstspiederīgais var priekšreģistrēt personas datnes datus vai attiecīgā gadījumā datus, kas jāatjaunina. Šos datus apstiprina robežsargs pēc tam, kad saskaņā ar Regulu (ES) 2016/399 pieņemts lēmums atļaut vai atteikt ieceļošanu. Šā panta 1. punktā minēto pārbaudi veic, izmantojot pašapkalpošanās sistēmu. Datus, kas minēti 14. panta 1. punkta d)g) apakšpunktā, var tieši izgūt un pārnest no VIS.

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

14. pants – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vīzas turētāju personas dati

Trešo valstu valstspiederīgo, uz kuriem attiecas prasība uzrādīt vīzu, šķērsojot ārējās robežas, personas dati

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Robežkontroles iestāde izveido trešās valsts valstspiederīgā, kurš ir vīzas turētājs, personas datni, ievadot šādus datus:

1.  Robežkontroles iestāde izveido trešās valsts valstspiederīgā, uz kuru attiecas prasība uzrādīt vīzu, šķērsojot ārējās robežas, personas datni, ievadot šādus datus:

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  ceļošanas dokumenta vai dokumentu veids, numurs un izdevējas valsts trīs burtu kods;

b)  ceļošanas dokumenta vai dokumentu veids un numurs un ceļošanas dokumenta vai dokumentu izdevējas valsts trīs burtu kods;

Pamatojums

Teksta precizējums.

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

f)   sejas attēls, kas, ja iespējams, iegūts elektroniski no eMRTD, bet, ja tas nav iespējams iegūts, nofotografējot personu;

f)  sejas attēls, kam ir pietiekama attēla izšķirtspēja un kvalitāte, lai to varētu izmantot automatizētā biometrisko datu salīdzināšanā, un kas, ja iespējams, iegūts elektroniski no eMRTD vai VIS, bet, ja tas nav iespējams iegūts, nofotografējot personu;

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Trešās valsts valstspiederīgajam, kas ir vīzas turētājs, katru reizi ieceļojot, ieceļošanas/izceļošanas ierakstā ievada turpmāk minētos datus. Šo ierakstu piesaista minētā trešās valsts valstspiederīgā personas datnei, izmantojot atsauces numuru, ko rada IIS šīs datnes izveidošanas brīdī:

2.  Trešās valsts valstspiederīgajam, uz kuru attiecas prasība uzrādīt vīzu, šķērsojot ārējās robežas, katru reizi ieceļojot, ieceļošanas/izceļošanas ierakstā ievada turpmāk minētos datus, un to piesaista minētā trešās valsts valstspiederīgā personas datnei, izmantojot atsauces numuru, ko rada IIS šīs datnes izveidošanas brīdī:

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

14. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja tūlīt pēc atļautās uzturēšanās termiņa beigām nav datu par izceļošanu, sistēma ieceļošanas/izceļošanas ierakstu norāda ar atzīmi vai karogu, un trešās valsts valstspiederīgā, kas ir vīzas turētājs un identificēts kā persona, kas pārsniedz atļautās uzturēšanās termiņu, datus ievada 11. pantā minētajā sarakstā.

4.  Ja tūlīt pēc atļautā uzturēšanās termiņa beigām nav datu par izceļošanu, sistēma ieceļošanas/izceļošanas ierakstu norāda ar atzīmi vai karogu, un trešās valsts valstspiederīgā, kas ir vīzas turētājs un identificēts kā persona, kas pārsniedz atļautās uzturēšanās termiņu, datus ievada 11. pantā minētajā sarakstā.

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

14. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Lai izveidotu trešās valsts valstspiederīgā, kas ir vīzas turētājs, personas datni, robežkontroles iestāde var izgūt un importēt 1. punkta d), e) un g) apakšpunktā paredzētos datus tieši no VIS saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2008 18.a pantu.

5.  Lai izveidotu vai atjauninātu ieceļošanas/izceļošanas reģistru trešās valsts valstspiederīgā, uz kuru attiecas prasība uzrādīt vīzu, šķērsojot ārējās robežas, personas datnē, robežkontroles iestāde var izgūt un importēt 1. punkta d)g) apakšpunktā paredzētos datus tieši no VIS saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2008 18.a pantu.

Grozījums Nr.     81

Regulas priekšlikums

14. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Ja trešās valsts valstspiederīgais, kas ir vīzas turētājs, ir iekļauts valsts atvieglojumu programmā saskaņā ar Regulas (ES) 2016/399 8.e pantu, attiecīgā dalībvalsts šā trešās valsts valstspiederīgā personas datnē var ievietot paziņojumu, kur norāda attiecīgo valsts atvieglojumu programmu.

Pamatojums

Zināšanas par to, vai attiecīgā persona kādā no dalībvalstīm jau ir rūpīgi pārbaudīta un apstiprināta valsts atvieglojumu programmā, būtu vērtīga informācija robežsargiem.

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir atbrīvoti no vīzas prasības, robežkontroles iestāde viņu personas datnē ievada datus, kas paredzēti 14. panta 1. punkta a), b), c) un f) apakšpunktā. Turklāt tā personas datnē ievada četru pirkstu – rādītājpirksta, vidējā pirksta, zeltneša un mazā pirkstiņa – nospiedumus no labās rokas, bet, ja tas nav iespējams, – to pašu kreisās rokas pirkstu nospiedumus, saskaņā ar specifikācijām attiecībā uz izšķirtspēju un pirkstu nospiedumu izmantošanu, kuras Komisija pieņēmusi saskaņā ar 61. panta 2. punktu. Attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir atbrīvoti no vīzas prasības, piemēro 14. panta 2. līdz 4. punktu.

1.  Attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir atbrīvoti no vīzas prasības, robežkontroles iestāde viņu personas datnē ievada datus, kas paredzēti 14. panta 1. punkta a), b), c) un f) apakšpunktā. Turklāt tā personas datnē ievada četru pirkstu – rādītājpirksta, vidējā pirksta, zeltneša un mazā pirkstiņa – nospiedumus no labās rokas, bet, ja tas nav iespējams, – to pašu kreisās rokas pirkstu nospiedumus, saskaņā ar specifikācijām attiecībā uz izšķirtspēju un pirkstu nospiedumu izmantošanu, kuras Komisija pieņēmusi saskaņā ar 61. panta 2. punktu. Attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir atbrīvoti no vīzas prasības, attiecīgi piemēro 14. panta 2. līdz 4. punktu.

Grozījums Nr.     83

Regulas priekšlikums

15. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tomēr, ja pirkstu nospiedumu fiziska iegūšana nav iespējama uz laiku, personai prasa nodot pirkstu nospiedumus nākamajā ieceļošanas reizē. Robežkontroles iestādēm ir tiesības pieprasīt sīkākus paskaidrojumus par to, kādēļ uz laiku nav iespējams iegūt pirkstu nospiedumus.

Tomēr, ja pirkstu nospiedumu fiziska iegūšana nav iespējama uz laiku, personai prasa nodot pirkstu nospiedumus nākamajā ieceļošanas reizē. Robežkontroles iestādēm ir tiesības pieprasīt sīkākus paskaidrojumus par to, kādēļ uz laiku nav iespējams iegūt pirkstu nospiedumus. Šos iemeslus glabā personas datnē, līdz attiecīgā persona var nodot pirkstu nospiedumus, taču ne ilgāk par šīs personas datnes saglabāšanas periodu.

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

15. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja attiecīgā persona saskaņā ar 2. vai 3. punktu ir juridisku vai faktisku iemeslu dēļ atbrīvota no prasības nodot pirkstu nospiedumus, konkrētajos datu laukos izdara atzīmi "nepiemēro". Sistēma ļauj nošķirt gadījumus, kuros pirkstu nospiedumu nodošana netiek prasīta juridisku iemeslu dēļ, no gadījumiem, kad tos nevar nodot faktisku iemeslu dēļ.

4.  Ja attiecīgā persona saskaņā ar 2. vai 3. punktu ir juridisku vai faktisku iemeslu dēļ atbrīvota no prasības nodot pirkstu nospiedumus, konkrētajos datu laukos izdara atzīmi "nepiemēro". Sistēma ļauj nošķirt gadījumus, kuros pirkstu nospiedumu nodošana netiek prasīta juridisku iemeslu dēļ, no gadījumiem, kad tos nevar nodot faktisku iemeslu dēļ. Reģistrē faktu, ka pirkstu nospiedumu nodošanas nespējai ir pagaidu raksturs.

Grozījums Nr.     85

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja robežkontroles iestāde ir pieņēmusi lēmumu saskaņā ar Regulas (ES) 2016/399 14. pantu un tās V pielikumu trešās valsts valstspiederīgajam, kas minēts šīs regulas 2. panta 2. punktā, atteikt ieceļošanu dalībvalstu teritorijā un ja par šo trešās valsts valstspiederīgo IIS nav reģistrēta iepriekšēja datne, robežkontroles iestāde izveido personas datni, kurā tā ievada datus, kas paredzēti saskaņā ar 14. panta 1. punktu, ja trešās valsts valstspiederīgais ir vīzas turētājs, un datus, kas paredzēti saskaņā ar 15. panta 1. punktu, ja trešās valsts valstspiederīgais ir atbrīvots no vīzas prasības.

1.  Ja robežkontroles iestāde ir pieņēmusi lēmumu saskaņā ar Regulas (ES) 2016/399 14. pantu un tās V pielikumu trešās valsts valstspiederīgajam, kas minēts šīs regulas 2. panta 2. punktā, atteikt ieceļošanu dalībvalstu teritorijā un ja par šo trešās valsts valstspiederīgo IIS nav reģistrēta iepriekšēja datne, robežkontroles iestāde izveido personas datni, kurā tā ievada burtciparu datus, kas paredzēti saskaņā ar 14. panta 1. punktu, ja trešās valsts valstspiederīgais ir vīzas turētājs, un burtciparu datus, kas paredzēti saskaņā ar 15. panta 1. punktu, ja trešās valsts valstspiederīgais ir atbrīvots no vīzas prasības.

Pamatojums

Nav pamatota iemesla vākt un saglabāt biometriskos datus par trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir atteikta ieceļošana dalībvalstī un kuri nešķērso ārējo robežu.

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

17. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  visi citi lēmumi, kurus dalībvalsts kompetentās iestādes pieņēmušas saskaņā ar valsts tiesību aktiem un uz kuru pamata trešās valsts valstspiederīgais, kas neatbilst vai vairs neatbilst nosacījumiem attiecībā uz ieceļošanu vai uzturēšanos dalībvalstu teritorijā, tiek izraidīts vai atstāj valsti.

b)  visi citi lēmumi, kurus dalībvalsts kompetentās iestādes pieņēmušas saskaņā ar valsts tiesību aktiem un uz kuru pamata trešās valsts valstspiederīgais, kas neatbilst vai vairs neatbilst nosacījumiem attiecībā uz ieceļošanu vai uzturēšanos dalībvalstu teritorijā, tiek izraidīts vai brīvprātīgi atstāj valsti.

Pamatojums

Terminoloģijas pielāgošana Atgriešanas direktīvai.

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Minētajā gadījumā piemēro Regulas (ES) 2016/399 12. pantu un, ja minēto pieņēmumu atspēko ar pierādījumu, ka attiecīgais trešās valsts valstspiederīgais ir ievērojis nosacījumus saistībā ar īstermiņa uzturēšanās nosacījumu, kompetentās iestādes vajadzības gadījumā IIS izveido personas datni par šo trešās valsts valstspiederīgo vai atjaunina jaunāko ieceļošanas/izceļošanas ierakstu, ievadot trūkstošos datus atbilstīgi 14. un 15. pantam, vai dzēš esošo datni gadījumos, kad ir piemērojams 32. pants.

Minētajā gadījumā piemēro Regulas (ES) 2016/399 12. pantu un, ja minēto pieņēmumu atspēko saskaņā ar minētās regulas 12. panta 3. punktu, kompetentās iestādes vajadzības gadījumā IIS izveido personas datni par šo trešās valsts valstspiederīgo vai atjaunina jaunāko ieceļošanas/izceļošanas ierakstu, ievadot trūkstošos datus atbilstīgi 14. un 15. pantam, vai dzēš esošo datni gadījumos, kad ir piemērojams 32. pants.

Pamatojums

Nevis tiek pārrakstīti noteikumi, bet gan ir iekļauta atsauce uz piemērojamajām prasībām Šengenas Robežu kodeksā.

Grozījums Nr.     88

Regulas priekšlikums

23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja, meklējot pēc 2. punktā paredzētajiem datiem, noskaidrojas, ka IIS ir reģistrēti dati par trešās valsts valstspiederīgo, kompetentajai iestādei nodrošina piekļuvi, lai aplūkotu datus minētā trešās valsts valstspiederīgā personas datnē un tai piesaistītajos ieceļošanas/izceļošanas ierakstos.

3.  Ja, meklējot pēc 2. punktā paredzētajiem datiem, noskaidrojas, ka IIS ir reģistrēti dati par trešās valsts valstspiederīgo, kompetentajai iestādei nodrošina piekļuvi, lai aplūkotu datus minētā trešās valsts valstspiederīgā personas datnē un tai piesaistītajos ieceļošanas/izceļošanas ierakstos un ieceļošanas atteikumu ierakstos ar pamatojumiem.

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

25. pants – 1. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja minētā trešās valsts valstspiederīgā pirkstu nospiedumi nav izmantojami vai ja meklēšana pēc pirkstu nospiedumiem un sejas attēla neizdodas, meklēšanu veic pēc 14. panta 1. punkta a) un/vai b) apakšpunktā minētajiem datiem.

Ja minētā trešās valsts valstspiederīgā pirkstu nospiedumi nav izmantojami vai ja meklēšana pēc pirkstu nospiedumiem un sejas attēla neizdodas, meklēšanu veic pēc 14. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktā vai 14. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētajiem datiem.

Grozījums Nr.     90

Regulas priekšlikums

26. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izraudzītā iestāde un centrālais piekļuves punkts var būt vienas organizācijas daļa, ja tas atļauts valsts tiesību aktos, taču centrālais piekļuves punkts, pildot šajā regulā paredzētos uzdevumus, rīkojas neatkarīgi. Centrālais piekļuves punkts ir nošķirts no izraudzītajām iestādēm un nesaņem no tām norādījumus par pārbaudes iznākumu.

Izraudzītā iestāde un centrālais piekļuves punkts var būt vienas organizācijas daļa, ja tas atļauts valsts tiesību aktos, taču centrālais piekļuves punkts ir neatkarīgs un, pildot šajā regulā paredzētos uzdevumus, rīkojas pilnībā neatkarīgi. Centrālais piekļuves punkts ir nošķirts no izraudzītajām iestādēm un nesaņem no tām norādījumus par pārbaudes iznākumu.

Grozījums Nr.     91

Regulas priekšlikums

28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Steidzamā izņēmuma gadījumā, ja ir nepieciešams novērst tūlītējus draudus, kas saistīti ar teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu, centrālais(-ie) piekļuves punkts(-i) apstrādā pieprasījumu nekavējoties un tikai ex post pārbauda, vai ir izpildīti visi 29. panta nosacījumi, tostarp, vai faktiski pastāvēja steidzams izņēmuma gadījums. Ex post pārbaudi veic bez liekas kavēšanās pēc pieprasījuma apstrādes.

2.  Steidzamā izņēmuma gadījumā, ja ir nepieciešams novērst tūlītējus draudus, kas saistīti ar teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu, centrālais(-ie) piekļuves punkts(-i) apstrādā pieprasījumu nekavējoties un tikai ex post pārbauda, vai ir izpildīti visi 29. panta nosacījumi, tostarp, vai faktiski pastāvēja steidzams izņēmuma gadījums. Ex post pārbaudi veic bez liekas kavēšanās un katrā ziņā ne vēlāk kā 48 stundas pēc pieprasījuma apstrādes.

Grozījums Nr.     92

Regulas priekšlikums

29. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  piekļuve datu aplūkošanai ir nepieciešama, lai novērstu, atklātu vai izmeklētu teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu, tādējādi padarot meklēšanu datubāzē par samērīgu, ja pastāv svarīgi ar sabiedrības drošību saistīti apsvērumi;

a)  piekļuve datu aplūkošanai ir nepieciešama, lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu vai apsūdzētu par to;

Grozījums Nr.     93

Regulas priekšlikums

29. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  piekļuve datu aplūkošanai ir vajadzīga konkrētā lietā;

b)  piekļuve datu aplūkošanai ir vajadzīga konkrētā lietā, un tā ir samērīga;

Grozījums Nr.     94

Regulas priekšlikums

29. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  pastāv pamatots iemesls uzskatīt, ka datu aplūkošana IIS var būtiski palīdzēt novērst, atklāt vai izmeklēt kādu no attiecīgajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, jo īpaši, ja ir pamatotas aizdomas par to, ka par teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu aizdomās turētais, nodarījuma izdarītājs vai nodarījumā cietušais ietilpst kādā no kategorijām, uz kuru attiecas šī regula.

c)  pastāv pierādījumi vai pamatots iemesls uzskatīt, ka datu aplūkošana IIS būtiski palīdzēs novērst, atklāt, izmeklēt kādu no attiecīgajiem noziedzīgajiem nodarījumiem vai apsūdzēt par to, jo īpaši, ja par teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu aizdomās turētais, nodarījuma izdarītājs vai nodarījumā cietušais ietilpst kādā no kategorijām, uz kuru attiecas šī regula;

Grozījums Nr.     95

Regulas priekšlikums

29. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Piekļuve IIS kā kriminālnoziedznieku identifikācijas līdzeklim, lai identificētu nezināmu personu, ko tur aizdomās par teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu, nodarījuma izdarītāju vai iespējamu cietušo, ir atļauta, ja ir izpildīti 1. punktā minētie nosacījumi un šādi papildu nosacījumi:

2.  Piekļuve IIS kā līdzeklim, lai identificētu nezināmu personu, ko tur aizdomās par teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu, nodarījuma izdarītāju vai iespējamu cietušo, ir atļauta, ja ir izpildīti 1. punktā uzskaitītie nosacījumi un šādi papildu nosacījumi:

Grozījums Nr.     96

Regulas priekšlikums

29. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Taču šāda iepriekšēja meklēšana nav jāveic, ja ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka salīdzināšanas ar pārējo dalībvalstu sistēmām rezultātā datu subjekta identitāte netiktu pārbaudīta. Minētos pamatotus iemeslus norāda elektroniskajā pieprasījumā veikt salīdzināšanu ar IIS datiem, kuru izraudzītā iestāde ir nosūtījusi centrālajam(-iem) piekļuves punktam(-iem).

Taču šāda iepriekšēja meklēšana nav jāveic, ja ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka salīdzināšanas ar pārējo dalībvalstu sistēmām rezultātā datu subjekta identitāte netiktu pārbaudīta, vai steidzamos ārkārtas gadījumos, kad jānovērš tūlītēji draudi, kas saistīti ar teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu. Minētos pamatotos iemeslus norāda elektroniskajā pieprasījumā veikt salīdzināšanu ar IIS datiem, kuru izraudzītā iestāde ir nosūtījusi centrālajam(-iem) piekļuves punktam(-iem).

Grozījums Nr.     97

Regulas priekšlikums

29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Piekļuve IIS kā kriminālizlūkošanas līdzeklim, lai aplūkotu zināmas personas, ko tur aizdomās par teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu, nodarījuma izdarītāja vai iespējamā cietušā ceļošanas vēsturi vai uzturēšanās periodus Šengenas zonā, ir atļauta, ja ir izpildīti 1. punktā minētie nosacījumi un ja pastāv pienācīgi pamatota nepieciešamība aplūkot attiecīgās personas ieceļošanas/izceļošanas ierakstus.

3.  Piekļuve IIS kā līdzeklim, lai aplūkotu zināmas personas, ko tur aizdomās par teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu, nodarījuma izdarītāja vai iespējamā cietušā ceļošanas vēsturi vai uzturēšanās periodus Šengenas zonā, ir atļauta, ja ir izpildīti 1. punktā minētie nosacījumi un ja pastāv pienācīgi pamatota nepieciešamība aplūkot attiecīgās personas ieceļošanas/izceļošanas ierakstus.

Grozījums Nr.    98

Regulas priekšlikums

29. pants – 4. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.   Aplūkojums IIS identifikācijas nolūkā ietver tikai meklēšanu pieteikuma datnē pēc jebkuriem no turpmāk minētajiem IIS datiem:

4.  Aplūkojums IIS identifikācijas nolūkā, kā minēts 2. punktā, ietver tikai meklēšanu pieteikuma datnē pēc jebkuriem no turpmāk minētajiem IIS datiem:

Pamatojums

Teksta precizēšanas nolūkā ir iekļauta atsauce.

Grozījums Nr.    99

Regulas priekšlikums

29. pants – 5. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.   Aplūkojums IIS attiecībā uz attiecīgā trešās valsts valstspiederīgā ceļošanas vēsturi ietver tikai meklēšanu pēc jebkuriem no turpmāk minētajiem IIS datiem personas datnē vai ieceļošanas/izceļošanas ierakstos:

5.  Aplūkojums IIS attiecībā uz attiecīgā trešās valsts valstspiederīgā ceļošanas vēsturi, kā minēts 3. punktā, ietver tikai meklēšanu pēc jebkuriem no turpmāk minētajiem IIS datiem personas datnē vai ieceļošanas/izceļošanas ierakstos:

Pamatojums

Teksta precizēšanas nolūkā ir iekļauta atsauce.

Grozījums Nr.     100

Regulas priekšlikums

30. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  datu aplūkošana ir vajadzīga tam, lai atbalstītu un stiprinātu dalībvalstu rīcību Eiropola pilnvaru jomā ietilpstošu teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanā, atklāšanā vai izmeklēšanā, tādējādi padarot meklēšanu datubāzē par samērīgu, ja pastāv svarīgi ar sabiedrības drošību saistīti apsvērumi;

a)  datu aplūkošana ir vajadzīga tam, lai atbalstītu un stiprinātu dalībvalstu rīcību Eiropola kompetences jomās ietilpstošu teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanā, atklāšanā vai izmeklēšanā;

Grozījums Nr.     101

Regulas priekšlikums

30. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  aplūkošana ir vajadzīga konkrētā lietā;

b)  aplūkošana ir vajadzīga konkrētā lietā, un tā ir samērīga;

Grozījums Nr.     102

Regulas priekšlikums

30. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  pastāv pamatots iemesls uzskatīt, ka datu aplūkošana var būtiski palīdzēt novērst, atklāt vai izmeklēt kādu no attiecīgajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, jo īpaši, ja ir pamatotas aizdomas par to, ka par teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu aizdomās turētais, nodarījuma izdarītājs vai nodarījumā cietušais ietilpst kādā no kategorijām, uz kuru attiecas šī regula.

c)  pastāv pierādījumi vai pamatots iemesls uzskatīt, ka datu aplūkošana būtiski palīdzēs novērst, atklāt, izmeklēt kādu no attiecīgajiem noziedzīgajiem nodarījumiem vai apsūdzēt par to, jo īpaši, ja par teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu aizdomās turētais, nodarījuma izdarītājs vai nodarījumā cietušais ietilpst kādā no kategorijām, uz kuru attiecas šī regula.

Grozījums Nr.     103

Regulas priekšlikums

30. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Piekļuve IIS kā līdzeklim, lai identificētu nezināmu personu, ko tur aizdomās par teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu, nodarījuma izdarītāju vai iespējamu cietušo, ir atļauta, ja ir izpildīti 1. punktā uzskaitītie nosacījumi un to datu iepriekšēja aplūkošana, kas glabājas Eiropolam tehniski un juridiski pieejamās datubāzēs, nav ļāvusi pārbaudīt attiecīgās personas identitāti.

 

Tā kā trešo valstu valstspiederīgo, kuri ir vīzas turētāji, pirkstu nospiedumi tiek glabāti tikai VIS, pieprasījumu aplūkot VIS datus par to pašu datu subjektu var iesniegt līdztekus pieprasījumam aplūkot datus IIS saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti Lēmumā 2008/633/TI, ar nosacījumu, ka to datu iepriekšēja aplūkošana, kas glabājas Eiropolam tehniski un juridiski pieejamās datubāzēs, nav ļāvusi pārbaudīt attiecīgās personas identitāti.

Grozījums Nr.     104

Regulas priekšlikums

30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Attiecīgi piemēro 29. panta 2. līdz 5. punktā paredzētos nosacījumus.

2.  Attiecīgi piemēro 29. panta 3.5. punktā paredzētos nosacījumus.

Grozījums Nr.     105

Regulas priekšlikums

31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katru ieceļošanas/izceļošanas ierakstu vai ieceļošanas atteikuma ieraksta, kas ir piesaistīts personas datnei, glabā piecus gadus attiecīgi pēc izceļošanas ieraksta vai ieceļošanas atteikuma ieraksta datuma.

1.  Katru ieceļošanas/izceļošanas ierakstu vai ieceļošanas atteikuma ierakstu, kas ir piesaistīts personas datnei, glabā IIS centrālajā sistēmā divus gadus attiecīgi pēc izceļošanas ieraksta vai ieceļošanas atteikuma ieraksta datuma.

Grozījums Nr.     106

Regulas priekšlikums

31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Katru personas datni kopā ar tai piesaistīto(-ajiem) ieceļošanas/izceļošanas ierakstu(-iem) IIS glabā piecus gadus un vienu dienu pēc pēdējā izceļošanas ieraksta datuma, ja piecu gadu laikā pēc šā pēdējā izceļošanas ieraksta vai ieceļošanas atteikuma ieraksta datuma nav veikts ieceļošanas ieraksts.

2.  Katru personas datni kopā ar tai piesaistīto(-ajiem) ieceļošanas/izceļošanas ierakstu(-iem) IIS centrālajā sistēmā glabā divus gadus un vienu dienu pēc pēdējā izceļošanas ieraksta datuma, ja divu gadu laikā pēc šā pēdējā izceļošanas ieraksta vai ieceļošanas atteikuma ieraksta datuma nav veikts ieceļošanas ieraksts.

Grozījums Nr.     107

Regulas priekšlikums

31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja pēc atļautās uzturēšanās termiņa beigām nav veikts izceļošanas ieraksts, datus glabā piecus gadus pēc atļautās uzturēšanās pēdējās dienas. Trīs mēnešu pirms paredzētās datu dzēšanas IIS automātiski informē dalībvalstis par personām, kas pārsniedz atļautās uzturēšanās termiņu, lai dalībvalstis varētu pieņemt attiecīgos pasākumus.

3.  Ja pēc atļautās uzturēšanās termiņa beigām nav veikts izceļošanas ieraksts, datus glabā četrus gadus pēc atļautās uzturēšanās pēdējās dienas. Saskaņā ar 11. pantā paredzēto informēšanas mehānismu trīs mēnešus pirms paredzētās datu dzēšanas IIS automātiski informē dalībvalstis par personām, kas pārsniedz atļautās uzturēšanās termiņu, lai dalībvalstis varētu pieņemt attiecīgos pasākumus.

Grozījums Nr.     108

Regulas priekšlikums

31. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Atkāpjoties no 2. un 3. punkta, ieceļošanas/izceļošanas ierakstu(-us), ko izveido trešo valstu valstspiederīgie, kuri ir Savienības pilsoņa ģimenes locekļi un uz kuriem attiecas Direktīva 2004/38/EK vai kuri ir tāda trešās valsts valstspiederīgā ģimenes locekļi, kas izmanto tiesības brīvi pārvietoties saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, un kuriem nav Direktīvā 2004/38/EK minētās uzturēšanās atļaujas, glabā IIS ne ilgāk kā vienu gadu pēc pēdējā izceļošanas ieraksta.

4.  (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.     109

Regulas priekšlikums

31. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Beidzoties 1. un 2. punktā minētajam saglabāšanas periodam, šādus datus automātiski dzēš no centrālās sistēmas.

5.  Beidzoties 1.–4. punktā minētajam saglabāšanas periodam, šādus datus automātiski dzēš no centrālās sistēmas.

Grozījums Nr.    110

Regulas priekšlikums

32. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Atbildīgajai dalībvalstij ir tiesības grozīt datus, ko tā ievadījusi IIS, labojot vai dzēšot šādus datus.

1.  Atbildīgajai dalībvalstij ir tiesības grozīt datus, ko tā ievadījusi IIS, labojot, papildinot vai dzēšot šādus datus.

Grozījums Nr.    111

Regulas priekšlikums

32. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja atbildīgajai dalībvalstij ir pierādījumi, kas liecina, ka IIS reģistrētie dati neatbilst faktiem vai ka dati IIS ir apstrādāti pretrunā šai direktīvai, dalībvalsts pārbauda attiecīgos datus un, ja vajadzīgs, nekavējoties groza vai dzēš tos no IIS un attiecīgā gadījumā no 11. pantā minētā identificēto personu saraksta. To var darīt arī pēc attiecīgās personas lūguma saskaņā ar 46. pantu.

2.  Ja atbildīgajai dalībvalstij ir pierādījumi, kas liecina, ka IIS reģistrētie dati neatbilst faktiem, ir nepilnīgi vai ka dati IIS ir apstrādāti pretrunā šai direktīvai, dalībvalsts pārbauda attiecīgos datus un, ja vajadzīgs, nekavējoties labo, papildina vai dzēš tos no IIS un attiecīgā gadījumā no 11. pantā minētā identificēto personu saraksta. To var darīt arī pēc attiecīgās personas lūguma saskaņā ar 46. pantu.

Grozījums Nr.    112

Regulas priekšlikums

32. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, ja dalībvalstij, kas nav atbildīgā dalībvalsts, ir pierādījumi, kuri liecina, ka IIS reģistrētie dati neatbilst faktiem vai ka dati IIS ir apstrādāti pretrunā šai direktīvai, dalībvalsts pārbauda attiecīgos datus un – ja to ir iespējams darīt, nekonsultējoties ar atbildīgo dalībvalsti – vajadzības gadījumā nekavējoties groza vai dzēš tos no IIS un attiecīgā gadījumā no 11. pantā minētā identificēto personu saraksta. Pretējā gadījumā dalībvalsts 14 dienu laikā sazinās ar atbildīgās dalībvalsts iestādēm, un atbildīgā dalībvalsts viena mēneša laikā pārbauda datu pareizību un to apstrādes likumību. To var darīt arī pēc attiecīgās personas lūguma saskaņā ar 46. pantu.

3.  Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, ja dalībvalstij, kas nav atbildīgā dalībvalsts, ir pierādījumi, kuri liecina, ka IIS reģistrētie dati neatbilst faktiem, ir nepilnīgi vai ka dati IIS ir apstrādāti pretrunā šai direktīvai, dalībvalsts pārbauda attiecīgos datus un – ja to ir iespējams darīt, nekonsultējoties ar atbildīgo dalībvalsti – vajadzības gadījumā nekavējoties labo, papildina vai dzēš tos no IIS un attiecīgā gadījumā no 11. pantā minētā identificēto personu saraksta. Pretējā gadījumā dalībvalsts septiņu dienu laikā sazinās ar atbildīgās dalībvalsts iestādēm, un atbildīgā dalībvalsts 14 dienu laikā pārbauda datu pareizību un to apstrādes likumību. To var darīt arī pēc attiecīgās personas lūguma saskaņā ar 46. pantu.

Grozījums Nr.    113

Regulas priekšlikums

32. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja atbildīgajai dalībvalstij vai dalībvalstij, kas nav atbildīgā dalībvalsts, ir pierādījumi, kuri liecina, ka IIS reģistrētie ar vīzu saistītie dati neatbilst faktiem vai ka šādi dati IIS ir apstrādāti pretrunā šai direktīvai, tās vispirms pārbauda šo datu pareizību VIS un vajadzības gadījumā groza tos IIS. Ja VIS reģistrētie dati ir tādi paši kā IIS, tās, izmantojot VIS infrastruktūru saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2008 24. panta 2. punktu, nekavējoties informē dalībvalsti, kura atbild par šo datu ievadīšanu VIS. Dalībvalsts, kas atbild par datu ievadīšanu VIS, pārbauda attiecīgos datus un vajadzības gadījumā nekavējoties tos izlabo vai dzēš no VIS un informē atbildīgo dalībvalsti vai dalībvalsti, kurai ir iesniegts pieprasījums un kura vajadzības gadījumā nekavējoties groza vai dzēš datus no IIS un attiecīgā gadījumā no 11. pantā minētā saraksta ar identificētajām personām, kas pārsniedz atļautās uzturēšanās termiņu.

4.  Ja atbildīgajai dalībvalstij vai dalībvalstij, kas nav atbildīgā dalībvalsts, ir pierādījumi, kuri liecina, ka IIS reģistrētie ar vīzu saistītie dati neatbilst faktiem, ir nepilnīgi vai ka šādi dati IIS ir apstrādāti pretrunā šai regulai, tās vispirms pārbauda šo datu pareizību VIS un vajadzības gadījumā labo, papildina vai dzēš tos IIS. Ja VIS reģistrētie dati ir tādi paši kā IIS, tās, izmantojot VIS infrastruktūru saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2008 24. panta 2. punktu, nekavējoties informē dalībvalsti, kura atbild par šo datu ievadīšanu VIS. Dalībvalsts, kas atbild par datu ievadīšanu VIS, pārbauda attiecīgos datus un vajadzības gadījumā nekavējoties tos labo, papildina vai dzēš no VIS un informē atbildīgo dalībvalsti vai dalībvalsti, kurai ir iesniegts pieprasījums un kura vajadzības gadījumā nekavējoties labo, papildina vai dzēš datus no IIS un attiecīgā gadījumā no 11. pantā minētā saraksta ar identificētajām personām.

Grozījums Nr.    114

Regulas priekšlikums

32. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Datus par 11. pantā minētajām identificētajām personām nekavējoties dzēš no attiecīgajā pantā minētā saraksta un izlabo IIS, ja trešās valsts valstspiederīgais saskaņā ar atbildīgās dalībvalsts tiesību aktiem vai tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurai iesniegts pieprasījums, sniedz pierādījums, ka viņš bija spiests pārsniegt uzturēšanās atļauto ilgumu neparedzētu un nopietnu iemeslu dēļ, ka viņš ir ieguvis likumīgas tiesības uzturēties vai ka ir pieļauta kļūda. Trešās valsts valstspiederīgajam ir pieejama efektīva tiesiskā aizsardzība, lai panāktu, ka dati tiek grozīti.

5.   Datus par 11. pantā minētajām identificētajām personām nekavējoties dzēš no attiecīgajā pantā minētā saraksta un labo vai papildina IIS, ja trešās valsts valstspiederīgais saskaņā ar atbildīgās dalībvalsts tiesību aktiem vai tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurai iesniegts pieprasījums, sniedz pierādījums, ka viņš bija spiests pārsniegt uzturēšanās atļauto ilgumu neparedzētu un nopietnu iemeslu dēļ, ka viņš ir ieguvis likumīgas tiesības uzturēties vai ka ir pieļauta kļūda. Trešās valsts valstspiederīgajam ir pieejama efektīva tiesiskā aizsardzība, lai panāktu, ka dati tiek laboti, papildināti vai dzēsti.

Grozījums Nr.    115

Regulas priekšlikums

32. pants – 6. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Ja trešās valsts valstspiederīgais ir ieguvis dalībvalsts valstspiederību vai nonācis 2. panta 3. punkta darbības jomā pirms 31. pantā minētā perioda beigām, personas datni un ierakstus, kas tai piesaistīti saskaņā ar 14. un 15. pantu, no IIS, kā arī attiecīgā gadījumā no 11. pantā minētā identificēto personu saraksta, nekavējoties dzēš:

6.  Ja trešās valsts valstspiederīgais ir ieguvis dalībvalsts valstspiederību vai nonācis 2. panta 3. punkta darbības jomā pirms 31. pantā minētā perioda beigām, personas datni un ierakstus, kas tai piesaistīti saskaņā ar 14. un 15. pantu, no IIS, kā arī attiecīgā gadījumā no 11. pantā minētā identificēto personu saraksta, nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 48 stundas pēc tam, kad attiecīgā dalībvalsts minēto faktu ir uzzinājusi, dzēš:

Grozījums Nr.     116

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija pieņem šādus pasākumus, kas ir nepieciešami, lai izstrādātu un tehniski īstenotu centrālo sistēmu, valstu vienotās saskarnes un komunikācijas infrastruktūru, jo īpaši pasākumus saistībā ar:

Komisija pieņem šādus pasākumus, kas ir nepieciešami, lai izstrādātu un tehniski īstenotu centrālo sistēmu, valstu vienotās saskarnes un drošu un šifrētu komunikācijas infrastruktūru, jo īpaši pasākumus saistībā ar:

Grozījums Nr.    117

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  sejas attēla izmantošanas kvalitātes standartu un specifikācijām, tostarp arī gadījumos, kad tas izgūts elektroniski no eMRTD vai VIS;

Grozījums Nr.    118

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)   12. pantā minētā tīmekļa pakalpojuma specifikācijām un nosacījumiem;

(g)  12. pantā minētā tīmekļa pakalpojuma specifikācijām un nosacījumiem, tostarp noteikumiem par pārvadātāju nodrošinātu vai pārvadātājiem nodrošinātu datu aizsardzību;

Grozījums Nr.    119

Regulas priekšlikums

34. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

eu-LISA atbild par centrālās sistēmas, valsts vienoto saskarņu, komunikācijas infrastruktūras izstrādi un drošā sakaru kanāla izstrādi starp IIS centrālo sistēmu un VIS centrālo sistēmu. Tā arī atbild par 12. pantā minētā tīmekļa pakalpojuma izstrādi saskaņā ar specifikācijām un nosacījumiem, kuri pieņemti saskaņā ar 61. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

eu-LISA atbild par centrālās sistēmas, valsts vienoto saskarņu, drošas un šifrētas komunikācijas infrastruktūras izstrādi un drošā sakaru kanāla izstrādi starp IIS centrālo sistēmu un VIS centrālo sistēmu. Tā arī atbild par 12. pantā minētā tīmekļa pakalpojuma izstrādi saskaņā ar specifikācijām un nosacījumiem, kuri pieņemti saskaņā ar 61. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Pamatojums

Grozījums izdarīts saskaņā ar grozījumu 6. panta 1. punkta d) apakšpunktā, kuram tiek pievienoti vārdi „droša un šifrēta”. Juridiskā saskaņotība.

Grozījums Nr.    120

Regulas priekšlikums

34. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

eu-LISA definē plānojumu sistēmas fiziskajai arhitektūrai, tostarp tās komunikācijas infrastruktūrai, kā arī tehniskās specifikācijas un to attīstību attiecībā uz centrālo sistēmu, vienotajām saskarnēm, drošo sakaru kanālu starp IIS centrālo sistēmu un VIS centrālo sistēmu, un komunikācijas infrastruktūru, kuru, ņemot vērā Komisijas labvēlīgu atzinumu, pieņem valde. eu-LISA arī ievieš visus nepieciešamos pielāgojumus VIS, kas izriet no sadarbspējas izveides ar IIS, kā arī no 55. pantā minēto Regulas (EK) Nr. 767/2008 grozījumu īstenošanas.

eu-LISA definē plānojumu sistēmas fiziskajai arhitektūrai, tostarp tās drošai un šifrētai komunikācijas infrastruktūrai, kā arī tehniskās specifikācijas un to attīstību attiecībā uz centrālo sistēmu, vienotajām saskarnēm, drošo sakaru kanālu starp IIS centrālo sistēmu un VIS centrālo sistēmu, un drošo un šifrēto komunikācijas infrastruktūru. eu-LISA arī ievieš visus nepieciešamos pielāgojumus VIS, kas izriet no sadarbspējas izveides ar IIS, kā arī no 55. pantā minēto Regulas (EK) Nr. 767/2008 grozījumu īstenošanas.

Pamatojums

Grozījums izdarīts saskaņā ar grozījumu 6. panta 1. punkta d) apakšpunktā, kuram tiek pievienoti vārdi „droša un šifrēta”. Juridiskā saskaņotība.

Grozījums Nr.    121

Regulas priekšlikums

34. pants – 1. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

eu-LISA izstrādā un īsteno valsts centrālo sistēmu, valstu vienotās saskarnes, drošo sakaru kanālu starp IIS centrālo sistēmu un VIS centrālo sistēmu, un komunikāciju infrastruktūru cik vien drīz iespējams pēc šīs regulas stāšanās spēkā un pēc tam, kad Komisija ir pieņēmusi 33. panta paredzētos pasākumus.

eu-LISA izstrādā un īsteno valsts centrālo sistēmu, valstu vienotās saskarnes, drošo sakaru kanālu starp IIS centrālo sistēmu un VIS centrālo sistēmu, un drošo un šifrēto komunikāciju infrastruktūru cik vien drīz iespējams pēc šīs regulas stāšanās spēkā un pēc tam, kad Komisija ir pieņēmusi 33. panta paredzētos pasākumus.

Pamatojums

Grozījums izdarīts saskaņā ar grozījumu 6. panta 1. punkta d) apakšpunktā, kuram tiek pievienoti vārdi „droša un šifrēta”. Juridiskā saskaņotība.

Grozījums Nr.    122

Regulas priekšlikums

34. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Izstrādājot un īstenojot centrālo sistēmu, valstu vienotās saskarnes, drošo sakaru kanālu starp IIS centrālo sistēmu un VIS centrālo sistēmu, un drošo un šifrēto komunikācijas infrastruktūru, eu-LISA:

 

a)  IIS izstrādes ietvaros veic riska novērtējumu;

 

b)  visā sistēmas izstrādes ciklā ievēro „integrēta privātuma aizsardzības” un „privātuma aizsardzības pēc noklusējuma” principus;

 

c)  atjaunina VIS paredzēto riska novērtējumu, lai ņemtu vērā jauno savienojumu ar IIS, un veic papildu pasākumus, lai īstenotu turpmākus drošības pasākumus, kas ir norādīti atjauninātajā riska novērtējumā.

Pamatojums

Grozījums izdarīts saskaņā ar grozījumu 6. panta 1. punkta d) apakšpunktā, kuram tiek pievienoti vārdi „droša un šifrēta”. Juridiskā saskaņotība.

Grozījums Nr.    123

Regulas priekšlikums

34. pants – 3. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

eu-LISA atbild par centrālās sistēmas, drošā sakaru kanāla starp IIS centrālo sistēmu un VIS centrālo sistēmu, kā arī valstu vienoto saskarņu darbības pārvaldību. Tā sadarbībā ar dalībvalstīm vienmēr nodrošina labāko pieejamo tehnoloģiju, pamatojoties uz izmaksu lietderīguma analīzi. eu-LISA atbild arī par komunikācijas infrastruktūras starp centrālo sistēmu un valstu vienotajām saskarnēm darbības pārvaldību un par 12. pantā minēto tīmekļa pakalpojumu.

eu-LISA atbild par centrālās sistēmas, drošā sakaru kanāla starp IIS centrālo sistēmu un VIS centrālo sistēmu, kā arī valstu vienoto saskarņu darbības pārvaldību. Tā sadarbībā ar dalībvalstīm vienmēr nodrošina, ka centrālās sistēmas, drošā sakaru kanāla starp IIS centrālo sistēmu un VIS centrālo sistēmu un valstu vienoto saskarņu vajadzībām tiek izmantota labākā pieejamā tehnoloģija, pamatojoties uz izmaksu lietderīguma analīzi. eu-LISA atbild arī par drošas un šifrētas komunikācijas infrastruktūras starp centrālo sistēmu un valstu vienotajām saskarnēm darbības pārvaldību un par 12. pantā minēto tīmekļa pakalpojumu.

Pamatojums

Teikums ir papildināts, un ir iekļautas atsauces uz dažādiem sistēmas komponentiem.

Grozījums Nr.     124

Regulas priekšlikums

35. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  esošās valsts robežu infrastruktūras organizāciju, pārvaldību, darbību un uzturēšanu un tās savienošanu ar IIS 5. panta, izņemot j), k) un l) apakšpunktu, nolūkā;

b)  esošās valsts robežu infrastruktūras organizāciju, pārvaldību, darbību un uzturēšanu un tās savienošanu ar IIS 5. panta, izņemot 5. panta 1a) punktu, nolūkā;

Grozījums Nr.     125

Regulas priekšlikums

35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Katra dalībvalsts izraugās valsts iestādi, kura 8. pantā minētajām kompetentajām iestādēm nodrošina piekļuvi IIS. Katra dalībvalsts pievieno minēto valsts iestādi valsts vienotajai saskarnei. Katra dalībvalsts un Eiropols pievieno savus attiecīgi 26. un 27. pantā minētos centrālos piekļuves punktus valsts vienotajai saskarnei.

2.  Katra dalībvalsts izraugās neatkarīgu valsts uzraudzības iestādi, kura 8. pantā minētajām kompetentajām iestādēm nodrošina piekļuvi IIS. Katra dalībvalsts pievieno minēto valsts iestādi valsts vienotajai saskarnei. Katra dalībvalsts un Eiropols pievieno savus attiecīgi 26. un 27. pantā minētos centrālos piekļuves punktus valsts vienotajai saskarnei.

Grozījums Nr.     126

Regulas priekšlikums

35. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Dalībvalstis neapstrādā no IIS saņemtus vai iegūtus datus citiem mērķiem, kas nav šajā regulā noteiktie mērķi.

Grozījums Nr.    127

Regulas priekšlikums

36. pants – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atbildība par datu izmantošanu

Atbildība par datu apstrādi

Pamatojums

Grozījums izdarīts saskaņošanai ar datu aizsardzības tiesisko regulējumu. Šāda redakcija ir izmantota arī Eurodac.

Grozījums Nr.    128

Regulas priekšlikums

36. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Saistībā ar personas datu apstrādi IIS katra dalībvalsts norīko iestādi, kas ir uzskatāma par personas datu apstrādātāju saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 2. panta d) punktu un kam ir galvenā atbildība par šīs dalībvalsts veikto datu apstrādi. Katra dalībvalsts paziņo Komisijai par šo iestādi.

Saistībā ar personas datu apstrādi IIS katra dalībvalsts norīko iestādi, kas ir uzskatāma par personas datu apstrādātāju saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 4. panta 7. punktu un kam ir galvenā atbildība par šīs dalībvalsts veikto datu apstrādi. Katra dalībvalsts paziņo Komisijai par šo iestādi.

Grozījums Nr.     129

Regulas priekšlikums

36. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Katra dalībvalsts nodrošina to, ka IIS reģistrētos datus apstrādā likumīgi, un it īpaši to, ka tikai pienācīgi pilnvarotiem darbiniekiem ir piekļuve datiem, lai pildītu savus uzdevumus. Atbildīgā dalībvalsts it īpaši nodrošina to, ka:

Katra dalībvalsts nodrošina to, ka IIS savāktos un reģistrētos datus apstrādā likumīgi, un it īpaši to, ka tikai pienācīgi pilnvarotiem darbiniekiem ir piekļuve datiem, lai pildītu savus uzdevumus. Atbildīgā dalībvalsts it īpaši nodrošina to, ka:

Grozījums Nr.    130

Regulas priekšlikums

36. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu centrālās sistēmas un komunikācijas infrastruktūras starp centrālo sistēmu un valstu vienotajām saskarnēm drošību, neskarot katras dalībvalsts atbildību;

a)  veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu centrālās sistēmas un drošās un šifrētās komunikācijas infrastruktūras starp centrālo sistēmu un valstu vienotajām saskarnēm drošību, neskarot katras dalībvalsts atbildību;

Grozījums Nr.    131

Regulas priekšlikums

37. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalsts var glabāt burtciparu datus, kurus šī dalībvalsts ievadījusi IIS, saskaņā ar IIS mērķiem savās valsts datnēs un valsts ieceļošanas/izceļošanas sistēmā, pilnībā ievērojot Savienības tiesību aktus.

1.  No IIS izgūtus datus drīkst uzglabāt valsts datnēs tikai tad, ja tas konkrētos gadījumos vajadzīgs saskaņā ar IIS nolūku un attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem, jo īpaši par datu aizsardzību, un ne ilgāk kā konkrētajā gadījumā nepieciešams. Dalībvalsts var glabāt burtciparu datus, kurus šī dalībvalsts ievadījusi IIS, saskaņā ar IIS mērķiem savā valsts ieceļošanas/izceļošanas sistēmā, pilnībā ievērojot Savienības tiesību aktus.

Pamatojums

Jāprecizē, ka ar ieceļošanu un izceļošanu saistītie dati parasti tiek uzglabāti tikai IIS, izņemot gadījumus, kad tos konkrētos gadījumos nepieciešams uzglabāt valstu datnēs. Noteikumi pārņemti no VIS.

Grozījums Nr.     132

Regulas priekšlikums

37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Datus valsts datnēs vai valsts ieceļošanas/izceļošanas sistēmās nedrīkst glabāt ilgāk nekā tie tiek glabāti IIS.

2.  Datus valsts datnēs vai valsts ieceļošanas/izceļošanas sistēmās nedrīkst glabāt ilgāk nekā tie nepieciešami vienīgi konkrētiem mērķiem un jebkurā gadījumā ne ilgāk, kā tie tiek glabāti IIS.

Grozījums Nr.    133

Regulas priekšlikums

38. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  Komisija ir pieņēmusi lēmumu par personas datu pienācīgu aizsardzību attiecīgajā trešā valstī saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 25. panta 6. punktu vai starp Kopienu un attiecīgo trešo valsti ir spēkā atpakaļuzņemšanas nolīgums, vai piemēro Direktīvas 95/46/EK 26. panta 1. punkta d) apakšpunktu;

a)  Komisija ir pieņēmusi lēmumu par personas datu pienācīgu aizsardzību attiecīgajā trešā valstī saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 45. panta 3. punktu vai starp Savienību un attiecīgo trešo valsti ir spēkā atpakaļuzņemšanas nolīgums;

Grozījums Nr.     134

Regulas priekšlikums

38. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  trešā valsts vai starptautiskā organizācija piekrīt datus izmantot tikai tādā nolūkā, kādā tie tika sniegti;

b)  trešā valsts vai starptautiskā organizācija nepārprotami piekrīt datus izmantot un spēj garantēt, ka dati tiek izmantoti tikai tādā nolūkā, kādā tie tika sniegti;

Grozījums Nr.     135

Regulas priekšlikums

38. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  dati tiek pārsūtīti vai darīti pieejami saskaņā ar attiecīgajām Savienības tiesību aktu noteikumiem, it īpaši atpakaļuzņemšanas nolīgumiem, un tās dalībvalsts tiesību aktu noteikumiem, kura datus pārsūta vai dara pieejamus, tostarp uz datu drošību un datu aizsardzību attiecīgajām tiesību normām;

c)  dati tiek pārsūtīti vai darīti pieejami saskaņā ar attiecīgajām Savienības tiesību aktu noteikumiem, it īpaši datu aizsardzību un atpakaļuzņemšanas nolīgumiem, un tās dalībvalsts tiesību aktu noteikumiem, kura datus pārsūta vai dara pieejamus, tostarp uz datu drošību un datu aizsardzību attiecīgajām tiesību normām;

Grozījums Nr.    136

Regulas priekšlikums

38. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d)  dalībvalsts, kura datus ievadījusi IIS, ir sniegusi piekrišanu.

d)  dalībvalsts, kura datus ievadījusi IIS, ir sniegusi piekrišanu un attiecīgā persona ir informēta, ka viņas personīgo informāciju var nosūtīt iestādēm trešā valstī; un

Grozījums Nr.     137

Regulas priekšlikums

38. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

da)  galīgo lēmumu, kurā pieprasa trešās valsts valstspiederīgā atgriešanu, ir izdevusi tās dalībvalsts attiecīgā kompetentā iestāde, kurā trešās valsts valstspiederīgais ir uzturējies.

Pamatojums

Obligāti ir jānodrošina, lai pirms trešās valsts valstspiederīgā datu nosūtīšanas trešai valstij trešās valsts valstspiederīgā atgriešanu būtu noteikusi attiecīgā kompetentā iestāde, kas pieņem lēmumus par atgriešanu, un lai šāds lēmums būtu galīgs.

Grozījums Nr.    138

Regulas priekšlikums

38. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Personas datus, ko dalībvalsts vai Eiropols iegūst no centrālās sistēmas tiesībaizsardzības nolūkā, nenosūta vai nedara pieejamus nevienai trešai valstij, starptautiskai organizācijai vai privātai struktūrai, kas izveidota Savienībā vai ārpus tās. Aizliegums tiek piemērots arī tad, ja minētos datus turpina apstrādāt valsts līmenī vai starp dalībvalstīm Pamatlēmuma 2008/977/TI 2. panta b) punkta nozīmē.

4.  Personas datus, ko dalībvalsts vai Eiropols iegūst no centrālās sistēmas tiesībaizsardzības nolūkā, nenosūta vai nedara pieejamus nevienai trešai valstij, starptautiskai organizācijai vai privātai struktūrai, kas izveidota Savienībā vai ārpus tās. Aizliegums tiek piemērots arī tad, ja minētos datus turpina apstrādāt valsts līmenī vai starp dalībvalstīm saskaņā ar Direktīvu (ES) 2016/680.

Grozījums Nr.    139

Regulas priekšlikums

39. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  liegtu nepiederošām personām piekļuvi valsts iekārtām, kurās dalībvalsts veic darbības saskaņā ar IIS mērķi;

b)  liegtu nepiederošām personām piekļuvi datu apstrādes aprīkojumam un valsts iekārtām, kurās dalībvalsts veic darbības saskaņā ar IIS mērķi;

Pamatojums

Saskaņots ar Eurodac priekšlikumu.

Grozījums Nr.    140

Regulas priekšlikums

39. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

da)  liegtu iespēju nepilnvarotām personām, kas izmanto datu pārraides ierīces, lietot automatizētas datu apstrādes sistēmas;

Pamatojums

Saskaņots ar Eurodac priekšlikumu.

Grozījums Nr.    141

Regulas priekšlikums

39. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

f)  nodrošinātu, ka personām, kas ir pilnvarotas piekļūt IIS, ir piekļuve tikai tiem datiem, uz kuriem attiecas viņu piekļuves tiesības, izmantojot tikai individuālas lietotāju identitātes un konfidenciālus piekļuves režīmus;

f)  nodrošinātu, ka personām, kas ir pilnvarotas piekļūt IIS, ir piekļuve tikai tiem datiem, uz kuriem attiecas viņu piekļuves tiesības, izmantojot tikai individuālas un unikālas lietotāju identitātes un konfidenciālus piekļuves režīmus;

Pamatojums

Saskaņots ar Eurodac priekšlikumu.

Grozījums Nr.    142

Regulas priekšlikums

39. pants – 2. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ja)  nodrošinātu, ka traucējuma gadījumā ir iespējams atjaunot uzstādīto sistēmu parasto darbību;

Pamatojums

Saskaņots ar Eurodac priekšlikumu.

Grozījums Nr.    143

Regulas priekšlikums

39. pants – 2. punkts – jb apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

jb)  nodrošinātu uzticamību, garantējot, ka visas IIS darbības kļūmes tiktu pienācīgi paziņotas un ka ir ieviesti vajadzīgie tehniski pasākumi, lai nodrošinātu, ka sistēmas nepareizas darbības dēļ radīta datu bojājuma gadījumā datus ir iespējams atjaunot;

Grozījums Nr.    144

Regulas priekšlikums

39. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Dalībvalstis informē eu-LISA par to sistēmās konstatētiem drošības incidentiem, neskarot attiecīgi Regulas (ES) Nr. 2016/679 33. pantā noteikto paziņošanas pienākumu par personas datu aizsardzības pārkāpumu. Centrālajā IIS sistēmā notikuša drošības incidenta gadījumā eu-LISA informē dalībvalstis. Gadījumos, kad drošības incidents izraisa personas datu aizsardzības pārkāpumu, informē arī Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju. Attiecīgās dalībvalstis un eu-LISA drošības incidenta gadījumā sadarbojas.

Grozījums Nr.    145

Regulas priekšlikums

39. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  eu-LISA un dalībvalstis sadarbojas, lai nodrošinātu saskaņotu pieeju datu drošībai, pamatojoties uz drošības risku pārvaldības procesu, kas aptver visu IIS, kā minēts 6. pantā.

Pamatojums

EDAU ieteiktais noteikums.

Grozījums Nr.    146

Regulas priekšlikums

40. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Jebkurai personai vai dalībvalstij, kam nodarīts kaitējums sakarā ar nelikumīgu datu apstrādi vai citas ar šīs regulas nosacījumiem nesavienojamas rīcības rezultātā, ir tiesības saņemt kompensāciju par šo kaitējumu no tās dalībvalsts, kura ir atbildīga par kaitējuma nodarīšanu. Attiecīgo dalībvalsti pilnībā vai daļēji atbrīvo no atbildības, ja tā pierāda, ka nav atbildīga par notikumu, kas izraisījis šo kaitējumu.

1.  Jebkurai personai vai dalībvalstij, kam nodarīts materiāls vai nemateriāls kaitējums sakarā ar nelikumīgu datu apstrādi vai citas ar šīs regulas nosacījumiem nesavienojamas rīcības rezultātā, ir tiesības saņemt kompensāciju par šo kaitējumu no tās dalībvalsts, kura ir atbildīga par kaitējuma nodarīšanu. Attiecīgo dalībvalsti pilnībā vai daļēji atbrīvo no atbildības, ja tā pierāda, ka nav nekādā veidā atbildīga par notikumu, kas izraisījis šo kaitējumu.

Grozījums Nr.    147

Regulas priekšlikums

41. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Šādus ierakstus drīkst izmantot tikai datu aizsardzības uzraudzībai saistībā ar datu apstrādes pieļaujamību, kā arī, lai nodrošinātu datu drošību. Šos ierakstus aizsargā ar atbilstīgiem pasākumiem, lai tiem nepiekļūtu nepilnvarotas personas, un ierakstus dzēš vienu gadu pēc tam, kad beidzies 31. pantā minētais saglabāšanas termiņš, ja vien tie nav nepieciešami jau iesāktās uzraudzības procedūrās.

3.  Šādus ierakstus drīkst izmantot tikai datu aizsardzības uzraudzībai saistībā ar datu apstrādes pieļaujamību, kā arī, lai nodrošinātu datu drošību saskaņā ar 39. pantu. Šos ierakstus aizsargā ar atbilstīgiem pasākumiem, lai tiem nepiekļūtu nepilnvarotas personas, un ierakstus dzēš vienu gadu pēc tam, kad beidzies 31. pantā minētais saglabāšanas termiņš, ja vien tie nav nepieciešami jau iesāktās uzraudzības procedūrās.

Grozījums Nr.    148

Regulas priekšlikums

43.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

43.a pants

 

Datu aizsardzība

 

1.  Regula (EK) Nr. 45/2001 attiecas uz personas datu apstrādi, ko eu-LISA veic, pamatojoties uz šo regulu.

 

2.  Regula (ES) 2016/679 attiecas uz personas datu apstrādi, ko valsts iestādes veic, pamatojoties uz šo regulu, izņemot apstrādi 5. panta j)–l) punktā minētajos nolūkos.

 

3.  Direktīva (ES) 2016/680 attiecas uz personas datu apstrādi, ko dalībvalstu izraudzītās iestādes veic, pamatojoties uz šo regulu, tās 5. panta j)–l) punktā minētajos nolūkos.

 

4.  Regula (ES) 2016/794 attiecas uz personas datu apstrādi, ko Eiropols veic, pamatojoties uz šo regulu.

Pamatojums

Horizontāli noteikumi par datu aizsardzību, izstrādāti, balstoties uz ETIAS priekšlikuma 49. pantu.

Grozījums Nr.    149

Regulas priekšlikums

44. pants – 1. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Neskarot Direktīvas 95/46/EK 10. pantā noteiktās tiesības uz informāciju, trešo valstu valstspiederīgos, kuru dati ir reģistrēti IIS, atbildīgā dalībvalsts rakstiski informē par sekojošo:

1.  Neskarot Regulas (ES) 2016/679 13. pantā noteiktās tiesības uz informāciju, trešo valstu valstspiederīgos, kuru dati ir reģistrēti IIS, atbildīgā dalībvalsts rakstiski un īsā, pārredzamā, saprotamā un viegli pieejamā veidā informē par sekojošo:

Grozījums Nr.    150

Regulas priekšlikums

44. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e)  personas tiesībām piekļūt datiem, kas uz viņu attiecas, par tiesībām pieprasīt labot nepareizos datus par viņu vai dzēst nelikumīgi apstrādātus datus par viņu, tostarp par tiesībām saņemt informāciju par procedūrām šo tiesību izmantošanai un valsts uzraudzības iestāžu vai attiecīgā gadījumā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformāciju, kas izskata sūdzības saistībā ar personas datu aizsardzību.

e)  to, vai ir spēkā personas tiesības pieprasīt personas datu apstrādātājam piekļuvi datiem, kas uz viņu attiecas, tiesības pieprasīt labot nepareizos datus par viņu, papildināt ar viņu saistītos nepilnīgos personas datus vai dzēst vai ierobežot nelikumīgi apstrādātus personas datus par viņu, kā arī tiesības saņemt informāciju par procedūrām šo tiesību izmantošanai, tostarp datu apstrādātāja un valsts uzraudzības iestāžu vai attiecīgā gadījumā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformāciju, kas izskata sūdzības saistībā ar personas datu aizsardzību.

Grozījums Nr.    151

Regulas priekšlikums

44. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ea)  paskaidrojumu par to, ka piekļuve IIS datiem tiks veikta robežu pārvaldības un atvieglošanas nolūkos, precizējot, ka atļautā uzturēšanās termiņa pārsniegšanas gadījumā trešās valsts valstspiederīgā dati tiks automātiski pievienoti sarakstam, kā arī par iespējamām atļautā uzturēšanās termiņa pārsniegšanas sekām;

Pamatojums

EDAU ieteikti noteikumi.

Grozījums Nr.    152

Regulas priekšlikums

44. pants – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

eb)  attiecībā uz ieceļošanas un izceļošanas ierakstiem un individuālajām datnēm noteiktiem datu uzglabāšanas laikposmiem saskaņā ar 31. pantu;

Pamatojums

EDAU ieteikti noteikumi.

Grozījums Nr.    153

Regulas priekšlikums

44. pants – 1. punkts – ec apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ec)  atļauto uzturēšanās termiņu pārsniegušo personu tiesībām pieprasīt viņu personas datu dzēšanu, ja tās spēj pierādīt, ka maksimāli atļauto uzturēšanās termiņu pārkāpušas neparedzamu un nopietnu notikumu dēļ; un

Grozījums Nr.    154

Regulas priekšlikums

44. pants – 1. punkts – ed apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ed)  tiesībām iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Grozījums Nr.    155

Regulas priekšlikums

44. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šā panta 1. punktā paredzēto informāciju sniedz brīdī, kad tiek izveidota personas datne par attiecīgo personu saskaņā ar 14., 15. vai 16. pantu.

2.  Šā panta 1. punktā paredzēto informāciju sniedz, izmantojot 3. punktā minēto bukletu vai citus atbilstošus līdzekļus, kas nodrošina, ka attiecīgo trešo valstu valstspiederīgie ir informēti par savām tiesībām brīdī, kad tiek izveidota personas datne par minēto attiecīgo personu saskaņā ar 14., 15. vai 16. pantu.

Grozījums Nr.    156

Regulas priekšlikums

44. pants – 3. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija saskaņā ar 61. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru sagatavo un izveido kopēju bukletu un tīmekļa vietni, kuros iekļauta vismaz šā panta 1. punktā minētā informācija. Buklets un tīmekļa vietnes saturs ir skaidrs un vienkāršs un pieejams tādā valodas versijā, kādu attiecīgā persona saprot vai par kuru ir pamats pieņemt, ka viņa to saprot.

Komisija saskaņā ar 61. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru sagatavo un izveido kopēju bukletu un tīmekļa vietni, kuros iekļauta vismaz šā panta 1. punktā minētā informācija. Buklets un tīmekļa vietnes saturs ir skaidrs un vienkāršs, sagatavots īsā, pārredzamā, saprotamā un viegli izmantojamā veidā un ir pieejams tādā valodas versijā, kādu attiecīgā persona saprot vai par kuru ir pamats pieņemt, ka viņa to saprot.

Grozījums Nr.    157

Regulas priekšlikums

44. pants – 3. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Buklets un tīmekļa vietne ir veidoti tā, lai dalībvalstis tos varētu papildināt ar dalībvalstij specifisku papildu informāciju. Minētajai dalībvalstij specifiskajā informācijā ietver informāciju vismaz par datu subjekta tiesībām un iespēju saņemt attiecīgās valsts uzraudzības iestāžu palīdzību, kā arī personas datu apstrādātāja biroja un valsts uzraudzības iestāžu kontaktinformāciju.

Buklets un tīmekļa vietne ir veidoti tā, lai dalībvalstis tos varētu papildināt ar dalībvalstij specifisku papildu informāciju. Minētajai dalībvalstij specifiskajā informācijā ietver informāciju vismaz par datu subjekta tiesībām un iespēju saņemt attiecīgās valsts uzraudzības iestāžu palīdzību, kā arī personas datu apstrādātāja biroja, datu aizsardzības inspektora un uzraudzības iestāžu kontaktinformāciju.

Grozījums Nr.    158

Regulas priekšlikums

45. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija sadarbībā ar valstu uzraudzības iestādēm un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju līdz ar IIS darbības sākšanu veic arī informācijas kampaņu, lai sabiedrību informētu par IIS mērķiem, glabātajiem datiem, iestādēm, kam ir piekļuves tiesības, un personu tiesībām.

Komisija sadarbībā ar valstu uzraudzības iestādēm un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju līdz ar IIS darbības sākšanu veic arī informācijas kampaņu, lai sabiedrību un jo īpaši trešo valstu valstspiederīgos informētu par IIS mērķiem, glabātajiem datiem, iestādēm, kam ir piekļuves tiesības, un personu tiesībām. Šādas informācijas kampaņas īsteno regulāri.

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka IIS darbības joma aptver trešo valstu valstspiederīgos, viņi būtu īpaši jānorāda kā informācijas kampaņas mērķauditorija.

Grozījums Nr.    159

Regulas priekšlikums

46. pants – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Piekļuves, labošanas un dzēšanas tiesības

Tiesības piekļūt personas datiem, tiesības labot, papildināt un dzēst personas datus, kā arī tiesības ierobežot personas datu apstrādi

Grozījums Nr.    160

Regulas priekšlikums

46. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.   Neskarot Direktīvas 95/46/EK 12. pantu, jebkuram trešās valsts valstspiederīgajam ir tiesības iegūt IIS reģistrētos datus, kas uz viņu attiecas, un informāciju par dalībvalsti, kura tos nosūtījusi uz IIS.

1.  Neskarot Regulas (ES) 2016/679 15., 16., 17. un 18. pantu, jebkuram trešās valsts valstspiederīgajam ir tiesības iegūt IIS reģistrētos datus, kas uz viņu attiecas, un informāciju par dalībvalsti, kura tos nosūtījusi uz IIS, un viņš drīkst pieprasīt, lai ar viņu saistītie neprecīzie dati tiktu laboti un lai nelikumīgi reģistrētie dati tiktu dzēsti. Atbildīgā dalībvalsts atbildēs uz šādiem pieprasījumiem divu mēnešu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Grozījums Nr.    161

Regulas priekšlikums

46. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja pieprasījumu labot vai dzēst datus iesniedz citai dalībvalstij, nevis atbildīgajai dalībvalstij, tās dalībvalsts iestādes, kurām pieprasījums iesniegts, pārbauda datu precizitāti un datu apstrādes likumību IIS viena mēneša laikā, ja šo pārbaudi var veikt bez apspriešanās ar atbildīgo dalībvalsti. Pretējā gadījumā dalībvalsts, kas nav atbildīgā dalībvalsts, 14 dienu laikā sazinās ar atbildīgās dalībvalsts iestādēm, un atbildīgā dalībvalsts viena mēneša laikā pārbauda datu pareizību un to apstrādes likumību.

2.  Ja pieprasījumu labot, papildināt vai dzēst personas datus vai ierobežot personas datu apstrādi iesniedz citai dalībvalstij, nevis atbildīgajai dalībvalstij, tās dalībvalsts iestādes, kurām pieprasījums iesniegts, pārbauda datu precizitāti un datu apstrādes likumību IIS 14 dienu laikā, ja šo pārbaudi var veikt bez apspriešanās ar atbildīgo dalībvalsti. Pretējā gadījumā dalībvalsts, kas nav atbildīgā dalībvalsts, septiņu dienu laikā sazinās ar atbildīgās dalībvalsts iestādēm, un atbildīgā dalībvalsts 14 dienu laikā pārbauda datu pareizību un to apstrādes likumību.

Grozījums Nr.    162

Regulas priekšlikums

46. pants – 3. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja noskaidrojas, ka IIS reģistrētie dati neatbilst faktiem vai ir reģistrēti nelikumīgi, atbildīgā dalībvalsts vai attiecīgā gadījumā dalībvalsts, kurai ir iesniegts pieprasījums, datus labo vai dzēš saskaņā ar 32. pantu. Atbildīgā dalībvalsts vai attiecīgā gadījumā dalībvalsts, kurai ir iesniegts pieprasījums, attiecīgajai personai nekavējoties rakstiski apstiprina to, ka ir veikti pasākumi, lai labotu vai dzēstu datus, kas uz viņu attiecas.

Ja noskaidrojas, ka IIS reģistrētie dati neatbilst faktiem, ir nepilnīgi vai ir reģistrēti nelikumīgi, atbildīgā dalībvalsts vai attiecīgā gadījumā dalībvalsts, kurai ir iesniegts pieprasījums, personas datus labo, papildina vai dzēš vai arī ierobežo personas datu apstrādi saskaņā ar 32. pantu. Atbildīgā dalībvalsts vai attiecīgā gadījumā dalībvalsts, kurai ir iesniegts pieprasījums, attiecīgajai personai nekavējoties rakstiski apstiprina to, ka ir veikti pasākumi, lai labotu, papildinātu vai dzēstu personas datus, kas uz viņu attiecas, vai ierobežotu šo personas datu apstrādi.

Grozījums Nr.    163

Regulas priekšlikums

46. pants – 3. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja ar vīzu saistītie dati, kuri reģistrēti IIS, neatbilst faktiem vai ir reģistrēti nelikumīgi, atbildīgā dalībvalsts vai attiecīgā gadījumā dalībvalsts, kurai ir iesniegts pieprasījums, vispirms pārbauda šo datu pareizību VIS un, ja vajadzīgs, groza tos IIS. Ja VIS reģistrētie dati ir tādi paši kā IIS, atbildīgā dalībvalsts vai dalībvalsts, kurai ir iesniegts pieprasījums, 14 dienu laikā sazinās ar tās dalībvalsts iestādēm, kura šos datus ievadījusi VIS. Dalībvalsts, kas atbild par datu ievadīšanu VIS, viena mēneša laikā pārbauda ar vīzu saistīto datu pareizību un to apstrādes IIS likumību un informē atbildīgo dalībvalsti vai dalībvalsti, kurai ir iesniegts pieprasījums un kura vajadzības gadījumā nekavējoties groza vai dzēš datus no IIS un attiecīgā gadījumā no 11. panta 2. punktā minētā saraksta ar identificētajām personām, kas pārsniedz atļautās uzturēšanās termiņu.

Ja ar vīzu saistītie dati, kuri reģistrēti IIS, neatbilst faktiem, ir nepilnīgi vai ir reģistrēti nelikumīgi, atbildīgā dalībvalsts vai attiecīgā gadījumā dalībvalsts, kurai ir iesniegts pieprasījums, vispirms pārbauda šo datu pareizību VIS un, ja vajadzīgs, groza tos IIS. Ja VIS reģistrētie dati ir tādi paši kā IIS, atbildīgā dalībvalsts vai dalībvalsts, kurai ir iesniegts pieprasījums, septiņu dienu laikā sazinās ar tās dalībvalsts iestādēm, kura šos datus ievadījusi VIS. Dalībvalsts, kas atbild par datu ievadīšanu VIS, viena mēneša laikā pārbauda ar vīzu saistīto datu pareizību un to apstrādes IIS likumību un informē atbildīgo dalībvalsti vai dalībvalsti, kurai ir iesniegts pieprasījums un kura vajadzības gadījumā nekavējoties labo, papildina vai dzēš personas datus, kas uz viņu attiecas, vai ierobežo šādu personas datu apstrādi no IIS un attiecīgā gadījumā no 11. panta 2. punktā minētā saraksta ar identificētajām personām, kas pārsniedz atļautās uzturēšanās termiņu, vai ierobežo šādu datu apstrādi.

Grozījums Nr.    164

Regulas priekšlikums

46. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja atbildīgā dalībvalsts vai attiecīgā gadījumā dalībvalsts, kam ir iesniegts pieprasījums, nepiekrīt tam, ka IIS reģistrētie dati neatbilst faktiem vai reģistrēti nelikumīgi, šī dalībvalsts pieņem administratīvu lēmumu, kurā attiecīgajai personai nekavējoties rakstiski paskaidrots, kāpēc valsts atsakās labot vai dzēst datus, kas uz attiecas personu.

4.  Ja atbildīgā dalībvalsts vai attiecīgā gadījumā dalībvalsts, kam ir iesniegts pieprasījums, nepiekrīt tam, ka IIS reģistrētie dati neatbilst faktiem, ir nepilnīgi vai reģistrēti nelikumīgi, šī dalībvalsts pieņem administratīvu lēmumu, kurā attiecīgajai personai nekavējoties rakstiski paskaidrots, kāpēc valsts atsakās labot, papildināt vai dzēst personas datus, kas uz viņu attiecas, vai ierobežot šādu datu apstrādi.

Grozījums Nr.    165

Regulas priekšlikums

46. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Atbildīgā dalībvalsts vai attiecīgā gadījumā dalībvalsts, kam ir iesniegts pieprasījums, attiecīgajai personai arī sniedz informāciju, kurā paskaidroti pasākumi, ko šī persona var veikt, ja tā neatzīst paskaidrojumu par lēmumu saskaņā ar 5. punktu. Tas ietver informāciju par to, kā iesniegt sūdzību vai celt prasību minētās dalībvalsts kompetentajās iestādēs vai tiesās, kā arī informāciju par palīdzību, tostarp no uzraudzības iestādēm, kas ir pieejama saskaņā ar minētās dalībvalsts normatīvajiem un administratīvajiem aktiem un procedūrām.

5.  Atbildīgā dalībvalsts vai attiecīgā gadījumā dalībvalsts, kam ir iesniegts pieprasījums, attiecīgajai personai arī sniedz informāciju, kurā paskaidroti pasākumi, ko šī persona var veikt, ja tā neatzīst paskaidrojumu par lēmumu saskaņā ar 4. punktu. Tas ietver informāciju par to, kā iesniegt sūdzību vai celt prasību minētās dalībvalsts kompetentajās iestādēs vai tiesās, kā arī informāciju par palīdzību, tostarp no uzraudzības iestādēm, kas ir pieejama saskaņā ar minētās dalībvalsts normatīvajiem un administratīvajiem aktiem un procedūrām.

Grozījums Nr.    166

Regulas priekšlikums

46. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Visos pieprasījumos, kas iesniegti saskaņā ar 1. un 2. punktu, ir visa vajadzīgā informācija, lai identificētu attiecīgo personu, pirkstu nospiedumus ieskaitot. Minēto informāciju izmanto vienīgi tam, lai varētu īstenot tiesības, kas minētas 1. un 2. punktā, un pēc tam nekavējoties dzēš.

6.  Visos pieprasījumos, kas iesniegti saskaņā ar 1. un 2. punktu, ir visa obligātā informācija, kas vajadzīga, lai identificētu attiecīgo personu. Pirkstu nospiedumus šajā nolūkā drīkst pieprasīt tikai pienācīgi pamatotos gadījumos, kad ir nopietnas šaubas par pieteikuma iesniedzēja identitāti. Minēto informāciju izmanto vienīgi tam, lai varētu īstenot tiesības, kas minētas 1. un 2. punktā, un pēc tam nekavējoties dzēš.

Grozījums Nr.     167

Regulas priekšlikums

46. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Ja persona saskaņā ar 2. punktu pieprasa datus, kas uz viņu attiecas, kompetentā iestāde veic uzskaiti rakstiska dokumenta veidā par to, ka šāds pieprasījums ir veikts, kā tas ticis risināts un kura iestāde to ir risinājusi, un nekavējoties dara valsts uzraudzības iestādēm pieejamu minēto dokumentu.

7.  Ja persona saskaņā ar 2. punktu pieprasa datus, kas uz viņu attiecas, kompetentā iestāde veic uzskaiti rakstiska dokumenta veidā par to, ka šāds pieprasījums ir veikts, kā tas ticis risināts un kura iestāde to ir risinājusi, un septiņu dienu laikā dara valsts uzraudzības iestādēm pieejamu minēto dokumentu. Minētā dokumenta kopiju izsniedz arī attiecīgajai personai.

Grozījums Nr.    168

Regulas priekšlikums

47. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstu kompetentās iestādes cieši sadarbojas, lai tiktu īstenotas 46. panta 3., 4. un 5. punktā paredzētās tiesības.

1.  Dalībvalstu kompetentās iestādes cieši sadarbojas, lai tiktu īstenotas 46. pantā paredzētās tiesības.

Grozījums Nr.    169

Regulas priekšlikums

47. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Katrā dalībvalstī uzraudzības iestāde pēc pieprasījuma palīdz ieinteresētajai personai un sniedz tai konsultācijas saistībā ar šīs personas tiesību aizsardzību attiecībā uz tādu datu labošanu vai dzēšanu, kas uz viņu attiecas, saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 28. panta 4. punktu.

Katrā dalībvalstī uzraudzības iestāde pēc pieprasījuma palīdz datu subjektam un sniedz viņam konsultācijas saistībā ar viņa tiesību aizsardzību attiecībā uz tādu personas datu labošanu, papildināšanu vai dzēšanu, kas uz viņu attiecas, vai šādu datu ierobežošanu saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679.

Grozījums Nr.    170

Regulas priekšlikums

48. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katrā dalībvalstī jebkurai personai ir tiesības iesniegt sūdzību vai celt prasību tās dalībvalsts kompetentajās iestādēs vai tiesās, kurā attiecīgā persona saņem atteikumu saistībā ar tiesībām piekļūt datiem vai saistībā ar tiesībām uz to datu labošanu vai dzēšanu, kas uz viņu attiecas, kā paredzēts 46. pantā.

1.  Neskarot Regulas (ES) 2016/679 77.–82. pantu, katrā dalībvalstī jebkurai personai ir tiesības celt prasību vai iesniegt sūdzību tās dalībvalsts kompetentajās iestādēs vai tiesās, kurā attiecīgā persona saņem atteikumu saistībā ar tiesībām piekļūt datiem vai saistībā ar tiesībām uz to datu labošanu, papildināšanu vai dzēšanu, kas uz viņu attiecas, kā paredzēts 46. pantā. Tiesības celt prasību vai iesniegt sūdzību piemēro arī gadījumos, kad uz pieprasījumu par piekļuvi datiem, datu labošanu vai dzēšanu nav sniegta atbilde 46. pantā noteiktajā termiņā vai datu apstrādātājs to vispār nav apstrādājis.

Grozījums Nr.    171

Regulas priekšlikums

49. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka valsts uzraudzības iestāde vai iestādes, kas izraudzītas saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 28. panta 1. punktu, uzrauga 13. līdz 19. pantā minētās personas datu apstrādes, ko veic attiecīgā dalībvalsts, tostarp datu pārsūtīšanas uz IIS un saņemšana no tās, likumību.

1.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka valsts uzraudzības iestāde vai iestādes, kas izraudzītas saskaņā ar Regulas (ES) 2016/678 51. panta 1. punktu, neatkarīgi uzrauga šīs regulas II, III un V nodaļā minētās personas datu apstrādes, ko veic attiecīgā dalībvalsts, tostarp datu pārsūtīšanas uz IIS un saņemšana no tās, likumību.

Pamatojums

Dati saskaņā ar šo regulu netiek apstrādāti tikai saskaņā ar 13.–19. pantu.

Grozījums Nr.    172

Regulas priekšlikums

49. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Uzraudzības iestāde nodrošina, ka vismaz reizi četros gados tiek veikta valsts sistēmā notikušo datu apstrādes darbību revīzija saskaņā ar attiecīgiem starptautiskiem revīzijas standartiem.

2.  Uzraudzības iestāde vai iestādes nodrošina, ka vismaz reizi divos gados tiek veikta valsts robežu infrastruktūrā notikušo datu apstrādes darbību revīzija saskaņā ar attiecīgiem starptautiskiem revīzijas standartiem.

Grozījums Nr.     173

Regulas priekšlikums

49. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis nodrošina uzraudzības iestādēm pietiekamus resursus, lai pildītu ar šo regulu uzticētos uzdevumus.

3.  Dalībvalstis nodrošina to neatkarīgajai uzraudzības iestādei vai iestādēm pietiekamus resursus, lai tās pildītu tām ar šo regulu uzticētos uzdevumus.

Grozījums Nr.    174

Regulas priekšlikums

49. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Saistībā ar personas datu apstrādi IIS katra dalībvalsts norīko iestādi, kas ir uzskatāma par personas datu apstrādātāju saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 2. panta d) punktu un kam ir galvenā atbildība par šīs dalībvalsts veikto datu apstrādi. Katra dalībvalsts paziņo Komisijai par šo iestādi.

svītrots

Grozījums Nr.    175

Regulas priekšlikums

49. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Katra dalībvalsts sniedz jebkādu informāciju, ko pieprasījušas uzraudzības iestādes, un jo īpaši tā sniedz minētajām iestādēm informāciju par darbībām, kas veiktas saskaņā ar 35. pantu, 36. panta 1. punktu un 39. pantu. Katra dalībvalsts piešķir uzraudzības iestādēm piekļuvi to ierakstiem saskaņā ar 30. pantu un ļauj tām jebkurā laikā piekļūt visām ar IIS saistītajām telpām.

5.  Katra dalībvalsts sniedz jebkādu informāciju, ko pieprasījušas uzraudzības iestādes, un jo īpaši tā sniedz minētajām iestādēm informāciju par darbībām, kas veiktas saskaņā ar 35. pantu, 36. panta 1. punktu un 39. pantu. Katra dalībvalsts piešķir uzraudzības iestādēm piekļuvi to ierakstiem saskaņā ar 41. pantu un ļauj tām jebkurā laikā piekļūt visām ar IIS saistītajām telpām.

Pamatojums

Atsauces labojums.

Grozījums Nr.    176

Regulas priekšlikums

49. pants – 5.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Visas dalībvalstis nodrošina, ka to uzraudzības iestādei vai iestādēm ir piekļuve tādu personu sniegtām konsultācijām, kurām ir pietiekamas zināšanas par biometriskajiem datiem.

Pamatojums

Saskaņots ar Eurodac.

Grozījums Nr.    177

Regulas priekšlikums

50. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs nodrošina, ka eu-LISA veiktā personas datu apstrāde saistībā ar IIS notiek saskaņā ar šo regulu.

1.  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs atbild par eu-LISA veiktās personas datu apstrādes saistībā ar IIS uzraudzību un par šādu darbību nodrošināšanu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001 un šo regulu.

Pamatojums

Saskaņots ar 49. pantu par uzraudzības iestādi. Saskaņots arī ar Eiropola regulu (43. pants), lai būtu minēta „uzraudzība un nodrošināšana”.

Grozījums Nr.    178

Regulas priekšlikums

50. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs nodrošina, ka vismaz reizi četros gados tiek veikta Aģentūras veikto personas datu apstrādes darbību revīzija saskaņā ar attiecīgiem starptautiskiem revīzijas standartiem. Ziņojumu par minēto revīziju nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, eu-LISA, Komisijai un valsts uzraudzības iestādēm. Pirms ziņojuma pieņemšanas eu-LISA dod iespēju izteikt savus apsvērumus.

2.  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs nodrošina, ka vismaz reizi divos gados tiek īstenota eu-LISA veikto personas datu apstrādes darbību revīzija saskaņā ar attiecīgiem starptautiskiem revīzijas standartiem. Ziņojumu par minēto revīziju nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, eu-LISA un uzraudzības iestādēm. Pirms ziņojuma pieņemšanas eu-LISA dod iespēju izteikt savus apsvērumus.

Grozījums Nr.    179

Regulas priekšlikums

51. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Valstu uzraudzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs aktīvi sadarbojas saskaņā ar saviem pienākumiem un nodrošina koordinētu IIS un valstu sistēmu uzraudzību.

1.  Valstu uzraudzības iestādes un Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs katrs savu attiecīgo pilnvaru robežās aktīvi sadarbojas saskaņā ar saviem pienākumiem un nodrošina koordinētu VIS un valstu robežu infrastruktūras uzraudzību.

 

(Horizontāla izmaiņa: “valstu sistēmas” tiek mainītas uz “valstu robežu infrastruktūru, izņemot 58. pantā.)

Pamatojums

Terminoloģijas pielāgojums 6. pantam un Eurodac formulējumam.

Grozījums Nr.    180

Regulas priekšlikums

51. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Tās pēc vajadzības veic attiecīgas informācijas apmaiņu, savstarpēji palīdz veikt revīzijas un pārbaudes, izskata šīs regulas interpretācijas vai piemērošanas grūtības, izvērtē problēmas saistībā ar neatkarīgu uzraudzību vai datu subjektu tiesību īstenošanu, sagatavo saskaņotus priekšlikumus, meklējot kopīgus risinājumus visām problēmām, un veicina izpratni par datu aizsardzības tiesībām.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    181

Regulas priekšlikums

52. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ikviena dalībvalsts nodrošina, ka noteikumi, kas pieņemti saskaņā ar tiesību aktiem, ar kuriem īsteno Pamatlēmumu 2008/977/TI, tiek piemēroti arī attiecībā uz piekļuvi IIS, ko veic to valsts iestādes saskaņā ar 1. panta 2. punktu.

1.  Ikviena dalībvalsts nodrošina, ka noteikumi, kas pieņemti saskaņā ar tiesību aktiem, ar kuriem īsteno Direktīvu (ES) 2016/680, tiek piemēroti arī attiecībā uz piekļuvi IIS, ko veic to valsts iestādes saskaņā ar 1. panta 2. punktu.

Grozījums Nr.    182

Regulas priekšlikums

52. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Saskaņā ar Pamatlēmumu 2008/977/TI izraudzītās valstu uzraudzības iestādes uzrauga, lai dalībvalstu piekļuve personas datiem šīs regulas 1. panta 2. punktā izklāstītajos nolūkos, tostarp personas datu pārsūtīšana uz IIS un saņemšana no tās, būtu likumīga.

2.  Saskaņā ar Direktīvu (ES) 2016/680 izraudzītās valstu uzraudzības iestādes uzrauga, lai dalībvalstu piekļuve personas datiem šīs regulas 5. panta 1.a punktā izklāstītajos nolūkos, tostarp personas datu pārsūtīšana uz IIS un saņemšana no tās, būtu likumīga.

Grozījums Nr.    183

Regulas priekšlikums

52. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Eiropola veiktā personas datu apstrāde notiek atbilstīgi Lēmumam 2009/371/TI, un to uzrauga neatkarīgs, ārējs datu aizsardzības uzraudzītājs. Personas datu apstrādei, ko Eiropols veic saskaņā ar šo regulu, piemēro minētā lēmuma 30., 31. un 32. pantu. Neatkarīgais, ārējais datu aizsardzības uzraudzītājs nodrošina, ka netiek pārkāptas trešās valsts valstspiederīgā tiesības.

3.  Eiropola veiktā personas datu apstrāde, kas tiek īstenota saskaņā ar šo regulu, notiek atbilstīgi Regulai (ES) 2016/794 un to uzrauga Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs.

Pamatojums

Ņemot vērā Eiropola regulas 43. pantu.

Grozījums Nr.    184

Regulas priekšlikums

52. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Personas datus, kuriem 1. panta 2. punktā izklāstītajā nolūkā piekļūts IIS, apstrādā vienīgi nolūkā novērst, atklāt vai izmeklēt konkrētu lietu, saistībā ar kuru dalībvalsts vai Eiropols ir pieprasījis datus.

4.   Personas datus, kurus IIS aplūko nolūkos, kas paredzēti 5. panta 1.a punktā, apstrādā tikai novēršanas vai atklāšanas mērķiem konkrētās lietās, kurās šos datus pieprasa dalībvalsts vai Eiropols, vai šādu lietu izmeklēšanas mērķiem.

Grozījums Nr.    185

Regulas priekšlikums

52. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.   Centrālā sistēma, izraudzītās iestādes, centrālie piekļuves punkti un Eiropols glabā ierakstus par meklēšanu, kas veikta nolūkā ļaut valsts datu aizsardzības iestādēm un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam uzraudzīt datu apstrādes atbilstību Savienības datu aizsardzības noteikumiem. Personas datus, kas meklēti citos nolūkos, un ierakstus par veikto meklēšanu pēc viena mēneša izdzēš no visām valstu un Eiropola datnēm, ja vien attiecīgajai dalībvalstij vai Eiropolam šie dati un ieraksti nav nepieciešami saistībā ar konkrētu kriminālizmeklēšanu, kura tobrīd norisinās un kuras vajadzībām attiecīgā dalībvalsts vai Eiropols ir pieprasījis šos datus.

5.  Centrālā sistēma, izraudzītās iestādes, centrālie piekļuves punkti un Eiropols glabā ierakstus par meklēšanu, kas veikta nolūkā ļaut valsts datu aizsardzības iestādēm un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam uzraudzīt datu apstrādes atbilstību Savienības datu aizsardzības noteikumiem, tostarp nolūkā saglabāt ierakstus, lai sagatavotu 64. panta 8. punktā minētos gada ziņojumus. Personas datus, kas meklēti citos nolūkos, un ierakstus par veikto meklēšanu pēc viena mēneša izdzēš no visām valstu un Eiropola datnēm, ja vien attiecīgajai dalībvalstij vai Eiropolam šie dati un ieraksti nav nepieciešami saistībā ar konkrētu kriminālizmeklēšanu, kura tobrīd norisinās un kuras vajadzībām attiecīgā dalībvalsts vai Eiropols ir pieprasījis šos datus.

Grozījums Nr.    186

Regulas priekšlikums

53. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katra dalībvalsts un Eiropols nodrošina, ka visas datu apstrādes darbības saistībā ar piekļuves pieprasījumiem IIS datiem 1. panta 2. punktā izklāstītajos nolūkos tiek reģistrētas vai dokumentētas ar mērķi pārbaudīt, vai pieprasījums atbilst nosacījumiem, lai uzraudzītu datu apstrādes likumību, datu integritāti un drošību, un lai varētu veikt pašuzraudzību.

1.  Katra dalībvalsts un Eiropols nodrošina, ka visas datu apstrādes darbības saistībā ar piekļuves pieprasījumiem IIS datiem 5. panta 1.a punktā izklāstītajos nolūkos tiek reģistrētas vai dokumentētas ar mērķi pārbaudīt, vai pieprasījums atbilst nosacījumiem, lai uzraudzītu datu apstrādes likumību, datu integritāti un drošību, un lai varētu veikt pašuzraudzību.

Grozījums Nr.    187

Regulas priekšlikums

53. pants – 2. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ierakstā vai dokumentācijā sniedz šādu informāciju:

2.  Ierakstā vai dokumentācijā visos gadījumos sniedz šādu informāciju:

Grozījums Nr.    188

Regulas priekšlikums

53. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

da)  tās iestādes nosaukumu, kas ir pieprasījusi piekļuvi salīdzināšanai, un atbildīgo personu, kas iesniedza pieprasījumu un apstrādāja datus;

Grozījums Nr.    189

Regulas priekšlikums

53. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

h)  saskaņā ar valsts noteikumiem vai Lēmumu Nr. 2009/371/TI tās amatpersonas atšķirības zīme, kura veica meklēšanu, un tās amatpersonas pazīšanas zīme, kas lika datus meklēt vai iesniegt.

h)  saskaņā ar valsts noteikumiem vai Regulu (ES) 2016/794 tās amatpersonas pazīšanas zīmi, kura veica meklēšanu, un tās amatpersonas pazīšanas zīmi, kas lika datus meklēt vai iesniegt.

Grozījums Nr.    190

Regulas priekšlikums

53. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Reģistrus un dokumentāciju izmanto tikai, lai uzraudzītu datu apstrādes likumību saistībā ar datu aizsardzību un lai nodrošinātu datu integritāti un drošību. Šīs regulas 64. pantā minētajai uzraudzībai un novērtēšanai drīkst izmantot tikai ierakstus, kas neietver personas datus. Kompetentajām valsts uzraudzības iestādēm, kuras ir atbildīgas par to, lai pārbaudītu, vai pieprasījums atbilst nosacījumiem, un lai uzraudzītu datu apstrādes likumību un datu integritāti un drošību, pēc to pieprasījuma nodrošina piekļuvi minētajiem ierakstiem, lai tās varētu pildīt savus uzdevumus.

3.  Reģistrus un dokumentāciju izmanto tikai, lai uzraudzītu datu apstrādes likumību saistībā ar datu aizsardzību un lai nodrošinātu datu integritāti un drošību. Šīs regulas 64. pantā minētajai uzraudzībai un novērtēšanai drīkst izmantot tikai ierakstus, kas nesatur personas datus. Kompetentajām valsts uzraudzības iestādēm, kuras ir atbildīgas par to, lai pārbaudītu, vai pieprasījums atbilst nosacījumiem, un lai uzraudzītu datu apstrādes likumību un datu integritāti un drošību, pēc to pieprasījuma nodrošina piekļuvi šādiem ierakstiem, lai tās varētu pildīt savus uzdevumus.

Grozījums Nr.    191

Regulas priekšlikums

55. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

17.a pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  No IIS darbības sākuma, kā minēts [Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) regulas] 60. panta 1. punktā, izveido sadarbspēju starp IIS un VIS, lai nodrošinātu robežpārbaužu lielāku efektivitāti un tempu. Šajā saistībā eu-LISA izveido drošu sakaru kanālu starp IIS centrālo sistēmu un VIS centrālo sistēmu, lai nodrošinātu sadarbspēju starp IIS un VIS. Tieša saziņa starp sistēmām ir iespējama tikai tad, ja tas ir paredzēts gan šajā regulā, gan Regulā (EK) Nr. 767/2008.

1.  No IIS darbības sākuma, kā minēts [Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) regulas] 60. panta 1. punktā, izveido sadarbspēju starp IIS un VIS, lai nodrošinātu robežpārbaužu lielāku efektivitāti un tempu, pienācīgi ievērojot mērķa ierobežošanas principu. Šajā saistībā eu-LISA izveido drošu sakaru kanālu starp IIS centrālo sistēmu un VIS centrālo sistēmu, lai nodrošinātu sadarbspēju starp IIS un VIS. Tieša saziņa starp sistēmām ir iespējama tikai tad, ja tas ir paredzēts gan šajā regulā, gan Regulā (EK) Nr. 767/2008.

Grozījums Nr.    192

Regulas priekšlikums

55. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

17.a pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Saskaņā [Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) regulas] 33. pantu Komisija pieņem pasākumus, kas vajadzīgi sadarbspējas izveidei un augsta līmeņa izstrādei saskaņā ar [Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) regulas] 34. pantu. Lai izveidotu sadarbspēju ar IIS, vadības iestāde izstrādā vajadzīgos uzlabojumus un/vai pielāgojumus Centrālajā vīzu informācijas sistēmā, valsts saskarnē katrā dalībvalstī un komunikāciju infrastruktūrā starp Centrālo vīzu informācijas sistēmu un valstu saskarnēm. Valstu infrastruktūras pielāgo un/vai izstrādā dalībvalstis.

4.  Saskaņā [Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) regulas] 33. pantu Komisija pieņem pasākumus, kas vajadzīgi sadarbspējas izveidei un augsta līmeņa izstrādei saskaņā ar [Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) regulas] 34. pantu. Lai izveidotu sadarbspēju ar IIS, eu-LISA izstrādā vajadzīgos uzlabojumus un/vai pielāgojumus Centrālajā vīzu informācijas sistēmā, valsts saskarnē katrā dalībvalstī un komunikāciju infrastruktūrā starp Centrālo vīzu informācijas sistēmu un valstu saskarnēm. Valstu infrastruktūras pielāgo un/vai izstrādā dalībvalstis.

Grozījums Nr.    193

Regulas priekšlikums

55. pants – 1. daļa – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

18. pants – 3. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja meklēšanā pēc 1. punktā minētajiem datiem noskaidrojas, ka VIS glabā datus par vienu vai vairākām izsniegtām vai pagarinātām vīzām, kuru termiņš ir derīgs un kuras ir teritoriāli derīgas robežšķērsošanai, kompetentajai robežkontroles iestādei nodrošina piekļuvi vienīgi 1. punktā minētajos nolūkos aplūkot šādus datus attiecīgajā pieteikuma datnē un tai piesaistītajās pieteikuma datnēs saskaņā ar 8. panta 4. punktu:

3.  Ja meklēšanā pēc 1. punktā minētajiem datiem noskaidrojas, ka dati par vīzas turētāju ir reģistrēti VIS, kompetentajai robežkontroles iestādei nodrošina piekļuvi vienīgi 1. punktā minētajos nolūkos aplūkot šādus datus attiecīgajā pieteikuma datnē un tai piesaistītajās pieteikuma datnēs saskaņā ar 8. panta 4. punktu:

Pamatojums

Šā panta 3. un 4. punkts ir apvienots, lai vienkāršotu tekstu.

Grozījums Nr.    194

Regulas priekšlikums

55. pants – 1. daļa – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

18. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja meklēšanā pēc 1. punktā minētajiem datiem noskaidrojas, ka dati par personu ir reģistrēti VIS, bet reģistrētā(-s) vīza(-s) nav derīga(-s), kompetentajai robežkontroles iestādei nodrošina piekļuvi vienīgi 1. punktā minētajos nolūkos aplūkot datus pieteikuma datnē(-s) un tai piesaistītajās pieteikuma datnēs saskaņā ar 8. panta 4. punktu:

svītrots

a)  informāciju par statusu un datus no pieteikuma veidlapas, kā minēts 9. panta 2. un 4. punktā;

 

b)  fotogrāfijas;

 

c)  datus, kas ievadīti attiecībā uz vīzām, kuras izsniegtas, anulētas, atsauktas vai kuru derīguma termiņi ir pagarināti, kā minēts 10., 13. un 14. pantā.

 

Pamatojums

Šā panta 3. un 4. punkts ir apvienots, lai vienkāršotu tekstu.

Grozījums Nr.    195

Regulas priekšlikums

55. pants – 1. daļa – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

18. pants – 5. punkts – a apakšpunkts – ii apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ii)  robežšķērsošanas punktā nav pieejama tehnoloģija faktisko sejas attēlu izmantošanai un tāpēc vīzas turētāja identitāti nav iespējams pārbaudīt IIS;

ii)  robežšķērsošanas punktā īslaicīgi nav pieejama tehnoloģija faktisko sejas attēlu izmantošanai un tāpēc vīzas turētāja identitāti nav iespējams pārbaudīt IIS;

Pamatojums

Tā kā tehnoloģijai ir jābūt pieejamai visos robežšķērsošanas punktos, tehnoloģija var būt nepieejama tikai īslaicīgi.

Grozījums Nr.    196

Regulas priekšlikums

55. pants – 1. daļa – 8. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8)  regulas 20. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

8)  regulas 20. panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

Grozījums Nr.    197

Regulas priekšlikums

55. pants – 1. daļa – 9. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

26. pants – 3.a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.a  [Sešus mēnešus pēc Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) regulas stāšanās spēkā] pārvaldības iestāde ir atbildīga par šā panta 3. punktā minētajiem uzdevumiem.

3.a   [Sešus mēnešus pēc Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) regulas stāšanās spēkā] eu-LISA ir atbildīga par šā panta 3. punktā minētajiem uzdevumiem.

Grozījums Nr.    198

Regulas priekšlikums

55. pants – 1. daļa – 10. punkts

Regula (EK) Nr. 767/2008

34. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katra dalībvalsts un vadības iestāde reģistrē visas datu apstrādes darbības VIS. Reģistros atzīmē piekļuves nolūku, kas minēts 6. panta 1. punktā un no 15. līdz 22. pantam, piekļuves datumu un laiku, pārraidīto datu veidu, kas minēts 9. līdz 14. pantā, pārbaudēm izmantoto datu veidu, kas minēts 15. panta 2. punktā, 17. pantā, 18. panta 1. punktā, 18. panta 5. punktā, 19. panta 1. punktā, 19.a panta 2. punktā, 19.a panta 5. punktā, 20. panta 1. punktā, 21. panta 1. punktā un 22. panta 1. punktā, un tās iestādes nosaukumu, kas datus ir ievadījusi vai izguvusi. Turklāt katra dalībvalsts reģistrē darbiniekus, kas ir pienācīgi pilnvaroti ievadīt vai izgūt datus.

1.  Katra dalībvalsts un eu-LISA reģistrē visas datu apstrādes darbības VIS. Reģistros atzīmē piekļuves nolūku, kas minēts 6. panta 1. punktā un no 15. līdz 22. pantam, piekļuves datumu un laiku, pārraidīto datu veidu, kas minēts 9. līdz 14. pantā, pārbaudēm izmantoto datu veidu, kas minēts 15. panta 2. punktā, 17. pantā, 18. panta 1. punktā, 18. panta 5. punktā, 19. panta 1. punktā, 19.a panta 2. punktā, 19.a panta 5. punktā, 20. panta 1. punktā, 21. panta 1. punktā un 22. panta 1. punktā, un tās iestādes nosaukumu, kas datus ir ievadījusi vai izguvusi. Turklāt katra dalībvalsts reģistrē darbiniekus, kas ir pienācīgi pilnvaroti ievadīt vai izgūt datus.

Grozījums Nr.     199

Regulas priekšlikums

57. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstu kompetento iestāžu, Komisijas, eu-LISA un Frontex attiecīgi pilnvarotiem darbiniekiem ir piekļuve, lai tikai pārskatu un statistikas nolūkos un bez atļaujas veikt individuālu identificēšanu aplūkotu šādus datus:

1.  Dalībvalstu kompetento iestāžu, Komisijas un eu-LISA attiecīgi pilnvarotiem darbiniekiem ir piekļuve, lai tikai pārskatu un statistikas nolūkos un bez atļaujas veiktu individuālu identificēšanu vai profilēšanu, un pienācīgi pilnvarotiem Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras darbiniekiem ir piekļuve, lai iepazītos ar šādiem datiem nolūkā veikt riska analīzi un neaizsargātības novērtējumus, kā minēts Regulas (ES) Nr. 2016/1624 11. un 13. pantā:

Grozījums Nr.     200

Regulas priekšlikums

57. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  trešās valsts valstspiederīgā valstspiederība, dzimums un dzimšanas datums;

b)  trešās valsts valstspiederīgā valstspiederība, dzimums un dzimšanas gads;

Grozījums Nr.    201

Regulas priekšlikums

57. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šā panta 1. punkta nolūkā eu-LISA savās tehniskajos centros izveido, ievieš un mitina centrālu repozitoriju, kurā ietverti 1. punktā minētie dati, kas neļautu identificēt personas, bet ļautu 1. punktā uzskaitītajām iestādēm iegūt pielāgojamus pārskatus un statistiku par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un izceļošanu, ieceļošanas atteikumiem un atļautās uzturēšanās termiņa pārsniegšanu, lai uzlabotu atļautās uzturēšanās termiņa pārsniegšanas riska novērtējumu, uzlabotu robežpārbaužu efektivitāti, palīdzētu konsulātiem apstrādāt vīzas pieteikumus un atbalstītu uz pierādījumiem balstītas Savienības migrācijas politikas veidošanu. Repozitorijā ietver arī ikdienas statistiku par 4. punktā minētajiem datiem. Piekļuvi centrālajam repozitorijam piešķir, izmantojot drošu piekļuvi caur S-TESTA ar kontrolētu piekļuvi un īpašiem lietotāju profiliem tikai pārskatu un statistikas vajadzībām.

2.  Šā panta 1. punkta nolūkā eu-LISA savos tehniskajos centros izveido, ievieš un mitina centralizētu repozitoriju, kurā ietverti 1. punktā minētie dati, kas neļautu identificēt personas, bet ļautu 1. punktā uzskaitītajām iestādēm iegūt pielāgojamus pārskatus un statistiku par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un izceļošanu, ieceļošanas atteikumiem un atļautās uzturēšanās termiņa pārsniegšanu, lai uzlabotu robežpārbaužu efektivitāti, palīdzētu konsulātiem apstrādāt vīzas pieteikumus un atbalstītu uz pierādījumiem balstītas Savienības migrācijas politikas veidošanu. Repozitorijā ietver arī ikdienas statistiku par 4. punktā minētajiem datiem. Piekļuvi centrālajam repozitorijam piešķir, izmantojot drošu piekļuvi caur S-TESTA ar kontrolētu piekļuvi un īpašiem lietotāju profiliem tikai pārskatu un statistikas vajadzībām.

Grozījums Nr.     202

Regulas priekšlikums

57. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Katru ceturksni eu-LISA publicē statistikas datus par IIS, īpaši norādot skaitu, valstspiederību un ieceļošanas robežšķērsošanas vietu personām, kas pārsniedz atļautās uzturēšanās termiņu, par tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem atteikta ieceļošana, tostarp atteikuma iemeslus, un tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuru uzturēšanās atļaujas ir atsauktas vai pagarinātas, kā arī to trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kuri ir atbrīvoti no prasības nodot pirkstu nospiedumus.

4.  Katru ceturksni eu-LISA publicē statistikas datus par IIS, īpaši norādot skaitu, valstspiederību, vecumu, dzimumu, uzturēšanās ilgumu un ieceļošanas robežšķērsošanas vietu personām, kas pārsniedz atļautās uzturēšanās termiņu, par tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem atteikta ieceļošana, tostarp atteikuma iemeslus, un tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuru uzturēšanās atļaujas ir atsauktas vai pagarinātas, kā arī to trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kuri ir atbrīvoti no prasības nodot pirkstu nospiedumus.

Grozījums Nr.    203

Regulas priekšlikums

57. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Katra gada beigās statistikas datus apkopo ceturkšņa statistikas formātā par attiecīgo gadu. Statistikā ietver datu sadalījumu par katru dalībvalsti.

5.  Katra gada beigās statistikas datus apkopo gada ziņojumā par attiecīgo gadu. Statistikā ietver datu sadalījumu par katru dalībvalsti. Ziņojumu publicē un nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un valsts uzraudzības iestādēm.

Grozījums Nr.     204

Regulas priekšlikums

57. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Pēc Komisijas pieprasījuma eu-LISA sniedz tai statistikas datus par konkrētiem aspektiem, kas saistīti ar šīs regulas īstenošanu, kā arī statistikas datus saskaņā ar 3. punktu.

6.  Pēc Komisijas un Eiropas Parlamenta pieprasījuma eu-LISA sniedz tiem statistikas datus par konkrētiem aspektiem, kas saistīti ar šīs regulas īstenošanu, kā arī statistikas datus saskaņā ar 3. punktu.

Grozījums Nr.     205

Regulas priekšlikums

58. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Izdevumus, kas saistīti ar centrālās sistēmas, komunikācijas infrastruktūras un valsts vienotās saskarnes izveidi un darbību, sedz no Savienības vispārējā budžeta.

1.  Izdevumus, kas saistīti ar centrālās sistēmas, drošas un šifrētas komunikācijas infrastruktūras un valsts vienotās saskarnes izveidi un darbību, sedz no Savienības vispārējā budžeta.

Grozījums Nr.    206

Regulas priekšlikums

58. pants – 2. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  valstu sistēmu mitināšana (telpas, īstenošana, elektroenerģija, dzesēšana);

b)  valstu sistēmu un robežu infrastruktūru mitināšana (telpas, īstenošana, elektroenerģija, dzesēšana);

Pamatojums

Terminoloģijas pielāgojums 6. pantam.

Grozījums Nr.    207

Regulas priekšlikums

58. pants – 2. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  valstu sistēmu ekspluatācija (operatori un atbalsta līgumi);

c)  valstu sistēmu un robežu infrastruktūru ekspluatācija (operatori un atbalsta līgumi);

Grozījums Nr.    208

Regulas priekšlikums

59. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Komisija saskaņā ar 1. punktu paziņoto informāciju dara pieejamu dalībvalstīm un sabiedrībai, izmantojot pastāvīgi atjaunināmu publisku tīmekļa vietni.

6.  Komisija publicē 1.–4. punktā minēto informāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Ja tajā ir veikti grozījumi, Komisija reizi gadā publicē šīs informācijas atjauninātu konsolidēto versiju. Komisija uztur pastāvīgi atjaunināmu publisku tīmekļa vietni, kurā ir sniegta šī informācija.

Grozījums Nr.    209

Regulas priekšlikums

64. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Līdz [sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Publikāciju birojs tiek lūgts aizstāt ar faktisko datumu] un turpmāk ik pēc sešiem mēnešiem IIS izstrādes laikā eu-LISA iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par stāvokli centrālās sistēmas, vienoto saskarņu un komunikācijas infrastruktūras starp centrālo sistēmu un vienotajām saskarnēm izstrādē. Tiklīdz izstrāde ir pabeigta, Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu, kurā sīki izskaidrots, kā tika sasniegti mērķi, jo īpaši saistībā ar plānošanu un izmaksām, kā arī pamatotas jebkādas atšķirības.

2.  Līdz [sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Publikāciju birojs tiek lūgts aizstāt ar faktisko datumu] un turpmāk ik pēc sešiem mēnešiem IIS izstrādes laikā eu-LISA iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par stāvokli centrālās sistēmas, vienoto saskarņu un drošās un šifrētās komunikācijas infrastruktūras starp centrālo sistēmu un vienotajām saskarnēm izstrādē. Šajā ziņojumā tiks sniegta sīka informācija par radītajām izmaksām, kā arī ziņas par riskiem, kas var ietekmēt sistēmas vispārējās izmaksas. Tiklīdz izstrāde ir pabeigta, Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu, kurā sīki izskaidrots, kā tika sasniegti mērķi, jo īpaši saistībā ar plānošanu un izmaksām, kā arī pamatotas jebkādas atšķirības.

Pamatojums

Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, jo īpaši saistībā ar SIS II, izmaksas būtu rūpīgi jāuzrauga.

Grozījums Nr.     210

Regulas priekšlikums

64. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Trīs gadus pēc IIS darbības sākuma un turpmāk ik pēc četriem gadiem Komisija sagatavo IIS vispārēju novērtējumu. Šajā vispārējā novērtējumā ietver analīzi par sasniegtajiem rezultātiem, tos salīdzinot ar mērķiem, un ietekmi uz pamattiesībām, kā arī izvērtējumu par pamatojuma turpmāku derīgumu, regulas piemērošanu, IIS drošību un jebkādu ietekmi uz turpmākām darbībām, un sniedz jebkādus nepieciešamos ieteikumus. Komisija novērtējuma ziņojumu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Trīs gadus pēc IIS darbības sākuma un turpmāk ik pēc četriem gadiem Komisija sagatavo IIS vispārēju novērtējumu. Šajā vispārējā novērtējumā ietver analīzi par sasniegtajiem rezultātiem, tos salīdzinot ar mērķiem, un ietekmi uz pamattiesībām, kā arī izvērtējumu par pamatojuma turpmāku derīgumu, regulas piemērošanu, IIS drošību un jebkādu ietekmi uz turpmākām darbībām, tostarp ietekmi uz to budžetu, un sniedz jebkādus nepieciešamos ieteikumus. Komisija novērtējuma ziņojumu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrai.

Grozījums Nr.     211

Regulas priekšlikums

64. pants – 8. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

fa) datu labošanas pieprasījumu skaitu, turpmāk veiktajām darbībām un pēc attiecīgo personu pieprasījuma veikto labojumu skaitu;

Grozījums Nr.    212

Regulas priekšlikums

65. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

 

Šī regula ir piemērojama no Komisijas noteiktā datuma saskaņā ar 60. pantu, izņemot 4., 33., 34., 35., 56., 58., 59., 60. un 61. pantu, kas ir piemērojami no šīs regulas spēkā stāšanās datuma.

 

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Pamatojums

Pantiem, kas ir vajadzīgi IIS izstrādei, būtu jābūt tieši piemērojamiem. Visai regulai būtu jākļūst piemērojamai, tiklīdz sāk darboties IIS.

(1)

OV C 487, 28.12.2016., 66. lpp.


PASKAIDROJUMS

Ievads

Pēdējos gados vērojamais pasažieru plūsmas pieaugums pie Eiropas Savienības ārējām robežām ir apliecinājis pašreizējo robežkontroles sistēmu neefektivitāti, un situācija varētu pasliktināties turpmākajos gados prognozētā minētās kustības pieauguma dēļ. Paredzams, ka 2025. gadā aptuveni 300 miljoni trešo valstu valstspiederīgo likumīgi šķērsos Šengenas zonu saistībā ar īstermiņa apmeklējumiem. Paredzams, ka gaisa satiksmes apjoms vien turpmākajos 20 gados Eiropā ik gadu pieaugs 2,6 % apmērā. Ir nepieciešams modernizēt mūsu pasažieru pārvaldības sistēmas, nodrošinot lielāku vienmērību un efektivitāti, kā arī lielāku drošību, ievērojot priekšnoteikumu, ka nav iespējams informācijas sistēmas un robežkontroli atkārtoti nodot valsts regulējumā. Šīs kontroles dzīvotspēja nevar atkal būt atkarīga tikai no pasažieru pasēm un tajās iespiestajiem zīmogiem, kas papildus tam, ka tie var būt viltoti vai nesalasāmi, uzskatāmi par nesamērīgu slogu robežkontroles iestādēm un traucē tām pievērsties saviem patiesajiem uzdevumiem, apdraudot drošību. Rīcības neesība vidējā termiņā nozīmētu robežkontroles punktu sabrukumu, kā arī nepieciešamību veikt ievērojamus ieguldījumus infrastruktūras un darbinieku jomā, lai risinātu ar šīm plūsmām saistītos jautājumus.

Eiropas Ieceļošanas un izceļošanas sistēmas izveide sniegtu labumu pasažieriem, samazinot viņu gaidīšanas laiku robežkontroles punktos, dalībvalstīm, ļaujot ātrāk apstrādāt bona fide pasažieru datus, vienlaikus stiprinot robežu drošību, infrastruktūras apsaimniekotājiem, veicinot ātrāku pārsēšanos tranzīta zonā, tādējādi nodrošinot attiecīgu tiešo un netiešo ekonomisko labumu, robežkontroles punktu pārvaldītājiem, optimizējot resursus, un pārvadātājiem, atvieglojot to uzdevumu izpildi. Ar visu iepriekš minēto nodrošinātu pamattiesību un sistēmas datu nepieciešamo aizsardzību.

Eiropas programmā migrācijas jomā „robežu pārvaldība” jau tika noteikta kā viens no „četriem pīlāriem labākai migrācijas pārvaldībai”. Starptautiskais apdraudējums, ar ko pēdējā laikā saskaras Eiropas Savienība, ir apliecinājis, ka telpā bez iekšējām robežām nepieciešama efektīva ārējo robežu kontrole. Efektīvas robežkontroles un iekšējās drošības stiprināšanas saikne ir arvien pamanāmāka. Referents atbalsta tiesībaizsardzības iestāžu piekļuvi Eiropas Ieceļošanas un izceļošanas sistēmai ar mērķi cīnīties pret smagu noziedzību un teroristu draudiem, tādējādi nodrošinot sistēmai pievienoto vērtību. Šai piekļuvei jābūt kontrolētai, nepieciešamai, samērīgai un atbilstošai pienācīgajām garantijām attiecībā uz tiesību un datu aizsardzību. Jāatrod līdzsvars starp robežšķērsošanas paātrināšanu un tās drošību, un tas ir paveicams.

Referenta nostāja

1. Mērķi

Ar šo tiesību akta priekšlikumu jāizveido sistēma, kas atvieglo robežšķērsošanu, cīņu pret tādu personu neatbilstīgu migrāciju, kas pārsniedz likumīgās uzturēšanās laikposmu, un cīņu pret organizēto noziedzību un terorismu. Jāgarantē šo mērķu izpilde un jānodrošina to savietojamība ar Eiropas Ieceļošanas un izceļošanas sistēmā apkopoto datu aizsardzību atbilstoši proporcionalitātei un nepieciešamībai.

2. Arhitektūra

Referents atzinīgi vērtē tiesību akta priekšlikumā ierosinātās izmaiņas, no kurām daudzās ņemtas vērā sagatavošanās darbu laikā radušās šaubas. Tomēr nav saprotama RTP likvidēšana, jo Parlaments to uzskatīja par robežšķērsošanas paātrināšanas drosmīgu veidu.

3. Sadarbspēja ar VIS

Viens no šā priekšlikuma būtiskākajiem jautājumiem ir Eiropas Ieceļošanas un izceļošanas sistēmas sadarbspēja ar VIS, nosakot, kādām nākotnē jābūt attiecībām starp dažādām informācijas sistēmām. Ja tiek ievērots proporcionalitātes princips, šī sadarbspēja nav uzskatāma par iejaukšanos Pamattiesību hartas 7. un 8. pantā minētajās tiesībās.

Neaizstāvot šajā posmā sadarbspēju ar otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II), būtu jāprecizē būtiskā procedūra attiecībā uz tādiem izveidotajiem brīdinājumiem, kas attiecas uz personām, kuras pārsniegušas uzturēšanās laiku Šengenas zonā.

4. Budžets

Ir skaidrs, ka Eiropas Ieceļošanas un izceļošanas sistēmas izveide ietvers lielas izmaksas, taču tās būs vēl lielākas, ja nebūs nekādas rīcības, ņemot vērā nepieciešamos ieguldījumus infrastruktūras vai darbinieku jomā ar mērķi novērst pasažieru pieaugošo plūsmu, kā arī ņemot vērā dalībvalstu drošību. Lai gan referents atbalsta budžeta racionalizāciju, viņš pauž bažas par iespējamajām novirzēm, kas var būt vērojamas īstenošanas procesā; tas paredz nepieciešamību īstenot lielāku ex ante un ex post kontroli.

5. Biometriskie dati

Pētījuma posmā tika apliecināts, ka labākā iespēja apvienot ātrumu un drošību robežšķērsošanas jomā būtu četru pirkstu nospiedumu un sejas atpazīšanas apvienojums. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta aizstāvēto nostāju tiek samazināts ievākto biometrisko datu apjoms, ļaujot iekļaut jau VIS ietvertos datus un samazinot savākto datu turēšanu un dublēšanu. Ir svarīgi nodrošināt ieguldījumu kvalitatīvu standartu jomā, lai apkopotos datus varētu pilnībā izmantot piedāvātajiem mērķiem.

6. Datu un pamattiesību aizsardzība

Īstenojot šo regulu, jānodrošina Eiropas Ieceļošanas un izceļošanas sistēmā ietverto datu aizsardzība, ievērojot Pamattiesību hartu. Saistībā ar to, lai nodrošinātu atbilstību Pamattiesību hartas 7. un 8. pantam, Eiropas Ieceļošanas un izceļošanas sistēmā kumulatīvi jābūt ietvertam attiecīgam juridiskajam pamatam, jāievēro hartas principi, tai jāatbilst sabiedrības interesēm, jābūt samērīgai un nepieciešamai. Tas cita starpā sasniedzams ar šādiem pasākumiem ― sistēmā reģistrēto datu samazināšana, valstu un Eiropas iestāžu loma datu aizsardzībā (Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)), labošanas un dzēšanas procedūras vai sistēmas piekļuves veidi un atļaujas. Jāuzsver, ka Eiropas Savienības Tiesa ir atzinusi Eiropas Ieceļošanas un izceļošanas sistēmas mērķus (robežkontrole un migrācijas kontrole, cīņa pret smagu organizēto noziedzību un terorismu) par atbilstošiem sabiedrības interesēm.

7. Datu glabāšanas termiņš

Eiropas Ieceļošanas un izceļošanas sistēmā jāievēro nepieciešamības un proporcionalitātes princips. Sākotnēji ierosinātais 181 dienas glabāšanas termiņš apdraudētu sistēmas efektivitāti. Raugoties no pasažieru viedokļa, netiek izpildīts mērķis paātrināt robežsatiksmi, jo obligātais termiņš ir tik īss, ka personām, kas regulāri apmeklē mūsu teritoriju, būtu atkārtoti jāreģistrējas, tādējādi process palēninātos. Raugoties no konsulātu un robežšķērsošanas iestāžu viedokļa, tiek likvidēta iespēja analizēt ceļošanas vēsturi un veikt tādu risku analīzi, kas ir izšķiroši lēmumu pieņemšanā, un, raugoties no tiesībaizsardzības iestāžu viedokļa, tiktu iznīcināti attiecīgie dati, kas nepieciešami cīņai pret smagu noziedzību un terorismu.

Ierosinātais termiņš atbilst sistēmas mērķiem un palīdzētu nodrošināt sadarbspēju ar VIS. Tomēr jānodrošina vajadzīgās garantijas, lai personas nepieciešamības gadījumā varētu piekļūt datiem, labot un/vai dzēst tos.

8. Tiesībaizsardzības iestāžu piekļuve sistēmai

Valstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola piekļuve sistēmai kopš tās ieviešanas, lai cīnītos pret organizēto noziedzību un terorismu, sniegtu sistēmai ievērojamu pievienoto vērtību. Ir nepieciešami un likumīgi nodrošināt šīs iespējas savietojamību ar robežšķērsošanas atvieglošanu, ievērojot Eiropas tiesību sistēmu. Šengenas zonas turpmākā darbība cita starpā atkarīga no ārējo robežu aizsardzības. Noderīgākais mūsu rīcībā esošais rīks cīņai pret organizēto noziedzību ir izlūkošana un informācija ― spēja to paredzēt.

Ir skaidrs, ka mūsdienās dažās tiesībaizsardzības iestādēs pilnībā neizmanto pašreizējās sistēmas, taču ir arī novērots, ka, veicot ieguldījumus apmācībā, nodrošinot labas prakses apmaiņu un savstarpējās uzticības veidošanu, sistēmas tiek izmantotas labāk un vairāk. Sistēmas ieviešanas laikposmā būs nepieciešama tādu iestāžu darbinieku apmācība, kurām būs piekļuve minētajai sistēmai.

9. Ietekme uz pārvadātājiem un pasažieriem

Pārvadātāju nozīme ir būtiska sistēmas dzīvotspējai. Tiem jābūt tādai samērīgai un ierobežotai piekļuvei Eiropas Ieceļošanas un izceļošanas sistēmā ietvertajiem datiem, kas palīdz veikt uzdevumus, nodrošinot pietiekamas garantijas, lai neapdraudētu sistēmas drošību.

Pasažieriem jābūt iespējai uzzināt atļautās uzturēšanās laikposma atlikumu, tādēļ būtu pareizi šim nolūkam izveidot tiešsaistes sistēmu. Piekļuvei šai sistēmai jābūt vienkāršai un drošai, lai tikai likumīgais pasažieris varētu tai piekļūt. eu-LISA būs jāpārvalda minētais tiešsaistes pakalpojums, tā būs atbildīga par pakalpojuma izvietošanu drošā tīklā un izvērtēs iespējamos riskus, lai noteiktu minētā pakalpojuma konkrētās vajadzības.

10. Pārvaldība

eu-LISA jābūt galvenajai nozīmei Eiropas Ieceļošanas un izceļošanas sistēmas izveidē un uzturēšanā. Būs jāpielāgo drošības, kontroles un atbildības standarti gan sistēmas īstenošanas procesa laikā, gan tās darbības laikā. Eiropas Parlamentam savas kompetences ietvaros jābūt iesaistītam dažādajos Eiropas Ieceļošanas un izceļošanas sistēmas posmos


MAZĀKUMA VIEDOKLIS

saskaņā ar Reglamenta 52.a panta 4. punktu

Marie-Christine Vergiat

Atbilstoši sākotnējam nodomam par ES ārējo robežu šķērsošanas atvieglošanu ar IIS izveidos datni par trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ieceļo ES vai izceļo no tās, veicinot sadarbspēju ar citām datubāzēm, izveidojot visaptverošu datu, jo īpaši biometrisko datu, vākšanas sistēmu, tostarp attiecībā uz bērniem no 12 gadu vecuma, kas ir skaidrs starptautisko tiesību pārkāpumu un rada bīstamu precedentu.

Tas, ka policija datiem varēs piekļūt saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā robežsardze, radīs sajaukumu robežkontroles un noziegumu apkarošanas jomās, kam ir ļoti atšķirīgi mērķi, tādā veidā neņemot vērā nepieciešamības un proporcionalitātes principus un apvienojot migrācijas, noziedzības un terorisma apkarošanas jomas.

“Labie ceļotāji” varēs ieceļot ES teritorijā saskaņā ar ad hoc administratīvajām procedūrām, bet visas citas personas tiks uzskatītas par iespējami neatbilstošām, neņemot vērā viņu individuālās situācijas izvērtējumu, – tas galvenokārt skars neaizsargātās personas, par kuru klātbūtni tiks automātiski paziņots dalībvalstīm.

Ņemot vērā šī priekšlikuma būtību un nozīmi un tā radītos riskus tūkstošiem vīriešu, sieviešu un bērnu pamattiesību ievērošanai, tā izskatīšanas apstākļi nelabvēlīgi ietekmē leģislatīvo darbu.

Visbeidzot, būtu labāk jāņem vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja ieteikumi.


Budžeta komitejAS ATZINUMS (9.12.2016)

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumus, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos un groza Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (ES) Nr. 1077/2011.

(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Monika Hohlmeier

ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka labākai, modernākai un efektīvākai mūsu ES ārējo robežu pārvaldībai ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu precīzu pārskatu par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un izceļošanu. Turklāt tā ir instruments, ar kuru paātrina robežu pārbaudes, samazinot gaidīšanas laiku pie robežām un palielinot pārvietošanās brīvību, vienlaikus uzlabojot iekšējo drošību, pastiprinot cīņu pret terorismu un smagiem pārrobežu noziegumiem, un atklāj nelegālu robežu šķērsošanu, identitātes viltošanu vai personas, kas pārsniedz atļauto uzturēšanās termiņu. Jo īpaši atzinuma sagatavotāja uzsver, ka vērojams nopietns trūkums pastāvošajās informācijas sistēmās, kurš ir jārisina, lai efektīvi aizsargātu ES ārējās robežas. Neviena dalībvalsts viena pati nav spējīga panākt efektīvu uzraudzību attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu/izceļošanu visā Šengenas zonā. Tāpēc ir steidzami jāizstrādā un visās dalībvalstīs jāīsteno efektīvs instruments.

Šajā sakarībā atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas pārskatīto priekšlikumu par ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), ar kuru veicina informācijas sistēmu sadarbspēju un sinerģijas, lai paātrinātu, atvieglotu un pastiprinātu pārbaudes procedūras attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem, kuri ceļo uz ES.

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas Tehnisko pētījumu par viedrobežām un Nobeiguma ziņojumu par eu-LISA Viedrobežu izmēģinājuma projektu, kurā ņemtas vērā Parlamenta 2013. gadā izteiktās bažas, konkrēti izvērtējot finansiālās, tehniskās un organizatoriskās problēmas attiecībā uz katru politikas izvēles variantu, kā arī nodrošinot pārbaudes posmu, kas uzticēts eu-LISA.

Atzinuma sagatavotāja atgādina, ka 2013. gada priekšlikumos 1,1 miljards euro tika paredzēts ES budžetā kā indikatīva summa IIS un RCP izstrādei. Pārskatītajā priekšlikumā, balstoties uz vienotu IIS sistēmu kā vēlamo risinājumu, tostarp tiesībaizsardzības iestāžu piekļuvi tai, nepieciešamā summa tiek lēsta 480 miljonu euro apmērā. Finanšu analīzes rezultāti šķiet precīzāki salīdzinājumā ar iepriekšējo priekšlikumu. Šī summa ir atkarīga no iepirkuma procedūras rezultātiem un projekta analīzes (esošo nacionālo sistēmu integrācija un jaunās sistēmas izveide visās dalībvalstīs).

Atzinuma sagatavotāja dod priekšroku tam, lai šis finansiālais atbalsts no ES budžeta segtu ne tikai centrālo komponentu izmaksas ES līmenī visā DFS periodā (288 miljoni euro ES līmenī, — gan izstrādes, gan darbības izmaksas, izmantojot netiešu pārvaldību), bet arī izmaksas saistībā ar dalībvalstīs pastāvošo valstu robežu infrastruktūru integrēšanu IIS, izmantojot valstu vienotās saskarnes (120 miljoni euro, — izmantojot tiešo pārvaldību). Pretēji Komisijas priekšlikumam atzinuma sagatavotāja iesaka izveidot krīzes pārvarēšanas mehānismu, lai garantētu, ka dalībvalstis, kam ir organizatoriskas un finansiālas grūtības, spēj izveidot sistēmu noteiktajā termiņā.

Atzinuma sagatavotāja arī atbalsta viedokli, ka, tiklīdz sāks darboties IIS, turpmāko darbības izmaksu atbalstam dalībvalstīs vajadzētu izmantot šo valstu programmas ISF ietvaros (dalītā pārvaldība), un mudina dalībvalstis apzināt rentablus risinājumus.

Visbeidzot, atzinuma sagatavotāja ierosina pieņemt stingrākus noteikumus par ziņošanu Parlamentam un Padomei ENS pilnveidošanas laikā un pēc tam, tostarp obligātu informācijas atjaunināšanu par budžeta un izmaksu attīstību, lai nodrošinātu pilnīgu parlamentāro uzraudzību un pārskatu pār procesu un lai izmaksu pārsniegšanas un nokavējumu risku samazinātu līdz minimumam.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6.a)  Savā 2016. gada 6. aprīļa paziņojumā „Spēcīgākas un viedākas robežu un drošības informācijas sistēmas” Komisija izklāstīja procesu, kura mērķis ir nodrošināt informācijas sistēmu sadarbspēju, lai veiktu strukturālus uzlabojumus ES datu pārvaldības uzbūvē attiecībā uz robežkontroli un drošību.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Nepieciešams precizēt ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) mērķus un tās tehnisko arhitektūru, paredzēt noteikumus par tās darbību, izmantošanu un noteikt pienākumus, sistēmā ievadāmo datu kategorijas, datu ievadīšanas mērķus, ievadīšanas kritērijus, iestādes, kam ir tiesības piekļūt datiem un turpmākus noteikumus par datu apstrādi un personas datu aizsardzību.

(7)  Nepieciešams precizēt ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) mērķus un tās tehnisko arhitektūru, paredzēt noteikumus par tās darbību, izmantošanu un sadarbspēju ar citām informācijas sistēmām, kā arī noteikt pienākumus, sistēmā ievadāmo datu kategorijas, datu ievadīšanas mērķus, ievadīšanas kritērijus, iestādes, kam ir tiesības piekļūt datiem un turpmākus noteikumus par datu apstrādi un personas datu aizsardzību.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  IIS būtu jāsastāv no centrālās sistēmas, kura ekspluatēs biometrisko un burtciparu datu datorizētu centrālo datubāzi, valsts vienotās saskarnes katrā dalībvalstī, droša sakaru kanāla starp IIS centrālo sistēmu un VIS centrālo sistēmu un komunikācijas infrastruktūras starp centrālo sistēmu un valstu vienotajām saskarnēm. Katrai dalībvalstij būtu jāpievieno savas valsts robežu infrastruktūras valsts vienotajai saskarnei.

(12)  IIS būtu jāsastāv no centrālās sistēmas, kura ekspluatēs biometrisko un burtciparu datu datorizētu centrālo datubāzi, valsts vienotās saskarnes katrā dalībvalstī, droša sakaru kanāla starp IIS centrālo sistēmu un VIS centrālo sistēmu un starp IIS centrālo sistēmu un pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmu (Eurodac) un komunikācijas infrastruktūras starp centrālo sistēmu un valstu vienotajām saskarnēm. Katrai dalībvalstij būtu jāpievieno savas valsts robežu infrastruktūras valsts vienotajai saskarnei. Dalībvalstu valsts robežu infrastruktūras ietver Šengenas informācijas sistēmu, Interpola Zagto un pazaudēto ceļošanas dokumentu datubāzi (STLD), kā arī Eiropola un valstu tiesībaizsardzības iestāžu datubāzes.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13.a)  IIS un Eurodac sadarbspēja jānodrošina ar tiešu sakaru kanālu starp centrālajām sistēmām, lai būtu iespējams no IIS uz Eurodac automātiski pārsūtīt datus par personām, kuras pārsniegušas atļauto uzturēšanās ilgumu.

Pamatojums

Ar jauno Eurodac regulu tiek noteikta katra trešās valsts valstspiederīgā, kurš nelikumīgi uzturas kādas dalībvalsts teritorijā, datu reģistrācija.

Saskaņā ar šīs regulas 11. pantu IIS sagatavos to personu sarakstu, kuras pārsniegušas atļauto uzturēšanās ilgumu un tādējādi teritorijā uzturas nelikumīgi. Datu automātiska pārsūtīšana ļaus samazināt pārklāšanos.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(43)  Ar šo regulu, ar ko izveido IIS, aizstāj pienākumu iespiest spiedogu trešo valstu valstspiederīgo pasēs, kas attiecas uz visām dalībvalstīm, kuras pievienojas. Aprēķinot atļautās uzturēšanās ilgumu Šengenas zonā, nebūtu jāņem vērā uzturēšanās dalībvalstīs, kuras vēl pilnībā nepiemēro Šengenas acquis saskaņā ar to attiecīgajiem Pievienošanās aktiem. Šādām dalībvalstīm būtu jāreģistrē IIS trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanās, bet automātiskais kalkulators sistēmā to nedrīkst aprēķināt to kā daļu no atļautās uzturēšanās ilguma.

(43)  Ar šo regulu, ar ko izveido IIS, aizstāj pienākumu iespiest spiedogu trešo valstu valstspiederīgo pasēs, kas attiecas uz visām dalībvalstīm, kuras pievienojas. Aprēķinot atļautās uzturēšanās ilgumu (90 dienas 180 dienu perioda laikā), nebūtu jāņem vērā uzturēšanās dalībvalstīs, kuras vēl pilnībā nepiemēro Šengenas acquis noteikumus saskaņā ar Regulas (ES) 2016/399 III sadaļu.

Pamatojums

Excluding a stay in one of these States from the calculation of the authorised length of stay would lead either to having 5 calculation systems:

one for States fully applying the Schengen acquis and 4 for the others not applying it fully. This would lead to considerable unnecessary costs and mean that a TCN could reside on EU territory continuously by moving from a Schengen State to a non-Schengen State. Or having a single calculation system exclusively reserved for those States that fully apply the Schengen acquis, but with the abolition of passport stamp this option would mean that the 4 non-Schengen States would not benefit from the EES and be without any means to calculate the length of stay.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  valsts vienotā saskarne (National Uniform Interface – NUI) katrā dalībvalstī, kas ir balstīta uz kopīgām tehniskajām specifikācijām un ir identiska visām dalībvalstīm, ļaujot savienot centrālo sistēmu ar valstu robežu infrastruktūru dalībvalstīs;

b)  valsts vienotā saskarne (National Uniform Interface – NUI) katrā dalībvalstī, kas ir balstīta uz kopīgām tehniskajām specifikācijām un ir identiska visām dalībvalstīm, ļaujot savienot centrālo sistēmu ar valstu robežu infrastruktūru dalībvalstīs; dalībvalstu valsts robežu infrastruktūras ietver Šengenas informācijas sistēmu, Interpola Zagto un pazaudēto ceļošanas dokumentu datubāzi (SLTD), kā arī Eiropola un valstu tiesībaizsardzības iestāžu datubāzes;

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  drošs sakaru kanāls starp IIS centrālo sistēmu un VIS centrālo sistēmu;

c)  drošs sakaru kanāls starp IIS centrālo sistēmu, VIS un SIS centrālajām sistēmām;

Pamatojums

Līdztekus ieceļošanas/izceļošanas sistēmas un VIS pilnīgai sadarbspējai ir nepieciešams arī iekļaut Šengenas informācijas sistēmu (SIS), lai būtu iespējama pilnīga informācijas apmaiņa.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ca)  drošs sakaru kanāls starp IIS centrālo sistēmu un Eurodac centrālo sistēmu;

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a pants

 

Sadarbspēja ar Eurodac

 

1.  eu-LISA izveido drošu sakaru kanālu starp IIS centrālo sistēmu un Eurodac centrālo sistēmu, lai nodrošinātu abu sistēmu savstarpējo sadarbspēju.

 

2.  Sadarbspējas prasība ļauj no IIS centrālās sistēmas uz Eurodac centrālo sistēmu automātiski pārsūtīt 14. un 15. pantā minētos datus attiecībā visām personām, kuras pārsniegušas atļauto uzturēšanās ilgumu.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Aprēķinot atļautās uzturēšanās ilgumu Šengenas zonā, nebūtu jāņem vērā uzturēšanās dalībvalstīs, kuras vēl pilnībā nepiemēro Šengenas acquis saskaņā ar to attiecīgajiem Pievienošanās aktiem. Minētās dalībvalstis trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos reģistrē IIS. Taču automātiskais kalkulators sistēmā kā daļu no atļautās uzturēšanās ilguma neaprēķina uzturēšanos dalībvalstīs, kuras vēl pilnībā nepiemēro Šengenas acquis.

4.  Aprēķinot atļautās uzturēšanās ilgumu, jāņem vērā uzturēšanās dalībvalstīs, kuras nepiemēro Regulas (ES) 2016/399 III sadaļas noteikumus.

Pamatojums

Excluding a stay in one of these States from the calculation of the authorised length of a stay would lead either to having 5 calculation systems: one for States fully applying the Schengen acquis and 4 for the others not applying it fully. This would lead to considerable unnecessary costs and mean that a TCN could reside on EU territory continuously by moving from a Schengen State to a non-Schengen State. Or having a single calculation system exclusively reserved for those States that fully apply the Schengen acquis, but with the abolition of passport stamp this option would mean that the 4 non-Schengen States would not benefit from the EES and be without any means to calculate the length of stay.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

11. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Uz Eurodac centrālo sistēmu automātiski tiek pārsūtīti 14. un 15. pantā minētie dati attiecībā uz visām personām, kuras pārsniegušas atļauto uzturēšanās ilgumu par vairāk nekā 15 dienām un kuru ieceļošanas/izceļošanas dokumentā nav datu par izceļošanu.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

34. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

eu-LISA atbild par centrālās sistēmas, valsts vienoto saskarņu, komunikācijas infrastruktūras izstrādi un drošā sakaru kanāla izstrādi starp IIS centrālo sistēmu un VIS centrālo sistēmu. Tā arī atbild par 12. pantā minētā tīmekļa pakalpojuma izstrādi saskaņā ar specifikācijām un nosacījumiem, kuri pieņemti saskaņā ar 61. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

eu-LISA atbild par centrālās sistēmas, valsts vienoto saskarņu, komunikācijas infrastruktūras izstrādi un drošā sakaru kanāla izstrādi starp IIS centrālo sistēmu un VIS centrālo sistēmu un starp IIS centrālo sistēmu un Eurodac centrālo sistēmu. Tā arī atbild par 12. pantā minētā tīmekļa pakalpojuma izstrādi saskaņā ar specifikācijām un nosacījumiem, kuri pieņemti saskaņā ar 61. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

34. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

eu-LISA definē plānojumu sistēmas fiziskajai arhitektūrai, tostarp tās komunikācijas infrastruktūrai, kā arī tehniskās specifikācijas un to attīstību attiecībā uz centrālo sistēmu, vienotajām saskarnēm, drošo sakaru kanālu starp IIS centrālo sistēmu un VIS centrālo sistēmu, un komunikācijas infrastruktūru, kuru, ņemot vērā Komisijas labvēlīgu atzinumu, pieņem valde. eu-LISA arī ievieš visus nepieciešamos pielāgojumus VIS, kas izriet no sadarbspējas izveides ar IIS, kā arī no 55. pantā minēto Regulas (EK) Nr. 767/2008 grozījumu īstenošanas.

eu-LISA definē plānojumu sistēmas fiziskajai arhitektūrai, tostarp tās komunikācijas infrastruktūrai, kā arī tehniskās specifikācijas un to attīstību attiecībā uz centrālo sistēmu, vienotajām saskarnēm, drošo sakaru kanālu starp IIS centrālo sistēmu un VIS centrālo sistēmu un starp IIS centrālo sistēmu un Eurodac centrālo sistēmu, un komunikācijas infrastruktūru, kuru, ņemot vērā Komisijas labvēlīgu atzinumu, pieņem valde. eu-LISA arī ievieš visus nepieciešamos pielāgojumus VIS, kas izriet no sadarbspējas izveides ar IIS, kā arī no 55. pantā minēto Regulas (EK) Nr. 767/2008 grozījumu īstenošanas.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

34. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

eu-LISA izstrādā un īsteno valsts centrālo sistēmu, valstu vienotās saskarnes, drošo sakaru kanālu starp IIS centrālo sistēmu un VIS centrālo sistēmu, un komunikāciju infrastruktūru cik vien drīz iespējams pēc šīs regulas stāšanās spēkā un pēc tam, kad Komisija ir pieņēmusi 33. panta paredzētos pasākumus.

eu-LISA izstrādā un īsteno valsts centrālo sistēmu, valstu vienotās saskarnes, drošo sakaru kanālu starp IIS centrālo sistēmu un VIS centrālo sistēmu un starp IIS centrālo sistēmu un Eurodac centrālo sistēmu, un komunikāciju infrastruktūru cik vien drīz iespējams pēc šīs regulas stāšanās spēkā un pēc tam, kad Komisija ir pieņēmusi 33. panta paredzētos pasākumus.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

34. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

eu-LISA atbild par centrālās sistēmas, drošā sakaru kanāla starp IIS centrālo sistēmu un VIS centrālo sistēmu, kā arī valstu vienoto saskarņu darbības pārvaldību. Tā sadarbībā ar dalībvalstīm vienmēr nodrošina labāko pieejamo tehnoloģiju, pamatojoties uz izmaksu lietderīguma analīzi. eu-LISA atbild arī par komunikācijas infrastruktūras starp centrālo sistēmu un valstu vienotajām saskarnēm darbības pārvaldību un par 12. pantā minēto tīmekļa pakalpojumu.

eu-LISA atbild par centrālās sistēmas, drošā sakaru kanāla starp IIS centrālo sistēmu un VIS centrālo sistēmu un starp IIS centrālo sistēmu un Eurodac centrālo sistēmu, kā arī par valstu vienoto saskarņu darbības pārvaldību. Tā sadarbībā ar dalībvalstīm vienmēr nodrošina labāko pieejamo tehnoloģiju, pamatojoties uz izmaksu lietderīguma analīzi. eu-LISA atbild arī par komunikācijas infrastruktūras starp centrālo sistēmu un valstu vienotajām saskarnēm darbības pārvaldību un par 12. pantā minēto tīmekļa pakalpojumu.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

34.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

34.a pants

 

Krīzes pārvarēšanas mehānisms

 

Komisija un dalībvalstis izveido krīzes pārvarēšanas mehānismu, kurš jāizmanto gadījumā, kad kāda dalībvalsts saskaras ar organizatoriskām un finansiālām grūtībām. Šis mehānisms nodrošina, ka valstu sistēmu attīstība un integrācija, projektu plānošanas pabeigšana, sadarbspēja ar VIS un SIS centrālajām sistēmām un šīs regulas īstenošana tiek sasniegta vienlaicīgi un savlaicīgi. Turklāt tas nodrošina, ka visas dalībvalstis pilnībā piedalās sistēmā.

Pamatojums

Lai nodrošinātu neierobežotu darbību, ir ļoti svarīgi, ka sistēmu var izmantot visas dalībvalstis neatkarīgi no sava finansiālā stāvokļa.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

34.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

34.b pants

 

Neskarot 58. pantu, Komisija nodrošina, ka ikvienai dalībvalstij tiek sniegts pietiekams finansiālais atbalsts, lai integrētu esošās valstu robežu infrastruktūras IIS, izmantojot valsts vienotās saskarnes. Šāds finansiālais atbalsts sedz visas valsts integrācijas izmaksas un ar šīs regulas īstenošanu saistītos izdevumus un ir proporcionāls katras dalībvalsts individuālajām administratīvajām vajadzībām.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

58. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Izdevumus, kas saistīti ar centrālās sistēmas, komunikācijas infrastruktūras un valsts vienotās saskarnes izveidi un darbību, sedz no Savienības vispārējā budžeta.

1.  Izdevumus, kas saistīti ar centrālās sistēmas, komunikācijas infrastruktūras un valsts vienotās saskarnes izveidi un darbību, sedz no Savienības vispārējā budžeta. Pirms iepirkuma procedūras sākšanas Komisija veic precīzu analīzi par tehniskajām prasībām attiecībā uz jau pastāvošo nacionālo sistēmu integrāciju, par tehniskajiem standartiem, par prasībām attiecībā uz saturu un IIS pieejamību.

Pamatojums

Robežkontroles digitalizācija aizvien pieaug valsts līmenī ES un trešās valstīs. Eiropas Savienības 11 dalībvalstīs, kas ir Šengenas līguma dalībnieces, kā arī Bulgārijā, Rumānijā un Apvienotajā Karalistē darbojas ieceļošanas/izceļošanas sistēmai līdzīgas sistēmas, kas parasti aprobežojas tikai ar dažām lidostām. Tomēr pieredze ar citu lielapjoma IT sistēmu izstrādi ES līmenī, piemēram, SIS II un VIS sistēmu izstrādi, atklāja, ka šīs iniciatīvas pieredzēja izmaksu pieaugumu. Tāpēc ir ļoti svarīgi iepriekš noskaidrot pēc iespējas precīzi izmaksas, lai līdz minimumam samazinātu izmaksu pārsniegšanas risku.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

64. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Līdz [sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā – Publikāciju birojs tiek lūgts aizstāt ar faktisko datumu] un turpmāk ik pēc sešiem mēnešiem IIS izstrādes laikā eu-LISA iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par stāvokli centrālās sistēmas, vienoto saskarņu un komunikācijas infrastruktūras starp centrālo sistēmu un vienotajām saskarnēm izstrādē. Tiklīdz izstrāde ir pabeigta, Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu, kurā sīki izskaidrots, kā tika sasniegti mērķi, jo īpaši saistībā ar plānošanu un izmaksām, kā arī pamatotas jebkādas atšķirības.

2.  Līdz [sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā – Publikāciju birojs tiek lūgts aizstāt ar faktisko datumu] un turpmāk ik pēc sešiem mēnešiem IIS izstrādes laikā eu-LISA iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par stāvokli centrālās sistēmas, vienoto saskarņu un komunikācijas infrastruktūras starp centrālo sistēmu un vienotajām saskarnēm izstrādē. Ziņojumā iekļauj pārskatu par budžeta un izmaksu attīstību ar sīki izstrādātu tehnisko un finanšu novērtējumu, precīzu informāciju par izmaksu pieaugumu un izmaiņām projekta prasībās un šo atšķirību iemeslus. Ja iedarbina krīzes pārvarēšanas mehānismu, ziņojumā norāda iemeslus un sekas. Tiklīdz izstrāde ir pabeigta, Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu, kurā sīki izskaidrots, kā tika sasniegti mērķi, jo īpaši saistībā ar plānošanu un izmaksām, kā arī pamatotas jebkādas atšķirības.

Pamatojums

Pieredze ar citu lielapjoma IT sistēmu izstrādi ES līmenī, piemēram, SIS II un VIS sistēmu izstrādi, atklāja, ka šīs iniciatīvas pieredzēja ilgu kavēšanos un izmaksu pieaugumu. Lai nodrošinātu pilnīgu parlamentāro uzraudzību un pārskatu par procesu un lai līdz minimumam samazinātu risku saistībā ar izmaksu pārsniegšanu un izpildes kavēšanos, tiek ierosināts, lai eu.LISA ziņojumā IIS izstrādes posmā Eiropas Parlamentam un Padomei iekļautu obligātu atjauninātu informāciju par budžeta un izmaksu norisēm.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

64. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Trīs gadus pēc IIS darbības sākuma un turpmāk ik pēc četriem gadiem Komisija sagatavo IIS vispārēju novērtējumu. Šajā vispārējā novērtējumā ietver analīzi par sasniegtajiem rezultātiem, tos salīdzinot ar mērķiem, un ietekmi uz pamattiesībām, kā arī izvērtējumu par pamatojuma turpmāku derīgumu, regulas piemērošanu, IIS drošību un jebkādu ietekmi uz turpmākām darbībām, un sniedz jebkādus nepieciešamos ieteikumus. Komisija novērtējuma ziņojumu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Trīs gadus pēc IIS darbības sākuma un turpmāk ik pēc četriem gadiem Komisija sagatavo IIS vispārēju novērtējumu. Šajā vispārējā novērtējumā ietver analīzi par sasniegtajiem rezultātiem, tos salīdzinot ar mērķiem, un ietekmi uz pamattiesībām, kā arī izvērtējumu par pamatojuma turpmāku derīgumu, regulas piemērošanu, IIS drošību un jebkādu ietekmi, jo paši budžeta ietekmi, uz turpmākām darbībām, un sniedz jebkādus nepieciešamos ieteikumus. Komisija novērtējuma ziņojumu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

Pamatojums

Lai nodrošinātu pilnīgu parlamentāro uzraudzību, budžeta plānošanu un pārraudzību un lai konstatētu iespējamās izmaiņas, kas ietekmē budžetu, cik ātri vien iespējams, tiek ierosināts, ka vispārējā novērtējumā ietver pārskatu par iespējamo turpmāko darbību ietekmi uz budžetu.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) izveide, lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumus, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos

Atsauces

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

9.5.2016

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Monika Hohlmeier

25.4.2016

Pieņemšanas datums

8.12.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

11

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Monika Vana, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Valentinas Mazuronis, József Nagy, Claudia Schmidt

.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) izveide, lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumus, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos

Atsauces

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

6.4.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

9.5.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

20.4.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

24.5.2016

8.12.2016

27.2.2017

 

Pieņemšanas datums

27.2.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

38

7

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Christel Schaldemose, Martina Werner

Iesniegšanas datums

8.3.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

PPE

Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer, Martina Werner

7

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

0

ECR

Daniel Dalton

Simbolu atšifrējums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums