Postup : 2016/0106(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0057/2017

Predkladané texty :

A8-0057/2017

Rozpravy :

PV 25/10/2017 - 3
CRE 25/10/2017 - 3

Hlasovanie :

PV 25/10/2017 - 7.5
CRE 25/10/2017 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0411

SPRÁVA     ***I
PDF 1360kWORD 202k
8.3.2017
PE 592.408v03-00 A8-0057/2017

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe a odopretí vstupu v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov Európskej únie a ktorým sa stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008 a nariadenie (EÚ) č. 1077/2011

(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 MENŠINOVÉ STANOVISKO
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe a odopretí vstupu v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov Európskej únie a ktorým sa stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008 a nariadenie (EÚ) č. 1077/2011

(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0194),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 77 ods. 2 písm. b) a d), článok 87 ods. 2 písm. a) a článok 88 ods. 22 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0135/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 21. septembra 2016(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre rozpočet (A8-0057/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  V záujme ďalšieho zlepšovania riadenia vonkajších hraníc a najmä v záujme overovania dodržiavania ustanovení o povolenej dĺžke pobytu v schengenskom priestore by sa mal zriadiť systém, do ktorého sa bude elektronicky zaznamenávať čas a miesto vstupu a výstupu štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorým bol povolený krátkodobý pobyt v schengenskom priestore, a ktorý bude vypočítavať dĺžku trvania ich povoleného pobytu.

Odôvodnenie

Malo by sa pridať odôvodnenie, v ktorom sa uvedú všeobecné dôvody zriadenia systému EES.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Je potrebné špecifikovať ciele systému vstup/výstup a jeho technickú štruktúru, stanoviť pravidlá týkajúce sa jeho prevádzky a používania a vymedziť úlohy systému, kategórie údajov, ktoré sa do systému budú vkladať, účely, na ktoré sa údaje budú vkladať, kritériá ich vkladania, orgány oprávnené na prístup k údajom a ďalšie pravidlá týkajúce sa spracovania údajov a ochrany osobných údajov.

(7)  Je potrebné špecifikovať ciele systému vstup/výstup, kategórie údajov, ktoré sa do systému budú vkladať, kritériá ich vkladania, orgány oprávnené na prístup k údajom, ďalšie pravidlá týkajúce sa spracovania údajov a ochrany osobných údajov, ako aj technickú architektúru systému a pravidlá týkajúce sa jeho prevádzky, používania a interoperability s inými informačnými systémami. Takisto je potrebné vymedziť zodpovednosti za systém.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Mali by sa stanoviť presné pravidlá týkajúce sa zodpovednosti za vytvorenie a prevádzku systému vstup/výstup a povinností členských štátov, pokiaľ ide o pripojenie do systému vstup/výstup. Členské štáty by mali mať možnosť použiť zdroje dostupné prostredníctvom ich vnútroštátnych programov v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť na vývoj a prevádzku systému vstup/výstup na vnútroštátnej úrovni. Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/20111a by mala byť zodpovedná za vytvorenie a prevádzkové riadenie centrálneho systému vstup/výstup v súlade s týmto nariadením a príslušné ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

 

__________

 

1a  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Cieľom systému vstup/výstup by malo byť zlepšenie riadenia vonkajších hraníc, zabránenie neregulárnemu prisťahovalectvu a uľahčenie riadenia migračných tokov. Systém vstup/výstup by mal − najmä, a keď je to relevantné ˗ prispieť k identifikácii každej osoby, ktorá nespĺňa alebo prestala spĺňať podmienky týkajúce sa dĺžky pobytu na území členských štátov.

(9)  Cieľom systému vstup/výstup by malo byť zlepšenie riadenia vonkajších hraníc, zabránenie neregulárnemu prisťahovalectvu a uľahčenie riadenia migračných tokov. Systém vstup/výstup by mal − najmä, a keď je to relevantné prispieť k identifikácii každej osoby, ktorá nespĺňa alebo prestala spĺňať podmienky týkajúce sa dĺžky povoleného pobytu na území členských štátov. Okrem toho by systém vstup/výstup mal prispievať k predchádzaniu teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovaniu a vyšetrovaniu.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Systém vstup/výstup by mal byť zložený z centrálneho systému, ktorý prevádzkuje počítačovú centrálnu databázu biometrických a alfanumerických údajov, jednotného národného rozhrania v každom členskom štáte, bezpečného komunikačného kanála medzi centrálnym systémom vstup/výstup a centrálnym vízovým informačným systémom (centrálnym systémom VIS) vízového informačného systému (VIS), ktorý bol vytvorený rozhodnutím Rady 2004/512/ES1a, a bezpečnej a šifrovanej komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom a jednotnými národnými rozhraniami. Každý členský štát by mal bezpečne pripojiť svoje národné pohraničné infraštruktúry k jednotnému národnému rozhraniu. Aby si štátni príslušníci a dopravcovia tretích krajín mohli kedykoľvek overiť zostávajúcu dĺžku povoleného pobytu, mala by sa zaviesť webová služba. Počas vývoja webovej služby by sa mali uskutočňovať konzultácie s príslušnými zainteresovanými subjektmi.

 

_______________

 

1a Rozhodnutie Rady 2004/512/ES z 8. júna 2004, ktorým sa vytvára vízový informačný systém (VIS) (Ú. v. EÚ L 213, 15.6.2004, s. 5).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9b)  Interoperabilita medzi systémom vstup/výstup a VIS by sa mala vytvoriť pomocou priameho komunikačného kanála medzi centrálnym systémom VIS a centrálnym systémom vstup/výstup, aby pohraničné orgány mohli používať systém vstup/výstup na nahliadnutie do systému VIS s cieľom získať údaje súvisiace s vízami na vytvorenie alebo aktualizáciu individuálnej zložky, aby tieto orgány mohli na vonkajších hraniciach overiť platnosť víza a totožnosť držiteľa víza pomocou odtlačkov prstov priamo vo VIS a aby mohli overiť totožnosť štátnych príslušníkov tretích krajín oslobodených od vízovej povinnosti na základe odtlačkov prstov vo VIS. Interoperabilita by mala takisto umožniť pohraničným orgánom používajúcim VIS priamo nahliadnuť do systému vstup/výstup z VIS na účely posúdenia žiadostí o udelenie víza a prijímania rozhodnutí týkajúcich sa týchto žiadostí a mala by vízovým orgánom umožniť aktualizovať údaje súvisiace s vízami v systéme vstup/výstup v prípade, že sa vízum zruší, odvolá alebo predĺži. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/20081a by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

 

_________

 

1a  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS) (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 60).

Odôvodnenie

Zmenené poradie odôvodnení tak, aby odrážalo poradie článkov. Pôvodné odôvodnenie 13 sa nemení.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9c)  V záujme štrukturálneho zlepšenia architektúry správy údajov Únie v oblasti kontroly hraníc a bezpečnosti predstavila Komisia v oznámení zo 6. apríla 2016 s názvom Silnejšie a inteligentnejšie informačné systémy pre hranice a bezpečnosť postup zameraný na interoperabilitu informačných systémov. Expertná skupina na vysokej úrovni pre informačné systémy a interoperabilitu, ktorej vytvorenie sa uvádza v oznámení, by svoje výsledky mala predstaviť na jar 2017. Dané výsledky by mohli byť dôležité pre ďalší rozvoj systému vstup/výstup a Komisia sa vyzýva, aby v príslušných prípadoch navrhla vhodné opatrenia týkajúce sa tohto systému.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 d (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9d)  V tomto nariadení by sa mali vymedziť orgány členských štátov, ktoré môžu byť oprávnené na prístup do systému vstup/výstup s cieľom vkladať, meniť, vymazávať údaje alebo nahliadať do údajov na osobitné účely systému vstup/výstup a v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh.

Odôvodnenie

Zmenené poradie odôvodnení tak, aby odrážalo poradie článkov. Pôvodné odôvodnenie 14 sa nemení.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 e (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9e)  Akékoľvek spracovávanie údajov systému vstup/výstup by malo byť primerané sledovaným cieľom a nevyhnutné na splnenie úloh príslušných orgánov. Pri využívaní tohto systému by príslušné orgány mali zabezpečiť, aby sa rešpektovala ľudská dôstojnosť a nedotknuteľnosť osoby, ktorej údaje sa požadujú, a aby osoby neboli diskriminované na základe pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických čŕt, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Na splnenie týchto cieľov by sa v rámci systému vstup/výstup mali spracúvať alfanumerické údaje a biometrické údaje (odtlačky prstov a podoba tváre). Používanie biometrických údajov, napriek vplyvu na súkromie cestujúcich, je oprávnené z dvoch dôvodov. Po prvé, biometrické údaje sú spoľahlivou metódou na identifikáciu štátnych príslušníkov tretích krajín na území členských štátov bez cestovných dokladov alebo iných dokladov preukazujúcich ich totožnosť − čo je bežné pri neregulárnych migrantoch. Po druhé, biometrické údaje zabezpečujú spoľahlivejšie porovnanie údajov o vstupe a výstupe legálne cestujúcich osôb. Ak sa používajú podoby tváre v kombinácii s daktyloskopickými údajmi, umožňuje sa zníženie počtu zaznamenaných odtlačkov prstov a zároveň sa umožňuje rovnaký výsledok z hľadiska presnosti identifikácie.

(10)  V rámci systému vstup/výstup by sa mali zhromažďovať a spracúvať alfanumerické údaje a biometrické údaje (odtlačky prstov a podoba tváre) predovšetkým s cieľom zlepšiť riadenie vonkajších hraníc, zabrániť neregulárnemu prisťahovalectvu a uľahčiť riadenie migračných tokov. Osobné údaje zhromaždené v systéme vstup/výstup možno ďalej spracúvať v záujme prispenia k predchádzaniu teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovaniu a vyšetrovaniu len za podmienok stanovených v tomto nariadení. Používanie biometrických údajov, napriek vplyvu na súkromie cestujúcich, je oprávnené z dvoch dôvodov. Po prvé, biometrické údaje sú spoľahlivou metódou na identifikáciu štátnych príslušníkov tretích krajín na území členských štátov bez cestovných dokladov alebo iných dokladov preukazujúcich ich totožnosť − čo je bežné pri neregulárnych migrantoch. Po druhé, biometrické údaje zabezpečujú spoľahlivejšie porovnanie údajov o vstupe a výstupe legálne cestujúcich osôb. Ak sa používajú podoby tváre v kombinácii s daktyloskopickými údajmi, umožňuje sa zníženie počtu zaznamenaných odtlačkov prstov a zároveň sa umožňuje rovnaký výsledok z hľadiska presnosti identifikácie.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Aby sa umožnilo presné overenie a presná identifikácia (zabezpečujúce, že štátny príslušník tretej krajiny už nie je zaznamenaný s inou totožnosťou alebo s iným cestovným dokladom) a aby sa zaručilo, že za každých okolnosti budú k dispozícii dostatočné údaje, mali by sa do systému vstup/výstup zaznamenať štyri odtlačky prstov štátnych príslušníkov tretích krajín oslobodených od vízovej povinnosti, ak je to fyzicky možné. Kontrola odtlačkov prstov držiteľov víza sa bude vykonávať vo vízovom informačnom systéme (VIS) zriadenom rozhodnutím Rady 2004/512/ES4. V systéme vstup/výstup by sa mala zaznamenať podoba tváre štátnych príslušníkov tretích krajín oslobodených od vízovej povinnosti, ako aj štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú držiteľmi víza, a mala by sa používať ako hlavný biometrický znak na overenie totožnosti štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí boli predtým zaznamenaní v systéme vstup/výstup, pokiaľ ich individuálna zložka nebola vymazaná. Toto overenie by sa prípadne malo vykonať s použitím odtlačkov prstov.

(11)  Aby sa umožnilo presné overenie a presná identifikácia (zabezpečujúce, že štátny príslušník tretej krajiny už nie je zaznamenaný s inou totožnosťou alebo s iným cestovným dokladom) a aby sa zaručilo, že budú k dispozícii dostatočné údaje na dosiahnutie cieľov systému vstup/výstup, mali by sa do systému vstup/výstup zaznamenať štyri odtlačky prstov štátnych príslušníkov tretích krajín oslobodených od vízovej povinnosti, ak je to fyzicky možné. Kontrola odtlačkov prstov držiteľov víza sa bude vykonávať vo VIS. V systéme vstup/výstup by sa mala zaznamenať podoba tváre štátnych príslušníkov tretích krajín oslobodených od vízovej povinnosti, ako aj štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú držiteľmi víza, a mala by sa používať ako hlavný biometrický znak na overenie totožnosti štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí boli predtým zaznamenaní v systéme vstup/výstup, pokiaľ ich individuálna zložka nebola vymazaná. Toto overenie by sa prípadne malo vykonať s použitím odtlačkov prstov.

__________

__________

4  Rozhodnutie Rady 2004/512/ES z 8. júna 2004, ktorým sa vytvára vízový informačný systém (VIS) (Ú. v. EÚ L 213, 15.6.2004, s. 5).

 

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Systém vstup/výstup by mal byť zložený z centrálneho systému, ktorý bude prevádzkovať počítačovú centrálnu databázu biometrických a alfanumerických údajov, jednotného národného rozhrania v každom členskom štáte, bezpečného komunikačného kanála medzi centrálnym systémom vstup/výstup a centrálnym systémom VIS a komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom a jednotnými národnými rozhraniami. Každý členský štát by mal pripojiť svoje národné pohraničné infraštruktúry k jednotnému národnému rozhraniu.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie sa presunulo.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Interoperabilita medzi systémom vstup/výstup a VIS by sa mala vytvoriť pomocou priameho komunikačného kanála medzi centrálnymi systémami, aby pohraničné orgány mohli používať systém vstup/výstup na nahliadnutie do systému VIS s cieľom získať údaje súvisiace s vízami na vytvorenie alebo aktualizáciu individuálnej zložky; aby pohraničné orgány mohli na vonkajších hraniciach overiť platnosť víza a totožnosť držiteľa víza pomocou odtlačkov prstov priamo vo VIS a aby pohraničné orgány mohli overiť totožnosť štátnych príslušníkov tretích krajín oslobodených od vízovej povinnosti na základe odtlačkov prstov vo VIS. Interoperabilita by mala takisto umožniť pohraničným orgánom používajúcim VIS priamo nahliadnuť do systému vstup/výstup z VIS na účely posúdenia žiadostí o udelenie víza a prijímania rozhodnutí týkajúcich sa týchto žiadostí, a mala by vízovým orgánom umožniť aktualizovať údaje súvisiace s vízami v systéme vstup/výstup v prípade, že je vízum zrušené, odvolané alebo predĺžené. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008/ES by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie sa presunulo.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  V tomto nariadení by sa mali vymedziť orgány členských štátov, ktoré môžu byť oprávnené na prístup do systému vstup/výstup s cieľom vkladať, meniť, vymazávať údaje alebo nahliadať do údajov na osobitné účely systému vstup/výstup a v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie sa presunulo.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Akékoľvek spracovávanie údajov systému vstup/výstup by malo byť primerané sledovaným cieľom a nevyhnutné na splnenie úloh príslušných orgánov. Príslušné orgány v súvislosti s používaním tohto systému zabezpečia, aby sa rešpektovala ľudská dôstojnosť a integrita príslušnej osoby, ktorej údaje sa požadujú, a aby osoby neboli diskriminované na základe pohlavia, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických čŕt, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie sa presunulo.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  V boji proti teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom je pre orgány presadzovania práva, ak majú plniť svoje úlohy, nevyhnutné, aby mali k dispozícii najaktuálnejšie informácie. Už sa preukázala užitočnosť prístupu k údajom VIS na účely presadzovania práva pri identifikácii ľudí, ktorí zomreli násilnou smrťou alebo pri pomoci vyšetrovateľom v dosahovaní značného pokroku v prípadoch súvisiacich s obchodovaním s ľuďmi, terorizmom alebo obchodovaním s drogami. Prístup k informáciám, ktoré obsahuje systém vstup/výstup, je potrebný na účely predchádzania teroristickým trestným činom uvedeným v rámcovom rozhodnutí Rady 2002/475/SVV6 alebo iným závažným trestným činom uvedeným v rámcovom rozhodnutí Rady 2002/584/SVV7, ich odhaľovania alebo vyšetrovania. Údaje generované systémom vstup/výstup môžu byť použité ako nástroj na overenie totožnosti v prípadoch, keď štátny príslušník tretej krajiny zničil svoje doklady, ako aj v prípadoch, keď orgány presadzovania práva vyšetrujú trestný čin s použitím odtlačkov prstov alebo podoby tváre a chcú zistiť totožnosť. Môže sa používať aj ako spravodajský nástroj v trestnoprávnej oblasti na získanie dôkazov zistením cestovných trás osoby podozrivej zo spáchania trestného činu alebo obete trestného činu. Z toho dôvodu by údaje systému vstup/výstup mali byť pri splnení podmienok stanovených v tomto rozhodnutí dostupné pre určené orgány členských štátov a Európsky policajný úrad (ďalej len „Europol“).

(16)  V boji proti teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom je nevyhnutné, aby mali určené orgány presadzovania práva, ak majú plniť svoje úlohy, k dispozícii najaktuálnejšie informácie. Už sa preukázala užitočnosť prístupu k údajom VIS na účely presadzovania práva pri identifikácii ľudí, ktorí zomreli násilnou smrťou alebo pri pomoci vyšetrovateľom v dosahovaní značného pokroku v prípadoch súvisiacich s obchodovaním s ľuďmi, terorizmom alebo obchodovaním s drogami. Prístup k informáciám, ktoré obsahuje systém vstup/výstup, je potrebný na účely predchádzania teroristickým trestným činom uvedeným v rámcovom rozhodnutí Rady 2002/475/SVV6 alebo iným závažným trestným činom uvedeným v rámcovom rozhodnutí Rady 2002/584/SVV7, ich odhaľovania alebo vyšetrovania. Údaje generované systémom vstup/výstup môžu byť použité ako nástroj na overenie totožnosti v prípadoch, keď štátny príslušník tretej krajiny zničil svoje doklady, ako aj v prípadoch, keď orgány presadzovania práva vyšetrujú trestný čin s použitím odtlačkov prstov alebo podoby tváre a chcú zistiť totožnosť. Môžu sa používať aj ako nástroj na získanie dôkazov zistením cestovných trás osoby podozrivej zo spáchania trestného činu alebo obete trestného činu. Z toho dôvodu by údaje systému vstup/výstup mali byť pri splnení podmienok stanovených v tomto rozhodnutí dostupné pre určené orgány členských štátov a Európsky policajný úrad (ďalej len „Europol“). Z hľadiska presadzovania práva a s cieľom predchádzať teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, odhaľovať ich a vyšetrovať je vyhľadávanie v databáze primerané, ak existuje nadradený záujem verejnej bezpečnosti. Akékoľvek vyhľadávanie musí byť riadne odôvodnené a primerané vzhľadom na uvedený záujem.

___________

___________

6  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 6).

6  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 6).

7  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1).

7  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Europol okrem toho plní kľúčovú úlohu v rámci spolupráce orgánov členských štátov v oblasti vyšetrovania cezhraničnej trestnej činnosti tým, že podporuje predchádzanie trestnej činnosti, jej analýzu a vyšetrovania v rámci celej Únie. Aj Europol by preto mal mať prístup do systému vstup/výstup v rámci plnenia svojich úloh a v súlade s rozhodnutím Rady 2009/371/SVV. 8

(17)  Europol okrem toho plní kľúčovú úlohu v rámci spolupráce orgánov členských štátov v oblasti vyšetrovania cezhraničnej trestnej činnosti tým, že podporuje predchádzanie trestnej činnosti, jej analýzu a vyšetrovania v rámci celej Únie. Aj Europol by preto mal mať prístup do systému vstup/výstup v rámci plnenia svojich úloh a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/7948. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov by mal monitorovať spracúvanie údajov Europolom a zabezpečiť plný súlad s príslušnými predpismi o ochrane údajov.

___________________

___________________

8  Rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol) (Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37).

8  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53).

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Porovnanie údajov na základe latentných odtlačkov prstov, ktoré predstavujú daktyloskopickú stopu nájdenú na mieste činu, je v oblasti policajnej spolupráce zásadné. Možnosť porovnať latentné odtlačky prstov s daktyloskopickými údajmi uloženými v systéme vstup/výstup v prípadoch, keď existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že páchateľ alebo obeť môžu byť zaznamenaní v systéme vstup/výstup, by orgánom presadzovania práva členských štátov mala poskytnúť veľmi cenný nástroj v oblasti predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania alebo vyšetrovania, napríklad keď jediným dôkazom na mieste trestného činu sú latentné odtlačky prstov.

(19)  Porovnanie údajov na základe latentných odtlačkov prstov, ktoré predstavujú daktyloskopickú stopu nájdenú na mieste činu, je v oblasti policajnej spolupráce zásadné. Možnosť porovnať latentné odtlačky prstov s daktyloskopickými údajmi uloženými v systéme vstup/výstup v prípadoch, keď existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že páchateľ alebo obeť môžu byť zaznamenaní v systéme vstup/výstup, je pre orgány presadzovania práva členských štátov nevyhnutná na predchádzanie teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovanie alebo vyšetrovanie, napríklad keď jediným dôkazom na mieste trestného činu sú latentné odtlačky prstov.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24a)  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby pohraničná stráž mala prístup do databázy Interpolu s údajmi o odcudzených a stratených cestovných dokladoch a do príslušných vnútroštátnych databáz a databáz Únie. Mali by takisto zabezpečiť, aby pohraničná stráž naplno využívala svoje právo prístupu do týchto databáz pri registrácii cestujúcich z tretích krajín, ktorí prichádzajú na územie Únie alebo z tohto územia odchádzajú.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Osobné údaje by sa v systéme vstup/výstup nemali uchovávať dlhšie, než je nevyhnutné na účely systému vstup/výstup. Je vhodné uchovávať údaje týkajúce sa štátnych príslušníkov tretích krajín päť rokov na účely riadenia hraníc s cieľom predísť potrebe, aby štátni príslušníci tretích krajín museli znovu opätovne vkladať údaje do systému vstup/výstup pred uplynutím daného obdobia. V prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občana Únie, na ktorých sa vzťahuje smernica 2004/38/ES10, alebo štátneho príslušníka tretej krajiny požívajúceho právo na voľný pohyb v súlade s právom Únie, ktorí nie sú držiteľmi pobytového preukazu podľa smernice 2004/38/ES, je primerané uchovávať každý prepojený záznam o vstupe/výstupe počas obdobia maximálne jedného roka po poslednom výstupe takejto osoby.

(25)  Osobné údaje by sa v systéme vstup/výstup nemali uchovávať dlhšie, než je vyslovene nevyhnutné na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú. Údaje týkajúce sa štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí systém vstup/výstup legálne využili, a štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol odopretý vstup na krátkodobý pobyt (alebo na pobyt na základe okružného víza), stačí uchovávať dva roky na účely riadenia hraníc s cieľom predísť potrebe, aby štátni príslušníci tretích krajín museli znovu opätovne vkladať údaje do systému vstup/výstup pred uplynutím daného obdobia. Dvojročné obdobie uchovávania údajov zníži frekvenciu opätovného vkladania údajov a bude prospešné pre všetkých cestujúcich, pretože sa zníži priemerný čas potrebný na prekročenie hraníc i čakacia lehota na hraničných priechodoch. Skutočnosť, že cestujúci, ktorí už sú zaznamenaní v systéme vstup/výstup, nebudú musieť opätovne vkladať svoje údaje pred uplynutím tohto dvojročného obdobia, skráti čakaciu lehotu na hraničnom priechode aj pre cestujúceho, ktorý vstupuje do schengenského priestoru len raz. Uvedené dvojročné obdobie uchovávania údajov je tiež nevyhnutné na zjednodušenie prekračovania hraníc používaním urýchľujúcich prvkov a samoobslužných systémov. V prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občana Únie, na ktorých sa vzťahuje smernica 2004/38/ES10, alebo štátneho príslušníka tretej krajiny požívajúceho právo na voľný pohyb v súlade s právom Únie, ktorí nie sú držiteľmi pobytového preukazu podľa smernice 2004/38/ES, je primerané uchovávať každý prepojený záznam o vstupe/výstupe počas obdobia maximálne jedného roka po poslednom výstupe takejto osoby. Po uplynutí príslušného obdobia uchovávania údajov by sa údaje mali automaticky vymazať.

___________

___________

10  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77).

10  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77).

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25a)  V prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí neodišli z územia členských štátov v rámci povolenej dĺžky pobytu, je nevyhnutné štvorročné obdobie uchovávania údajov s cieľom podporiť identifikáciu a postup návratu. Údaje by sa mali automaticky vymazať po štyroch rokoch, pokiaľ nebudú existovať dôvody na ich skorší výmaz.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Päťročné obdobie uchovávania údajov je potrebné, aby mohla pohraničná stráž vykonávať potrebnú analýzu rizík podľa požiadaviek Kódexu schengenských hraníc pred tým, ako cestujúcemu povolí vstup do schengenského priestoru. Spracovanie žiadosti o udelenie víza na konzulárnom úrade si takisto vyžaduje analyzovanie záznamov o minulých cestách žiadateľa na posúdenie použitia predchádzajúcich víz a dodržania podmienok pre pobyt. Zrušenie označovania pasov odtlačkom pečiatky bude nahradené nahliadnutím do systému vstup/výstup. Záznamy o minulých cestách dostupné v systéme by sa preto mali vzťahovať na časové obdobie, ktoré je dostatočné na účely udelenia víza. Päťročné obdobie uchovávania údajov zníži frekvenciu opätovného vkladania údajov a bude prospešné pre všetkých cestujúcich, pretože sa zníži priemerný čas potrebný na prekročenie hraníc, rovnako ako čakacia lehota na hraničných priechodoch. Skutočnosť, že cestujúci, ktorí už sú zaznamenaní v systéme vstup/výstup, nebudú musieť opätovne vkladať svoje údaje, skráti čakaciu lehotu na hranici aj pre cestujúcich, ktorí vstupujú do schengenského priestoru len raz. Toto obdobie uchovávania údajov bude potrebné aj na umožnenie zjednodušenia prekračovania hraníc použitím urýchľujúcich prvkov a samoobslužných systémov. Toto zjednodušenie závisí od údajov zaznamenaných v systéme. Kratšie obdobie uchovávania údajov by malo negatívny vplyv na trvanie hraničných kontrol. Kratšie obdobie uchovávania údajov by takisto zmenšilo skupinu cestujúcich, ktorí môžu využívať toto zjednodušenie, čo by ohrozilo stanovený cieľ systému vstup/výstup, ktorým je zjednodušenie prekračovania hraníc.

(26)  Dvojročné obdobie uchovávania osobných údajov štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí systém vstup/výstup legálne využili, a štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol odopretý vstup na krátkodobý pobyt (alebo na pobyt na základe okružného víza), a štvorročné obdobie uchovávania osobných údajov štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí neodišli z územia členských štátov v rámci povolenej dĺžky pobytu, je nevyhnutné, aby mohla pohraničná stráž vykonávať potrebnú analýzu rizík podľa požiadaviek Kódexu schengenských hraníc pred tým, ako cestujúcemu povolí vstup do schengenského priestoru. Spracovanie žiadostí o udelenie víza na konzulárnom úrade si takisto vyžaduje analyzovanie záznamov o minulých cestách žiadateľa na posúdenie použitia predchádzajúcich víz a toho, či podmienky pre pobyt boli dodržané. Zrušenie označovania pasov odtlačkom pečiatky bude nahradené nahliadnutím do systému vstup/výstup. Záznamy o minulých cestách dostupné v systéme by sa preto mali vzťahovať na časové obdobie, ktoré je dostatočné na účely udelenia víza. Pri vykonávaní analýzy rizík na hraniciach a spracúvaní žiadosti o udelenie víza by sa mali skontrolovať záznamy o minulých cestách štátnych príslušníkov tretích krajín s cieľom určiť, či v minulosti neprekročili maximálnu dĺžku povoleného pobytu. Je teda nevyhnutné uchovávať osobné údaje štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí neodišli z územia členských štátov v rámci povolenej dĺžky pobytu, dlhšie – štvorročné – obdobie v porovnaní s obdobím uchovávania osobných údajov štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí systém vstup/výstup legálne využili, a štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol odopretý vstup na krátkodobý pobyt (alebo na pobyt na základe okružného víza).

Pozmeňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Rovnaké päťročné obdobie uchovávania by bolo potrebné v prípade údajov o osobách, ktoré neodišli z územia členských štátov v rámci povolenej dĺžky pobytu s cieľom podporiť identifikáciu a postup návratu a v prípade osôb, ktorým bol odopretý vstup na krátkodobý pobyt (alebo na pobyt na základe okružného víza). Údaje by sa mali vymazať po uplynutí päťročného obdobia, pokiaľ neexistuje dôvod na ich skorší výmaz.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Mali by sa stanoviť presné pravidlá týkajúce sa zodpovednosti za vytvorenie a prevádzku systému vstup/výstup a povinností členských štátov, pokiaľ ide o pripojenie do systému vstup/výstup. Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 by mala byť zodpovedná za vytvorenie a prevádzkové riadenie centrálneho systému vstup/výstup v súlade s týmto nariadením a príslušné ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie sa presunulo.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Na spracovávanie osobných údajov členskými štátmi v rámci uplatňovania tohto nariadenia sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES12 s výnimkou prípadov, keď takéto spracovávanie uskutočňujú určené alebo overujúce orgány členských štátov na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania alebo vyšetrovania.

(30)  Na spracovávanie osobných údajov členskými štátmi v rámci uplatňovania tohto nariadenia sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67912 s výnimkou prípadov, keď takéto spracovávanie uskutočňujú určené alebo overujúce orgány členských štátov na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania.

___________________

___________________

12  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

12  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. L 119, 4.5.2016, s. 1). 1).

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)   Spracovávanie osobných údajov vykonávané orgánmi členských štátov v súlade s týmto nariadením na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania alebo vyšetrovania by malo podliehať normám ochrany osobných údajov podľa ich vnútroštátneho práva, ktoré je v súlade s rámcovým rozhodnutím Rady 2008/977/SVV13.

(31)  Na spracovávanie osobných údajov príslušnými orgánmi členských štátov na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania podľa tohto nariadenia sa vzťahujú vnútroštátne právne predpisy, nariadenia a správne ustanovenia prijaté podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/68012a.

___________________

___________________

 

12a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

13 Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (Ú. v. EÚ L 350, 30.12.2008, s. 60).

 

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Zákonnosť spracovania osobných údajov členskými štátmi monitorujú nezávislé dozorné orgány zriadené v súlade s článkom 28 smernice 95/46/EHS, kým činnosti inštitúcií a orgánov Únie vykonávané v súvislosti so spracovávaním osobných údajov monitoruje európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zriadený v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a dozorné orgány by pri monitorovaní systému vstup/výstup mali spolupracovať.

(34)  Zákonnosť spracovania osobných údajov členskými štátmi monitorujú nezávislé dozorné orgány zriadené v súlade s článkom 51 nariadenia (EÚ) 2016/679, kým činnosti inštitúcií a orgánov Únie vykonávané v súvislosti so spracovávaním osobných údajov monitoruje európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zriadený v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a dozorné orgány by pri monitorovaní systému vstup/výstup mali spolupracovať.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Vnútroštátne dozorné orgány zriadené v súlade s článkom 25 rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV by mali monitorovať zákonnosť spracovávania osobných údajov členskými štátmi na účely presadzovania práva a vnútroštátne dozorné orgány zriadené v súlade s článkom 33 rozhodnutia 2009/371/SVV by mali monitorovať zákonnosť činností spracovania údajov vykonávaných Europolom.

(35)  Vnútroštátne dozorné orgány zriadené v súlade s článkom 41 smernice (EÚ) 2016/680 by mali monitorovať zákonnosť spracovávania osobných údajov členskými štátmi na účely presadzovania práva.

Odôvodnenie

Monitorovanie zákonnosti spracovávania údajov Europolom patrí podľa článku 43 nariadenia o Europole do právomoci európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, nie do právomoci vnútroštátnych dozorných orgánov.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  „(...) Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov bol konzultovaný v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 a vydal stanovisko ...

(36)  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov bol konzultovaný v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 a vydal stanovisko 21. septembra 2016.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  V návrhu sa stanovujú prísne podmienky prístupu do systému vstup/výstup a potrebné záruky. Stanovujú sa v ňom aj práva jednotlivcov na prístup, opravu, vymazanie a nápravu, a to najmä právo na súdny prostriedok nápravy, a dozor nezávislých verejných orgánov nad operáciami spracovania. V tomto nariadení sa preto rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané Chartou základných práv Európskej únie, konkrétne právo na dôstojnosť (článok 1 charty), zákaz otroctva a nútených prác (článok 5 charty), právo na slobodu a bezpečnosť (článok 6 charty), na rešpektovanie súkromného a rodinného života (článok 7 charty), na ochranu osobných údajov (článok 8 charty), právo na nediskrimináciu (článok 21 charty), práva dieťaťa (článok 24 charty), práva starších ľudí (článok 25 charty), práva osôb so zdravotným postihnutím (článok 26 charty) a právo na účinný prostriedok nápravy (článok 47 charty).

(37)  V návrhu sa stanovujú prísne podmienky prístupu do systému vstup/výstup a potrebné záruky. Stanovujú sa v ňom aj práva jednotlivcov na prístup, opravu, doplnenie, výmaz a nápravu, a to najmä právo na súdny prostriedok nápravy, a dozor nezávislých verejných orgánov nad operáciami spracovania. V tomto nariadení sa preto rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané Chartou základných práv Európskej únie, konkrétne právo na dôstojnosť (článok 1 charty), zákaz otroctva a nútených prác (článok 5 charty), právo na slobodu a bezpečnosť (článok 6 charty), na rešpektovanie súkromného a rodinného života (článok 7 charty), na ochranu osobných údajov (článok 8 charty), právo na nediskrimináciu (článok 21 charty), práva dieťaťa (článok 24 charty), práva starších ľudí (článok 25 charty), práva osôb so zdravotným postihnutím (článok 26 charty) a právo na účinný prostriedok nápravy (článok 47 charty).

Pozmeňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(37a)  Prístup k údajom, ktoré obsahuje systém vstup/výstup, by členské štáty nemali za žiadnych okolnosti využívať na obchádzanie svojich medzinárodných záväzkov podľa Ženevského dohovoru o právnom postavení utečencov z 28. júla 1951 doplneného Newyorským protokolom z 31. januára 1967 a nemal by sa používať na zamietanie bezpečných a účinných legálnych možností vstupu žiadateľov o azyl, ktorí chcú uplatniť svoje práva na medzinárodnú ochranu, na územie Únie.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(39a)  Pri uvedení do prevádzky by sa malo vychádzať z toho, že všetky zvyšné kontroly vnútorných hraníc boli zrušené a všetky súčasné členské štáty schengenského priestoru uplatňujú hlavu III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/3991a. Systém vstup/výstup ako nástroj riadenia hraníc, ktorý zvyšuje účinnosť hraničných kontrol prostredníctvom výpočtu a monitorovania dĺžky povoleného pobytu, by sa preto mal vyvinúť a jeho začlenenie do národných pohraničných infraštruktúr by sa malo pripraviť na základe jedného spoločného priestoru bez kontrol vnútorných hraníc, v rámci ktorého sa osoby budú môcť voľne pohybovať počas vymedzeného obdobia povoleného pobytu.

 

___________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43)  Týmto nariadením, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup, sa nahrádza povinnosť označovať pasy štátnych príslušníkov tretích krajín odtlačkom pečiatky, ktorá sa vzťahuje na všetky pristupujúce členské štáty. Pobyty v členských štátoch, ktoré ešte úplne neuplatňujú schengenské acquis v súlade s ich príslušnými aktmi o pristúpení, by sa nemali vo výpočte povolenej dĺžky pobytu v schengenskom priestore zohľadňovať. Tieto členské štáty by v systéme vstup/výstup mali zaznamenať pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín, ale automatická kalkulačka v systéme ho nezaráta ako súčasť povolenej dĺžky pobytu.

(43)  Týmto nariadením, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup, sa nahrádza povinnosť označovať pasy štátnych príslušníkov tretích krajín odtlačkom pečiatky, ktorá sa vzťahuje na všetky pristupujúce členské štáty.

Pozmeňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(44)  Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie smernice 2004/38/ES.

(44)  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 51

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(51)  Toto nariadenie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisiaci v zmysle článku 3 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2003, článku 4 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2005 a článku 4 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2011,

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Týmto nariadením sa zriaďuje „systém vstup/výstup“ na zaznamenávanie a uchovávanie informácií o dátume, čase a mieste vstupu a výstupu štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov na účely výpočtu dĺžky ich pobytu a na generovanie zápisov pre členské štáty po uplynutí povolenej dĺžky pobytu, ako aj na zaznamenávanie dátumu, času a miesta odopretia vstupu štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorým bol odopretý vstup na krátkodobý pobyt (alebo na pobyt na základe okružného víza), ako aj orgánu členského štátu, ktorý odoprel vstup, a dôvodov odopretia vstupu.

1.  Týmto nariadením sa zriaďuje „systém vstup/výstup“ na zaznamenávanie a uchovávanie informácií o dátume, čase a mieste vstupu a výstupu štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov na účely výpočtu dĺžky ich povoleného pobytu a na generovanie zápisov pre členské štáty po uplynutí povolenej dĺžky pobytu, ako aj na zaznamenávanie dátumu, času a miesta odopretia vstupu štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorým bol odopretý vstup na krátkodobý pobyt (alebo na pobyt na základe okružného víza), ako aj orgánu členského štátu, ktorý odoprel vstup, a dôvodov odopretia vstupu.

Pozmeňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Týmto nariadením sa v kapitole IV takisto stanovujú podmienky, za ktorých sa môže určeným orgánom presadzovania práva členských štátov a Európskemu policajnému úradu (Europol) sprístupniť na nahliadnutie systém vstup/výstup na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania.

2.  Na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania sa týmto nariadením v kapitole IV takisto stanovujú podmienky a obmedzenia, za ktorých sa môže určeným orgánom presadzovania práva členských štátov a Európskemu policajnému úradu (Europol) systém vstup/výstup sprístupniť na nahliadnutie.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  „určené orgány presadzovania práva“ sú orgány zodpovedné za predchádzanie teroristickým činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovanie alebo stíhanie, ktoré určia členské štáty podľa článku 26;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  „krátkodobé vízum“ je povolenie, ktoré vydá členský štát na účely plánovaného pobytu na území členských štátov, ktorého dĺžka nepresahuje 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia;

(8)  „krátkodobé vízum“ je vízum podľa vymedzenia v článku 2 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 810/20091a;

 

___________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) (Ú. v. EÚ L 243, 15.9.2009, s. 1).

Odôvodnenie

Namiesto vymedzenia pojmu „krátkodobé vízum“ sa navrhuje použiť krížový odkaz na vízový kódex.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  „okružné vízum“ je povolenie, ktoré vydá členský štát na účely plánovaného pobytu na území dvoch alebo viacerých členských štátov, ktorého dĺžka nepresahuje 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia, a to za predpokladu, že žiadateľ nemá v úmysle uskutočniť pobyt na území toho istého členského štátu, ktorého dĺžka presahuje 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia;

(9)  „okružné vízum“ je povolenie, ktoré vydá členský štát na účely plánovaného pobytu na území dvoch alebo viacerých členských štátov v trvaní 12 mesiacov v rámci akéhokoľvek 15-mesačného obdobia, a to za predpokladu, že sa žiadateľ nezdržiava viac ako 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia na území toho istého členského štátu;

Odôvodnenie

Toto vymedzenie pojmu okružné vízum je prispôsobené súvisiacej správe výboru LIBE.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 15

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  „daktyloskopické údaje“ sú údaje týkajúce sa odtlačkov prstov ukazováka, prostredníka, prstenníka a malíčka pravej ruky, ak nie sú k dispozícii, tak ľavej ruky, alebo latentné odtlačky prstov;

(15)  „daktyloskopické údaje“ sú údaje týkajúce sa odtlačkov prstov ukazováka, prostredníka, prstenníka a malíčka pravej ruky, ak nie sú k dispozícii, tak ľavej ruky, pričom sú vyhotovené v dostatočnom rozlíšení a kvalite, aby mohli byť použité v automatizovanom biometrickom porovnávaní, alebo latentné odtlačky prstov;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 20

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  „Frontex“ je Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie zriadená nariadením (ES) č. 2007/2004;

(20)  „Frontex“ je Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady () 2016/16241a;;

 

___________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 21

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  „dozorný orgán“ je každý dozorný orgán zriadený v súlade s článkom 28 smernice 95/46/ES;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  „vnútroštátny dozorný orgán“, pokiaľ ide o účely presadzovania práva, je každý dozorný orgán zriadený v súlade s článkom 25 rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  „národný dozorný orgán“ je každý dozorný orgán zriadený v súlade s článkom 33 rozhodnutia 2009/371/SVV;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pojmy vymedzené v článku 2 smernice 95/46/ES majú v tomto nariadení rovnaký význam, ak osobné údaje spracúvajú orgány členských štátov na účely stanovené v článku 5 tohto nariadenia.

2.  Pojmy vymedzené v článku 4 nariadenia (EÚ) 2016/679 majú v tomto nariadení rovnaký význam, ak osobné údaje spracúvajú orgány členských štátov na účely stanovené v článku 5 ods. 1 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pojmy vymedzené v článku 2 rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV majú v tomto nariadení rovnaký význam, ak osobné údaje spracúvajú orgány členských štátov na účely presadzovania práva.

3.  Pojmy vymedzené v článku 3 smernice (EÚ) 2016/680 majú v tomto nariadení rovnaký význam, ak osobné údaje spracúvajú orgány členských štátov na účely presadzovania práva stanovené v článku 5 ods. 1a tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 4 – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Usporiadanie systému vstup/výstup

Vývoj a prevádzkové riadenie systému vstup/výstup

Pozmeňujúci návrh     49

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (ďalej len „eu-LISA“) vyvinie systém vstup/výstup a zabezpečí jeho prevádzkové riadenie vrátane funkcií na spracovávanie biometrických údajov uvedených v článku 14 ods. 1 písm. f) a článku 15.

Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (ďalej len „eu-LISA“) vyvinie systém vstup/výstup a zabezpečí jeho prevádzkové riadenie vrátane funkcií na spracovávanie biometrických údajov uvedených v článku 14 ods. 1 písm. f) a článku 15, ako aj primeranú bezpečnosť.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 5 – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Účel systému vstup/výstup

Ciele systému vstup/výstup

Pozmeňujúci návrh     51

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zaznamenávaním, uchovávaním a poskytovaním prístupu členským štátom k dátumu, času a miestu vstupu a výstupu a odopretiam vstupu štátnym príslušníkom tretích krajín na vonkajších hraniciach systém vstup/výstup:

1.  Zaznamenávaním a uchovávaním údajov o dátume, čase a mieste vstupu a výstupu a odopretí vstupu štátnym príslušníkom tretích krajín na vonkajších hraniciach, ako aj poskytovaním prístupu členským štátom k týmto údajom systém vstup/výstup:

 

 

Pozmeňujúci návrh     52

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  umožňuje identifikáciu a odhalenie osôb, ktoré prekročili povolenú dĺžku pobytu (aj v rámci územia) a umožní príslušným vnútroštátnym orgánom členských štátov prijať primerané opatrenia vrátane zvýšenia možností návratu;

c)  umožňuje identifikáciu a odhalenie osôb, ktoré prekročili povolenú dĺžku pobytu, a umožní príslušným vnútroštátnym orgánom členských štátov prijať primerané opatrenia;

 

 

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  uvoľňuje ľudské zdroje v oblasti kontroly hraníc z vykonávania kontrol, ktoré môžu byť automatizované, a umožňuje lepšie zameranie sa na posudzovanie štátnych príslušníkov tretích krajín;

e)  umožňuje automatizáciu hraničných kontrol štátnych príslušníkov tretích krajín;

Pozmeňujúci návrh     54

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  prispieva k predchádzaniu teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovaniu alebo vyšetrovaniu;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     55

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  umožňuje identifikáciu a zadržanie osôb podozrivých z páchania terorizmu, trestných činov, ako aj obetí prekračujúcich vonkajšie hranice;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     56

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno l

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

l)  umožňuje generovanie informácií o záznamoch o minulých cestách osôb podozrivých z páchania terorizmu, trestných činov, ako aj obetí, na účely vyšetrovaní súvisiacich s terorizmom alebo závažnou trestnou činnosťou.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Zabezpečením prístupu orgánov presadzovania práva v súlade s podmienkami uvedenými v tomto nariadení systém vstup/výstup:

 

a)  prispieva k predchádzaniu teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovaniu alebo vyšetrovaniu;

 

b)  umožňuje identifikáciu a zadržanie osôb podozrivých z páchania terorizmu a trestných činov, ako aj identifikáciu obetí prekračujúcich vonkajšie hranice;

 

c)  umožňuje generovanie informácií o záznamoch o minulých cestách osôb podozrivých z páchania terorizmu a trestných činov, ako aj obetí, na účely vyšetrovaní súvisiacich s terorizmom alebo závažnou trestnou činnosťou.

Pozmeňujúci návrh     58

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  V záujme uľahčenia prekračovania hraníc v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí cestujú často a boli vopred preverení, môžu členské štáty zaviesť vnútroštátne zjednodušujúce programy v súlade s článkom 8e nariadenia 2016/399 a prepojiť ich so systémom vstup/výstup.

 

Systém vstup/výstup umožňuje, aby mali príslušné vnútroštátne orgány uvedené v článku 8e nariadenia (EÚ) 2016/399 prístup k informáciám o predchádzajúcich krátkodobých pobytoch alebo zamietnutých vstupoch na účely preskúmania žiadostí o prístup k vnútroštátnym zjednodušujúcim programom a prijatia rozhodnutí podľa článku 23.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  jednotné národné rozhranie (NUI) v každom členskom štáte založené na spoločných technických špecifikáciách a rovnaké pre všetky členské štáty, ktoré umožňuje pripojenie centrálneho systému k národným pohraničným infraštruktúram v členských štátoch;

b)  jednotné národné rozhranie (NUI) v každom členskom štáte založené na spoločných technických špecifikáciách a rovnaké pre všetky členské štáty, ktoré umožňuje bezpečné pripojenie centrálneho systému k národným pohraničným infraštruktúram v členských štátoch;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  komunikačná infraštruktúra medzi centrálnym systémom a jednotnými národnými rozhraniami.

d)  bezpečná a šifrovaná komunikačná infraštruktúra medzi centrálnym systémom a jednotnými národnými rozhraniami.

 

(Horizontálna zmena: uvedené znenie sa musí uplatniť v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  získať údaje súvisiace s vízami a importovať ich priamo z VIS s cieľom aktualizovať systém vstup/výstup v prípade, že je vízum zrušené, odvolané alebo predĺžené, a to v súlade s článkom 17 tohto nariadenia a článkami 13, 14 a 18a nariadenia (ES) č. 767/2008;

b)  získať údaje súvisiace s vízami a importovať ich priamo z VIS s cieľom aktualizovať záznam v systéme vstup/výstup v prípade, že je vízum zrušené, odvolané alebo predĺžené, a to v súlade s článkom 17 tohto nariadenia a článkami 13, 14 a 18a nariadenia (ES) č. 767/2008;

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  overiť pravosť a platnosť víza alebo overiť, či sú podmienky pre vstup na územie členských štátov v súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) 2016/399 splnené, ako to v súlade s článkom 21 tohto nariadenia a článkom 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 767/2008;

c)  overiť na vonkajších hraniciach pravosť a platnosť víza alebo overiť, či sú podmienky pre vstup na územie členských štátov v súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) 2016/399 splnené, ako to v súlade s článkom 21 tohto nariadenia a článkom 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 767/2008;

Odôvodnenie

Objasnenie znenia.

Pozmeňujúci návrh     63

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Každý príslušný orgán zabezpečí, aby pri využívaní systému vstup/výstup neboli štátni príslušníci tretích krajín diskriminovaní z dôvodu pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a aby sa v plnej miere rešpektovala ľudská dôstojnosť a integrita príslušných osôb. Osobitná pozornosť sa venuje osobitnej situácii detí, starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím. Najmä v prípade uchovávania údajov detí sa musí v prvom rade zohľadniť najlepší záujem dieťaťa.

2.  Každý príslušný orgán zabezpečí, aby pri využívaní systému vstup/výstup neboli štátni príslušníci tretích krajín diskriminovaní z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a aby sa v plnej miere rešpektovala ľudská dôstojnosť a nedotknuteľnosť osôb. Osobitná pozornosť sa venuje osobitnej situácii detí, starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím. Najmä v prípade uchovávania údajov detí sa musí v prvom rade zohľadniť najlepší záujem dieťaťa.

Odôvodnenie

Zladenie s Chartou základných práv.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Príslušníci pohraničnej stráže pri získavaní biometrických údajov pre potreby systému vstup/výstup v plnej miere rešpektujú ľudskú dôstojnosť, najmä v prípade ťažkostí pri zaznamenávaní podoby tváre a odoberaní odtlačkov prstov.

Pozmeňujúci návrh     65

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Pobyty v členských štátoch, ktoré ešte úplne neuplatňujú schengenské acquis v súlade s ich príslušnými aktmi o pristúpení, nie sú zohľadnené vo výpočte dĺžky povoleného pobytu v schengenskom priestore. Tieto členské štáty zaznamenajú pobyty štátnych príslušníkov tretích krajín v systéme vstup/výstup. Automatická kalkulačka v systéme však pobyty v členských štátoch, ktoré ešte úplne neuplatňujú schengenské acquis, nepočíta ako súčasť dĺžky povoleného pobytu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Systém vstup/výstup zahŕňa mechanizmus, ktorý automaticky zistí, ku ktorému záznamu o vstupe/výstupe chýbajú údaje o výstupe bezprostredne po dátume, keď uplynula povolená dĺžka pobytu, a zistí záznamy, v súvislosti s ktorými sa prekročila maximálna povolená dĺžka pobytu.

1.  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh     67

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  V súlade s článkom 31 sú členské štáty automaticky v trojmesačnom predstihu informované o plánovanom vymazaní údajov súvisiacich s osobami, ktoré prekročili povolenú dĺžku pobytu, aby mohli prijať vhodné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Aby si štátni príslušníci tretích krajín mohli kedykoľvek overiť zostávajúcu dĺžku povoleného pobytu, zabezpečený internetový prístup k webovej službe umiestnenej v dvoch technických zariadeniach agentúry eu-LISA umožní týmto štátnym príslušníkom tretích krajín, aby poskytli údaje požadované podľa článku 14 ods. 1 písm. b) spolu s predpokladanými dátumami vstupu a výstupu. Podľa toho im webová služba poskytne odpoveď OK/NOT OK. Webová služba používa samostatnú databázu určenú len na čítanie, ktorá sa každodenne aktualizuje jednosmernou extrakciou minimálneho potrebného čiastkového súboru údajov systému vstup/výstup.

1.  Aby si štátni príslušníci tretích krajín mohli kedykoľvek overiť zostávajúcu dĺžku povoleného pobytu, zabezpečený internetový prístup k webovej službe umiestnenej v dvoch technických zariadeniach agentúry eu-LISA umožní týmto štátnym príslušníkom tretích krajín, aby poskytli údaje požadované podľa článku 14 ods. 1 písm. b) spolu s predpokladanými dátumami vstupu a výstupu. Podľa toho im webová služba poskytne odpoveď OK/NOT OK. Webová služba používa samostatnú databázu určenú len na čítanie, ktorá sa každodenne aktualizuje jednosmernou extrakciou minimálneho potrebného čiastkového súboru údajov systému vstup/výstup. Agentúra eu-LISA je prevádzkovateľ zodpovedný za bezpečnosť webovej služby, bezpečnosť osobných údajov, ktoré obsahuje, a proces extrakcie osobných údajov z centrálneho systému do webovej služby. Vykonáva posúdenie rizika pre bezpečnosť informácií, aby vymedzila osobitné bezpečnostné potreby webovej služby.

Odôvodnenie

Objasnenie, ktoré navrhol EDPS.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Dopravcovia môžu použiť zabezpečený internetový prístup k webovej službe uvedenej v odseku 1 na overenie toho, či štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú držiteľmi víza na jeden vstup alebo víza na dva vstupy, už víza využili. Dopravca poskytne údaje uvedené v článku 14 ods. 1 písm. d). Webová služba na tomto základe poskytne dopravcovi odpoveď OK/NOT OK. Zaslané informácie a doručenú odpoveď môžu dopravcovia uchovávať.

2.  Dopravcovia môžu použiť zabezpečený internetový prístup k webovej službe uvedenej v odseku 1 na overenie toho, či štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú držiteľmi víza na jeden vstup alebo víza na dva vstupy, už víza využili. Dopravca poskytne údaje uvedené v článku 14 ods. 1 písm. d). Webová služba na tomto základe poskytne dopravcovi odpoveď OK/NOT OK. Dopravcovia vytvoria systém autentifikácie na zaistenie toho, aby prístup k webovej službe mal len oprávnený personál. Zaslané informácie a doručenú odpoveď môžu dopravcovia uchovávať najviac 48 hodín, a to výhradne na účely informovania príslušných štátnych príslušníkov tretích krajín, pričom po uplynutí tejto lehoty sa údaje automaticky vymažú.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pohraničné orgány v súlade s článkom 21 overia, či pre daného štátneho príslušníka tretej krajiny bola v systéme vstup/výstup vytvorená predchádzajúca individuálna zložka, a overia aj jeho totožnosť. Ak štátny príslušník tretej krajiny používa samoobslužný systém na predbežné vloženie údajov alebo na vykonanie hraničných kontrol, [nemal by byť tento samoobslužný systém vymedzený alebo vysvetlený?], overenie sa môže vykonať prostredníctvom samoobslužného systému.

1.  Pohraničné orgány v súlade s článkom 21 overia, či pre daného štátneho príslušníka tretej krajiny bola v systéme vstup/výstup vytvorená predchádzajúca individuálna zložka, a overia aj jeho totožnosť. Ak štátny príslušník tretej krajiny používa samoobslužný systém na predbežné vloženie údajov alebo na vykonanie hraničných kontrol, overenie sa môže vykonať prostredníctvom samoobslužného systému.

Pozmeňujúci návrh     71

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prípade, že bola vytvorená predchádzajúca individuálna zložka, pohraničný orgán v prípade potreby aktualizuje údaje individuálnej zložky, vloží záznam o vstupe/výstupe v súvislosti s každým vstupom a výstupom v súlade s článkami 14 a 15 alebo prípadne záznam o odopretí vstupu v súlade s článkom 16. Uvedený záznam sa prepojí s individuálnou zložkou príslušného štátneho príslušníka tretej krajiny. Do individuálnej zložky sa prípadne pridajú údaje uvedené v článku 17 ods. 1 a do záznamu o vstupe/výstupe dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny sa doplnia údaje uvedené v článku 17 ods. 3 a 4. Do individuálnej zložky štátneho príslušníka tretej krajiny sa doplnia rôzne cestovné doklady a totožnosti legitímne používané štátnym príslušníkom tretej krajiny. V prípade, že bola vytvorená predchádzajúca zložka a štátny príslušník tretej krajiny predloží cestovný doklad, ktorý sa odlišuje od predtým zaznamenaného dokladu, aktualizujú sa aj údaje uvedené v článku 14 ods. 1 písm. f), pokiaľ je možné elektronicky získať podobu tváre zaznamenanú na čipe nového cestovného dokladu.

2.  V prípade, že bola vytvorená predchádzajúca individuálna zložka, pohraničný orgán v prípade potreby aktualizuje údaje individuálnej zložky, vloží záznam o vstupe/výstupe v súvislosti s každým vstupom a výstupom v súlade s článkami 14 a 15 alebo prípadne záznam o odopretí vstupu v súlade s článkom 16. Uvedený záznam sa prepojí s individuálnou zložkou príslušného štátneho príslušníka tretej krajiny. Do individuálnej zložky sa prípadne pridajú údaje uvedené v článku 17 ods. 1 a do záznamu o vstupe/výstupe dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny sa doplnia údaje uvedené v článku 17 ods. 3 a 4. Do individuálnej zložky štátneho príslušníka tretej krajiny sa doplnia rôzne cestovné doklady a totožnosti legitímne používané štátnym príslušníkom tretej krajiny. V prípade, že bola vytvorená predchádzajúca zložka a štátny príslušník tretej krajiny predloží platný cestovný doklad, ktorý sa odlišuje od predtým zaznamenaného dokladu, aktualizujú sa aj údaje uvedené v článku 14 ods. 1 písm. f), pokiaľ je možné elektronicky získať podobu tváre zaznamenanú na čipe nového cestovného dokladu.

Pozmeňujúci návrh     72

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak je potrebné vytvoriť alebo aktualizovať údaje určené pre individuálnu zložku držiteľa víza, pohraničné orgány môžu získať a importovať údaje stanovené v článku 14 ods. 1 písm. d), e) a g) priamo z VIS v súlade s článkom 18a nariadenia (ES) č. 767/2008.

3.  Ak je potrebné vytvoriť alebo aktualizovať údaje určené pre individuálnu zložku držiteľa víza, pohraničné orgány môžu získať a importovať údaje stanovené v článku 14 ods. 1 písm. d) g) priamo z VIS v súlade s článkom 18a nariadenia (ES) č. 767/2008.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.   V prípade, že štátny príslušník tretej krajiny používa samoobslužný systém na predbežné vloženie údajov, uplatňuje sa článok 8c nariadenia (EÚ) 2016/399. V takom prípade môže štátny príslušník tretej krajiny predbežne vložiť údaje určené pre individuálnu zložku, alebo prípadne údaje, ktoré treba aktualizovať. Údaje potvrdí pohraničná stráž po prijatí rozhodnutia o povolení alebo odopretí vstupu v súlade s nariadením (EÚ) 2016/399. Overenie stanovené v odseku 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom samoobslužného systému. Údaje stanovené v článku 14 ods. 1 písm. d), e) a g) môžu byť získané a importované priamo z VIS.

5.   V prípade, že štátny príslušník tretej krajiny používa samoobslužný systém na predbežné vloženie údajov, uplatňuje sa článok 8c nariadenia (EÚ) 2016/399. V takom prípade môže štátny príslušník tretej krajiny predbežne vložiť údaje určené pre individuálnu zložku, alebo prípadne údaje, ktoré treba aktualizovať. Údaje potvrdí pohraničná stráž po prijatí rozhodnutia o povolení alebo odopretí vstupu v súlade s nariadením (EÚ) 2016/399. Overenie stanovené v odseku 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom samoobslužného systému. Údaje stanovené v článku 14 ods. 1 písm. d) g) môžu byť získané a importované priamo z VIS.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 14 – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Osobné údaje držiteľov víz

Osobné údaje štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje vízová povinnosť pri prekračovaní vonkajších hraníc

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pohraničný orgán vytvorí individuálnu zložku štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je držiteľom víza, tak, že vloží tieto údaje:

1.  Pohraničný orgán vytvorí individuálnu zložku štátneho príslušníka tretej krajiny, na ktorého sa pri prekračovaní vonkajších hraníc vzťahuje vízová povinnosť, tak, že vloží tieto údaje:

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  typ a číslo cestovného dokladu alebo dokladov a trojmiestny kód krajiny, v ktorej bol(-i) cestovný(-é) doklad(-y) vydaný(-é);

b)  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Odôvodnenie

Objasnenie znenia.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)   podoba tváre, pokiaľ možno získaná elektronicky z elektronicky strojovo čitateľných cestovných dokladov, a ak to nie je možné, nasnímaná na mieste;

f)  podoba tváre v dostatočnom rozlíšení a kvalite, aby mohla byť použitá v automatizovanom biometrickom porovnávaní, pokiaľ možno získaná elektronicky z elektronicky strojovo čitateľných cestovných dokladov alebo VIS, a ak to nie je možné, nasnímaná na mieste;

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pri každom vstupe štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je držiteľom víza, sa do záznamu o vstupe/výstupe vložia nasledujúce údaje. Tento záznam sa prepojí s individuálnou zložkou daného štátneho príslušníka tretej krajiny, pričom sa použije osobitné referenčné číslo vytvorené systémom vstup/výstup pri vytvorení uvedenej zložky:

2.  Pri každom vstupe štátneho príslušníka tretej krajiny, na ktorého sa pri prekračovaní vonkajších hraníc vzťahuje vízová povinnosť, sa do záznamu o vstupe/výstupe, ktorý sa prepojí s individuálnou zložkou daného štátneho príslušníka tretej krajiny, vložia tieto údaje, pričom sa použije osobitné referenčné číslo vytvorené systémom vstup/výstup pri vytvorení uvedenej zložky:

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V prípade, že neexistujú údaje o výstupe bezprostredne po dátume, keď uplynula povolená dĺžka pobytu, systém označí záznam o vstupe/výstupe značkou alebo indikátorom a údaje štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je držiteľom víza, identifikovaného ako osoba, ktorá prekročila povolenú dĺžku pobytu, sa zaznamenajú do zoznamu uvedeného v článku 11.

4.  V prípade, že neexistujú údaje o výstupe bezprostredne po dátume, keď uplynula dĺžka povoleného pobytu, systém označí záznam o vstupe/výstupe značkou alebo indikátorom a údaje štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je držiteľom víza, identifikovaného ako osoba, ktorá prekročila povolenú dĺžku pobytu, sa zaznamenajú do zoznamu uvedeného v článku 11.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Na účely vytvorenia individuálnej zložky štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je držiteľom víza, môže pohraničný orgán získať a importovať údaje stanovené v odseku 1 písm. d), e) a g) priamo z VIS v súlade s článkom 18a nariadenia (ES) č. 767/2008.

5.  Na účely vytvorenia alebo aktualizácie záznamu v systéme vstup/výstup v individuálnej zložke štátneho príslušníka tretej krajiny, na ktorého sa pri prekročení vonkajších hraníc vzťahuje vízová povinnosť, môže pohraničný orgán získať a importovať údaje stanovené v odseku 1 písm. d) g) priamo z VIS v súlade s článkom 18a nariadenia (ES) č. 767/2008.

Pozmeňujúci návrh     81

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je držiteľom víza, využíva vnútroštátny zjednodušujúci program členského štátu v súlade s článkom 8e nariadenia (EÚ) 2016/399, dotknutý členský štát môže vložiť do individuálnej zložky tohto štátneho príslušníka tretej krajiny oznámenie, v ktorom špecifikuje príslušný vnútroštátny zjednodušujúci program.

Odôvodnenie

Pre príslušníkov pohraničnej stráže by bolo užitočné vedieť, či dotknutá osoba bola vopred preverená a prijatá do vnútroštátneho zjednodušujúceho programu v jednom z členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú oslobodení od vízovej povinnosti, pohraničný orgán do ich individuálnej zložky vloží údaje stanovené v článku 14 ods. 1 písm. a), b), c) a f). Okrem toho do uvedenej individuálnej zložky vloží štyri odtlačky prstov − ukazováka, prostredníka, prstenníka a malíčka pravej ruky, a ak to nie je možné, rovnaké prsty ľavej ruky, v súlade so špecifikáciami pre rozlíšenie a použitie odtlačkov prstov, ktoré prijala Komisia v súlade s článkom 61 ods. 2. V prípade štátnych príslušníkov, ktorí sú oslobodení od vízovej povinnosti, sa uplatňuje článok 14 ods. 2 a 4.

1.  V prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú oslobodení od vízovej povinnosti, pohraničný orgán do ich individuálnej zložky vloží údaje stanovené v článku 14 ods. 1 písm. a), b), c) a f). Okrem toho do uvedenej individuálnej zložky vloží štyri odtlačky prstov − ukazováka, prostredníka, prstenníka a malíčka pravej ruky, a ak to nie je možné, rovnaké prsty ľavej ruky, v súlade so špecifikáciami pre rozlíšenie a použitie odtlačkov prstov, ktoré prijala Komisia v súlade s článkom 61 ods. 2. V prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú oslobodení od vízovej povinnosti, sa zodpovedajúcim spôsobom uplatňuje článok 14 ods. 2 a 4.

Pozmeňujúci návrh     83

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak však má fyzická neschopnosť poskytnúť odtlačky prstov prechodný charakter, príslušná osoba je povinná poskytnúť odtlačky prstov pri následnom vstupe. Pohraničné orgány sú oprávnené žiadať spresnenie dôvodov dočasnej neschopnosti poskytnúť odtlačky prstov.

Ak však má fyzická neschopnosť poskytnúť odtlačky prstov prechodný charakter, príslušná osoba je povinná poskytnúť odtlačky prstov pri následnom vstupe. Pohraničné orgány sú oprávnené žiadať spresnenie dôvodov dočasnej neschopnosti poskytnúť odtlačky prstov. Údaje o týchto dôvodoch budú uložené v individuálnej zložke dovtedy, kým príslušná osoba nebude schopná poskytnúť odtlačky prstov, pričom však táto lehota nesmie prekročiť obdobie uchovávania danej individuálnej zložky.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V prípade, keď je príslušná osoba zo zákonných alebo faktických dôvodov oslobodená od povinnosti poskytnúť odtlačky prstov podľa odsekov 2 alebo 3, v príslušnom dátovom poli sa uvedie údaj „neuplatňuje sa“. Systém umožní rozlišovať prípady, keď sa poskytnutie odtlačkov prstov nepožaduje zo zákonných dôvodov, a prípady, keď odtlačky prstov nie je možné poskytnúť z faktických dôvodov.

4.  V prípade, keď je príslušná osoba zo zákonných alebo faktických dôvodov oslobodená od povinnosti poskytnúť odtlačky prstov podľa odsekov 2 alebo 3, v príslušnom dátovom poli sa uvedie údaj „neuplatňuje sa“. Systém umožní rozlišovať prípady, keď sa poskytnutie odtlačkov prstov nepožaduje zo zákonných dôvodov, a prípady, keď odtlačky prstov nie je možné poskytnúť z faktických dôvodov. Ak má skutočnosť, že fyzicky nie je možné poskytnúť odtlačky prstov, dočasný charakter, treba to zaznamenať.

Pozmeňujúci návrh     85

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak pohraničný orgán prijal v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) 2016/399 a prílohou V k nemu rozhodnutie o odopretí vstupu na územia členských štátov štátnemu príslušníkovi tretej krajiny uvedenému v článku 2 ods. 2 tohto nariadenia, a ak predtým nebola vytvorená zložka v systéme vstup/výstup pre daného štátneho príslušníka tretej krajiny, pohraničný orgán vytvorí individuálnu zložku, do ktorej vloží údaje požadované podľa článku 14 ods. 1 v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú držiteľmi víza, a údaje požadované podľa článku 15 ods. 1 v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín oslobodených od vízovej povinnosti.

1.  Ak pohraničný orgán prijal v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) 2016/399 a prílohou V k nemu rozhodnutie o odopretí vstupu na územia členských štátov štátnemu príslušníkovi tretej krajiny uvedenému v článku 2 ods. 2 tohto nariadenia, a ak predtým nebola vytvorená zložka v systéme vstup/výstup pre daného štátneho príslušníka tretej krajiny, pohraničný orgán vytvorí individuálnu zložku, do ktorej vloží alfanumerické údaje požadované podľa článku 14 ods. 1 v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú držiteľmi víza, a alfanumerické údaje požadované podľa článku 15 ods. 1 v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín oslobodených od vízovej povinnosti.

Odôvodnenie

Neexistuje žiadny oprávnený dôvod zhromažďovať a uchovávať biometrické osobné údaje získané od štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol odopretý vstup na územie členského štátu a ktorí neprekračujú vonkajšiu hranicu.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  akékoľvek iné rozhodnutie, ktoré prijali príslušné orgány členského štátu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a ktorého výsledkom je odsun alebo odchod štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nespĺňa alebo prestal spĺňať podmienky pre vstup na územie alebo pobyt na území členských štátov.

b)  akékoľvek iné rozhodnutie, ktoré prijali príslušné orgány členského štátu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a ktorého výsledkom je odsun alebo dobrovoľný odchod štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nespĺňa alebo prestal spĺňať podmienky pre vstup na územie alebo pobyt na území členských štátov.

Odôvodnenie

Zladenie terminológie so smernicou o návrate.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V takom prípade sa uplatňuje článok 12 nariadenia (EÚ) 2016/399, a ak je táto domnienka vyvrátená dôkazom o tom, že daný štátny príslušník tretej krajiny dodržal podmienky pre krátkodobý pobyt, príslušné orgány vytvoria v prípade potreby pre daného štátneho príslušníka tretej krajiny individuálnu zložku v systéme vstup/výstup alebo aktualizujú najnovší záznam o vstupe/výstupe tak, že zaznamenajú chýbajúce údaje v súlade s článkami 14 a 15 alebo vymažú existujúcu zložku, ak sa uplatňuje článok 32.

V takom prípade sa uplatňuje článok 12 nariadenia (EÚ) 2016/399, a ak je táto domnienka vyvrátená v súlade s článkom 12 ods. 3 uvedeného nariadenia, príslušné orgány vytvoria v prípade potreby pre daného štátneho príslušníka tretej krajiny individuálnu zložku v systéme vstup/výstup alebo aktualizujú najnovší záznam o vstupe/výstupe tak, že zaznamenajú chýbajúce údaje v súlade s článkami 14 a 15 alebo vymažú existujúcu zložku, ak sa uplatňuje článok 32.

Odôvodnenie

Namiesto prepisovania ustanovení sa dopĺňa krížový odkaz na platné ustanovenie v Kódexe schengenských hraníc.

Pozmeňujúci návrh     88

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak vyhľadávanie s použitím údajov uvedených v odseku 2 ukáže, že v systéme vstup/výstup sú zaznamenané údaje o štátnom príslušníkovi tretej krajiny, príslušnému orgánu sa poskytne prístup na nahliadnutie do údajov v individuálnej zložke daného štátneho príslušníka tretej krajiny a do záznamov o vstupe/výstupe, ktoré sú s ňou prepojené.

3.  Ak vyhľadávanie s použitím údajov uvedených v odseku 2 ukáže, že v systéme vstup/výstup sú zaznamenané údaje o štátnom príslušníkovi tretej krajiny, príslušnému orgánu sa poskytne prístup na nahliadnutie do údajov v individuálnej zložke daného štátneho príslušníka tretej krajiny a do záznamov o vstupe/výstupe a záznamov o odopretiach vstupu s odôvodneniami, ktoré sú s ňou prepojené.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak odtlačky prstov daného štátneho príslušníka tretej krajiny nemožno použiť alebo ak vyhľadávanie s použitím odtlačkov prstov a podoby tváre neprinieslo výsledok, vyhľadávanie sa uskutoční s použitím údajov uvedených v článku 14 ods. 1 písm. a) a/alebo b).

Ak odtlačky prstov daného štátneho príslušníka tretej krajiny nemožno použiť alebo ak vyhľadávanie s použitím odtlačkov prstov a podoby tváre neprinieslo výsledok, vyhľadávanie sa uskutoční s použitím údajov uvedených v článku 14 ods. 1 písm. a) alebo b) alebo v článku 14 ods. 1 písm. a) a b).

Pozmeňujúci návrh     90

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Určený orgán a centrálny prístupový bod môžu byť súčasťou rovnakej organizácie, ak to povoľuje vnútroštátne právo, ale centrálny prístupový bod koná pri plnení svojich úloh podľa tohto nariadenia nezávisle. Centrálny prístupový bod je oddelený od určených orgánov a neprijíma od nich pokyny, pokiaľ ide o výsledok overenia.

Určený orgán a centrálny prístupový bod môžu byť súčasťou rovnakej organizácie, ak to povoľuje vnútroštátne právo, ale centrálny prístupový bod je nezávislý a koná pri plnení svojich úloh podľa tohto nariadenia úplne nezávisle. Centrálny prístupový bod je oddelený od určených orgánov a neprijíma od nich pokyny, pokiaľ ide o výsledok overenia.

Pozmeňujúci návrh     91

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V mimoriadne naliehavom prípade, keď je potrebné zamedziť bezprostrednému nebezpečenstvu súvisiacemu s teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, centrálne prístupové body spracujú žiadosť ihneď a až následne overia, či sú splnené všetky podmienky článku 29 vrátane toho, či sa skutočne vyskytol mimoriadne naliehavý prípad. Následné overenie sa uskutoční bezodkladne po spracovaní žiadosti.

2.  V mimoriadne naliehavom prípade, keď je potrebné zamedziť bezprostrednému nebezpečenstvu súvisiacemu s teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, centrálne prístupové body spracujú žiadosť ihneď a až následne overia, či sú splnené všetky podmienky článku 29 vrátane toho, či sa skutočne vyskytol mimoriadne naliehavý prípad. Následné overenie sa uskutoční bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 48 hodín po spracovaní žiadosti.

Pozmeňujúci návrh     92

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  prístup na nahliadnutie je nevyhnutný na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania alebo vyšetrovania, na základe čoho je vyhľadávanie v databáze primerané, ak existuje nadradený záujem verejnej bezpečnosti;

a)  prístup na nahliadnutie je nevyhnutný na účely predchádzania teroristickému trestnému činu alebo inému závažnému trestnému činu, jeho odhalenia, vyšetrovania alebo stíhania;

Pozmeňujúci návrh     93

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  prístup na nahliadnutie je v konkrétnom prípade nevyhnutný;

b)  prístup na nahliadnutie je v konkrétnom prípade nevyhnutný a primeraný;

Pozmeňujúci návrh     94

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že nahliadnutie do údajov systému vstup/výstup môže významne prispieť k predchádzaniu ktorémukoľvek z predmetných trestných činov, jeho odhaleniu alebo vyšetrovaniu, najmä ak existuje dôvodné podozrenie, že podozrivá osoba, páchateľ alebo obeť teroristického trestného činu alebo iného závažného trestného činu patrí do kategórie, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie.

c)  existujú dôkazy alebo opodstatnené dôvody domnievať sa, že nahliadnutie do údajov systému vstup/výstup významne prispeje k predchádzaniu ktorémukoľvek z predmetných trestných činov, jeho odhaleniu, vyšetrovaniu alebo stíhaniu, najmä ak podozrivá osoba, páchateľ alebo obeť teroristického trestného činu alebo iného závažného trestného činu patrí do kategórie, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie.

Pozmeňujúci návrh     95

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Prístup do systému vstup/výstup ako nástroj na identifikáciu v súvislosti s páchaním trestnej činnosti − na účely identifikácie neznámej podozrivej osoby, páchateľa alebo údajnej obete teroristického trestného činu alebo iného závažného trestného činu je povolený, ak sú splnené podmienky uvedené v odseku 1 a ak sú splnené tieto ďalšie podmienky:

2.  Prístup do systému vstup/výstup ako nástroja na identifikáciu neznámej podozrivej osoby, páchateľa alebo údajnej obete teroristického trestného činu alebo iného závažného trestného činu je povolený, ak sú splnené podmienky uvedené v odseku 1 a ak sú splnené tieto ďalšie podmienky:

Pozmeňujúci návrh     96

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Toto predchádzajúce vyhľadávanie však nemusí byť vykonané, ak existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že porovnanie so systémami iných členských štátov by neviedlo k overeniu totožnosti dotknutej osoby. Tieto opodstatnené dôvody sa zahrnú do elektronickej žiadosti o porovnanie s údajmi systému vstup/výstup, ktorú odošle určený orgán centrálnemu prístupovému bodu (centrálnym prístupovým bodom).

Toto predchádzajúce vyhľadávanie však nemusí byť vykonané, ak existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že porovnanie so systémami iných členských štátov by neviedlo k overeniu totožnosti dotknutej osoby, alebo vo výnimočne naliehavých prípadoch, keď je nevyhnutné odvrátiť bezprostredné nebezpečenstvo spojené s teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom. Tieto opodstatnené dôvody sa zahrnú do elektronickej žiadosti o porovnanie s údajmi systému vstup/výstup, ktorú odošle určený orgán centrálnemu prístupovému bodu (centrálnym prístupovým bodom).

Pozmeňujúci návrh     97

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Prístup do systému vstup/výstup ako spravodajský nástroj v trestnoprávnej oblasti − na účely nahliadnutia do záznamov o minulých cestách alebo dĺžkach pobytov v schengenskom priestore známej podozrivej osoby, páchateľa alebo údajnej obete teroristického činu alebo iného závažného trestného činu je povolený, ak sú splnené podmienky uvedené v odseku 1 a ak existuje riadne odôvodnená potreba nahliadnuť do záznamov o vstupe/výstupe dotknutej osoby.

3.  Prístup do systému vstup/výstup ako nástroja na nahliadnutie do záznamov o minulých cestách alebo dĺžkach pobytov v schengenskom priestore známej podozrivej osoby, páchateľa alebo údajnej obete teroristického činu alebo iného závažného trestného činu je povolený, ak sú splnené podmienky uvedené v odseku 1 a ak existuje riadne odôvodnená potreba nahliadnuť do záznamov o vstupe/výstupe dotknutej osoby.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 4 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.   Nahliadnutie do systému vstup/výstup na účely identifikácie je obmedzené na vyhľadávanie v súbore žiadosti s použitím ktoréhokoľvek z týchto údajov systému vstup/výstup:

4.  Nahliadnutie do systému vstup/výstup na účely identifikácie v zmysle odseku 2 je obmedzené na vyhľadávanie v súbore žiadosti s použitím ktoréhokoľvek z týchto údajov systému vstup/výstup:

Odôvodnenie

Dopĺňa sa krížový odkaz v záujme objasnenia textu.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 5 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.   Nahliadnutie do systému vstup/výstup na účely zistenia informácií zo záznamov o minulých cestách príslušného štátneho príslušníka tretej krajiny je obmedzené na vyhľadávanie s použitím ktorýchkoľvek z týchto údajov systému vstup/výstup v individuálnej zložke alebo v záznamoch o vstupe/výstupe:

5.  Nahliadnutie do systému vstup/výstup na účely zistenia informácií zo záznamov o minulých cestách príslušného štátneho príslušníka tretej krajiny v zmysle odseku 3 je obmedzené na vyhľadávanie s použitím ktorýchkoľvek z týchto údajov systému vstup/výstup v individuálnej zložke alebo v záznamoch o vstupe/výstupe:

Odôvodnenie

Dopĺňa sa krížový odkaz v záujme objasnenia textu.

Pozmeňujúci návrh     100

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  nahliadnutie je nevyhnutné na podporu a posilnenie opatrení členských štátov v oblasti predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ktoré patria do právomoci Europolu, ich odhaľovania alebo vyšetrovania, na základe čoho je vyhľadávanie v databáze primerané, ak existuje nadradený záujem verejnej bezpečnosti;

a)  nahliadnutie je nevyhnutné na podporu a posilnenie opatrení členských štátov v oblasti predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ktoré patria do právomoci Europolu, ich odhaľovania alebo vyšetrovania;

Pozmeňujúci návrh     101

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  nahliadnutie je v konkrétnom prípade nevyhnutné;

b)  nahliadnutie je v konkrétnom prípade nevyhnutné a primerané;

Pozmeňujúci návrh     102

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že nahliadnutie môže významne prispieť k predchádzaniu teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovaniu alebo vyšetrovaniu, najmä ak existuje dôvodné podozrenie, že podozrivá osoba, páchateľ alebo obeť teroristického trestného činu alebo iného závažného trestného činu patrí do kategórie, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie.

c)  existujú dôkazy alebo opodstatnené dôvody domnievať sa, že nahliadnutie významne prispeje k predchádzaniu ktorémukoľvek z predmetných trestných činov, jeho odhaleniu, vyšetrovaniu alebo stíhaniu, najmä ak podozrivá osoba, páchateľ alebo obeť teroristického trestného činu alebo iného závažného trestného činu patrí do kategórie, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie.

Pozmeňujúci návrh     103

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Prístup do systému vstup/výstup ako nástroja na identifikáciu neznámej podozrivej osoby, páchateľa alebo údajnej obete teroristického trestného činu alebo iného závažného trestného činu je povolený, ak sú splnené podmienky uvedené v odseku 1 a ak na základe prednostného nahliadnutia do údajov uložených v databázach, ktoré sú z technického a z právneho hľadiska dostupné úradu Europol, nebolo možné overiť totožnosť dotknutej osoby.

 

Keďže daktyloskopické údaje štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú držiteľmi víz, sa uchovávajú len vo VIS, môže byť žiadosť o nahliadnutie do VIS týkajúca sa rovnakej dotknutej osoby predložená súčasne so žiadosťou o nahliadnutie do systému vstup/výstup v súlade s podmienkami stanovenými v rozhodnutí 2008/633/SVV za predpokladu, že na základe prednostného nahliadnutia do údajov uložených v databázach, ktoré sú z technického a z právneho hľadiska dostupné úradu Europol, nebolo možné overiť totožnosť dotknutej osoby.

Pozmeňujúci návrh     104

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Zodpovedajúcim spôsobom sa uplatňujú podmienky stanovené v článku 29 ods. 2 až 5.

2.  Zodpovedajúcim spôsobom sa uplatňujú podmienky stanovené v článku 29 ods. 3 až 5.

Pozmeňujúci návrh     105

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý záznam o vstupe/výstupe alebo záznam o odopretí vstupu prepojený s individuálnou zložkou sa uchováva päť rokov po dátume záznamu o výstupe alebo prípadne záznamu o odopretí vstupu.

1.  Každý záznam o vstupe/výstupe alebo záznam o odopretí vstupu prepojený s individuálnou zložkou sa uchováva v centrálnom systéme vstup/výstup dva roky po dátume záznamu o výstupe alebo prípadne záznamu o odopretí vstupu.

Pozmeňujúci návrh     106

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Každá individuálna zložka spolu s prepojeným záznamom (prepojenými záznamami) o vstupe/výstupe alebo záznamami o odopretí vstupu sa uchováva v systéme vstup/výstup päť rokov a jeden deň po dátume posledného záznamu o výstupe, pokiaľ sa v období piatich rokov od dátumu uvedeného posledného záznamu o výstupe alebo záznamu o odopretí vstupu nezaznamená vstup.

2.  Každá individuálna zložka spolu s prepojeným záznamom (prepojenými záznamami) o vstupe/výstupe alebo záznamami o odopretí vstupu sa uchováva v centrálnom systéme vstup/výstup dva roky a jeden deň po dátume posledného záznamu o výstupe, pokiaľ sa v období dvoch rokov od dátumu uvedeného posledného záznamu o výstupe alebo záznamu o odopretí vstupu nezaznamená vstup.

Pozmeňujúci návrh     107

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V prípade, keď sa po dátume skončenia povolenej dĺžky pobytu nezaznamená výstup, údaje sa uchovávajú päť rokov od posledného dňa povoleného pobytu. Systém vstup/výstup automaticky informuje členské štáty o plánovanom vymazaní údajov o osobách, ktoré prekročili povolenú dĺžku pobytu, tri mesiace vopred, aby mohli prijať primerané opatrenia.

3.  V prípade, keď sa po dátume skončenia povolenej dĺžky pobytu nezaznamená výstup, údaje sa uchovávajú štyri roky od posledného dňa povoleného pobytu. V súlade s informačným mechanizmom stanoveným v článku 11 systém vstup/výstup automaticky informuje členské štáty o plánovanom vymazaní údajov o osobách, ktoré prekročili povolenú dĺžku pobytu, tri mesiace vopred, aby mohli prijať primerané opatrenia.

Pozmeňujúci návrh     108

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Odchylne od odsekov 2 a 3, záznamy o vstupe/výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občana Únie, na ktorých sa vzťahuje smernica 2004/38/ES, alebo štátneho príslušníka tretej krajiny požívajúceho právo na voľný pohyb v súlade s právom Únie, a ktorí nie sú držiteľmi pobytového preukazu podľa smernice 2004/38/ES, sa v systéme vstup/výstup uchovávajú počas maximálne jedného roka po poslednom zázname o výstupe.

4.  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh     109

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Po uplynutí obdobia uchovávania uvedeného v odseku 1 a 2 centrálny systém tieto údaje automaticky vymaže.

5.  Po uplynutí obdobia uchovávania uvedeného v odsekoch 1 až 4 centrálny systém tieto údaje automaticky vymaže.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Zodpovedný členský štát má právo zmeniť údaje, ktoré vložil do systému vstup/výstup, a to prostredníctvom ich opravy alebo vymazania.

1.  Zodpovedný členský štát má právo zmeniť údaje, ktoré vložil do systému vstup/výstup, a to prostredníctvom ich opravy, doplnenia alebo výmazu.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2  Ak má zodpovedný členský štát dôkazy svedčiace o tom, že údaje zaznamenané v systéme vstup/výstup sú fakticky nesprávne alebo že údaje boli spracované v systéme vstup/výstup v rozpore s týmto nariadením, príslušné údaje skontroluje a v prípade potreby ich bezodkladne zmení alebo ich vymaže zo systému vstup/výstup a prípadne zo zoznamu identifikovaných osôb uvedených v článku 11. Môže sa to vykonať aj na žiadosť dotknutej osoby v súlade s článkom 46.

2  Ak má zodpovedný členský štát dôkazy svedčiace o tom, že údaje zaznamenané v systéme vstup/výstup sú fakticky nesprávne, neúplné alebo že údaje boli spracované v systéme vstup/výstup v rozpore s týmto nariadením, príslušné údaje skontroluje a v prípade potreby ich bezodkladne opraví, doplní alebo vymaže zo systému vstup/výstup a prípadne zo zoznamu identifikovaných osôb uvedených v článku 11. Môže sa to vykonať aj na žiadosť dotknutej osoby v súlade s článkom 46.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Odchylne od odsekov 1 a 2, ak má členský štát, iný ako zodpovedný členský štát, dôkazy svedčiace o tom, že údaje zaznamenané v systéme vstup/výstup sú fakticky nesprávne alebo že údaje boli spracované v systéme vstup/výstup v rozpore s týmto nariadením, príslušné údaje skontroluje, ak je možné urobiť túto kontrolu bez konzultácie so zodpovedným členským štátom, a v prípade potreby ich bezodkladne zmení alebo ich vymaže zo systému vstup/výstup a prípadne zo zoznamu identifikovaných osôb uvedených v článku 11. V opačnom prípade sa členský štát obráti na orgány zodpovedného členského štátu v lehote 14 dní a zodpovedný členský štát skontroluje správnosť údajov a zákonnosť ich spracovania v lehote jedného mesiaca. Môže sa to vykonať aj na žiadosť dotknutej osoby v súlade s článkom 46.

3.  Odchylne od odsekov 1 a 2, ak má členský štát, iný ako zodpovedný členský štát, dôkazy svedčiace o tom, že údaje zaznamenané v systéme vstup/výstup sú fakticky nesprávne, neúplné alebo že údaje boli spracované v systéme vstup/výstup v rozpore s týmto nariadením, príslušné údaje skontroluje, ak je možné urobiť túto kontrolu bez konzultácie so zodpovedným členským štátom, a v prípade potreby ich bezodkladne opraví, doplní alebo vymaže zo systému vstup/výstup a prípadne zo zoznamu identifikovaných osôb uvedených v článku 11. V opačnom prípade sa členský štát obráti na orgány zodpovedného členského štátu v lehote 7 dní a zodpovedný členský štát skontroluje správnosť údajov a zákonnosť ich spracovania v lehote 14 dní. Môže sa to vykonať aj na žiadosť dotknutej osoby v súlade s článkom 46.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak má zodpovedný členský štát alebo členský štát, iný ako zodpovedný členský štát, dôkazy svedčiace o tom, že údaje súvisiace s vízami zaznamenané v systéme vstup/výstup sú fakticky nesprávne alebo že tieto údaje boli spracované v systéme vstup/výstup v rozpore s týmto nariadením, najprv skontroluje správnosť týchto údajov vo VIS a v prípade potreby ich v systéme vstup/výstup zmení. Ak sú údaje zaznamenané vo VIS rovnaké ako údaje v systéme vstup/výstup, bezodkladne informuje členský štát zodpovedný za vloženie uvedených údajov do systému VIS prostredníctvom infraštruktúry VIS v súlade s článkom 24 ods. 2 nariadenia (ES) č. 767/2008. Členský štát zodpovedný za vloženie údajov do VIS skontroluje príslušné údaje a v prípade potreby ich bezodkladne opraví alebo vymaže z VIS a informuje zodpovedný členský štát alebo členský štát, ktorému bola podaná žiadosť, ktorý ich v prípade potreby bezodkladne zmení alebo vymaže zo systému vstup/výstup a prípadne zo zoznamu identifikovaných osôb, ktoré prekročili povolenú dĺžku pobytu, uvedených v článku 11.

4.  Ak má zodpovedný členský štát alebo členský štát, iný ako zodpovedný členský štát, dôkazy svedčiace o tom, že údaje súvisiace s vízami zaznamenané v systéme vstup/výstup sú fakticky nesprávne, neúplné alebo že tieto údaje boli spracované v systéme vstup/výstup v rozpore s týmto nariadením, najprv skontroluje správnosť týchto údajov vo VIS a v prípade potreby ich v systéme vstup/výstup opraví, doplní alebo vymaže. Ak sú údaje zaznamenané vo VIS rovnaké ako údaje v systéme vstup/výstup, bezodkladne informuje členský štát zodpovedný za vloženie uvedených údajov do systému VIS prostredníctvom infraštruktúry VIS v súlade s článkom 24 ods. 2 nariadenia (ES) č. 767/2008. Členský štát zodpovedný za vloženie údajov do VIS skontroluje príslušné údaje a v prípade potreby ich bezodkladne opraví, doplní alebo vymaže z VIS a informuje zodpovedný členský štát alebo členský štát, ktorému bola podaná žiadosť, ktorý ich v prípade potreby bezodkladne opraví, doplní alebo vymaže zo systému vstup/výstup a prípadne zo zoznamu identifikovaných osôb uvedených v článku 11.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5   Údaje identifikovaných osôb uvedených v článku 11 sa bezodkladne vymažú zo zoznamu uvedeného v danom článku a opravia sa v systéme vstup/výstup v prípade, keď štátny príslušník tretej krajiny predloží dôkaz v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zodpovedného členského štátu alebo členského štátu, ktorému bola podaná žiadosť, o tom, že bol prinútený prekročiť povolenú dĺžku pobytu z dôvodu nepredvídateľných a vážnych udalostí, že získal zákonné právo na pobyt, alebo v prípade chýb. Štátny príslušník tretej krajiny má prístup k účinnému súdnemu prostriedku nápravy s cieľom zabezpečiť zmenu údajov.

5   Údaje identifikovaných osôb uvedených v článku 11 sa bezodkladne vymažú zo zoznamu uvedeného v danom článku a opravia sa alebo doplnia v systéme vstup/výstup v prípade, keď štátny príslušník tretej krajiny predloží dôkaz v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zodpovedného členského štátu alebo členského štátu, ktorému bola podaná žiadosť, o tom, že bol prinútený prekročiť povolenú dĺžku pobytu z dôvodu nepredvídateľných a vážnych udalostí, že získal zákonné právo na pobyt, alebo v prípade chýb. Štátny príslušník tretej krajiny má prístup k účinnému súdnemu prostriedku nápravy s cieľom zabezpečiť opravu, doplnenie alebo výmaz údajov.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 6 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Ak štátny príslušník tretej krajiny pred uplynutím obdobia uvedeného v článku 31 získa občianstvo členského štátu, alebo sa na neho vzťahuje pôsobnosť článku 2 ods. 3, potom individuálnu zložku a záznamy s ňou prepojené v súlade s článkami 14 a 15 zo systému vstup/výstup a prípadne zo zoznamu identifikovaných osôb uvedených v článku 11 bezodkladne vymaže:

6.  Ak štátny príslušník tretej krajiny pred uplynutím obdobia uvedeného v článku 31 získa občianstvo členského štátu, alebo sa na neho vzťahuje pôsobnosť článku 2 ods. 3, potom individuálnu zložku a záznamy s ňou prepojené v súlade s článkami 14 a 15 zo systému vstup/výstup a prípadne zo zoznamu identifikovaných osôb uvedených v článku 11 bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 48 hodín od okamihu, keď bude príslušný členský štát o tejto skutočnosti informovaný, vymaže:

Pozmeňujúci návrh     116

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia prijme nasledujúce opatrenia potrebné na vývoj a technickú realizáciu centrálneho systému, jednotných národných rozhraní a komunikačnej infraštruktúry, najmä opatrenia týkajúce sa:

Komisia prijme nasledujúce opatrenia potrebné na vývoj a technickú realizáciu centrálneho systému, jednotných národných rozhraní a bezpečnej a šifrovanej komunikačnej infraštruktúry, najmä opatrenia týkajúce sa:

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  noriem kvality a špecifikácií pre použitie podoby tváre, a to aj v prípade jej získania elektronicky z elektronicky strojovo čitateľných cestovných dokladov alebo z VIS;

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1 – písmeno g

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)   špecifikácií a podmienok webovej služby uvedenej v článku 12;

g)  špecifikácií a podmienok webovej služby uvedenej v článku 12 vrátane ustanovení o ochrane údajov, ak ich poskytujú dopravcovia alebo sú poskytované dopravcom;

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra eu-LISA je zodpovedná za vývoj centrálneho systému, jednotných národných rozhraní, komunikačnej infraštruktúry a bezpečného komunikačného kanála medzi centrálnym systémom vstup/výstup a centrálnym systémom VIS. Je zodpovedná aj za vývoj webovej služby uvedenej v článku 12 v súlade so špecifikáciami a podmienkami prijatými v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 61 ods. 2.

Agentúra eu-LISA je zodpovedná za vývoj centrálneho systému, jednotných národných rozhraní, bezpečnej a šifrovanej komunikačnej infraštruktúry a bezpečného komunikačného kanála medzi centrálnym systémom vstup/výstup a centrálnym systémom VIS. Je zodpovedná aj za vývoj webovej služby uvedenej v článku 12 v súlade so špecifikáciami a podmienkami prijatými v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 61 ods. 2.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim návrhom k článku 6 ods. 1 písm. d), kde sa pridal text „bezpečná a šifrovaná“. Právny súlad.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra eu-LISA vymedzí návrh fyzickej architektúry systému vrátane jeho komunikačnej infraštruktúry, ako aj technické špecifikácie a ich vývoj, pokiaľ ide o centrálny systém, jednotné rozhrania, bezpečný komunikačný kanál medzi centrálnym systémom vstup/výstup a centrálnym systémom VIS a komunikačnú infraštruktúru, ktoré potom schváli správna rada s výhradou kladného stanoviska Komisie. Agentúra eu-LISA takisto vykoná všetky potrebné prispôsobenia VIS vyplývajúce z vytvorenia interoperability so systémom vstup/výstup, ako aj z vykonania zmien nariadenia (ES) č. 767/2008 uvedeným v článku 55.

Agentúra eu-LISA vymedzí návrh fyzickej architektúry systému vrátane jeho bezpečnej a šifrovanej komunikačnej infraštruktúry, ako aj technické špecifikácie a ich vývoj, pokiaľ ide o centrálny systém, jednotné rozhrania, bezpečný komunikačný kanál medzi centrálnym systémom vstup/výstup a centrálnym systémom VIS a bezpečnú a šifrovanú komunikačnú infraštruktúru. Agentúra eu-LISA takisto vykoná všetky potrebné prispôsobenia VIS vyplývajúce z vytvorenia interoperability so systémom vstup/výstup, ako aj z vykonania zmien nariadenia (ES) č. 767/2008 uvedených v článku 55.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim návrhom k článku 6 ods. 1 písm. d), kde sa pridal text „bezpečná a šifrovaná“. Právny súlad.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra eu-LISA vyvinie a zavedie centrálny systém, jednotné národné rozhrania, bezpečný komunikačný kanál medzi centrálnym systémom vstup/výstup a centrálnym systémom VIS a komunikačnú infraštruktúru čo najskôr po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a prijatí opatrení stanovených v článku 33 Komisiou.

Agentúra eu-LISA vyvinie a zavedie centrálny systém, jednotné národné rozhrania, bezpečný komunikačný kanál medzi centrálnym systémom vstup/výstup a centrálnym systémom VIS a bezpečnú a šifrovanú komunikačnú infraštruktúru čo najskôr po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a prijatí opatrení stanovených v článku 33 Komisiou.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim návrhom k článku 6 ods. 1 písm. d), kde sa pridal text „bezpečná a šifrovaná“. Právny súlad.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1 – pododsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Prostredníctvom vývoja a zavedenia centrálneho systému, jednotných národných rozhraní, bezpečného komunikačného kanála medzi centrálnym systémom vstup/výstup a centrálnym systémom VIS a bezpečnej a šifrovanej komunikačnej infraštruktúry agentúra eu-LISA:

 

a)  vykoná v rámci vývoja systému vstup/výstup posúdenie rizika;

 

b)  bude postupovať podľa zásad ochrany súkromia už v štádiu návrhu a štandardnej ochrany súkromia počas celého životného cyklu vývoja systému;

 

c)  aktualizuje posúdenie rizika pre VIS tak, aby sa zohľadnilo nové prepojenie so systémom vstup/výstup, a v nadväznosti na to vykoná všetky dodatočné bezpečnostné opatrenia, na ktoré sa poukáže v aktualizovanom posúdení rizika.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim návrhom k článku 6 ods. 1 písm. d), kde sa pridal text „bezpečná a šifrovaná“. Právny súlad.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 3 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra eu-LISA je zodpovedná za prevádzkové riadenie centrálneho systému, bezpečný komunikačný kanál medzi centrálnym systémom vstup/výstup a centrálnym systémom VIS a za jednotné národné rozhrania. Agentúra v spolupráci s členskými štátmi zabezpečí, aby sa po predchádzajúcej analýze nákladov a výnosov využívali vždy najmodernejšie technológie. Agentúra eu-LISA je takisto zodpovedná za prevádzkové riadenie komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom a jednotnými národnými rozhraniami a za webovú službu uvedenú v článku 12.

Agentúra eu-LISA je zodpovedná za prevádzkové riadenie centrálneho systému, bezpečný komunikačný kanál medzi centrálnym systémom vstup/výstup a centrálnym systémom VIS a za jednotné národné rozhrania. Agentúra v spolupráci s členskými štátmi zabezpečí, aby sa v prípade centrálneho systému, bezpečného komunikačného kanála medzi centrálnym systémom vstup/výstup a centrálnym systémom VIS a jednotných národných rozhraní využívala vždy najlepšia dostupná technológia na základe analýzy nákladov a výnosov. Agentúra eu-LISA je takisto zodpovedná za prevádzkové riadenie bezpečnej a šifrovanej komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom a jednotnými národnými rozhraniami a za webovú službu uvedenú v článku 12.

Odôvodnenie

Doplnila sa veta a pridali sa odkazy na rôzne zložky systému.

Pozmeňujúci návrh     124

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  organizáciu, riadenie, prevádzku a údržbu svojej existujúcej národnej pohraničnej infraštruktúry a prepojenia so systémom vstup/výstup na účely článku 5 okrem písmen j), k) a l);

b)  organizáciu, riadenie, prevádzku a údržbu svojej existujúcej národnej pohraničnej infraštruktúry a prepojenia so systémom vstup/výstup na účely článku 5 s výnimkou článku 5 ods. 1a;

Pozmeňujúci návrh     125

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Každý členský štát určí vnútroštátny orgán, ktorý príslušným orgánom uvedeným v článku 8 poskytne prístup do systému vstup/výstup. Každý členský štát pripojí daný vnútroštátny orgán k jednotnému národnému rozhraniu. Každý členský štát a Europol pripoja svoje príslušné centrálne prístupové body uvedené v článku 26 a 27 k jednotnému národnému rozhraniu.

2.  Každý členský štát určí nezávislý vnútroštátny dozorný orgán, ktorý príslušným orgánom uvedeným v článku 8 poskytne prístup do systému vstup/výstup. Každý členský štát pripojí daný vnútroštátny orgán k jednotnému národnému rozhraniu. Každý členský štát a Europol pripoja svoje príslušné centrálne prístupové body uvedené v článku 26 a 27 k jednotnému národnému rozhraniu.

Pozmeňujúci návrh     126

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Členské štáty nespracúvajú údaje zhromaždené v systéme vstup/výstup alebo z neho získané na iné účely, než sú účely stanovené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 36 – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zodpovednosť za používanie údajov

Zodpovednosť za spracúvanie údajov

Odôvodnenie

Zosúladenie s právnymi predpismi v oblasti ochrany údajov. To isté znenie sa používa aj v systéme Eurodac.

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov v systéme vstup/výstup každý členský štát určí orgán, ktorý sa považuje za prevádzkovateľa v súlade s článkom 2 písm. d) smernice 95/46/ES a ktorý má hlavnú zodpovednosť za spracúvanie údajov príslušným členským štátom. Každý členský štát oznámi podrobnosti o tomto orgáne Komisii.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov v systéme vstup/výstup každý členský štát určí orgán, ktorý sa považuje za prevádzkovateľa v súlade s článkom 4 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/679 a ktorý má hlavnú zodpovednosť za spracúvanie údajov príslušným členským štátom. Každý členský štát oznámi podrobnosti o tomto orgáne Komisii.

Pozmeňujúci návrh     129

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát zabezpečí, aby sa údaje zaznamenané v systéme vstup/výstup spracúvali zákonným spôsobom, a najmä aby prístup k údajom mali iba riadne oprávnení zamestnanci na účely plnenia svojich úloh. Zodpovedný členský štát predovšetkým zabezpečí, aby:

Každý členský štát zabezpečí, aby sa údaje zhromaždené a zaznamenané v systéme vstup/výstup spracúvali zákonným spôsobom, a najmä aby prístup k údajom mali iba riadne oprávnení zamestnanci na účely plnenia svojich úloh. Zodpovedný členský štát predovšetkým zabezpečí, aby:

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  prijme opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti centrálneho systému a komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom a jednotným národným rozhraním bez toho, aby boli dotknuté povinnosti každého členského štátu;

a)  prijme opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti centrálneho systému a bezpečnej a šifrovanej komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom a jednotným národným rozhraním bez toho, aby boli dotknuté povinnosti každého členského štátu;

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členský štát môže alfanumerické údaje, ktoré tento členský štát vložil do systému vstup/výstup, uchovávať vo svojich vnútroštátnych súboroch a vo vnútroštátnom systéme vstup/výstup v súlade s účelmi systému vstup/výstup a v plnom súlade s právnymi predpismi Únie.

1.  Údaje získané zo systému vstup/výstup sa môžu uchovávať vo vnútroštátnych súboroch len vtedy, keď je to nevyhnutné v individuálnom prípade, a to v súlade s účelom systému vstup/výstup a s príslušnými právnymi predpismi Únie, predovšetkým o ochrane údajov, a nie dlhšie, ako je to pre daný individuálny prípad potrebné. Členský štát môže alfanumerické údaje, ktoré tento členský štát vložil do systému vstup/výstup, uchovávať vo svojom vnútroštátnom systéme vstup/výstup v súlade s účelmi systému vstup/výstup a v plnom súlade s právnymi predpismi Únie.

Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že údaje týkajúce sa vstupov a výstupov sa obvykle uchovávajú len v systéme vstup/výstup okrem situácie, keď je v individuálnom prípade potrebné uchovávať tieto údaje vo vnútroštátnych súboroch. Ustanovenie bolo prevzaté z VIS.

Pozmeňujúci návrh     132

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Údaje vo vnútroštátnych súboroch alebo vnútroštátnych systémoch vstup/výstup sa neuchovávajú dlhšie ako v systéme vstup/výstup.

2.  Údaje vo vnútroštátnych súboroch alebo vnútroštátnych systémoch vstup/výstup sa neuchovávajú dlhšie, ako je vyslovene nevyhnutné na ich individuálne účely, a v každom prípade nie dlhšie ako v systéme vstup/výstup.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  Komisia prijala rozhodnutie o primeranej ochrane osobných údajov v dotknutej tretej krajine v súlade s článkom 25 ods. 6 smernice 95/46/ES, alebo je v platnosti readmisná dohoda medzi Spoločenstvom a dotknutou treťou krajinou alebo sa uplatňujú ustanovenia článku 26 ods. 1 písm. d) smernice 95/46/ES;

a)  Komisia prijala rozhodnutie o primeranej ochrane osobných údajov v dotknutej tretej krajine v súlade s článkom 45 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo je v platnosti readmisná dohoda medzi Úniou a dotknutou treťou krajinou;

Pozmeňujúci návrh     134

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  tretia krajina alebo medzinárodná organizácia súhlasí, že údaje použije len na tie účely, na ktoré sa poskytli;

b)  tretia krajina alebo medzinárodná organizácia výslovne súhlasí s tým, že údaje použije len na účely, na ktoré boli poskytnuté, a je schopná takéto použitie zaručiť;

Pozmeňujúci návrh     135

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  údaje sa prenesú alebo poskytnú v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Únie, najmä readmisnými dohodami, a s vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu, ktorý údaje preniesol alebo poskytol vrátane právnych ustanovení vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu údajov;

c)  údaje sa prenesú alebo poskytnú v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Únie, najmä dohodami o ochrane údajov a readmisnými dohodami, a s vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu, ktorý údaje preniesol alebo poskytol vrátane právnych ustanovení vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu údajov;

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 2 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  členský štát, ktorý do systému vstup/výstup údaje vložil, súhlasil.

d)  členský štát, ktorý do systému vstup/výstup údaje vložil, udelil svoj súhlas a dotknutá osoba bola informovaná, že jej osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom tretej krajiny; a

Pozmeňujúci návrh     137

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  konečné rozhodnutie, ktorým sa nariaďuje návrat štátneho príslušníka tretej krajiny, vydal príslušný zodpovedný orgán členského štátu, v ktorom sa štátny príslušník tretej krajiny zdržiaval.

Odôvodnenie

Predtým, ako sa tretej krajine poskytnú osobné údaje štátneho príslušníka tretej krajiny, treba zabezpečiť, aby o návrate tohto štátneho príslušníka tretej krajiny rozhodol príslušný orgán zodpovedný za rozhodnutia o návrate a aby bolo toto rozhodnutie konečné.

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Osobné údaje, ktoré získa členský štát alebo Europol z centrálneho systému na účely presadzovania práva, sa nesmú preniesť ani poskytnúť žiadnej tretej krajine, medzinárodnej organizácii alebo súkromnému subjektu usadenému v Únii alebo mimo nej. Tento zákaz sa uplatňuje aj v prípade, keď sú tieto údaje ďalej spracúvané na vnútroštátnej úrovni alebo medzi členskými štátmi v zmysle článku 2 písm. b) rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV.

4.  Osobné údaje, ktoré získa členský štát alebo Europol z centrálneho systému na účely presadzovania práva, sa nesmú preniesť ani poskytnúť žiadnej tretej krajine, medzinárodnej organizácii alebo súkromnému subjektu usadenému v Únii alebo mimo nej. Tento zákaz sa uplatňuje aj v prípade, keď sú tieto údaje ďalej spracúvané na vnútroštátnej úrovni alebo medzi členskými štátmi podľa smernice (EÚ) 2016/680.

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  odmietnuť neoprávneným osobám prístup k vnútroštátnym zariadeniam, v ktorých členský štát vykonáva operácie v súlade s účelmi, na ktoré je systém vstup/výstup určený;

b)  odmietnuť neoprávneným osobám prístup k zariadeniam na spracovanie údajov a vnútroštátnym zariadeniam, v ktorých členský štát vykonáva operácie v súlade s účelmi, na ktoré je systém vstup/výstup určený;

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  zabrániť neoprávneným osobám v používaní systémov na automatizované spracovanie údajov pomocou zariadenia na prenos údajov;

Odôvodnenie

Zosúladenie s návrhom systému Eurodac.

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 2 – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  zabezpečiť, aby všetky osoby oprávnené na prístup do systému vstup/výstup mali prístup výlučne k údajom, na ktoré sa vzťahuje ich povolenie, a len s individuálnou a jedinečnou totožnosťou používateľa a v režime tajného prístupu;

f)  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Odôvodnenie

Zosúladenie s návrhom systému Eurodac.

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 2 – písmeno j a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ja)  zaistiť, aby v prípade prerušenia bolo možné obnoviť bežnú prevádzku nainštalovaných systémov;

Odôvodnenie

Zosúladenie s návrhom systému Eurodac.

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 2 – písmeno j b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

jb)  zaistiť spoľahlivosť tým, že zabezpečí, aby sa všetky chyby vo fungovaní systému vstup/výstup riadne nahlasovali a aby sa zavádzali technické opatrenia potrebné na zaistenie toho, že v prípade poruchy v dôsledku nesprávneho fungovania systému bude možné obnoviť osobné údaje;

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty budú informovať agentúru eu-LISA o bezpečnostných incidentoch, ktoré odhalili vo svojich systémoch, bez toho, aby bolo dotknuté oznamovanie a nahlasovanie porušenia ochrany osobných údajov podľa článku 33 nariadenia (EÚ) č. 2016/679. Agentúra eu-LISA bude informovať členské štáty v prípade bezpečnostného incidentu v centrálnom systéme vstup/výstup. Ak bezpečnostný incident povedie k porušeniu ochrany osobných údajov, informovaný bude aj európsky dozorný úradník pre ochranu údajov. V prípade bezpečnostného incidentu budú príslušné členské štáty a agentúra eu-LISA spolupracovať.

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Agentúra eu-LISA a členské štáty spolupracujú s cieľom zaistiť harmonizovaný prístup k bezpečnosti údajov na základe procesu riadenia bezpečnostných rizík, ktorý sa vzťahuje na celý systém vstup/výstup, ako sa uvádza v článku 6.

Odôvodnenie

Ustanovenie, ktoré odporučil európsky dozorný úradník pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každá osoba, ktorá utrpela škodu, alebo členský štát, ktorý utrpel škodu v dôsledku nezákonnej operácie spracovania alebo akéhokoľvek konania nezlučiteľného s týmto nariadením, má nárok na náhradu škody od členského štátu, ktorý je za vzniknutú škodu zodpovedný. Tento členský štát sa úplne alebo čiastočne zbaví svojej zodpovednosti, ak preukáže, že nie je zodpovedný za udalosť, ktorá bola príčinou vzniknutej škody.

1.  Každá osoba, ktorá utrpela hmotnú alebo nehmotnú škodu, alebo členský štát, ktorý utrpel hmotnú alebo nehmotnú škodu v dôsledku nezákonnej operácie spracovania alebo akéhokoľvek konania nezlučiteľného s týmto nariadením, má nárok na náhradu škody od členského štátu, ktorý je za vzniknutú škodu zodpovedný. Tento členský štát sa úplne alebo čiastočne zbaví svojej zodpovednosti, ak preukáže, že nie je žiadnym spôsobom zodpovedný za udalosť, ktorá bola príčinou vzniknutej škody.

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Uvedené záznamy sa môžu použiť len na monitorovanie prípustnosti spracúvania údajov z hľadiska ochrany údajov, ako aj na zaistenie bezpečnosti údajov. Uvedené záznamy sa chránia primeranými opatreniami proti neoprávnenému prístupu a vymazávajú sa jeden rok po uplynutí obdobia uchovávania uvedeného v článku 31, ak nie sú potrebné na už začaté postupy monitorovania.

3.  Uvedené záznamy sa môžu použiť len na monitorovanie prípustnosti spracúvania údajov z hľadiska ochrany údajov, ako aj na zaistenie bezpečnosti údajov podľa článku 39. Uvedené záznamy sa chránia primeranými opatreniami proti neoprávnenému prístupu a vymazávajú sa jeden rok po uplynutí obdobia uchovávania uvedeného v článku 31, pokiaľ už nie sú potrebné na už začaté postupy monitorovania.

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Článok 43 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 43a

 

Ochrana údajov

 

1.  Na spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonáva agentúra eu-LISA na základe tohto nariadenia, sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 45/2001.

 

2.  Na spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonávajú vnútroštátne orgány na základe tohto nariadenia, s výnimkou spracúvania na účely uvedené v článku 5 písm. j) až l) sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2016/679.

 

3.  Na spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonávajú určené orgány členských štátov na základe tohto nariadenia na účely uvedené v článku 5 písm. j) až l), sa vzťahuje smernica (EÚ) 2016/680.

 

4.  Na spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonáva Europol na základe tohto nariadenia, sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2016/794.

Odôvodnenie

Horizontálne ustanovenie o ochrane údajov inšpirované článkom 49 návrhu o systéme ETIAS.

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby bolo dotknuté právo na informácie uvedené v článku 10 smernice 95/46/ES, zodpovedný členský štát informuje štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorých údaje sú zaznamenávané v systéme vstup/výstup, písomne o tom, že:

1.  Bez toho, aby bolo dotknuté právo na informácie uvedené v článku 13 nariadenia (EÚ) 2016/679, zodpovedný členský štát informuje štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorých údaje sú zaznamenávané v systéme vstup/výstup, písomne a v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme o tom, že:

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 1 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  majú právo na prístup k údajom, ktoré sa ich týkajú, právo požadovať opravu nesprávnych údajov, ktoré sa ich týkajú, alebo požadovať vymazanie údajov, ktoré sa ich týkajú a boli spracované v rozpore so zákonom, ako aj právo na informácie o postupoch výkonu týchto práv a informujú aj o kontaktných údajoch vnútroštátnych dozorných orgánov alebo európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ktorým možno podať sťažnosť vo veci ochrany osobných údajov.

e)  existuje právo požiadať prevádzkovateľa o prístup k údajom, ktoré sa ich týkajú, právo požadovať opravu nesprávnych údajov, ktoré sa ich týkajú, a právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, alebo požadovať výmaz či obmedzenie osobných údajov, ktoré sa ich týkajú a boli spracované v rozpore so zákonom, ako aj právo na informácie o postupoch výkonu týchto práv vrátane kontaktných údajov prevádzkovateľa a vnútroštátnych dozorných orgánov alebo v náležitých prípadoch európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ktorým možno podať sťažnosť vo veci ochrany osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  k údajom v systéme vstup/výstup sa pristupuje na účely riadenia hraníc a zjednodušenia, pričom spresní, že prekročenie povolenej dĺžky pobytu povedie automaticky k zaradeniu údajov daného štátneho príslušníka tretej krajiny do zoznamu, a uvedie možné následky tohto prekročenia;

Odôvodnenie

Ustanovenie, ktoré odporučil európsky dozorný úradník pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 1 – písmeno e b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

eb)  je stanovené obdobie uchovávania údajov o vstupe a výstupe a obdobie pre individuálne zložky podľa článku 31;

Odôvodnenie

Ustanovenie, ktoré odporučil európsky dozorný úradník pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 1 – písmeno e c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ec)  osoby, ktoré prekročili povolenú dĺžku pobytu, majú právo na vymazanie osobných údajov, ak poskytnú dôkazy o tom, že povolenú dĺžku pobytu prekročili pre nepredvídateľné a závažné udalosti; a

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 1 – písmeno e d (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ed)  majú právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2  Informácie uvedené v odseku 1 tohto článku sa poskytujú v čase vytvárania individuálnej zložky dotknutej osoby v súlade s článkom 14, 15 alebo 16.

2  Informácie uvedené v odseku 1 tohto článku sa poskytujú prostredníctvom informačného materiálu podľa odseku 3 alebo inými vhodnými prostriedkami, ktoré zabezpečia, že dotknutý štátny príslušník tretej krajiny bude informovaný o svojich právach v čase vytvárania individuálnej zložky danej osoby v súlade s článkom 14, 15 alebo 16.

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 3 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Spoločný informačný materiál a webová lokalita, ktorých obsahom budú prinajmenšom informácie uvedené v odseku 1 tohto článku, vypracuje a zostaví Komisia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 61 ods. 2. Tento informačný materiál a obsah webovej lokality musí byť jasný, jednoduchý a dostupný v jazykovej verzii, ktorej daná osoba rozumie alebo o ktorej možno odôvodnene predpokladať, že jej rozumie.

Spoločný informačný materiál a webová lokalita, ktorých obsahom budú prinajmenšom informácie uvedené v odseku 1 tohto článku, vypracuje a zostaví Komisia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 61 ods. 2. Tento informačný materiál a obsah webovej lokality musí byť jasný, jednoduchý, vypracovaný v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a musí byť k dispozícii v jazykovej verzii, ktorej daná osoba rozumie alebo o ktorej možno odôvodnene predpokladať, že jej rozumie.

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 3 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Informačný materiál a webová lokalita musia byť vytvorené tak, aby ich členské štáty mohli doplniť o ďalšie informácie týkajúce sa konkrétneho členského štátu. Informácie týkajúce sa konkrétneho členského štátu zahŕňajú prinajmenšom informácie o právach dotknutej osoby, o možnostiach pomoci vnútroštátnych dozorných orgánov, ako aj kontaktné údaje úradu prevádzkovateľa a vnútroštátnych dozorných orgánov.

Informačný materiál a webová lokalita musia byť vytvorené tak, aby ich členské štáty mohli doplniť o ďalšie informácie týkajúce sa konkrétneho členského štátu. Informácie týkajúce sa konkrétneho členského štátu zahŕňajú prinajmenšom informácie o právach dotknutej osoby, o možnostiach pomoci vnútroštátnych dozorných orgánov, ako aj kontaktné údaje úradu prevádzkovateľa, úradníka pre ochranu údajov a dozorných orgánov.

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia v spolupráci s vnútroštátnymi dozornými orgánmi a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov spustí pri uvedení systému vstup/výstup do prevádzky informačnú kampaň s cieľom informovať verejnosť o cieľoch, uložených údajoch, orgánoch, ktoré majú doň prístup, a o právach osôb.

Komisia v spolupráci s vnútroštátnymi dozornými orgánmi a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov spustí pri uvedení systému vstup/výstup do prevádzky informačnú kampaň s cieľom informovať verejnosť a najmä štátnych príslušníkov tretích krajín o cieľoch, uložených údajoch, orgánoch, ktoré majú doň prístup, a o právach osôb. Takéto informačné kampane sa organizujú pravidelne.

Odôvodnenie

Keďže rozsah pôsobnosti systému vstup/výstup sa vzťahuje na štátnych príslušníkov tretích krajín, mali by sa tieto osoby konkrétne uviesť ako cieľová skupina informačnej kampane.

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Článok 46 – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Právo na prístup, opravu a vymazanie

Právo na prístup k osobným údajom, na ich opravu, doplnenie a výmaz a na obmedzenie spracovania osobných údajov

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 smernice 95/46/ES, každý štátny príslušník tretej krajiny má právo získať údaje zaznamenané v systéme vstup/výstup, ktoré sa ho týkajú, a údaje o členskom štáte, ktorý ich preniesol do tohto systému.

1.  Bez toho, aby boli dotknuté články 15, 16, 17 a 18 nariadenia (EÚ) 2016/679, každý štátny príslušník tretej krajiny má právo získať údaje zaznamenané v systéme vstup/výstup, ktoré sa ho týkajú, a údaje o členskom štáte, ktorý ich preniesol do tohto systému, a môže požiadať o opravu alebo doplnenie údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré sú nepresné, ako aj o vymazanie údajov, ktoré boli zaznamenané nezákonne. Zodpovedný členský štát odpovedá na takéto žiadosti do dvoch mesiacov od prijatia žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak bola žiadosť o opravu alebo vymazanie podaná inému členskému štátu než zodpovednému členskému štátu, orgány členského štátu, ktorému bola žiadosť podaná, skontrolujú správnosť údajov a zákonnosť spracovania údajov v systéme vstup/výstup v lehote jedného mesiaca, ak je možné urobiť túto kontrolu bez konzultácie so zodpovedným členským štátom. V opačnom prípade sa členský štát, iný než zodpovedný členský štát, obráti na orgány zodpovedného členského štátu v lehote 14 dní a zodpovedný členský štát skontroluje správnosť údajov a zákonnosť ich spracovania v lehote jedného mesiaca.

2.  Ak bola žiadosť o opravu, doplnenie alebo výmaz osobných údajov alebo o obmedzenie spracovania osobných údajov podaná inému členskému štátu než zodpovednému členskému štátu, orgány členského štátu, ktorému bola žiadosť podaná, skontrolujú správnosť údajov a zákonnosť spracovania údajov v systéme vstup/výstup v lehote 14 dní, ak je možné urobiť túto kontrolu bez konzultácie so zodpovedným členským štátom. V opačnom prípade sa členský štát, iný než zodpovedný členský štát, obráti na orgány zodpovedného členského štátu v lehote siedmich dní a zodpovedný členský štát skontroluje správnosť údajov a zákonnosť ich spracovania v lehote 14 dní.

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 3 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade, keď sú údaje zaznamenané v systéme vstup/výstup fakticky nesprávne alebo boli zaznamenané v rozpore so zákonom, zodpovedný členský štát alebo prípadne členský štát, ktorému bola podaná žiadosť, údaje opraví alebo vymaže v súlade s článkom 32. Zodpovedný členský štát alebo prípadne členský štát, ktorému bola podaná žiadosť, bezodkladne vydá dotknutej osobe písomné potvrdenie o tom, že vykonal opravu alebo vymazal údaje, ktoré sa jej týkajú.

V prípade, keď sú údaje zaznamenané v systéme vstup/výstup fakticky nesprávne, neúplné alebo boli zaznamenané v rozpore so zákonom, zodpovedný členský štát alebo prípadne členský štát, ktorému bola podaná žiadosť, osobné údaje opraví, doplní alebo vymaže alebo obmedzí ich spracovanie v súlade s článkom 32. Zodpovedný členský štát alebo prípadne členský štát, ktorému bola podaná žiadosť, bezodkladne vydá dotknutej osobe písomné potvrdenie o tom, že vykonal opravu, doplnenie alebo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, alebo obmedzil ich spracovanie.

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 3 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade, keď sú údaje týkajúce sa víza zaznamenané v systéme vstup/výstup fakticky nesprávne alebo boli zaznamenané v rozpore so zákonom, zodpovedný členský štát alebo prípadne členský štát, ktorému bola podaná žiadosť, najprv skontroluje správnosť týchto údajov vo VIS a v prípade potreby ich zmení v systéme vstup/výstup. Ak sú údaje zaznamenané vo VIS rovnaké ako v systéme vstup/výstup, zodpovedný členský štát alebo členský štát, ktorému bola podaná žiadosť, sa obráti na orgány členského štátu zodpovedného za zapísanie týchto údajov do VIS v lehote 14 dní. Členský štát zodpovedný za zaznamenanie údajov do VIS skontroluje správnosť údajov týkajúcich sa víza a zákonnosť ich spracovania v systéme vstup/výstup v lehote jedného mesiaca a informuje zodpovedný členský štát alebo členský štát, ktorému bola podaná žiadosť, ktorý ich v prípade potreby bezodkladne zmení alebo vymaže zo systému vstup/výstup a prípadne zo zoznamu osôb uvedených v článku 11 ods. 2.

V prípade, keď sú údaje týkajúce sa víza zaznamenané v systéme vstup/výstup fakticky nesprávne, neúplné alebo boli zaznamenané v rozpore so zákonom, zodpovedný členský štát alebo prípadne členský štát, ktorému bola podaná žiadosť, najprv skontroluje správnosť týchto údajov vo VIS a v prípade potreby ich zmení v systéme vstup/výstup. Ak sú údaje zaznamenané vo VIS rovnaké ako v systéme vstup/výstup, zodpovedný členský štát alebo členský štát, ktorému bola podaná žiadosť, sa obráti na orgány členského štátu zodpovedného za zapísanie týchto údajov do VIS v lehote siedmich dní. Členský štát zodpovedný za zaznamenanie údajov do VIS skontroluje správnosť údajov týkajúcich sa víza a zákonnosť ich spracovania v systéme vstup/výstup v lehote jedného mesiaca a informuje zodpovedný členský štát alebo členský štát, ktorému bola podaná žiadosť, ktorý osobné údaje týkajúce sa danej osoby v prípade potreby bezodkladne opraví, doplní alebo vymaže zo systému vstup/výstup a prípadne zo zoznamu osôb uvedených v článku 11 ods. 2 alebo obmedzí ich spracovanie.

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak zodpovedný členský štát alebo prípadne členský štát, ktorému bola podaná žiadosť, nesúhlasí s tvrdením, že údaje zaznamenané v systéme vstup/výstup sú fakticky nesprávne alebo boli zaznamenané v rozpore so zákonom, tento členský štát bezodkladne prijme administratívne rozhodnutie s písomným vysvetlením pre dotknutú osobu, prečo odmieta opraviť alebo vymazať údaje, ktoré sa jej týkajú.

4.  Ak zodpovedný členský štát alebo prípadne členský štát, ktorému bola podaná žiadosť, nesúhlasí s tvrdením, že údaje zaznamenané v systéme vstup/výstup sú fakticky nesprávne, neúplné alebo boli zaznamenané v rozpore so zákonom, tento členský štát bezodkladne prijme administratívne rozhodnutie s písomným vysvetlením pre dotknutú osobu, prečo odmieta opraviť, doplniť alebo vymazať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, alebo obmedziť ich spracovanie.

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Zodpovedný členský štát alebo prípadne členský štát, ktorému bola podaná žiadosť, takisto poskytne dotknutej osobe informácie vysvetľujúce kroky, ktoré táto osoba môže prijať, ak nebude akceptovať vysvetlenie rozhodnutia podľa odseku 5. Tieto informácie sa týkajú postupu podania žaloby alebo sťažnosti príslušným orgánom alebo súdom príslušného členského štátu a každej pomoci vrátane pomoci dozorného orgánu, ktorá je dostupná v súlade s právnymi predpismi, nariadeniami a postupmi tohto členského štátu.

5.  Zodpovedný členský štát alebo prípadne členský štát, ktorému bola podaná žiadosť, takisto poskytne dotknutej osobe informácie vysvetľujúce kroky, ktoré táto osoba môže prijať, ak nebude akceptovať vysvetlenie rozhodnutia podľa odseku 4. Tieto informácie sa týkajú postupu podania žaloby alebo sťažnosti príslušným orgánom alebo súdom príslušného členského štátu a každej pomoci vrátane pomoci dozorného orgánu, ktorá je dostupná v súlade s právnymi predpismi, nariadeniami a postupmi tohto členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Každá žiadosť podaná podľa odsekov 1 a 2 musí obsahovať informácie potrebné na určenie totožnosti dotknutej osoby vrátane odtlačkov prstov. Tieto údaje sa používajú výlučne na umožnenie výkonu práv uvedených v odsekoch 1 a 2 a vymažú sa okamžite potom.

6.  Každá žiadosť podaná podľa odsekov 1 a 2 musí obsahovať minimálne informácie potrebné na určenie totožnosti dotknutej osoby. O odtlačky prstov na tento účel je možné požiadať len v riadne odôvodnených prípadoch, keď existujú podstatné pochybnosti o totožnosti žiadateľa. Tieto údaje sa používajú výlučne na umožnenie výkonu práv uvedených v odsekoch 1 a 2 a vymažú sa okamžite potom.

Pozmeňujúci návrh     167

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Vždy, keď osoba požiada v súlade s odsekom 2 o údaje, ktoré sa jej týkajú, príslušný orgán uchová písomný záznam o tejto žiadosti, ako aj záznam o jej riešení a o tom, ktorý orgán ju riešil, a bezodkladne dá tento dokument k dispozícii vnútroštátnym dozorným orgánom.

7.  Vždy, keď osoba požiada v súlade s odsekom 2 o údaje, ktoré sa jej týkajú, príslušný orgán uchová písomný záznam o tejto žiadosti, ako aj záznam o jej riešení a o tom, ktorý orgán ju riešil, a dá tento dokument k dispozícii vnútroštátnym dozorným orgánom do siedmich dní. Kópia tohto dokumentu sa vydá aj pre dotknutú osobu.

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príslušné orgány členských štátov aktívne spolupracujú s cieľom presadzovať práva uvedené v článku 46 ods. 3, 4 a 5.

1.  Príslušné orgány členských štátov aktívne spolupracujú s cieľom presadzovať práva uvedené v článku 46.

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dozorný orgán v každom členskom štáte poskytne v súlade s článkom 28 ods. 4 smernice 95/46/ES na požiadanie dotknutej osobe pomoc a poradenstvo pri výkone jej práva na opravu alebo vymazanie údajov, ktoré sa jej týkajú.

Dozorný orgán v každom členskom štáte poskytne v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 na požiadanie dotknutej osobe pomoc a poradenstvo pri výkone jej práva na opravu, doplnenie alebo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, alebo na obmedzenie takýchto údajov.

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každá osoba má v každom členskom štáte právo podať žalobu alebo sťažnosť príslušným orgánom alebo súdom toho členského štátu, ktorý odmietol právo na prístup alebo právo na opravu alebo vymazanie údajov, ktoré sa jej týkajú, stanovené v článku 46.

1.  Bez toho, aby boli dotknuté články 77 až 82 nariadenia (EÚ) 2016/679, každá osoba v každom členskom štáte právo podať žalobu alebo sťažnosť príslušným orgánom alebo súdom toho členského štátu, ktorý odmietol právo na prístup alebo právo na opravu, doplnenie alebo výmaz údajov, ktoré sa jej týkajú, stanovené v článku 46. Právo podať takúto žalobu alebo sťažnosť sa uplatňuje aj v prípadoch, keď sa na žiadosti o prístup, opravu alebo výmaz nereagovalo v lehotách stanovených v článku 46 alebo keď sa nimi prevádzkovateľ nikdy nezaoberal.

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby vnútroštátny dozorný orgán alebo orgány určené podľa článku 28 ods. 1 smernice 95/46/ES monitorovali zákonnosť spracovania osobných údajov uvedených v článkoch 13 až 19 príslušným členským štátom vrátane prenosu údajov do a zo a systému vstup/výstup.

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby vnútroštátny dozorný orgán alebo orgány určené podľa článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 nezávisle monitorovali zákonnosť spracovania osobných údajov uvedených v kapitolách II, III a V tohto nariadenia príslušným členským štátom vrátane prenosu údajov do a zo systému vstup/výstup.

Odôvodnenie

Údaje podľa tohto nariadenia sa nespracúvajú len podľa článkov 13 až 19.

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Dozorný orgán zabezpečí, aby sa aspoň každé štyri roky vykonal audit operácií spracovania údajov vo vnútroštátnom systéme v súlade s príslušnými medzinárodnými audítorskými normami.

2.  Dozorný orgán alebo orgány zabezpečia, aby sa aspoň každé dva roky vykonal audit operácií spracovania údajov v národnej pohraničnej infraštruktúre v súlade s príslušnými medzinárodnými audítorskými normami.

Pozmeňujúci návrh     173

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty zabezpečia, aby ich dozorný orgán mal dostatočné prostriedky na plnenie úloh, ktorými je poverený na základe tohto nariadenia.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby ich nezávislý dozorný orgán alebo orgány mali dostatočné prostriedky na plnenie úloh, ktorými sú poverené na základe tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    174

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V súvislosti so spracúvaním osobných údajov v systéme vstup/výstup každý členský štát určí orgán, ktorý sa považuje za prevádzkovateľa v súlade s článkom 2 písm. d) smernice 95/46/ES a ktorý má hlavnú zodpovednosť za spracúvanie údajov príslušným členským štátom. Každý členský štát oznámi podrobnosti o tomto orgáne Komisii.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    175

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Každý členský štát poskytne všetky informácie, ktoré požadujú dozorné orgány, a poskytne im najmä informácie o činnostiach vykonávaných v súlade s článkom 35, článkom 36 ods. 1 a článkom 39. Každý členský štát poskytne dozorným orgánom prístup ku svojim záznamom podľa článku 30 a umožní im kedykoľvek prístup do všetkých svojich priestorov súvisiacich so systémom vstup/výstup.

5.  Každý členský štát poskytne všetky informácie, ktoré požadujú dozorné orgány, a poskytne im najmä informácie o činnostiach vykonávaných v súlade s článkom 35, článkom 36 ods. 1 a článkom 39. Každý členský štát poskytne dozorným orgánom prístup ku svojim záznamom podľa článku 41 a umožní im kedykoľvek prístup do všetkých svojich priestorov súvisiacich so systémom vstup/výstup.

Odôvodnenie

Oprava krížového odkazu.

Pozmeňujúci návrh    176

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Každý členský štát zabezpečí, aby jeho dozorný orgán alebo orgány mali prístup k poradenstvu poskytovanému osobami s dostatočnými znalosťami o biometrických údajoch.

Odôvodnenie

Zosúladené so systémom Eurodac.

Pozmeňujúci návrh    177

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zabezpečí, aby činnosti agentúry eu-LISA v oblasti spracovania osobných údajov súvisiace so systémom vstup/výstup boli vykonávané v súlade s týmto nariadením.

1.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov je zodpovedný za monitorovanie činností agentúry eu-LISA v oblasti spracovania osobných údajov súvisiacich so systémom vstup/výstup a za zabezpečenie toho, aby tieto činnosti boli vykonávané v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 a s týmto nariadením.

Odôvodnenie

Zosúladené s článkom 49 o dozornom orgáne. Takisto zosúladené s nariadením o Europole (článok 43), aby bolo zahrnuté „monitorovanie a zabezpečenie“.

Pozmeňujúci návrh    178

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zabezpečí, aby sa aspoň každé štyri roky vykonal audit činností agentúry v oblasti spracúvania osobných údajov v súlade s príslušnými medzinárodnými audítorskými normami. Správa o tomto audite sa zašle Európskemu parlamentu, Rade, agentúre eu-LISA, Komisii a vnútroštátnym dozorným orgánom. Agentúra eu-LISA má príležitosť vyjadriť pripomienky pred prijatím správy.

2.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zabezpečí, aby sa aspoň každé dva roky vykonal audit činností agentúry eu-LISA v oblasti spracúvania osobných údajov v súlade s príslušnými medzinárodnými audítorskými normami. Správa o tomto audite sa zašle Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, agentúre eu-LISA a dozorným orgánom. Agentúra eu-LISA má príležitosť vyjadriť pripomienky pred prijatím správy.

Pozmeňujúci návrh    179

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vnútroštátne dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov aktívne spolupracujú v rámci svojich povinností a zabezpečujú koordinovaný dozor nad systémom vstup/výstup a vnútroštátnymi systémami.

1.  Vnútroštátne dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, z ktorých každý koná v rámci svojich príslušných právomocí, aktívne spolupracujú v rámci svojich povinností a zabezpečujú koordinovaný dozor nad systémom vstup/výstup a národnými pohraničnými infraštruktúrami.

 

(Horizontálna zmena: s výnimkou článku 58 sa výraz „vnútroštátne systémy“ mení na „národné pohraničné infraštruktúry“.)

Odôvodnenie

Úprava terminológie podľa článku 6 a formulácií v súvislosti so systémom Eurodac.

Pozmeňujúci návrh    180

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prípade potreby si vymieňajú dôležité informácie, vzájomne si pomáhajú pri vykonávaní auditov a inšpekcií, skúmajú ťažkosti pri výklade alebo uplatňovaní tohto nariadenia, hodnotia problémy súvisiace s vykonávaním nezávislého dozoru alebo výkonom práv dotknutej osoby, vypracúvajú harmonizované návrhy na spoločné riešenia všetkých problémov a podporujú informovanosť o právach súvisiacich s ochranou údajov.

2.  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    181

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby ustanovenia prijaté v súlade s vnútroštátnym právom, ktorými sa vykonáva rámcové rozhodnutie 2008/977/SVV, boli uplatniteľné aj na prístup jeho vnútroštátnych orgánov do systému vstup/výstup v súlade s článkom 1 ods. 2.

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby ustanovenia prijaté v súlade s vnútroštátnym právom, ktorými sa vykonáva smernica (EÚ) 2016/680, boli uplatniteľné aj na prístup jeho vnútroštátnych orgánov do systému vstup/výstup v súlade s článkom 1 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    182

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Monitorovanie zákonnosti prístupu k osobným údajom zo strany členských štátov na účely uvedené v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia vrátane ich prenosu do a zo systému vstup/výstup vykonávajú vnútroštátne dozorné orgány určené podľa rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV.

2.  Monitorovanie zákonnosti prístupu k osobným údajom zo strany členských štátov na účely uvedené v článku 5 ods. 1a tohto nariadenia vrátane ich prenosu do a zo systému vstup/výstup vykonávajú vnútroštátne dozorné orgány určené podľa smernice (EÚ) 2016/680.

Pozmeňujúci návrh    183

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Spracovávanie osobných údajov Europolom sa vykonáva v súlade s rozhodnutím 2009/371/SVV a dozor nad ním vykonáva nezávislý externý dozorný úradník pre ochranu údajov. Články 30, 31 a 32 uvedeného rozhodnutia sa uplatňujú na spracúvanie osobných údajov Europolom podľa tohto nariadenia. Nezávislý externý dozorný úradník pre ochranu údajov zabezpečí, aby nedošlo k porušeniu práv štátneho príslušníka tretej krajiny.

3.  Spracovávanie osobných údajov Europolom podľa tohto nariadenia sa vykonáva v súlade s nariadením (EÚ) 2016/794 a dozor nad ním vykonáva európsky dozorný úradník pre ochranu údajov.

Odôvodnenie

S ohľadom na článok 43 nariadenia o Europole.

Pozmeňujúci návrh    184

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Osobné údaje sprístupnené v systéme vstup/výstup na účely stanovené v článku 1 ods. 2 sa spracúvajú iba na účely predchádzania, odhaľovania alebo vyšetrovania súvisiaceho s konkrétnym prípadom, v súvislosti s ktorým o údaje požiadal členský štát alebo Europol.

4.   Osobné údaje sprístupnené v systéme vstup/výstup na účely stanovené v článku 5 ods. 1a sa spracúvajú iba na účely predchádzania, odhaľovania alebo vyšetrovania súvisiaceho s konkrétnym prípadom, v súvislosti s ktorým o údaje požiadal členský štát alebo Europol.

Pozmeňujúci návrh    185

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.   Centrálny systém, určené orgány, centrálne prístupové body a Europol uchovávajú záznamy o vyhľadávaniach s cieľom umožniť vnútroštátnym orgánom pre ochranu údajov a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov monitorovať súlad spracúvania údajov s pravidlami Únie o ochrane údajov. Osobné údaje, ako aj záznamy o vyhľadávaniach, určené na iný než na tento účel sa vymažú zo všetkých vnútroštátnych súborov a súborov Europolu po uplynutí jedného mesiaca, okrem prípadu, že uvedené údaje a záznamy sú potrebné na účely konkrétneho prebiehajúceho vyšetrovania trestného činu, v súvislosti s ktorým o ne požiadal členský štát alebo Europol.

5.  Centrálny systém, určené orgány, centrálne prístupové body a Europol uchovávajú záznamy o vyhľadávaniach s cieľom umožniť vnútroštátnym orgánom pre ochranu údajov a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov monitorovať súlad spracúvania údajov s pravidlami Únie o ochrane údajov, a to aj na účel uchovávania záznamov s cieľom vypracovať výročné správy uvedené v článku 64 ods. 8. Osobné údaje, ako aj záznamy o vyhľadávaniach, určené na iný než na tento účel sa vymažú zo všetkých vnútroštátnych súborov a súborov Europolu po uplynutí jedného mesiaca, okrem prípadu, že uvedené údaje a záznamy sú potrebné na účely konkrétneho prebiehajúceho vyšetrovania trestného činu, v súvislosti s ktorým o ne požiadal členský štát alebo Europol.

Pozmeňujúci návrh    186

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát a Europol zabezpečia, aby sa všetky operácie spracúvania údajov vyplývajúce zo žiadostí o prístup k údajom systému vstup/výstup na účely stanovené v článku 1 ods. 2 zaprotokolovali alebo zdokumentovali na účely kontroly prípustnosti žiadosti, monitorovania zákonnosti spracúvania údajov a integrity a bezpečnosti údajov a na účely vnútorného monitorovania.

1.  Každý členský štát a Europol zabezpečia, aby sa všetky operácie spracúvania údajov vyplývajúce zo žiadostí o prístup k údajom systému vstup/výstup na účely stanovené v článku 5 ods. 1a zaprotokolovali alebo zdokumentovali na účely kontroly prípustnosti žiadosti, monitorovania zákonnosti spracúvania údajov a integrity a bezpečnosti údajov a na účely vnútorného monitorovania.

Pozmeňujúci návrh    187

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Protokol alebo dokumentácia musia obsahovať tieto údaje:

2.  Protokol alebo dokumentácia musia vo všetkých prípadoch obsahovať tieto údaje:

Pozmeňujúci návrh    188

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  názov orgánu, ktorý požiadal o prístup na účely porovnania, a zodpovednú osobu, ktorá žiadosť predložila a údaje spracovala;

Pozmeňujúci návrh    189

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 2 – písmeno h

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  podľa vnútroštátnych predpisov alebo rozhodnutia 2009/371/SVV identifikačnú značku úradníka, ktorý vyhľadávanie vykonal, a úradníka, ktorý vyhľadávanie alebo poskytnutie nariadil.

h)  podľa vnútroštátnych predpisov alebo nariadenia (EÚ) 2016/794 identifikačnú značku úradníka, ktorý vyhľadávanie vykonal, a úradníka, ktorý vyhľadávanie alebo poskytnutie nariadil.

Pozmeňujúci návrh    190

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Protokoly a dokumentácia sa používajú iba na monitorovanie zákonnosti spracúvania údajov a zaistenie integrity a bezpečnosti údajov. Na monitorovanie a hodnotenie uvedené v článku 64 sa môžu použiť len protokoly obsahujúce iné ako osobné údaje. Príslušné vnútroštátne dozorné orgány zodpovedné za kontrolu prípustnosti žiadosti a monitorovanie zákonnosti spracovania údajov a integrity a bezpečnosti údajov majú na požiadanie prístup k týmto protokolom na účely plnenia svojich povinností.

3.  Protokoly a dokumentácia sa používajú iba na monitorovanie zákonnosti spracúvania údajov a zaistenie integrity a bezpečnosti údajov. Na monitorovanie a hodnotenie uvedené v článku 64 sa môžu použiť len protokoly, ktoré neobsahujú osobné údaje. Príslušné vnútroštátne dozorné orgány zodpovedné za kontrolu prípustnosti žiadosti a monitorovanie zákonnosti spracovania údajov a integrity a bezpečnosti údajov majú na požiadanie prístup k týmto protokolom na účely plnenia svojich povinností.

Pozmeňujúci návrh    191

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (EÚ) č. 767/2008

Článok 17a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Od uvedenia systému vstup/výstup do prevádzky podľa článku 60 ods. 1 [nariadenia, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES),] je vytvorená interoperabilita medzi systémom vstup/výstup a VIS s cieľom zabezpečiť účinnejšie a rýchlejšie hraničné kontroly. Na tieto účely vytvorí agentúra eu-LISA bezpečný komunikačný kanál medzi centrálnym systémom vstup/výstup a centrálnym systémom VIS na umožnenie interoperability medzi systémom vstup/výstup a VIS. Priame nahliadnutie z jedného systému do druhého je možné len vtedy, ak je to stanovené v tomto nariadení a v nariadení (ES) č. 767/2008.

1.  Od uvedenia systému vstup/výstup do prevádzky podľa článku 60 ods. 1 [nariadenia, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES),] je vytvorená interoperabilita medzi systémom vstup/výstup a VIS s cieľom zabezpečiť účinnejšie a rýchlejšie hraničné kontroly s náležitým ohľadom na zásadu obmedzenia účelu. Na tieto účely vytvorí agentúra eu-LISA bezpečný komunikačný kanál medzi centrálnym systémom vstup/výstup a centrálnym systémom VIS na umožnenie interoperability medzi systémom vstup/výstup a VIS. Priame nahliadnutie z jedného systému do druhého je možné len vtedy, ak je to stanovené v tomto nariadení a v nariadení (ES) č. 767/2008.

Pozmeňujúci návrh    192

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (EÚ) č. 767/2008

Článok 17a – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V súlade s článkom 33 [nariadenia, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES),] Komisia príjme opatrenia potrebné na vytvorenie a celkový návrh interoperability v súlade s článkom 34 [nariadenia, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES)]. Na účely vytvorenia interoperability so systémom vstup/výstup vykoná riadiaci orgán požadovaný ďalší vývoj a/alebo prispôsobenie centrálneho vízového informačného systému, vnútroštátneho rozhrania v každom členskom štáte a komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym vízovým informačným systémom a vnútroštátnymi rozhraniami. Členské štáty upravia a/alebo vytvoria národné infraštruktúry.

4.  V súlade s článkom 33 [nariadenia, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES),] Komisia príjme opatrenia potrebné na vytvorenie a celkový návrh interoperability v súlade s článkom 34 [nariadenia, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES)]. Na účely vytvorenia interoperability so systémom vstup/výstup vykoná agentúra eu-LISA požadovaný ďalší vývoj a/alebo prispôsobenie centrálneho vízového informačného systému, vnútroštátneho rozhrania v každom členskom štáte a komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym vízovým informačným systémom a vnútroštátnymi rozhraniami. Členské štáty upravia a/alebo vytvoria národné infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh    193

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (EÚ) č. 767/2008

Článok 18 – odsek 3 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak vyhľadávanie s použitím údajov uvedených v odseku 1 ukáže, že vo VIS sú uložené údaje o jednom alebo viacerých udelených alebo predĺžených vízach, ktorých platnosť trvá a sú územne platné pre hraničný priechod, príslušnému orgánu hraničnej kontroly sa výhradne na účely stanovené v odseku 1 poskytne prístup, aby v príslušnom súbore so žiadosťou a v prepojenom súbore so žiadosťou či prepojených súboroch so žiadosťou podľa článku 8 ods. 4 nahliadol do:

3.  Ak vyhľadávanie s použitím údajov uvedených v odseku 1 ukáže, že vo VIS sú zaznamenané údaje o držiteľovi víza, príslušnému orgánu hraničnej kontroly sa výhradne na účely stanovené v odseku 1 poskytne prístup, aby v príslušnom súbore so žiadosťou a v prepojenom súbore so žiadosťou či prepojených súboroch so žiadosťou podľa článku 8 ods. 4 nahliadol do:

Odôvodnenie

Zlúčenie odsekov 3 a 4 v záujme zjednodušenia textu.

Pozmeňujúci návrh    194

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (EÚ) č. 767/2008

Článok 18 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak vyhľadávanie s použitím údajov uvedených v odseku 1 ukáže, že údaje o danej osobe sú zaznamenané vo VIS, ale žiadne zo zaznamenaných víz nie je platné, príslušnému pohraničnému orgánu sa výhradne na účely uvedené v odseku 1 poskytne prístup, aby v príslušnom súbore so žiadosťou a v prepojenom súbore so žiadosťou či prepojených súboroch so žiadosťou podľa článku 8 ods. 4 nahliadol do fotografií;

vypúšťa sa

a)  informácií o víze a údajov z formulára žiadosti podľa článku 9 ods. 2 a 4;

 

b)  fotografií;

 

c)  údajov podľa článkov 10, 13 a 14 vložených v súvislosti s udelenými, zrušenými alebo odvolanými vízami alebo vízami, ktorých platnosť bola predĺžená.

 

Odôvodnenie

Zlúčenie odsekov 3 a 4 v záujme zjednodušenia textu.

Pozmeňujúci návrh    195

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (EÚ) č. 767/2008

Článok 18 – odsek 5 – písmeno a – bod ii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  na hraničnom priechode nie je k dispozícii technológia na nasnímanie podoby tváre na mieste, a preto nie je možné overiť totožnosť držiteľa víza v systéme vstup/výstup;

ii)  na hraničnom priechode dočasne nie je k dispozícii technológia na nasnímanie podoby tváre na mieste, a preto nie je možné overiť totožnosť držiteľa víza v systéme vstup/výstup;

Odôvodnenie

Keďže sa požaduje, aby bola technológia dostupná na každom hraničnom priechode, môže ísť len o jej dočasnú nedostupnosť.

Pozmeňujúci návrh    196

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 1 – bod 8 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  V článku 20 sa odsek 1 nahrádza takto:

(8)  V článku 20 sa prvý pododsek odseku 1 nahrádza takto:

Pozmeňujúci návrh    197

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 1 – bod 9

Nariadenie (EÚ) č. 767/2008

Článok 26 – odsek 3a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3a.  [Šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES),] je za úlohy uvedené v odseku 3 tohto článku zodpovedný riadiaci orgán.

3a.   [Šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES),] je za úlohy uvedené v odseku 3 tohto článku zodpovedná agentúra eu-LISA.

Pozmeňujúci návrh    198

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 1 – bod 10

Nariadenie (EÚ) č. 767/2008

Článok 34 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát a riadiaci orgán vedú zápisy o všetkých operáciách spracúvania údajov vo VIS. Tieto zápisy uvádzajú účel prístupu uvedený v článku 6 ods. 1 a v článkoch 15 až 22, dátum a čas, typ prenesených údajov podľa článkov 9 až 14, typ údajov použitých pri vyhľadávaní podľa článku 15 ods. 2, článku 17, článku 18 ods. 1, článku 18 ods. 5, článku 19 ods. 1, článku 19a ods. 2, článku 19a ods. 5, článku 20 ods. 1, článku 21 ods. 1 a článku 22 ods. 1 a názov orgánu, ktorý údaje vložil alebo vyhľadal. Každý členský štát okrem toho vedie záznamy o zamestnancoch, ktorí sú riadne oprávnení na vkladanie alebo získavanie údajov.

1.  Každý členský štát a agentúra eu-LISA vedú zápisy o všetkých operáciách spracúvania údajov vo VIS. Tieto zápisy uvádzajú účel prístupu uvedený v článku 6 ods. 1 a v článkoch 15 až 22, dátum a čas, typ prenesených údajov podľa článkov 9 až 14, typ údajov použitých pri vyhľadávaní podľa článku 15 ods. 2, článku 17, článku 18 ods. 1, článku 18 ods. 5, článku 19 ods. 1, článku 19a ods. 2, článku 19a ods. 5, článku 20 ods. 1, článku 21 ods. 1 a článku 22 ods. 1 a názov orgánu, ktorý údaje vložil alebo vyhľadal. Každý členský štát okrem toho vedie záznamy o zamestnancoch, ktorí sú riadne oprávnení na vkladanie alebo získavanie údajov.

Pozmeňujúci návrh     199

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Výhradne na účely vypracovávania správ a štatistík a bez toho, aby bola možná osobitná identifikácia, riadne oprávnení zamestnanci príslušných orgánov členských štátov, Komisie, agentúry eu-LISA a agentúry Frontex oprávnení nahliadnuť do týchto údajov:

1.  Riadne oprávnení zamestnanci príslušných orgánov členských štátov, Komisie a agentúry eu-LISA môžu výhradne na účely vypracovávania správ a štatistík a bez toho, aby bola možná osobitná identifikácia alebo profilovanie, a riadne oprávnení zamestnanci Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž môžu na účely vykonania analýz rizík a posúdení zraniteľnosti, ako sa uvádza v článkoch 11 a 13 nariadenia (EÚ) 2016/1624, nahliadnuť do týchto údajov:

Pozmeňujúci návrh     200

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  štátna príslušnosť, pohlavie a dátum narodenia štátneho príslušníka tretej krajiny;

b)  štátna príslušnosť, pohlavie a rok narodenia štátneho príslušníka tretej krajiny;

Pozmeňujúci návrh    201

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na účely odseku 1 agentúra eu-LISA vytvorí, realizuje a umiestni vo svojich technických zariadeniach centrálny register obsahujúci údaje uvedené v odseku 1, ktoré neumožňujú identifikáciu jednotlivcov a umožňujú orgánom uvedeným v odseku 1 získať prispôsobiteľné správy a štatistiky o vstupoch a výstupoch, odopretiach vstupu a prekročeniach povolenej dĺžky pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín s cieľom zlepšiť posudzovanie rizika prekročenia povolenej dĺžky pobytu, zlepšiť efektívnosť hraničných kontrol, pomôcť konzulárnym úradom spracúvať žiadosti o udelenie víza a podporovať tvorbu migračnej politiky Únie založenú na dôkazoch. Register obsahuje aj denné štatistiky údajov uvedených v odseku 4. Prístup do centrálneho registra sa poskytuje prostredníctvom bezpečného prístupu cez S-TESTA s kontrolou prístupu a osobitnými profilmi používateľov výhradne na účely vypracovávania správ a štatistík.

2.  Na účely odseku 1 agentúra eu-LISA vytvorí, realizuje a umiestni vo svojich technických zariadeniach register na centrálnej úrovni obsahujúci údaje uvedené v odseku 1, ktoré neumožňujú identifikáciu jednotlivcov a umožňujú orgánom uvedeným v odseku 1 získať prispôsobiteľné správy a štatistiky o vstupoch a výstupoch, odopretiach vstupu a prekročeniach povolenej dĺžky pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín s cieľom zlepšiť efektívnosť hraničných kontrol, pomôcť konzulárnym úradom spracúvať žiadosti o udelenie víza a podporovať tvorbu migračnej politiky Únie založenú na dôkazoch. Register obsahuje aj denné štatistiky údajov uvedených v odseku 4. Prístup do centrálneho registra sa poskytuje prostredníctvom bezpečného prístupu cez S-TESTA s kontrolou prístupu a osobitnými profilmi používateľov výhradne na účely vypracovávania správ a štatistík.

Pozmeňujúci návrh     202

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Každý štvrťrok agentúra eu-LISA uverejní štatistiku systému vstup/výstup obsahujúcu najmä počet, štátnu príslušnosť a hraničný priechod vstupu osôb, ktoré prekročili povolenú dĺžku pobytu, štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol odopretý vstup vrátane dôvodov odopretia vstupu, a štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorých pobyt bol odvolaný alebo predĺžený, ako aj počet štátnych príslušníkov tretích krajín oslobodených od požiadavky poskytnúť odtlačky prstov.

4.  Každý štvrťrok agentúra eu-LISA uverejní štatistiku systému vstup/výstup obsahujúcu najmä počet, štátnu príslušnosť, vek, rod, dĺžku pobytu a hraničný priechod vstupu osôb, ktoré prekročili povolenú dĺžku pobytu, štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol odopretý vstup vrátane dôvodov odopretia vstupu, a štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorých pobyt bol odvolaný alebo predĺžený, ako aj počet štátnych príslušníkov tretích krajín oslobodených od požiadavky poskytnúť odtlačky prstov.

Pozmeňujúci návrh    203

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Na konci každého roka sa štatistické údaje zostavia vo forme štvrťročných štatistík za daný rok. Štatistika obsahuje rozdelenie údajov podľa jednotlivých členských štátov.

5.  Na konci každého roka sa štatistické údaje zhrnú vo výročnej správe za daný rok. Štatistika obsahuje rozdelenie údajov podľa jednotlivých členských štátov. Správa sa zverejní a zašle Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a vnútroštátnym dozorným orgánom.

Pozmeňujúci návrh     204

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Agentúra eu-LISA poskytne Komisii na jej žiadosť štatistiku osobitných aspektov týkajúcich sa vykonávania tohto nariadenia, ako aj štatistiky podľa odseku 3.

6.  Agentúra eu-LISA poskytne Komisii a Európskemu parlamentu na ich žiadosť štatistiku osobitných aspektov týkajúcich sa vykonávania tohto nariadenia, ako aj štatistiky podľa odseku 3.

Pozmeňujúci návrh     205

Návrh nariadenia

Článok 58 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Náklady spojené so zriadením a prevádzkou centrálneho systému, komunikačnej infraštruktúry a jednotného národného rozhrania sa hradia zo všeobecného rozpočtu Únie.

1.  Náklady spojené so zriadením a prevádzkou centrálneho systému, bezpečnej a šifrovanej komunikačnej infraštruktúry a jednotného národného rozhrania sa hradia zo všeobecného rozpočtu Únie.

Pozmeňujúci návrh    206

Návrh nariadenia

Článok 58 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  umiestnením vnútroštátnych systémov (priestor, implementácia, elektrická energia, chladenie);

b)  umiestnením vnútroštátnych systémov a pohraničných infraštruktúr (priestor, implementácia, elektrická energia, chladenie);

Odôvodnenie

Úprava terminológie podľa článku 6.

Pozmeňujúci návrh    207

Návrh nariadenia

Článok 58 – odsek 2– pododsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  prevádzkou vnútroštátnych systémov (prevádzkovatelia a podporné kontakty);

c)  prevádzkou vnútroštátnych systémov a pohraničných štruktúr (prevádzkovatelia a podporné kontakty);

Pozmeňujúci návrh    208

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Komisia sprístupní členských štátom a verejnosti informácie oznámené podľa odseku 1 prostredníctvom priebežne aktualizovanej verejnej webovej lokality.

6.  Komisia uverejní informácie uvedené v odsekoch 1 až 4 v Úradnom vestníku Európskej únie. V prípade ich zmeny Komisia raz ročne uverejní aktualizovanú konsolidovanú verziu týchto informácií. Komisia bude udržiavať priebežne aktualizovanú verejnú webovú lokalitu obsahujúcu tieto informácie.

Pozmeňujúci návrh    209

Návrh nariadenia

Článok 64 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Do [Šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia – OPOCE, nahraďte, prosím, skutočným dátumom] a následne každých šesť mesiacov počas vývojovej fázy systému vstup/výstup agentúra eu-LISA predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o stave vývoja centrálneho systému, jednotných rozhraní a komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom a jednotnými rozhraniami. Po dokončení vývoja sa predloží Európskemu parlamentu a Rade správa s podrobným vysvetlením toho, ako boli dosiahnuté ciele, najmä v súvislosti s plánovaním a nákladmi, ako aj s odôvodnením akýchkoľvek odchýlok.

2.  Do [Šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia – OPOCE, nahraďte, prosím, skutočným dátumom] a následne každých šesť mesiacov počas vývojovej fázy systému vstup/výstup agentúra eu-LISA predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o stave vývoja centrálneho systému, jednotných rozhraní a bezpečnej a šifrovanej komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom a jednotnými rozhraniami. Táto správa obsahuje podrobné informácie o vzniknutých nákladoch a informácie o všetkých rizikách, ktoré môžu ovplyvniť celkové náklady systému. Po dokončení vývoja sa predloží Európskemu parlamentu a Rade správa s podrobným vysvetlením toho, ako boli dosiahnuté ciele, najmä v súvislosti s plánovaním a nákladmi, ako aj s odôvodnením akýchkoľvek odchýlok.

Odôvodnenie

Vzhľadom na predošlé skúsenosti, najmä so SIS II, by sa mali náklady dôsledne monitorovať.

Pozmeňujúci návrh     210

Návrh nariadenia

Článok 64 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Tri roky po uvedení systému vstup/výstup do prevádzky a potom každé štyri roky Komisia vypracuje celkové hodnotenie systému vstup/výstup. Toto celkové hodnotenie obsahuje posúdenie výsledkov dosiahnutých, pokiaľ ide o plnenie cieľov a vplyv na základné práva, posúdenie platnosti východiskových zásad, uplatňovania tohto nariadenia, bezpečnosti systému vstup/výstup a vplyvu na budúce operácie, a obsahuje aj potrebné odporúčania. Komisia predloží hodnotiacu správu Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Tri roky po uvedení systému vstup/výstup do prevádzky a potom každé štyri roky Komisia vypracuje celkové hodnotenie systému vstup/výstup. Toto celkové hodnotenie obsahuje posúdenie výsledkov dosiahnutých, pokiaľ ide o plnenie cieľov a vplyv na základné práva, posúdenie platnosti východiskových zásad, uplatňovania tohto nariadenia, bezpečnosti systému vstup/výstup a všetkých dôsledkov pre budúce operácie vrátane dôsledkov s vplyvom na rozpočet a obsahuje aj potrebné odporúčania. Komisia predloží hodnotiacu správu Európskemu parlamentu, Rade, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Agentúre Európskej únie pre základné práva.

Pozmeňujúci návrh     211

Návrh nariadenia

Článok 64 – odsek 8 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa) počte žiadostí o opravu údajov, následne prijatých opatreniach a počte opráv vykonaných v reakcii na žiadosti dotknutých osôb.

Pozmeňujúci návrh    212

Návrh nariadenia

Článok 65 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

 

Toto nariadenie sa uplatňuje odo dňa stanoveného Komisiou v súlade s článkom 60 s výnimkou článkov 4, 33, 34, 35, 56, 58, 59, 60 a 61, ktoré sa uplatňujú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

Odôvodnenie

Články, ktoré sú potrebné na vývoj systému vstup/výstup, by mali byť priamo uplatniteľné . Celé nariadenie by malo byť uplatniteľné od chvíle, keď sa systém vstup/výstup uvedie do prevádzky.

(1)

Ú. v. EÚ C 487, 28.12.2016, s. 66.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Nárast prílevu cestujúcich na vonkajších hraniciach Európskej únie v posledných rokoch ukázal neefektívnosť súčasných systémov pohraničných kontrol, čo sa vzhľadom na odhadovaný vývoj týchto presunov v nasledujúcich rokoch môže ešte zhoršiť. Očakáva sa, že do roku 2025 prejde schengenským priestorom legálne približne 300 miliónov štátnych príslušníkov tretích krajín kvôli krátkodobej návšteve. Len samotná letecká doprava v Európe by sa mala počas nasledujúcich 20 rokov zvyšovať ročným tempom 2,6 %. Je nutné modernizovať naše systémy riadenia cestujúcich a zaistiť ich väčšiu plynulosť a efektívnosť, ale aj väčšiu bezpečnosť, pričom však nesmieme prikročiť k opätovnému zoštátňovaniu informačných systémov ani k pohraničným kontrolám. Reálne kontroly sa pritom nemôžu zameriavať len na cestovné pasy cestujúcich a na pečiatky v nich, ktoré môžu byť sfalšované alebo nečitateľné, ale navyše tiež predstavujú nadmernú záťaž pre pohraničné orgány a bránia im sústrediť sa na skutočné úlohy, pričom je ohrozená bezpečnosť. Ak by sme neurobili nič, v strednodobom horizonte by to viedlo ku kolapsu našich hraničných priechodov, ako aj k nutnosti vynaložiť obrovské investície do infraštruktúry a personálu, aby sa dalo čeliť tomuto prílevu.

Vytvorenie európskeho systému vstup/výstup (EES) bude prínosom pre cestujúcich, pre ktorých sa skráti čas čakania na hraničných priechodoch, pre členské štáty, ktoré budú môcť rýchlejšie vybaviť cestujúcich bona fide a súčasne zvýšia bezpečnosť na hraniciach pre prevádzkovateľov infraštruktúr, ktorí budú môcť využívať kratšie spojenia v tranzitných zónach, čo im prinesie priame aj nepriame hospodárske výhody, pre riadiacich pracovníkov na hraničných priechodoch, ktorí budú môcť optimalizovať svoje zdroje, ako aj pre dopravcov, ktorí budú môcť jednoduchšie plniť svoje úlohy. Pri tom všetkom sa zaručí nevyhnutná ochrana základných práv a údajov, ktoré systém obsahuje.

V európskej migračnej agende sa riadenie hraníc už spomína ako jeden zo štyroch pilierov lepšieho riadenia migrácie. Medzinárodné hrozby, ktorým musí Európska únia čeliť v poslednom čase, poukázali na to, že priestor bez vnútorných hraníc si vyžaduje účinnú kontrolu na vonkajších hraniciach. Čoraz zreteľnejšie je prepojenie medzi efektívnou kontrolou hraníc a posilnením vnútornej bezpečnosti. Spravodajca podporuje prístup orgánov presadzovania práva k systému vstup/výstup v záujme boja proti závažnej trestnej činnosti a teroristickým hrozbám, čím tento systém získava aj pridanú hodnotu. Tento prístup pritom musí byť kontrolovaný, nutný, primeraný a musia sa pri ňom dodržiavať náležité záruky súvisiace s ochranou práv a údajov. Je nutné a aj možné nájsť rovnováhu medzi urýchlením prechodu hraníc a ich bezpečnosťou.

Stanovisko spravodajcu

1. Ciele

Týmto legislatívnym návrhom by sa mal vytvoriť systém uľahčujúci prekročenie hraníc a podporujúci boj proti nelegálnej migrácii osôb, ktoré prekročia dĺžku povoleného pobytu, ako aj boj proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu. Tieto ciele treba zaručiť a treba zabezpečiť ich súlad s ochranou údajov zhromažďovaných v systéme vstup/výstup z hľadiska primeranosti a potreby.

2. Organizácia

Spravodajca víta zmeny v legislatívnom návrhu, z ktorých mnohé sú reakciou na pochybnosti vyslovené počas prípravných prác. Napriek tomu je však nepochopiteľné zrušenie programu registrovaných cestujúcich (RTP), ktorý Parlament považoval za odvážny spôsob urýchlenia prekračovania hraníc.

3. Interoperabilita so systémom VIS

Medzi dôležité súčasti návrhu patrí interoperabilita medzi systémom vstup/výstup a systémom VIS, ktorá by mala ukazovať budúcnosť vzťahov medzi rôznymi informačnými systémami. Vzhľadom na dodržiavanie zásady primeranosti nepredstavuje táto interoperabilita žiadny zásah do práv určených v článku 7 a 8 Charty základných práv.

Bez zasadzovania sa za interoperabilitu so systémom SIS II v tomto štádiu by sa mal objasniť postup, podľa ktorého treba konať pri výstrahách v súvislosti s osobami, ktoré prekročili povolený pobyt na území Schengenu.

4. Rozpočet

Je pravda, že vývoj systému vstup/výstup sa spája s vysokými nákladmi, ešte viac by však stálo nekonať, a to z hľadiska potrebných investícií do infraštruktúry a personálu, aby bolo možné čeliť zväčšujúcemu sa prílevu cestujúcich, ako aj z hľadiska bezpečnosti členských štátov. Spravodajca síce podporuje rozpočtovú racionalizáciu, zároveň však vyjadruje obavy z možných odchýlok, ktoré by sa mohli vyskytnúť počas procesu realizácie, čo sa spája s potrebou väčšej kontroly ex ante a ex post.

5. Biometrické údaje

Z etapy štúdie vyplynulo, že najlepšou možnosťou, ako spojiť rýchlosť s bezpečnosťou počas prekračovania hraníc, by bola kombinácia odtlačkov štyroch prstov a rozpoznávanie tváre. V súlade s názormi Európskeho parlamentu sa znížil počet biometrických údajov, pričom sa umožnil import údajov, ktoré už sú obsiahnuté v systéme VIS, a tým sa minimalizovalo zaznamenávanie a duplikácia už zhromaždených údajov. Je dôležité staviť na normy kvality, aby sa zhromaždené údaje dali v plnej miere využiť na navrhované účely.

6. Ochrana údajov a základných práv

Týmto nariadením sa musí zaručiť ochrana údajov uchovávaných v systéme vstup/výstup pri súčasnom dodržiavaní Charty základných práv. Ak sa majú v tomto zmysle dodržať články 7 a 8 Charty základných práv, systém vstup/výstup musí mať vhodný právny základ, musí dodržiavať zásady charty, sledovať všeobecný záujem a súčasne vychádzať zo zásad primeranosti a nevyhnutnosti. To sa dosiahne okrem iného takými opatreniami, ako je zníženie množstva údajov vedených v systéme, stanovením úloh vnútroštátnych aj celoeurópskych orgánov pri ochrane údajov (EDPS), postupmi opravy a vymazania alebo režimami a povoleniami na prístup do systému. Treba poznamenať, že Súdny dvor uznal, že ciele systému vstup/výstup (pohraničná kontrola a kontrola migrácie, boj proti závažnej organizovanej trestnej činnosti a terorizmu) predstavujú všeobecný záujem.

7. Obdobie uchovávania údajov

V rámci systému vstup/výstup sa musia dodržiavať zásady potrebnosti a primeranosti. Obdobie uchovávania údajov v trvaní 181 dní, ktoré sa navrhovalo pôvodne, by ohrozilo efektívnosť systému. Z hľadiska cestujúcich by sa tým nesplnil cieľ urýchlenia prekračovania hraníc, keďže vzhľadom na krátke obdobie by sa museli opakovane registrovať osoby, ktoré navštevujú naše územie s istou pravidelnosťou, čím by sa proces spomalil. Z hľadiska konzulátov a pohraničných orgánov by to znemožnilo analyzovať minulé cesty danej osoby a možné riziká, čo je rozhodujúce pre prijatie rozhodnutí, a z hľadiska orgánov presadzovania práva by sa takto zničili významné údaje potrebné na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu.

Navrhovaná lehota je v súlade s cieľmi systému a bola by užitočná z hľadiska interoperability so systémom VIS. Treba však poskytnúť potrebné záruky, aby mohli dotknuté osoby v prípade potreby získať prístup k údajom, aby sa údaje dali opraviť a/alebo vymazať.

8. Prístup do systému pre orgány presadzovania práva

Prístup vnútroštátnych orgánov presadzovania práva a Europolu do systému od jeho spustenia na účely boja proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu dá tomuto systému obrovskú pridanú hodnotu. Je potrebné a právne realizovateľné zlúčiť túto možnosť s uľahčením prechodu cez hranice pri súčasnom dodržaní európskeho súdneho poriadku. Existencia schengenského priestoru závisí okrem iného aj od ochrany vonkajších hraníc. Najlepší nástroj, ktorý máme na boj proti organizovanej trestnej činnosti, sú spravodajské služby a informácie: schopnosť predvídať.

Je pravda, že niektoré orgány presadzovania práva dnes nevyužívajú naplno existujúce systémy, zároveň však vidíme, že investície do odbornej prípravy, výmena osvedčených postupov a rozvoj vzájomnej dôvery prispievajú k ich lepšiemu a väčšiemu využívaniu. Počas obdobia zavádzania systému bude potrebné zabezpečiť odbornú prípravu orgánov, ktoré do neho majú prístup.

9. Vplyv na dopravcov a cestujúcich

Úloha dopravcov je z hľadiska životaschopnosti systému rozhodujúca. Musia mať primeraný a obmedzený prístup k tým údajom obsiahnutým v systéme vstup/výstup, ktoré im pomôžu plniť ich úlohy, pričom musia existovať dostatočné záruky, že nebude ohrozená bezpečnosť systému.

Cestujúci by mali mať možnosť vedieť o zostávajúcej dĺžke povoleného pobytu, a preto by na tento účel bolo správne vytvoriť webový systém. Prístup do takéhoto systému by mal byť jednoduchý a bezpečný aj vďaka tomu, že by ho mal len legitímny cestujúci. Takúto webovú službu by mala spravovať agentúra eu-LISA, pričom by mala zodpovedať za jej umiestnenie v bezpečnej sieti a za hodnotenie možných rizík s cieľom vymedziť špecifické potreby takejto služby.

10. Riadenie

Pri vývoji a udržiavaní systému vstup/výstup by mala zohrávať hlavnú úlohu agentúra eu-LISA. Pri zavádzaní systému aj pri jeho prevádzke by sa mali dodržiavať normy bezpečnosti, kontroly a zodpovednosti. Európsky parlament sa musí v rámci svojich právomocí zapájať do rôznych etáp systému vstup/výstup.


MENŠINOVÉ STANOVISKO

v súlade s článkom 52a ods. 4 rokovacieho poriadku

Marie-Christine Vergiat

V súlade s počiatočným zámerom uľahčiť prekračovanie vonkajších hraníc EÚ sa systém vstup/výstup využije na zavedenie evidencie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí vstupujú na územie EÚ a odchádzajú z neho, a uľahčí sa interoperabilita s inými databázami prostredníctvom vytvorenia rozsiahleho systému zhromažďovania údajov, najmä biometrických, a to vrátane údajov o deťoch od 12 rokov, čo je v rozpore s medzinárodným právom a predstavuje nebezpečný precedens.

Policajné sily budú mať k tejto evidencii prístup za rovnakých podmienok ako pohraničná stráž, pretože kontrola hraníc sa stotožňuje s bojom proti trestnej činnosti, čím sa zamieňajú dva veľmi odlišné ciele, popierajú zásady nevyhnutnosti a proporcionality a spája migrácia s trestnou činnosťou a terorizmom.

Bude sa rozlišovať medzi „dobrými cestujúcimi“, ktorí budú môcť vstupovať na územie na základe administratívnych postupov ad hoc, a všetkými ostatnými, o ktorých sa bude predpokladať, že sú neregulárni bez ohľadu na individuálne preverenie situácie, a to najmä v prípade zraniteľných osôb, pričom tieto osoby sa budú automaticky nahlasovať členským štátom.

Keď vezmeme do úvahy povahu a význam tohto textu, podmienky jeho preskúmania sú na ujmu legislatívnej činnosti, a to vzhľadom na ohrozenie základných práv tisícov mužov, žien a detí.

Prinajmenšom sa mali vo väčšej miere zohľadniť odporúčania európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (9.12.2016)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe a odopretí vstupu v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov Európskej únie a ktorým sa stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008 a nariadenie (EÚ) č. 1077/2011

(COM(2016)0194) – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Monika Hohlmeier

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajkyňa zastáva názor, že na zabezpečenie dôsledného prehľadu o vstupoch a výstupoch štátnych príslušníkov tretích krajín je nevyhnutné lepšie, modernejšie a účinnejšie riadenie vonkajších hraníc EÚ. Je tiež nástrojom na urýchlenie hraničných kontrol, skrátenie čakacej lehoty na hraniciach, zväčšenie slobody pohybu a zároveň zlepšenie vnútornej bezpečnosti, posilnenie boja proti terorizmu a závažnej cezhraničnej trestnej činnosti a odhaľovanie prípadov nezákonného prekročenia hraníc, podvodov s osobnými údajmi alebo osôb, ktoré prekročili povolenú dĺžku pobytu. Spravodajkyňa poukazuje najmä na významné nedostatky v oblasti existujúcich informačných systémov, ktoré treba riešiť s cieľom účinne zaistiť vonkajšie hranice EÚ. Ani jeden členský štát nedokáže sám monitorovať vstupy a výstupy štátnych príslušníkov tretích krajín v celom schengenskom priestore. Preto je naliehavo potrebné vyvinúť a zaviesť účinný európsky nástroj vo všetkých členských štátoch.

Spravodajkyňa v tejto súvislosti víta revidovaný návrh Komisie, ktorý sa týka systému vstup/výstup (EES) a ktorý podporuje interoperabilitu a synergie medzi informačnými systémami v záujme urýchlenia, zjednodušenia a posilnenia kontrolných postupov pre štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ, ktorí cestujú do EÚ.

Spravodajkyňa víta technickú štúdiu o inteligentných hraniciach, ktorú vypracovala Európska komisia, a záverečnú správu agentúry eu-LISA o pilotnom projekte inteligentných hraníc, v ktorých sa riešia pripomienky Parlamentu z roku 2013, a to konkrétnym odhadom finančných, technických a organizačných výziev v každej oblasti politiky, ako aj uskutočnením skúšobnej fázy, ktorou bola poverená agentúra eu-LISA.

Spravodajkyňa pripomína, že v návrhoch z roku 2013 bola na vývoj systému vstup/výstup a programu registrovaných cestujúcich vyčlenená v rozpočte EÚ orientačná suma 1,1 miliardy EUR. V prípade revidovaného návrhu bola na základe uprednostňovanej možnosti jedného systému vstup/výstup vrátane prístupu na účely presadzovania práva potrebná suma odhadnutá na 480 mil. EUR. Výsledok finančnej analýzy sa zdá byť presnejší než v pôvodnom návrhu. Táto suma závisí od výsledku postupu obstarávania a projektovej analýzy (integrácia existujúcich vnútroštátnych systémov a vybudovanie nového systému vo všetkých členských štátoch).

Spravodajkyňa súhlasí s tým, aby finančná podpora z rozpočtu EÚ pokryla nielen náklady na ústredné zložky na úrovni EÚ na celé obdobie VFR (288 miliónov EUR – na úrovni EÚ, náklady na vývoj aj prevádzkové náklady prostredníctvom nepriameho hospodárenia), ale aj náklady na integráciu existujúcich národných pohraničných infraštruktúr členských štátov do systému vstup/výstup prostredníctvom jednotných národných rozhraní (120 miliónov EUR – prostredníctvom priameho hospodárenia). Spravodajkyňa na rozdiel od návrhu Komisie odporúča zriadiť krízový mechanizmus, aby sa zaručilo, že členské štáty s organizačnými a finančnými problémami budú schopné zaviesť systém v plánovanej lehote.

Spravodajkyňa takisto súhlasí s tým, že keď bude systém vstup/výstup v prevádzke, budúce prevádzkové náklady v členských štátoch by mali získať podporu z ich vnútroštátnych programov v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť (zdieľané hospodárenie), a nabáda členské štáty, aby hľadali nákladovo efektívne riešenia.

Spravodajkyňa na záver navrhuje zaviesť prísnejšie pravidlá predkladania správ Parlamentu a Rade počas vývoja systému vstup/výstup a po jeho ukončení (vrátane povinnosti poskytovať aktuálne informácie o vývoji v oblasti rozpočtu a nákladov) s cieľom zabezpečiť úplný dohľad Parlamentu nad celým procesom a minimalizovať riziko prekročenia nákladov a omeškaní.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Vo svojom oznámení zo 6. apríla 2016 s názvom Silnejšie a inteligentnejšie informačné systémy pre hranice a bezpečnosť Komisia predstavila proces, ktorý má viesť k interoperabilite informačných systémov v záujme štrukturálneho zlepšenia architektúry vedenia záznamov Únie v oblasti kontroly hraníc a bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Je potrebné špecifikovať ciele systému vstup/výstup a jeho technickú štruktúru, stanoviť pravidlá týkajúce sa jeho prevádzky a používania a vymedziť úlohy systému, kategórie údajov, ktoré sa do systému budú vkladať, účely, na ktoré sa údaje budú vkladať, kritériá ich vkladania, orgány oprávnené na prístup k údajom a ďalšie pravidlá týkajúce sa spracovania údajov a ochrany osobných údajov.

(7)  Je potrebné špecifikovať ciele systému vstup/výstup a jeho technickú štruktúru, stanoviť pravidlá týkajúce sa jeho prevádzky, používania a interoperability s inými informačnými systémami a vymedziť úlohy systému, kategórie údajov, ktoré sa do systému budú vkladať, účely, na ktoré sa údaje budú vkladať, kritériá ich vkladania, orgány oprávnené na prístup k údajom a ďalšie pravidlá týkajúce sa spracovania údajov a ochrany osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Systém vstup/výstup by mal byť zložený z centrálneho systému, ktorý bude prevádzkovať počítačovú centrálnu databázu biometrických a alfanumerických údajov, jednotného národného rozhrania v každom členskom štáte, bezpečného komunikačného kanála medzi centrálnym systémom vstup/výstup a centrálnym systémom VIS a komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom a jednotnými národnými rozhraniami. Každý členský štát by mal pripojiť svoje národné pohraničné infraštruktúry k jednotnému národnému rozhraniu.

(12)  Systém vstup/výstup by mal byť zložený z centrálneho systému, ktorý bude prevádzkovať počítačovú centrálnu databázu biometrických a alfanumerických údajov, jednotného národného rozhrania v každom členskom štáte, bezpečného komunikačného kanála medzi centrálnym systémom vstup/výstup a centrálnym systémom VIS a medzi centrálnym systémom vstup/výstup a centrálnym systémom Eurodac a komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom a jednotnými národnými rozhraniami. Každý členský štát by mal pripojiť svoje národné pohraničné infraštruktúry k jednotnému národnému rozhraniu. Národné pohraničné infraštruktúry zahŕňajú Schengenský informačný systém, databázu odcudzených a stratených cestovných dokladov (SLTD) Interpolu, ako aj databázy Europolu a vnútroštátne databázy orgánov presadzovania práva.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Mala by sa zaistiť interoperabilita systému vstup/výstup a systému Eurodac prostredníctvom priameho komunikačného kanála medzi centrálnymi systémami, aby bol možný automatický prenos údajov o osobách, ktoré prekročili povolenú dĺžku pobytu, zo systému vstup/výstup do systému Eurodac.

Odôvodnenie

Nové nariadenie o systéme Eurodac počíta so zaznamenávaním údajov o každom štátnom príslušníkovi tretej krajiny s neregulárnym pobytom na území členského štátu.

V súlade s článkom 11 tohto nariadenia sa v systéme vstup/výstup vytvorí zoznam osôb, ktoré prekročili povolenú dĺžku pobytu, a teda sú v neregulárnej situácii. Automatický prenos údajov umožní obmedziť duplicitu.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43)  Týmto nariadením, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup, sa nahrádza povinnosť označovať pasy štátnych príslušníkov tretích krajín odtlačkom pečiatky, ktorá sa vzťahuje na všetky pristupujúce členské štáty. Pobyty v členských štátoch, ktoré ešte úplne neuplatňujú schengenské acquis v súlade s ich príslušnými aktmi o pristúpení, by sa nemali vo výpočte povolenej dĺžky pobytu v schengenskom priestore zohľadňovať. Tieto členské štáty by v systéme vstup/výstup mali zaznamenať pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín, ale automatická kalkulačka v systéme ho nezaráta ako súčasť povolenej dĺžky pobytu.

(43)  Týmto nariadením, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup, sa nahrádza povinnosť označovať pasy štátnych príslušníkov tretích krajín odtlačkom pečiatky, ktorá sa vzťahuje na všetky pristupujúce členské štáty. Vo výpočte povolenej dĺžky pobytu v trvaní 90 dní za obdobie 180 dní by sa mali zohľadňovať pobyty v členských štátoch, ktoré neuplatňujú ustanovenia schengenského acquis podľa hlavy III nariadenia (EÚ) 2016/399.

Odôvodnenie

Excluding a stay in one of these States from the calculation of the authorised length of stay would lead either to having 5 calculation systems:

one for States fully applying the Schengen acquis and 4 for the others not applying it fully. This would lead to considerable unnecessary costs and mean that a TCN could reside on EU territory continuously by moving from a Schengen State to a non-Schengen State. Or having a single calculation system exclusively reserved for those States that fully apply the Schengen acquis, but with the abolition of passport stamp this option would mean that the 4 non-Schengen States would not benefit from the EES and be without any means to calculate the length of stay.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  jednotné národné rozhranie (NUI) v každom členskom štáte založené na spoločných technických špecifikáciách a rovnaké pre všetky členské štáty, ktoré umožňuje pripojenie centrálneho systému k národným pohraničným infraštruktúram v členských štátoch;

b)  jednotné národné rozhranie (NUI) v každom členskom štáte založené na spoločných technických špecifikáciách a rovnaké pre všetky členské štáty, ktoré umožňuje pripojenie centrálneho systému k národným pohraničným infraštruktúram v členských štátoch; národné pohraničné infraštruktúry členských štátov zahŕňajú Schengenský informačný systém, databázu SLTD Interpolu, ako aj databázy Europolu a vnútroštátne databázy orgánov presadzovania práva;

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  bezpečný komunikačný kanál medzi centrálnym systémom vstup/výstup a centrálnym systémom VIS;

c)  bezpečný komunikačný kanál medzi centrálnym systémom vstup/výstup,  centrálnym systémom VIS a centrálnym systémom SIS;

Odôvodnenie

Popri plnej interoperabilite medzi systémami EES a VIS treba na zabezpečenie výmeny všetkých údajov zapojiť aj Schengenský informačný systém (SIS).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  bezpečný komunikačný kanál medzi centrálnym systémom vstup/výstup a centrálnym systémom Eurodac;

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7a

 

Interoperabilita so systémom Eurodac

 

1.  Agentúra eu-LISA vytvorí bezpečný komunikačný kanál medzi centrálnym systémom vstup/výstup a centrálnym systémom Eurodac na umožnenie interoperability medzi týmito dvoma systémami.

 

2.  Požiadavka interoperability umožní automatizovaný prenos údajov uvedených v článkoch 14 a 15 o všetkých osobách, ktoré prekročili povolenú dĺžku pobytu, z centrálneho systému vstup/výstup do centrálneho systému Eurodac.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Pobyty v členských štátoch, ktoré ešte úplne neuplatňujú schengenské acquis v súlade s ich príslušnými aktmi o pristúpení, nie sú zohľadnené vo výpočte dĺžky povoleného pobytu v schengenskom priestore. Tieto členské štáty zaznamenajú pobyty štátnych príslušníkov tretích krajín v systéme vstup/výstup. Automatická kalkulačka v systéme však pobyty v členských štátoch, ktoré ešte úplne neuplatňujú schengenské acquis, nepočíta ako súčasť dĺžky povoleného pobytu.

4.  Pri výpočte dĺžky povoleného pobytu sa zohľadňujú pobyty v členských štátoch, ktoré neuplatňujú ustanovenia hlavy III nariadenia 2016/399.

Odôvodnenie

Excluding a stay in one of these States from the calculation of the authorised length of a stay would lead either to having 5 calculation systems: one for States fully applying the Schengen acquis and 4 for the others not applying it fully. This would lead to considerable unnecessary costs and mean that a TCN could reside on EU territory continuously by moving from a Schengen State to a non-Schengen State. Or having a single calculation system exclusively reserved for those States that fully apply the Schengen acquis, but with the abolition of passport stamp this option would mean that the 4 non-Schengen States would not benefit from the EES and be without any means to calculate the length of stay.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Do centrálneho systému Eurodac sa automaticky prenášajú údaje uvedené v článkoch 14 a 15 o všetkých osobách, ktoré prekročili povolenú dĺžku pobytu o viac než 15 dní a ktorých záznam o vstupe/výstupe neobsahuje údaje o výstupe.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra eu-LISA je zodpovedná za vývoj centrálneho systému, jednotných národných rozhraní, komunikačnej infraštruktúry a bezpečného komunikačného kanála medzi centrálnym systémom vstup/výstup a centrálnym systémom VIS. Je zodpovedná aj za vývoj webovej služby uvedenej v článku 12 v súlade so špecifikáciami a podmienkami prijatými v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 61 ods. 2.

Agentúra eu-LISA je zodpovedná za vývoj centrálneho systému, jednotných národných rozhraní, komunikačnej infraštruktúry a bezpečného komunikačného kanála medzi centrálnym systémom vstup/výstup a centrálnym systémom VIS a medzi centrálnym systémom vstup/výstup a centrálnym systémom Eurodac. Je zodpovedná aj za vývoj webovej služby uvedenej v článku 12 v súlade so špecifikáciami a podmienkami prijatými v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 61 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra eu-LISA vymedzí návrh fyzickej architektúry systému vrátane jeho komunikačnej infraštruktúry, ako aj technické špecifikácie a ich vývoj, pokiaľ ide o centrálny systém, jednotné rozhrania, bezpečný komunikačný kanál medzi centrálnym systémom vstup/výstup a centrálnym systémom VIS a komunikačnú infraštruktúru, ktoré potom schváli správna rada s výhradou kladného stanoviska Komisie. Agentúra eu-LISA takisto vykoná všetky potrebné prispôsobenia VIS vyplývajúce z vytvorenia interoperability so systémom vstup/výstup, ako aj z vykonania zmien nariadenia (ES) č. 767/2008 uvedeným v článku 55.

Agentúra eu-LISA vymedzí návrh fyzickej architektúry systému vrátane jeho komunikačnej infraštruktúry, ako aj technické špecifikácie a ich vývoj, pokiaľ ide o centrálny systém, jednotné rozhrania, bezpečný komunikačný kanál medzi centrálnym systémom vstup/výstup a centrálnym systémom VIS a medzi centrálnym systémom vstup/výstup a centrálnym systémom Eurodac a komunikačnú infraštruktúru, ktoré potom schváli správna rada s výhradou kladného stanoviska Komisie. Agentúra eu-LISA takisto vykoná všetky potrebné prispôsobenia VIS vyplývajúce z vytvorenia interoperability so systémom vstup/výstup, ako aj z vykonania zmien nariadenia (ES) č. 767/2008 uvedeným v článku 55.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra eu-LISA vyvinie a zavedie centrálny systém, jednotné národné rozhrania, bezpečný komunikačný kanál medzi centrálnym systémom vstup/výstup a centrálnym systémom VIS a komunikačnú infraštruktúru čo najskôr po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a prijatí opatrení stanovených v článku 33 Komisiou.

Agentúra eu-LISA vyvinie a zavedie centrálny systém, jednotné národné rozhrania, bezpečný komunikačný kanál medzi centrálnym systémom vstup/výstup a centrálnym systémom VIS a medzi centrálnym systémom vstup/výstup a centrálnym systémom Eurodac, ako aj komunikačnú infraštruktúru čo najskôr po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a prijatí opatrení stanovených v článku 33 Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra eu-LISA je zodpovedná za prevádzkové riadenie centrálneho systému, bezpečný komunikačný kanál medzi centrálnym systémom vstup/výstup a centrálnym systémom VIS a za jednotné národné rozhrania. Agentúra v spolupráci s členskými štátmi zabezpečí, aby sa po predchádzajúcej analýze nákladov a výnosov využívali vždy najmodernejšie technológie. Agentúra eu-LISA je takisto zodpovedná za prevádzkové riadenie komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom a jednotnými národnými rozhraniami a za webovú službu uvedenú v článku 12.

Agentúra eu-LISA je zodpovedná za prevádzkové riadenie centrálneho systému, bezpečný komunikačný kanál medzi centrálnym systémom vstup/výstup a centrálnym systémom VIS a medzi centrálnym systémom vstup/výstup a centrálnym systémom Eurodac a za jednotné národné rozhrania. Agentúra v spolupráci s členskými štátmi zabezpečí, aby sa po predchádzajúcej analýze nákladov a výnosov využívali vždy najmodernejšie technológie. Agentúra eu-LISA je takisto zodpovedná za prevádzkové riadenie komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom a jednotnými národnými rozhraniami a za webovú službu uvedenú v článku 12.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 34 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 34a

 

Krízový mechanizmus

 

Komisia a členské štáty navrhnú krízový mechanizmus, ktorý sa má aktivovať v prípade organizačných a finančných problémov niektorého z členských štátov. Týmto mechanizmom sa zaručí, aby boli vývoj a integrácia vnútroštátnych systémov, úplnosť plánovania projektov, interoperabilita s centrálnymi systémami VIS a SIS a vykonávanie tohto nariadenia dosiahnuté súbežne a včas. Okrem toho sa ním zabezpečí, že sa členské štáty plne zapoja do tohto systému.

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia plnej prevádzky systému je rozhodujúce, aby ho mohli členské štáty prevádzkovať bez ohľadu na svoju finančnú situáciu.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 34 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 34b

 

Bez toho, aby bol dotknutý článok 58, Komisia zaistí, aby každý členský štát dostal dostatočnú podporu na začlenenie existujúcich národných pohraničných infraštruktúr do systému vstup/výstup prostredníctvom jednotných národných rozhraní. Z tejto finančnej podpory sa hradia všetky vnútroštátne náklady a výdavky na začlenenie súvisiace s vykonávaním tohto nariadenia, pričom táto podpora zodpovedá individuálnym administratívnym potrebám každého členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 58 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Náklady spojené so zriadením a prevádzkou centrálneho systému, komunikačnej infraštruktúry a jednotného národného rozhrania sa hradia zo všeobecného rozpočtu Únie.

1.  Náklady spojené so zriadením a prevádzkou centrálneho systému, komunikačnej infraštruktúry a jednotného národného rozhrania sa hradia zo všeobecného rozpočtu Únie. Komisia pred začatím postupu obstarávania vykoná dôslednú analýzu technických požiadaviek integrácie existujúcich vnútroštátnych systémov, technických noriem, požiadaviek týkajúcich sa obsahu a dostupnosti systému vstup/výstup.

Odôvodnenie

Na vnútroštátnej úrovni v rámci EÚ a v tretích krajinách má digitalizácia hraničných kontrol má rastúcu tendenciu. Jedenásť členských štátov EÚ, ktoré patria do schengenského priestoru, ako aj Bulharsko, Rumunsko a Spojené kráľovstvo prevádzkujú systémy podobné systému vstup/výstup, ktoré sa obvykle používajú iba na vybraných letiskách. Na základe skúseností s vývojom iných rozsiahlych informačných systémov na úrovni EÚ, akými sú systémy SIS II a VIS, sa však zistilo, že pri týchto iniciatívach došlo k zvýšeniu nákladov. Preto je dôležité vopred čo najpresnejšie stanoviť výšku nákladov, aby sa minimalizovalo riziko prekročenia nákladov.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 64 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Do [Šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia – OPOCE, nahraďte, prosím, skutočným dátumom] a následne každých šesť mesiacov počas vývojovej fázy systému vstup/výstup agentúra eu-LISA predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o stave vývoja centrálneho systému, jednotných rozhraní a komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom a jednotnými rozhraniami. Po dokončení vývoja sa predloží Európskemu parlamentu a Rade správa s podrobným vysvetlením toho, ako boli dosiahnuté ciele, najmä v súvislosti s plánovaním a nákladmi, ako aj s odôvodnením akýchkoľvek odchýlok.

2.  Do [Šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia – OPOCE, nahraďte, prosím, skutočným dátumom] a následne každých šesť mesiacov počas vývojovej fázy systému vstup/výstup agentúra eu-LISA predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o stave vývoja centrálneho systému, jednotných rozhraní a komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom a jednotnými rozhraniami. Správa zahŕňa prehľad o vývoji v oblasti rozpočtu a nákladov s podrobným technickým a finančným posúdením, presné informácie o zvýšených nákladoch a zmenách koncepčných požiadaviek a dôvody týchto odchýlok. V prípade spustenia krízového mechanizmu sa v správe uvedú príčiny a dôsledky jeho spustenia. Po dokončení vývoja sa predloží Európskemu parlamentu a Rade správa s podrobným vysvetlením toho, ako boli dosiahnuté ciele, najmä v súvislosti s plánovaním a nákladmi, ako aj s odôvodnením akýchkoľvek odchýlok.

Odôvodnenie

Na základe skúseností s vývojom iných rozsiahlych informačných systémov na úrovni EÚ, akými sú systémy SIS II a VIS, sa zistilo, že pri týchto iniciatívach došlo k veľkým omeškaniam a zvýšeniu nákladov. S cieľom zabezpečiť úplný dohľad Parlamentu nad celým procesom a minimalizovať riziko prekročenia nákladov a omeškaní sa navrhuje, aby okrem správ, ktoré predkladá agentúra eu-LISA Parlamentu a Rade počas vývoja systému vstup/výstup, existovala aj povinnosť poskytovať aktuálne informácie o vývoji v oblasti rozpočtu a nákladov.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 64 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Tri roky po uvedení systému vstup/výstup do prevádzky a potom každé štyri roky Komisia vypracuje celkové hodnotenie systému vstup/výstup. Toto celkové hodnotenie obsahuje posúdenie výsledkov dosiahnutých, pokiaľ ide o plnenie cieľov a vplyv na základné práva, posúdenie platnosti východiskových zásad, uplatňovania tohto nariadenia, bezpečnosti systému vstup/výstup a vplyvu na budúce operácie, a obsahuje aj potrebné odporúčania. Komisia predloží hodnotiacu správu Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Tri roky po uvedení systému vstup/výstup do prevádzky a potom každé štyri roky Komisia vypracuje celkové hodnotenie systému vstup/výstup. Toto celkové hodnotenie obsahuje posúdenie výsledkov dosiahnutých, pokiaľ ide o plnenie cieľov a vplyv na základné práva, posúdenie platnosti východiskových zásad, uplatňovania tohto nariadenia, bezpečnosti systému vstup/výstup a vplyvu na budúce operácie, najmä rozpočtového vplyvu, a obsahuje aj potrebné odporúčania. Komisia predloží hodnotiacu správu Európskemu parlamentu a Rade.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie plnej kontroly Parlamentu, dohľadu nad rozpočtom a rozpočtového plánovania a s cieľom čo najskôr odhaliť možné zmeny s dosahom na rozpočet sa navrhuje, aby celkové hodnotenia zahŕňali prehľad možných dôsledkov budúcich operácií na rozpočet.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zriadenie systému vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe a odopretí vstupu v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov EÚ a ktorým sa stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva

Referenčné čísla

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

9.5.2016

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Monika Hohlmeier

25.4.2016

Dátum prijatia

8.12.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

11

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Monika Vana, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Valentinas Mazuronis, József Nagy, Claudia Schmidt


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zriadenie systému vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe a odopretí vstupu v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov EÚ a ktorým sa stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva

Referenčné čísla

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)

Dátum predloženia v EP

6.4.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

9.5.2016

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

20.4.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

24.5.2016

8.12.2016

27.2.2017

 

Dátum prijatia

27.2.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

7

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Christel Schaldemose, Martina Werner

Dátum predloženia

8.3.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

PPE

Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer, Martina Werner

7

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

0

ECR

Daniel Dalton

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne oznámenie