Postup : 2016/2204(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0058/2017

Předložené texty :

A8-0058/2017

Rozpravy :

PV 03/04/2017 - 23
CRE 03/04/2017 - 23

Hlasování :

PV 04/04/2017 - 7.4
CRE 04/04/2017 - 7.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0099

ZPRÁVA     
PDF 590kWORD 67k
8.3.2017
PE 592.210v02-00 A8-0058/2017

o ženách a jejich úloze ve venkovských oblastech

(2016/2204(INI))

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Zpravodajky: Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez

(Postup společných schůzí výborů – článek 55 jednacího řádu)

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o ženách a jejich úloze ve venkovských oblastech

(2016/2204(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 2 a 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a na článek 157 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na protokol č. 1 SFEU o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii,

–  s ohledem na protokol č. 2 SFEU o používání zásad subsidiarity a proporcionality,

–  s ohledem na články 21 a 23 Listiny základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na Pekingskou akční platformu,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, která byla přijata v roce 1979,

–  s ohledem na směrnici Rady 79/7/EHS ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení(1),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání(2),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 2010 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006(4),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005(5),

–  s ohledem na článek 7 nařízení (EU) č. 1305/2013 o Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2008 o situaci žen ve venkovských oblastech EU(6),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 5. dubna 2011 o úloze žen v zemědělství a ve venkovských oblastech(7),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 8. července 2015 o Iniciativě zelené zaměstnanosti: využít potenciál zeleného hospodářství k tvorbě pracovních míst“(8),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 8. září 2015 o rodinných podnicích v Evropě(9),

–  s ohledem na doporučení ohledně chovu a celosvětovém zabezpečení potravin, které dne 17. října 2016 vydal Výbor OSN pro celosvětové zajišťování potravin, zejména na doporučení týkající se rovnosti žen a mužů a posilování postavení žen,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 27. října 2016 k tématu: „Jak může SZP zlepšit tvorbu pracovních míst ve venkovských oblastech?“(10),

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na společná jednání Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví podle článku 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0058/2017),

Multifunkčnost úloh žen ve venkovských oblastech

A.  vzhledem k tomu, že sociální a hospodářská situace a životní podmínky se v posledních desetiletích podstatně změnily a mezi jednotlivými členskými státy i v rámci těchto států se značně liší;

B.  vzhledem k tomu, že ženy významně přispívají k hospodářství venkova, a vzhledem k tomu, že díky inovacím a vzniku nových koncepcí umožňujících zemědělství získat novou dynamiku přinášejí ženám nové příležitosti diverzifikační opatření a koncepce multifunkčnosti, které představují nezbytný základ udržitelných strategií rozvoje, jež však dosud není ve všech oblastech plně využíván;

C.  vzhledem k tomu, že ženy jsou velmi často propagátorkami rozvoje doplňkových činností v zemědělském podniku nebo mimo něj, které přesahují odvětví zemědělské produkce, a mohou tak činnostem na venkově dodávat skutečnou přidanou hodnotu;

D.  vzhledem k tomu, že ženy žijící ve venkovských oblastech netvoří homogenní skupinu, jelikož jejich situace, zaměstnání, přínos společnosti a v konečném důsledku i jejich potřeby a zájmy se stát od státu i uvnitř členských států značně liší;

E.  vzhledem k tomu, že ženy se aktivně podílejí na zemědělské činnosti, podnikání a cestovním ruchu a hrají důležitou roli z hlediska zachovávání kulturních tradic venkovských oblastí, které mohou přispívat k budování nebo posilování regionální identity;

F.  vzhledem k tomu, že multifunkční úloha ženy ve venkovských oblastech může významně přispět k tomu, aby se v naší společnosti vžil moderní obraz ženy;

G.  vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů je jednou z hlavních zásad Evropské unie a jejích členských států a podpora této rovnosti jedním z jejích hlavních cílů; vzhledem k tomu, že důležitým nástrojem pro uplatňování této zásady v politikách, opatřeních a činnostech EU je začleňování hlediska rovnosti žen a mužů, a tedy podpora rovnosti žen a mužů a boj proti diskriminaci, které by měly zvýšit aktivní zapojení žen na trhu práce a do ekonomických a sociálních činností; vzhledem k tomu, že tento nástroj se uplatňuje také v případě strukturálních a investičních fondů EU včetně EZFRV;

H.  vzhledem k tomu, že v EU s 28 členskými státy působí v zemědělství převážně rodinné podniky, neboť 76,5 % práce v zemědělství vykonávají majitelé podniku nebo členové jejich rodiny(11), a tyto podniky by tedy měly být podporovány a chráněny; vzhledem k tomu, že provozování rodinných zemědělských podniků podporuje mezigenerační solidaritu a sociální a environmentální odpovědnost, a přispívá tak k udržitelnému rozvoji venkovských oblastí;

I.  vzhledem k tomu, že v souvislosti s rostoucí urbanizací má zásadní význam zachování aktivního, dynamického a prosperujícího obyvatelstva ve venkovských oblastech, obzvláště v oblastech s přírodními omezeními, neboť na něm závisí zachování životního prostředí a krajiny;

J.  vzhledem k tomu, že mezi hlavní příčiny vylidňování venkovských oblastí a odchodu žen z nich patří stárnutí populace spolu s upouštěním od zemědělské výroby a hospodářským úpadkem ve venkovských oblastech EU, což se negativně odráží nejen na trhu práce, ale také na sociální infrastruktuře; vzhledem k tomu, že této situaci lze zabránit pouze tehdy, přijmou-li evropské orgány a vlády veškerá možná opatření s cílem zajistit, aby jejich práce a práva byly více uznávány, a poskytnou-li venkovským oblastem služby, jež jsou nezbytné k dosažení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem;

K.  vzhledem k tomu, že agroturistika, která zahrnuje poskytování zboží a služeb na venkově prostřednictvím rodinných a družstevních podniků, je podnikatelské odvětví, které přináší malá rizika, vytváří pracovní místa, umožňuje skloubení osobního a rodinného života s prací a motivuje venkovské obyvatelstvo, zejména ženy, k tomu, aby zůstávalo na venkově;

L.  vzhledem k tomu, že Evropskou unii zasáhla hospodářská krize, která tvrdě postihla mnoho venkovských oblastí a regionů; vzhledem k tomu, že důsledky této krize jsou stále ještě patrné a mladí lidé z venkovských oblastí se potýkají s velkou mírou nezaměstnanosti, chudobou a vylidňováním, které postihují zejména ženy; vzhledem k tomu, že ženy zakoušejí přímé dopady této krize při vedení svých zemědělských podniků a domácností;

M.  vzhledem k tomu, že z této situace vyplývají náročné úkoly pro společnou zemědělskou politiku (SZP), která by měla zaručit rozvoj venkovských oblastí a současně zvýšit jejich potenciál;

N.  vzhledem k tomu, že je třeba zachovat udržitelné a dynamické zemědělství jako hlavní hospodářskou, environmentální a sociální základnu venkovských oblastí, která přispívá k rozvoji venkova, udržitelné produkci potravin, biologické rozmanitosti a k vytváření pracovních míst;

O.  vzhledem k tomu, že je nutné zlepšit status drobných a rodinných zemědělských podniků coby primárních výrobců potravin a zachovat jejich činnost v oblasti zemědělství a chovu hospodářských zvířat, a to prostřednictvím podpory inovací a přiměřených finančních zdrojů a vhodných opatření na úrovni EU; vzhledem k tomu, že v letech 2005 až 2010 přestalo v EU fungovat 2,4 milionu zemědělských podniků, z nichž většinu provozovali drobní zemědělci či rodiny, což ve venkovských oblastech vedlo k nárůstu nezaměstnanosti;

P.  vzhledem k tomu, že podpora diverzifikačních opatření, rozvoj krátkých dodavatelských řetězců a propagace profesních organizací producentů může přispět ke zvýšení odolnosti tohoto odvětví, které se potýká s problémem nekalých obchodních praktik a rostoucí volatility trhů;

Q.  vzhledem k tomu, že je důležité podporovat a prosazovat zapojení žen do zemědělsko-potravinového hodnotového řetězce, jelikož jejich úloha se týká zejména produkce a zpracování;

R.  vzhledem k tomu, že dostupnost celoživotního vzdělávání, možnost zhodnotit dovednosti získané v neformálním prostředí, možnost rekvalifikovat se a nabýt dovedností využitelných na dynamicky se rozvíjejícím trhu práce jsou nevyhnutelným předpokladem pro zvyšování zaměstnanosti žen ve venkovských oblastech;

S.  vzhledem k tomu, že družstva, vzájemné společnosti, sociální podniky a jiné alternativní modely podnikání v sobě skrývají obrovský potenciál, pokud jde o stimulaci udržitelného hospodářského růstu podporujícího začlenění a posílení ekonomického postavení žen ve venkovských oblastech a v zemědělství;

T.  vzhledem k tomu, že zapojení žen a dívek do vzdělávání a celoživotního učení, zejména ve vědách, technologiích, inženýrství a matematice (STEM), a jejich zapojení do podnikání je nezbytné, chceme-li v zemědělství a produkci potravin, ale i v cestovním ruchu a jiných odvětvích dosáhnout rovnosti mezi ženami a muži;

Náročné úkoly žen ve venkovských oblastech

U.  vzhledem k tomu, že ženy představují ve venkovských oblastech EU o něco méně než 50 % celkové populace v produktivním věku, ale přibližně pouze 45 % celkové ekonomicky aktivní populace; vzhledem k tomu, že mnohé nejsou nikdy zařazeny do evidence nezaměstnaných ani nefigurují ve statistikách nezaměstnanosti a neexistují žádné jednoznačné údaje o tom, kolik žen působí v zemědělství v roli majitelů nebo zaměstnanců;

V.  vzhledem k tomu, že v roce 2009 bylo v převážně venkovských oblastech EU zaměstnáno pouze 61 % žen ve věku 20 až 64 let(12); vzhledem k tomu, že v mnoha členských státech je přístup žen z venkovských oblastí k zaměstnání omezený a jejich šance na získání pracovního místa v zemědělství jsou poměrně malé, a přesto stále plní významnou úlohu z hlediska rozvoje venkova a společenských struktur ve venkovských oblastech tím, že zajišťují příjem pro domácnost či zlepšují životní podmínky;

W.  vzhledem k tomu, že v roce 2014 odpracovaly ženy v zemědělství přibližně 35 % celkové pracovní doby, při čemž z 53,8 % pracovaly na částečný úvazek a ze 30,8 % na plný pracovní úvazek, a jejich přínos k zemědělské výrobě byl tedy významný; vzhledem k tomu, že činnost, kterou v zemědělských podnicích vykonávají manželky a jiné ženy patřící k rodinným příslušníkům, je často nezbytná a představuje skutečně „neviditelné“ práce, jež jsou podceňovány, neboť těmto ženám chybí jakýkoli profesní status, jež by zajišťoval uznání této práce a poskytoval ženám možnost zaregistrovat se u správy sociálního zabezpečení, což by zabránilo případné ztrátě nároků souvisejících např. s pracovní neschopností či mateřskou dovolenou a zajistilo ženám finanční nezávislost;

X.  vzhledem k tomu, že v některých členských státech jako Francie existují odlišná právní postavení pro manželky, které pravidelně pracují v zemědělském podniku (spolupracovník, zaměstnanec nebo vedoucí pracovník zemědělského podniku), což umožňuje rozšířit na ně řádnou sociální ochranu, aby byly pojištěny proti nepříznivým eventualitám ve svém osobním životě a práci;

Y.  vzhledem k tomu, že ženy řídí v průměru pouze 30 % zemědělských podniků v EU; vzhledem k tomu, že přestože v odvětví zemědělství pracuje značný počet žen, je většina z nich zařazena do kategorie „manželka vlastníka“, přičemž jejich podíl v roce 2007 představoval 80,1 % všech manželek(13);

Z.  vzhledem k tomu, že majitel zemědělského podniku je osobou, jejíž jméno se uvádí v bankovních dokumentech a v souvislosti s dotacemi a nabytými právy, a také osobou, která podnik zastupuje v rámci sdružení a skupin; vzhledem k tomu, že nebýt vlastníkem zemědělského podniku znamená nemít žádná práva související s vlastnickým statusem (práva na jednotnou platbu, prémie na krávy bez tržní produkce mléka, práva na výsadbu vinic, příjem, atd.), a to staví zemědělkyně do zranitelného a znevýhodněného postavení;

AA.  vzhledem k tomu, že pokud má být ženám pracujícím v zemědělství umožněno, aby využívaly režimy podpory, je nezbytné, aby byly uznány jako majitelky či spolumajitelky; vzhledem k tomu, že Evropská unie by měla podporovat, aby ženy vlastnily či spoluvlastnily zemědělské podniky, neboť díky tomu by se zlepšilo postavení žen na trhu práce, jejich sociální nároky a ekonomická nezávislost, čímž by se zajistila jejich větší viditelnost (a uznání jejich přínosu k hospodářství a generování příjmů) ve venkovských oblastech a zlepšil jejich přístup k půdě;

AB.  vzhledem k tomu, že je nutné, aby ženy ve venkovských oblastech více figurovaly v evropských, celostátních a regionálních statistikách, a tyto statistiky tak odrážely jejich situaci a úlohu, kterou hrají;

AC.  vzhledem k tomu, že lepší přístup mladých lidí a žen k půdě by posílil generační obměnu v zemědělství a podpořil hospodářský růst a sociální blahobyt;

AD.  vzhledem k tomu, že poskytování kvalitních a dostupných veřejných služeb, včetně péče o děti, starší osoby a další závislé osoby včetně osob se zdravotním postižením, je důležité pro všechny obyvatele venkovských oblastí; vzhledem k tomu, že tyto služby jsou obzvláště významné pro zajištění rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, zejména v případě žen, neboť ženy jsou mnohem více zapojeny do péče o děti, závislé osoby a starší rodinné příslušníky;

AE.  vzhledem k tomu, že ženy plní ve venkovských oblastech multifunkční úlohu, a tyto služby by jim proto umožnily pracovat a dále rozvíjet svou pracovní dráhu a současně zajistily spravedlivé rozdělení rodinných a pečovatelských povinností;

AF.  vzhledem k tomu, že základem pro zlepšování kvality života ve venkovských oblastech je dostupnost infrastruktury, jako je dopravní spojení, přístup k rychlému širokopásmovému internetu včetně mobilních datových služeb, dodávky energie a sociální, zdravotní a vzdělávací služby;

AG.  vzhledem k tomu, že širokopásmové pokrytí venkovských oblastí nadále zaostává za celostátním pokrytím celé EU-28; vzhledem k tomu, že v roce 2015 bylo 98,4 % domácností ve venkovských oblastech pokryto alespoň jednou širokopásmovou technologií, ale pouze 27,8 % mělo přístup ke službám nové generace; vzhledem k tomu, že ne ve všech venkovských oblastech EU je plně rozvinuta digitální infrastruktura, která může významně přispět ke zlepšení přístupu k informacím a možnostem vzdělávání, sdílení informací a výměně osvědčených postupů mezi ženami ve venkovských oblastech a která může představovat klíčový prvek podpory nezbytné k udržení ženské populace v těchto oblastech;

AH.  vzhledem k tomu, že základním nástrojem pro prosazování hodnoty rovnosti je vzdělávání a že rovnost je třeba prosazovat všeobecně, nejen ve školách, ale i v rámci odborné přípravy a zejména v rámci odborné přípravy zaměřené na primární sektor;

AI.  vzhledem k tomu, že v případě zlepšení všeobecných podmínek ve venkovských oblastech se ženám v těchto oblastech dostane lepšího postavení;

AJ.  vzhledem k tomu, že významný přínos žen k místnímu rozvoji a rozvoji venkova se nedostatečně odráží v jejich účasti na příslušných rozhodovacích procesech, a vzhledem k tomu, že ženy ve venkovských oblastech jsou často nedostatečně zastoupeny v rozhodovacích orgánech, jako jsou zemědělská družstva, odborové organizace a orgány místní samosprávy; vzhledem k tomu, že větší zastoupení žen v těchto orgánech je velmi důležité;

AK.  vzhledem k tomu, že ženy ve venkovských oblastech se potýkají také s rozdíly v platech a důchodech mezi muži a ženami, které se v některých členských státech prohlubují; vzhledem k tomu, že by proto měla být věnována větší pozornost vytvoření aktuálních statistik týkajících se zaměstnanosti žen ve venkovských oblastech a jejich pracovních a životních podmínek;

AL.  vzhledem k tomu, že tematické podprogramy zaměřené na ženy ve venkovských oblastech nebyly dosud vytvořeny a počet žen využívajících nástrojů, které byly do roku 2014 k dispozici v rámci programů rozvoje venkova, byl politováníhodně nízký; vzhledem k tomu, že z 6,1 milionu účastníků opatření v oblasti odborné přípravy bylo jen 28 % žen; vzhledem k tomu, že ženy tvořily pouze 19 % příjemců fyzických investic na modernizaci zemědělských podniků a 33 % příjemců opatření na diverzifikaci; vzhledem k tomu, že pokud jde o pracovní místa vytvořená díky opatřením v rámci osy 3 (diverzifikace ekonomiky venkovských oblastí), bylo mezi příjemci jen 38 % žen;

1.  zdůrazňuje aktivní roli, již ženy ve venkovských oblastech hrají a uznává jejich přínos, který z hlediska ekonomiky těchto oblastí vytvářejí jako podnikatelky, vedoucí rodinných podniků a propagátorky udržitelného rozvoje; zastává názor, že podnikání žen představuje ze sociálního a hospodářského hlediska a z hlediska životního prostředí pro venkovské oblasti hlavní oporu udržitelného rozvoje, a mělo by proto být v rámci strategií rozvoje venkova prosazováno, povzbuzováno a podporováno, a to zejména prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy, prosazováním vlastnictví žen a podnikatelských sítí, zlepšováním přístupu k investicím a úvěrům, podporou zastoupení žen v řídicích orgánech a také vytvářením příležitostí potřebných k podpoře mladých, samostatně výdělečně činných žen či žen zaměstnaných na částečný úvazek a často nedostatečně platově ohodnocených žen;

2.  vítá skutečnost, že jsou ženy ve venkovských oblastech podporovány formou iniciativ zaměřených na jejich společenské ocenění a vytváření společenských sítí; zdůrazňuje zejména zásadní úlohu žen v malých nebo rodinných zemědělských podnicích, které představují ve venkovských oblastech hlavní socioekonomickou jednotku, která se stará o produkci potravin, zachovávání tradičních znalostí, dovedností a národní a kulturní identity a o ochranu životního prostředí; zastává názor, že ženy v zemědělství musí hrát významnou úlohu při zajištění stálé existence malých a rodinných zemědělských podniků a jejich vyhlídek do budoucna;

3.  zastává názor, že zlepšení možností pracovního uplatnění si vzhledem k odlišné úloze, odlišným povoláním a situaci žen ve venkovských oblastech žádá konkrétním podmínkám přizpůsobenou pomoc a podporu zaměřenou na potřeby a zájmy těchto žen;

4.  vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci svých budoucích politik rozvoje venkova přednostně podporovaly, stimulovaly, usnadňovaly a prosazovaly přístup žen ve venkovských oblastech na pracovní trh a aby v této souvislosti vymezily cíle týkající se stálého placeného zaměstnání; vyzývá také členské státy, aby do svých programů rozvoje venkova zahrnuly strategie, které se zaměří zvláště na přínos žen k dosažení cílů vytyčených strategií Evropa 2020;

5.  konstatuje, že účast žen na pracovním trhu ve venkovských oblastech zahrnuje širokou škálu pracovních pozic, které sahají mimo běžné zemědělství, a zdůrazňuje v této souvislosti, že ženy ve venkovských oblastech mohou být hybatelkami změn vedoucích k přechodu k udržitelnému a ekologickému zemědělství a že mohou hrát významnou úlohu při vytváření zelených pracovních míst;

6.  vyzývá členské státy, aby účelněji využívaly evropský nástroj mikrofinancování Progress a zvyšovaly informovanost o něm, přijímaly zvláštní opatření v rámci EZFRV ve prospěch zaměstnávání žen, prosazovaly a zdokonalovaly různé druhy pracovních úvazků určených pro ženy a braly při tom v potaz specifické podmínky venkovských oblastí, přinášely rozdílné druhy pobídek s cílem podpořit udržitelnost a rozvoj začínajících podniků a malých a středních podniků a zavedly iniciativy pro vytváření nových a udržení stávajících pracovních míst v zemědělství, aby se tak tato místa stala pro mladé ženy lákavější;

7.  vyzývá členské státy, aby pravidelně monitorovaly situaci žen ve venkovských oblastech a v co nejširší možné míře využívaly zvláštních nástrojů a stávajících opatření v rámci SZP, aby se zvýšil počet žen mezi příjemci, a tím se zlepšila jejich situace;

8.  doporučuje Komisi, aby při budoucí reformě SZP zachovala a vylepšila tematické podprogramy zaměřené na ženy ve venkovských oblastech a postavila tyto programy mimo jiné na uvádění produktů na trh a jejich přímém prodeji a šíření na místní a regionální úrovni, jelikož mohou hrát roli při vytváření pracovních příležitostí pro ženy ve venkovských oblastech;

9.  poukazuje na skutečnost, že dosažení rovnosti žen a mužů je jedním z ústředních cílů EU a jejích členských států, a vyzývá k začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do SZP a politik soudržnosti ve venkovských oblastech; navrhuje, aby byly prostřednictvím EZFRV učiněny nové účelné kroky zaměřené na povzbuzování žen ve venkovských oblastech k účasti na pracovním trhu;

10.  doufá, že lepší porozumění situace žen ve venkovských oblastech umožní ve střednědobém výhledu vypracovat evropskou chartu pro zemědělkyně, která tento koncept bude definovat a identifikovat přímé a nepřímé formy diskriminace žen ve venkovských oblastech a opatření pozitivní diskriminace na jejich odstranění;

11.  vybízí členské státy, aby s ohledem na podmíněnost mezi rovností žen a mužů jakožto povinností a ústředním cílem, který si EU a její členské státy vytyčily, a zásadou nediskriminace dosáhly lepší součinnosti při využívání nástrojů dostupných v rámci EZFRV, iniciativy Leader+, programu Horizont 2020 a Evropského sociálního fondu s cílem vytvářet lepší životní a pracovní podmínky ve venkovských oblastech, aby prováděly zvláštní cílené politiky zaměřené na sociální a hospodářské začleňování a posílení postavení žen a dívek, zejména pokud jde o zranitelné a přehlížené skupiny, a aby zvyšovaly povědomí o všech možnostech, které se ženám v těchto oblastech podle stávajících právních předpisů nabízejí;

12.  zdůrazňuje, že je důležité navrhnout konkrétní opatření na podporu odborné přípravy a zaměstnání a ochranu práv nejzranitelnějších skupin žen se zvláštními potřebami, jako jsou např. ženy se zdravotním postižením, migrující ženy včetně sezónních migrantek, uprchlic a příslušnic menšin, obětí násilí páchaného na základě pohlaví, žen s nízkou úrovní vzdělání či bez vzdělání, matek samoživitelek atd.;

13.  poukazuje na zásadní úlohu, kterou ženy obvykle plní v rámci provozování účetnictví v rodinných zemědělských podnicích, a poukazuje v této souvislosti na nedostatečnou podporu ve formě poradenství v případech, kdy se podnikům finančně nedaří;

14.  vyzývá členské státy, aby zajistily plné uznání zapojení žen do vedení zemědělských podniků a aby zároveň podporovaly a usnadňovaly možnost žen vlastnit nebo spoluvlastnit zemědělský podnik;

15.  naléhavě vyzývá členské státy k prosazování opatření informační a technické podpory a k výměně osvědčených postupů mezi členskými státy v oblasti zavedení profesního statusu pro manžele v rámci podnikání v oblasti zemědělství, aby tak mohli uplatňovat svá individuální práva, zejména na mateřskou dovolenou, sociální zabezpečení v případě pracovního úrazu, přístup k odborné přípravě a práva na pobírání starobního důchodu;

16.  vyzývá evropské orgány, aby zjednodušily předpisy SZP takovým způsobem, který by umožňoval rovnoměrné rozdělení pomoci, čímž by se zaručila podpora i pro malé zemědělské podniky;

17.  zdůrazňuje význam, jaký má podpora účasti žen na přijímání rozhodnutí ve venkovských oblastech prostřednictvím odborné přípravy zaměřené na podporu zapojování žen do oblastí a odvětví, v nichž nejsou dostatečně zastoupeny, a také pomocí informačních kampaní poukazujících na význam aktivní účasti žen v družstvech, a to jak ve funkci společníků, tak i na řídicích místech;

18.  vybízí členské státy, aby prosazovaly rovnost žen a mužů v různých řídících a zastupitelských orgánech v zájmu posílení rovného zastoupení a rovných pravomocí, většího zastoupení žen v pracovních skupinách pro rozvoj venkova, monitorovacích výborech a všech druzích zemědělských organizací, sdružení a veřejných institucí, aby se tak v rámci přijímání rozhodnutí zohledňovaly jak názory žen, tak i názory mužů, a aby tak byly ženy povzbuzeny k zapojení se do místních akčních skupin a do rozvoje místních partnerství v rámci programu Leader;

19.  žádá o podporu ze strany organizací žen a zemědělců, které musí hrát významnou úlohu při stimulování a podněcování nových programů rozvoje a diverzifikace;

20.  vyzývá členské státy, aby plně uplatňovaly stávající legislativní akty týkající se rovného zacházení se ženami a muži, mimo jiné i v oblasti sociálního zabezpečení a mateřské a rodičovské dovolené; vybízí členské státy, aby zdokonalily právní předpisy týkající se rovnosti žen a mužů na pracovním trhu a aby zajistily sociální zabezpečení pro muže i ženy pracující ve venkovských oblastech;

21.  vyzývá Komisi, aby monitorovala provádění stávajících legislativních aktů s cílem reagovat na problémy a případy nerovného zacházení, jimž musí čelit ženy, které žijí a pracují ve venkovských oblastech;

22.  upozorňuje na to, že je nutné na evropské a vnitrostátní úrovni přijmout účinná opatření ke snížení stávajících rozdílů v odměňování žen a mužů a ve výši jejich důchodů; vybízí Komisi, členské státy a příslušné regionální orgány, aby se zamyslely nad vícerozměrnou povahou rozdílů v důchodech, které dostávají ženy a muži, a aby zároveň v rámci strategie EU pro rozvoj venkova vypracovaly konkrétní politická opatření, neboť k větším rozdílům v důchodech mohou vést nejrůznější faktory, včetně rozdílů v zaměstnání a odměňování, přerušení kariéry, práce na částečný úvazek, koncepce důchodových systémů a nižších odvodů;

23.  dále vybízí členské státy, aby zejména zaručily poskytování důstojných důchodů, včetně zamýšleného vnitrostátního minimálního důchodu, s cílem pomoci ženám ve venkovských oblastech udržet jejich ekonomickou nezávislost poté, co dosáhnou důchodového věku;

24.  zdůrazňuje se, že politiky EU týkající se životních podmínek žen ve venkovských oblastech musí také zohlednit životní a pracovní podmínky žen zaměstnaných v zemědělských podnicích jako sezónní zemědělské pracovnice, zejména pokud jde o nutnost poskytnout jim sociální ochranu, zdravotní pojištění a zdravotní péči; zdůrazňuje, že je třeba uznat přidanou hodnotu práce, kterou tyto ženy odvádějí;

25.  naléhavě vyzývá členské státy, aby posilovaly úlohu sociálních partnerů a organizací sociálního zabezpečení, které působí vedle oficiálních orgánů, v rámci monitorování souladu s právními předpisy v oblasti zaměstnanosti a s opatřeními proti nehlášené práci a v rámci sledování dodržování sociálních práv a bezpečnostních norem s cílem podpořit sociální a ekonomickou integraci pracujících žen jako celku, včetně migrantů, sezónních pracovníků a uprchlíků z řad žen;

26.  vyzývá Komisi a vnitrostátní orgány, aby na úrovni členských států vytvořily informační databáze a sítě s cílem vést záznamy o hospodářské a sociální situaci žen ve venkovských oblastech a jejich přínosu pro společnost a také zvýšit informovanost o této situaci;

27.  vyzývá proto Komisi a členské státy, aby přezkoumaly své statistické plány s cílem začlenit do těchto plánů mechanismy, jež budou měřit celkový příspěvek žen k příjmu a hospodářství venkovských oblastí a rozdělí, bude-li to možné, ukazatele podle pohlaví, a aby optimalizovaly využívání dostupných údajů o hospodářské a sociální situaci žen ve venkovských oblastech a o jejich zapojení do činností vykonávaných v zájmu účelnějšího navrhování opatření v rámci politik;

28.  vyzývá Komisi, aby zdokonalila pravidelné monitorování SZP, shromažďování údajů a hodnotící ukazatele s cílem určit role žen v zemědělství a jejich zapojení do „neviditelné“ práce;

29.  zdůrazňuje, že je třeba věnovat více pozornosti vytváření aktuálních statistik týkajících se půdy ve vlastnictví žen;

30.  vyzývá Komisi, aby při poskytování finanční podpory v rámci prvního a druhého pilíře SZP uplatňovala stanovování rozpočtu s ohledem na pohlaví;

31.  vyzývá Komisi, členské státy a příslušné místní a regionální orgány, aby poskytovaly nejen odpovídající informační materiály o možnostech podpory specificky zaměřené na ženy pracující v zemědělství a ženy ve venkovských oblastech, ale aby také umožnily plný přístup ke vzdělání a odborné přípravě v oblasti zemědělství a všech souvisejících odvětvích, včetně postgraduálního vzdělávání a specializovaných kurzů pro podnikatele a zemědělské producenty, čímž ženy získají dovednosti a znalosti v oblasti podnikatelské činnosti a přístup k financování a mikrofinancování potřebnému k zahájení a upevnění podnikatelské činnosti a umožní se jim, aby se zapojily do široké škály výrobních činností ve venkovských oblastech a posílily svou konkurenceschopnost v zemědělských a venkovských oblastech, a to také v rámci odvětví cestovního ruchu ve venkovských oblastech napojeného na odvětví komerčního zemědělství;

32.  vyzývá k poskytování rozsáhlého poradenství ohledně diverzifikace profesí a podnikání a také k přijetí opatření k posílení ekonomického postavení žen, propagaci družstev, vzájemných společností, sociálních podniků a alternativních modelů podnikání a rovněž ke zlepšení podnikatelského uvažování žen a jejich dovedností;

33.  připomíná v této souvislosti, že nová agenda dovedností předložená Komisí představuje pro členské státy příležitost lépe určovat a uznávat dovednosti získané mimo formální vzdělávání a odbornou přípravu s cílem bojovat proti sociálnímu vyloučení a riziku chudoby;

34.  vyzývá k podpoře zapojení žen s vyšší kvalifikací do zemědělství, chovu hospodářských zvířat a lesnictví, což lze usnadnit pomocí programů odborné přípravy zaměřených na rozvoj činností souvisejících s poskytováním poradenských služeb pro zemědělské podniky a s inovacemi;

35.  doporučuje, aby se do vzdělávacích programů specializované odborné přípravy v oblasti zemědělství postupně zaváděly moduly týkající se rovnosti, aby se k nim přihlíželo při vypracovávání učebních materiálů, aby se podporovaly veřejné kampaně zaměřené na rovnost ve venkovských oblastech a aby se na školách v těchto oblastech kladl na význam rovnosti důraz;

36.  zdůrazňuje, že je důležité poskytovat ženám poradenství a podporu s cílem umožnit jim vykonávat zemědělskou činnost a další inovativní funkce ve venkovských oblastech;

37.  zdůrazňuje důležitost propagace a podpory organizací žen žijících ve venkovských oblastech, včetně podněcování činnosti sítí, center, databank a sdružení jako klíčových prvků sociálního, hospodářského a kulturního rozvoje, neboť vytvářejí sítě a kanály pro šíření informací, vzdělávání a vytváření pracovních míst, snaží se o zintenzivnění výměny zkušeností a osvědčených postupů na všech úrovních a prosazují vyšší informovanost o sociální a hospodářské situaci žen ve venkovských oblastech; povzbuzuje podnikatelské iniciativy, sdružení, družstva a organizace zastupující ženy;

38.  vyzývá regionální subjekty, aby s využitím financování z druhého pilíře prováděly programy zaměřené na zvyšování informovanosti s cílem zdůrazňovat genderovou neutralitu ve všech povoláních a překonávat přetrvávající vysoce tradiční rozdělení úloh v zemědělství;

39.  vyzývá členské státy, aby ženám umožnily spravedlivý přístup k půdě, zajistily jejich vlastnická a dědická práva a zjednodušily jejich přístup k úvěrům s cílem povzbudit je k usazování ve venkovských oblastech a k zastávání jejich úlohy v zemědělském odvětví; vybízí dále členské státy, aby se zabývaly problémem zabírání a koncentrace půdy na úrovni EU;

40.  vítá nové modely zemědělských úvěrů, které byly umožněny díky úzké spolupráci mezi Komisí a Evropskou investiční bankou, a doporučuje, aby členské státy uplatňovaly tyto modely v co největší možné míře;

41.  vyzývá členské státy a regionální a místní správní orgány, aby poskytovaly cenově dostupné a kvalitní zařízení a veřejné služby pro každodenní život ve venkovských oblastech, a to především v oblasti zdravotnictví, vzdělávání a péče; poznamenává, že tato zařízení a služby by měly zahrnovat venkovskou infrastrukturu péče o děti, zdravotnické služby, vzdělávací zařízení, domovy pro seniory a osoby závislé na poskytování péče, náhradní služby pro případ nemoci a těhotenství a také kulturní zařízení;

42.  zdůrazňuje význam poskytování nových příležitostí placeného zaměstnání, zvláště pro ženy, s cílem zachovat venkovské komunity při současném vytváření podmínek pro uspokojivé vyvážení pracovního a soukromého života;

43.  naléhavě žádá členské státy a regionální orgány, aby využívaly strukturální fondy a Fond soudržnosti k rozšíření a zdokonalení dopravní infrastruktury a k poskytování spolehlivých dodávek energie, spolehlivé vysokorychlostní širokopásmové infrastruktury a služeb ve venkovských oblastech; zdůrazňuje důležitost digitálního rozvoje ve venkovských oblastech a rozvoje komplexního přístupu („digitální vesnice“);

44.  vyzývá Komisi, aby uznala význam rozšíření digitální agendy na venkovské oblasti, neboť digitální rozvoj může významným způsobem přispět k vytváření pracovních míst, usnadnění zahájení samostatně výdělečné činnosti, posílení konkurenceschopnosti a k dosažení lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem;

45.  vybízí místní a vnitrostátní orgány a další instituce k tomu, aby zaručily základní lidská práva migrantů a sezónních pracovníků a jejich rodinných příslušníků, zejména pokud jde o ženy a zvláště zranitelné osoby, a aby podpořily jejich integraci do místní komunity;

46.  upozorňuje na nerovnost v přístupu k péči o děti v městských a venkovských oblastech a také na regionální rozdíly v provádění barcelonských cílů týkajících se zařízení péče o děti;

47.  odsuzuje všechny formy násilí páchaného na ženách a konstatuje, že poskytování pomoci obětem hraje zásadní úlohu; vyzývá proto členské státy a regionální a místní orgány, aby vyslaly jasný signál nulové tolerance vůči násilí páchanému na ženách a zavedly politiky a nabízely služby uzpůsobené podmínkám ve venkovských oblastech s cílem předcházet násilí páchanému na ženách a bojovat proti němu, čímž se zaručí přístup obětí k pomoci;

48.  vyzývá proto členské státy a regionální a místní orgány, aby zajistily, aby obětem násilí páchaného na ženách, které žijí ve venkovských a odlehlých oblastech, nebyl odepřen rovný přístup k pomoci, a opětovně vyzývá EU a její členské státy, aby co nejdříve ratifikovaly Istanbulskou úmluvu;

49.  opětovně vyzývá Komisi, aby předložila návrh směrnice EU o boji proti násilí páchanému na ženách;

50.  zdůrazňuje, že venkovské oblasti členských států zastávají zásadní hospodářskou a bezpečnostní úlohu v naší moderní společnosti, v níž více než 12 milionů zemědělců zajišťuje dostatečné množství zdravých a bezpečných potravin pro půl miliardy spotřebitelů v celé Evropské unii; zdůrazňuje zásadní význam toho, aby bylo zachováno dynamické fungování těchto komunit, čehož se docílí podporováním žen a rodin k tomu, aby v těchto oblastech zůstávaly;

51.  vyzývá v této souvislosti Komisi a členské státy, aby zaručily stabilní a odpovídajícím způsobem financovanou SZP, která bude sloužit evropským zemědělcům a spotřebitelům, podporovat rozvoj venkova, zmírňovat dopady změny klimatu a chránit a vylepšovat životní prostředí, přičemž zaručí vysoce kvalitní a bezpečné dodávky potravin a bude vytvářet více pracovních míst;

52.  konstatuje, že ve venkovských oblastech se často nachází přírodní a kulturní dědictví, které je spolu s udržitelným cestovním ruchem a vzděláváním s ohledem na životní prostředí nutné chránit a rozvíjet;

53.  zdůrazňuje význam multifunkčnosti jako konceptu, jenž zahrnuje další činnosti odehrávající se v hospodářské, sociální a kulturní oblasti a oblasti životního prostředí ve venkovském prostředí, které doplňují zemědělskou produkci a vytvářejí pracovní místa především pro ženy; vybízí proto členské státy, aby podporovaly opatření zaměřená na diverzifikaci činností, jako je přímý prodej výrobků, sociální služby, pečovatelské služby a agroturistika; domnívá se, že vzhledem k rostoucímu zájmu o tento druh cestovního ruchu by měla být v tomto odvětví vytvořena podnikatelská síť a sdíleny osvědčené postupy;

°

°  °

54.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 6, 10.1.1979, s. 24.

(2)

Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23.

(3)

Úř. věst. L 180, 15.7.2010, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.

(5)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487.

(6)

Úř. věst. C 66 E, 20.3.2009, s. 23.

(7)

Úř. věst. C 296 E, 2.10.2012, s. 13.

(8)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0264.

(9)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0290.

(10)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0427.

(11)

Na základě statistického zjišťování Eurostatu ohledně struktury zemědělských podniků.

(12)

Evropská komise (2011), „Zemědělství a rozvoj venkova. Krátké zprávy týkající se zemědělské ekonomiky EU. Venkovské oblasti a strategie Evropa 2020 – zaměstnanost“, zpráva č. 5 – listopad 2011.

(13)

Evropská komise (2012), „Krátké zprávy týkající se zemědělské ekonomiky. Ženy v zemědělství a ve venkovských oblastech EU: tvrdá práce, nízký profil“, zpráva č. 7 – červen 2012.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

28.2.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

56

5

3

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Iratxe García Pérez, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Anna Hedh, Esther Herranz García, Mary Honeyball, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Florent Marcellesi, Mairead McGuinness, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Ulrike Müller, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Ángela Vallina, Anna Záborská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Franc Bogovič, Alberto Cirio, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Constance Le Grip, Norbert Lins, Edouard Martin, Annie Schreijer-Pierik, Marco Zullo

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Pilar Ayuso, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ivana Maletić, Roberta Metsola, Miroslav Mikolášik


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

56

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Angelika Mlinar, Ulrike Müller

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Malin Björk, Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, João Pimenta Lopes, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina

NI

Krisztina Morvai

PPE

Pilar Ayuso, Franc Bogovič, Daniel Buda, Alberto Cirio, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Esther Herranz García, Peter Jahr, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Constance Le Grip, Norbert Lins, Ivana Maletić, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Miroslav Mikolášik, Angelika Niebler, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Anna Záborská

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Mary Honeyball, Karin Kadenbach, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Edouard Martin, Maria Noichl, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Florent Marcellesi, Bronis Ropė

5

-

ECR

Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Laurenţiu Rebega

3

0

ALDE

Jan Huitema

ECR

Jørn Dohrmann

PPE

Albert Deß

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění