Postup : 2016/2204(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0058/2017

Predkladané texty :

A8-0058/2017

Rozpravy :

PV 03/04/2017 - 23
CRE 03/04/2017 - 23

Hlasovanie :

PV 04/04/2017 - 7.4
CRE 04/04/2017 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0099

SPRÁVA     
PDF 574kWORD 65k
8.3.2017
PE 592.210v02-00 A8-0058/2017

o ženách a ich úlohách vo vidieckych oblastiach

(2016/2204(INI))

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Spravodajkyne: Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez

(Postup pridružených výborov – článok 55 rokovacieho poriadku)

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o ženách a ich úlohách vo vidieckych oblastiach

(2016/2204(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii a článok 157 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na Protokol (č. 1) ZFEÚ o úlohe národných parlamentov v Európskej únii,

–  so zreteľom na Protokol (č. 2) ZFEÚ o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality,

–  so zreteľom na články 21 a 23 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na Pekinskú akčnú platformu,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, prijatý v roku 1979,

–  so zreteľom na smernicu Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením(1),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania(2),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006(4),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005(5),

–  so zreteľom na článok 7 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 o Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2008 o situácii žien vo vidieckych oblastiach Európskej únie(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. apríla 2011 o úlohe žien v poľnohospodárstve a vo vidieckych oblastiach(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júla 2015 o iniciatíve na podporu zelených pracovných miest: využitie potenciálu ekologického hospodárstva vytvárať pracovné miesta(8),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. septembra 2015 o rodinných podnikoch v Európe(9),

–  so zreteľom na odporúčania vydané 17. októbra 2016 Výborom OSN pre svetovú potravinovú bezpečnosť o živočíšnej výrobe a svetovej potravinovej bezpečnosti, najmä tie, ktoré sa týkajú rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. októbra 2016 o otázke, ako môže SPP zlepšiť tvorbu pracovných miest vo vidieckych oblastiach(10),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť podľa článku 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0058/2017),

Multifunkčnosť úloh žien vo vidieckych oblastiach

A.  keďže sociálna a hospodárska situácia a životné podmienky sa v uplynulých desaťročiach podstatne zmenili a medzi členskými štátmi aj v rámci jednotlivých štátov sa dosť výrazne líšia;

B.  keďže ženy výrazne prispievajú k vidieckemu hospodárstvu a keďže diverzifikačné opatrenia a koncepcia multifunkčnosti ako nevyhnutný základ stratégií udržateľného rozvoja, ktorý sa však ešte vo všetkých oblastiach plne nevyužíva, prinášajú ženám nové príležitosti pomocou inovácii a vytvárania nových konceptov, ktoré môžu vniesť novú dynamiku do poľnohospodárstva;

C.  keďže rozvoj doplnkových činností v poľnohospodárskych podnikoch alebo mimo nich, ktoré idú nad rámec poľnohospodárskej výroby, presadzujú veľmi často práve ženy, a tak umožňujú vytvorenie skutočnej pridanej hodnoty aktivít vo vidieckych oblastiach;

D.  keďže ženy žijúce vo vidieckych oblastiach nie sú homogénnou skupinou, pretože ich postavenie, povolanie, prínos pre spoločnosť a v konečnom dôsledku aj ich potreby a záujmy sa medzi členským štátmi aj v rámci nich významne líšia;

E.  keďže ženy sa aktívne zapájajú do poľnohospodárskych činností, podnikania a cestovného ruchu a zohrávajú dôležitú úlohu pri uchovávaní kultúrnych tradícií vo vidieckych oblastiach, ktoré môžu prispieť budovaniu a/alebo posilňovaniu regionálnej identity;

F.  keďže viacfunkčná úloha ženy na vidieku môže citeľne prispieť k vyhraneniu moderného obrazu ženy v našej spoločnosti,

G.  keďže rovnosť medzi ženami a mužmi je základnou zásadou Európskej únie a jej členských štátov a jej presadzovanie je jedným z jej hlavných cieľov; keďže uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti je dôležitým nástrojom pri začleňovaní tejto zásady do politík, opatrení a akcií EÚ v záujme presadzovania rovnosti medzi ženami a mužmi a boja proti diskriminácii s cieľom zvýšiť aktívne zapojenie žien do pracovného trhu a hospodárskych a sociálnych činností; keďže tento nástroj je uplatniteľný aj na štrukturálne a investičné fondy EÚ vrátane EPFRV;

H.  keďže rodinné poľnohospodárstvo je najbežnejším operačným modelom poľnohospodárstva v EÚ28, keď 76,5 % práce vykonáva majiteľ alebo členovia jeho rodiny(11), a preto by sa malo podporovať; keďže rodinné poľnohospodárstvo podporuje solidaritu medzi generáciami a sociálnu a environmentálnu zodpovednosť, a tým prispieva k udržateľnému rozvoju vidieckych oblastí;

I.  keďže v kontexte rastúcej urbanizácie je nevyhnutné udržať aktívne, dynamické a prosperujúce obyvateľstvo vo vidieckych oblastiach s osobitným dôrazom na oblasti s prírodnými prekážkami, pretože od neho závisí ochrana životného prostredia a krajiny;

J.  keďže starnutie obyvateľstva spolu s úpadkom poľnohospodárskej činnosti a hospodárskym úpadkom vidieckych oblastí EÚ patrí medzi hlavné príčiny vyľudňovania a odchodu žien z vidieckych oblastí, čo má nepriaznivý vplyv nielen na trh práce, ale aj na sociálnu infraštruktúru; keďže túto situáciu možno zastaviť iba v prípade, ak európske inštitúcie a vlády prijmú všetky kroky potrebné na zabezpečenie lepšieho uznania práce a práv žien a poskytnú vidieckym oblastiam potrebné služby, ktoré im umožnia zosúladiť pracovný a rodinný život;

K.  keďže vidiecky cestovný ruch zahŕňajúci poskytovanie tovaru a služieb na vidieku prostredníctvom rodinných a družstevných podnikov je nízkorizikovým odvetvím, vytvára zamestnanosť, umožňuje spájať osobný a rodinný život s prácou a podnecuje vidiecke obyvateľstvo, najmä ženy, aby zotrvalo na vidieku;

L.  keďže hospodárska kríza sa dotkla Európskej únie a má závažný dosah na mnohé vidiecke oblasti a regióny; keďže dôsledky krízy sú stále badateľné, pričom mladí ľudia z vidieckych oblastí čelia výraznej miere nezamestnanosti, chudoby a vyľudňovania vidieka, ktorá sa týka najmä žien; keďže ženy priamo pociťujú dosah krízy pri vedení svojich poľnohospodárskych podnikov a domácností;

M.  keďže táto situácia predstavuje vážny problém pre spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), ktorou by sa mal zabezpečiť rozvoj vidieckych oblastí a zároveň posilniť ich potenciál;

N.  keďže treba zachovať udržateľné a dynamické poľnohospodárstvo ako hlavný hospodársky, environmentálny a sociálny základ vidieckych oblastí, ktorý prispieva k rozvoju vidieka, udržateľnej výrobe potravín, biodiverzite a vytváraniu pracovných miest;

O.  keďže postavenie drobných a rodinných poľnohospodárskych podnikov ako primárnych výrobcov potravín sa musí zlepšiť a ich činnosti v oblasti poľnohospodárstva a chovu dobytka sa musia zachovať presadzovaním inovácií a poskytnutím primeraných finančných zdrojov a opatrení na úrovni EÚ; keďže v rokoch 2005 až 2010 skončilo činnosť 2,4 milióna poľnohospodárskych podnikov (poväčšine malých alebo rodinných podnikov), čo spôsobilo nárast nezamestnanosti vo vidieckych oblastiach;

P.  keďže presadzovanie diverzifikačných opatrení a rozvoj krátkych dodávateľských reťazcov, ako aj podpora organizácií výrobcov, môžu prispieť k odolnosti tohto odvetvia, ktoré čelí výzvam nekalých obchodných praktík a rastúcej nestabilnosti trhov;

Q.  keďže je dôležité podporovať a podnecovať účasť žien v poľnohospodársko-potravinárskom hodnotovom reťazci, pretože ich úloha sa sústredí najmä na výrobu a spracovanie;

R.  keďže dostupnosť celoživotného vzdelávania, možnosť validácie zručností získaných v neformálnom prostredí, možnosť rekvalifikácie a získania zručností využiteľných na dynamicky sa vyvíjajúcom pracovnom trhu sú nevyhnutným predpokladom pre zvyšovanie zamestnanosti žien vo vidieckych oblastiach;

S.  keďže družstvá, vzájomné spoločnosti, sociálne podniky a iné alternatívne modely podnikania majú obrovský potenciál na stimulovanie udržateľného a inkluzívneho hospodárskeho rastu a posilnenie hospodárskeho postavenia žien vo vidieckych oblastiach a v poľnohospodárskom odvetví;

T.  keďže začleňovanie žien a dievčat do vzdelávania a celoživotného vzdelávania, najmä v oblasti vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM), ako aj podnikania, je nevyhnutné na dosiahnutie rodovej rovnosti v poľnohospodárskom a potravinárskom odvetví, ako aj v oblasti cestovného ruchu a ďalších odvetviach vo vidieckych oblastiach;

Výzvy pre ženy vo vidieckych oblastiach

U.  keďže ženy predstavujú o niečo menej ako 50 % celkovej populácie v produktívnom veku vo vidieckych oblastiach EÚ, ale len približne 45 % celkového ekonomicky činného obyvateľstva; keďže mnohé nie sú nikdy evidované ako nezamestnané, ani nefigurujú v štatistikách nezamestnanosti, pričom neexistujú jasné údaje o účasti žien v poľnohospodárstve, či už ako vlastníčok poľnohospodárskych podnikov alebo ako zamestnankýň;

V.  keďže v prevažne vidieckych oblastiach EÚ bolo v roku 2009 zamestnaných len 61 % žien vo veku 20 až 64 rokov(12); keďže v mnohých členských štátoch majú ženy vo vidieckych oblastiach obmedzený prístup k zamestnaniu a ich vyhliadky na prácu v poľnohospodárstve sú pomerne slabé, ale napriek tomu zohrávajú dôležitú úlohu v rozvoji vidieka a v spoločenskej štruktúre vidieckych oblastí tým, že zabezpečujú príjem pre domácnosti alebo zlepšujú životné podmienky;

W.  keďže podiel žien na celkovom pracovnom čase v poľnohospodárstve bol v roku 2014 približne 35 %, pričom ženy odpracovali 53,8 % práce na čiastočný úväzok a 30,8 % práce na plný úväzok, čím významnou mierou prispeli k poľnohospodárskej výrobe; keďže práca, ktorú v poľnohospodárskych podnikoch vykonávajú manželky a ďalšie rodinné príslušníčky, je veľmi často nenahraditeľná a naozaj predstavuje tzv. „neviditeľnú prácu“, pretože neexistuje profesijné postavenie, ktoré by umožňovalo uznanie takejto práce a evidenciu týchto žien v rámci služieb sociálneho zabezpečenia, čím by sa predišlo tomu, aby eventuálne prišli napríklad o nároky na pracovné voľno zo zdravotných dôvodov a na materskú dovolenku, a zabezpečila sa ich finančná nezávislosť;

X.  keďže v niektorých členských štátoch, napríklad vo Francúzsku, existujú rôzne právne režimy pre manželky, ktoré pravidelne pracujú na farme (spolupracovníčka, zamestnankyňa alebo vedúca farmy), čo umožňuje rozšíriť na ne primeranú sociálnu ochranu a poistiť ich proti nepriaznivým udalostiam v ich osobnom živote a v práci;

Y.  keďže v priemere iba 30 % poľnohospodárskych podnikov v EÚ riadia ženy; keďže v poľnohospodárstve pracuje značný počet pracovníčok, pričom väčšina žien je klasifikovaná ako manželka vlastníka, t. j. 80,1 % všetkých manželiek v roku 2007(13);

Z.  keďže majiteľ poľnohospodárskeho podniku je osobou, ktorej meno sa uvádza na bankových dokumentoch alebo v súvislosti s subvenciami či nadobudnutými právami, a zároveň je osobou, ktorá zastupuje poľnohospodársky podnik v združeniach a skupinách, keďže nebyť vlastníkom poľnohospodárskeho podniku znamená nemať žiadne práva vyplývajúce z postavenia vlastníka (práva na jednotnú platbu, prémie na dojčiace kravy, práva na výsadbu viniča, príjem atď.), čím sa poľnohospodárky dostávajú do zraniteľnej a nevýhodnej situácie;

AA.  keďže nato, aby ženy pracujúce v poľnohospodárstve mohli využívať schémy pozitívnej pomoci, treba ich uznať ako majiteľky alebo spolumajiteľky; keďže Európska únia by mala presadzovať postavenie žien ako vlastníčok či spoluvlastníčok poľnohospodárskych podnikov, čo by malo pozitívny účinok na ich situáciu na pracovnom trhu, sociálne nároky a ekonomickú nezávislosť, čím by sa zaručilo ich väčšie zviditeľnenie (a uznanie ich prínosu pre hospodárstvo a príjmy) vo vidieckych oblastiach a lepší prístup k pôde;

AB.  keďže ženy vo vidieckych oblastiach musia byť viditeľnejšie v európskych, národných a regionálnych štatistikách, aby sa uznala ich situácia a úloha, ktorú zohrávajú;

AC.  keďže lepší prístup mladých ľudí a žien k pôde by zlepšil generačnú výmenu v poľnohospodárstve a podporil hospodársky rast a sociálne blaho;

AD.  keďže poskytovanie kvalitných a cenovo dostupných verejných služieb vrátane starostlivosti o deti, staršie osoby a iné závislé osoby vrátane osôb so zdravotným postihnutím je dôležité pre všetkých obyvateľov vidieckych oblastí; keďže tieto služby sú dôležité predovšetkým pre to, aby pomohli zosúladiť pracovný a súkromný život najmä ženám, pretože sa väčšmi zapájajú do starostlivosti o mladých, nezaopatrených a starších členov rodiny;

AE.  keďže ženy majú vo vidieckych oblastiach multifunkčnú úlohu, a preto by im takéto služby umožnili pracovať a ďalej si rozvíjať kariéru a zároveň by zabezpečili spravodlivé rozdelenie rodinných a opatrovateľských povinností;

AF.  keďže základom pre zlepšovanie kvality života vo vidieckych oblastiach je dostupnosť infraštruktúry, ako sú dopravné spojenia, prístup k vysokorýchlostnému širokopásmovému internetovému spojeniu vrátane mobilných dátových služieb a zásobovania energiou, ako aj sociálne, zdravotnícke a vzdelávacie služby

AG.  keďže širokopásmové pokrytie na vidieku naďalej zaostáva za celoštátnym pokrytím celej EÚ28; keďže v roku 2015 malo 98,4 % vidieckych domácností pokrytie aspoň jednou širokopásmovou technológiou, ale len 27,8 % malo prístup k službám ďalšej generácie; keďže digitálna infraštruktúra, ktorá nie je plne rozvinutá vo všetkých vidieckych oblastiach EÚ, môže významne pomôcť pri prístupe k informáciám a možnostiam vzdelávania, zdieľaní informácií a výmene osvedčených postupov medzi ženami vo vidieckych oblastiach a môže predstavovať kľúčový prvok pri podpore potrebnej na udržanie ženskej populácie v týchto oblastiach;

AH.  keďže vzdelanie je základným nástrojom na posilnenie hodnôt rovnosti, ktorý by sa mal podporovať všade, nielen v rámci škôl, ale aj v odbornej príprave, a najmä v odbornej príprave zameranej na primárny sektor;

AI.  keďže výsledkom zlepšenia všeobecných podmienok vo vidieckych oblastiach bude lepšie postavenie žien v týchto oblastiach;

AJ.  keďže značný prínos žien k miestnemu rozvoju a rozvoju vidieka sa dostatočne neodráža na ich účasti v príslušných rozhodovacích procesoch, vzhľadom na to, ženy vo vidieckych oblastiach sú často nedostatočne zastúpené v rozhodovacích orgánoch, ako sú poľnohospodárske družstvá, odborové zväzy a miestne samosprávy; keďže zvyšovanie zastúpenia žien v týchto orgánoch je veľmi dôležité;

AK.  keďže na ženy vo vidieckych oblastiach majú negatívny vplyv aj rozdiely v odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov, ktoré sa v niektorých štátoch rozširujú; keďže je preto potrebné venovať viac pozornosti vypracovaniu aktuálnej štatistiky o zamestnanosti žien vo vidieckych oblastiach a o ich pracovných a životných podmienkach;

AL.  keďže tematické podprogramy pre ženy vo vidieckych oblastiach zatiaľ neboli vytvorené a účasť žien na využívaní nástrojov dostupných v rámci programov rozvoja vidieka do roku 2014 bola poľutovaniahodne nízka; keďže zo 6,1 milióna účastníkov opatrení v oblasti odbornej prípravy bolo len 28 % žien; keďže len 19 % príjemcov fyzických investícií do modernizácie poľnohospodárskych podnikov a 33 % príjemcov diverzifikačných opatrení predstavovali ženy; keďže v dôsledku opatrení osi 3 (diverzifikácia hospodárstva vo vidieckych oblastiach) len 38 % vytvorených pracovných miest využili ženy;

1.  zdôrazňuje aktívnu úlohu, ktorú ženy zohrávajú vo vidieckych oblastiach, a uznáva prínos žien pre hospodárstvo v týchto oblastiach, do ktorého prispievajú ako podnikateľky, vedúce rodinných podnikov a zástankyne udržateľného rozvoja; zastáva názor, že zo sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho hľadiska je podnikanie žien významným pilierom udržateľného rozvoja vidieckych oblastí, a preto by sa malo propagovať, povzbudzovať a podporovať v rámci stratégií rozvoja vidieka, najmä prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy, presadzovania vlastníctva žien, sietí podnikateliek, prístupu k investíciám a úverom, podpory ich zastúpenia v riadiacich orgánoch a prostredníctvom vytvárania príležitostí potrebných na podporu mladých, samostatne zárobkovo činných žien, ktoré pracujú na čiastočný úväzok a často sú slabo platené;

2.  víta podporu ženám vo vidieckych oblastiach formou iniciatív zameraných na ich spoločenské ocenenie alebo vytváranie sietí; zdôrazňuje najmä základnú úlohu žien ako členov drobných alebo rodinných poľnohospodárskych podnikov, ktoré predstavujú hlavné sociálno-ekonomické bunky vidieckych oblastí zabezpečujúce produkciu potravín, ochranu tradičných znalostí a zručností, národnú a kultúrnu identitu a ochranu životného prostredia; zastáva názor, že ženy v poľnohospodárstve zohrávajú významnú úlohu pri zabezpečovaní ďalšej existencie drobných a rodinných podnikov s vyhliadkami do budúcnosti;

3.  zastáva názor, že vzhľadom na rôzne úlohy, povolania a situácie žien vo vidieckych oblastiach si zlepšenie ich vyhliadok na zamestnanie vyžaduje pomoc a podporu prispôsobenú ich potrebám a záujmom;

4.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa zaviazali podporovať, povzbudzovať a uľahčovať prístup žien vo vidieckych oblastiach na trh práce ako prioritu vo svojich budúcich politikách rozvoja vidieka a aby v tejto súvislosti stanovili ciele týkajúce sa trvalého plateného zamestnania; vyzýva tiež členské štáty, aby do svojich programov rozvoja vidieka zahrnuli stratégie zamerané konkrétne na príspevok žien k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020;

5.  konštatuje, že účasť žien na trhu práce vo vidieckych oblastiach zahŕňa širokú škálu pracovných miest, ktorá presahuje konvenčné poľnohospodárstvo, a v tejto súvislosti zdôrazňuje, že ženy vo vidieckych oblastiach môžu iniciovať zmeny, pokiaľ ide o prechod k udržateľnému a ekologickému poľnohospodárstvu, a môžu hrať dôležitú úlohu pri vytváraní ekologických pracovných miest;

6.  vyzýva členské štáty, aby cielenejšie využívali Európsky nástroj mikrofinancovania Progress a zvyšovali o ňom povedomie, aby využívali opatrenia v rámci EPFRV v prospech zamestnanosti žien, aby podporovali a posilňovali rôzne spôsoby organizácie práce pre ženy, berúc do úvahy osobitné podmienky vo vidieckych oblastiach, aby poskytli rozličné druhy stimulov na podporu udržateľnosti a rozvoja začínajúcich podnikov a MSP a aby zaviedli iniciatívy s cieľom vytvárať nové a udržiavať existujúce pracovné miesta v poľnohospodárstve a zatraktívniť ich pre mladé ženy;

7.  nabáda členské štáty, aby pravidelne sledovali situáciu žien vo vidieckych oblastiach a aby čo najviac využívali osobitné nástroje a existujúce opatrenia v rámci SPP s cieľom zvýšiť účasť žien ako príjemcov, a tak zlepšiť ich situáciu;

8.  odporúča Komisii, aby pri reforme SPP v budúcnosti zachovala a zlepšila tematické podprogramy pre ženy vo vidieckych oblastiach, zakladajúc tieto programy okrem iného na uvádzaní výrobkov na trh a priamom predaji a propagácii výrobkov na miestnej alebo regionálnej úrovni, keďže môžu zohrať úlohu pri vytváraní pracovných príležitostí pre ženy vo vidieckych oblastiach;

9.  zdôrazňuje, že rovnosť žien a mužov je kľúčovým cieľom EÚ a jej členských štátov, a požaduje uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v rámci SPP a politík súdržnosti vidieka; navrhuje nové cielené opatrenia zamerané na podnecovanie účasti žien na trhu práce prostredníctvom EPFRV;

10.  dúfa, že lepšie pochopenie situácie žien vo vidieckych oblastiach umožní v strednodobom horizonte vypracovať európsku chartu žien v poľnohospodárstve, ktorá vymedzí tento pojem a určí priame a nepriame formy diskriminácie žien vo vidieckych oblastiach a opatrenia pozitívnej diskriminácie na ich odstránenie;

11.  vyzýva členské štáty, aby vzhľadom na podmienky týkajúce sa rovnosti žien a mužov, ktorá je povinnosťou a základným cieľom EÚ a jej členských štátov, a nediskriminácie dosahovali lepšie synergie pri využívaní nástrojov v rámci EPFRV, Leader+, Horizontu 2020 a Európskeho sociálneho fondu s cieľom vytvárať lepšie životné a pracovné podmienky vo vidieckych oblastiach, aby by uplatňovali konkrétne prispôsobené politiky zamerané na sociálne a hospodárske začleňovanie a posilnenie postavenia žien a dievčat, najmä zo zraniteľných a marginalizovaných skupín, a aby zvýšili informovanosť o všetkých možnostiach, ktoré sa im vo vidieckych oblastiach ponúkajú podľa existujúcich právnych predpisov;

12.  zdôrazňuje význam vytvorenia osobitných opatrení na podporu vzdelávania a zamestnanosti a ochranu práv najzraniteľnejších skupín žien so špecifickými potrebami, ako sú ženy so zdravotným postihnutím, migrantky vrátane sezónnych migrantiek, utečenky a príslušníčky menšín, obete rodovo podmieneného násilia, ženy s malou alebo žiadnou odbornou prípravou a slobodné matky atď.;

13.  zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú ženy vo všeobecnosti, pokiaľ ide o prácu na vedení účtovníctva v rodinných poľnohospodárskych podnikoch, a v tejto súvislosti upozorňuje na nedostatočnú podporu vo forme poradenstva v prípade, ak má poľnohospodársky podnik finančné ťažkosti;

14.  vyzýva preto členské štáty, aby zabezpečili, že účasť žien na riadení podnikov bude plne uznávaná, a zároveň podporovali a uľahčovali ich prístup k vlastníctvu alebo spoluvlastníctvu poľnohospodárskych podnikov;

15.  vyzýva členské štáty na podporu informačných opatrení a opatrení technickej pomoci a na výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o zavedenie profesijného štatútu pre manželky v poľnohospodárstve, čo im umožní požívať individuálne práva, najmä materskú dovolenku, sociálne poistenie proti pracovným úrazom, prístup k odbornej príprave a dôchodkové práva;

16.  vyzýva európske inštitúcie, aby uľahčili ustanovenia SPP na vyváženejšie rozdelenie pomoci, a tak zaistili podporu malých poľnohospodárskych podnikov;

17.  zdôrazňuje význam podpory účasti žien na rozhodovacích procesoch vo vidieckych oblastiach prostredníctvom školiacich aktivít určených na podporu ich zastúpenia v oblastiach a odvetviach, v ktorých sú nedostatočne zastúpené, a kampaní na zvyšovanie povedomia o význame aktívneho zapojenia žien v družstvách, a to ako partnerov a na riadiacich pozíciách;

18.  vyzýva členské štáty, aby presadzovali rovnosť medzi ženami a mužmi v rôznych riadiacich a zastupiteľských orgánoch s cieľom podporiť rovnakú účasť a právomoci a výraznejšie zastúpenie žien v pracovných skupinách pre rozvoj vidieka a monitorovacích výboroch a vo všetkých druhoch poľnohospodárskych organizácií, združení a verejných inštitúcií, aby tak rozhodovací proces odrážal názory žien aj mužov, a aby podporili ich účasť v miestnych akčných skupinách a rozvoj miestnych partnerstiev v rámci programu Leader;

19.  vyzýva na podporu organizácií žien a poľnohospodárov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri povzbudzovaní a podnecovaní nových programov rozvoja a diverzifikácie;

20.  vyzýva členské štáty, aby v plnom rozsahu vykonávali existujúce legislatívne akty týkajúce sa rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi, a to aj v otázkach sociálneho zabezpečenia a materskej a rodičovskej dovolenky; nabáda ich, aby zlepšili právne predpisy týkajúce sa rovnosti žien a mužov na trhu práce a aby zaistili sociálne zabezpečenie pre mužov aj ženy, ktorí pracujú vo vidieckych oblastiach;

21.  vyzýva Komisiu, aby monitorovala transpozíciu existujúcich legislatívnych aktov s cieľom riešiť výzvy a diskrimináciu, ktorým čelia ženy, ktoré žijú a pracujú vo vidieckych oblastiach;

22.  zdôrazňuje potrebu účinných opatrení, ktoré treba prijať na európskej a vnútroštátnej úrovni na zníženie existujúcich rozdielov v odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov; vyzýva Komisiu, aby spolu s členskými štátmi a príslušnými regionálnymi orgánmi zvážila viacrozmerný charakter rozdielu v dôchodkoch žien a mužov pri navrhovaní konkrétnych politických opatrení v rámci stratégie EÚ pre rozvoj vidieka, keďže rôzne faktory vrátane rozdielov v zamestnanosti a odmeňovaní, prerušenia kariéry, práce na čiastočný úväzok, štruktúry dôchodkových systémov a nižších príspevkov môžu viesť k väčšiemu rozdielu v starobných dôchodkoch;

23.  okrem toho nabáda členské štáty, aby zaručili poskytovanie primeraného dôchodku vrátane vnútroštátneho starobného dôchodku, predovšetkým s cieľom pomôcť ženám vo vidieckych oblastiach udržať si hospodársku nezávislosť po dosiahnutí dôchodkového veku;

24.  zdôrazňuje, že politiky EÚ týkajúce sa životných podmienok žien vo vidieckych oblastiach musia tiež zohľadňovať životné a pracovné podmienky žien najímaných ako sezónne poľnohospodárske pracovníčky, najmä pokiaľ ide o potrebu poskytnúť im primeranú sociálnu ochranu, zdravotné poistenie a zdravotnú starostlivosť; zdôrazňuje potrebu priznať maximálnu hodnotu práci týchto žien;

25.  naliehavo žiada členské štáty, aby posilnili úlohu sociálnych partnerov a organizácií sociálnej starostlivosti spolupracujúcich s orgánmi pri monitorovaní dodržiavania pracovnoprávnych predpisov, opatrení na predchádzanie neprihlásenej práci a dodržiavania noriem sociálnej starostlivosti a bezpečnostných noriem, čím uľahčujú sociálnu a hospodársku integráciu pracovníčok ako celku vrátane migrujúcich a sezónnych pracovníčok a pracujúcich utečeniek;

26.  vyzýva Komisiu a vnútroštátne orgány, aby vyvinuli informačné databázy a siete na úrovni členských štátov s cieľom registrovať a zvyšovať informovanosť o hospodárskej a sociálnej situácii žien vo vidieckych oblastiach a ich prínose pre spoločnosť;

27.  vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby prehodnotili svoje štatistické plány tak, aby zahŕňali mechanizmy merania celkového príspevku žien k príjmom a k hospodárstvu vidieka, pričom ukazovatele by prípadne mohli rozčleniť podľa rodu, a aby optimalizovali použitie údajov o hospodárskej a sociálnej situácii žien vo vidieckych oblastiach a ich účasti na vykonávaných činnostiach s cieľom lepšie zamerať politické opatrenia;

28.  žiada o zlepšenie pravidelného monitorovania SPP, zberu údajov a ukazovateľov hodnotenia s cieľom identifikovať úlohy žien v poľnohospodárstve a ich účasť na tzv. neviditeľnej práci;

29.  zdôrazňuje, že treba venovať väčšiu pozornosť vypracúvaniu aktualizovanej štatistiky o vlastníctve pôdy ženami;

30.  vyzýva Komisiu, aby uplatňovala rodové rozpočtovanie na finančnú podporu v rámci prvého a druhého piliera SPP;

31.  vyzýva Komisiu, aby spolu s členskými štátmi a miestnymi a regionálnymi orgánmi zabezpečila nielen primerané informačné materiály o možnostiach podpory osobitne zameranej na ženy v poľnohospodárstve a ženy vo vidieckych oblastiach, ale aj plný prístup k vzdelávaniu a odbornej príprave v poľnohospodárstve a vo všetkých súvisiacich odvetviach vrátane postgraduálneho vzdelávania a špecializovaných kurzov pre podnikateľov a poľnohospodárov, čím by sa ženám ponúkli zručnosti na rozvoj podnikania, vedomosti a prístup k financovaniu a mikrofinancovaniu v záujme zakladania a upevňovania podnikateľských činností, a zároveň by sa im umožnilo zúčastňovať sa na širokom spektre vidieckych výrobných činností a posilniť ich konkurencieschopnosť v poľnohospodárstve a vidieckych oblastiach, a to aj v rámci vidieckeho cestovného ruchu prepojeného s odvetviami komerčného poľnohospodárstva;

32.  žiada o poskytovanie rozsiahleho poradenstva o profesijnej a podnikateľskej diverzifikácii a o prijatie krokov na posilnenie hospodárskeho postavenia žien, podporu družstiev, vzájomných spoločností, združení, sociálnych podnikov a alternatívnych obchodných modelov a zlepšenie ich podnikateľského zmýšľania a zručností;

33.  pripomína v tejto súvislosti, že nový program Komisie v oblasti zručností pre Európu predstavuje pre členské štáty príležitosť lepšie identifikovať a certifikovať zručnosti získané mimo formálneho vzdelávania a odbornej prípravy, a tak bojovať proti sociálnemu vylúčeniu a riziku chudoby;

34.  žiada, aby sa podnecovalo a uľahčovalo zapojenie žien s vyššou kvalifikáciou do poľnohospodárstva, chovu hospodárskych zvierat a lesného hospodárstva prostredníctvom programov školení na rozvoj činností spojených s poskytovaním poradenských služieb pre poľnohospodárske podniky a inováciami;

35.  odporúča postupné začleňovanie modulov o rovnosti do špecializovaných poľnohospodárskych programov odbornej prípravy a do vývoja pedagogického materiálu, podporu verejných kampaní za rovnosť vo vidieckych oblastiach a zdôrazňovanie významu rovnosti vo vidieckych školách;

36.  zdôrazňuje význam poradenstva a podpory žien, ktoré im umožnia vykonávať poľnohospodárske činnosti a plniť iné inovatívne funkcie vo vidieckych oblastiach;

37.  zdôrazňuje, že je dôležité presadzovať a podporovať organizácie vidieckych žien, a to aj povzbudzovaním činnosti sietí, centier, databáz a združení ako kľúčového sociálneho, hospodárskeho a kultúrneho rozvoja, pretože vytvárajú siete a kanály pre informácie, odbornú prípravu a tvorbu pracovných miest, usilujú sa o zintenzívnenie výmeny osvedčených postupov na všetkých úrovniach a podporujú lepšiu informovanosť o sociálnej a hospodárskej situácii žien vo vidieckych oblastiach; povzbudzuje podniky, združenia, družstvá a organizácie zastupujúce ženy;

38.  vyzýva regionálne subjekty, aby využívajúc finančné prostriedky z druhého piliera uskutočňovali programy na zvyšovanie informovanosti s cieľom zdôrazniť rodovú neutralitu vo všetkých profesiách a prekonať pretrvávajúce veľmi tradičné rozdelenie úloh v poľnohospodárstve;

39.  vyzýva členské štáty, aby napomohli rovnocennému prístupu žien k pôde, zaistili ženám vlastnícke a dedičské práva a uľahčili im prístup k úverom s cieľom podnecovať ich k usadeniu sa vo vidieckych oblastiach a k tomu, aby prevzali svoju úlohu v odvetví poľnohospodárstva; okrem toho nabáda členské štáty, aby sa venovali problematike zaberania pôdy a koncentrácie pôdy na úrovni EÚ;

40.  víta nové modely poľnohospodárskych úverov, ktoré sa umožnili v rámci úzkej spolupráce medzi Komisiou a Európskou investičnou bankou, a odporúča, aby ich členské štáty používali v čo najširšom rozsahu;

41.  vyzýva členské štáty a orgány regionálnej a miestnej samosprávy, aby poskytli cenovo dostupné, kvalitné zariadenia a verejné služby pre každodenný život vo vidieckych zónach, najmä v oblastiach zdravotníctva, vzdelávania a starostlivosti; poznamenáva, že by si to vyžiadalo zahrnutie vidieckych infraštruktúr starostlivosti o deti, zdravotníckych služieb, vzdelávacích zariadení, domovov dôchodcov a zariadení sociálnej starostlivosti, náhradných služieb v prípade choroby a materstva a služieb v oblasti kultúry;

42.  zdôrazňuje význam poskytovania nových príležitostí na platené zamestnanie, najmä pre ženy, s cieľom zachovať vidiecke komunity a súčasného vytvárania podmienok na uľahčenie uspokojivého zosúladenia pracovného a súkromného života;

43.  naliehavo žiada členské štáty a regionálne orgány, aby využívali štrukturálne fondy a Kohézny fond na rozšírenie a modernizáciu dopravnej infraštruktúry a aby zaistili bezpečné dodávky energie a spoľahlivú širokopásmovú infraštruktúru a služby vo vidieckych oblastiach; zdôrazňuje význam digitálneho rozvoja vo vidieckych oblastiach a rozvoja holistického prístupu (tzv. digitálna dedina);

44.  vyzýva Komisiu, aby uznala význam rozšírenia svojej digitálnej agendy na vidiecke oblasti, keďže digitálny rozvoj môže významne prispieť k tvorbe pracovných miest, uľahčiť začatie samostatnej zárobkovej činnosti, posilniť konkurencieschopnosť a rozvoj cestovného ruchu a nastoliť lepšiu rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom;

45.  podnecuje miestne a vnútroštátne orgány a iné inštitúcie, aby zaručili základné ľudské práva migrujúcich a sezónnych pracovníkov a ich rodín, predovšetkým žien a obzvlášť zraniteľných osôb, a podporili ich integráciu do miestnych komunít;

46.  upozorňuje na významné rozdiely v dostupnosti starostlivosti o deti v mestských a vo vidieckych oblastiach, ako aj regionálne rozdiely pri plnení barcelonských cieľov týkajúcich sa zariadení starostlivosti o deti;

47.  odsudzuje všetky formy násilia voči ženám a zdôrazňuje, že pomoc obetiam zohráva kľúčovú úlohu; vyzýva preto členské štáty a orgány regionálnej a miestnej samosprávy, aby vyslali jasný odkaz o nulovej tolerancii násilia voči ženám a aby vykonávali politiky a ponúkali služby prispôsobené podmienkam vo vidieckych oblastiach s cieľom predchádzať násiliu páchanému na ženách a bojovať proti nemu, a tak zabezpečiť obetiam prístup k pomoci;

48.  vyzýva preto členské štáty a orgány regionálnej a miestnej samosprávy, aby zabezpečili, že obete násilia páchaného na ženách žijúcich vo vidieckych a odľahlých oblastiach nebudú zbavené rovnakého prístupu k pomoci, a opakuje svoju výzvu EÚ a jej členským štátom, aby ratifikovali Istanbulský dohovor čo najskôr;

49.  opätovne vyzýva Komisiu, aby predložila návrh smernice EÚ o násilí páchanom na ženách;

50.  zdôrazňuje, že vidiecke oblasti v členských štátoch zohrávajú z hľadiska hospodárstva a potravinovej bezpečnosti kľúčovú úlohu v modernej spoločnosti, v ktorej viac ako 12 miliónov poľnohospodárov produkuje dostatočné množstvo zdravých a bezpečných potravín pre pol miliardy spotrebiteľov v celej Európskej únii; zdôrazňuje, že zachovanie dynamického fungovania týchto komunít podnecovaním žien a rodín k tomu, aby z nich neodchádzali, má zásadný význam;

51.  v tejto súvislosti vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaručili silnú a náležite financovanú SPP, ktorá slúži európskym poľnohospodárom a spotrebiteľom, podporuje rozvoj vidieka, zmierňuje účinky zmeny klímy a chráni a posilňuje prírodné prostredie, pričom zaručuje kvalitnú a bezpečnú dodávku potravín a vytvára viac pracovných miest;

52.  konštatuje, že na vidieku sa často nachádza prírodné a kultúrne dedičstvo, ktoré sa musí chrániť a rozvíjať, spolu s udržateľným cestovným ruchom a environmentálnym vzdelávaním;

53.  zdôrazňuje význam multifunkčnosti ako koncepcie, ktorej súčasťou sú iné hospodárske, sociálne, kultúrne a environmentálne činnosti vo vidieckych oblastiach sprevádzajúce poľnohospodársku výrobu, vďaka ktorým sa vytvárajú pracovné miesta najmä pre ženy; nabáda preto členské štáty, aby presadzovali opatrenia na diverzifikáciu činností, napríklad priamy predaj produktov, sociálne služby, služby starostlivosti a agroturistiku; vzhľadom na zvyšujúci sa záujem o tento druh cestovného ruchu sa domnieva, že by sa v tomto odvetví mala vytvoriť sieť podnikov a mali by sa vymieňať osvedčené postupy;

°

°  °

54.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. ES L 6, 10.6.1979, s. 24.

(2)

Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23.

(3)

Ú. v. EÚ L 180, 15.7.2010, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320.

(5)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487.

(6)

Ú. v. EÚ C 66 E, 20.3.2009, s. 23.

(7)

Ú. v. EÚ C 296 E, 2.10.2012, s. 13.

(8)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0264.

(9)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0290.

(10)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0427.

(11)

Podľa prieskumu Eurostatu o štruktúre poľnohospodárskych podnikov.

(12)

Európska komisia (2011), Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Poľnohospodársky ekonomický prehľad. Vidiecke oblasti a stratégia Európa 2020 – zamestnanosť (Rural Areas and the Europe 2020 Strategy – Employment), prehľad č. 5 – november 2011.

(13)

Európska komisia (2012), Poľnohospodársky ekonomický prehľad. Ženy v poľnohospodárstve EÚ a vidieckych oblastiach: ťažká, nenápadná práca (Agricultural Economic Briefs. Women in EU agriculture and rural areas: hard work, low profile), prehľad č. 7 – jún 2012.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

28.2.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

56

5

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Iratxe García Pérez, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Anna Hedh, Esther Herranz García, Mary Honeyball, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Florent Marcellesi, Mairead McGuinness, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Ulrike Müller, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Ángela Vallina, Anna Záborská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Franc Bogovič, Alberto Cirio, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Constance Le Grip, Norbert Lins, Edouard Martin, Annie Schreijer-Pierik, Marco Zullo

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ivana Maletić, Roberta Metsola, Miroslav Mikolášik


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

56

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Angelika Mlinar, Ulrike Müller

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Malin Björk, Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, João Pimenta Lopes, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina

NI

Krisztina Morvai

PPE

Pilar Ayuso, Franc Bogovič, Daniel Buda, Alberto Cirio, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Esther Herranz García, Peter Jahr, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Constance Le Grip, Norbert Lins, Ivana Maletić, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Miroslav Mikolášik, Angelika Niebler, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Anna Záborská

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Mary Honeyball, Karin Kadenbach, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Edouard Martin, Maria Noichl, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Florent Marcellesi, Bronis Ropė

5

-

ECR

Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Laurenţiu Rebega

3

0

ALDE

Jan Huitema

ECR

Jørn Dohrmann

PPE

Albert Deß

Vysvetlivky k symbolom:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne oznámenie