Eljárás : 2016/0105(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0059/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0059/2017

Viták :

PV 25/10/2017 - 3
CRE 25/10/2017 - 3

Szavazatok :

PV 25/10/2017 - 7.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0412

JELENTÉS     ***I
PDF 642kWORD 94k
8.3.2017
PE 594.059v03-00 A8-0059/2017

az (EU) 2016/399 rendeletnek a határregisztrációs rendszer alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az (EU) 2016/399 rendeletnek a határregisztrációs rendszer alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0196),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 77. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8–0134/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. szeptember 21-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0059/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítja, lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás     1

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A határregisztrációs rendszer létrehozása következtében szükség van az (EU) 2016/399 rendeletben a személyek külső határok átlépésekor történő ellenőrzésére vonatkozóan meghatározott eljárások módosítására. Közelebbről, a határregisztrációs rendszer arra irányul, hogy a rövid távú tartózkodás [vagy schengeni körutazói vízum alapján történő tartózkodás] céljából beutazó harmadik országbeli állampolgárok úti okmányainak be- és kilépéskor végzett bélyegzése megszűnjön, és azt a be- és kilépés közvetlenül a határregisztrációs rendszerben való elektronikus rögzítése váltsa fel. Ugyanakkor az úti okmánynak a harmadik országbeli állampolgár beléptetésének megtagadása esetén történő bélyegzése nem szűnik meg, mivel ez a magasabb kockázatot jelentő utasokat érinti. Továbbá a határforgalom-ellenőrzés eljárásai tekintetében figyelembe kell venni határregisztrációs rendszer és a Vízuminformációs Rendszer (VIS) közötti interoperabilitás megteremtését. Végezetül a határregisztrációs rendszer lehetővé teszi a rövid távú tartózkodás céljából utazók határátlépése esetében az új technológiák alkalmazását.

(5)  A határregisztrációs rendszer létrehozása következtében szükség van az (EU) 2016/399 rendeletben a személyek külső határok átlépésekor történő ellenőrzésére vonatkozóan meghatározott eljárások módosítására. Közelebbről, a határregisztrációs rendszer arra irányul, hogy a rövid távú tartózkodás [vagy schengeni körutazói vízum alapján történő tartózkodás] céljából beutazó harmadik országbeli állampolgárok úti okmányainak be- és kilépéskor végzett bélyegzése megszűnjön, és azt a be- és kilépés közvetlenül a határregisztrációs rendszerben való elektronikus rögzítése váltsa fel. Továbbá a határforgalom-ellenőrzés eljárásai tekintetében figyelembe kell venni határregisztrációs rendszer és a Vízuminformációs Rendszer (VIS) közötti interoperabilitás megteremtését. Végezetül a határregisztrációs rendszer lehetővé teszi a rövid távú tartózkodás céljából utazók határátlépése esetében az új technológiák alkalmazását.

Módosítás     2

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont– bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 2. cikk az alábbi 22., 23., 24. és 25. ponttal egészül ki:

(1)  A 2. cikk az alábbi 22., 23., 24., 25. és 25a. ponttal egészül ki:

Módosítás     3

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2016/399/EU rendelet

2 cikk – 25 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

25a.  „a chipen található adatok hitelességének és integritásának megállapítása”: az a folyamat, amelynek keretében tanúsítványok segítségével ellenőrzik, hogy a chipen található adatok a kibocsátó hatóságtól származnak és nem változtatták meg őket.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2016/399/EU rendelet

6 a cikk – 3 bekezdés – d pont – i alpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  államfők és küldöttségük tagjai, a VII. melléklet 1. pontja szerint;

i.  államfők, kormányfők és küldöttségeik tagjai, a VII. melléklet 1. pontja szerint;

Módosítás     5

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

2016/399/EU rendelet

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„Amennyiben az úti okmány elektronikus adathordozót (chipet) tartalmaz, a chipen található adatok hitelességét az érvényes tanúsítványok teljes láncolata segítségével megállapítják, kivéve, ha ez technikai okokból kivitelezhetetlen, vagy ha – harmadik ország által kibocsátott úti okmány esetében – nem érhetők el az érvényes tanúsítványok.”

„Azon személyek esetében, akiknek határátlépését regisztrálni kell a határregisztrációs rendszerben, amennyiben úti okmányuk elektronikus adathordozót (chipet) tartalmaz, a chipen található adatok hitelességét az érvényes tanúsítványok teljes láncolata segítségével megállapítják, kivéve, ha ez technikai okokból kivitelezhetetlen, vagy ha – harmadik ország által kibocsátott úti okmány esetében – nem érhetők el az érvényes tanúsítványok.”

Módosítás     6

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont – i alpont

2016/399/EU rendelet

8 cikk – 3 bekezdés – a pont – i alpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„i.  harmadik országbeli állampolgár személyazonosságának és állampolgárságának, valamint az úti okmány érvényességének és eredetiségének ellenőrzése a releváns adatbázisok, különösen az alábbiak lekérdezésével:

törölve

(1)  a Schengeni Információs Rendszer;

 

(2)  az Interpol ellopott és elveszett úti okmányokat tartalmazó adatbázisa;

 

(3)  az ellopott, jogellenesen használt, elveszett és érvénytelenített úti okmányokkal kapcsolatos információkat tartalmazó nemzeti adatbázisok.

 

Ez az ellenőrzés magában foglalja az úti okmány abból a szempontból történő alapos vizsgálatát, hogy találhatóak-e rajta hamisításra vagy meghamisításra utaló jelek.

 

Azon harmadik országbeli állampolgárok esetét kivéve, akik belépését rögzíteni kell a határregisztrációs rendszerben, amennyiben az úti okmány elektronikus adathordozóján (chipjén) tárolt arcképet tartalmaz és a chipen tárolt arckép technikai és jogi szempontból hozzáférhető, ennek az ellenőrzésnek magába kell foglalnia a chipen tárolt arckép ellenőrzését is, melynek során ezt a képet elektronikus módon összehasonlítják az érintett harmadik országbeli állampolgár helyben rögzített arcképével.

 

Módosítás     7

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont – i alpont

2016/399/EU rendelet

8 cikk – 3 bekezdés – a pont – ii alpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.   annak ellenőrzése, hogy az úti okmányt kíséri-e az adott esetben szükséges vízum vagy tartózkodási engedély.

törölve

Amennyiben a tartózkodási engedély elektronikus adathordozót (chipet) tartalmaz, a chipen található adatok hitelességét az érvényes tanúsítványok teljes láncolata segítségével megállapítják, kivéve, ha ez technikai okokból kivitelezhetetlen. A belépéskor végzett alapos ellenőrzés a tartózkodási engedély és a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum érvényességének szisztematikus, kizárólag az ellopott, jogellenesen használt, elveszett és érvénytelenített úti okmányokkal kapcsolatos információknak a SIS-ből és más releváns adatbázisokból való lekérdezésével történő ellenőrzésére is kiterjed[21]

 

________________

 

21  E bekezdésekben a COM (2015) 670/2 bizottsági javaslat elfogadását követően további kiigazításokra lehet szükség.

 

Módosítás     8

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont – iii alpont

2016/399/EU rendelet

8 cikk – 3 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii.  a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„b)   amennyiben a harmadik országbeli állampolgár a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett vízummal [vagy schengeni körutazói vízummal] rendelkezik, a belépéskor végzett alapos ellenőrzések magukban foglalják a vízum eredetiségének, időbeli és területi érvényességének és státuszának, valamint adott esetben a vízumbirtokos személyazonosságának a VIS-ben tárolt adatoak lekérdezésével történő vizsgálatát is, a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet27 18. cikkének megfelelően;”

 

_________________

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2008. július 9-i 767/2008/EK rendelete a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet).”

 

Módosítás     9

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont – iv alpont

2016/399/EU rendelet

8 cikk – 3 bekezdés – g pont – i alpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iv.  a g) pont i. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„i.  annak vizsgálata, hogy a harmadik országbeli állampolgár rendelkezik-e a határátlépéshez szükséges érvényes okmánnyal, és az úti okmányt kíséri-e az adott esetben szükséges vízum vagy tartózkodási engedély. Az okmány vizsgálata magában foglalja a releváns adatbázisok – különösen a Schengeni Információs Rendszer, az Interpol ellopott és elveszett úti okmányokat tartalmazó adatbázisa, valamint az ellopott, jogellenesen használt, elveszett és érvénytelenített úti okmányokkal kapcsolatos információkat tartalmazó nemzeti adatbázisok. Azon harmadik országbeli állampolgárok esetét kivéve, akik belépését rögzíteni kell a határregisztrációs rendszerben, amennyiben az úti okmány elektronikus adathordozóján (chipjén) tárolt arcképet tartalmaz és a chipen tárolt arckép technikai és jogi szempontból hozzáférhető, ennek az ellenőrzésnek magába kell foglalnia a chipen tárolt arckép ellenőrzését is, melynek során ezt a képet elektronikus módon összehasonlítják az érintett harmadik országbeli állampolgár helyben rögzített arcképével.

 

_____________________

 

23  E feltételről a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 7. cikkét módosító COM(2015) 670/2 számú javaslat rendelkezik, és ez részét fogja képezni a szabad mozgás jogát élvező személyekre vonatkozó kötelező ellenőrzéseknek. Az elfogadott, végleges szövegváltozattól függően e mondat kiigazítására lehet szükség.

 

Módosítás     10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2016/399/EU rendelet

8 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

 

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Indokolás

Az e cikkben foglalt rendelkezések a határregisztrációs rendszert létrehozó – a (3) és (4) bekezdésben meghatározott uniós polgárokra vagy csoportokra nem alkalmazandó – rendelet értelmében nem tartoznak a határregisztrációs rendszer hatálya (2. cikk) alá. Ezt a bekezdést ezért törölni kell.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

2016/399/EU rendelet

8 a a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a.  A rendelet a következő 8aa. cikkel egészül ki:

 

„8aa. cikk

 

az automatizált határellenőrzési rendszerekre vonatkozó standardok:

 

(1)  Az automatizált határellenőrzési rendszereket úgy kell kialakítani, hogy mindenki igénybe vehesse őket, a 12 év alatti gyermekek kivételével. Továbbá kialakításuk során teljes mértékben tiszteletben kell tartani az emberi méltóságot, különösen a kiszolgáltatott helyzetű személyek esetében. Amennyiben a tagállamok úgy határoznak, hogy alkalmazzák az automatikus határellenőrzési rendszereket, gondoskodnak a megfelelő létszámú személyzetről, akik segítik a rendszert igénybe vevőket.

 

(2)  A Bizottság, a nagyméretű informatikai rendszerekkel foglalkozó uniós ügynökséggel szorosan együttműködve felhatalmazást kap arra, hogy a 37. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el további technikai standardok bevezetéséről az automatizált határellenőrzési rendszerekre vonatkozóan.”

Indokolás

Szükség van az automatizált határellenőrzési rendszerekre vonatkozó standardok bevezetésére.

Módosítás     12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

2016/399/EU rendelet

8 b cikk:

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

 

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Indokolás

Az e cikkben foglalt rendelkezések a határregisztrációs rendszert létrehozó – a tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárokra nem alkalmazandó – rendelet értelmében nem tartoznak a határregisztrációs rendszer hatálya (2. cikk) alá. Ezt a bekezdést ezért törölni kell.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

2016/399/EU rendelet

1 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a határátlépés céljából bemutatott úti okmány elektronikus adathordozót (chipet) tartalmaz és a chipen található adatok hitelességének megállapítását az érvényes tanúsítványok teljes láncolata segítségével elvégzik;

a)  a határátlépés céljából bemutatott úti okmány elektronikus adathordozót (chipet) tartalmaz és a chipen található adatok hitelességének és integritásának megállapítását az érvényes tanúsítványok teljes láncolata segítségével elvégzik;

Módosítás     14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

2016/399/EU rendelet

8 c cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a határátlépés céljából bemutatott úti okmány elektronikus adathordozóján (chipjén) tárolt arcképet tartalmaz, amely az automatizált rendszeren keresztül jogi és technikai szempontból hozzáférhető abból a célból, hogy a chipen tárolt arcképet és az érintett helyben rögzített arcképét összehasonlítva ellenőrizzék az úti okmány birtokosának személyazonosságát.

b)  a határátlépés céljából bemutatott úti okmány elektronikus adathordozóján (chipjén) tárolt arcképet tartalmaz, amely az automatizált határellenőrzési rendszeren keresztül jogi és technikai szempontból hozzáférhető abból a célból, hogy a chipen tárolt arcképet és az érintett helyben rögzített arcképét összehasonlítva ellenőrizzék az úti okmány birtokosának személyazonosságát.

Módosítás     15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

2016/399/EU rendelet

8 d cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a határátlépés céljából bemutatott úti okmány elektronikus adathordozót (chipet) tartalmaz és a chipen található adatok hitelességének megállapítását az érvényes tanúsítványok teljes láncolata segítségével elvégzik;

a)  a határátlépés céljából bemutatott úti okmány elektronikus adathordozót (chipet) tartalmaz és a chipen található adatok hitelességének és integritásának megállapítását az érvényes tanúsítványok teljes láncolata segítségével elvégzik;

Módosítás     16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

2016/399/EU rendelet

8 d cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a határátlépés céljából bemutatott úti okmány elektronikus adathordozóján (chipjén) tárolt arcképet tartalmaz, amely az automatizált rendszeren keresztül jogi és technikai szempontból hozzáférhető abból a célból, hogy a chipen tárolt arcképet és az érintett helyben rögzített arcképét összehasonlítva ellenőrizzék az úti okmány birtokosának személyazonosságát;

b)  a határátlépés céljából bemutatott úti okmány elektronikus adathordozóján (chipjén) tárolt arcképet tartalmaz, amely az automatizált határellenőrzési rendszeren keresztül jogi és technikai szempontból hozzáférhető abból a célból, hogy a chipen tárolt arcképet és az érintett helyben rögzített arcképét összehasonlítva ellenőrizzék az úti okmány birtokosának személyazonosságát.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

2016/399/EU rendelet

8 d cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén a 8. cikk (2) bekezdésében, a 8. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontjában, vagy a 8. cikk (2) bekezdésében és a 8. cikk (3) bekezdésének g) és h) pontjában előírtak szerint a belépésre és a kilépésre vonatkozó ellenőrzések elvégezhetők önkiszolgáló rendszer segítségével. Amennyiben a kilépésre vonatkozó határforgalom-ellenőrzéseket automatizált határ-ellenőrzési rendszer alkalmazásával végzik, azoknak a 8. cikk (3) bekezdésének h) pontjában előírt ellenőrzéseket is magukban kell foglalniuk.

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén a 8. cikk (2) bekezdésében, a 8. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontjában, vagy a 8. cikk (2) bekezdésében és a 8. cikk (3) bekezdésének g) és h) pontjában előírtak szerint a belépésre és a kilépésre vonatkozó határellenőrzések elvégezhetők önkiszolgáló rendszer segítségével. Amennyiben a kilépésre vonatkozó határforgalom-ellenőrzéseket automatizált határ-ellenőrzési rendszer alkalmazásával végzik, azoknak a 8. cikk (3) bekezdésének h) pontjában előírt ellenőrzéseket is magukban kell foglalniuk.

Módosítás     18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

2016/399/EU rendelet

8 d cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Amennyiben engedélyezik egy személy részvételét egy tagállam által a 8e. cikk értelmében létrehozott nemzeti könnyítési programban, az érintett tagállam vagy egy másik, az érintett tagállammal a 8e. cikk (4) bekezdése szerinti megállapodást kötött tagállam külső határán való belépéskor önkiszolgáló rendszer segítségével végzett határellenőrzésnek nem kell magában foglalnia a 8. cikk (3) bekezdése a) pontjának iv. és v. alpontjában említett szempontok vizsgálatát.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

2016/399/EU rendelet

8 e cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Mindegyik tagállam önkéntes programot hozhat létre annak érdekében, hogy a 2. cikk (6) bekezdésének értelmében vett harmadik országbeli állampolgárok vagy egy bizonyos harmadik ország állampolgárai, akik nem élvezik a szabad mozgás jogát, a tagállam külső határát átlépve részesülhessenek az ezen cikk (2) bekezdése alapján biztosított könnyítésekben.

(1)  Mindegyik tagállam önkéntes programot hozhat létre annak érdekében, hogy a 2. cikk (6) bekezdésének értelmében vett harmadik országbeli állampolgárok vagy egy bizonyos harmadik ország állampolgárai, akik nem élvezik a szabad mozgás uniós jog szerinti jogát, a tagállam külső határát átlépve részesülhessenek az ezen cikk (2) bekezdése alapján biztosított könnyítésekben.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

2016/399/EU rendelet

8 e cikk – 2 bekezdés – c pont – iv alpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iv.  a kérelmező igazolja feddhetetlenségét és megbízhatóságát, különös tekintettel – adott esetben – a korábbi korlátozott területi érvényességű vízumok jogszerű felhasználására, a származási országában fennálló gazdasági helyzetét, valamint azt, hogy valóban szándékában áll időben elhagyni a tagállamok területét. A [határregisztrációs rendszert létrehozó rendelet] 23. cikkével összhangban az ezen cikk b) pontjában említett hatóságok a határregisztrációs rendszerben való lekérdezést lehetővé tevő hozzáférést kapnak abból a célból, hogy ellenőrizzék, a kérelmező nem lépte-e túl korábban a tagállamokban engedélyezett tartózkodás maximális időtartamát;

iv.  a kérelmező igazolja feddhetetlenségét és megbízhatóságát, különös tekintettel – adott esetben – a korábbi korlátozott területi érvényességű vízumok jogszerű felhasználására, a származási országában fennálló gazdasági helyzetére, valamint arra, hogy valóban szándékában áll – adott esetben – a vízum lejárta, vagy az engedélyezett tartózkodási idő vége előtt elhagyni a tagállamok területét. A [határregisztrációs rendszert létrehozó rendelet] 23. cikkével összhangban az ezen cikk b) pontjában említett hatóságok a határregisztrációs rendszerben való lekérdezést lehetővé tevő hozzáférést kapnak abból a célból, hogy ellenőrizzék, a kérelmező nem lépte-e túl korábban a tagállamokban engedélyezett tartózkodás maximális időtartamát;

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

2016/399/EU rendelet

8 e cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A nemzeti könnyítési programban részt vevő harmadik országbeli állampolgárok esetében a határőrök az ellenőrzést – a 8. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontja szerint belépéskor és a 8. cikk (3) bekezdésének g) pontja szerint kilépéskor – elvégezhetik a biometrikus adatok elektronikus összehasonlítása helyett a chipen tárolt arckép, a harmadik országbeli állampolgár határregisztrációs rendszeren belüli egyéni aktájában tárolt arckép és a harmadik országbeli állampolgár összehasonlításával. Teljes ellenőrzést véletlenszerűen és kockázatelemzés alapján végeznek.

Módosítás     22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

2016/399/EU rendelet

8 e cikk – 4 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  Egy megfelelő információbiztonsági kockázatelemzéssel összhangban garantálni kell a nemzeti könnyítési programok és a határregisztrációs rendszer megfelelő szintű biztonságát.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

2016/399/EU rendelet

8 e cikk – 4 c bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4c)  A nemzeti könnyítési programok kialakítása során a tagállamok, a nagyméretű informatikai rendszerekkel foglalkozó uniós ügynökséggel szorosan együttműködve biztosítják [a határregisztrációs rendszer létrehozásáról szóló rendelet] 39. cikkében foglaltakkal megegyező szintű adatbiztonsági normák megvalósítását. A tagállamok megfelelő információbiztonsági kockázatelemzést végeznek, és egyértelműen kijelölik a biztonsági hatásköröket a folyamat minden szakaszára vonatkozóan.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)

2016/399/EU rendelet

8 e cikk – 3 a a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a.  A 10. cikk a következő (3aa) bekezdéssel egészül ki:

 

(3aa)  Amennyiben a tagállamok a 8e. cikk szerinti nemzeti könnyítési program létrehozásáról döntenek, külön sávok alkalmazásáról dönthetnek a harmadik országok azon állampolgárai számára, akikre a nemzeti könnyítési program vonatkozik.”

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 a pont (új)

2016/399/EU rendelet

37 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

14a.  A 37. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„2)   A Bizottság 13. cikk (5) bekezdésében és a 36. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól.

(2)   A Bizottság a 8aa. cikkében, a 13. cikk (5) bekezdésében és a 36. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 b pont (új)

2016/399/EU rendelet

37 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(14b)  A 37. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 13. cikk (5) bekezdésében és a 36. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

„(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 8a. cikk a) pontjában, a 13. cikk (5) bekezdésében és a 36. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.”

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 c pont (új)

2016/399/EU rendelet

37 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14 c  A 37. cikk az alábbi (3a) bekezdéssel egészül ki:

 

(3a)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

 

__________

 

*  HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 d pont (új)

2016/399/EU rendelet

37 cikk – 5 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(14d)  A 37. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   A 13. cikk (5) bekezdése és a 36. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

„(5)  A 8aa. cikk, a 13. cikk (5) bekezdése és a 36. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.”

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 a pont (új)

2016/399/EU rendelet

VII melléklet – 1 pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

15a.  A VII. mellékletben az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

(1)   Államfők

(1)   Államfők és kormányfők

A 6. és a 8–14. cikktől eltérően az államfőket és küldöttségük tagjait – akiknek az érkezését és indulását a határőrségnek diplomáciai úton hivatalosan jelezték – nem kell határforgalom-ellenőrzésnek alávetni.

A 6. és a 8–14. cikktől eltérően az államfőket, kormányfőket és küldöttségeik tagjait – akiknek az érkezését és indulását a határőrségnek diplomáciai úton hivatalosan jelezték – nem kell határforgalom-ellenőrzésnek alávetni.

Módosítás     30

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 1 szakasz – 2 pont – a pont

2016/399/EU rendelet

IV melléklet – 1 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

törölve

„1.   Amennyiben egy tagállam nemzeti jogszabályai erről kifejezetten rendelkeznek, a 11. cikkel összhangban lehetősége van arra, hogy belépéskor és kilépéskor lebélyegezze az ugyanazon tagállam által kibocsátott tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár úti okmányát. Emellett az V. melléklet A. részével összhangban, amennyiben harmadik országbeli állampolgárok beléptetésének megtagadására kerül sor a 14. cikk alapján, a határőr az útlevélbe elhelyez egy beléptetőbélyegző-lenyomatot, és azt fekete okmánytintával, keresztirányú áthúzással érvényteleníti, és azzal szemközt a jobb oldalon szintén fekete okmánytintával beírja a beléptetés megtagadása okának/okainak megfelelő betűt/betűket, amelyeknek a felsorolását a beléptetés megtagadásához használt, az V. melléklet B. részében megadott formanyomtatvány tartalmazza.” ”

1. Amennyiben egy tagállam nemzeti jogszabályai erről kifejezetten rendelkeznek, a 11. cikkel összhangban lehetősége van arra, hogy belépéskor és kilépéskor lebélyegezze azon harmadik országbeli állampolgárok úti okmányait, akik az ugyanazon tagállam által kibocsátott tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.

Módosítás     31

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

2016/399/EU rendelet

IV melléklet – 3 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)   a 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

c) a 3. pontot el kell hagyni;

„3.   A vízumkötelezettség hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárok beléptetésének megtagadása esetén a bélyegzőlenyomatot főszabályként a vízummal szemben lévő oldalon kell elhelyezni.

 

Ha ez az oldal nem használható, a bélyegzőlenyomatot közvetlenül a következő oldalon helyezik el. A géppel olvasható sávot nem szabad lebélyegezni.”

 

Módosítás     32

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 1 szakasz – 3 pont – a pont

2016/399/EU rendelet

V melléklet – A rész – 1 pont – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„b)  azon harmadik országbeli állampolgárok esetében, akiknek a rövid távú tartózkodás céljából vagy [schengeni körutazói vízum alapján] történő beléptetését megtagadták, a beléptetés megtagadására vonatkozó adatokat e rendelet 6a. cikkének (2) bekezdésével és [a határregisztrációs rendszert létrehozó rendelet] 16. cikkével összhangban regisztrálják a határregisztrációs rendszerben. Emellett a határőr az útlevélbe elhelyez egy beléptetőbélyegző-lenyomatot, és azt fekete okmánytintával, keresztirányú áthúzással érvényteleníti, és azzal szemközt a jobb oldalon szintén fekete okmánytintával beírja a beléptetés megtagadása okának/okainak megfelelő betűt/betűket, amelyeknek a felsorolását a beléptetés megtagadásához használt, e melléklet B. részében megadott formanyomtatvány tartalmazza.”

„b)  azon harmadik országbeli állampolgárok esetében, akiknek a rövid távú tartózkodás céljából vagy [schengeni körutazói vízum alapján] történő beléptetését megtagadták, a beléptetés megtagadására vonatkozó adatokat e rendelet 6a. cikkének (2) bekezdésével és [a határregisztrációs rendszert létrehozó rendelet] 16. cikkével összhangban regisztrálják a határregisztrációs rendszerben;”

Módosítás     33

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

2016/399/EU rendelet

V melléklet – B rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a.  Az V. melléklet B. részében a „Megjegyzések” rész a következő szöveggel egészül ki:

 

„Az érintett személyt tájékoztatjuk, hogy személyes adatait és a beléptetés megtagadására vonatkozó adatokat [a határregisztrációs rendszert létrehozó rendelet] 16. cikkével összhangban regisztrálják a határregisztrációs rendszerben.”

 

[A határregisztrációs rendszert létrehozó rendelet] 46. cikkével összhangban bármely harmadik országbeli állampolgárnak jogában áll tájékozódni a határregisztrációs rendszerben vele kapcsolatban rögzített adatokról, és kérheti, hogy a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítsék, a jogszerűtlenül rögzített adatokat pedig töröljék.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

Bevezetés

Ez a jelentéstervezet kiegészíti az Európai Unió tagállamainak külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépési adatainak, valamint a beléptetésük megtagadására vonatkozó adatoknak a rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer létrehozásáról, a határregisztrációs rendszer bűnüldözési célokra történő felhasználása feltételeinek meghatározásáról, továbbá a 767/2008/EK és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről szóló jelentéstervezetet. Szorosan kapcsolódik továbbá az 562/2006/EK rendeletnek a külső határokon végzett ellenőrzések releváns adatbázisok felhasználásával való megerősítése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz.

Az előadó álláspontja

Többet kell tenni a határátkelés megkönnyítése, valamint a határregisztrációs rendszer általános célkitűzéseinek teljesítése érdekében. Ezért a tagállamokat ösztönözni kell nemzeti könnyítési programok kialakítására, mint pl. a regisztráltutas-program, közös jogszabályok alapján.

A jogharmonizációra törekvés jegyében standardizálni kell az önkiszolgáló és automata határátlépési rendszerekre vonatkozó szabályozást.

Az előadó úgy véli, hogy a különböző jogalkotási szövegeket technikailag össze kell hangolni annak érdekében, hogy a schengeni térségre vonatkozó szabályozás koherensebb legyen, valamint a jogi ellentmondások elkerülése érdekében. Ezért különös figyelmet kell szentelni a különböző, jelenleg folyó tárgyalásoknak, mivel ezek eredményei jelentős hatással bírhatnak a tárgyalt jelentéstervezetre. Ezért e jelentésben az elért intézményközi megállapodásoktól függően további változtatások válhatnak szükségessé.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A 2016/399/EU rendelet módosítása a határregisztrációs rendszer alkalmazásának tekintetében

Hivatkozások

COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

6.4.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

20.4.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

27.2.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

7

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Christel Schaldemose, Martina Werner

Benyújtás dátuma

8.3.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

38

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

PPE

Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer, Martina Werner

7

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

0

ECR

Daniel Dalton

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat