Förfarande : 2016/0105(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0059/2017

Ingivna texter :

A8-0059/2017

Debatter :

PV 25/10/2017 - 3
CRE 25/10/2017 - 3

Omröstningar :

PV 25/10/2017 - 7.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0412

BETÄNKANDE     ***I
PDF 546kWORD 93k
8.3.2017
PE 594.059v03-00 A8-0059/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller användningen av in- och utresesystemet

(COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller användningen av in- och utresesystemet

(COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0196),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 77.2 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0134/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 21 september 2016(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0059/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den ersätter eller väsentligt ändrar sitt förslag eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag     1

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Införandet av ett in- och utresesystem kräver anpassning av kontrollerna av personer som passerar de yttre gränserna enligt förordning (EU) 2016/399. I synnerhet är syftet med in- och utresesystemet att avskaffa anbringandet av stämplar för in- och utresa på tredjelandsmedborgares resehandlingar vid vistelser [eller rundresevisering] genom att ersätta stämplarna med elektronisk registrering av in- och utresa direkt i in- och utresesystemet. Men stämpling av resehandlingen när tredjelandsmedborgare nekas inresa behålls eftersom dessa resenärer innebär en högre risk. Att in- och utresesystemet respektive informationssystemet för viseringar nu är kompatibla bör beaktas i förfarandena för gränskontroll. Slutligen ger in- och utresesystemet möjlighet att använda ny teknik när resenärer passerar gränserna för kortare vistelse.

(5)  Införandet av ett in- och utresesystem kräver anpassning av kontrollerna av personer som passerar de yttre gränserna enligt förordning (EU) 2016/399. I synnerhet är syftet med in- och utresesystemet att avskaffa anbringandet av stämplar för in- och utresa på tredjelandsmedborgares resehandlingar vid vistelser [eller rundresevisering] genom att ersätta stämplarna med elektronisk registrering av in- och utresa direkt i in- och utresesystemet. Att in- och utresesystemet respektive informationssystemet för viseringar nu är kompatibla bör beaktas i förfarandena för gränskontroll. Slutligen ger in- och utresesystemet möjlighet att använda ny teknik när resenärer passerar gränserna för kortare vistelse.

Ändringsförslag     2

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  I artikel 2 ska följande punkter läggas till som punkterna 22, 23, 24 och 25:

(1)  I artikel 2 ska följande punkter läggas till som punkterna 22, 23, 24, 25 och 25a:

Ändringsförslag     3

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EU) nr 2016/399

Artikel 2 – led 25a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

25a.  bekräftelse av äktheten och integriteten hos uppgifterna i chipet: den process genom vilken det, med hjälp av certifikat, kontrolleras att uppgifterna i chipet kommer från den utfärdande myndigheten och att de inte har ändrats.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EU) nr 2016/399

Artikel 6a – punkt 3 – led d – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  statschefer och medlemmar av deras delegationer i enlighet med bilaga VII, punkt 1,

i)  statschefer, regeringschefer och medlemmarna av deras delegationer i enlighet med bilaga VII, punkt 1,

Ändringsförslag     5

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led a

Förordning (EU) nr 2016/399

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

” Om resehandlingen innehåller ett elektroniskt lagringsmedium (chip) ska äktheten hos uppgifterna i chipet bekräftas med hjälp av en fullständig och giltig certifikatkedja, om inte detta är omöjligt av tekniska skäl eller därför att giltiga certifikat saknas för resehandlingar som utfärdats av tredjeland.”

För personer vars gränspassage ska registreras i in- och utresesystemet, ska, om resehandlingen innehåller ett elektroniskt lagringsmedium (chip), äktheten hos uppgifterna i chipet bekräftas med hjälp av en fullständig och giltig certifikatkedja, om inte detta är omöjligt av tekniska skäl eller därför att giltiga certifikat saknas för resehandlingar som utfärdats av tredjeland.”

Ändringsförslag     6

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led b – led i

Förordning (EU) nr 2016/399

Artikel 8 – punkt 3 – led a – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”i)  Kontroll av tredjelandsmedborgarens identitet och nationalitet samt resehandlingens giltighet och äkthet genom sökning i relevanta databaser, särskilt följande:

utgår

1)  Schengens informationssystem.

 

2)  Interpols databas över stulna eller förkomna resehandlingar.

 

3)  Nationella databaser med information om stulna, förskingrade, förkomna eller ogiltigförklarade resehandlingar.

 

Kontrollen ska omfatta en ingående granskning av resehandlingen för att upptäcka tecken på del- eller helförfalskning.

 

När det inte rör sig om tredjelandsmedborgare vars inresa ska registreras i in- och utresesystemet, ska kontrollen även omfatta en kontroll av den ansiktsbild som lagrats i chipet genom jämförelse med den berörda tredjelandsmedborgarens ansikte, om resehandlingen innehåller en ansiktsbild som lagrats i det elektroniska lagringsmediet (chipet) och om tillgång till ansiktsbilden i chipet är möjlig ur rättslig och teknisk synvinkel.

 

Ändringsförslag     7

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led b – led i

Förordning (EU) nr 2016/399

Artikel 8 – punkt 3 – led a – led ii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)   Kontroll av att resehandlingen i erforderliga fall åtföljs av visering eller uppehållstillstånd som krävs.

utgår

Om uppehållstillståndet innehåller ett elektroniskt lagringsmedium (chip) ska äktheten hos uppgifterna i chipet bekräftas med hjälp av en fullständig och giltig certifikatkedja, om inte detta är omöjligt av tekniska skäl. De noggranna kontrollerna vid inresa ska även omfatta systematisk kontroll av uppehållstillståndets eller långtidsviseringens giltighet genom sökning i SIS eller andra relevanta databaser enbart efter uppgifter om stulna, förskingrade, borttappade och ogiltigförklarade handlingar[21].

 

________________

 

21  Dessa stycken kan kräva ytterligare ändringar efter antagandet av kommissionens förslag COM(2015) 670/2.

 

Ändringsförslag     8

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led b – led iii

Förordning (EU) nr 2016/399

Artikel 8 – punkt 3 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  Led b ska ersättas med följande:

utgår

”b)   Om tredjelandsmedborgaren innehar visering [rundresevisering] i enlighet med artikel 6.1 b, ska den noggranna kontrollen vid inresa även omfatta kontroll av viseringens äkthet, giltighet med avseende på territorium och tid samt status samt i förekommande fall viseringsinnehavarens identitet, genom sökning i informationssystemet för viseringar (VIS) i enlighet med artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008.22

 

_________________

 

22 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen).”

 

Ändringsförslag     9

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led b – led iv

Förordning (EU) nr 2016/399

Artikel 8 – punkt 3 – led g – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv)  Led g i ska ersättas med följande:

utgår

”i)  Kontroll av att tredjelandsmedborgaren är i besittning av en giltig resehandling för gränsövergång och att handlingen i erforderliga fall åtföljs av den visering eller det uppehållstillstånd som krävs. Kontroll av handlingen ska även omfatta sökningar i relevanta databaser, i synnerhet Schengens informationssystem, Interpols databas över stulna eller förkomna resehandlingar. och nationella databaser med information om stulna, förskingrade, förkomna eller ogiltigförklarade resehandlingar23. När det inte rör sig om tredjelandsmedborgare vars inresa ska registreras i in- och utresesystemet, ska kontrollen även omfatta en kontroll av den ansiktsbild som lagrats i chipet genom jämförelse med den berörda tredjelandsmedborgarens ansikte, om resehandlingen innehåller en ansiktsbild som lagrats i det elektroniska lagringsmediet (chipet) och om tillgång till ansiktsbilden i chipet är möjlig ur rättslig och teknisk synvinkel.”

 

_____________________

 

23  Dessa villkor föreskrivs i förslag (COM(2015) 670/2) om ändring av artikel 7 i kodexen om Schengengränserna och kommer att ingå i de obligatoriska kontrollerna av personer som åtnjuter rätt till fri rörlighet. Beroende på vilken slutlig lydelse som antas kan denna mening komma att behöva justeras.

 

Ändringsförslag     10

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EU) nr 2016/399

Artikel 8a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

 

(Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Motivering

Bestämmelserna i denna artikel faller utanför tillämpningsområdet (artikel 2) för in- och utresesystemet såsom detta föreslås i förordningen om inrättande av ett in- och utresesystem, enligt vilken unionsmedborgare eller de kategorier som avses i punkterna 3 och 4 inte inbegrips. Denna punkt bör således utgå.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4a (nytt)

Förordning (EU) nr 2016/399

Artikel 8aa

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Följande artikel ska införas som artikel 8aa:

 

”Artikel 8aa

 

Standarder för system för automatiserad gränskontroll

 

1.  System för automatiserad gränskontroll ska vara utformade så att de kan användas av alla personer, med undantag av barn under tolv år. De ska vara utformade så att de fullt ut respekterar den mänskliga värdigheten, särskilt i fall som rör utsatta personer. Om en medlemsstat bestämmer sig för att använda system för automatiserad gränskontroll, ska den säkerställa att det finns tillräcklig personal för att hjälpa personer att använda systemen.

 

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att i nära samarbete med eu-LISA anta delegerade akter i enlighet med artikel 37 avseende antagande av ytterligare tekniska standarder för system för automatiserad gränskontroll.”

Motivering

Det behövs standarder för system för automatiserad gränskontroll.

Ändringsförslag     12

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5

Förordning (EU) nr 2016/399

Artikel 8b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

 

(Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Motivering

Bestämmelserna i denna artikel faller utanför tillämpningsområdet (artikel 2) för in- och utresesystemet såsom detta föreslås i förordningen om inrättande av ett in- och utresesystem, enligt vilken tredjelandsmedborgare som innehar uppehållstillstånd inte inbegrips. Denna punkt bör således utgå.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EU) nr 2016/399

Artikel 8c – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Den resehandling som uppvisas vid gränspassage ska innehålla ett elektroniskt lagringsmedium (chip) och äktheten hos uppgifterna i chipet ska bekräftas med hjälp av en fullständig och giltig certifikatkedja.

(a)  Den resehandling som uppvisas vid gränspassage ska innehålla ett elektroniskt lagringsmedium (chip), och äktheten och integriteten hos uppgifterna i chipet ska bekräftas med hjälp av en fullständig och giltig certifikatkedja.

Ändringsförslag     14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EU) nr 2016/399

Artikel 8c – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Den resehandling som uppvisas vid gränspassagen ska innehålla en ansiktsbild som lagrats i chipet som ur rättslig och teknisk synvinkel är tillgänglig för automatisk gränskontroll för att kontrollera identiteten hos resehandlingens innehavare genom att jämföra den ansiktsbild som lagrats i chipet med innehavarens ansikte.

(b)  Den resehandling som uppvisas vid gränspassagen ska innehålla en ansiktsbild som lagrats i chipet och som ur rättslig och teknisk synvinkel är tillgänglig för systemet för automatiserad gränskontroll för att identiteten hos resehandlingens innehavare ska kunna kontrolleras genom att den ansiktsbild som lagrats i chipet jämförs med innehavarens ansikte.

Ändringsförslag     15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7

Förordning (EU) nr 2016/399

Artikel 8c – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Den resehandling som uppvisas vid gränspassage ska innehålla ett elektroniskt lagringsmedium (chip) och äktheten hos uppgifterna i chipet ska bekräftas med hjälp av en fullständig och giltig certifikatkedja.

(a)  Den resehandling som uppvisas vid gränspassage ska innehålla ett elektroniskt lagringsmedium (chip), och äktheten och integriteten hos uppgifterna i chipet ska bekräftas med hjälp av en fullständig och giltig certifikatkedja.

Ändringsförslag     16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7

Förordning (EU) nr 2016/399

Artikel 8d – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Den resehandling som uppvisas vid gränspassagen ska innehålla en ansiktsbild som lagrats i chipet som ur rättslig och teknisk synvinkel är tillgänglig för automatisk gränskontroll för att kontrollera identiteten hos resehandlingens innehavare genom att jämföra den ansiktsbild som lagrats i chipet med innehavarens ansikte.

(b)  Den resehandling som uppvisas vid gränspassagen ska innehålla en ansiktsbild som lagrats i chipet och som ur rättslig och teknisk synvinkel är tillgänglig för systemet för automatiserad gränskontroll för att identiteten hos resehandlingens innehavare ska kunna kontrolleras genom att den ansiktsbild som lagrats i chipet jämförs med innehavarens ansikte.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7

Förordning (EU) nr 2016/399

Artikel 8d – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När villkoren i punkt 1 är uppfyllda får in- och utresekontroller enligt artikel 8.2, 8.3 a och 8.3 b eller artikel 8.2, 8.3 g och 8.3 h utföras med hjälp av självbetjäningssystem. När gränskontroll vid utresa utförs med hjälp av automatisk gränskontroll ska detta även omfatta de kontroller som avses i artikel 8.3 h.

2.  När villkoren i punkt 1 är uppfyllda får gränskontroller vid in- och utresa enligt artikel 8.2, 8.3 a och 8.3 b eller artikel 8.2, 8.3 g och 8.3 h utföras med hjälp av självbetjäningssystem. När gränskontroll vid utresa utförs med hjälp av system för automatiserad gränskontroll ska detta även omfatta de kontroller som avses i artikel 8.3 h.

Ändringsförslag     18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7

Förordning (EU) nr 2016/399

Artikel 8d – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Om en person beviljas tillträde till ett nationellt lättnadsprogram som upprättats av en medlemsstat i enlighet med artikel 8e, får de gränskontroller som genomförs genom ett självbetjäningssystem vid inresa inte omfatta undersökning av de aspekter som avses i artikel 8.3 a led iv och led v vid passage av den medlemsstatens yttre gräns eller den yttre gränsen till en annan medlemsstat som ingått ett avtal med förstnämnda medlemsstat i enlighet med vad som avses i artikel 8e.4.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8

Förordning (EU) nr 2016/399

Artikel 8e – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Var och en av medlemsstaterna får inrätta ett frivilligt lättnadsprogram enligt punkt 2 i den här artikeln vid inresa till medlemsstaten för sådana tredjelandsmedborgare som avses i artikel 2.6 eller vissa medborgare från tredjeland som inte åtnjuter rätt till fri rörlighet.

1.  Var och en av medlemsstaterna får inrätta ett frivilligt lättnadsprogram enligt punkt 2 i den här artikeln vid inresa till medlemsstaten för sådana tredjelandsmedborgare som avses i artikel 2.6 eller vissa medborgare från tredjeland som inte åtnjuter rätt till fri rörlighet enligt unionslagstiftningen.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8

Förordning (EU) nr 2016/399

Artikel 8e – punkt 2 – led c – led iv

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv)  Sökanden ger prov på integritet och pålitlighet, i förekommande fall i synnerhet avseende regelrätt användning av tidigare beviljade viseringar med begränsad territoriell giltighet, sökandens ekonomiska situation i ursprungslandet och en uppriktig avsikt att lämna medlemsstaternas territorium inom utsatt tid. Enligt artikel 23 i [förordningen om inrättande av ett in- och utresesystem] ska de myndigheter som avses i punkt b i denna artikel ha tillgång till in- och utresesystemet för att kontrollera att den sökande inte tidigare överskridit den maximalt tillåtna vistelsetiden på medlemsstaternas territorium.

iv)  Sökanden ger prov på sin integritet och pålitlighet, i förekommande fall i synnerhet avseende regelrätt användning av tidigare viseringar eller av viseringar med begränsad territoriell giltighet, sin ekonomiska situation i ursprungslandet och sin uppriktiga avsikt att lämna medlemsstaternas territorium, om tillämpligt innan viseringens giltighetstid löper ut, eller före utgången av den tillåtna vistelsetiden. Enligt artikel 23 i [förordningen om inrättande av ett in- och utresesystem] ska de myndigheter som avses i punkt b i denna artikel ha tillgång till in- och utresesystemet för att kontrollera att den sökande inte tidigare överskridit den maximalt tillåtna vistelsetiden på medlemsstaternas territorium.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8

Förordning (EU) nr 2016/399

Artikel 8e – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  För tredjelandsmedborgare som beviljats tillträde till ett nationellt lättnadsprogram får gränsbevakningstjänstemän genomföra kontrollerna vid inresa i enlighet med artikel 8.3 a och b, och vid utresa i enlighet med artikel 8.3 g, utan att elektroniskt jämföra biometriska uppgifter men i stället jämföra tredjelandsmedborgarens ansiktsbild från chipet och ansiktsbilden från tredjelandsmedborgarens individuella personakt i in- och utresesystemet med personen i fråga. Noggranna kontroller ska genomföras slumpmässigt och på grundval av en riskanalys.

Ändringsförslag     22

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8

Förordning (EU) nr 2016/399

Artikel 8e – punkt 4b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.  En lämplig säkerhetsnivå bör upprättas mellan nationella lättnadsprogram och in- och utresesystemet efter en vederbörlig riskbedömning avseende informationssäkerheten.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8

Förordning (EU) nr 2016/399

Artikel 8e – punkt 4c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4c.  När medlemsstaterna inrättar ett sådant nationellt lättnadsprogram, ska de i nära samarbete med eu-LISA säkerställa säkerhetsstandarder för personuppgifter som är likvärdiga dem som fastställs i artikel 39 i [förordningen om inrättande av ett in- och utresesystem]. Medlemsstaterna ska göra en vederbörlig riskbedömning avseende informationssäkerheten, och säkerhetsansvaret ska klargöras för alla steg i processen.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10a (nytt)

Förordning (EU) nr 2016/399

Artikel 10 – punkt 3aa (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  I artikel 10 ska följande punkt läggas till som punkt 3aa:

 

”3aa.  Om medlemsstaterna beslutar att inrätta ett nationellt lättnadsprogram i enlighet med artikel 8e, får de besluta att använda särskilda köer för tredjelandsmedborgare som omfattas av ett sådant nationellt lättnadsprogram.”

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14a (nytt)

Förordning (EU) nr 2016/399

Artikel 37 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(14a)  I artikel 37 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 13.5 och 36 ska ges till kommissionen tills vidare.”

”2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 8aa, 13.5 och 36 ska ges till kommissionen tills vidare.”

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14b (nytt)

Förordning (EU) nr 2016/399

Artikel 37 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(14b)  I artikel 37 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.   Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 13.5 och 36 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.”

”3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 8aa, 13.5 och 36 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.”

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14c (nytt)

Förordning (EU) nr 2016/399

Artikel 37 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14c)  I artikel 37 ska följande punkt läggas till som punkt 3a:

 

3a.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som varje medlemsstat utsett i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

 

__________

 

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14d (nytt)

Förordning (EU) nr 2016/399

Artikel 37 – punkt 5

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(14d)  I artikel 37 ska punkt 5 ersättas med följande:

“5.   En delegerad akt som antas enligt artiklarna 13.5 och 36 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

”5.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 8aa, 13.5 och 36 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 15a (nytt)

Förordning (EU) nr 2016/399

Bilaga VII – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(15a)  I bilaga VII ska punkt 1 ersättas med följande:

1.   Statschefer

1.   Statschefer och regeringschefer

Med avvikelse från artikel 6 och artiklarna 8–14 får statschefer och de medlemmar av deras delegationer vilkas ankomst och avresa officiellt har meddelats gränskontrolltjänstemännen genom diplomatiska kanaler inte underkastas in- och utresekontroller.

Med avvikelse från artikel 6 och artiklarna 8–14 får statschefer, regeringschefer och de medlemmar av deras delegationer vilkas ankomst och avresa officiellt har meddelats gränskontrolltjänstemännen genom diplomatiska kanaler inte underkastas in- och utresekontroller.

Ändringsförslag     30

Förslag till förordning

Bilaga – punkt 2 – led a

Förordning (EU) nr 2016/399

Bilaga IV – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

utgår

1.   När detta är uttryckligen tillåtet enligt landets lagstiftning får medlemsstaten vid in- och utresa stämpla resehandlingar för tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd som utfärdats av den medlemsstaten, i enlighet med artikel 11. I enlighet med del A i bilaga V ska gränsbevakningstjänstemannen när tredjelandsmedborgare nekas inresa i enlighet med artikel 14 förse passet med en inresestämpel överkryssad med outplånligt svart bläck och på den motsatta högra sidan med outplånligt bläck införa den bokstav eller de bokstäver som anger skälet eller skälen till nekandet, enligt den förteckning över skälen som finns i standardformuläret för nekad inresa i del B i bilaga V. ”

”1. När detta är uttryckligen tillåtet enligt landets lagstiftning får medlemsstaten vid in- och utresa stämpla resehandlingar för tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd som utfärdats av den medlemsstaten, i enlighet med artikel 11.”

Ändringsförslag     31

Förslag till förordning

Bilaga – punkt 2 – led c

Förordning (EU) nr 2016/399

Bilaga IV – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)   Punkt 3 ska ersättas med följande:

(c) Punkt 3 ska utgå.

"3.   När inresa nekas tredjelandsmedborgare som är underkastade viseringsskyldighet ska stämpeln i regel sättas på den sida som är motsatt den på vilken viseringen sitter.

 

Om denna sida inte kan användas, ska stämpeln sättas på närmast följande sida. Den maskinläsbara zonen ska inte stämplas.

 

Ändringsförslag     32

Förslag till förordning

Bilaga – punkt 3 – led a

Förordning (EU) nr 2016/399

Bilaga V – del A – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”b)  Uppgift om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som nekats inresa för kortare vistelse [eller med rundresevisering] ska registreras i in- och utresesystemet i enlighet med artikel 6a.2 i denna förordning och artikel 16 i [förordning om inrättande av ett in- och utresesystem]. Gränsbevakningstjänstemannen ska vidare förse passet med en inresestämpel överkryssad med outplånligt svart bläck och på den motsatta högra sidan med outplånligt bläck införa den bokstav eller de bokstäver som anger skälet eller skälen till nekandet, enligt den förteckning över skälen som finns i standardformuläret för nekad inresa i del B i denna bilaga.”

”b)  Uppgift om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som nekats inresa för kortare vistelse [eller med rundresevisering] ska registreras i in- och utresesystemet i enlighet med artikel 6a.2 i denna förordning och artikel 16 i [förordning om inrättande av ett in- och utresesystem].”

Ändringsförslag     33

Förslag till förordning

Bilaga – punkt 3a (ny)

Förordning (EU) nr 2016/399

Bilaga V – del B

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  I del B i bilaga V ska följande text läggas till i avsnittet under rubriken ”Kommentarer”:

 

”Härmed meddelas berörd person att hans/hennes personuppgifter och information om denna nekade inresa registreras i in- och utresesystemet i enlighet med artikel 16 i [förordning om inrättande av ett in- och utresesystem].

 

Enligt artikel 46 i [förordning om inrättande av ett in- och utresesystem] har berörda personer rätt att erhålla de uppgifter om dem som registrerats i in- och utresesystemet, och de har rätt att begära att uppgifter om dem som är felaktiga ska korrigeras samt att uppgifter som registrerats i strid mot lagen ska raderas.”

(1)

EUT C 487, 28.12.2016, s. 66.


MOTIVERING

Inledning

Detta förslag till betänkande kompletterar förslaget till betänkande om Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter och uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser och om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av förordning (EG) nr 767/2008 och förordning (EU) nr 1077/2011. På samma sätt är denna text starkt kopplad till förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning nr 562/2006 (EG) vad gäller stärkandet av kontrollerna mot relevanta databaser vid de yttre gränserna.

Föredragandens ståndpunkt

Att underlätta gränspassagerna bör vara ett mål att satsa på, tillsammans med de andra allmänna målen som är knutna till in- och utresesystemet. Medlemsstaterna bör därför uppmuntras att utveckla nationella program som underlättar för registrerade resenärer, med gemensamma grundregler.

Även bestämmelserna om användning av självbetjäningssystem och automatiserade system för gränspassager bör standardiseras i syfte att harmonisera reglerna.

Föredraganden förespråkar en teknisk anpassning av de olika lagstiftningstexterna, i syfte att öka enhetligheten i de normer som reglerar Schengenområdet och undvika motstridiga bestämmelser i lagstiftningarna. För detta syfte bör man ägna särskild uppmärksamhet åt de olika förhandlingsprocesser som just nu pågår, eftersom deras resultat kan få stor inverkan på detta förslag till betänkande. Därför utesluts inte ytterligare ändringsförslag vid senare tillfällen, beroende på vilka interinstitutionella överenskommelser som görs.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller användningen av systemet för in- och utresa

Referensnummer

COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)

Framläggande för parlamentet

6.4.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

20.4.2016

 

 

 

Antagande

27.2.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

7

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Christel Schaldemose, Martina Werner

Ingivande

8.3.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

38

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

PPE

Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer, Martina Werner

7

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

0

ECR

Daniel Dalton

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande