Menetlus : 2016/0186(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0061/2017

Esitatud tekstid :

A8-0061/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/06/2017 - 5.8
CRE 13/06/2017 - 5.8

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0252

RAPORT     ***I
PDF 568kWORD 85k
9.3.2017
PE 594.103v02-00 A8-0061/2017

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 445/2014/EL, millega kehtestatakse liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad“ aastateks 2020−2033

(COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD))

Kultuuri- ja hariduskomisjon

Raportöör: Santiago Fisas Ayxelà

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 445/2014/EL, millega kehtestatakse liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad“ aastateks 2020−2033

(COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0400),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 167 lõiget 5, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0223/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklit 81,

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 17. novembri 2016. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit (A8-0061/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon selle asendab, seda oluliselt muudab või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek   1

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 445/2014/EL5 eesmärk on kaitsta ja edendada kultuuride mitmekesisust Euroopas ning tuua esile nende ühised jooned, suurendades ühtlasi kodanike seas ühtsesse kultuuriruumi kuulumise tunnet. Lisaks on kõnealuse otsuse eesmärk toetada kultuuri rolli linnade pikaajalises arengus kooskõlas nende vastavate strateegiate ja prioriteetidega.

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 445/2014/EL5 eesmärk on kaitsta ja edendada kultuuride rikkust ja mitmekesisust Euroopas ning tuua esile nende ühised jooned, suurendades ühtlasi kodanike seas ühtsesse kultuuriruumi kuulumise tunnet. Otsuse eesmärk on edendada vastastikust arusaamist ja kultuuridevahelist dialoogi ning rõhutada ühist kultuuripärandit, nagu on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingus. Lisaks on kõnealuse otsuse eesmärk toetada kultuuri rolli linnade ja neid ümbritsevate piirkondade arukas, jätkusuutlikus ja kaasavas arengus kooskõlas nende vastavate pikaajaliste strateegiate ja prioriteetidega.

_________________

_________________

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta otsus nr 445/2014/EL, millega kehtestatakse liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad“ aastateks 2020–2033 ja tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1622/2006/EÜ (ELT L 132, 3.5.2014, lk 1).

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta otsus nr 445/2014/EL, millega kehtestatakse liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad“ aastateks 2020–2033 ja tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1622/2006/EÜ (ELT L 132, 3.5.2014, lk 1).

Muudatusettepanek   2

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Liidu meetmes „Euroopa kultuuripealinnad“ rõhutatakse Euroopa kultuuride rikkust, mitmekesisust ja ühiseid jooni ning edendatakse Euroopa kodanike suuremat vastastikust mõistmist ja kuuluvustunnet. Kõnealusel meetmel on positiivne mõju kultuurielule, hoogustades samal ajal turismi ja edendades linnade arengut kogu Euroopas.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 b)  Kultuuri edendamine on üks liidu prioriteetidest, kuna see on oluline inimarengu seisukohalt, tugevdab poliitilist integratsiooni ja suurendab tulusid tervikuna.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 c)  Euroopa kultuuripealinnad aitavad olulisel määral edendada liidu väärtusi.

Muudatusettepanek   5

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 d)  Tuleks tunnustada Euroopa kultuuripealinnade võrgustikku, kuhu kuuluvad linnad, mis on kandnud kultuuripealinna tiitlit vähemalt ühel korral, et kasutada ära kultuuripealinnade algatusest saadud kogemusi.

Muudatusettepanek   6

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Otsuse nr 445/2014/EL artikli 3 kohaselt võivad liidu meetmes „Euroopa kultuuripealinnad“ osaleda üksnes liikmesriigi, kandidaatriigi või potentsiaalse kandidaatriigi või liiduga kõnealuse otsuse artikli 3 lõikes 5 kirjeldatud asjaoludel ühineva riigi linnad.

(2)  Otsuse nr 445/2014/EL artikli 3 kohaselt võivad liidu meetmes „Euroopa kultuuripealinnad“ osaleda üksnes liikmesriigi, kandidaatriigi või potentsiaalse kandidaatriigi või liiduga kõnealuse otsuse artikli 3 lõikes 5 kirjeldatud asjaoludel ühineva riigi linnad. Novi Sad (Serbia), Timișoara (Rumeenia) ja Elefsina (Kreeka) on Euroopa Kultuuripealinnad aastal 2021.

Muudatusettepanek   7

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Kõnealuses meetmes tuleks lubada teatavatel tingimustel osaleda ka Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisteks olevate Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riikide (edaspidi „EFTA/EMP riigid“) linnadel, et tugevdada nende riikide ja Euroopa Liidu vahelisi kultuurisidemeid kooskõlas Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikliga 81.

(3)  Kõnealuses meetmes tuleks lubada teatavatel tingimustel osaleda ka Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisteks olevate Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riikide (edaspidi „EFTA/EMP riigid“) linnadel, et tugevdada nende riikide ja Euroopa Liidu vahelisi kultuurisidemeid kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 167 lõikega 3 ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikliga 81.

Muudatusettepanek   8

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Kõnealuse otsusega hõlmatud ajavahemikul ehk aastatel 2020–2033 tuleks EFTA/EMP riikide linnadel lubada esitada oma kandidatuur ainult ühel tiitlikonkursil, et tagada liikmesriikide linnadega võrdsed tingimused. Lisaks sellele peaks igal EFTA/EMP riigil olema lubatud kõnealusel ajavahemikul tiitlit kanda vaid ühel korral.

(4)  Otsusega nr 445/2014/EL hõlmatud ajavahemikul ehk aastatel 2020–2033 tuleks EFTA/EMP riikide linnadel lubada esitada oma kandidatuur ainult ühel tiitlikonkursil, et tagada meetmes osalevate linnadega võrdsed tingimused. Lisaks sellele peaks igal EFTA/EMP riigil olema lubatud kõnealusel ajavahemikul tiitlit kanda vaid ühel korral, nagu see on juba vastavalt otsusele nr 445/2014/EL kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide puhul.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Euroopa kultuuripealinn peaks olema kandidaatriigis, potentsiaalses kandidaatriigis või EFTA/EMP riigis 2027. aasta asemel 2028. aastal, et neil riikidel oleks võimalik pidada läbirääkimisi programmile „Loov Euroopa“ järgnevas kultuuri toetavas liidu 2021.–2027. aasta programmis osalemise üle enne, kui avaldatakse asjakohane konkursikutse vähemalt kuus aastat enne tiitliaastat.

(5)  Kuna konkursikutse tuleb avaldada vähemalt kuus aastat enne tiitliaastat, peaks Euroopa kultuuripealinn kandidaatriigis, potentsiaalses kandidaatriigis või EFTA/EMP riigis olema 2027. aasta asemel 2028. aastal, et neil riikidel oleks võimalik pidada läbirääkimisi programmile „Loov Euroopa“ järgnevas kultuuri toetavas liidu 2021.–2027. aasta programmis osalemise üle.

Muudatusettepanek   10

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Otsus 445/2014/EL

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Igal aastal antakse tiitel maksimaalselt ühele linnale kummaski liikmesriigis, mis on loetletud lisas esitatud ajakavas (edaspidi „ajakava“), ning asjakohastel aastatel ühele EFTA/EMP riigi, kandidaatriigi, või potentsiaalse kandidaatriigi või ühele liiduga lõikes 5 kirjeldatud asjaoludel ühineva riigi linnale.;

Igal aastal antakse tiitel maksimaalselt ühele linnale kummaski liikmesriigis, mis on loetletud lisas esitatud ajakavas (edaspidi „ajakava“), ning asjakohastel aastatel ühele EFTA/EMP riigi, kandidaatriigi, potentsiaalse kandidaatriigi või ühele liiduga lõikes 5 kirjeldatud asjaoludel ühineva riigi linnale.;

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Otsus 445/2014/EL

Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

EFTA/EMP riikide, kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide linnad, kes osalevad programmis „Loov Euroopa“ või edaspidistes kultuuri toetavates liidu programmides artikli 10 lõikes 2 osutatud konkursikutse avaldamise ajal, võivad taotleda tiitlit üheks aastaks avaliku konkursi käigus, mis korraldatakse igal kolmandal aastal vastavalt ajakavale.

EFTA/EMP riikide, kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide linnad, kes osalevad programmis „Loov Euroopa“ või edaspidistes kultuuri toetavates liidu programmides artikli 10 lõikes 2 osutatud konkursikutse avaldamise ajal, võivad taotleda tiitlit üheks aastaks avaliku konkursi käigus, mis korraldatakse vastavalt ajakavale.

Muudatusettepanek   12

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Otsus 445/2014/EL

Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

EFTA/EMP riikide, kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide linnadel on aastatel 2020–2033 lubatud osaleda üksnes ühel konkursil.

EFTA/EMP riikide, kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide linnadel on aastatel 2020–2033 lubatud osaleda üksnes ühel konkursil. Sellest lähtuvalt on igal EFTA/EMP riigil, kandidaatriigil või potentsiaalsel kandidaatriigil lubatud aastatel 2020–2033 kanda tiitlit vaid ühel korral.

Muudatusettepanek   13

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Otsus 445/2014/EL

Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Igal EFTA/EMP riigil, kandidaatriigil või potentsiaalsel kandidaatriigil on lubatud aastatel 2020–2033 kanda tiitlit vaid ühel korral.;

välja jäetud

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Otsus 445/2014/EL

Artikkel 10 – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Eelvaliku ja lõppvaliku tegemine EFTA/EMP riikides, kandidaatriikides ja potentsiaalsetes kandidaatriikides;

Eelvaliku ja lõppvaliku tegemine EFTA/EMP riikides, kandidaatriikides või potentsiaalsetes kandidaatriikides;

Muudatusettepanek   15

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a

Otsus 445/2014/EL

Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Asjaomane liikmesriik, EFTA/EMP riik, kandidaatriik või potentsiaalne kandidaatriik võib neil kohtumistel osalemiseks nimetada oma vaatleja.

Asjaomane liikmesriik, EFTA/EMP riik, kandidaatriik või potentsiaalne kandidaatriik võib neil kohtumistel osalemiseks nimetada oma vaatleja.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt b

Otsus 445/2014/EL

Artikkel 13 – lõige 3 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Eksperdikomisjon edastab oma seirearuanded Euroopa Komisjonile, samuti kultuuripealinnaks nimetatud linnadele ja asjaomasele liikmesriigile, EFTA/EMP riigile, kandidaatriigile või potentsiaalsele kandidaatriigile.

Eksperdikomisjon edastab oma seirearuanded Euroopa Komisjonile, samuti kultuuripealinnaks nimetatud linnadele ja nende liikmesriikidele ning samuti asjaomastele EFTA/EMP riikidele, kandidaatriikidele või potentsiaalsetele kandidaatriikidele.

Muudatusettepanek   17

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)

Otsus 445/2014/EL

Artikkel 16 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 16 a

 

Euroopa kultuuripealinnade võrgustik

 

Tunnustatakse Euroopa kultuuripealinnade võrgustikku, kuhu kuuluvad linnad, mis on kandnud kultuuripealinna tiitlit vähemalt ühel korral. Pärast asjakohast konsulteerimist kõigi asjaomaste sidusrühmadega on komisjonil vastavalt artiklile 16 a õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad Euroopa kultuuripealinnade võrgustiku reguleerimist.”

Muudatusettepanek   18

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 b (uus)

Otsus 445/2014/EL

Artikkel 16 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 16 b

 

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2.  Artiklis 16 a osutatud volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [otsuse jõustumise kuupäev].

 

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 16 a osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

 

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

6.  Artikli 16 a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.“

(1)

Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad” aastateks 2020–2033

Viited

COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)

EP-le esitamise kuupäev

17.6.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

CULT

22.6.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

22.6.2016

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

AFET

12.7.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Santiago Fisas Ayxelà

8.9.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

28.2.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

29

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Cătălin Sorin Ivan, Clare Moody

Esitamise kuupäev

9.3.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

29

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

ECR

Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

EFDD/NGL

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Clare Moody, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Krystyna Łybacka

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

1

ENF

Dominique Bilde

0

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusalane teave