Postup : 2016/2314(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0062/2017

Předložené texty :

A8-0062/2017

Rozpravy :

PV 13/06/2017 - 16
CRE 13/06/2017 - 16

Hlasování :

PV 14/06/2017 - 8.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0262

ZPRÁVA     
PDF 500kWORD 66k
9.3.2017
PE 594.160v02-00 A8-0062/2017

o zprávě Komise o Kosovu za rok 2016

(2016/2314(INI))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodajka: Ulrike Lunacek

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o zprávě Komise o Kosovu za rok 2016

(2016/2314(INI))

Evropský parlament,

–  –  s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Soluni ve dnech 19. a 20. června 2003, které se týkaly vyhlídek zemí západního Balkánu na přistoupení k Evropské unii,

–  s ohledem na Dohodu o stabilizaci a přidružení mezi EU a Kosovem, která vstoupila v platnost dne 1. dubna 2016,

–  s ohledem na podpis rámcové dohody s Kosovem o účasti na programech Unie,

–  s ohledem na první dohodu o zásadách normalizace vztahů, kterou dne 19. dubna 2013 podepsali ministerští předsedové Hashim Thaçi a Ivica Dačić, a na prováděcí akční plán ze dne 22. května 2013,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/947 ze dne 14. června 2016, kterým se mění společná akce 2008/124/SZBP o Misi Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (EULEX KOSOVO),

–  s ohledem na zprávy generálního tajemníka OSN o pokračující činnosti Prozatímní správní mise OSN v Kosovu (UNMIK) a s ní souvisejícím vývoji, včetně nejnovější zprávy vydané dne 26. října 2016, a s ohledem na diskusi v Radě bezpečnosti o misi UNMIK, která proběhla dne 16. listopadu 2016,

–  s ohledem na sdělení Komise o politice rozšíření EU ze dne 9. listopadu 2016 (COM(2016)0715),

–  s ohledem na zprávu Komise o Kosovu za rok 2016 ze dne 9. listopadu 2016 (SWD(2016)0363),

–  s ohledem na hodnocení Komise týkající se programu hospodářských reforem Kosova v období 2016–2018 ze dne 18. dubna 2016 (SWD(2016)0134),

–  s ohledem na společné závěry hospodářského a finančního dialogu mezi EU a zeměmi západního Balkánu a Tureckem ze dne 26. května 2016 (9500/2016),

–  s ohledem na evropský program reforem, který byl zahájen dne 11. listopadu 2016 v Prištině,

–  s ohledem na závěry předsednictví ze dne 13. prosince 2016 o rozšíření a procesu stabilizace a přidružení,

–  s ohledem na závěry ze zasedání Rady pro všeobecné záležitosti ze dne 7. prosince 2009, 14. prosince 2010 a 5. prosince 2011, které zdůraznily a potvrdily, že Kosovo, aniž by tím byl dotčen postoj členských států k jeho statusu, by mělo mít rovněž prospěch z případné vyhlídky na budoucí uvolnění vízového režimu, jakmile budou splněny všechny podmínky,

–  s ohledem na návrh nařízení o uvolnění vízového režimu pro obyvatele Kosova (COM(2016)0277) ze dne 1. června 2016, který předložila Komise, a na čtvrtou zprávu Komise ze dne 4. května 2016 o pokroku Kosova při plnění požadavků stanovených v plánu uvolnění vízového režimu (COM(2016)0276);

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1244 (1999), na poradní stanovisko Mezinárodního soudního dvora ze dne 22. července 2010 o otázce souladu jednostranného vyhlášení nezávislosti Kosova s mezinárodním právem a na rezoluci Valného shromáždění OSN 64/298 ze dne 9. září 2010, jež vzala na vědomí obsah stanoviska Mezinárodního soudního dvora a uvítala připravenost EU zprostředkovat dialog mezi Srbskem a Kosovem,

–  s ohledem na společná prohlášení přijatá na meziparlamentních setkáních EP-Kosovo ve dnech 28.–29. května 2008, 6.–7. dubna 2009, 22.–23. června 2010, 20. května 2011, 14.–15. března 2012, 30.–31. října 2013 a 29.–30. dubna 2015, na prohlášení a doporučení přijatá na první a druhé schůzi Parlamentního výboru pro stabilizaci a přidružení mezi EU a Kosovem ve dnech 16.–17. května 2016 a 23.–24. listopadu 2016 a na první zasedání Rady stabilizace a přidružení, které se konalo dne 25. listopadu 2016,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení,

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0062/2017),

A.  vzhledem k tomu, že nezávislost Kosova uznává 114 ze 193 členských států Organizace spojených národů, mezi nimiž je i 23 z 28 členských států EU;

B.  vzhledem k tomu, že (potenciální) kandidátské země jsou posuzovány podle svých zásluh a že rychlost a kvalita nezbytných reforem jsou rozhodující pro stanovení časového plánu pro rozšíření;

C.  vzhledem k tomu, že EU opakovaně připomíná svou ochotu napomáhat k hospodářskému a politickému rozvoji Kosova prostřednictvím jasné evropské perspektivy, která by byla v souladu s evropskou perspektivou tohoto regionu, a že Kosovo prokázalo svou aspiraci na cestě k evropské integraci;

D.  vzhledem k tomu, že v rámci své politiky rozšíření klade EU zvláštní důraz na právní stát, základní práva, posilování demokratických orgánů a institucí včetně reformy veřejné správy, ale i na hospodářský rozvoj a konkurenceschopnost;

E.  vzhledem k tomu, že více než 90 % obyvatel Kosova se obává nezaměstnanosti a více než 30 % z nich dostává 0–120 EUR měsíčně;

1.  vítá skutečnost, že dne 1. dubna 2016 vstoupila v platnost Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi EU a Kosovem, která je prvním smluvním vztahem a zásadním krokem umožňujícím pokračování procesu integrace Kosova do EU; vítá skutečnost, že dne 11. listopadu 2016 byl spuštěn evropský program reforem, dále vítá přijetí vnitrostátní strategie pro provádění dohody o stabilizaci a přidružení jako platformy pro usnadnění jejího provádění a vyzývá Kosovo, aby nadále prokazovalo jasnou politickou vůli a odhodlání uskutečnit dohodnutý plán, včetně zřízení koordinačního mechanismu pro provádění dohody o stabilizaci a přidružení, a aby využilo pozitivní dynamiky vytvořené dohodou s cílem provádět a institucionalizovat reformy a zlepšit socioekonomický rozvoj Kosova, navázat spolupráci s EU v mnoha oblastech, což by také podpořilo obchodní a investiční integraci Kosova, pokročit ve vztazích se sousedními zeměmi a přispět ke stabilitě v regionu; vyzývá vládu Kosova, aby se zaměřila na provádění komplexních reforem potřebných k tomu, aby mohla splnit své závazky vyplývající z dohody o stabilizaci a přidružení; vítá skutečnost, že se ve dnech 23. a 24. listopadu 2016 uskutečnilo druhé zasedání Parlamentního výboru pro stabilizaci a přidružení a dne 25. listopadu 2016 první zasedání Rady stabilizace a přidružení mezi EU a Kosovem; konstatuje, jak jsou svobodné, spravedlivé a transparentní obecní volby v roce 2017 zásadní pro demokratickou budoucnost Kosova i pro budoucnost jeho procesu integrace do EU;

2.  vyjadřuje znepokojení nad přetrvávající extrémní polarizací politického prostředí; vyzývá všechny strany, aby prokázaly vlastní odpovědnost a vytvořily podmínky pro konstruktivní dialog orientovaný na řešení a výsledky, který by zmírnil napětí, a vyzývá zvláště opozici ke spolupráci a k dosažení udržitelného kompromisu zaměřeného na usnadnění pokroku této země na její cestě do Evropy;

3.  naléhavě vyzývá vedoucí představitele kosovské srbské komunity, aby v plné míře přijali odpovědnost, která plyne z jejich místa a role v rámci kosovských orgánů, a aby jednali nezávisle na Bělehradu a konstruktivně ve prospěch všech obyvatel Kosova, a zároveň naléhavě vyzývá Kosovo, aby nadále podporovalo přístup kosovských Srbů ke kosovským orgánům; vítá v tomto ohledu začlenění srbských soudních zaměstnanců, policie a civilní ochrany v Kosovu do kosovského systému; vyzývá kosovské orgány, aby při prosazování ekonomické integrace jednotlivých komunit nadále budovaly vzájemnou důvěru mezi nimi;

4.  co nejdůrazněji odsuzuje skutečnost, že někteří členové opozice v první polovině roku 2016 násilně přerušili činnost kosovského parlamentu, a vítá opětovné zapojení opozice do parlamentních projednávání většiny otázek a konstruktivní účast všech členů společné parlamentní delegace Evropského parlamentu a kosovského parlamentu; zdůrazňuje význam politického dialogu, aktivního a konstruktivního zapojení všech politických stran do rozhodovacích procesů a neomezené parlamentní činnosti jako základních podmínek pokroku v procesu integrace do EU;

5.  se znepokojením konstatuje, že post ministra pro evropskou integraci dosud nebyl obsazen, což snižuje konzistentnost a účinnost prováděcích politik k dohodě o stabilizaci a přidružení; zdůrazňuje, že cesta k integraci do EU vyžaduje dlouhodobou strategickou vizi a trvalé úsilí o přijetí a provedení potřebných reforem;

6.  bere na vědomí, že pět členských států Kosovo neuznalo; zdůrazňuje, že uznání Kosova by bylo přínosem pro normalizaci vztahů mezi Kosovem a Srbskem a mohlo by zvýšit důvěryhodnost EU v rámci její vlastní vnější politiky; kladně hodnotí konstruktivní přístup všech členských států při usnadňování a posilování vztahů EU a Kosova v zájmu podpory socioekonomického rozvoje, právního státu a upevnění demokracie ve prospěch obyvatel Kosova; vybízí k pozitivnímu přístupu, pokud jde o účast Kosova v mezinárodních organizacích;

7.  vítá návrh Komise na uvolnění vízového režimu, které by bylo pro Kosovo velmi pozitivním krokem na cestě k evropské integraci; vnímá kladně snížení počtu žádostí o azyl podaných občany Kosova v zemích EU i zemích přidružených k Schengenu a vítá zavedení fondu pro opětovné začlenění a reintegračních programů pro navrácené občany Kosova; vyjadřuje znepokojení nad patovou situací v parlamentu, která souvisí s podpisem demarkační dohody s Černou Horou, a zdůrazňuje, že uvolnění vízového režimu může být povoleno teprve tehdy, až Kosovo splní všechna kritéria, a to i pokud jde o pokrok v počtu vydaných rozsudků na vysoké úrovni v případech korupce a organizované trestné činnosti, čemuž značně pomáhá informačně-technologický mechanismus sledování nejvýznamnějších případů, který Kosovo používá v případě závažných zločinů, který by však měl být rozšířen, aby zahrnoval i další trestněprávní případy; vyzývá proto orgány, aby se usilovněji snažily řešit otázky praní peněz, obchodování s drogami, obchodování s lidmi, obchodu se zbraněmi a nezákonného držení zbraní;

8.  domnívá se, že je mimořádně důležité, aby zahraniční a bezpečnostní politika Kosova byla v souladu se společnou zahraniční a bezpečnostní politikou EU;

9.  vítá skutečnost, že po několika měsících, kdy se téměř nepokročilo v provádění několika dohod podepsaných od srpna 2016 v rámci procesu normalizace vztahů se Srbskem, bylo nyní určitého pokroku dosaženo; zdůrazňuje, že plné provedení dohod má zásadní význam pro další úspěšný vývoj dialogu mezi Prištinou a Bělehradem; vyzývá Kosovo i Srbsko, aby prokázaly větší angažovanost a vytrvalé politické odhodlání, pokud jde o normalizaci vztahů, a zdržely se veškerého jednání, které by ohrozilo pokrok, jehož bylo v tomto procesu dosud dosaženo; připomíná, že se jedná o jednu z podmínek pro přistoupení k EU; bere na vědomí určitý pokrok dosažený v jiných otázkách technického charakteru, jako jsou katastry, univerzitní diplomy nebo poznávací značky vozidel, a při provádění dohody o mostu v Mitrovici; se znepokojením sleduje vývoj ve věci mitrovického mostu a podporuje nedávno uzavřenou dohodu; vítá přidělení nezávislé mezinárodní telefonní předvolby Kosovu; opakuje svou výzvu, aby Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) pravidelně hodnotila, jak strany dodržují uložené povinnosti, a aby o tom informovala Evropský parlament; zdůrazňuje, že dosažené dohody by měly zlepšit každodenní život běžných občanů; konstatuje, že občanům Kosova a Srbska nejsou přínosy dialogu zřejmé, a zdůrazňuje potřebu maximální transparentnosti při informování o výsledcích tohoto dialogu, zejména v severním Kosovu; zdůrazňuje význam dobrých sousedských vztahů se všemi zeměmi západního Balkánu;

10.  ostře odsuzuje vypravení srbského nacionalistického vlaku z Bělehradu do severního Kosova; vyjadřuje závažné znepokojení nad provokačními prohlášeními a projevy namířenými proti EU; dále je hluboce znepokojen zatčením pana Ramuše Haradinaje, k němuž došlo na základě mezinárodního zatýkacího rozkazu vydaného Srbskem v roce 2004 v souladu se srbským zákonem o organizaci a pravomocech státních orgánů v řízeních o válečných zločinech; lituje, že tento zákon byl doposud zneužíván ke stíhání občanů zemí, které byly součástí bývalé Jugoslávie, jak prokázal tento nedávný případ; naléhavě vyzývá obě strany, aby se zdržely provokací a škodlivých výroků, které by mohly zbrzdit proces normalizace; vyzývá EU, Kosovo a Srbsko, aby o těchto věcech konstruktivně diskutovaly v rámci jednání o přistoupení do EU;

11.  konstatuje, že dosud nebylo založeno Sdružení srbských měst a obcí ani nebyly vypracovány jeho stanovy a že zřízení tohoto sdružení je odpovědností kosovské vlády; naléhavě vyzývá Kosovo, aby v souladu s dohodou uzavřenou v rámci dialogu zprostředkovaného EU a s rozhodnutím Ústavního soudu Kosova toto sdružení neprodleně zřídilo; nabádá v tomto ohledu kosovské orgány, aby ustavily pracovní skupinu na vysoké úrovni s jasným a časově ohraničeným mandátem, která by navrhla stanovy pro účast veřejnosti a parlamentní přezkum; vyjadřuje znepokojení nad přetrvávající existencí paralelních struktur v Srbsku, k níž rovněž přispívá skutečnost, že jsou tyto struktury nadále finančně podporovány, a žádá jejich odstranění; vybízí všechny zainteresované strany, aby nalezly schůdné a vzájemně přijatelné dlouhodobé řešení pro statut důlního komplexu Trepca;

12.  vyzývá politické síly, aby zajistily dodržování občanských svobod srbské komunity a bezpečnost jejích příslušníků, jakož i respektování míst určených pro náboženské obřady;

13.  vítá skutečnost, že byly zřízeny specializované senáty a specializovaná prokuratura pro Kosovo v Haagu, což je zásadně důležitým krokem k zajištění spravedlnosti a usmíření; zdůrazňuje, že pro úspěch zvláštního soudu je naprosto nezbytná ochrana svědků, a vyzývá proto dotyčné orgány, aby umožnily občanům využívat tento systém beze strachu z odplaty; vyzývá EU a členské státy, aby nadále podporovaly zvláštní soud, a to i prostřednictvím dostatečné finanční podpory; vítá ochotu Nizozemska umístit soud na svém území;

14.  žádá Kosovo, aby řešilo otázku nezvěstných osob – včetně účinného zaručení vlastnických práv, zabránění uzurpace majetku a zaručení návratu a znovuzačlenění vysídlených osob; žádá Kosovo, aby zajistilo účinnou náhradu obětem znásilnění v době války, jak je stanoveno v národním akčním plánu; je znepokojen pomalým pokrokem ve vyšetřování, stíhání a odsuzování válečných zločinů, a to i v případech sexuálního násilí páchaného během války v Kosovu v letech 1998–1999, a naléhavě vyzývá Kosovo, aby v tomto ohledu vyvinulo větší úsilí;

15.  vyjadřuje politování nad tím, že v rámci rozhodovacího procesu není pravidelně konzultována občanská společnost; naléhavě vyzývá k posílení postavení občanské společnosti a k zavedení minimálních norem pro veřejnou konzultaci jako výraz politické vůle zapojit občanskou společnost;

16.  vyzývá politické síly, aby zaručily, respektovaly a podporovaly právní stát, včetně nezávislosti soudnictví, a zintenzivnily své úsilí o jeho zlepšení, a jasně rozlišovaly mezi legitimním požadavkem kosovských obyvatel na svobodu a spravedlnost a činy jednotlivců, kteří údajně spáchali válečné zločiny, jež musí být řádně stíhány příslušnými soudními orgány;

17.  konstatuje, že veřejný ochránce práv začal uplatňovat zákon z roku 2015 o veřejném ochránci práv zahrnující ustanovení o intenzivnějším a lepším podávání zpráv a naléhavě vyzývá k přijetí souvisejících druhotných právních předpisů; vyzývá shromáždění a vládu Kosova, aby zajistily finanční, funkční a organizační nezávislost veřejného ochránce práv v souladu s mezinárodními standardy týkajícími se vnitrostátních úřadů pro lidská práva; naléhavě vyzývá vládu, aby přijala opatření v návaznosti na zprávy a doporučení úřadu generálního auditora a veřejného ochránce práv;

18.  zdůrazňuje, že je třeba, aby řádně fungoval úřad veřejného ochránce práv, a že je nutné zajistit, aby měl k dispozici veškeré potřebné zdroje k výkonu své činnosti;

19.  konstatuje, že ačkoli bylo dosaženo určitého pokroku v přijímání právních předpisů umožňujících řádné fungování soudnictví, výkon spravedlnosti je nadále pomalý a neúčinný a brání mu přetrvávající nedostatky v oblasti trestněprávních předpisů, politická a hospodářská výhodnost, politické vměšování, nedostatečná odpovědnost a omezené finanční a lidské zdroje, a to i v úřadu zvláštního prokurátora; vybízí Kosovo, aby tyto problémy řešilo jako prioritu, a zajistilo tak právní jistotu v souvislosti s vlastnickými právy zahraničních investorů; bere na vědomí úsilí policie a státního zastupitelství o vyřešení problematiky organizované trestné činnosti; vyjadřuje uznání příslušným orgánům za jejich úsilí při vyšetřování smrti Astrita Dehariho ve vězení a naléhavě je vyzývá, aby vyšetřování dokončily;

20.  vítá podpis rámcové dohody o účasti Kosova na programech EU a podporuje co nejrychlejší vstup této dohody v platnost a její řádné provádění po schválení Evropským parlamentem;

21.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad skutečností, že nebylo dosaženo pokroku, pokud jde o ochranu svobody projevu a svobody sdělovacích prostředků, a že stále častěji dochází k politickému vměšování a k politickému nátlaku na sdělovací prostředky a k jejich zastrašování; je mimořádně znepokojen skutečností, že novináři jsou čím dál častěji terčem přímého vyhrožování a útoků a že je mezi nimi rozšířena autocenzura; naléhavě vyzývá kosovské orgány, aby v plné míře uznaly a chránily svobodu projevu v souladu se standardy EU, ukončily beztrestnost útoků na novináře a postavily odpovědné osoby před soud; naléhavě vyzývá vládu, aby zaručila nezávislost a udržitelnost subjektu zajišťujícího veřejnoprávní rozhlasové a televizní vysílání (RTK) a aby zavedla vhodný systém financování; žádá přijetí řádné legislativy týkající se autorského práva a zajištění transparentnosti vlastnictví sdělovacích prostředků;

22.  vyzývá vládu Kosova, aby zajistila rychlé prošetření případů fyzických útoků na novináře a dalších forem nátlaku a aby urychlila a posílila rozhodování soudů o těchto případech, aby i nadále jednoznačně odsuzovala veškeré útoky na novináře a sdělovací prostředky a aby zajistila transparentnost vlastnictví sdělovacích prostředků s cílem bojovat proti zvyšujícímu se nebezpečí neoprávněného tlaku na redaktory a novináře;

23.  vítá dohodu podepsanou dne 9. února 2015 Kosovem a Srbskem o závěrečných krocích k provedení justiční dohody, která byla uzavřena v rámci dialogu dne 9. února 2015 a která umožní soudním orgánům této země fungovat na celém území Kosova;

24.  zdůrazňuje, že systémová korupce je zcela v rozporu se zásadami transparentnosti a nezávislosti soudnictví, které patří mezi základní hodnoty EU; znovu vyjadřuje své znepokojení nad velmi pomalým pokrokem v boji proti korupci a organizované trestné činnosti a žádá, aby bylo obnoveno úsilí a jasná politická vůle k řešení těchto otázek, které brání dosažení významného hospodářského pokroku v budoucnu; vyjadřuje politování nad skutečností, že korupce a organizovaná trestná činnost zůstávají v některých částech Kosova nepotrestány, zejména na severu země; je znepokojen skutečností, že pokrok v záznamech o vyšetřování, stíhání a pravomocných rozsudcích je i nadále pomalý a že k zabavování majetku a obstavování aktiv pocházejících z trestné činnosti dochází jen zřídka, přestože se jedná o klíčový nástroj k potírání korupce, a proto doporučuje rychlé zmrazení aktiv a častější pravomocné zabavování majetku; vybízí kosovský protikorupční úřad, aby během vyšetřování zaujímal aktivnější přístup; vyjadřuje své znepokojení nad tím, že financování politických stran a kampaní nepodléhá řádnému regulačnímu dohledu; zastává názor, že je třeba přizpůsobit zákon o střetu zájmů evropským normám a v praxi zajistit, aby úředníci veřejné správy, kteří byli obviněni nebo usvědčeni ze spáchání závažných či s korupcí souvisejících trestných činů, museli ze svých funkcí odejít; vyjadřuje znepokojení nad nedostatkem účinné koordinace mezi orgány odpovědnými za odhalování, vyšetřování a stíhání případů korupce; je vážně znepokojen zapojením zločineckých ozbrojených skupin do trestné činnosti s přeshraničním rozměrem a vybízí k přímé a účinné spolupráci mezi Kosovem a Srbskem, ale i ostatními zeměmi regionu, v boji proti organizované trestné činnosti zdůrazňuje, že členství Kosova v Interpolu a jeho spolupráce s Europolem by toto úsilí usnadnily;

25.  vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že Kosovo zůstává i nadále skladištěm a tranzitní zemí pro tvrdé drogy; se znepokojením konstatuje, že je nedostatek kapacit pro uskladnění zabavených drog, které mají být zničeny; vyjadřuje vážné znepokojení nad nízkým počtem odsouzených osob v případech obchodování s lidmi, ačkoli je Kosovo zdrojovou, tranzitní a cílovou zemí, pokud jde o obchodování s ženami a dětmi; se znepokojením bere na vědomí existenci ozbrojených skupin, jejich zapojení do organizované trestné činnosti, jako je pašování zbraní, a očividnou beztrestnost, s jakou jsou schopny operovat napříč hranicemi;

26.  vyzývá Kosovo, aby zvýšilo své úsilí o vymýcení násilí páchaného na základě pohlaví a zajistilo, aby ženy mohly v plné míře uplatňovat svá práva; vyzývá kosovské orgány, aby přidělily dostatečné finanční prostředky na provedení národní strategie proti domácímu násilí, která zahrnuje mezinárodní mechanismy, jako je Istanbulská úmluva; vítá politickou podporu na vysoké úrovni pro práva osob LGBTI; vítá skutečnost, že byl uspořádán druhý pochod Pride Parade, avšak připomíná, že v komunitě LGBTI nadále převládá strach;

27.  vyzývá Kosovské orgány, aby se začleňováním hlediska rovnosti žen a mužů zabývaly přednostně a zajistily, aby řídící subjekty a orgány šly v tomto směru příkladem; je znepokojen strukturálními problémy, které brání výkonu právních předpisů v oblasti rovnosti žen a mužů, a je nadále znepokojen nedostatečným zastoupením žen na pozicích s rozhodovacími pravomocemi; naléhavě vyzývá Kosovo, aby neustále povzbuzovalo ženy k tomu, aby se ucházely o pozice na vysoké úrovni; vyjadřuje své znepokojení nad tím, jak málo majetku ženy vlastní, a vyzývá orgány, aby se aktivně zasadily o zajištění majetkových práv žen, včetně dědických práv; vítá přijetí národní strategie pro předcházení domácímu násilí a vyzývá k jejímu plnému uplatňování, aby se dosáhlo pokroku při potírání domácího násilí a násilí na základě pohlaví; znovu zdůrazňuje, že existuje souvislost mezi sexuálním násilím páchaným během války a konfliktů a vysokou mírou násilí na základě pohlaví v zemích, které konfliktem prošly, pokud se tento problém odpovídajícím způsobem neřeší; naléhavě vyzývá příslušné orgány, aby veřejně podpořily a zavedly ochranné mechanismy a přístřeší pro ženy, které prolomí mlčení a oznámí domácí násilí; podporuje práci, kterou v tomto směru odvádějí nevládní organizace;

28.  oceňuje založení meziministerské koordinační skupiny pro lidská práva v roce 2016, avšak konstatuje, že je třeba vyvinout další úsilí s cílem chránit práva všech menšin v Kosovu, včetně romské, aškalské, egyptské a goranské komunity, a to prostřednictvím úplného provádění příslušných právních předpisů a přidělením dostatečných zdrojů; vyzývá příslušné vnitrostátní a místní orgány, aby prioritně přijaly veškerá nezbytná legislativní a praktická opatření s cílem omezit diskriminaci a potvrdit práva jednotlivých etnických menšin, včetně kulturních, jazykových a majetkových práv, tak aby přispěly k rozvoji multietnické společnosti; vyzývá Kosovo, aby zajistilo, aby navracející se uprchlíci, mezi nimiž je mnoho Romů, byli plně integrováni a jejich občanská práva obnovena, čímž by se ukončila jejich situace bez státní příslušnosti; vyzývá Kosovo, aby přijalo novou strategii a akční plán pro integraci romské, aškalské a egyptské komunity;

29.  vítá zvýšené úsilí v boji proti násilnému extremismu a radikalizaci a v jejich předcházení a potírání a uznává významný kus práce, který na tomto poli Kosovo odvedlo; konstatuje, že do Kosova se vrátilo mnoho zahraničních bojovníků, a žádá kosovské orgány, aby zajistily jejich sledování a stíhání a aby zaujaly komplexní přístup zahrnující účinné strategie pro prevenci, deradikalizaci a případně opětovné začlenění; vyzývá k další identifikaci přílivu zahraničních bojovníků a nevysledovatelných peněz určených na radikalizaci a k jejich zamezování a předcházení; zdůrazňuje, že je zapotřebí účinných komunitních programů k řešení nesrovnalostí, jež pohánějí násilný extremismus a radikalizaci, a že je třeba budovat vztahy posilující toleranci a dialog;

30.  vítá zlepšení hospodářské situace a zvýšení daňových příjmů, díky nimž má vláda k dispozici více prostředků na realizaci svých politik; vyjadřuje však znepokojení nad udržitelností rozpočtu Kosova, zejména s ohledem na výši dávek přidělovaných válečným veteránům, a v této souvislosti žádá reformu příslušného právního předpisu, jak bylo dohodnuto s Mezinárodním měnovým fondem; připomíná, že pro podporu dlouhodobého růstu jsou zásadně důležité socioekonomické strukturální reformy; zdůrazňuje, že je naléhavě nutné posílit místní průmysl a zároveň se zaměřit na konkurenceschopnost výrobků z místní produkce, tak aby odpovídaly dovozním normám EU; je znepokojen závislostí na remitencích migrantů; vyjadřuje znepokojení nad rozhodnutími o financování přijatými ad hoc, která podkopávají potřebnou stabilitu pro podniky; opakuje, že je zapotřebí urychlit registraci nových podniků, čemuž v současnosti brání správa, která se nikomu nezodpovídá, zaostalá infrastruktura, slabý právní stát a korupce; naléhavě vyzývá Kosovo, aby provedlo doporučení vyplývající z posouzení v rámci iniciativy EU na podporu malých a středních podniků a ze zavedení hodnocení dopadu právních a správních předpisů s cílem snížit administrativní zátěž malých a středních podniků, a vyzývá Komisi, aby zvýšila podporu malých a středních podniků; vyzývá Kosovo, aby plně provedlo doporučení programu hospodářských reforem na období 2016–2018 a evropského programu reforem, který byl zahájen dne 11. listopadu 2016;

31.  se znepokojením bere na vědomí vysokou míru nezaměstnanosti, zejména u mladých lidí, a vyjadřuje znepokojení nad diskriminací žen na trhu práce, zejména při náboru pracovníků; žádá Kosovo, aby více usilovalo o zvýšení míry zaměstnanosti a zlepšilo podmínky na trhu práce; zdůrazňuje, že je zapotřebí zaměřit se na zvýšení kvality vzdělávání, a to i prostřednictvím odborné přípravy učitelů, na podporu přechodu ze vzdělávacího do pracovního procesu a na to, aby schopnosti získané v rámci vzdělávání odpovídaly poptávce po pracovnících, což je klíčovým krokem pro snížení velmi vysoké míry nezaměstnanosti mladých lidí; požaduje další úsilí o zvýšení společného vzdělávání všech složek kosovské společnosti; zdůrazňuje, že je třeba zlepšit mechanismy prosazování, zejména pracovní inspektoráty a soudy, a posílit prostřednictvím hospodářské a sociální rady Kosova dialog mezi veřejnými orgány a sociálními partnery; vítá závěry pařížského summitu v roce 2016 a zřízení první Regionální kanceláře pro spolupráci mládeže (RYCO);

32.  vyjadřuje politování nad pomalým pokrokem při úsilí Kosova o budování dostatečných a účinných správních kapacit, což této zemi brání plně vykonávat přijaté právní předpisy a účinně využívat finanční prostředky z EU; vyjadřuje politování nad zakořeněnou korupcí, politickým vměšováním a politizací zaměstnanců veřejné správy na všech úrovních a nad tím, že členové různých nezávislých institucí a agentur jsou jmenováni na základě politické příslušnosti, a ne v dostatečné míře podle odborných kritérií; požaduje další úsilí o zajištění přijímání pracovníků podle zásluh, což je nezbytné k zajištění účinné, efektivní a profesionálně nezávislé veřejné správy; požaduje vyšetřování nedávného údajného politického vměšování do postupů přijímání pracovníků a rozhodování ve veřejných orgánech;

33.  bere na vědomí, že zadávací dokumentace pro žádosti o jakýkoli druh smlouvy v rámci NPP je natolik náročná, že kosovské a regionální společnosti se o ně často vůbec nemohou ucházet, a žádá za tímto účelem, aby byla věnována zvláštní pozornost vedení a instruování zainteresovaných subjektů; naléhavě vyzývá orgány, aby zbývající pomoc, jež dosud nebyla naplánována, směrovaly na projekty s přímějším dopadem na kosovské hospodářství;

34.  vítá prodloužení mandátu mise EULEX Kosovo a žádá Kosovo, aby i nadále aktivně spolupracovalo na úplném a ničím neomezovaném výkonu mandátu mise EULEX; žádá, aby EU pokračovala ve svém úsilí o další upevnění nezávislého soudnictví, policie a celních systémů i po roce 2018, tak aby Kosovo převzalo plnou odpovědnost za tyto funkce; žádá účinné a hladké převedení soudních případů, které řeší prokurátoři mise EULEX, do pravomoci vnitrostátních státních zástupců, a to s odpovídajícími zárukami, jež zajistí, aby oběti dřívějších porušení předpisů měly přístup k pravdě, spravedlnosti a odškodnění;

35.  bere na vědomí, že bylo ukončeno trestní vyšetřování obvinění z korupce v rámci mise EULEX; vyjadřuje uspokojení nad zjištěním, že dotčení úředníci EU se nedopustili žádného protiprávního jednání; žádá misi EULEX, aby zajistila zvýšenou účinnost, plnou transparentnost a větší odpovědnost, pokud jde o tuto misi, a to po dobu trvání jejího mandátu, a aby v plné míře zrealizovala všechna doporučení navržená nezávislým odborníkem Jeanem Paulem Jacquém v jeho zprávě z roku 2014;

36.  bere na vědomí, že Kosovo se zatím nestalo přední tranzitní trasou pro uprchlíky a migranty cestující po západobalkánské trase; naléhavě vyzývá kosovské orgány, aby zajistily, aby bylo s osobami, které Kosovem procházejí, zacházeno v souladu s evropským a mezinárodním právem, včetně Listiny základních práv EU a úmluvy o uprchlících z roku 1951; opakuje, že v obdobích krize a nedostatku je třeba, aby bylo k dispozici financování – mj. v rámci okruhu NPP II – a aby bylo připraveno k použití a rychlému a účinnému provedení;

37.  vítá skutečnost, že některá srbská náboženská a kulturní místa, která byla bohužel v roce 2004 zničena, například pravoslavná katedrála, byla z veřejných prostředků Kosova zrenovována; vyjadřuje Kosovu uznání za jeho odhodlání chránit památky kulturního dědictví a žádá orgány, aby provedly všechny úmluvy OSN v oblasti kulturního dědictví na všech úrovních bez ohledu na status Kosova v rámci organizace UNESCO, a to přijetím vhodné strategie a vnitrostátních právních předpisů, a aby zajistily adekvátní ochranu a řízení kulturních památek v celém Kosovu; v této souvislosti vítá program financovaný z EU, který se zaměřuje na ochranu a rekonstrukci menších kulturních památek, s cílem podporovat mezikulturní a mezináboženský dialog ve všech multietnických obcích; opakuje, že je třeba schválit návrh zákona o svobodě vyznání, jehož součástí by měla být doporučení Benátské komise týkající se této otázky;

38.  s potěšením vítá rozhodnutí Rady Evropy udělit Kosovu od ledna 2017 status pozorovatele v Parlamentním shromáždění, pokud jde o zasedání týkající se Kosova; podporuje úsilí Kosova o začlenění do mezinárodního společenství; v této souvislosti žádá, aby se Kosovo zapojilo do všech příslušných regionálních a mezinárodních organizací, a naléhavě vyzývá Srbsko, aby přestalo do tohoto procesu zasahovat;

39.  naléhavě vyzývá kosovské orgány, aby přijaly přesvědčivou dlouhodobou strategii a legislativní rámec v oblasti energetiky založené na energetické účinnosti, diverzifikaci energetických zdrojů a rozvoji obnovitelných zdrojů energie; zdůrazňuje, že je zapotřebí dále pracovat na spolehlivosti elektrických rozvodných sítí a zvyšovat udržitelnost odvětví energetiky, pokud jde o zabezpečení dodávek i environmentální normy; žádá orgány, aby podepsaly memorandum o porozumění sdružení šesti zemí západního Balkánu týkající se rozvoje regionálního trhu s elektřinou a vytvoření rámce pro budoucí spolupráci s dalšími zeměmi; zdůrazňuje, že v roce 2017 bude Kosovo předsedat Smlouvě o Energetickém společenství, a připomíná právní povinnost kosovských orgánů zajistit do roku 2020 25% podíl elektrické energie získávané z obnovitelných zdrojů, která z této smlouvy plyne; žádá vládu, aby dodržela dohodu o ukončení provozu elektrárny Kosovo A a renovaci elektrárny Kosovo B a aby využila částky 60 milionů EUR, kterou jí k tomuto účelu přidělila EU v rámci nástroje předvstupní pomoci; žádá přijetí strategie v oblasti energie z vodních zdrojů pro celý západní Balkán;

40.  vyjadřuje znepokojení nad alarmující úrovní znečištění ovzduší v Kosovu, zejména v městské oblasti Prištiny, a žádá státní a místní orgány, aby urychleně přijaly náležitá opatření, kterými budou tuto naléhavou situaci řešit; zdůrazňuje, že je třeba řádně prosazovat národní strategii pro kvalitu ovzduší; je znepokojen, že mezi viditelnější problémy Kosova stále patří problém nakládání s odpady a že stávající legislativa problematické otázky dostatečně neřeší;

41.  vítá zahájení nového projektu železničního propojení v rámci koridoru Východ - východní Středomoří, jenž zahrnuje novou trať a nová nádraží v Kosovu a představuje jediné propojení Kosova s širším regionem; žádá vládu Kosova, aby realizaci tohoto projektu plně podporovala;

42.  vítá úsilí Evropské komise zaměřené na odblokování sítě energetického propojení mezi Albánií a Kosovem, kterou Srbsko už měsíce blokuje, a požaduje konstruktivní spolupráci mezi srbskými a kosovskými elektroenergetickými orgány;

43.  vyzývá Evropskou komisi, aby se všemi zeměmi západního Balkánu pokračovala ve spolupráci na otázkách týkajících se migrace, a zajistila tak dodržování evropských a mezinárodních norem a standardů; oceňuje práci, která byla v tomto směru dosud odvedena;

44.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost a vládě a národnímu shromáždění Kosova.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

28.2.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

40

13

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Angel Dzhambazki, Takis Hadjigeorgiou, Urmas Paet, Igor Šoltes, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Željana Zovko


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

40

+

ALDE

Iveta Grigule, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Johannes Cornelis van Baalen

ECR

Amjad Bashir, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Eleni Theocharous

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Alojz Peterle, László Tőkés, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri

Verts/ALE

Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

13

-

ECR

Anders Primdahl Vistisen

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

NI

Georgios Epitideios

PPE

Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

S&D

Andi Cristea, Ioan Mircea Paşcu

5

0

PPE

Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan

S&D

Nikos Androulakis, Knut Fleckenstein, Demetris Papadakis

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění