Menettely : 2016/0198(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0065/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0065/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/09/2017 - 9.9

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0340

MIETINTÖ     ***I
PDF 363kWORD 55k
13.3.2017
PE 597.477v02-00 A8-0065/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1030/2002 muuttamisesta

(COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Jussi Halla-aho

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY
 ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1030/2002 muuttamisesta

(COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0434),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 79 artiklan 2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0247/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0065/2017),

1.  vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa toisella taikka muuttaa tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


PERUSTELUT

Käsiteltävänä oleva komission ehdotus on luonteeltaan pikemminkin tekninen kuin poliittinen. Se perustuu asiasta annettuihin aiempiin säädöksiin (asetus (EY) N:o 1030/2002(1) sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 380/2008(2)).

Ehdotuksen tavoitteena ei ole täysin yhdenmukaistettu oleskelulupa, koska oleskeluluvan olisi oltava kustannusneutraali ja koska katsottiin aiheelliseksi hyväksyä kontaktisirun lisääminen sähköistä asiointia varten niissä jäsenvaltioissa, jotka haluavat antaa kolmansien maiden kansalaisille samat edut kuin omille kansalaisilleen.

Käsiteltävänä olevassa asetuksessa päivitetään liitettä yhdenmukaisuuden lisäämiseksi. Vaikka täyttä yhdenmukaisuutta ei vielä saavuteta ja jotkin erot edelleen säilyvät, säädös merkitsee kuitenkin askelta eteenpäin. Ehdotuksen tarkoituksena on varmistaa yhtenäinen malli ja tietyt vakioturvaominaisuudet, joihin voitaisiin lisätä valinnaisia ominaisuuksia.

Oleskeluluvan yhdenmukaistaminen auttaa rajavartijoita ja muita asianomaisia viranomaisia heidän tehtäviensä hoitamisessa ja lisää unionin kansalaisten ja unionissa laillisesti oleskelevien turvallisuutta.

SEUT-sopimuksen 79 artikla on asianmukainen oikeusperusta, ja Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti osallistuvat mahdollisesti pöytäkirjan N:o 21 perusteella. Yhdenmukaisuutta saadaan lisättyä vain, jos kukin jäsenvaltio osallistuu yhden välineen puitteissa.

(1)

Neuvoston asetus (EY) N:o 1030/2002, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta (EYVL L 157, 15.6.2002, s. 1).

(2)

Neuvoston asetus (EY) N:o 380/2008, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2008, kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1030/2002 muuttamisesta (EUVL L 115, 29.4.2008, s. 1).


ASIAN KÄSITTELY

ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäinen kaava

Viiteasiakirjat

COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

30.6.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

7.7.2016

PETI

7.7.2016

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

1.2.2016

PETI

13.7.2016

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Jussi Halla-aho

12.10.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

20.10.2016

30.1.2017

9.3.2017

 

Hyväksytty (pvä)

9.3.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

43

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, John Procter, Petri Sarvamaa, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Inés Ayala Sender, Olle Ludvigsson, Monika Smolková, Auke Zijlstra

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

13.3.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, John Procter, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Heinz K. Becker, Andrea Bocskor, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina

S&D

Inés Ayala Sender, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Monika Smolková

VERTS/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

2

0

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus