Procedure : 2012/0266(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0068/2017

Indgivne tekster :

A8-0068/2017

Forhandlinger :

PV 04/04/2017 - 12
CRE 04/04/2017 - 12

Afstemninger :

PV 05/04/2017 - 9.5
CRE 05/04/2017 - 9.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0107

INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING     ***II
PDF 469kWORD 58k
27.3.2017
PE 601.098v02-00 A8-0068/2017

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF

(10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Glenis Willmott

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 KORT BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF

(10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (10728/4/2016 – C8-0104/2017),

–  der henviser til udtalelse af 14. februar 2013(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0542),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 67a,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0068/2017),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)

EUT C 133 af 9.5.2013, s. 52.

(2)

Vedtagne tekster: P7_TA(2014)0266.


KORT BEGRUNDELSE

Procedure

Kommissionen vedtog den 26. september 2012 et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr og om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 (COM(2012)0542 – C7-0318/2012 – 2012/0266(COD)).

Parlamentet vedtog sin holdning ved førstebehandlingen den 2. april 2014, men forhandlingerne med Rådet indledtes først i efteråret 2015, da Rådet den 5. oktober 2015 vedtog en generel indstilling med henblik på at påbegynde forhandlinger med Parlamentet ved andenbehandlingen, der begyndte den 13. oktober 2015 under det luxembourgske formandskab.

Efter i alt ti forhandlingsrunder indgik Parlamentet og Rådet en politisk aftale den 25. maj 2016 under det nederlandske formandskab. Den vedtagne tekst blev efterfølgende godkendt af ENVI-udvalget med et overvældende flertal den 15. juni 2016. På grundlag af udvalgets godkendelse anbefalede formanden for udvalget i sin skrivelse af 16. juni 2016 til formanden for Coreper plenarforsamlingen at godkende Rådets førstebehandlingsholdning uden ændringer. Efter juristlingvisternes gennemgang vedtog Rådet sin førstebehandlingsholdning og bekræftede aftalen den 7. marts 2017.

Indhold

Reguleringssystemet for medicinsk udstyr i Europa blev rystet af en række skandaler, som påviste de eksisterende svagheder og understregede det presserende behov for at samle op på rammens løse ender. Kommissionens forslag og den tekst, der efterfølgende blev vedtaget til en ny forordning, erstatter alle eksisterende direktiver og tager sigte på effektivt at afhjælpe disse svagheder og samtidig bevare og styrke det nuværende godkendelsessystem.

Kommissionens oprindelige forslag var et solidt udgangspunkt, som blev yderligere styrket med de efterfølgende ændringsforslag fra Parlamentet og Rådet. Nye supplerende bestemmelser og strukturer vil udfylde hullerne og øge niveauet for beskyttelse af folkesundheden og den offentlige sikkerhed, samtidig med at der sikres klare regler med hensyn til roller og forpligtelser for alle aktører, der opererer på markedet, uden at kvæle innovationen, der er et afgørende element i denne industri.

I den forbindelse vil ordføreren gerne fremhæve navnlig følgende elementer i den aftalte tekst:

Særlig procedure for visse former for højrisikoudstyr

Med udgangspunkt i Kommissionens oprindelige forslag til en kontrolmekanisme for udstyr, der er klassificeret i klasse III, indførte medlovgiverne en bestemmelse (artikel 54) om andet led i kontrollen, en særlig procedure under overensstemmelsesvurderingen og inden certificeringen (punkt 5.1 i bilag IX) af implantabelt udstyr i højeste risikoklasse, klasse III, og aktivt udstyr i klasse IIb, der administrerer eller fjerner et lægemiddel. Proceduren omfatter et særligt ekspertpanels uafhængige vurdering (artikel 106). I et generelt decentraliseret system til overensstemmelsesvurdering og certificering i Europa har denne nye bestemmelse til formål at sikre, at der, når det drejer sig om udstyr i højeste risikoklasse, er en yderligere grad af tilsyn på EU-plan, der foretages af eksperter, som reevaluerer de særligt bemyndigede organers vurderingsrapporter om den kliniske evaluering af sådant udstyr.

Producentansvar

I betragtning af nylige erfaringer med defekt udstyr og konsekvenserne for de berørte brugere var producenternes ansvarsforsikring et aspekt, som Parlamentet fandt yderst vigtigt at få behandlet i det nye regelsæt, og som manglede i Kommissionens forslag. Dette hang også sammen med de hyppige tilfælde, hvor patienter ikke havde adgang til de relevante oplysninger med henblik på at påvise en årsagssammenhæng mellem defekt og skade, som krævet i henhold til direktivet om produktansvar. Der blev med henblik herpå opnået et kompromis med Rådet, hvorved der i henhold til artikel 10 om fabrikanternes forpligtelser blev tilføjet en bestemmelse, der kræver, at fabrikanter på en måde, der står i rimeligt forhold til risikoklasse, type af udstyr og virksomhedens størrelse, skal have indført foranstaltninger for at sikre tilstrækkelig finansiel dækning for så vidt angår deres potentielle ansvar i henhold til ovennævnte direktiv. Derudover blev der opnået enighed om yderligere regler om, hvordan en kompetent myndighed kan lette leveringen af oplysninger til personer, der har lidt skade som følge af defekt udstyr.

Stoffer, der er kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske, og stoffer med hormonforstyrrende egenskaber

Parlamentet opfordrede i sin førstebehandlingsholdning om ændring af Kommissionens forslag til bestemmelser om disse stoffer i bilag I til et totalt forbud mod visse koncentrationer af disse stoffer i visse typer udstyr, der er omfattet af en række undtagelser. Selv om et sådant totalt forbud var uacceptabelt for både Rådet og Kommissionen på grund af den potentielle indvirkning på industrien og problemer med gennemførelsen, styrker den aftalte tekst i høj grad det oprindelige forslag og baner vejen for at tilskynde fabrikanter til at søge erstatning af disse stoffer, idet tilladelsen til at anvende dem over en vis koncentration kun vil være mulig, hvis fabrikanten forelægger en strengt defineret begrundelse (bilag I, punkt 10.4).

Klinisk afprøvning/evaluering – tilpasning til forordningen om kliniske forsøg

Ved at bygge videre på de eksisterende bestemmelser i de nuværende direktiver om klinisk afprøvning af medicinsk udstyr (der svarer til kliniske forsøg inden for lægemidler) fastsættes der i den nye forordning detaljerede bestemmelser for hele processen med klart definerede regler og forpligtelser for fabrikanter, sponsorer, deltagende forsøgspersoner og de relevante myndigheder (kapitel VI og bilag XV). I betragtning af at forordningen om kliniske forsøg blev fastlagt og vedtaget inden forordningen om medicinsk udstyr, søgte den forhandlede tekst at tilpasse sidstnævnte så meget som muligt og inkludere alle bestemmelserne om informeret samtykke, etiske udvalg, forsøgspersoner uden handleevne, mindreårige samt gravide kvinder, gennemsigtighed og en bestemmelse om obligatorisk anvendelse af den koordinerede vurderingsprocedure (hvis afprøvningerne gennemføres i mere end én medlemsstat), syv år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Oparbejdning af engangsudstyr

Direktivet om medicinsk udstyr indeholdt ingen retlige bestemmelser med hensyn til oparbejdning af engangsudstyr, bortset fra en forpligtelse for Kommissionen til at udarbejde en rapport om denne praksis og på baggrund heraf forelægge et forslag, hvis det anses for hensigtsmæssigt. Det viste sig at være en udfordring at udarbejde fælles bestemmelser om en divergerende praksis i medlemsstaterne, men lovgiverne fandt dog frem til en fælles løsning, der også støttes af Kommissionen, som for første gang kanaliserer praksis, fastlægger forpligtelser og sikrer et niveau af sikkerhed for brugen af oparbejdet udstyr. Den aftalte tekst fastsætter, at oparbejdning kun må finde sted, hvis det er tilladt ifølge national lovgivning og er i overensstemmelse med artikel 17 i den nuværende forordning, men medlemsstaterne kan gå videre end disse bestemmelser med hensyn til yderligere at begrænse eller forbyde denne praksis på deres område. Oparbejdere anses for at være fabrikanter af det oparbejdede udstyr og bør i overensstemmelse hermed påtage sig fabrikanters forpligtelser. Under visse omstændigheder kan medlemsstaterne anvende undtagelser fra reglerne for udstyr, der er oparbejdet i sundhedsinstitutioner. Kommissionen har til opgave at udarbejde fælles specifikationer for oparbejdning af engangsudstyr.

Bestemmelser om bemyndigede organer

En af de vigtigste ændringer af det gamle system er styrkelsen af bestemmelserne om udpegning, tilrettelæggelse og overvågning af samt ekspertisen hos de bemyndigede organer, der gennemfører overensstemmelsesvurderingen og certificeringen af alt udstyr på EU-markedet. Kapitel IV og bilag VII omhandler alle aspekter af disse procedurer. Nogle af de supplerende bestemmelser, der er indført af Parlamentet og vedtaget af Rådet, vedrører permanent adgang til tilstrækkeligt administrativt, teknisk og videnskabeligt personale hos de bemyndigede organer, således at de kan lykkes med at udføre deres overensstemmelsesvurderingsaktiviteter. Den fælles vurdering ved udpegelse, løbende overvågning og fornyet årlig vurdering af bemyndigede organer med vurderinger på stedet, herunder uanmeldte besøg, er en yderligere foranstaltning til sikring af, at alle bemyndigede organer i Unionen fortsat råder over ekspertise af høj kvalitet og overholder lovkravene. En væsentlig forbedring i den nye lovgivning, der skal fremhæves, er, at de bemyndigede organer er forpligtede til at foretage uanmeldte inspektioner på produktionsstedet. For højrisikoudstyr er det ikke længere tilstrækkeligt blot at kontrollere dokumenterne, men kontroller skal foregå på stedet. Dette er efter ordførerens opfattelse de vigtigste forbedringer, der vil forhindre skandaler i fremtiden. Sidst, men ikke mindst, for at sikre lige vilkår og åbenhed blandt dem alle i de forskellige medlemsstater kræver en ny bestemmelse, som Parlamentet har igangsat, at bemyndigede organer udarbejder lister over standardgebyrer, der opkræves for overensstemmelsesvurderingsprocedurer, og offentliggør dem.

Overvågning og tilsyn efter at udstyret er bragt i omsætning

Ud over at styrke godkendelsesprocedurerne yderligere er en af grundpillerne i det nye forslag et styrket generelt system for sporbarhed og overvågning af udstyr samt tilsyn med udstyr, efter at det er bragt i omsætning, for at sikre konstant kontrol og hurtig reaktion, hvis der opstår problemer (kapitel VII). I tillæg til Kommissionens forslag indførte medlovgiverne en forpligtelse, der står i et rimeligt forhold til udstyrets risikoklasse, for fabrikanter til at planlægge, etablere, dokumentere, implementere, vedligeholde og ajourføre et system til overvågning, efter at udstyret er bragt i omsætning, for hver type udstyr med henblik på at indsamle, registrere og analysere alle relevante oplysninger i tilknytning til udstyrets sikkerhed igennem hele dets livscyklus. Ligesom for lægemidler blev der indført periodisk opdaterede sikkerhedsindberetninger for alle risikoklasser, undtagen for klasse I, og indberetningerne for de højeste risikoklasser skal opdateres mindst én gang årligt. Medlovgiverne forpligter ligeledes medlemsstaterne til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at styrke sundhedspersonalets, brugernes og patienternes position og tilskynde dem til at indberette formodede alvorlige forhold på nationalt plan ved hjælp af harmoniserede formater.

Indstilling

Da Rådets førstebehandlingsholdning er i overensstemmelse med den aftale, der blev indgået under de interinstitutionelle forhandlinger, indstiller ordføreren, at den godkendes uden ændringer.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Forordning om medicinsk udstyr og om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009

Referencer

10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

2.4.2014                     T7-0266/2014

Kommissionens forslag

COM(2012)0542 - C7-0318/2012

Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af Rådets førstebehandlingsholdning

16.3.2017

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

16.3.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Glenis Willmott

16.10.2012

 

 

 

Behandling i udvalg

20.3.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.3.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

54

3

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Nikolay Barekov, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Gesine Meissner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jan Keller, Arne Lietz

Dato for indgivelse

23.3.2017


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Nikolay Barekov, Ian Duncan, Julie Girling, Urszula Krupa

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

3

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn

1

0

PPE

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse