Menettely : 2012/0266(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0068/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0068/2017

Keskustelut :

PV 04/04/2017 - 12
CRE 04/04/2017 - 12

Äänestykset :

PV 05/04/2017 - 9.5
CRE 05/04/2017 - 9.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0107

SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN     ***II
PDF 452kWORD 62k
23.3.2017
PE 601.098v02-00 A8-0068/2017

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston antamiseksi lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 90/385/ETY ja 93/42/ETY kumoamisesta

(10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Glenis Willmott

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LYHYET PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston antamiseksi lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 90/385/ETY ja 93/42/ETY kumoamisesta

(10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (10728/4/2016 – C8-0104/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. helmikuuta 2013 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(2) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0542),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 67 a artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0068/2017),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

EUVL C 133, 9.5.2013, s. 52.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0266.


LYHYET PERUSTELUT

Menettely

Komissio hyväksyi 26. syyskuuta 2012 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lääkinnällisistä laitteista ja direktiivin 2001/83/EY ja asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta (COM(2012)0542 – C7-0318/2012 – 2012/0266(COD)).

Parlamentti hyväksyi ensimmäisen käsittelyn kantansa 2. huhtikuuta 2014, mutta neuvottelut neuvoston kanssa aloitettiin vasta syksyllä 2015, jolloin neuvosto hyväksyi 5. lokakuuta 2015 yleisnäkemyksen tarkoituksena aloittaa toisen käsittelyn varhaisen vaiheen neuvottelut parlamentin kanssa. Neuvottelut aloitettiin 13. lokakuuta 2015 Luxemburgin toimiessa puheenjohtajavaltiona.

Yhteensä kymmenen neuvottelukierroksen jälkeen parlamentti ja neuvosto pääsivät poliittiseen yhteisymmärrykseen 25. toukokuuta 2016 Alankomaiden toimiessa puheenjohtajavaltiona. Sovittua tekstiä kannatti tämän jälkeen suuri enemmistö ENVI‑valiokunnassa 15. kesäkuuta 2016. Valiokunnan antaman hyväksynnän perusteella valiokunnan puheenjohtaja lupasi 16. kesäkuuta 2016 päivätyssä kirjeessään Coreperin puheenjohtajalle suosittaa täysistunnolle neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan hyväksymistä ilman tarkistuksia. Lingvistijuristien viimeistelyn jälkeen neuvosto hyväksyi 7. maaliskuuta 2017 ensimmäisen käsittelyn kantansa, jossa vahvistettiin aikaansaatu sopimus.

Sisältö

Lääkinnällisiä laitteita koskevaa unionin sääntelyjärjestelmää horjuttivat monet laiteskandaalit, jotka toivat esiin järjestelmän heikkoudet ja korostivat tarvetta korjata kehyksen puutteet. Komission ehdotuksella ja sen jälkeen sovitulla tekstillä uudeksi asetukseksi, joka korvaa kaikki nykyiset direktiivit, pyritään käsittelemään heikkouksia niin, että samalla säilytetään nykyinen hyväksymisjärjestelmä ja vahvistetaan sitä.

Komission alkuperäinen ehdotus oli vahva aloitus, jota vahvistettiin edelleen parlamentin ja neuvoston esittämillä tarkistuksilla. Uudet lisäsäännökset ja rakenteet korjaavat puutteita ja parantavat kansanterveyden ja turvallisuuden suojaa, ja samalla ne takaavat kaikkien markkinatoimijoiden rooleja ja velvoitteita koskevat selkeät säännöt tukahduttamatta kuitenkaan innovointia, joka on keskeisessä asemassa tällä alla.

Siksi esittelijä haluaa korostaa etenkin seuraavia sovitun tekstin osia:

Tiettyjä suuririskisiä laitteita koskeva erityismenettely

Laajentaen komission alkuperäistä ehdotusta luokan III laitteiden tarkastelumenettelyä lainsäädäntövallan käyttäjät esittivät säännöksen (54 artikla), joka koskee toisen tason tarkastusta. Tämä erityismenettely suoritetaan vaatimustenmukaisuuden arvioinnin yhteydessä ja ennen sertifiointia (liitteessä IX oleva 5.1 kohta) suuriskisimmille luokan III implantoitaville laitteille ja luokan IIb laitteille, jotka on tarkoitettu lääkkeen annosteluun tai lääkkeen poistamiseen. Menettely käsittää erityisen asiantuntijapaneelin suorittaman riippumattoman arvioinnin (106 artiklassa). Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin ja sertifioinnin yleisessä ja hajautetussa unionin järjestelmässä tällä uudella säännöksellä pyritään varmistamaan, että suuririskisimmillä laitteilla on EU:n tasolla ylimääräinen valvonnan taso. Siitä vastaavat asiantuntijat, jotka arvioivat uudelleen ilmoitettujen laitosten tällaisista laitteista esittämät kliiniset arviointikertomukset.

Valmistajien vastuu

Kun otetaan huomioon viimeaikaiset kokemukset viallisista laitteista ja niistä käyttäjille aiheutuneet seuraukset, parlamentti piti erittäin tärkeänä, että uudessa sääntelykehyksessä käsiteltäisiin komission ehdotuksesta puuttunutta kysymystä: valmistajien vastuuvakuutusta. Asia liittyi myös useisiin tapauksiin, joissa potilaat eivät saaneet tarvittavaa tietoa vian ja vahingon välisen syy-yhteyden osoittamiseksi, kuten tuotevastuudirektiivi edellyttää. Sen vuoksi neuvoston kanssa päädyttiin kompromissiin, jossa valmistajien velvoitteita koskevaan 10 artiklaan lisättiin säännös, joka edellyttää, että valmistajalla on riskiluokkaan, laitteen tyyppiin ja yrityksen kokoon nähden oikeasuhteisella tavalla käytössä toimenpiteet, joiden avulla ne kykenevät tarjoamaan riittävän rahallisen korvauksen sen vastuun osalta, joka niitä mahdollisesti koskee edellä mainitun direktiivin nojalla. Lisäksi sovittiin lisäsäännöistä, joiden mukaan toimivaltaisten viranomaisten on helpotettava tietojen antamista henkilöille, joita viallinen laite on saattanut vahingoittaa.

Karsinogeeniset, mutageeniset ja lisääntymiselle vaaralliset aineet sekä hormonitoimintaa häiritsevät aineet

Parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannan tarkistuksessa näitä aineita koskeviin komission ehdotuksen liitteen I säännöksiin vaadittiin kieltämään kokonaan näiden aineiden tietyt pitoisuudet tietyissä laitteissa erilaisia poikkeuksia soveltaen. Vaikka tällaista täyskieltoa ei hyväksytty neuvostossa eikä komissiossa, mikä johtui sen mahdollisesta vaikutuksesta alaan sekä sen täytäntöönpanoon liittyvistä seikoista, sovittu teksti vahvistaa alkuperäistä ehdotusta merkittävästi ja valmistelee sitä, että valmistajia kannustetaan etsimään näitä aineita korvaavia aineita, koska lupa niiden käyttämiseen tiettyjä pitoisuuksia suurempina pitoisuuksina olisi mahdollinen vain, kun valmistajat esittävät tarkoin määritellyt perusteet (liitteessä I oleva 10.4 kohta)

Kliininen tutkimus / arviointi – mukautus kliinisiä kokeita koskevaan asetukseen

Pohjana käytetään nykyisten direktiivien säännöksiä lääkinnällisiä laitteita koskevien kliinisten tutkimusten suorittamista (vastaa lääkkeiden kliinisiä kokeita), ja uudessa asetuksessa on yksityiskohtaisia säännöksiä koko prosessista sekä selvästi määritettyjä sääntöjä ja velvoitteita valmistajille, toimeksiantajille, tutkimukseen osallistuville tutkittaville henkilöille ja asianomaisille viranomaisille (luku VI ja liite XV). Koska kliinisiä kokeita koskeva asetus hyväksyttiin ennen lääkinnällisiä laitteita koskevaa asetusta, neuvotellulla tekstillä pyrittiin mukauttamaan jälkimmäistä mahdollisimman pitkälle ja ottamaan mukaan kaikki säännökset, jotka koskivat tietoon perustuvaa suostumusta, eettisiä komiteoita, vajaakykyisiä tutkittavia, alaikäisiä, raskaana olevia naisia ja avoimuutta, samoin kuin säännös, joka koski koordinoidun arviointimenettelyn pakollista soveltamista (kun tutkimuksia tehdään useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa) seitsemän vuoden kuluttua nykyisen asetuksen soveltamispäivämäärästä.

Kertakäyttöisten laitteiden uudelleenkäsittely

Lääkinnällisistä laitteista annetussa direktiivissä ei ollut säännöksiä kertakäyttöisten laitteiden uudelleenkäsittelystä lukuun ottamatta komission velvoitetta laatia asiaa koskeva kertomus ja esittää tarvittaessa ehdotus sen pohjalta. Jäsenvaltioiden erilaisia käytäntöjä koskevien yhteisten säännösten laatiminen vaikutti vaikealta, mutta lainsäätäjät löysivät kuitenkin yhteisen ratkaisun, jota myös komissio tuki ja jonka mukaan käytäntöä säännellään ensimmäisen kerran yhtenäisesti, asetetaan velvoitteita ja varmistetaan uudelleenkäsiteltyjen laitteiden turvallisuuden taso. Sovitussa tekstissä säädetään, että uudelleenkäsittely voi tapahtua vain, jos se on kansallisen lainsäädännön mukaan sallittua ja siinä noudatetaan nykyisen asetuksen 17 artiklaa. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin mennä näitä säännöksiä pidemmälle ja rajoittaa tätä käytäntöä tai kieltää sen alueellaan. Uudelleenkäsittelijät katsotaan uudelleenkäsiteltyjen laitteiden valmistajiksi, ja heille kuuluisivat näin valmistajia koskevat velvoitteet. Jäsenvaltiot voivat tietyissä olosuhteissa soveltaa poikkeuksia säännöistä terveysalan laitoksissa uudelleenkäsiteltyjen laitteiden osalta. Komissio määrittää kertakäyttöisten laitteiden uudelleenkäsittelylle yhteiset vaatimukset.

Ilmoitettuja laitoksia koskevat säännökset

Yksi merkittävimmistä vanhaan järjestelmään tehtävistä muutoksista on se, että vahvistetaan sellaisten ilmoitettujen laitosten nimeämistä, organisaatiota, valvontaa ja ammattitaitoa koskevia säännöksiä, jotka arvioivat kaikkien unionin markkinoilla olevien laitteiden vaatimustenmukaisuutta ja huolehtivat niiden sertifioinnista. Luvussa IV ja liitteessä VII käsitellään kaikkia näihin menettelyihin liittyviä seikkoja. Jotkin parlamentin esittämistä ja neuvoston hyväksymistä lisäsäännöksistä koskevat ilmoitettujen laitosten riittävän hallinnollisen, teknisen ja tieteellisen henkilöstön jatkuvaa saatavuutta niin, että ne pystyvät hoitamaan vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvät toimensa onnistuneesti. Yhteinen arviointi ilmoitettujen laitosten nimeämisen yhteydessä, jatkuva seuranta ja laitosten vuotuinen uudelleenarviointi sekä paikalla suoritettavat tarkastukset, myös ilman etukäteisilmoitusta, on toinen toimi, jolla varmistetaan asiantuntemuksen jatkuva laatu ja se, että kaikki unionin ilmoitetut laitokset noudattavat lainsäädännön vaatimuksia. Uuden lainsäädännön merkittävä ja korostettava parannus on, että ilmoitettujen laitosten on tehtävä tuotantopaikoilla tarkastuksia ilman ennakkoilmoitusta. Suuririskisten laitteiden osalta ei enää riitä, että tarkastetaan asiakirjat, vaan valvontaa on suoritettava paikalla. Tämä on esittelijän mielestä tärkein parannus, jolla vältetään tulevia skandaaleja. Kaikille ilmoitetuille laitoksille niille on myös tarjottava yhtäläiset toimintaedellytykset ja avoimuus eri jäsenvaltioissa. Tämän uuden säännöksen esitti parlamentti, ja sen mukaan ilmoitettujen laitosten on esitettävä ja julkistettava luettelot vaatimustenmukaisuuden arvioinnista perityistä vakiomaksuista.

Vaaratilannejärjestelmä ja markkinoille saattamisen jälkeinen valvonta

Lupamenettelyjen vahvistamisen ohella yksi uuden ehdotuksen keskeisistä osista on se, että laajennetaan yleisesti laitteiden jäljitettävyyttä, vaaratilannejärjestelmää ja markkinoille saattamisen jälkeistä valvontaa, jotta voidaan varmistaa jatkuva valvonta ja nopea reagointi ongelmatapauksissa (luku VII). Komission ehdotuksen lisäksi lainsäädäntövallan käyttäjät ottivat käyttöön valmistajia koskevan velvoitteen, joka on suhteessa laitteen riskiluokkaan ja jonka mukaan niiden on kutakin laitetyyppiä varten suunniteltava, perustettava, dokumentoitava ja pantava täytäntöön markkinoille saattamisen jälkeistä valvontaa koskeva järjestelmä, jota niiden on pidettävä yllä ja ajan tasalla. Näin voidaan kerätä, tallentaa ja analysoida kaikkia laitteiden turvallisuuteen liittyviä relevantteja tietoja laitteiden koko elinkaaren ajan. Lisäksi otettiin käyttöön, kuten lääkkeidenkin osalta oli tehty, määräaikaiset turvallisuuskatsaukset kaikille riskiluokille luokkaa I lukuun ottamatta, ja korkeampien riskiluokkien osalta niitä on päivitettävä vähintään kerran vuodessa. Lainsäädäntövallan käyttäjät myös velvoittavat jäsenvaltiot toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, joiden avulla terveydenhuollon ammattilaisia, käyttäjiä ja potilaita kannustetaan ilmoittamaan epäillyistä vakavista vaaratilanteista kansallisella tasolla käyttäen yhdenmukaistettuja malleja ja joiden avulla heitä autetaan siinä.

Suositus

Koska neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta on toimielinten välisissä neuvotteluissa saavutetun yhteisymmärryksen mukainen, esittelijä suosittelee, että se hyväksytään ilman tarkistuksia.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Asetus lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta

Viiteasiakirjat

10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

2.4.2014                     T7-0266/2014

Komission ehdotus

COM(2012)0542 - C7-0318/2012

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

16.3.2017

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

16.3.2017

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Glenis Willmott

16.10.2012

 

 

 

Valiokuntakäsittely

20.3.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.3.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

54

3

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nikolay Barekov, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Gesine Meissner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jan Keller, Arne Lietz

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

23.3.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Nikolay Barekov, Ian Duncan, Julie Girling, Urszula Krupa

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

3

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn

1

0

PPE

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus