Procedură : 2012/0266(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0068/2017

Texte depuse :

A8-0068/2017

Dezbateri :

PV 04/04/2017 - 12
CRE 04/04/2017 - 12

Voturi :

PV 05/04/2017 - 9.5
CRE 05/04/2017 - 9.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0107

RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ     ***II
PDF 617kWORD 64k
23.3.2017
PE 601.098v02-00 A8-0068/2017

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului

(10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Raportoare: Glenis Willmott

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 JUSTIFICARE SUCCINTĂ
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului

(10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (10728/4/2016 – C8-0104/2017),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 februarie 2013(1),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0542),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 67a din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0068/2017),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)

JO C 133, 9.5.2013, p. 52.

(2)

Texte adoptate: P7_TA(2014)0266.


JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Procedura

La 26 septembrie 2012, Comisia a adoptat o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozitivele medicale și de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 (COM (2012)0542 – C7-0318/2012 – 2012/0266 (COD)).

Parlamentul a adoptat poziția sa în primă lectură la 2 aprilie 2014, însă negocierile cu Consiliul nu au început decât în toamna lui 2015 când, la 5 octombrie 2015, Consiliul a adoptat o abordare generală în scopul lansării de negocieri timpurii în a doua lectură cu Parlamentul, iar acestea au fost demarate la 13 octombrie 2015, în timpul Președinției luxemburgheze.

Au urmat în total zece runde de negocieri, în urma cărora Parlamentul și Consiliul au ajuns la un acord politic la 25 mai 2016, în timpul Președinției neerlandeze. Textul convenit a fost aprobat ulterior cu o majoritate covârșitoare de către Comisia ENVI, la 15 iunie 2016. Pe baza aprobării comisiei, președintele acesteia i-a cerut președintelui Coreper, într-o scrisoare din 16 iunie 2016, să recomande plenului aprobarea fără modificări a poziției în primă lectură a Consiliului. În urma verificării juridico-lingvistice, Consiliul și-a adoptat poziția în primă lectură confirmând acordul la 7 martie 2017.

Conținut

Sistemul de reglementare a dispozitivelor medicale din Europa a fost zguduit de mai multe scandaluri legate de dispozitive, care au exemplificat deficiențele actuale și au subliniat nevoia urgentă de a elimina lacunele existente ale cadrului. Propunerea Comisiei și textul convenit ulterior pentru un nou regulament care să înlocuiască toate directivele existente urmăresc abordarea eficientă a acestor deficiențe, menținând și consolidând totodată sistemul de aprobare actual.

Propunerea inițială a Comisiei a reprezentat un punct de pornire solid, care a fost apoi consolidat prin modificările aduse ulterior de Parlament și Consiliu. Noi dispoziții și structuri suplimentare vor acoperi lacunele și vor crește nivelul de protecție a sănătății publice și al siguranței, oferind în același timp norme clare în ceea ce privește rolurile și obligațiile tuturor actorilor care operează pe piață, fără a frâna inovarea care este un element esențial al acestei industrii.

În acest sens, raportoarea dorește să scoată în evidență în special următoarele elemente ale textului convenit:

Procedura specială pentru anumite dispozitive cu risc ridicat

Extinzând propunerea inițială a Comisiei referitoare la un mecanism de control pentru dispozitivele din clasa III, colegiuitorii au introdus o dispoziție (articolul 54) privind un al doilea nivel de control, o procedură specială în timpul evaluării conformității și înaintea certificării (secțiunea 5.1 din anexa IX) în cazul dispozitivelor cu riscul cel mai ridicat din clasa III, implantabile, și din clasa IIb, dispozitive active care administrează sau elimină un medicament. Procedura presupune evaluarea independentă de către un grup de experți special (articolul 106). Într-un sistem descentralizat global de evaluare a conformității și de certificare în Europa, această nouă dispoziție urmărește să asigure faptul că, atunci când este vorba despre dispozitivele cu cel mai ridicat risc, există un nivel suplimentar de supraveghere la nivelul UE, efectuată de experți care reevaluează rapoartele de analiză a evaluării clinice ale organismelor notificate pentru astfel de dispozitive.

Responsabilitatea producătorilor

Având în vedere experiența recentă cu dispozitive defecte și consecințele acestora asupra utilizatorilor afectați, un aspect extrem de important pentru Parlament care trebuia abordat în noul cadru de reglementare (și care lipsea din propunerea Comisiei) a fost asigurarea de răspundere a producătorilor. Acesta era legat și de cazurile frecvente în care pacienții nu au putut accesa informațiile relevante pentru a demonstra legătura cauzală dintre defect și daună, astfel cum prevede Directiva privind răspunderea pentru produsele cu defect. În acest scop, s-a ajuns la un compromis cu Consiliul în urma căruia, la articolul 10 privind obligațiile producătorilor, a fost adăugată o dispoziție prin care li se solicită producătorilor să se asigure că au luat măsuri, într-un mod care este proporțional cu clasa de risc, cu tipul de dispozitiv și cu dimensiunea întreprinderii, pentru a avea o acoperire financiară suficientă în cazul răspunderii lor potențiale în temeiul directivei menționate mai sus. În plus, au fost convenite norme suplimentare privind facilitarea, de către o autoritate competentă, a furnizării de informații persoanelor care este posibil să fi fost rănite de un dispozitiv defect.

Substanțele care sunt cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere și substanțele care afectează sistemul endocrin

Modificarea din poziția în primă lectură a Parlamentului la dispozițiile din propunerea Comisiei privind aceste substanțe din anexa I a solicitat o interdicție totală a anumitor concentrații de astfel de substanțe în anumite dispozitive, sub rezerva unei serii de derogări. Cu toate că o astfel de interdicție totală a fost inacceptabilă atât pentru Consiliu, cât și pentru Comisie, din cauza potențialului impact asupra industriei și a aspectelor legate de punerea în aplicare, textul convenit consolidează substanțial ceea ce s-a propus inițial și pregătește calea pentru a-i încuraja pe producători să caute să înlocuiască aceste substanțe, deoarece autorizarea utilizării lor peste o anumită concentrație ar fi posibilă numai dacă producătorii ar furniza o justificare strict definită (anexa I, secțiunea 10.4).

Investigația/evaluarea clinică - alinierea la Regulamentul privind studiile clinice

Pornind de la dispozițiile existente din directivele actuale privind realizarea investigațiilor clinice pentru dispozitivele medicale (echivalentul studiilor clinice în domeniul medicamentelor), noul regulament stabilește dispoziții detaliate pentru întregul proces, cu norme și obligații clar definite aplicabile producătorilor, sponsorilor, subiecților participanți și autorităților relevante (capitolul VI și anexa XV). Dat fiind faptul că Regulamentul privind studiile clinice a fost aprobat și adoptat înaintea regulamentului privind dispozitivele medicale, textul negociat a urmărit să alinieze acesta din urmă cât mai mult posibil, inclusiv toate dispozițiile referitoare la consimțământul în cunoștință de cauză, comitetele de etică, subiecții aflați în incapacitate, minori, femei însărcinate, transparență și o dispoziție pentru aplicarea obligatorie a procedurii de evaluare coordonate (în cazul în care investigațiile sunt realizate în mai mult de un stat membru) la șapte ani de la data aplicării prezentului regulament.

Reprelucrarea dispozitivelor de unică folosință

În directiva privind dispozitivele medicale nu au existat dispoziții legale referitoare la reprelucrarea dispozitivelor de unică folosință, în afară de obligația Comisiei de a redacta un raport privind această practică și, în lumina acestuia, să prezinte o propunere, în cazul în care considera necesar acest lucru. Stabilirea de dispoziții comune pentru o practică divergentă în statele membre era o provocare, însă legiuitorii au găsit o soluție comună, sprijinită și de Comisie, care, pentru prima dată, canalizează practica, stabilește obligații și asigură un nivel de siguranță pentru utilizarea dispozitivelor reprelucrate. Textul convenit stipulează că reprelucrarea poate avea loc numai dacă este autorizată în temeiul legislației naționale și este în conformitate cu articolul 17 din regulamentul actual, însă statele membre pot merge dincolo de aceste dispoziții pentru a restrânge și mai mult sau a interzice această practică pe teritoriul lor. Cei care efectuează reprelucrări sunt considerați producători ai dispozitivului reprelucrat și ar trebui, în consecință, să își asume obligațiile producătorilor. În anumite circumstanțe, statele membre pot aplica excepții de la norme în cazul dispozitivelor reprelucrate în cadrul instituțiilor sanitare. Comisia este însărcinată să elaboreze specificații comune pentru reprelucrarea dispozitivelor de unică folosință.

Dispozițiile privind organismele notificate

Una dintre modificările majore ale vechiului sistem este consolidarea dispozițiilor privind desemnarea, organizarea, monitorizarea și expertiza organismelor notificate care realizează evaluarea conformității și certificarea tuturor dispozitivelor de pe piața Uniunii. Capitolul IV și anexa VII abordează toate aspectele acestor proceduri. Unele dintre dispozițiile suplimentare introduse de Parlament și aprobate de Consiliu sunt legate de disponibilitatea permanentă a personalului administrativ, tehnic și științific în număr suficient în cadrul organismelor notificate pentru ca acestea să își poată desfășura în mod adecvat activitățile de evaluare a conformității. Evaluarea în comun la desemnarea, monitorizarea continuă și reevaluarea anuală a organismelor notificate prin audituri la fața locului, inclusiv vizite neanunțate, reprezintă o altă măsură pentru asigurarea unei calități constante a expertizei și a respectării cerințelor legale de către toate organismele notificate din Uniune. O îmbunătățire majoră a noii legislații care trebuie subliniată este aceea că organismele notificate au obligația de a efectua inspecții neanunțate la locul de producție. În cazul dispozitivelor cu risc ridicat nu mai este suficient să se verifice doar documentele, ci controalele trebuie să se efectueze la fața locului. În opinia raportoarei, aceasta este cea mai importantă îmbunătățire, care va evita scandaluri în viitor. Nu în ultimul rând, în vederea asigurării unor condiții de concurență echitabile și a transparenței între toate organismele notificate din diferitele state membre, o nouă dispoziție inițiată de Parlament le impune organismelor notificate să întocmească liste ale taxelor standard percepute pentru procedurile de evaluare a conformității, iar aceste liste sunt făcute publice.

Vigilența și supravegherea ulterioară introducerii pe piață

Pe lângă consolidarea procedurilor de autorizare, unul dintre pilonii esențiali ai noii propuneri este un sistem global îmbunătățit pentru trasabilitatea dispozitivelor, vigilență și supravegherea ulterioară introducerii pe piață în vederea asigurării unei monitorizări constante și a unei reacții rapide în cazul în care apar probleme (capitolul VII). În plus față de propunerea Comisiei, colegiuitorii au introdus o obligație a producătorilor ca, proporțional cu clasa de risc a dispozitivului, să planifice, să instituie, să efectueze documentarea, să implementeze, să gestioneze și să actualizeze un sistem de supraveghere ulterioară introducerii pe piață pentru fiecare tip de dispozitiv, cu scopul de a colecta, înregistra și analiza toate datele relevante asociate cu siguranța dispozitivului pe întreaga durată de viață a acestuia. La fel ca și în cazul medicamentelor, au fost introduse rapoarte periodice actualizate privind siguranța pentru toate clasele de risc în afară de clasa I, iar pentru clasele de risc mai ridicate acestea trebuie să fie actualizate cel puțin anual. Colegiuitorii obligă, de asemenea, statele membre să ia măsurile necesare pentru a încuraja personalul medical, utilizatorii și pacienții să raporteze la nivel național incidentele grave suspectate utilizând formate armonizate, precum și să le ofere posibilitatea să facă acest lucru.

Recomandare

Având în vedere că poziția în primă lectură a Consiliului este conformă cu acordul la care s-a ajuns în cadrul negocierilor interinstituționale, raportoarea recomandă aprobarea sa fără modificări.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Regulamentul privind dispozitivele medicale și de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009

Referințe

10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD)

Data primei lecturi a PE - numărul P

2.4.2014 T7-0266/2014

Propunerea Comisiei

COM(2012)0542 - C7-0318/2012

Data anunțului în plen al primirii poziției în primă lectură a Consiliului

16.3.2017

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ENVI

16.3.2017

 

 

 

Raportori

Data numirii

Glenis Willmott

16.10.2012

 

 

 

Examinare în comisie

20.3.2017

 

 

 

Data adoptării

21.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

54

3

1

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Nikolay Barekov, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Gesine Meissner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jan Keller, Arne Lietz

Data depunerii

23.3.2017


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Nikolay Barekov, Ian Duncan, Julie Girling, Urszula Krupa

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

3

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn

1

0

PPE

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Legendă:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică