Procedura : 2016/0384(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0070/2017

Teksty złożone :

A8-0070/2017

Debaty :

PV 12/06/2017 - 15
CRE 12/06/2017 - 15

Głosowanie :

PV 13/06/2017 - 5.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0250

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 661kWORD 74k
23.3.2017
PE 601.005v01-00 A8-0070/2017

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do szczególnych środków w celu zapewnienia dodatkowej pomocy państwom członkowskim dotkniętym klęskami żywiołowymi

(COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD))

Komisja Rozwoju Regionalnego

Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 2 Regulaminu)

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do szczególnych środków w celu zapewnienia dodatkowej pomocy państwom członkowskim dotkniętym klęskami żywiołowymi

(COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0778),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 177 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0489/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 22 lutego 2017 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając art. 59 i art. 50 ust. 2 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A8-0070/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013

Artykuł 120 – ustęp 8 – akapit 1a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Środki przyznane na działania, o których mowa w akapicie pierwszym, nie przekraczają 5% całkowitej puli środków z EFRR przyznanych w danym państwie członkowskim w okresie programowania 2014–2020.

(1)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE

Niedawna seria trzęsień ziemi we Włoszech miała tragiczne skutki w dotkniętych regionach. Konieczna jest odbudowa na dużą skalę, aby pomóc miejscowej ludności żyć w godnych warunkach i zachować dziedzictwo kulturowe. Poza pierwotną pomocą z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) można przewidzieć dodatkowe kwoty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przeznaczone dla państw członkowskich w celu wsparcia odbudowy regionów dotkniętych poważnymi klęskami żywiołowymi.

Aby zapewnić taką dodatkową pomoc państwom członkowskim dotkniętym poważnymi klęskami żywiołowymi, należy dostosować całe ramy prawne ustanowione dla europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI). W bardziej konkretnym ujęciu Komisja proponuje, by zmienić art. 120 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów

(1) i wprowadzić oddzielną oś priorytetową dla projektów odbudowy wspieranych przez EFRR w ramach programu operacyjnego. Uwzględniając ogromną skalę, jaką mogą mieć klęski żywiołowe, dla projektów wspieranych z EFRR zaproponowano stopę współfinansowania w wysokości do 100 %. Działania wybrane przez instytucje zarządzające będą finansowane w ramach osi priorytetowej pod warunkiem że są związane z odbudową w następstwie poważnej klęski żywiołowej, zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2012/2002 ustanawiającym Fundusz Solidarności Unii Europejskiej.

Komisja proponuje również, aby nowy środek miał zastosowanie z mocą wsteczną, uznając datę wystąpienia klęski za datę rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków.

W praktyce wniosek Komisji powinien uzupełniać wsparcie oferowane już z FSUE, zgodnie z definicją zawartą we wspomnianym rozporządzeniu.(2) Wniosek Komisji uznaje się za neutralny z perspektywy budżetu; mieści się on w granicach ogólnego przydziału środków na lata 2014-2020. W wyniku zwiększonej do 100 % stopy współfinansowania dojdzie do częściowej koncentracji płatności na początku, po której nastąpi obniżenie płatności na późniejszym etapie, gdyż ogólna koperta finansowa pozostaje niezmieniona.

Stanowisko sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji jako konkretne rozwiązanie neutralne pod względem budżetowym. Uważa ona, że polityka spójności musi być dostosowana do nowych wyzwań i powinna umożliwiać szybką reakcję na rzecz wszystkich państw członkowskich, których regiony zostaną dotknięte poważną klęską żywiołową.

Należy ustanowić prostą, szybką i skuteczną procedurę dla tych szczególnych przypadków, aby wykorzystywać wsparcie z EFRR w sposób przejrzysty i rozliczalny.

W następstwie szeregu rozmów z posłami należącymi do komisji REGI sprawozdawczyni zaleca, by komisja i Parlament przyjęły na etapie posiedzenia plenarnego wniosek Komisji wraz z kilkoma poprawkami zawartymi w niniejszym sprawozdaniu. Poprawki te zyskały szerokie poparcie w komisji, a zatem zgoda Parlamentu na posiedzeniu plenarnym jest konieczna, aby można było rozpocząć negocjacje z Radą.

(1)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Szczególne środki w celu zapewnienia dodatkowej pomocy państwom członkowskim dotkniętym klęskami żywiołowymi

Odsyłacze

COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)

Data przedstawienia w PE

30.11.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

15.12.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

15.12.2016

ENVI

15.12.2016

AGRI

15.12.2016

 

Opinie niewydane

       Data wydania decyzji

BUDG

12.1.2017

ENVI

31.1.2017

AGRI

12.12.2016

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Iskra Mihaylova

16.2.2017

 

 

 

Procedura uproszczona – data decyzji

16.2.2017

Data przyjęcia

17.3.2017

 

 

 

Data złożenia

23.3.2017

Informacja prawna