Процедура : 2016/0052(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0072/2017

Внесени текстове :

A8-0072/2017

Разисквания :

PV 17/05/2017 - 22
CRE 17/05/2017 - 22

Гласувания :

PV 18/05/2017 - 11.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0221

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 683kWORD 57k
24.3.2017
PE 584.163v02-00 A8-0072/2017

относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз, Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г., Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2014—2021 г., Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия и Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия

(06679/2016 – C8-0175/2016 – 2016/0052(NLE))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Давид Борели

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз, Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г., Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2014—2021 г., Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия и Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия

(06679/2016 – C8 0175/2016 – 2016/0052(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (06679/2016),

–  като взе предвид проекта за Споразумение между Европейския съюз, Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г. (06956/16),

–  като взе предвид Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2014—2021 г. (06957/16),

–  като взе предвид Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия (06960/16),

–  като взе предвид Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия (06959/16),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 217 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на ЕС (C8-0175/2016),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8-0072/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразуменията и протоколите;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Споразумението за Европейското икономическо пространство (наричано по-нататък „Споразумението за ЕИП“) позволява на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн („членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ“) да участват пълноценно в единния пазар.

ЕИП излиза извън традиционните споразумения за свободна търговия, като разширява пълните права и задължения на вътрешния пазар на ЕС към членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ. ЕИП включва четирите свободи на вътрешния пазар (свободно движение на хора, стоки, услуги и капитал) и свързаните с тях политики (конкуренция, транспорт, енергетика и икономическо и парично сътрудничество). Споразумението включва хоризонтални политики, които са тясно свързани с четирите свободи: социални политики (включително здравословни и безопасни условия на труд, трудово право и равно третиране на мъжете и жените); политики за защитата на потребителите, околната среда, статистиката и дружеството право, както и няколко съпътстващи политики, като например политиките, свързани с научните изследвания и технологичното развитие, които не се основават на достиженията на правото на ЕС или правнообвързващи актове, а се прилагат чрез дейности за сътрудничество.

Наред с това от влизането в сила на Споразумението за ЕИП през 1004 г. и въз основа на член 115 от него тези три държави допринасят също така за облекчаването на икономическите и социални различия в ЕИП. Освен това Норвегия направи принос чрез отделен норвежки финансов механизъм. Срокът на действие на последните финансови механизми изтече на 30 април 2014 г.

С оглед на продължаващата необходимост от намаляване на икономическите и социалните различия в рамките на Европейското икономическо пространство бяха започнати преговори с Исландия, Лихтенщайн и Норвегия относно споразумение за бъдещите финансови вноски на членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ, насочени към подобряване на икономическото и социалното сближаване в Европейското икономическо пространство. Успоредно с това, но независимо от преговорите по финансовия механизъм, бе започнат преглед на търговските протоколи за риболова, сключени между ЕС и Исландия и ЕС и Норвегия, въз основа на клаузата за преразглеждане от допълнителните протоколи към споразуменията за свободна търговия с Исландия и Норвегия.

Преговорите доведоха до парафирането на 17 юли 2015 г. на:

•  Споразумението между Европейския съюз, Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г.;

•  Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2014—2021 г.;

•  Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия; както и

•  Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия.

Споразумението за финансов механизъм на ЕИП и Споразумението с Норвегия съвместно ще предоставят финансов принос на членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ за икономическото и социалното сближаване в ЕИП в размер на 2,8 милиарда EUR за периода 2014—2021 г. Чрез тях ще се отпуснат също известни финансови ресурси за справяне с младежката безработица. Този резултат означава цялостно увеличаване на финансовото участие в размер на 11,3% в сравнение с периода 2009—2014 г.

Прегледът на търговските протоколи за риболова, сключени между ЕС и Исландия и ЕС и Норвегия, доведе до предоставянето на нови отстъпки на двете държави за периода 2014—2021 г. Тези отстъпки по същество представляват подновяване на съществуващите отстъпки за периода 2009—2014 г., както и леко увеличение на отстъпките за някои тарифни позиции и/или подновяване на предходните отстъпки за други тарифни позиции. Норвегия ще поднови договореността за транзита на риба за период от седем години, считано от датата, на която новите отстъпки започнат да се прилагат временно.

В съответствие с член 218, параграф 6 от ДФЕС одобрението на Европейския парламент е необходимо, за да може Съветът да приеме решение за сключване на съответните споразумения и допълнителни протоколи.

Докладчикът счита, че продължава да съществува необходимост от намаляване на икономическите и социалните различия в рамките на Европейското икономическо пространство. Поради това следва да бъдат създадени нов механизъм за финансов принос на държавите от ЕАСТ, участващи е в ЕИП, и нов финансов механизъм на Норвегия.

Финансовият механизъм на ЕИП (2014—2021 г.) и норвежките безвъзмездни средства (2014—2021 г.), които заедно възлизат на 2,8 милиарда евро, ще допринесат за постигането на общите цели на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

В светлината на гореизложеното, докладчикът препоръчва Парламентът да даде своето одобрение за сключването на споразуменията и допълнителните протоколи.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Сключване на Споразумението между Европейския съюз, Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г., Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2014—2021 г., Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия и Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия

Позовавания

06679/2016 – C8-0175/2016 – COM(2016)00862016/0052(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

11.5.2016

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

INTA

25.5.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

REGI

25.5.2016

 

 

 

Неизказани становища

Дата на решението

REGI

17.3.2016

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

David Borrelli

15.3.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

30.6.2016

28.2.2017

 

 

Дата на приемане

21.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

2

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Philippe Loiseau, Jordi Solé

Дата на внасяне

24.3.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

32

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu, Tremosa i Balcells Ramon, de Sarnez Marielle

ECR

Campbell Bannerman David, Starbatty Joachim, Zahradil Jan

EFDD

(The Earl of) Dartmouth William, Beghin Tiziana, Borrelli David

ENF

Loiseau Philippe

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Mănescu Ramona Nicole, Proust Franck, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Reding Viviane, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Rodríguez-Piñero Fernández Inmaculada, Schuster Joachim

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Solé Jordi

2

GUE/NGL

Kouloglou Stelios, Mineur Anne-Marie

4

0

ENF

Obermayr Franz, Salvini Matteo

PPE

Pabriks Artis, Wałęsa Jarosław

ПОПРАВКА НА ВОТ И НАМЕРЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ

Loiseau Philippe

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация