Procedure : 2016/0052(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0072/2017

Indgivne tekster :

A8-0072/2017

Forhandlinger :

PV 17/05/2017 - 22
CRE 17/05/2017 - 22

Afstemninger :

PV 18/05/2017 - 11.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0221

HENSTILLING     ***
PDF 377kWORD 55k
24.3.2017
PE 584.163v02-00 A8-0072/2017

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og Kongeriget Norge om en EØS-finansieringsmekanisme (2014-2021), aftalen mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme (2014-2021), tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge og tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Island

(06679/2016 – C8-0175/2016 – 2016/0052(NLE))

Udvalget om International Handel

Ordfører: David Borrelli

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og Kongeriget Norge om en EØS-finansieringsmekanisme (2014-2021), aftalen mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme (2014-2021), tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge og tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Island

(06679/2016 – C8-0175/2016 – 2016/0052(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (06679/2016),

–  der henviser til udkast til aftale mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og Kongeriget Norge om en EØS-finansieringsmekanisme (2014-2021) (06956/16),

–  der henviser til udkast til aftale mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme 2014-2021 (06957/16),

–  der henviser til udkast til tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge (06960/16),

–  der henviser til udkast til tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Island (06959/16),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 217 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nummer v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0175/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A8-0072/2017),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Kongeriget Norges, Republikken Islands og Fyrstendømmet Liechtensteins regeringer og parlamenter.


BEGRUNDELSE

Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS-aftalen") giver Norge, Island og Liechtenstein ("EØS/EFTA-staterne") mulighed for at deltage fuldt ud i det indre marked.

EØS er mere vidtrækkende end de traditionelle frihandelsaftaler ved at de fulde rettigheder og forpligtelser vedrørende EU's indre marked udvides til at omfatte EØS/EFTA-staterne. EØS omfatter det indre markeds fire friheder (fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital) og relaterede politikker (konkurrence, transport, energi og økonomisk og monetært samarbejde). Aftalen omfatter horisontale politikker, der udelukkende vedrører de fire friheder, nemlig socialpolitik (herunder sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, arbejdsret og ligebehandling af mænd og kvinder), politikker om forbrugerbeskyttelse, miljø, statistikker og selskabsret samt en række ledsagepolitikker, bl.a. vedrørende forskning og teknologisk udvikling, som ikke er baseret på EU-retten eller juridisk bindende retsakter, men implementeres gennem samarbejdsaktiviteter.

I denne forbindelse har disse tre lande, siden EØS-aftalen trådte i kraft i 1994 og på grundlag af aftalens artikel 115, også bidraget til at mindske de økonomiske og sociale uligheder i EØS. Desuden har Norge bidraget hertil gennem en særskilt norsk finansieringsmekanisme. De seneste finansieringsmekanismer udløb den 30. april 2014.

I lyset af at der fortsat er behov for at mindske de økonomiske og sociale uligheder inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, blev der ført forhandlinger med Island, Liechtenstein og Norge om en aftale om EØS/EFTA-staternes fremtidige finansielle bidrag til fremme af den økonomiske og sociale samhørighed i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Parallelt med forhandlingerne om den finansielle mekanisme, men uafhængigt af dem, blev der iværksat en gennemgang af protokollerne om handel med fisk og fiskevarer mellem EU og Island og mellem EU og Norge på grundlag af revisionsklausulen i tillægsprotokollerne til frihandelsaftalerne med Norge og Island.

Forhandlingerne resulterede i paraferingen den 17. juli 2015 af:

•  aftalen mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og Kongeriget Norge om en EØS-finansieringsmekanisme (2014-2021)

•  aftalen mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme (2014-2021)

•  tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge og

•  tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Island.

Aftalen om EØS-finansieringsmekanismen og aftalen med Norge vil tilsammen betyde et finansielt bidrag fra EØS-/EFTA-staterne til den økonomiske og sociale samhørighed i EØS på 2,8 mia. EUR for perioden 2014-2021. Staterne vil også afsætte visse finansielle ressourcer til at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden. Resultatet indebærer en stigning i det finansielle bidrag med 11,3 % sammenlignet med perioden 2009-2014.

Gennemgangen af protokollerne om handel med fisk og fiskevarer mellem EU og Island og mellem EU og Norge medførte, at begge lande blev indrømmet nye koncessioner for 2014-2021. Disse koncessioner udgør i alt væsentligt en fornyelse af koncessionerne for 2009-2014 med en beskeden stigning i koncessionerne for nogle toldpositioner og/eller en fornyelse af de foregående koncessioner for andre toldpositioner. Norge vil forny transitordningen for fisk for en periode på syv år fra den dato, hvorfra de nye koncessioner anvendes midlertidigt.

I overensstemmelse med artikel 218, stk. 6, i TEUF, er Parlamentets godkendelse nødvendig, før Rådet kan vedtage en afgørelse om indgåelse af de pågældende aftaler og protokoller.

Ordføreren er af den opfattelse, at det stadig er nødvendigt at mindske de økonomiske og sociale uligheder inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Der bør derfor oprettes en ny mekanisme for finansielle bidrag fra EØS/EFTA-staterne og en ny norsk finansieringsmekanisme.

EØS-finansieringsmekanismen for 2014-2021 og Norges tilskud, som sammen beløber sig til 2,8 mia. EUR, vil bidrage betydeligt til at nå Europa 2020-strategiens overordnede mål om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

I lyset af ovenstående anbefaler ordføreren, at Parlamentet godkender indgåelsen af aftalerne og tillægsprotokollerne.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og Kongeriget Norge om en EØS-finansieringsmekanisme (2014-2021), aftalen mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme (2014-2021), tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge og tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Island

Referencer

06679/2016 – C8-0175/2016 – COM(2016)00862016/0052(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

11.5.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for vedtagelse

INTA

25.5.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for vedtagelse

REGI

25.5.2016

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

REGI

17.3.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

David Borrelli

15.3.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

30.6.2016

28.2.2017

 

 

Dato for vedtagelse

21.3.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

32

2

4

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Philippe Loiseau, Jordi Solé

Dato for indgivelse

24.3.2017


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

32

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu, Tremosa i Balcells Ramon, de Sarnez Marielle

ECR

Campbell Bannerman David, Starbatty Joachim, Zahradil Jan

EFDD

(The Earl of) Dartmouth William, Beghin Tiziana, Borrelli David

ENF

Loiseau Philippe

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Mănescu Ramona Nicole, Proust Franck, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Reding Viviane, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Rodríguez-Piñero Fernández Inmaculada, Schuster Joachim

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Solé Jordi

2

GUE/NGL

Kouloglou Stelios, Mineur Anne-Marie

4

0

ENF

Obermayr Franz, Salvini Matteo

PPE

Pabriks Artis, Wałęsa Jarosław

STEMMERETTELSER OG -INTENTIONER

Loiseau Philippe

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller:

Juridisk meddelelse