Διαδικασία : 2016/0052(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0072/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0072/2017

Συζήτηση :

PV 17/05/2017 - 22
CRE 17/05/2017 - 22

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2017 - 11.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0221

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 674kWORD 56k
24.3.2017
PE 584.163v02-00 A8-0072/2017

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μηχανισμού του ΕΟΧ 2014-2021, της συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση νορβηγικού χρηματοδοτικού μηχανισμού για την περίοδο 2014-2021, του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας και του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ισλανδίας

(06679/2016 – C8-0175/2016 – 2016/0052(NLE))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: David Borrelli

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μηχανισμού του ΕΟΧ 2014-2021, της συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση νορβηγικού χρηματοδοτικού μηχανισμού για την περίοδο 2014-2021, του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας και του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ισλανδίας

(06679/2016 – C8 0175/2016 – 2016/0052(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06679/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μηχανισμού του ΕΟΧ 2014-2021 (06956/16),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση νορβηγικού χρηματοδοτικού μηχανισμού για την περίοδο 2014-2021 (06957/16),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας (06960/16),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ισλανδίας (06959/16),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 217 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0175/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (Α8-0072/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη των συμφωνιών και των πρωτοκόλλων·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (εφεξής «η συμφωνία για τον ΕΟΧ») επιτρέπει στη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν («κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ») να συμμετέχουν πλήρως στην ενιαία αγορά.

Ο ΕΟΧ υπερβαίνει τις κλασικές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με την επέκταση των πλήρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ στα κράτη ΕΖΕΣ του ΕΟΧ. Ο ΕΟΧ ενσωματώνει τις τέσσερις ελευθερίες της ενιαίας αγοράς (ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων) και τις σχετιζόμενες με αυτές πολιτικές (ανταγωνισμού, μεταφορών, ενέργειας και οικονομικής και νομισματικής συνεργασίας). Η συμφωνία περιλαμβάνει οριζόντιες πολιτικές που σχετίζονται αποκλειστικά με τις τέσσερις ελευθερίες: κοινωνικές πολιτικές (περιλαμβάνονται η υγεία και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας, το εργασιακό δίκαιο και η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών), πολιτικές για την προστασία των καταναλωτών, το περιβάλλον, τις στατιστικές και το εταιρικό δίκαιο, καθώς και ορισμένες συνοδευτικές πολιτικές, όπως αυτές που σχετίζονται με την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, οι οποίες δεν βασίζονται στο ενωσιακό κεκτημένο ή σε νομικά δεσμευτικές πράξεις, αλλά εφαρμόζονται μέσω δραστηριοτήτων συνεργασίας.

Σε συνδυασμό με αυτό, από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας ΕΟΧ το 1994, και σύμφωνα με το άρθρο 115, οι τρεις αυτές χώρες έχουν επίσης συμβάλει στην άμβλυνση οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στον ΕΟΧ. Επιπλέον, η Νορβηγία συνέβαλε μέσω αυτοτελούς νορβηγικού χρηματοδοτικού μηχανισμού. Ο πλέον πρόσφατος χρηματοδοτικός μηχανισμός έληξε στις 30 Απριλίου 2014.

Με δεδομένο τη συνεχιζόμενη ανάγκη άμβλυνσης των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, διεξήχθησαν διαπραγματεύσεις με την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία σχετικά με μια συμφωνία για τις μελλοντικές χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών ΕΖΕΣ του ΕΟΧ με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Παράλληλα, αλλά ανεξάρτητα από τις διαπραγματεύσεις για τον χρηματοδοτικό μηχανισμό, άρχισε η επανεξέταση των πρωτοκόλλων για το εμπόριο αλιευτικών προϊόντων ΕΕ-Ισλανδίας και ΕΕ-Νορβηγίας βάσει της ρήτρας αναθεώρησης των πρόσθετων πρωτοκόλλων στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με την Ισλανδία και τη Νορβηγία.

Οι συμφωνίες οδήγησαν στη μονογράφηση, στις 17 Ιουλίου 2015:

•  της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μηχανισμού του ΕΟΧ 2014-2021·

•  της συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση νορβηγικού χρηματοδοτικού μηχανισμού για την περίοδο 2014-2021·

•  του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας· και

•  του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ισλανδίας.

Η συμφωνία για χρηματοδοτικό μηχανισμό του ΕΟΧ και η συμφωνία με τη Νορβηγία θα προβλέπουν από κοινού χρηματοδοτική συνεισφορά των κρατών ΕΖΕΣ του ΕΟΧ για την οικονομική και κοινωνική συνοχή εντός του ΕΟΧ, ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-2021. Θα χορηγηθεί επίσης ένα ορισμένο ποσό χρηματοδοτικών πόρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Το αποτέλεσμα αυτό αντικατοπτρίζει συνολική αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς κατά 11,3% σε σύγκριση με την περίοδο 2009-2014.

Η επανεξέταση των πρωτοκόλλων για το εμπόριο αλιευτικών προϊόντων ΕΕ-Ισλανδίας και ΕΕ-Νορβηγίας οδήγησε σε νέες παραχωρήσεις που χορηγήθηκαν στις δύο χώρες για την περίοδο 2014-2021. Οι παραχωρήσεις αυτές συνιστούν ουσιαστικά ανανέωση των παραχωρήσεων που ίσχυαν για την περίοδο 2009-2014, με μια μέτρια αύξηση των παραχωρήσεων για ορισμένες δασμολογικές κλάσεις και ανανέωση των προηγούμενων παραχωρήσεων για άλλες δασμολογικές κλάσεις. Η Νορβηγία θα ανανεώσει την ισχύ του καθεστώτος διαμετακόμισης προϊόντων αλιείας για μια περίοδο επτά ετών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία κατά την οποία οι νέες παραχωρήσεις θα τεθούν σε προσωρινή εφαρμογή.

Σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ, απαιτείται η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου το Συμβούλιο να εκδώσει απόφαση για τη σύναψη των συμφωνιών και των συμπληρωματικών πρωτοκόλλων τους.

Ο εισηγητής εκτιμά ότι η μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου εξακολουθεί να είναι αναγκαία. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμη η θέσπιση νέου μηχανισμού για τις χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών ΕΖΕΣ του ΕΟΧ, καθώς και νέου νορβηγικού χρηματοδοτικού μηχανισμού.

Ο χρηματοδοτικός μηχανισμός του ΕΟΧ για την περίοδο 2014-2021 και οι επιχορηγήσεις της Νορβηγίας, συνολικού ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα έχουν σημαντική συμβολή στην επίτευξη των συνολικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, ο εισηγητής συνιστά στο Κοινοβούλιο να παράσχει την έγκρισή του για τη σύναψη των συμφωνιών και των συμπληρωματικών πρωτοκόλλων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μηχανισμού του ΕΟΧ 2014-2021, της συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση νορβηγικού χρηματοδοτικού μηχανισμού για την περίοδο 2014-2021, του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας και του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ισλανδίας

Έγγραφα αναφοράς

06679/2016 – C8-0175/2016 – COM(2016)00862016/0052(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

11.5.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

25.5.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

25.5.2016

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

REGI

17.3.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

David Borrelli

15.3.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

30.6.2016

28.2.2017

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

2

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa, Στέλιος Κούλογλου

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Philippe Loiseau, Jordi Solé

Ημερομηνία κατάθεσης

24.3.2017

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

32

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu, Tremosa i Balcells Ramon, de Sarnez Marielle

ECR

Campbell Bannerman David, Starbatty Joachim, Zahradil Jan

EFDD

(The Earl of) Dartmouth William, Beghin Tiziana, Borrelli David

ENF

Loiseau Philippe

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Mănescu Ramona Nicole, Proust Franck, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Reding Viviane, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Rodríguez-Piñero Fernández Inmaculada, Schuster Joachim

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Solé Jordi

2

GUE/NGL

Στέλιος Κούλογλου, Mineur Anne-Marie

4

0

ENF

Obermayr Franz, Salvini Matteo

PPE

Pabriks Artis, Wałęsa Jarosław

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΨΗΦΟΥ

Loiseau Philippe

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου