Menettely : 2016/0052(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0072/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0072/2017

Keskustelut :

PV 17/05/2017 - 22
CRE 17/05/2017 - 22

Äänestykset :

PV 18/05/2017 - 11.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0221

SUOSITUS     ***
PDF 370kWORD 55k
24.3.2017
PE 584.163v02-00 A8-0072/2017

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014–2021 koskevasta ETA:n rahoitusjärjestelmästä tehdyn sopimuksen, Norjan kuningaskunnan ja Euroopan unionin välisen, vuosia 2014–2021 koskevasta Norjan rahoitusjärjestelmästä tehdyn sopimuksen, Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävän lisäpöytäkirjan sekä Euroopan talousyhteisön ja Islannin väliseen sopimukseen liitettävän lisäpöytäkirjan tekemisestä

(06679/2016 – C8-0175/2016 – 2016/0052(NLE))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: David Borrelli

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014–2021 koskevasta ETA:n rahoitusjärjestelmästä tehdyn sopimuksen, Norjan kuningaskunnan ja Euroopan unionin välisen, vuosia 2014–2021 koskevasta Norjan rahoitusjärjestelmästä tehdyn sopimuksen, Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävän lisäpöytäkirjan sekä Euroopan talousyhteisön ja Islannin väliseen sopimukseen liitettävän lisäpöytäkirjan tekemisestä

(06679/2016 – C8-0175/2016 – 2016/0052(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (06679/2016),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan väliseksi sopimukseksi vuosia 2014–2021 koskevasta ETA:n rahoitusjärjestelmästä (06956/16),

–  ottaa huomioon luonnoksen Norjan kuningaskunnan ja Euroopan unionin väliseksi sopimukseksi vuosia 2014–2021 koskevasta Norjan rahoitusjärjestelmästä (06957/16),

–  ottaa huomioon luonnoksen lisäpöytäkirjaksi Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen (06960/16),

–  ottaa huomioon luonnoksen lisäpöytäkirjaksi Euroopan talousyhteisön ja Islannin väliseen sopimukseen (06959/16),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 217 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0175/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A8-0072/2017),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimusten ja pöytäkirjojen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Norjan kuningaskunnan, Islannin tasavallan ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan hallituksille ja parlamenteille.


PERUSTELUT

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, mukaan Norja, Islanti ja Liechtenstein, jäljempänä ’ETA:n EFTA-valtiot’, voivat osallistua täysimääräisesti sisämarkkinoihin.

ETA-sopimuksessa mennään perinteisiä kauppasopimuksia pidemmälle, sillä siinä ulotetaan EU:n sisämarkkinoiden täysimääräiset oikeudet ja velvoitteet koskemaan myös ETA:n EFTA-valtioita. ETA-sopimuksen soveltamisalaan sisältyvät sisämarkkinoiden neljä vapautta (tavaroiden, henkilöiden, palveluiden ja pääoman vapaa liikkuvuus) ja niihin liittyvät politiikanalat (kilpailu, liikenne, energia sekä talous- ja raha-asioita koskeva yhteistyö). Sopimukseen sisältyy myös neljään vapauteen läheisesti liittyviä politiikkoja, kuten sosiaalipolitiikka (muun muassa työterveys ja -turvallisuus, työlainsäädäntö ja miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu), kuluttajansuojaa, ympäristöä, tilastoja ja yhtiöoikeutta koskevat politiikat. Lisäksi se kattaa tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen ja muita vastaavia edellä mainittuja asioita sivuavia politiikkoja, jotka eivät perustu unionin säännöstöön tai oikeudellisesti sitoviin säädöksiin vaan jotka pannaan täytäntöön yhteistyön avulla.

Tässä yhteydessä, ETA-sopimuksen tultua voimaan vuonna 1994, kyseiset kolme maata ovat ETA-sopimuksen 115 artiklan perusteella osallistuneet myös ETA:n taloudellisten ja sosiaalisten erojen kaventamiseen. Lisäksi Norja on osallistunut erillisen rahoitusjärjestelmänsä kautta. Uusimpien rahoitusjärjestelmien voimassaolo päättyi 30. huhtikuuta 2014.

Koska on edelleen tarpeen kaventaa sosiaalisia ja taloudellisia eroja Euroopan talousalueella, Islannin, Liechtensteinin ja Norjan kanssa on käyty neuvotteluja niitä rahoitusosuuksia koskevasta sopimuksesta, jotka ETA:n EFTA-valtiot suorittavat tulevaisuudessa Euroopan talousalueen taloudellisen ja sosiaalisen koheesion parantamiseksi. Samanaikaisesti, mutta erillään rahoitusjärjestelmästä käytävistä neuvotteluista, aloitettiin EU:n ja Islannin sekä EU:n ja Norjan välisten kalakauppaa koskevien pöytäkirjojen tarkistus Norjan ja Islannin vapaakauppasopimusten lisäpöytäkirjoihin sisältyvän tarkistuslausekkeen perusteella.

Neuvottelut johtivat 17. heinäkuuta 2015 seuraavien asiakirjojen parafointiin:

•  Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välinen sopimus vuosia 2014–2021 koskevasta ETA:n rahoitusjärjestelmästä

•  Norjan kuningaskunnan ja Euroopan unionin välinen sopimus vuosia 2014–2021 koskevasta Norjan rahoitusjärjestelmästä

•  lisäpöytäkirja Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen ja

•  lisäpöytäkirja Euroopan talousyhteisön ja Islannin väliseen sopimukseen.

ETA:n rahoitusjärjestelmää koskevassa sopimuksessa ja Norjan sopimuksessa määrätään yhdessä ETA:n taloudellisen ja sosiaalisen koheesion edistämiseen suunnattavasta ETA:n EFTA-valtioiden rahoitusosuudesta, joka on 2,8 miljardia euroa vuosina 2014–2021. Ne aikovat myös kohdistaa tietyn määrän varoja nuorisotyöttömyyden torjumiseen. Tämä tulos merkitsee rahoitusosuuden yleistä kasvua 11,3 prosentilla vuosiin 2009–2014 verrattuna.

EU:n ja Islannin sekä EU:n ja Norjan kalakauppaa koskevien pöytäkirjojen tarkistuksen seurauksena molemmille maille myönnettiin uusia myönnytyksiä ajalle 2014–2021. Näitä myönnytyksiä ovat pääasiassa uusitut vuosina 2009–2014 voimassa olleet myönnytykset, ja eräitä tullinimikkeitä koskevia myönnytyksiä on hieman lisätty ja/tai aiempien muita tullinimikkeitä koskevien myönnytysten voimassaoloa on jatkettu. Norja ottaa uudelleen käyttöön kalojen ja kalastustuotteiden kauttakulkua koskevan järjestelyn seitsemäksi vuodeksi siitä päivästä lähtien, jona uusien myönnytysten väliaikainen soveltaminen alkaa.

SEUT-sopimuksen 218 artiklan 6 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin on annettava hyväksyntänsä ennen kuin neuvosto voi antaa päätöksen kyseisten sopimusten ja lisäpöytäkirjojen tekemisestä.

Esittelijän mielestä on edelleen tarpeen kaventaa sosiaalisia ja taloudellisia eroja Euroopan talousalueella. Siksi olisi perustettava uusi ETA:n EFTA-valtioiden myöntämää rahoitusta koskeva järjestelmä sekä uusi Norjan rahoitusjärjestelmä.

ETA:n rahoitusjärjestelmällä (2014–2021) ja Norjan myöntämillä avustuksilla, jotka ovat yhteensä 2,8 miljardia euroa, edistetään merkittävästi älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteiden saavuttamista.

Edellä olevat seikat huomioon ottaen esittelijä suosittelee, että parlamentti antaa hyväksyntänsä sopimusten ja lisäpöytäkirjojen tekemiselle.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

EU:n sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää vuosina 2014–2021 koskevan sopimuksen, Norjan kuningaskunnan ja Euroopan unionin välisen, Norjan rahoitusjärjestelmää vuosina 2014–2021 koskevan sopimuksen, Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävän lisäpöytäkirjan ja Euroopan talousyhteisön ja Islannin väliseen sopimukseen liitettävän lisäpöytäkirjan tekeminen

Viiteasiakirjat

06679/2016 – C8-0175/2016 – COM(2016)00862016/0052(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

11.5.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

25.5.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

25.5.2016

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

REGI

17.3.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

David Borrelli

15.3.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

30.6.2016

28.2.2017

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.3.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

32

2

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Philippe Loiseau, Jordi Solé

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

24.3.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

32

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu, Tremosa i Balcells Ramon, de Sarnez Marielle

ECR

Campbell Bannerman David, Starbatty Joachim, Zahradil Jan

EFDD

(The Earl of) Dartmouth William, Beghin Tiziana, Borrelli David

ENF

Loiseau Philippe

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Mănescu Ramona Nicole, Proust Franck, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Reding Viviane, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Rodríguez-Piñero Fernández Inmaculada, Schuster Joachim

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Solé Jordi

2

GUE/NGL

Kouloglou Stelios, Mineur Anne-Marie

4

0

ENF

Obermayr Franz, Salvini Matteo

PPE

Pabriks Artis, Wałęsa Jarosław

ÄÄNESTYSKÄYTTÄYTYMISTÄ JA ÄÄNESTYSAIKEITA KOSKEVAT ILMOITUKSET

Loiseau Philippe

Merkkien selitys

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää:

Oikeudellinen huomautus