Procedura : 2016/0052(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0072/2017

Teksty złożone :

A8-0072/2017

Debaty :

PV 17/05/2017 - 22
CRE 17/05/2017 - 22

Głosowanie :

PV 18/05/2017 - 11.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0221

ZALECENIE     ***
PDF 597kWORD 56k
24.3.2017
PE 584.163v02-00 A8-0072/2017

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014–2021, Umowy między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021, Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii oraz Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią

(06679/2016 – C8-0175/2016 – 2016/0052(NLE))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawca: David Borrelli

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014–2021, Umowy między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021, Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii oraz Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią

(06679/2016 – C8 0175/2016 – 2016/0052(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (06679/2016),

–  uwzględniając projekt Umowy między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021 (06956/16),

–  uwzględniając projekt Umowy pomiędzy Królestwem Norwegii a Wspólnotą Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na okres 2014-2021 (06957/16),

–  uwzględniając projekt Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii (06960/16),

–  uwzględniając projekt Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią (06959/16),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 217 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0175/2016),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4, a także art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0072/2017),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umów i protokołów;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Królestwa Norwegii, Republiki Islandii i Księstwa Liechtensteinu.


UZASADNIENIE

Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”) pozwala Norwegii, Islandii i Liechtensteinowi („państwom EOG-EFTA”) na pełne uczestnictwo w jednolitym rynku.

Porozumienie EOG wykracza poza postanowienia tradycyjnych umów o wolnym handlu, ponieważ rozszerza wszystkie prawa i obowiązki jednolitego rynku UE na państwa EOG-EFTA. EOG obejmuje cztery swobody jednolitego rynku (swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału) oraz związane z nimi obszary polityki (konkurencyjność, transport, energia i współpraca gospodarcza i walutowa). Umowa ta obejmuje horyzontalne strategie polityczne, ściśle związane z czterema swobodami: politykę społeczną (w tym bezpieczeństwo i higienę pracy, prawo pracy oraz równe traktowanie kobiet i mężczyzn); politykę dotyczącą ochrony konsumenta, środowiska, statystyk i prawa spółek, a także szereg pobocznych strategii politycznych, takich jak te związane z badaniami i rozwojem technologicznym, które nie są oparte na dorobku prawnym UE ani prawnie wiążących aktach, lecz są wdrażane w ramach współpracy.

W związku z powyższym od chwili wejścia w życie Porozumienia EOG w 1994 r. i na podstawie jego art. 115, wspomniane trzy państwa również przyczyniały się do zmniejszania zróżnicowania gospodarczego i społecznego w EOG. Ponadto Norwegia wniosła swój wkład w postaci oddzielnego Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Ostatnie mechanizmy finansowe wygasły w dniu 30 kwietnia 2014 r.

W związku z utrzymującą się potrzebą zmniejszania zróżnicowania gospodarczego i społecznego w Europejskim Obszarze Gospodarczym, zostały przeprowadzone negocjacje z Islandią, Liechtensteinem i Norwegią dotyczące umowy w sprawie przyszłych wkładów finansowych, jakich państwa EOG-EFTA dokonają na rzecz poprawy spójności gospodarczej i społecznej w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jednocześnie, lecz niezależnie od negocjacji w sprawie mechanizmu finansowego, rozpoczęto przegląd protokołów w sprawie handlu rybami zawartych przez UE i Islandię oraz UE i Norwegię na podstawie klauzuli przeglądowej protokołów dodatkowych do umów o wolnym handlu zawartych z Norwegią i Islandią.

Negocjacje zakończyły się dnia 17 lipca 2015 r. parafowaniem:

•  Umowy między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014–2021;

•  Umowy między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021;

•  Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii; oraz

•  Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią.

Umowa w sprawie mechanizmu finansowego EOG oraz Umowa z Norwegią wspólnie zapewniają wkład finansowy państw EOG-EFTA na rzecz poprawy spójności gospodarczej i społecznej w EOG na lata 2014–2021, który wynosi 2,8 mld EUR. Państwa te przeznaczą także określoną część środków finansowych na zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży. Wynik ten oznacza ogólny wzrost wkładu finansowego o 11,3 % w porównaniu z okresem 2009–2014.

Przegląd protokołów w sprawie handlu rybami zawartych przez UE i Islandię oraz UE i Norwegię doprowadził do udzielenia obydwu państwom nowych koncesji na lata 2014–2021. Koncesje te stanowią zasadniczo odnowienie koncesji, które obowiązywały w latach 2009–2014 oraz nieznaczne zwiększenie koncesji dla niektórych pozycji taryfowych i przedłużenie poprzednich koncesji dla innych pozycji taryfowych. Norwegia odnowi umowę w sprawie tranzytu ryb na okres siedmiu lat, począwszy od daty tymczasowego stosowania nowych koncesji.

Zgodnie z art. 218 ust. 6 TFUE, aby Rada mogła przyjąć decyzję o zawarciu wyżej wspomnianych umów i protokołów dodatkowych, konieczna jest zgoda Parlamentu Europejskiego.

Zdaniem sprawozdawcy istnieje potrzeba zmniejszenia zróżnicowania gospodarczego i społecznego w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Należy zatem ustanowić nowy mechanizm wnoszenia wkładów finansowych przez państwa EOG-EFTA oraz nowy Norweski Mechanizm Finansowy.

Mechanizm finansowy EOG na lata 2014–2021 i dotacje z Norwegii, które łącznie osiągną kwotę 2,8 mld EUR, przyczynią się w istotny sposób do osiągnięcia ogólnych celów strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

W związku z powyższym sprawozdawca zaleca, by Parlament wydał zgodę na zawarcie umów i dodatkowego protokołu.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zawarcie Umowy między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021, Umowy między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii oraz Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią

Odsyłacze

06679/2016 – C8-0175/2016 – COM(2016)00862016/0052(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

11.5.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

25.5.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

25.5.2016

 

 

 

Opinie niewydane

       Data decyzji

REGI

17.3.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

David Borrelli

15.3.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

30.6.2016

28.2.2017

 

 

Data przyjęcia

21.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

32

2

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Philippe Loiseau, Jordi Solé

Data złożenia

24.3.2017

GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNE

W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

32

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu, Tremosa i Balcells Ramon, de Sarnez Marielle

ECR

Campbell Bannerman David, Starbatty Joachim, Zahradil Jan

EFDD

(The Earl of) Dartmouth William, Beghin Tiziana, Borrelli David

ENF

Loiseau Philippe

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Mănescu Ramona Nicole, Proust Franck, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Reding Viviane, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Rodríguez-Piñero Fernández Inmaculada, Schuster Joachim

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Solé Jordi

2

GUE/NGL

Kouloglou Stelios, Mineur Anne-Marie

4

0

ENF

Obermayr Franz, Salvini Matteo

PPE

Pabriks Artis, Wałęsa Jarosław

KOREKTY WYNIKÓW I SPOSOBÓW GŁOSOWANIA

Loiseau Philippe

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymali się

Informacja prawna