Förfarande : 2016/0052(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0072/2017

Ingivna texter :

A8-0072/2017

Debatter :

PV 17/05/2017 - 22
CRE 17/05/2017 - 22

Omröstningar :

PV 18/05/2017 - 11.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0221

REKOMMENDATION     ***
PDF 373kWORD 55k
24.3.2017
PE 584.163v02-00 A8-0072/2017

om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021, avtalet mellan Konungariket Norge och Europeiska unionen om en norsk finansiell mekanism för perioden 2014–2021, tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge samt tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island

(06679/2016 – C8-0175/2016 – 2016/0052(NLE))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: David Borrelli

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021, avtalet mellan Konungariket Norge och Europeiska unionen om en norsk finansiell mekanism för perioden 2014–2021, tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge samt tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island

(06679/2016 – C8 0175/2016 – 2016/0052(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (06679/2016),

–  med beaktande av förslaget till avtal mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021 (06956/16),

–  med beaktande av förslaget till avtal mellan Konungariket Norge och Europeiska unionen om en norsk finansiell mekanism för perioden 2014-2021 (06957/16),

–  med beaktande av förslaget till tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge (06960/16),

–  med beaktande av förslaget till tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island (06959/16),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 217 samt artikel 218.6 andra stycket led a v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0175/2016),

–  med beaktande av artiklarna 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A8-0072/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalen och protokollen ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Konungariket Norge, Republiken Island och Furstendömet Liechtenstein.


MOTIVERING

Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat avtalet) gör det möjligt för Norge, Island och Liechtenstein (nedan kallade Eftastaterna i EES) att delta fullt ut i den inre marknaden.

EES går längre än de traditionella frihandelsavtalen genom att utvidga rättigheterna och skyldigheterna på EU:s inre marknad till att fullt ut omfatta Eftastaterna i EES. EES införlivar den inre marknadens fyra friheter (fri rörlighet för personer, tjänster, varor och kapital) och därtill anknutna politikområden (konkurrens- och transportfrågor, energi och ekonomiskt och monetärt samarbete). Avtalet innefattar övergripande politikområden som är strikt relaterad till de fyra friheterna, nämligen socialpolitik (inbegripet hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, arbetsrätt och likabehandling av kvinnor och män), konsumentskydds- och miljöpolitik, politik relaterad till statistik och bolagsrätt samt ett antal stödjande åtgärder – såsom åtgärder relaterade till forskning och teknisk utveckling – som inte bygger på EU:s gemensamma regelverk eller rättsligt bindande akter, men som genomförs via åtgärder i samarbete.

Sedan avtalet trädde i kraft 1994 har dessa tre länder i samband med detta också bidragit till att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna inom EES på grundval av artikel 115 i avtalet. Dessutom har Norge bidragit genom en separat norsk finansiell mekanism. Den senaste finansiella mekanismen löpte ut den 30 april 2014.

Mot bakgrund av det fortsatta behovet av att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har förhandlingar hållits med Island, Liechtenstein och Norge om ett avtal om de framtida finansiella bidragen från Eftastaterna i EES för att förbättra den ekonomiska och sociala sammanhållningen i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Parallellt med, men oberoende av, förhandlingarna om den finansiella mekanismen inleddes en översyn av fiskhandelsprotokollen mellan EU och Island respektive EU och Norge på grundval av klausulen om översyn av tilläggsprotokollen till frihandelsavtalen med Norge och Island.

Förhandlingarna ledde till paraferingen den 17 juli 2015 av

•  avtalet mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021,

•  avtalet mellan Konungariket Norge och Europeiska unionen om en norsk finansiell mekanism för perioden 2014–2021,

•  tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge och

•  tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island.

Genom avtalet om den finansiella mekanismen för EES och Norgeavtalet kommer Eftastaterna i EES att sammanlagt tillhandahålla ett finansiellt bidrag till den ekonomiska och sociala sammanhållningen i EES på 2,8 miljarder euro för perioden 2014–2021. Genom dessa avtal kommer också vissa medel att anslås för att ta itu med ungdomsarbetslösheten. Detta resultat innebär en total ökning av det finansiella bidraget på 11,3 procent jämfört med perioden 2009–2014.

Översynen av fiskhandelsprotokollen mellan EU och Island respektive EU och Norge ledde till att båda länderna beviljades nya koncessioner för perioden 2014–2021. Dessa koncessioner utgör i huvudsak en förlängning av de koncessioner som gällde för perioden 2009–2014 med en måttlig ökning i koncessionerna för vissa tullpositioner och/eller en förlängning av de tidigare koncessionerna för andra tullpositioner. Norge kommer att förlänga ordningen för transitering av fisk för en period av sju år räknat från den dag då de nya koncessionerna börjar tillämpas provisoriskt.

I enlighet med artikel 218.6 i EUF-fördraget måste Europaparlamentets ge sitt godkännande för att rådet ska kunna anta ett beslut om ingående av avtalen och tilläggsprotokollen i fråga.

Föredraganden anser att det fortfarande är nödvändigt att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Därför bör en ny mekanism för de ekonomiska bidragen från Eftastaternas i EES och en ny norsk finansiell mekanism inrättas.

Den finansiella mekanismen för EES och bidragen från Norge för 2014–2021, som sammanlagt uppgår till 2,8 miljarder euro, kommer väsentligt att bidra till uppnåendet av de övergripande målen för Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla.

Mot bakgrund av ovanstående, rekommenderar föredraganden att parlamentet godkänner ingåendet av avtalen och tilläggsprotokollen.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ingående av avtalet mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021, avtalet mellan Konungariket Norge och Europeiska unionen om en norsk finansiell mekanism för perioden 2014–2021, tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge samt tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island

Referensnummer

06679/2016 – C8-0175/2016 – COM(2016)00862016/0052(NLE)

Begäran om samråd med parlamentet

11.5.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

25.5.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

25.5.2016

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

REGI

17.3.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

David Borrelli

15.3.2016

 

 

 

Behandling i utskott

30.6.2016

28.2.2017

 

 

Antagande

21.3.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

32

2

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Philippe Loiseau, Jordi Solé

Ingivande

24.3.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

32

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu, Tremosa i Balcells Ramon, de Sarnez Marielle

ECR

Campbell Bannerman David, Starbatty Joachim, Zahradil Jan

EFDD

(The Earl of) Dartmouth William, Beghin Tiziana, Borrelli David

ENF

Loiseau Philippe

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Mănescu Ramona Nicole, Proust Franck, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Reding Viviane, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Rodríguez-Piñero Fernández Inmaculada, Schuster Joachim

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Solé Jordi

2

GUE/NGL

Kouloglou Stelios, Mineur Anne-Marie

4

0

ENF

Obermayr Franz, Salvini Matteo

PPE

Pabriks Artis, Wałęsa Jarosław

RÄTTELSER TILL AVGIVNA RÖSTER OCH RÖSTFÖRKLARINGAR

Loiseau Philippe

Teckenförklaring

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande