Процедура : 2017/0011(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0073/2017

Внесени текстове :

A8-0073/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/04/2017 - 9.4

Приети текстове :

P8_TA(2017)0106

ДОКЛАД     *
PDF 683kWORD 56k
24.3.2017
PE 601.125v02-00 A8-0073/2017

относно предложението за решение на Съвета относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в областта на Шенгенската информационна система в Република Хърватия

(COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Нуну Мелу

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в областта на Шенгенската информационна система в Република Хърватия

(COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2017)0017),

–  като взе предвид член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 9 декември 2011 г.(1) , съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C8-0026/2017),

–  като взе предвид член 78в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0073/2017),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

(1)

OВ L 112, 24.2.2012 г., стр. 21.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

A. Контекст

Съгласно член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване на Хърватия към Европейския съюз(1) някои разпоредби на достиженията на правото от Шенген се прилагат в Хърватия от датата на присъединяването ѝ, а други разпоредби се прилагат само по силата на решение на Съвета в този смисъл, след като бъде установено, че са изпълнени необходимите условия за прилагането на всички части от съответните достижения на правото от Шенген, включително ефективното прилагане на всички разпоредби на правото от Шенген в съответствие с договорените общи стандарти и с основните принципи. Установяването се извършва в съответствие с приложимите процедури за оценка по Шенген.

Настоящият проект на решение относно прилагането на разпоредбите за Шенгенската информационна система (ШИС) в Хърватия е най-първата стъпка към премахването на проверките по вътрешните граници на ЕС с Хърватия. Премахването на границите ще бъде предмет на отделно решение на Съвета на по-късен етап, след като бъдат направени допълнителни оценки.

Съветът препраща на Европейския парламент настоящия проект на решение относно прилагането на разпоредбите във връзка с Шенгенската информационна система в Хърватия. В съответствие с Акта за присъединяване от 2011 г. посочените разпоредби се прилагат единствено по силата на решение на Съвета, прието след консултация с Парламента и след проверка на съответствието чрез механизма за оценка по Шенген, с което решение се установява, че условията за прилагане са изпълнени от заинтересованата държава членка.

Съветът може да вземе подобно решение само след като Хърватия е предприела необходимите технически и правни мерки, включително по отношение на защитата на данните, свързани с обработката на данни от ШИС и обмена на допълнителна информация. Съответно през февруари 2016 г. беше извършена оценка по Шенген с цел проверка на равнището на защита на данните в Хърватия. След положителното становище на Комитета за Шенген(2) от 6 октомври 2016 г. Комисията прие посредством решение за изпълнение(3) доклада за оценка, потвърждаващ, че се спазва задоволително равнище на защита на данните.

Б. Позиция на докладчика

Докладчикът припомня напредъка, постигнат по отношение на достъпа до докладите за оценка и до всяка друга релевантна информация за Европейския парламент, и по-специално за членовете на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (комисията LIBE).

Като част от споразумението относно пакета за управление на Шенгенското пространство през 2013 г. Парламентът получи много по-всеобхватна документация в сравнение с предходния механизъм.

Докладчикът също така припомня, че комисията LIBE формира работна група за контрол по Шенген, която беше създадена, за да се засили контролът върху „Шенгенските въпроси“, и която работи активно, за да се гарантира, че Парламентът, и по-специално комисията LIBE, разполагат с подходящите инструменти за упражняването на своите правомощия, за изпълнението на своето задължение за демократичен контрол и за осигуряването на информирани позиции по въпроси, отнасящи се до Шенгенското пространство.

(1)

ОВ L 112, 24.2.2012 г., стр. 21.

(2)

Комитет, създаден по силата на член 21 от Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета.

(3)

COM(2016) 6870.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в областта на Шенгенската информационна система в Република Хърватия

Позовавания

COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

31.1.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Nuno Melo

9.3.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

9.3.2017

23.3.2017

 

 

Дата на приемане

23.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

50

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Kostas Chrysogonos, Maria Grapini, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Elmar Brok, Jonás Fernández, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Julia Pitera, Helga Trüpel, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Wim van de Camp

Дата на внасяне

24.3.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Elmar Brok, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský, Wim van de Camp, Jaromír Štětina

S&D

Jonás Fernández, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Emilian Pavel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Bodil Valero

3

-

EFDD

Raymond Finch

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация