Διαδικασία : 2017/0011(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0073/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0073/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2017 - 9.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0106

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 671kWORD 57k
24.3.2017
PE 601.125v02-00 A8-0073/2017

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Κροατίας

(COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Nuno Melo

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Κροατίας

(COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2017)0017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 4, παράγραφος 2, της πράξης προσχώρησης της 9ης Δεκεμβρίου 2011(1), σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-xxxx/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0073/2017),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 112 της 24.2.2012, σ. 21.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

A. Ιστορικό

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση(1), ορισμένες διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν εφαρμόζονται στην Κροατία ήδη από την ημερομηνία της προσχώρησής της, ενώ άλλες διατάξεις εφαρμόζονται μόνο βάσει συναφούς απόφασης του Συμβουλίου, αφού εξακριβωθεί ότι πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή όλων των μερών του σχετικού κεκτημένου στην Κροατία, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής εφαρμογής όλων των κανόνων του Σένγκεν δυνάμει των συμφωνηθέντων κοινών προτύπων και των θεμελιωδών αρχών. Η επαλήθευση αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες αξιολόγησης Σένγκεν.

Το παρόν σχέδιο απόφασης σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων όσον αφορά το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στην Κροατία είναι ένα πρώιμο βήμα για την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ με την Κροατία. Η κατάργηση των συνόρων θα αποτελέσει αντικείμενο χωριστής απόφασης του Συμβουλίου σε μεταγενέστερο στάδιο, κατόπιν περαιτέρω αξιολογήσεων.

Το Συμβούλιο υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το παρόν σχέδιο απόφασης σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων όσον αφορά το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στην Κροατία. Σύμφωνα με την πράξη προσχώρησης του 2011, οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται μόνο βάσει απόφασης του Συμβουλίου, μετά από διαβούλευση με το Κοινοβούλιο και αφού επαληθευτεί, μέσω του μηχανισμού αξιολόγησης του Σένγκεν, ότι οι όροι για την εφαρμογή πληρούνται στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Το Συμβούλιο μπορεί να λάβει τέτοια απόφαση μόνον αφού η Κροατία έχει προβεί στις αναγκαίες τεχνικές και νομικές ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων και σχετικά με την προστασία των δεδομένων, την επεξεργασία δεδομένων του SIS και την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών. Κατά συνέπεια, η αξιολόγηση Σένγκεν για την εξακρίβωση του επιπέδου προστασίας των δεδομένων στην Κροατία πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2016. Μετά τη θετική γνώμη της επιτροπής Σένγκεν(2) της 6ης Οκτωβρίου 2016, η Επιτροπή εξέδωσε, με εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής(3), την έκθεση αξιολόγησης που επιβεβαιώνει ότι τηρείται ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των δεδομένων.

B. Η θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής υπενθυμίζει την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδίως των μελών της επιτροπής LIBE στις εκθέσεις αξιολόγησης και σε όλες τις άλλες συναφείς πληροφορίες.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας της δέσμης μέτρων για τη διακυβέρνηση του χώρου Σένγκεν το 2013, το Κοινοβούλιο πέτυχε μια πολύ πιο ολοκληρωμένη διαβίβαση εγγράφων σε αυτό απ’ ό,τι δυνάμει του προηγούμενου μηχανισμού.

Ο εισηγητής υπενθυμίζει επίσης τη συγκρότηση, στο πλαίσιο της επιτροπής LIBE, μιας ομάδας εργασίας σχετικά με τον έλεγχο του Σένγκεν, η οποία συστάθηκε προκειμένου να ενισχυθεί ο έλεγχος σχετικά με θέματα Σένγκεν και εργάζεται ενεργά για να διασφαλίσει ότι το Κοινοβούλιο, και συγκεκριμένα η επιτροπή LIBE, διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, του καθήκοντος δημοκρατικού ελέγχου και για τη διασφάλιση τεκμηριωμένης άποψης σχετικά με θέματα που αφορούν τον χώρο Σένγκεν.

(1)

ΕΕ L 112 της 24.2.2012, σ. 21.

(2)

Επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου.

(3)

COM(2016) 6870.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Κροατίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

31.1.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Nuno Melo

9.3.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

9.3.2017

23.3.2017

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

50

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Grapini, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elmar Brok, Jonás Fernández, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Julia Pitera, Helga Trüpel, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Wim van de Camp

Ημερομηνία κατάθεσης

24.3.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Κώστας Χρυσόγονος, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Elmar Brok, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský, Wim van de Camp, Jaromír Štětina

S&D

Jonás Fernández, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Emilian Pavel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Bodil Valero

3

-

EFDD

Raymond Finch

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

•  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου