Menettely : 2017/0011(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0073/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0073/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 05/04/2017 - 9.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0106

MIETINTÖ     *
PDF 366kWORD 53k
24.3.2017
PE 601.125v02-00 A8-0073/2017

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa

(COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Nuno Melo

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa

(COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2017)0017),

–  ottaa huomioon 9. joulukuuta 2011 tehdyn liittymisasiakirjan(1) 4 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0026/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0073/2017),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 112, 24.2.2012, s. 21.


PERUSTELUT

A. Tausta

Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn asiakirjan 4 artiklan 2 kohdan(1) mukaisesti tiettyjä Schengenin säännöstön määräyksiä sovelletaan Kroatiassa jo liittymispäivästä lähtien, kun taas toisia määräyksiä sovelletaan ainoastaan neuvoston tätä tarkoittavan päätöksen nojalla sen jälkeen kun on varmistettu, että tarvittavat edellytykset Schengenin säännöstön kaikkien osien soveltamiseksi ovat täyttyneet, mukaan lukien kaikkien Schengen-sääntöjen tosiasiallinen soveltaminen sovittujen yhteisten standardien ja perusperiaatteiden mukaisesti. Tämä varmistus tehdään Schengenin arviointimenettelyjen mukaisesti.

Käsiteltävänä oleva päätösluonnos Schengenin tietojärjestelmään (SIS) liittyvien määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa on ensimmäinen vaihe tarkastusten poistamiseksi Kroatian vastaisilta EU:n sisärajoilta. Rajojen poistaminen edellyttää erillistä neuvoston päätöstä myöhemmässä vaiheessa, kun tilannetta on arvioitu tarkemmin.

Neuvosto lähetti Euroopan parlamentin käsiteltäväksi tämän päätösluonnoksen Schengenin tietojärjestelmään (SIS) liittyvien määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa. Vuoden 2011 liittymisasiakirjan mukaan näitä määräyksiä sovelletaan ainoastaan neuvoston päätöksen nojalla parlamentin kuulemisen jälkeen ja kun Schengenin arviointimekanismin mukaisesti on varmistettu, että soveltamisen edellytykset ovat täyttyneet kyseisessä jäsenvaltiossa.

Neuvosto voi antaa tällaisen päätöksen vasta kun Kroatia on toteuttanut tekniset ja oikeudelliset järjestelyt, jotka tarvitaan SIS-tietojen käsittelemiseksi ja lisätietojen vaihtamiseksi. Myös tietosuojan on kuuluttava järjestelyjen piiriin. Niinpä Kroatiassa tehtiin Schengen-arviointi tietosuojan tason varmistamiseksi helmikuussa 2016. Sen jälkeen kun Schengenin komitea(2) oli antanut myönteisen lausuntonsa 6. lokakuuta 2016, komission täytäntöönpanopäätöksellä(3) hyväksyttiin arviointikertomus, jossa vahvistettiin, että tietosuojan taso oli hyväksyttävä.

B. Esittelijän kanta

Esittelijä palauttaa mieliin, että Euroopan parlamentin ja erityisesti LIBE-valiokunnan jäsenillä on entistä paremmat mahdollisuudet tutustua arviointiraportteihin ja muihin asiaankuuluviin tietoihin.

Osana Schengen-alueen hallinnointia koskevasta paketista vuonna 2013 tehtyä sopimusta parlamentille välitettävien asiakirjojen kattavuutta lisättiin huomattavasti aiempaan mekanismiin verrattuna.

Esittelijä muistuttaa lisäksi, että LIBE-valiokunnassa on perustettu Schengenin valvontaryhmä, jonka tarkoituksena on lisätä Schengeniä koskevien asioiden valvontaa ja joka pyrkii aktiivisesti varmistamaan, että parlamentilla ja etenkin LIBE-valiokunnalla on tarvittavat välineet toimivaltuuksiensa ja demokraattisen valvontavelvollisuutensa harjoittamiseen sekä perusteltujen kantojen esittämiseen Schengen-alueeseen liittyvissä asioissa.

(1)

EUVL L 112, 24.2.2012, s. 21

(2)

Neuvoston asetuksen (EU) N:o 1053/2013 21 artiklalla perustettu komitea.

(3)

COM(2016)6870.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltaminen Kroatian tasavallassa

Viiteasiakirjat

COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

31.1.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Nuno Melo

9.3.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

9.3.2017

23.3.2017

 

 

Hyväksytty (pvä)

23.3.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

50

3

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Kostas Chrysogonos, Maria Grapini, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Elmar Brok, Jonás Fernández, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Julia Pitera, Helga Trüpel, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Wim van de Camp

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

24.3.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Elmar Brok, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský, Wim van de Camp, Jaromír Štětina

S&D

Jonás Fernández, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Emilian Pavel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Bodil Valero

3

-

EFDD

Raymond Finch

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus