Postupak : 2017/0011(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0073/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0073/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 05/04/2017 - 9.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0106

IZVJEŠĆE     *
PDF 453kWORD 54k
24.3.2017
PE 601.125v02-00 A8-0073/2017

o Prijedlogu odluke Vijeća o primjeni odredaba schengenske pravne stečevine u području Schengenskog informacijskog sustava u Republici Hrvatskoj

(COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Nuno Melo

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu odluke Vijeća o primjeni odredaba schengenske pravne stečevine u području Schengenskog informacijskog sustava u Republici Hrvatskoj

(COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije Vijeću (COM(2017)0017),

–  uzimajući u obzir članak 4. stavak 2. Akta o pristupanju od 9. prosinca 2011.(1), na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0026/2017),

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0073/2017),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako se namjerava udaljiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 112, 24.2.2012., str. 21.


OBRAZLOŽENJE

A. Kontekst

U skladu s člankom 4. stavkom 2. Akta o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji(1) određene se odredbe schengenske pravne stečevine primjenjuju u Hrvatskoj već od dana pristupanja, dok se druge odredbe primjenjuju tek na temelju odluke Vijeća donesene u tu svrhu nakon provjere jesu li ispunjeni nužni uvjeti za primjenu svih dijelova pravne stečevine, uključujući djelotvornu primjenu svih schengenskih propisa u skladu sa zajedničkim standardima i temeljnim načelima. Ta se provjera obavlja u skladu s relevantnim postupcima schengenske evaluacije.

Ovaj nacrt odluke o primjeni odredaba koje se odnose na Schengenski informacijski sustav (SIS) u Hrvatskoj prvi je korak ka ukidanju provjera na unutarnjim granicama EU-a prema Hrvatskoj. Ukidanje granica bit će predmet zasebne odluke Vijeća u kasnijoj fazi, nakon dodatnih evaluacija.

Vijeće je postojeći Nacrt odluke o primjeni odredaba koje se odnose na Schengenski informacijski sustav (SIS) u Hrvatskoj proslijedilo Europskom parlamentu. U skladu s Aktom o pristupanju iz 2011. te se odredbe primjenjuju samo u skladu s odlukom Vijeća, nakon savjetovanja s Parlamentom i nakon što se preko mehanizma schengenske evaluacije potvrdi da su u predmetnoj državi članici ispunjeni uvjeti za njihovu primjenu.

Vijeće može donijeti takvu odluku tek nakon što Hrvatska provede potrebne tehničke i pravne pripreme, uključujući one povezane sa zaštitom podataka, za obradu podataka iz sustava SIS i razmjenu dopunskih informacija. U skladu s tim u veljači 2016. provedena je schengenska evaluacija radi provjere razine zaštite podataka u Hrvatskoj. Nakon pozitivnog mišljenja Schengenskog odbora(2) od 6. listopada 2016. Komisija je provedbenom odlukom(3) donijela izvješće o evaluaciji u kojemu se potvrđuje zadovoljavajuća razina zaštite podataka.

B. Stajalište izvjestitelja

Izvjestitelj podsjeća na napredak ostvaren u pogledu pristupa Europskog parlamenta, a posebno članova odbora LIBE, izvješćima o evaluaciji i svim ostalim relevantnim informacijama.

U okviru sporazuma o Paketu mjera za upravljanje Schengenskim područjem iz 2013. Parlament je postigao da mu se dokumenti prosljeđuju u mnogo obuhvatnijoj mjeri nego u okviru prijašnjeg mehanizma.

Izvjestitelj također podsjeća na uspostavu radne skupine za kontrolu Schengena u okviru odbora LIBE, koja je osnovana radi jačanja kontrole u području schengenskih pitanja i koja aktivno djeluje kako bi se osiguralo da Parlament, a posebno odbor LIBE, ima odgovarajuća sredstva potrebna kako bi izvršavao svoje ovlasti i dužnost demokratskog nadzora te donosio stajališta o pitanjima u pogledu schengenskog područja utemeljena na informacijama.

(1)

SL L 112, 24.2.2012., str. 21.

(2)

Odbor osnovan na temelju članka 21. Uredbe Vijeća (EU) br. 1053/2013.

(3)

COM(2016) 6870.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Primjena odredaba schengenske pravne stečevine u području Schengenskog informacijskog sustava u Republici Hrvatskoj

Referentni dokumenti

COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

31.1.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Nuno Melo

9.3.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

9.3.2017

23.3.2017

 

 

Datum usvajanja

23.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

50

3

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Kostas Chrysogonos, Maria Grapini, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Elmar Brok, Jonás Fernández, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Julia Pitera, Helga Trüpel, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Wim van de Camp

Datum podnošenja

24.3.2017


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Elmar Brok, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský, Wim van de Camp, Jaromír Štětina

S&D

Jonás Fernández, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Emilian Pavel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Bodil Valero

3

-

EFDD

Raymond Finch

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena