Procedūra : 2017/0011(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0073/2017

Pateikti tekstai :

A8-0073/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 05/04/2017 - 9.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0106

PRANEŠIMAS     *
PDF 591kWORD 54k
24.3.2017
PE 601.125v02-00 A8-0073/2017

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Šengeno informacinės sistemos srities Šengeno acquis nuostatų taikymo Kroatijos Respublikoje

(COM(2017) 0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Nuno Melo

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Šengeno informacinės sistemos srities Šengeno acquis nuostatų taikymo Kroatijos Respublikoje

(COM(2017) 0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2017) 0017),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 9 d. Stojimo akto(1) 4 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0026/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0073/2017),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 112, 2012 2 24, p. 21.


AIŠKINAMOJI DALIS

A. Pagrindiniai faktai

Vadovaujantis Kroatijos stojimo į Europos Sąjungą akto 4 straipsnio 2 dalimi(1) tam tikros Šengeno acquis nuostatos Kroatijoje jau taikomos nuo įstojimo dienos, o kitos nuostatos bus taikomos tik pagal atitinkamą Tarybos sprendimą, kai bus patikrinta, ar įvykdytos visų šio acquis dalių taikymui būtinos sąlygos, įskaitant veiksmingą visų Šengeno taisyklių taikymą pagal sutartus bendrus standartus ir pagrindinius principus. Šis patikrinimas atliekamas vadovaujantis atitinkamomis Šengeno vertinimo procedūromis.

Šis sprendimo dėl nuostatų, susijusių su Šengeno informacinės sistemos (SIS), taikymo Kroatijoje projektas yra pirmasis žingsnis siekiant panaikinti patikrinimus prie ES vidaus sienų su Kroatija. Dėl sienų panaikinimo bus vėliau priimtas atskiras Tarybos sprendimas atsižvelgiant į vėlesnius vertinimus.

Taryba perdavė šį sprendimo dėl nuostatų, susijusių su Šengeno informacine sistema (SIS), taikymo Kroatijoje projektą Europos Parlamentui. Pagal 2011 m. Stojimo aktą šios nuostatos taikomos tik remiantis Tarybos sprendimu, pasikonsultavus su Parlamentu ir pagal Šengeno vertinimo mechanizmą patikrinus, ar atitinkamoje valstybėje narėje yra įvykdytos sąlygos dėl taikymo.

Taryba gali priimti tokį sprendimą tik Kroatijai ėmusis būtinų techninių ir teisinių priemonių, be kita ko, susijusių su duomenų apsauga, kad būtų galima tvarkyti SIS duomenis ir keistis papildoma informacija. Todėl 2016 m. vasario mėn. buvo atliktas Šengeno vertinimas, siekiant patikrinti duomenų apsaugos lygį Kroatijoje. Šengeno komitetui(2) 2016 m. spalio 6 d. pateikus teigiamą nuomonę Komisija įgyvendinimo sprendimu(3) priėmė vertinimo ataskaitą, kurioje patvirtinta, kad pasiektas pakankamas duomenų apsaugos lygis.

B. Pranešėjo pozicija

Pranešėjas primena pažangą, padarytą Europos Parlamento, ypač LIBE komiteto narių, prieigos prie vertinimo ataskaitų ir visos kitos susijusios informacijos srityje.

Pagal susitarimą dėl Šengeno erdvės valdymo dokumentų rinkinio 2013 m. Parlamentas pasiekė, kad dokumentų perdavimas jam būtų daug išsamesnis nei pagal ankstesnį mechanizmą.

Pranešėjas taip pat primena, kad LIBE komitete buvo sudaryta Darbo grupė dėl Šengeno kontrolės, – ji buvo sukurta siekiant sustiprinti kontrolę Šengeno klausimais ir vykdo aktyvią veiklą siekdama užtikrinti, kad Parlamentui, ypač LIBE komitetui, būtų suteiktos tinkamos priemonės naudotis savo kompetencija, atlikti demokratinės priežiūros pareigas ir užtikrinti, kad su Šengeno erdve susijusiais klausimais būtų teikiamos pagrįstos pozicijos.

(1)

OL L 112, 2012 2 24, p. 21.

(2)

Tarybos reglamento (ES) Nr. 1053/2013 21 straipsniu įsteigtas komitetas.

(3)

COM(2016) 6870.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Šengeno informacinės sistemos srities Šengeno acquis nuostatų taikymas Kroatijos Respublikoje

Nuorodos

COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

31.1.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Nuno Melo

9.3.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

9.3.2017

23.3.2017

 

 

Priėmimo data

23.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

50

3

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Kostas Chrysogonos, Maria Grapini, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Elmar Brok, Jonás Fernández, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Julia Pitera, Helga Trüpel, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Wim van de Camp

Pateikimo data

24.3.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Elmar Brok, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský, Wim van de Camp, Jaromír Štětina

S&D

Jonás Fernández, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Emilian Pavel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Bodil Valero

3

-

EFDD

Raymond Finch

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Simbolių paaiškinimai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas