Procedūra : 2017/0011(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0073/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0073/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 05/04/2017 - 9.4

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0106

ZIŅOJUMS     *
PDF 588kWORD 56k
24.3.2017
PE 601.125v02-00 A8-0073/2017

par priekšlikumu Padomes lēmumam par Šengenas acquis noteikumu piemērošanu Šengenas Informācijas sistēmas jomā Horvātijas Republikā

(COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Nuno Melo

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par Šengenas acquis noteikumu piemērošanu Šengenas Informācijas sistēmas jomā Horvātijas Republikā

(COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2017)0017),

–  ņemot vērā 2011. gada 9. decembra Pievienošanās akta(1) 4. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome apspriedās ar Parlamentu (C8-0026/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0073/2017),

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 112, 24.2.2012., 21. lpp.


PASKAIDROJUMS

A. Priekšvēsture

Saskaņā ar 4. panta 2. punktu Aktā par Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai(1) atsevišķi Šengenas acquis noteikumi Horvātijā ir piemērojami jau no pievienošanās dienas, bet citus noteikumus piemēro vienīgi saskaņā ar attiecīgu Padomes lēmumu, ko pieņem pēc tam, kad ir konstatēts, ka ir izpildīti nosacījumi, kas vajadzīgi visu šā acquis daļu piemērošanai, tostarp, ka ir efektīvi piemērotas visas Šengenas normas saskaņā ar pieņemtiem kopējiem standartiem un pamatprincipiem. Šādu pārbaudi veic atbilstīgi spēkā esošajām Šengenas izvērtēšanas procedūrām.

Šis lēmuma projekts par noteikumu, kas saistīti ar Šengenas Informācijas sistēmu (SIS), piemērošanu Horvātijā ir pirmais solis ceļā uz to, lai atceltu kontroles uz ES iekšējām robežām ar Horvātiju. Uz robežu atcelšanu attieksies atsevišķs Padomes lēmums, kuru pieņems vēlāk, pēc turpmākas izvērtēšanas.

Padome ir iesniegusi Eiropas Parlamentam šo lēmuma projektu par noteikumu, kas saistīti ar SIS, piemērošanu Horvātijā. Saskaņā ar 2011. gada Pievienošanās aktu šos noteikumus piemēro tikai atbilstoši Padomes lēmumam, pēc apspriedēm ar Parlamentu un pēc tam, kad, izmantojot Šengenas izvērtēšanas mehānismu, ir pienācīgi pārbaudīts, vai attiecīgā dalībvalsts ir izpildījusi piemērošanas nosacījumus.

Padome šādu lēmumu var pieņemt tikai pēc tam, kad Horvātija ir veikusi nepieciešamos tehniskos un juridiskos pasākumus, tostarp saistībā ar datu aizsardzību, SIS datu apstrādi un apmaiņu ar papildinformāciju. Attiecīgi Šengenas izvērtēšana nolūkā pārbaudīt datu aizsardzības līmeni Horvātijā tika veikta 2016. gada februārī. Pēc tam, kad Šengenas komiteja(2) 2016. gada 6. oktobra sēdē pieņēma pozitīvu atzinumu, Komisija ar Īstenošanas lēmumu(3) pieņēma izvērtējuma ziņojumu, kurā apstiprināja, ka ir panākts apmierinošs datu aizsardzības līmenis.

B. Referenta nostāja

Referents atgādina par progresu, kas panākts attiecībā uz novērtējuma ziņojumu un citas būtiskas informācijas pieejamību Eiropas Parlamentam un jo īpaši LIBE komitejas locekļiem.

Pēc vienošanās par Šengenas pārvaldības tiesību aktu kopumu noslēgšanas 2013. gadā Parlaments guva iespēju saņemt daudz plašāku dokumentu klāstu nekā bija paredzēts pirms tam piemērotajā mehānismā.

Referents arī atgādina, ka ar Šengenas normām saistīto jautājumu pārraudzības nolūkā tika izveidota LIBE komitejas Šengenas jautājumu pārraudzības darba grupa, kura aktīvi strādā, lai Parlamentam, jo īpaši LIBE komitejai, tiktu nodrošināti visi instrumenti, kas nepieciešami, lai tie varētu īstenot savu kompetenci, demokrātiskās pārraudzības uzdevumu un ieņemt pamatotu nostāju ar Šengenas zonu saistītos jautājumos.

(1)

OV L 112, 24.2.2012., 21. lpp.

(2)

Komiteja tika izveidota ar Padomes Regulas (ES) Nr. 1053/2013 21. pantu.

(3)

COM(2016)6870.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Šengenas acquis noteikumu piemērošana Šengenas Informācijas sistēmas jomā Horvātijas Republikā

Atsauces

COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

31.1.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Nuno Melo

9.3.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

9.3.2017

23.3.2017

 

 

Pieņemšanas datums

23.3.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

50

3

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Kostas Chrysogonos, Maria Grapini, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Elmar Brok, Jonás Fernández, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Julia Pitera, Helga Trüpel, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Wim van de Camp

Iesniegšanas datums

24.3.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Elmar Brok, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský, Wim van de Camp, Jaromír Štětina

S&D

Jonás Fernández, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Emilian Pavel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Bodil Valero

3

-

EFDD

Raymond Finch

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums