Proċedura : 2017/0011(NLE)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0073/2017

Testi mressqa :

A8-0073/2017

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 05/04/2017 - 9.4

Testi adottati :

P8_TA(2017)0106

RAPPORT     *
PDF 601kWORD 54k
24.3.2017
PE 601.125v02-00 A8-0073/2017

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fil-qasam tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen fir-Repubblika tal-Kroazja

(COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

Rapporteur: Nuno Melo

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fil-qasam tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen fir-Repubblika tal-Kroazja

(COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2017)0017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 4(2) tal-Att ta' Adeżjoni tad-9 ta' Diċembru 2011(1), skont liema Artikolu l-Kunsill ġie kkonsultat mill-Parlament (C8-0026/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 78(c) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0073/2017),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni;

2.  Jistieden lill-Kunsill jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

3.  Jitlob lill-Kunsill jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda t-test approvat mill-Parlament b'mod sustanzjali;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

NOTA SPJEGATTIVA

A. Sfond

Skont l-Artikolu 4(2) tal-Att tal-Adeżjoni tal-Kroazja fl-Unjoni Ewropea(2) xi dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen huma diġà applikabbli fil-Kroazja mid-data tal-adeżjoni, filwaqt li dispożizzjonijiet oħra japplikaw biss bis-saħħa ta' Deċiżjoni tal-Kunsill għal dan il-għan wara verifika li jkunu ġew issodisfati l-kundizzjonijiet meħtieġa għall-applikazzjoni tal-partijiet kollha ta' dak l-acquis, inkluża l-applikazzjoni effettiva tar-regoli kollha ta' Schengen skont l-istandards komuni maqbula u l-prinċipji fundamentali. Din il-verifika ssir skont il-proċeduri ta' evalwazzjoni rilevanti ta' Schengen.

L-abbozz ta' deċiżjoni preżenti li jikkonċerna l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet relattivi għas-Sistema ta' Informazzjoni Schengen (SIS) fil-Kroazja huwa l-ewwel pass lejn it-tneħħija tal-kontrolli fil-fruntieri interni tal-UE mal-Kroazja. It-tneħħija tal-fruntieri se tkun soġġetta għal deċiżjoni separata tal-Kunsill aktar ’il quddiem, wara li jsiru aktar valutazzjonijiet.

Il-Kunsill irrefera l-abbozz ta' deċiżjoni preżenti li jikkonċerna l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet relattivi għas-Sistema ta' Informazzjoni Schengen (SIS) fil-Kroazja lill-Parlament Ewropew. Skont l-Att tal-Adeżjoni tal-2011, dawn id-dispożizzjonijiet għandhom japplikaw biss skont it-termini ta' Deċiżjoni tal-Kunsill, wara li jkun ikkonsultat il-Parlament u wara li ssir il-verifika bi qbil ma' dan, permezz tal-mekkaniżmu ta' valutazzjoni ta' Schengen, li r-rekwiżiti għall-applikazzjoni ġew sodisfatti fl-Istat Membru kkonċernat.

Il-Kunsill jista' biss jieħu tali Deċiżjoni wara li l-Kroazja tkun għamlet l-arranġamenti tekniċi u legali meħtieġa, inkluż dawk rigward il-protezzjoni tad-data, biex tipproċessa d-data tas-SIS u tiskambja informazzjoni supplimentari. Skont dan, fi Frar 2016 twettqet evalwazzjoni ta' Schengen biex tivverifika l-livell tal-protezzjoni tad-data fil-Kroazja. Wara l-opinjoni pożittiva tal-Kumitat ta' Schengen(3) fis-6 ta' Ottubru 2016, il-Kummissjoni adottat, permezz tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni(4), ir-rapport ta' evalwazzjoni li jikkonferma li jkun ġie sodisfatt livell sodisfaċenti ta' protezzjoni tad-data.

B. Pożizzjoni tar-rapporteur

Ir-rapporteur ifakkar fil-progress li sar f'termini ta' aċċess għar-rapporti ta' valutazzjoni u kull tagħrif ieħor rilevanti mill-Parlament Ewropew u b'mod partikolari l-Membri tal-Kumitat LIBE.

Bħala parti mill-ftehim dwar il-Pakkett ta' Governanza ta' Schengen fl-2013, il-Parlament kiseb trażmissjoni lura lilu ta' dokumenti ħafna iktar komprensiva milli taħt il-mekkaniżmu preċedenti.

Ir-rapporteur ifakkar ukoll it-twaqqif fi ħdan il-Kumitat LIBE ta' Grupp ta' Ħidma dwar Skrutinju ta' Schengen, li twaqqaf sabiex jiżdied l-iskrutinju dwar Materji Relatati ma' Schengen u li qed jaħdem b'mod attiv biex ikun żgurat li l-Parlament, u b'mod partikulari l-Kumitat LIBE, jiġi pprovdut bl-għodod adegwati biex jeżerċita l-kompetenzi tiegħu, id-dmir tiegħu ta' skrutinju demokratiku u jiżgura pożizzjonijiet infurmati dwar kwistjonijiet li jirrigwardaw iż-żona Schengen.

(1)

ĠU L 112, 24.2.2012, p.21.

(2)

ĠU L 112, 24.2.2012, p. 21

(3)

Kumitat stabbilit permezz tal-Artikolu 21 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1053/2013.

(4)

COM(2016) 6870.


PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

L-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen fil-qasam tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen fir-Repubblika tal-Kroazja

Referenzi

COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE)

Data tal-konsultazzjoni / talba għal approvazzjoni

31.1.2017

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Nuno Melo

9.3.2017

 

 

 

Eżami fil-kumitat

9.3.2017

23.3.2017

 

 

Data tal-adozzjoni

23.3.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

50

3

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Kostas Chrysogonos, Maria Grapini, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Elmar Brok, Jonás Fernández, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Julia Pitera, Helga Trüpel, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Wim van de Camp

Data tat-tressiq

24.3.2017


VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Elmar Brok, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský, Wim van de Camp, Jaromír Štětina

S&D

Jonás Fernández, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Emilian Pavel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Bodil Valero

3

-

EFDD

Raymond Finch

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjonijiet

Avviż legali