Procedura : 2017/0011(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0073/2017

Teksty złożone :

A8-0073/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/04/2017 - 9.4

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0106

SPRAWOZDANIE     *
PDF 596kWORD 56k
24.3.2017
PE 601.125v02-00 A8-0073/2017

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stosowania przepisów dorobku Schengen w obszarze Systemu Informacyjnego Schengen w Republice Chorwacji

(COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Nuno Melo

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stosowania przepisów dorobku Schengen w obszarze Systemu Informacyjnego Schengen w Republice Chorwacji

(COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2017)0017),

–  uwzględniając art. 4 ust. 2 Aktu przystąpienia z dnia 9 grudnia 2011 r.(1), w związku z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0026/2017),

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0073/2017),

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 112 z 24.2.2012, s. 21.


UZASADNIENIE

A. Kontekst

Na podstawie art. 4 ust. 2 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej(1) niektóre przepisy dorobku Schengen mają już zastosowanie do Chorwacji począwszy od dnia jej przystąpienia, podczas gdy inne przepisy mają zastosowanie jedynie na podstawie odpowiedniej decyzji Rady po sprawdzeniu, czy zostały spełnione warunki konieczne do stosowania wszystkich części tego dorobku, w tym skutecznego stosowania wszystkich przepisów dorobku Schengen zgodnie z uzgodnionymi wspólnymi standardami i podstawowymi zasadami. Weryfikacja ta jest prowadzona zgodnie z odpowiednimi procedurami oceny Schengen.

Niniejszy projekt decyzji dotyczącej stosowania przepisów odnoszących się do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w Chorwacji jest pierwszym krokiem ku zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych UE do Chorwacji. Zniesienie granic będzie przedmiotem odrębnej decyzji Rady na późniejszym etapie, po dalszych ocenach.

Rada przekazała Parlamentowi Europejskiemu niniejszy projekt decyzji w sprawie stosowania przepisów dotyczących SIS w Chorwacji. Zgodnie z Aktem przystąpienia z 2011 r. przepisy te powinny mieć zastosowanie jedynie na podstawie decyzji Rady podjętej po konsultacji z Parlamentem Europejskim i po odpowiednim sprawdzeniu za pomocą mechanizmu oceny Schengen, czy w danym państwie członkowskim zostały spełnione warunki stosowania.

Rada może podjąć taką decyzję dopiero po przeprowadzeniu przez Chorwację niezbędnych przygotowań technicznych i prawnych, w tym w zakresie ochrony danych, tak aby przetwarzać dane SIS oraz prowadzić wymianę dodatkowych informacji. W związku z tym ocena stosowania dorobku Schengen w celu sprawdzenia poziomu ochrony danych w Chorwacji została przeprowadzona w lutym 2016 r. W dniu 6 października 2016 r. komitet ds. Schengen(2) wydał pozytywną opinię, w następstwie której Komisja przyjęła, w drodze decyzji wykonawczej(3), sprawozdanie z oceny potwierdzające osiągniecie zadowalającego poziomu ochrony danych.

B. Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca przypomina o postępie poczynionym pod względem dostępu Parlamentu Europejskiego, a w szczególności członków komisji LIBE, do sprawozdań z oceny i wszystkich innych odnośnych informacji.

W ramach porozumienia w sprawie pakietu dotyczącego zarządzania strefą Schengen w 2013 r. Parlament uzyskał znacznie szerszy dostęp do przekazywanych dokumentów niż to miało miejsce na podstawie poprzedniego mechanizmu.

Sprawozdawca przypomina również o utworzeniu w komisji LIBE grupy roboczej ds. kontroli Schengen z myślą o zwiększeniu kontroli nad sprawami związanymi z Schengen; grupa ta pracuje nad zapewnieniem, by Parlament, a w szczególności komisja LIBE, posiadał odpowiednie narzędzia do wykonywania swych uprawnień, pełnienia obowiązku kontroli demokratycznej, a także aby mógł on zajmować oparte na faktach stanowisko w sprawach dotyczących strefy Schengen.

(1)

Dz.U. L 112 z 24.2.2012, s. 21

(2)

Komitet ustanowiony na mocy art. 21 rozporządzenia Rady (UE) nr 1053/2013.

(3)

COM(2016) 6870.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Stosowanie przepisów dorobku Schengen w obszarze Systemu Informacyjnego Schengen w Republice Chorwacji

Odsyłacze

COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

31.1.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Nuno Melo

9.3.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

9.3.2017

23.3.2017

 

 

Data przyjęcia

23.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

50

3

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Kostas Chrysogonos, Maria Grapini, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Elmar Brok, Jonás Fernández, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Julia Pitera, Helga Trüpel, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Wim van de Camp

Data złożenia

24.3.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Elmar Brok, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský, Wim van de Camp, Jaromír Štětina

S&D

Jonás Fernández, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Emilian Pavel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Bodil Valero

3

-

EFDD

Raymond Finch

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Objaśnienia używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna