Procedură : 2017/0011(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0073/2017

Texte depuse :

A8-0073/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/04/2017 - 9.4

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0106

RAPORT     *
PDF 520kWORD 55k
24.3.2017
PE 601.125v02-00 A8-0073/2017

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen în domeniul Sistemului de Informații Schengen în Republica Croația

(COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Nuno Melo

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen în domeniul Sistemului de Informații Schengen în Republica Croația

(COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2017)0017),

–  având în vedere articolul 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 9 decembrie 2011(1), în temeiul căruia Consiliul a consultat Parlamentul (C8-0026/2017),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0073/2017),

1.  aprobă propunerea Comisiei;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 112, 24.2.2012, p. 21.


EXPUNERE DE MOTIVE

A. Context

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Actul de aderare a Croației la Uniunea Europeană(1), anumite dispoziții ale acquis-ului Schengen sunt deja aplicabile în Croația de la data aderării, în timp ce alte dispoziții se vor aplica doar în temeiul unei decizii a Consiliului în acest sens, după verificarea îndeplinirii condițiilor necesare pentru aplicarea tuturor părților acquis-ului, inclusiv aplicarea efectivă a tuturor normelor Schengen în conformitate cu standardele comune convenite și cu principiile fundamentale. Această verificare se efectuează în conformitate cu procedurile de evaluare Schengen relevante.

Prezentul proiect de decizie privind aplicarea dispozițiilor legate de Sistemul de Informații Schengen (SIS) în Croația constituie o primă etapă a eliminării controalelor la frontierele interne ale UE cu Croația. Abolirea frontierelor va face obiectul unei decizii separate a Consiliului, adoptată într-o etapă ulterioară, în urma unor noi evaluări.

Consiliul a transmis Parlamentului European prezentul proiect de decizie privind aplicarea dispozițiilor legate de Sistemul de Informații Schengen (SIS) în Croația. În conformitate cu Actul de aderare din 2011, aceste dispoziții se aplică doar în temeiul unei decizii a Consiliului, după consultarea Parlamentului și după verificarea corespunzătoare, prin intermediul mecanismului de evaluare Schengen, a îndeplinirii condițiilor prevăzute pentru aplicarea în statul membru în cauză.

Consiliul poate adopta o astfel de decizie numai după ce Croația a luat măsurile tehnice și juridice necesare, inclusiv privind protecția datelor, pentru a prelucra datele SIS și a face schimb de informații suplimentare. În consecință, în februarie 2016 s-a desfășurat o evaluare Schengen cu scopul de a se verifica nivelul de protecție a datelor în Croația. În urma avizului pozitiv al Comitetului Schengen(2) din 6 octombrie 2016, Comisia a adoptat, prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei(3), raportul de evaluare care a confirmat faptul că s-a ajuns la un nivel satisfăcător de protecție a datelor.

B. Poziția raportorului

Raportorul reamintește progresele realizate în ceea ce privește accesul la rapoartele de evaluare și la toate celelalte informații relevante de către Parlamentul European și, în special, de membrii Comisiei LIBE.

În cadrul acordului referitor la pachetul privind guvernanța Schengen, în 2013, Parlamentului i s-a transmis o documentație mult mai cuprinzătoare decât în cadrul mecanismului anterior.

Raportorul reamintește, de asemenea, crearea în cadrul Comisiei LIBE a unui grup de lucru privind controlul Schengen, înființat pentru a îmbunătăți controlul asupra chestiunilor legate de Schengen și care depune eforturi active pentru a garanta că Parlamentul, în special Comisia LIBE, are la dispoziție instrumentele adecvate pentru a-și exercita competențele, a-și îndeplini obligația de a asigura controlul democratic și a putea avea poziții documentate cu privire la aspecte legate de spațiul Schengen.

(1)

JO L 112, 24.2.2012, p. 21.

(2)

Comitet instituit potrivit dispozițiilor articolului 21 din Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului.

(3)

COM(2016)6870.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen în domeniul Sistemului de Informații Schengen în Republica Croația

Referințe

COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE)

Data sesizării

31.1.2017

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Raportori

Data numirii

Nuno Melo

9.3.2017

 

 

 

Examinare în comisie

9.3.2017

23.3.2017

 

 

Data adoptării

23.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

50

3

1

Membri titulari prezenți la votul final

Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Kostas Chrysogonos, Maria Grapini, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Elmar Brok, Jonás Fernández, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Julia Pitera, Helga Trüpel, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Wim van de Camp

Data depunerii

24.3.2017


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Elmar Brok, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský, Wim van de Camp, Jaromír Štětina

S&D

Jonás Fernández, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Emilian Pavel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Bodil Valero

3

-

EFDD

Raymond Finch

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică