Postup : 2017/0011(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0073/2017

Predkladané texty :

A8-0073/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/04/2017 - 9.4

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0106

SPRÁVA     *
PDF 532kWORD 56k
24.3.2017
PE 601.125v02-00 A8-0073/2017

o návrhu rozhodnutia Rady o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačného systému v Chorvátskej republike

(COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Nuno Melo

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačného systému v Chorvátskej republike

(COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2017)0017),

–  so zreteľom na článok 4 ods. 2 aktu o pristúpení z 9. decembra 2011(1), v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0026/2017),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0073/2017),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 112, 24.2.2012, s. 21.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Súvislosti

V súlade s článkom 4 ods. 2 aktu o pristúpení Chorvátska k Európskej únii(1) sú určité ustanovenia schengenského acquis pre Chorvátsko záväzné už odo dňa pristúpenia, zatiaľ čo iné ustanovenia sa uplatňujú iba na základe na tento účel prijatého rozhodnutia Rady, keď sa overí, že boli splnené podmienky nevyhnutné na uplatňovanie celého príslušného acquis, vrátane účinného uplatňovania všetkých schengenských pravidiel v súlade s dohodnutými spoločnými štandardmi a základnými zásadami. Toto overenie sa vykonáva v súlade s príslušnými schengenskými hodnotiacimi postupmi.

Tento návrh rozhodnutia o uplatňovaní ustanovení týkajúcich sa Schengenského informačného systému (SIS) v Chorvátsku je len prvým krokom k zrušeniu kontrol na vnútorných hraniciach EÚ s Chorvátskom. Zrušenie kontrol bude predmetom samostatného rozhodnutia Rady v neskoršom štádiu na základe ďalších hodnotení.

Rada postúpila tento návrh rozhodnutia o uplatňovaní ustanovení týkajúcich sa Schengenského informačného systému (SIS) v Chorvátsku Európskemu parlamentu. V súlade s aktom o pristúpení z roku 2011 sa tieto ustanovenia uplatňujú len na základe rozhodnutia Rady po konzultácii s Parlamentom a po overení – prostredníctvom schengenského hodnotiaceho mechanizmu – toho, či podmienky na uplatnenie schengenského acquis boli v príslušnom členskom štáte splnené.

Rada môže prijať takéto rozhodnutie len vtedy, keď Chorvátsko prijme potrebné technické a právne opatrenia, a to vrátane opatrení týkajúcich sa ochrany údajov, na spracúvanie údajov SIS a výmenu doplňujúcich informácií. V súlade s uvedeným sa schengenské hodnotenie zamerané na overenie úrovne ochrany údajov v Chorvátsku uskutočnilo vo februári 2016. Po získaní kladného stanoviska schengenského výboru(2) 6. októbra 2016 Komisia prostredníctvom svojho vykonávacieho rozhodnutia(3) schválila túto hodnotiacu správu, v ktorej sa potvrdilo, že bola dosiahnutá dostatočná úroveň ochrany údajov.

B. Stanovisko spravodajcu

Spravodajca pripomína dosiahnutý pokrok z hľadiska prístupu Európskeho parlamentu, najmä členov výboru LIBE, k hodnotiacim správam a všetkým ostatným relevantným informáciám.

Ako súčasť dohody o balíku opatrení v oblasti správy schengenského priestoru z roku 2013 Parlament dosiahol, že prenos dokumentov je oveľa komplexnejší ako v rámci predchádzajúceho mechanizmu.

Spravodajca tiež pripomína, že v rámci výboru LIBE bola vytvorená pracovná skupina na kontrolu Schengenu s cieľom zvýšiť kontrolu schengenských záležitostí. Skupina sa aktívne usiluje zabezpečiť, aby Parlament, najmä výbor LIBE, mal k dispozícii vhodné nástroje na výkon svojich právomocí a povinnosti demokratickej kontroly, a zaručiť informované stanoviská k schengenským záležitostiam.

(1)

Ú. v. EÚ L 112, 24.2.2012, s. 21.

(2)

Výbor je ustanovený na základe článku 21 nariadenia Rady (EÚ) č. 1053/2013.

(3)

COM(2016)6870.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačného systému v Chorvátskej republike

Referenčné čísla

COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

31.1.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Nuno Melo

9.3.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

9.3.2017

23.3.2017

 

 

Dátum prijatia

23.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

50

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kostas Chrysogonos, Maria Grapini, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Elmar Brok, Jonás Fernández, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Julia Pitera, Helga Trüpel, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Wim van de Camp

Dátum predloženia

24.3.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Elmar Brok, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský, Wim van de Camp, Jaromír Štětina

S&D

Jonás Fernández, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Emilian Pavel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Bodil Valero

3

-

EFDD

Raymond Finch

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne oznámenie