Menetlus : 2016/2168(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0075/2017

Esitatud tekstid :

A8-0075/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.27

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0157
P8_TA(2017)0158

RAPORT     
PDF 359kWORD 58k
27.3.2017
PE 593.877v02-00 A8-0075/2017

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2168(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Inés Ayala Sender

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2168(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0054/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2965/94 Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskuse asutamise kohta(4), eriti selle artiklit 14,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0075/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse direktori tegevusele keskuse 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2016/2168(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastusega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0054/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2965/94 Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskuse asutamise kohta(9), eriti selle artiklit 14,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(10), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0075/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele:

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2016/2168(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0075/2017),

A.  arvestades, et Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse (edaspidi „keskus“) finantsaruannete kohaselt oli keskuse 2015. aasta lõplik eelarve 49 585 500 eurot, mis tähendab 2014. aastaga võrreldes 11,88 % suurust vähenemist;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et keskuse raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

C.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et eriti oluline on veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust läbipaistvuse ja vastutuse parandamise abil ja rakendades tulemuspõhise eelarvestamise mõistet ning head tava inimressursside juhtimisel;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2015. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel saavutati eelarve täitmise määr 88,16 %, mis on eelmise aastaga võrreldes 8,82 % suurem; märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 78,58 %, mis on eelnenud aastaga võrreldes 6,61 % suurem;

2.  võtab teadmiseks, et keskus võttis eelarve ülejäägi vähendamiseks mitmesuguseid meetmeid; märgib eelkõige dokumentide tõlkehinna vähendamist 2015. aastal, eelneva aasta eelarvetulemi automaatset hüvitamist klientidele ning keskuse programmdokumendi projekti aastateks 2017–2019, mis koostati, pidades silmas puudujääki ning hinnastabiilsuse reservi edasist vähendamist;

3.  märgib kontrollikoja aruande põhjal, et eelarve ülejäägi vähendamiseks võetud meetmete tagajärjel vähenes keskuse rahaliste vahendite ja lühiajaliste hoiuste maht 44 000 000 eurolt 2014. aasta lõpus 38 300 000 euroni 2015. aasta lõpus; märgib lisaks, et keskuse reservid kahanesid 40 400 000 eurolt 2014. aastal 34 000 000 euroni 2015. aastal, peegeldades 2015. aasta hindade langetamist;

4.  võtab teadmiseks, et keskuse tegevuskulud vähenesid 2015. aastal 11,23 %, mis oli peamiselt tingitud allhanke korras tõlgitud lehekülgede arvu vähenemisest 9,56 % ja välistõlkesse suunatud dokumendi lehekülje keskmise hinna langemisest;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

5.  märgib, et keskus suurendas pisut kulukohustustega seotud assigneeringute järgmisse aastasse ülekandmise kogumäära 2014. aasta 8,40 %-lt 2015. aastal 9,63 %-ni, mis tähendab 1,23 % tõusu; märgib, et ülekantud kulukohustustega seotud assigneeringute määr oli II jaotises (halduskulud) 29 %; märgib, et need ülekandmised puudutasid peamiselt 2015. aastal üüritud lisapindade remonti ja 2015. aasta lõpu seisuga veel osutamata IT-teenuseid; juhib tähelepanu sellele, et ülekandmine võib sageli olla osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega ja seda eriti sel juhul, kui amet on assigneeringute ülekandmist eelnevalt kavandanud ja sellest kontrollikojale teada andnud;

6.  märgib kontrollikoja aruande põhjal murelikult, et keskus tühistas 2015. aasta lõpus saada olevatest assigneeringutest 5 900 000 euro väärtuses (12 % kogu eelarvest) assigneeringuid; juhib tähelepanu sellele, et need tühistamised olid seotud välistõlkijate kulude ülehindamisega, ning samuti asjaoluga, et ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtade täitmise määr ei saavutanud eelarves ette nähtud taset; märgib siiski, et keskus jälgis välistõlke kulude arengut täpsemalt ja tema eelarveprognoosid alates 2016. aastast põhinevad ajakohastatud andmetel; peab tervitatavaks keskuse jõupingutusi parandada oma ajavahemiku 2015–2016 hinnangulist kulu välistõlketeenustele, millega kaasnesid märkimisväärsed muutused viimase kolme aasta eelarve prognoosis;

Siseaudit

7.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus viis lõpule „Dokumentide kirjaliku tõlke töövoo“ auditi aruandeetapi, mis põhines 2014. aastal kohapeal läbi viidud hindamisel; märgib, et auditi käigus tuvastati keskuse tegevuses mitmeid tugevaid külgi, kuid leiti, et keskus peab oma protsesside tõhususe ja kulutasuvuse tagamiseks tegema rohkem jõupingutusi; palub, et keskus teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni siseauditi talituse soovituste täitmisest;

8.  märgib, et keskus on viinud ellu 2014. aasta auditist tulenevad siseauditi talituse soovitused, mis loeti väga oluliseks, ja soovitused, mis loeti oluliseks; võtab teadmiseks, et siseauditi talitus leidis, et elluviimise määr, millest keskus on teatanud, on piisavalt rahuldav, et alustada järelauditit; palub, et keskus teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni järelauditi tulemustest;

Sisekontroll

9.  märgib, et keskuse iga-aastase tegevusaruande põhjal hindas keskuse juhtkond oma 2015. aasta enesehindamise käigus keskuse põhikontrollide nõuetele vastavust ja tulemuslikkust; tõdeb, et rakendamise tase on selline, et kõiki sisekontrollistandardeid on järgitud, eeldades et siseaudiitori soovitused talitluspidevuse haldamise kohta viiakse ellu käesoleva aasta lõpuks;

10.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt ei ole keskusel veel talitluspidevuse kava, mistõttu sisekontrollistandard nr 10 ei ole täidetud; tõdeb, et keskuse juhtkond kinnitas 2016. aastal koos talitluspidevuse dokumentide läbivaatusega ka keskuse talitluspidevuse strateegia ja jooksvad talitluspidevuse kavad.

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

11.  märgib, et keskuse haldusnõukogu võttis keskuse pettustevastase strateegia vastu 2016. aasta oktoobris; märgib, et keskus lisab oma 2017. aasta aruandesse standardse peatüki läbipaistvuse, vastutuse ja usaldusväärsuse kohta; märgib murega, et keskuse veebilehel ei ole esitatud direktori, haldusnõukogu liikmete ja nende asendusliikmete elulookirjeldusi; palub keskusel need elulookirjeldused avaldada, et tagada keskuse juhtimise üle vajalik avalikkuse järelevalve ja kontroll;

Tulemuslikkus

12.  märgib keskuse algatust rakendada koos Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametiga (EUIPO) ühenduse kaubamärkide ühist eeltöötlusmenetlust, eesmärgiga jagada tõlkemälusid ja ühtlustada töökorraldused, et tagada protsessi läbipaistvus ja tõhusus; peab kahetsusväärseks, et keskuse ja EUIPO vahelised läbirääkimised ei olnud edukad, kuna EUIPO otsustas projektiga mitte edasi minna; ergutab keskust uurima uusi võimalusi oma sisemiste protsesside tõhususe parandamiseks;

13.  võtab teadmiseks, et keskus viis 2015. aastal läbi klientide üldise rahulolu uuringu; märgib, et keskuse juhtkond kiitis heaks tegevuskava, mis põhineb uuringu järeldustel, ja see rakendatakse aastatel 2016–2017; märgib rahuloluga, et selles tegevuskavas keskendutakse selgelt tõlgete kvaliteedi tagamisele, teadlikkuse tõstmisele keskusest kui keeleteenuse osutajast ning selle rolli edendamisele;

14.  märgib, et lähtuvalt keskuse aasta tegevusaruandest ja tuginedes keskuse juhatuse poolt läbi viidud aastalõpuläbivaatusele ning kasutades uusi kaalutegureid, oli keskuse tööprogrammi üldine täitmine 2015. aastal 83,2 %, mis on 2,3 % vähem kui eelnenud aastal; palub keskusel kontrollida veel kord üle oma iga-aastase tööprogrammi kavandamine ja rakendamine ning anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile võimaliku muutmise ja parandamise kohta aru;

15.  märgib rahuloluga, et keskus võttis aastateks 2015–2016 vastu kirjaliku tõlke kvaliteedi tagamise uue tegevuskava (TQAAP); märgib, et TQAAPi eesmärgi saavutamise määr keskuse 2015. aasta tööprogrammis oli 50 % ja et 2015. aasta lõpuks oli ellu viidud 49,4 % kavast; märgib, et 2015. aasta TQAAPis keskenduti keskuse koosseisuliste tõlkijate ulatuslikule koolitamisele, kes muu hulgas said subtiitrite alast väljaõpet ja keda õpetati kasutama keskuses kasutusele võetud tarkvarapaketti klientidele uue subtiitriteenuse pakkumiseks; märgib lisaks, et TQAAPi raames viidi 2015. aastal läbi ka välise teenuseosutaja audit;

°

°  °

16.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [...](11) resolutsioonile [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta].

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

22.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Patricija Šulin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Jens Geier, Piernicola Pedicini

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

20

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan

Benedek Jávor, Bart Staes

4

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 27.

(2)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 27.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

EÜT L 314, 7.12.1994, lk 1.

(5)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(6)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 27.

(7)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 27.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

EÜT L 314, 7.12.1994, lk 1.

(10)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(11)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Õigusalane teave